Uploaded by User5183

Edukacja wielokulturowa jest to ukierunkowany proces edukacyjny

advertisement
Edukacja wielokulturowa jest to ukierunkowany proces edukacyjny, który kształtuje
rozumienie różnic kulturowych od subkultur we własnej społeczności po kultury społeczeństw
odległych przestrzennie .Ponadto ma za zadnie przygotowywanie interakcji dialogowych
z przedstawicielami/osobami innych kultur. Wszystko to ma na celu wzmocnienie własnej
tożsamości kulturowej poprzez krytyczną refleksję .Edukacja wielokulturowa rozpoczęła się
w latach czterdziestych XX wieku w krajach anglojęzycznych i jest modelem rozwiązań
edukacyjnych opartych na nadziei, że państwo będzie kontrolować różnorodność kulturową
społeczeństwa i dostosowywać system edukacji do potrzeb różnych grup kulturowych.
Edukacja wielokulturowa to model rozwiązań w zakresie edukacji, opartych na chęci przejęcia
przez państwo kontroli nad dynamiką kulturową społeczeństwa i dostosowania systemu
edukacji do potrzeb różnych grup kulturowych. Edukacja wielokulturowa, która wywodzi się z
industrialnej fazy kapitalizmu i ideologii nowoczesności i legitymizuje politykę różnicowania
i asymilacji w celu wykluczenia grup mniejszościowych z grupy dominującej, wzmacnia
nadzieję w społeczeństwie, w którym panuje sytuacja kulturowego pluralizmu .Podstawą takiej
polityki i praktyki edukacyjnej jest akceptacja nienaruszalności obowiązujących reguł
organizacyjnych istniejącego porządku społecznego oraz utopijna wizja tego ładu bez
konfliktów między różnymi grupami kulturowymi. W wielu przypadkach koncepcje edukacji
wielokulturowej odwołują się do ideologii edukacji narodowej (pedagogiki narodowej), której
naczelną zasadą jest dobro narodu. Radykalne podejście do tej zasady w polityce edukacyjnej
może nawet prowadzić do agresywnych działań skierowanych przeciwko przedstawicielom
mniejszości ,postrzeganych jako zagrożenie dla narodu. Odniesienie do ideologii narodowej
usprawiedliwia dyskryminację i ogranicza prawa mniejszości, które można poświęcić dla dobra
ogółu. Ten sposób myślenia jest szczególnie typowy dla narodów, które walczą o
niepodległość, lub właśnie ją odzyskały lub czują, że ich własna tożsamość jest zagrożona. W
takich warunkach ideologia integrystyczna przesiąknięta nacjonalizmem i ksenofobią leży u
podstaw promowanej przez nie polityki edukacyjnej. Edukacja wielokulturowa odnosi się do
kategorii modernizmu „zróżnicowanego” i koncentruje się na ochronie interesów grup
dominujących (grup, stref wpływów, interesów), tak aby wypracować społeczny konsensus w
sprawie kolonizacji mniejszości etnicznych . Ma na celu oddziaływanie na grupę kultur
prezentowanych równolegle, co jest zbliżone do polityki wielokulturowości prowadzącej do
asymilacji, która jest realizowana w ujednoliconej strategii działania dla każdej grupy. Po
okresie doświadczeń w wielu krajach, założenia i wpływ edukacji wielokulturowej stały się
przedmiotem konstruktywnej krytyki, ponadto także przeważnie lub zazwyczaj rozważa się
ten model w czasie przeszłym, choć jego założenia są nadal wykorzystywane w wielu
środowiskach (czasami tylko w niektórych obszarach systemu edukacji), nawet w sytuacjach
nieświadomych.
Program edukacji wielokulturowej został opracowany przez zespół kierowany przez
Jamesa Banksa w 1976 roku, zaktualizowany w 1991 roku i przyjęty przez Narodową Radę
Studiów Społecznych w pełni wyjaśniając amerykański model edukacji wielokulturowej
ukształtowany na początku lat 70. Podstawowe założenia są następujące:
1. Różnorodność etniczna i kulturowa powinna znajdować odzwierciedlenie w
środowisku szkolnym na wszystkich poziomach i we wszystkich aspektach.
2. Polityka
i
metody edukacyjne
powinny zachęcać
do
aktywnej
interakcji
międzykulturowej i zwiększać zrozumienie wśród uczniów , wykładowców i personelu
pomocniczego.
3. Skład personelu szkolnego powinien odzwierciedlać różnorodność etniczną i kulturową
kraju.
4. Szkoły powinny mieć metodyczne, kompleksowe i obowiązkowe programy
szkoleniowe dla swoich pracowników.
5. Program nauczania powinien być kulturowo zgodny z duchem uczenia się i stylem
odpowiednim dla uczniów wnoszących wkład w społeczność szkolną.
6. Wielokulturowy program nauczania powinien zawsze dawać uczniom możliwość
ciągłego rozwijania jak najlepszej pewności siebie.
7. Program nauczania powinien pomóc uczniom zrozumieć szereg doświadczeń
związanych z istnieniem grup etnicznych i kulturowych w danym kraju - czyli
problemów napotykanych przez te grupy, problemów, jakie wnoszą do określonego
społeczeństwa oraz pozytywnych doświadczeń.
8. Program nauczania powinien pomóc uczniom zrozumieć, że konflikt między ideałami
a rzeczywistością jest nierozerwalnie związany z istnieniem ludzkiego społeczeństwa.
9. Plan powinien badać i wyjaśniać możliwe alternatywy i wybory kulturowe w danym
kraju / regionie.
10. Program powinien promować wartości, postawy i zachowania wspierające pluralizm
rasowy i wielokulturowość, a także wartości, postawy i zachowania, które wspierają i
tworzą państwa narodowe i wspólne kultury narodowe. Idea „bycia innym” powinna
być celem szkoły i kraju.
11. Program powinien pomóc uczniom rozwinąć umiejętności podejmowania decyzji,
postawy dotyczące uczestnictwa w społeczeństwie i ich poczucie skuteczności
politycznej, co jest ważnym fundamentem dla osiągnięcia owocnego obywatelstwa w
demokratycznym i pluralistycznym kraju.
12. Program powinien pomóc uczniom rozwinąć umiejętności niezbędne do interakcji
grupowej między osobami, grupami etnicznymi i kulturami.
13. Program nauczania powinien być dostosowany i realizowany zgodnie z ogólnym
zestawem kultur i grup etnicznych oraz powinien stanowić integralną część całego
programu nauczania.
14. Program powinien obejmować badania nad kulturą, doświadczeniami historycznymi,
rzeczywistością społeczną i warunkami życia grup etnicznych i kulturowych, a także
niektórymi problemami rasowymi.
15. Projektując i wdrażając plan, należy przyjąć podejście interdyscyplinarne i
multidyscyplinarne.
16. Program nauczania powinien wykorzystywać metody porównawcze do badania grup
etnicznych i kulturowych.
17. Program nauczania powinien pomóc uczniom dostrzec i wyjaśnić zjawiska, sytuacje i
konflikty z perspektywy i punktów widzenia różnych środowisk etnicznych.
18. Plan powinien konceptualizować i opisywać rozwój danego kraju jako społeczeństwa
wielowymiarowego.
19. Program powinien umożliwiać uczniom uczestnictwo w doświadczeniach estetycznych
wielu grup etnicznych i kulturowych.
20. Szkoły powinny zapewnić uczniom środki do nauki języków narodowych i
autoryzowanych systemów komunikacji oraz pomóc im opanować co najmniej dwa
języki.
21. Plan powinien maksymalizować wykorzystanie eksperymentalnego uczenia się,
zwłaszcza zasobów społeczności lokalnej.
22. Metody oceniania uczniów powinny odzwierciedlać ich doświadczenia etniczne i
kulturowe.
23. Szkoły powinny stale i systematycznie oceniać cele, metody i pomoce dydaktyczne
stosowane w nauczaniu o różnorodności etnicznej i kulturowej.
Rola szkół w wyżej przedstawionym programie edukacji i wychowania wielokulturowego
wiąże się :
- z uznaniem i poszanowaniem różnorodności etnicznej i kulturowej,
- promowaniem więzi społecznych opartych na zasadzie uczestnictwa grup etnicznych i
kulturowych w życiu społecznym,
- promowaniu równych szans dla wszystkich w tym też grupy,
- rozwój i tworzenie społeczeństwa opartego na godności wszystkich ludzi i demokratycznych
ideałach.
Na podstawie przedstawionego programu edukacji i wychowania wielokulturowego wynikają
następujące cele / zadania edukacji wielokulturowej:
- integracja mniejszości ze społeczeństwem, tak aby zrozumiały dominującą kulturę ,integracja
ta ma zapewnić równe szanse innym obywatelom,
- zachowując zasadę poprawności politycznej, upowszechniać wśród mniejszości język,
historię i kulturę dominującej społeczności,
- prowadzić edukację w zakresie tolerancji i wzajemnego szacunku, aby zapobiegać rasizmowi
w celu utrzymania pokoju społecznego,
- uświadomienie ludziom problemu oznaczania grup etnicznych (zwłaszcza nowych
imigrantów), w tym nawet w tak zwanej „ w ukrytej formie”(jeśli sytuacja tego wymaga) ,
- zwracanie uwagi na strukturalne szkody wyrządzone mniejszościom etnicznym
i przygotowanie do poprawy realizacji ich praw społecznych, politycznych i kulturowych,
- przygotowywanie ludzi do pracy i współistnienia w wielokulturowym społeczeństwie.
Celem edukacji wielokulturowej jest wchłanianie i utrzymywanie harmonii społecznej przy
zachowaniu własnej kultury i tożsamości. Jednak współistnienie wielu kultur charakteryzuje
się pewną asymetrią, czyli nierówną możliwością wzajemnego oddziaływania między różnymi
grupami kulturowymi. Dzieje się tak, ponieważ pewne społeczności są zawsze w mniejszości,
a na danym obszarze dominuje więcej społeczności. Naturalnym efektem edukacji
wielokulturowej jest zachowanie wielu elementów tożsamości, a mianowicie języka, kultury
,oraz
poszczególnych wspólnot społecznych. Ponadto najważniejszymi celami na które
powinniśmy zwrócić uwagę to :
-
sprzeciw i przeciwdziałanie zjawiskom społecznym, takim jak rasizm, przesąd,
dyskryminacja,
- promowanie pluralizmu kulturowego w znaczeniu kontaktu wielokulturowego zamiast
segregacji i asymilacji kulturowej,
- uczciwe traktowanie uczniów z innego kraju, którzy należą do mniejszości lub uchodźców,
- następujący proces stawania się „obywatelem świata”, poprzez który człowiek rozwija
zachowania wielokulturowe, które mogą obejmować: nastawienie na dialog społeczny,
samodzielne zdobywanie wiedzy i kreatywność z możliwością spojrzenia na swoje działania w
szerszej perspektywie,
- równe szanse edukacyjny dla wszystkich dzieci.
Tadeusz Lewowicki stwierdził ,że jedną z najbardziej charakterystycznych (być może
najważniejszych) cech edukacji wielokulturowej ze względu na jej społeczny fundament jest
to, że „(…) jest ze sobą sąsiadująca/ obok siebie , w grupie ludzi i ich kultur”. Tego rodzaju
„sąsiedztwo” występuje zwykle w warunkach asymetrii, nierównych szans rozwojowych i
możliwości wzajemnego oddziaływania. Dominujące grupy (reprezentujące te grupy-elity
władzy) determinują swobodę grup mniejszościowych. Działania związane z edukacją
wielokulturową często noszą piętno hegemonizmu i instrumentalizmu. Mniej lub bardziej
ukrytym celem jest/było wchłonięcie i utrzymanie „spokoju społecznego”. Edukacyjna idea
„sąsiedztwa” była (i nadal jest) akceptowana przez wiele mniejszości etnicznych, ponieważ
wiele mniejszości etnicznych koncentruje się na utrzymaniu własnej kultury i tożsamości
grupowej, a edukację wielokulturową postrzega jako szansę na przetrwanie. Naturalnym
rezultatem tego rodzaju rozumienia i wychowania było i jest zachowanie różnych elementów
tożsamości (języka, kultury, własnego „mikrosystemu” wychowawczego), ale jednocześnie
izolacja , przestrzeń między mniejszością a grupa dominująca i „odległość między odległymi
grupami”. Przyczyniło się to też i dało to początek problemom społecznym, zróżnicowanemu
statusowi społecznemu i zróżnicowanym szansom życiowym. Zjawiska te zdarzają się także
dzisiaj. Podstawową ideą modelu popularyzacji edukacji wielokulturowej jest asymilacja
różnych podmiotów o tych samych prawach i zasadach organizacyjnych w ramach tego samego
planu nauczania i wychowania. Okazało się jednak, że efektem tego procesu jest utrata lub
rozproszenie tożsamości mniejszości etnicznych i swego rodzaju „rozpad” w „szerszych
organizmach”
społecznych,
a
rozwarstwienie
ogranicza
szanse
życiowe
grup
mniejszościowych. Jak zaznacza Tadeusz Lewowicki edukacja wielokulturowa może na
przykład sprzyjać uprzywilejowanym grupom, elitom. Dzieje się tak, ponieważ te „grupy
uprzywilejowane, elity” poprzez oferowanie programów wyrównawczych ,które mają na celu
niwelować tak zwane braki w rozwoju społeczno-kulturowym są często w rzeczywistości
fikcyjnymi działaniami, które można określić jako „pedagogiczne ślepe zaułki”. Ponadto walka
o powszechną wolność i równość, która pierwotnie stanowiła podstawę modelu edukacji
wielokulturowej, obróciła się przeciwko tym, którzy pierwotnie mieli zapewnić lepszą
przyszłość. Rzeczywiście, edukacja wielokulturowa stała się edukacją „jednokulturową”, której
przesłanki znajdują uzasadnienie w polityce edukacyjnej i społecznej - zwłaszcza dla
pracowników
mniejszościowych.
Przytaczając tu stwierdzenie Kazimierza Kossak-
Główczewskiego „… okazało się więc, że procesy integracji ze starą strukturą monokulturową
w praktyce edukacyjnej są na tyle silne, że prowadzą do utajonej monokulturowości lub polityki
walki o reprezentację grup mniejszościowych”. Edukacja wielokulturowa spowodowała, że
poprawiła się sytuacja edukacyjna mniejszości etnicznych i kulturowych, dlatego została
promowana jako edukacja antyrasistowska, której celem jest sprawiedliwość społeczna.
Teoretycznie, zwalczając monokulturalizm, edukacja ta miała na celu wprowadzenie
pluralizmu kulturowego do szkół, aby zrekompensować deficyty edukacyjne dzieci z grup
mniejszościowych. Osiągnięcie tego celu (zwłaszcza na większą skalę) okazało się zbyt trudne,
a czasem wręcz niemożliwe. Dlatego początkowy entuzjazm i wiara w możliwość reformy
szkolnictwa ustąpiła miejsca krytyce. Poruszanie się między złożonymi, dynamicznymi
problemami różnorodności kulturowej okazało się niemożliwe - zwłaszcza, że niemożliwe stało
się (z różnych powodów) osiągnięcie nierówności strukturalnych, które ograniczają szanse
życiowe uczniów z mniejszości. Nadmierna koncentracja na utrzymaniu tożsamości kulturowej
pomijała problemy wynikające ze wzajemnych relacji między grupami mniejszościowymi i
panującym środowiskiem. Włączenie programów nauczania w celu promowania pluralizmu
kulturowego do ustalonego i funkcjonującego monokulturowego programu nauczania nie
zadziałało, ponieważ nie udało się zmienić przekazu kulturowego dominującej grupy w
edukacji. Ponadto Tadeusz Lewowicki zwrócił też uwagę na fakt ,że „(…) działania, które
można kojarzyć z edukacją wielokulturową, charakteryzowały się zazwyczaj podejściem
hegemonicznym i instrumentalnym. Elity władzy, grupy większościowe i instytucje państwowe
określały szereg, zakres swobód. Robili to pod wpływem różnych okoliczności zewnętrznych
i wewnętrznych, z mniejszą lub większą powściągliwością i nieufnością. Niekiedy działania te
miały charakter paternalistyczny - „dobre” władze (to powinno być dostrzegane przez grupy
mniejszości i / lub społeczność międzynarodową) pozwalały na pewne formy działań, aby
zachować tożsamość grup mniejszościowych. Jednak we wszystkich miejscach głównym
celem jest/ było wchłonięcie lub przynajmniej utrzymanie spokoju społecznego. Trudno jest
zidentyfikować elity władzy i grupy większościowe, które pewnie i bez ograniczeń prowadzą
równą politykę społeczną, która ma na celu umożliwienie wszystkim grupom mniejszościowym
korzystania z równych szans życiowych oraz prowadzenie wszechstronnej i równej edukacji
wielokulturowej. Co do zasady prawo chroniło przede wszystkim interesy grup
większościowych i określała obszary działalności grup mniejszościowych w różny sposób i z
różnych powodów. Ci z kolei starali się na różne sposoby poszerzać zakres swobód, realizować
własne cele grupowe i zaspokajać potrzeby, które są szczególnie istotne dla określonej grupy”.
Natomiast atrakcyjność edukacji wielokulturowej polega na tym, pomimo stwierdzonych
niepowodzeń, że nadal wykorzystuje swoje założenia, a jej skuteczność zauważalna jest w
utrzymaniu statycznego stanu środowiska i to pomimo deklaracji chęci opieki nad
mniejszościami kulturowymi. Ponadto polityka asymilacji mniejszości pozwala na
przynajmniej czasowe tłumienie napięć i konfliktów, aby nie dopuścić do ogromu napływu
cudzoziemców w określone środowisko - tak zwanych „Obcych” obawiających się o swoja
tożsamość ,w skutek czego ci „Obcy” wolą trzymać się z dala od miejsc, w których mieliby
bezwarunkowo ulec dominacji , w wyniku czego czasami ulegają asymilacji.
Warto na zakończenie wspomnieć jeszcze ,iż w rzeczywistości nauczyciele nie mają
specjalnego przygotowania dotyczącego edukacji wielokulturowej i często stawiani są przed
faktami dokonanymi , ponieważ niemal w ostatniej chwili dowiadują się, że w swojej klasie
będą mieli zagranicznych uczniów. Ponadto często zdarza się, że tacy uczniowie dołączają do
danej do szkoły prawie bez zapowiedzi i to w ciągu roku szkolnego ,gdzie w procesie edukacji
całkowicie oddzielili się od swojego środowiska kulturowego i społecznego. Wszytko to
skutkuje tym ,że nowoprzybyłych często traktuje się jako zło konieczne, a czasem nawet ze
starannie ukrytą lub jawną niechęcią.
Wielokulturowość na świecie stała się wyzwaniem edukacyjnym we współczesnym
społeczeństwie. Kwestie związane z różnicami, nowymi stereotypami czy stereotypami
związanymi z mobilnością społeczną zdeterminowały potrzebę dialogu międzykulturowego,
tolerancji i akceptacji różnic oraz umiejętności interakcji z innymi grupami społecznymi.
Ponadto
aby uniknąć
marginalizacji kultur
mniejszościowych w otaczającej nas
wielokulturowej rzeczywistości, należy zwrócić uwagę przede wszystkim na edukację
międzykulturową, która charakteryzuje się partnerstwem z przedstawicielami innych kultur
,ponieważ celem edukacji międzykulturowej są procesy edukacyjne, których to celem jest
wychowanie osoby tolerancyjnej i otwartej na inne kultury. Edukacja rozumienia różnic
promuje postawy wobec wzajemnej tolerancji poprzez kontakt z innymi kulturami. Edukacja
międzykulturowa, w przeciwieństwie do edukacji wielokulturowej, w której ucznio m
przekazuje się jedynie różnorodność kultur, wskazuje na możliwość wspólnego życia wielu
grup społecznych pomimo różnic. Edukacja międzykulturowa ma na celu współpracę
i rozwijanie tolerancji, pogłębianie szacunku i otwartości na odmienne kulturowo grupy
społeczne.
Bibliografia
1. D. Lalak, „Swoi” i „obcy” w perspektywie antropologiczno-społecznej. [w:] D. Lalak , red. Migracja,
uchodźstwo, wielokulturowość. Zderzenie kultur we współczesnym świecie. Wydawnictwo Akademickie Żak
,Warszawa 2007.
2. T. Lewowicki, O podstawowych warunkach pomyślnej pracy nauczycieli w sytuacji wielokulturowości. [w:]T.
Lewowicki, E, Ogrodzka-Mazur ,A. Szczurek-Boruta, red. Praca nauczyciela w warunkach wielokulturowości –
studia i doświadczenia z pogranicza polsko-czeskiego. Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu
Śląskiego, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008.
3. T. Lewowicki, W poszukiwaniu modelu edukacji międzykulturowej, [w:] T. Lewowicki (red.), Edukacja
międzykulturowa w Polsce i na świecie, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2000.
4. K. Kossak-Główczewski, Edukacja regionalna, wielokulturowa i międzykulturowa a pytanie o „prywatne
ojczyzny” —zarys problemu. [w:] J. Nikitorowicz (red.), Rodzina wobec wyzwań edukacji międzykulturowej,
Transhumana, Białystok 1997.
5. P.P. Grzybowski, Edukacja europejska – od wielokulturowości ku międzykulturowości , Oficyna Wydawnicza
„Impuls” Kraków 2009.
6. W. Frankiewicz ,K. Kossak-Główczewski , Edukacja regionalna i alternatywna. Założenia i program
pierwszego Podyplomowego Studium Edukacji Regionalnej i Alternatywnej w Uniwersytecie Gdańskim. [w:] T.
Lewowicki, B. Grabowska (red.), Społeczności pogranicza, wielokulturowość, edukacja. Uniwersytet Śląski —
Filia w Cieszynie, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie, Cieszyn 1996.
7. M. Abdallah-Pretceille , Vers une pedagogie interculturelle. Anthropos, Paris 1996.
8.B.Bartz ,Idea wielokulturowego wychowania w nowoczesnych społeczeństwach. Wydawnictwo Instytutu
Technologii i Eksploatacji: Duisburg—Radom 1997.
9.D. Wojakowski ,Wielokulturowość pogranicza wyzwaniem dla edukacji (z badań na pograniczu polskoukraińskim). [w:]T. Lewowicki (red.), Edukacja międzykulturowa w Polsce i na świecie. Wydawnictwo
Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2000.
10.J. Nikitorowicz , Wartości etnosu jako podstawa kształtowania tożsamości wielokulturowej, podłoże konfliktów
kulturowych i cel edukacji międzykulturowej.[w:] T. Lewowicki, E. Ogrodzka-Mazur, A. Gajdzica (red.), Świat
wartości i edukacja międzykulturowa. Uniwersytet Śląski — Filia w Cieszynie, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP
w Warszawie, Cieszyn—Warszawa 2003.
Download