Uploaded by ar2rel

Izotopy i prawo rozpadu

advertisement
Izotopy i prawo rozpadu
Rodzaje
promieniowania
Reakcje rozpadów
Prawo rozpadu promieniotwórczego
Bekerel
Metoda datowania węglem
Promieniowanie
Rozpad alfa



Rozpad alfa (przemiana α) – reakcja jądrowa rozpadu, w której
emitowana jest cząstka α (jądro helu 42He2+).
Strumień emitowanych cząstek alfa przez rozpadające się jądra
to promieniowanie alfa.
Zapis reakcji rozpadu jądra atomu uranu:
Zadanie 1

Zapisz reakcję rozpadu dla
–
–
toru (232)
radu (226)
Neutron - proton
Rozpad beta


Jest to przemiana jądrowa, której skutkiem jest
przemiana nukleonu w inny nukleon.
Wyróżnia się dwa rodzaje tego rozpadu:
–
–

rozpad β − (beta minus)
rozpad β + (beta plus)
W wyniku tego rozpadu zawsze wydzielana jest
energia, którą unoszą produkty rozpadu. Część
energii rozpadu może pozostać zmagazynowana w
jądrze w postaci energii jego wzbudzenia, dlatego
rozpadowi beta towarzyszy często emisja
promieniowania gamma.
Rozpad beta 

Polega na przemianie jądrowej, w wyniku
której neutron zostaje zastąpiony protonem.
W rezultacie w wyniku rozpadu beta minus
powstaje elektron i antyneutrino
elektronowe.
Neutrino



Neutrino – cząstka elementarna
Ma zerowy ładunek elektryczny. Neutrina
występują jako cząstki podstawowe w
Modelu Standardowym.
Doświadczenia przeprowadzone w ostatnich
latach wskazują, że neutrina mają niewielką,
bliską zeru masę.
Antyneutrino



Antyneutrino, antycząstka neutrina.
Ma ładunek elektryczny zero i
prawdopodobnie masę równą zeru
Antyneutrino różni się od neutrina tzw.
skrętnością. Antyneutrino jest prawoskrętne,
neutrino - lewoskrętne.
Zadanie 2

Zapisz reakcje rozpadu beta - dla:
–
–
Na
H
Rozpad beta -
Rozpad beta +


Polega na przemianie protonu w neutron
wewnątrz jądra.
Powstaje pozyton (pozytron) i neutrino
elektronowe
Pozyton


Pozyton, antyelektron (nazywany też
pozytronem) – elementarna cząstka
antymaterii oznaczana symbolem e+, będąca
antycząstką elektronu.
Jej ładunek elektryczny jest równy +1
(jednostce ładunku elementarnego), masa
jest równa masie elektronu.
Zadanie 3

Zapisz reakcje rozpadu beta + dla:
–
–
C
Na
Rozpad beta
Akcelerator
Prawo rozpadu promieniotwórczego

Prawo rozpadu naturalnego – to zależność
określająca szybkość ubywania pierwotnej
masy substancji zbudowanej z jednego
rodzaju cząstek, która ulega naturalnemu,
spontanicznemu rozpadowi.
Czas połowicznego rozpadu

Czas po którym w stanie początkowym
pozostaje połowa masy próbki
nazywa się czasem połowicznego rozpadu
Prawo rozpadu promieniotwórczego


N=N0 (1/2)t/T
N=N0 2 –t/T
N – liczba jąder promieniotwórczych, które
pozostały w próbce
N0 -liczba jąder promieniotwórczych w chwili
początkowej
T – czas połowicznego rozpadu
t – czas obserwacji
Bekerel





Bekerel, Bq to jednostka miary aktywności
promieniotwórczej w układzie SI
Próbka ma aktywność 1 Bq gdy zachodzi w
niej jeden rozpad promieniotwórczy na
sekundę.
A=ΔN/ Δt
A-aktywność Bq
ΔN – liczba rozpadów
Datowanie radiowęglowe


Datowanie radiowęglowe to metoda badania wieku
przedmiotów oparta na pomiarze proporcji między
izotopem promieniotwórczym węgla 14C a izotopami
trwałymi 12C i 13C.
Metoda dostępna w wielu laboratoriach, również w
Polsce, opracowana została przez Willarda
Libby'ego i jego współpracowników w 1949. Libby
otrzymał za tę pracę nagrodę Nobla w dziedzinie
chemii w 1960 roku.
Datowanie radiowęglowe

By określić kiedy nastąpiło pobranie węgla z
atmosfery do fotosyntezy i budowy danego
organizmu, należy zmierzyć proporcję izotopu węgla
14C do całej zawartości węgla w badanych
pozostałościach organizmu lub materiałów
pochodzących z tego organizmu (np. drewna lub
skóry). Następnie trzeba obliczyć, jak dawno temu
próbka miała proporcje izotopów równe wówczas
proporcji atmosferycznej.
Download