Uploaded by User851

kielon

advertisement
Zał. 5. 1 – studia I stopnia
Dziennik praktyk studenckich
Politechnika Białostocka
Wydział Elektryczny
Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja
DZIENNIK PRAKTYK
Wojciech Włodkowski
Imię i nazwisko studenta
104008
NR ALBUMU
03.08.2020 – 28.
termin odbytej praktyki
Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A.
NAZWA ZAKŁADU PRACY
.............................................................................................................................................................
pieczęć zakładu i podpis zakładowego opiekuna praktyk
KARTA PRZEBIEGU PRAKTYK
Lp.
Data
Opis wykonywanych prac, powierzonych obowiązków
1
2
3
Podpis i pieczęć
zakładowego opiekuna
praktyk
4
Uwagi
5
Lp.
Data
Opis wykonywanych prac, powierzonych obowiązków
1
2
3
Podpis i pieczęć
zakładowego opiekuna
praktyk
4
Uwagi
5
Lp.
1
Opis wykonywanych prac, powierzonych obowiązków
Data
2
3
Podpis i pieczęć
zakładowego opiekuna
praktyk
4
Uwagi
5
Lp.
1
Opis wykonywanych prac, powierzonych obowiązków
Data
2
3
Podpis i pieczęć
zakładowego opiekuna
praktyk
4
Uwagi
5
POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA, Wydział Elektryczny
KARTA PRAKTYKANTA
Student ……………………………………………………………… studiów pierwszego stopnia na kierunku
elektronika i telekomunikacja/elektrotechnika/ekoenergetyka* odbywając praktykę w Firmie: ..………….
………………………………………………………………….. w terminie ……………………………………….
osiągnął następujące efekty kształcenia:
1. Umie stosować zasady BHP
TAK*
NIE*
2. Potrafi określić niezbędne środki i nakład pracy dla prawidłowego i terminowego zrealizowania
otrzymanego zadania
TAK*
NIE*
3. Potrafi w sposób logiczny wyjaśnić różnorodne aspekty realizowanego zadania uwzględniając
również pozatechniczne ograniczenia i skutki swej działalności TAK*
NIE*
4. Potrafi realizować zlecone zadania w sposób odpowiedzialny, stosując zasady prawa i etyki
zawodowej
TAK*
NIE*
Opinia: ………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….
Podpis Zakładowego opiekuna praktyki oraz pieczęć Firmy
……………………………….
Data
******************************** WYPEŁNIA WYDZIAŁOWY OPIEKUN PRAKTYKI ***************************
Zaliczenie praktyki:
TAK*
NIE*
Uwagi: ………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
Podpis Wydziałowego opiekuna praktyki:
……………………………….
Data:
*) – właściwe podkreślić
Uwaga: Metryczkę Karty Praktykanta wypełnia Student, pozostałe pola wypełniają opiekunowie praktyki.
Karta stanowi integralną część Dzienniczka Praktyk.
KARTĘ PRAKTYKANTA opracowała Komisja ds. Jakości Kształcenia Wydziału Elektrycznego PB
Download