Uploaded by User1274

licencja

advertisement
OFICJALNE TESTY EGZAMINACYJNE NA PRAWO JAZDY
§1. E-kierowca Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Łady 14a, 71-605 Szczecin,
wpisana do Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy
Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
nr 0000385224, NIP 852-25-88-278, REGON 320996032,, zwana dalej Licencjodawcą, jest
producentem i wyłącznym dystrybutorem oprogramowania pod nazwą „Testy 2013 e-kierowca”,
zwanego dalej Programem.
§2. Poprzez użycie / instalację Programu Użytkownik zgadza się przestrzegać postanowień
niniejszej Licencji. Jeśli Użytkownik nie zgadza się przestrzegać postanowień Licencji nie ma on
prawa do używania Programu i powinien dokonać jego deinstalacji.
§3. Program przeznaczony jest dla urządzeń z systemami operacyjnymi: Windows 7, Vista, XP,
jednak z uwagi na nieograniczoną liczbę możliwych konfiguracji sprzętowych licencjodawca nie
ponosi odpowiedzialności za poprawne działanie Programu na każdej z nich.
§4. Licencjodawca udziela Użytkownikowi prawa do używania Programu dla własnych potrzeb,
bez prawa rozpowszechniania, najmu, dzierżawy ani cesji praw z niniejszej Licencji.
§5. Użytkownikiem Programu w rozumieniu niniejszej licencji może być wyłącznie osoba
fizyczna.
§6. Zakup Programu oraz użycie jednorazowego kodu umieszczonego na opakowaniu produktu
upowaznia Uzytkownika do korzystania z niego bez ograniczen czasowych oraz do nieodplatnego korzystania z aktualizacji.
§7. Program sprzedawany jest wyłącznie na nośnikach DVD.
§8. Zakup jednej kopii Programu uprawnia do instalacji i korzystania z programu wyłącznie na
jednym komputerze. Przeniesienie Programu na komputer inny niż użyty do rejestracji wymaga
kontaktu z Licencjodawcą.
§9. Aktualizacje udostępniane są wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet.
§10. Udostępnianie osobom trzecim kopii Programu jest zabronione.
§11. Dokonywanie jakichkolwiek modyfikacji Programu lub jego części jest zabronione.
§12. Licencjodawca nie odpowiada za wady i szkody powstałe z przyczyn od niego niezależnych, w tym powstałe w wyniku nieprawidłowej eksploatacji Programu przez Użytkownika.
§13. W przypadku naruszenia majątkowych praw autorskich Licencjodawcy, Licencjodawca
może wypowiedzieć Licencję ze skutkiem natychmiastowym. Powyższe postanowienia nie
ograniczają prawa Licencjodawcy do dochodzenia pozostałych roszczeń na podstawie art. 79
ust. 1 i 2 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
§14. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Licencją mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Download