Uploaded by User3054

przypadki pomocy beneficjenta(2)

advertisement
LISTA PRZYPADKÓW POMOCY PUBLICZNEJ OTRZYMANEJ PRZEZ BENEFICJENTA
Nazwa beneficjenta pomocy: SOZO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K.
Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) beneficjenta pomocy: 5252583989
Lp.
Podstawa prawna - informacje podstawowe
1
ustawa z dnia 4
lipca 2019 r. o
systemie
instytucji rozwoju
2
ustawa z dnia 2
marca 2020 r. o
szczególnych
rozwiązaniach
związanych z
zapobieganiem,
przeciwdziałaniem
i zwalczaniem
COVID-19, innych
chorób zakaźnych
oraz wywołanych
nimi sytuacji
kryzysowych
Ustawa z dnia 2
marca 2020 r. o
szczególnych
rozwiązaniach
związanych z
zapobieganiem,
przeciwdziałaniem
i zwalczaniem
COVID-19, innych
chorób zakaźnych
oraz wywołanych
nimi sytuacji
kryzysowych
3
ustawa z dnia 2
marca 2020 r. o
szczególnych
rozwiązaniach
związanych z
zapobieganiem,
przeciwdziałaniem
i zwalczaniem
COVID-19, innych
chorób zakaźnych
oraz wywołanych
nimi sytuacji
kryzysowych
Ustawa z dnia 2
marca 2020 r. o
szczególnych
rozwiązaniach
związanych z
zapobieganiem,
przeciwdziałaniem
i zwalczaniem
COVID-19, innych
chorób zakaźnych
oraz wywołanych
nimi sytuacji
kryzysowych
4
ustawa z dnia 2
marca 2020 r. o
szczególnych
rozwiązaniach
związanych z
zapobieganiem,
przeciwdziałaniem
i zwalczaniem
COVID-19, innych
chorób zakaźnych
oraz wywołanych
nimi sytuacji
kryzysowych
art. 21a ust. 1
Podstawa prawna - informacje szczegółowe
brak
brak
art. 31zo
2020 №1
art. 31zo
art. 31zo
brak
2020 №1
2020 №2
brak
2020/6/3625281
Numer środka
pomocowego
Dzień
udzielenia
pomocy
SA.56996(2020/N) 01.05.2020
Nazwa
podmiotu
udzielającego
pomocy
Polski Fundusz
Rozwoju S.A.
Prezes Zakładu
SA.56922(2020/N) 30.05.2020 Ubezpieczeń
Społecznych
Prezes Zakładu
SA.56922(2020/N) 30.05.2020 Ubezpieczeń
Społecznych
Prezes Zakładu
SA.56922(2020/N) 20.06.2020 Ubezpieczeń
Społecznych
Zakres: od 01.01.2019 do 25.02.2021
Data wygenerowania: 25.02.2021
NIP
podmiotu
udzielającego
pomocy
7010374912
5213017228
5213017228
5213017228
Wartość
nominalna
pomocy [PLN]
216 000,00
3 986,90
1 880,58
1 711,22
Wartość pomocy Wartość pomocy
brutto [PLN]
brutto [EURO]
216 000,00
Forma pomocy
47 551,95 zaliczka zwrotna
Przeznaczenie
pomocy
pomoc
rekompensująca
negatywne
konsekwencje
ekonomiczne
związane z COVID19, udzielana w
ramach limitu 800
000 euro na
przedsiębiorcę
3 986,90
pomoc
rekompensująca
negatywne
konsekwencje
umorzenie opłaty ekonomiczne
895,87
(składki, wpłaty) związane z COVID19, udzielana w
ramach limitu 800
000 euro na
przedsiębiorcę
1 880,58
pomoc
rekompensująca
negatywne
konsekwencje
umorzenie opłaty ekonomiczne
422,57
(składki, wpłaty) związane z COVID19, udzielana w
ramach limitu 800
000 euro na
przedsiębiorcę
1 711,22
pomoc
rekompensująca
negatywne
konsekwencje
umorzenie opłaty ekonomiczne
383,91
(składki, wpłaty) związane z COVID19, udzielana w
ramach limitu 800
000 euro na
przedsiębiorcę
Lp.
5
6
7
8
Podstawa prawna - informacje podstawowe
ustawa z dnia 2
marca 2020 r. o
szczególnych
rozwiązaniach
związanych z
zapobieganiem,
przeciwdziałaniem
i zwalczaniem
COVID-19, innych
chorób zakaźnych
oraz wywołanych
nimi sytuacji
kryzysowych
ustawa z dnia 8
maja 1997 r. o
poręczeniach i
gwarancjach
udzielanych przez
Skarb Państwa
oraz niektóre
osoby prawne
ustawa z dnia 4
lipca 2019 r. o
systemie
instytucji rozwoju
ustawa z dnia 8
maja 1997 r. o
poręczeniach i
gwarancjach
udzielanych przez
Skarb Państwa
oraz niektóre
osoby prawne
Podstawa prawna - informacje szczegółowe
Art. 15zzd
Ustawa z dnia 2
marca 2020r. o
szczególnych
rozwiązaniach
związanych z
zapobieganiem,
przeciwdziałaniem
i zwalczaniem
COVID-19, innych
chorób zakaźnych
oraz wywołanych
nimi sytuacji
kryzysowych oraz
niektórych innych
ustaw (Dz.U. poz.
374, z późn. zm
2020 №1
Art. 34a ust. 1
Minister
Finansów, 28
marca 2018 r.,
rozporządzenie w
sprawie
udzielania przez
Bank
§4
Gospodarstwa
Krajowego
pomocy de
minimis w formie
gwarancji spłaty
kredytów, 2018
r., Dz. U. poz. 707
2020 №1
art. 21a ust. 1
brak
brak
Art. 34a ust. 1
Minister
Finansów, 28
marca 2018 r.,
rozporządzenie w
sprawie
udzielania przez
Bank
§ 4 ust. 2
Gospodarstwa
Krajowego
pomocy de
minimis w formie
gwarancji spłaty
kredytów, 2018
r., Dz. U. poz. 707
Numer środka
pomocowego
Dzień
udzielenia
pomocy
Nazwa
podmiotu
udzielającego
pomocy
NIP
podmiotu
udzielającego
pomocy
Prezydent Miasta
SA.56922(2020/N) 13.07.2020 Stołecznego
5252248481
Warszawy
Prezes Banku
08.10.2020 Gospodarstwa
Krajowego
5250012372
Wartość
nominalna
pomocy [PLN]
Wartość pomocy Wartość pomocy
brutto [PLN]
brutto [EURO]
5 000,00
5 000,00
240 000,00
20 800,00
1090000421002397
Polski Fundusz
SA.59763(2020/N) 19.01.2021
MP
Rozwoju S.A.
7010374912
324 000,00
324 000,00
292247 4/PLDKFG/2018
5410201068000012
9600755264
5250012372
400 000,00
34 666,67
1 192 578,70
608 045,37
Prezes Banku
12.02.2021 Gospodarstwa
Krajowego
Podsumowanie - łączna wartość pomocy udzielonej beneficjentowi:
Forma pomocy
Przeznaczenie
pomocy
pożyczki
1 117,44 warunkowo
umorzone
pomoc
rekompensująca
negatywne
konsekwencje
ekonomiczne
związane z COVID19, udzielana w
ramach limitu 800
000 euro na
przedsiębiorcę
4 632,52 gwarancja
pomoc de minimis
71 456,93 zaliczka zwrotna
7 698,74 gwarancja
134 159,93
pomoc
rekompensująca
negatywne
konsekwencje
ekonomiczne
związane z COVID19, udzielana w
ramach limitu 800
000 euro na
przedsiębiorcę
pomoc de minimis
Download