Uploaded by User1674

6 Testy sprawdzajàce (wersja a i b) SP-klasa 6

advertisement
Testy
6
Testy sprawdzajàce (wersja a i b)
Przedstawione poni˝ej standardy wymagaƒ egzaminacyjnych obejmujà
swym zakresem przedmioty matematyczno-przyrodnicze. Stanowià one
podstaw´ do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego. Zamieszczone
w niniejszym rozdziale testy zosta∏y opracowane z uwzgl´dnieniem tych
standardów. Testy opracowa∏a Monika Zaleska.
Standard I
Umiej´tne stosowanie terminów, poj´ç i procedur
z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, niezb´dnych w praktyce ˝yciowej i dalszym
kszta∏ceniu.
Uczeƒ:
1. stosuje terminy i poj´cia matematyczno-przyrodnicze:
• czyta ze zrozumieniem, na przyk∏ad w podr´cznikach lub w prasie, teksty, w których wyst´pujà
terminy i poj´cia matematyczno-przyrodnicze,
• wybiera odpowiednie terminy i poj´cia do opisu
zjawisk, w∏aÊciwoÊci, zachowaƒ, obiektów i organizmów,
• stosuje terminy dotyczàce racjonalnego u˝ytkowania Êrodowiska;
2. wykonuje obliczenia w ró˝nych sytuacjach praktycznych:
• stosuje w∏asnoÊci dzia∏aƒ,
• operuje procentami,
• pos∏uguje si´ przybli˝eniami,
• pos∏uguje si´ jednostkami miar;
Testy sprawdzajàce przygotowano wed∏ug standardów
wymagaƒ zalecanych
przez Ministerstwo Edukacji
i Nauki
Uczeƒ:
1. wskazuje prawid∏owoÊci w procesach oraz w funkcjonowaniu uk∏adów i systemów:
• wyodr´bnia dane zjawisko z kontekstu,
• okreÊla warunki jego wyst´powania,
• opisuje jego przebieg w czasie i przestrzeni,
• wykorzystuje zasady i prawa do objaÊniania
zjawisk;
2. pos∏uguje si´ j´zykiem symboli i wyra˝eƒ algebraicznych;
3. pos∏uguje si´ funkcjami;
4. stosuje zintegrowanà wiedz´ w celu objaÊnienia
zjawisk przyrodniczych:
• ∏àczy zdarzenia w ciàgi przemian,
• wskazuje wspó∏czesne zagro˝enia dla zdrowia
cz∏owieka i Êrodowiska przyrodniczego,
• analizuje przyczyny i skutki oraz proponuje
sposoby przeciwdzia∏ania wspó∏czesnym zagro˝eniom cywilizacyjnym,
• potrafi umiejscowiç sytuacje dotyczàce Êrodowiska przyrodniczego w szerszym kontekÊcie
spo∏ecznym.
3. pos∏uguje si´ w∏asnoÊciami figur.
Standard IV
Standard II
Wyszukiwanie i stosowanie informacji.
Uczeƒ:
1. odczytuje informacje przedstawione w formie:
• tekstu,
• mapy,
• tabeli,
• wykresu,
• rysunku,
• schematu,
• fotografii;
2. operuje informacjà:
• selekcjonuje,
• porównuje,
• analizuje,
• przetwarza,
• interpretuje,
• prezentuje w czytelny sposób,
• wykorzystuje w praktyce.
Standard III
Wskazywanie i opisywanie faktów, zwiàzków i zale˝noÊci, w szczególnoÊci przyczynowo-skutkowych,
funkcjonalnych, przestrzennych i czasowych.
Stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiej´tnoÊci
do rozwiàzywania problemów.
Uczeƒ:
1. stosuje techniki twórczego rozwiàzywania problemów:
• formu∏uje i sprawdza hipotezy,
• kojarzy ró˝norodne fakty, obserwacje i wyniki
doÊwiadczeƒ oraz wyciàga wnioski;
2. analizuje sytuacj´ problemowà:
• dostrzega i formu∏uje problem,
• okreÊla wartoÊci dane i szukane (okreÊla cel);
3. tworzy modele sytuacji problemowej:
• wyró˝nia istotne wielkoÊci i cechy sytuacji
problemowej,
• zapisuje je w terminach nauk matematyczno-przyrodniczych;
4. tworzy i realizuje plan rozwiàzania:
• rozwiàzuje równania i nierównoÊci stanowiàce
model problemu,
• uk∏ada i wykonuje procedury osiàgania celu;
5. opracowuje wyniki:
• ocenia,
• interpretuje,
• przedstawia.
61
grupa
a
Biologia – nauka o ˝yciu
...............................................
Test, który masz przed sobà, sk∏ada si´ z 11 zadaƒ. Przy ka˝dym
poleceniu podano liczb´ punktów mo˝liwà do uzyskania za poprawnà
odpowiedê. Za rozwiàzanie ca∏ego testu mo˝esz uzyskaç maksymalnie
23 punkty.
1
imi´ i nazwisko
.......................
klasa
Zadanie
(0 –1 p.)
Podane elementy wypisz zgodnie z kolejnoÊcià wyst´powania poziomów organizacji ˝ycia.
uk∏ad pokarmowy, organizm, tkanka nab∏onkowa, ˝o∏àdek, komórka nab∏onka
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
2
Zadanie
(0 –1 p.)
Bartek jest naukowcem, który ca∏e dnie sp´dza w laboratorium, prowadzàc obserwacje
mikroskopowe. Bada budow´ komórki oraz sposób jej funkcjonowania. Podaj nazw´
dziedziny biologii, którà zajmuje si´ Bartek.
............................................................................
3
Zadanie
(0 –1 p.)
Zaznacz prawid∏owà definicj´ komórki.
A. Stanowi podstawowy element budulcowy organizmów jednokomórkowych.
B. Jest najwi´kszà jednostkà budulcowà wszystkich organizmów.
C. Jest najmniejszà jednostkà budujàcà ka˝dy organizm, zdolnà do samodzielnego ˝ycia.
D. To martwa struktura budujàca wszystkie organizmy.
4
Zadanie
(0 –5 p.)
Uzupe∏nij tabel´.
Organellum komórkowe
Funkcja
pe∏ni wa˝nà rol´ w procesie fotosyntezy
Êciana komórkowa
zawiera materia∏ genetyczny, który odpowiada
za prawid∏owe funkcjonowanie komórki
wodniczka
pe∏nià wa˝nà rol´ w procesie powstawania bia∏ek
5
Zadanie
Na podstawie opisu rozpoznaj rodzaj komórki.
Komórk´ t´ od zewnàtrz otacza Êciana komórkowa, którà cz´sto pokrywa otoczka Êluzowa
zabezpieczajàca komórk´ przed wyschni´ciem. Materia∏ genetyczny wyst´puje u niej w formie
zwini´tych nici i nazywany jest substancjà jàdrowà. Komórka ta mo˝e poruszaç si´ przy
pomocy rz´sek.
............................................................................
(0 –1 p.)
6
Zadanie
(0 –4 p.)
Rozpoznaj i podpisz rodzaje komórek przedstawionych na ilustracjach
oraz podaj 2 cechy ró˝niàce te komórki.
jàdro
komórkowe
Êciana
komórkowa
chloroplast
wodniczka
jàdro
komórkowe
Êciana
komórkowa
wodniczka
7
A.
..................................................................
B.
•
......................................................................................................................................................
•
......................................................................................................................................................
....................................................................
Zadanie
(0 –1 p.)
Zaznacz prawid∏owe zakoƒczenie zdania.
W komórce zwierz´cej nie wyst´pujà
A. Êciana komórkowa i chloroplasty.
B. b∏ona komórkowa i jàdro komórkowe.
C. mitochondria i chloroplasty.
D. cytoplazma i rybosomy.
8
Zadanie
(0 –2 p.)
Podaj nazw´ przedstawionego na ilustracji
organellum komórkowego i okreÊl jego funkcj´.
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
9
Zadanie
(0 –1 p.)
SpoÊród podanych ni˝ej cech wybierz i zaznacz t´, która dotyczy komórek grzybów.
A. ObecnoÊç chitynowej Êciany komórkowej.
B. Brak jàdra komórkowego.
C. Wyst´powanie materia∏u genetycznego w postaci substancji jàdrowej.
D. ObecnoÊç u niektórych gatunków chloroplastów.
10 Zadanie
(0 –3 p.)
PodkreÊl rodzaje komórek, które zawierajà jàdro komórkowe.
zwierz´ca, roÊlinna, bakterii, grzyba
11 Zadanie
(0 –3 p.)
Uzupe∏nij zdania, korzystajàc z podanych wyrazów.
rzàd, rodzina, gatunek
Podobne do siebie
∏àczy si´ w
........................................
................................
grupuje si´ w rodzaje. Spokrewnione rodzaje
, te z kolei tworzà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
grupa
b
Biologia – nauka o ˝yciu
...............................................
Test, który masz przed sobà, sk∏ada si´ z 11 zadaƒ. Przy ka˝dym
poleceniu podano liczb´ punktów mo˝liwà do uzyskania za poprawnà
odpowiedê. Za rozwiàzanie ca∏ego testu mo˝esz uzyskaç maksymalnie
23 punkty.
1
imi´ i nazwisko
.......................
klasa
Zadanie
(0 –1 p.)
Podane elementy wypisz zgodnie z kolejnoÊcià wyst´powania poziomów organizacji ˝ycia.
tkanka mi´Êniowa, organizm, serce, uk∏ad krwionoÊny, komórka mi´Êniowa
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
2
Zadanie
(0 –1 p.)
Ewa jest naukowcem, którego pasjonujà problemy i mechanizmy zwiàzane z przekazywaniem
cech i powstawaniem nowych gatunków. W swoim laboratorium prowadzi badania nad
stworzeniem nowej odmiany pomidora. Podaj nazw´ dziedziny biologii, którà zajmuje si´ Ewa.
............................................................................
3
Zadanie
(0 –1 p.)
Zaznacz prawid∏owà definicj´ komórki.
A. Jest martwà strukturà budujàcà ka˝dy organizm.
B. To najmniejsza jednostka budujàca ka˝dy organizm, zdolna do samodzielnego ˝ycia.
C. To struktura budujàca tylko cia∏a zwierzàt wielokomórkowych.
D. Jest najwi´kszà jednostkà budujàcà organizmy, niezdolnà do samodzielnego ˝ycia.
4
Zadanie
(0 –5 p.)
Uzupe∏nij tabel´.
Organellum komórkowe
Funkcja
gromadzi sole, wod´ oraz niepotrzebne substancje
pe∏nià wa˝nà rol´ w procesie powstawania bia∏ek
mitochondrium
aparat Golgiego
zawiera materia∏ genetyczny, który odpowiada
za prawid∏owe funkcjonowanie komórki
5
Zadanie
Na podstawie opisu rozpoznaj rodzaj komórki.
Komórk´ t´ od zewnàtrz otacza Êciana komórkowa zbudowana z chityny. Jej wn´trze wype∏nia
cytoplazma, w której wyst´puje wiele wodniczek. Mo˝e ona zawieraç jedno lub kilka
jàder komórkowych. Nie zawiera chloroplastów.
............................................................................
(0 –1 p.)
6
Zadanie
(0 –4 p.)
Rozpoznaj i podpisz rodzaje komórek przedstawionych na ilustracjach
oraz podaj 2 cechy ró˝niàce te komórki.
jàdro
komórkowe
substancja
jàdrowa
b∏ona
komórkowa
Êciana
komórkowa
otoczka
Êluzowa
7
mitochondrium
A.
..................................................................
B.
•
......................................................................................................................................................
•
......................................................................................................................................................
....................................................................
Zadanie
(0 –1 p.)
Zaznacz prawid∏owe zakoƒczenie zdania.
W komórce zwierz´cej nie wyst´pujà
A. rybosomy i mitochondria.
B. wodniczki i aparat Golgiego.
C. chloroplasty i Êciana komórkowa.
D. Êciana komórkowa i cytoplazma.
8
Zadanie
(0 –2 p.)
Podaj nazw´ przedstawionego na ilustracji
organellum komórkowego i okreÊl jego funkcj´.
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
9
Zadanie
(0 –1 p.)
SpoÊród podanych ni˝ej cech wybierz i zaznacz t´, która dotyczy komórki roÊlinnej.
A. Wyst´powanie materia∏u genetycznego w postaci substancji jàdrowej.
B. Wyst´powanie Êciany komórkowej zbudowanej z celulozy.
C. Brak chloroplastów.
D. Wyst´powanie wielu jàder komórkowych.
10 Zadanie
(0 –3 p.)
PodkreÊl rodzaje komórek, które zawierajà Êcian´ komórkowà.
zwierz´ca, roÊlinna, bakterii, grzyba
11 Zadanie
(0 –3 p.)
Uzupe∏nij zdania, korzystajàc z podanych wyrazów.
królestwo, typ, rzàd
Wykazujàce pokrewieƒstwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zwierzàt grupuje si´ w gromady. Gromady ∏àczà si´
w
..........................
, a te z kolei tworzà najwy˝szà jednostk´ systematycznà, czyli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
grupa
a
JednoÊç i ró˝norodnoÊç
organizmów
...............................................
imi´ i nazwisko
Test, który masz przed sobà, sk∏ada si´ z 11 zadaƒ. Przy ka˝dym
poleceniu podano liczb´ punktów mo˝liwà do uzyskania za poprawnà
odpowiedê. Za rozwiàzanie ca∏ego testu mo˝esz uzyskaç maksymalnie
20 punktów.
1
.......................
klasa
Zadanie
(0 –2 p.)
WyjaÊnij, na czym polega samo˝ywnoÊç. Podaj przyk∏ad organizmu od˝ywiajàcego si´ w taki sposób.
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
2
Zadanie
(0 –1 p.)
Wpisz nazw´ procesu, dzi´ki któremu organizm uzyskuje energi´ niezb´dnà do ˝ycia.
............................................................................
3
Zadanie
(0 –2 p.)
Podaj dwa sposoby wykorzystania przez roÊlin´ glukozy wytwarzanej w procesie fotosyntezy.
4
•
......................................................................................................................................................
•
......................................................................................................................................................
Zadanie
(0 –4 p.)
Uzupe∏nij tabel´, wpisujàc przyk∏ad organizmu oraz sposób zdobywania przez niego pokarmu.
Organizm cudzo˝ywny
Przyk∏ad organizmu
Sposób zdobywania pokarmu
drapie˝nik
saprobiont
5
Zadanie
(0 –3 p.)
Uzupe∏nij tabel´, wpisujàc znak „+” w odpowiednich rubrykach, w zale˝noÊci
od tego czy dana cecha dotyczy oddychania tlenowego czy beztlenowego.
Lp.
6
Charakterystyka
1.
W procesie tym zu˝ywane sà glukoza i tlen.
2.
W procesie tym uwalniana jest niewielka iloÊç energii.
3.
W procesie tym powstaje zwiàzek (np. alkohol etylowy), w którym
nadal zgromadzona jest cz´Êç energii.
Oddychanie
tlenowe
Zadanie
Oddychanie
beztlenowe
(0 –1 p.)
Wpisz nazw´ procesu, który jest êród∏em energii dla mi´Ênia w czasie zbyt intensywnego
wysi∏ku fizycznego.
...........................................................................
7
Zadanie
(0 –1 p.)
Napisz, dlaczego w sypialni nie powinniÊmy ustawiaç zbyt wielu roÊlin doniczkowych.
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
8
Zadanie
(0 –1 p.)
Na schemacie przedstawiono zale˝noÊç mi´dzy fotosyntezà a oddychaniem u roÊlin.
woda
dwutlenek
w´gla
dwutlenek
w´gla
woda
energia
energia
fotosynteza
tlen
zwiàzki
organiczne
oddychanie
zwiàzki
organiczne
tlen
WyjaÊnij, na czym polega zale˝noÊç mi´dzy zwiàzkami powstajàcymi w procesie
fotosyntezy (produktami fotosyntezy) a oddychaniem u roÊlin.
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
9
Zadanie
(0 –3 p.)
Wpisz nazw´ opisanego poni˝ej sposobu rozmna˝ania i wypisz jego dwie charakterystyczne cechy.
Na ciele organizmu macierzystego tworzy si´ uwypuklenie, które stopniowo rozwija si´
w nowego osobnika. Gdy ten oddzieli si´ od organizmu rodzicielskiego, rozpoczyna
samodzielne ˝ycie. Je˝eli jednak powstajàce w ten sposób osobniki pozostajà po∏àczone
z organizmem macierzystym, wówczas tworzà koloni´.
.............................................................
•
......................................................................................................................................................
•
......................................................................................................................................................
10 Zadanie
(0 –1 p.)
Zaznacz zdanie opisujàce samozap∏odnienie.
A. Po∏àczenie plemnika z komórkà jajowà pochodzàcà od tego samego osobnika.
B. Po∏àczenie gamet poza organizmem samicy.
C. Rozwój zarodka z niezap∏odnionego jaja.
D. Po∏àczenie plemnika z komórkà jajowà pochodzàcà od ró˝nych osobników.
11 Zadanie
(0 –1 p.)
Uczniowie przeprowadzili obserwacj´ cyklu rozwojowego mszyc.
Wyniki obserwacji wyglàda∏y nast´pujàco:
1) wiosna, lato – warunki pogodowe wzgl´dnie sta∏e – mszyce rozmna˝ajà si´ bezp∏ciowo.
2) jesieƒ – warunki pogodowe zmienne – mszyce rozmna˝ajà si´ p∏ciowo.
WyjaÊnij, dlaczego w zmieniajàcych si´ warunkach mszyce rozmna˝ajà si´ p∏ciowo,
a nie bezp∏ciowo.
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
grupa
b
JednoÊç i ró˝norodnoÊç
organizmów
...............................................
imi´ i nazwisko
Test, który masz przed sobà, sk∏ada si´ z 11 zadaƒ. Przy ka˝dym
poleceniu podano liczb´ punktów mo˝liwà do uzyskania za poprawnà
odpowiedê. Za rozwiàzanie ca∏ego testu mo˝esz uzyskaç maksymalnie
20 punktów.
1
.......................
klasa
Zadanie
(0 –2 p.)
WyjaÊnij, na czym polega cudzo˝ywnoÊç. Podaj przyk∏ad organizmu od˝ywiajàcego si´ w ten sposób.
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
2
Zadanie
(0 –1 p.)
Napisz, jaki jest cel oddychania wewnàtrzkomórkowego.
..........................................................................................................................................................
3
Zadanie
(0 –2 p.)
Podaj dwa sposoby wykorzystania przez zwierz´ta energii uwolnionej z po˝ywienia
w procesie oddychania.
4
•
......................................................................................................................................................
•
......................................................................................................................................................
Zadanie
(0 –4 p.)
Uzupe∏nij tabel´, wpisujàc przyk∏ad organizmu oraz sposób zdobywania przez niego pokarmu.
Organizm cudzo˝ywny
Przyk∏ad organizmu
Sposób zdobywania pokarmu
paso˝yt
roÊlino˝erca
5
Zadanie
(0 –3 p.)
Uzupe∏nij tabel´, wpisujàc znak „+” w odpowiednich rubrykach, w zale˝noÊci
od tego czy dana cecha dotyczy oddychania tlenowego czy beztlenowego.
Lp.
6
Charakterystyka
1.
Glukoza ulega ca∏kowitemu rozk∏adowi.
2.
W procesie tym powstaje zwiàzek (np. kwas mlekowy), w którym
nadal zgromadzona jest cz´Êç energii.
3.
Uwalniana jest du˝a iloÊç energii.
Oddychanie
tlenowe
Zadanie
Oddychanie
beztlenowe
(0 –1 p.)
Zapisz, czym mogà byç spowodowane ból i sztywnoÊç mi´Êni po zbyt intensywnym wysi∏ku fizycznym.
..........................................................................................................................................................
7
Zadanie
(0 –1 p.)
WyjaÊnij, dlaczego w pokoju dziennym powinniÊmy ustawiaç roÊliny doniczkowe.
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
8
Zadanie
(0 –1 p.)
Na schemacie przedstawiono zale˝noÊç mi´dzy fotosyntezà a oddychaniem u roÊlin.
woda
dwutlenek
w´gla
dwutlenek
w´gla
woda
energia
energia
fotosynteza
tlen
zwiàzki
organiczne
oddychanie
zwiàzki
organiczne
tlen
WyjaÊnij, na czym polega zale˝noÊç mi´dzy zwiàzkami powstajàcymi w procesie oddychania
(produktami oddychania) a fotosyntezà u roÊlin.
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
9
Zadanie
(0 –3 p.)
Wpisz nazw´ opisanego poni˝ej sposobu rozmna˝ania i wypisz jego dwie charakterystyczne cechy.
Organizm macierzysty wytwarza zarodnie, w których rozwijajà si´ specjalne komórki.
Po dojrzeniu komórki te wypadajà. Je˝eli natrafià na odpowiednie warunki, kie∏kujà
i rozwijajà si´ w organizmy potomne. Zarodniki produkowane sà w ogromnych iloÊciach,
aby zwi´kszyç szans´ na to, ˝e choç cz´Êç z nich znajdzie dogodne warunki rozwoju.
.............................................................
•
......................................................................................................................................................
•
......................................................................................................................................................
10 Zadanie
(0 –1 p.)
Zaznacz zdanie opisujàce zap∏odnienie krzy˝owe.
A. Wytwarzanie specjalnych komórek zwanych zarodnikami.
B. Po∏àczenie si´ gamet wytwarzanych przez tego samego osobnika.
C. Po∏àczenie si´ gamet wytwarzanych przez ró˝ne osobniki.
D. Powstawanie osobnika identycznego z organizmem macierzystym.
11 Zadanie
(0 –1 p.)
Uczniowie przeprowadzili obserwacj´ cyklu rozwojowego mszyc.
Wyniki obserwacji wyglàda∏y nast´pujàco:
1) wiosna, lato – warunki pogodowe wzgl´dnie sta∏e – mszyce rozmna˝ajà si´ bezp∏ciowo.
2) jesieƒ – warunki pogodowe zmienne – mszyce rozmna˝ajà si´ p∏ciowo.
WyjaÊnij, dlaczego w sta∏ych warunkach mszyce rozmna˝ajà si´ bezp∏ciowo, a nie p∏ciowo.
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
grupa
a
Bakterie i wirusy.
Organizmy beztkankowe
...............................................
imi´ i nazwisko
Test, który masz przed sobà, sk∏ada si´ z 11 zadaƒ. Przy ka˝dym
poleceniu podano liczb´ punktów mo˝liwà do uzyskania za poprawnà
odpowiedê. Za rozwiàzanie ca∏ego testu mo˝esz uzyskaç maksymalnie
27 punktów.
1
.......................
Zadanie
klasa
(0 –4 p.)
Obok zdaƒ opisujàcych bakterie wpisz liter´ B, a obok opisujàcych wirusy liter´ W.
Oddychajà tlenowo i beztlenowo w zale˝noÊci od Êrodowiska ˝ycia. . . . . . . . . . . . . . . .
Poza komórkà gospodarza nie wykazujà oznak ˝ycia. . . . . . . . . . . . . . . .
Wprowadzajà swój materia∏ genetyczny do komórki gospodarza. . . . . . . . . . . . . . . .
Potrafià czerpaç energi´ z utleniania zwiàzków nieorganicznych. . . . . . . . . . . . . . . .
2
Zadanie
(0 –2 p.)
Nauczyciel biologii us∏ysza∏ rozmow´ dwojga uczniów Ani i GrzeÊka na temat znaczenia
bakterii. Ania uwa˝a, ˝e wszystkie bakterie nale˝a∏oby zniszczyç, gdy˝ sà bardzo
niebezpieczne i nie przynoszà ludziom ˝adnych korzyÊci. Grzesiek twierdzi, ˝e sà
one sprzymierzeƒcami ludzi, a Êwiat bez bakterii nie móg∏by istnieç.
Podaj dwa argumenty, którymi popar∏byÊ poglàdy Ani.
3
•
......................................................................................................................................................
•
......................................................................................................................................................
Zadanie
(0 –3 p.)
PodkreÊl nazwy chorób wywo∏ywanych przez bakterie.
choroba wrzodowa, grzybica, grypa, AIDS, gruêlica, angina
4
Zadanie
(0 –7 p.)
Uzupe∏nij poni˝szà tabel´, u˝ywajàc podanych okreÊleƒ.
zarodziec malaryczny; posiada Êcian´ komórkowà w postaci pancerzyka z∏o˝onego
z wieczka i denka; pantofelek; pierwotniaki; porusza si´ za pomocà nibynó˝ek,
które s∏u˝à równie˝ do zdobywania pokarmu; glony
Przedstawiciel protistów
Grupa protistów
Charakterystyka przedstawiciela protistów
jest organizmem cudzo˝ywnym,
porusza si´ za pomocà rz´sek
okrzemka
pierwotniaki
rozmna˝a si´ we krwi cz∏owieka, pozbawiony
jest organelli ruchu, przenoszà go komary
ameba
5
Zadanie
Podczas ciep∏ego lata w zbiorniku wodnym masowo pojawi∏y si´ glony, a po paru dniach
zacz´∏y ginàç ryby. Zaznacz najbardziej prawdopodobnà przyczyn´ Êmierci tych ryb.
A. Podwy˝szenie ˝yznoÊci zbiornika wodnego.
B. Zmniejszenie iloÊci tlenu w wodzie.
C. Pojawienie si´ innych organizmów.
D. Zbyt wysoka temperatura wody.
(0 –1 p.)
6
rz´ski
Zadanie
Wpisz nazw´ elementu budowy pantofelka
oznaczonego na schemacie symbolem X.
OkreÊl jego funkcj´.
(0 –2 p.)
X
jàdro
du˝e
jàdro
ma∏e
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
7
wodniczka
t´tniàca
Zadanie
(0 –1 p.)
Zaznacz grup´ organizmów, której dotyczà podane zdania.
Protisty te sà saprobiontami. Ich komórki posiadajà wiele jàder komórkowych
i nie wytwarzajà Êciany komórkowej.
A. Pierwotniaki.
B. Glony.
C. Âluzowce.
D. Grzyby.
8
Zadanie
(0 –2 p.)
Ilustracja przedstawia jeden ze sposobów rozmna˝ania
bezp∏ciowego grzybów. Podaj jego nazw´ oraz przyk∏ad
grzyba, który rozmna˝a si´ w ten sposób.
..............................................................................
..............................................................................
9
Zadanie
(0 –2 p.)
Opisz znaczenie grzybów w gospodarce cz∏owieka.
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
10 Zadanie
Sk∏adnikami porostu sà glon i grzyb. ˚yjàc w symbiozie,
dostarczajà sobie wzajemnie sk∏adników niezb´dnych
do ˝ycia. Podaj nazw´ sk∏adnika porostu oznaczonego
na ilustracji literà A. Napisz, jakà korzyÊç osiàga
dzi´ki niemu drugi sk∏adnik porostu.
(0 –2 p.)
A
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
11 Zadanie
(0 –1 p.)
B´dàc na wycieczce w lesie, zauwa˝y∏eÊ, ˝e wyst´puje tam bardzo du˝o porostów,
szczególnie form listkowatych i krzaczkowatych. Napisz krótko, jaki wniosek o stanie
powietrza mo˝na wysnuç na podstawie tych informacji.
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
grupa
b
Bakterie i wirusy.
Organizmy beztkankowe
...............................................
Test, który masz przed sobà, sk∏ada si´ z 11 zadaƒ. Przy ka˝dym
poleceniu podano liczb´ punktów mo˝liwà do uzyskania za poprawnà
odpowiedê. Za rozwiàzanie ca∏ego testu mo˝esz uzyskaç maksymalnie
27 punktów.
1
imi´ i nazwisko
.......................
Zadanie
klasa
(0 –4 p.)
Obok zdaƒ opisujàcych bakterie wpisz liter´ B, a obok opisujàcych wirusy liter´ W.
Nie zaliczamy ich do organizmów ˝ywych. . . . . . . . . . . . . . . .
Namna˝ajà si´ jedynie w komórkach gospodarza. . . . . . . . . . . . . . . .
W niesprzyjajàcych warunkach Êrodowiska tworzà przetrwalniki. . . . . . . . . . . . . . . .
Niektóre z nich sà samo˝ywne, jednak wi´kszoÊç jest cudzo˝ywna. . . . . . . . . . . . . . . .
2
Zadanie
(0 –2 p.)
Nauczyciel biologii us∏ysza∏ rozmow´ dwojga uczniów Ani i GrzeÊka na temat znaczenia
bakterii. Ania uwa˝a, ˝e wszystkie bakterie nale˝a∏oby zniszczyç, gdy˝ sà bardzo niebezpieczne
i nie przynoszà ludziom ˝adnych korzyÊci. Grzesiek twierdzi, ˝e sà one sprzymierzeƒcami ludzi,
a Êwiat bez bakterii nie móg∏by istnieç.
Podaj dwa argumenty, którymi popar∏byÊ poglàdy GrzeÊka.
3
•
......................................................................................................................................................
•
......................................................................................................................................................
Zadanie
(0 –3 p.)
PodkreÊl nazwy chorób wywo∏ywanych przez wirusy.
choroba wrzodowa, AIDS, ˝ó∏taczka, malaria, gruêlica, odra
4
Zadanie
(0 –7 p.)
Uzupe∏nij poni˝szà tabel´, u˝ywajàc podanych okreÊleƒ.
ameba; glony; jest organizmem cudzo˝ywnym, porusza si´ za pomocà rz´sek;
euglena; posiada b∏on´ ∏àczàcà wiç z komórkà, która u∏atwia poruszanie si´
we krwi ˝ywiciela; pierwotniaki
Przedstawiciel protistów
Grupa protistów
Êwidrowiec gambijski
pierwotniaki
Charakterystyka przedstawiciela protistów
jest organizmem cudzo˝ywnym, zdobywa pokarm
i porusza si´ za pomocà nibynó˝ek
pantofelek
w zale˝noÊci od warunków Êrodowiska mo˝e byç
organizmem samo- lub cudzo˝ywnym
5
Zadanie
Podczas ciep∏ego lata w zbiorniku wodnym masowo pojawi∏y si´ glony, a po paru dniach
zacz´∏y ginàç ryby. Zaznacz najbardziej prawdopodobnà przyczyn´ Êmierci ryb.
A. Zbyt wysoka temperatura wody.
B. Pojawienie si´ du˝ej liczby drapie˝ników.
C. Pojawienie si´ innych organizmów.
D. Zmniejszenie iloÊci tlenu w wodzie.
(0 –1 p.)
6
Zadanie
Wpisz nazw´ elementu budowy pantofelka
oznaczonego na schemacie symbolem Y.
OkreÊl jego funkcj´.
rz´ski
(0 –2 p.)
wodniczka
pokarmowa
jàdro
du˝e
jàdro
ma∏e
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
7
Y
Zadanie
(0 –1 p.)
Zaznacz grup´ organizmów, której dotyczy poni˝szy opis.
Protisty te sà organizmami jednokomórkowymi posiadajàcymi
zdolnoÊç ruchu. Sà one cudzo˝ywne.
A. Pierwotniaki.
B. Glony.
C. Âluzowce.
D. Grzyby.
8
Zadanie
(0 –2 p.)
Ilustracja przedstawia jeden ze sposobów
rozmna˝ania bezp∏ciowego grzybów.
Podaj jego nazw´ oraz przyk∏ad
grzyba, który rozmna˝a si´ w ten sposób.
..............................................................................
..............................................................................
9
Zadanie
(0 –2 p.)
Opisz znaczenie grzybów w przyrodzie.
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
10 Zadanie
Sk∏adnikami plechy porostu sà glon i grzyb. ˚yjàc w symbiozie,
dostarczajà sobie wzajemnie sk∏adników niezb´dnych do ˝ycia.
Podaj nazw´ sk∏adnika porostu oznaczonego na ilustracji literà A.
Napisz, jakà korzyÊç osiàga dzi´ki niemu drugi sk∏adnik porostu.
(0 –2 p.)
A
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
11 Zadanie
(0 –1 p.)
B´dàc na wycieczce w lesie, zauwa˝y∏eÊ, ˝e porosty wyst´pujà tam bardzo rzadko,
a te, które si´ pojawiajà, majà plech´ skorupiastà. Napisz krótko, jaki wniosek o stanie
powietrza mo˝na wysnuç na podstawie tych informacji.
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
grupa
a
Âwiat roÊlin
...............................................
imi´ i nazwisko
Test, który masz przed sobà, sk∏ada si´ z 11 zadaƒ. Przy ka˝dym
poleceniu podano liczb´ punktów mo˝liwà do uzyskania za poprawnà
odpowiedê. Za rozwiàzanie ca∏ego testu mo˝esz uzyskaç maksymalnie
24 punkty.
1
.......................
klasa
Zadanie
(0 –3 p.)
Obok zdaƒ zawierajàcych prawdziwe informacje dotyczàce zielenic wpisz liter´ P,
a obok zawierajàcych fa∏szywe informacje – liter´ F.
Zielenice sà organizmami zarówno jedno-, jak i wielokomórkowymi. . . . . . . . . . . . . .
Organami zielenic sà: korzeƒ, ∏odyga i liÊcie. . . . . . . . . . . . . .
Zielony kolor nadaje zielenicom barwnik asymilacyjny zawarty w chloroplastach. . . . . . . . . . . . . .
2
Zadanie
(0 –3 p.)
Uzupe∏nij tabel´.
Nazwa tkanki
Charakterystyczne cechy
mi´kisz asymilacyjny
komórki wyd∏u˝one zawierajàce du˝o
chloroplastów
chroni przed urazami i szkodliwymi
czynnikami Êrodowiska
korek
komórki ˝ywe, u∏o˝one jedne nad drugimi, ich
Êciany poprzeczne zawierajà liczne otworki
3
Rola tkanki
transport substancji od˝ywczych
Zadanie
(0 –2 p.)
Wpisz nazw´ strefy korzenia oznaczonej
na ilustracji literà A i podaj jej rol´.
................................................................................
................................................................................
................................................................................
A
................................................................................
4
Zadanie
(0 –1 p.)
WyjaÊnij mechanizm przemieszczania si´ czàsteczek wody z gleby do w∏oÊników.
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
5
Zadanie
(0 –2 p.)
Wypisz dwie cechy budowy zewn´trznej liÊcia, Êwiadczàce
o jego przystosowaniu do przeprowadzania procesu fotosyntezy.
•
......................................................................................................................................................
•
......................................................................................................................................................
6
Zadanie
(0 –2 p.)
Wpisz nazw´ systemu korzeniowego przedstawionego
na ilustracji i opisz, czym on si´ charakteryzuje.
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
7
Zadanie
(0 –2 p.)
Podaj funkcje wymienionych korzeni.
a) korzenie spichrzowe – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) korzenie powietrzne – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
Zadanie
(0 –1 p.)
Dwóch dzia∏kowców, Pan X i Pan Y, hoduje te same odmiany pomidorów,
zapewniajàc im jednakowe warunki rozwoju. U pana X pomidory
sà bardzo wysokie, z jednym p´dem g∏ównym, pozbawionym odga∏´zieƒ
bocznych. U Pana Y pomidory sà niskie, za to silnie rozkrzewione.
WyjaÊnij, dlaczego pomidory dzia∏kowca X nie rozwin´∏y p´dów bocznych.
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
9
Zadanie
(0 –1 p.)
W dwóch doniczkach A i B uczniowie posadzili po jednej sadzonce fasoli.
Doniczk´ A ustawiono blisko Êwiat∏a, na parapecie okiennym, doniczk´ B
w miejscu oddalonym od okna. Po pewnym czasie p´d roÊliny z doniczki B
zaczà∏ zwracaç si´ w kierunku Êwiat∏a. P´d roÊliny A rosnàcej na parapecie
pozosta∏ bez zmian. Napisz, na jakie pytanie chcieli odpowiedzieç uczniowie,
przeprowadzajàc takie doÊwiadczenie.
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
10 Zadanie
(0 –6 p.)
Na ilustracjach przedstawiono pokolenia charakterystyczne
dla cykli rozwojowych mchu i paproci. We w∏aÊciwe miejsca
wpisz litery odpowiadajàce gametofitowi mchu i paproci.
Wymieƒ po dwie cechy charakterystyczne dla ka˝dego z nich.
gametofit mchu – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
•
.................................................................
•
.................................................................
gametofit paproci – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
•
.................................................................
•
.................................................................
A.
B.
11 Zadanie
C.
(0 –1 p.)
Podaj nazw´ sposobu zapylania, do którego przystosowany jest opisany poni˝ej kwiat.
Kwiat ten wytwarza bardzo du˝o lekkiego, sypkiego py∏ku.
..........................................................................................................................................................
grupa
b
Âwiat roÊlin
...............................................
imi´ i nazwisko
Test, który masz przed sobà, sk∏ada si´ z 11 zadaƒ. Przy ka˝dym
poleceniu podano liczb´ punktów mo˝liwà do uzyskania za poprawnà
odpowiedê. Za rozwiàzanie ca∏ego testu mo˝esz uzyskaç maksymalnie
24 punkty.
1
.......................
klasa
Zadanie
(0 –3 p.)
Obok zdaƒ zawierajàcych prawdziwe informacje dotyczàce zielenic wpisz liter´ P,
a obok zawierajàcych fa∏szywe informacje – liter´ F.
Cechà wspólnà wszystkich zielenic jest obecnoÊç chloroplastów. . . . . . . . . . . . . .
Wiele z nich wykazuje zdolnoÊç poruszania si´. . . . . . . . . . . . . .
Zielenice sà organizmami wy∏àcznie jednokomórkowymi. . . . . . . . . . . . . .
2
Zadanie
(0 –3 p.)
Uzupe∏nij tabel´.
Nazwa tkanki
Charakterystyczne cechy
Rola tkanki
gromadzi wod´ i substancje
od˝ywcze
mi´kisz spichrzowy
komórki cienkoÊcienne, przezroczyste, przylega- chroni przed urazami i szkodliwymi
jàce do siebie, niektóre tworzà aparaty szparkowe
czynnikami Êrodowiska
drewno
3
martwe komórki, których Êciany poprzeczne
zanikajà, tworzà d∏ugie przewody
Zadanie
(0 –2 p.)
Wpisz nazw´ strefy korzenia oznaczonej
na ilustracji literà A i podaj jej rol´.
..................................................................................
A
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
4
Zadanie
(0 –1 p.)
WyjaÊnij przyczyn´ przemieszczania si´ czàsteczek wody z gleby do korzenia.
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
5
Zadanie
(0 –2 p.)
Wypisz dwie cechy budowy wewn´trznej liÊcia, Êwiadczàce
o jego przystosowaniach do przeprowadzania procesu fotosyntezy.
•
......................................................................................................................................................
•
......................................................................................................................................................
6
Zadanie
(0 –2 p.)
Wpisz nazw´ systemu korzeniowego przedstawionego
na ilustracji i scharakteryzuj jego budow´.
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
7
Zadanie
(0 –2 p.)
Podaj funkcje wymienionych korzeni.
a) korzenie czepne –
.......................................................................................................................
b) korzenie oddechowe – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
Zadanie
(0 –1 p.)
Dwóch dzia∏kowców, Pan X i Pan Y, hoduje te same odmiany pomidorów,
zapewniajàc im jednakowe warunki rozwoju. U pana X pomidory
sà bardzo wysokie, z jednym p´dem g∏ównym, pozbawionym odga∏´zieƒ
bocznych. U Pana Y pomidory sà niskie, za to silnie rozkrzewione.
WyjaÊnij, co spowodowa∏o, ˝e pomidory dzia∏kowca Y rozkrzewi∏y si´.
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
9
Zadanie
(0 –1 p.)
W dwóch doniczkach A i B umieszczono po jednej sadzonce fasoli.
Doniczk´ A ustawiono blisko Êwiat∏a, na parapecie okiennym, doniczk´ B
w miejscu oddalonym od okna. Po pewnym czasie p´d roÊliny z doniczki B
zaczà∏ zwracaç si´ w kierunku Êwiat∏a. P´d roÊliny A rosnàcej na parapecie
pozosta∏ bez zmian. Wyciàgnij wniosek z przedstawionego doÊwiadczenia.
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
10 Zadanie
(0 –6 p.)
Na ilustracjach przedstawiono pokolenia charakterystyczne
dla cykli rozwojowych mchu i paproci. We w∏aÊciwe miejsca
wpisz litery odpowiadajàce sporofitowi mchu i paproci.
Wypisz po dwie cechy charakterystyczne dla ka˝dego z nich.
gametofit paproci – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
•
.................................................................
•
.................................................................
sporofit paproci – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
•
.................................................................
•
.................................................................
A.
B.
11 Zadanie
C.
(0 –1 p.)
Podaj nazw´ sposobu zapylania, do którego przystosowany jest opisany poni˝ej kwiat.
Kwiat ten wytwarza barwny okwiat oraz niewiele, doÊç ci´˝kiego, lepkiego py∏ku.
..........................................................................................................................................................
grupa
a
Âwiat bezkr´gowców
...............................................
Test, który masz przed sobà, sk∏ada si´ z 10 zadaƒ. Przy ka˝dym
poleceniu podano liczb´ punktów mo˝liwà do uzyskania za poprawnà
odpowiedê. Za rozwiàzanie ca∏ego testu mo˝esz uzyskaç maksymalnie
21 punktów.
1
imi´ i nazwisko
.......................
Zadanie
klasa
(0 –3 p.)
Po∏àcz rodzaje tkanek zwierz´cych z ich opisem.
tkanka chrz´stna •
tkanka nerwowa •
tkanka mi´Êniowa g∏adka •
• Jej komórki otoczone sà specjalnà os∏onkà,
zapewniajàcà szybki przep∏yw informacji.
• Sk∏ada si´ z du˝ej iloÊci elastycznej substancji
mi´dzykomórkowej, dzi´ki której jest odporna na rozciàganie.
• Jej komórki sà wype∏nione du˝ymi kroplami t∏uszczu.
• Sk∏ada si´ z pod∏u˝nych komórek, kurczàcych si´
niezale˝nie od naszej woli.
2
Zadanie
(0 –3 p.)
Wpisz nazw´ przedstawionej na ilustracji formy parzyde∏kowców.
Podaj jej dwie charakterystyczne cechy.
forma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
charakterystyczne cechy:
3
•
.......................................................................................
•
.......................................................................................
Zadanie
(0 –1 p.)
Przeczytaj uwa˝nie poni˝szy tekst i wpisz nazw´ organizmów, które zosta∏y w nim opisane.
˚yjà w oceanach, morzach i jeziorach. Najcz´Êciej tworzà kolonie, w których trudno
odró˝niç pojedyncze osobniki. Majà kszta∏t worka, rurki, kielicha lub bry∏y.
Ich cia∏o sk∏ada si´ z wielu komórek luêno u∏o˝onych w galaretowatej substancji.
Wi´kszoÊç z nich wytwarza szkielet wewn´trzny, który ludzie
wykorzystujà do mycia lub polerowania.
..............................................................
4
Zadanie
(0 –2 p.)
Wymieƒ dwie cechy p∏aziƒców, które u∏atwiajà im prowadzenie paso˝ytniczego trybu ˝ycia.
5
•
......................................................................................................................................................
•
......................................................................................................................................................
Zadanie
SpoÊród wymienionych poni˝ej cech wybierz i zaznacz trzy, które dotyczà pierÊcienic.
A. Ich cia∏o zbudowane jest z segmentów.
B. Narzàd oddechowy stanowià tchawki.
C. Krew krà˝y w systemie zamkni´tych naczyƒ krwionoÊnych.
D. W budowie zewn´trznej mo˝na wyró˝niç g∏ow´, tu∏ów i odw∏ok.
E. Posiadajà trzy pary odnó˝y krocznych.
F. ObecnoÊç siode∏ka, które bierze udzia∏ w rozmna˝aniu.
(0 –3 p.)
6
Zadanie
(0 –1 p.)
WyjaÊnij, jakie korzyÊci daje nicieniom uk∏ad pokarmowy otwarty z dwóch stron.
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
7
Zadanie
(0 –1 p.)
Uczniowie na kó∏ku biologicznym wykonali doÊwiadczenie. Do dwóch jednakowej
wielkoÊci pojemników A i B wsypali ziemi´. W pojemniku B umieÊcili kilkanaÊcie
d˝d˝ownic, a nast´pnie do obu pojemników wysadzili po dwie sadzonki fasoli.
Pojemniki ustawili na parapecie okiennym i regularnie podlewali. Przez kolejne
dni prowadzili obserwacje rosnàcej fasoli. OkreÊl, w którym pojemniku fasola
uros∏a wi´ksza i napisz dlaczego.
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
8
Zadanie
(0 –2 p.)
Wymieƒ dwie ró˝nice wyst´pujàce w budowie Êlimaków i g∏owonogów.
9
•
......................................................................................................................................................
•
......................................................................................................................................................
Zadanie
(0 –4 p.)
Uzupe∏nij tabel´, wpisujàc nazw´ grupy stawonogów, do której nale˝y
przedstawiony na ilustracji organizm oraz jej charakterystyczne cechy.
Charakterystyczne cechy
Grupa stawonogów:
..........................
cz´Êci cia∏a
liczba odnó˝y krocznych
narzàd oddechowy
10 Zadanie
(0 –1 p.)
Na ilustracji przedstawiono rozwój owada
z przeobra˝eniem zupe∏nym. Podaj nazw´
stadium rozwojowego oznaczonego literà C.
D
A
C
..........................................................
B
grupa
b
Âwiat bezkr´gowców
...............................................
Test, który masz przed sobà, sk∏ada si´ z 10 zadaƒ. Przy ka˝dym
poleceniu podano liczb´ punktów mo˝liwà do uzyskania za poprawnà
odpowiedê. Za rozwiàzanie ca∏ego testu mo˝esz uzyskaç maksymalnie
21 punktów.
1
imi´ i nazwisko
.......................
Zadanie
klasa
(0 –3 p.)
Po∏àcz rodzaje tkanek zwierz´cych z ich opisem.
• Budujà jà komórki, które ÊciÊle do siebie przylegajà.
tkanka nab∏onkowa •
tkanka nerwowa •
tkanka mi´Êniowa poprzecznie •
prà˝kowana serca
2
• Jej komórki posiadajà dwa rodzaje wypustek:
pojedynczà, d∏ugà oraz liczne, krótkie.
• Sk∏ada si´ z du˝ej iloÊci elastycznej substancji mi´dzykomórkowej, dzi´ki której jest odporna na rozciàganie.
• Jej w∏ókna u∏o˝one sà przestrzennie, tworzàc g´stà
sieç i kurczà si´ niezale˝nie od naszej woli.
Zadanie
(0 –3 p.)
Wpisz nazw´ przedstawionej na ilustracji formy parzyde∏kowców.
Podaj jej dwie charakterystyczne cechy.
forma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
charakterystyczne cechy:
3
•
.......................................................................................
•
.......................................................................................
Zadanie
(0 –1 p.)
Przeczytaj uwa˝nie poni˝szy tekst i wpisz nazw´ organizmów, które zosta∏y w nim opisane.
Zwierz´ta te wyst´pujà wy∏àcznie w formie polipa. ˚yjà w morzach, w miejscach ciep∏ych
i dobrze naÊwietlonych. Wyst´pujà pojedynczo lub tworzà ogromne kolonie, które stanowià
Êrodowisko ˝ycia dla innych organizmów. Polujà na niewielkie skorupiaki, larwy owadów,
a nawet drobne ryby. Wytwarzajà trwa∏y szkielet zbudowany ze zwiàzków wapnia, który
ludzie wykorzystujà do wyrobu bi˝uterii.
..............................................................
4
Zadanie
(0 –2 p.)
Wymieƒ dwa przystosowania nicieni do paso˝ytniczego trybu ˝ycia.
5
•
......................................................................................................................................................
•
......................................................................................................................................................
Zadanie
SpoÊród wymienionych ni˝ej cech, wybierz i zaznacz trzy, które dotyczà pierÊcienic.
A. Funkcj´ serca pe∏ni naczynie grzbietowe.
B. Wiele z nich oddycha ca∏à powierzchnià cia∏a.
C. Ostatni segment to siode∏ko.
D. Pod worem pow∏okowo-mi´Êniowym znajduje si´ chrz´stny szkielet wewn´trzny.
E. Cia∏o sk∏ada si´ z wielu podobnych do siebie pierÊcieni.
F. Posiadajà otwarty uk∏ad krwionoÊny.
(0 –3 p.)
6
Zadanie
(0 –1 p.)
WyjaÊnij, jakie korzyÊci daje p∏aziƒcom wytwarzanie ogromnej iloÊci jaj.
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
7
Zadanie
(0 –1 p.)
Uczniowie na kó∏ku biologicznym wykonali doÊwiadczenie. Do dwóch jednakowej
wielkoÊci pojemników A i B nasypali ziemi. W jednym z pojemników umieÊcili
kilkanaÊcie d˝d˝ownic, a nast´pnie do obu pojemników wysadzili po dwie sadzonki
fasoli. Pojemniki ustawili na parapecie okiennym i regularnie podlewali. Przez
kolejne dni prowadzili obserwacje rosnàcej fasoli. W pojemniku B fasola by∏a
wy˝sza i mia∏a wi´ksze liÊcie ni˝ fasola w pojemniku A. OkreÊl, w którym
pojemniku znajdowa∏y si´ d˝d˝ownice i uzasadnij odpowiedê.
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
8
Zadanie
(0 –2 p.)
Wymieƒ dwie ró˝nice wyst´pujàce w budowie Êlimaków i ma∏˝y.
9
•
......................................................................................................................................................
•
......................................................................................................................................................
Zadanie
(0 –4 p.)
Uzupe∏nij tabel´, wpisujàc nazw´ grupy stawonogów, do której nale˝y
przedstawiony na ilustracji organizm oraz jej charakterystyczne cechy.
Charakterystyczne cechy
Grupa stawonogów:
..........................
cz´Êci cia∏a
liczba odnó˝y krocznych
narzàd oddechowy
10 Zadanie
(0 –1 p.)
Na ilustracji przedstawiono rozwój owada
z przeobra˝eniem zupe∏nym. Podaj nazw´
stadium rozwojowego oznaczonego literà B.
D
A
C
..........................................................
B
grupa
a
Âwiat kr´gowców
...............................................
imi´ i nazwisko
Test, który masz przed sobà, sk∏ada si´ z 9 zadaƒ. Przy ka˝dym
poleceniu podano liczb´ punktów mo˝liwà do uzyskania za poprawnà
odpowiedê. Za rozwiàzanie ca∏ego testu mo˝esz uzyskaç maksymalnie
18 punktów.
1
.......................
klasa
Zadanie
(0 –3 p.)
Obrysuj schemat przedstawiajàcy u∏o˝enie narzàdów w ciele bezkr´gowca.
Wpisz nazwy uk∏adów oznaczonych cyframi 1 i 2.
A.
B.
2
1
2
Uk∏ad
pokarmowy
Uk∏ad
pokarmowy
1–
2
.................................................................
2–
.................................................................
Zadanie
(0 –2 p.)
Podaj nazw´ narzàdu ryby wskazanego
na ilustracji i podkreÊl podpunkt opisujàcy
jego rol´.
A. Stanowi g∏ówne êród∏o nap´du.
B. Umo˝liwia p∏ywanie na okreÊlonej
g∏´bokoÊci.
C. Umo˝liwia rejestrowanie ruchów wody.
D. Bierze udzia∏ w pompowaniu wody przez
jamy skrzelowe.
...............................
3
Zadanie
(0 –1 p.)
Od póênej jesieni do wiosny w naszej strefie klimatycznej nie spotyka si´
p∏azów. WyjaÊnij, jaki ma to zwiàzek z ich zmiennocieplnoÊcià.
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
4
Zadanie
(0 –1 p.)
Uczniowie przez kilka dni obserwowali zachowanie 2 jaszczurek zwinek. Terrarium
osobnika A znajdowa∏o si´ w pomieszczeniu, w którym temperatura powietrza wynosi∏a 15°C,
osobnika B w pomieszczeniu, w którym temperatura powietrza wynosi∏a 22°C. Oba osobniki
karmione by∏y tym samym po˝ywieniem i o tych samych porach, oba by∏y zdrowe, a jednak
aktywnoÊç jednego z nich by∏a znacznie mniejsza. Napisz, który z nich by∏ mniej aktywny
i uzasadnij swojà odpowiedê.
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
5
Zadanie
(0 –1 p.)
Scharakteryzuj budow´ skóry gadów i wyjaÊnij, jakà pe∏ni rol´ w przystosowaniu
tych zwierzàt do ˝ycia w Êrodowisku làdowym.
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
6
Zadanie
(0 –4 p.)
Podaj nazwy elementów budowy jaja
oznaczonych literami A i B oraz napisz,
jakà pe∏nià rol´ w rozwoju zarodkowym ptaka.
A–
A
................................................................
................................................................
B–
................................................................
B
................................................................
7
Zadanie
(0 –2 p.)
Do ogrodu zoologicznego przywieziono nowe ptaki o bardzo charakterystycznych
dziobach. Pracownicy nie znali tych gatunków, wi´c nie wiedzieli, czym je nakarmiç.
Przygotowali ró˝ne rodzaje po˝ywienia. Pomó˝ pracownikom ogrodu w doborze
w∏aÊciwego pokarmu, ∏àczàc go z odpowiednimi dziobami.
surowe mi´so
owady ˝yjàce w glebie
nasiona szyszek
A.
8
B.
Zadanie
(0 –2 p.)
Napisz, jakim rodzajem pokarmu (roÊlinnym czy
zwierz´cym) ˝ywi si´ zwierz´, którego uz´bienie
przedstawiono na ilustracji. Podaj cech´ tego
uz´bienia b´dàcà przystosowaniem do pobierania
okreÊlonego pokarmu.
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
9
Zadanie
(0 –2 p.)
Na ilustracjach przedstawiono narzàdy wymiany gazowej ró˝nych kr´gowców.
a) Obrysuj narzàdy oddechowe karpia.
b) Scharakteryzuj obrysowane narzàdy wymiany gazowej. Omów je pod kàtem
przystosowania do warunków ˝ycia karpia.
A.
B.
C.
D.
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
grupa
b
Âwiat kr´gowców
...............................................
imi´ i nazwisko
Test, który masz przed sobà, sk∏ada si´ z 9 zadaƒ. Przy ka˝dym
poleceniu podano liczb´ punktów mo˝liwà do uzyskania za poprawnà
odpowiedê. Za rozwiàzanie ca∏ego testu mo˝esz uzyskaç maksymalnie
18 punktów.
1
.......................
klasa
Zadanie
(0 –3 p.)
Obrysuj schemat przedstawiajàcy u∏o˝enie narzàdów w ciele kr´gowca.
Wpisz nazwy uk∏adów oznaczonych cyframi 1 i 2.
A.
B.
1
2
Uk∏ad
pokarmowy
Uk∏ad
pokarmowy
1
1–
2
.................................................................
2–
.................................................................
Zadanie
(0 –2 p.)
Podaj nazw´ elementu budowy cia∏a ryby
wskazanego na ilustracji i podkreÊl
podpunkt opisujàcy jego rol´.
A. Stanowi g∏ówne êród∏o nap´du.
B. Umo˝liwia p∏ywanie na okreÊlonej
g∏´bokoÊci.
C. Umo˝liwia rejestrowanie ruchów wody.
D. Bierze udzia∏ w pompowaniu wody
przez jamy skrzelowe.
......................................
3
Zadanie
(0 –1 p.)
W s∏oneczny, letni dzieƒ mo˝esz spotkaç gady wygrzewajàce si´ na s∏oƒcu.
WyjaÊnij, jaki ma to zwiàzek z ich zmiennocieplnoÊcià.
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
4
Zadanie
(0 –1 p.)
Uczniowie przez kilka dni obserwowali zachowanie 2 ropuch zielonych. Terrarium
jednego osobnika znajdowa∏o si´ w pomieszczeniu, w którym temperatura powietrza
wynosi∏a 15°C, drugiego w pomieszczeniu, w którym temperatura powietrza wynosi∏a 22°C.
Oba osobniki karmione by∏y tym samym po˝ywieniem i o tych samych porach, oba by∏y
zdrowe, a jednak aktywnoÊç osobnika A by∏a znacznie mniejsza. Napisz, w którym terrarium
znajdowa∏ si´ osobnik A i uzasadnij swojà odpowiedê.
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
5
Zadanie
(0 –1 p.)
Scharakteryzuj budow´ skóry p∏azów i wyjaÊnij, jakà pe∏ni rol´ w przystosowaniu
tych zwierzàt do ˝ycia w Êrodowisku làdowym.
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
6
Zadanie
(0 –4 p.)
Podaj nazwy elementów budowy jaja oznaczonych
literami A i B oraz napisz, jakà pe∏nià rol´ w rozwoju
zarodkowym ptaka.
A–
B
.................................................................
.......................................................................
B–
.................................................................
.......................................................................
A
7
Zadanie
(0 –2 p.)
Do ogrodu zoologicznego przywieziono nowe ptaki, o bardzo charakterystycznych
dziobach. Pracownicy nie znali tych gatunków, wi´c nie wiedzieli, czym je nakarmiç.
Przygotowali ró˝ne rodzaje po˝ywienia. Pomó˝ pracownikom ogrodu w doborze
w∏aÊciwego pokarmu, ∏àczàc go z odpowiednimi dziobami.
surowe mi´so
nasiona szyszek
roÊliny wydobywane spod wody
A.
8
B.
Zadanie
(0 –2 p.)
Napisz, jakim rodzajem pokarmu (roÊlinnym czy
zwierz´cym) ˝ywi si´ zwierz´, którego uz´bienie
przedstawiono na ilustracji. Podaj cech´ tego
uz´bienia b´dàcà przystosowaniem do pobierania
okreÊlonego pokarmu.
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
9
Zadanie
(0 –2 p.)
Na ilustracjach przedstawiono narzàdy wymiany gazowej ró˝nych kr´gowców.
a) Obrysuj narzàdy oddechowe go∏´bia.
b) Scharakteryzuj obrysowane narzàdy wymiany gazowej. Omów je pod kàtem
przystosowania do warunków ˝ycia go∏´bia.
A.
B.
C.
D.
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Klucz odpowiedzi
ab
Biologia – nauka o ˝yciu
Oczekiwana odpowiedê
Nr
zad.
Standard
wymagaƒ
1.
II 2
komórka nab∏onka, tkanka
nab∏onkowa, ˝o∏àdek, uk∏ad
pokarmowy, organizm
komórka mi´Êniowa, tkanka
mi´Êniowa, serce, uk∏ad
krwionoÊny, organizm
za wpisanie wyrazów w prawid∏owej
kolejnoÊci – 1 p.
2.
I1
cytologia
genetyka
za podanie prawid∏owej odpowiedzi – 1 p.
3.
I1
C
B
za wybranie prawid∏owej odpowiedzi – 1 p.
4.
II 2
wiersz 1: chloroplast; wiersz 2:
zabezpiecza komórk´
przed niekorzystnym wp∏ywem Êrodowiska; wiersz 3:
jàdro komórkowe; wiersz 4:
magazynuje wod´, sole mineralne oraz niepotrzebne substancje; wiersz 5: rybosomy
wiersz 1: wodniczka; wiersz 2:
rybosomy; wiersz 3: bierze
udzia∏ w procesie uwalniania
energii; wiersz 4: przechowuje
i modyfikuje bia∏ka; wiersz 5:
jàdro komórkowe
za prawid∏owe wype∏nienie ka˝dej
rubryki – 1 p.; razem – 5 p.
5.
II 2
komórka bakteryjna
komórka grzyba
za prawid∏owe ustalenie rodzaju
komórki – 1 p.
6.
II 2
A. komórka grzyba;
B. komórka roÊlinna
– np. obecnoÊç chloroplastów
w komórce roÊlinnej / brak
chloroplastów w komórce
grzyba
– np. obecnoÊç kilku jàder
komórkowych w komórce
grzyba / obecnoÊç jednego
jàdra komórkowego
w komórce roÊlinnej
A. komórka bakterii;
B. komórka zwierz´ca
– np. obecnoÊç Êciany komórkowej w komórce bakterii /
brak Êciany komórkowej
w komórce zwierz´cej
– np. wyst´powanie jàdra
komórkowego w komórce
zwierz´cej / brak jàdra
komórkowego w komórce
bakterii
za ka˝dà prawid∏owo podpisanà komórk´
– 1 p.; za prawid∏owe podanie ka˝dej
ró˝nicy – 1 p.; razem – 4 p.
7.
I1
A
C
za wybranie prawid∏owej odpowiedzi – 1 p.
8.
II 1
I1
mitochondrium,
wytwarza energi´ niezb´dnà
do ˝ycia komórki
chloroplast,
jest miejscem zachodzenia
procesu fotosyntezy
za prawid∏owe nazwanie organellum – 1 p.,
za prawid∏owe okreÊlenie jego funkcji
– 1 p.; razem – 2 p.
Kryterium punktowania
wersja a
wersja b
9.
II 2
A
B
za wybranie prawid∏owej odpowiedzi – 1 p.
10.
II 2
zwierz´ca, roÊlinna, grzyba
roÊlinna, bakterii, grzyba
za prawid∏owe podkreÊlenie ka˝dej
z komórek – 1 p.; razem – 3 p.
11.
I1
gatunki, rodziny, rzàd
rz´dy, typy, królestwo
za prawid∏owe wstawienie ka˝dego
z wyrazów – po 1 p.; razem – 3 p.
Proponowane kryteria oceniania
Przedzia∏
Ocena
0–30%
niedostateczna
31–50%
dopuszczajàca
51–70%
dostateczna
71–80%
dobra
81–95%
bardzo dobra
96–100%
celujàca
ab
Klucz odpowiedzi
JednoÊç i ró˝norodnoÊç organizmów
Oczekiwana odpowiedê
Nr
zad.
Standard
wymagaƒ
1.
I1
II 2
samo˝ywnoÊç polega na wytwarzaniu przez organizmy zwiàzków organicznych
(pokarmu) z wody i dwutlenku
w´gla; np. roÊliny, sinice,
niektóre bakterie
cudzo˝ywnoÊç polega na pobie- za prawid∏owe wyjaÊnienie – 1 p.,
raniu z otoczenia gotowych
za prawid∏owe podanie przyk∏adu – 1 p.;
zwiàzków organicznych
razem – 2 p.
(pokarmu); np. zwierz´ta,
grzyby
2.
II 2
oddychanie
uwalnianie z po˝ywienia energii za prawid∏owà odpowiedê – 1 p.
niezb´dnej do ˝ycia
3.
II 2
np. êród∏o energii, materia∏
np. poruszanie si´, zdobywanie
zapasowy, materia∏ budulcowy po˝ywienia, rozmna˝anie si´,
wzrost, transport substancji
mi´dzy komórkami
za prawid∏owe podanie ka˝dego
ze sposobów – po 1 p.; razem – 2 p.
4.
II 2
wiersz 1: np. wilk;
chwyta i zabija ofiar´
(pokarm mi´sny);
wiersz 2: np. grzyby; rozk∏adajà
martwà materi´ organicznà
wiersz 1: np. pch∏a;
pobiera gotowe sk∏adniki
pokarmowe z cia∏a ˝ywiciela;
wiersz 2: np. krowa;
pobiera pokarm roÊlinny
za prawid∏owe uzupe∏nienie ka˝dej
rubryki w tabeli – po 1 p.; razem – 4 p.
5.
II 2
tlenowe: wiersz 1
beztlenowe: wiersz 2, 3
tlenowe: wiersz 1, 3
beztlenowe: wiersz 2
za ka˝de prawid∏owe zaznaczenie cechy
– po 1 p.; razem – 3 p.
6.
III 1
oddychanie beztlenowe /
fermentacja
nagromadzeniem kwasu
mlekowego
za prawid∏owe wskazanie procesu – 1 p.
7.
III 4
pobierajà w nocy tlen
do oddychania
produkujà w dzieƒ tlen niezb´dny nam do oddychania
za prawid∏owe wyjaÊnienie – 1 p.
8.
II 2
Zwiàzki powstajàce w procesie Zwiàzki powstajàce w procesie za prawid∏owe wyjaÊnienie – 1 p.
fotosyntezy sà wykorzystywane oddychania sà wykorzystywane
podczas oddychania.
w procesie fotosyntezy.
9.
I1
II 2
pàczkowanie;
nowy osobnik powstaje z uwypuklenia organizmu macierzystego; nowy osobnik mo˝e byç
po∏àczony z organizmem
macierzystym lub od∏àczyç si´,
tworzàc koloni´
rozmna˝anie przez zarodniki;
organizm potomny powstaje
z zarodnika wytworzonego
przez organizm macierzysty;
du˝a iloÊç zarodników
za prawid∏owe nazwanie formy
rozmna˝ania – 1 p., za prawid∏owe
wypisanie ka˝dej z cech – po 1 p.;
razem – 3 p.
10.
I1
A
C
za prawid∏owe wybranie odpowiedzi – 1 p.
11.
IV 1
Wymiana materia∏u genetycznego, która nast´puje
przy rozmna˝aniu p∏ciowym,
zwi´ksza szans´ na prze˝ycie
potomstwa w zmieniajàcych
si´ warunkach Êrodowiska.
Nie zachodzi wówczas potrzeba za prawid∏owe wyjaÊnienie – 1 p.
wymiany materia∏u genetycznego,
która zwi´ksza szans´ na prze˝ycie potomstwa w zmieniajàcych si´ warunkach Êrodowiska.
Rozmna˝anie bezp∏ciowe jest
∏atwiejsze ni˝ p∏ciowe.
Kryterium punktowania
wersja a
wersja b
Klucz odpowiedzi
ab
Bakterie i wirusy. Organizmy beztkankowe
Oczekiwana odpowiedê
Nr
zad.
Standard
wymagaƒ
1.
I1
wpisuje kolejno: B, W, W, B
wpisuje kolejno: W, W, B, B
2.
III 4
np. wywo∏ujà choroby;
powodujà psucie si´ (gnicie)
produktów spo˝ywczych
np. sà wykorzystywane w prze- za prawid∏owe podanie ka˝dego
myÊle spo˝ywczym; pomagajà
z argumentów – po 1 p.; razem – 2 p.
roÊlino˝ercom trawiç pokarm;
wytwarzajà witaminy
3.
II 2
choroba wrzodowa, gruêlica,
angina
AIDS, ˝ó∏taczka, odra
4.
I1
wiersz 1: pantofelek; pierwotniaki; wiersz 2: glony; jego
Êciana komórkowa ma postaç
pancerzyka z∏o˝onego z wieczka i denka; wiersz 3: zarodziec
malaryczny; wiersz 4: glony;
porusza si´ ruchem pe∏zakowatym, przelewajàc zawartoÊç
komórki
wiersz 1: posiada b∏on´ ∏àczàcà za prawid∏owe uzupe∏nienie ka˝dej
wiç z komórkà, która u∏atwia
komórki tabeli – po 1 p.; razem – 7 p.
poruszanie si´ we krwi ˝ywiciela;
wiersz 2: pierwotniaki; ameba;
wiersz 3: pierwotniaki; jest
organizmem cudzo˝ywnym;
porusza si´ za pomocà rz´sek;
wiersz 4: glony; euglena
5.
III 1
B
D
za zaznaczenie prawid∏owej odpowiedzi
– 1 p.
6.
II 1
II 2
wodniczka pokarmowa trawi
zdobyty pokarm
wodniczka t´tniàca usuwa
nadmiar wody i szkodliwe
produkty przemiany materii
za prawid∏owe podanie nazwy – 1 p.,
za prawid∏owe okreÊlenie funkcji – 1 p.;
razem – 2 p.
7.
II 2
C
A
za zaznaczenie prawid∏owej odpowiedzi
– 1 p.
8.
II 1
II 2
pàczkowanie; np. dro˝d˝e
rozmna˝anie przez zarodniki;
np. kropidlak
za prawid∏owe nazwanie sposobu rozmna˝ania – 1 p., za prawid∏owe podanie
przyk∏adu – 1 p.; razem – 2 p.
9.
II 2
np. stanowià pokarm, wykorzystywane sà do wyrobu
ciast, produkcji serów,
sà stosowane w medycynie
np. rozk∏adajà szczàtki organi- za prawid∏owà odpowiedê – 2 p.
zmów, u˝yêniajà gleb´ i stanowià
pokarm dla innych organizmów
10.
II 1
II 2
glon; grzyb otrzymuje od glonu grzyb; glon otrzymuje od grzyba za prawid∏owe nazwanie organizmu
wod´ z solami mineralnymi
pokarm
– 1 p., za prawid∏owe podanie korzyÊci
– 1 p.; razem – 2 p.
11.
III 4
w okolicy jest czyste powietrze / brak zanieczyszczeƒ
powietrza
Kryterium punktowania
wersja a
wersja b
w okolicy powietrze jest
zanieczyszczone
za ka˝dà prawid∏owà odpowiedê
– po 1 p.; razem – 4 p.
za ka˝de prawid∏owe podkreÊlenie
– po 1 p.; razem – 3 p.
za prawid∏owà odpowiedê – 1 p.
Klucz odpowiedzi
ab
Âwiat roÊlin
Oczekiwana odpowiedê
Nr
zad.
Standard
wymagaƒ
1.
I1
wpisuje kolejno: P, F, P
wpisuje kolejno: P, P, F
2.
II 2
wiersz 1: zachodzi w nim fotosynteza; wiersz 2: komórki
martwe, wype∏nione powietrzem, ÊciÊle przylegajàce
do siebie; wiersz 3: ∏yko
wiersz 1: komórki cienkoÊcienne za prawid∏owe uzupe∏nienie ka˝dego
z du˝ymi wodniczkami; wiersz wiersza w tabeli – po 1 p.; razem – 3 p.
2: skórka; wiersz 3: transportuje wod´ i sole mineralne
3.
II 1
II 2
strefa w∏oÊnikowa; pobieranie
wody i soli mineralnych; miejsce specjalizacji komórek
strefa korzeni bocznych; utrzymywanie roÊliny w pod∏o˝u
za podanie prawid∏owej nazwy – 1 p.,
za prawid∏owe podanie roli – 1 p.;
razem – 2 p.
4.
III 1
czàsteczki wody przemieszczajà si´ z gleby do w∏oÊników
na zasadzie osmozy (z roztworu o ni˝szym st´˝eniu do roztworu o st´˝eniu wy˝szym)
wi´ksze st´˝enie roztworu
w glebie ni˝ w komórkach
w∏oÊników powoduje przemieszczanie si´ czàsteczek
wody z gleby do w∏oÊników
na zasadzie osmozy
za prawid∏owe wyjaÊnienie – 1 p.
5.
II 2
np. du˝a powierzchnia blaszki
liÊciowej, komórki skórki
przezroczyste, obecnoÊç
aparatów szparkowych
np. obecnoÊç mi´kiszu asymila- za prawid∏owe wypisanie ka˝dej z cech
cyjnego, przestrzenie mi´dzy– po 1 p.; razem – 2 p.
komórkowe w mi´kiszu
gàbczastym
6.
II 1
II 2
system wiàzkowy; wiàzka jed- system palowy; pojedynczy
nakowych cienkich korzeni
korzeƒ g∏ówny, od którego
przybyszowych
odchodzà korzenie boczne
za prawid∏owe nazwanie systemu – 1 p.,
za prawid∏owà charakterystyk´ – 1 p.;
razem – 2 p.
7.
II 2
a) magazynowanie substancji
pokarmowych;
b) poch∏anianie wody z powietrza w postaci pary wodnej
lub deszczu
a) przymocowanie roÊliny
do pod∏o˝a;
b) dostarczanie powietrza
do systemu korzeniowego
roÊlin ˝yjàcych na terenach
podmok∏ych
za prawid∏owe podanie ka˝dej z funkcji
– po 1 p.; razem – 2 p.
8.
III 4
Pan X nie usunà∏ pàka wierzcho∏kowego, który wytwarza
substancje hamujàce rozwój
p´dów bocznych.
Pan Y usunà∏ pàk wierzcho∏kowy, co pobudzi∏o pàki boczne
do wytwarzania bocznych
odga∏´zieƒ.
za prawid∏owe wyjaÊnienie – 1 p.
9.
IV 1
IV 2
jak / czy Êwiat∏o wp∏ywa
na kierunek wzrostu p´du?
Êwiat∏o wp∏ywa na kierunek
wzrostu p´du / p´d roÊnie
w kierunku Êwiat∏a
za prawid∏owe sformu∏owanie pytania /
wniosku – 1 p.
10.
II 1
II 2
B; np. postaç ulistnionej ∏ody˝ki, przymocowanej do pod∏o˝a
chwytnikami, wytwarza organy
p∏ciowe, samo˝ywny;
A; np. kszta∏t sercowatej
blaszki, zielony, przyczepiony
do pod∏o˝a chwytnikami,
krótkotrwa∏y
A; np. kszta∏t sercowatej
blaszki, zielony, przyczepiony
do pod∏o˝a chwytnikami,
krótkotrwa∏y
C; np. trwa∏a roÊlina, ∏odyga
w postaci k∏àcza, du˝e blaszki
liÊciowe, na spodzie liÊci
zarodnie
za prawid∏owe odszukanie gametofitów
– po 1 p., za prawid∏owe podanie ka˝dej
cechy – 1 p.; razem – 6 p.
11.
I1
wiatropylnoÊç
owadopylnoÊç
za prawid∏owe nazwanie – 1 p.
Kryterium punktowania
wersja a
wersja b
za prawid∏owe zaznaczenie ka˝dego
z trzech zdaƒ – po 1 p.; razem – 3 p.
Klucz odpowiedzi
ab
Âwiat bezkr´gowców
Oczekiwana odpowiedê
Nr
zad.
Standard
wymagaƒ
1.
I1
tkanka chrz´stna – Sk∏ada si´
z du˝ej iloÊci elastycznej substancji mi´dzykomórkowej,
dzi´ki której jest odporna
na rozciàganie.
tkanka nerwowa – Jej komórki
otoczone sà specjalnà os∏onkà,
zapewniajàcà szybki przep∏yw
informacji.
tkanka mi´Êniowa g∏adka –
Sk∏ada si´ z pod∏u˝nych komórek, kurczàcych si´ niezale˝nie
od naszej woli.
tkanka nab∏onkowa – Budujà jà za prawid∏owe dobranie ka˝dej pary
komórki, które ÊciÊle do siebie – po 1 p.; razem – 3 p.
przylegajà.
tkanka nerwowa – Jej komórki
posiadajà dwa rodzaje wypustek: pojedynczà, d∏ugà oraz
liczne, krótkie.
tkanka mi´Êniowa poprzecznie
prà˝kowana serca – Jej w∏ókna
u∏o˝one sà przestrzennie, tworzà g´stà sieç i kurczà si´ niezale˝nie od naszej woli.
2.
I1
II 1
meduza; np. kszta∏t parasola,
otwór g´bowy po spodniej
stronie cia∏a
polip; np. kszta∏t worka, do pod- za prawid∏owe okreÊlenie formy – 1 p.,
∏o˝a przymocowany stopà,
za prawid∏owe podanie ka˝dej cechy
otwór g´bowy na szczycie cia∏a – po 1 p.; razem – 3 p.
3.
II 1
gàbki
koralowce
4.
II 2
sp∏aszczenie cia∏a, obecnoÊç
narzàdów czepnych, brak uk∏adów: krwionoÊnego, oddechowego (oddychanie beztlenowe), pokarmowego (wch∏aniajà
strawiony pokarm ca∏à
powierzchnià cia∏a), obojnactwo, silny rozwój uk∏adu
rozrodczego
pokrycie cia∏a grubym oskórza ka˝dà prawid∏owà cech´ – po 1 p.;
kiem, brak uk∏adów krwionorazem – 2 p.
Ênego i oddechowego
(oddychanie beztlenowe), du˝a
produkcja jaj
5.
I1
A, C, F
A, B, E
6.
III 1
umo˝liwia bardzo sprawne
zwi´ksza szans´ choç cz´Êci jaj
przetwarzanie pokarmu –
na dostanie si´ do cia∏a odpoumo˝liwia pobieranie kolejwiedniego ˝ywiciela
nych porcji pokarmu, mimo ˝e
resztki pokarmowe z poprzednich porcji nie zosta∏y jeszcze
usuni´te
7.
IV 1
Fasola uros∏a wi´ksza
w pojemniku B. D˝d˝ownice
u˝yêni∏y gleb´, ulepszajàc tym
samym warunki rozwoju
roÊlin.
D˝d˝ownice znajdowa∏y si´
za udzielenie prawid∏owej odpowiedzi
w pojemniku B. U˝yênia∏y gle- – 1 p.
b´, dzi´ki czemu fasola mia∏a
lepsze warunki rozwoju i uros∏a
wi´ksza.
8.
II 2
np. u Êlimaków wyst´puje
noga, a u g∏owonogów ramiona;
u Êlimaków muszla jest spiralnie zwini´ta i wyst´puje
na zewnàtrz cia∏a, a u g∏owonogów muszla ma postaç
p∏ytki zag∏´bionej w ciele
np. u Êlimaków wyst´puje noga, za prawid∏owe podanie ka˝dej z cech
a u ma∏˝y – nie; muszla Êlima– po 1 p.; razem – 2 p.
ków jest jednocz´Êciowa,
a u ma∏˝y sk∏ada si´ z dwóch
cz´Êci
9.
II 1
II 2
paj´czaki;
g∏owotu∏ów, odw∏ok;
4 pary / 8;
p∏ucotchawki
owady;
g∏owa, tu∏ów, odw∏ok;
3 pary / 6;
tchawki
za prawid∏owe uzupe∏nienie ka˝dego
wiersza tabeli – po 1 p.; razem – 4 p.
10.
II 1
larwa
poczwarka
za prawid∏owe podanie nazwy – 1 p.
Kryterium punktowania
wersja a
wersja b
za prawid∏owe nazwanie organizmów – 1 p.
za prawid∏owe wybranie ka˝dej z cech
– po 1 p.; razem – 3 p.
za prawid∏owe wyjaÊnienie – 1 p.
Klucz odpowiedzi
ab
Âwiat kr´gowców
Oczekiwana odpowiedê
Nr
zad.
Standard
wymagaƒ
1.
II 1
I1
A; 1 – szkieletowy,
2 – krwionoÊny
B; 1 – nerwowy,
2 – szkieletowy
za prawid∏owy wybór schematu – 1 p.,
za prawid∏owe nazwanie ka˝dego
z uk∏adów – po 1 p.; razem – 3 p.
2.
I1
II 1
linia boczna; C
pokrywy skrzelowe; D
za prawid∏owe nazwanie narzàdu – 1 p.,
za prawid∏owe podkreÊlenie roli – 1 p.;
razem – 2 p.
3.
III 1
Temperatura ich cia∏a jest uzale˝niona od temperatury otoczenia. Zimà zapadajà w stan
hibernacji (obni˝ajà temperatur´
cia∏a, oddychajà wolniej, nie
od˝ywiajà si´, ˝yjà kosztem
zgromadzonego t∏uszczu),
gdy˝ temperatura jest za niska,
aby mog∏y byç aktywne
Temperatura ich cia∏a zale˝y
za prawid∏owe wyjaÊnienie – 1 p.
od temperatury otoczenia, wi´c
wygrzewajà si´ na s∏oƒcu, aby jà
podwy˝szyç. Dzi´ki temu wzrasta tempo przemiany materii
i mogà byç bardziej aktywne,
np. szybciej si´ poruszajà
4.
IV 1
Mniej aktywny by∏ osobnik A;
aktywnoÊç gadów zale˝y
od temperatury ich cia∏a,
a temperatura ich cia∏a zale˝y
od temperatury otoczenia.
W ni˝szej temperaturze gady
sà mniej aktywne.
Osobnik A znajdowa∏ si´ w ter- za prawid∏owy wniosek – 1 p.
rarium, w którym by∏o 15°C.
AktywnoÊç gadów zale˝y
od temperatury ich cia∏a,
a temperatura ich cia∏a zale˝y
od temperatury otoczenia.
W ni˝szej temperaturze gady sà
mniej aktywne.
III 1
gruba, pokryta suchym,
stwardnia∏ym naskórkiem,
zapobiega parowaniu wody
i chroni organizm przed
wyschni´ciem
pokryta Êluzem zabezpieczajà- za prawid∏owe wyjaÊnienie – 1 p.
cym przed wysychaniem;
dobrze ukrwiona i zaopatrzona
w liczne pory, co pozwala
na pobieranie tlenu i wody ze
Êrodowiska; komórki barwnikowe umo˝liwiajà maskowanie si´
6.
II 1
II 2
A – skr´tki bia∏kowe, utrzymujà
zarodek we w∏aÊciwym
po∏o˝eniu;
B – ˝ó∏tko, dostarcza zarodkowi
substancji od˝ywczych
A – bia∏ko, zapewnia zarodkowi
Êrodowisko wodne;
B – skorupka, zapewnia ochron´
przed urazami i chroni
przed wyschni´ciem
za prawid∏owe nazwanie ka˝dego
z elementów jaja – po 1 p.,
za prawid∏owe podanie ka˝dej z ról
– po 1 p.; razem – 4 p.
7.
II 1
A – owady ˝yjàce w glebie;
B – surowe mi´so
A – roÊliny wydobywane spod
wody; B – nasiona szyszek
za prawid∏owe dobranie dzioba do ka˝dego z pokarmów – po 1 p.; razem – 2 p.
8.
II 1
II 2
pokarm zwierz´cy; silnie rozwini´te k∏y, z´by trzonowe
o ostrych kraw´dziach
pokarm roÊlinny; brak k∏ów, sie- za prawid∏owe okreÊlenie pokarmu
kaczy górnych, du˝e i szerokie – 1 p.; za prawid∏owe wypisanie cechy
z´by przedtrzonowe i trzonowe – 1 p.; razem – 2 p.
9.
II 1
II 2
III 1
a) A
b) narzàdy wymiany gazowej
w jamie skrzelowej, skrzela
op∏ukiwane wodà (silnie unaczynione blaszki skrzelowe,
dzi´ki czemu ∏atwo pobierajà
tlen z wody)
a) C
za prawid∏owe obrysowanie narzàdów
b) p∏uca p´cherzykowate po∏à- – 1 p., za prawid∏owe scharakteryzowaczone z workami powietrzny- nie – 1 p.; razem – 2 p.
mi, zapewniajàcymi sta∏y
dop∏yw Êwie˝ego powietrza
do p∏uc, powierzchnia wymiany
gazowej ukryta wewnàtrz cia∏a,
aby nie wysch∏a.
5.
Kryterium punktowania
wersja a
wersja b
Download