Uploaded by User2419

PPE PL swiadczenie uslug budowlanych w niemczech

advertisement
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej
w Republice Federalnej Niemiec
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji
ŚWIADCZENIE USŁUG BUDOWLANYCH
W NIEMCZECH
Berlin, grudzień 2010
Wydawca:
© Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Federalnej Niemiec
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji
Leipziger Platz 2, D-10117 Berlin
tel.: (00 49 30) 206 226070, fax: (00 49 30) 206 226 730
e-mail: [email protected], www.berlin.trade.gov.pl
Autorka:
Anna Hinkel
Rechtsanwältin, LL.M.
DBM I Rechtsanwälte
Partnerschaftsgesellschaft DANCKERT DEUS MEIER
Kancelaria Prawna i Notarialna
Tauentzienstr. 11, Europa-Center, D-10789 Berlin
tel.: (0049 30) 25 45 91 50 lub tel.: (0049 30) 25 45 91 52
e-mail: [email protected]; www.advocati.de
Konsultacja:
Julian Korman
Prezydent Stowarzyszenia Polskich Przedsiębiorstw Usługowych T.z (VdPD eV.)
oraz K. Mrozik, J. Giza, A. Klarman
Redakcja:
Tomasz Salomon
Radca
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Federalnej Niemiec
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji
Redakcję zakończono
15 listopada 2010 r.
Poradnik nie stanowi źródła prawa. Pomimo dołożenia wszelkiej staranności
w przygotowaniu poradnika, wydawcy oraz autorka nie ponoszą odpowiedzialności
za ewentualne nieścisłości lub błędy, a także za konsekwencje wynikające
z zastosowania wskazówek w praktyce. W celu uzyskania wiążącej porady
prawnej prosimy o bezpośredni kontakt z kancelarią prawno – notarialną
DBM | Rechtsanwälte.
Przedruk dozwolony po uzgodnieniu z wydawcą.
Szanowne Panie, Szanowni Panowie,
Republika Federalna Niemiec jest największym partnerem gospodarczym
Polski. Także Polska jest ważnym i atrakcyjnym gospodarczym partnerem
dla Niemiec. Zwraca uwagę fakt, że jako jedyny kraj członkowski Unii
Europejskiej Polska osiągnęła w 2009 r. wzrost PKB i to na poziomie 1,8%,
co mocno wpłynęło na postrzeganie polskiej gospodarki przez naszych
zachodnich sąsiadów. Także prognozy wzrostu gospodarczego w 2010 r., na
poziomie 3,5%, powinny podtrzymać pozytywny wizerunek naszego kraju.
Przekazujemy Państwu najnowsze opracowanie WPHI w Berlinie,
poświęcone świadczeniu usług budowlanych w Niemczech, ze szczególnym
uwzględnieniem zagadnień związanych z mijającymi w przyszłym roku
okresami przejściowymi w zakresie swobód przepływu pracowników oraz
świadczenia usług w stosunku do Polski.
Mamy nadzieję, że informacje zawarte w publikacji przybliżą Państwu
uregulowania prawne dotyczące świadczenia usług budowlanych na
rynku niemieckim, jak również wybrane aspekty niemieckiego prawa
budowlanego i okażą się interesujące dla szerokiej grupy czytelników.
Liczne informacje na temat niemieckiej gospodarki znajdziecie Państwo
także na naszej witrynie internetowej www.berlin.trade.gov.pl, do której
odwiedzenia gorąco zachęcam.
Jacek Robak
Radca-Minister
Kierownik WPHI
Ambasady RP w Berlinie
Spis treści
Wstęp ................................................................................................................... 7
Część pierwsza
Ogólne uregulowania świadczenia usług budowlanych
na rynku niemieckim .............................................................................. 9
1. Regulacja dostępu do niemieckiego rynku usług budowlanych
do dnia 30 kwietnia 2011 roku...................................................................10
2. Zniesienie ograniczeń w dostępie do niemieckiego rynku usług
budowlanych – sytuacja prawna od dnia 1 maja 2011 roku.....................11
3. Transgraniczne świadczenie usług budowlanych
w ramach delegowania pracowników........................................................11
3.1. Zgłoszenie zamiaru wykonania usługi
w ramach delegowania pracowników................................................................. 12
3.2. Zgłoszenie do Urlopowej Kasy Budownictwa
(tzw. „SOKA-Bau”)......................................................................................................... 13
3.3. Płace minimalne........................................................................................................... 15
3.4. Czas pracy....................................................................................................................... 17
3.5. Bezpieczeństwo pracy i ubezpieczenie społeczne.......................................... 17
3.6. Obowiązek sporządzenia i przechowywania dokumentacji........................ 18
3.7. Odpowiedzialność przedsiębiorstwa świadczącego usługi budowlane
zlecającego wykonanie usług podwykonawcom
według § 14 EntsG ..................................................................................................... 19
3.7.1. Konsekwencje dla przedsiębiorstw............................................................ 19
3.7.2. Konsekwencje dla pracowników................................................................. 20
3.8. Zgłoszenie świadczenia usług do Izby Rzemieślniczej
– uznawanie kwalifikacji zawodowych................................................................ 20
3.9. Obowiązki podatkowe............................................................................................... 21
Część druga
Wybrane aspekty niemieckiego prywatnego prawa budowlanego....... 22
1. Źródła niemieckiego prywatnego prawa budowlanego............................22
1.1. Umowa o dzieło według BGB i umowa z zastosowaniem VOB................... 22
1.2. Umowa o dzieło, a umowa o dostawę prefabrykowanych materiałów,
części lub instalacji budowlanych wg § 651 BGB............................................. 24
2. Formy świadczenia usług budowlanych....................................................25
3. Zapłata za usługę.........................................................................................26
3.1. Wynagrodzenie kosztorysowe . ............................................................................. 26
3.2. Wynagrodzenie ryczałtowe...................................................................................... 29
3.2.1. Globalne wynagrodzenie ryczałtowe
(tzw. „Globalpauschalvertrag”)..................................................................... 29
3.2.2. Szczegółowe wynagrodzenie ryczałtowe
(tzw. „Detailpauschalvertrag”)...................................................................... 30
3.3. Wynagrodzenie według godzin pracy
(tzw. „Stundenlohnvertrag”)..................................................................................... 30
4. Zmiany zachodzące w trakcie wykonania robót i dopasowanie
wynagrodzenia; wynagrodzenie dodatkowe ...........................................31
4.1. Zmiany ilości prac budowlanych............................................................................ 31
4.2. Zmiany rodzaju prac budowlanych lub zmiany sposobu
wykonania prac budowlanych................................................................................ 32
4.2.1. Prawo inwestora do jednostronnej zmiany rodzaju prac
lub sposobu wykonania prac....................................................................... 32
4.2.2. Dopasowanie wynagrodzenia według § 2 ust 5 VOB/B...................... 33
4.3. Zmiany dotyczące czasu wykonania robót budowlanych............................ 33
4.4. Prace dodatkowe......................................................................................................... 34
5. Odbiór prac....................................................................................................35
5.1. Rodzaje odbioru robót budowlanych.................................................................. 35
5.2. Skutki odebrania robót budowlanych................................................................. 36
5.3. Zastrzeżenia podczas odbioru prac...................................................................... 36
5.4. Fikcja odbioru robót (tzw. „fiktive Annahme”)................................................... 37
5.5. Odbiór częściowy......................................................................................................... 37
6. Wymagalność wynagrodzenia za roboty budowlane................................38
6.1. Wymagalność pełnego wynagrodzenia za roboty budowlane.................. 38
6.2. Formalne wymogi składania rachunków za wynagrodzenie...................... 39
6.3. Wstępne wynagrodzenie częściowe (tzw. „Abschlagzahlung”).................. 40
6.4. Częściowa płatność końcowa (tzw. „Teilschlusszahlung”)............................. 42
6.5. Rachunek końcowy (tzw. „Schlussrechnung”)................................................... 42
6.6. Potrącenia i odliczenia od rachunku..................................................................... 42
7. Zabezpieczenie roszczeń przez inwestora.................................................43
7.1. Porozumienie co do zabezpieczenia roszczeń . ............................................... 43
7.2. Rodzaje zabezpieczenia............................................................................................ 44
7.3. Wysokość zabezpieczenia........................................................................................ 46
7.4. Prawo wyboru i prawo wymiany zabezpieczenia............................................ 46
7.5. Zabezpieczone roszczenia........................................................................................ 46
7.6 Zwrot zabezpieczeń.................................................................................................... 47
8. Zabezpieczenie roszczenia wykonawcy o wypłatę wynagrodzenia........47
8.1. Zabezpieczenie wynagrodzenia według § 648a BGB..................................... 47
8.2. Zabezpieczenie roszczenia o wynagrodzenie poprzez
ustanowienie hipoteki zabezpieczającej na nieruchomości
inwestora według § 648 BGB................................................................................... 49
8.3. Zabezpieczenie roszczeń wykonawcy w sposób umowny.......................... 49
9. Znaczenie pełnomocnictwa........................................................................50
Załączniki
Zał. 1
Swoboda świadczenia usług a swoboda osiedlania się przedsiębiorstw.....51
I. Kryteria rozróżnienia..................................................................................................... 51
II. Niektóre konsekwencje . ............................................................................................. 52
1. Zameldowanie podjęcia działalności gospodarczej w Niemczech
(„Gewerbeanmeldung”) według § 14 GewO i § 4 GewO.......................... 52
2. Rejestr rzemieślniczy – tzw. Handwerksrolle................................................. 54
Zał. 2
Lista przepisów prawnych i administracyjnych mająca zastosowanie
w przypadkach delegowania pracowników do wykonywania
umowy o dzieło w Niemczech według § 2 AEntG...........................................55
Zał. 3
Wzór formularza do dokonania zgłoszenia według § 18 AEntG...................57
Wstęp
Z dniem 30 kwietnia 2011 roku mijają ostatecznie okresy przejściowe przewidziane
Traktatem Akcesyjnym umożliwiające państwom członkowskim UE ograniczenie swobód
przepływu pracowników oraz świadczenia usług w stosunku do Polski. Dotychczasowa tzw.
zasada (2+3+2) przewidywała możliwość reglamentacji dostępu polskich pracowników
do unijnych rynków pracy oraz możliwość ograniczenia wykonywania usług w ramach
delegowania pracowników na okres przejściowy, który nie mógł przekroczyć siedmiu lat
od daty przyjęcia Polski do Unii Europejskiej. Większość państw członkowskich otworzyła
swoje rynki pracy przed upływem tego siedmioletniego terminu. Jedynie Niemcy i Austria
zdecydowały się na całkowite wykorzystanie okresu przejściowego.
Od 1 maja 2011 roku swoboda świadczenia usług oraz przepływu pracowników będzie
przysługiwała bez ograniczeń polskim przedsiębiorstwom zamierzającym wykonywać
swoje usługi na rynku niemieckim, a także polskim pracownikom, którzy chcą podjąć lub
wykonywać pracę w Niemczech.
Nie tylko zmiany unormowań prawnych, lecz także aspekty ekonomiczne mogą otworzyć
nowe perspektywy dla polskich przedsiębiorstw budowlanych. Niemiecka gospodarka
budowlana może być określona jako stabilna i wytrzymała na wahania koniunkturalne,
a niemiecki rynek usług budowlanych należy w skali światowej oraz w skali europejskiej
do jednego z atrakcyjniejszych rynków tej branży. Niemieckie budownictwo nie musi
borykać się z problemami związanymi z nadprodukcją spekulacyjnych inwestycji.
W Republice Federalnej Niemiec nie notuje się negatywnych skutków rywalizacji
cenowej na rynku nieruchomości. W roku 2009 do niemieckiego budownictwa należało
4% światowej produkcji budowlanej, co zapewniło niemieckiej gospodarce budowlanej
czwartą pozycję w skali światowej po Stanach Zjednoczonych, Chinach i Japonii.
Prognozy na najbliższe lata dla niemieckiego budownictwa są optymistyczne.
W corocznie ukazującym się opracowaniu „Euroconstruct Country Report – 2010” Instytut
Eurocontrast przewiduje dla niemieckiej branży budowlanej na lata 2011 i 2012 tendencje
stabilizujące z lekko rosnącymi wskaźnikami wzrostu. Również według badań Instytutu
Oxford Economics niemiecka branża budowlana może liczyć na korzystny rozwój
w następnym dziesięcioleciu.
Źródło: Oxford Economics – Global Construction Perspectives
Źródło: Oxford Economics – „Global construction 2020 – A global forecast for the construction industry over the next
decade to 2020”
Część pierwsza
Ogólne uregulowania świadczenia usług budowlanych
na rynku niemieckim
Wykonywanie usług budowlanych w ramach europejskiej zasady swobody świadczenia usług
może przybierać dwie formy:
- osobiście na własny rachunek,
- świadczenie usług przez delegowanie pracowników polskiej firmy do realizacji kontraktów
o dzieło.
Według Załącznika XII do Traktatu Akcesyjnego ograniczenia zasady swobody świadczenia
usług dotyczą świadczenia usług budowlanych przez delegowanie pracowników polskiej firmy
do realizacji kontraktów o dzieło w rozumieniu artykułu 1 dyrektywy 96/71/WE. Ograniczenia
okresu przejściowego nie dotyczą osobistego wykonania usługi budowlanej przez polskiego
rzemieślnika w Niemczech.
Nie oznacza to, że polski rzemieślnik jest zwolniony z wszelkich obowiązków, które wypływają
z pobytu i wykonywania usługi w Niemczech, np. obowiązki meldunkowe, obowiązki związane
z wykonywaniem konkretnego rzemiosła etc.
Polski rzemieślnik, wykonując osobiście usługi w Niemczech, powinien zwrócić uwagę na
dwa bardzo ważne aspekty:
Po pierwsze, osobiste świadczenie usług na własny rachunek może być zakwalifikowane jako
wykonywanie działalności gospodarczej w ramach swobody osiedlania się przedsiębiorców.
Wykonywanie działalności gospodarczej w ramach swobody osiedlania się przedsiębiorców
jest związane z osobnymi rygorami prawnymi. Rozróżnienia, czy dane wykonanie usługi
budowlanej podlega swobodzie świadczenia usług, czy też swobodzie osiedlania się
przedsiębiorstw, nie można niestety przeprowadzić na podstawie konkretnych kryteriów
i przesłanek, które mogłyby mieć zastosowanie dla wszystkich przypadków. Odpowiedź na to
pytanie zależy każdorazowo od okoliczności indywidualnego przypadku. W załączniku Nr. 1
opisane są podstawowe kryteria, które mogą pomóc poprawnie zakwalifikować świadczenie
danej usługi jako świadczenia usługi w ramach swobody świadczenia usług lub w ramach
swobody osiedlania się przedsiębiorstw, a także najważniejsze skutki tego rozróżnienia.
Po drugie, świadczenie usług przez dłuższy czas dla jednego zleceniodawcy w okolicznościach
odpowiadających działalności pracownika zależnego może spełniać przesłanki tzw.
pozorowanej samodzielnej działalności gospodarczej, tzw.„Scheinselbständigkeit”. Działalność
ta jest w rzeczywistości zatrudnieniem podlegającym wszystkim obowiązkom fiskalno-
Źródło: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 23.09.2003, strona 875;
http://eur-lex.europa.eu/pl/treaties/dat/12003T/pdf/pl048_l236.pdf
10
Część pierwsza
ubezpieczeniowym przewidzianym dla zatrudnienia pracowników, a poza tym do dnia
30 kwietnia 2011 roku również obowiązkowi uzyskania pozwolenia na pracę. Pozorowana
samodzielna działalność jest więc pracą „na czarno” z wszystkimi tego konsekwencjami.
Regulacje dotyczące osobistego świadczenie usług na własny rachunek nie ulegną zmianie
w związku z upływem okresu przejściowego.
Zmiany nadchodzące z dniem 1 maja 2011 roku będą dotyczyć świadczenia usług przez
delegowanie pracowników polskich przedsiębiorstw branży budowlanej i branż pokrewnych do
Niemiec w celu realizacji umowy o dzieło. Delegowanie pracowników z innych branż usługowych
(z wyjątkiem sprzątania i dekoracji wnętrz) nie było objęte ograniczeniami okresu przejściowego,
toteż dotychczasowe regulacje nie ulegną zmianie ze względu na upływ okresu przejściowego.
1. Regulacja dostępu do niemieckiego rynku usług budowlanych
do dnia 30 kwietnia 2011 roku
Możliwość oddelegowania polskich pracowników w celu wykonania w Niemczech umowy
o dzieło podlega ograniczeniom sektorowym, które dotyczą min. budownictwa i branż
pokrewnych. Oddelegowanie pracowników w celu wykonania usługi budowlanej jest
możliwe tylko na podstawie polsko-niemieckiej umowy dwustronnej z 31 stycznia 1990
roku o oddelegowaniu pracowników polskich przedsiębiorstw do realizacji umów o dzieło
w Niemczech. Według ustaleń tej umowy liczba pracowników oddelegowanych do wykonania
umowy o dzieło jest ustalana corocznie według tzw. kontyngentu osobowego. Pracodawca
polski musi się zwrócić najpierw do Ministerstwa Gospodarki w Warszawie w celu otrzymania
tzw. kontyngentu. Następnie konieczne jest wystąpienie do Agencji Pracy w Duisburgu
z wnioskami o udzielenie pozwolenia na pracę dla wszystkich pracowników polskich, którzy
mają wykonać daną usługę. Udzielanie zezwolenia na pracę przez niemiecki urząd pracy jest
również obwarowany licznymi dodatkowymi obostrzeniami.
Jeżeli liczba niemieckich pracowników fizycznych zatrudnionych u niemieckiego
zleceniodawcy nie przekracza 50, to pozwolenie na pracę otrzyma tylko maksymalnie
15 polskich pracowników, nie więcej jednak niż liczba własnej załogi. Liczba pozwoleń na pracę
wydawana w przypadku gdy zleceniodawca zatrudnia ponad 50 niemieckich pracowników
fizycznych, nie może przekroczyć 30% tego zatrudnienia i może być wydana dla maksymalnie
300 pracowników (tzw. „Quotierung”).
Kolejne utrudnienie stanowi fakt, że modelu świadczenia usług w ramach kontyngentu nie
można zastosować do kontraktów ze zleceniodawcami publicznymi, z wyjątkiem renowacji
zabytków, a także umów o wykonanie usług zawieranych z osobami prywatnymi.
Najważniejsze informacje dotyczące pozorowanej samodzielnej działalności gospodarczej, tzw.
„Scheinselbständigkeit” zawiera informator Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej
Polskiej w Republice Federalnej Niemiec – „Budownictwo w Niemczech” strona 10; do pobrania pod adresem
internetowym: www.berlin.trade.gov.pl/pl/publikacje/article/detail,3907,Budownictwo_w_Niemczech.html
Ogólne uregulowania świadczenia usług budowlanych na rynku niemieckim
11
Przeszkodą na drodze do otrzymania pozwolenia na pracę dla pracowników delegowanych
jest stosowana przez niemiecki urząd pracy tzw. klauzula ochrony rynku, według której
pozwoleń na pracę nie udziela się, jeżeli niemiecki zleceniodawca zatrudnia niemieckich
pracowników w ramach programu pracy krótkoterminowej tzw. „Kurzarbeit”, w ostatnich
12 miesiącach przeprowadził zwolnienia grupowe lub zamierza takie przeprowadzić.
Pozwolenia na pracę polscy pracownicy nie otrzymają również wtedy, gdy usługa ma być
wykonana w regionie Niemiec dotkniętym bezrobociem, które jest wyższe niż 30% przeciętnej
wysokości bezrobocia. Zwłaszcza ten ostatni wymóg doprowadził de facto do sytuacji, w której
delegowanie pracowników w celu wykonania usługi budowlanej na niektóre dość rozległe
tereny Niemiec (praktycznie do wszystkich nowych krajów związkowych) jest praktycznie
niemożliwe.
2. Zniesienie ograniczeń w dostępie do niemieckiego rynku usług
budowlanych – sytuacja prawna od dnia 1 maja 2011 roku
Od 1 maja 2011 polskie przedsiębiorstwa branży budowlanej oraz branż pokrewnych nie
będą już musiały starać się o kontyngenty oraz pozwolenia na pracę dla delegowanych
pracowników, by wykonać prace budowlane w Niemczech. Konsekwencją zniesienia procedur
udzielania pozwolenia na pracę jest wyeliminowanie ograniczeń wynikających ze stosowanej
przez urzędy pracy klauzuli ochrony rynku pracy, tzw. „Arbeitsmarktschutzklausel”. Umożliwi to
świadczenie usług budowlanych w ramach delegowania pracowników również w regionach
o podwyższonym bezrobociu, co do tej pory było w zasadzie wykluczone.
Po zniesieniu ograniczeń w dostępie do niemieckiego rynku usług, delegowanie
pracowników w celu wykonywania usług będzie tak jak do tej pory nadal podlegało
uregulowaniom niemieckich ustaw, a zwłaszcza ustawie o delegowaniu pracowników
(Arbeitnehmerentsendegesetz – AEntG). Wprawdzie stosunek pracy między polskim
przedsiębiorcą mającym siedzibę w Polsce i polskim pracownikiem reguluje polskie prawo
pracy, jednak niemiecka ustawa o delegowaniu pracowników stanowi w oparciu o dyrektywę
UE 96/71 enklawę prawną, do której przepisów polski przedsiębiorca musi się dostosować.
Rozwiązanie to nie jest zasadniczo sprzeczne z europejską zasadą swobody wykonywania
usług, ponieważ (i o ile) pracownicy delegowani z Polski podlegają tym samym regulacjom
prawnym co ich niemieccy koledzy wykonujący prace budowlane z ramienia przedsiębiorstw
z siedzibą w Niemczech.
3. Transgraniczne świadczenie usług budowlanych w ramach
delegowania pracowników
Delegując pracowników do wykonania prac budowlanych w Niemczech, należy wziąć
pod uwagę podstawy prawne regulujące transgraniczne świadczenie usług budowlanych.
12
Część pierwsza
Do najważniejszych regulacji prawnych należy wspomniana wyżej ustawa o delegowaniu
pracowników do pracy za granicą (Arbeitnehmerentsendegesetz – AEntG). Ustawa ta ma
na celu ujednolicenie podstawowych warunków pracy pracowników zatrudnianych w
Niemczech, a także delegowanych do wykonania usługi w Niemczech. Obowiązuje ona w
tej samej mierze pracodawców niemieckich, jak i pracodawców zagranicznych delegujących
swoich pracowników do pracy w Niemczech.
Katalog podstawowych i bezwzględnie obowiązujących regulacji zawiera § 2 AEntG. Obejmują
one między innymi:
- stawki wynagrodzenia minimalnego, włącznie ze stawkami wynagrodzenia za prace
w godzinach nadliczbowych,
- gwarantowanie najniższego płatnego urlopu rocznego,
- nieprzekraczanie najwyższego dopuszczalnego wymiaru czasu pracy i najniższego
wymiaru czasu przerw w pracy,
- warunki użyczania pracowników, zwłaszcza przez firmy użyczające,
- bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrony zdrowia w miejscu pracy.
Ustawa o delegowaniu pracowników nie reguluje wszystkich szczegółów warunków
bezwzględnie obowiązujących, lecz odsyła do regulacji przedmiotowych zawartych
w przepisach prawnych i administracyjnych. Spis tych ustaw i przepisów administracyjnych
zawiera załącznik numer 3.
Poniżej przedstawione są najważniejsze regulacje ustawy o delegowaniu pracowników
do pracy za granicą (Arbeitnehmerentsendegesetz – AEntG) i najistotniejsze kwestie
transgranicznego świadczenia usług.
3.1. Zgłoszenie zamiaru wykonania usługi w ramach delegowania
pracowników
Przedsiębiorca delegujący pracowników do wykonania usługi budowlanej jest zobowiązany
według § 18 AEntG zgłosić zamiar wykonania usługi w Niemczech i zatrudnienia konkretnych
pracowników w Niemczech. Zgłoszenia tego należy dokonać jeszcze przed rozpoczęciem prac
i skierować je do Federalnej Dyrekcji Finansowej – Zachód (która jest jednostką niemieckiej
administracji celnej) pod następujący adres:
Bundesfinanzdirektion West
Wörthsstraße 1-3, 50668 Köln
0049 – 221 964 870
Zgłoszenie musi być dokonane w języku niemieckim i zawierać obowiązkowo informacje,
których przekazania wymaga § 18 AEntG, są to między innymi:
- dane osobowe pracowników,
- branża, której usługa ma dotyczyć,
- miejsce oraz czas wykonywania usługi,
- dane osoby odpowiedzialnej,
- adres osoby umocowanej do odbierania doręczeń w RFN,
- miejsce przechowywania dokumentów do wglądu urzędu celnego.
Ogólne uregulowania świadczenia usług budowlanych na rynku niemieckim
13
Do zgłoszenia przedsiębiorca musi dołączyć pisemne zapewnienie, że spełnia ustawowe
i obligatoryjne warunki zatrudnienia. O wszelkich zmianach zgłoszonych danych należy
poinformować niezwłocznie urząd Federalnej Dyrekcji Finansowej – Zachód.
Formularz zgłoszenia znajduje się w załączniku numer 3.
3.2. Zgłoszenie do Urlopowej Kasy Budownictwa (Urlaubs- und
Lohnausgleichskasse der Bauwirtschaft – tzw. „SOKA-Bau”)
Postępowanie urlopowe jest specjalnym rozwiązaniem w branży budowlanej, które obowiązuje
zarówno pracodawców niemieckich, jak i pracodawców zagranicznych delegujących
pracowników do pracy na terenie RFN. Podstawowym celem postępowania urlopowego jest
zabezpieczenie roszczeń urlopowych pracowników, ale także ochrona pracodawców przed
nadmiernym obciążeniem związanym ze specyfiką branży. Z powodu stale zmieniających się
miejsc pracy na budowie oraz dużej zależności od warunków atmosferycznych ponad połowa
pracowników nie jest w całorocznym stosunku pracy w odniesieniu do przedsiębiorstwa
budowlanego. Według niemieckiej ustawy o urlopie pracownik ma prawo do pełnego
rocznego urlopu, jeżeli przepracował co najmniej 6 miesięcy w jednym zakładzie pracy. Ze
względu na wysoką fluktuację personalną w firmach budowlanych doprowadziłoby to do
sytuacji, w której pracownik nie mógłby wykorzystać nieprzerwanego urlopu, a pracodawca
ryzykowałby, że pracownikowi już po sześciomiesięcznym zatrudnieniu należy udzielić
pełnego urlopu rocznego z odpowiednim wynagrodzeniem, pomimo iż pracownik nie był
u niego zatrudniony w okresie pełnego roku kalendarzowego. By temu zapobiec, pracodawcy
przedsiębiorstw budowlanych są zobowiązani do uiszczania składek urlopowych do Urlopowej
Kasy Budownictwa tzw. „SOKA-Bau“, za pomocą której finansowane są roszczenia pracownicze
z tytułu urlopu. Porównywalnej kasy urlopowej w Polsce nie ma.
Przed rozpoczęciem świadczenia usługi należy upewnić się, czy przedsiębiorstwo
(w rozumieniu AEntG) delegujące pracowników do wykonania usługi w Niemczech podlega
obowiązkowi zgłoszeń do Urlopowej Kasy Budowlanej „SOKA-Bau”.
Postępowanie urlopowe jest uregulowane w układzie zbiorowym pracy o postępowaniu kas
socjalnych w budownictwie – Tarifvertrag über das Sozialkassenverfahren im Baugewerbe
– VTV, dalej określanym „VTV” z dnia 18 grudnia 2009. VTV został ogłoszony przez Federalne
Ministerstwo Pracy i Spraw Społecznych dnia 25 czerwca 2010 za ogólnie obowiązujący
(tzw. „Allgemeinverbindlichkeitserklärung”), w wyniku czego został spełniony wymóg
§ 3 zdanie 1 AEntG.
Ogólne kryteria, kiedy pracodawca musi spełnić warunki określone w § 8 AEntG a także
w układach zbiorowych pracy w rozumieniu § 3 AEntG, (między innymi udział w postępowaniu
urlopowym, uiszczanie płac minimalnych) zawarte są w §§ 4 do 6 AEntG.
§ 4 zawiera katalog branż, dla których obowiązują układy zbiorowe pracy w rozumieniu
Źródło: http://www.zoll.de/d0_zoll_im_einsatz/b0_finanzkontrolle/e0_aentg/a0_info_ag/h0_regelungen_
tarifvertraege/i0_sozialkassenverfahren.pdf
14
Część pierwsza
§ 3 AEntG. Jeżeli chodzi o budownictwo dotyczy to według § 4 nr. 1 AEntG głównej
branży budowlanej (tzw. Bauhauptgewerbe”) oraz pobocznych branż budowlanych (tzw.
„Baunebenhauptgewerbe”) w rozumieniu rozporządzenia o zakładach budowlanych –
Baubetriebe-Verordnung z dnia 28 października 1980, zmienione po raz ostatni w dniu 26
kwietnia 2006, (każdorazowo w wersji aktualnej), łącznie z wykonaniem usług montażowych
na placu budowy poza siedzibą zakładu.
Według § 6 ust. 2 układy zbiorowe pracy według § 3 AEntG, w tym VTV, mają zastosowanie
wtedy, jeżeli zakład albo samodzielna jednostka zakładowa wykonuje w przedmiotowym
zakresie danego układu zbiorowego pracy w przeważającej mierze usługi budowlane
w rozumieniu § 175 ust. 2 trzeciej księgi ustawy o sprawach społecznych – Sozialgesetzbuch III
(SGB III). Usługi budowlane według § 175 SGB III to wszystkie usługi służące do wybudowania,
renowacji, restaurowania, przebudowy lub likwidacji budowli.
Niezmiernie ważnym kryterium jest określenie, kiedy usługi budowlane wykonywane są
w przeważającej mierze. Usługi budowlane wykonywane są w przeważającej mierze,
jeżeli ich wykonanie absorbuje w przeważającym zakresie czas pracy pracowników. Do czasu
pracy dolicza się też prace pomocnicze i drugorzędne, jeżeli są one konieczne do należytego
wykonania prac i z tego powodu są z nimi związane ( wyrok Federalnego Trybunału
Pracy – Bundesarbeitsgericht w skrócie „BAG” z dnia 25.01.2005, NZA 2005, 1130). Ekonomiczne
aspekty, takie jak ilość obrotu przypadającego na dane prace, lub też wysokość płac
przypadających na dane prace nie mają znaczenia dla określenia tego kryterium (wyrok BAG
z dnia 25.01.2005, NZA 2006, 171, 173).
§ 6 AEntG odsyła do przedmiotowego zakresu obowiązywania danego układu zbiorowego.
W przypadku VTV przedmiotowy zakres obowiązywania jest uregulowany w § 1 VTV. Lektura
tego przepisu jest nieodzowna. Norma ta zawiera bardzo szczegółowe informacje, między
innymi wykaz konkretnych rzemiosł, pomocny w zorientowaniu się, czy dany pracownik
podlega obowiązkom wynikającym z układu zbiorowego pracy VTV.
Kolejnym ważnym aspektem jest poprawna interpretacja użytego w § 6 AEntG pojęcia
zakład („Betrieb”) i jednostka zakładowa („Betriebsabteilung”). Pod pojęciem
jednostki zakładowej rozumie się organizacyjnie wyodrębnioną część całego zakładu, która
jest nastawiona na osiąganie odrębnych celów (nawet tylko zadań pomocniczych) za pomocą
własnych środków pracy i własnego personelu (wyrok BAG z dnia 25.01.2005, NZA 2006, 171,
173). Jednostka zakładowa musi cechować się pewną samodzielnością, przejawiającą się
dostrzegalnym miejscowym i organizacyjnym odgraniczeniem oraz szczególnym technicznym
ukierunkowaniem prac (wyrok BAG z dnia 21.11.2007, NZA 2008, 1152).
Jako jednostki zakładowej nie traktuje się placu budowy, mimo że pracodawca prowadzi roboty
na kilku placach budowy, za pomocą stałych załóg, których członkowie nie są wymieniani
podczas trwania prac (wyrok BAG z dnia 21.11.2007, NZA – RR 2008, 253, 257). Natomiast
z jednostką zakładową ma się do czynienia, jeżeli pracodawca z kraju członkowskiego założył
na terenie Niemiec oddział, przy pomocy, którego koordynuje on pracę delegowanych przez
Źródło: http://www.gesetze-im-internet.de/baubetrv_1980/index.html
Ogólne uregulowania świadczenia usług budowlanych na rynku niemieckim
15
niego do Niemiec pracowników (wyrok BAG z dnia 21.11.2007, NZA - RR 2008, 253, 257).
Pojęcie jednostki zakładowej może być rozszerzone lub inaczej rozumiane na podstawie
przepisów układu zbiorowego pracy. Tak też jest w przypadku VTV. § 1 ust. 1 części IV i VI
zawierają dodatkowe unormowania pojęć zakład i jednostka zakładowa.
Dla określenia, czy dane usługi budowlane wykonywane są w „przeważającej mierze”,
bierze się pod uwagę tylko i wyłącznie wymiar czasu pracy przypadający na pracowników
wykonujących prace w danym zakładzie lub danej jednostce zakładowej.
Przedsiębiorstwa branży budowlanych lub branż pokrewnych, które wyjątkowo na podstawie
§ 1 ust. 2, VII VTV lub innych przepisów nie podlegają obowiązkowi postępowania urlopowego,
mogą wystąpić do SOKA-Bau o potwierdzenie zwolnienia z obowiązku brania udziału w tym
postępowaniu, tzw. „Freistellungsbescheinigung”.
Po dokonaniu pierwszego zgłoszenia Urlopowa Kasa Budownictwa zakłada każdemu
pracownikowi osobne konto, na rzecz którego pracodawca jest zobowiązany dokonywać
miesięcznie zgłoszenia wynagrodzenia brutto i okresów zatrudnienia, a także do uiszczenia
składek urlopowych. Wysokość składki miesięcznej wynosi od 1 stycznia 2010 roku 14,30%
miesięcznego wynagrodzenia brutto. Zgłoszenia miesięczne oraz płatności składki urlopowej
muszą wpłynąć do 15 dnia każdego miesiąca. Zgłoszeń można dokonywać również drogą
elektroniczną. Na portalu internetowym Urlopowej Kasy Budownictwa www.soka-bau.
de, pod okienkiem nawigacyjnym „Europaverfahren”, a tam pod adresem „Internationale
Onlinedienste”, znajdują się formularze również w języku polskim.
Urlopowa Kasa Budownictwa oblicza na podstawie zgłoszeń pracodawców roszczenia
urlopowe pracowników i zabezpiecza je płaconymi składkami. Jeżeli pracodawca polski udziela
urlopu pracownikowi w okresie delegowania do pracy i wypłaca mu wynagrodzenie za urlop,
powinien poinformować o tym Urlopową Kasę Budownictwa w zgłoszeniu miesięcznym, by
otrzymać od niej odpowiedni zwrot wynagrodzenia urlopowego.
Po zakończeniu pracy w Niemczech polscy pracownicy powinni złożyć wniosek do Urlopowej
Kasy Budownictwa o wypłacenie ekwiwalentu roszczenia urlopowego, jeżeli nie zamierzają
podjąć w przeciągu trzech miesięcy żadnej nowej pracy na niemieckich budowach.
Jeśli pracownikowi przepadają roszczenia urlopowe, może on złożyć w Urlopowej Kasie
Budownictwa wniosek o wypłatę odszkodowania za utracone roszczenia urlopowe.
3.3. Płace minimalne
Oprócz przepisów dotyczących prawa do urlopu należy również przestrzegać przepisów
układu zbiorowego pracy dotyczących regulacji wynagrodzeń minimalnych w branży
budowlanej na terenie Republiki Federalnej Niemiec (TV – Mindestlohn). Również układ
zbiorowy pracy dotyczących regulacji wynagrodzeń minimalnych a także federalny ramowy
układ zbiorowy pracy dla budownictwa (Bundesrahmentarifvertrag für das Baugewerbe
- BRTV) zostały ogłoszone przez Federalnego Ministra Gospodarki i Pracy za powszechnie
16
Część pierwsza
obowiązujące. Dlatego też stosuje się je niezależnie od tego, czy pracodawca lub pracownik
są członkami stron układów zbiorowych pracy.
Co do kwestii stwierdzenia, czy dany pracodawca podlega obowiązkowi płacenia wynagrodzenia
minimalnego, obowiązują generalnie te same zasady opisane w punkcie 3.2. (obowiązek
członkowstwa w postępowaniu urlopowym), z tą różnicą że aspektu płac minimalnych nie
reguluje zbiorowy układ pracy VTV, lecz zbiorowy układ pracy TV – Mindestlohn.
Układ zbiorowy pracy o wynagrodzeniach minimalnych w branży budowlanej z dnia 23 maja
2009 roku przewiduje następujące płace minimalne:
Stare kraje
związkowe
(Zachód)
Nowe kraje
związkowe
(Wschód)
Berlin
grupa płac 1
10,90 €
9,50 €
10,90 €
grupa płac 2
12,95 €
-
12,75 €
grupa płac 1
11,00 €
9,75 €
11,00 €
grupa płac 2
13,00 €
-
12,85 €
od 1 września 2010 roku
do 30 czerwca 2011 roku
od 1 lipca 2011 roku
Wymienione stawki płac minimalnych są już łącznymi stawkami brutto, składającymi się ze
TV – Mindestlohn obowiązuje na podstawie siódmego rozporządzenia Federalnego Ministerstwa Pracy i
Polityki Społecznej o obowiązkowych warunkach pracy w branży budowlanej z dnia 24 sierpnia 2009.
Dla branży dekarskiej obowiązują stawki płac minimalnych określone w układzie zbiorowym pracy w branży
dekarskiej z dnia 28 września 2009 – Tarifvertrag zur Regelung eines Mindestlohnes im Dachdeckerhandwerk
- Dach-, Wand- und Abdichtungstechnik - im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland (TV Mindestlohn) oraz
w piątym rozporządzeniu o obowiązkowych warunkach pracy w branży dekarskiej z dnia 15 marca 2010
- Fünfte Verordnung über zwingende Arbeitsbedingungen im Dachdeckerhandwerk vom 15. März 2010;
Stawki te wynoszą:
od 1 stycznia 2010 10,60 €
od 1 stycznia 2011 10,80 €
od 1 stycznia 2012 11,00 €
od 1 stycznia 2013 11,20 €
Dla branży malarskiej i lakierniczej stawki płac minimalnych ustanowione są w układzie zbiorowym pracy
w branży malarskiej i lakierniczej z dnia 10 sierpnia 2009 - Tarifvertrag zur Regelung eines Mindestlohnes für
gewerbliche Arbeitnehmer im Maler- und Lackiererhandwerk (TV Mindestlohn) i w piątym rozporządzeniu
o obowiązkowych warunkach pracy w branży malarskiej i lakierniczej z dnia 21 października 2009 - Fünfte
Verordnung über zwingende Arbeitsbedingungen im Maler- und Lackiererhandwerk.
Również inne branże posiadają regulacje płac minimalnych np. usługi montażu urządzeń elektrycznych,
górnictwo, sprzątanie etc.
Ogólne uregulowania świadczenia usług budowlanych na rynku niemieckim
17
stawki wynagrodzenia i dodatku budowlanego. Płace należy wypłacać najpóźniej do dnia 15
następnego miesiąca kalendarzowego.
Klasyfikacja pracowników do danej grupy wynagrodzenia zależy od wykształcenia danego
pracownika, jego umiejętności, a także od wykonywanej przez niego czynności.
Do pierwszej grupy płac należą pracownicy, którzy stosownie do poleceń wykonują proste prace
budowlane i montażowe lub prace pomocnicze, dla których nie są przewidziane żadne reguły
kwalifikacyjne. Przykłady prac zaliczanych do pierwszej grupy płac zawiera § 5 ust. 3 federa
lnego ramowego układu zbiorowego pracy dla budownictwa (Bundesrahmentarifvertrag
für das Baugewerbe – BRTV). Kwalifikacje pracowników zaliczanych do drugiej grupy płac
minimalnych, a także przykłady czynności wykonywanych przez tych pracowników są również
określone przepisem § 5 ust. 3 BRTV.
3.4. Czas pracy
Również regulacje dotyczące czasu pracy obowiązują w stosunku do pracowników
delegowanych do pracy w Niemczech. Regulacje te znajdują się w ustawie o obowiązującym
czasie pracy (Arbeitszeitgesetz - ArbZG), a także w § 3 BRTV.
Czas pracy nie może generalnie przekroczyć 8 godzin dziennie, nie wliczając do tego wymiaru
przerw w pracy. Ponadto może on wynieść 10 godzin, jeżeli w okresie sześciu miesięcy albo
w przeciągu 24 tygodni zostanie zachowany przeciętny czas pracy w zakresie 8 godzin
(§ 3 ArbzG). Maksymalny przeciętny tygodniowy czas pracy wynosi 48 godzin, przy czym
sobota jest liczona, jako dzień roboczy.
Dalsze informacje dotyczące czasu pracy zawiera broszura Federalnego Ministerstwa Pracy
i Spraw Socjalnych, która jest dostępna (w języku niemieckim) na stronie ministerstwa pod
adresem http://www.bmas.de/portal/9804/arbeitszeitgesetz__a__120.html.
Dla każdego delegowanego pracownika należy prowadzić dokumentację czasu pracy.
3.5. Bezpieczeństwo pracy i ubezpieczenie społeczne
Pracodawca delegujący pracowników do wykonania usługi w Niemczech jest odpowiedzialny
za ich bezpieczeństwo przy wykonywaniu pracy i zobowiązany do podjęcia kroków
zapobiegających wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym i niebezpieczeństwom
związanym z wykonywaniem danej czynności. Zobowiązania te wynikają z przepisów
zawartych między innymi w ustawie o zastosowaniu środków ochrony pracy dla poprawienia
Okres rozliczeniowy wynoszący według § 3 ArbZG sześć miesięcy jest sprzeczny z art. 16 litera b dyrektywy
2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. (dyrektywa dotycząca niektórych
aspektów organizacji czasu pracy), który przewiduje maksymalny okres rozliczeniowy w wymiarze 4 miesięcy.
Należy śledzić dalszy rozwój ustawodawstwa dotyczącego ustawy o czasie pracy – ArbZG.
18
Część pierwsza
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników przy wykonywaniu pracy (Arbeitsschutzgesetz),
a także w rozporządzeniach „Arbeitsstättenverordnung” und „Baustellenverordnung”.
Jeżeli oddelegowany pracownik ulegnie wypadkowi przy pracy lub zachoruje na chorobę
zawodową, otrzyma on świadczenia medyczne w Niemczech na niemieckich warunkach.
Instytucje ubezpieczające następstwa od wypadków przy pracy w Niemczech i w Polsce
dokonują rozliczenia tych świadczeń.
Według art. 12 ust. 1 rozporządzenia (WE) NR 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, które dotyczy między innymi
świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i choroby zawodowej pracownik delegowany przez
pracodawcę z siedzibą w Polsce do pracy w Niemczech nadal podlega polskim przepisom
o ubezpieczeniu społecznym i obowiązkowi ubezpieczenia społecznego w Polsce. Warunkiem
jest, że przewidywany czas pracy, do której pracownik został oddelegowany, nie przekracza 24
miesięcy i że nie został on wysłany, by zastąpić innego pracownika delegowanego.
Przed delegowaniem pracowników do wykonania usługi na terenie Niemiec pracodawca
powinien dla każdego z tych pracowników uzyskać od właściwej terenowe jednostki
organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zaświadczenie A1 poświadczające fakt
ubezpieczenia społecznego pracowników Polsce.
Zaświadczenie to jest wydawane na podstawie art. 19 ust. 2 rozporządzenia (WE) 987/2009.
Jeżeli z góry wiadomo, że pracownik ma być delegowany na dłuższy okres niż 24 miesiące,
można uzyskać zwolnienie z zastosowania niemieckich przepisów prawa społecznego
według art. 16 rozporządzenia (WE) 987/2009 w trybie postępowania w celu zawarcia
porozumienia wyjątkowego między Centralą ZUS i odpowiednią instytucją niemiecką
Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung Ausland – DVKA. Pracodawca powinien w
tym celu złożyć wniosek o zawarcie porozumienia w Centrali ZUS i wydanie odpowiedniego
poświadczenia.
Jeżeli w trakcie wykonywania usługi w Niemczech okaże się, że okres delegowania pracowników
przekroczy 24 miesiące, pracodawca może przed upływem tego terminu złożyć wniosek
o przedłużenie okresu zastosowania polskich przepisów ubezpieczenia społecznego.
3.6. Obowiązek sporządzenia i przechowywania dokumentacji
Przedsiębiorca wykonujący usługę jest zobowiązany do sporządzania dokumentacji
dotyczącej codziennego czasu pracy każdego z pracowników, i zawierające dane co do
czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy, a także łącznego dziennego czasu pracy. Ponadto
należy przechowywać wszelką dokumentację, potwierdzającą spełnienie przez polskiego
przedsiębiorcę minimalnych standardów zatrudnienia delegowanych pracowników, do której
należą m.in. dowody świadczenia płacy minimalnej, składek do Urlopowej Kasy Budownictwa
oraz składek ubezpieczenia społecznego, a także dokumentacja umów etc. Urząd celny
upoważniony do przeprowadzenia kontroli może domagać się przedłożenia dokumentacji
bezpośrednio na budowie. Wymaganą dokumentację należy przechowywać w Niemczech
przez dwa lata, jednak co najmniej przez okres wykonywania usługi.
Ogólne uregulowania świadczenia usług budowlanych na rynku niemieckim
19
3.7. Odpowiedzialność przedsiębiorstwa świadczącego usługi budowlane
zlecającego wykonanie usług podwykonawcom według § 14 EntsG
Bardzo ważną kwestią jest regulacja odpowiedzialności za długi innych przedsiębiorstw
związanych z niewykonaniem obowiązków płatniczych wynikających z ustawy o delegowaniu
pracowników do pracy za granicą.
Przedsiębiorstwo zlecające usługę odpowiada jak poręczyciel na zasadzie
współodpowiedzialności solidarnej za długi swojego podwykonawcy związane
z nieuiszczeniem składek do Urlopowej Kasy Budownictwa, a także za długi spowodowane
niewypłaceniem pracownikom wynagrodzenia minimalnego. Odpowiedzialność ta jest
niezależna od winy i rozciąga się na długi wszystkich kolejnych podwykonawców. Dotyczy
ona również zaprzestania płacenia składek i wynagrodzeń przez podwykonawcę z powodu
jego upadłości. Ma to dwie zasadnicze konsekwencje dla przedsiębiorstw i pracowników:
3.7.1. Konsekwencje dla przedsiębiorstw
Przedsiębiorstwo zlecające usługi budowlane powinno we własnym interesie dopilnować, by
jego podwykonawcy, a także przedsiębiorstwa, którym podwykonawcy udzielili zlecenia na
wykonanie usług, wywiązywali się z obowiązków płacenia wynagrodzeń minimalnych oraz
składek do Urlopowej Kasy Budownictwa lub powinno powziąć odpowiednie kroki w celu
ograniczenia swojej odpowiedzialności.
Jedną z możliwości ograniczenia odpowiedzialności za nieuiszczanie składek do Urlopowej
Kasy Budownictwa przez podwykonawcę jest przeprowadzenie odpowiedniego
postępowania w Urlopowej Kasie Budownictwa SOKA-Bau. Wykluczenie odpowiedzialności
za składki urlopowe jest możliwe, jeżeli dany podwykonawca uzyska certyfikat stowarzyszenia
„Verein für die Präqualifikation von Baunternehmen e.V.” oraz Urlopowa Kasa Budownictwa
„SOKA-Bau” wyda dla tego podwykonawcy zaświadczenie o zwolnieniu z odpowiedzialności
„Enthaftungsbescheinigung”. Należy przy tym wziąć pod uwagę, że wykluczenie
odpowiedzialności za długi podwykonawcy w stosunku do Urlopowej Kasy Budownictwa
dotyczy tylko tego podwykonawcy, dla którego postępowanie w celu wykluczenia
odpowiedzialności zostało przeprowadzone.
Pojęcie „zlecenie” jest używane w rozumieniu potocznym. Umowa o wykonanie prac budowlanych nie jest
umową zlecenia.
20
Część pierwsza
3.7.2. Konsekwencje dla pracowników
Pracownik oddelegowany do pracy w Niemczech może wystąpić w razie niewywiązywania
się z obowiązków płatniczych przez swojego pracodawcę bezpośrednio do każdego
z przedsiębiorstw nadrzędnych w „łańcuszku zleceń” o wypłatę wynagrodzenia minimalnego.
Ze względu na taryfowe ograniczenia określające terminy, w jakich należy domagać się roszczeń
ze stosunku pracy, pracownik po nastąpieniu zwłoki z płatnością przez jego pracodawcę, nie
powinien zwlekać z dochodzeniem roszczeń. Odpowiedzialność przedsiębiorstw nadrzędnych
jest ograniczona do wypłaty stawek wynagrodzenia minimalnego netto, których pracownik
może się domagać za faktycznie wykonaną pracę od swojego pracodawcy. Poza tym dotyczy
ona również dodatków za pracę w nadgodzinach.
Według § 15 EntG pozew może być wytoczony przed niemieckim sądem pracy.
3.8. Zgłoszenie świadczenia usług do Izby Rzemieślniczej – uznawanie
kwalifikacji zawodowych
Przed rozpoczęciem świadczenia usługi w Niemczech należy sprawdzić, czy dana usługa
należy do zawodu rzemieślniczego wymienionego w załączniku „A” niemieckiej ustawy
o rzemiośle (Hanwerksordnung – HwO).
Polski przedsiębiorca jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia izbie rzemieślniczej
(Handwerkskammer), właściwej dla miejsca świadczenia po raz pierwszy usługi w Niemczech,
zamiaru wykonywania zawodu z załącznika„A”wraz z załączeniem odpowiedniej dokumentacji.
Wymogi dotyczące zgłoszenia są uregulowane w § 9 HwO i w § 7 rozporządzenia Federalnego
Ministerstwa Gospodarki i Technologii z dnia 20.12.2007 EU/EWR-Handwerk-Verordnung
– EU/EWR HwV 10.
Polskie przedsiębiorstwo, które nie ma zarejestrowanej stałej działalności w Niemczech,
może wykonywać przejściowo usługi bez konieczności wpisu do rejestru rzemieślników,
pod warunkiem że wykonuje to samo rzemiosło w Polsce zgodnie z polskimi przepisami
regulującymi kwalifikacje zawodowe. W przypadku, gdy w Polsce dla danego zawodu nie są
przypisane określone kwalifikacje zawodowe i nie ma publicznego kształcenia w tym kierunku,
wówczas musi być spełniony warunek minimum dwuletniego wykonywania tego zawodu w
okresie ostatnich dziesięciu lat.
Odpowiednie zaświadczenia wydawane są w zależności od województwa w urzędach
marszałkowskich lub w wojewódzkich urzędach pracy.
Jeżeli przedsiębiorstwo spełnia wymogi określone w § 7 ust. 1 EU/EWR-Handwerk-Verordnung
– EU/EWR HwV, prace mogą zostać podjęte natychmiast po dokonaniu zgłoszenia. Izba
rzemieślnicza jest zobowiązana w terminie jednego miesiąca przekazać usługodawcy
10 Przepisy te stanowią wdrożenie w życie dyrektywy 2005/36/EW Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7
września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych.
Ogólne uregulowania świadczenia usług budowlanych na rynku niemieckim
21
potwierdzenie otrzymania zgłoszenia, z którego wynika, czy spełnione są wyżej omówione
przesłanki w zakresie kwalifikacji. Zgłoszenia należy powtórzyć po upływie 12 miesięcy, o ile
przewidziane jest dłuższe wykonywanie usługi.
Obowiązek zgłoszenia nie dotyczy innych zawodów niż te, które są wymienione w załączniku
„A” do ustawy o rzemiośle.
3.9. Obowiązki podatkowe
Dla określenia obowiązków podatkowych, a szczególnie dla wskazania, czy dla obowiązków
podatkowych ma zastosowanie prawo polskie, czy też prawo niemieckie, ma zastosowanie
umowa zawarta między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie
unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku11.
Informacji udzielają urzędy finansowe:
dla osób i przedsiębiorstw z pierwszą literą w nazwisku lub nazwie A-M
Urząd Finansowy w Oranienburg
Heinrich-Grübler-Platz 3
16515 Oranienburg
dla osób i przedsiębiorstw z pierwszą literą w nazwisku lub nazwie N-Z
Urząd Finansowy w Cottbus
Vom-Stein-Str. 29
03050 Cottbus
Przed podjęciem świadczenia usług budowlanych w Niemczech należy co do kwestii
podatkowych zaciągnąć porady kompetentnego doradcy podatkowego. Współpraca
z doradcą podatkowym jest często nieodzowna również w trakcie realizacji kontraktu
o usługi budowlane, a także po jego zakończeniu.
11 Dz. Ust. 2005 numer 12 Pozycja 90
Część druga
Wybrane aspekty niemieckiego prywatnego prawa budowlanego
Dla umów o wykonanie robót budowlanych na terenie Niemiec zawieranych
pomiędzy polskim przedsiębiorstwem budowlanym a niemieckim inwestorem lub
wykonawcą zlecającym ma z reguły zastosowanie prawo niemieckie.
1. Źródła niemieckiego prywatnego prawa budowlanego
1.1. Umowa o dzieło według BGB i umowa z zastosowaniem VOB
Umowa o wykonanie prac budowlanych jest z reguły umową o dzieło. Przepisy prawne
dotyczące stosunku umownego są uregulowane w § 631 i następnych niemieckiego kodeksu
cywilnego – Bürgerliches Gesetzbuch „BGB”.
W przeciwieństwie do polskiego kodeksu cywilnego BGB nie różnicuje między umową
o dzieło a umową o roboty budowlane. Umowa o roboty budowlane podlega przepisom
umowy o dzieło według § 631 BGB.
Szczegółowe regulacje praw i obowiązków stron umowy o roboty budowlane zawarte są
w przepisach znormalizowanych warunków zlecania i wykonawstwa robόt budowlanych
– Vergabe und Vertragsordnung für Bauleistungen VOB. Znormalizowane warunki zlecania
i wykonawstwa robόt budowlanych nie są ustawą, lecz ogólnymi warunkami umów
opracowanymi przez Niemiecką Komisję do Spraw Zleceń i Wykonawstwa Prac Budowlanych
– Deutscher Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen.
Składają się one z trzech części.
Część pierwsza – VOB/A zawiera przepisy dotyczące przetargu i udzielania zleceń. Inwestorzy
publiczni z reguły są zobowiązani ustawowo do stosowania reguł VOB/A procesie wyboru
przyszłego kontrahenta i zawierania z nim umowy. Zdarza się jednak, że więksi inwestorzy
prywatni w ramach wyboru przyszłych wykonawców prac budowlanych oraz w trakcie
zawierania umów zobowiązują się do stosowania norm VOB/A. Zobowiązanie inwestora do
stosowania norm VOB/A musi być wyrażone w sposób jednoznaczny, w przeciwnym razie
normy VOB/A nie mają zastosowania dla inwestorów niepublicznych.
Część druga – VOB/B zawiera szczegółowe regulacje dotyczące praw i obowiązków stron na
etapie wykonania umowy o roboty budowlane i jest ukierunkowana na racjonalne rozwiązanie
sytuacji, które szczególnie często pojawiają się w trakcie realizacji umowy.
Wybrane aspekty niemieckiego prywatnego prawa budowlanego
23
W części trzeciej VOB/C są zawarte ogólne techniczne warunki umów. Normy te są opatrzone
numerem DIN, poczynając od DIN 18299 – „Ogólne normy dla prac budowlanych wszelkiego
rodzaju”. Kolejne DIN zawierają normy techniczne i wykonawcze dotyczące poszczególnych
branż. Regulacje zawarte w VOB/C nie dotyczą wyłącznie standardów technicznych. Zawierają
one także postanowienia regulujące zakres danej usługi, usługi dodatkowe, świadczenia
poboczne, a także aspekty związane z ich rozliczaniem i wynagrodzeniem. Dlatego regulacje
zawarte w VOB/C określane są również jako „nietypowe DIN”.
Ponieważ zarówno VOB/B, jak i VOB/C nie są ustawami ani formalnymi przepisami prawnymi,
nie obowiązują one powszechnie. Normy VOB/B i VOB/C mają zastosowanie dla umowy
o roboty budowlane wtedy, jeżeli według porozumienia stron stały się częścią kontraktu.
W przeciwnym wypadku umowa podlega przepisom prawa cywilnego według BGB. Jeżeli
podstawą prawną kontraktu są wszystkie normy VOB/B, to zastosowanie mają według § 1 ust.
1 zdania 2 VOB/B również przepisy VOB/C.
Normy VOB/B i VOB/C mogą stać się częścią umowy za obopólną zgodą stron wyrażoną
umownie, a także w obrocie profesjonalnym poprzez wskazanie jednego z partnerów na
zastosowanie VOB/B i VOB/C. Wobec braku sprzeciwu kontrahenta wyrażonego np. klauzulą
ochronną normy VOB/B i VOB/C stają się zasadniczo częścią umowy.
Ostrzejsze wymogi dotyczące ustalenia obowiązywania VOB/B i VOB/C dotyczą umów
zawieranych w obrocie konsumenckim, a także umów zawieranych z kontrahentem
zagranicznym.
Tak jak każde inne ogólne warunki umów, mające zastosowanie w obrocie prawnym, przepisy
VOB/B podlegają rygorom ustawowym według §§ 305 i następnych BGB. Jeżeli klauzule
ogólnych warunków umów są sprzeczne z ustawowymi wymogami, ponieważ np. są
krzywdzące w stosunku do jednego z kontrahentów, to w konsekwencji są nieważne i nie
podlegają zastosowaniu.
Regulacje VOB/B i VOB/C są uznawane za zbiór norm w równej mierze uwzględniających
interesy obu stron umowy i równoważące ich prawa i obowiązki. Dlatego, jeżeli normy VOB/B
i VOB/C stały się w całości częścią umowy zawartej między przedsiębiorstwami, uznawane są
za zgodne z prawem i nie podlegają ustawowej kontroli dopuszczalności klauzul według §§
305 i następnych BGB. Uprzywilejowanie VOB/B polegające na zwolnieniu tych warunków
umów od rygorów kontrolnych według §§ 305 i następnych BGB dotyczy wyłącznie
obowiązywania tych norm w całości i o niezmienionej lub niezmodyfikowanej treści.
Okrojenie lub zmodyfikowanie przepisów VOB/B może prowadzić do zaburzenia równego
traktowania interesów stron umowy. Z tego też powodu w sytuacji, kiedy treścią umowy jest
tylko część norm VOB/B i VOB/C lub jeżeli strony modyfikują regulacje VOB, zastosowanie mają
przepisy regulujące dopuszczalność ogólnych warunków umów. Należy przy tym podkreślić,
że strony kontraktu nie są często świadome, że poprzez niektóre ustalenia umowne dokonały
modyfikacji VOB/B, czego skutkiem jest możliwość poddania ustaleń VOB/B kontroli ustawowej
według § 305 i następnych BGB. Jeżeli dana norma VOB/B jest sprzeczna z przepisami § 305 i
następnych BGB, wtedy nie obowiązuje ona stron kontraktu. Daje to przedsiębiorcy możliwość
powołania się na bezskuteczność danego przepisu VOB/B, jeżeli był on dla niego niekorzystny.
24
Część druga
Do tej pory Trybunał Federalny (Bundesgerichtshof ), badając normy VOB/B poddane rygorom
§ 305 i następnych BGB, uznał wiele przepisów zawartych w VOB/B za nieważne.
W umowach zawartych z konsumentem normy VOB/B jako ogólne warunki umów podlegają
zawsze kontroli według § 305 i następnych VOB/B.
Przedsiębiorstwo budowlane może z przyszłym kontrahentem wynegocjować indywidualnie
wszystkie ustalenia umowne, co w większym stopniu pozwoli mu uwzględnić jego interesy.
Umowy indywidualne, których warunki nie były z góry ustalone i były przedmiotem
negocjacji stron, nie podlegają ostrym rygorom według §§ 305 i następnych BGB i mogą być
korzystniejszymi kontraktami dla jednej ze stron umowy.
Ze względu na inne regulacje i konsekwencje prawne bardzo ważną kwestią jest więc ustalenie,
czy dany kontrakt ma podlegać tylko przepisom BGB, czy też jego treścią mają być przepisy
VOB/B i VOB/C. Z powodu daleko idącej odmienności uregulowań przyjęło się zróżnicowanie
kontraktów o przeprowadzenie robót budowlanych na „umowy w oparciu o przepisy BGB”
i „na umowy z zastosowaniem VOB”.
1.2. Umowa o dzieło, a umowa o dostawę prefabrykowanych elementów,
części lub instalacji budowlanych wg § 651 BGB
W odróżnieniu od klasycznej umowy o roboty budowlane w prawie niemieckim dla
umów, których przedmiotem jest dostawa prefabrykowanych elementów budowlanych,
części budynków lub instalacji, mają według § 651 BGB zastosowanie przepisy o umowie
kupna‑sprzedaży. Samo przeznaczenie tych dostaw dla wykonania inwestycji budowlanej
nie powoduje zastosowania przepisów umowy o dzieło. Przepisy umowy o kupniesprzedaży mają zastosowanie również wtedy, kiedy dla wykonania tej umowy potrzebne
jest sporządzenie w nieznacznym zakresie projektów lub prac montażowych. Jeżeli prace
projektowe lub montażowe stanowią przeważającą część obowiązków umownych, umowa
podlega przepisom umowy o dzieło według § 631 BGB.
Rozróżnienie między tymi rodzajami umów ma niezmierną doniosłość prawną.
W ramach umowy kupna-sprzedaży odbiorca może według § 377 HGB (niemiecki kodeks
handlowy – Handelsgesetzbuch) stracić wszystkie prawa rękojmi za wady dostawy, jeżeli
nie zbadał i nie zgłosił niezwłocznie wadliwości towaru. Przepisy regulujące umowę o dzieło
nie przewidują tak daleko idących skutków prawnych. Różnice dotyczą także możliwości
wypowiedzenia umowy. Umowa o kupnie-sprzedaży w odróżnieniu od umowy o dzieło
nie podlega wypowiedzeniu. Możliwe jest tylko odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży,
związane ze spełnieniem przesłanek ustawowych. Dalsze różnice dotyczą m.in. odbioru prac
oraz częściowej zapłaty (tzw. „Abschlagszahlungen”), które przewidziane są tylko przepisami
regulującymi umowę o dzieło.
Dla dostaw zamiennych materiałów, części i instalacji budowlanych § 651 zdanie 1 BGB
przewiduje zastosowanie przepisów o kupnie sprzedaży. Jeżeli jednak przedmiotem
umowy jest dostawa niezamiennych materiałów, części i instalacji budowlanych, wtedy
Wybrane aspekty niemieckiego prywatnego prawa budowlanego
25
dodatkowo mają zastosowanie według § 651 zdanie 3 BGB niektóre przepisy umowy o dzieło,
m.in. przewidujące dla zamawiającego prawa do wypowiedzenia umowy według § 649 BGB.
2. Formy świadczenia usług budowlanych
Na gruncie bogatej tradycji niemieckiego prawa budowlanego ukształtowały się różne
modele świadczenia usług przez przedsiębiorstwa budowlane. Ich nazwy pozwalają
szybko zorientować się w powiązaniach umownych, zadaniach danego przedsiębiorstwa
budowlanego oraz roli jaką spełnia w trakcie wykonania danej inwestycji budowlanej.
Głównymi przedsiębiorcami w ramach danej inwestycji budowlanej są:
- „Generalübernehmer” – generalny przedsiębiorca koordynujący wykonanie inwestycji
oraz
- „Generalunternehmer” – wykonawca generalny.
Umowy, jakie zawiera inwestor z generalnym przedsiębiorcą koordynującym i wykonawcą
generalnym, są klasycznymi umowami budowlanymi, w ramach których zarówno główny
przedsiębiorca koordynujący, jak i wykonawca generalny są zobowiązani do przeprowadzenia
wszelkich robót budowlanych, które są potrzebne do wykonanie całej inwestycji
budowlanej. Różnica, jaka istnieje między tymi modelami, polega na tym, że generalny
przedsiębiorca koordynujący nie wykonuje robót budowlanych i wszelkie konieczne prace
zleca podwykonawcom. Jego zadaniem jest koordynowanie, organizacja i nadzorowanie
przebiegu inwestycji, a często także usługi związane z jej planowaniem. W celu wykonania prac
budowlanych generalny przedsiębiorca koordynujący angażuje wykonawcę generalnego.
Inwestor może również bezpośrednio zawrzeć kontrakt z wykonawcą generalnym, nie
korzystając z usług generalnego przedsiębiorcy koordynującego. Wykonawca generalny
wykonuje większość prac budowlanych sam. Resztę prac zleca on podwykonawcom
– tzw. „Subunternehmer” lub w znaczeniu równoznacznym „Nachunternehmen”.
W oparciu o przepisy niemieckiego prawa cywilnego (BGB) przedsiębiorstwo budowlane
może zlecić wykonanie prac budowlanych podwykonawcy bez konieczności zaciągania
wcześniejszej zgody swojego zleceniodawcy, chyba że strony umówiły się inaczej.
Jeżeli jednak dla danego kontraktu obowiązują przepisy VOB/B, to według § 4 ust. 8
VOB/B przedsiębiorstwo zobowiązujące się do wykonania prac budowlanych powinno
je zasadniczo wykonać samo, chyba że partner umowy zlecający wykonanie robót
budowlanych udzieli pisemnie zgody wykonawcy na wykonanie robót przez podwykonawcę.
Inwestorowi / wykonawcy zlecającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia kontraktu
według § 8 ust. 3 VOB/B, jeżeli wykonawca powierzył bez jego zgody wykonanie robót
podwykonawcy. Zgoda inwestora / wykonawcy zlecającego nie jest potrzebna, jeżeli
przedsiębiorstwo jego partnera umownego nie jest przystosowane do wykonywania robót
danego rodzaju. Przedsiębiorca budowlany powinien podać inwestorowi / wykonawcy
zlecającemu dane podwykonawcy, a zawierając kontrakt z podwykonawcą, powinien ustalić
obowiązywanie znormalizowanych warunków zlecania i wykonawstwa robόt budowlanych
część B i C – VOB/B i VOB/C.
26
Część druga
W odróżnieniu do przepisu polskiego prawa budowlanego art. 647¹ § 5 Kodeksu cywilnego
inwestor, wykonawca generalny i wykonawcy nie odpowiadają solidarnie za zapłatę
wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę. Roszczenie o wypłatę
wynagrodzenia przysługuje podwykonawcy tylko w stosunku do jego partnera umownego.
Dla uproszczenia strony umowy o wykonanie robót budowlanych będą poniżej określane
jako inwestor i wykonawca. Pod tymi pojęciami rozumiany jest też stosunek prawny między
wykonawcą a podwykonawcą, chyba że jest zaznaczone inaczej.
Często przedsiębiorstwa budowlane łączą się w celu wspólnego wykonania prac budowlanych
we wspólnotę kooperacyjną, tzw. „ARGE”. W celu ustanowienia „ARGE” potrzebna jest umowa
dwóch lub więcej przedsiębiorstw budowlanych, według której jej członkowie są zobowiązani
do wspólnego wykonania prac budowlanych, a każdy z jej członków ma obowiązek
terminowego wykonania z góry określonych usług lub świadczeń. Usługi lub świadczenia
mogą być różnego rodzaju. Poza wykonaniem prac budowlanych wchodzi w rachubę
np. dostarczenie materiałów budowlanych oraz wykonanie projektów architektonicznych.
Obok tej tradycyjnej formy kooperacji w ostatnich latach zyskała na popularności forma ARGE
nadrzędnej, tzw. „Dach-ARGE”, która jest zakładana w celu uzyskania większego kontraktu.
Stroną kontraktu jest „DACH-ARGE”, a prace budowlane wykonują jako jej podwykonawcy
przedsiębiorstwa w niej zrzeszone.
ARGE uważa się pod względem prawnym za spółkę cywilną. Posiada ona osobowość
prawną i może być podmiotem praw i obowiązków. Wprawdzie dla założenia „ARGE” nie jest
przewidziana forma pisemna, jednak przedsiębiorstwa ją zakładające powinny we własnym
interesie zawrzeć umowę pisemnie.
Tradycyjnie organem nadzorczym ARGE jest zgromadzenie wspólników, a organami
wykonawczymi są zarząd techniczny („technische Geschäftsführung”) i zarząd ekonomiczny
(„kaufmännische Geschäftsführung”). Organem pomocniczym jest kierownik budowy.
3. Zapłata za usługę
Jeżeli przedsiębiorca nie zawarł żadnych konkretnych ustaleń ze swoim kontrahentem co do
wynagrodzenia, co jednak powinno absolutnie należeć do wyjątków, to może według § 632
ust. 2 BGB domagać się wynagrodzenia, które jest zwykle płacone za usługi danego rodzaju.
Do najczęściej ustalanych przez strony umowy o roboty budowlane rodzajów wynagrodzenia
należy wynagrodzenie kosztorysowe, wynagrodzenie ryczałtowe, a także wynagrodzenie
według godzin pracy.
3.1. Wynagrodzenie kosztorysowe
Wynagrodzenie kosztorysowe, zwane również obmiarowym, opiera się na kosztorysie, czyli
zestawieniu potrzebnych do wykonania robót materiałów i nakładów pracy ze wskazaniem
Wybrane aspekty niemieckiego prywatnego prawa budowlanego
27
ich cen jednostkowych. Kosztorys opracowywany jest zazwyczaj przez wykonawcę na
podstawie sporządzonego przez inwestora, wykonawcy zlecającego bądź też przez ich
architekta zestawienia planowanych prac. Skalkulowane przez wykonawcę ceny jednostkowe
stają się po ich zaakceptowaniu przez inwestora częścią umowy i stanowią zasadniczo ceny
stałe i wiążące nawet na wypadek wzrostu cen i kosztów wynagrodzeń.
Na kalkulację ceny jednostkowej składają się następujące wartości:
- jednostkowe nakłady rzeczowe / koszty bezpośrednie („Einzelkosten der Teilleistung”) do których należą koszty wynagrodzeń, materiałów budowlanych, maszyn, wynagrodzeń
podwykonawców etc;
- pośrednie zbiorcze koszty budowy („Baustellengemeinkosten”) związane z organizacją, utrzymaniem i zarządzaniem placu budowy, wyrażone w
określonej wysokości procentowej;
- ogólne koszty zakładowe („allgemeine Geschäftskosten”) niezwiązane z produkcyjnymi kosztami budowy, lecz z prowadzeniem przedsiębiorstwa,
wyrażone na czas wykonania usługi w stosunku procentowym do planowanego obrotu
rocznego;
- ryzyko i zysk („Wagnis und Gewinn”) wyrażony procentowo.
W przeciwieństwie do cen jednostkowych ilość jednostek przedmiarowych robót
podstawowych oraz wartość kosztorysowa robót podstawowych, które są podane
w kosztorysie lub w ofercie złożonej przez wykonawcę, nie mają charakteru wiążącego.
Podstawą obliczenia wysokości wynagrodzenia w ramach umowy kosztorysowej jest
faktycznie wykonana praca. Ponieważ ilość jednostek przedmiarowych w trakcie wykonywania
prac może ulec zmianie, dane kosztorysowe dotyczące cen robót podstawowych, a także
łączna cena wykonania wszelkich robót, mają przy zawieraniu kontraktu kosztorysowego
znaczenie czysto orientacyjne. Poprzez sporządzenie kosztorysu przez wykonawcę inwestor
lub wykonawca zlecający usługę otrzymuje tylko wstępną informację, z jakimi kosztami
wynagrodzeń powinien się liczyć.
W celu rozliczenia prac budowlanych niezbędne jest sporządzenie obmiaru robót. Obmiar robót
ma określać faktyczny zakres wykonanych robót według stanu na dzień jego przeprowadzenia
i zawierać opis poszczególnych robót w technologicznej kolejności ich wykonania.
Przy sporządzaniu obmiaru należy według § 14 ust. 2 zdanie 2 VOB/B zachować ustalenia
umowne dotyczące sposobu rozliczania robót, a także regulacje zawarte w technicznych
warunkach kontraktu. Jeżeli częścią kontraktu stały się znormalizowane warunki techniczne
wykonawstwa robόt budowlanych VOB/C, obmiar należy sporządzić według wytycznych
zawartych w normach DIN 18299 i w normach DIN –VOB/C przewidzianych dla danego
rzemiosła. DIN 18299 reguluje w części 0.5 rodzaj jednostek obmiarowych, a w części
„5 – Rozliczenie” ogólną zasadę sporządzania obmiaru, według której obmiar sporządza się
na podstawie rysunków, o ile rysunki oddają zakres wykonanych prac. Z braku odpowiednich
rysunków należy obliczyć ilość wykonanych robót poprzez sporządzenie miary wykonanego
obiektu. Należy wziąć pod uwagę, że DIN 18299 zawiera tylko ogólne przepisy dla wszystkich
rzemiosł budowlanych, które mają zastosowanie, o ile DIN – VOB/C przewidziana dla
konkretnego rzemiosła nie zawiera bardziej szczegółowych postanowień. W każdej DIN –
28
Część druga
VOB/C znajdują się w części 0.5 specyfikacje dotyczących jednostek obmiarowych, a w części
5 szczegóły dotyczące sporządzania obmiaru.
Metody sporządzania obmiaru według VOB/C mają zastosowanie także w kontraktach według
BGB, o ile przyjęły się zwyczajowo.
§ 14 ust. 2 VOB/B nie narzuca stronom kontraktu obowiązku wspólnego sporządzenia obmiaru,
lecz zaleca je jako sensowne i dla wykonawcy robót korzystne rozwiązanie.
Wykonawca jest według § 14 ust. 2 zdanie 3 VOB/B zobowiązany wezwać swojego partnera
umownego do wspólnego wykonania obmiaru, jeżeli chodzi o roboty, których ilości nie
można by było stwierdzić bez szczególnych utrudnień po wykonaniu dalszych robót. Przepis
ten nie przewiduje konkretnych terminów do dokonania wezwania. Wykonawca odpowiada
jednak za to, by wezwanie zostało wypowiedziane odpowiednio wcześnie, aby zapobiec
utrudnieniom, opóźnieniom lub przestojom pracy. Jeżeli inwestor wezwanie zignoruje
lub odmówi wspólnego przeprowadzenia obmiaru, wykonawca może w trakcie procesu
o wypłatę wynagrodzenia powołać się na sporządzony przez niego obmiar. Inwestor ponosi
ciężar dowodu co do jego ewentualnych zarzutów dotyczących ilości wykonanych prac, jeżeli
stwierdzenie faktycznej ilości wykonanej pracy jest w trakcie procesu niemożliwe.
Wykonawca kontraktu zawartego według BGB może domagać się przeprowadzenia
wspólnego obmiaru, jeżeli jednocześnie przysługuje mu prawo domagania się odebrania
prac od inwestora lub też, jeżeli chce rozliczyć wynagrodzenie częściowe. W razie odmowy
przeprowadzenia wspólnego obmiaru, wykonawcy nie pozostanie nic innego jak
przeprowadzić go samemu. Na wykonawcy ciąży wówczas także ciężar dowodu co do ilości
wykonanych przez niego prac, chyba że tak jak w sytuacji poprzedniej, zbadanie obmiaru
stanie się z powodu zabudowy lub przebudowy niemożliwe. Wówczas ciężar dowodu co do
nieprawidłowości obmiaru przechodzi na inwestora.
Samo sporządzenie wspólnego obmiaru bez odpowiednich pisemnych ustaleń umownych
co do jego wiążącego charakteru nie zawsze jest dla inwestora obowiązujące. By wykluczyć
w praktyce często powstające spory co do ilości wykonanych prac, warto ustalić w kontrakcie
wspólne sporządzenie obmiaru i nadać jego wynikom charakter wiążący przez odpowiedni
zapis.
Ilość robót ustalona w obmiarze na podstawie rzeczywistego zakresu ich wykonania jest
podstawą rozliczenia wynagrodzenia, bez względu na to, czy jest to ilość mniejsza, czy też
większa od ilości podanej w przedmiarze. Dlatego też w ramach kontraktu kosztorysowego
wykonawca ponosi ryzyko mniejszej ilości jednostek wykonanej pracy, niż była ona
przewidziana przedmiarem, a inwestor ponosi ryzyko wzrostu jednostek danej pracy,
potrzebnej do wykonania obiektu.
Wynagrodzenie kosztorysowe jest modelem uwzględniającym w sposób zrównoważony
interesy stron umowy o usługi budowlane. Wykonawcy należy się wynagrodzenie za roboty
budowlane, które wykonał – nie mniej i nie więcej. Dlatego też potencjał ryzyka związany
z oszacowaniem ostatecznej wysokości wynagrodzenia jest porównywalnie niski.
Wybrane aspekty niemieckiego prywatnego prawa budowlanego
29
3.2. Wynagrodzenie ryczałtowe
Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje zasadniczo z góry określoną kwotą wynagrodzenia
całość robót budowlanych przewidzianych kontraktem, niezależnie od tego, jaki nakład pracy
był konieczny do zrealizowania umowy.
W ramach umowy o wynagrodzenie ryczałtowe wykonawca jest zobowiązany do wykonania
wszelkich prac budowlanych i prac pobocznych potrzebnych do osiągnięcia wyniku
określonego w umowie. Nie dotyczy to prac dodatkowych ani innych prac związanych ze
zmianą projektu.
Mimo że na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że ustalenie wynagrodzenia ryczałtowego
ułatwia rozliczenie kontraktu, w rzeczywistości wynagrodzenie ryczałtowe jest modelem, które
w praktyce powoduje więcej konfliktów niż inne metody rozliczania. Podczas gdy spór między
stronami umowy o wynagrodzenie kosztorysowe dotyczy zazwyczaj ilości wykonanych
robót i jest porównywalnie łatwy do rozwiązania przez stwierdzenie stanu faktycznego, np.
poprzez zasięgnięcie opinii rzeczoznawcy, to spór o wynagrodzenie ryczałtowe oscyluje
zazwyczaj wokół kwestii, czy dane roboty były objęte ryczałtem, czy też wykonawcy należy
się wynagrodzenie dodatkowe. Rozwiązanie tego konfliktu zależy od uwarunkowań prawnotechnicznych i jest zazwyczaj skomplikowaną materią.
Ze względu na ryzyko ekonomiczne wynikające z ryczałtu metoda wynagrodzenia ryczałtowego
jest odpowiednia dla doświadczonych przedsiębiorstw. Przed ustaleniem wynagrodzenia
ryczałtowego przedsiębiorca powinien się dogłębnie zapoznać z dokumentacją projektową,
by trafnie oszacować nakład i rozmiar prac i szczególnie dokładnie sporządzić kalkulację
wynagrodzenia ryczałtowego. Ponieważ ustalony ryczałt nie podlega zmianie, przedsiębiorca
wykonujący ponosi ryzyko wzrostu ilości prac jednostkowych koniecznych do wykonania
umownie określonego wyniku. Nie dotyczy to wzrostu wymiaru prac jednostkowych
spowodowanych zmianą projektu budowlanego przeprowadzoną z polecenia inwestora lub
spowodowanych zarządzeniem dodatkowych i w umowie nieprzewidzianych prac.
Jeżeli wykonawca nie jest w stanie w momencie podpisania umowy o wynagrodzenie
ryczałtowe ostatecznie oszacować nakładu koniecznego do wykonania danej pozycji prac
(np. ilości stali z powodu braku projektu statyki), wtedy powinien w celu zmniejszenia
ryzyka ustalić w umowie odrębny sposób obliczania wynagrodzenia tych prac np. poprzez
częściowe wynagrodzenie kosztorysowe i w ten sposób wyodrębnić ryzykowne pozycje
z zakresu ryczałtu.
Umowa o wynagrodzenie ryczałtowe może przybierać różne formy. Do najważniejszych
rodzajów wynagrodzenia ryczałtowego zalicza się poniższe typy wynagrodzenia:
3.2.1. Globalne wynagrodzenie ryczałtowe (tzw. „Globalpauschalvertrag”)
W ramach tej umowy zakres prac koniecznych do realizacji inwestycji bądź też potrzebny do
osiągnięcia danego celu jest określony w sposób ogólny. Wykonawca otrzymuje zazwyczaj
na podstawie funkcjonalnego opisu prac tzw. „funktionale Leistungsbeschreibung” wytyczne
30
Część druga
tylko co do wyniku prac, bez określenia sposobu, w jaki te prace mają być przeprowadzone.
Strony mogą ustalić, czy sporządzenie projektów ma pozostać obowiązkiem inwestora, czy
też obowiązek ten przejmie wykonawca. W ramach globalnego wynagrodzenia ryczałtowego
ryczałt ma funkcję podwójną, ponieważ dotyczy zarówno wynagrodzenia, jak i robót
budowlanych. W ramach umowy o globalne wynagrodzenie ryczałtowe strony przenoszą
ryzyko błędnego lub niekompletnego ustalenia zakresu prac albo / i ryzyko sporządzenie
niepoprawnego projektu na wykonawcę.
3.2.2. Szczegółowe wynagrodzenie ryczałtowe (tzw. „Detailpauschalvertrag”)
Umowa o szczegółowe wynagrodzenie ryczałtowe charakteryzuje się tym, że wykonawca
otrzymuje dokładny spis prac, które ma wykonać (tzw. „Leistungsverzeichnis”) za z góry
określoną kwotę wynagrodzenia.
Rozróżnienie umowy o szczegółowe wynagrodzenie ryczałtowe oraz umowy o wynagrodzenie
kosztorysowe często sprawia przedsiębiorstwom trudności. Ze względu na bardzo doniosłe
skutki, jakie się wiążą z tymi wariantami wynagrodzeń, dokładne ustalenie danego wariantu
wynagrodzenia jest niezmiernie istotne.
Jeżeli na przykład strony umowy o roboty budowlane określiły najpierw wynagrodzenie tak jak
przy wynagrodzeniu kosztorysowym według przedmiaru i cen jednostkowych, by potem tak
obliczone wynagrodzenie „zaokrąglić”, to nie ustaliły one w większości przypadków szczegółowego
wynagrodzenia ryczałtowego, lecz wynagrodzenie kosztorysowe połączone z udzieleniem rabatu.
3.3. Wynagrodzenie według godzin pracy (tzw. Stundenlohnvertrag”)
Wynagrodzenie według czasu pracy należy do wyjątków i dotyczy zazwyczaj drobnych prac
dodatkowych. Często wynagrodzenie według czasu pracy jest ustalane jako „dodatek” do
umowy o wynagrodzenie kosztorysowe i dotyczy prac dodatkowych i nieprzewidzianych.
Wykonawca, który chce rozliczyć pracę według nakładu czasu pracy, powinien dołożyć
wszelkiej staranności, by zabezpieczyć swoje roszczenie pod względem dowodowym
na wypadek konfliktu ze swoim partnerem umownym. Wynagrodzenie według nakładu
czasu oraz jego wysokość powinno się ustalić każdorazowo pisemnie. Obowiązek dowodu
faktycznego czasu pracy ciąży na wykonawcy. We własnym interesie wykonawca powinien
bardzo szczegółowo prowadzić wykaz czasu pracy z określeniem danych czynności, zużytego
materiału, a także ze wskazaniem miejsca prac oraz imion i nazwisk pracowników etc.
Podkreślić tutaj należy, że potwierdzona podpisem przez partnera umownego lista godzin pracy
jest dowodem tylko na wykonanie prac w danym zakresie czasu. Nie stanowi ona zasadniczo
dowodu na zawarcie umowy o wynagrodzenie według nakładu czasu oraz nie jest dowodem
tego, że wykonanie danych prac było konieczne i że prace zostały wykonane w sposób
należyty.
Wybrane aspekty niemieckiego prywatnego prawa budowlanego
31
4. Zmiany zachodzące w trakcie wykonania robót i dopasowanie
wynagrodzenia; wynagrodzenie dodatkowe
W toku realizacji inwestycji budowlanych dość często zachodzi potrzeba zmiany projektów,
zlecenia robót dodatkowych, przedłużenia terminu zakończenia prac.
Zmiany te mają wpływ na koszty wykonania robót budowlanych i wywołują potrzebę
dodatkowych rozliczeń finansowych. Zmiany w realizacji inwestycji wiążą się więc często
z prawem wykonawcy do żądania wynagrodzenia dodatkowego.
Poniższym przedstawione są w skrócie najważniejsze podstawy prawne dla dochodzenia
wynagrodzenia dodatkowego, a także najczęściej spotykane konstelacje zmian realizacji
inwestycji budowlanej i ich konsekwencje.
4.1. Zmiany ilości prac budowlanych
Strony umowy o wynagrodzenie kosztorysowe według przepisów VOB/B mogą domagać się
według § 2 ust. 3 VOB/B zmiany ustalonej ceny jednostkowej, jeżeli ilość prac jednostkowych
wskazana w przedmiarze zmieni się w zakresie przekraczającym 10%. Chodzi tutaj o zmiany
ilości prac wynikające z błędnego oszacowania przedmiaru. Zmiany te nie wynikają ani ze
zmiany projektów, ani z zarządzenia dodatkowych prac przez inwestora. Decydująca jest tylko
i wyłącznie zmiana ilościowa przedmiaru robót danej pozycji jednostkowej.
Zgodnie z doświadczeniem zmiana ilości prac, które przedsiębiorca ma do wykonania,
powoduje często zmiany kosztów, będących podstawą kalkulacji ceny jednostkowej, np.
jednostkowych nakładów rzeczowych, pośrednich zbiorczych kosztów budowy.
Z tego powodu strony umowy mogą domagać się dopasowania ceny jednostkowej dla robót
przekraczających 10% ilości określonej w przedmiarze, uwzględniając wzrost lub redukcję
danych kosztów. Dla wymiaru pracy wynoszącego 110% ilości podanej w przedmiarze
ustalona cena jednostkowa pozostaje bez zmian.
Wzrost ilości robót określonych w przedmiarze może w zależności od okoliczności
spowodować
- podwyższenie kosztów, co daje wykonawcy prawo do żądania podwyższenia ceny
jednostkowej albo,
- redukcję kosztów, co daje inwestorowi prawo do żądania obniżki ceny jednostkowej.
Redukcja ilości prac jednostkowych poniżej 90% ilości podanej w przedmiarze powoduje
wzrost pośrednich zbiorczych kosztów budowy oraz ogólnych kosztów zakładowych. Także
ceny jednostkowych nakładów rzeczowych mogą wzrosnąć (np. wzrost kosztów materiału
z powodu utraty rabatu ilościowego).
Redukcja ilości prac podanych w przedmiarze daje więc wykonawcy prawo żądania podwyżki
cen jednostkowych.
32
Część druga
Według § 2 ust. 3 nr 3 VOB/B wykonawcy przysługuje prawo do podwyższenia ceny
jednostkowej, jeżeli wykonawca nie otrzymał już wyrównania poprzez wzrost ilości przedmiaru
w innych pozycjach prac jednostkowych lub w inny sposób. Obliczenie przysługującej
wykonawcy podwyżki ceny jednostkowej w zależności do okoliczności może być bardzo
skomplikowane.
W ramach umowy zawartej w oparciu o przepisy BGB lub też w ramach umowy o wynagrodzenie
ryczałtowe zmiana ustalonych cen z powodu większej ilości prac niż to przyjęto w przedmiarze
jest możliwa tylko i wyłącznie w wypadku nadzwyczajnej zmiany stosunków według § 313 BGB
(regulacja odpowiadająca znanej polskiemu prawu klauzuli rebus sic stantibus). Możliwość ta
nie odgrywa w praktyce większej roli.
4.2. Zmiany rodzaju prac budowlanych lub zmiany sposobu wykonania prac
budowlanych
Po zawarciu umowy o wykonanie prac budowlanych i podczas realizacji prac może się
zdarzyć, że inwestor zmienia zdanie co do rodzaju prac budowlanych i domaga się innego
wykonania prac. W odróżnieniu od sytuacji poprzedniej podstawą tych zmian nie jest błędne
wstępne oszacowanie ilości prac koniecznych do osiągnięcia wyniku umownego. Zmiany,
o których mowa, dotyczą po pierwsze wykonania innych robót niż, te które były przewidziane
umową, lub po drugie wykonania przewidzianych robót w inny sposób. Zmiany te mogą
mieć swoje źródło np. w zmianach dokumentów i rysunków projektowych, a także po prostu
w zarządzonych przez inwestora zmianach sposobu wykonania robót.
4.2.1. Prawo inwestora do jednostronnej zmiany rodzaju prac lub sposobu
wykonania prac
W ramach umowy o wykonanie robót budowlanych zawartej w oparciu o przepisy BGB
wykonawca nie ma zasadniczo obowiązku na żądanie swojego partnera umownego wykonania
prac innych niż te, które były przedmiotem umowy, chyba że strony postanowiły inaczej.
W wyjątkowych przypadkach obowiązek taki może powstać, jeżeli zmiany są nieodzowne ze
względów technicznych. Wtedy jednak wykonawca może uzależnić wykonanie zmienionych
prac od dopasowania wynagrodzenia lub też, jeżeli nie dojdzie do porozumienia z inwestorem
co do wysokości wynagrodzenia dodatkowego, może domagać się zwykłego wynagrodzenia
według § 632 BGB za prace danego rodzaju.
Inaczej sytuacja przedstawia się dla umów zawartych w oparciu o VOB/B.
§ 1 ust. 3 VOB/B przewiduje prawo inwestora do jednostronnej zmiany projektów budowy,
z czego wypływa obowiązek wykonawcy, do wykonania prac na żądanie inwestora i według
tych jednostronnie podjętych zmian. Żądanie to jest oświadczeniem woli, które powinno
być wyrażone przez inwestora lub osobę przez niego upoważnioną. Pojęcie projektów
budowlanych jest w ramach tego przepisu szeroko rozumiane i obejmuje ono wszelkie
wymagania techniczno-budowlane, które były podstawą umowy i które mają wpływ na istotę
Wybrane aspekty niemieckiego prywatnego prawa budowlanego
33
danej usługi budowlanej.
Innych zmian, dotyczących tylko okoliczności danej budowy (np. dojazd do budowy daną drogą),
inwestor może się domagać tylko wtedy, jeżeli takie prawo zostało umownie przewidziane.
Nie należy mylić jednostronnego prawa inwestora do zmian projektu budowy z jednostronną
zmianą warunków umowy, np. dotyczącą rękojmi za wady, przedawnienie etc. Do takich
samowolnych zmian inwestor nie ma prawa.
4.2.2. Dopasowanie wynagrodzenia według § 2 ust. 5 VOB/B
Strony umowy powinny według § 2 ust. 5 VOB/B zawrzeć przed wykonaniem robót objętych
zmianami porozumienie co do zmiany wynagrodzenia. Brak konkretnego porozumienia przed
wykonaniem usługi nie prowadzi jednak do utraty roszczenia. Dodatkowe wynagrodzenie
wynikające ze zmian narzuconych przez inwestora może ustalić w razie konfliktu sąd.
Wykonawca powinien jednak jeszcze przed wykonaniem prac wystosować do inwestora
ofertę o zawarcie porozumienia co do zmiany wynagrodzenia. Jeżeli inwestor nie opowie
się co do oferty, mimo że miał wystarczająco dużo czasu, by tę ofertę sprawdzić, może to
doprowadzić do zawarcia porozumienia w sposób dorozumiany na warunkach określonych
przez wykonawcę w ofercie.
Jeżeli natomiast inwestor odrzuci bezpodstawnie ofertę wykonawcy dotyczącą dopasowania
wynagrodzenia mimo że:
- oferta wykonawcy jest sporządzona w sposób zrozumiały i poprawny,
- wykonawca otrzymał wystarczająco dużo czasu, by sprawdzić ofertę,
- dopasowanie wynagrodzenia nie dotyczy kwot nieznacznych i
- są spełnione wszystkie przesłanki § 2 ust. 5 VOB/B i § 1 ust. 3 VOB/B.
wykonawca może skorzystać z prawa do wstrzymania swoich usług.
Należy jednak wziąć pod uwagę, że skorzystanie z tego prawa prowadzi nieuchronnie do
przestoju prac i w efekcie do eskalacji konfliktu z inwestorem. Często lepszym rozwiązaniem
jest pisemne powiadomienie inwestora, że wykonawca nie rezygnuje ze swego roszczenia i
zamierza je uwzględnić w rachunku końcowym. Jeżeli inwestor nie uwzględni tego roszczenia
w ramach rozrachunku końcowego, roszczenia można dochodzić drogą sądową.
Nowe wynagrodzenie oblicza się na podstawie kalkulacji będącej podstawą umowy
z uwzględnieniem wzrostu i redukcji kosztów wywołanych zmianami.
4.3. Zmiany dotyczące czasu wykonania robót budowlanych
Zmiana lub przedłużenie terminów wykonania lub zakończenia prac jest problemem,
który bardzo często towarzyszy realizacji inwestycji budowlanych. Zmiany lub przedłużanie
terminów wiążą się często z dodatkowymi kosztami (np. dodatkowe koszta za dłuższy najem
dźwigów i maszyn).
34
Część druga
Jeżeli zmiany lub przedłużenia czasu wykonania prac wynikają ze sfery odpowiedzialności
inwestora, wykonawcy przysługuje z reguły roszczenie o dopasowanie wynagrodzenia,
wynagrodzenie dodatkowe lub roszczenie odszkodowawcze. Przyczyny tych zmian mogą być
bardzo różnorodne: np. jednostronne zmiany projektów budowlanych przeprowadzone przez
inwestora, przesunięcie terminów wykonania przez inwestora z przyczyn nietechnicznych,
zwłoka z wykonaniem prac przez innych podwykonawców lub inne utrudnienia wynikające,
za które inwestor ponosi odpowiedzialność. Podstawa prawna, według której wykonawca
może domagać się swoich roszczeń związanych ze zmianą czasu wykonania robót zależy
od przyczyn i okoliczności przestojów i zmian. Roszczenia wykonawcy mogą wynikać
np. z § 2 ust. 5 VOB/B lub z § 6 ust. 6 VOB/B, § 280 BGB, § 642 BGB.
4.4. Prace dodatkowe
W ramach umowy zawartej w oparciu o przepisy VOB/B inwestor ma prawo żądać według
§ 1 ust. 4 VOB/B od wykonawcy przeprowadzenia robót dodatkowych nieprzewidzianych
w umowie, jeżeli prace te są potrzebne do realizacji inwestycji. Wykonawca jest zobowiązany
wykonać na żądanie inwestora potrzebne prace dodatkowe, chyba że jego przedsiębiorstwo
nie jest przystosowane do wykonania robót danego rodzaju.
Obowiązek ten koresponduje z prawem wykonawcy do wynagrodzenia dodatkowego
według § 2 ust. 6 VOB/B.
By otrzymać wynagrodzenie dodatkowe, wykonawca musi przed rozpoczęciem prac
dodatkowych poinformować inwestora o oczekiwanych kosztach. Ponieważ obowiązek
zawiadomienia jest zasadniczo nieodzowną przesłanką roszczenia o wynagrodzenie
dodatkowe, wykonawca powinien ze względu dowodowych powiadomić inwestora
o dodatkowych kosztach pisemnie w formie oferty dodatkowej połączonej ze wskazaniem
terminu, w którym inwestor powinien się opowiedzieć co do przyjęcia oferty. Obowiązek
zawiadomienia o kosztach dodatkowych ma na celu zabezpieczenie inwestora przed
wydatkami, których się nie spodziewał. Inwestor otrzymuje przez to również możliwość
wybrania korzystniejszej alternatywy.
Wynagrodzenie dodatkowe oblicza się na podstawie kalkulacji, która była podstawą umowy
z uwzględnieniem kosztów szczególnych prac dodatkowych.
Umowa w oparciu o przepisy BGB nie zobowiązuje wykonawcy do wykonania potrzebnych
prac dodatkowych na żądanie inwestora, chyba że strony umówiły się inaczej. Dlatego też
wykonanie robót dodatkowych powinno być objęte dodatkową umową.
Wybrane aspekty niemieckiego prywatnego prawa budowlanego
35
5. Odbiór prac
Odbiór prac jest centralnym i niezmiernie ważnym aspektem wykonania umowy o roboty
budowlane. Przeprowadzenie odbioru prac jest punktem zwrotnym stosunku prawnego
między inwestorem a wykonawcą, mającym wpływ na prawa i obowiązki obu stron.
Mimo doniosłości prawnej odbioru prac jest on często przez przedsiębiorstwa traktowany
po macoszemu. Im lepiej wykonawcy i podwykonawcy udokumentują przebieg realizacji
umowy o roboty budowlane i dotrzymają wszelkich formalności przewidzianych umową,
ustawą, VOB/B lub po prostu we własnym interesie ze względów dowodowych, tym większe
szanse istnieją na uniknięcie konfliktów o wypłatę całego wynagrodzenia. Zasada ta dotyczy
także przeprowadzenia odbioru robót.
Odbiór robót jest definiowany jako fizyczne przyjęcie wyniku prac połączone z uznaniem
przeprowadzenia tych prac za zgodne z umową.
Odbiór robót jest podstawowym obowiązkiem inwestora, jeżeli wykonawca zakończył roboty
i wykonanie prac nie jest obarczone znacznymi wadami. Niestety nie ma ustalonych stałych
kryteriów dla określenia, kiedy wady wykonania robót są nieznaczne. Zależy to każdorazowo od
danych okoliczności. Znaczną wadę wykonania prac budowlanych może stanowić bardzo duża
ilość drobnych usterek, która w swoim całokształcie usprawiedliwia odmowę odbioru prac.
5.1. Rodzaje odbioru robót budowlanych
Wyróżnia się trzy możliwości odbioru prac:
- odbiór formalny przeprowadzony oficjalnie przez obie strony umowy połączony ze zbadaniem stanu
wykonania robót i sporządzeniem protokołu odbioru. Ta forma odbioru jest przewidziana
w § 12 ust. 4 VOB/B. Umowa w oparciu o przepisy BGB nie przewiduje odbioru formalnego.
Jeżeli strony umowy w oparciu o przepisy BGB chcą przeprowadzić odbiór formalny,
powinny to ustalić umownie.
- odbiór przez zwykłe oświadczenie woli Inwestor dokonuje odbioru robót przez zwykłe oświadczenie tego faktu skierowane do
wykonawcy.
- odbiór w sposób dorozumiany –
Inwestor daje przez swoje zachowanie do zrozumienia, że uznaje wykonane prace
za zgodne z umową. Jest to bardzo ryzykowny sposób odbioru, związany z wieloma
problemami, np. dotyczącego ustalenia początku biegu przedawnienia roszczeń rękojmi.
Najbardziej celowym i wskazanym sposobem dokonania odbioru prac jest przeprowadzenie
odbioru formalnego. Należy dopilnować, by odbioru prac dokonał inwestor lub osoba przez
niego do tego umocowana. Odbiór dokonany przez osoby nieposiadające pełnomocnictwa
nie wywołuje zasadniczo skutków prawnych.
36
Część druga
Strony powinny sporządzić protokół odbioru, który zawiera pisemne potwierdzenie inwestora
o dokonaniu odbioru, lub ewentualnie o dokonaniu odbioru z odpowiednimi zastrzeżeniami.
Jeżeli już przed dokonaniem odbioru istnieje między stronami różnica zdań np. co do ilości
i jakości wykonanych prac, warto przeprowadzić odbiór formalny z pomocą rzeczoznawcy.
5.2. Skutki odebrania robót budowlanych
Odbiór robót jest zasadniczo przesłanką wymagalności roszczenia o zapłatę całości
wynagrodzenia. Inwestor może odmówić rozliczenia końcowego, jeżeli nie odebrał robót,
ponieważ nie był do tego zobowiązany (np. z powodu znacznych wad) i nie zaszły sytuacje
równoznaczne z odbiorem prac. Do momentu odbioru prac wykonawca może domagać się
ewentualnie wstępnej płatności częściowej.
Do momentu odbioru wykonawca ponosi ryzyko wykonania prac. Oznacza to, że w wypadku
całkowitego lub częściowego zniszczenia prac wykonawca musi je przeprowadzić od nowa.
Według § 4 ust. 5 VOB/B wykonawca jest zobowiązany do podjęcia środków ochronnych dla
zabezpieczenia prac i przekazanych mu środków i maszyn. Wraz z odbiorem robót obowiązek
ten wygasa, a ryzyko wykonania prac przejmuje inwestor.
Do momentu odbioru wykonawca musi w razie ewentualnych zarzutów udowodnić, że
prace przez niego przeprowadzone są pozbawione wad. Po odbiorze ciężar dowodu co do
wadliwości wykonania robót przechodzi na inwestora. Nie dotyczy to wad, odnośnie których
inwestor podczas odbioru zastrzegł sobie prawa rękojmi.
W raz odbiorem zaczyna biec okres przedawnienia praw inwestora związanych z rękojmią
wykonawcy za wady przeprowadzonych robót. Strony powinny w protokole odbioru robót
zaznaczyć dokładną datę, od kiedy zaczyna biec okres przedawnienia praw inwestora
związanych z rękojmią wykonawcy za wady przeprowadzonych robót.
5.3. Zastrzeżenia podczas odbioru prac
Odbiór prac, dokonany bez zastrzeżeń, może doprowadzić do utraty niektórych praw
inwestora. Jeżeli wykonanie prac jest obarczone wadami, które są znane inwestorowi i inwestor
mimo posiadanej wiedzy nie zastrzeże sobie podczas odbioru dochodzenia praw związanych
z tymi wadami, to traci on prawo do domagania się usunięcia wad, zwrotu kosztów lub
zaliczki na poczet kosztów usunięcia wad oraz prawo do obniżenia wynagrodzenia i prawo do
odstąpienia od umowy. Utrata praw nie dotyczy jednak możliwości żądania odszkodowania
za wadliwe wykonanie prac.
Dla ważnego wyrażenia zastrzeżenia praw rękojmi podczas formalnego odbioru prac wystarczy
z reguły sporządzenie przez strony protokołu wad.
Również prawo inwestora do domagania się kary umownej od wykonawcy przepada, jeżeli
inwestor nie zastrzegł sobie tego prawa podczas odbioru prac.
Wybrane aspekty niemieckiego prywatnego prawa budowlanego
37
5.4. Fikcja odbioru robót (tzw. „fiktive Abnahme”)
W niektórych sytuacjach skutki prawne związane z odbiorem robót powstają, mimo iż
inwestor nie odebrał robót budowlanych. Okoliczności te traktowane są na równi z odbiorem
robót jako jego fikcja.
Według § 640 ust. 1 zdanie 3 BGB fikcja odbioru robót następuje, jeżeli są spełnione następujące
warunki:
- wykonawca przeprowadził roboty w sposób zgodny z umową i prace te nie są obarczone
znacznymi wadami,
- wykonawca zażądał odbioru robót i wyznaczył ku temu inwestorowi wystarczający termin,
- inwestor nie dokonał odbioru prac.
Wraz z upływem wyznaczonego terminu roboty budowlane uważa się za odebrane przez
inwestora. Te same skutki mogą nastąpić, jeżeli inwestor odmówił w sposób ostateczny
odbioru robót, mimo że był do tego zobowiązany.
Kolejną fikcję odbioru robót dla umów sporządzonych w oparciu o VOB/B stanowi § 12 ust. 5
VOB/B. Według tej normy roboty budowlane uważa się za odebrane przez inwestora, jeżeli:
- wykonawca przeprowadził roboty w sposób zgodny z umową i prace te nie są obarczone
znacznymi wadami oraz
- od pisemnego powiadomienia inwestora o zakończeniu prac lub od doręczenia
inwestorowi rachunku końcowego minie 12 dni roboczych lub
- od wzięcia do użytku prac wykonanych przez wykonawcę minie 6 dni roboczych i
- wykonawca nie domagał się w przeciągu tych terminów przeprowadzenia odbioru robót.
Jeżeli natomiast wykonawca domagał się przeprowadzenia odbioru, to fikcja odbioru może
nastąpić według powyżej opisanych zasad zawartych w § 640 ust. 1 zdanie 3 BGB, które mają
także zastosowanie dla umów w oparciu o normy VOB/B.
5.5. Odbiór częściowy
Wykonawca umowy o roboty budowlane w oparciu o przepisy BGB może domagać się
częściowego odbioru robót tylko wtedy, jeżeli odbiór częściowy jest przewidziany umownie.
Natomiast w ramach umowy według VOB/B wykonawcy przysługuje prawo do odbioru
kompletnych części robót budowlanych. Kiedy dana część jest „kompletna” w rozumieniu
danego przepisu, nie da się określić ogólnie dla wszystkich rodzajów prac. Można wyjść jednak
z założenia, że chodzi tutaj o odrębne i funkcjonalnie samodzielne moduły robót o znacznym
wymiarze.
Jeżeli strony przeprowadzą odbiór częściowy robót budowlanych, to wywiera on w stosunku do
prac, które były przedmiotem odbioru częściowego, takie same skutki jak odbiór całościowy.
38
Część druga
6. Wymagalność wynagrodzenia za roboty budowlane
6.1. Wymagalność pełnego wynagrodzenia za roboty budowlane
Rachunek końcowy jest z reguły dopiero wtedy wymagalny, jeżeli inwestor odebrał roboty
budowlane od przedsiębiorcy. Od tej zasady orzecznictwo dopuszcza nieliczne wyjątki.
Na przykład odebranie prac nie jest przesłanką wymagalności zapłaty wynagrodzenia, jeżeli:
- inwestor odmówił ostatecznie odbioru robót i dał do zrozumienia, iż tym samym uważa
stosunek umowny za zakończony lub
- jeżeli inwestor w przypadku wad wykonania prac nie domaga się ich usunięcia, lecz
odszkodowania za wadliwe wykonanie robót.
Poza wyjątkami uznanymi przez orzecznictwo wymagalność roszczenia niezależnie od
faktu przeprowadzenia odbioru prac jest również przewidziana ustawą w § 641 ust. 2 BGB.
Przepis ten ułatwia podwykonawcy dochodzenie wynagrodzenia za roboty zlecone mu
przez wykonawcę, do których przeprowadzenia wykonawca jest zobowiązany w stosunku
do inwestora / lub innego wykonawcy. Celem tej regulacji jest zapobieżenie sytuacji, w której
wykonawca odmawia swojemu podwykonawcy odbioru robót i zapłaty wynagrodzenia,
mimo iż za wykonanie tych samych prac otrzymał wynagrodzenie od inwestora / lub dalszego
wykonawcy.
Roszczenie podwykonawcy o zapłatę wynagrodzenia za wykonanie prac jest wymagalne, jeżeli:
- wykonawca otrzymał za te same prace wynagrodzenie od swojego partnera umownego
(np. dalszego wykonawcy, wykonawcy generalnego, inwestora) lub
- partner umowny wykonawcy (np. dalszy wykonawca, wykonawca generalny, inwestor)
odebrał prace w stosunku do wykonawcy lub prace te uważa się za odebrane lub
- jeżeli wykonawca nie udzielił podwykonawcy na jego żądanie informacji co do powyższych
okoliczności, mimo że podwykonawca wyznaczył ku temu wystarczający termin.
Ta ostatnia sytuacja prowadząca do wymagalności wynagrodzenia podwykonawcy jest
przepisem nowym, obowiązującym dopiero od 1 stycznia 2009 roku. Ma ona na celu
zapobieżeniu trudnościom dowodowym, z jakimi borykali się podwykonawcy, w sytuacjach
gdy wykonawcy odmawiali udzielenia informacji co do wypłaconego im przez inwestora
wynagrodzenia za prace wykonane przez podwykonawcę.
Nawet w sytuacji gdy roboty budowlane obarczone są wadami, a wykonawca mimo to
otrzymał od swojego partnera umownego pełne wynagrodzenie, nie może on powołać się na
swoje prawo do odmowy odbioru prac i odmówić podwykonawcy z tego powodu wypłaty
wynagrodzenia. Wykonawca jest w tej sytuacji zobowiązany do wypłaty podwykonawcy
wynagrodzenia mimo wadliwości robót. Może on jedynie zatrzymać część wynagrodzenia
w kwocie wynoszącej podwójną sumę potrzebną do usunięcia wad.
Skorzystanie z ułatwienia wymagalności wynagrodzenia według § 641 ust. 2 BGB może
być zależne od spełnienia przez podwykonawcę dodatkowego warunku. Jeżeli wykonawca
udzielił zabezpieczenia swojemu partnerowi umownemu na wypadek ewentualnych
Wybrane aspekty niemieckiego prywatnego prawa budowlanego
39
wad wykonania robót (np. w formie poręczenia), to podwykonawca może się powołać na
wymagalność swojego roszczenia według § 641 ust. 2 BGB, jeżeli udzielił wykonawcy takiego
samego zabezpieczenia.
Należy podkreślić, że przepis § 641 ust. 2 BGB ułatwia wymagalność wynagrodzenia
w przypadku braku odbioru prac. Jeżeli prace zostały wcześniej odebrane przez wykonawcę,
to dla umów w oparciu o przepisy BGB wynagrodzenie jest wymagalne wraz z odbiorem
prac.
Strony mogą umownie uzależnić wymagalność wynagrodzenia dodatkowo od spełnienia
innych warunków. Wynagrodzenie jest wtedy wymagalne, jeżeli warunki te zostały spełnione.
6.2. Formalne wymogi składania rachunków za wynagrodzenie
Przedsiębiorstwa budowlane, rozliczając swoje usługi, powinny dołożyć wszelkiej staranności przy
sporządzaniu rachunków i zachować wszelkie wymogi formalne przewidziane umową, ustawą
lub przepisami VOB/B. Należyte sporządzenie rachunków (w niemieckim prywatnym prawie
budowlanym określane jako „prüfbare Rechnung”) wywołuje doniosłe konsekwencje prawne:
- Dla umów sporządzonych w oparciu o VOB/B należyte sporządzenie rachunku jest
warunkiem wymagalności wynagrodzenia. Jeżeli rachunek wystawiony przez wykonawcę
nie jest wystawiony w sposób należyty, to inwestor może odmówić wypłacenia
wynagrodzenia, nie popadając w zwłokę z płatnością.
- Dla umów sporządzonych w oparciu o przepisy BGB należyte sporządzenie rachunku
nie jest warunkiem wymagalności wynagrodzenia. Jeżeli wykonawca nie sporządził
jednak rachunku w sposób należyty, tak by inwestor mógł sprawdzić prawidłowość
wysokości wynagrodzenia, inwestor nie popada w zwłokę z płatnością. Również
podczas ewentualnego procesu o wypłatę wynagrodzenia wykonawca może się liczyć
z trudnościami z uzasadnieniem wysokości wynagrodzenia.
Niezależnie więc od tego, czy dana umowa jest oparta o przepisy VOB/B, czy też o przepisy
BGB, wykonawca, sporządzając rachunek końcowy, powinien zachować wymogi formalne
§ 14 ust. 1 VOB/B, według których:
- rachunek powinien być sporządzony w sposób przejrzysty z zachowaniem kolejności
i nazw pozycji prac ujętych w umowie o roboty budowlane,
- do rachunku należy dołączyć zestawienia obmiaru lub inny wykaz ilości prac, rysunki oraz
inne dowody wykonania danych prac w rozliczonej ilości,
- zmiany i uzupełnienia umowy powinny być szczególnie zaznaczone w rachunku lub na
żądanie inwestora rozliczone w osobnym rachunku.
Rachunek końcowy nie musi być sporządzony od nowa. Wystarczające jest rozliczenie całości
robót według wstępnych rachunków częściowych, pod warunkiem że wstępne rachunki
częściowe zostały sporządzone z zachowaniem wymogów formalnych.
Nie należy mylić należytego sporządzenia rachunku z jego słusznością. Należyte sporządzenie
rachunku jest wymogiem formalnym. Odrębną kwestią jest, czy wykonawcy faktycznie należy
się wynagrodzenie we wskazanej w rachunku wysokości.
40
Część druga
Zachowanie wymogów formalnych przy sporządzaniu rachunku nie jest celem samym w sobie.
W niektórych przypadkach inwestor nie może odmówić zapłaty wynagrodzenia za wykonane
prace, powołując się na nienależyte sporządzenie rachunku. Inwestor nie może skorzystać
z zarzutu nienależytego sporządzenia rachunku, na przykład jeżeli mimo niezachowania
wymogów formalnych jest w stanie sprawdzić rachunek lub ten rachunek już sprawdził, a także
jeżeli nie neguje poprawności rachunkowej i słuszności rozliczonej wysokości wynagrodzenia.
Wyjątki te zależą od konkretnych okoliczności, dlatego też wykonawca, sporządzając rachunek
końcowy, nie powinien wychodzić z założenia, że będzie mógł się na nie powołać.
Prawo inwestora do podniesienia zarzutu nienależytego sporządzenia rachunku wygasa
według § 16 ust. 3 nr 1 VOB/B, jeżeli inwestor nie podniósł tego zarzutu w terminie dwóch
miesięcy od otrzymania rachunku końcowego.
6.3. Wstępne wynagrodzenie częściowe / zaliczkowe (tzw.
„Abschlagzahlung”)
Wykonawca ma możliwość, zarówno w ramach umowy w oparciu o przepisy BGB, jak i
w ramach umowy w oparciu o przepisy VOB/B, domagać się wstępnych płatności częściowych.
Przeprowadzenie odbioru częściowego nie jest warunkiem wymagalności wstępnego
wynagrodzenia częściowego. Wymagalność wstępnego wynagrodzenia częściowego jest
w różny sposób uregulowana w zależności od tego, czy dana umowa podlega przepisom
BGB, czy też jest zawarta na warunkach VOB/B. Poniżej przedstawione jest porównanie
najważniejszych kwestii wstępnego wynagrodzenia częściowego według § 632a BGB
i § 16 ust. 1 VOB/B.
Wstępne wynagrodzenie częściowe
wg § 632a BGB
Wstępne wynagrodzenie częściowe
wg § 16 ust. 1 VOB/B
- Wstępne wynagrodzenie częściowe przysługuje:
- w wysokości, w jakiej nastąpił przyrost
wartości usług przez częściowe i zgodne
z umową wykonanie robót.
- Za dostawę lub wykonanie potrzebnych
dla robót materiałów i elementów budowlanych z przeniesieniem własności
na inwestora lub zabezpieczenie prawa
do własności inwestora.
- Wstępne wynagrodzenie częściowe przysługuje:
- w wysokości wartości częściowych usług
wykonanych zgodnie z umową, których
wykonanie ma być każdorazowo dowiedzione.
- Za dostawę lub wykonanie potrzebnych
dla robót materiałów i elementów budowlanych z przeniesieniem własności
na inwestora lub zabezpieczenie prawa
do własności inwestora.
Wstępne wynagrodzenie częściowe powinno być rozliczane w krótkich odstępach.
Wybrane aspekty niemieckiego prywatnego prawa budowlanego
41
- Rachunek powinien być sporządzony na
podstawie zestawienia robót, umożliwiającego ich szybkie oraz pewne oszacowanie
i przyporządkowanie. W przypadku umowy
o wynagrodzenie kosztorysowe i umowy
o szczegółowe wynagrodzenie ryczałtowe
należy sporządzić obmiar usług.
- Należyte sporządzenie wstępnego rachunku za roboty częściowe w rozumieniu § 14
ust. 1 VOB/B jest warunkiem wymagalności.
- Wstępne wynagrodzenie częściowe nie należy się, jeżeli wykonanie robót jest obarczone wadami, chyba że wady te nie są istotne.
W przypadku wad nieistotnych inwestor
może zatrzymać część wynagrodzenia w
wysokości odpowiadającej dwukrotnej wysokości kosztów potrzebnych do usunięcia
tych wad.
- Wstępne wynagrodzenie częściowe należy
się niezależnie od tego, czy wykonanie robót jest obarczone wadami, czy też nie. W
razie wadliwości wykonania prac inwestor
może zatrzymać część wynagrodzenia w
wysokości odpowiadającej dwukrotnej wysokości kosztów potrzebnych do usunięcia
tych wad.
- Wymagalność wraz z rachunkiem częściowym.
- Wymagalność – 18 dni roboczych od otrzymania rachunku częściowego
- Jeżeli inwestor bezpodstawnie nie zapłaci
wstępnego wynagrodzenia częściowego
i popadnie przez to w zwłokę, wykonawcy
przysługuje prawo do odsetek. Wykonawca może wypowiedzieć umowę z ważnego powodu.
- Jeżeli inwestor bezpodstawnie nie zapłaci
wstępnego wynagrodzenia częściowego,
wykonawcy przysługuje według § 16 ust. 5
nr 3 VOB/B prawo do odsetek. Wykonawca
może wypowiedzieć umowę według § 9
ust. 1 lit. b VOB/B.
Wspólną cechą wstępnego wynagrodzenia częściowego niezależnie od podstawy prawnej
jest jego tymczasowy i niewiążący charakter. Wykonawca nie może wychodzić z założenia,
że inwestor, płacąc wstępne wynagrodzenie częściowe uznał roszczenie wykonawcy co do
zapłaty wynagrodzenia. Inwestor może w ramach rozrachunku końcowego zakwestionować
pozycje, które były przedmiotem wstępnego rachunku częściowego i ewentualnie naliczyć
płatności dokonane na wstępne rachunki częściowe na inne roboty.
Wykonawca natomiast ma prawo w ramach rachunku końcowego skorygować błędy
wstępnego rachunku częściowego. Ponieważ wstępne płatności częściowe nie mają żadnego
związku z usługami, będącymi podstawą wstępnego rachunku częściowego, należy je
traktować jako zwykłe przedpłaty na poczet rachunku końcowego.
Póki wykonawca nie zakończył robót i nie jest w stanie jeszcze wystawić rachunku końcowego,
może dochodzić sądowo płatności z wstępnych rachunków częściowych wraz z odsetkami.
Dochodzenie sądowe płatności z wstępnych rachunków częściowych wiąże się jednak
z pewnym ryzykiem. Ryzyko procesowe wynika z faktu, że roszczenie zapłaty wstępnego
rachunku częściowego wygasa, jeżeli wykonawca rozliczył roboty budowlane w ramach
rachunku końcowego. W tej sytuacji wykonawca może dokonać wprawdzie zmiany pozwu i
dochodzić płatności z rachunku końcowego, musi wziąć przy tym pod uwagę, że roszczenie
z rachunku końcowego jest według § 16 ust. 3 nr 1 VOB/B (dla umowy w oparciu o VOB/B)
z reguły wymagalne po upływie dwumiesięcznego terminu na sprawdzenie tego rachunku
przez inwestora. Jeżeli ostatnia rozprawa sądowa wypadnie na czas, kiedy roszczenie
42
Część druga
z wstępnego rachunku częściowego nie jest już wymagalne, a roszczenie z rachunku końcowego
jeszcze nie jest wymagalne, wykonawca powinien domagać się od sądu przełożenia rozprawy.
Komplikacje mogą też powstać, gdy w trakcie procesu wytoczonego o wstępną płatność
częściową i po złożeniu rachunku końcowego inwestor podniesie zarzut, że odbiór robót
jeszcze nie miał miejsca.
Należy więc dobrze rozważyć, czy sądowe dochodzenie roszczenia z wstępnych rachunków
częściowych jest konieczne, czy też wykonawca nie może odczekać złożenia rachunku
końcowego i na tej podstawie ewentualnie dochodzić płatności drogą sądową.
6.4. Częściowa płatność końcowa (tzw. „Teilschlusszahlung”)
Wstępne płatności częściowe (tzw. Abschalgszahlungen) należy odróżnić od częściowych
płatności końcowych (tzw. Teilschlusszahlungen). Częściowe płatności końcowe, które mają
charakter końcowy i ostateczny przewiduje § 16 ust. 4 VOB/B dla umów w oparciu o przepisy
VOB/B. Przesłanką jest zakończenie części robót stanowiących odrębną funkcjonalną całość
oraz odbiór tych prac. Poza tym wykonawca powinien w sposób należyty sporządzić częściowy
rachunek końcowy, spełniając warunki formalne.
6.5. Rachunek końcowy (tzw. „Schlussrechnung”)
W ramach rachunku końcowego wykonawca dokonuje ostatecznego rozliczenia robót
budowlanych z uwzględnieniem wstępnych częściowych płatności dokonanych przez
inwestora.
Dla umów w oparciu o przepisy VOB/B istnieje szereg regulacji dotyczących rachunku
końcowego. Wykonawca ma według § 14 ust. 3 VOB/B obowiązek sporządzenia rachunku
końcowego najpóźniej w ciągu 12 dni roboczych od zakończenia prac, jeżeli czas wykonania
robót nie przekroczył 3 miesięcy. Termin ten przedłuża się każdorazowo o 6 dni roboczych dla
kolejnych 3 miesięcy wykonania robót. Jeżeli wykonawca tego obowiązku nie spełni, inwestor
może sporządzić rachunek końcowy na koszt wykonawcy.
Roszczenie o wypłatę wynagrodzenia na podstawie rachunku końcowego jest wymagalne
po dokonaniu rewizji rachunku przez inwestora, najpóźniej jednak po upływie 2 miesięcy od
otrzymania przez niego rachunku końcowego.
6.6. Potrącenia i odliczenia od rachunku
Do najczęściej praktykowanych potrąceń rachunków należy skonto i rozłożenie kosztów
budowy na wykonawców. Potrąceń tych dokonuje się na podstawie ustaleń umownych.
Ponieważ w ramach umowy w oparciu o przepisy VOB/B sporządzenie rachunku w sposób
należyty z zachowaniem wymogów formalnych jest przesłanką wymagalności wynagrodzenia,
termin, w którym inwestor może skorzystać z ustalonego skonta, zaczyna biec również od
momentu wymagalności rachunku. Niekiedy inwestorzy po dokonaniu rewizji rachunku
Wybrane aspekty niemieckiego prywatnego prawa budowlanego
43
i dawno po upływie ustalonego dla skonta terminu dokonują potrącenia skonta, powołując się
na to, iż rachunek nie jest sporządzony w sposób należyty i z tego powodu termin jeszcze nie
upłynął. Jest to błędna argumentacja. Inwestor, dokonując rewizji rachunku, poświadcza tym
samym, iż był w stanie sprawdzić rachunek i tym samym nie może powołać się na formalne
niedostatki rachunku. W konsekwencji termin przewidziany dla udzielenia skonta zaczął biec
i po jego upływie inwestor nie ma prawa do potrącenia skonta.
Jeżeli inwestor płaci w terminie przewidzianym dla skonta tylko część wynagrodzenia, mimo
że nie ma prawa do zatrzymania lub potrącenia pozostałej części płatności, skonto mu się
wtedy nie należy (także jeżeli chodzi o wypłaconą część wynagrodzenia). Skonto jest „nagrodą”
za terminowe wypłacenie całej należnej kwoty.
Skonto może być umownie przewidziane również dla wstępnych płatności częściowych.
Wtedy skonto należy się tym płatnościom, które nastąpiły terminowo, niezależnie od tego,
kiedy nastąpiły płatności na inne wstępne rachunki częściowe. Należy to odpowiednio
uwzględnić w rachunku końcowym.
Jeżeli inwestor nie płacił terminowo za wstępne rachunki częściowe i dokona terminowej
wypłaty kwoty wynikającej z rachunku końcowego, to skonto przysługuje mu tylko co do tej
kwoty (a nie co do całkowitej wartości wynagrodzenia za wszystkie wykonane roboty).
W ramach umowy o roboty budowlane inwestorzy często przenoszą koszty utrzymania
budowy (np. koszty za prąd, wodę, sprzątanie, ubezpieczenie etc.) na wykonawców, ustalając
potrącenie procentowej części tych kosztów od wynagrodzenia. Jeżeli postanowienia te jako
ogólne warunki umów podlegają ustawowym rygorom kontroli według § 307 i następne
BGB, warto zbadać, czy ustalenia te spełniają ustawowe rygory. W przeciwnym razie ustalenia
te są nieważne i nie obowiązują wykonawcy.
Inne potrącenia mogą wynikać z zatrzymania ustalonej umownie kwoty w celu zabezpieczenia
roszczeń inwestora (tzw. „Sicherungseinbehalt”).
7. Zabezpieczenie roszczeń przez inwestora
W interesie stron leży zabezpieczenie swoich roszczeń związanych z wykonaniem umowy
o roboty budowlane na wypadek niewypłacalności lub upadłości partnera umownego.
Często więc z inicjatywy inwestora częścią umowy staje się porozumienie dotyczące
zabezpieczenia jego roszczeń w stosunku do wykonawcy robót, jakie mogą powstać w trakcie
realizacji inwestycji lub po jej zakończeniu.
7.1. Porozumienie co do zabezpieczenia roszczeń
Ani przepisy BGB, ani przepisy VOB/B nie narzucają stronom zawarcia takiego porozumienia.
Wprawdzie § 17 VOB/B i §§ 232 do 240 BGB zawierają regulacje dotyczące zabezpieczenia
roszczeń. Przepisy te nie są jednak podstawą prawną do domagania się udzielenia
zabezpieczenia od wykonawcy i nie mają zastosowania bez odpowiedniego umownego
44
Część druga
porozumienia stron. Nic innego nie wynika z ustalenia stron, na mocy którego przepisy VOB/B
są częścią umowy.
Inwestor może żądać od wykonawcy udzielenia odpowiedniego zabezpieczenia wyłącznie na
podstawie konkretnego porozumienia stron dotyczącego zabezpieczenia jego roszczeń.
Porozumienie stron dotyczące zabezpieczenia roszczeń powinno zawierać określenie celu,
wysokości i rodzaju zabezpieczenia, które wykonawca powinien złożyć i wyznaczyć sytuację,
kiedy inwestor może skorzystać z zabezpieczenia. Bardzo ważną kwestią dla wykonawcy jest
dopilnowanie odpowiedniego ustalenia, kiedy i w jaki sposób niewykorzystane zabezpieczenie
powinno być zwrócone.
Jeżeli strony nic innego nie ustaliły, dla umów w oparciu o przepisy BGB środki zabezpieczenia
roszczeń są uregulowane w § 232 BGB. Strony umowy w oparciu o przepisy BGB często jednak
w kwestii zabezpieczenia roszczeń inwestora „zapożyczają” sposoby zabezpieczenia roszczeń
przewidziane w VOB/B.
Poniższe przedstawienie zabezpieczenia roszczeń inwestora ogranicza się do rozwiązań
w ramach obowiązywania norm VOB/B.
7.2. Rodzaje zabezpieczenia
Dla umów opartych na VOB/B rodzaj zabezpieczenia roszczeń jest ustalony w § 17 ust. 2 VOB/
B. Należą do nich:
» zatrzymanie określonej kwoty wynagrodzenia (tzw. „Sicherungseinbehalt”).
Zatrzymanie określonej kwoty wynagrodzenia jest najczęściej praktykowaną i najmniej
skomplikowaną dla wykonawcy metodą zabezpieczenia roszczeń inwestora, wskazaną
zwłaszcza wtedy, gdy wykonawcy nie stać na złożenie z góry określonej sumy do depozytu
lub na poniesienie kosztów poręczenia bankowego.
Jeżeli strony nic innego nie ustaliły, inwestor może kwotę zabezpieczającą roszczenia
związane z wykonaniem umowy odliczyć w pełnej wysokości już od pierwszego
wstępnego rachunku częściowego. Dlatego wykonawca powinien dopilnować, by
strony ustaliły częściowe zatrzymanie kwoty zabezpieczającej poprzez odliczanie jej od
wstępnych rachunków częściowych.
W takim wypadku inwestor może według § 17 ust. 6 VOB/B zatrzymać każdorazowo
maksymalnie 10% wysokości płatności częściowej aż do osiągnięcia całej sumy ustalonego
zabezpieczenia.
Bardzo ważną kwestią są obowiązki inwestora związane z zatrzymaniem części
wynagrodzenia oraz konsekwencje niedotrzymania tego obowiązku.Inwestor jest
każdorazowo zobowiązany niezwłocznie powiadomić wykonawcę, jaką kwotę określoną
jako zabezpieczenie odliczył od wynagrodzenia i w ciągu 18 dni od dokonania
zawiadomienia wpłacić tę kwotę na osobne konto zablokowane na czas określony (tzw.
Wybrane aspekty niemieckiego prywatnego prawa budowlanego
45
„Sperrkonto”). Strony powinny wcześniej zawrzeć porozumienie co do banku, w którym
pieniądze będą przechowywane. Należy dopilnować, by strony mogły wyłącznie wspólnie
dysponować kwotą zgromadzoną na danym koncie i by wykonawca był informowany
o każdorazowej wpłacie zatrzymanych kwot (poprzez wyciągi z konta przesyłane przez
bank).
Inwestor nie ma prawa dysponować kwotami zatrzymanymi w celu zabezpieczenia
jego roszczeń. Póki inwestorowi nie przysługuje prawo do zaspokojenia swoich roszczeń
z zatrzymanych kwot, zatrzymana suma jest wynagrodzeniem zarobionym przez
wykonawcę.
Jeżeli inwestor nie wpłaci zatrzymanej kwoty / zatrzymanych kwot na konto zablokowane,
wykonawca powinien wyznaczyć mu wystarczający termin (np. tydzień) do dokonania
wpłaty. Jeżeli po upływie tego terminu inwestor nie dokona wpłaty zatrzymanego
wynagrodzenia na powyższe konto, wykonawca może domagać się wypłaty zatrzymanej
i niewpłaconej na konto zablokowane kwoty (wcześniej wpłacone na to konto
kwoty pozostają na nim i nie są zwolnione). Obowiązek wykonawcy do świadczenia
zabezpieczenia wygasa. W konsekwencji inwestor nie może już w ramach kolejnych
płatności wynagrodzenia zatrzymać kwoty zabezpieczenia.
Jeżeli wynagrodzenie dotyczy robót w niewielkim zakresie lub takich, które mogą być
wykonane w krótkim czasie (do 2 miesięcy), inwestor może dokonać wpłaty zatrzymanej
kwoty na konto zablokowane dopiero w momencie dokonania końcowej wypłaty
wynagrodzenia.
» złożenie do depozytu określonej sumy pieniężnej
Zaletą złożenia do depozytu według § 17 ust. 2 VOB/B określonej sumy pieniężnej jest
wykluczenie możliwości dysponowania tą kwotą przez inwestora. Chodzi tutaj nie
o depozyt sądowy, lecz o bankowe konto depozytowe, co do którego prawo dyspozycji
przysługuje obu stronom tylko wspólnie.
» poręczenie uznanego w Unii Europejskiej instytutu bankowego lub
ubezpieczeniowego
Dostarczenie inwestorowi poręczenia bankowego lub ubezpieczeniowego umożliwia
wykonawcy zachowanie płynności finansowej i używanie środków finansowych
w procesach produkcyjnych. Poręczenie należy wystawić z wykluczeniem zarzutu
konieczności wystąpienia z powództwem najpierw przeciw dłużnikowi. Z drugiej
strony inwestor nie może domagać się najbardziej niekorzystnej dla wykonawcy formy
poręczenia, czyli poręczenia z wykluczeniem zarzutów materialnych. Poręczenie powinno
spełniać wymogi ustawowe (forma pisemna, określenie roszczenia głównego etc.) i nie
powinno być ograniczone czasowo. Poręczenie powinno poza tym dotyczyć tych samych
roszczeń, których dotyczy postanowienie zabezpieczenia roszczeń.
46
Część druga
7.3. Wysokość zabezpieczenia
Strony powinny ustalić wysokość zabezpieczenia, zwracając na to uwagę, by nie obarczyć
nadmiernie wykonawcy i zwłaszcza gdy zabezpieczenie jest ustalone w ramach ogólnych
warunków umów, by nie było ono zawarte w sposób krzywdzący dla wykonawcy.
Zabezpieczenie roszczeń wynikających z odpowiedzialności wykonawcy za wykonanie robót
w wysokości 5% ogólnej sumy wynagrodzenia oraz roszczeń wynikających z odpowiedzialności
wykonawcy za wadliwość robót w wysokości 3% ogólnej sumy wynagrodzenia nie powinno
zasadniczo budzić wątpliwości. Wysokość zabezpieczenia przekraczająca 10% wysokości
wynagrodzenia i ustalona w ramach ogólnych warunków umów jest zasadniczo krzywdząca
dla wykonawcy i tym samym nieważna.
7.4.
Prawo wyboru i prawo wymiany zabezpieczenia
Jeżeli strony nic innego nie ustaliły wykonawca ma prawo w ciągu 18 dni od zawarcia umowy
do wyboru metody zabezpieczenia roszczeń. Po upływie tego czasu i z braku dokonania
wyboru przez wykonawcę inwestor może zatrzymać wynagrodzenie lub jego część w celu
zabezpieczenia.
Wykonawcy przysługuje według § 17 ust. 3 VOB/B prawo do wymiany danego zabezpieczenia
na inny rodzaj. Często wykonawcy korzystają z tego prawa i wymieniają zatrzymanie
wynagrodzenia na przedłożenie poręczenia.
W momencie przedłożenia poręczenia inwestor powinien dokonać wypłaty zatrzymanego
wynagrodzenia. Należy podkreślić, że inwestor nie ma zasadniczo prawa do odmowy wypłaty
zatrzymanego wynagrodzenia po przyjęciu poręczenia, nawet wtedy, gdyby jego roszczenia
(np. z powodu wad robót) były wymagalne. Ograniczenie prawa wykonawcy do wymiany
zabezpieczeń może być wykluczone umownie. Jeżeli jednak wykluczenie to jest klauzulą
ogólnych warunków umów, wykluczenie tego prawa jest problematyczne i w niektórych
sytuacjach może być nieważne.
7.5. Zabezpieczone roszczenia
Strony mogą określić umownie roszczenia podlegające zabezpieczeniu. Z braku takiego
postanowienia według § 17 ust. 1 nr 2 zabezpieczeniu podlegają roszczenia związane
z odpowiedzialnością wykonawcy:
- za wykonanie robót (m.in.: roszczenia za zwłokę i opóźnienia prac, za wadliwość wykonania
prac do momentu odbioru według § 4 ust. 7 VOB/B, roszczenia odszkodowawcze związane
z wypowiedzeniem umowy etc.)
- oraz za wady wykonania robót (wszelkie roszczenia rękojmi według § 13 VOB/B, czyli po
dokonaniu odbioru prac, a także roszczenia związane z wadliwością wykonania robót po
wypowiedzeniu umowy i przeprowadzeniu odbioru prac etc.).
Wybrane aspekty niemieckiego prywatnego prawa budowlanego
47
7.6. Zwrot zabezpieczeń
Jeżeli inwestor nie ma roszczeń wobec wykonawcy roszczeń, dla których otrzymał
zabezpieczenie, powinien zwrócić wykonawcy zabezpieczenie najpóźniej po upływie 2 lat
(§ 17 ust. 8 nr 2 VOB/B), chyba że z postanowienia stron wynika coś innego.
8. Zabezpieczenie roszczenia wykonawcy o wypłatę wynagrodzenia
Ustawo przewidziane są dwie możliwości zabezpieczenia roszczenia wykonawcy o wypłatę
wynagrodzenia:
- zabezpieczenie roszczenia o wypłatę wynagrodzenia na żądanie wykonawcy według
§ 648 a BGB
- zabezpieczenie roszczenia o wypłatę wynagrodzenia poprzez ustanowienie hipoteki
zabezpieczającej na nieruchomości inwestora według § 648 BGB.
Wykonawca może skorzystać z tych możliwości, niezależnie od tego, czy umowa o wykonanie
robót budowlanych jest zawarta w oparciu o przepisy BGB, czy też o normy VOB.
8.1. Zabezpieczenie wynagrodzenia według § 648a BGB
Wykonawca robót budowlanych może domagać się od inwestora przedłożenia zabezpieczenia
roszczenia o wypłatę wynagrodzenia według § 648 a BGB, chyba że inwestor jest osobą fizyczną,
a prace budowlane mają na celu wybudowanie lub remont domku jednorodzinnego. § 648a
BGB nie ma także zastosowania dla umowy zawartej z inwestorem publicznym.
Zabezpieczeniu podlega wynagrodzenie przewidziane umownie, którego inwestor jeszcze
nie wypłacił wraz z wynagrodzeniem za roboty zlecone dodatkowo. Jeżeli wykonawcy
przysługują roszczenia dodatkowe np. odsetki, to podlegają one również zabezpieczeniu
w zakresie określonym ryczałtem i wynoszącym 10% wysokości wynagrodzenia.
Przy obliczeniu wysokości wynagrodzenia podlegającego zabezpieczeniu należy odjąć
płatności częściowe, już uiszczone przez inwestora oraz wartość innych otrzymanych
zabezpieczeń. Zabezpieczenie obejmuje również roszczenia, które mogą zastąpić roszczenie
o wynagrodzenie, jak np. odszkodowanie na wypadek przedwczesnego wypowiedzenia
umowy.
Wyboru sposobu, w jaki roszczenie o wynagrodzenie ma być zabezpieczone dokonuje
inwestor. Zazwyczaj inwestor przedkłada wykonawcy poręczenie lub bankową gwarancję
płatności. Inne środki zabezpieczenia przewidziane ustawowo w §§ 232 i następnych BGB nie
mają większego znaczenia.
Wykonawca decydując się na żądanie przedłożenia zabezpieczenia powinien wyrazić swoje
żądanie w celach dowodowych na piśmie i wyznaczyć inwestorowi ku temu wystarczający
termin. Termin nie powinien być z reguły krótszy niż 14 dni.
48
Część druga
Jeżeli inwestor nie przedłoży zabezpieczenia wykonawca ma następujące możliwości:
- wykonawca ma prawo do wstrzymania robót budowlanych,
- wykonawca może nadal domagać się przedłożenia zabezpieczenia np. na drodze sądowej
lub
- wykonawca ma prawo do wypowiedzenia umowy powiązane z prawem do wynagrodzenia
według § 648a ust 5 BGB.
Nieprzedłożenie zabezpieczenia przez inwestora jest naruszeniem obowiązku umownego,
które upoważnia wykonawcę do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym. W razie
wypowiedzenia umowy wykonawca może domagać się ustalonego umownie wynagrodzenia
z odliczeniem wysokości nakładów, które zaoszczędził z powodu wypowiedzenia umowy albo
sumy, którą zarobił lub powinien zarobić poprzez inne wykorzystanie siły roboczej. Ustawa
przewiduje ułatwienie obliczania wynagrodzenia, którego wykonawca może się domagać za
niewykonane prace. Według § 648a BGB domniemywa się, że roszczenie za prace niewykonane
wynosi 5 % wynagrodzenia umownego przypadającego na roboty niewykonane.
Po oświadczeniu wypowiedzenia umowy według § 648a BGB rozliczenia dokonuje się
praktycznie w dwóch etapach, rozróżniając wynagrodzenie za prace już wykonane oraz
wynagrodzenie za prace umownie przewidziane, ale nie wykonane z powodu wypowiedzenia
umowy. Roboty wykonane rozlicza się jak zwykle, według ustaleń umownych. Prace
przewidziane umową, ale niewykonane z powodu jej wypowiedzenia rozlicza się w wysokości
5% wynagrodzenia przypadającego na te prace według umowy.
Wykonawca może domagać się zabezpieczenia wynagrodzenia według § 648a BGB również
po zakończeniu robót i po dokonaniu odbioru przez inwestora. Prawo to przysługuje mu
niezależnie od tego, czy roboty obarczone są wadami, czy też nie. Inwestor natomiast nie
może odmówić wykonawcy przedłożenia zabezpieczenia, powołując się na wady wykonania
prac. Inwestor nie może również w celu wykluczenia żądania wykonawcy powołać się na
potrącenie wynagrodzenia ze swoimi roszczeniami np. roszczeniami odszkodowawczymi.
Wprawdzie potrącenie może w ostatecznej konsekwencji prowadzić do skrócenia wysokości
wynagrodzenia, nie ma ono jednak zasadniczo żadnego wpływu na wysokość zabezpieczenia.
Przy obliczaniu wysokości zabezpieczenia nie uwzględnia się potrąceń, chyba że roszczenia
inwestora będące przedmiotem potrącenia są potwierdzone prawomocnym wyrokiem
sądowym lub wykonawca je uznał.
Strony nie mogą wykluczyć umownie prawa wykonawcy do żądania zabezpieczenia, ani
też tego prawa ograniczyć. Postanowienia umowne ograniczające lub wykluczające prawo
wykonawcy do żądania zabezpieczenia są nieważne.
Prawo do żądania przedłożenia zabezpieczenia wynagrodzenia jest bardzo ostrym narzędziem
w ręku wykonawcy. Skorzystanie z możliwości wynikających z § 648a BGB wiąże się jednak
także dla wykonawcy z pewnym ryzykiem. Dlatego wykonawca powinien dobrze rozważyć,
czy i w jak daleko idący sposób chce dochodzić tych praw.
Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia inwestorowi kosztów przedłożenia zabezpieczenia
w wysokości wynoszącej rocznie do 2 % wysokości zabezpieczenia. W zależności od wysokości
zabezpieczenia, mogą być to wysokie koszta.
Wybrane aspekty niemieckiego prywatnego prawa budowlanego
49
Ostrożnie należy również obchodzić się z wypowiedzeniem umowy, zwłaszcza jeżeli między
stronami istnieje spór, co do wysokości wynagrodzenia podlegającego zabezpieczeniu.
Jeżeli inwestor udzieli wykonawcy zabezpieczenia w mniejszej wysokości, niż tego domagał
się wykonawca, a po wypowiedzeniu umowy przez wykonawcę okaże się (np. w ramach
postępowania sądowego), że wykonawcy przysługuje faktycznie tylko wynagrodzenie
w wysokości zabezpieczonej przez inwestora, oznacza to, że wykonawca wypowiedział
umowę bezpodstawnie. Może doprowadzić to do odpowiedzialności odszkodowawczej
wykonawcy za bezpodstawne wypowiedzenie umowy. To samo dotyczy bezpodstawnego
wstrzymania robót.
Czasami wykonawcy używają praw wynikających z § 648a BGB w sposób mijający się z celem
tego przepisu, np. jako instrument do zerwania umowy, która w toku przeprowadzenia
robót z różnych powodów przestała być dla wykonawcy korzystna. Celem § 648a BGB jest
zabezpieczenie roszczeń wykonawcy o wypłatę wynagrodzenia. Używanie praw z § 648a BGB
w innej intencji może prowadzić do negatywnych skutków, zwłaszcza wobec nowego nurtu
w orzecznictwie sankcjonującego nadużycie praw wynikających z § 648a BGB.
8.2.
Zabezpieczenie roszczenia o wynagrodzenie poprzez ustanowienie
hipoteki zabezpieczającej na nieruchomości inwestora według § 648 BGB
Możliwość ustanowienia hipoteki zabezpieczającej nie jest zbyt popularną metodą
zabezpieczenia roszczenia o wynagrodzenie.
Główną przesłanką jest, by kontrahent wykonawcy był właścicielem danej nieruchomości, na
której prowadzone są roboty budowlane. Zdarza się to nieczęsto. Warunek ten prawie nigdy
nie jest spełniony, jeżeli chodzi o zabezpieczenie wynagrodzenia podwykonawcy w stosunku
do wykonawcy. Poza tym nieruchomość, na której przeprowadzane są roboty budowlane,
obarczona jest już zazwyczaj w znacznym stopniu kredytami bankowymi. Jest wątpliwe, czy
wpis hipoteki zabezpieczającej faktycznie chroni wykonawcę przed utratą wynagrodzenia.
Zamiar ustanowienia nowego zapisu hipotecznego może skłonić ewentualnie inwestora do
szybszej wypłaty wynagrodzenia, ponieważ nowa hipoteka utrudnia w znacznym stopniu
zasięgnięcie nowych kredytów budowlanych.
8.3. Zabezpieczenie roszczeń wykonawcy w sposób umowny
Pomijając metody zabezpieczenia roszczeń wykonawcy o wypłatę wynagrodzenia przewidziane
ustawą, strony mogą umownie zawrzeć osobne ustalenia dotyczące przedłożenia stosownych
zabezpieczeń.
50
Część druga
9. Znaczenie pełnomocnictwa
Dla przedsiębiorstw budowlanych nie jest nowością, że dla ważnego zawarcia umowy o roboty
budowlane zarówno inwestor, jak i wykonawca powinni być reprezentowani przez osoby do tego
uprawnione ustawowo lub na mocy pełnomocnictwa. Przedsiębiorstwa świadome tej kwestii
dbają zazwyczaj w trakcie zawierania umowy o roboty budowlane o zachowanie tego wymogu.
Całkiem inaczej kwestie związane z przedstawicielstwem traktowane są przez przedsiębiorstwa
w trakcie wykonania prac. Wynika to często z potrzeby podejmowania szybkich decyzji
i z faktu, że w procesie realizacji inwestycji budowlanej uczestniczy wiele podmiotów.
Inwestorzy często w fazie wykonania prac korzystają w celu nadzoru i koordynacji inwestycji
z pomocy biur inżynieryjno-architektonicznych i z usług niezależnych kierowników budowy.
Osoby działające z ramienia tych podmiotów nie posiadają automatycznie ze względu na
swoją funkcję pełnomocnictwa do reprezentowania inwestora. To samo dotyczy kierowników
budowy zatrudnionych w przedsiębiorstwach inwestora i wykonawców.
W trakcie wykonania robót pojawia się wiele sytuacji, w których pełnomocnictwo ma
kluczowe znaczenie, np. żądanie lub zlecenie wykonania dodatkowych prac, zmiany zakresu
i wykonania danych robót, wspólne stwierdzenie obmiaru, odbiór prac, zgłoszenie zastrzeżeń,
wydawanie poleceń etc. Również pisma mające doniosłość prawną, np. wskazanie przeszkód
dla wykonania prac (§ 6 ust. 1 VOB/B), wątpliwości co do poleceń inwestora (§ 4 ust. 1 nr 4
VOB/B), co do planów wykonania prac (§ 3 ust. 3 VOB/B), poinformowanie o kosztach
dodatkowych prac nieprzewidzianych umową (§ 2 ust. 6 nr 1 zdanie 2 VOB/B) itd., wywołują
skutki prawne wtedy, jeżeli są skierowane do partnera umownego lub do umocowanego
przez niego adresata.
Z braku odpowiednich ustaleń w umowie o prace budowlane powstają często w praktyce
wątpliwości, czy dany podmiot jest umocowany do podjęcia konkretnych czynności
prawnych. Wykonawca powinien się liczyć z tym, że inwestor w razie konfliktu zakwestionuje
pełnomocnictwo osoby, która podjęła w imieniu inwestora decyzje wiążące się dla niego
z niekorzystnymi skutkami, a zwłaszcza ze zobowiązaniami płatniczymi. Ciężar dowodu
istnienia odpowiedniego umocowania do podjęcia czynności prawnych ponosi z reguły ten,
kto się powołuje na istnienie pełnomocnictwa. W konsekwencji niedopilnowanie wymogów
prawnych związanych z przedstawicielstwem może doprowadzić do znacznych strat
finansowych.
By temu zapobiec, strony umowy o roboty budowlane powinny już w ramach umowy lub
w formie załącznika do umowy ustalić, kto jest upoważniony z ramienia inwestora i z ramienia
wykonawcy do reprezentowania stron umowy podczas realizacji inwestycji z podaniem imion
i nazwisk (nazwa biura inżynieryjno-architektonicznego nie wystarcza) oraz funkcji pełnionej
w trakcie realizacji inwestycji.
Jeżeli w trakcie wykonania prac zostaną wydane polecenia lub podjęte decyzje z udziałem
osoby, której pełnomocnictwo jest wątpliwe, należy najlepiej jeszcze przed zastosowaniem
się do poleceń i przed wykonaniem ustaleń zwrócić się do partnera umownego z prośbą
o pisemne potwierdzenie.
Załączniki
Załącznik numer 1
Swoboda świadczenia usług a swoboda osiedlania się
przedsiębiorstw
I. Kryteria rozróżnienia
Pomocne w kwalifikacji danej usługi, jako swoboda świadczenia usług lub jako swoboda
osiedlania się przedsiębiorstw mogą być kryteria zawarte w rozważaniach numer 77 do
dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącej
usług na rynku wewnętrznym
„W przypadkach, w których podmiot gospodarczy przemieszcza się do innego państwa
członkowskiego w celu prowadzenia tam działalności usługowej, należy dokonać rozróżnienia
między dwoma sytuacjami: działalnością objętą swobodą przedsiębiorczości oraz działalnością
objętą swobodnym przepływem usług z uwagi na jej tymczasowy charakter. Aby odróżnić
swobodę przedsiębiorczości od swobodnego przepływu usług, zgodnie z orzecznictwem Trybunału
Sprawiedliwości kluczowym elementem jest kwestia, czy podmiot gospodarczy prowadzi
przedsiębiorstwo w państwie członkowskim, w którym świadczy daną usługę, czy
też nie. Jeżeli podmiot gospodarczy prowadzi przedsiębiorstwo w państwie członkowskim,
w którym świadczy usługi, zastosowanie ma swoboda przedsiębiorczości. Natomiast, jeśli podmiot
gospodarczy nie prowadzi przedsiębiorstwa w państwie członkowskim, w którym świadczona
jest usługa, zastosowanie ma swoboda przepływu usług. Zgodnie z ustalonym orzecznictwem
Trybunału Sprawiedliwości tymczasowy charakter danej działalności powinien być oceniany
nie tylko na podstawie okresu świadczenia usługi, ale również biorąc pod uwagę regularność,
okresowość lub ciągłość świadczenia usług. W każdym przypadku tymczasowy charakter
działalności nie powinien oznaczać, że usługodawca nie może korzystać z pewnej infrastruktury, na
przykład biura, kancelarii lub gabinetu, w państwie członkowskim, w którym usługa jest świadczona,
w takim zakresie, w jakim infrastruktura ta jest niezbędna do świadczenia danej usługi.”
Ostatnie dwa zdania nawiązują do wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
z dnia 11 grudnia 2003 – C -215/01 w sprawie „Bruno Schnitzer”. W wyroku tym Europejski
Trybunał Sprawiedliwości przywiązał dodatkowo wagę do kryterium braku posiadania przez
usługodawcę infrastruktury. Posiadanie infrastruktury w kraju macierzystym i brak takiej
infrastruktury w kraju, w którym dany przedsiębiorca wykonuje usługę, może być jedną
z oznak, że wykonywanie usług w innym kraju ma charakter przejściowy i podlega swobodzie
świadczenia usług.
Przejawem wykonywania usług w ramach swobody osiedlania się przedsiębiorstw jest według
kryterium zawartego w wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 30 listopada
1995 - C-55/94 w sprawie „Gebhard” wykonywanie tych usług w sposób stabilny i ciągły.
Rozstrzygającym kryterium jest również punkt ciężkości działalności gospodarczej w danym
kraju.
52
Podkreślić należy, że przyporządkowanie danej działalności swobodzie osiedlania się
przedsiębiorstw lub też swobodzie świadczenia usług nie zależy tylko od spełnienia jednego
z powyżej wymienionych kryteriów. Wszystkie przesłanki wymienione powyżej, a także
pozostałe konkretne okoliczności danego przypadku, których nie sposób opisać dla wszystkich
wchodzących w rachubę sytuacji, mają wpływ na kwalifikację danej usługi.
II. Niektóre konsekwencje
1.
Zameldowanie podjęcia działalności gospodarczej w Niemczech
(„Gewerbeanmeldung”) według § 14 GewO i § 4 GewO
Podjęcie działalności gospodarczej w Niemczech podlega według § 14 prawa o działalności
gospodarczej - Gewerbeordnung (GewO) obowiązkowi dokonania zameldowania.12
Wyjątek od tej zasady stanowi § 4 GewO.
Przepis ten jest najważniejszą z norm wdrażających w system prawa niemieckiego dyrektywę
2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącą usług
na rynku wewnętrznym. Norma ta zwalnia niektórych usługodawców prowadzących stałą
działalność gospodarczą (według niemieckiego sformułowania dyrektywy 2006/123/WE –
„Niederlassung”, a według polskiej wersji językowej „prowadzenie przedsiębiorstwa”) w innym
kraju Unii Europejskiej np. w Polsce od obowiązku zameldowania działalności gospodarczej
w Niemczech, jeżeli działalność wykonywana w Niemczech na własny rachunek jest
działalnością przejściową.
Zwolnienie to nie dotyczy według § 4 ust. 1 zdanie 2 GewO świadczenia usług, dla których
według art. 2 ust 2 i art. 17 dyrektywy 96/71/WE, dyrektywa ta nie ma zastosowania (według
art. 17 dyrektywy 2006/123 WE art. 16 dyrektywy 2006/123 WE nie dotyczy zagadnień objętych
dyrektywą 96/71/WE, która zawiera regulacje świadczenia usług poprzez delegowanie
pracowników do wykonania umowy o dzieło).
By usługodawca mógł być zwolniony z obowiązku zameldowania prowadzenia działalności
muszą być, więc spełnione następujące warunki:
- usługa jest wykonywana w sposób przejściowy w ramach swobody świadczenia usług
w rozumieniu art. 53 Traktatu Lizbońskiego;
- usługa wykonywana w Niemczech wypływa z działalności gospodarczej prowadzonej
w sposób stały („prowadzenie przedsiębiorstwa” w rozumieniu dyrektywy 2006/123 WE
– „Niederlassung”) w innym kraju członkowskim (np. w Polsce);
12
Niezachowanie tego wymogu jest wykroczeniem według § 146 ust. 2 GewO.
53
Przesłanka prowadzenia przedsiębiorstwa („Niederlassung”) jest spełniona według
§ 4 ust. 3 GewO, jeżeli działalność gospodarcza jest faktycznie prowadzona na własny rachunek,
na czas nieokreślony i poprzez stały zakład.
To kryterium nawiązuje do definicji zawartej w dyrektywie 2006/123/WE.
Dyrektywa 2006/123/WE definiuje expresis verbis w artykule 4 ust. 5 pojęcie prowadzenia
przedsiębiorstwa jak następuje:
„Prowadzenie przedsiębiorstwa” oznacza rzeczywiste prowadzenie działalności gospodarczej
zgodnie z postanowieniami art. 43 Traktatu13, przez czas nieokreślony, przy wykorzystaniu stałej
infrastruktury, poprzez którą działalność polegająca na świadczeniu usług jest rzeczywiście
prowadzona.
Dla podjęcia trafnej decyzji, czy prowadzenie danej działalności podlega obowiązkowi
zameldowania działalności gospodarczej („Gewerbe”) w Niemczech, należy wziąć pod uwagę
bardzo ważne wskazówki zawarte w rozważaniach numer 37 dyrektywy 2006/123 WE, które
mają następującą treść:
„(37) Miejsce, w którym usługodawca prowadzi przedsiębiorstwo należy określić zgodnie
z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości, zgodnie, z którym pojęcie prowadzenia
przedsiębiorstwa wiąże się z faktycznym prowadzeniem działalności gospodarczej przez czas
nieokreślony poprzez stały zakład. Wymóg ten jest również spełniony, jeżeli przedsiębiorstwo
zostało założone na czas określony lub gdy wynajmuje ono budynek lub urządzenia, które
wykorzystuje do prowadzenia swojej działalności. Może on również być spełniony, jeżeli
państwo członkowskie wyda zezwolenia na prowadzenie działalności przez czas określony
jedynie w zakresie określonych usług. Zakład nie musi przyjmować formy spółki zależnej,
oddziału lub agencji, lecz może składać się z biura prowadzonego przez personel usługodawcy
lub przez osobę niezależną, ale upoważnioną do stałego działania w imieniu przedsiębiorstwa,
tak jak w przypadku agencji. Zgodnie z tą definicją, która wymaga faktycznego prowadzenia
przez usługodawcę działalności gospodarczej w miejscu prowadzenia przedsiębiorstwa,
istnienie zwykłej skrzynki pocztowej nie jest równoznaczne z prowadzeniem przedsiębiorstwa.
W przypadkach, gdy usługodawca prowadzi przedsiębiorstwo w kilku miejscach, istotne jest
ustalenie, z którego z nich dana usługa jest faktycznie świadczona. Jeżeli trudno jest ustalić,
które z kilku miejsc prowadzenia przedsiębiorstwa jest miejscem, z którego świadczona jest
dana usługa, miejscem prowadzenia przedsiębiorstwa powinno być to miejsce, w którym
usługodawca ma główny ośrodek swojej działalności w odniesieniu do tej konkretnej usługi.”
- usługa nie podlega wyjątkom uregulowanym w § 4 ust. 1 zdanie 2 GewO;
- usługa nie jest wykonywana z obejściem przepisów GewO.
Z obejściem przepisów według § 4 ust 2 zdanie 2 GewO ma się przede wszystkim do czynienia,
jeżeli przedsiębiorca w celu uniknięcia obowiązków wynikających z przepisów GewO
(wymienionych w § 4 ust. 1 GewO) prowadzi faktycznie działalność w całej lub przeważającej
mierze w Niemczech w zakresie przedsiębiorstwa (Niederlassung) założonego w innym kraju
13 Według numeracji Traktatu Lizbońskiego teraz numer art. 49 Traktatu.
54
członkowskim lub w innym kraju Europejskiego Obszaru Gospodarczego.14
2. Rejestr rzemieślniczy – tzw. Handwerksrolle
Niemieccy rzemieślnicy mogą wykonywać rzemiosło wymienione w załączniku A do ustawy
o rzemiośle – Handwerksordnung (HwO)15, jeżeli uzyskali według § 1 HwO wpis do rejestru
rzemieślniczego tzw. „Handwerksrolle”.
Warunki, jakie rzemieślnicy pochodzący z innych krajów członkowskich muszą spełnić, by
móc wykonywać rzemiosło wymienione w załączniku A do Handwerksordnung zależą od
tego, czy chcą oni wykonywać rzemiosło w ramach swobody świadczenia usług, czy też
w ramach swobody osiedlania się przedsiębiorstw. Sytuacje te są regulowane w sposób
odrębny przez przepisy ustawy o rzemiośle – Handwerksordnung, a także przez przepisy
rozporządzenia Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Technologii z dnia 20 grudnia 2007
(EU/EWR-Handwerk-Verordnung – EU/EWR HwV)16. Najważniejsze różnice przedstawione są
w poniższej tabeli.
Przepisy
ustawy o rzemiośle
- Handwerksordnung
Przepisy rozporządzenia z dnia 20 grudnia
2007 - EU/EWR HwV
Świadczenie usług
w ramach swobody
przepływu usług
§ 9 ust. 1 nr 2 HwO
(§ 1 ust. 1 HwO nie ma
zastosowania)
§ 7 do 9 EU/EWR HwV i
§ 10,11 EU/EWR HwV
Świadczenie usług
w ramach swobody
osiedlania się
§ 9 ust. 1 nr 1 HwO,
(§ 8 HwO
ma zastosowanie)
§ 1 do 6 EU/EWR HwV i
§ 11 EU/EWR HwV
14
Należy nadmienić, że obowiązkowi zameldowania według § 13 a GewO podlega także zamiar
przejściowego lub dorywczego wykonywania usług w ramach zawodu reglamentowanego, do
podjęcia, którego według prawa niemieckiego jest potrzebna wiedza szczególna i szczególne
kwalifikacje zawodowe. Zameldowanie składa się w urzędzie odpowiedzialnym za uznawanie danej
kwalifikacji zawodowej. Przepis ten nawiązuje do rozważań numer 56 dyrektywy 2006/123 WE.
„(56) Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości, względy zdrowia publicznego, ochrony
konsumentów, zdrowia zwierząt i środowiska miejskiego stanowią nadrzędny interes publiczny. Takie
nadrzędne względy mogą uzasadniać stosowanie systemów zezwoleń i innych ograniczeń. Jednakże
takie systemy zezwoleń lub ograniczenia nie powinny wprowadzać dyskryminacji ze względu na
przynależność państwową. Ponadto w każdym przypadku powinna być przestrzegana zasada
konieczności i proporcjonalności.”
15
http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/hwo/gesamt.pdf
16
http://www.gesetze-im-internet.de/eu_ewrhwv/index.html
55
Załącznik numer 2
Lista przepisów prawnych i administracyjnych mająca zastosowanie w przypadkach
delegowania pracowników do wykonynia umowy o dzieło w Niemczech według
§ 2 AEntG
Nr. 1 AEntG „ Stawki wynagrodzenia minimalnego, włącznie ze stawkami
wynagrodzenia za prace w godzinach nadliczbowych“
- Gesetz über die Festsetzung von Mindestarbeitsbedingungen
(Mindestarbeitsbedingungsgesetz - MiArbG)
- §§ 138 und 134 des Bürgerlichen Gesetzbuches (Lohnwucher)
Nr. 2 AEntG „najniższy płatny urop roczny „
- Mindesturlaubsgesetz für Arbeitnehmer (Bundesurlaubsgesetz - BUrlG)
Nr. 3 AEntG „Najwyższy dopuszczalny wymiar czasu pracy i najniższy wymiar czasu
przerw w pracy”
- Arbeitszeitgesetz (ArbZG)
- Gesetz über das Fahrpersonal von Kraftfahrzeugen und Straßenbahnen
(Fahrpersonalgesetz - FPersG)
- Gesetz über den Ladenschluss (LadSchlG)
- Seemannsgesetz (SeemG)
Nr. 4 AEntG „Warunki użyczania pracowników, zwłaszcza przez firmy użyczajace“
- Gesetz zur Regelung der gewerbsmäßigen Arbeitnehmerüberlassung
(Arbeitnehmerüberlassungsgesetz - AÜG)
Nr. 5 AEntG „Bezpieczenstwo i higiena pracy oraz ochrona zdrowia w miejscu pracy“
- Gesetz über die Durchführung von Maßnahmen des Arbeitsschutzes zur
Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten bei
der Arbeit
(Arbeitsschutzgesetz -ArbSchG)
- Siebtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VII)
- Gewerbeordnung (GewO)
- Bundesberggesetz (BBergG)
- Heimarbeitsgesetz (HAG)
- Gesetz über technische Arbeitsmittel und Verbraucherprodukte (Geräte- und
Produktsicherheitsgesetz - GPSG)
- Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für
Arbeitssicherheit (Arbeitssicherheitsgesetz - ASiG)
56
- Gesetz zum Schutz vor gefährlichen Stoffen (Chemikaliengesetz - ChemG)
- Gesetz zur Regelung der Gentechnik (Gentechnikgesetz - GenTG)
- Gesetz über die friedliche Verwendung der Kernenergie und den Schutz gegen ihre
Gefahren (Atomgesetz - AtG)
- Gesetz über explosionsgefährliche Stoffe (Sprengstoffgesetz - SprengG)
- Gesetz über Medizinprodukte (Medizinproduktegesetz - MPG)
- Gesetz über die Aufgaben des Bundes auf dem Gebiet der Binnenschiffahrt
(Binnenschiffahrtsaufgabengesetz - BinSchAufG)
- Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch
Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge
(Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG)
- Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Bereitstellung von
Arbeitsmitteln und deren Benutzung bei der Arbeit, über Sicherheit beim Betrieb
überwachungsbedürftiger Anlagen und über die Organisation des betrieblichen
Arbeitsschutzes (Betriebssicherheitsverordnung - BetrSichV)
- Verordnung über Arbeitsstätten (Arbeitsstättenverordnung - ArbStättV)
- Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen (Gefahrstoffverordnung - GefStoffV)
- Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei Tätigkeiten mit
biologischen Arbeitsstoffen (Biostoffverordnung - BioStoffV)
- Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen
(Baustellenverordnung - BaustellV)
Nr. 6 AEntG „Działania ochronne w zakresie warunków pracy i zatrudnienia kobiet
w ciąży i położnic, dzieci i młodocianych“
- Gesetz zum Schutz der erwerbstätigen Mutter (Mutterschutzgesetz - MuSchG)
- Gesetz zum Schutz der arbeitenden Jugend (Jugendarbeitsschutzgesetz JArbSchG)
- Verordnung über den Kinderarbeitsschutz (Kinderarbeitsschutzverordnung KindArbSchV)
- Seemannsgesetz (SeemG)
Nr. 7 AEntG „Równouprawnienie mężczyzn i kobiet oraz inne przepisy
o niedyskryminacji“
- Artikel 157 Vertrag über die Europäische Union (konsolidierte Fassung)
- Artikel 3 Grundgesetz (GG)
- Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG)
Na stronie internetowej Europejskiej Agencji do Spraw Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w
Miejscu Pracy (Europäische Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am
Arbeitsplatz) znajdują się dalsze przepisy BHP w aktualnej wersji.
57
Załącznik numer 3
58
59
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Federalnej Niemiec
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji
Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji są zagranicznymi placówkami Ministra Gospodarki,
działającymi w ramach Ambasad i Konsulatów RP (WPHI), które zostały utworzone w celu
wsparcia polskich firm, w tym w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw, w procesie
ich internacjonalizacji. Naszą misją jest nie tylko udzielenie pomocy polskim firmom, ale także
wspieranie firm zagranicznych, zainteresowanych kupnem polskich towarów i usług, jak
również inwestycjami w naszym kraju.
Aktualnie funkcjonuje na świecie 46 placówek, ściśle współpracujących z Polską Agencją
Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., Polską Organizacją Turystyczną oraz organizacjami
samorządu gospodarczego.
WPHI stanowią ważne ogniwo w systemie promocji polskiej gospodarki i polskich
przedsiębiorców za granicą. Ich główną misją i zadaniem jest udzielenie wsparcia małym i
średnim przedsiębiorstwom w ich kontaktach gospodarczych w świecie, w tym zwłaszcza:
- Promocja polskiej gospodarki
- Ułatwianie dostępu do rynku towarów i usług kraju urzędowania
- Ochrona interesów polskich przedsiębiorców w kontaktach z administracją i podmiotami
gospodarczymi
- Przyciąganie inwestycji zagranicznych do Polski
- Wspieranie i doradztwo dla polskich eksporterów
- Udzielanie informacji na temat możliwości nawiązania i prowadzenia współpracy
handlowej, inwestycyjnej lub kooperacyjnej
- Udostępnianie baz danych importerów, potencjalnych inwestorów i eksporterów
- Udostępnianie wykazu otrzymanych bezpośrednio zapytań ofertowych
- Udzielanie informacji o imprezach targowych, giełdach towarowych i warunkach
uczestnictwa, a także pomoc w organizowaniu wystąpień targowych polskich
przedsiębiorstw
- Przekazywanie ofert polskich eksporterów potencjalnym importerom i reprezentującym
je instytucjom
- Wyszukiwanie przyszłych partnerów kooperacyjnych i inwestycyjnych dla firm polskich
- Organizacja seminariów i misji na tematy gospodarcze
Zachęcamy Państwa do podejmowania współpracy i korzystania z wiedzy i doświadczenia
pracowników WPHI, w celu znalezienia potencjalnych partnerów biznesowych.
60
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Federalnej Niemiec
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji
Leipziger Platz 2
D-10117 Berlin
tel.:+49 30 206 226 70
fax: +49 30 206 226 730
e-mail: [email protected]
www.berlin.trade.gov.pl
Anna Hinkel, LL.M,
Rechtsanwältin (adwokat w Niemczech)
Obsługuje zarówno polskie, jak i niemieckie firmy w zakresie prawa budowlanego oraz
szeroko rozumianego prawa gospodarczego. Opieka prawna jest szczególnie skierowana dla
polskich firm prowadzących działalność usługową na terenie Niemiec, a także dla polskich
producentów eksportujących towary na rynek niemiecki.
Spektrum doradztwa prawnego obejmuje m.in.:
- prawo budowlane
- prawo handlowe
- międzynarodowe prawo prywatne oraz międzynarodowe prawo procesowe
- prawo transportowe
Kancelaria Prawna i Notarialna DBM I Rechtsanwälte istnieje w Berlinie od wielu
dziesięcioleci. Obecnie w kancelarii DBM I Rechtsanwälte pracuje 15 adwokatów. Do
specjalizacji kancelarii należy szczególnie prawo budowlane a także prawo pracy. Kancelaria
DBM I Rechtsanwälte świadczy również usługi notarialne.
DBM I Rechtsanwälte
Partnerschaftsgesellschaft DANCKERT DEUS MEIER
Kancelaria Prawna i Notarialna
Tauentzienstr. 11, Europa-Center, D-10789 Berlin
tel.: (0049 30) 25 45 91 50 lub tel.: (0049 30) 25 45 91 52
e-mail: [email protected]; www.advocati.de
Download