Uploaded by freebird7

Wstęp do prawoznawstwa skrypt

advertisement
WSTĘP DO PRAWOZNAWSTWA
Wykład w roku akademickim 2011/2012; Dr. hab. prof. UMCS ANDRZEJ KORYBSKI
I. Czemu służy Wstęp do prawoznawstwa?
• Ogólnej charakterystyce studiów prawniczych, wstępnemu przedstawieniu treści
programowych studiów prawniczych;
• Dostarczeniu wiedzy o podstawowych pojęciach języka prawnego i prawniczego;
• Wstępnemu przedstawieniu złożoności współczesnych porządków prawnych i ról
zawodowych prawników;
• Przedstawieniu fundamentalnych wartości i zasad współczesnego, europejskiego
porządku prawnego
(w perspektywie wybranych, współczesnych typów kultury prawnej;
• Wprowadzeniu do systemu prawa w demokratycznym państwie prawnym.
II. PRAWOZNAWSTWO JAKO PRZEDMIOT STUDIÓW PRAWNICZYCH:
a. Prawo jako przedmiot badań;
b. Treści programowe Wstępu do prawoznawstwa;
c. Podstawowe działy i dyscypliny naukowe współczesnego prawoznawstwa:
- dogmatyka prawa (szczegółowe nauki prawne);
- ogólna nauka o prawie (teoria i filozofia prawa);
- historia ustroju i prawa;
- historia myśli polityczno-prawnej;
- kwestia tzw. pomocniczych dyscyplin prawoznawstwa;
- problem interdyscyplinarnego charakteru współczesnych badań nad prawem.
• PRAWO A INNE SYSTEMY NORMATYWNE:
a. prawo a ład normatywny i kontrola społeczna;
prawo jako część systemu kontroli społecznej pełni najwyższa rolę w odniesieniu
do stosunków społecznych, kształtujących się w skali społeczeństwa
zorganizowanego przez państwo.
Funkcje prawa w systemie kontroli społecznej:
- funkcja prawa: regulacja zachowań ( w ramach całego społeczeństwa)
↓
Gwarantowanie neutralności podmiotów, opanowanie sporów, organizowanie sporów,
organizowanie zespołowych działań, tworzenie instytucjonalnych norm życia społecznego i
publicznego
 relacje międzyludzkie
1. wzajemnie potrzebni, współdziałanie (rodzina, mała społeczność – prawo nie jest
potrzebne)
Normy obyczajowe na rynku narodowych zawodzą ponieważ nie zapewniają
współdziałania – potrzebne jest tu regulowanie współdziałania dla osiągnięcia dobra
wspólnego poprzez prawo, które formuje normy, reguły współdziałania
2. Konflikty między ludźmi
- powinne być regulowane generalnie przez normy moralne
- niektóre konflikty są masowe i typowe dla danej grupy społecznej, że potrzebna jest
regulacja prawna do ich rozstrzygnięcia, potrzebne jest ich ujednolicenie
- pewne spory są tak istotne dla życia społecznego, że ich nieujednolicenie może
zniszczyć dane społeczeństwa
3. permanentność niezgody interesów między podmiotami
- prawo ma gwarantować ich neutralność i zapobiegać ekshalacji konfliktów, gdy
znajdujemy się w sytuacji niewystarczającej ilości dóbr w porównaniu do ciężarów
b. szczególne cechy prawa jako zespołu norm postępowania w organizacji
państwowej;
- obok prawa jako najszerszego systemu norm postępowania (ogarnia całe
społeczeństwo) są inne systemy istniejące w życiu społecznym jak: normy
moralne, obyczajowe, religijne, organizacyjne
- wszystkie normy tworzą system kontroli społecznej – sprawne działanie tego
systemu jest niezbędnym warunkiem istnienia i rozwoju społeczeństwa
- system ten umożliwia regulację powtarzających się zachowań i typowych
sytuacji konfliktowych w życiu społecznym
- tworzenie ładu i porządku społecznego poprzez ustanawianie normatywnych
wzorców zachowań, które zapewniają minimum współdziałania w dążeniu do
osiągnięcia dóbr zaspokajających potrzeby społeczne
- dysponowanie sprawnym mechanizmem oddziaływania na konflikty i spory
c. ogólna charakterystyka norm moralnych, obyczajowych, religijnych i
organizacyjnych;
Moralne:
- opierają się na wartościach społecznych i przekonaniu o słuszności jednych zachowań
uznanych za pożądane i niesłuszności innych uznanych za naganne (dobro – zło)
- mają charakter autonomiczny
- aksjologiczne uzasadnienie swojego obowiązywania
Obyczajowe:
- opierają swoje obowiązywanie na odwołaniu do konwencji społecznych, tradycji i
elemencie powtarzalności
- ich źródłem jest przyjęty i utrwalony sposób postępowania
- mają uzasadnienie pragmatyczne (faktyczne)
Religijne:
- opierają się na wierze i odwołaniu do Boga, kategorii dobra i zła
- charakter autonomiczny
- aksjologiczne uzasadnienie obowiązywania
- w ramach norm religijnych wyróżniamy też reguły dot. Obrządku czyli normy moralne i
obyczajowe
Organizacyjne:
-zawierają reguły powstępowania wiążące jedynie dla członków danej organizacji (normy te
mają charakter dobrowolny ponieważ członek wstępując do organizacji godzi się na
przestrzeganie jej reguł)
- mają charakter prawa wewnętrznie obowiązującego – muszą być zgodne z przepisami prawa
d. prawo a moralność oraz inne systemy normatywne;
prawo
moralność
obyczajowość
Religia
Stopień formalizacji
Większa precyzja
językowa przy
formułowaniu norm
Normy ujęte bardziej
ogólnie, w sposób
niezinstytucjonalizow
any
Ogólnie, sposób
niezinstytucjonalizow
any
Normy ujęte bardziej
ogólnie choć zwykle w
sposób
zinstytucjonalizowany
(np. dekalog)
Podstawy obowiązywania
norm
Uzasadnienie
tetyczne (norma
obowiązuje bo
została ustanowiona z
procedurą i nie
została uchylona)
Uzasadnienie
aksjologiczne (norma
obowiązuje bo jest
oparta na
akceptowanym
społecznie systemie
wartości)
Uzasadnienie
tradycyjne – norma
obowiązuje bo jest
oparta na
praktykowanym i
akceptowanym
społecznie sposobie
Uzasadnienie
aksjologiczne (norma
obowiązuje bo jest
oparta na pochodzącym
od Boga systemie
wartości)
Normy
statutowe
Znaczny
– precyzja
językowa
przy
formułow
aniu norm
Uzasadnie
nie
tetyczne
(norma
obowiązuj
e bo
została
zachowania – np.
całowanie kobiet w
rękę)
ustanowio
na przez
kompeten
tny
podmiot i
nie jest
sprzeczna
z
przepisam
i prawa)
Sankcje
Sformalizowane,
poparte przymusem
państwowym
Niesformalizowane,
spontaniczne
Niesformalizowane,
spontaniczne
Sformalizowane i
określone ale nie
poparte przymusem
państwowym (oprócz
państw teokratycznych)
Przedmiot regulacji
Tylko zachowania
zewnętrzne
Szerszy: nie tylko
zewnętrzne
zachowania ale i
myśli, intencje
Tylko zachowania
zewnętrzne
Zachowania
zewnętrzne, myśli,
intencje
Podmiot
Wszystkie podmioty
prawa (osoby
fizyczne, prawne,
ułomne)
Tylko osoby fizyczne
(jednostki)
Tylko osoby fizyczne
(jednostki)
Tylko osoby fizyczne
(jednostki)
Stosunek do państwa
Związanie
terytorialne (prawo
wiąże wszystkich w
danym kraju)
Brak związku, brak
związania
terytorialnego też
Brak związku, brak
związania
terytorialnego też
Brak związku, brak
powiązania
terytorialnego (oprócz
państw teokratycznych)
Cechy odróżniające inne systemy norm od systemu prawa:
- brak związku z państwem
- brak uzasadnienia tetycznego
- charakter niesformalizowany
- brak cechy jednolitości (nie obowiązują wszystkich obywateli na terenie państwa)
- systemy te nie są wynikiem działalności państwa
- złamanie tych norm nie pociąga za sobą sankcji zorganizowanej
Podobieństwa do systemu prawa:
- ustanawiają wzory określonego zachowania
- złamanie ich rodzi pewne konsekwencje społeczne
- wytwory kultury danego społeczeństw
e. prawo a sprawiedliwość.
1. sprawiedliwość materialna (rezultatu)
2. sprawiedliwość proceduralna (procedury)
Sformaliz
owane
bez
poparcia
przymusu
państwow
ego
Tylko
zachowan
ia
zewnętrzn
e
Osoby
fizyczne
będące
członkami
organizacj
i oraz jej
organy
Niesprzec
zność s
prawem
powszech
nie
obowiązuj
ącym i
związanie
terytorialn
e
ad.1
podział Arystotelesa:
1. sprawiedliwość rozdzielcza – rozdział dóbr i ciężarów pomiędzy jednostki, grupy,
społeczeństwa
- zasada: „po równo”
„każdy powinien dostawać tyle ile jest wart”
„tyle na ile jest wykształcony”
„tyle na ile zasługuje według pracy”
Według formuły „każdemu według tego co stanowi prawo”
Ustawy rozdzielające dobra i korzyści np. fundusze wspomagające
2. sprawiedliwość wyrównawcza – dotyczy sytuacji:
- kiedy ktoś komuś wyświadcza przysługę i żąda rewanżu
- ktoś komuś wyrządza szkodę (na dobrach majątkowych i niemajątkowych); za szkodę
przysługuje nam rekompensata/odszkodowanie
- ktoś komuś wyrządza krzywdę (dot. Życia i zdrowia każdego z nas)
Sprawca krzywdy musi jej zadośćuczynić
Zrównanie szkody i odszkodowania
Symbol: Artemida z szalami, na których trzyma szkodę i zadośćuczynienie.
• PRAWO A ORGANIZACJA PAŃSTWOWA
różnorodność znaczeń terminu „państwo”;
pięć typów definicji państwa:
•
funkcjonalne,
- opisują państwo poprzez funkcje, jakie musi ono spełniać w danym układzie społecznym.
- Współcześnie zwraca się uwagę na władcze funkcje państwa.
- Smith: państwo to „Społeczna organizacja mająca rozstrzygającą władzę nad wszystkimi
osobami zamieszkującymi określone terytorium i mająca za swój główny cel rozwiązywanie
wspólnych problemów i zabezpieczenie wspólnych dóbr, a przede wszystkim utrzymanie
porządku
•
elementarne,
- bazują na teorii trzech elementów Georga Jellinka (ludność, terytorium i zwierzchnia
władza)
- państwo to trwały związek ludzi stale zamieszkujących określone terytorium, podlegających
władzy zwierzchniej
•
psychologiczne,
- ujmują państwo w kategoriach przeżyć emocjonalnych.
- Reprezentant- Leon Petrażycki
- państwo to „zbiór wyobrażeń dotyczących władczych stosunków międzyludzkich”. Stosunki
takie zachodzą na płaszczyźnie kontaktów między rządzącymi a rządzonymi. Prawem
rządzącego było wydawanie decyzji i wymaganie realizowania ich, natomiast rządzony ma
obowiązek wykonywać te decyzje pod groźbą użycia przymusu państwowego.
socjologiczne
- określają państwo jako społeczność polityczną, jako pewną wspólnotę charakteryzującą się
szczególnymi cechami.
- Wg W. Wesołowskiego państwo to ”zespół ludzi występujących jako członkowie lub
funkcjonariusze określonych instytucji i posiadające z tej racji określone prerogatywy” . Już
Arystoteles pisał, że „państwo to nie przypadkowa zbieranina ludzi, ale wspólnota zdolna do
samowystarczalności” .
klasowe
- społeczeństwo ma strukturę klasową i to ta struktura determinuje sposób sprawowania
władzy, a także zakres uczestnictwa obywateli w rządzeniu.
- Karol Marks opisywał państwo jako instrument klasowego panowania z uwagi na dominacje
klas posiadających.
• GENEZA I CECHY PAŃSTWA jako szczególnej organizacji państwowej;
 cechy państwa
Jest to organizacja:
1. polityczna -państwo rozwija aktywność polegającą na sprawowaniu władzy, zarządzaniu
2. terytorialna - państwo obejmuje terytorium określone granicami. Terytorium obejmuje
obszar lądowy, przestrzeń morską (wody przybrzeżne), obszar w głąb ziemi, strefę powietrzną
oraz statki morskie i powietrzne.
→ Początkowo terytorium ograniczało się do lądu, następnie państwa zaczęły wysuwać
roszczenia do części morza - w XVII w. Wykształciło się pojęcie morza terytorialnego. W XX
wieku terytorium państwa objęło przestrzeń powietrzną.
→ Terytorium konsoliduje społeczeństwo, ludzie zamieszkujący dane terytorium mają do
niego stosunek uczuciowo-emocjonalny, traktują państwo, jako swoją ziemię, ojczyznę.
→ Terytorium wpływa na problem przynależności do państwa; o byciu jego obywatelem
decydują nie więzy narodowo-plemienne, lecz zamieszkiwanie w danym państwie i
uznawanie władzy publicznej sprawującej kontrolę nad danym terytorium-związek z
terytorium jest ważniejszy niż pokrewieństwo przodkami, którzy przybyli z obcego państwa i
na stałe osiedlili się w innym państwie.
3. suwerenna - w wymiarze zewnętrznym i wewnętrznym.
- Suwerenność zewnętrzna to niezależność władzy państwowej w stosunkach z innymi
państwami i organizacjami międzynarodowymi. Państwo ma zwierzchnią władzę nad
terytorium i ludnością, może swobodnie kształtować swoją formę i ustrój społeczno gospodarczy.
- Suwerenność wewnętrzna oznacza, że władza państwowa jest najwyższą na danym obszarze
i sama decyduje o swoim zakresie działania, a wszelkie inne podmioty działają za jej zgodą i
w zakresie przez nią wytyczonym.
4. przymusowa - przynależność do niej ma charakter sformalizowany (obywatelstwo), osoby
przebywające na jego terytorium muszą przestrzegać obowiązujące normy prawne. Ponadto
państwo stosuje różne formy przymusu fizyczny (przy pomocy np. wojska, policji),
ekonomiczny i psychologiczny.
 Geneza państwa:
1. Koncepcja starożytnych (Arystoteles i Cycerona)
- Państwo pojawia się jako zwieńczenie rozwoju mniejszych wspólnot.
Jego siła, sprawiedliwość i trwałość zależą od woli i roztropności ludzi, kształt państwa zależy od
ludzkich wysiłków, dlatego nie ma jednej, ściśle określonej formy.
2. Koncepcja teistyczna (św. Augustyn i św. Tomasz z Akwinu)
Boskie pochodzenie państwa i władzy, powstanie państwa zależy jednak od ludzkich wysiłków. >
absolutyzm
3. Koncepcja podboju (Ludwik Gumplowicz)
- Państwo powstało w efekcie zwycięstwa jednego plemienia nad drugim.
- Plemię zwycięskie – rządzące
- Plemię zdobyte - rządzone
4. Koncepcja patriarchalna (Robert Filmer)
Powstanie państwa było naturalna konsekwencją ewolucji władzy dawnego naczelnika plemienia czy
rodu, który z czasem stał się królem.
5. Koncepcja umowy (Thomas Hobbes, John Locke, J. J. Roussoae)
Państwo powstało w wyniku umowy wolnych jednostek, dążących do zachowania pokoju, życia,
wolności i własności.
6. Koncepcja marksistowska (Karol Marks)
Państwo powstało w wyniku walki klas, broniących swej uprzywilejowanej pozycji.
WŁADZA W PAŃSTWIE A WŁADZA PUBLICZNA
Władza państwowa to władza suwerenna i uniwersalna na danym terytorium państwa, zdolna
do zabezpieczenia porządku prawnego, społecznego i ekonomicznego odpowiadającego
formie rządów.
W przypadku władzy państwowej jej legitymizacja może opierać się na tradycji (np.
monarchia), charyzmie przywódcy (władza charyzmatyczna - oparta na zdolnościach
przywódczych osoby ją sprawującej) lub na racjonalnych przesłankach, takich jak np. wyniki
wyborów.
Władza z reguły jest ograniczana do określonej dziedziny spraw. Dzieje się to albo przez
nadanie osobie ją sprawującej pewnych uprawnień, albo przez umożliwienie stwarzania
sytuacji przymusowej.
Władza publiczna
Władza publiczna charakteryzuje duże grupy społeczne, mające charakter wspólnotowy, gdzie
więzi między ludźmi mają charakter formalny, a więc bezosobowy, a dobra społecznie
pożądane są ograniczone.
Władza jest niezbędna jako typ stosunków społecznych, które wyznaczają
zinstytucjonalizowany i sformalizowany sposób podejmowania decyzji wiążących strony co
do podziału lub ochrony dóbr, które są lub mogą się stać przedmiotem konfliktu, ponieważ
zasoby tych dóbr są ograniczone.
Są to nie tylko dobra materialne, ale także dobra takie jak: bezpieczeństwo, wiedza, dostęp do
informacji.
Władza państwowa jest szczególnym rodzajem władzy publicznej. Charakteryzuje ją
zdolność do kierowania społeczeństwem znajdującym się w granicach terytorium, w
ostateczności poprzez stosowanie przymusu.
Zasada jednolitości władzy w państwie a zasada podziału władzy w państwie:
1. Ustrój oparty na zasadzie jedności władzy
•
parlamentamo-komitetowy.
- Zwolennicy tej koncepcji jedności władzy uważają, że pełna władza powinna być w rękach
parlamentu, bo tylko on jest wybierany w powszechnych wyborach, a jego skład jest
najlepszym odzwierciedleniem woli suwerena (narodu).Wszystkie pozostałe organy powinny
być parlamentowi podporządkowane.
- Koncepcja to opiera się na przekonaniu o wszechmocy parlamentu.
- Twórcą tej koncepcji jest J. J. Rousseau.
- Przewaga parlamentu sprowadza się do:
-parlament powołuje wszystkie organy państwowe,
-parlament wyznacza zadania wszystkich organów państwowych -może kontrolować ich
działalność.
2. Ustroje oparte na zasadzie podziału władzy. Wg Monteskiusza ("O duchu praw") władza
państwowa powinna być podzielona na:
- władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą,
- władze te powinny być sobie równe,
- władze powinny być wyraźnie od siebie oddzielone, kompetencyjnie nie powinny się pokrywać,
jeden organ nie powinien mieć całej władzy,
- Władze powinny wzajemnie się ograniczać, hamować i kontrolować.
Na trójpodziale opierają się ustroje:
- parlamentarno-gabinetowy
- prezydencki
- semiprezydencki
- parlamentamo-kanclerski
Władza państwowa a władza samorządowa
cechy wyróżniające władzę państwową to:
- ma ona charakter pierwotny, nie jest ani wyprowadzana z innej władzy, ani nie jest
jej pochodną;
- jest sprawowana na określonym terytorium państwowym;
- jest niepodzielna, niezależna od innych władz na obszarze działania państwa,
jest zwierzchnia w stosunku do nich oraz nieograniczona w swoich decyzjach z
formalnoprawnego punktu widzenia;
- ma charakter trwały, nieustający;
- jest realizowana w oparciu o normy prawne i przy znaczącym udziale tych norm,
jako jednej z ważnych form sprawowania owej władzy;
- jest urzeczywistniana wyłącznie w sposób zorganizowany – przez organy
państwowe, wyposażone we władztwo sprawowane w imieniu państwa;
- może stosować legalnie środki przymusu, w tym także przymusu bezpośredniego.
Na mocy ustawy o samorządach terytorialnych, część uprawnień i odpowiedzialności
przesunięto z organów rządowych do samorządów lokalnych. Władze samorządowe pochodzą
z wyboru.
Podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest gmina, w której organem stanowiącym i
kontrolnym jest rada gminy (w miastach – rada miejska) złożona z radnych.
-Władzą wykonawczą jest zarząd gminy kierowany w gminach wiejskich
przez wójta, w gminach miejskich przez burmistrza lub prezydenta (w miastach powyżej 100
tys. mieszkańców).
W powiatach samorządowym organem stanowiącym i kontrolnym jest wybierana w
wyborach rada powiatu.
-Uchwala ona prawo miejscowe, budżet i wybiera zarząd powiatu, na czele
którego stoi starosta.
Wspólnotą regionalną są mieszkańcy województwa wybierający sejmik wojewódzki, którego
głównym zadaniem jest uchwalanie strategii rozwoju województwa. Organem wykonawczym
jest wybierany przez sejmik zarząd wojewódzki, kierowany przez marszałka.
administracja samorządowa:
1. urząd marszałkowski (marszałek, zarząd)
2. starostwo powiatowe (starosta, zarząd)
3. urząd gminy (wójt- burmistrz, prezydent)
- system samorządów w Polsce nie ma charakteru hierarchicznego.
- Samorząd nie jest zależny od jednostek rządowej administracji, posiada osobowość prawną,
prawo do dysponowania własnym majątkiem, tylko w ograniczonym zakresie podlega
kontroli ze strony władzy centralnej.
Funkcje prawa w organizacji państwowej.
 Ze względu na kierunek oddziaływania:
- Funkcja regulacji życia społecznego (stabilizacyjna) - prawo pozwala zapewnić obywatelom
poczucie bezpieczeństwa w państwie. Eliminuje niepożądane zachowania. Utrwala istnienie
ładu społecznego, gospodarczego, politycznego.
- Funkcja dynamizująca - prawo jest narzędziem zmiany różnych dziedzin życia np. prawo
oświatowe regulujące przepisy związane z Nową Maturą.
 Ze względu na rodzaj oddziaływania:
- Funkcja organizacyjna - prawo określa ramy działania władzy i organizacji publicznych.
- Funkcja ochronna - prawo ma za zadanie chronić te wartości, które są ogólnie przyjęte i
ważne ze społecznego punktu widzenia.
- Funkcja dystrybucyjna - prawo rozdziela dobra i ciężary, wynikające z funkcjonowania
państwa np. przez podatki.
- Funkcja gwarancyjna – ochrona dóbr indywidualnych (życia, zdrowia wolności itp.)
- funkcja opiekuńcza – ochrona podmiotów posiadających słabszą pozycję społeczną
 Ze względu na sposób oddziaływania:
- funkcje ochronne - wpływanie na zachowanie podmiotów poprzez określanie wiążących ich
norm postępowania i wyznaczanie form:
- sankcjonowania ich naruszeń przy użyciu przymusu (funkcja represyjna) bądź gratyfikacji
za ich przestrzeganie (funkcja motywacyjna)
- funkcje wychowawcze – wdrażanie poprzez normy prawne określonych wartości
- funkcja prewencyjna (zapobiegawcza)
- funkcja resocjalizacyjna – skierowanie f. wychowawczej do sprawcy czynu niezgodnego z
prawem
PRAWO JAKO PRZEDMIOT BADAŃ
1.Czym jest prawo?
•
lingwistyczne a nielingwistyczne ujęcie prawa;
- Lingwistyczna koncepcja normy prawnej jest niewątpliwie częściej przyjmowana przez
teoretyków i filozofów prawa.
Lingwistyczna koncepcja:
- takie ujęcie normy, w którym norma jest wypowiedzią. Jeżeli norma pojmowana jest jako
wypowiedz, to wskazuje się na to, że posiada specyficzne znaczenie normatywne. Takie
znaczenie normatywne ujmowane jest często jako „wzór zachowania się”.
Ujęcię nielingwistyczne:
- normą nie będzie ani wypowiedź (zdanie) ani znaczenie tej wypowiedzi.
- Norma w tym ujęciu jest zjawiskiem o charakterze pozajęzykowym,
•
prawo jako norma a prawo jako fakt;
prawo jako zespół norm:
- koncepcje prawnonaturalne
- koncepcje pozytywistyczne
Prawo jako zespół faktów:
- prawo jako fakt emocjonalny
- koncepcja Leona Petrażyckiego (tzw. psychologizm prawniczy)
- prawo jako fakt społeczny
- koncepcje socjologiczne i antropologiczne
- prawo jako zachowanie (fakt behawioralny)
- koncepcje funkcjonalizmu prawniczego
•
Prawo w ujęciu prawnonaturalnym i w ujęciu pozytywistycznym.
Koncepcje prawnonaturalne
Prawo nie jest wyłącznym dziełem człowieka, prawo
naturalne pochodzi od absolutu, a prawo stanowione
nie jest ani jedyne ani nadrzędne
Prawo jest powiązane z moralnością, ma uzasadnienie
aksjologiczne
Prawo naturalne jest stabilne, nie ulega zmianom,
podobnie jak pojecia dobra i zla
Prawo naturalne ma prymat nad prawem pozytywnym
Konieczne są luzy decyzyjne w systemie prawa by
otworzyć go na wartości moralne
Koncepcje pozytywistyczne
Prawo jest wytworem myśli ludzkiej, pochodzi od
prawodawcy, jest tworzone przez odpowiednie organy
Oddzielenie prawa od moralności – nie ma dobrego
czy zlego prawa
Zmieniać je może każdy kompetentny podmiot
Prawo
pozytywne
jest
jedynym
obowiązującym, nie podlega ocenom
Luzy decyzyjne są niepożądane
prawem
2. Jak opisywać i badać prawo?
Dogmatyka prawa - dział nauk prawnych, zajmujący się badaniem prawa obowiązującego,
w takiej postaci, w jakiej zostało ono ustanowione przez ustawodawcę. Mianem tym określa
się zarówno działalność badawczą osób zajmujących się prawem jak i wytwory tych działań .
Do tego badania używa się metody logiczno – językowej
•
Obowiązywanie jako zasadnicza cecha prawa („prawność” prawa);
Jeżeli uważamy daną normę społeczną za obowiązującą to czynimy tak z wagi na
jakieś jej uzasadnienie, które akceptujemy.
3 podstawowe rodzaje uzasadnienia mocy obowiązującej norm:
a. tetyczne
- norma została wydana przez uprawniony do tego podmiot
- we właściwym trybie
- we właściwej formie
- nie została uchylona zgodnie z zasadami uchylania norm prawnych
przyjętymi w danym systemie prawa lub nie wyszła z użycia
b. behawioralne
- norma obowiązuje gdyż jest realizowana przez jej adresatów
c. aksjologiczne
- norma obowiązuje jeżeli jest uzasadniona systemem ocen i wartości
Zakresy obowiązywania norm prawnych:
a. czasowy (ustalenie początkowego i końcowego momentu obowiązywania
danych przepisów prawnych oraz odkodowywanych z nich norm.
Ustawodawca sam ustala termin obowiązywania; jeśli zaś tego nie ustalił to
akt normatywny wchodzi w życie po upływie 14 dni od jego ogłoszenia)
- akt normatywny obowiązuje od momentu wejścia w życie:
- określonego w samym akcie
- z chwilą jego uchwalenia
- po upływie vacatio legis
- przestaje obowiązywać:
- z chwilą określoną w akcie
- w wyniku zastąpienia lub wyraźnego uchylenia przez inny akt
- w wyniku desuetudo (długotrwałe niestosowanie lub
nieprzestrzeganie w praktyce określonej normy prawnej,
skutkuje utratą przez nią mocy obowiązującej.)
- gdy nie ma oznaczonej daty utraty mocy obowiązującej aktu to
przyjmuje się, że akt normatywny obowiązuje dopóty, dopóki
nie zostanie zastąpiony bądź wyraźnie uchylony przez
późniejszy akt o takiej samej bądź wyższej mocy prawnej.
b. terytorialny (terytorium to jest wyznaczone przez akty, umowy
międzynarodowe, akty prawa wewnętrznego)
- w skład terytorium państwa wchodzi przestrzeń morska, lądowa, powietrzna i
wnętrze ziemi objęte obszarem morskim i lądowym.
- zgodnie z zasadą terytorialnego zwierzchnictwa państwa, ma ono wyłączność
w wykonywaniu władzy na swoim terytorium (wyjątki wynikają z umów
międzynarodowych np. przywileje dyplomatyczne)
c. personalny (ustalenie kogo obowiązuje prawo danego państwa i kto jest
adresatem danego aktu normatywnego)
- prawo obejmuje wszystkie podmioty przebywające na terytorium
podlegającym zwierzchnictwu państwa
- ustawodawca sam przesądza kto jest adresatem danego aktu
• Prawo jako zjawisko kulturowe.
"Kultura to przekazane i wytworzone treści i wzory wartości, idei i innych symbolicznie znaczących
systemów, będące czynnikami kształtującymi ludzkie zachowania oraz wytwory stanowiące produkt
zachowania."
Prawo to zjawisko kulturowe, wytwór i czynnik kultury danego społeczeństwa.
Językowa kompetencja kulturowa polega na umiejętności odczytywania komunikatów
zawartych w tekście pisanym. Owa korespondencja obejmuje reguły zakodowywania i
odkodowywania informacji, istniejące w jęzku danej zbiorowości.
1. Prawo we współczesnych organizacjach państwowych:
•
istota i znaczenie zasady państwa prawnego dla współczesnych
demokracji
parlamentarnych;
•
legitymizacja władzy w państwie a legitymizacja porządku
prawnego;
Legitymizacja władzy są to wszelkiego rodzaju działania zmierzające do uznania
danego ośrodka władzy za prawowity. Prawo jest jednym ze środków tych działań
- w państwie legitymizacja władzy państwowej przez prawo odzwierciedla się w
wyznaczaniu zasad organizacji i funkcjonowania aparatu państwowego, układ relacji
między obywatelem a władzą publiczną
- normy prawne wyznaczają pozycje i role pełnione przez jednostki, ich organizacje i
instytucje w ramach organizacji państwowej
Legitymizacja prawa:
- poparcie prawa odpowiednią siłą podmiotów sprawujących władzę, zdolnych do
wymuszenia posłuszeństwa wobec norm prawa obowiązującego
- uznanie prawa za dobre
- uznanie prawa za prawowite ze względu na to, że pochodzi ono od uprawnionego
organu, który wydał je w odpowiedniej formie i przy zachowaniu odpowiedniej
procedury
- uznanie prawa za prawowite ze względu na fakt, ze jego twórcami są ludzie cieszący
się społecznym poważaniem
.
- uznanie prawa za prawowite z uwagi na demokratyczny sposób przyjęcia oraz na
demokratyczną treść
porządek prawny a kultura prawna.
Prawo to zjawisko kulturowe, wytwór i czynnik kultury danego społeczeństwa. Jest ono
uwarunkowane wartościami i wzorami dominującymi w danym kręgu kulturowym.
- instytucje i normy prawne były i są nadal kształtowane przede wszystkim w ramach
konkretnych państw – kultury prawne poszczególnych społeczeństw
- elementy kultury prawnej pełnią w życiu danego społeczeństwa istotne funkcje,
niezbędne dla zachowania tożsamości społecznej i tworzenia możliwości rozwoju tego
społeczeństwa socjalizacja prawna – kulturowa determinacja procesu wchodzenia
członków danego społeczeństwa w określone role społeczne
2. Rola prawa w kulturze prawa stanowionego i w kulturze prawa precedensowego:
•
stanowienie aktów normatywnych i precedensowa działalność sądów
jako odmienne typy działalności prawotwórczej (na tle innych rodzajów działalności
prawotwórczej);
•
cechy porządku prawnego w kulturze prawa stanowionego i w
kulturze prawa precedensowego.
kultura prawa stanowionego:
- związek z tradycjami prawa rzymskiego
- wpływa średniowiecznego uniwersalizmu na rozwój prawa europejskiego
- postrzeganie prawa jako systemu norm powiązanych ze sobą w sposób
hierarchiczny
- posiłkowe traktowanie zwyczajów społecznych w procesie tworzenia prawa
- kluczowa rola prawa stanowionego (kodyfikacje)
- tradycja częstych nowelizacji
- wyraźne rozdzielenie procesów tworzenia i stosowania prawa
- wielość podmiotów tworzących prawo
- tworzenie prawa przez upoważnione do tego pomioty władzy, wg ściśle
określonych procedur
- silniejsze skłonności do recepcji
- wyraźniejszy podział na prawo prywatne i publiczne
- od ogółu do szczegółu
- zapewnienie swobody decyzyjnej podmiotom stosującym prawo już na etapie
jego tworzenia poprzez wprowadzenie do tekstu aktu prawnego klauzul
generalnych i zwrotów niedookreślonych
- większa rola teorii i filozofii prawa
- nacisk na edukacje teoretyczną
3.Prawo krajowe- prawo międzynarodowe- prawo Unii Europejskiej;
Prawo krajowe – prawo poszczególnych państw, prawo wewnętrzne państwa
↓
Prawo tworzone przez prawodawcę krajowego i obowiązujące w danym kraju oraz regulujące
stosunki prawne pomiędzy organami i obywatelami danego państwa
Cechy prawa krajowego:
- związek funkcjonalny z suwerenną organizacją państwową
- terytorialność
- przymusowość wobec podmiotów znajdujących się na terytorium danego państwa lub
będących jego obywatelami
Prawo międzynarodowe – porządek uregulowanych normatywnie relacji między państwami
jako podstawowymi podmiotami tworzącymi społeczność międzynarodową; prawo
pochodzące od rządów poszczególnych państw i o.m.
Cechy prawa międzynarodowego:
-istnienie organów i instytucji o charakterze międzynarodowym
- do społeczności międzynarodowej należy każdy podmiot prawa
- prawo umowne wchodzi w życie po podpisaniu i ratyfikowaniu przez poszczególne państwa
- duża rola źródeł niepisanych w postaci zwyczajów i zasad ogólnych
Podmioty prawa międzynarodowego:
- państwa
- organizacje międzynarodowe
- organizacje pozarządowe
- jednostki ludzkie
Prawo Unii Europejskiej:
1.
Termin używany do określenia aktów prawa II i III filaru Unii Europejskiej,
które to są aktami prawa międzynarodowego publicznego. Terminu tego używa się,
aby odróżnić akty I filaru czyli akty prawa wspólnotowego, które są wydawane przez
instytucje ponadnarodowe.
2.
Termin używany do określenia wszystkich aktów prawa wydawanych przez lub
w ramach UE (bez względu na organ, instytucję, procedurę czy filar).
3.
Po ratyfikacji traktatu lizbońskiego zniknął podział na filary oraz
zniknęła Wspólnota Europejska.
4. źródła prawa międzynarodowego (z uwzględnieniem źródeł prawa europejskiego/ Rady
Europy);
Źródła prawa międzynarodowego – pojęcie stosowane w nauce prawa
międzynarodowego obejmujące źródła materialne, formalne i poznawcze.
znaczenie materialne – zespół czynników, które doprowadziły do powstania konkretnych
norm p.m.:
współpraca;
współzawodnictwo;
walka państw;
znaczenie formalne – formy, w których tworzone są normy p.m. (tzn. przejawia się w nich
wola podmiotów p.m.);
u.m.;
prawo zwyczajowe;
znaczenie poznawcze – zbiory dokumentów, z których czerpie się znajomość p.m.;
zbiory u.m.;
zbiory praktyki państw w dziedzinie stos. m.;
Do źródeł prawa międzynarodowego zalicza się umowy międzynarodowe (pacta sunt
servanda), zwyczaj międzynarodowy oraz ogólne zasady prawa.
ŹRÓDŁA PRAWA EUROPEJSKIEGO
*PIERWOTNE zalicza się traktaty konstytujące które tworzyły wspólnote Europejską i Unię
Europejską
-traktaty założycielskie, aneksy i protokoły do traktatów założycielskich
*WTÓRNE są to źródła które są tworzone przez organ wspólnoty europejskiej
-rozporzadzenia, dyrektywy, decyzje, zalecenia i opinie
5. źródła porządku prawnego Unii Europejskiej;
Na porządek prawny Unii Europejskiej składają się:
Pierwotne źródła europejskiego prawa wspólnotowego (tzw. prawo pierwotne primary law, droit primaire, primares Recht)
• Pochodne źródła europejskiego prawa wspólnotowego (tzw. prawo pochodne secondary law, droit derive, sekundares Recht)
• Umowy międzynarodowe z państwami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi
• Umowy zawierane między państwami członkowskimi UE
Wspólnoty realizują swe cele traktatowe wydając następujące akty prawne:
a. rozporządzenia,
b. dyrektywy,
c. decyzje,
d. zalecenia,
e. opinie.
6. ogólna charakterystyka struktury źródeł porządku prawnego w państwie
członkowskim Rady Europy i UE.
•
7.Krajowe źródła prawa: Konstytucja i tzw. materia konstytucyjna;
Konstytucja (constituere – ustanawiać, zarządzać) – zespół fundamentalnych norm prawnych,
określających zasady ustroju państwowego i status jednostki w państwie ; akt ustawodawczy
o najwyższej mocy prawnej, opatrzony szczególną nazwą oraz przyjmowany i zmieniany w
szczególnym trybie (art.8. ust.1. konstytucji RP)
- konstytucja w znaczeniu materialnym (k. niepisana) i formalnym
- nadrzędność konstytucji oznacza, że normy prawne zawarte w ustawach i aktach
podstawowych nie mogą być sprzeczne z normami zawartymi w konstytucji
- szczególny tryb przyjmowania konstytucji musi odpowiadac wymogom demokratycznego
państwa prawnego
- szczególność nazwy konsytyucji polega na tym, ze jest ona zastrzeżona tylko dla jednego
aktu normatywnego, odznaczającego się najwyższa mocą prawną i przyjętego w szczególnym
trybie
- wszelkie zmiany przepisów konstytucyjnych mogą następować jedynie w trybie określonym
w samej konstytucji
- o nadrzędnej pozycji i roli konsytyucji w systemie źródeł prawa przesądza też tzw. materia
konstytucyjna – zakres spraw jakie mogą być uregulowane jedynie w konstytucji:
- określenie podmiotu władzy w państwie i sposobu urzeczywistniania przezeń władzy
- określenie podstawowych wartości i zasad ustroju państwowego
- określenie roli i kompetencji samorządu terytorialnego i innych rodzajów
samorządów
- określenie fundamentalnych zasad wyznaczających relacje między państwem
a obywatelem
↓
>Granice ingerowania władzy państwowej w sferę wolności jednostek
>Obowiązki państwa wobec obywateli i innych jednostek (gwarantowane wolności i
prawa człowieka i obywatela)
Ustawa konstytucyjna - ustawa zmieniająca konstytucję
- przysługuje jej moc prawna równa mocy prawnej konstytucji
- akt ustawodawczy (różni się od innych aktów tym, że regulowaną materią i szczególnymi
wymogami dot. Trybu ich przyjęcia i wejścia w życie
- zmienia konstytucję jedynie fragmentarycznie
8. ustawa i akty o mocy ustawy a tzw. materia ustawowa;
Ustawa – akt prawny o charakterze powszechnie obowiązującym, najczęściej obecnie
uchwalany przez parlament (w niektórych państwach zatwierdzany później przez
organ władzy wykonawczej).
- ustawa ma rangę niższą (tzw. moc prawną) od Konstytucji oraz umów
międzynarodowych ratyfikowanych za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie
- Z inicjatywą uchwalenia ustawy najczęściej występuje Rada Ministrów.
- Przyjęta przez Sejm ustawa i podpisana przez prezydenta RP jest publikowana w Dzienniku
Ustaw RP.
Inicjatywa ustawodawcza przysługuje także:
- grupie co najmniej 100 tys. obywateli,
- grupie co najmniej 15 posłów,
- Senatowi
- Prezydentowi RP.
Przebieg procesu legislacyjnego określa Konstytucja oraz Regulamin Sejmu i Senatu.
Rozporządzenia -są to akty normatywne, wydawane na podstawie szczegółowego
upoważnienia zawartego w ustawie.
- Powinno ono określać organ właściwy do wydania rozporządzenia i zakres spraw
przekazanych do uregulowania oraz wytyczne dotyczące treści aktu.
- Organ upoważniony nie może przekazać swoich kompetencji innemu organowi.
- kompetencje do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy od 17 października 1997 roku
posiada jedynie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Rady Ministrów, tylko w
czasie trwania stanu wojennego, jeżeli Sejm nie może zebrać się na posiedzenie.
Rozporządzenie takie podlega zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu Sejmu
Art.234 ust.2 konstytucji – rozporządzenia z moca ustawy!
materia ustawowa (ten zakres spraw,które mogą być regulowane tylko w drodze stanowienia
prawa.
obejmuje :
- nakładanie obowiązków na jednostki i zbiorowości,
- przyznawanie im praw (uprawnień),
- ograniczenie ich wolności i praw,
- ustrój, właściwości i zasady działania aparatu państwowego oraz samorządu terytorialnego,
- główne zasady systemu gospodarczego i finansowego państwa,
- status funkcjonariuszy państwowych
9. akty wykonawcze i zakres regulacji normatywnej w aktach wykonawczych;
Akt wykonawczy- akt prawny podstawowej rangi wydany w celu wykonania ustawy z
powołaniem się na szczegółowe upoważnienie w niej zawarte.
Najczęściej akty wykonawcze przyjmują formę: rozporządzenia, zarządzenia, uchwały.
- Akty wykonawcze regulują jedynie te sprawy, które zostały im wyraźnie przekazane przez
określoną ustawę, muszą być zgodne z aktami wyższego rzędu (tj. konstytucją i ustawami).
- W Polsce akty wykonawcze wydawane są przez prezydenta (rozporządzenia i
zarządzenia), Radę Ministrów (rozporządzenia), prezesa RM (rozporządzenia) oraz
poszczególnych ministrów (rozporządzenia i zarządzenia).
10. kontrola konstytucyjności i legalności aktów normatywnych;
konstytucyjność prawa – zgodność aktów normatywnych z konstytucją (kontroli
konstytucyjności podlegają wszystkie pozakonstytucyjne akty normatywne powszechnie
obowiązujące)
- charakter kontroli konkretnej (dokonywanej w związku z toczącą się konkretną
sprawą na wniosek uprawnionego podmiotu )
- charakter kontroli abstrakcyjnej (polega na kwestionowaniu konstytucyjności danych
przepisów przez uprawniony podmiot bez związku z jakąś konkretną sprawą)
legalność prawa – zgodność aktów podustawowych z obowiązującymi ustawami
- sprawowana jest przez najwyższy organ sądowniczy – sąd najwyższy bądź przez specjalny
sąd – trybunał, posiadający konstytucyjne kompetencje orzekania o konstytucyjności aktów
normatywnych i legalności aktów podstawowych
- kontrola konstytucyjności prawa jest dokonywana przez Sąd Najwyższy w związku z jakąś
toczącą się sprawa, w której zaistniały wątpliwości co do zgodności podstawy normatywnej
jej rozstrzygnięcia z konstytucją (kontrola ta nie ma samoistnego charakteru)
- specjalny organ sądowniczy orzeka (w trybie postępowania spornego) o niestosowaniu
danego aktu bądź uznaniu go za nieobowiązujący z powodu jego niezgodności z konsytyucją
lub obowiązującą ustawą (organ ten jest wydzielony z systemu sądownictwa)
- sad najwyższy i specjalne sady są niezawisłe w swoim działaniu i niezależne organizacyjnie
od pozostałych organów państwowych
- sad specjalny działa na podstawie konstytucyjnie określonych kompetencji i według
sformalizowanej procedury i w odróżnieniu od sadów działa nie tylko na wniosek
uprawnionych podmiotów ale także z własnej inicjatywy
Podmioty mające prawo inicjowania przed sadem (Trybunalem):
- organy państwowe, samorządowe, organizacje społeczne określone w konstytucji
- jednostki (skarga konstytucyjna (art.79) – instytucja ochrony praw i wolności)
W Polsce organem uprawnionym do kontroli konstytucyjności prawa (zarówno w charakterze
kontroli konkretnej jak i abstrakcyjnej) jest Trybunał Konstytucyjny:
- organ władzy sądowniczej wyodrębniony z systemu sądownictwa
- niezależny od pozostałych organów władzy państwowej
- niezawisły w zakresie orzekania o konstytucyjności prawa
Podmioty uprawnione do inicjowania przez TK:
- Prezydent RP
- Marszałek Sejmu
- Marszałek Senatu
- Prezes RM
- posłowie (co najmniej 50)
- senatorowie (co najmniej 30)
- Pierwszy prezes Sadu Najwyższego
- Prezes Naczelnego sądu administracyjnego
- prokurator generalny
- prezes NIK
- Rzecznik praw obywatelskich
- organy stanowiące jednostki samorządu terytorialnego
11. rola orzecznictwa sądów konstytucyjnych w kształtowaniu porządku prawnego;
12. Konstytucja i ustawy a źródła prawa międzynarodowego i prawa UE.
źródła prawa międzynarodowego:
- W prawie międzynarodowym nie istnieje zatem hierarchia źródeł prawa w znaczeniu
formalnym
- źródła zostały wymienione w art. 38 Statutu Międzynarodowego Trybunału
Sprawiedliwości.
- źródłami prawa międzynarodowego w znaczeniu formalnym są:
- konwencje międzynarodowe,
- zwyczaj międzynarodowy,
- ogólne zasady prawa uznane przez narody cywilizowane
- akty jednostronne państw
- wiążące uchwały organizacji międzynarodowych.
- orzeczenia sądowe i poglądy doktryny nie są źródłami prawa międzynarodowego w
znaczeniu formalnym
- mają one jednaką moc wiążącą
- W przypadku niezgodności bądź sprzeczności między różnymi źródłami stosuje się reguły
kolizyjne inne, niż wskazana wyżej reguła hierarchiczna (a zatem możemy np. stosować
regułę merytoryczną lex specialis…, jak i regułę czasową lex posterior...). W konsekwencji
zatem np. późniejsza norma zwyczajowa może uchylić (zmienić) wcześniejszą normę
traktatową i na odwrót.
- w prawie międzynarodowym istnieje hierarchia norm.
- w polskim porządku prawnym norma zawarta w ustawie przeważa w razie kolizji nad normą
zawartą w rozporządzeniu tylko dlatego, że zawarta jest w źródle wyższego rzędu (zgodnie z
regułą kolizyjną lex
superior derogat legi inferiori), o tyle rozstrzyganie kolizji między normami prawa
międzynarodowego w oparciu o hierarchię źródeł, z których normy te wynikają, nie jest co do
zasady możliwe
Prawo wspólnotowe – prawo składające się na system prawny Wspólnot Europejskich i Unii
Europejskiej.
- Podstawowym podziałem prawa wspólnotowego jest podział na prawo pierwotne –
stanowione przez państwa członkowskie jako część prawa międzynarodowego, oraz prawo
wtórne – stanowione przez organy wspólnotowe. W razie konfliktu norm prawnych z zakresu
prawa pierwotnego i prawa wtórnego, pierwszeństwo przysługuje zawsze prawu
pierwotnemu.
- prawo pierwotne
- traktaty założycielskie Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej
- traktaty zmieniające postanowienia traktatów założycielskich
- protokoły i oświadczenia przyjęte przez państwa członkowskie i załączone do
traktatów
- traktaty akcesyjne zawierane z nowymi państwami członkowskimi
- traktaty budżetowe i reformujące zasady finansowania wspólnot
- Prawo wtórne jest tworzone przez instytucje Wspólnot na podstawie prawa pierwotnego.
Składa się ono z ogromnej liczby aktów prawnych, z których każdy należy do jednej z pięciu
kategorii:
- rozporządzenia
- dyrektywy
- decyzje
- opinie
- zalecenia
- umowy międzynarodowe zawarte przez Unię z państwami trzecimi i organizacjami
międzynarodowymi;
PRAWO A INNE NORMY POSTĘPOWANIA
1. Pojęcie normy postępowania:
• istota i funkcje (wpływ na zachowanie – funkcja regulacyjna) – budowa (wzór
zachowania – adresat – okoliczności).
Funkcje:
a. regulacyjna (wpływanie na zachowania podmiotów Rawa poprzez
określanie wiążących norm postępowania oraz jednoczesne
wyznaczanie form:
-funkcja represyjna - sankcjonowania ich naruszeń przy użyciu
przymusu
- funkcja motywacyjna – gratyfikacji za ich przestrzeganie
pobudzających adresatów norm prawnych do konkretnych zachowań
b. wychowawcza – wdrażanie poprzez normy prawne określonych
wartości;
kształtowanie trwałych motywów pewnych zachowań
- funkcja prewencyjna (zapobiegawcza) – zmniejszanie częstości
popełniania określonych czynów przez upowszechnienie się dla nich w
danym środowisku dezaprobaty
- funkcja resocjalizacyjna – skierowanie funkcji wychowawczej do
sprawcy czynu niezgodnego z prawem
2. Rodzaje norm postępowania w społeczeństwie:
• normy moralne – normy obyczajowe – normy organizacyjne – normy religijne –
normy prawne.
Normy prawne – są stanowione przez organy państwowe lub też normy przez państwo
sankcjonowane; państwo uznaje je za „tworzone” przez siebie, stoi za nimi autorytet
państwa i sankcje włącznie przymusem, w przypadku nie stosowania się do nich
adresata. Są bardziej precyzyjne od innych norm (zarówno, co do adresata jak i
sankcji).
3. Swoistość norm prawnych
• powiązanie z systemem władzy publicznej w państwie: źródła prawa i przymus
legalny: kwestia sankcji prawnej – najszerszy zasięg społeczny - budowa normy
prawnej.
Źródła prawa:
1. źródła powstania prawa (fontes iuris oriundi)
• w znaczeniu teoretycznym
i.1.a.
sensu stricte
i.1.b.
sensu largo
• w znaczeniu materialnym (zespół czynników społeczno – politycznoekonomicznych wpływających na proces kształtowania się prawa
• w znaczeniu formalnym (formy prawotwórczej działalności organów władzy
publicznej)
• w znaczeniu instytucjonalnym (organy władzy publicznej podejmujące decyzje
o treści i obowiązywaniu norm prawnych)
• w znaczeniu decyzyjnym (Wszystko to na co powołuje się organ podejmujący
decyzje prawodawczą)
2. źródła poznania prawa (fontes iuris cognoscendi)
• oficjalne (dzienniki promulgacyjne, przepisy porządkowe)
• nieoficjalne (telewizja, radio, prasa itp.)
Sankcja prawna:
1. karna: funkcje:
- represyjna
- prewencyjna
- resocjalizacyjna
- izolacyjna (np. od społeczeństwa)
- eliminacyjna (kara śmierci)
Kary:
- grzywna (wymierzana za czyny drobne i wykroczenia w stawkach
dziennych – liczba stawek dziennych x wysokość stawki dziennej)
- ograniczenie wolności (odbywana jest na wolności – na osobę ukaraną
nakłada się określone obowiązki – np. niemożność opuszczania miejsca
zamieszkania, wykonanie pracy wskazanej przez sąd)
- pozbawienie wolności (wymierzona za przestępstwo – 15, 25,
dożywocie)
Środki karne (kary dodatkowe) – orzekane tylko obok kary :
- pozbawienie praw publicznych
- zakaz zajmowania określonego stanowiska
- zakaz prowadzenia pojazdów
- przepadek przedmiotów
- obowiązek naprawienia szkody
- nawiązka
- świadczenie pieniężne
- podanie wyroku do wiadomości publicznej
2. nieważności – charakterystyczna dla prawa cywilnego
↓
Jeżeli dojdzie do naruszenia formy zgodnej z prawem to czynność prawna jest nieważna
a. ex tunc (nieważność bezwzględna) – czynność prawna jest nieważna od
samego początku
b. ex nunc (nieważność względna) – czynność prawna jest nieważna od
chwili gdy upoważniony do tego organ prawny (np. sąd) stwierdził że
jest nieważna
3.egzekucji (charakter restytucyjny) – tzn, że państwo zmusza do zachowania określonego
w dyspozycji
Sankcje w przepisie karnym mogą być określone w sposób:
1. alternatywny – sąd ma prawo wyboru rodzaju i wysokości kary
2. względny – wskazany jest rodzaj kary i granice jej wymierzenia
3. bezwzględny – przepis prawny formułuje wysokość kary i sposób nie zostawiając pola
manewru dla sądu
budowa normy prawnej:
1. koncepcja trójelementowa:
- hipoteza – adresat (element podmiotowy), okoliczności (element przedmiotowy)
- dyspozycja – porządany wzór zachowania przez prawodawcę adresata normy w
sytuacji określonej w hipotezie
- sankcja – konsekwencja niezachowania się adresata normy prawnej w sytuacji
określonej w hipotezie w porządany przez prawodawcę sposób określony w
dyspozycji
2. koncepcja norm sprzężonych:
- norma sankcjonowana – określa adresata i warunki w jakich jest mu coś nakazane,
zakazane lub dozwolone czynić – hipoteza oraz treść owego zakazu, nakazu lub
dozwolenia – dyspozycja
- norma sankcjonująca – skierowana do organów władzy publicznej
- w przypadku naruszenia normy sankcjonowanej zostanie
zastosowana dolegliwość której rodzaj i stopień jest
wyznaczony w treści tej normy
- hipoteza – sam fakt naruszenia normy sankcjonowanej
- dyspozycja tej normy przewiduje więc zarówno obowiązek
ponoszenia skutków naruszenia normy sankcjonowanej jak i
upoważnienie – kompetencję dla organów państwa do realizacji
tych skutków
Nullum poema sine lege – nie ma kary bez ustawy
Nullum crimen sine lege – nie ma przestępstwa bez ustawy
VII. NA CZYM POLEGA ŁAD NORMATYWNY
Ludzie wiedzą jak zachować się(i jak nie zachowywać się w określonych sytuacjach:
rozstrzygnąć bądź rozwiązać spór, współdziałać, osiągać jakieś cele) -> znajomość norm
postępowania.
↓
↓
Przewidywalność zachowań,
skuteczny system opanowywania
konfliktów/
pewność relacji społecznych,
sporów,
możliwość planowania działań.
Możliwość tworzenia
instytucjonalnych
struktur społecznych
VIII. ISTOTA I ZNACZENIE SYSTEMU KONTROLI SPOŁECZNEJ
1. System kontroli społecznej -> ogół wiążących norm postępowania w danej grupie
społecznej.
2. Ład normatywny i kontrola społeczna w społeczeństwie:
• potrzeba harmonizacji norm postępowania
konieczność rozstrzygania konfliktów norm
sankcjonowanie norm (sankcje rozproszone a sankcje skupione –
instytucjonalizacja sankcjonowania).
sankcje rozsiane – spontaniczne i nieformalne metody nacisku i karania stosowane
przez grupy, do których jednostka należy;
-wyrażają dezaprobatę społeczną wobec przestępstwa, mogą przyjąć formę bojkotu,
potępienia i pogardy;
sankcje skupione - organizowane przez państwo działania bezpośrednio na osobę
popełniającą wykroczenie.
•
•
3. Rola norm prawnych w systemie kontroli społecznej
• podstawowy czynnik regulacji zachowań w społeczeństwie;
• optymalny zasięg regulacji prawnej – niedostatek prawa i nadmiar prawa;
IX. FUNKCJE PRAWA W SYSTEMIE KONTROLI SPOŁECZNEJ:
Funkcje prawa: regulacja zachowań
↓
1. Gwarantowanie neutralności podmiotów,
2. opanowywanie sporów,
3. organizowanie zespołowych działań,
4. tworzenie instytucjonalnych ram życia społecznego i
publicznego
X. WZAJEMNE ZWIĄZKI PRAWA I PAŃSTWA
1. Pojęcie państwa - szczególna wspólnota społeczna;
- struktura społeczna charakteryzująca się wyodrębnieniem władzy publicznej;
• cechy systemu władzy publicznej.
2. Definicja państwa G. Jellinka: wspólnota ludzi zamieszkująca wyodrębnione
terytorium i podlegająca jednej władzy zwierzchniej na tym terytorium.
- Kwestia uznania państwa przez społeczność międzynarodową – podmiotowość
prawnomiędzynarodowa i zdolność traktatowa.
podmiotowość prawnomiędzynarodowa - zdolność prawna, która oznacza, że
uczestnicy stosunków międzynarodowych mogą być podmiotem praw i obowiązków
orazzdolność do działania, tj. zdolność do samodzielnego wykonywania czynności ze
skutkiem prawnym.
zdolność traktatowa - zdolność do zawierania umów międzynarodowych.
3. Cechy organizacji państwowej:
- terytorialność;
- uniwersalny zasięg społeczny
- służebność wobec wspólnoty narodowej;
- polityczny charakter;
- przymusowość;
- suwerenność.
4. Porządek prawny i system prawny państwa.
• Relacje między zjawiskami państwa i prawa w organizacji państwowej opartej
na zasadzie demokratycznego państwa prawnego.
13.Akt normatywny- przepis prawny – norma prawna:
Akt normatywny – dokument organu państwowego zawierający zakodowane w przepisach
prawnych normy prawne regulujące jakiś obszar stosunków społecznych
- powinien być należycie ogłoszony w stosownym dzienniku promulgacyjnym
Promulgacja – podpisanie i ogłoszenie w Dzienniku Ustaw aktu normatywnego o randze
ustawy
Przepis prawny – podstawowa jednostka redakcyjna aktu prawnego wyraźnie wyodrębniona
w formie artykułu lub paragrafu
Norma prawna – rodzaj wypowiedzi normatywnej którą tworzy prawodawca, zawierająca
żądanie władzy publicznej aby w określonej sytuacji adresat podjął wyznaczone w niej
działanie; informuje o konsekwencji w razie niewłaściwego zachowania
• treści normatywne oraz ich kodowanie;
•
pojęcie przepisu prawnego oraz rodzaje przepisów prawnych;
- ogólne – określają przedmiotowy i podmiotowy zakres stosunków społecznych,
regulowanych danym aktem prawodawczym, objaśniają podstawowe, użyte w akcie
nazwy a często też ustalają ogólne zasady jego stosowania
- szczegółowe – normy określające zachowania podmiotów, których one dotyczą
- przejściowe – ich celem jest pełniejsze umiejscowienie danego przepisu w całokształcie
innych przepisów, czy też w świetle innych norm postępowania
- dostosowujące – określają jak organy stosujące prawo winny realizować nowy akt
prawodawczy do konkretnych regulowanych nim sytuacji
- końcowe – są to w szczególności przepisy derogacyjne, uchylające poprzednie całe akty
prawodawcze bądź niektóre ich przepisy
Budowa przepisu prawnego:
- artykuł
- paragraf
- ustęp
•
akt normatywny i jego struktura:
Budowa ustawy
Tytuł
Część nienormatywna
Wstęp (preambuła)
Przepisy ogólne
- zakres przedmiotowy ustawy
- zakres podmiotowy ustawy
Część normatywna
- postanowienia wspólne dla przepisów
zawartych w ustawie
- objaśnienia użytych w ustawie określeń i
skrótów (tzw. definicje legalne)
Przepisy szczegółowe
- przepisy prawa materialnego (wyznaczają
wzory zachowań adresatom norm prawnych)
- przepisy ustrojowe (przepisy o organach –
ich tworzeniu, organizacji, kompetencjach)
- przepisy proceduralne (przepisy o
postępowaniu przed organami)
- przepisy o odpowiedzialności karnej
Przepisy zmieniające, dostosowujące i
przejściowe
- umożliwiają adresatom norm prawnych
przystosowanie się do nowej regulacji oraz
rozwiązują kolizje internemporalne
Przepisy końcowe
- przepisy uchylające inne akty normatywne
(w całości lub jej poszczególne przepisy)
- przepisy o wejściu ustawy w życie
- przepisy o wygaśnięciu mocy ustawy
Podpis osoby upoważnionej
(prezydent RP)
Strukturę tę wprowadzono ze względu na szczególne wymogi związane z kodowaniem i
odkodowywaniem treści normatywnych.
• system prawa.
[Definicja Korybskiego]
System prawny są to normy prawne odtworzone z przepisów zawartych w obowiązujących
aktach normatywnych lub utworzonych w drodze wnioskowań prawniczych.
Normy prawne obowiązujące na terenie danego państwa tworzą system prawa.
-W skład systemu prawa wchodzą jedynie te normy, które są w danej chwili obowiązujące.
Nie należą do systemu te, które moc prawną utraciły lub jeszcze nie weszły w życie.
System prawa kieruje się wieloma zasadami. Trzy mają znaczenie fundamentalne:
• zasada niesprzeczności;
• zasada zupełności;
• zasada hierarchiczności.
Zasada niesprzeczności określa, że obowiązujące normy prawne nie mogą pozostawać ze
sobą w sprzeczności. Przy mnogości norm tworzących współczesny system prawny może
stanowić to nie lada problem. Zasada niesprzeczności jest zatem przejawem dążenia do stanu
idealnego, co nie zawsze może się udać.
Zasada zupełności dotyczy tzw. luk w prawie. Głosi ona, że wszystkie dziedziny, które
powinny być prawem uregulowane muszą być prawem uregulowane. Luki w prawie zdarzają
się i jest to głównie spowodowane niewłaściwą pracą ustawodawcy.
W niwelowaniu luk w prawie można posługiwać się tzw. analogiami. Analogie najlepiej jest
stosować na podstawie normy prawnej najbardziej przystającej do sytuacji, w której
stwierdzono lukę prawną. Zdarza się jednak, że zaczerpnięty materiał z danej normy prawnej
nie wystarcza do wypełnienia luki i wówczas trzeba sięgnąć do całego systemu prawa.
Zasada hierarchiczności - niższe normy prawne ustępują wyższym. Przy tworzeniu norm
prawnych prawodawca musi pamiętać o tym, że jeżeli stworzy normę prawną pozostającą w
sprzeczności z normą wyższego rzędu, stanie się ona nieobowiązująca.
14.Obowiązywanie przepisów prawnych, norm prawnych i system prawa.
Charakterystyka mocy obowiązującej:
1. stwierdzenie, ze akt normatywny z którego norma została odkodowana został ustanowiony
w odpowiedniej formie i odpowiednim trybie przez podmiot posiadający kompetencje
prawotwórcze
2. stwierdzenie, ze akt ten został należycie ogłoszony
3. stwierdzenie, ze przepis prawny z którego norma została odkodowana nie został uchylony
przez odpowiedni organ w odpowiednim trybie o formie bądź nie wyszedł z użycia w drodze
desuetudo
4. stwierdzenie, ze norma prawna nie jest sprzeczna z żadną inną obowiaującą normą prawną
5. Ew. stwierdzenie, ze dana norma została uznana za obowiacujaca w wyniku wnioskowania
prawniczego
15.Wykładnia prawa i wnioskowania prawnicze.
Wnioskowania prawnicze
+ wykładnia sensu stricto
=
wykładnia sensu largo
(interpretacja tekstów prawnych)
Wykładnia prawa – ogół rozumowań opartych na odpowiedniej wiedzy prawniczej,
znajomości języka prawnego oraz umiejętności posługiwania się językiem prawniczym –
mających na celu wydobycie norm prawnych z obowiązujących przepisów prawnych oraz
ustalenie ich znaczenia.
- odczytanie informacji zawartych w tekście normatywnym (wymaga od jednostki posiadania
pewnych ogólnych kompetencji językowych)
- nadanie odczytanej informacji znaczenia wypowiedzi normatywnej (wymaga znajomości
języka prawniczego i prawnego)
- obok niezmiennie stosowanych reguł do wykładni prawa istnieją także reguły bardziej
koniunkturalne, które zmieniają się wraz ze zmianą koncepcji wykładni
- moc wiążąca wykładni – podmioty prawa, których zachowania podlegają normatywnej
kwalifikacji dokonywanej przez swe organy są obowiązane podporządkować się rezultatom
tej wykładni
- wykładnia autentyczna - dokonywana przez prawodawcę
- ogólna wykładania legalna – dokonywana przez organy do tego upoważnione
- delegowana wykładnia legalna – dokonywana przez pewną szczegółową
normę ustawową
- charakter niewiążący wykładni (a contrario) – wykładnia prawa dokonywana przez
podmioty nieuprawnione do wykładni wiążącej
- wykładnia doktrynalna – dokonywana przez przedstawicieli doktryny
prawniczej(np. artykuly naukowe, polemiki)
Wnioskowania prawnicze ( wykładnia logiczna) – polegają na uznaniu za obowiązujące
norm wynikających z innych norm tzn takich które są konsekwencją norm
wyinterpretowanych wcześniej z obowiązujących przepisów prawnych.
Wnioskowania ocenne:
-analogia iuris
- wnioskowania a for(argumentum a minori ad maius; argumentum a maiori ad minus)
Reguły logiczne:
- analogia legis
- argumentum a contrario
Reguły instrumentalne:
- wnioskowanie z celu na środki – jeśli nakazuje się realizacje pewnego celu to nakazuje się
wszystko co prowadzi do osiągnięcia tego celu LUB jeżeli zakazuje się realizacji danego
stanu rzeczy to zakazuje się uzycia srodkow które nieuchronnie do tego prowadza
- reguly instrumentalnego zakazu i nakazu
16.Zdarzenia prawne i stosunki prawne.
Elementy stosunku prawnego:
Podmioty:
a. osoby fizyczne (każdy człowiek od chwili urodzin do śmierci)
b. osoby prawne – skarb państwa, jednostki organizacyjne wyposażone przez
obowiązujące przepisy prawne w osobowość prawną za których czynności prawnych
dokonują ich organy
c. ułomne osoby prawne – jednostki organizacyjne które nie posiadają osobowości
prawnej a jedynie zdolność prawną, zdolność do czynności prawnych
d. organy państwowe
przedmiot:
- zachowania podmiotów stosunku prawnego do których są one obowiązane lub uprawnione
treść:
- określone w dyspozycjach obowiązujących norm prawnych uprawnienia i obowiązki
podmiotów stosunku prawnego
Typy stosunków prawnych:
- stosunek zobowiązaniowy (równorzędność stron – norma zobowiązująca jeden podmiot do
pewnego świadczenia (działania lub zaniechania) wobec innego podmiotu
- stosunek administracyjnoprawny (relacja pomiędzy podmiotami stosunku
administracyjnego, której treścią jest obowiązek podporządkowania się legalnej decyzji
stosowania prawa podjętej przez uprawniony organ państwowy lub samorządowy)
Rodzaje stosunków prawnych:
1. facere – non facere (uprawnienie do działania jednej strony stosunku prawnego i
odpowiadający mu obowiązek zaniechania działania przez drugą stronę)
2. facere – facere (uprawnienie do działania jednej strony stosunku prawnego i
odpowiadający mu obowiązek działania drugiej strony)
3. non facere – facere (uprawnienie do zaniechania działania przez jedną stronę stosunku
prawnego i odpowiadających mu obowiązek działania drugiej strony)
4. non facere – non facere (uprawnienie do zaniechania działania przez jedną strone
stosunku prawnego i odpowiadający mu obowiązek zaniechania działania przez drugą
stronę)
Zdarzenie prawne – każde zdarzenie pociągające za sobą powstanie, zmianę lub rozwiązanie
stosunku prawnego.
- Zdarzenie prawne możemy określić jako każde zdarzenie wywołujące skutki prawne np. śmierć
człowieka, narodziny dziecka, zawarcie umowy najmu, kradzież, rozwód etc.
Na zdarzenie prawne składa się:
1.fakty (niezależne od woli człowieka) – zachodzą niezależnie od woli podmiotów
dotkniętych skutkami tych zdarzeń
- związane z biologią człowieka (narodziny, śmierć)
- związane z upływem czasu
- wydarzenia nadzwyczajne (powodź)
2. działania (zależne od woli człowieka) :
• zmierzające do wywołania skutków prawnych (działania prawne):
o decyzje sądowe (orzeczenia postanowienia)
o akty administracyjne
o czynności prawne
inne czyny
o zakazane
o neutralne
o dozwolone
17.Stosowanie prawa:
•
pojęcie stosowania prawa;
stosowanie prawa – podejmowanie przez kompetentny organ państwowy wiążących,
indywidualnych i konkretnych decyzji prawnych na podstawie obowiązujących norm
prawnych
- kompetencja stosowania prawa jest udzielana organom państwowym czyli jest on zarówno
upoważniony jak i zobowiązany do działania
- decyzja stosowania prawa jest indywidualna i konkretna
•
sądowe a administracyjne stosowanie prawa (rodzaje)
stosowanie prawa odbywa się w ramach działań dwóch typów organów państwowych:
a. organy sądowe (sądy powszechne, sad najwyższy, sądy szczególne, trybunały
- jest znacznie bardziej szczegółowo uregulowany, obwarowany mocnymi
gwarancjami praworządnego postępowania w stosunku do adresata
- wyposażony jest także w gwarancje dla samych podmiotów stosujących normy
(niezawisłość)
b. organy administracyjne (administracja państwowa, samorządu terytorialnego, szczegółowe
działy administracji, podmioty wykonujące zadania administracji państwowej
- w obu typach stosowania prawa adresat ma możliwość odwołania się od decyzji zgłaszając
zastrzeżenia
- w typie administracyjnym może odwołać się do organu wyższego stopnia lub do
sądu administracyjnego, który bada legalność podjęcia takiej decyzji
- w typie sądowym odwołanie może nastąpić w ramach systemu sądowego nadzoru
judykacyjnego (rewizja lub apelacja) kończącego się zazwyczaj ograniczoną
możliwościa wniesienia kasacji lub skargi konstytucyjnej
Sądowy typ stosowania prawa
- organ – niezależny, niezawisły sąd
Administracyjny typ stosowania prawa
- organ – organ administracyjny, podporządkowany
- organ nie jest bezpośrednio zainteresowany
kierunkiem rozstrzygnięcia
- nadzór wewnętrzny (instancyjność)
- efekt: orzeczenie sądowe
hierarchicznie i politycznie innemu organowi,
pozbawiony przymiotu niezawisłości
- organ jest bezpośrednio zainteresowany
rozstrzygnięciem
- nadzór wewnętrzny (instancyjność) i zewnętrzny
(sądownictwo administracyjne)
- efekt : akt administracyjny
•
fazy procesu stosowania prawa.
1. ustalenie stanu faktycznego:
- rezultat rozumowań o charakterze poznawczym, opierających się na założeniu że to co
zaszło w rzeczywistości społecznej powinno być należycie ustalone i wyjaśnione.
- niekiedy norma może zakładać że do pełnego wyjaśnienia stanu faktycznego oprócz
wypowiedzi stwierdzających wystąpienie danych faktów konieczna jest ich kwalifikacja z
punktu widzenia jakiegoś systemy aksjologicznego pozwalająca ocenić stopień czy też
natężenie wystąpienia określonych faktów
2. decyzja walidacyjna (ustalenie podstawy normatywnej decyzji stosowania prawa)
- będzie ona najczęściej wyrażona w przepisach aktu normatywnego w kulturze prawa
stanowionego, zaś w kulturze common low wypływa ona z precedensu prawotwórczego
- podstawa normatywna decyzji może opierać się na prawie międzynarodowym bądź na
normie pozaprawnej (np.moralnej lub zwyczajowej)
3. decyzja interpretacyjna (ustala znaczenie odkodowanej z przepisu prawnego normy
prawnej)
4. decyzja subsumcyjna/kwalifikująca (ustala podciągnięcie ustalonego stanu faktycznego
pod zinterpretowaną podstawę normatywną decyzji)
- w tej fazie ma miejsce zestawienie elementów stanu faktycznego z elementami
zinterpretowanej normy
- można dokonywać subsumcji cząstkowej w odniesieniu do poszczególnych elementów
stanu faktycznego wkrótce po ich ustaleniu
5. wydawanie decyzji stosowania prawa (zastosowanie normy sankcjonującej)
- w przypadku pozytywnej decyzji subsumcyjnej następuje ustalenie wiążących
konsekwencji prawnych wystąpienia danego stanu faktycznego
↓
- może to być konsekwencja negatywna – sankcja
- albo pozytywna – stwierdzenie istnienia czyjegoś prawa
- możliwe też jest też odstąpienie od wymierzenia konsekwencji
6. uzasadnienie decyzji stosowania prawa
- jego podstawową funkcją jest przekonanie odbiorców decyzji o jej racjonalności,
trafności i słuszności
- odbiorcami uzasadnienia oprócz adresatów decyzji mogą być też inne podmioty
stosujące prawo, środowisko prawnicze czy też publiczność
18.Odpowiedzialność prawna:
•
pojęcie i podstawowe typy odpowiedzialności prawnej;
odpowiedzialność prawna – obowiązek odpowiadania przed kimś za własne czyny i
ponoszenia za nie konsekwencji przewidzianych przez prawo
- można odpowiadać przed zwierzchnikiem, rodzicami, społeczeństwem, sądem,
uprawnionym organem państwowym itp.
- przedmiot odpowiedzialności – zachowania za które można być pociągniętym do
odpowiedzialności prawnej
- podmiot odpowiedzialności – ktoś przed kim odpowiada się prawnie za skutki jakichś
zachowań
- istota: każdy podmiot prawa naruszający swoim zachowaniem obowiązującą normę prawna
winien ponieść pewne negatywne konsekwencje
Typy odpowiedzialności prawnej:
1. karna
- należy do niezawisłych sądów
- niezbędną przesłanką pociągnięcia jednostki jest wydanie i uprawnomocnienie się
skazującego orzeczenia sądowego w sprawie o popełnienie przestępstwa
- wszczęcie postępowania następuje poprzez wniesienie aktu oskarżenie przez
oskarżyciela publicznego bądź prywatnego
- podmiotami są zasadniczo jednostki choć ostatnio ( w Polsce od 2003r) wprowadzono
możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych – korupcja,
nieuczciwa konkurencja, pranie brudnych pieniędzy itp.
- przedmiotem odpowiedzialności karnej jest zawinione popełnienie czynu zabronionego
przez ustawę karną obowiązującą w czasie popełnienia tego czynu
↓
Związanie jednostki odpowiedzialnością karną polega na udowodnieniu popełnienia
czynu zabronionego ale także i udowodnieniu winy
- przesłanki w trakcie postępowania karnego decydują o możliwości nałożenia sankcji
karnej na sprawcę, jaki będzie zakres i charakter (rodzaj) sankcji
- czyn zabroniony jest czynem stypizowanym w ustawach karnych jako czyn zakazany
pod groźbą kary która stanowi szczególną sankcję prawną polegającą na pozbawieniu lub
ograniczeniu wolności jednostki
- podstawowe źródło prawa karnego w Polsce: kodeks karny – 6 czerwca 1997r.
- czyny zabronione mogą mieć charakter przestępstw (zbrodnie, występki) lub wykroczeń
- w polskim prawie karnym:
- nie stanowi przestępstwa czyn zabroniony którego społeczna szkodliwość jest
znikoma
- do odpowiedzialności karnej można pociągnąć sprawcę czynu zabronionego
który
ukończył 17 lat i w wyjątkowych przypadkach tego który
ukończył 15 lat
- odpowiedzialność karna powstaje po uprawnomocnieniu się wyroku sądy w konkretnej
sprawie
2. cywilna
- podmiotami są osoby fizyczne, prawne, skarb państwa oraz inne podmioty prawa
cywilnego
- odpowiedzialność cywilna obejmuje nie tylko własne zachowania podmiotów prawa
cywilnego ale także działania organów tych podmiotów (w przypadku osób prawnych),
ich pełnomocników, skutki prawne cudzych zachowań (zwierząt i zdarzeń mających
charakter faktów prawnych)
- można być pociągniętym do odpowiedzialności cywilnej nawet gdy brak jest podstaw do
stwierdzenia ze przekroczenie prawa nastąpiło w bezpośrednim związku przyczynowym z
zachowaniem podmiotu prawa, który pociągamy do odpowiedzialności cywilnej
•
odpowiedzialność z tytułu niewykonania zobowiązania
•
odpowiedzialność z tytułu nienależytego wykonania
zobowiązania (ex contractu)
•
odpowiedzialność z tytułu czynu niedozwolonego (ex delicto)
- polega na obowiązku naprawienia szkody wyrządzonej innemu
podmiotowi przez tego kto z własnej winy ją wyrządził
- obowiązek taki powstaje wraz z wyrządzeniem szkody która jej
sprawca (jako dłużnik) powinien niezwłocznie naprawić poprzez
odpowiednie zachowanie (świadczenie) wobec poszkodowanego
(jako wierzyciela)
- w przypadku gdy dłużnik stwierdzi iż to nie on jest sprawcą szkody
lub gdy rzeczywista szkoda jest np. mniejsza to zasadność roszczenia
wierzyciela będzie musiał rozstrzygnąć sąd
↓
Wtedy wierzyciel musi udowodnić przed sądem powstanie szkody i i
to ze doszło do niej w skutek zawinionego zachowania innego
podmiotu prawa cywilnego
- jeśli szkoda została wyrządzona przez osobę prawną
odpowiedzialność ponosi osoba prawna ale gdy za szkodę
wyrządzoną przez funkcjonariusza państwowego przy wykonaniu
przez niego powierzonych mu czynności odpowiedzialność ponosi
Skarb Państwa
- bez udowodnienia winy sprawcy szkody odpowiedzialność z tytułu czynu niedozwolonego
nie powstanie
Zasady odpowiedzialności cywilnej:
- odpowiedzialność na zasadzie winy
- odpowiedzialność na zasadzie ryzyka (polega na tym ze ustawodawca nakłada na określony
podmiot obowiązek naprawienia szkody bez względu na to czy podmiot ten jest rzeczywistym
sprawcą szkody i czy szkoda została przez ten podmiot zawiniona np. stosunki pomiędzy
producentami i konsumentami jako nabywcami tzw. niebezpiecznych produktów)
- odpowiedzialność na zasadzie winy i ryzyka powstają z mocy przepisu prawa lub
umowy i nie wymagają uruchomienia organów ochrony prawnej
- zasada słuszności (stosowana wyjątkowo) – polega na zmniejszeniu przez sąd obowiązku
naprawienia lub zrekompensowania szkody w stosunku do sprawcy którego wina za
wyrządzenie szkody nie budzi wątpliwości jeżeli przemawiają za tym istotne względy
społeczne
- polega na udowodnieniu przed sądem ze istotne względy współżycia społecznego
wymagają ograniczenia odpowiedzialności na zasadzie winy
- może spowodować nałożenie przez sąd obowiązku całkowitego lub częściowego
naprawienia szkody przez sprawcę który z mocy prawa nie jest odpowiedzialny za
szkodę
- odpowiedzialność cywilna powstaje po zawiązaniu się węzła zobowiązaniowego pomiędzy
określonymi podmiotami prawa cywilnego
- w przypadku uchylania się danego podmiotu od odpowiedzialności cywilnej podmiot
zainteresowany w ustaleniu takiej odpowiedzialności może zwrócić się o udzielenie takiej
ochrony do właściwego sądu
ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA
↓
↓
odpowiedzialność na gruncie prawa publicznego;
↓
↓
Karna
cywilna
1. z tytułu niewykonania lub
pracowników
nienależytego wykonania
wykonujących
zobowiązania (ex contractu)
Zawodowa;
2. z tytuły czynu niedozwolonego
osób o innym
(ex delicto)
na gruncie prawa wewnętrznego
↓
odpowiedzialność dyscyplinarna
(odnosi się do odpowiedzialności
np. w zakładach pracy i osób
określony zawód – odp.
czasami termin ten dotyczy także
niż zawodowo określonym statucie
– np.studenci
WZAJEMNE ZWIĄZKI PRAWA I PAŃSTWA
1. Pojęcie państwa - szczególna wspólnota społeczna;
- struktura społeczna charakteryzująca się wyodrębnieniem władzy publicznej;
• cechy systemu władzy publicznej.
2. Definicja państwa G. Jellinka: wspólnota ludzi zamieszkująca wyodrębnione
terytorium i podlegająca jednej władzy zwierzchniej na tym terytorium.
- Kwestia uznania państwa przez społeczność międzynarodową – podmiotowość
prawnomiędzynarodowa i zdolność traktatowa.
podmiotowość prawnomiędzynarodowa - zdolność prawna, która oznacza, że
uczestnicy stosunków międzynarodowych mogą być podmiotem praw i obowiązków
orazzdolność do działania, tj. zdolność do samodzielnego wykonywania czynności ze
skutkiem prawnym.
zdolność traktatowa - zdolność do zawierania umów międzynarodowych.
3. Cechy organizacji państwowej:
- terytorialność;
- uniwersalny zasięg społeczny
- służebność wobec wspólnoty narodowej;
- polityczny charakter;
- przymusowość;
- suwerenność.
4. Porządek prawny i system prawny państwa.
• Relacje między zjawiskami państwa i prawa w organizacji państwowej opartej
na zasadzie demokratycznego państwa prawnego.
SYSTEM WŁADZY PUBLICZNEJ W PAŃSTWIE
• Funkcje władzy publicznej:
wewnętrzne (regulacyjna, organizatorska, gwarantowanie bezpieczeństwa)
zewnętrzne (ochrona racji stanu, ochrona obywateli, zapewnienie bezpieczeństwa
zewnętrznego).
• Rola prawa w realizacji funkcji władzy publicznej:
1. prawo jako gwarant społecznego ładu normatywnego i uniwersalnych
wartości społecznych;
Normy prawne wyznaczają pozycje i role pełnione przez jednostki, ich organizacje i
instytucje w ramach organizacji państwowej. Określają też sposób i środki kontroli
społecznej, popartej przymusem państwowym, a więc kontroli zachowań jednostkowych pod
kątem ich zgodności z obowiązującymi normami postępowania. Wyznaczają też sposoby
osiągnięcia pewnych skutków prawnych (np. przeniesienia wartości). Regulacja prawna życia
społecznego warunkuje stabilosc relacji społecznych, przewidywalność działań organów
władzy publicznej i zachowań jednostkowych.
2. prawo jako instrument w rękach władzy publicznej – kwestia legitymizacji
władzy publicznej i prawa.
Legitymizowanie władzy publicznej to działania zmierzające do uznania danego ośrodka
władzy za prawowity.
Legitymizacja prawa to uznanie prawa przez zasadniczą część adresatów aby było
skuteczne.
• Struktura władzy publicznej we współczesnym państwie:
Modele władzy publicznej (władza jednolita a władza podzielona);
→ Władza jednolita - sprawowana przez jeden organ, niepodzielna, w krajach
niedemokratycznych
→ Władza podzielona – władza oparta na trójpodziale władzy Monteskiusza: władza
wykonawcza, sądownicza i ustawodawcza.
Władza publiczna – władza państwowa – władza samorządowa;
Władza publiczna – obejmuje duże, niepowiązane więzami osobistymi społeczności
(zdolność podmiotów uprawnionych do narzucania woli podmiotom podporządkowanym
w tych dziedzinach życia społecznego, które dotyczą wszystkich osób i organizacji
podległych i są dostępne dla ogółu, a zatem powszechne oraz jawne.)
Władza państwowa – prawowana przez specjalny aparat (wojsko, policja, sądy,
prokuratura), który dysponuje środkami oddziaływania, takimi jak np.: przymus fizyczny,
stosowany w sytuacjach zagrożenia lub łamania prawa; bodźce materialne i moralne, w
formie nagród i kar; kontrola poprzez stosowanie nadzoru nad instytucjami i
organizacjami działającymi w państwie; mobilizacja (powoływanie do wojska).
Władza samorządowa –
Władze centralne a władze lokalne; naczelne, centralne i terenowe organy władzy
publicznej).
Władza centralna – są to te organy, które określa się jako zwierzchnie wobec pozostałych
organów i innych podmiotów organizacyjnych państwa w strukturze administracji rządowej.
Naczelne organy administracji publicznej są powoływane przez Prezydenta bezpośrednio albo
po uprzednim wyborze przez Sejm. Ich właściwość miejscowa obejmuje terytorium całego
państwa.
Władza lokalna - instytucja polityczna, która dysponuje możliwością wpływania na
tworzenie reguł obowiązujących w danej społeczności, ograniczonej terytorialnie. Władza
lokalna jest częścią władzy państw, ponieważ podlega ona centralnym ośrodkom decyzyjnym
i obowiązującemu w kraju prawu (np. konstytucji). Władza ta nie jest suwerenna. Władza
lokalna powstała dlatego, że państwo zrezygnowało na jej rzecz z części swoich uprawnień,
jednocześnie ściśle określając zakres jej kompetencji oraz skalę jej odpowiedzialności.
ORGANY WŁADZY PUBLICZNEJ: Naczelne Centralne Terenowe
Władza publiczna w państwie unitarnym i w państwie federacyjnym.
Państwo unitarne – państwo w którym nie istnieje podział na samodzielne człony-jedynie
zwykły podział administracyjny, istnieje jedynie centralna władza wykonawcz
Zasady unitaryzmu- w konstytucji została sformułowana następująco (art. 3) RP jest
państwem jednolitym)
Z tego sformułowania wynika szereg konsekwencji oznacza to bowiem, że Polska nie jest
państwem federalnym (czyli nie jest państwem związkowym )oznacza to także, że nie jest
państwem regionalnym
Państwo unitarne to takie państwo, gdzie struktura władzy publicznej jest jednolita. Oznacza
to, że władze lokalna nie są skonstruowane na zasadzie i opozycji, czy rywalizacji wobec
władzy centralnej.
–
–
–
–
Państwo unitarne (jednolite) charakteryzuje się:
jednolitym obywatelstwem (jednym)
jednolitym systemem prawnym
jednolitym zasadami aparatu państwowego
Państwo federacyjne – władza jest zdecentralizowana; kłada się z wielu państw, które
ograniczyły swoją suwerenność na rzecz powołanego przez siebie państwa; podział instytucji
władzy państwowej między całość związku i poszczególne jego części składowe (landy,
stany, republiki), które w określonym zakresie regulują swoje sprawy samodzielnie przez
własne organy władzy- w sposób odrębny, a często również odmienny od pozostałych części
państwa.
PRAWO STANOWIONE A PRAWO PRECEDENSOWE (JUDGE-MADE LAW)
• Podstawowe rodzaje działalności prawotwórczej oraz ich ewolucja: prawo
zwyczajowe – prawo stanowione – prawo precedensowe – umowy prawotwórcze –
recepcja prawa.
Europejska kultura prawna, sięgająca czasów starożytnej Grecji i Imperium Rzymskiego legła
u podstaw dwóch głównych typów systemu prawa we współczesnym świeci: prawa
kontynentalnego (prawa stanowionego) oraz prawa powszechnego – common law (prawa
precedensowego).
TYP PRAWA USTAWOWEGO
Kontynentalna kultura prawa obejmuje obszar Europy (poza Anglią) oraz Ameryki
Łacińskiej, jej elementy znajdziemy w Luizjanie i Szkocji. Podział porządków prawnych tej
kultury: odłam romański, germański oraz podkultura skandynawska.
• Cechy porządku prawa stanowionego w tzw. kontynentalnej kulturze prawnej:
a) stanowienie prawa jako szczególny proces decyzyjny w systemie władzy
publicznej państwa;
System ten opiera się na założeniu prymatu prawa stanowionego oraz ustawodawstwa jako
zasadniczego sposobu stanowienia prawa.
b) rozdział procesów tworzenia i stosowania prawa;
W tym systemie istniej teoretyczne i praktyczne rozdzielenie działalności prawotwórczej
(polegającej na tworzeniu aktów normatywnych, tj. aktów zawierających generalnoabstrakcyjne normy prawne) oraz stosowania prawa (polegające na podejmowaniu decyzji
prawnych konkretno-indywidualnych na podstawie obowiązujących norm prawnych).
c) prawotwórcza rola parlamentu – moc prawna ustawy;
Parlament realizuje swoją funkcja ustawodawcza poprzez prawo do stanowienia ustaw, które
są podstawowymi aktami prawnymi. Ustawy są aktem bieżącej działalności prawodawczej,
muszą być zgodne z konstytucją. Tworzenie ustaw należy do wyłącznych kompetencji
parlamentu , odznaczają się najwyższą mocą prawną
d) porządek konstytucyjny a ustawodawstwo i tworzenie aktów
wykonawczych;
System aktów normatywnych jest sformułowany hierarchicznie, na jego czele stoi konstytucja
(najczęściej pisana, oprócz Wielkiej Brytanii). Konstytucja określa ustrojowe zasady
funkcjonowania państwa, treść i sposoby zagwarantowania praw człowieka i obywatela oraz
zaspokajania potrzeb społecznych, sposób tworzenia prawa, hierarchię źródeł prawa a także
kompetencje i wzajemne relacje pomiędzy organami władzy państwowej.
Akty wykonawcze (rozporządzenia, uchwały, zarządzenia) traktowane są jako akty
podustawowe; muszą być tworzone w ramach ustaw, na ich podstawie oraz dla realizacji
celów i zadań zawartych w ustawach.
e) badanie konstytucyjności ustaw i legalności innych aktów normatywnych
powszechnie obowiązujących.
Zgodność ustaw z konstytucją – konstytucyjność, a także aktów podstawowych z ustawami –
legalność bada się w specjalnym trybie i przez sądy konstytucyjne. ( w Polsce jest to Trybunał
Konstytucyjny).
TYP PRAWA PRECEDENSOWEGO (common law) opiera się na założeniu
dopuszczalności tworzenia prawa (tj. generalno-abstrakcyjnych norm prawnych) przez
sędziów w postaci precedensowych rozstrzygnięć sądowych. Instytucje prawne czerpią z
kształtowanych zwyczajów społecznych.
System ten przyjęty jest współcześnie w Wielkiej Brytanii, Kanadzie (bez Quebec), Stanach
Zjednoczonych (bez Louisiany), Australii, Nowej Zelandii, Irlandii, Izraelu, Egipcie, Indiach i
na Filipinach.
• Cechy porządku prawnego w tzw. anglosaskiej kulturze prawnej:
a) porządek konstytucyjny i szczególna rola sądów w badaniu zgodności prawa z
zasadami konstytucyjnymi;
Konstytucja nie jest zbiorem prawa spisanych i wydanym jako jeden dokument; składaj ą się
na nią ustawy dotyczące spraw ustrojowych państwa.
Judical review to badanie zgodności prawa z zasadami konstytucyjnymi.
b) nieostra granica między tworzeniem i stosowaniem prawa;
Nie da się precyzyjnie oddzielić pojęć tworzenia i stosowania prawa, ponieważ prawo może
powstawać w drodze stosowania czyli podejmowania indywidualnych decyzji
precedensowych. Normy prawne (częściej – legal rulet, tj. reguły prawne) budowane są na
podstawie przepisów, ale także na podstawie ratio decidendi precedensu.
Parlamenty oraz organy władzy wykonawczej tworzą prawo w drodze wydawania
odpowiednich aktów normatywnych (ustawy, rozporządzenia), są traktowane jako prawo
dopełniające prawo precedensowe.
Prawo precedensowe może być zmieniane przez ustawy. Prawo ustawowe jest traktowane
jako prawo szczególne e stosunku do prawa powszechnego.
c) istota sądowego precedensu prawotwórczego.
Prawo precedensowe wyrasta z konkretnych decyzji sądowych. Jeżeli kolejne sądy w
podobnych sprawach oprą się na regule, którą po raz pierwszy zastosował dany sąd, staje się
on częścią common law. Do stosowania owych reguł sądy są zobowiązane poprzez
dyrektywę podobnego orzekania w podobnych sprawach (stare decisis). Sądy te mogą też
orzekać na podstawie ustaw, a także mogą stanowić orzeczenia precedensowe w sytuacji
braku ustawy lub jej niezgodności z konstytucją.
PRAWO KRAJOWE – PRAWO UE – PRAWO MIĘDZYNARODOWE
• Pojęcie i elementy składowe porządku prawa krajowego:
PORZĄDEK PRAWNY oznacza normy i przepisy obowiązujące na danym terenie w
zakresie, którego działają. Porządek prawny jest systemem prawa, jest ścisłą hierarchią
organów reprezentujących prawo w danym państwie czy na danym terenie. Wszystkie organy
są ze sobą powiązane i są wobec siebie uzależnione. Porządek prawny obejmuje wszystkie
dziedziny życia społecznego, politycznego i gospodarczego.
• Źródła prawa i normy prawne oraz instytucjonalny system organów władzy
publicznej (zasady ustrojowe i porządek konstytucyjny);
Źródła prawa – omówione
Normy prawa – omówione
• Instytucjonalny system organów władzy państwowej:
Organem państwowym jest odpowiednio zorganizowana instytucja, utworzona na
podstawie przepisów prawa i powołana do wykonywania określonych zadań w imieniu
państwa, będąca częścią aparatu państwowego. Z podmiotowego punktu widzenia organ
państwowy może być jednoosobowy lub kolegialny.
Według konstytucji z 1997 r.: „Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i
równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej” (art. 10
ust. 1). Wadzę ustawodawczą sprawują Sejm i Senat, władzę wykonawczą Prezydent i
Rada Ministrów, a władzę sądowniczą sądy i trybunały.)
Następstwem podziału władz jest również podział organów państwowych na:
1) organy ustawodawcze,
2) organy wykonawcze,
3) organy sądownicze.
instytucje prawne - zespół ściśle powiązanych ze sobą norm prawnych w sposób
funkcjonalny regulujących trwanie, powstanie lub ustanie jakiegoś stosunku
prawnego. Rodzajem instytucji prawnych są instytucje procesowe, regulujące pozycję
stron w czasie trwania postępowania.
Przykładowe instytucje prawne: instytucja małżeństwa, własności, sprzedaży,
warunkowego zawieszenia kary.
• kultura prawna – omówiona i świadomość prawna.
świadomość prawna - to znajomość przepisów i instytucji prawnych jak również ocena
prawa przez społeczeństwo i jego zdolność do postulowania zmian prawnych pożądanych
przez społeczeństwo. Świadomość prawna sama w sobie nie oznacza przestrzegania
prawa przez ogół społeczeństwa.
• Zasady ustrojowe:
Na gruncie konstytucji z 2 kwietnia 1997 r. możemy wymienić następujące zasady:
1) Suwerenności narodu,
2) Republikańskie formy państwa prawnego,
3) Demokratycznego państwa prawnego,
4) Podziału władzy i równowagi władz,
5) Reprezentacji politycznej
6) Dwuizbowości parlamentu,
7) Pluralizmu politycznego,
8) Wzajemnej niezależności i współdziałania państwa i kościołów oraz innych związków
wyznaniowych,
9) Wolności i praw człowieka oraz obywatela,
10) Parlamentarnej formy rządów,
11) Odrębności władzy sądowej oraz niezawisłości sądów i trybunałów,
12) Społecznej gospodarki rynkowej,
13) Wolności gospodarczej,
14) Ochrony własności.
•
•
Pojęcie i elementy składowe porządku prawnego Unii Europejskiej:
ŹRÓDŁA PRAWA ORAZ NORMY PRAWNE oraz instytucjonalny system organów
władzy publicznej;
Prawo wspólnotowe – prawo składające się na system prawny Wspólnot Europejskich i Unii
Europejskiej.
- Podstawowym podziałem prawa wspólnotowego jest podział na prawo pierwotne –
stanowione przez państwa członkowskie jako część prawa międzynarodowego, oraz prawo
wtórne – stanowione przez organy wspólnotowe. W razie konfliktu norm prawnych z zakresu
prawa pierwotnego i prawa wtórnego, pierwszeństwo przysługuje zawsze prawu
pierwotnemu.
- prawo pierwotne
- traktaty założycielskie Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej
- traktaty zmieniające postanowienia traktatów założycielskich
- protokoły i oświadczenia przyjęte przez państwa członkowskie i załączone do
traktatów
- traktaty akcesyjne zawierane z nowymi państwami członkowskimi
- traktaty budżetowe i reformujące zasady finansowania wspólnot
- Prawo wtórne jest tworzone przez instytucje Wspólnot na podstawie prawa pierwotnego.
Składa się ono z ogromnej liczby aktów prawnych, z których każdy należy do jednej z pięciu
kategorii:
- rozporządzenia
- dyrektywy
- decyzje
- opinie
- zalecenia
- umowy międzynarodowe zawarte przez Unię z państwami trzecimi i organizacjami
międzynarodowymi;
INSTYTUCJE ORGANÓW WŁADZY PUBLICZNEJ UE:
a. Zespół norm wspólnotowych określających kompetencje lub uprawnienia innych
podmiotów Unii – OBYWATELSTWO ( wprowadził je traktat z Maastricht) ,
Obywatelstwo przysługuje każdemu ex lege, uzupełnia obywatelstwo krajowe.
Obywatelstwo to uprawnia m.in. do:
- uprawnienia związane z zakazem dyskryminacji;
- swobodny przepływ pracowników, świadczenia usług
- prawo skargi do Trybunału Sprawiedliwości;
- swoboda poruszania się na terytorium dowolnego państwa; itd.
b. Parlament Europejski składa się z przedstawicieli społeczeństw państw
członkowskich wybranych w wyborach powszechnych spośród obywateli państw
członkowskich w miejsce sta lego pobytu. Parlamentarzyści reprezentują społeczność
Wspólnot Europejskich. Pełni funkcje inicjująco – doradcze w stanowieniu prawa oraz
kontrolę w stosunku do działań Komisji.
c. Rada – instytucja zapewniające regularne spotkania szefów państw w celu
planowania kierunków polityki. Rada koordynuje narodowe polityki gospodarcze i
posiada kompetencje decyzyjne w zakresie formułowania i określania sposobów
realizacji polityki Wspólnot. Decyzje podejmuje na zasadzie jednomyślności. Może
podejmowac także decyzje dotyczące wspólnej polityki zagranicznej .
d. Komisja – podstawowy organ władzy wykonawczej Wspólot Europejskich oraz ciało
zadzorujące właściwe stosowanie prawa wspólnotowego, a także decyzji
wspólnotowych. Składa się z komisarzy (27) powoływanych na 5 lat. Są niezależni
od władz państw członkowskich, podejmują decyzję bezwzględną większością
głosów bądź w trybie obiegowym. Komisja ma prawo inicjatywy uchwałodawczej,
realizuje też funkcje nadzorczo – kontrolne w odniesieniu do wtórnego prawa
wspólnotowego, ponosi odpowiedzialnośc przed parlamentem europejskim.
e. Trybunał Sprawiedliwości - (Luksemburg ); pełni funkcję sądy konstytucyjnego,
administracyjnego, cywilnego oraz międzynarodowego. Składa się z 15 sędziów
powoływanych na 6 lat. Trybunał jest właściwy w sprawach: skarg przeci państwom
członowkwskim w przedmiocie naruszania obowiązku wynikającego z postanowień
traktatowych; skarg o uchylenie aktu prawnego wydanego przez organy wspólnotowe;
skarg odszkodowawczych przeciw Wspólnotom z tytułu odpowiedzialności
deliktowej; może wydawac orzeczenia wstępne na wniosek sądów krajowych i dot
interpretacji postanowień traktatowych.
f. Trybunał Obrachunkowy – kontroluje rachunki dotyczące wydatków i dochodów
Wspólot, organów wspólnotowych oraz funkcjonowania finansowego Wspólot. Wynik
kontroli jest publikowany w Dzienniku Urzędowym Wspólot.
• kształtowanie się instytucji prawnych Unii Europejskiej;
Etap 1.
1951 r – powołanie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (traktat paryski )
1957 r – powołanie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Europejskiej Wspólnoty Energii
Atomowej (traktat rzymski)
Etap 2.
Jednolity Akt Europejski (1986), Traktat o UE , zwany Traktatem z Maastricht powołujący 1
listopada 1993 roku UE.
Etap 3.
Traktat amsterdamski z 1997 roku,
Etap 4.
Traktat nicejski z 2001 ( w życie wszedł 1 lutego 2003 r.)
Na jego podstawie dokonuje się proces poszerzania Wspólnot Europejskich i Unii
Europejskiej.
Etap 5.
Traktat lizboński z 2007 ( w życie wszedł 2009 r. )
Traktat z Maastricht powoływał nową strukturę – UE, która tworzy zinstytucjonalizowaną
formę współpracy pomiędzy państwami członkowskimi.
Instytucje Wspólnot Europejskich stanowią pochodną instytucji demokracji parlamentarnej,
kompetencje władcze są rozdzielone pomiędzy poszczególne organy wspólnotowe.
• kształtowanie się europejskiej kultury prawnej.
http://www.ce.uw.edu.pl/pliki/pw/1-2000_Tokarczyk.pdf ? - nie wiem czy to jest w
porządku, ale warto poczytac.
• Pojęcie międzynarodowego porządku prawnego:
• wartości i zasady oraz źródła międzynarodowego porządku prawnego;
- Podstawowe zasady prawa międzynarodowego – są one zawarte w Deklaracji Przyjaznych
Stosunków i Współdziałania Państw (została ona uchwalona na podstawie KNZ 1870 r.):
1. zasada powstrzymania się przez państwa od groźby lub użycia siły
2. zasada rozstrzygania sporów międzynarod. środkami pokojowymi
3. zasada obowiązku nie mieszania się bezpośr. Z jakiegokolwiek powodu w sprawy wew. i
zew. Jakiegokolwiek państwa
4. zasada obowiązku współdziałania ze sobą bez względu na ustrój, różnice kulturowe i
społeczne
5. zasada równouprawnienia i samostanowienia narodów
6. zasada równości suwerennej
7. zasada wypełniania obowiązków międzynar. Związanych z przestrzeganiem KNZ
- W prawie międzynarodowym nie istnieje zatem hierarchia źródeł prawa w znaczeniu
formalnym
- źródła zostały wymienione w art. 38 Statutu Międzynarodowego Trybunału
Sprawiedliwości.
źródłami prawa międzynarodowego w znaczeniu formalnym są:
- konwencje międzynarodowe,
- zwyczaj międzynarodowy,
- ogólne zasady prawa uznane przez narody cywilizowane
- akty jednostronne państw
- wiążące uchwały organizacji międzynarodowych.
orzeczenia sądowe i poglądy doktryny nie są źródłami prawa międzynarodowego w znaczeniu
formalnym
•
międzynarodowe instytucje prawne.
Wzajemne powiązania i oddziaływania między porządkiem prawa krajowego, prawa Unii
Europejskiej i prawa międzynarodowego
SYSTEM ŹRÓDEŁ PRAWA KRAJOWEGO (na przykładzie źródeł prawa w
Rzeczypospolitej Polskiej)
• KONSTYTUCJA
KONSTYTUCJA – słowo wywodzące się z łac. Constituere (ustanawiać, urządzać).
Używane jest z reguły do oznaczenia pewnych fundamentalnych aktów, ustanawiających
zasady organizacji lub funkcjonowania pewnych całości społecznych.
→ W JĘZYKU PRAWNYM – KONSTYTUCJA oznacza zespół fundamentalnych
norm prawnych, określających zasady ustroju państwowego i status jednostki w
państwie.
→ KONSTYTUCJA W ZNACZENIU MATERIALNYM utożsamiana z konstytucją
niepisaną, która obejmuje zasady ustroju państwowego rozproszone w różnych aktach
normatywnych oraz zawarte w niektórych orzeczeniach precedensowych sądów.
→ KONSTYTUCJA W ZNACZENIU FORMALNYM – obejmuje normy zawarte w
akcie normatywnym o najwyższej mocy prawnej, opatrzone nazwą „konstytucja”.
→ W SYSTEMIE PRAWA KONTYNENTALNEGO konstytucję określa się jako akt
ustawodawczy o najwyżej mocy prawnej opatrzony specjalną nazwą oraz
przyjmowany i zmieniany w szczególnym trybie.
SZCZEGÓLNOŚC KONSTYTUCJI JAKO AKTU NORMATYWNEGO polega na tym,
że sposób jej przyjęcia musi odpowiadać wymogom demokratycznego państwa prawa, np. na
powierzeniu przygotowania i jej uchwalenia przez ciało wyłonione specjalnie w tym celu w
drodze demokratycznych wyborów. Tzw. konstytuancie. Nazwa konstytucji jest zastrzeżona
tylko dla jednego aktu normatywnego, odznaczającego się najwyższą mocą prawną i
przyjętego w szczególnym trybie. Wszelkie zmiany jej przepisów mogą następować jedynie w
trybie określonym w samej konstytucji oraz w formie szczególnym aktów normatywnych
parlamentu – ustaw konstytucyjnych.
MATERIA KONSTYTUCYJNA – zakres spraw jakie mogą być uregulowane jedynie w
konstytucji, określa:
1) suwerena oraz sposoby sprawowania przezeń władzy;
2) zasady wyznaczające relacje między państwem a obywatelem, granice ingerowania
władzy państwowej w sferę wolności jednostek, obowiązki państwa wobec obywateli
oraz innych jednostek;
3) podstawowe zasady i wartości ustroju państwowego;
4) rolę i kompetencję samorządu terytorialnego oraz innych rodzajów samorządu w
wykonywaniu władzy publicznej.
ZAKRES TREŚCIOWY KONSTYTUCJI :
– wartości i zasady porządku konstytucyjnego (zasady ustroju politycznego i społecznogospodarczego);
– wolności i prawa człowieka i obywatela;
– charakterystyka źródeł prawa
– charakterystyka roli ustrojowej oraz kompetencji organów władzy wykonawczej,
ustawodawczej i sądowniczej;
– określenie roli ustrojowej i kompetencji samorządu terytorialnego oraz jego organów
w realizowaniu zadań publicznych.
– zmiana Konstytucji – ustawy konstytucyjne.
ZMIANA KONSTYTUCJI
Zmiana konstytucji odbywa się w specjalnym trybie ustawowym. . wprowadzenie zmian do
Konstytucji wymaga uchwalenia ustawy przez Sejm (większością co najmniej 2/3 głosów w
obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów ) a następnie w takim samym
brzmieniu przez Senat (bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy
ustawowej liczby senatorów). Może zostac również przeprowadzone referendum.
Ustawa zmieniająca konstytucję nazywana jest USTAWĄ KONSTYTUCYJNĄ, przysługuje
im moc prawna równa mocy prawnej konstytucji, co oznacza konieczność zgodności innych
aktów normatywnych z przepisami w niej zawartymi.
• MATERIA USTAWOWA
MATERIA USTAWOWA- ten zakres spraw, które mogą być regulowane tylko w drodze
stanowienia prawa
• kwestie ustrojowe (struktura, kompetencje organów publicznych, struktura władzy)
• prawa i wolności obywatelskiej
USTAWA I AKT NORMATYWNY O MOCY USTAWY
USTAWA:
a)jest to akt normatywny uchwalany przez parlament (wyłączność stanowienia ustaw, w
trybie ustawodawczym); powszechnie obowiązujący
b)zajmuję pozycję bezpośrednio po konstytucji
c)akt normatywny o nieograniczonym przedmiotowo zakresie normowania
RODZAJE USTAW:
• KODEKS – regulacja ustawowa normująca wyodrębnioną dziedzinę stosunków
społecznych. (Kodeks cywilny)
• ORDYNACJA – nazywy tej używa siew odniesieniu do : ustaw normujących zasady
prawa wyborczego oraz tryb wyborów ; ustaw zawierających podstawowe pojecia i
zasady zobowiązań podatkowych. (Ordynacja podatkowa ; Ordynacja wyborcza do
Sejmu RP i do Senatu RP)
• PRAWO – ustawa regulująca w sposób kompleksowy pewien zakres spraw, ale nie
posiadająca jednorodnego charakteru ( np. Prawo o ruchu drogowym).
• USTAWA – pozostałe regulacje ustawowe ( Ustawa o czymś…)
PROCEDURA USTAWODAWCZA – schemat – str. 214
Ustawa organiczna –szczególny rodzaj ustawy wykonawczej do konstytucji, odnosi się do
ustroju państwa, struktury, zakresu organów państwowych, kompetencji i wzajemnych relacji
pomiędzy nimi.
AKTY O MOCY USTAWY:
1. akty wydane przez organy władzy wykonawczej (Prezydent, Premier, czasami przez
ministrów)
2. Mający moc równą ustawie
3. Regulujący sprawy, które reguluje ustawa (konstytucyjnie ograniczony zakres normowania)
4. Są wydawane w szczególnych wypadkach, np. w stanie wojny, gdy parlament nie może się
zebrać (dekret z mocą ustawy, rozporządzenie z mocą ustawy)
Ustawodawstwo delegowane- upoważnia się określone organy władzy wykonawczej do
stanowienia aktów z mocą ustawy (przekazuje się to prawo w wyjątkowych sytuacjach)
ZGODNOŚC USTAWY Z KONSTYTUCJĄ:
Zgodność ustawy z Konstytucją bada Trybunał Konstytucyjny na wniosek Prezydenta RP.
Jeśli TK stwierdzi że ustawa jest zgodna z Konstytucją to Prezydent może ją podpisać.
W sytuacji niezgodności z konstytucją jedynie niektórych przepisów ustawy, niemających w
ocenie TK zasadniczego znaczenia dla całości ustawy, Prezydent może podpisać ustawę z
pominięciem tych przepisów bądź zwrócić ustawę Sejmowi w celu usunięcia stwierdzonych
niezgodności.
W przypadku gdy TK stwierdzi o niezgodności ustawy z Konstytucją – Prezydent odmawia
jej podpisania.
• AKTY WYKONAWCZE
AKTY WYKONAWCZE
1. Akty wydawane na podstawie upoważnienia przyznanego w ustawie
2. Wydawane w celu wykonania ustawy
3. Przez organ władzy wykonawczej
4. Musi być zgodny z konstytucją i ustawą upoważniającą
Mają charakter służebny. Zawsze musi być wydany na podstawie prawnej.
Organy władzy wykonawczej mogą wydawać takie akty dotyczące tylko kompetencji, jakie
posiadają. Traci moc upoważniającą jeśli tą moc traci ustawa obowiązująca (rozporządzenia,
zarządzenia, uchwały(kolegialne).
Akty wykonawcze nie mają materii ustawowej , muszą być zgodne z ustawa i wykonywac
konkretne zalecenia z ustawy.
ZAKRES REGULACJI NORMATYWNEJ W AKTACH WYKONAWCZYCH –
reguluje się nimi tylko te sprawy które zostały przekazane do regulacji w drodze ustawowej.
Akty wykonawcze wydawane są przez:
– prezydenta (rozporządzenia i zarządzenia),
– Radę Ministrów (rozporządzenia),
– prezesa RM (rozporządzenia)
– poszczególnych ministrów (rozporządzenia i zarządzenia).
• ROZPORZĄDZENIA I AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO
ROZPORZĄDZENIA – wydawane na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w
ustawie i w celu jej wykonania; obowiązuje na terenie całego państwa.
ROZPORZĄDZENIA WYDAWANE SĄ PRZEZ:
– Prezydenta RP
– Radę Ministrów
– Prezesa Rady Ministrów
– Ministrów kierujących działem administracji rządowej
– Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
– Przewodniczący komitetu określonego w ustawie i powołanego w skład Rady
Ministrów
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO – stanowione są na podstawie i w granicach upoważnień
zawartych w ustawie; obowiązują na obszarze działania organów upoważnionych do ich
stanowienia.
WYDAWANE SĄ PRZEZ:
– Terenowe organy administracji rządowej (wojewodowie)
– Organy uchwałodawcze i wykonawcze samorządu terytorialnego
ZGODNOŚC AKTU WYKONAWCZEGO Z USTAWĄ - do kontroli legalności
(zgodności rozporządzenia z ustawą) powołany jest Trybunał Konstytucyjny, sprawdzana jest
zgodność aktu z całością prawodawstwa w skali całego kraju.
•
WYKONYWANIE AKTÓW PRAWA UE: (chyba będzie o tym mówił podrozdział 4
na str. 277)
KRAJOWY PORZĄDEK PRAWNY A ŹRÓDŁA PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO I
PRAWA UE
• Relacje między prawem krajowym a prawem międzynarodowym, w tym prawem
Rady Europy.
Stosunek prawa wewnętrznego do prawa międzynarodowego można przedstawić dwojako:
i.1. Jeśli norma ta zobowiązuje państwo-stronę umowy
międzynarodowej do wprowadzenia określonych zmian w
prawie krajowym to wprowadzenie tej normy następuje dopiero
po odpowiednich zmianach w prawie wewnętrznym,
dokonanych przez uprawniony do tego organ państwowy.
i.2. Jeśli norma prawa międzynarodowego jest sama w sobie
źródłem prawa i obowiązków oraz nadaje się do
bezpośredniego stosowania w ramach wewnętrznego systemu
prawnego państwa strony umowy międzynawowej to możliwe
jest:
- można przyjąć że norma taka działa od razu po ratyfikacji
umowy mdzn dokonanej przez odpowiedni organ (zasada ex
priori vi gore)
- norma międzynarodowa wymaga potwierdzenia przez
odpowiednie organy państwa w postaci odpowiednich aktów
prawotwórczych (ustaw)
Każde państwo jest zobowiązane wykonywać w dobrej wierze obowiązki wynikające z
ratyfikowanych norm prawa międzynarodowego (pacta sunt servanda).
Koncepcje relacji między prawem krajowym a międzynarodowym:
 KONCEPCJA MONISTYCZNA – zakłada prymat prawa międzynarodowego i nad
prawem krajowym.
- Leon Duguit twierdzi że państwa powinny budować swe wewnętrzne porządki prawne w
zgodzie z prawem międzynarodowym i jego nadrzędną zasadą – postępuj solidarnie.
 KONCEPCJA DUALISTYCZNA – przyjmuje, że prawo międzynarodowe i prawa
krajowe państw są odrębnymi porządkami prawnymi, niestykającymi się zasadniczo
ze sobą. O ich odrębności przesądza odmienność przedmiotu regulacji, jak też
odmienność systemu źródeł prawa . z uwagi na ich odrębność nie mogą nigdy wejsc w
konflikt między sobą , ponieważ normy prawa międzynarodowego przenikają do
prawa krajowego wyłącznie w drodze wyraźnych aktów krajowych.
• Relacje między prawem krajowym a prawem UE.
Istota tej relacji sprowadza się do przekazania przez państwa członkowskie części swych
kompetencji Wspólnotom. Podstawowe znaczenia mają trzy zasady: zasada bezpośredniego
obowiązywania i stosowalności; zasada bezpośredniej skuteczności i zasada pierwszeństwa
prawa wspólnotowego.
ZASADA BEZPOŚREDNIEGO OBOWIĄZYWANIA I STOSOWALNOŚCI: dotyczy
prawa pierwotnego, prawa międzynarodowego oraz rozporządzeń i decyzji w ramach prawa
pochodnego. Oznacza to, że powyższe rodzaje aktów prawnych obowiązują w państwach
członkowskich bezpośrednio, same przez się, bez konieczności transformacji prawa
krajowego.
ZASADA BEZPOŚREDNIEJ SKUTECZNOŚCI: prawa wspólnotowego w państwach
członkowskich wiąże się w pewnym sensie z zasadą poprzednią. Dotyczy sytuacji prawnej
jednostek i oznacza możliwość powoływania się przez nie na obowiązujące stosowalne prawo
wspólnotowe przed sądami i organami administracyjnymi państwa członkowskiego.
ZASADA PIERWSZEŃSTWA PRAWA WSPÓLNOTOWEGO nad prawem państw
członkowskich wiąże się z cechą struktury ponadnarodowej jaką jest Wspólnota. Została
wprowadzona przez orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości. Jej istota polega na przyznaniu
pierwszeństwa normie prawa wspólnotowego w przypadku niedającej się usunąć przez
zabiegi interpretacyjne kolizji pomiędzy normą prawa wspólnotowa a normą prawa
krajowego regulującymi ten same przedmiot.
• Krajowy porządek konstytucyjny i kwestia tzw. konstytucji UE.
Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy (Wspólnoty Europejskiej) (TKE,
Konstytucja dla Europy) – umowa międzynarodowa podpisana przez państwa członkowskie
Unii Europejskiej 29 października 2004 w Rzymie. W związku z brakiem ratyfikacji przez
wszystkie strony umowa nie weszła w życie.
Traktat składa się z 4 części:
Część I [bez tytułu] - zawiera podstawowe postanowienia dotyczące Unii i jej kompetencji,
liczy 60 artykułów
Część II - Karta Praw Podstawowych Unii
Część III - Polityka i funkcjonowanie Unii - najobszerniejsza część, liczy 342 artykuły
Część IV - Postanowienia ogólne i końcowe.
Poza tym dołączono kilka protokołów i deklaracji.
Konstytucja dla Europy miała wejść w życie zamiast dotychczasowych praw pierwotnych
Unii. Uchylone miały zostać traktat rzymski (TWE) i traktat z Maastricht oraz wszystkie
traktaty i akty je zmieniające i uzupełniające. Jednocześnie Unia Europejska miałaby uzyskać
osobowość prawną. Ponadto w konstytucji dokonano wyraźnego podziału na kompetencje
Unii, państw członkowskich oraz kompetencje dzielone.
Projekt miał prowadzić do wzmocnienia współpracy w sprawach wspólnej polityki
zagranicznej i bezpieczeństwa m.in. projekt zakładał powołanie europejskiego Ministra Spraw
Zagranicznych(Wielka Brytania, Polska i Hiszpania wolałyby, aby nosił on dotychczasowy
tytuł Wysokiego Przedstawiciela). Poza tym przepisy konstytucji znosiły wymóg
jednomyślności przy głosowaniach w sprawach dotyczących większości dziedzin wspólnej
polityki unijnej.
Wokół konstytucji wybuchło wiele kontrowersji m.in. podział głosów - siła głosu stała się
proporcjonalna do liczby ludności; niektóre kraje obawiały się dążenia do utworzenia
ściślejszej federacji europejskiej; kraje neutralne (Austria) i prowadzące politykę neutralności
(Szwecja, Finlandia) nie chciały włączyć się do projektu europejskich sił szybkiego
reagowania, a Wielka Brytania była niechętna wspólnej polityce społecznej i podatkowej.
Zgłaszała też sprzeciw wobec osobnego sztabu sił NATO i UZE;
• Znaczenie prawa traktatowego UE (tzw. prawa pierwotnego) krajowych
porządków prawnych państw członkowskich.
Prawo pierwotne ( traktatowe, konstytucyjne) obejmuje zasadniczą część prawa
wspólnotowego, konstytuującą same Wspólnoty oraz wprowadzające integrację w ramach
UE. W jego skład wchodzą: traktaty założycielskie Wspólnot, traktaty bezpośrednio
zmieniające postanowienia traktatów założycielskich , traktaty akcesyjne, traktaty
stowarzyszeniowe z państwami przygotowującymi się do uzyskania członkowstwa UE,
traktaty zawiera przez Wspólnoty Europejskie I UE z państwami trzecimi oraz organizacjami
międzynarodowymi, protokoły i oświadczenia przyjęte przez państwa członkowskie.
Prawo to ma charakter konstytuujący dla Wspólnot oraz UE, a także jest podstawowym
źródłem innych elementów systemu, prawo to jest nadrzędne w stosunku do pozostałych
części systemu wspólnotowego.
Właściwości prawa pierwotnego decydują o pojmowaniu prawa wspólnotowego jako rodzaju
prawa mdzn albo odrębnego ponadnarodowego rodzaju prawa.
CECHY PORZĄDKU PRAWNEGO W KULTURZE PRAWA STANOWIONEGO:
• Podstawowe rodzaje działalności prawotwórczej
a. prawo zwyczajowe – powstaje z długotrwałej praktyki pewnych zachowań, wspartej
zgodnym, społecznym przekonaniem, że zachowania te są niezbędne dla ogółu i
powinny być przestrzegane przez każdego. Jest to prawo obowiązujące nie na
podstawie nadania czy uchwalenia przez odpowiedni organ, ale wykształcone przez
społeczeństwo w toku historii. W odróżnieniu od prawa zwyczajowego prawo
stanowione to np.: ustawa uchwalona przez Sejm i Senat, rozporządzenie wydane
przez Prezesa Rady Ministrów czy też uchwała rady gminy.
Pozostałością prawa zwyczajowego są dziś zwyczaje, czyli pewne stałe, powtarzalne
zachowania, społecznie pożądane w ramach danej dziedziny życia.
b. stanowienie prawa – legislacja ; podstawowa forma powstawania prawa w
kontynentalnej kulturze prawa; jednostronne tworzenie prawa, tzn. podmiotami
występującymi w tej działalności są organy państwowe i inne podmioty uczestniczące
w procesie prawodawczym (np. grupy nacisku), adresatem norm prawnych jest
społeczeństwo oraz organy państwowe posługujące się tymi normami; treść prawa
zależy od czynników społecznych; normy dotyczące przyszłych sytuacji.
c. prawo precedensowe - (common law) opiera się na założeniu dopuszczalności
tworzenia prawa (tj. generalno-abstrakcyjnych norm prawnych) przez sędziów w
postaci precedensowych rozstrzygnięć sądowych. Instytucje prawne czerpią z
kształtowanych zwyczajów społecznych.
d. umowy prawotwórcze e. recepcja prawa - przejęcie obcego systemu prawa lub modelu rozwiązań prawnych.
Wśród różnych klasyfikacji recepcji prawa wyróżnia się m.in. recepcję w ścisłym
znaczeniu - gdy jeden system prawny zastępuje dotychczas istniejący, oraz recepcję w
szerokim znaczeniu - gdy ustawodastwo lub praktyka prawna jednego kraju wpływa
na prawo innego.
W historii prawa szczególne znaczenie miała recepcja prawa rzymskiego. Stworzona
przez Justyniana I Wielkiego w VI w. kompilacja prawa rzymskiego (Corpus Iuris
Civilis) oddziaływała na dalsze dzieje prawa Europy. Opracowane przez glosatorów i
komentatorów prawo rzymskie zostało recypowane w cesarstwie niemieckim (przez
upoważnienie sądów do orzekania posiłkowo wg prawa rzymskiego). Również
nowoczesne kodyfikacje prawa cywilnego uwzględniają wiele elementów
przejmowanych z prawa rzymskiego.
• Kultura prawa stanowionego a kultura prawa precedensowego (common law).
Patrz temat PRAWO STANOWIONE A PRAWO PRECEDENSOWE (JUDGE-MADE
LAW)
Struktura porządku prawnego w kulturze prawa stanowionego.? – hierarchia
źródeł prawa w Polsce?
• Stanowienie a stosowanie prawa.
Stanowienie – tworzenie nowych norm prawnych
Stosowanie :
1. w ujęciu szerokim: czynienie przez organ państwa (lub przez quasi organ) użytku z
kompetencji
2. w ujęciu wąskim: czynienie przez organ państwa użytku z kompetencji do rozstrzygnięcia
sprawy konkretnej na
podstawie obowiązujących norm prawnych
•
Typy stosowania w ujęciu wąskim:
a) sądowe stosowanie prawa
-charakterystyczne dla działalności sądu
-bezstronność i niezawisłość
-nie zainteresowanie wynikiem rozstrzyganej sprawy
b) kierownicze
-działalność typowa dla organów administracji publicznej
-nie funkcjonuje zasada bezstronności i niezawisłości
-zainteresowanie organu rozstrzygającego wynikiem danej sprawy
TWORZENIE PRAWA
Adresat: generalny; „kto”
Okoliczności: abstrakcyjne, np. art. 148 k.k. brak
wyróżnionych okoliczności (zawsze)
Zachowanie: abstrakcyjne; „zabija człowieka” –
dot. Każdego sposoby zachowania niezależnie od
sposobu.
STOSOWANIE PRAWA
Adresat: indywidualny; Jan Kowalski
Okoliczności: konkretne; 25 sierpnia 2001 r
podczas libacji alkoholowej
Zachowanie: konkretne; popełnienie konkretnego
zabójstwa w określony sposób.
• System prawa i jego cechy.
SYSTEM PRAWNY
-uporządkowany zbiór reguł
-elementem systemu prawnego są normy: generalne i abstrakcyjne będące rezultatem faktów
prawotwórczych w szczególności stanowienia oraz normy konsekwencji
Uporządkowanie ma charakter dwojaki:
1. hierarchiczne (pionowe)- wskazanie, która z norm danego systemu jest hierarchicznie
wyższa
Kryteria hierarchiczności norm:
a)norma jest normą będącą podstawą obowiązywania innej normy
b)norma, która reguluje sprawy donoślejsze
c)norma, będąca rezultatem działań prawotwórczych organu hierarchicznie wyższego
2.treściowe (poziome)- zachodzenie związków treściowych między normami różnego
szczebla
-ze względu na charakter więzi treściowych można wyróżnić: działy prawa i gałęzie prawa
Działy prawa:
-publiczne [ius publicum]
-prywatne [ius privatum]
Kryteria podziału prawa na publiczne i prywatne:
a)interesu (czyje interesy chroni)
b)podmiotowe (czyje sytuacje prawne reguluje)
c)rodzaj stosunków prawnych jakie łączy podmioty (państwo +jednostka, między osobami
prywatnymi)
Gałęzie prawa:
→ Prawo publiczne:
•karne
•konstytucyjne
•administracyjne
→ Prawo prywatne:
•cywilne
•handlowe
•umów
•rodzinne lub opiekuńcze
Podział prawa na:
a)materialne
- składają się na nie normy wyznaczające określonym osobom i instytucjom ich obowiązki i
kompetencje
b)procesowe (formalne)- składają się na nie te normy, które regulują postępowanie
(procedurę) w przypadku, gdy doszło do naruszenia prawa materialnego oraz reguluje sposób
powoływania organizacji i kompetencje organów, które rozstrzygają sprawy naruszenia norm
prawa materialnego. Jest ono związane z funkcjonowaniem sądów powszechnych i instytucji
administracyjnych. Mają charakter instrumentalny w stosunku do norm prawa materialnego.
Kryteria podziału na gałęzie
1. rodzaj spraw będących przedmiotem regulacji i normowania
2. przyjęta metoda normowania
3. podmiotów, do których adresowane są normy prawa
Prawo konstytucyjne
- prawo publiczne, normy regulujące ustrój polityczny i społeczny państwa, sytuacje jednostki
w
państwie, stany nadzwyczajne, zawarte jest w konstytucji i ustawach (np. ordynacja
wyborcza)
Prawo karne
- prawo publiczne
•materialne- normy prawa karnego materialnego to normy zakazujące czynów
niebezpiecznych społecznie i przewidujące kary za przekroczenie owych norm zakazujących.
Określają więc czyny będące przestępstwem i zasady odpowiedzialności za ich popełnienie
(kary). Kodeks karny 1997
• procesowe- zawiera normy, które regulują czynności zmierzające do ujawnienia przestępstw,
wykrycia i osądzenia sprawcy przestępstwa oraz wykonania orzeczonej kary (areszt i
więzienie) KPK
Prawo cywilne
- pr. prywatne
•materialne- przedmiotem regulacji są stosunki majątkowe między osobami fizycznymi i
prawnymi, a także stosunki nie majątkowe związane z ochroną dóbr osobistych (twórczość
naukowa, artystyczna, wizerunek, dobre imię), metoda regulacji prawa cywilnego
materialnego opiera się na założeniu, że podmioty są równe (brak hierarchiczności) KC 1964
• procesowe- zawiera normy regulujące postępowanie w sprawach cywilnych, rodzinnych z
zakresu opieki i kurateli oraz w zakresie prawa handlowego
Prawo administracyjne
•materialne- reguluje organizacje praktycznej działalności i zadań państwa, nie ma charakteru
skodyfikowanego
(pr. budowlane, ochrony środowiska, oświatowe, emerytalne, transportowe)
• procesowe- zbiór norm regulujących czynności podejmowane przez organy adminisracji w
celu
rozstrzygnięcia konkretnych spraw, KPA
Formalne cechy systemu prawnego:
-spójność- system jest spójny, gdy nie zawiera norm ze sobą nie zgodnych
-zupełność- system jest zupełny, gdy nie zawiera luk w prawie
3 rodzaje niezgodności norm:
a)sprzeczność logiczna- temu samemu adresatowi, w tych samych okolicznościach jedna
norma zakazuje a
druga nakazuje tego samego zachowania
b)sprzeczność prakseologiczna – temu samemu adresatowi jedna z norm nakazuje coś czynić,
druga też nakazujecoś czynić ale realizacja jednej z tych norm niweczy skutek realizacji
drugiej z tych norm
c)przeciwieństwo norm- temu samemu adresatowi jedna norma nakazuje coś czynić i druga
norma coś czynić,ale nie możliwe jest realizowanie tych norm jednocześnie
Zupełność dwóch norm:
-Luki w prawie:
a)techniczne- (konstrukcyjna) brak reguł określających w jaki sposób dokonać określonych
czynności
konwencjonalnych
b)aksjologiczne- (pozorna) ktoś sądzi, że jakaś sprawa musi być uregulowana, ale ona przez
prawo uregulowana nie jest.
AKT NORMATYWNY – PRZEPIS PRAWNY – NORMA PRAWNA
• Treści normatywne: słowna charakterystyka adresata, wzoru zachowania i
okoliczności.
a) Adresat – wyznacza się mu obowiązek pewnego zachowania (w postaci nakazu,
zakazu) bądź dozwala się pewne zachowanie;
b) Okoliczności - to w nich ma nastąpić realizacja obowiązku bądź w których możne
nastąpić realizacja dozwolenia
c) Wzór zachowania – działania bądź zaniechania w postaci nakazu, zakazu bądź
dozwolenia.
• Typy wzorów zachowania: uprawnienia s. largo (wolności – kompetencje –
uprawnienia s. stricto).
- uprawnienia sensu largo:
1. wolność - jest to możność działania ze skutkami prawnymi w pewnej sferze
działania;
Uprawnienia erga omnes:
- wolność słaba -> wolność przysługuje każdemu na równych prawach
Jeśli ktoś będzie pierwszy to wyeliminuje pozostałych (dotyczy dóbr ograniczonych)
Prior tempore, potior iure – pierwszy w czasie, lepszy w prawie
- wolność mocna -> za próby jej naruszenia istnieje groźba sankcji, zagwarantowana
wolność
Wolność słowa, wyznania, tajemnica korespondencji
2. kompetencja– upoważnienie jednego podmiotu prawa do podjęcia działania
prawnego ze skutkami wobec innych podmiotów prawa
- kompetencja prawotwórcza
- kompetencja stosowania prawa
3. uprawnienia sensu stricto (cywilistyczne) - jeżeli jeden podmiot jest do czegoś
uprawniony to drugi wobec niego jest zobowiązany
• Działalność legislacyjna jako zakodowywanie treści normatywnych w aktach
normatywnych:
 akt normatywny jako sformalizowana decyzja upoważnionego organu
władzy publicznej;
Akt normatywny jest to wyodrębniona całość tekstu prawnego, który jest rezultatem
działalności prawotwórczej. Każdy akt zawiera przepisy prawa, w których zakodowane są
normy prawne. Kompetencje do stanowienia aktów normatywnych powszechnie
obowiązujących przysługują organom państwowym i samorządowym.
 przepisy prawne jako podstawowe jednostki redakcyjne aktu
normatywnego
Akty normatywne zbudowane są z przepisów prawa; jest zdaniem w sensie gramatycznym i
wyodrębnioną graficznie jednostką w tekście prawnym jako artykuł, paragraf bądź ustęp.
Wyodrębnienie przepisu prawnego polega na tym, że jedynie przepisy dostarczają elementów,
z których można odtworzyć wypowiedź normatywną. (adresata, wzór zachowania i
okoliczności)
•
Istota i struktura aktu normatywnego. Moc obowiązująca a moc prawna aktu
normatywnego.
Budowa aktu normatywnego – TABELA str. 106
-tytuł (oznaczenie rodzaju, data, ogólne określenie przedmiotu regulacji)
-przepisy merytoryczne
-przepisy o przejściu w życie
Jeżeli akt normatywny reguluje sprawy uprzednio przez prawo regulowane musi zawierać
przepisy końcowe, dostosowujące lub uchylające. Ustawy zawierają przepisy
nowelizujące
Przepisy końcowe:
-uchylające
-o wejściu w życie
-przepis o utracie mocy obowiązującej
o wejściu w życie- określa kiedy akt wchodzi w życie i ma charakter wiążący:
a)wskazanie upływu czasu 14 dni
b)wskazanie kalendarzowe ( z dniem...)
MOC PRAWNA AKTU NORMATYWNEGO - zależy od pozycji organu w hierarchii
organów państwowych oraz relacji do ustawy jako aktu normatywnego o najwyższej mocy
prawnej w systemie prawa .
MOC OBOWIĄZUJĄCA – nabywa ją po ogłoszeniu
Typy aktów normatywnych i relacje pomiędzy nimi. System aktów
normatywnych (źródeł prawa).
Rodzaje aktów normatywnych
1. Konstytucja
2. Ustawa
3. Akty z mocą ustawy
4. Akty o charakterze wykonawczym
•
Konstytucja
→ charakteryzuje się następującymi cechami:
a)ma najwyższą moc prawną- jest nadrzędna w systemie prawa, nie ma innej normy ni e
konstytucyjnej, która
miała by wyższą lub taką samą moc prawną. Inne akty nie mogą być z nią niezgodne co do
treści i stanowione
muszą być zgodnie z procedura zawartą w konstytucji
b)szczególny zakres regulacji (ustrój państwa, społeczno- ekonomiczny ustrój w państwie,
wolności i swobody obywatelskie, określa procedury tworzenia prawa)
c)szczególny sposób uchwalania i zmiany konstytucji
d)szczególna nazwa
e)jest podstawą kompetencyjną do wydawania innych aktów normatywnych
f)jest podstawą aksjologiczną dla innych uchwalanych aktów (określa wartości) w jakim
kierunku ma iść państwo
Ustawa:
a)jest to akt normatywny uchwalany przez parlament (wyłączność stanowienia ustaw)
b)zajmuję pozycję bezpośrednio po konstytucji
c)akt normatywny o nieograniczonym przedmiotowo zakresie normowania
materia ustawowa- ten zakres spraw, które mogą być regulowane tylko w drodze
stanowienia prawa
• kwestie ustrojowe (struktura, kompetencje organów publicznych, struktura
władzy)
• prawa i wolności obywatelskiej
Ustawa organiczna –odnoszą się do ustroju państwa, struktura, zakres organów
państwowych, kompetencje i wzajemne relacje pomiędzy nimi
Akty o mocy ustawy:
1.Są to akty wydane przez organy władzy wykonawczej (Prezydent, Premier, czasami przez
ministrów)
2. Mający moc równą ustawie
3. Regulujący sprawy, które reguluje ustawa
Są wydawane w szczególnych wypadkach, np. w stanie wojny, gdy parlament nie może się
zebrać (dekret z mocą ustawy, rozporządzenie z mocą ustawy)
Ustawodawstwo delegowane- upoważnia się określone organy władzy wykonawczej do
stanowienia aktów z mocą ustawy (przekazuje się to prawo w wyjątkowych sytuacjach)
Akty wykonawcze:
1. Akty wydawane na podstawie upoważnienia przyznanego w ustawie
2. Wydawane w celu wykonania ustawy
3. Przez organ władzy wykonawczej
4. Musi być zgodny z konstytucją i ustawą upoważniającą
Mają charakter nie samoistny tylko służebny. Zawsze musi być wydany na podstawie
prawnej.
Organy władzy wykonawczej mogą wydawać takie akty dotyczące tylko kompetencji, jakie
posiadają. Traci moc upoważniającą jeśli tą moc traci ustawa obowiązująca (rozporządzenia,
zarządzenia, uchwały(kolegialne)
• Pojęcie i rodzaje przepisów prawnych.
PRZEPIS PRAWA - część aktu prawnego, wyodrębniona jako artykuł, paragraf itp.
Określenie przepisu prawnego bywa używane wymiennie z określeniem norma prawna.
Elementy jednej normy mogą być zawarte w kilku różnych przepisach, np. przez odesłanie do
innych artykułów danego aktu prawnego lub przez sformułowanie sankcji dla norm zawartych
w innych aktach prawnych.
Rodzaje przepisów prawnych:
-nakazujące (jest zobowiązany, powinien, należy, 3os.l.poj,)
-zakazujące (nie wolno, podlega karze, zakazuje się)
-dozwalające (wolno, może, jest uprawniony)
upoważniające- to takie, które przekazują kompetencje do wykonania czynności
konwencjonalnej
przepisy blankietowe- wskazują, określają w jaki sposób muszą lub mogą być regulowane
dane sprawy w przyszłości
Przepisy dyspozytywne - ius dispositivum, względnie wiążące, strony mają swobodę
regulowania konsekwencji prawnych zgodnie ze swoim interesem
Przepisy imperatywne - ius cogens, bezwzględnie wiążące, w żadnym wypadku strony nie
mogą zmieniać swoją wolą
zastosowania tych przepisów
Przepisy semiimperatywne - ius semidispositivum, zadaniem ich jest wyznaczenie
minimalnego zakresu ochrony interesu jednego ze stron
Przepisy odsyłające - odsyła regulację do innych przepisów lub ustaw
-wewnątrzsystemowo
-pozasystemowo- odsyłają do systemu ocen lub innego systemu normatywnego niż prawny
(klauzula generalna)-upoważnia taki przepis
Pojęcie normy prawnej: ogólna charakterystyka procesu wykładni prawa jako
odkodowywania treści normatywnych z przepisów prawnych oraz formowania
normy prawnej.
Wykładnia prawa to ogół rozumowań zmierzających do odkodowania norm prawnych
zawartych w obowiązujących przepisach prawnych oraz ustalenia ich znaczenia.
Wykładnia prawa składa się z dwóch procesów:
1. Prawidłowe odczytanie informacji zawartych w tekście normatywnym (połączenia
znaków graficznych w słowa, zdania itd.).
2. Nadanie odczytanej informacji znaczenia wypowiedzi normatywnej
(charakterystyka adresata, okoliczności, wzoru zachowania).
Wykładnia prawa, rozumiana jako wydobywanie norm prawnych z obowiązujących
przepisów prawnych oraz ustalanie ich znaczenia, stanowi historycznie ukształtowany ciąg
operacji myślowych opartych na odpowiedniej wiedzy prawniczej, znajomości języka
prawnego oraz umiejętności posługiwania się językiem prawniczym.
•
• Pojęcie systemu prawa jako systemu norm prawnych.
System prawa jako zespół norm – oznacza to że system prawa jako zespołu powiązanych
hierarchicznie oraz treściowo norm prawnych pozostaje w relacjach z układem społecznym
oraz politycznym a także innych systemów normatywnych. Normy prawne konstruowane wg
przyjętych powszechnie w doktrynie i praktyce prawniczej reguł interpretowania tekstów
prawnych oraz wnioskowań prawniczych, nie występują w izolacji, lecz tworzą zespół norm
odpowiednio uporządkowanych i wzajemnie powiązanych.
Struktura systemu prawa (normy – instytucje prawne – gałęzie prawa – zasady
prawa).
NORMY – omówione
•
INSTYTUCJE PRAWNE – zespoły norm prawnych, wyodrębnione w funkcjionalną całośc
z uwagi na wyczerpujący sposób regulacji pewnego wąskiego wycinka rzeczywistości
społecznej. Instytucjami są np.: normy prawne regulujące w sposób kompleksowy relacje
prawne między mężem a żoną – instytucja małżeństwa .
GAŁĘZIE PRAWA – ogół instytucji prawnych skupionych wokół pewnych szczególnych
norm o znaczeniu fundamentalnym dla regulowanej sfery życia społecznego( zwanych
zasadami prawa).
Podział wg kryterium charakteru regulowanych stosunków społecznych (przedmiotu
regulacji):
– konstytucyjne
– Administracyjne
– Karne
– Cywilne
– Rodzinne
– Pracy
– Międzynarodowe prywatne
– Międzynarodowe publiczne itd.
Podział z uwagi na metode regulacji:
– Regulacja cywilnoprawna ( oparta na równorzędności podmiotów prawa oraz na
swobodzie wchodzenia w relacje cywilnoprawne i określenia ich treści)
– Regulacje karnoprawne (oparta na zakazach dokonania określonych działań w celu
ochrony fundamentalnych wartości jednostkowych i ogólnospołecznych).
– Regulacje administracyjnoprawne (oparta na zwierzchności organów państwa w
stosunku do obywatela w celu pozytywnej, władczej regulacji okreśłonyvh relacji
społecznych oraz zapewnienia sprawnego funkcjonowania organizacji państwowej)
ZASADY PRAWA – normy kierunkowe dla całego systemu prawa bądź poszczególnych
gałęzi.
• Więzi w systemie prawa :
→ więź kompetencyjna - polega na tym, że na postawie kompetencji zawartych w
normach o wyższej mocy prawnej odpowiednie,, uprawnione do tego podmioty mogą
tworzyć normy o niższej mocy prawnej.
→ więź treściowa – opiera się na założeniu że normy prawne powinny tworzyć
niesprzeczny, zupełny zespół norm postępowania, dla których można znaleźć wspólne
uzasadnienie aksjologiczne bądź instrumentalne. Więź ta pozwala na wnioskowania o
obowiązywaniu norm, będących konsekwencjami norm uprzednio uznanych za
obowiązujące w drodze interpretacji określonych przepisów prawa.
OBOWIĄZYWANIE PRAWA
• Pojęcie obowiązywania prawa:
Następstwem tego, że dana norma prawna jest normą obowiązującą jest wymóg, by się do
niej stosować, a także jest należycie uzasadniona.
Typy uzasadnienia prawa (tetyczne – behawioralne – aksjologiczne);
UZASADNIENIE AKSJOLOGICZNE – dana norma obowiązuje jeśli jest uzasadniona
pewnym systemem ocen i wartości, np. słusznością, sprawiedliwością, zgodnością z
uniwersalnymi wartościami i ocenami morlanymi.
UZASADNIENIE BEHAWIORALNE – daną normę uważa się za obowiązującą jeśli jest
ona w rzeczywistości realizowana przez adresatów.
UZASADNIENIE TETYCZNE – dana norma obowiązuje jeśli wydał ją uprawniony do tego
podmiot.
CZYSTA TEORIA PRAWA – obowiązywanie prawa zostało odizolowane od realnych
procesów i zachowań ( w tym zwłaszcza od procesów legitymizowania prawa)
obowiązywanie norm niższych jest tu wywodzone jedynie z obowiązywania normy wyższego
rzędu.
• Płaszczyzny obowiązywania prawa: terytorialna – personalna – czasowa.
Każda norma obowiązuje w określonym czasie, w stosunku do określonych adresatów oraz na
określonym terytorium.
CZASOWA PŁASZCZYZNA OBOWIĄZYWANIA PRAWA
Obowiązywanie normy obejmuje okres, w którym jej adresaci powinni postępować zgodnie z
jej postanowieniami.
Czasowa płaszczyzna obowiązywania prawa dotyczy ustalenia początkowego i końcowego
momentu obowiązywania danych przepisów prawnych oraz odkodowanych z nich norm.
Ustawodawca z reguły sam określa od kiedy obowiązuje dany akt normatywny.
W przepisach końcowych aktu mogą być zawarte formuły określające moment wejścia w
życie aktu, np. „z dniem ogłoszenia” ; „z mocą wsteczną od..” ; „z upływem 7 dni od
ogłoszenia” itd.
W polskim systemie prawnym przyjęte zostało rozwiązanie, iż akt normatywny wchodzi w
życie po upływie 14 dni od jego ogłoszenia.
Ogłoszenie następuje w specjalnie w tym celu powołanych dziennikach publikacyjnych o
charakterze urzędowym.
Większośc aktów nie zawiera oznaczenia daty utraty mocy obowiązującej przez dany akt
normatywny:
- akt normatywny obowiązuje dopóty, dopóki nie zostanie zastąpiony bądź wyrażnie uchylony
przez późniejszy akt o takiej samej bądź wyższej mocy prawnej (zgodnie z regułą lex
posteriori derogat legi priori)
- desuetudo to szczególny rodzaj utraty mocy obowiązującej , czyli uznanie za
nieobowiązujące przepisów, które od dłuższego czasu nie są przestrzegane i stosowane.
PERSONALNA PŁASZCZYZNA OBOWIĄZYWANIA PRAWA
Personalny zakres obowiązywania określają dwie zasady:
1. Prawo obowiązuje na terytorium poddanym zwierzchnictwu danego państwa obejmuj
wszystkie podmioty przebywające na terytorium
2. Ustawodawca sam przesądza kto jest adresatem danego aktu normatywnego.
Apatrydzi podlegają w pełni prawu obowiązującemu tego państwa.
Obywatele innych państw przebywający na terytorium danego państwa podlegają prawu
wewnętrznemu w zakresie wyznaczonym przez umowy dwustronne.
TERYTORIALNA PŁASZCZYZNA OBOWIĄZYWANIA PRAWA
Akty normatywne obowiązują na określonym terytorium, na terytorium danego państwa
(pochodzenie rzymskie). Terytorium państwa stanowi zarówno przedmiot władzy
państwowej, jak i przestrzeń, w której granicach państwo sprawuje ją w sposób wyłączny w
stosunku do osób, rzeczy, zdarzeń. W skład terytorium państwowego wchodzą:
• Obszar lądowy
• Wody śródlądowe
• Morskie wody przybrzeżne
• Wnętrze ziemi
• Przestrzeń powietrzna
Obowiązują na całym terenie, chyba, że same stanowią inaczej. Wyjątki:
• In plus - statki morskie, powietrzne i kosmiczne
• In minus - eksterytorialność placówek dyplomatycznych państw obcych, bazy
wojskowe obcych sił zbrojnych
Akty normatywne organów terenowych obowiązują na terytorium, na którego obszarze
organy te sprawują władzę.
Terytorialne obowiązywanie wynika z zasady tzw. terytorialnego zwierzchnictwa
państwa ,a więc wyłączności danego państwa w wykonywaniu przez nie władzy w stosunku
do wszystkich składników znajdujących się na jego terytorium, a także wszystkich osób
fizycznych przebywających na jego terytorium.
• Obowiązywanie aktu normatywnego w przestrzeni (prawo Unii Europejskiej –
prawo krajowe – prawo miejscowe) i w czasie (ustalanie momentu nabycia mocy
obowiązującej oraz momentu utraty mocy obowiązującej aktu normatywnego).
• Moc obowiązująca a moment wejścia w życie aktu normatywnego.
Moc obowiązująca (wiążąca) każdej normy jest jednakowa. Określa jakiej ilości osób i kogo
dotyczy. Adresat każdej normy prawnej niezależnie od jej źródła, w którym jest ona zawarta,
ma jednakowy obowiązek jej przestrzegać. Uzyskanie mocy obowiązującej następuje przez
ogłoszenie normy w odpowiednim dzienniku urzędowym państwa. Obowiązywanie prawa
oznacza więc, że wydana norma prawa zachowuje swoją ważność do czasu jej wygaśnięcia
przez uchylenie lub zastąpienie inną normą.
Akt normatywny obowiązuje od momentu jego wejścia w życie (co do ustaw jest to
moment określony w publikatorze- najczęściej 14 dni od momentu opublikowania aktu
prawnego. a w odniesieniu do pozostałych aktów- momentem wejścia w życie jest moment
uchwalenia). Każdy okres, ale wyraźnie zaznaczony w tekście aktu prawnego pomiędzy
opublikowaniem prawa do czasu jego wejścia w życie nazywany jest vacatIo legis
• Podmiotowy zakres obowiązywania prawa (adresaci aktów normatywnych
powszechnie obowiązujących oraz aktów normatywnych wewnętrznie
obowiązujących).
Akty powszechnie obowiązujące – rodzaj aktów prawotwórczych zawierających normy
postępowania dotyczące adresatów określonych generalnie, zasadniczo obowiązują na całym
terytorium kraju.
Za ich pomocą można regulować sferę praw i obowiązków obywateli, tworzenie i
odwoływanie organów publicznych oraz określać ich kompetencje władcze.
Mogą stanowić podstawę aktów stosowania prawa wobec osób fizycznych i prawnych,
przykładowo w postaci decyzji administracyjnych, czy orzeczeń sądowych.
Do grupy aktów powszechnie obowiązujących należą:
konstytucje,
umowy międzynarodowe,
ustawy,
rozporządzenia
specyficzną grupę aktów powszechnie obowiązujących stanowią akty prawa
miejscowego
Akty normatywne wewnętrznie obowiązujące – Akty wymagają szczegółowego
upoważnienia ustawowego, wydawane są w ramach ogólnych kompetencji organu i nie mogą
być sprzeczne z aktami powszechnie wiążącymi . Akty te nie zawsze wydane przez organy
władzy są źródłami prawa i nazwa nie przesądza o charakterze prawnym. Nie mogą stanowić
samoistnej podstawy decyzji stanowienia prawa, nie mogą bezpośrednio kształtować sytuacji
prawnej obywateli, osób prawnych i innych powrotów. Muszą być zgodne z powszechnie
obowiązującymi prawami Obowiązują tylko wobec jednostek organizacyjnych np.
zarządzenie Ministra Finansów obowiązuje Izby Skarbowe i Urzędów Skarbowych, nie
dotyczy to bezpośrednio obywatela.
Rodzaje aktów prawa wewnętrznie obowiązujące:
a)
Uchwały Rady Ministrów
b)
Zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej
c)
Zarządzenia Prezesa Rady Ministrów
d)
Zarządzenia Ministrów
e)
Niektóre uchwały Sejmu i Senatu
f)
Regulamin Zgromadzenia Narodowego
g)
Niektóre innych centralnych organów państwowych
•
•
•
•
•
Obowiązywanie aktu normatywnego a obowiązywanie przepisów prawnych.
Znaczenie przepisów zmieniających, dostosowujących oraz uchylających
obowiązywanie innych przepisów.
Określenia: obowiązujący akt normatywny oraz obowiązujący przepis prawny to określenia
poprawne, jeżeli traktujemy akt normatywny oraz przepis prawny jako tworzywo, którego
skonstruowane są normy prawne, w tym sensie można stwierdzic, że jakiś akt normatywny
posiada uzasadnienie tetyczne, to normy w nim zawarte obowiązują.
o Przepisy zmieniające
o przepisy uchylające - zwane derogacyjnymi, znoszące aktualnie obowiązujące
przepisy aktu normatywnego i określające wejście w życie nowych przepisów.
o Przepisy dostosowujące określają jak organy stosujące prawo winny realizować
nowy akt prawodawczy do konkretnych regulowanych nim sytuacji.
• Obowiązywanie przepisów a obowiązywanie normy prawnej.
• Rezultaty wykładni prawa a obowiązywanie normy prawnej: znaczenie włączenia
normy do systemu prawa z punktu widzenia obowiązywania normy prawnej
•
WYKŁADNIA PRAWA
• POJĘCIE:
Wykładnia prawa to ogół rozumowań zmierzających do odkodowania norm prawnych
zawartych w obowiązujących przepisach prawnych oraz ustalenia ich znaczenia. Wykładnia
prawa składa się z dwóch procesów:
1. Prawidłowe odczytanie informacji zawartych w tekście normatywnym (połączenia znaków
graficznych w słowa, zdania itd.).
2. Nadanie odczytanej informacji znaczenia wypowiedzi normatywnej (charakterystyka
adresata, okoliczności, wzoru zachowania).
Wykładnia prawa, rozumiana jako wydobywanie norm prawnych z obowiązujących
przepisów prawnych oraz ustalanie ich znaczenia, stanowi historycznie ukształtowany ciąg
operacji myślowych opartych na odpowiedniej wiedzy prawniczej, znajomości języka
prawnego oraz umiejętności posługiwania się językiem prawniczym.
• TYPY WYKŁADNI PRAWA:
A. WIĄŻĄCA I NIEWIĄŻĄCA WYKŁADNIA PRAWA
Moc wiążąca wykładni:
1. Pojęcie mocy wiążącej:
Wykładnia - rezultat czynności interpretatora (oficjalna i nieoficjalna).
Moc wiążąca takiej wykładni (tzw. wykładni praktycznej) polega na tym, że podmioty prawa,
których zachowania podlegają normatywnej kwalifikacji dokonywanej przez owe organy, są
obowiązane podporządkować się rezultatom tej wykładni.
Wiążącej wykładni mogą dokonać organy władzy publicznej które ustanowiły
interpretowane akty normatywne ( tzw. wykładnia autentyczna), organy wyposażone w
kompetencje do dokonywania powszechnie obowiązującej wykładni prawa przez normę
konstytucyjną (tzw. ogólna wykładnia legalna) bądź przez szczegółową normę ustawową
(tzw. delegowana wykładnia legalna).
Rezultaty wykładni autentycznej i wykładni legalnej wiążą wszystkie podmioty, będące
adresatami norm).
Rezultaty wykładni praktycznej wiążą podmioty uczestniczące jako strony w danym
procesie stosowania prawa , a także organy wydające w tej sprawie decyzje.
• Wykładnia o mocy powszechnie obowiązującej
• Wykładnia o ograniczonej mocy wiążącej
• Wykładnia nie mająca mocy wiążącej
Wykładnia nie mająca mocy wiążącej – dokonana jest przez podmioty nieuprawnione do
wykładni wiążącej. Każdy podmiot może dokonywać aktów niewiążącej interpretacji tekstów
normatywnych oraz wnioskować o obowiązywaniu jednych norm na podstawie stwierdzenia
obowiązywania innych norm lub przesłanek. Potrzebne jest tu posiadanie odpowiednich
kompetencji kulturowych.
B. WYKŁADNIA DOKTRYNALNA A TZW. OPERATYWNA I JEJ ODMIANY
Wykładnia doktrynalna dokonywana jest przez prawników ( w postaci glos do orzeczeń
sądowych, artykułów naukowych, dysertacji, polemik itp.), nie mają one charakteru
wiążącego, oddziałuje na praktykę stosowania prawa poprzez dostarczacie odpowiednio
uargumentowanych aktów wykładni przepisów prawa.
Wykładnia operatywna dokonywana w toku stosowania prawa przez organy stosujące
prawo w toku rozpoznawania indywidualnych spraw. (sądy, organy administracyjne).
Wykładnia taka jest wiążąca dla stron, gdyż stanowi podstawę rozstrzygnięcia.
Rodzaje wykładni operatywnej:
1. dokonywana przez organ stosujący prawo w trakcie rozstrzygania konkretnego przypadku
→ celem wykładni jest uzyskanie takiego poziomu precyzji znaczeniowej, który jest
potrzebny dla potrzeb indywidualnego rozstrzygnięcia sprawy.
→ ma charakter konkretny, realizowana tylko jednorazowo, nie ma mocy obowiązującej
analogiczne przypadki, obowiązuje tylko podmiot wobec, którego prawo jest
stosowane i organ dokonujący wykładni.
→ punktem wyjścia jest stwierdzenie czy przepis, który ma być podstawą
rozstrzygnięcia jest jasny pod względem semantycznym; językowym lub
pozajęzykowym ; gdy tekst jest niejasny interpretacja przystępuje do stosowania
dyrektyw językowych ; następnie należy stwierdzić czy konkretny i rozpatrywany
stan faktyczny można podpasować pod normę, odkodowaną z przepisu prawnego za
pomocą również dyrektyw interpretacyjnych.
2. dokonywana przez sąd odwoławczy
→ wykładnia sądów odwoławczych nie jest formalnie wiążąca dla organów niższych
instancji przy rozpatrywaniu spraw podobnych do tych których dotyczy orzeczenie
sądu odwoławczego, to jednak ranga tej wykładni jest doniosła, znaczna.
3. wykładnia Sądu Najwyższego w formie odpowiedzi na pytanie prawne
→ jeżeli przy rozpatrywaniu środka odwoławczego powstaną wątpliwości interpretacyjne
sąd odwoławczy może zwrócić się do SN o ich rozstrzygnięcie, kierując doń tzw.
pytanie prawne
→ uchwała SN jest wiążąca dla wszystkich sądów rozstrzygających daną sprawę -jest
wiążąca w danej sprawie.
→ podobnie odpowiedzi na pytania prawne jeśli dotyczą wyjątkowych i ważnych spraw ,
są traktowane jako zasady i mają moc wiążącą dla wszystkich sądów rozstrzygających
w tej sprawie.
→ szczególna forma wykładni SN to uchwały, mające na celu wyjaśnienie znaczenia
budzących wątpliwości lub których stosowanie wywołało rozbieżności w
orzecznictwie - nie może to być jednak traktowane jako wykładnia operatywna, bo nie
dotyczy rozstrzygnięcia konkretnej sprawy.
• WYKŁADNIA PRAWA SENSU STRICTO I SENSU LARGO
Interpretowanie przepisów prawnych a reguły wnioskowań prawniczych.
Jeśli przepis jest jasno sformułowany, to nie wymaga wykładni, zgodnie z regułą clara non
sunt interpretanda.
Wykładnia sensu largo oznacza zarówno interpretowanie przepisów prawnych w celu
wydobycia z nich norm, jak też wnioskowania o obowiązywaniu jednych norm na podstawie
uprzedniego stwierdzenia obowiązywania innych norm jako przesłanek. Ogól wnioskowań
określa się jako wykładnia logiczna lub metoda logiczna wykładni prawa.
Odrębność wnioskowań w porównaniu z regułami interpretowania tekstu normatywnego.
Przy interpretacji punktem wyjścia jest zawsze tekst normatywny, rezultatem zaś
zrekonstruowanie określonej wypowiedzi normatywnej, a przy wnioskowaniach
prawniczych punktem wyjścia jest zawsze ustalona uprzednio wypowiedź normatywna, która
prowadzi do utworzenia nowej normy, której literalnie w tekście normatywnym nie ma, ale
której istnienie jest konieczne z punktu widzenia konstrukcji systemu prawa oraz
zachodzących w nim więzi.
Postuluje się zatem zawężanie problematyki wykładni prawa jedynie do zagadnień
interpretowania tekstów normatywnych, ponieważ procesy wnioskowań prawniczych
prowadzące do utworzenia nowym norm obowiązujących uważa się za przedmiot odrębnej
refleksji naukowej w prawoznawstwie.
• REGUŁY INTERPRETACJI PRAWA
Językowe – systematyzacyjne i systemowe – celowościowo-funkcjonalne.
1) DYREKTYWY JĘZYKOWE – obejmują ustalenie wypowiedzi normatywnej przez
użycie reguł gramatyki, składni oraz semantyki danego języka etnicznego a także
powstałego na jego podwalinach języka prawnego.
Dyrektywy językowe stosowane SA zawsze w pierwszej kolejności.
Dyrektywy te dotyczą:
→ interpretowania pewnego wyraźnie wyodrębnionego elementu tekstu jako
wyrażającego jakąś samodzielną myśl (ideę).
→ Reguł gramatyki i składni języka etnicznego
→ Definicji zamieszczonych w tekście normatywnym przez ustawodawcę
Jeżeli nie została wprowadzona definicja legalna należy dokonać tzw. kontekstualnej
interpretacji danego przepisu, a więc nadanie takiego znaczenia temu terminowi jakie
wynika dla niego z analizy znaczeniowej określonych przepisów ogólnych oraz
szczegółowym, stanowiących kontekst interpretowanego przepisu.
→ Terminów, którym w języku etnicznym nadaje się identyczne znaczenie (np. „kara” i
„sankcja”)
→ Treści normatywnych w formie pozornie opisowej, które interpretuje się zawsze jako
powinności.
Interpretacja wielu przepisów może prowadzić do niejednakowych wyników z uwagi na tzw.
zwroty i wyrażenia niedookreślone. Są nimi klauzule generalne czyli np. sformułowanie
„stopień społecznego niebezpieczeństwa czynu”, które pozwalają organom orzekającym w
sprawach karnych na pewien stopień dowolności w kwalifikacji normatywnej czynów tego
samego rodzaju.
2) DYREKTYWY SYSTEMOWE – ustalają znaczenie i rolę odtwarzanej wypowiedzi
normatywnej uwzględniając jej miejsce w ramach danego aktu normatywnego,
instytucji prawnej, gałęzi prawa lub całego systemu prawa.
Punktem odniesienia dyrektyw systemowych jest system prawa.
FUNKCJA dyrektyw systemowych polega na korygowaniu, modyfikowaniu bądź
przesądzaniu wyboru znaczenia poszczególnych elementów lub całości danej wypowiedzi
normatywnej, wyinterpretowanej przy pomocy dyrektyw językowych.
GRUPY DYREKTYW SYSTEMOWYCH:
I.
Reguły zmierzające do zapewnienia zupełności oraz niesprzeczności systemu
prawa, które nakazują przyjęcie takiego znaczenia wyinterpretowanej normy by
pozostała w zgodzie z innymi normami.
II.
Reguły nakazujące zgodność znaczenia wypowiedzi normatywnej z treścią zasad
prawa w określonej gałęzi prawa bądź w odniesieniu do całego systemu prawa.
III.
Dyrektywy systematyzacyjne, dotyczą miejsca elementów danej wypowiedzi
normatywnej w przepisach interpretowanego aktu normatywnego (czy znajdują się
w przepisach ogólnych czy w przepisach szczegółowych) – argumentum a
rubrica.
Stosowanie dyrektyw systemowych wymaga od interpretatora znajomości systemu prawa,
rodzaju powiązań istniejących między normami oraz zasad prawa.
REGUŁY KOLIZYJNE, dyrektywy określające sposób rozstrzygania kolizji powstających
między normami danego systemu prawa. Znajdują zastosowanie, gdy brak jest przepisu
uchylającego przepisy, których interpretacja prowadzi do odkodowania norm niezgodnych ze
sobą.
Rodzaje reguł kolizyjnych:
→ Lex posteriori derogat legi priori – w sytuacji niezgodności norm o równorzędnej
mocy prawnej norma późniejsza uchyla normę wcześniejszą,
→ Lex specialis derogat legi Generali - w sytuacji niezgodności norm o równorzędnej
mocy prawnej norma szczególna uchyla normę ogólną,
→ Lex posteriori generalis non derogat legi anteriora speciali - w sytuacji niezgodności
norm o równorzędnej mocy prawnej wydana później norma ogólna nie uchyla
wydanej uprzednio normy szczegółowej.
→ Lex superior derogat legi inferiori w sytuacji niezgodności norm o różnej mocy
prawnej, norma o wyższej mocy prawnej uchyla normę o niższej mocy prawnej.
3) DYREKTYWY FUNKCJOLANE – ustalają wypowiedź normatywną poprzez
sięgnięcie do pozaprawnych funkcji i regulacji prawnej w odniesieniu do otoczenia
społecznego systemu prawa.
Dyrektywy funkcjonalne są pozajęzykowymi regułami wykładni prawa. Punktem ich
odniesienia jest społeczne otoczenie systemu prawa (ściślej: pewne wartości i oceny, jakie
przypisuje się ustawodawcy), służą także do sprawdzania zgodności aktów interpretowania
prawa oraz ich rezultatów z owym system wartości i ocen.
Dyrektywy funkcjonalne oparte są założeniu, że dopuszczalna jest tylko taka interpretacja
tekstu prawnego, która prowadzi do rezultatów zgodnych z wartościami i ocenami
przypisywanymi ustawodawcy (co chciał ustawodawca historyczny lyb aktualny powiedziec i
osiągnąc przez daną regulację normatywną).
Dyrektywy te mogą służyć jako kryterium korygujące wybór bądź ustalenie ostatecznego
znaczenia wypowiedzi normatywnej.
Download