Uploaded by 9freestyle.wild.3

karta pracy nr 2 fukcje

advertisement
KARTA PRACY NR 2
Zadanie 1.
Mając funkcję y = 5x + 7 w przedziale ⟨−3,+∞)
a) wykonaj wykres funkcji w przedziale określoności
b) odczytaj i oblicz miejsce zerowe (czy dobrze odczytałeś miejsce zerowe z wykresu
funkcji?)
c) podaj dziedzinę i zbiór wartości funkcji
d) podaj współrzędne punktów przecięcia wykresu z osiami X i Y
e) odczytaj z wykresu dla jakich argumentów wartości funkcji są dodatnie, a dla jakich
ujemne (odczytany wynik z wykresu poprzyj następnie obliczeniami)
f) czy punkt (-4, 13) należy do wykresu funkcji
g) dla jakiego argumentu x wartość funkcji wynosi 4
h) podaj wartość funkcji dla argumentu -11
i) oblicz dla jakich argumentów wartości funkcji są nie większe od 5
j) oblicz dla jakich argumentów wartości funkcji są nie mniejsze od -1
k) podaj najmniejszą i największą wartość funkcji (o ile istnieje)
Zadanie 2.
Mając wzory funkcji równoległych f(x) = 5x + b oraz g(x) = ax + 4 wyznacz niewiadome
współczynniki a i b postaci kierunkowych funkcji jeśli wiemy, że funkcja f(x) przechodzi
przez punkt P(3, 7).
Zadanie 3.
Podaj dla jakiego parametru funkcja y=(p+1)x+p^2+1 jest rosnąca, malejąca i stała?
Zadanie 4.
Czy wykresy funkcji opisane wzorami y = 4x – 8 i y = -0,25x + 9 mogą przechodzić
przez przyprostokątne w trójkącie prostokątnym?
Zadanie 5.
Dla jakiej wartości parametru
liniowej f(x)=(m+2)x−m+3 ?.
Zadanie 6.
Dla jakiej wartości parametru
liniowej f(x)=(m+1)x+8.
m
m
punkt (0,2) leży
liczba (−2) jest
na
miejscem
wykresie
funkcji
zerowym
funkcji
Zadanie 7.
Funkcja f jest określona dla każdej liczby rzeczywistej x wzorem f(x)= (m√ –1)x+3. Dla
jakiej wartości parametru m ta funkcja jest rosnąca?
Download