Uploaded by pfilip31

Prąd Elektryczny - Klucz Odpowiedzi

advertisement
Testy sprawdzajàce
5.2. Test sprawdzajàcy z działu: Pràd elektryczny
Plan i kartoteka testu
Nr
zadania
Sprawdzane wiadomoÊci i umiej´tnoÊci
Uczeƒ:
Czas rozwiàzywania: 40 minut
Kategoria
Poziom
celu
wymagaƒ
operacyjnego
Odp.
Gr. A
Odp.
Gr. B
Odp.
Gr. C
K
b
c
a
K
d
d
a
1
wskazuje jednostki napi´cia elektrycznego i nat´˝enia pràdu
A
wskazuje jednostk´ oporu elektrycznego
A
2
wskazuje noÊniki pràdu elektrycznego w metalach
A
wskazuje noÊniki pràdu elektrycznego w cieczach
A
3
wybiera przyrzàd słu˝àcy do pomiaru wielkoÊci elektrycznych
C
K
d
b
d
4
wybiera sformułowanie opisujàce I prawo Kirchhoffa
A
K
b
d
c
wybiera sformułowanie opisujàce prawo Ohma
A
5
wybiera wielkoÊci, od których zale˝y rezystancja przewodnika
B
K
b
c
c
oblicza wartoÊç rezystancji
C
6
przelicza jednostki napi´cia
B
P
b
b
a
7
opisuje warunki przepływu pràdu elektrycznego w obwodzie
C
P
c
a
c
opisuje sposoby włàczania mierników elektrycznych
C
8
rozpoznaje sposób łàczenia elementów obwodu elektrycznego
C
P
a
b
b
9
wybiera prawdziwe informacje dotyczàce rezystancji
B
P
c
b
b
10
opisuje sposób post´powania przy pora˝eniu pràdem elektrycznym
B
P
d
d
c
stosuje zasady bezpiecznego u˝ytkowania odbiorników energii
elektrycznej
B
11
oblicza rezystancj´ na podstawie schematu elektrycznego
C
R
b
a
d
12
stosuje I prawo Kirchhoffa
C
R
c
b
b
13
analizuje schemat elektryczny
C
R
d
d
d
stosuje I prawo Kirchhoffa
C
14
stosuje w obliczeniach zale˝noÊç mi´dzy q, t i I
C
R
c
d
a
stosuje w obliczeniach zale˝noÊç mi´dzy R, U i I oraz q, t i I
C
15
analizuje wykres zale˝noÊci nat´˝enia od napi´cia i dokonuje obliczeƒ,
stosujàc prawo Ohma
D
D
R
a
b
c
16
stosuje w obliczeniach zwiàzek mi´dzy U, I i P
D
R
c
b
b
oblicza opór zast´pczy oporników
D
17
analizuje schemat elektryczny i na jego podstawie oblicza rezystancj´
D
D
a
b
a
18
analizuje schemat elektryczny i na tej podstawie oblicza wielkoÊci
elektryczne
D
D
projektuje schemat obwodu elektrycznego z uwzgl´dnieniem sposobów
łàczenia oporników
D
oblicza wielkoÊci elektryczne, przelicza jednostki
D
19
D
Testy sprawdzajàce
Za ka˝dà poprawnà odpowiedê w zadaniu zamkni´tym
uczeƒ otrzymuje 1 pkt, za odpowiedê bł´dnà lub jej brak –
0 pkt.
W zadaniach otwartych (grupy A i B):
18. – 2 pkt, w tym: 1 pkt za analiz´ schematu i zastosowanie prawa Ohma do obliczeƒ i 1 pkt za obliczenie oporu
grzałki, 19. – 3 pkt, w tym: 1 pkt za zastosowanie poprawnego wzoru, 1 pkt za obliczenia i 1 pkt za przeliczenie jednostki.
Za poprawne rozwiàzanie wszystkich zadaƒ uczeƒ mo˝e
uzyskaç maksymalnie 22 pkt.
Poziom trudnoÊci testów dla grup A i B jest porównywalny, a dla grupy C – znacznie wy˝szy. Test dla grupy C
zawiera wiele zagadnieƒ z treÊci rozszerzonych (oznaczonych kropkà) i jest propozycjà dodatkowych zadaƒ na
ocen´ celujàcà.
W zadaniach otwartych (grupa C):
18. – 2 pkt, w tym: 1 pkt za narysowanie poprawnego schematu, 1 pkt za obliczenie oporu zast´pczego, 19. – 3 pkt,
w tym: 1 pkt za obliczenie oporu zast´pczego, 1 pkt za obliczenie nat´˝enia pràdu i 1 pkt za obliczenie ładunku
elektrycznego.
Zadanie
Poziom
Liczba punktów niezb´dna do zaliczenia poziomu
Ocena
1, 2, 3, 4, 5
6, 7, 8, 9, 10
11, 12, 13, 14, 15, 16
17, 18, 19
K
P
R
D
4z5
4z5
5z6
5z6
dopuszczajàcy
(K)
dostateczny
(K + P)
dobry
(K + P + R)
bardzo dobry
(K + P + R + D)
Download