Aktualizacja oprogramowania

advertisement
Aktualizacja oprogramowania
Umowa pomiędzy użytkownikiem
a Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
(stan na 03/2010)
1. Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest dostarczenie oprogramowania „Update für BMW CE-Device Steuergerät”
(zwanego dalej „oprogramowaniem”) przez Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, Petuelring 130,
80809 Monachium (zwaną dalej „BMW”) użytkownikowi końcowemu (zwanemu dalej „licencjobiorcą”)
w celu pobrania go na urządzenie USB i jego instalacji w pojeździe licencjobiorcy.
2. Prawa autorskie do oprogramowania
Oprogramowanie jest chronione prawami autorskimi. BMW jest jedynym właścicielem wyłącznych,
nieodwołalnych, przenaszalnych, nieograniczonych praw do użytkowania oprogramowania na całym
świecie, bez ograniczeń czasowych. BMW zastrzega sobie wszelkie prawa do oprogramowania, w tym
m.in. wszelkie prawa do publikowania, powielania, propagowania, zmieniania, modyfikowania
i wykorzystywania oprogramowania.
3. Udzielenie praw użytkowania
BMW udziela niniejszym licencjobiorcy nieodpłatnie zwykłego, niewyłącznego, odwołalnego,
nieprzenaszalnego prawa użytkowania oprogramowania wyłącznie dla potrzeb instalacji w pojeździe
licencjobiorcy.
W szczególności, licencjobiorcom zabrania się zmieniania bądź kopiowania oprogramowania (chyba,
że dla potrzeb instalacji w pojeździe), tworzenia produktów pochodnych wobec oprogramowania,
przekazywania oprogramowania lub jakiejkolwiek jego kopii osobom trzecim bądź też jego
wykorzystywania do celów komercyjnych.
4. Okres obowiązywania
Prawo użytkowania jest udzielane na czas nieokreślony. Prawo licencjobiorcy do użytkowania
oprogramowania zostaje automatycznie uchylone z chwilą naruszenia przez niego warunków niniejszej
Umowy. W takim przypadku licencjobiorca jest zobowiązany odinstalować oprogramowanie ze swojego
pojazdu.
5. Gwarancja
BMW dostarcza licencjobiorcy oprogramowanie „w aktualnym stanie”. BMW nie ponosi odpowiedzialności
za braki dotyczące jakości lub tytułu, z wyłączeniem przypadków działania w złej wierze.
6. Odpowiedzialność
BMW nie ponosi odpowiedzialności w zakresie, w jakim licencjobiorca korzysta z urządzeń innych niż
udostępnione przez BMW do instalacji oprogramowania podczas pobierania oprogramowania i jego
instalacji w swoim pojeździe lub pobiera bądź instaluje oprogramowanie w sposób niezgody z instrukcjami
dotyczącymi jego instalacji.
BMW ponosi odpowiedzialność wyłącznie w przypadku działania celowego lub rażącego zaniedbania.
Niezależnie od jakichkolwiek ewentualnych braków odpowiedzialność BMW pozostaje nienaruszona
w przypadku celowego nieujawnienia określonej wady bądź wad objętych zakresem stosowania
niemieckiej Ustawy o odpowiedzialności za produkt. Ograniczenie odpowiedzialności określone w tym
punkcie nie znajduje zastosowania w przypadku uszczerbku na życiu lub zdrowiu.
7. Wybór właściwości sądu i obowiązujących przepisów prawa
Sądami wyłącznie właściwymi do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z niniejszej Umowy są
sądy w Monachium, Niemcy, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Umowa podlega przepisom
prawa niemieckiego.
Download