Slide 1

advertisement
Adam Mędrecki
Wydział Nadzoru
nad Systemem Opieki
Zdrowotnej
MZ - 15
Roczne sprawozdanie
z działalności jednostek
lecznictwa ambulatoryjnego
1. Sprawozdania sporządzają jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami
psychicznymi jak:
-
Poradnia
Poradnia
Poradnia
Poradnia
Poradnia
Poradnia
Poradnia
Poradnia
Poradnia
Poradnia
Poradnia
Poradnia
Poradnia
Poradnia
Poradnia
Poradnia
Poradnia
Poradnia
Poradnia
Poradnia
Poradnia
Poradnia
zdrowia psychicznego
zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży
zdrowia psychicznego dla młodzieży
psychogeriatryczna
zdrowia psychicznego dla dzieci, młodzieży i ich rodzin
leczenia nerwic
dla osób z autyzmem dziecięcym
psychosomatyczna
psychosomatyczna dla dzieci
leczenia uzależnień
leczenia uzależnień dla dzieci
antynikotynowa
terapii uzależnień od alkoholu dla dzieci i młodzieży
terapii uzależnień od alkoholu i współuzależnienia
terapii uzależnień od alkoholu i współuzależnienia dla dzieci
terapii uzależnień od substancji psychoaktywnych
terapii uzależnień od substancji psychoaktywnych dla dzieci
promocji zdrowia
promocji zdrowia dla dzieci
seksuologiczna i patologii współżycia
psychologiczna
psychologiczna dla dzieci
1700
1701
1703
1704
1705
1706
1707
1710
1711
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1750
1751
1780
1790
1791
2. Sprawozdania należy sporządzać wg terminu ustalonego w corocznym Programie Badań
Statystycznych i podawanym w piśmie załączonym do druku sprawozdawczego.
3. Jednostka posiadająca więcej niż jedną poradnię z zakresu lecznictwa ambulatoryjnego
zobowiązana jest do wypełnienia sprawozdania dla każdej z tych poradni.
Poradnie, mogą znaleźć kody resortowe w dokumentach uzyskanych przy
rejestracji zakładu w Urzędzie Wojewódzkim, także na Portalu Zakładów Opieki
Zdrowotnej w zakładce Rejestr ZOZ: http://www.rejestrzoz.gov.pl
NUMER KSIĘGI REJESTROWEJ
KOD
RESORTOWY
miejsce położenia zakładu
(część II-TERYT)
kod podmiotu,
który utworzył
zakład
(część III)
kod jednostki
organizacyjnej
(część V)
Kod specjalności komórki organizacyjnej
(część VIII)
Rodzaj poradni:
1. poradnia zdrowia psychicznego,
2. poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży,
3. poradnia odwykowa (alkoholowa),
4. poradnia profilaktyki, leczenia i rehab. osób uzależ. od sub. psychoaktywnych,
5. poradnia psychologiczna
/kody: 1700, 1704, 1706, 1710,1750,
1780/
/kody: 1701, 1703, 1705, 1707, 1711,
1751/
/kody: 1743, 1744, 1745, 1740,1741
(zależy od rodzaju poradni)/
/kody: 1742, 1746, 1747, 1740, 1741
(zależy od rodzaju poradni)/
/kody: 1790, 1791/
DZIAŁ 1. Informacje ogólne o działalności
Forma
prowadzenia
i główne
źródło
finansowania
Kategoria
Z kontraktem NFZ
Bez kontraktu
NFZ
0
1
2
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
01
Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej
02
Indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska
03
Grupowa specjalistyczna praktyka lekarska
04
Inne (jakie?)
..................................................................................................
05
DZIAŁ 2. Personel działalności podstawowej5
5/ Dotyczy personelu pracującego w bezpośrednim kontakcie z pacjentem. Bez osób przebywających na urlopach wychowawczych, bezpłatnych oraz powołanych do zasadniczej lub
okresowej służby wojskowej.
Udzielający świadczeń ogółem (kolumna 1) – dotyczy osób prowadzących (będących właścicielami) prywatne gabinety, praktyki lekarskie, a także właścicieli zakładów niepublicznych.
Zatrudnieni na podstawie stosunku pracy (kolumna 2, 3, 4) – dotyczy osób zatrudnionych zarówno na pełnych, jak
i niepełnych etatach, z określoną liczba godzin pracy.
Pracujący w ramach umowy cywilnoprawnej (kolumna 5, 6) – dotyczy osób zatrudnionych na umowach-zleceniach oraz umowach ryczałtowych.
We wszystkich wierszach (od 01 do 10) kolumny 4 należy wpisać liczbę opłaconych godzin osób wpisanych w kolumnę 2.
6/ Zatrudnieni na podstawie: umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania (zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998r., Nr 21, poz. 94, z późn. zm.)).
Liczby wykazane
Kolumna 1
w poszczególnych
jest to suma
wierszach w kolumnie 3
muszą być mniejsze lub
kolumn 2, 5
równe w stosunku do
+ właściciele
w wierszach 02,
kolumny 2 oraz liczby Suma liczbdanego
w kolumnie 6 muszą być 03 w poszczególnych
podmiotu.
mniejsze lub równe w
kolumnach musi być
stosunku do kolumny 5.
mniejsza lub równa
w stosunku do wiersza 01.
1. Zaburzenia psychiczne (bez uzależnień)
DZIAŁ 4. Leczeni
Liczba osób leczonych w roku bieżącym składa się z chorych zarejestrowanych w poradni/gabinecie po raz pierwszy w roku oraz przeniesionych z lat poprzednich,
a leczonych w danym roku. Chorego wlicza się do ewidencji jeden raz niezależnie od liczby udzielonych mu porad i liczby rozpoznań postawionych mu w ciągu roku
(obowiązujące jest rozpoznanie z ostatniej porady). Pacjenci pierwszorazowi to tacy, którzy w opiece ambulatoryjnej podjęli leczenie po raz pierwszy w życiu. Opieka
czynna dotyczy pacjentów, którym wyznaczane i egzekwowane są terminy następnych wizyt w ciągu roku. Jeżeli poradnia psychologiczna funkcjonuje bez zatrudnionego
lekarza psychiatry (bądź konsultanta psychiatry) we wszystkich trzech tabelach działu 4 należy wpisać tylko ogólną liczbę pacjentów (bez rozpoznań).
Wyszczególnienie
ogółem
0
Ogółem z zaburzeniami psychicznymi
(suma wierszy 05 - 20)
Z wiersza
01
1
02
osoby zamieszkałe na wsi
03
opieka czynna
04
05
organiczne zaburzenia psychotyczne (F03, F05, F06) 06
zasadniczego
w tym:
mężczyźni
2
0-18
19-29
30-64
3
4
5
65 i
więcej
6
Z kolumny 1
leczeni po raz pierwszy
k/
w życiu
w tym:
ogółem
mężczyźni
7
8
W tym:
leczeni po raz pierwszy w życiu
w wieku lat
0-18
19-29
30-64
9
10
11
01
mężczyźni
organiczne zaburzenia niepsychotyczne (F00, F01,
F02, F04, F07, F08, F09)
W tym:
leczeni ogółem
w wieku lat
Leczeni
schizofrenia (F20)
07
inne zaburzenia psychotyczne i urojeniowe /bez
afektywnych i schizofrenii/ (F21-F29)
08
epizody afektywne (F30 i F32)
09
Dotyczy pacjentów po raz
pierwszy w życiu objętych
Liczby
Suma liczb z wierszy 05-21
opieką1,2
ambulatoryjną
Różnica
liczb z kolumn
w poszczególnych
kolumnach musi być
w poszczególnych
musi być
wierszach zwierszach
kolumny
równa
wierszowi
01
Suma
liczb
kolumn
3-6
Każda
z liczb
w kolumnach
Suma
liczb
z zkolumn
(pomijając
16:
to liczby
od różnicy
liczb
zwiersz
kolumn
7,8.są3-6
2 muszą
być
od
w
poszczególnych
wierszach
musi
7-12
musi
być
mniejsza
lub
równa
w wierszu
02 musi zbyć
równa liczbie
wyciągnięte
wiersza
15)
z wierszy
03, 04
być
równa
12zoraz
suma
wz Liczby
stosunku
kolumn
1-6.
liczb
kolumny
1do liczb02,
w wierszu
01 i kolumnie
kolumnie
oraz
suma
w poszczególnych
kolumnach
liczbz z kolumn
9-12 muszą
liczb
kolumn
9-12 w wierszu
02
oraz zliczby
być ≤ od liczb zwierszach
wiersza 01.
w
poszczególnych
musi
musi być8równa
liczbie w wierszu 01
kolumny
również
byćirówna
kolumnie
7.
kolumnie
8.
muszą być
od
liczb z kolumny 7.
≥
≤
≤
65 i
więcej
12
DZIAŁ 4. Leczeni (dok.)
2. Zaburzenia spowodowane używaniem środków psychoaktywnych
Wyszczególnienie
0
Ogółem grupy F11 -F19 wg ICD -10
(suma wierszy 04 - 35)
01
mężczyźni
02
osoby zamieszkałe na wsi
03
ostre zatrucie i używanie szkodliwe (F11.0, F11.1)
04
zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny
(F11.2, F11.3)
05
inne (F11.7, F11.8, F11.9)
06
ostre zatrucie i używanie szkodliwe (F12.0, F12.1)
07
zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny
(F12.2, F12.3)
08
zaburzenia psychotyczne (F12.4, F12.5, F12.6)
09
inne (F12.7, F12.8, F12.9)
10
ostre zatrucie i używanie szkodliwe (F13.0, F13.1)
11
zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny
(F13.2, F13.3)
12
zaburzenia psychotyczne (F13.4, F13.5, F13.6)
13
inne (F13.7, F13.8, F13.9)
14
Kanabinole (F12)
Leki uspokajają ce i
nasenne (F13)
używaniem substancji psycho aktywnych
Opiaty (F11)
Z wiersza
01
Z kolumny 1
leczeni po raz pierwszy
l/
w życiu
W tym:
leczeni ogółem
w wieku lat
Leczeni
W tym:
leczeni po raz pierwszy w życiu
w wieku lat
Z kolumny 1
ogółem
w tym:
mężczyźni
0-18
19-29
30-64
65 i
więcej
ogółem
w tym:
mężczyźni
0-18
19-29
30-64
65 i
więcej
zobowiązani do
leczenia
leczeni
przymu-sowo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Dotyczy pacjentów po raz
pierwszy w życiu objętych
opieką ambulatoryjną
Każda
z liczb w13,
kolumnach
Liczby
Liczby
z kolumny
14 3-6
muszą
Suma
liczb
z
kolumn
7-12
musi
być
mniejsza
lub
równa
w poszczególnych
być
mniejsze
lub
równe
Liczby
z
kolumny
13,
14
Różnica
liczb
z
kolumn
1,2
w wierszu
02
musi
być zrówna
liczbie
Suma
liczb
z
kolumn
3-6
w
stosunku
do
liczb
kolumn
1-6.
wierszach
z
kolumny
Liczby
zliczb
02,
03
stosunku
do
zmusi
kolumny
1.
w
wierszu
02
muszą
być
mniejsze
Suma
liczb
zwierszy
wierszy
04
-suma
35
w poszczególnych
wierszach
być
www
wierszu
01
i
kolumnie
2
oraz
poszczególnych
wierszach
musi
wposzczególnych
poszczególnych
kolumnach
muszą
lub
równe
wkolumnach
stosunku
domusi
liczby
wliczb
być
2być
muszą
być
≤
z
kolumn
9-12
w
wierszu
02
równa
kolumnie
1
oraz
suma
≥ odmusi
różnicy
liczb
z
kolumn
7,8.
być
≤wierszu
od liczb
w
01z iwiersza
kolumnie
równa
wierszowi
01. 01.2.
być
równa
liczbie
w
wierszu
01
liczb
z
kolumn
9-12
od liczb z kolumny
i kolumnie
8.
w poszczególnych
wierszach
musi
1 oraz liczby
być równa kolumnie 7.
z kolumny 8 muszą
≤
być
od liczb
z kolumny 7.
DZIAŁ 4. Leczeni (dok.)
3. Zaburzenia spowodowane używaniem alkoholu
Wyszczególnienie
ogółem
0
Ogółem z zaburzeniami psychicznymi
związanymi z alkoholem
(suma wierszy 05 - 12)
mężczyźni
Zaburzenia psychiczne
spowodowane używaniem alkoholu
Według rozpoznania zasadniczego
Z
wiersza osoby zamieszkałe na wsi
01
opieka czynna
1
02
03
04
05
używanie szkodliwe (F10.1)
06
zespół uzależnienia (F10.2)
07
zespół abstynencyjny bez majaczenia (F10.3)
08
zespół abstynencyjny z majaczeniem (F10.4)
09
zaburzenia psychotyczne bez majaczenia
(F10.5)
10
zespół amnestyczny (F10.6)
11
Współuzależnienia
w tym:
mężczyźni
2
0-18
19-29
30-64
3
4
5
65 i
więcej
6
Z kolumny 1
leczeni po raz pierwszy
m/
w życiu
w tym:
ogółem
mężczyźni
7
8
W tym:
leczeni po raz pierwszy w życiu
w wieku lat
0-18
19-29
30-64
9
10
11
01
ostre zatrucie (F10.0)
inne zaburzenia psychiczne
(F10.7, F10.8, F10.9)
Współistniejące uzależnienie od środków
psychoaktywnych (F11-F19)
W tym:
leczeni ogółem
w wieku lat
Leczeni
12
13
14
Dotyczy
Liczby pacjentów po raz
pierwszy w życiu objętych
w poszczególnych
opieką
ambulatoryjną
liczb w kolumnach
wierszach
zKażda
kolumny
Suma
liczb
zz kolumn
3-6
Liczba
z
kolumny
13
wmuszą
wierszu
02
Liczby
z
kolumny
13
być
7-12
musi
być
mniejsza
lub
równa
Suma
liczb
z
kolumn
3-6
w
poszczególnych
wierszach
musi
Różnica
liczbbyć
zbyć
kolumn
1,2 lub równa
musi
mniejsza
2 muszą
od lub
mniejsze
równe
w
stosunku
do
liczb
z03,
kolumn
1-6.
w
wierszu
02
musi
być
liczbie
być
równa
kolumnie
1równa
oraz
suma
Suma
liczb
zz02,
wierszy
w poszczególnych
wierszach
musi
być
Liczby
z wierszy
0405-12
w
stosunku
do
liczby
wiersza
01
i
w
stosunku
do
liczb
z
kolumny
1.
wliczb
wierszu
01 zi kolumnie
2kolumnach
oraz suma
kolumn
9-12
poszczególnych
musi być
zwliczb
kolumny
1 kolumnach
w poszczególnych
muszą
kolumny
2.
od różnicy
liczb
z
kolumn
7,8.
kolumn
9-12
wierszu
02
wliczb
poszczególnych
wierszach
musi
01.
orazzbyć
liczby
≤ odzrówna
liczb
zwwierszowi
wiersza
01.
musi
być
liczbie
w wierszu
01
byćrówna
kolumnie
7.
kolumny
8równa
również
i kolumnie 8.
muszą być
od
liczb z kolumny 7.
≤
≥
≤
65 i
więcej
12
Z kolumny 1
zobowiązani
do leczenia
odwykowego
13
DZIAŁ 3. Działalność poradni (dok.)
2. Porady udzielane w poradni / gabinecie
W wierszu 01 należy wpisać sumę z wierszy 02+03+04.
Wyszczególnienie
Liczba
0
1
Ogółem liczba wszystkich porad
w tym:
01
Porady lekarza
02
Porady psychologa
03
Porady innego terapeuty
04
3. Inne świadczenia
1. W wierszu 01 i 02 należy wpisać liczbę osób, które uczestniczyły w tych terapiach w ciągu roku (bez względu
na liczbę sesji terapeutycznych). Jeżeli pacjent uczestniczył w obu rodzajach terapii wliczany jest w obie.
2. Każdego pacjenta uczestniczącego w terapii grupowej lub indywidualnej należy uwzględnić w dziale 4.
3. Rodziny uczestniczące w terapii grupowej lub indywidualnej muszą być uwzględnione w dziale 4 w tab. 2 lub
3 w wierszu „współuzależnienia”.
4. Liczby w wierszach 01 i 02 muszą być mniejsze lub równe od tych wykazanych w dziale 4.
Wyszczególnienie
Liczba
0
1
Psychoterapia indywidualna
01
osób:
Psychoterapia grupowa / rodzinna
02
osób:
Interwencje pracownika socjalnego
03
Wizyty w środowisku chorego (z wyłączeniem interwencji pracownika
socjalnego)
04
Porady telefoniczne
05
Skierowanie do stacjonarnych placówek psychiatrycznych i odwykowych
06
DZIĘKUJEMY
ZA UWAGĘ
ul. Dworcowa 17,
40-012 Katowice
tel. (32) 253-04-26, 253-04-30,
253-61-01(sekr.)
wew. 117
faks (32) 253 04 27
e-mail: [email protected]
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards