Uploaded by maciejprekop

prawo lotnicze

advertisement
Prawo lotnicze dla pilotów
samolotowych i szybowcowych
Plan wykładu
●
Podstawowe akty prawne i konwencje
●
Konwencja Chicagowska i ICAO
●
Ustawa Prawo Lotnicze
●
Licencjonowanie
●
Statek powietrzny
●
Lotniska i lądowiska
●
Służby żeglugi powietrznej
●
Przepisy wykonywania lotów
●
Służba Informacji Lotniczej
●
Badanie wypadków i incydentów lotniczych
Plan wykładu
●
Podstawowe akty prawne i konwencje
●
Konwencja Chicagowska i ICAO
●
Ustawa Prawo Lotnicze
●
Licencjonowanie
●
Statek powietrzny
●
Lotniska i lądowiska
●
Służby żeglugi powietrznej
●
Przepisy wykonywania lotów
●
Służba Informacji Lotniczej
●
Badanie wypadków i incydentów lotniczych
Podstawowe akty prawne
Podstawowe akty prawne
Podstawowe akty prawne
Prawo europejskie
Źródła prawa
Strona internetowa ULC
http://www.ulc.gov.pl/pl/prawo/prawo-miedzynarodowe/206-konwencje
Źródła prawa
Baza aktów prawnych UE
http://eur-lex.europa.eu/
Źródła prawa
Internetowy System Aktów Prawnych
http://isap.sejm.gov.pl
Źródła prawa
Praktyka wyszukiwania aktów prawnych
●
Akt prawny może być obowiązujący bądź
zostać uchylonym
●
Akt prawny może zostać znowelizowany
●
Akt prawny może posiadać tekst jednolity
Źródła prawa
Źródła prawa
Źródła prawa
Źródła prawa
Źródła prawa
Źródła prawa
Źródła prawa
Źródła prawa
Źródła prawa
Źródła prawa
Źródła prawa
Konwencje międzynarodowe
●
●
Konwencja Paryska (13.10.1919)
Konwencja Warszawska (12.10.1929) – ujednolicenie niektórych prawideł,
dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego
●
Konwencja Rzymska (29.05.1933) – dot. zajęcia statków powietrznych
●
Konwencja Chicagowska (7.12.1944)
•
Określa międzynarodowe prawo lotnicze
•
19 załączników
•
Powołuje Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO)
●
Konwencja Tokijska (14.10.1963) – ws. przestępstw na pokładzie SP
●
Konwencja Haska (16.12.1970) – o zwalczaniu bezprawnego zawładnięcia SP
●
Konwencja Montrealska (23.09.1971) – o zwalczaniu bezprawnych czynów
skierowanych przeciwko bezpieczeństwu lotnictwa cywilnego
●
Konwencja Montrealska (28.05.1999) – uzupełnienie Konwencji Warszawskiej
●
inne
Konwencja Chicagowska
Uchwalona w Chicago 7.12.1944,
ratyfikowana 20.11.1958
Plan wykładu
●
Podstawowe akty prawne i konwencje
●
Konwencja Chicagowska i ICAO
●
Ustawa Prawo Lotnicze
●
Licencjonowanie
●
Statek powietrzny
●
Lotniska i lądowiska
●
Służby żeglugi powietrznej
●
Przepisy wykonywania lotów
●
Służba Informacji Lotniczej
●
Badanie wypadków i incydentów lotniczych
Konwencja Chicagowska
Suwerenność
Konwencja Chicagowska
Polska przestrzeń powietrzna
Konwencja Chicagowska
Prawo przelotu
Konwencja Chicagowska
Strefy zakazane
Konwencja Chicagowska
Przepisy lotnicze
Konwencja Chicagowska
Znaki rejestracyjne
Konwencja Chicagowska
Znaki rejestracyjne
Konwencja Chicagowska
Ratownictwo i badanie wypadków
Konwencja Chicagowska
Dokumenty na pokładzie
Konwencja Chicagowska
Międzynarodowe normy
Konwencja Chicagowska
Załączniki do Konwencji
Konwencja Chicagowska
Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa
Cywilnego (ICAO)
Konwencja Chicagowska
Rada ICAO
Konwencja Chicagowska
Załączniki do Konwencji Chicagowskiej (SARPS)
1. Licencjonowanie personelu
2. Przepisy ruchu lotniczego
3. Służba meteorologiczna dla międzynarodowej żeglugi powietrznej
4. Mapy lotnicze
5. Jednostki miar do wykorzystania podczas operacji powietrznych i naziemnych
6. Eksploatacja statków powietrznych
7. Znaki przynależności państwowej oraz rejestracyjne
8. Zdatność do lotu statków powietrznych
9. Ułatwienia
10. Łączność lotnicza
11. Służby ruchu lotniczego
12. Poszukiwanie i ratownictwo
13. Badanie wypadków i incydentów lotniczych
14. Lotniska
15. Służby informacji lotniczej
16. Ochrona środowiska
17. Ochrona międzynarodowego lotnictwa cywilnego przed aktami bezprawnej ingerencji
18. Bezpieczny transport materiałów niebezpiecznych drogą lotniczą
19. Zarządzanie bezpieczeństwem
Konwencja Chicagowska
Procedury żeglugi powietrznej (PANS)
●
●
●
●
●
●
●
●
●
8168 – operacje statków powietrznych
4444 – zarządzanie ruchem lotniczym
7030 – regionalne procedury uzupełniające
8400 – skróty i kody stosowane w międzynarodowym
lotnictwie cywilnym
9432 – podręcznik radiotelefonicznej frazeologii lotniczej
7910 – oznaczenia lokacji
9756 – podręcznik badania wypadków lotniczych
9433 – podręcznik dotyczący przechwytywania cywilnych
statków powietrznych
...
Konwencja Chicagowska
Podsumowanie
●
●
●
●
●
●
●
●
Ratyfikowało 191 państw
Określa suwerenność państw nad ich przestrzenią powietrzną
Dopuszcza swobodny przelot i lądowanie niehandlowe
Przynależność państwowa statków powietrznych
Wymagane dokumenty na pokładzie i warunki dla SP
Określa wymogi odnośnie ratownictwa i badania wypadków
19 załączników
Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO)
➢
➢
➢
➢
➢
➢
Wyspecjalizowana agenda ONZ
Zgromadzenie – powoływane cyklicznie
Rada ICAO – 33 państwa członkowskie
Sekretariat
Publikuje dokumenty PANS
Modyfikuje i dodaje załączniki do Konwencji
Konwencja Chicagowska
Wolności lotnicze
(1) Prawo przelotu nad terytorium innego kraju bez lądowania
(2) Prawo do lądowania niehandlowego na terytorium innego kraju
(3) Prawo przewozu pasażerów i towarów z terenu własnego kraju na teren
innego kraju
(4) Prawo przewozu pasażerów i towarów z terenu innego kraju na teren
własnego kraju
(5) Prawo przewozu pasażerów z drugiego kraju w drodze z własnego kraju
do kraju trzeciego oraz zabrania ich w drodze powrotnej z kraju trzeciego
do drugiego kraju
(6)Prawo przewozu pasażerów i towarów pomiędzy dwoma krajami trzecimi
z międzylądowaniem we własnym kraju
(7)Prawo przewozu pasażerów i towarów pomiędzy dwoma krajami trzecimi
(8)Prawo przewozu pasażerów i towarów w obrębie drugiego kraju z
międzylądowaniem we własnym kraju
(9)Prawo przewozu pasażerów i towarów w obrębie drugiego kraju (kabotaż)
- przez własny kraj rozumiemy kraj rejestracji statku powietrznego
Plan wykładu
●
Podstawowe akty prawne i konwencje
●
Konwencja Chicagowska i ICAO
●
Ustawa Prawo Lotnicze
●
Licencjonowanie
●
Statek powietrzny
●
Lotniska i lądowiska
●
Służby żeglugi powietrznej
●
Przepisy wykonywania lotów
●
Służba Informacji Lotniczej
●
Badanie wypadków i incydentów lotniczych
Ustawa Prawo Lotnicze
Ustawa Prawo Lotnicze
Lotnictwo cywilne
Ustawa Prawo Lotnicze
Statek powietrzny
Ustawa Prawo Lotnicze
Ustawa Prawo Lotnicze
Ustawa Prawo Lotnicze
Ustawa Prawo Lotnicze
Ustawa Prawo Lotnicze
Prezes ULC m.in.:
●
●
●
●
●
●
●
●
Nadzoruje i kontroluje wykonywanie przepisów prawnych
Certyfikuje podmioty prowadzące działalność lotniczą
Sprawdza zdatność sprzętu i kwalifikacje personelu
➢
Wydaje, uznaje, zawiesza, przywraca licencje w formie decyzji
administracyjnej
➢
Prowadzi listę lekarzy orzeczników i centrów medycyny lotniczej
Prowadzi rejestry statków powietrznych, lotnisk, urządzeń, personelu, podmiotów
Współpracuje z organizacjami, organami administracji, jednostkami samorządu itp.
Wydaje wytyczne i instrukcje
Działa w celu zapewnienia bezpieczeństwa lotów
Prezes ULC wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Lotnictwa Cywilnego
Może upoważnić inne organy do wykonywania powierzonych mu zadań
Ustawa Prawo Lotnicze
Dowódca statku powietrznego
Ustawa Prawo Lotnicze
Dowódca statku powietrznego
Ustawa Prawo Lotnicze
Dowódca i załoga statku powietrznego
Ustawa Prawo Lotnicze
Dowódca statku powietrznego
Ustawa Prawo Lotnicze
„Trójpodział władzy”
●
Minister właściwy ds. transportu
●
Prezez ULC
●
Dowódca statku powietrznego
Ustawa Prawo Lotnicze
Odpowiedzialność
Ustawa Prawo Lotnicze
Odpowiedzialność
Ustawa Prawo Lotnicze
Odpowiedzialność
Ustawa Prawo Lotnicze
Odpowiedzialność karna
Ustawa Prawo Lotnicze
Odpowiedzialność karna
Ustawa Prawo Lotnicze
Odpowiedzialność karna
Ustawa Prawo Lotnicze
Odpowiedzialność karna
Ustawa Prawo Lotnicze
Odpowiedzialność karna
USTAWA z dnia 6 czerwca
1997 r. Kodeks karny
Plan wykładu
●
Podstawowe akty prawne i konwencje
●
Konwencja Chicagowska i ICAO
●
Ustawa Prawo Lotnicze
●
Licencjonowanie
●
Statek powietrzny
●
Lotniska i lądowiska
●
Służby żeglugi powietrznej
●
Przepisy wykonywania lotów
●
Służba Informacji Lotniczej
●
Badanie wypadków i incydentów lotniczych
Licencjonowanie
●
Licencja
●
Świadectwo kwalifikacji
●
Uprawnienia
●
Badania lotniczo-lekarskie
●
Uprawnienia językowe
●
Świadectwo radiooperatora
Ustawa Prawo Lotnicze, Załącznik 1, Part-FCL, Part-MED
Licencjonowanie
Licencjonowanie
Personel lotniczy
Licencjonowanie
Licencja
Licencjonowanie
Świadectwo kwalifikacji
Licencjonowanie
Wymagania dla licencji
Licencjonowanie
Wymagania dla licencji
Licencjonowanie
Wymagania dla licencji
Załącznik 1
Licencjonowanie
Doświadczenie
Załącznik 1
Licencjonowanie
Wymagania dla licencji
Załącznik
11
Załącznik
Licencjonowanie
Wymagania dla licencji
Licencjonowanie
Licencjonowanie
Part-FCL
Licencjonowanie
Part-FCL
Licencjonowanie
Part-FCL
Licencjonowanie
Part-FCL
Licencjonowanie
Part-FCL
Licencjonowanie
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 września 2013 r. w sprawie licencjonowania
personelu lotniczego
Licencjonowanie
Licencja pilota
Licencjonowanie
Uprawnienia PPL
Licencjonowanie
Uprawnienia SPL
Licencjonowanie
Przedłużanie uprawnień
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 września 2013
r. w sprawie licencjonowania personelu lotniczego
Part-FCL
Licencjonowanie
Przedłużanie uprawnień
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 września 2013
r. w sprawie licencjonowania personelu lotniczego
Part-FCL
Licencjonowanie
Przedłużanie uprawnień
Part-FCL
Licencjonowanie
KWT i KTP
Raz do roku konieczne jest przeprowadzenie kontroli:
KWT – Kontrola Wiadomości Teoretycznych
KTP – Kontrola Techniki Pilotażu
Licencjonowanie
Wymiana licencji
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 września 2013
r. w sprawie licencjonowania personelu lotniczego
Licencjonowanie
Co zabrać na pokład?
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 września 2013
r. w sprawie licencjonowania personelu lotniczego
Licencjonowanie
Wymagania dla licencji
Licencjonowanie
Uczeń-pilot
Załącznik 1
Licencjonowanie
Zawieszenie licencji
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 września 2013
r. w sprawie licencjonowania personelu lotniczego
Licencjonowanie
Uznawanie licencji
Rozporządzenie UE 1178/2011
Licencjonowanie
Konwersja licencji
Rozporządzenie UE 1178/2011
Licencjonowanie
Badania lotniczo-lekarskie
Licencjonowanie
Badania lotniczo-lekarskie
Licencjonowanie
Badania lotniczo-lekarskie
Załącznik 1
Licencjonowanie
Badania lotniczo-lekarskie
Part-MED
Part-MED
Licencjonowanie
Badania lotniczo-lekarskie
Part-MED
Licencjonowanie
Badania lotniczo-lekarskie
Part-MED
Licencjonowanie
Wymagania językowe
Załącznik 1
Licencjonowanie
Świadectwo radiooperatora
Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne
Licencjonowanie
Świadectwo radiooperatora
Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne
Plan wykładu
●
Podstawowe akty prawne i konwencje
●
Konwencja Chicagowska i ICAO
●
Ustawa Prawo Lotnicze
●
Licencjonowanie
●
Statek powietrzny
●
Lotniska i lądowiska
●
Służby żeglugi powietrznej
●
Przepisy wykonywania lotów
●
Służba Informacji Lotniczej
●
Badanie wypadków i incydentów lotniczych
Statek powietrzny
Definicja
Statek powietrzny
Definicja
Załącznik 7
Statek powietrzny
Dopuszczenie statku powietrznego
Statek powietrzny
Załącznik 8
Statek powietrzny
Certyfikat typu
Załącznik 8
Statek powietrzny
Świadectwo zdatności do lotu
Załącznik 8
Statek powietrzny
Świadectwo zdatności do lotu
Załącznik 8
Statek powietrzny
Wymóg świadectwa zdatności do lotów
Statek powietrzny
Wyłączenie zastosowania niektórych
przepisów do niektórych rodzajów SP
Statek powietrzny
Statek powietrzny
Statek powietrzny
Rejestr statków powietrznych
Statek powietrzny
Rejestr statków powietrznych
Statek powietrzny
Znaki
Załącznik 7
Statek powietrzny
Rejestr statków powietrznych
Statek powietrzny
Znaki rejestracyjne w Polsce:
([] - dowolna litera, * - dowolna cyfra)
●
SP-[][][] – generalnie samoloty, przy czym
➔
●
SP-H[][] - helikoptery
SP-[][][][] – generalnie ultralekkie
➔
SP-S[][][] – ultralekkie samoloty
➔
SP-X[][][] – ultralekkie wiatrakowce
➔
SP-M[][][] – motolotnie
➔
SP-P[][][] - paralotnie
●
SN-**[][] – policja i straż graniczna
●
SP-**** – szybowce
Statek powietrzny
Przykładowo samolotu LOTu:
●
SP-LN[] – Embraer
●
SP-LF[] – ATR
●
SP-LM[] – B737
●
SP-LP[] - B767
●
SP-LR[] – B787
Samoloty Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
●
SP-HX[] - śmigłowce
●
SP-MX[] - samoloty
...
Statek powietrzny
Wyposażenie i eksploatacja
Statek powietrzny
Wyposażenie i eksploatacja
PART.ORO – dla każdej aktywności operatora,
PART.ARO – dla nadzoru władzy lotniczej,
PART.CAT – dla operacji komercyjnych przewozu lotniczego
PART.SPO – dla zarobkowych operacji specjalistycznych,
PART.NCO – dla prowadzenia szkoleń lotniczych oraz wszelkich innych aktywności, tj.
latania sportowego i rekreacyjnego.
Statek powietrzny
Wyposażenie i eksploatacja
Statek powietrzny
Wyposażenie samolotu
Statek powietrzny
Wyposażenie – samolotu lot VFR
Statek powietrzny
Wyposażenie – samolotu lot nad wodą
Statek powietrzny
Wyposażenie samolotu – lot na dużych wysokościach
Part-NCO
Statek powietrzny
Wyposażenie szybowca
Part-NCO → Part-SAO
Statek powietrzny
Wyposażenie szybowca
Part-NCO → Part-SAO
Statek powietrzny
Wyposażenie szybowca – loty chmurowe
Part-NCO → Part-SAO
Statek powietrzny
Wyposażenie szybowca – loty na dużych wysokościach
Part-NCO → Part-SAO
Statek powietrzny
Wyposażenie szybowca – loty na dużych wysokościach
●
●
Ciekawostka:
Srebrna odznaka szybowcowa: przelot długości 50
km, przewyższenie 1000 m, lot o długotrwałości
co najmniej 5 godzin.
Złota odznaka szybowcowa: przelot długości 300
km, przewyższenie 3000 m, lot o długotrwałości
co najmniej 5 godzin.
Statek powietrzny
Wyposażenie szybowca – loty na dużych wysokościach
●
●
Ciekawostka:
Srebrna odznaka szybowcowa: przelot długości 50
km, przewyższenie 1000 m, lot o długotrwałości
co najmniej 5 godzin.
Złota odznaka szybowcowa: przelot długości 300
km, przewyższenie 3000 m, lot o długotrwałości
co najmniej 5 godzin.
Statek powietrzny
Wyposażenie szybowca – loty nad wodą
Part-NCO → Part-SAO
Statek powietrzny
Wyposażenie szybowca – loty nocne
Part-SAO
Statek powietrzny
Dokumenty na pokładzie - samoloty
Part-NCO
Statek powietrzny
Dokumenty na pokładzie - samoloty
Part-NCO
Statek powietrzny
Dokumenty na pokładzie - szybowce
Part-SAO
Statek powietrzny
Dokumenty na pokładzie - szybowce
Part-SAO
Statek powietrzny
Przygotowanie do lotu
Załącznik 6
Statek powietrzny
Przygotowanie do lotu
Załącznik 6
Statek powietrzny
Paliwo – samoloty
Part-NCO
Statek powietrzny
Wyposażenie w spadochrony
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2004 r.
w sprawie bezpieczeństwa eksploatacji statków powietrznych
Statek powietrzny
Skok ratunkowy
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2004 r.
w sprawie bezpieczeństwa eksploatacji statków powietrznych
Plan wykładu
●
Podstawowe akty prawne i konwencje
●
Konwencja Chicagowska i ICAO
●
Ustawa Prawo Lotnicze
●
Licencjonowanie
●
Statek powietrzny
●
Lotniska i lądowiska
●
Służby żeglugi powietrznej
●
Przepisy wykonywania lotów
●
Służba Informacji Lotniczej
●
Badanie wypadków i incydentów lotniczych
Lotniska i lądowiska
Starty i lądowania na lotniskach
Lotniska i lądowiska
Lotniska
Lotniska i lądowiska
Lotniska międzynarodowe
Lotniska i lądowiska
Zasada równego dostępu do lotnisk
Lotniska i lądowiska
Lotniska
Lotniska i lądowiska
Starty i lądowania na lądowiskach
Lotniska i lądowiska
Teren przygodny
Lotniska i lądowiska
Lotniska
Lotniska i lądowiska
ARP i elewacja
Załącznik 14
Lotniska i lądowiska
Definicje
●
●
●
●
ELEWACJA LOTNISKA - wysokość najwyższego punktu na polu wzlotów.
POLE RUCHU NAZIEMNEGO (Movement area ) - część lotniska przeznaczona
do naziemnego ruchu samolotów i śmigłowców.
PŁYTA POSTOJOWA (Apron) - miejsce postoju samolotów i śmigłowców.
POLE MANEWROWE (Maneuvering area) - Część pola ruchu naziemnego
przeznaczona do startów i lądowań oraz ruchu naziemnego z tym związanego.
Należą do niego:
➢
DROGA KOŁOWANIA (taxiway) - droga łącząca płytę postojową z miejscem
oczekiwania przed pasem startowym lub droga łącząca inne części lotniska.
➢
POLE WZLOTÓW (Landing area) - część pola manewrowego służąca do
startów i lądowań statków powietrznych.
➢
DROGA STARTOWA (Runway) - część pasa startowego przeznaczona do
startów i lądowań statków powietrznych oraz zabezpieczająca dobieg i
zatrzymanie przy RTO (Rejected Takeoff - zatrzymanie startu).
Lotniska i lądowiska
Lotniska i lądowiska
Pole ruchu naziemnego
Lotniska i lądowiska
Pole ruchu naziemnego – płyty = pole manewrowe
Lotniska i lądowiska
Drogi kołowania
Lotniska i lądowiska
Drogi kołowania + droga startowa = Pole manewrowe
Lotniska i lądowiska
Podsumowanie
Pole ruchu naziemnego:
●
Płyty postojowe
●
Pole manewrowe
➢
Drogi kołowania
➢
Droga startowa
Lotniska i lądowiska
Wzrokowe pomoce nawigacyjne na lotnisku
●
●
Wskaźnik wiatru
●
Oznakowanie poziome
➢
Drogi startowej
➢
Dróg kołowania
Oświetlenie
➢
Światła drogi startowej i dróg kołowania
➢
Światła podejścia
●
Oznakowanie pionowe
●
Oznakowanie przeszkód
Lotniska i lądowiska
Wskaźnik wiatru
Lotniska i lądowiska
Wskaźnik wiatru
Lotniska i lądowiska
Oznakowanie drogi startowej
- białe linie i symbole
Lotniska i lądowiska
Próg i strefa przyziemienia
Komunikacja, nawigacja, dozorowanie
Transponder
Mode C – wysyła automatycznie zakodowaną wysokość
●
Transponder posiada własny wysokościomierz baro
●
Wysokość kodowana jest co 100 ft
●
Służby nie mają niezależnej możliwości określenia
wysokości, niż na podstawie tego, co wysyła im
transponder
Frazeologia: skłok czarli, skłok stendbaj, włącz/wyłącz
transponder
Lotniska i lądowiska
Przesunięty próg
Lotniska i lądowiska
Stopway
Lotniska i lądowiska
X – element wyłączony z użytku
Lotniska i lądowiska
Długości deklarowane
Załącznik 14
Lotniska i lądowiska
Sama droga startowa
Załącznik 14
Lotniska i lądowiska
Droga startowa + clearway
Załącznik 14
Lotniska i lądowiska
Droga startowa + stopway
Załącznik 14
Lotniska i lądowiska
Przesunięty próg
Załącznik 14
Lotniska i lądowiska
Przesunięty próg + stopway + clearway
Załącznik 14
Lotniska i lądowiska
Oznakowanie dróg kołowania
- żółte linie i symbole
Lotniska i lądowiska
Punkt oczekiwania przed pasem
Lotniska i lądowiska
Punkt oczekiwania przed pasem
Lotniska i lądowiska
Światła drogi startowej i podejścia
Lotniska i lądowiska
Światła drogi startowej i podejścia
Lotniska i lądowiska
Światła drogi startowej i podejścia
Lotniska i lądowiska
Światła PAPI
Lotniska i lądowiska
Światła PAPI
Lotniska i lądowiska
Światła dróg kołowania
Lotniska i lądowiska
Znaki pionowe - nakazu
Lotniska i lądowiska
Znaki pionowe - nakazu
Lotniska i lądowiska
Znaki pionowe - informacyjne
Lotniska i lądowiska
Oznakowanie przeszkód
Lotniska i lądowiska
Oznakowanie świetlne przeszkód
Lotniska i lądowiska
Załącznik 2
Lotniska i lądowiska
Oznakowanie wykładane na lądowiskach
Lotniska i lądowiska
Oznakowanie wykładane na lądowiskach
Lotniska i lądowiska
Oznakowanie wykładane na lądowiskach
Lotniska i lądowiska
Lotniska i lądowiska
Lotniska i lądowiska
Służby ratownicze i przeciwpożarowe
Lotniska i lądowiska
Służby ratownicze i przeciwpożarowe
●
●
●
Plan działania w sytuacjach zagrożenia
Centrum operacyjne sytuacji zagrożenia
Ruchome stanowisko dowodzenia
Lotniska i lądowiska
Kategoria lotniska w zakresie ratowniczogaśniczym
Lotniska i lądowiska
Wymagania dla nadania kategorii
Lotniska i lądowiska
Wymagania dla nadania kategorii
Lotniska i lądowiska
●
Służby zarządzania płytą
Koordynator ruchu naziemnego (follow-me)
Lotniska i lądowiska
Sygnały koordynatora ruchu naziemnego
Załącznik 2
Lotniska i lądowiska
Sygnały koordynatora ruchu naziemnego
Lotniska i lądowiska
Sygnały koordynatora ruchu naziemnego
Lotniska i lądowiska
Wskazówki przed lotem na lotnisko
kontrolowane
●
Zapoznaj się z przestrzenią
●
Zapoznaj się z układem płyty
●
Sprawdź częstotliwości
●
Złóż plan lotu
●
Lataj sprawnie
●
Zaplanuj przyziemienie tak, aby szybko opuścić drogę startową
●
Kołuj tylko po drogach kołowania nigdy po płytach (chyba, że za follow)
●
Jeśli masz wątpliwości – dopytaj
●
Jeśli zgubiłeś się na ziemi poproś o prowadzenie follow-me
●
Przed uruchomieniem silnika na lotnisku poproś o zgodę
●
Nie stresuj się
Lotniska i lądowiska
Wskazówki przed lotem na lotnisko
kontrolowane
●
Lotniska i lądowiska
Wskazówki przed lotem na lotnisko
kontrolowane
●
Lotniska i lądowiska
Wskazówki przed lotem na lotnisko
kontrolowane
Lotniska i lądowiska
Wskazówki przed lotem na lotnisko
kontrolowane
●
Plan wykładu
●
Podstawowe akty prawne i konwencje
●
Konwencja Chicagowska i ICAO
●
Ustawa Prawo Lotnicze
●
Licencjonowanie
●
Statek powietrzny
●
Lotniska i lądowiska
●
Służby żeglugi powietrznej
●
Przepisy wykonywania lotów
●
Służba Informacji Lotniczej
●
Badanie wypadków i incydentów lotniczych
Służby żeglugi powietrznej
●
Zarządzanie ruchem lotniczym (ATM)
➢
Zarządzanie przestrzenią powietrzną (ASM)
➢
Służby ruchu lotniczego (ATS)
➢
Zarządzanie przepływem i pojemnością ruchu
lotniczego
●
Komunikacja, nawigacja, dozorowanie (CNS)
●
Osłona meteorologiczna
●
Poszukiwanie i ratownictwo
●
Służba informacji lotniczej
Służby żeglugi powietrznej
Służby żeglugi powietrznej
●
Zarządzanie ruchem lotniczym (ATM)
➢
Zarządzanie przestrzenią powietrzną (ASM)
➢
Służby ruchu lotniczego (ATS)
➢
Zarządzanie przepływem i pojemnością ruchu
lotniczego
●
Komunikacja, nawigacja, dozorowanie (CNS)
●
Osłona meteorologiczna
●
Poszukiwanie i ratownictwo
●
Służba informacji lotniczej
Zarządzanie ruchem lotniczym
Służby żeglugi powietrznej
●
Zarządzanie ruchem lotniczym (ATM)
➢
Zarządzanie przestrzenią powietrzną (ASM)
➢
Służby ruchu lotniczego (ATS)
➢
Zarządzanie przepływem i pojemnością ruchu
lotniczego
●
Komunikacja, nawigacja, dozorowanie (CNS)
●
Osłona meteorologiczna
●
Poszukiwanie i ratownictwo
●
Służba informacji lotniczej
Komunikacja, nawigacja, dozorowanie
Komunikacja, nawigacja, dozorowanie
Komunikacja, nawigacja, dozorowanie
Komunikacja, nawigacja, dozorowanie
Radar dozorowania
Komunikacja, nawigacja, dozorowanie
Radar dozorowania
Komunikacja, nawigacja, dozorowanie
Radar dozorowania
Komunikacja, nawigacja, dozorowanie
Wtórny radar dozorowania
- interrogator
Komunikacja, nawigacja, dozorowanie
Wtórny radar dozorowania
- transponder
Komunikacja, nawigacja, dozorowanie
Transponder
Tryby pracy:
●
Off – wyłączony
●
STBY – w gotowości
●
ON – Mode A
●
ALT – Mode A/C
●
TST – Test
Przycisk IDENT
Komunikacja, nawigacja, dozorowanie
Transponder
Mode A – wysyła ustawiony kod
Standardowy kod dla VFR – 7000, IFR - 2000
Na potrzeby służb ustawiamy przydzielony kod
indywidualny (np. skłok 7-4-0-1)
Kody specjalne:
●
7700 – w sytuacji zagrożenia
●
7600 – awaria radia
●
7500 - porwanie
Komunikacja, nawigacja, dozorowanie
Transponder
Przycisk IDENT – służy identyfikacji naszego samolotu
●
●
Po wciśnięciu transponder wysyła specjalny kod IDENT,
który powoduje rozbłyśnięcie echa na ekranie radaru
Frazeologia -skłok ajdent
Komunikacja, nawigacja, dozorowanie
Transponder
Zasady używania transpondera
●
Ustawiamy kod 7000, bądź inny przydzielony przez służby
●
Na ziemi ustawiamy SBY
●
Przed startem bądź krótko po starcie ALT
●
Na prośbę służb wciskamy IDENT
Komunikacja, nawigacja, dozorowanie
Transponder
Komunikacja, nawigacja, dozorowanie
Transponder - TCAS
Służby żeglugi powietrznej
●
Zarządzanie ruchem lotniczym (ATM)
➢
Zarządzanie przestrzenią powietrzną (ASM)
➢
Służby ruchu lotniczego (ATS)
➢
Zarządzanie przepływem i pojemnością ruchu
lotniczego
●
Komunikacja, nawigacja, dozorowanie (CNS)
●
Osłona meteorologiczna
●
Poszukiwanie i ratownictwo
●
Służba informacji lotniczej
Osłona meteorologiczna
Ustanowiona w celu zapewnienia załogom statków
powietrznych niezbędnych danych meteorologicznych
Zapewniana przez IMiGW
Służby żeglugi powietrznej
●
Zarządzanie ruchem lotniczym (ATM)
➢
Zarządzanie przestrzenią powietrzną (ASM)
➢
Służby ruchu lotniczego (ATS)
➢
Zarządzanie przepływem i pojemnością ruchu
lotniczego
●
Komunikacja, nawigacja, dozorowanie (CNS)
●
Osłona meteorologiczna
●
Poszukiwanie i ratownictwo
●
Służba informacji lotniczej
Poszukiwanie i ratownictwo
Poszukiwanie i ratownictwo
Koordynacja:
●
Ośrodek Koordynacji Poszukiwań i Ratownictwa Lotniczego (ARCC
Warszawa)
●
Podośrodek Koordynacji Poszukiwań i Ratownictwa Lotniczego
(ARSC Gdynia)
●
Morskie Ratownicze Centrum Koordynacyjne (MRCC)
●
Punkt kontaktu z systemem Cospas-Sarsat (SPOC Polska)
Wyspecjalizowane jednostki ratownicze:
●
Poszukiwanie na lądzie
➢
Siły zbrojne
●
Poszukiwania na morzu
➢
Marynarka wojenna
➢
Morska służba poszukiwania i ratownictwa
Poszukiwanie i ratownictwo
Poszukiwanie i ratownictwo
Poszukiwanie i ratownictwo
Poszukiwanie i ratownictwo
Obowiązku dowódcy każdego statku powietrznego
Poszukiwanie i ratownictwo
Poszukiwanie i ratownictwo
Poszukiwanie i ratownictwo
Poszukiwanie i ratownictwo
Poszukiwanie i ratownictwo
Poszukiwanie i ratownictwo
Poszukiwanie i ratownictwo
Poszukiwanie i ratownictwo
Poszukiwanie i ratownictwo
Poszukiwanie i ratownictwo
Poszukiwanie i ratownictwo
Poszukiwanie i ratownictwo
Poszukiwanie i ratownictwo
Poszukiwanie i ratownictwo
Poszukiwanie i ratownictwo
Służby żeglugi powietrznej
●
Zarządzanie ruchem lotniczym (ATM)
➢
Zarządzanie przestrzenią powietrzną (ASM)
➢
Służby ruchu lotniczego (ATS)
➢
Zarządzanie przepływem i pojemnością ruchu
lotniczego
●
Komunikacja, nawigacja, dozorowanie (CNS)
●
Osłona meteorologiczna
●
Poszukiwanie i ratownictwo
●
Służba informacji lotniczej
Służba informacji lotniczej
Służba informacji lotniczej
Służba informacji lotniczej
Służba informacji lotniczej
Służby żeglugi powietrznej
●
Zarządzanie ruchem lotniczym (ATM)
➢
Zarządzanie przestrzenią powietrzną (ASM)
➢
Służby ruchu lotniczego (ATS)
➢
Zarządzanie przepływem i pojemnością ruchu
lotniczego
●
Komunikacja, nawigacja, dozorowanie (CNS)
●
Osłona meteorologiczna
●
Poszukiwanie i ratownictwo
●
Służba informacji lotniczej
Zarządzanie ruchem lotniczym
●
●
●
Służby ruchu lotniczego
➢
Służba informacji powietrznej
➢
Służba kontroli ruchu lotniczego
➢
Służba doradcza
➢
Służba alarmowa
Zarządzanie przestrzenią powietrzną
➢
ASM 1 – Poziom strategiczny
➢
ASM 2 – Poziom przedtaktyczny
➢
ASM 3 – Poziom taktyczny
Zarządzanie przepływem i pojemnością
ruchu lotniczego (ATCFM)
Zarządzanie ruchem lotniczym
●
●
●
Służby ruchu lotniczego
➢
Służba informacji powietrznej
➢
Służba kontroli ruchu lotniczego
➢
Służba doradcza
➢
Służba alarmowa
Zarządzanie przestrzenią powietrzną
➢
ASM 1 – Poziom strategiczny
➢
ASM 2 – Poziom przedtaktyczny
➢
ASM 3 – Poziom taktyczny
Zarządzanie przepływem i pojemnością
ruchu lotniczego (ATCFM)
Służba Informacji Powietrznej
Służba Informacji Powietrznej
Służba Informacji Powietrznej
Załącznik 11
Służba Informacji Powietrznej
Dedykowana służba informacji lotniczej w klasie G
Zarządzanie ruchem lotniczym
●
●
●
Służby ruchu lotniczego
➢
Służba informacji powietrznej
➢
Służba kontroli ruchu lotniczego
➢
Służba doradcza
➢
Służba alarmowa
Zarządzanie przestrzenią powietrzną
➢
ASM 1 – Poziom strategiczny
➢
ASM 2 – Poziom przedtaktyczny
➢
ASM 3 – Poziom taktyczny
Zarządzanie przepływem i pojemnością
ruchu lotniczego (ATCFM)
Służba kontroli ruchu lotniczego
Służba kontroli ruchu lotniczego
Służba kontroli ruchu lotniczego
Służba kontroli ruchu lotniczego
Załącznik 2
Służba kontroli ruchu lotniczego
Służba kontroli ruchu lotniczego
Służba kontroli ruchu lotniczego
Służba kontroli ruchu lotniczego
Służba kontroli ruchu lotniczego
Służba kontroli ruchu lotniczego
Instrukcja kontroli ruchu lotniczego.
Polecenia wydawane przez kontrolę ruchu
lotniczego, wymagające od pilota podjęcia
określonego działania
Zarządzanie ruchem lotniczym
●
●
●
Służby ruchu lotniczego
➢
Służba informacji powietrznej
➢
Służba kontroli ruchu lotniczego
➢
Służba doradcza
➢
Służba alarmowa
Zarządzanie przestrzenią powietrzną
➢
ASM 1 – Poziom strategiczny
➢
ASM 2 – Poziom przedtaktyczny
➢
ASM 3 – Poziom taktyczny
Zarządzanie przepływem i pojemnością
ruchu lotniczego (ATCFM)
Służba doradcza
Zarządzanie ruchem lotniczym
●
●
●
Służby ruchu lotniczego
➢
Służba informacji powietrznej
➢
Służba kontroli ruchu lotniczego
➢
Służba doradcza
➢
Służba alarmowa
Zarządzanie przestrzenią powietrzną
➢
ASM 1 – Poziom strategiczny
➢
ASM 2 – Poziom przedtaktyczny
➢
ASM 3 – Poziom taktyczny
Zarządzanie przepływem i pojemnością
ruchu lotniczego (ATCFM)
Służba alarmowa
Służba alarmowa
Służby ruchu lotniczego
Służby są zapewniane przez:
●
●
●
Państwowy organ zarządzania ruchem lotniczym
(PAŻP)
Cywilne lotniskowe organy służb ruchu lotniczego
Wojskowe lotniskowe organy służb ruchu lotniczego
lub właściwe organy wojskowe
Służby ruchu lotniczego
Struktura i podział polskiej
przestrzeni powietrznej
Struktura i podział polskiej
przestrzeni powietrznej
Struktura i podział polskiej
przestrzeni powietrznej
Polska przestrzeń
powietrzna
FIR EPWW
Struktura i podział polskiej
przestrzeni powietrznej
Procedura nastawiania
wysokościomierza
Procedura nastawiania
wysokościomierza
Wysokościomierz
Procedura nastawiania
wysokościomierza
Wysokościomierz
Procedura nastawiania
wysokościomierza
Wysokościomierz
Procedura nastawiania
wysokościomierza
Wysokościomierz
Procedura nastawiania
wysokościomierza
Procedura nastawiania
wysokościomierza
Wysokościomierz
Procedura nastawiania
wysokościomierza
Procedura nastawiania
wysokościomierza
Wysokość względna (height/AGL)
Wysokość bezwzględna (altitude/AMSL) np. A065=6500 ft
Poziom lotu (flight level/FL) np. FL095=9500ft
Wyrażana w metrach lub stopach
1 m = 3,28 ft
Przeliczanie m->ft Dodajemy 10% i mnożymy razy 3
Przeliczanie ft->m Mnożymy razy 3 i dzielimy przez 10
W lotnictwie używamy uniwersalnego czasu skoordynowanego
UTC, oraz współrzędnych systemu WGS-84 np. 52°14'39"N
020°48'26"E
Procedura nastawiania
wysokościomierza
Procedura nastawiania
wysokościomierza
Procedura nastawiania
wysokościomierza
Procedura nastawiania
wysokościomierza
Procedura nastawiania
wysokościomierza
Procedura nastawiania
wysokościomierza
Zarządzanie ruchem lotniczym
●
●
●
Służby ruchu lotniczego
➢
Służba informacji powietrznej
➢
Służba kontroli ruchu lotniczego
➢
Służba doradcza
➢
Służba alarmowa
Zarządzanie przestrzenią powietrzną
➢
ASM 1 – Poziom strategiczny
➢
ASM 2 – Poziom przedtaktyczny
➢
ASM 3 – Poziom taktyczny
Zarządzanie przepływem i pojemnością
ruchu lotniczego (ATCFM)
Służba kontroli ruchu lotniczego
Klasyfikacja cywilnej przestrzeni
powietrznej
Służba kontroli ruchu lotniczego
Klasyfikacja cywilnej przestrzeni
powietrznej w Polsce
Służba kontroli ruchu lotniczego
Klasyfikacja cywilnej przestrzeni
powietrznej w Polsce
Służba kontroli ruchu lotniczego
Klasyfikacja cywilnej przestrzeni
powietrznej w Polsce
Struktura i podział polskiej
przestrzeni powietrznej
Struktura i podział polskiej
przestrzeni powietrznej
Struktura i podział polskiej
przestrzeni powietrznej
Loty swobodne w przestrzeni klasy G wykonywane na
zasadach ogólnych. Zalecane nawiązanie łączności z FIS
FIS OLSZTYN
+48-22-574-5588
Częstotliwość:
118,775 MHz
FIS Gdańsk
+48-22-574-7485
+48-58-340-7485
Częstotliwość:
127,150 MHz
FIS Warszawa
+48-22-574-5585
Częstotliwość:
119,450 MHz
FIS Poznań
+48-22-574-7385
+48-61-896-7385
Częstotliwość:
126,300 MHz
.Źródło AIP Polska
FIS Kraków
+48-22-574-7585
+48-12-639-7585
Częstotliwość:
119,275 MHz
Struktura i podział polskiej
przestrzeni powietrznej
Strefa kontrolowana lotniska CTR
●
●
Przestrzeń kontrolowana (klasy C i D)
Wymagana dwustronna łączność
radiowa
●
Wymagane złożenie planu lotu
●
Możliwy wymóg posiadania transpondera
●
Loty tylko po uzyskaniu zezwolenia
Struktura i podział polskiej
przestrzeni powietrznej
Struktura i podział polskiej
przestrzeni powietrznej
Niektóre CTRy nie pracują przez całą
dobę
przykład – EPRA, trzy służby – TWR,
AFIS i MIL
Struktura i podział polskiej
przestrzeni powietrznej
Utrata łączności
Załącznik 2
Struktura i podział polskiej
przestrzeni powietrznej
Separacja w pobliżu lotnisk
Doc 4444
Struktura i podział polskiej
przestrzeni powietrznej
Obszar kontrolowany (CTA) składa się z:
●
Przestrzeni >FL095 (ACC)
●
Dróg lotniczych (AWY)
●
Rejonu kontrolowanego lotniska (TMA)
Minimalna dolna granica 200 metrów
Struktura i podział polskiej
przestrzeni powietrznej
Rejon kontrolowany lotniska TMA
●
Przestrzeń kontrolowana (klasy C i D)
●
Wymagana dwustronna łączność radiowa
●
Wymagane złożenie planu lotu
●
Możliwy wymóg posiadania transpondera
●
Loty tylko po uzyskaniu zezwolenia
Struktura i podział polskiej
przestrzeni powietrznej
Struktura i podział polskiej
przestrzeni powietrznej
TMA EPGD
Struktura i podział polskiej
przestrzeni powietrznej
Przestrzeń powyżej FL095 (ACC)
●
●
Przestrzeń kontrolowana (klasy C)
Wymagana dwustronna łączność
radiowa
●
Wymagane złożenie planu lotu
●
Wymagane posiadanie transpondera
●
Loty tylko po uzyskaniu zezwolenia
Struktura i podział polskiej
przestrzeni powietrznej
Struktura i podział polskiej
przestrzeni powietrznej
Centrum Kontroli Obszaru (ACC – Area
Control Center)
●
●
jest odpowiedzialne za alarmowanie wojskowego
organu odpowiedzialnego za akcje poszukiwania
i ratownictwa cywilnych statków powietrznych
oraz inicjowanie takich akcji w FIR EPWW
pełni funkcję Centrum Koordynacyjnego
Ratownictwa
Struktura i podział polskiej
przestrzeni powietrznej
Strefa kontrolowana lotniska wojskowego
MCTR
●
●
Przestrzeń kontrolowana (klasy C i D)
Wymagana dwustronna łączność
radiowa
●
Wymagane złożenie planu lotu
●
Możliwy wymóg posiadania transpondera
●
Loty tylko po uzyskaniu zezwolenia
Struktura i podział polskiej
przestrzeni powietrznej
Struktura i podział polskiej
przestrzeni powietrznej
Struktura i podział polskiej
przestrzeni powietrznej
Rejon kontrolowany lotniska wojskowego
MTMA
●
Przestrzeń kontrolowana (klasy C i D)
●
Wymagana dwustronna łączność radiowa
●
Wymagane złożenie planu lotu
●
Możliwy wymóg posiadania transpondera
●
Loty tylko po uzyskaniu zezwolenia
Struktura i podział polskiej
przestrzeni powietrznej
Struktura i podział polskiej
przestrzeni powietrznej
Przestrzeń kontrolowana podsumowanie:
Wymogi:
●
Plan lotu
●
Dwustronna łączność
●
Zezwolenie
●
Transponder w przestrzeni radarowej
Struktura i podział polskiej
przestrzeni powietrznej
Strefa ruchu lotniskowego ATZ
Strefa ruchu lotniskowego (Aerodrome Traffic Zone) –
Przestrzeń powietrzna o określonych wymiarach,
ustanowiona wokół lotniska niekontrolowanego dla ochrony
ruchu lotniskowego
●
●
Przestrzeń niekontrolowana (klasy G)
Wymagane nawiązanie łączności z
zarządzającym strefą
Struktura i podział polskiej
przestrzeni powietrznej
Struktura i podział polskiej
przestrzeni powietrznej
●
Strefa zakazana P
●
Przestrzeń niesklasyfikowana
●
Wszelkie loty zakazane,wyjątek:
- na wniosek zarządzającego obiektem
chronionym strefą P
Struktura i podział polskiej
przestrzeni powietrznej
Struktura i podział polskiej
przestrzeni powietrznej
●
●
●
Strefa ograniczona R
Przestrzeń o klasyfikacji przestrzeni
nadrzędnej
Loty ograniczone ze względu na:
- loty z napędem
- przekroczenie prędkości dźwięku
Struktura i podział polskiej
przestrzeni powietrznej
Strefy R występują w kilku rodzajach
●
●
●
Parki narodowe (naniesione na mapę)
Nad niektórymi miastami (naniesione na mapę)
– ograniczenie lotów naddźwiękowych
Nad miastami (nie naniesione na mapę)
- strefy R można zignorować wykonując
podejście do lądowania na lotnisku (lądowisku),
bądź procedurę odlotu po starcie
Struktura i podział polskiej
przestrzeni powietrznej
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zakazów
lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące
Struktura i podział polskiej
przestrzeni powietrznej
Struktura i podział polskiej
przestrzeni powietrznej
●
Strefa niebezpieczna D
●
Przestrzeń wydzielona
●
●
W czasie aktywności strefy loty
zakazane
Poza aktywnością – strefa nie istnieje
Struktura i podział polskiej
przestrzeni powietrznej
Struktura i podział polskiej
przestrzeni powietrznej
Struktura i podział polskiej
przestrzeni powietrznej
●
Strefa czasowo wydzielona (TSA)
●
Przestrzeń niesklasyfikowana
●
●
W czasie aktywności w strefie może
latać tylko jej użytkownik
Poza aktywnością – strefa nie istnieje
Struktura i podział polskiej
przestrzeni powietrznej
Struktura i podział polskiej
przestrzeni powietrznej
●
Strefa czasowo rezerwowana (TRA)
●
Przestrzeń niesklasyfikowana
●
●
W czasie aktywności możliwy przelot
przez strefę za zgodą zarządzającego
Poza aktywnością – strefa nie istnieje
Struktura i podział polskiej
przestrzeni powietrznej
Struktura i podział polskiej
przestrzeni powietrznej
Strefy TRA dla operacji BVLOS Straży Granicznej
●
Aktywne 24h
●
Nie publikowane
w AUP
Struktura i podział polskiej
przestrzeni powietrznej
Strefy TRA dla operacji BVLOS Straży Granicznej
●
Aktywne 24h
●
Nie publikowane
w AUP
Struktura i podział polskiej
przestrzeni powietrznej
Strefy TRA dla operacji BVLOS Straży Granicznej
Loty w strefach koordynować:
●
TRA 100 z FIS Gdańsk;
●
TRA 101 – 116 z FIS Olsztyn;
●
TRA 117 – 125 z FIS Warszawa
●
TRA 126 – 130 z FIS Kraków
Struktura i podział polskiej
przestrzeni powietrznej
Strefy TRA Pruszcza Gdańskiego
Struktura i podział polskiej
przestrzeni powietrznej
Trasa dolotowa do TSA/TRA (TFR)
●
●
●
Przestrzeń niesklasyfikowana
W czasie aktywności w strefie może
latać tylko jej użytkownik i tylko na
przelot
Poza aktywnością – strefa nie istnieje
Struktura i podział polskiej
przestrzeni powietrznej
Struktura i podział polskiej
przestrzeni powietrznej
Struktura i podział polskiej
przestrzeni powietrznej
Rejony ograniczeń lotów (EA)
●
●
●
Z założenia strefa tymczasowa
i czasowo aktywowana
Podobna do strefy R lub TRA,
ale ograniczenia mogą być różne
Kilka stref jest ustalonych na stałe
i aktywnych 24h
Struktura i podział polskiej
przestrzeni powietrznej
Struktura i podział polskiej
przestrzeni powietrznej
Struktura i podział polskiej
przestrzeni powietrznej
Struktura i podział polskiej
przestrzeni powietrznej
Stałe trasy lotnictwa wojskowego (MRT)
Struktura i podział polskiej
przestrzeni powietrznej
Struktura i podział polskiej
przestrzeni powietrznej
Inne strefy:
RMZ – strefa obowiązkowej łączności
radiowej EPWA
●
Obowiązek zgłoszenia
lotów powyżej 100m AGL
do FIS
●
Obowiązek stałej łączności
radiowej z FIS dla lotów
powyżej 200m AGL
Struktura i podział polskiej
przestrzeni powietrznej
Inne strefy:
RMZ – strefa obowiązkowej łączności
radiowej inne lotniska
●
Obowiazuja podczas
nieaktywnosci stref
CTR i TMA
Struktura i podział polskiej
przestrzeni powietrznej
Inne strefy:
ADIZ – Air Defence
Identification Zone
●
Wymagany plan lotu
●
Łączność z FIS
Struktura i podział polskiej
przestrzeni powietrznej
Zarządzanie ruchem lotniczym
●
●
●
Służby ruchu lotniczego
➢
Służba informacji powietrznej
➢
Służba kontroli ruchu lotniczego
➢
Służba doradcza
➢
Służba alarmowa
Zarządzanie przestrzenią powietrzną
➢
ASM 1 – Poziom strategiczny
➢
ASM 2 – Poziom przedtaktyczny
➢
ASM 3 – Poziom taktyczny
Zarządzanie przepływem i pojemnością
ruchu lotniczego (ATCFM)
Zarządzanie przestrzenią
powietrzną
Koncepcja FUA opiera się na zasadzie, że
przestrzeń powietrzna nie powinna być
dalej określana jako przestrzeń
powietrzna wojskowa bądź cywilna, lecz
traktowana jako jedna ciągłość
i użytkowana elastycznie według potrzeb
danego dnia. A zatem wszelkie konieczne
wydzielenie przestrzeni powietrznej
powinno mieć charakter tymczasowy.
Zarządzanie ruchem lotniczym
●
●
●
Służby ruchu lotniczego
➢
Służba informacji powietrznej
➢
Służba kontroli ruchu lotniczego
➢
Służba doradcza
➢
Służba alarmowa
Zarządzanie przestrzenią powietrzną
➢
ASM 1 – Poziom strategiczny
➢
ASM 2 – Poziom przedtaktyczny
➢
ASM 3 – Poziom taktyczny
Zarządzanie przepływem i pojemnością
ruchu lotniczego (ATCFM)
Zarządzanie przestrzenią
powietrzną
ASM 1 – Poziom strategiczny
realizowany przez Ośrodek
Planowania Strategicznego PAŻP
●
●
●
●
Coroczna analiza wykorzystania przestrzeni powietrznej
Opracowywanie propozycji ustanowienia nowych lub
modyfikacji istniejących struktur przestrzeni powietrznej
Udział w planowaniu wielkich przedsięwzięć na długo przed
dniem ich przeprowadzenia (ćwiczenia lotnictwa
wojskowego, zawody, pokazy)
...
Zarządzanie ruchem lotniczym
●
●
●
Służby ruchu lotniczego
➢
Służba informacji powietrznej
➢
Służba kontroli ruchu lotniczego
➢
Służba doradcza
➢
Służba alarmowa
Zarządzanie przestrzenią powietrzną
➢
ASM 1 – Poziom strategiczny
➢
ASM 2 – Poziom przedtaktyczny
➢
ASM 3 – Poziom taktyczny
Zarządzanie przepływem i pojemnością
ruchu lotniczego (ATCFM)
Zarządzanie przestrzenią
powietrzną
ASM 2 – Poziom przedtaktyczny
realizowany przez Komórkę
Zarządzania Przestrzenią Powietrzną
(AMC) PAŻP
●
●
Pomiędzy 1000 UTC, a 1600 UTC opracowuje przydział stref
dla danych użytkowników na dzień następny
Publikuje Airspace Use Plan (AUP) na dzień następny (od
0600 UTC do 0600 UTC), ew. cały weekend i święta
Zarządzanie przestrzenią
powietrzną
Zarządzanie przestrzenią
powietrzną
AUP – Airspace Use Plan
Zarządzanie przestrzenią
powietrzną
AUP – Airspace Use Plan
Zarządzanie przestrzenią
powietrzną
Zarządzanie ruchem lotniczym
●
●
●
Służby ruchu lotniczego
➢
Służba informacji powietrznej
➢
Służba kontroli ruchu lotniczego
➢
Służba doradcza
➢
Służba alarmowa
Zarządzanie przestrzenią powietrzną
➢
ASM 1 – Poziom strategiczny
➢
ASM 2 – Poziom przedtaktyczny
➢
ASM 3 – Poziom taktyczny
Zarządzanie przepływem i pojemnością
ruchu lotniczego (ATCFM)
Zarządzanie przestrzenią
powietrzną
●
●
●
ASM 3 – Poziom taktyczny
realizowany przez Komórkę
Zarządzania Przestrzenią Powietrzną
(AMC) PAŻP
Na bieżąco aktywuje i dezaktywuje
strefy według AUP i aktualnego
wykorzystania
Zarządzanie przestrzenią
powietrzną
UUP – Updated Airspace Use Plan
Zarządzanie przestrzenią
powietrzną
Struktura i podział polskiej
przestrzeni powietrznej
Wszystkie strefy:
Struktura i podział polskiej
przestrzeni powietrznej
Strefy < 5000 ft AMSL
Struktura i podział polskiej
przestrzeni powietrznej
Realna sytuacja 2.07.2018 15-16 UTC
Plan wykładu
●
Podstawowe akty prawne i konwencje
●
Konwencja Chicagowska i ICAO
●
Ustawa Prawo Lotnicze
●
Licencjonowanie
●
Statek powietrzny
●
Lotniska i lądowiska
●
Służby żeglugi powietrznej
●
Przepisy wykonywania lotów
●
Służba Informacji Lotniczej
●
Badanie wypadków i incydentów lotniczych
Przepisy wykonywania lotów
Przepisy wykonywania lotów
Dowódca statku powietrznego
Przepisy wykonywania lotów
Dowódca statku powietrznego
Przepisy wykonywania lotów
Przepisy ogólne
Przepisy wykonywania lotów
Przepisy ogólne
Przepisy wykonywania lotów
Loty grupowe
Przepisy wykonywania lotów
Zasady unikania kolizji
Przepisy wykonywania lotów
Zasady unikania kolizji
Przepisy wykonywania lotów
Zasady unikania kolizji
Przepisy wykonywania lotów
Zasady unikania kolizji
Przepisy wykonywania lotów
Zasady unikania kolizji
Przepisy wykonywania lotów
Zasady unikania kolizji
Przepisy wykonywania lotów
Zasady unikania kolizji
Przepisy wykonywania lotów
Zasady unikania kolizji – ruch naziemny
Przepisy wykonywania lotów
Zasady używania świateł
Przepisy wykonywania lotów
Zasady używania świateł
Światło antykolizyjne – zawsze, gdy tylko
pracuje, bądź ma być uruchomiony silnik
Przepisy wykonywania lotów
Zasady używania świateł
Światła nawigacyjne – w nocy podczas ruchu
oraz postoju chyba, że samolot jest oświetlony
Przepisy wykonywania lotów
Zasady używania świateł
Inne światła – wedle uznania i zdrowego
rozsądku, tak aby nie oślepiać innych
●
Światła kołowania
●
Światła lądowania
●
Stroboskopy
Przepisy wykonywania lotów
Poruszanie się w pobliżu lotniska
Przepisy wykonywania lotów
Plan lotu
Plan lotu
Plan lotu
Plan lotu
Przepisy wykonywania lotów
Plan lotu
Przepisy wykonywania lotów:
●
VFR – V
●
IFR – I
●
IFR potem VFR - Y
●
VFR potem IFR – Z
Przepisy wykonywania lotów
Plan lotu
Rodzaj wykonywanego lotu:
●
Lotnictwo ogólne – G
●
Rozkładowy – S
●
Nierozkładowy – N
●
Inny - X
Przepisy wykonywania lotów
Przepisy wykonywania lotów z widocznością
VFR – Visual Flight Rules
Przepisy wykonywania lotów
Przepisy wykonywania lotów z widocznością
VFR – Visual Flight Rules
Przepisy wykonywania lotów
Przepisy wykonywania lotów z widocznością
Klasa
Powyżej 3050 m
Poniżej 3050 m, ale powyżej
900 m AMSL lub 300 m AGL
w zależności od tego co
wyższe
Poniżej 900 m AMSL lub 300
AGL w zależności od tego co
wyższe
CiD
G
Widzialność: > 8 km
Odległość od chmur:
pionowa > 300 m
pozioma > 1500 m
Widzialność: > 5 km
Odległość od chmur:
pionowa > 300 m
pozioma > 1500 m
Z dala od chmur i
z widocznością terenu
Przepisy wykonywania lotów
Przepisy wykonywania lotów z widocznością
VFR – Visual Flight Rules
Przepisy wykonywania lotów
Przepisy wykonywania lotów z widocznością
Klasa
Powyżej 3050 m
Poniżej 3050 m, ale powyżej
900 m AMSL lub 300 m AGL
w zależności od tego co
wyższe
Poniżej 900 m AMSL lub 300
AGL w zależności od tego co
wyższe
CiD
G
Widzialność: > 8 km
Odległość od chmur:
pionowa > 300 m
pozioma > 1500 m
Widzialność: > 5 km
Odległość od chmur:
pionowa > 300 m
pozioma > 1500 m
Z dala od chmur i
z widocznością terenu
Przepisy wykonywania lotów
Przepisy wykonywania lotów z widocznością
Przepisy wykonywania lotów
Przepisy wykonywania lotów z widocznością
Odległości od chmur:
Pozioma – 1500 metrów
Pionowa – 300 metrów
Przepisy wykonywania lotów
Przepisy wykonywania lotów z widocznością
- odległości od chmur
●
Klasy C i D
➢
●
Zawsze poziomo 1500 m i pionowo 300 m
od chmur
Klasa G
➢
➢
>300m AGL lub >900 m AMSL jw.
<300m AGL lub <900 m AMSL – z dala od
chmur i z widocznością terenu
Przepisy wykonywania lotów
Przepisy wykonywania lotów z widocznością
Przepisy wykonywania lotów
Przepisy wykonywania lotów z widocznością
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie
struktury polskiej przestrzeni powietrznej oraz szczegółowych warunków
i sposobu korzystania z tej przestrzeni
Przepisy wykonywania lotów
Przepisy wykonywania lotów z widocznością
- loty chmurowe szybowców tylko w
wydzielonych strukturach przestrzeni
powietrznej
Przepisy wykonywania lotów
Przepisy wykonywania lotów z widocznością
Załącznik 2
Przepisy wykonywania lotów
Przepisy wykonywania lotów z widocznością
SERA C
Przepisy wykonywania lotów
Przepisy wykonywania lotów z widocznością
W Polsce władza
ustaliła:
Przepisy wykonywania lotów
Przepisy wykonywania lotów z widocznością
Przepisy wykonywania lotów
Przepisy wykonywania lotów z widocznością –
loty specjalne VFR
SERA C
Przepisy wykonywania lotów
Przepisy wykonywania lotów z widocznością –
loty specjalne VFR
- VFR spec będzie separowany od innego
VFR spec (podobnie jak VFRy w klasie B)
Przepisy wykonywania lotów
Przepisy wykonywania lotów z widocznością –
minimalne wysokości lotu
Przepisy wykonywania lotów
Przepisy wykonywania lotów z widocznością –
minimalne wysokości lotu
Przepisy wykonywania lotów
Przepisy wykonywania lotów z widocznością –
minimalne wysokości lotu
Przepisy wykonywania lotów
Przepisy wykonywania lotów z widocznością –
poziomy przelotu
Przepisy wykonywania lotów
Przepisy wykonywania lotów z widocznością –
poziomy przelotu
Maksymalna wysokość lotu dla VFR: FL195
Przepisy wykonywania lotów
Przepisy wykonywania lotów z widocznością –
loty dzienne
W Polsce władza ustaliła:
Przepisy wykonywania lotów
Symulowane IMC
Przepisy wykonywania lotów
Sygnały świetlne
Przepisy wykonywania lotów
Sygnały świetlne
Przepisy wykonywania lotów
Przechwytywanie statków powietrznych
Przepisy wykonywania lotów
Przechwytywanie statków powietrznych
Przepisy wykonywania lotów
Przechwytywanie statków powietrznych
Służby żeglugi powietrznej
●
Zarządzanie ruchem lotniczym (ATM)
➢
Zarządzanie przestrzenią powietrzną (ASM)
➢
Służby ruchu lotniczego (ATS)
➢
Zarządzanie przepływem i pojemnością ruchu
lotniczego
●
Komunikacja, nawigacja, dozorowanie (CNS)
●
Osłona meteorologiczna
●
Poszukiwanie i ratownictwo
●
Służba informacji lotniczej
Służba informacji lotniczej
Służba informacji lotniczej
AIS w Polsce jest w szczególności odpowiedzialna za:
1. Zbieranie i publikowanie informacji mających zasadnicze
znaczenie dla bezpieczeństwa, regularności i wydajności żeglugi
powietrznej;
2. Wydawanie i dystrybucję Zintegrowanego Pakietu Informacji
Lotniczych, w skład którego wchodzi Zbiór Informacji Lotniczych Polska (AIP Polska), Suplementy do AIP, Biuletyny Informacji
Lotniczej (AIC);
3. Wydawanie NOTAM dotyczących polskiej przestrzeni
powietrznej (FIR Warszawa). Depesze NOTAM w FIR Warszawa
są publikowane przez Międzynarodowe Biuro NOTAM w
jedenastu seriach - A, B, C, D, E, M, N, P, R, U oraz S
(SNOWTAM), za pośrednictwem Europejskiej Bazy Danych AIS
(EAD);
4. Publikowanie map lotniczych;
5. Druk i rozpowszechnianie publikacji AIS;
6. Udzielanie informacji lotniczych.
Służba informacji lotniczej
Służba informacji lotniczej
Służba informacji lotniczej
Służba informacji lotniczej
Zbiór Informacji Lotniczych – AIP
Służba informacji lotniczej
Zbiór Informacji Lotniczych – AIP
Zbiór Informacji Lotniczych – „AIP – Poland” jest oficjalną
publikacją państwa, a zawarte w nim wiadomości, nakazy, zakazy
lub wskazówki są wiążące dla wszystkich użytkowników
przestrzeni powietrznej (krajowych i zagranicznych).
AIP aktualizowane jest co 28 dni w tzw. cyklu AIRAC.
Wersja internetowa eAIP:
http://ais.pansa.pl/aip/
http://www.ais.pansa.pl/vfr/
http://www.ais.pansa.pl/mil/
Służba informacji lotniczej
Zbiór Informacji Lotniczych – AIP
AIP składa się z następujących sekcji
●
GEN – wiadomości ogólne
●
ENR – informacje trasowe (o przestrzeni powietrznej itp.)
●
AD – lotniska
●
AIC – biuletyn informacji lotniczej
●
SUP – suplementy (rzeczy tymczasowe)
Służba informacji lotniczej
Zbiór Informacji Lotniczych – AIP
Służba informacji lotniczej
Zbiór Informacji Lotniczych – AIP
Służba informacji lotniczej
Zbiór Informacji Lotniczych – AIP
Służba informacji lotniczej
Zbiór Informacji Lotniczych – AIP
Służba informacji lotniczej
Zbiór Informacji Lotniczych – AIP
Służba informacji lotniczej
Zbiór Informacji Lotniczych – AIP
Służba informacji lotniczej
Zbiór Informacji Lotniczych – AIP
Służba informacji lotniczej
Zbiór Informacji Lotniczych – AIP
Służba informacji lotniczej
Zbiór Informacji Lotniczych – AIP
Służba informacji lotniczej
Zbiór Informacji Lotniczych – AIP
Służba informacji lotniczej
Zbiór Informacji Lotniczych – AIP
Służba informacji lotniczej
Zbiór Informacji Lotniczych – AIP
Służba informacji lotniczej
Zbiór Informacji Lotniczych – AIP
Służba informacji lotniczej
Zbiór Informacji Lotniczych – AIP
Służba informacji lotniczej - AIS
Zbiór Informacji Lotniczych – AIP
eAIP:
http://ais.pansa.pl/aip/
http://ais.pansa.pl/vfr/
http://ais.pansa.pl/mil/
Warto wiedzieć
AIP główne
ENR 2.2.2 - strefy TRA/uwagi o
ograniczonej dostępności
AD 2 – informacje o lotniskach,
szczegółowe mapy
SUP – Suplementy mogące wprowadzić
ograniczenia czasowe
Warto wiedzieć
AIP VFR
ENR 2.2 – strefy P / R / D
ENR 2.2 – ATZ - kontakty/mapy
ENR 2.3 – MATZ - kontakty/mapy
ENR 2.4/2.5 – trasy MRT
ENR 2.6 – strefy TRA/TSA uwagi o ograniczonej
dostępności
ENR 2.6 – ASM
AD 4 – informacje o lotniskach
aeroklubowych/niekontrolowanych,
szczegółowe mapy
SUP oraz ENR – Suplementy mogące
wprowadzić ograniczenia czasowe
Warto wiedzieć
AIP MIL
AD 4 – informacje o lotniskach wojskowych,
szczegółowe mapy
SUP – Suplementy mogące wprowadzić
ograniczenia czasowe
Służba informacji lotniczej
NOTAM – Notice to airmen
Depesza wydawana przez AIS i rozpowszechnianą za pomocą
środków telekomunikacyjnych, zawierającą informacje o
ustanowieniu, stanie lub zmianach urządzeń lotniczych,
służbach, procedurach, a także o niebezpieczeństwie,
których znajomość we właściwym czasie jest istotna dla
personelu związanego z operacjami lotniczymi.
Treść depeszy NOTAM powinna być zrozumiała bez potrzeby
odwoływania się do innego dokumentu. NOTAM należy
sporządzać i rozsyłać bezzwłocznie, każdorazowo gdy
podane w nim informacje: mają charakter krótkotrwały;
dotyczą zmian o szczególnym znaczeniu operacyjnym
wprowadzanych na stałe; opisują czasowe zmiany o
charakterze długotrwałym, które można opublikować w
formie krótkiej informacji bez dużej ilości tekstu i grafik.
Wyszukiwarka NOTAM
https://www.notams.faa.gov
Służba informacji lotniczej
NOTAM – Notice to airmen
Format depeszy NOTAM
●
Seria i numer
●
Typ (NOTAMN, NOTAMR, NOTAMC)
●
Pola depeszy
➢
Q) – Potrzebne do komputerowego przetwarzania NOTAM w
formacie „System notam” i tylko w nim występuje.
➢
A) – Lokalizacja (lotnisko lub FIR).
➢
B) – Początek obowiązywania informacji.
➢
C) – Koniec obowiązywania informacji.
➢
D) – Okresy czasu obowiązywania informacji.
➢
E) – Treść depeszy. (tylko gdy jest to potrzebne)
➢
➢
F) – Wysokość od której obowiązuje informacja. (tylko w
ostrzeżeniach nawigacyjnych)
G) – Wysokość do której obowiązuje informacja. (tylko w
ostrzeżeniach nawigacyjnych)
Służba informacji lotniczej
NOTAM – Notice to airmen
Przykładowy NOTAM:
A4098/16 NOTAMN
Q) EPWW/QNMAS/IV/BO /AE/000/999/5423N01826E025
A) EPGD B) 1702260800 C) 1702261400
E) DVOR/DME GZD FREQ 116.100MHZ/CH108X U/S DUE TO MAINT.
Znaczenie:
Służba informacji lotniczej
NOTAM – Notice to airmen
Przykładowy NOTAM:
A4098/16 NOTAMN
Q) EPWW/QNMAS/IV/BO /AE/000/999/5423N01826E025
A) EPGD B) 1702260800 C) 1702261400
E) DVOR/DME GZD FREQ 116.100MHZ/CH108X U/S DUE TO MAINT.
Znaczenie:
NOTAM serii A numer 4098 w 2016 roku
Służba informacji lotniczej
NOTAM – Notice to airmen
Przykładowy NOTAM:
A4098/16 NOTAMN
Q) EPWW/QNMAS/IV/BO /AE/000/999/5423N01826E025
A) EPGD B) 1702260800 C) 1702261400
E) DVOR/DME GZD FREQ 116.100MHZ/CH108X U/S DUE TO MAINT.
Znaczenie:
Nowy NOTAM
Służba informacji lotniczej
NOTAM – Notice to airmen
Przykładowy NOTAM:
A4098/16 NOTAMN
Q) EPWW/QNMAS/IV/BO /AE/000/999/5423N01826E025
A) EPGD B) 1702260800 C) 1702261400
E) DVOR/DME GZD FREQ 116.100MHZ/CH108X U/S DUE TO MAINT.
Znaczenie:
FIR Warszawa
Służba informacji lotniczej
NOTAM – Notice to airmen
Przykładowy NOTAM:
A4098/16 NOTAMN
Q) EPWW/QNMAS/IV/BO /AE/000/999/5423N01826E025
A) EPGD B) 1702260800 C) 1702261400
E) DVOR/DME GZD FREQ 116.100MHZ/CH108X U/S DUE TO MAINT.
Znaczenie:
Q – oznaczenie pola
NM – VOR/DME
AS – nieczynny
Służba informacji lotniczej
NOTAM – Notice to airmen
Przykładowy NOTAM:
A4098/16 NOTAMN
Q) EPWW/QNMAS/IV/BO /AE/000/999/5423N01826E025
A) EPGD B) 1702260800 C) 1702261400
E) DVOR/DME GZD FREQ 116.100MHZ/CH108X U/S DUE TO MAINT.
Znaczenie:
Ważny dla I – IFR, V – VFR
B – powinien trafić do biuletynu
O – operacyjnie ważny
Służba informacji lotniczej
NOTAM – Notice to airmen
Przykładowy NOTAM:
A4098/16 NOTAMN
Q) EPWW/QNMAS/IV/BO /AE/000/999/5423N01826E025
A) EPGD B) 1702260800 C) 1702261400
E) DVOR/DME GZD FREQ 116.100MHZ/CH108X U/S DUE TO MAINT.
Znaczenie:
Dotyczy
A – lotnisko
E – przelot
Służba informacji lotniczej
NOTAM – Notice to airmen
Przykładowy NOTAM:
A4098/16 NOTAMN
Q) EPWW/QNMAS/IV/BO /AE/000/999/5423N01826E025
A) EPGD B) 1702260800 C) 1702261400
E) DVOR/DME GZD FREQ 116.100MHZ/CH108X U/S DUE TO MAINT.
Znaczenie:
Zakres wysokości, tutaj od 0 do górnej granicy FIR
Służba informacji lotniczej
NOTAM – Notice to airmen
Przykładowy NOTAM:
A4098/16 NOTAMN
Q) EPWW/QNMAS/IV/BO /AE/000/999/5423N01826E025
A) EPGD B) 1702260800 C) 1702261400
E) DVOR/DME GZD FREQ 116.100MHZ/CH108X U/S DUE TO MAINT.
Znaczenie:
Współrzędne
Służba informacji lotniczej
NOTAM – Notice to airmen
Przykładowy NOTAM:
A4098/16 NOTAMN
Q) EPWW/QNMAS/IV/BO /AE/000/999/5423N01826E025
A) EPGD B) 1702260800 C) 1702261400
E) DVOR/DME GZD FREQ 116.100MHZ/CH108X U/S DUE TO MAINT.
Znaczenie:
Oznaczenie lotniska
Służba informacji lotniczej
NOTAM – Notice to airmen
Przykładowy NOTAM:
A4098/16 NOTAMN
Q) EPWW/QNMAS/IV/BO /AE/000/999/5423N01826E025
A) EPGD B) 1702260800 C) 1702261400
E) DVOR/DME GZD FREQ 116.100MHZ/CH108X U/S DUE TO MAINT.
Znaczenie:
Od daty 26.02.2017 godzina 0800 UTC
Służba informacji lotniczej
NOTAM – Notice to airmen
Przykładowy NOTAM:
A4098/16 NOTAMN
Q) EPWW/QNMAS/IV/BO /AE/000/999/5423N01826E025
A) EPGD B) 1702260800 C) 1702261400
E) DVOR/DME GZD FREQ 116.100MHZ/CH108X U/S DUE TO MAINT.
Znaczenie:
Do daty 26.02.2017 godzina 1400 UTC
Służba informacji lotniczej
NOTAM – Notice to airmen
Przykładowy NOTAM:
A4098/16 NOTAMN
Q) EPWW/QNMAS/IV/BO /AE/000/999/5423N01826E025
A) EPGD B) 1702260800 C) 1702261400
E) DVOR/DME GZD FREQ 116.100MHZ/CH108X U/S DUE TO MAINT.
Znaczenie:
Treść NOTAMu
Służba informacji lotniczej
NOTAM – Notice to airmen
Służba informacji lotniczej
NOTAM – Notice to airmen
Służba informacji lotniczej
NOTAM – Notice to airmen
Plan wykładu
●
Podstawowe akty prawne i konwencje
●
Konwencja Chicagowska i ICAO
●
Ustawa Prawo Lotnicze
●
Licencjonowanie
●
Statek powietrzny
●
Lotniska i lądowiska
●
Służby żeglugi powietrznej
●
Przepisy wykonywania lotów
●
Służba Informacji Lotniczej
●
Badanie wypadków i incydentów lotniczych
Badanie wypadków i incydentów
lotniczych
Informowanie o wypadku
Ustawa Prawo Lotnicze
Badanie wypadków i incydentów
lotniczych
PKBWL
Badanie wypadków i incydentów
lotniczych
Prokuratura a PKBWL
Badanie wypadków i incydentów
lotniczych
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20 września 2007 r. I KZP 26/07
Badanie wypadków i incydentów
lotniczych
Prokuratura a PKBWL
Badanie wypadków i incydentów
lotniczych
Prokuratura a PKBWL
Badanie wypadków i incydentów
lotniczych
Zgłaszanie incydentów
Badanie wypadków i incydentów
lotniczych
Zgłaszanie incydentów
Badanie wypadków i incydentów
lotniczych
Zgłaszanie incydentów
Badanie wypadków i incydentów
lotniczych
Zgłaszanie incydentów
Badanie wypadków i incydentów
lotniczych
Przykładowe
Badanie wypadków i incydentów
lotniczych
Just culture
Badanie wypadków i incydentów
lotniczych
Just culture
Badanie wypadków i incydentów
lotniczych
Just culture
Badanie wypadków i incydentów
lotniczych
Powiadamianie PKBWL
Badanie wypadków i incydentów
lotniczych
Powiadamianie PKBWL
Koniec
Download