Uploaded by User7085

Math nowa era

advertisement
Grupa A Klasa ....................
Imię i nazwisko ....................................................
1
Kwadrat ma taką samą przekątną jak prostokąt o wymiarach 2 cm i 14 cm. Który z tych
czworokątów ma większy obwód? O ile większy?
2
Suma długości dwóch krótszych boków trójkąta prostokątnego jest równa 12, a ich
Liczba punktów ...... / 52
( ... / 2 p.)
( ... / 3 p.)
iloczyn jest równy 32. Oblicz długość najdłuższego boku tego trójkąta.
3
( ... / 2 p.)
Boki pewnego równoległoboku mają długość 9 cm i 13 cm, a jedna z przekątnych ma
długość 5√10 cm. Czy ten równoległobok jest prostokątem? Odpowiedź uzasadnij.
4
W trójkącie prostokątnym najkrótszy bok ma długość 6 cm, a najdłuższy 3√13 cm.
Oblicz sinus i tangens większego z kątów ostrych w tym trójkącie.
5
W trapezie równoramiennym dłuższa podstawa ma długość 20 cm, a ramiona mają po
( ... / 3 p.)
( ... / 2 p.)
8 cm. Każda z przekątnych tego trapezu jest prostopadła do jednego z ramion. Wyznacz
tangens kąta między przekątną a krótszą podstawą tego trapezu.
6
( ... / 3 p.)
W trójkącie prostokątnym o obwodzie (26 + 2√91) cm cosinus jednego z kątów
ostrych jest równy 0, 3. Oblicz pole tego trójkąta.
7
( ... / 2 p.)
Dwie części drabiny dwustronnej po rozstawieniu wyznaczają
u góry kąt α = 38∘ . Punkty, w których obie części stoją na
podłodze, są odległe o d = 1, 4 m. Na jakiej wysokości nad
podłogą znajduje się najwyższy punkt tej drabiny?
Wynik zaokrąglij do dziesiątych części metra.
8
( ... / 3 p.)
Komin fabryczny jest widoczny z punktu A pod kątem α = 13∘ . Pod jakim kątem jest
widoczny ten komin z punktu B znajdującego 5 razy bliżej komina niż A? Wynik
zaokrąglij do całkowitej liczby stopni.
9
( ... / 3 p.)
Z samochodu znajdującego się w punkcie A
na drodze d widać punkt E, w którym stoi
słup elektrowni wiatrowej. Widać go pod
kątem, którego cotangens jest równy 3, 1.
Po przejechaniu odcinka długości a = 200 m ten punkt widać pod kątem dwukrotnie
większym. Jaka jest odległość tego słupa od drogi? Wynik zaokrąglij do całkowitej liczby
metrów.
10
( ... / 2 p.)
Rozwiąż trójkąt równoramienny o podstawie 8 cm i obwodzie 44 cm.
Grupa
A
| strona 1 z 2
11
( ... / 3 p.)
W trójkącie ABC mamy: ∢ACB = 90∘ , ∣CA∣ = 15, ∣CB∣ = 8. Punkt D jest
środkiem boku BC, a punkt E jest środkiem odcinka CD. Rozwiąż trójkąt ADE.
12
13
( ... / 2 p.)
Oblicz wartość pozostałych funkcji trygonometrycznych kąta ostrego α, jeśli:
21
3
a) sin α =
b) tg α = .
,
29
4
Tangens kąta ostrego α jest równy
( ... / 3 p.)
√5
. Wykaż, że wartość wyrażenia
2
sin α − √5 cos α
sin α
−
jest równa 0.
2
2
6 (cos α − sin α ) cos α
14
( ... / 2 p.)
Sprawdź, czy istnieje kąt ostry α spełniający dwa następujące warunki:
sin α =
√15
i tg α = 5 sin α.
5
15
2
Tangens kąta ostrego α jest równy . Oblicz wartość wyrażenia
3
∘
∘
sin (180 − α )+ sin (90 − α )
.
cos α
16
Wyznacz kąt ostry α, dla którego spełniona jest równość
2√2 cos 135∘ −
( ... / 3 p.)
( ... / 3 p.)
6 sin (180∘ − α )
= tg 45∘ .
tg 120∘
17
Sprawdź, czy trójkąt o bokach p, q, r jest prostokątny, jeśli
cos 135∘
p = sin 120∘ , q = − ctg 135∘ , r = −
.
√2
18
Kąt między ramionami w trójkącie równoramiennym ma miarę 45∘ . Pole tego trójkąta
( ... / 2 p.)
( ... / 2 p.)
jest równe 18√2. Oblicz długości ramion.
19
W pewnym trójkącie o polu 84 boki mają długość 13, 14, 15. Wyznacz miarę kąta
leżącego naprzeciw najkrótszego boku. Wynik zaokrąglij do całkowitej liczby stopni.
20
Pole pewnego trapezu o wysokości 14 cm jest równe 91 cm2 . Oblicz średnią
( ... / 2 p.)
( ... / 2 p.)
arytmetyczną długości podstaw tego trapezu.
21 Wysokość wyprowadzona z wierzchołka kąta rozwartego rombu dzieli go na trójkąt
2
i trapez. Cosinus kąta ostrego w tym rombie jest równy . Oblicz stosunek pola tego
3
trapezu do pola trójkąta.
( ... / 3 p.)
Grupa
A
| strona 2 z 2
Grupa B Klasa ....................
Imię i nazwisko ....................................................
1
Kwadrat ma taką samą przekątną jak prostokąt o wymiarach 3 cm i 21 cm. Który z tych
czworokątów ma większy obwód? O ile większy?
2
Suma długości dwóch krótszych boków trójkąta prostokątnego jest równa 16, a ich
Liczba punktów ...... / 52
( ... / 2 p.)
( ... / 3 p.)
iloczyn jest równy 48. Oblicz długość najdłuższego boku tego trójkąta.
3
( ... / 2 p.)
Boki pewnego równoległoboku mają długość 3 cm i 21 cm, a jedna z przekątnych ma
długość 15√2 cm. Czy ten równoległobok jest prostokątem? Odpowiedź uzasadnij.
4
W trójkącie prostokątnym najkrótszy bok ma długość 4 cm, a najdłuższy 4√17 cm.
Oblicz sinus i tangens większego z kątów ostrych w tym trójkącie.
5
W trapezie równoramiennym dłuższa podstawa ma długość 18 cm, a ramiona mają po
( ... / 3 p.)
( ... / 2 p.)
10 cm. Każda z przekątnych tego trapezu jest prostopadła do jednego z ramion. Wyznacz
tangens kąta między przekątną a krótszą podstawą tego trapezu.
6
( ... / 3 p.)
W trójkącie prostokątnym o obwodzie (12 + 4√6) cm cosinus jednego z kątów ostrych
jest równy 0, 2. Oblicz pole tego trójkąta.
7
( ... / 2 p.)
Dwie części drabiny dwustronnej po rozstawieniu wyznaczają
u góry kąt α = 42∘ . Punkty, w których obie części stoją na
podłodze, są odległe o d = 1, 6 m. Na jakiej wysokości nad
podłogą znajduje się najwyższy punkt tej drabiny?
Wynik zaokrąglij do dziesiątych części metra.
8
( ... / 3 p.)
Komin fabryczny jest widoczny z punktu A pod kątem α = 15∘ . Pod jakim kątem jest
widoczny ten komin z punktu B znajdującego 4 razy bliżej komina niż A? Wynik
zaokrąglij do całkowitej liczby stopni.
9
( ... / 3 p.)
Z samochodu znajdującego się w punkcie A
na drodze d widać punkt E, w którym stoi
słup elektrowni wiatrowej. Widać go pod
kątem, którego cotangens jest równy 2, 8.
Po przejechaniu odcinka długości a = 180 m ten punkt widać pod kątem dwukrotnie
większym. Jaka jest odległość tego słupa od drogi? Wynik zaokrąglij do całkowitej liczby
metrów.
10
( ... / 2 p.)
Rozwiąż trójkąt równoramienny o podstawie 12 cm i obwodzie 54 cm.
Grupa
B
| strona 1 z 2
11
( ... / 3 p.)
W trójkącie ABC mamy: ∢ACB = 90∘ , ∣CA∣ = 13, ∣CB∣ = 16. Punkt D jest
środkiem boku BC, a punkt E jest środkiem odcinka CD. Rozwiąż trójkąt ADE.
12
13
( ... / 2 p.)
Oblicz wartość pozostałych funkcji trygonometrycznych kąta ostrego α, jeśli:
15
5
a) sin α =
b) tg α =
,
.
17
12
Tangens kąta ostrego α jest równy
( ... / 3 p.)
√8
. Wykaż, że wartość wyrażenia
8
√8 sin α
cos α
+
sin α jest równa 0.
− √8 √8 − cos
α
sin α
cos α
( ... / 2 p.)
14
Sprawdź, czy istnieje kąt ostry α spełniający dwa następujące warunki:
3
sin α = i cos α = 2 tg α.
7
15
5
Tangens kąta ostrego α jest równy . Oblicz wartość wyrażenia
7
∘
∘
cos (180 − α )+ cos (90 − α )
.
cos α
16
( ... / 3 p.)
( ... / 3 p.)
Wyznacz kąt ostry α, dla którego spełniona jest równość
3 tg(180∘ − α )
4
⋅ sin 60∘ −
= tg 60°.
3
2√3 sin 120∘
17
Sprawdź, czy trójkąt o bokach p, q, r jest prostokątny, jeśli
sin 135∘
p = − cos 150∘ , q = − tg 135∘ , r =
.
√2
18
Kąt między ramionami w trójkącie równoramiennym ma miarę 30∘ . Pole tego trójkąta
( ... / 2 p.)
( ... / 2 p.)
jest równe 32. Oblicz długości ramion.
19
W pewnym trójkącie o polu 204 boki mają długość 17, 25, 26. Wyznacz miarę kąta
leżącego naprzeciw najkrótszego boku. Wynik zaokrąglij do całkowitej liczby stopni.
20
Pole pewnego trapezu o wysokości 9 cm jest równe 171 cm2 . Oblicz średnią
( ... / 2 p.)
( ... / 2 p.)
arytmetyczną długości podstaw tego trapezu.
21 Wysokość wyprowadzona z wierzchołka kąta rozwartego rombu dzieli go na trójkąt
2
i trapez. Cosinus kąta ostrego w tym rombie jest równy . Oblicz stosunek pola tego
5
trapezu do pola trójkąta.
( ... / 3 p.)
Grupa
B
| strona 2 z 2
Grupa C Klasa ....................
Imię i nazwisko ....................................................
1
Kwadrat ma taką samą przekątną jak prostokąt o wymiarach 23 cm i 7 cm. Który z tych
czworokątów ma większy obwód? O ile większy?
2
Suma długości dwóch krótszych boków trójkąta prostokątnego jest równa 16, a ich
Liczba punktów ...... / 52
( ... / 2 p.)
( ... / 3 p.)
iloczyn jest równy 28. Oblicz długość najdłuższego boku tego trójkąta.
3
( ... / 2 p.)
Boki pewnego równoległoboku mają długość 5 cm i 15 cm, a jedna z przekątnych ma
długość 5√10 cm. Czy ten równoległobok jest prostokątem? Odpowiedź uzasadnij.
4
W trójkącie prostokątnym najkrótszy bok ma długość 12 cm, a najdłuższy 6√29 cm.
Oblicz sinus i tangens większego z kątów ostrych w tym trójkącie.
5
W trapezie równoramiennym dłuższa podstawa ma długość 24 cm, a ramiona mają po
( ... / 3 p.)
( ... / 2 p.)
9 cm. Każda z przekątnych tego trapezu jest prostopadła do jednego z ramion. Wyznacz
tangens kąta między przekątną a krótszą podstawą tego trapezu.
6
( ... / 3 p.)
W trójkącie prostokątnym o obwodzie (28 + 4√21) cm cosinus jednego z kątów
ostrych jest równy 0, 4. Oblicz pole tego trójkąta.
7
( ... / 2 p.)
Dwie części drabiny dwustronnej po rozstawieniu wyznaczają
u góry kąt α = 40∘ . Punkty, w których obie części stoją na
podłodze, są odległe o d = 1, 8 m. Na jakiej wysokości nad
podłogą znajduje się najwyższy punkt tej drabiny?
Wynik zaokrąglij do dziesiątych części metra.
8
( ... / 3 p.)
Komin fabryczny jest widoczny z punktu A pod kątem α = 19∘ . Pod jakim kątem jest
widoczny ten komin z punktu B znajdującego 3 razy bliżej komina niż A? Wynik
zaokrąglij do całkowitej liczby stopni.
9
( ... / 3 p.)
Z samochodu znajdującego się w punkcie A
na drodze d widać punkt E, w którym stoi
słup elektrowni wiatrowej. Widać go pod
kątem, którego cotangens jest równy 4, 2.
Po przejechaniu odcinka długości a = 160 m ten punkt widać pod kątem dwukrotnie
większym. Jaka jest odległość tego słupa od drogi? Wynik zaokrąglij do całkowitej liczby
metrów.
10
( ... / 2 p.)
Rozwiąż trójkąt równoramienny o podstawie 10 cm i obwodzie 38 cm.
Grupa
C
| strona 1 z 2
11
( ... / 3 p.)
W trójkącie ABC mamy: ∢ACB = 90∘ , ∣CA∣ = 32, ∣CB∣ = 20. Punkt D jest
środkiem boku BC, a punkt E jest środkiem odcinka CD. Rozwiąż trójkąt ADE.
12
13
Tangens kąta ostrego α jest równy
√15 sin α + cos α
√15 sin α
2 cos α
14
−
( ... / 3 p.)
√15
. Wykaż, że wartość wyrażenia
15
cos α
jest równa 0.
sin α
( ... / 2 p.)
Sprawdź, czy istnieje kąt ostry α spełniający dwa następujące warunki:
sin α =
15
( ... / 2 p.)
Oblicz wartość pozostałych funkcji trygonometrycznych kąta ostrego α, jeśli:
24
20
a) sin α =
b) tg α =
,
.
25
21
√10
i cos α = √10 tg α.
10
Tangens kąta ostrego α jest równy
( ... / 3 p.)
9
. Oblicz wartość wyrażenia
11
sin (90∘ − α )− sin (180∘ − α )
.
cos α
16
( ... / 3 p.)
Wyznacz kąt ostry α, dla którego spełniona jest równość
tg (180∘ − α )+ 1
+ sin 135∘ = sin 45∘ .
√2 cos 150∘
17
Sprawdź, czy trójkąt o bokach p, q, r jest prostokątny, jeśli
ctg 150∘
p = sin 135∘ , q = − cos 120∘ , r = −
.
2
18
Kąt między ramionami w trójkącie równoramiennym ma miarę 45∘ . Pole tego trójkąta
( ... / 2 p.)
( ... / 2 p.)
jest równe 1, 5√2. Oblicz długości ramion.
19
W pewnym trójkącie o polu 210 boki mają długość 17, 25, 28. Wyznacz miarę kąta
leżącego naprzeciw najkrótszego boku. Wynik zaokrąglij do całkowitej liczby stopni.
20
Pole pewnego trapezu o wysokości 13 cm jest równe 273 cm2 . Oblicz średnią
( ... / 2 p.)
( ... / 2 p.)
arytmetyczną długości podstaw tego trapezu.
21 Wysokość wyprowadzona z wierzchołka kąta rozwartego rombu dzieli go na trójkąt
3
i trapez. Cosinus kąta ostrego w tym rombie jest równy . Oblicz stosunek pola tego
4
trapezu do pola trójkąta.
( ... / 3 p.)
Grupa
C
| strona 2 z 2
Grupa D Klasa ....................
Imię i nazwisko ....................................................
1
Kwadrat ma taką samą przekątną jak prostokąt o wymiarach 31 cm i 17 cm. Który
z tych czworokątów ma większy obwód? O ile większy?
2
Suma długości dwóch krótszych boków trójkąta prostokątnego jest równa 20, a ich
Liczba punktów ...... / 52
( ... / 2 p.)
( ... / 3 p.)
iloczyn jest równy 75. Oblicz długość najdłuższego boku tego trójkąta.
3
( ... / 2 p.)
Boki pewnego równoległoboku mają długość 27 cm i 9 cm, a jedna z przekątnych ma
długość 9√10 cm. Czy ten równoległobok jest prostokątem? Odpowiedź uzasadnij.
4
W trójkącie prostokątnym najkrótszy bok ma długość 6 cm, a najdłuższy 2√34 cm.
Oblicz sinus i tangens większego z kątów ostrych w tym trójkącie.
5
W trapezie równoramiennym dłuższa podstawa ma długość 9 cm, a ramiona mają po
( ... / 3 p.)
( ... / 2 p.)
8 cm. Każda z przekątnych tego trapezu jest prostopadła do jednego z ramion. Wyznacz
tangens kąta między przekątną a krótszą podstawą tego trapezu.
6
( ... / 3 p.)
W trójkącie prostokątnym o obwodzie (17 + √51) cm cosinus jednego z kątów ostrych
jest równy 0, 7. Oblicz pole tego trójkąta.
7
( ... / 2 p.)
Dwie części drabiny dwustronnej po rozstawieniu wyznaczają
u góry kąt α = 36∘ . Punkty, w których obie części stoją na
podłodze, są odległe o d = 1, 7 m. Na jakiej wysokości nad
podłogą znajduje się najwyższy punkt tej drabiny?
Wynik zaokrąglij do dziesiątych części metra.
8
( ... / 3 p.)
Komin fabryczny jest widoczny z punktu A pod kątem α = 23∘ . Pod jakim kątem jest
widoczny ten komin z punktu B znajdującego 2 razy bliżej komina niż A? Wynik
zaokrąglij do całkowitej liczby stopni.
9
( ... / 3 p.)
Z samochodu znajdującego się w punkcie A
na drodze d widać punkt E, w którym stoi
słup elektrowni wiatrowej. Widać go pod
kątem, którego cotangens jest równy 3, 6.
Po przejechaniu odcinka długości a = 250 m ten punkt widać pod kątem dwukrotnie
większym. Jaka jest odległość tego słupa od drogi? Wynik zaokrąglij do całkowitej liczby
metrów.
10
( ... / 2 p.)
Rozwiąż trójkąt równoramienny o podstawie 14 cm i obwodzie 68 cm.
Grupa
D
| strona 1 z 2
11
( ... / 3 p.)
W trójkącie ABC mamy: ∢ACB = 90∘ , ∣CA∣ = 15, ∣CB∣ = 24. Punkt D jest
środkiem boku BC, a punkt E jest środkiem odcinka CD. Rozwiąż trójkąt ADE.
12
13
( ... / 2 p.)
Oblicz wartość pozostałych funkcji trygonometrycznych kąta ostrego α, jeśli:
4
2
a) sin α = ,
b) tg α = 2 .
5
5
Tangens kąta ostrego α jest równy
( ... / 3 p.)
3√ 7
. Wykaż, że wartość wyrażenia
7
sin α ⋅ cos α
7 sin α
−
jest równa 0.
sin2 α − cos2 α
2 cos α
14
( ... / 2 p.)
Sprawdź, czy istnieje kąt ostry α spełniający dwa następujące warunki:
cos α =
√7
i tg α = √2 sin α.
4
15
2
Tangens kąta ostrego α jest równy . Oblicz wartość wyrażenia
5
∘
∘
cos (180 − α )− cos (90 − α )
.
cos α
16
Wyznacz kąt ostry α, dla którego spełniona jest równość
( ... / 3 p.)
( ... / 3 p.)
cos (180∘ − α )
+ sin 60∘ = − tg 120∘ .
tg 150∘
17
Sprawdź, czy trójkąt o bokach p, q, r jest prostokątny, jeśli
− tg 135∘
p = −√2 ctg 120∘ , q =
, r = sin 135∘ .
√6
18
Kąt między ramionami w trójkącie równoramiennym ma miarę 30∘ . Pole tego trójkąta
( ... / 2 p.)
( ... / 2 p.)
jest równe 10. Oblicz długości ramion.
19
W pewnym trójkącie o polu 360 boki mają długość 25, 29, 36. Wyznacz miarę kąta
leżącego naprzeciw najkrótszego boku. Wynik zaokrąglij do całkowitej liczby stopni.
20
Pole pewnego trapezu o wysokości 16 cm jest równe 264 cm2 . Oblicz średnią
( ... / 2 p.)
( ... / 2 p.)
arytmetyczną długości podstaw tego trapezu.
21 Wysokość wyprowadzona z wierzchołka kąta rozwartego rombu dzieli go na trójkąt
3
i trapez. Cosinus kąta ostrego w tym rombie jest równy . Oblicz stosunek pola tego
5
trapezu do pola trójkąta.
( ... / 3 p.)
Grupa
D
| strona 2 z 2
Download