UMOWA LICENCYJNA zawarta w Warszawie, w dniu

advertisement
Załącznik nr 2 do Regulaminu akcji „Zostań korespondentem Integracji”
UMOWA LICENCYJNA
zawarta w Warszawie, w dniu …………r.
pomiędzy:
Fundacją INTEGRACJA z siedzibą w Warszawie (00-162) przy ul. Dzielna1, wpisanej
do Rejestru Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i
Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st
Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS
0000144578, REGON 013099416, NIP 524-23-24-281,
p. Piotrem Pawłowskim – Prezesem Zarządu
p. Agnieszką Maliszewską – Pełnomocnikiem
zwanymi dalej „Licencjobiorcą”
a
p........................, zamieszkałym w...................., [KOD], przy ul. ................., PESEL
...................................,
zwanym dalej „Licencjodawcą”.
§1
1. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy licencji niewyłącznej na korzystanie
z materiałów o charakterze artykułów dotyczących problematyki osób
z niepełnosprawnością, przekazanych Licencjobiorcy, w dowolnej formie i na
dowolnych nośnikach, w okresie począwszy od dnia 01.10.2014 r. (dalej „Licencja”),
na następujących polach eksploatacji:
a) przechowywanie w informatycznych bazach danych,
b) kopiowanie na potrzeby publikacji na stronach internetowych,
c) publikowanie na portalu www.niepelnosprawni.pl oraz na stronach internetowych
będących w posiadaniu Licencjobiorcy,
d) wykorzystanie całości lub fragmentów przekazanych materiałów w celach
promocyjnych i informacyjnych Licencjobiorcy.
2. Licencja udzielona zgodnie z ust. 1 ma charakter bezpłatny i bezterminowy.
3. Licencjodawca zastrzega, że przy publikacji materiałów, o których mowa w ust. 1,
Licencjobiorca ma obowiązek za każdym razem wskazywa
(w sposób widoczny dla osób trzecich) imię i nazwisko Licencjodawcy, jako autora
materiału.
§2
Licencjodawca zapewnia Licencjobiorcę, że wszelkie majątkowe prawa autorskie do
materiałów, o których mowa w § 1 ust. 1, należą do Licencjodawcy. Licencjodawca
oświadcza, że udzielenie Licencji nie narusza praw osób trzecich i nie wymaga ich
zgody co do całości lub jakiejkolwiek części materiału. W przypadku zgłoszenia
roszczeń osób trzecich, dotyczących praw autorskich do całości lub części materiału,
odpowiedzialność prawną ponosić będzie Licencjodawca, a Licencjobiorca będzie
zwolniony od odpowiedzialności.
§3
1. Licencjodawca będzie dostarczał Licencjobiorcy materiał, o którym mowa w § 1
ust. 1, partiami, uzgadniając uprzednio z Licencjobiorcą termin jego dostarczenia.
Licencjodawca będzie ściśle współpracował z Licencjobiorcą w celu właściwego
wykonania Umowy. Przyjęta przez Licencjobiorcę partia materiału stanowi integralną
część Umowy.
2. W przypadku zdjęć, filmów lub innych nośników zawierających możliwe do
zidentyfikowania wizerunki konkretnych osób, Licencjodawca zobowiązuje się
dostarczyć Licencjobiorcy zgodę każdej osoby (której wizerunek jest uwidoczniony)
na publikację wizerunku przez Licencjobiorcę. Zgoda na publikację wizerunku
powinna zostać własnoręcznie podpisana przez tą osobę lub co najmniej powinna
zostać wyrażona w drodze wiadomości e-mail pochodzącej ze skrzynki tej osoby, z
podaniem imienia i nazwiska tej osoby pod treścią zgody.
W przypadku osób niepełnoletnich zgoda na publikację ich wizerunku powinna
pochodzić od co najmniej jednego rodzica lub opiekuna.
W przypadku braku zgody, Licencjodawca przyjmuje do wiadomości że
Licencjobiorca odmówi przyjęcia do publikacji zdjęcia zawierającego wizerunek
osoby, która nie wyraziła zgody na jego publikację.
§4
Licencjobiorca wyznacza pracownika, p. Ewelinę Dogońską, upoważnionego do
kontaktów z Licencjodawcą w celu wykonania Umowy.
§5
1. Strony w pierwszym rzędzie będą kontaktować się mailowo, za pośrednictwem
adresów:
- ze strony Licencjodawcy: ...........................,
- ze strony Licencjobiorcy: [email protected]
lub telefonicznie.
2. W przypadku korespondencji listownej, Strony przyjmują, że list polecony, wysłany
do drugiej Strony na adres podany w komparycji Umowy, uznaje się za doręczony,
chyba że nowy adres do korespondencji jest znany Stronie.
§6
1. Umowa została zawarta na czas określony do dnia 30.03.2015 r.
2. Zmiany do niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
3. W sprawach nieunormowanych zastosowanie mają przepisy powszechnie
obowiązującego prawa.
4. Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron.
Za Licencjodawcę,
Za Licencjobiorcę,
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards