Uploaded by joka.anna16

WOS arkusz ZR

advertisement
Miejsce na identyfikację szkoły
ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY
Z OPERONEM
WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
POZIOM ROZSZERZONY
LISTOPAD
2012
Czas pracy: 180 minut
Instrukcja dla zdającego
1.Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 16 stron (zadania 1.–17.).
Ewentualne braki zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego
egzamin.
2.Odpowiedzi zapisz w miejscu na to przeznaczonym.
3.Pisz czytelnie. Używaj długopisu/pióra tylko z czarnym tuszem/atramentem.
4.Nie używaj korektora.
5.Błędne zapisy wyraźnie przekreśl.
6.Pamiętaj, że zapisy w brudnopisie nie podlegają ocenie.
Życzymy powodzenia!
Za rozwiązanie
wszystkich zadań
można otrzymać
łącznie 50 punktów.
Wpisuje zdający przed rozpoczęciem pracy
PESEL ZDAJĄCEGO
KOD
ZDAJĄCEGO
Arkusz opracowany przez Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON.
Kopiowanie w całości lub we fragmentach bez zgody wydawcy zabronione. Wydawca zezwala na kopiowanie zadań przez dyrektorów
szkół biorących udział w programie Próbna Matura z OPERONEM.
N4373_WOS_PR_TEST.indd 1
12-10-18 11:04
Wiedza o społeczeństwie. Poziom rozszerzony
Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetą Wyborczą”
Poziom rozszerzony Wiedza o społeczeństwie
CZĘŚĆ I – Test (20 pkt)
Zadanie 1. (1 pkt)
Do wymienionych w tabeli uchwał Sejmu RP przyporządkuj wymaganą dla niej większość.
1. Większość głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.
2. Większość 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.
3. Większość ustawowej liczby posłów (co najmniej 231).
4. Większość bezwzględna w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.
Rodzaj uchwały Sejmu RP
A.
Wotum nieufności dla prezesa Rady Ministrów
B.
Uchylenie weta prezydenckiego do ustawy
C.
Odrzucenie poprawek Senatu RP do ustawy
Wymagana większość
Zadanie 2. (2 pkt)
Przyporządkuj opis do właściwej ideologii.
Ideologia
Opis
1.
Nauka społeczna Kościoła
A.
Zakłada zastąpienie własności prywatnej własnością kolegialną oraz uznaje wyższość ustroju demokratycznego.
2.
Liberalizm
B.
Uznaje hasła równości społecznej oraz opowiada się za państwem laickim.
3.
Socjaldemokracja
C.
Głosi solidaryzm społeczny, a rolę państwa w stosunku do
obywateli opiera na zasadzie subsydiarności.
D.
Postuluje ograniczenie roli państwa, a jako wartość uznaje
indywidualizm jednostki.
1.
2.
3.
Zadanie 3. (1 pkt)
Uzupełnij tabelę nazwami odpowiednich wskaźników skali ubóstwa.
Opis
A.
Określa wartość dóbr i usług niezbędnych do zaspokojenia
podstawowych potrzeb życiowych, wychowania i wykształcenia dzieci oraz skromnego uczestnictwa w kulturze.
B.
Określa wartość dóbr i usług niezbędnych do podtrzymania
egzystencji.
Wskaźnik skali ubóstwa
2
N4373_WOS_PR_TEST.indd 2
12-10-18 11:04
Wiedza o społeczeństwie. Poziom rozszerzony
Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetą Wyborczą”
Zadanie 4. (2 pkt)
Wymienione państwa wpisz we właściwe miejsca zgodnie z występującym w nich ustrojem terytorialnym oraz formą rządów.
Austria, Dania, Francja, Holandia, Niemcy
A. Ustrój terytorialny
Państwa unitarne – .............................................................................................................................
Państwa złożone – ..............................................................................................................................
B. Forma rządów
Monarchie – ........................................................................................................................................
Republiki – ..........................................................................................................................................
Zadanie 5. (2 pkt)
Przeanalizuj schematy przedstawiające ustroje wybranych państw. Następnie wpisz w oznaczone miejsca odpowiednie nazwy państw (A, C) oraz ich ciał ustawodawczych (B, D).
Schemat 1.
A .....................................
brak prawa rozwiàzania
prawo weta zawieszajàcego
mianowanie
brak mo˝liwoÊci
odwo∏ania
B ....................................
Senat
100 senatorów
wybieranych na
6-letnià kadencj´
• Obie izby sà jednakowo wa˝ne, majà
podobne uprawnienia ustawodawcze
i kontrolne.
• Uchwalają ustawy, bud˝et paƒstwa
i podatki.
• Decydują o wojnie i pokoju, wyra˝ają
zgod´ na ratyfikacje traktatów
mi´dzynarodowych.
• Wprowadzają poprawki do konstytucji.
• Sàdzą wysokich urz´dników
(prezydenta, sekretarzy stanu) za
naruszanie ustaw lub konstytucji –
procedura impeachmentu.
wybory bezpoÊrednie
wybory bezpoÊrednie
Izba
Reprezentantów
435 deputowanych
wybieranych na
2-letnià kadencj´
Prezydent
prawo weta wobec
nominacji prezydenckich
na wy˝sze stanowiska
• Jest wybierany na
4-letnià kadencj´.
• Pe∏ni funkcj´ g∏owy
paƒstwa, szefa rzàdu
i naczelnego dowódcy
si∏ zbrojnych.
• Kieruje politykà
zagranicznà paƒstwa.
• Mianuje ministrów,
czyli sekretarzy stanu,
którzy odpowiadajà
tylko przed nim.
• Powo∏uje wysokich
urz´dników
paƒstwowych.
• Mo˝e wyst´powaç
z or´dziem o stanie
paƒstwa, zawierajàcym
propozycje ustaw.
• Ma prawo weta
zawieszajàcego wobec
ustaw parlamentu.
Jego weto mo˝e
jednak byç odrzucone
wi´kszoÊcià
2/3 g∏osów.
Sàd Najwy˝szy
• W jego sk∏ad wchodzi
9 s´dziów, którzy pe∏nià
swojà funkcj´
bezterminowo (nie
mo˝na ich odwo∏aç).
• To najwy˝szy
organ sàdowniczy.
• Bada zgodnoÊç ustaw
z konstytucjà.
• Dokonuje wyk∏adni
konstytucji.
wybory poÊrednie –
wybór elektorów,
którzy wybierajà prezydenta
Elektorat
3
N4373_WOS_PR_TEST.indd 3
12-10-18 11:04
Wiedza o społeczeństwie. Poziom rozszerzony
Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetą Wyborczą”
Schemat 2.
C .....................................
wybór,
nadzór i kontrola bez mo˝liwoÊci odwo∏ania
brak mo˝liwoÊci rozwiàzania
D ....................................
Rada Kantonów
• Sk∏ada si´ z 46
radców wybieranych na 4-letnià
kadencj´.
Prezydent Zwiàzkowy
wybór
• Obie izby majà podobne uprawnienia.
• Uchwalają ustawy i bud˝et.
• Dokonują zmian w konstytucji.
• Ratyfikują umowy mi´dzynarodowe.
• Wybierają i kontrolują inne organy
zwiàzkowe.
• Rozstrzygają spory kompetencyjne
pomi´dzy organami.
wybory bezpoÊrednie
wybory bezpoÊrednie
Rada Narodowa
• Sk∏ada si´ z 200
pos∏ów wybieranych na 4-letnià
kadencj´.
Rada Zwiàzkowa
• W sk∏ad Rady Zwiàzkowej wchodzi
7 równorz´dnych cz∏onków – ministrów,
wybieranych na 4-letnià kadencj´.
• Rada jest komitetem wykonawczym.
• Kieruje i zarzàdza paƒstwem.
• Posiada inicjatyw´ ustawodawczà.
• Jest wybierany na rok spoÊród cz∏onków
Rady.
• Przewodniczy Radzie Zwiàzkowej (nie jest
g∏owà paƒstwa).
• Pe∏ni funkcje reprezentacyjne.
Sàd Zwiàzkowy
• Sk∏ada si´ z 30 cz∏onków wybieranych na
4-letnià kadencj´.
• Rozstrzyga spory mi´dzy kantonami,
a tak˝e mi´dzy kantonami a federacjà.
• Rozpatruje skargi obywateli na
∏amanie praw przez w∏adze.
prawo
weta
Elektorat
Zadanie 6. (2 pkt)
Na podstawie rysunku satyrycznego oraz własnej wiedzy wykonaj polecenia.
4
N4373_WOS_PR_TEST.indd 4
12-10-18 11:04
Wiedza o społeczeństwie. Poziom rozszerzony
Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetą Wyborczą”
A. Podaj pojęcie prawnicze z prawa cywilnego, do którego nawiązuje ilustracja.
..............................................................................................................................................................
B. Wyjaśnij, dlaczego ACTA wywołała tak silny opór społeczny.
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Zadanie 7. (2 pkt)
Zapisz w tabeli nazwy kodeksów, z których pochodzą poniższe cytaty.
Fragment aktu prawnego
A.
Art. 258. § 1. Kto bierze udział w zorganizowanej grupie
albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego, podlega karze pozbawienia wolności
od 3 miesięcy do lat 5.
B.
Art. 81. § 1. Właściciel pojazdu samochodowego, ciągnika
rolniczego, pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki
turystycznej, motoroweru lub przyczepy jest obowiązany przedstawiać go do badania technicznego.
C.
Art. 133. § 1. Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać
się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.
Nazwa aktu prawnego
Zadanie 8. (2 pkt)
Rozstrzygnij, które zdania dotyczące Organizacji Narodów Zjednoczonych są prawdziwe,
a które fałszywe. W tabeli obok każdego zdania wpisz odpowiednio „prawda” lub „fałsz”.
Zdanie
Prawda/
fałsz
A. Zadaniem Rady Powierniczej ONZ jest rozstrzyganie sporów między państwami
członkowskimi.
B.
Sekretarz generalny ONZ jest wybierany przez Zgromadzenie Ogólne na wniosek Rady Bezpieczeństwa.
C.
Członkom stałym Rady Bezpieczeństwa przysługuje prawo weta.
D.
ONZ dysponuje własnymi stałymi siłami zbrojnymi, które uczestniczą w operacjach pokojowych.
5
N4373_WOS_PR_TEST.indd 5
12-10-18 11:04
Wiedza o społeczeństwie. Poziom rozszerzony
Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetą Wyborczą”
Zadanie 9. (2 pkt)
W latach 2010–2012 w kilku krajach islamskich doszło do rewolucji, a następnie do obalenia
dotychczasowych reżimów. Wymienionych przywódców przyporządkuj do państw, w których
rządzili do wybuchu rewolucji.
A. Mahmud Abbas
B. Hosni Mubarak
C. Muammar al-Kaddafi
Państwo
1.
Egipt
2.
Libia
Przywódca
Zadanie 10. (2 pkt)
Morze
Norweskie
łty
ck
ie
A t l a n
t y c k i
Przeanalizuj mapę przedstawiającą jeden z etapów rozwoju Unii Europejskiej. Następnie wykonaj polecenia.
O c e a n
M
or
ze
Ba
Morze
Północne
Dn
iep
r
Ren
ze ie
or sk
M pij
s
Ka
Dunaj
M o r z e
0
500 km
Morz
ar
e Cz
ne
Ś r ó
d z
i e
m n
e
A. Podkreśl rok, w którym ukształtował się pokazany na mapie skład Unii Europejskiej.
a) 1973
b) 1989
c) 1990
d) 1995
B. Podaj, jakie wydarzenie wpłynęło na zmianę granic Unii Europejskiej w roku, którego dotyczy mapa.
..............................................................................................................................................................
6
N4373_WOS_PR_TEST.indd 6
12-10-18 11:04
Wiedza o społeczeństwie. Poziom rozszerzony
Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetą Wyborczą”
Zadanie 11. (2 pkt)
Uzupełnij tekst, wpisując w oznaczone miejsca odpowiednie informacje.
Układ europejski, ustanawiający stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską a Wspólnotami Europejskimi, został podpisany w (A) ……………………….. r.
W 1998 r. powołano Zespół Negocjacyjny. Pierwszym głównym negocjatorem został
(B) ………………………………………………………………….. . Pozytywne zakończenie negocjacji umożliwiło podpisanie traktatu akcesyjnego. Traktat akcesyjny został podpisany w Atenach w 2003 r., ale zaczął obowiązywać po jego ratyfikacji przez Polskę i wszystkie kraje członkowskie Unii. W Polsce podstawą ratyfikacji było (C) …………………………………… . Pełne
członkostwo Polski w Unii Europejskiej rozpoczęło się 1 maja 2004 r.
CZĘŚĆ II – Analiza materiałów źródłowych (10 pkt)
Zadanie 12. (3 pkt)
Na podstawie danych statystycznych i własnej wiedzy wykonaj polecenia.
Wykres 2.
Wysokość abonamentu rtv w wybranych
krajach europejskich (PLN/rok) w 2009 r.
Wykres 1.
Finanse publiczne przeznaczane na media
publiczne (radio, telewizja) w przeliczeniu
na 1 mieszkańca w wybranych krajach
europejskich (w PLN) w 2009 r.
450,0
1400,0
400,0
1200,0
350,0
1000,0
300,0
250,0
800,0
200,0
600,0
150,0
400,0
100,0
200,0
50,0
A. Podaj dwa państwa:
Po
r
tu
ga
P lia
Sł ols
ow ka
a
Cz cja
ec
Be hy
W lgia
ło
c
Ch Fran hy
or cj
S wa a
W łow cja
. B en
ry ia
ta
Irl nia
an
Sz di
w a
Ni ecja
Fin em
la cy
n
Au dia
No st
rw ria
eg
Sz D ia
w an
aj ia
ca
ria
0,0
P
Sł ols
ow ka
ac
Hi Węgja
s
Po zpa ry
rtu ni
g a
W alia
ło
Cz chy
e
F ch
Sł ran y
ow cja
Sz eni
w a
e
W Au cja
. B st
ry ria
Fin tan
la ia
nd
Da ia
N ni
No iem a
rw cy
eg
ia
0,0
Źródło: Finansowanie mediów publicznych, Komunikat z badań CBOS, marzec 2008, s. 1.
1. członkowskie Unii Europejskiej, w których wysokość finansów publicznych przeznaczanych
na media w przeliczeniu na jednego mieszkańca była najwyższa.
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
2. spoza Unii Europejskiej, w których wysokość abonamentu rtv była najwyższa.
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
7
N4373_WOS_PR_TEST.indd 7
12-10-18 11:04
Wiedza o społeczeństwie. Poziom rozszerzony
Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetą Wyborczą”
B. Sformułuj jeden argument za i jeden przeciw zamianie abonamentu rtv na finansowanie
mediów publicznych z budżetu państwa.
1. Argument za:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
2. Argument przeciw:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Tabela
Stopień zaufania respondentów do poszczególnych rodzajów mediów
Media
Ufam
Raczej
ufam
Niezbyt
ufam
Raczej
nie
ufam
Nie mam
zaufania
Ogólna
liczba
i % osób
Średnia
wartość
odpowiedzi
Prasa
61
8,9%
310
45,2%
241
35,1%
49
7,1%
25
3,6%
686
100%
3,4
Radio
publiczne
Radio
komercyjne
Telewizja
publiczna
Telewizje
komercyjne
Portale
internetowe
112
16,4%
321
46,9%
156
22,8%
50
7,3%
45
6,6%
684
100%
3,5
38
5,6%
235
34,6%
252
37,1%
97
14,3%
58
8,5%
680
100%
3,1
59
8,6%
188
27,4%
244
35,5%
117
17,0%
79
11,5%
687
100%
3,0
42
6,1%
262
38,1%
229
33,3%
89
12,9%
66
9,6%
688
100%
3,1
18
2,7%
205
30,3%
243
35,9%
114
16,8%
97
14,3%
677
100%
2,9
Źródło: http://www.instytut.com.pl/IMM/o_firmie/odpowiedzialne_media_raport_2008.pdf (dostęp z 10.09.2012 r.)
C. Określ, które media cieszą się największym, a które najmniejszym zaufaniem respondentów. Podaj po jednym przykładzie.
1. Największe zaufanie – ....................................................................................................................
2. Największa nieufność – ..................................................................................................................
Zadanie 13. (2 pkt)
Na podstawie tekstu źródłowego oraz własnej wiedzy wykonaj polecenia.
Art. 1. Prasa, zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, korzysta z wolności wypowiedzi i urzeczywistnia prawo obywateli do ich rzetelnego informowania, jawności życia publicznego oraz kontroli i krytyki społecznej. […]
Art. 4. 1. Organy państwowe, przedsiębiorstwa państwowe i inne państwowe jednostki organizacyjne, a w zakresie działalności społeczno-gospodarczej również organizacje spółdzielcze
8
N4373_WOS_PR_TEST.indd 8
12-10-18 11:04
Wiedza o społeczeństwie. Poziom rozszerzony
Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetą Wyborczą”
i osoby prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek są obowiązane do udzielania
prasie informacji o swojej działalności.
2. Odmowa udzielenia informacji może nastąpić jedynie ze względu na ochronę tajemnicy
państwowej i służbowej oraz innej tajemnicy chronionej ustawą. […]
Art. 6. 1. Prasa jest zobowiązana do prawdziwego przedstawiania omawianych zjawisk.
2. Organy państwowe, przedsiębiorstwa państwowe i inne państwowe jednostki organizacyjne
oraz organizacje spółdzielcze są obowiązane do udzielenia odpowiedzi na przekazaną im krytykę prasową bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.
3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do związków zawodowych, organizacji samorządowych i innych organizacji społecznych w zakresie prowadzonej przez nie działalności publicznej.
4. Nie wolno utrudniać prasie zbierania materiałów krytycznych ani w inny sposób tłumić krytyki. […]
Art. 37. Do odpowiedzialności za naruszenie prawa spowodowane opublikowaniem materiału
prasowego stosuje się zasady ogólne, chyba że ustawa stanowi inaczej.
Art. 37a. W razie skazania za przestępstwo popełnione przez opublikowanie materiału prasowego, sąd może orzec jako karę dodatkową przepadek materiału prasowego.
Art. 37b. Sąd przekazuje właściwemu organowi rejestracyjnemu zawiadomienie o wyroku skazującym za przestępstwa, o których mowa w niniejszym rozdziale, niezwłocznie po uprawomocnieniu.
Art. 38. 1. Odpowiedzialność cywilną za naruszenie prawa spowodowane opublikowaniem
materiału prasowego ponoszą autor, redaktor lub inna osoba, którzy spowodowali opublikowanie tego materiału; nie wyłącza to odpowiedzialności wydawcy. W zakresie odpowiedzialności majątkowej odpowiedzialność tych osób jest solidarna.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do odpowiedzialności cywilnej za naruszenie prawa
spowodowane ujawnieniem materiału prasowego przed jego publikacją.
Źródło: Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (DzU nr 5, poz. 24 z późn. zm.)
A. Wymień dwa podstawowe obowiązki instytucji państwowych wynikające z zacytowanej
ustawy.
1. ...........................................................................................................................................................
2............................................................................................................................................................
B. Podaj dwie kategorie odpowiedzialności związanej z naruszeniem prawa prasowego.
1. ...........................................................................................................................................................
2............................................................................................................................................................
9
N4373_WOS_PR_TEST.indd 9
12-10-18 11:04
Wiedza o społeczeństwie. Poziom rozszerzony
Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetą Wyborczą”
Zadanie 14. (2 pkt)
Na podstawie tekstu źródłowego i własnej wiedzy wykonaj polecenia.
[…] Najbardziej subtelną formą cenzury społecznej jest nacisk zorganizowanych grup (politycznych, wyznaniowych, kulturalnych), które przez publiczną akcję protestów (np. w zakresie
szkalowania lub obrazy uczuć narodowych, bluźnierstwa) przygotowują tzw. flak, czyli masowe
nadsyłanie protestacyjnych listów, emailów, faksów, oraz telefonowanie do wydawców, właścicieli mediów oraz ustawodawców. Pozornie wygląda to na spontaniczne oburzenie opinii
publicznej, w istocie jest jednak niezwykle sprawnie zorganizowaną kampanią nacisków. […]
Inną drogę wpływu i kontroli treści medialnych wybierają zamożne instytucje, takie jak korporacje finansowe, banki, sieci handlowe, a niekiedy i instytucje państwowe, i samorządowe.
Najprostszą jest zamieszczanie wielkiej ilości drogich reklam (w prasie są to często pełnostronicowe ogłoszenia), które stanowią poważną część dochodów medialnych. Szantażowanie ich
wycofaniem w wypadku publikowania pewnych treści i argumentów (np. proekologicznych)
jest na ogół skuteczne – media wycofują się z tzw. kontrowersyjnych tematów na bezpieczny
teren rozrywki. […]
W sytuacjach drastyczniejszych zamożne korporacje wstępują na drogę sądową. Nie tylko po
opublikowaniu materiału, który uznają za zniesławienie, ale także w ramach kodeksu cywilnego korzystając z tzw. sądowego zabezpieczenia roszczeń. Krótko mówiąc (dokładnie określa to
art. 23 i 24 Kodeksu cywilnego) osoba lub instytucja, która uznaje, że jej dobro jest zagrożone
przez publikacje artykułu lub audycji może sądowo domagać się jej wstrzymania.
Największe możliwości semicenzury (niby-cenzury) zapewniają przepisy o tajemnicy państwowej (w zakresie spraw publicznych i politycznych), zniesławieniu (ochrony dóbr osobistych)
oraz prawne restrykcje materiałów dotyczące materiałów skierowanych do dzieci (zwłaszcza
o seksualnym charakterze). […]
Działanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zbliża się niejednokrotnie do charakteru instytucji cenzorskiej, na przykład gdy wyraziła ona swą negatywną opinię o programie Rozgłośni
Harcerskiej jako komercjalnym, a nie społecznym, grożąc cofnięciem licencji.
Źródło: T. Goban-Klas, Granice wolności mediów [w:] Dziennikarstwo i świat mediów,
red. Z. Bauer i E. Chudziński, Kraków 2004, s. 419-420.
A. Wymień trzy formy wywierania wpływu na media przez instytucje i grupy nacisku.
1. ...........................................................................................................................................................
2............................................................................................................................................................
3. ...........................................................................................................................................................
B. Określ wynikający z konstytucji status prawny Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
10
N4373_WOS_PR_TEST.indd 10
12-10-18 11:04
Wiedza o społeczeństwie. Poziom rozszerzony
Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetą Wyborczą”
Zadanie 15. (2 pkt)
Zapoznaj się z tekstem źródłowym, a następnie wykonaj polecenia.
Wykreślenia art. 212 z Kodeksu karnego, czyli zniesienia odpowiedzialności karnej za zniesławienie, chcą organizatorzy kampanii społecznej „Wykreśl 212 kk”: Helsińska Fundacja Praw
Człowieka, Izba Wydawców Prasy oraz Stowarzyszenie Gazet Lokalnych. I apelują w tej sprawie do polityków.
„To jest przepis, który powoduje bardzo wiele negatywnych konsekwencji dla naszego życia społecznego” – powiedział podczas poniedziałkowej inauguracji kampanii Adam Bodnar z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Przekonywał, że art. 212 często uderza nie tylko w dziennikarzy, ale także w odpowiedzialnych obywateli, którzy w interesie społecznym ujawnili opinii
publicznej nieprawidłowości lub fakty związane z osobami pełniącymi funkcje publiczne.
W obecnym brzmieniu art. 212 kk, ten, kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę
prawną lub jednostkę organizacyjną o działanie, które może ją poniżyć w opinii publicznej lub
podważyć zaufanie do niej, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. Jeżeli sprawca
dopuszcza się zniesławienia za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
W ocenie organizatorów kampanii do ścigania za zniesławienie właściwy jest Kodeks cywilny,
gdzie perspektywa uzyskania satysfakcjonującego zadośćuczynienia jest większa, nie ma natomiast negatywnych skutków procesu karnego. Ponadto uważają, że w Polsce za zniesławienie
karze się podwójnie, ponieważ reguluje tę sprawę prawo cywilne i prawo karne. Zwracają również uwagę, że prawo karne nie zachowuje równości procesowej stron: oskarżyciela i oskarżonego. […]
Źródło: http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/544841,ruszyla_kampania_wykresl_212_kk_przeciwko_wiezieniu_za_slowa.html
(dostęp z 10.09.2012 r.)
A. Przedstaw negatywne skutki społeczne, jakie zdaniem organizatorów akcji powoduje obowiązywanie art. 212 kk.
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
B. Rozstrzygnij, czy usunięcie art. 212 kk doprowadzi do całkowitego zwolnienia dziennikarzy
z odpowiedzialności prawnej (sądowej). Uzasadnij swoją odpowiedź.
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
11
N4373_WOS_PR_TEST.indd 11
12-10-18 11:04
Wiedza o społeczeństwie. Poziom rozszerzony
Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetą Wyborczą”
Zadanie 16. (1 pkt)
Zapoznaj się z tekstem źródłowym i wykonaj polecenia.
Dziennikarz Andrzej Marek, skazany przez polski sąd za napisanie tekstu obrażającego urzędnika z Polic, poskarżył się Trybunałowi Praw Człowieka. Ten zasugerował stronom ugodę, której termin mijał wczoraj. […]
Według Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu Polska narusza prawo do swobody wypowiedzi. Wciąż jednak jest szansa na ugodę.
Cała historia rozpoczęła się w 2002 roku. Wtedy Marek napisał tekst, którym obraził bohatera
tekstu – urzędnika z Polic. Sąd skazał dziennikarza na 3 miesiące więzienia w zawieszeniu,
jeżeli ten nie przeprosi urzędnika. Andrzej Marek odmówił i poszedł do aresztu. Ukaranie
dziennikarza wzbudziło dyskusję na temat wolności słowa i prawa do krytyki oraz wywołało
liczne protesty w środowisku dziennikarskim. Sprawa trafiła do Strasburga, a ten 22 września
tego roku wysłał do stron pismo, w którym zaproponował zawarcie ugody. Trybunał stwierdził
jednocześnie, że według niego Polska naruszyła wolność słowa. […]
Opinia trybunału znacznie różni się od polskiego orzecznictwa. W naszym kraju sądy surowo
karzą dziennikarzy i internautów, którzy zbyt swobodnie wypowiadają się na temat urzędników. Przykładem sprawa Łukasza Kasprowicza, który komentował na blogu działania burmistrz Mosiny. Nie zostawił na niej suchej nitki. […]. Sąd Rejonowy w Poznaniu skazał blogera
na 10 miesięcy ograniczenia wolności, 300 godzin prac społecznych, grzywnę i zakaz wykonywania zawodu dziennikarza.
– Wydaje mi się, że ta tradycja będzie musiała ulec zmianie – komentuje prof. Marian Filar, specjalista od prawa karnego. Dodaje, że najwyższy czas, by dać mediom w naszym kraju
możliwość realnego kontrolowania organów władzy i administracji, co jest ich podstawowym
zadaniem.
Specjaliści zaznaczają, że sugestia trybunału w Strasburgu nie oznacza, że dziennikarze czy
internauci w imię wolności słowa mogą napisać wszystko. Teksty powinny być przede wszystkim rzetelne, a informacje sprawdzone. Autor krytycznego tekstu powinien także unikać znieważających i wulgarnych sformułowań, które są przejawem jedynie złośliwości, nie odgrywają
natomiast informacyjnej roli. Innym ograniczeniem są także tajemnice państwowe.
– Pozwolenie dziennikarzom na ujawnianie, że np. nasze państwo kupiło od innego rakietę,
byłoby oczywiście przesadą – dodaje Filar.
Źródło: http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/567169,trybunal_praw_czlowieka_w_strasburgu_polska_narusza_prawo_do_swobody_wypowiedzi.html (dostęp z dnia 10.09.2012)
A. Napisz, jakiej funkcji mediów winna służyć wolność słowa.
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
12
N4373_WOS_PR_TEST.indd 12
12-10-18 11:04
Wiedza o społeczeństwie. Poziom rozszerzony
Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetą Wyborczą”
B. Wymień trzy warunki, jakie powinien spełnić dziennikarz, żeby nie przekroczyć granicy
wolności słowa.
1. ...........................................................................................................................................................
2............................................................................................................................................................
3. ...........................................................................................................................................................
CZĘŚĆ III – Wypracowanie (20 pkt)
Zadanie 17. (20 pkt)
Napisz wypracowanie na jeden z podanych tematów. Wykorzystaj materiały źródłowe zawarte
w części II arkusza.
Temat 1.
„Media jako tzw. czwarta władza”. Zdefiniuj pojęcia „media” i „władza”. Następnie przedstaw
i uzasadnij trzy argumenty potwierdzające tezę, że media to czwarta władza. Omów podstawy prawne działalności mediów. Przedstaw zmiany, które zaszły na rynku mediów w Polsce,
uwzględniając trzy różnorodne nośniki informacji. Sformułuj wnioski na temat ich wpływu
na opinię społeczną.
Temat 2.
„Wolność słowa i jej granice”. Przedstaw cztery polskie akty prawne regulujące kwestię wolności słowa oraz trzy instytucje stojące na straży jej przestrzegania. Omów po trzy przykłady
łamania i nadużywania wolności słowa. Podaj po dwa argumenty przemawiające za ograniczeniem i za rozszerzeniem wolności słowa.
Wybieram temat nr ……
CZYSTOPIS
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
13
N4373_WOS_PR_TEST.indd 13
12-10-18 11:04
Wiedza o społeczeństwie. Poziom rozszerzony
Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetą Wyborczą”
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
14
N4373_WOS_PR_TEST.indd 14
12-10-18 11:04
Wiedza o społeczeństwie. Poziom rozszerzony
Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetą Wyborczą”
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
15
N4373_WOS_PR_TEST.indd 15
12-10-18 11:04
Wiedza o społeczeństwie. Poziom rozszerzony
Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetą Wyborczą”
BRUDNOPIS (nie podlega ocenie)
16
N4373_WOS_PR_TEST.indd 16
12-10-18 11:04
Download