Uploaded by karolnowacki8767

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH 2021 2022 (1)

advertisement
REGULAMIN
PRAKTYK
ZAWODOWYCH
Wyższej Szkoły Bankowej
we Wrocławiu
Wroc ł aw 2 0 21
Regulamin Praktyk Zawodowych Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu
załącznik do Uchwały nr 52/2021 Rady Akademickiej Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 23.09.2021 roku
I. Postanowienia ogólne
1.
2.
3.
4.
5.
Zgodnie z Regulaminem studiów Wyższej Szkoły Bankowej praktyki są przedmiotem obowiązkowym
na studiach I, II stopnia i jednolitych studiach magisterskich a ich wymiar określa program studiów
danego kierunku studiów.
W przypadku kierunków studiów regulowanych odrębnymi przepisami prawa, zaliczenie praktyki
następuje po spełnieniu określonych warunków ww. przepisów.
Zgodnie z Ustawą z dnia 20.07.2018 r. /Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - Dz.U. 2019 poz. 1655)
warunkiem zaliczenia praktyki jest zrealizowanie kierunkowych efektów uczenia się.
Praktyki odbywają się w oparciu o porozumienie w sprawie organizacji studenckich praktyk
zawodowych zawierane z wybranymi jednostkami organizacyjnymi.
Praktyki zawodowe dla studentów są bezpłatne. Jednakże podmiot, w którym student odbywa
praktykę, może ustalić wynagrodzenie za czynności wykonywane przez studenta w ramach praktyki.
Warunki wynagrodzenia ustala odrębna umowa zawarta pomiędzy studentem a przedstawicielem
podmiotu, w którym student odbywa praktykę.
II. Organizacja praktyk
§1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Praktyki zawodowe organizuje i koordynuje Biuro Karier, przy współpracy Opiekunów Praktyk z
ramienia firmy oraz z ramienia Uczelni,
Opiekunowie Praktyk Zawodowych z ramienia Uczelni są powoływani zarządzeniem Dziekana.
Praktyka zawodowa nie może kolidować z zajęciami dydaktycznymi i nie jest podstawą do
usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach.
Studenci kierowani są na praktykę zawodową zgodnie z wybranym kierunkiem i/lub specjalnością
studiów.
Praktyka jest realizowana zgodnie z programem praktyk.
Praktyka w ramach specjalizacji Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela realizowana jest
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie
standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450)
i programem praktyk dla specjalizacji przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela. Szczególny
tryb, zasady realizacji praktyk określa zarządzenie Dziekana.
Studenci trybu niestacjonarnego, z wyłączeniem studentów specjalizacji przygotowanie do
wykonywania zawodu nauczyciela, mogą odbywać praktykę w systemie ciągłym – jednorazowo, lub
częściowo od II roku studiów. Realizacja praktyk na I roku studiów możliwa jest wyłącznie na pisemny
wniosek studenta i za zgodą Dziekana.
Studenci trybu stacjonarnego odbywają tzw. praktyki semestralne zgodnie z aktualnie obowiązującą
siatką zajęć dla danego rocznika. W trakcie praktyk semestralnych studenci realizują praktyki
zawodowe równolegle do zajęć na Uczelni w układzie 2/3 (2 dni na Uczelni, 3 dni na praktyce w firmie)
lub 1/4 (1 dzień na Uczelni, 4 dni na praktyce w firmie) w zależności od kierunku studiów.
Student, który w trakcie odbywania praktyk zawodowych narażony jest na działanie czynników
szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla jego zdrowia, obowiązany jest do uzyskania badań
lekarskich potwierdzających brak przeciwskazań do odbywania przez niego tychże praktyk. Stosowne
badania Student obowiązany jest przejść przed przystąpieniem do praktyki zawodowej. Kierunki
studiów oraz ryzyka związane z odbywanymi praktykami zawodowymi zostaną określone przez
Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu na podstawie wiedzy i dotychczasowych doświadczeń, a także
przy uwzględnieniu informacji uzyskanych od podmiotów przyjmujących Studentów na praktyki.
W przypadkach, o których mowa w pkt. 9, stosowne skierowanie na badania lekarskie wystawia
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu.
Regulamin Praktyk Zawodowych Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu
załącznik do Uchwały nr 52/2021 Rady Akademickiej Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 23.09.2021 roku
11.
Uczelnia nie pokrywa kosztów związanych z praktykami zawodowymi (ubezpieczenie NNW,
OC, dojazd, nocleg) za wyjątkiem kosztów przeprowadzenia niezbędnych badań lekarskich. Bezpłatne
badania lekarskie, o których mowa w zdaniu poprzednim, Student może przejść wyłącznie w placówce
medycznej wskazanej przez Uczelnię.
§2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Student ma możliwość zorganizowania praktyki:
a. za pośrednictwem Biura Karier
b. indywidualnie
Jeżeli student chce zorganizować praktykę za pośrednictwem Biura Karier zobowiązany jest
a. do wybrania firmy lub szkoły z listy dostępnej w Extranecie w terminie określonym przez Biuro
Karier, jednak nie później niż na 1 miesiąc przed rozpoczęciem terminu praktyk
b. do dostarczenia CV w wersji elektronicznej wraz z klauzulą o ochronie danych osobowych
Jeżeli student chce zorganizować praktykę indywidualnie zobowiązany jest do:
a. dostarczenia do Biura Karier deklaracji indywidualnej organizacji praktyki potwierdzonej przez
pracodawcę lub szkołę, nie później niż 1 miesiąc przed terminem rozpoczęcia praktyk
Student ma obowiązek niezwłocznego zgłaszania w Biurze Karier wszelkich zmian do złożonej
deklaracji.
Jeżeli student chce zorganizować praktykę za pośrednictwem Biura Karier, a firmy lub szkoły
wskazane przez niego (max. 2) nie wyraziły zgody na jej organizację po przeprowadzonej rekrutacji,
student jest zobowiązany samodzielnie zorganizować kolejną praktykę zgodnie z § 2 pkt. 3.
W przypadku gdy praktyka została zorganizowana, a student z własnej winy praktyki nie podjął lub nie
odbył, jest zobowiązany samodzielnie zorganizować kolejną praktykę zgodnie z § 2 pkt. 3.
§3
1.
2.
3.
4.
Student jest zobowiązany do ubezpieczenia się na czas trwania praktyki od następstw nieszczęśliwych
wypadków (NNW) i do okazania odpowiednich dokumentów poświadczających ww. ubezpieczenie
pierwszego dnia w miejscu praktyki.
Student jest zobowiązany do okazania innych dokumentów wynikających z wewnętrznych przepisów
pracodawcy.
Przed rozpoczęciem praktyki student jest zobligowany do dostarczenia do Biura Karier „Oświadczenia
potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia od NNW w wybranym przez niego Towarzystwie
Ubezpieczeniowym” na czas trwania praktyk oraz do odbioru z Biura Karier dokumentów związanych z
praktyką.
W czasie trwania praktyki student jest zobowiązany do:
a) godnego reprezentowania Wyższej Szkoły Bankowej,
b) przestrzegania wymaganych przez firmę klauzul ochrony i poufności dokumentów,
c) traktowania z szacunkiem pracowników i mienia firmy,
d) stawiania się w miejscu praktyki o godzinie wyznaczonej przez Opiekuna Praktyk z ramienia
firmy,
e) przebywania w miejscu praktyki i aktywnego uczestniczenia w zakresie określonym przez
Opiekuna Praktyk z ramienia firmy,
f) noszenia stroju odpowiedniego do sytuacji i zwyczajów panujących w miejscu praktyki,
g) realizacji programu praktyk i wyjaśniania ewentualnych odstępstw z Opiekunem Praktyk z
ramienia firmy, a w dalszej kolejności z Opiekunem Praktyk z ramienia Uczelni.
§4
1.
2.
3.
Obecność na praktyce jest obowiązkowa.
Nieusprawiedliwiona nieobecność na praktyce skutkuje jej niezaliczeniem.
Nieobecność zostaje usprawiedliwiona, jeżeli student udokumentuje ją zaświadczeniem lekarskim lub
innym urzędowym dokumentem.
Regulamin Praktyk Zawodowych Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu
załącznik do Uchwały nr 52/2021 Rady Akademickiej Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 23.09.2021 roku
4.
5.
6.
Student jest zobowiązany do odrobienia usprawiedliwionej nieobecności, zgodnie z ustaleniami z
instytucją, w której odbywa praktykę.
Dokumenty po zakończonej praktyce student ma obowiązek dostarczyć do Biura Karier najpóźniej do 2
tygodni po terminie zakończenia praktyk.
Brak dostarczenia w terminie w/w dokumentów może skutkować niezaliczeniem przedmiotu praktyka
zawodowa.
III. Zaliczenie praktyk na podstawie doświadczenia zawodowego
§5
1.
2.
3.
4.
Na pisemny wniosek studenta i za zgodą Dziekana studenci mogą ubiegać się o zaliczenie praktyk w
różnym wymiarze na podstawie doświadczenia zawodowego.
O zaliczenie praktyk mogą ubiegać się studenci, którzy:
a) wykonują pracę lub odbywają staż. W tym przypadku do podania należy dołączyć aktualne
zaświadczenie o zatrudnieniu/stażu, zakres obowiązków (wzór dostępny w Extranecie);
b) wykonywali pracę lub odbywali staż. W tym przypadku do wniosku należy dołączyć
zaświadczenie o zatrudnieniu/stażu od byłego pracodawcy lub dołączyć kopię świadectwa
pracy, zakres obowiązków oraz oświadczenie, potwierdzające realizację programu praktyk
(wzór dostępny w Extranecie);
c) pracują (współpracują) w ramach własnej działalności gospodarczej. W tym przypadku do
wniosku należy dołączyć: zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej
(aktualny wydruk z CEIDG), zakres obowiązków oraz oświadczenie, potwierdzające realizację
programu praktyk (wzór dostępny w Extranecie);
d) odbywali praktyki zawodowe zorganizowane poza uczelnią. W tym przypadku do wniosku
należy dołączyć dokumentację, dotyczącą przebiegu praktyki:
i. umowę dotyczącą organizacji praktyki zawartą pomiędzy studentem a pracodawcą
(zawierającą przedstawicieli stron umowy, termin praktyki zawodowej, wymiar
godzinowy praktyki, obowiązki każdej ze stron, zakres zadań),
ii. zaświadczenie o odbytej praktyce,
iii. oświadczenie, potwierdzające realizację programu praktyk (wzór dostępny w
Extranecie);
e) wykonują lub wykonywali inne aktywności zawodowe potwierdzone odpowiednimi
dokumentami;
f) szczególne wymogi dotyczące możliwości zaliczenia praktyk w ramach specjalizacji
przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela określa zarządzenie Dziekana.
O wymiarze zaliczenia praktyki decyduje Dziekan na podstawie rekomendacji Opiekuna Praktyk
Zawodowych z ramienia Uczelni. Przy ustalaniu wymiaru praktyk brany jest pod uwagę staż pracy oraz
zgodność doświadczenia zawodowego z kierunkiem studiów i efektami uczenia się przewidzianymi dla
praktyk w programie studiów.
Podanie o zaliczenie praktyk należy złożyć w Biurze Karier nie później niż 1 miesiąc przed terminem
zaliczenia zawartym w terminarzu określonym w zarządzeniu Dziekana dotyczącym terminów
zaliczenia przedmiotu Praktyka zawodowa w danym roku akademickim.
§6
Od decyzji Dziekana przysługuje studentowi odwołanie do Rektora w terminie 14 dni od dnia
dostarczenia decyzji studentowi.
IV. Tryb zaliczania praktyk zawodowych
Regulamin Praktyk Zawodowych Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu
załącznik do Uchwały nr 52/2021 Rady Akademickiej Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 23.09.2021 roku
§7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Biuro Karier poprawne dokumenty pod kątem formalnym przekazuje do weryfikacji merytorycznej
Opiekuna Praktyk Zawodowych z ramienia Uczelni.
Opiekun Praktyk Zawodowych z ramienia Uczelni weryfikuje i opiniuje zgodność złożonych
dokumentów pod kątem osiągnięcia efektów uczenia się przewidzianych dla praktyk zawodowych dla
danego kierunków studiów.
Praktykę zawodową zalicza Dziekan na podstawie rekomendacji Opiekuna Praktyk Zawodowych z
ramienia Uczelni.
Decyzja Dziekana jest dostępna do 1 miesiąca od momentu pozytywnej weryfikacji złożonego
kompletu dokumentów przez Opiekuna Praktyk Zawodowych z ramienia Uczelni.
Terminy zaliczenia praktyk określa zarządzenie Dziekana, dotyczące terminów zaliczenia przedmiotu
Praktyka zawodowa w danym roku akademickim
Zaliczenie praktyki zawodowej w pełnym wymiarze przez Dziekana jest warunkiem dopuszczenia
studenta do egzaminu dyplomowego.
V. Postanowienia końcowe
1.
2.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje Dziekan Wyższej Szkoły
Bankowej we Wrocławiu
Regulamin praktyk wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.
Download