Presentación de PowerPoint

advertisement
Lekcja 3 na 15 kwietnia 2017
„Ale wy jesteście
rodem wybranym,
królewskim
kapłaństwem,
narodem świętym,
ludem nabytym,
abyście rozgłaszali
cnoty tego, który
was powołał z
ciemności do
cudownej swojej
światłości”
(1 Piotra 2:9)
W 1 Piotra 2:1-12 apostoł Piotr
przedstawił cechy charakterystyczne
ludu Bożego, ludzkiego kapłaństwa,
które musi rozświetlić świat.
 1 Piotra 2:1-3. Chrześcijańskie życie
 1 Piotra 2:4-8. Żywe kamienie
 1 Piotra 2:9-12. Lud Boży
 Lud przymierza
 Lud święty
 Lud niosący światło
1 Piotra 2:1-3
„Odrzuciwszy więc wszelką złość i wszelką zdradę, i obłudę, i zazdrość, i
wszelką obmowę jako nowonarodzone niemowlęta, zapragnijcie
niesfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku
zbawieniu, gdyżeście zakosztowali, iż dobrotliwy jest Pan” (1 Piotra 2:1-3)
POZBĄDŹMY SIĘ
ZAPRAGNIJMY
• Wszystkiego, co złe i
• Duchowego pożywienia
co próbuje zwieść.
Słowa Bożego jak
niemowlęta pragnące
• Wszelkiego udawania i
mleka matki.
nieszczerości.
• Wzrastania w naszym
• Wszelkiej zazdrości.
zbawieniu.
• Wszelkiego
• Radości z Bożej łaski.
oszczerstwa.
Dzięki Bogu, możemy porzucić wszystkie złe
postawy i wypełnić to miejsce przez studium Słowa
Bożego, które jest „pożyteczne do nauki, do
wykrywania błędów, do poprawy, do wychowania w
sprawiedliwości” (2 Tym. 3:16).
1 Piotra 2:4-8
„Przystąpcie do niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego,
lecz przez Boga wybranego jako kosztowny. I wy sami jako kamienie żywe
budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary
przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa” (1 Piotra 2:4-5)
Jezus Chrystus jest głównym kamieniem;
On jest zasadą i podporą Kościoła.
Ta „budowla” jest zrobiona z żywych
kamieni (nas) składających duchowe
ofiary, które są akceptowane przez Boga.
Jakie ofiary są miłe Bogu?




Poświęcone życie (Rzymian 12:1)
Chwalenie Boga (Hebrajczyków 13:15)
Akty dobroci i wzajemna pomoc (Hebrajczyków 13:16)
Dary materialne, które odzwierciedlają miłość i
poświęcenie tego, kto je ofiaruje (Filipian 4:18)
1 Piotra 2:9-12
„Następnie wziął Księgę Przymierza i głośno przeczytał ludowi, ten zaś rzekł: Wszystko,
co powiedział Pan, uczynimy i będziemy posłuszni” (2 Mojż. 24:7)
Bóg na Synaju zawarł przymierze z
Izraelem. Odnowił przymierze, które
zawarł z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem
(1 Mojż. 15:18; 17:21; 2 Mojż. 2:24).
Przymierze było warunkowe. Jeśli będą
Mu posłuszni, będą mogli otrzymać
błogosławieństwo przymierza. Jeśli nie,
utracą je (5 Mojż. 11).
Następnie Piotr przedstawia Kościół
chrześcijański jako dziedziców
przymierza— „którzy niegdyś byliście nie
ludem, teraz jesteście ludem Bożym”.
Jesteśmy kapłanami Króla. Jesteśmy
odpowiedzialni za zachowanie i ogłaszanie
przymierza.
1 Piotra 2:9-12
„Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem
świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was
powołał z ciemności do cudownej swojej światłości” (1 Piotra 2:9)
Ród wybrany
• Przywileje i obowiązki , które były udziałem narodu
żydowskiego stały się dzięki Bogu dostępne także dla
społeczności chrześcijańskiej.
Królewskie
kapłaństwo
• Chrześcijanie są kapłanami, zatem muszą składać
Bogu „duchowe ofiary” wspomniane w 1 Piotra
2:5.
Naród święty
• Kościół to ludzie, którzy objawiają Boży charakter
tu na ziemi.
Jego szczególny
naród
• Chrystus wykupił Kościół swoją krwią. On uważa
go jako swoją drogocenną, szczególną własność.
1 Piotra 2:9-12
„Prowadźcie wśród pogan życie nienaganne, aby ci, którzy was obmawiają
jako złoczyńców, przypatrując się bliżej dobrym uczynkom, wysławiali Boga
w dzień nawiedzenia” (1 Piotra 2:12)
Ponieważ jesteśmy dziedzicami starego
przymierza, jakie Bóg zawarł z Izraelem, jesteśmy
także odpowiedzialni za wypełnienie jego misji.
Izrael został dany jako „światło dla pogan”
(Izajasz 42:6), więc jesteśmy także wezwani, aby
dzielić się Bogiem i tym wszystkim, czego On
dokonał przez Jezusa Chrystusa. Praca ta ma dwa
aspekty:
1. Nasze kazanie: „abyście rozgłaszali cnoty tego,
który was powołał …” (w. 9).
2. Nasze uczynki: „(poganie) przypatrując się
bliżej dobrym uczynkom, wysławiali Boga w
dzień nawiedzenia…” (w. 12).
E.G.W. (Counsels on Stewardship, section 15, cp. 67, p. 346)
„Chrystus przyszedł, aby dać ludziom
bogactwo wieczności i to bogactwo,
poprzez związek (połączenie) z Nim,
mamy przyjąć i udzielać innym. Chrystus
zwraca się nie tylko do pastorów, ale także
do każdego człowieka wierzącego, mówiąc,
że świat jest owinięty całunem ciemności.
Niech twoje światło tak świeci przed
ludźmi, aby mogli zobaczyć twoje dobre
uczynki i chwalić twojego Ojca, który jest
w niebie. Każdy, kto naprawdę kocha Boga,
będzie światłem na tym świecie”.
Download