Transfer wiedzy. Otwarte innowacje

advertisement
Transfer wiedzy. Otwarte innowacje
– w drodze ku intelektualnemu
przewrotowi
Magdalena Andrejczuk
Forum Odpowiedzialnego Biznesu
Forum Odpowiedzialnego Biznesu
Czym jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu
Organizacja typu thinkand-do-tank, będąca
rzecznikiem prowadzenia
biznesu w sposób
odpowiedzialny, czyli
biorący pod uwagę wpływ
przedsiębiorstwa na
środowisko i
społeczeństwo.
Najstarsza i największa
organizacja pozarządowa w
Polsce, która zajmuje się
koncepcją społecznej
odpowiedzialności biznesu w
kompleksowy sposób
Wyznaczamy trendy i kierunki
odpowiedzialnego biznesu i
zrównoważonego rozwoju w
Polsce.
Współpraca z władzami publicznymi
Współpraca międzynarodowa
Promowanie odpowiedzialnego biznesu
•
Doroczna konferencja
Forum Odpowiedzialnego
Biznesu
•
CSR 2.0 - cykliczna konferencja
poświęcona tematyce CSR i
komunikowania CSR w mediach
społecznościowych
•
Targi CSR - organizowane są co dwa lata od 2005 r.
•
Rozmowy o odpowiedzialnym biznesie
Promowanie odpowiedzialnego biznesu
•
Portal www.odpowiedzialnybiznes.pl – pierwszy portal w Polsce
poświęcony społecznej odpowiedzialności biznesu
•
Newsletter RESPO
•
•
Stała obecność w mediach
społecznościowych: Facebook,
Twitter, YouTube, GoldenLine
www.facebook.com/forumodpowiedzialnegobiznesu
17669 wyświetleń
66 filmów
Ponad 4.000
fanów/ek
na Facebooku!
Promowanie odpowiedzialnego biznesu
Partnerstwo w inicjatywach na rzecz CSR:
•
Inicjatywy lokalne (projekt RespEn na Pomorzu;
projekt CSR na Śląsku)
•
Inicjatywy branżowe (np. przemysł
farmaceutyczny, chemiczny)
•
Konkursy:
•
Raporty Społeczne
•
Ranking odpowiedzialnych firm
•
Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP
•
Kampania Społeczna Roku
•
Liderzy Zrównoważonego Rozwoju
•
Współpraca z mediami
•
Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050
Analizowanie i rozwijanie CSR
Doroczny Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce.
Dobre praktyki”
Badania i publikacje, w tym ostatnio:
• Publikacja „15 polskich przykładów społecznej
odpowiedzialności biznesu. Część II”
• Publikacja „Jak uczyć o społecznej
odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju.
Przewodnik dla nauczycieli”
• Badanie „Menedżerowie 500/ Lider CSR”
• Publikacja „Wspólna odpowiedzialność.
Rola marketingu”
•„Współpraca międzysektorowa
na rzecz CSR na Śląsku”
Wspólne działania z biznesem na rzecz społeczeństwa
Liga Odpowiedzialnego Biznesu
program stworzony w 2004 r.
we współpracy z biznesem, wspierający
rozwój przyszłych kadr menedżerskich oparty na
ogólnopolskiej sieci organizacji studenckich
zaangażowanych w inicjatywy promujące CSR, w tym :
• szkolenia
• dyskusje panelowe, konferencje
• konkursy
• coroczną konferencję
Akademia Odpowiedzialnego Biznesu
Wspieranie firm we wdrażaniu CSR
Program Partnerstwa –
kompleksowy program współpracy
FOB z firmami, które poprzez swoje
zaangażowanie i działania przyczyniają się do szerzenia idei
odpowiedzialnego biznesu w Polsce.
Karta Różnorodności - międzynarodowa
inicjatywa, promowana przez Komisję Europejską,
jest pisemnym zobowiązaniem organizacji do
wprowadzenia zakazu dyskryminacji w miejscu pracy.
Partnerzy Forum Odpowiedzialnego Biznesu
Zrównoważone innowacje
• Innowacje o charakterze prospołecznym,
proekologicznym wpisującym się w
paradygmat zrównoważonego rozwoju
• Zrównoważona innowacja jednocześnie
zaspokaja potrzeby indywidualnych
konsumentów i uwzględnia dobro
środowiska i społeczeństwa
Innowacje nie są celem samym w
sobie. To środki do celu.
Edwin Bendyk
„Wspólna odpowiedzialność. Rola
innowacji”.
Praca zbiorowa
Red. Natalia Ćwik
Forum Odpowiedzialnego Biznesu,
Warszawa 2012.
http://odpowiedzialnybiznes.pl/pl/praktyk
a-csr/aktualnosci.html?id=6704
INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA
ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU
WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH
PRZEDSIĘBIORSTW
Badanie
• Celem badania było określenie występowania
zrównoważonych innowacyjności wśród największych
przedsiębiorstw w Polsce.
• Badanie, podzielone na część jakościową i ilościową, zostało
przeprowadzone w okresie maj-lipiec 2012 r. na zlecenie
Forum Odpowiedzialnego Biznesu przez Millward Brown
SMG/KRC.
• Przebadanych zostało 70 przedsiębiorstw z listy 500
największych w Polsce. Patronem badania było Ministerstwo
Gospodarki.
Próba ogółem, N=70
Charakterystyka próby
przedsiębiorstwo
zatrudnienie
poniżej 100
100-249
250-499
Przedsiębiorstwo krajowe z
większościowym kapitałem
prywatnym
5%
50%
tak
44%
11%
Przedsiębiorstwo zagraniczne (z
większościowym kapitałem
zagranicznym)
14%
500-999
Przedsiębiorstwo krajowe z
większościowym kapitałem
państwowym
20%
1 000-4 999
5 000 i więcej
posiadanie zagranicznych
oddziałów
typ przedsiębiorstwa
29%
nie
56%
21%
41%
respondent
9%
wiek
respondenta
płeć
respondenta
25-34
mężczyzna
24%
56%
35-44
45-54
kobieta
44%
17%
44%
55-64
odmowa podania
11%
4%
Znajomość koncepcji CSR
Próba ogółem, N=70
Czy spotkał(a) się Pan(i) z koncepcją CSR (społecznej odpowiedzialności w biznesie)?
ogółem,n=70
81%
do 500 osób, n=22
19%
64%
36%
*Uwaga, mała baza
powyżej 500 osób, n=48
90%
tak
•
Ponad 80% badanych (głównie przedstawiciele największych firm)
spotkało się z koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu.
10%
nie
Ocena innowacyjności
przedsiębiorstwa
Próba ogółem, N=70
W jakim stopniu określił(a)by Pan(i) swoje przedsiębiorstwo jako innowacyjne? Oceny proszę dokonać na skali od 1 do 10, gdzie 1-zdecydowanie nie innowacyjne, a 10zdecydowanie innowacyjne.
Średnia
skala 1-10
Top3boxes(10,9,8): 41%
ogółem,n=70
9%
23%
9%
4%
27%
19%
3% 4% 3%
6,8
Top3boxes(10,9,8): 29%
do 500 osób, n=22*
5%
14%
10%
14%
5%
33%
10%
5%
5%
*Uwaga, mała baza
6,1
Top3boxes(10,9,8): 45%
powyżej 500 osób, n=48
10%
27%
8%
31%
4%
13%
0%4% 2%
7,2
zdecydowanie innowacyjne {10}
9
8
7
6
5
4
3
2
Badani bardziej oceniają swoje przedsiębiorstwa jako innowacyjne niż
jako nie innowacyjne. Przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 500
pracowników w opinii respondentów są bardziej innowacyjne niż
mniejsze firmy.
zdecydowanie nie innowacyjne {1}
Występowanie innowacyjnych
rozwiązań
Czy w ostatnich 3 latach w Państwa przedsiębiorstwie zainicjowano, wprowadzono lub zakończono jakieś rozwiązania innowacyjne?
ogółem, n=70
11%
89%
posiada sformalizowaną
strategię CSR, n=29
Próba ogółem, N=70
3%
97%
nie posiada
sformalizowanej strategii
CSR, n=41
17%
83%
Strzałki oznaczają różnice istotne statystycznie między grupami na poziomie ufności 95%
Tak
Zdecydowana większość badanych firm w ostatnich 3 latach
zainicjowała lub przeprowadziła działania innowacyjne. Udział firm
innowacyjnych jest wyższy wśród przedsiębiorstw posiadających
sformalizowaną strategię CSR.
Nie
Próba ogółem, n=65
Występowanie innowacyjnych rozwiązań
w poszczególnych dziedzinach
W jakich dziedzinach występowały te rozwiązania innowacyjne?
Czy mógł/mogłaby Pan(i) określić szacunkowo ile było tych innowacji w ostatnich 3 latach
w dziedzinie:
Metody produkcji lub świadczonych
usług
Zakończone
W trakcie
Zaniechane
9,8
62%
30%
8%
12,4
67%
25%
8%
7,0
56%
31%
13%
6,8
63%
30%
7%
86%
Produkt lub usługa
71%
Organizacja (działalność
przedsiębiorstwa, pracownicy)
Marketing (wygląd, komunikacja
produktu lub usługi)
Średnio /
przedsiębiorst
wo
przedsiębiorstwa, które w
ostatnich 3 latach
zainicjowały/wprowadziły
działania innowacyjne
63%
43%
Większość firm zrealizowała przedsięwzięcia innowacyjne w dziedzinie
metod produkcji lub usług, rzadziej w marketingu. Przeciętnie co dziesiąte
(7%-13%) przedsięwzięcie innowacyjne zostaje zaniechane/niedokończone.
Typy innowacyjnych rozwiązań
Próba ogółem,
n=65
przedsiębiorstwa,
które w ostatnich 3
latach
zainicjowały/wprow
adziły działania
innowacyjne
Biorąc pod uwagę wszystkie rozwiązania innowacyjne z ostatnich 3 lat, które zainicjowano, wprowadzono lub zakończono, czy w większości były one nowe, czy
udoskonaleniem istniejących rozwiązań?
3: Marketing
1: Metody
4: Organizacja
(wygląd,
produkcji lub
2: Produkt lub
(działalność
komunikacja
świadczonych
usługa
przedsiębiorstwa,
produktu lub
usług
pracownicy)
usługi)
w większości nowe
34%
w równym stopniu nowe i
udoskonalone istniejące
25%
w większości udoskonalone
istniejące
nie wiem\trudno powiedzieć
39%
1%
25%
30%
39%
32%
38%
33%
21%
10%
37%
35%
40%
56%
-
2%
-
2%
Żaden z typów innowacyjności nie jest dominujący, występują zarówno nowe jak
i udoskonalone rozwiązania. Udoskonalone rozwiązania najczęściej dotyczą
organizacji przedsiębiorstwa i rzadziej produkcji, produktu.
Skale innowacyjnych rozwiązań
Próba ogółem, n=65
przedsiębiorstwa, które w ostatnich 3 latach zainicjowały/wprowadziły
działania innowacyjne
Czy któraś z innowacji z dziedziny była
1: Metody produkcji
3: Marketing (wygląd,
lub świadczonych
2: Produkt lub usługa komunikacja produktu
usług
lub usługi)
na skalę przedsiębiorstwa
(nowość dla przedsiębiorstwa)
80%
na skalę kraju (nowość dla
gospodarki)
na skalę światową (nowość dla
świata)
nie wiem\trudno powiedzieć
60%
25%
5%
4: Organizacja
(działalność
przedsiębiorstwa,
pracownicy)
63%
57%
71%
85%
48%
57%
39%
27%
13%
22%
11%
7%
4%
2%
4%
2%
Zdecydowana większość przedsiębiorstw realizowała działania innowacyjne na
skalę firmy (głównie w zakresie zmian organizacji), a ponad połowa na skalę kraju
(głównie dotyczy produkcji, produktów i usług).
Przełomowe rozwiązania innowacyjne
9a. Czy w którejś z wymienionych przez Panią dziedzin występuje innowacja, którą można by określić jako przełomowa, czyli taka, która
zmieniła rynek lub przedsiębiorstwo?:
Tak
65%
Nie
Próba ogółem, n=65
przedsiębiorstwa, które w
ostatnich 3 latach
zainicjowały/wprowadziły
działania innowacyjne
n=23*
35%
Metody produkcji lub świadczonych usług
38%
Produkt lub usługa
35%
Marketing (wygląd, komunikacja produktu lub usługi)
10%
Organizacja (działalność przedsiębiorstwa, pracownicy) 17%
*Uwaga, mała baza
Ponad 1/3 przedsiębiorstw posiadających w swoim dorobku rozwiązania
innowacyjne deklaruje, że wśród nich były tzw. przedsięwzięcia
przełomowe.
Korzyści z wprowadzanych innowacji
Próba ogółem, n=65
Jakiego typu korzyści odniosło lub może odnieść Pana(i) przedsiębiorstwo
KONKURENCJA, POPYT i RYNKI
Wyższe zyski
Zwiększenie lub zachowanie udziału w rynku
Poprawa wizerunku firmy
Wejście na nowe rynki zbytu, do nowych grup klientów
Lepsza konkurencyjność
Poszerzenie oferty wyrobów i usług
Zwiększenie widoczności lub ekspozycji produktów
Zwiększenie użyteczności produktu lub usługi dla klienta
poprawa komunikacji
PRODUKCJA I DOSTAWA
Obniżenie kosztów operacyjnych związanych ze świadczeniem usług
Zwiększenie efektywności lub szybkości dostarczania wyrobów i usług
Podniesienie jakości wyrobów i usług
Obniżenie jednostkowych kosztów pracy
oszczędności (ogólnie)
Obniżenie zużycia materiałów i energii
Zwiększenie mocy produkcyjnych lub usługowych
Skrócenie cyklu produkcyjnego
Obniżenie kosztów projektowania produktów
Osiągnięcie sektorowych standardów technicznych
Poprawa potencjału informatycznego
ORGANIZACJA MIEJSCA PRACY
Wzmocnienie relacji z klientami
Zwiększenie zdolności dostosowywania się do różnych wymogów klientów
Poprawa komunikacji i interakcji między różnymi pionami w firmie
Wzrost motywacji pracowników
Uproszczenie procesów, lepsza organizacja
Poprawa warunków pracy
Podniesienie jakości kadry
przedsiębiorstwa, które w
ostatnich 3 latach
zainicjowały/wprowadziły
w związku z opisanym przez Pana(nią) rozwiązaniem innowacyjnym w dziedzinie……..?
działania innowacyjne
82%
37%
35%
29%
18%
12%
9%
6%
6%
2%
60%
17%
17%
15%
14%
14%
9%
6%
6%
5%
2%
2%
51%
23%
14%
11%
11%
9%
8%
3%
Główne korzyści płynące z wprowadzanych innowacji to wyższe zyski
przedsiębiorstwa, zwiększenie udziału w rynku oraz poprawa wizerunku firmy.
Problemy w realizacji przedsięwzięć
innowacyjnych
Próba ogółem, n=65
Z jakimi problemami spotyka się Pana(i) przedsiębiorstwo podejmując działania innowacyjne?
CZYNNIKI KOSZTOWE
37%
Zbyt wysokie koszty
25%
Brak środków finansowych w przedsiębiorstwie
17%
Brak zewnętrznych środków finansowych
Postrzegane ryzyko jest zbyt wysokie
8%
3%
CZYNNIKI DOTYCZĄCE WIEDZY
Niedostateczny potencjał innowacyjny (B+R, prace projektowe itp.)
Trudności w znalezieniu partnerów do współpracy
Brak wykwalifikowanej kadry na rynku pracy
Problemy z dostępnością usług zewnętrznych
brak wzorców
Brak informacji o rynkach
23%
6%
6%
5%
3%
3%
2%
SKOSTNIAŁOŚĆ ORGANIZACYJNA WEWNĄTRZ PRZEDSIĘBIORSTWA
22%
Nastawienie personelu do zmian
Słaby przepływ informacji w firmie
Brak czasu
Obawa przed zmianami
17%
3%
2%
2%
CZYNNIKI INSTYTUCJONALNE
20%
20%
Ustawodawstwo, uregulowania prawne, normy, opodatkowanie
Brak infrastruktury
Słabość praw własności
Brak potrzeby prowadzenia działalności innowacyjnej
CZYNNIKI RYNKOWE
Niepewny popyt na innowacyjne produkty lub usługi
Zysk po długim czasie
2%
2%
2%
5%
3%
2%
Podejmowanie działań innowacyjnych wiąże się również z problemami. Są to
najczęściej czynniki kosztowe (zbyt wysokie koszty, brak odpowiednich
środków).
przedsiębiorstwa, które w
ostatnich 3 latach
zainicjowały/wprowadziły
działania innowacyjne
Jakie podmioty są angażowane w opracowanie koncepcji
innowacyjnego rozwiązania?
Próba ogółem, n=65
przedsiębiorstwa, które w
ostatnich 3 latach
zainicjowały/wprowadziły
działania innowacyjne
Czy w opracowanie koncepcji innowacyjnej z dziedziny były zaangażowane:
Osoby z wewnętrznych działów firmy
97%
Współpraca z innym podmiotem lub zakup
wiedzy od innego podmiotu
Transfer wiedzy z firmy matki (z głównej siedziby
firmy)
Uczelnie lub jednostki badawcze spoza firmy
78%
55%
52%
Produkcja
Badania i rozwój
Marketing
Dystrybucja
Dział CSR
HR
Informatyka
Sprzedaż
Technologiczny
Zakupów
Finansowy
Dostawcy urządzeń, materiałów,
komponentów, oprogramowania lub usług
Konsultanci\firmy doradcze
Klienci
Laboratoria komercyjne
Inne przedsiębiorstwa prowadzące ten
sam rodzaj działalności
Organizacja pozarządowa typu non-profit
Koncepcja rozwiązań innowacyjnych powstaje głównie wewnątrz firmy ( działy:
produkcja, R&D, marketing, dystrybucja). Większość firm jednak również korzysta z
usług innych podmiotów (dostawcy materiałów, firmy doradcze).
73%
65%
27%
18%
10%
8%
29
73%
63%
62%
48%
19%
11%
10%
8%
5%
3%
2%
Próba ogółem, n=65
Korzystanie z zasobów
przedsiębiorstwa, które w
ostatnich 3 latach
zainicjowały/wprowadziły
działania innowacyjne
Czy podejmując się innowacji firma koncentrowała się bardziej na własnych zasobach czy dostępnych zasobach spoza przedsiębiorstwa? Oceny proszę dokonać dla
każdej innowacji, o której Pan(i) przed chwilą wspomniał(a).
18%
ogółem,n=65
4% 6%
8%
do 500 osób, n=22
Średnia
45%
5%
5%
20%
4% 4% 4%
16%
7%
3%
16%
2%
9%
12%
7%
16%
skala 1-10
24%
22%
4,4
4,7
*Uwaga, mała baza
powyżej 500 osób, n=48
6% 4%
7%
6%
4%
22%
3%
10%
10%
25%
4,3
Strzałki oznaczają różnice istotne statystycznie między grupami na poziomie ufności 95%
10 na dostępnych zasobach
09
08
07
06
05
04
03
02
01 na własnych zasobach
Przedsiębiorstwa podejmując działania innowacyjne korzystają częściej z
własnych zasobów niż innych dostępnych.
nie wiem\trudno powiedzieć
Monitorowanie działań
Próba ogółem, n=65
przedsiębiorstwa, które w
ostatnich 3 latach
zainicjowały/wprowadziły
działania innowacyjne
Czy działania innowacyjne w Pana(i) firmie są monitorowane ze względu na:
wpływ na klientów
49%
wpływ środowiskowy
46%
wpływ na pracowników
wpływ na konkurencję
wpływ społeczny
wpływ na dostawców,
podwykonawców
26%
22%
w każdym lub prawie każdym rozwiązaniu innowacyjnym
29%
23%
37%
29%
22%
29%
25%
38%
42%
29%
2%
35%
37%
37%
38%
w niektórych rozwiązaniach
2%
rzadko lub wcale
Większość firm monitoruje wpływ działań innowacyjnych na obszary, których
dotyczą. Najbardziej systematycznie monitorowany jest wpływ działań na
klientów, równie często wpływ na środowisko i nieco rzadziej na
pracowników.
3%
nie wiem\trudno powiedzieć
Narzędzia monitoringu
Próba ogółem, n=45
przedsiębiorstwa, które
monitorują prowadzone
działania innowacyjne
W jaki sposób prowadzony jest monitoring wpływu rozwiązania innowacyjnego?:
za pomocą audytów
67%
za pomocą obserwacji
64%
za pomocą danych pochodzących z rynku
38%
za pomocą wywiadów, rozmów
za pomocą narzędzi informatycznych
za pomocą badań ankietowych
36%
27%
24%
Najczęstszą formą monitoringu wpływu działań innowacyjnych na określone
obszary jest audyt oraz mniej standaryzowana metoda polegająca na
obserwacji.
posiada
sformalizowa
ną strategię
CSR, n=25
nie posiada
sformalizowa
nej strategii
CSR, n=20
80%
50%
Wartości społeczne i środowiskowe
motywem innowacji
Próba ogółem, n=65
Czy motywem zainicjowania któregoś spośród działań innowacyjnych, o których do tej pory rozmawialiśmy było wzmocnienie wartości społecznych
lub środowiskowych przedsiębiorstwa?
ogółem, n=65
28%
72%
posiada sformalizowaną
strategię CSR, n=28
11%
89%
nie posiada
sformalizowanej strategii
CSR, n=37
41%
59%
Strzałki oznaczają różnice istotne statystycznie między grupami na poziomie ufności 95%
tak
nie
Według deklaracji większości badanych wartości społeczne i
środowiskowe były motywem inicjowania działań innowacyjnych
(częściej w przypadku firm posiadających sformalizowaną strategię
CSR).
przedsiębiorstwa, które w
ostatnich 3 latach
zainicjowały/wprowadziły
działania innowacyjne
CSR motywem innowacji
Próba ogółem, N=70
Czy Pana(i) zdaniem CSR (społeczna odpowiedzialność w biznesie) może być źródłem innowacji?
Średnia
skala 1-5
Top2boxes(5,4): 78%
2%
ogółem, n=70
27%
9%
51%
10%
1%
3,9
Top2boxes(5,4): 90%
posiada sformalizowaną
strategię CSR, n=29
38%
7%
52%
3%
4,2
Top2boxes(5,4): 71%
nie posiada
sformalizowanej strategii
CSR, n=41
20%
10%
51%
15%
2%2%
Strzałki oznaczają różnice istotne statystycznie między grupami na poziomie ufności 95%
Zdecydowanie tak {5}
Raczej tak {4}
Ani tak, ani nie {3}
Raczej nie {2}
Zdecydowanie nie {1}
W opinii badanych, głównie posiadających strategię CSR, społeczna
odpowiedzialność biznesu może być źródłem innowacji.
3,7
Nie wiem \ trudno powiedzieć
34
Dziedziny w których CSR może być
źródłem innowacji
Próba ogółem, N=70
Organizacja (działalność przedsiębiorstwa,
pracownicy)
32%
Metody produkcji lub świadczonych usług
25%
Produkt lub usługa
22%
Marketing (wygląd, komunikacja produktu lub
usługi)
Nie wiem \ trudno powiedzieć
18%
3%
W której dziedzinie źródłem innowacji w szczególności może być CSR?
CSR może być źródłem innowacji szczególnie w obszarze organizacji i
rzadziej w dziedzinie marketingu .
Czy wartości społeczne i środowiskowe należy uwzględniać na etapie
realizacji rozwiązań innowacyjnych?
Próba ogółem, N=70
Czy zgadza się Pan(i) z opinią, że wartości społeczne i środowiskowe powinny być uwzględniane na każdym kluczowym etapie realizacji rozwiązania
innowacyjnego?
Średnia
skala 1-5
Top2boxes(5,4): 79%
ogółem, n=70
15%
48%
31%
6% 0%
4,0
Top2boxes(5,4): 96%
posiada sformalizowaną
strategię CSR, n=29
0%
4%-
57%
39%
4,4
Top2boxes(5,4): 65%
nie posiada
sformalizowanej strategii
CSR, n=41
Zdecydowanie tak {5}
24%
24%
41%
11%
3,8
Raczej tak {4}
Ani tak, ani nie {3}
Raczej nie {2}
Zdecydowanie nie {1}
Strzałki oznaczają różnice istotne statystycznie między grupami na poziomie ufności 95%
Większość badanych uważa, że wartości społeczne i środowiskowe
powinny być uwzględniane na istotnych etapach realizacji
przedsięwzięcia innowacyjnego. Zgodni z tą opinia są głównie
przedstawiciele firm posiadających strategię CSR.
Motywowanie pracowników do inicjowania rozwiązań
innowacyjnych
Próba ogółem, N=70
Czy pracownicy firmy są w jakiś sposób motywowani, np. poprzez konkursy, do generowania i zgłaszania swoich innowacyjnych pomysłów, w tym
pomysłów na innowacje społeczne i środowiskowe?
ogółem, n=70
63%
posiada sformalizowaną
strategię CSR, n=29
nie posiada
sformalizowanej strategii
CSR, n=41
2%
35%
79%
21%
51%
3%
46%
*Uwaga, mała baza
do 500 osób, n=22*
44%
powyżej 500 osób, n=48
56%
70%
tak
26%
nie
Nie wiem \ trudno powiedzieć
Strzałki oznaczają różnice istotne statystycznie między grupami na poziomie ufności 95%
W większości badanych firm pracownicy są motywowani do inicjowania
pomysłów/rozwiązań innowacyjnych. Zjawisko występuje częściej w
dużych firmach, posiadających strategię CSR.
4%
Podsumowanie wyników z badania ilościowego
 Blisko 90% przedsiębiorstw (niemal wszystkie posiadające
sformalizowaną strategię CSR) w ostatnich 3 latach
zainicjowało lub przeprowadziło projekty innowacyjne.
 Projekty innowacyjne były realizowane najczęściej w
dziedzinie metod produkcji lub usług (średnio 10 w
przeciągu 3 lat).
 W co dziesiątym przypadku projekt innowacyjny był
niedokończony/zaniechany.
 Realizowane były zarówno nowe jak i udoskonalone
rozwiązania. Udoskonalone rozwiązania najczęściej
dotyczyły organizacji przedsiębiorstwa i rzadziej produkcji,
produktu.
38
Podsumowanie wyników z badania ilościowego
 Zdecydowana większość (80%) przedsiębiorstw realizowała
działania innowacyjne na skalę firmy (głównie w zakresie zmian
organizacji).
 Główne korzyści płynące z wprowadzanych innowacji to wyższe
zyski przedsiębiorstwa, zwiększenie udziału w rynku oraz
poprawa wizerunku firmy.
 Według deklaracji większości badanych wartości społeczne i
środowiskowe
były
motywem
inicjowania
działań
innowacyjnych (częściej w przypadku firm posiadających
sformalizowaną strategię CSR).
 Zdaniem badanych CSR może być źródłem innowacji, szczególnie
w obszarze organizacji i rzadziej w dziedzinie marketingu .
39
Otwarte innowacje
Przyczyny
Społeczeństwo
uczące się, dyfuzja
wiedzy,
Rosnąca mobilność
i duża rotacja
pracowników
• „płynność wiedzy”
Rosnący kapitał na
tworzenie
pomysłów i
technologii
Rosnąca rola
innych podmiotów
w łańcuchu dostaw
• przenikanie innowacji z
innych organizacji, firm
etc.
• poszukiwanie
rozwiązań poza firmą
• wzrost liczby osób
zajmujących się
rozwojem
Oprac. własne
Porównanie otwartych i zamkniętych innowacji
Kategoria
Charakterystyka
specjalistów
Zamknięte innowacje – cechy
charakterystyczne
Zatrudnienie najlepszych specjalistów w danej dziedzinie
Otwarte innowacje – cechy
charakterystyczne
Współpraca ze specjalistami spoza firmy
Proces powstania Kreacja, wymyślenie, zbudowanie i sprzedanie skupione w
firmie, tak aby czerpać korzyści z badań
innowacji
Pomysły i rozwiązania z zewnątrz mogą zostać
wykorzystane w organizacji, która poprzez swoje
badania nada im dodatkową wartość
Stosunek do
wyścigu
pierwszeństwa
Wyścig pierwszeństwa – każdy wynalazek i idea powinna
zostać zaprezentowana jako pierwsza na rynku
Nie trzeba być pierwszym w wynalezieniu czegoś, żeby
czerpać z tego korzyści
Relacja do
„wygranej”
Tylko ta firma, która wypuści jako pierwsza innowacje ma
szanse na wygraną z konkurencją
Ważniejsze niż pierwszeństwo na rynku jest
zbudowanie lepszego modelu biznesowego
Najwięcej najlepszych pomysłów w branży = zwycięstwo
Najlepszy użytek z pomysłów (wewnętrznych i co
ważniejsze – zewnętrznych) = wygrana
Kontrola procesu innowacji (zamykanie go), aby nikt nie mógł
czerpać z jej pomysłów
Czerpanie korzyści z otwartego dostępu do pomysłów
oraz nabywanie rozwiązań od innych
Co implikuje
wygraną
Charakter
procesu
powstawania
innowacji
Źródło: H. W. Chesbrough, Open innovation, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts 2001, s. XXVI.
Mechanizm otwartych innowacji
Creative
commons
Prosumenci
Talenty i
eksperci
zewnętrzni
Oprac. własne
Skutki społeczne i gospodarcze
• mają wpływ na rozwój społeczeństwa obywatelskiego, otwartego i
aktywnego,
• wyzwalają kreatywne myślenie oraz mobilizują do poszukiwania
nowych rozwiązań,
• wpływają na rozwój społeczno-gospodarczy,
• promują wolny dostępu do dóbr kultury i oprogramowania,
również dla tych, których nie stać na licencje,
• stymulują budowanie kultury zaufania,
• powodują transfer wiedzy i innowacji pomiędzy organizacjami –
szczególnie w przypadku rozwiązywania ważnych problemów
społecznych
Platforma Innocentive w liczbach
(dane za okres 2001-2012)
Całkowita liczba zarejestrowanych wynalazców
260.000 z prawie 200 krajów
Całkowity zasięg wynalazców
Ponad 12 mln (w sumie razem przez inne wtyczki)
Suma wszystkich wyzwań
Ponad 1450
Suma zgłoszonych rozwiązań
Ponad 31 tys.
Nagrody
1.215
Suma przyznanych nagród
35 mln dolarów
Źródło: oprac. własne na podst. http://www.innocentive.com/.
innowacja
odpowied
zialność
zrównowa
żona
innowacja
innowacja
otwartość
Otwarta
innowacja
odpowied
zialność
zrównoważona
i otwarta
innowacja
innowacja
otwartość
Dziękuję za uwagę
Magdalena Andrejczuk
Forum Odpowiedzialnego Biznesu
[email protected]
Tel. 697 679 706
Download