Uploaded by monika.ozarek

OPIS I ANALIZA PRZYPADKU (1)

advertisement
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub
innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
§8 ust.2 pkt. 5
OPIS I ANALIZA PRZYPADKU UCZNIA NADPOBUDLIWEGO
1. Identyfikacja problemu
Diagnozie indywidualnej poddałam ucznia z nadpobudliwością ruchową. Na
zajęciach dydaktycznych i podczas zabawy, moją uwagę bardzo szybko zwrócił
ten właśnie chłopiec, który sprawiał trudności wychowawcze.
W czasie zajęć często kręcił się, głośno rozmawiał, niszczył i psuł swoje
prace i prace kolegów, nie potrafił skoncentrować uwagi, często wstawał,
zmieniał pozycję, wychodził z ławki. Pracował powoli i często nie kończył
rozpoczętych zadań, łatwo się zniechęcał, zapominał o pracach domowych. Był
nadmiernie gadatliwy. Każdy najmniejszy bodziec odrywał go od pracy.
W kontaktach z rówieśnikami był konfliktowy, przeszkadzał w zabawie, nie
chciał się podporządkować innym dzieciom, sam nie potrafi zorganizować
żadnej zabawy. Często przejawiał agresję w stosunku do dzieci. Bez powodu
potrafił uderzyć, opluć, kopnąć, popychać, zabierać dzieciom przybory szkolne.
Dzieci bardzo często skarżyły się na jego zachowanie.
Takie zachowanie Kamila bardzo mnie zaniepokoiło. Postanowiłam
przejrzeć dostępną literaturę na temat problemów w zachowaniu i w nauce
uczniów, a w szczególności skoncentrować się na przyczynach takich zachowań
jakie wystąpiły u chłopca.
2. Geneza i dynamika zjawiska
W celu wyjaśnienia przyczyn występujących zaburzeń zastosowałam
następujące metody: obserwację, wywiad z matką, rozmowę z rówieśnikami
z klasy i rozmowę z innymi nauczycielkami uczącymi go.
Z wywiadu z matką dowiedziałam się, że Kamil jest jedynakiem. Od
urodzenia chłopiec był bardzo uciążliwy i niespokojny, wszędzie go było pełno.
Gdy zaczął chodzić, był bardzo ruchliwy. Mama twierdzi, że nie umiał
spokojnie chodzić, tylko wszystko wykonywał w biegu. Dziadkowie nie
nadążali za nim na spacerach.
Od dłuższego czasu praktycznie matka wychowuje go sama, gdyż ojciec pracuje
za granicą. Gdy przyjeżdża stara się mu zrekompensować swoją nieobecność
i pozwala mu na wszystko. Mama chłopca martwi się jego zachowaniem i nie
bardzo wie jak poradzić sobie z tym problemem. Postanowiłyśmy wspólnymi
siłami zaradzić temu problemowi. Zarówno matka jak i ja dużo rozmawiałyśmy
z dzieckiem, tłumaczyłyśmy mu jak powinien się zachowywać w szkole i obie
miałyśmy wrażenie, że nasze prośby do niego trafiały, ale na krótko.
1
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub
innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
§8 ust.2 pkt. 5
Z rozmów z rówieśnikami wynika, że chłopiec nie jest lubiany. Koledzy
przypisują mu negatywne cechy charakteru, takie jak: kłótliwość i agresję,
używanie brzydkich słów, nieumiejętność współdziałania w grupie, złośliwość.
Chłopiec powoduje, że atmosfera pracy w klasie staje się coraz bardziej
uciążliwa i napięta. Częste konflikty z rówieśnikami, impulsywne zachowanie,
nadruchliwość zagrażająca jemu, także dzieciom, sprawiały, że wszystko
obracało się wokół jego osoby. Zaczęłam doznawać przykrego stanu napięcia,
zmęczenia i wysiłku. Odczułam, że dzieci z lękiem patrzyły na jego zachowanie.
Czuły się zagrożone i niepewne.
To co rzucało się w oczy to jego wzmożona potrzeba ruchu. Biegał, wygłupiał
się, popisywał. Na zajęciach i w czasie zabaw zorganizowanych zwykle nie
uważał, stale się kręcił, wiercił i przeszkadzał. Mówił nie zapytany, często nie
na temat. Nie umiał spokojnie poczekać na swoją kolejkę. Domagał się nagród,
wyróżnień. Często wdawał się w kłótnie, złościł się. Cieszył się, gdy coś nawet
niechcący zepsuł czy zniszczył.
Zasięgnęłam informacji u wychowawczyni przedszkola, do którego uczęszczał
chłopiec. Dowiedziałam się, że już w przedszkolu jego reakcje były podobne.
Rozmowa z nauczycielką j. angielskiego i religii potwierdziła moje obserwacje.
3.Znaczenie problemu.
Opisywany przypadek wychowawczy wskazuje na zespół zaburzeń koncentracji
uwagi z nadpobudliwością - ADHD. Opieram się tutaj na opinii wydanej przez
Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną i własnych obserwacjach. Dziecko
zostało również objęte leczeniem psychiatrycznym.
Chłopiec miał negatywny wpływ na pozostałych uczniów. Dezorganizował
prace kolegów, poprzez ciągłe absorbowanie innych swoją osobą. Mówił dużo
i często komentował wykonywane przez siebie czynności. Jeśli musiał poczekać
na swoją kolej w dyskusji lub w innej sytuacji niecierpliwił się, przerywał
kolegom i nauczycielowi. Nie potrafił opanować swojego podniecenia, co
dezorganizowało pracę na lekcji. Okazywał znudzenie i zniecierpliwienie, jeśli
nie był w centrum uwagi. W sytuacjach konfliktowych łatwo się irytował,
złościł i obrażał. Reagował słownie, głośno i szczerze mówiąc to, co aktualnie
myśli, co nie było akceptowane przez rówieśników. Często był prowokowany
przez kolegów, którzy go nie lubili i usuwali poza nawias grupy. Chłopiec
zdawał sobie sprawę ze swego postępowania, próbował je zmienić, ale kolejne
próby kończyły się niepowodzeniem.
2
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub
innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
§8 ust.2 pkt. 5
4. Prognoza.
a) negatywna
W przypadku braku odpowiednich oddziaływań zarówno ze strony szkoły, jak
i domu nasilać się będą trudne zachowania chłopca wobec rówieśników ,
nauczycieli oraz rodziny. Ta eskalacja agresji mogłaby doprowadzić do
odrzucenia Kamila przez zespół klasowy. To z kolei pociągnie za sobą nową
falę agresji i niewłaściwych zachowań.
b) pozytywna
Wskazane są tu działania, które zmieniają relację między członkami rodziny,
poprawiają komunikację w rodzinie, utwierdzą chłopca, że jest akceptowany,
kochany i potrzebny . Matka i ojciec wykażą się odpowiedzialnością oraz
konsekwencją w postępowaniu z synem.
Mam nadzieję, że odpowiednie działania wychowawcze –moja współpraca
z innymi nauczycielami, pedagogiem szkolnym i rodzicami – przyniosą
oczekiwane efekty: stopniowe wyeliminowanie zaburzeń zachowania
i agresywnych poczynań chłopca . Przede wszystkim Kamil musi odzyskać
poczucie własnej wartości, a to z kolei pozwoli mu pozytywnie zaistnieć
w szkole. Zostanie zaspokojona jego potrzeba bezpieczeństwa, miłości,
akceptacji i zrozumienia, co spowoduje poprawę zachowania chłopca w szkole.
5. Propozycje rozwiązań
Cele:
-uświadamianie chłopcu mechanizmów konfliktów, ukazywanie i wdrażanie
alternatywnych sposobów ich rozwiązywania ;
-uaktywnianie pozytywnego myślenia o bliskich;
-uwrażliwianie chłopca na uczucia innych osób ;
-eliminowanie zachowań agresywnych i niepożądanych;
-uświadomienie dziecku celowości własnej zmiany i korzyści z tego płynących;
-zachęcanie rodziców do współpracy ze szkołą w celu pomocy ich dziecku.
Zadania:
-przeprowadzenie rozmowy z uczniem-wyrażenie zrozumienia dla jego trudnej
sytuacji, wyjaśnienie konieczności zmiany jego zachowania;
-podjęcia współpracy z rodzicami, omówienie problemu
-stwarzanie sytuacji wychowawczych umożliwiających osiąganie sukcesów ,
3
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub
innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
§8 ust.2 pkt. 5
wyzwalanie pozytywnych emocji;
-wdrażanie do zajęć grupowych, których celem jest dostarczenie dziecku okazji
do przeżywania pozytywnych doświadczeń społecznych korygujących własne
negatywne zachowanie;
-nawiązanie kontaktu indywidualnego z uczniem w ramach zajęć dydaktycznowyrównawczych.
Podejmując się pracy z Kamilem postawiłam sobie za cel przede wszystkim
stworzenie właściwej atmosfery wokół jego osoby i właściwego podejścia do
jego problemu.
Praca ta przebiegała w kilku kierunkach. Była to więc praca indywidualna
z dzieckiem i praca z zespołem rówieśniczym.
W pracy indywidualnej byłam nastawiona na zaspokojenie wzmożonej potrzeby
ruchu, na eliminowanie impulsywnych zachowań oraz poprawę koncentracji.
Z Kamilem prowadziłam rozmowy indywidualne. Dałam mu możliwość
wypowiadania się na interesujące dla niego tematy. Ponadto stosowałam różne
ćwiczenia i zabawy relaksacyjne pozwalające mu się wyciszyć i skoncentrować
na zadaniu. Angażowałam go do pełnienia dyżurów i w prace o charakterze
społeczno- użytecznym. W ten sposób uczyłam go koncentracji, zaspokajałam
potrzeby ruchu i potrzebę tworzenia. Jeśli zaś chodzi o pracę z grupą to
próbowałam ją uczulić na obecność innych, rozbudzać w niej poczucie wartości,
akceptacji różnic między ludźmi, budowanie poczucia bezpieczeństwa,
umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz okazywania sobie miłych gestów,
oznak, słów. W tym celu realizowałam tematy integrujące grupę takie jak:
"Dobry kolega", "Ja i przedszkole", "Co widzę, myślę i czuję". Bardzo pomocne
okazały się zabawy słowne o charakterze integracyjno - poznawczym "Witam
Cię", "Iskierka przyjaźni", "Kłębek wełny".
Ponadto prowadziłam zajęcia w formie zabaw dydaktycznych oraz ćwiczenia
relaksacyjne. Poprawiały one koncentrację, stabilność emocjonalną, wyciszały
stresy, rozluźniały mięśnie oraz ćwiczyły pamięć i słuch.
6. Wdrażanie oddziaływań.
Pierwszym etapem moich oddziaływań było spotkanie z rodzicami Kamila.
Matka sprawiała wrażenie osoby zrezygnowanej i bezradnej wobec swoich
kłopotów z synem. Była jednak otwarta na moje propozycje i sugestie. Rodzice
postanowili zrobić wszystko, by znaleźć nieco więcej czasu syna i pozwolić mu
poczuć, że jest potrzebny , kochany i w pełni akceptowany.
Sugerowałam mamie aby w stosunku do syna starała się unikać nadmiaru
bodźców, żeby stosowała skuteczne sposoby nagradzania. Powinna nadal
czuwać nad jego organizacją pracy i nie nakładać wielu obowiązków
jednocześnie, a także pomagać mu w wykonywaniu trudniejszych zadań.
Ja także otoczyłam go szczególną opieką i włączyłam w różne prace na rzecz
4
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub
innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
§8 ust.2 pkt. 5
klasy. Starałam się zwracać szczególną uwagę na wzmacnianie zachowań
pozytywnych i jednocześnie zmniejszyć zachowania negatywnych.
7.Efekty oddziaływań
Zastosowanie zamierzonych celów i oddziaływań doprowadziło do znacznego
polepszenia sytuacji Kamila. Objawy nadpobudliwości psychoruchowej
znacznie zmniejszyły się i w chwili obecnej występują okresowo i tylko
w niektórych sytuacjach. Dziecko zaczęło wykazywać więcej zainteresowania
pracą na lekcji, co wpłynęło na poprawę jego wyników w nauce. Podniosło to
również samoocenę chłopca. Zwiększyła się też jego odporność psychiczna
w sytuacjach trudnych. Dziecko znalazło też sposób na wyładowanie
negatywnych emocji poprzez aktywne uczestnictwo w nauce pływania.
Również sytuacja w klasie uległa zmianie. „Wyciszony” Kamil nie przeszkadza
już innym i praca całej klasy stała się bardziej efektywna.
Wszystkie oczekiwane efekty zawarte w prognozie pozytywnej zostały
osiągnięte.
5
Download