zgłoszenie tematu pracy dyplomowej

advertisement
Zgłoszenie tematu pracy dyplomowej na studiach 1-go stopnia (inżynierskiej)
w roku akademickim 2013/2014 (semestr dyplomowy – zimowy 2014/2015)
Temat:
Zastosowanie pasywnych dawkomierzy indywidualnych
do szacowania dawek od promieniowania beta
Opiekun naukowy:
Dr Maria Kowalska, mgr inż. Krzysztof Ciupek, mgr inż. Dariusz Aksamit
Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej; [email protected], 22 811 00 11
(imię i nazwisko, tytuł naukowy, instytucja, e-mail, tel.)
Kierujący pracą dyplomową pracownik Wydziału Fizyki PW:
Prof. dr hab. Jan Pluta, Wydział Fizyki, [email protected], pok. 117c, tel: 22 234 7375
(należy podać, jeśli temat jest zgłaszany przez osobę nie będącą pracownikiem Politechniki Warszawskiej)
Praca dyplomowa związana jest ze specjalnością:
(należy zaznaczyć jedną lub więcej specjalności)
....X.. Fizyka komputerowa
....X.. Fizyka medyczna
Opis pracy:
Laboratorium Wzorcowania Przyrządów Dozymetrycznych i Radonowych w CLOR jako jedyne
w Polsce pomyślnie przeszło proces akredytacji wzorcowego stanowiska promieniowania beta.
Stanowiskiem tym jest wzorzec wtórny BSS 2 (Beta Secondary Standard), produkcji QSA Global
GmbH, wyposażony w trzy źródła β-promieniotwórcze: Pm-147 o średniej energii promieniowania
beta równej 0,06MeV, Kr-85 o średniej energii promieniowania beta równej 0,24MeV oraz Sr-90/Y90 o średniej energii promieniowania beta równej 0,8MeV. Dzięki tak unikalnej w skali kraju
aparaturze i opracowanej metodyce możliwe jest wzorcowanie odpowiednich dawkomierzy
indywidualnych i badanie ich odpowiedzi energetycznej jak i kątowej w polu promieniowania beta.
Prowadzenie prawidłowego monitoringu indywidualnego ma szczególne znaczenie przy obecnie
zauważalnym wzroście zastosowań beta-emiterów w medycynie oraz planowanym rozwojem
energetyki jądrowej.
Problem inżynierski z zakresu fizyki technicznej, którego rozwiązanie ma opracować
dyplomant:
Celem pracy jest wykonanie badań na stosowanych w CLOR pasywnych dawkomierzach
indywidualnych i określeniu ich odpowiedzi energetycznej i kątowej.
Zadania studenta z tym związane będą następujące:
 Przygotowanie stanowiska pomiarowego spełniające wymogi właściwej geometrii pomiaru
 Wykonanie serii pomiarów z użyciem zadanych źródeł oraz mierników
 Opracowanie wyników – wyznaczenie odpowiedzi energetycznej i kątowej wzorcowanych
dawkomierzy w polu promieniowania beta
Bibliografia:



ISO 6980-1:2006,. International Organization for Standardization, Nuclear energy – Reference
beta particle radiation – Part 1: Methods of production (2006).;
PN-ISO 6980-2:2008, Energia jądrowa – Wzorcowe promieniowanie beta. Część 2: Zasady
wzorcowania dotyczące podstawowych wielkości określających pole promieniowania;
ISO 6980-3:2006 International Organization for Standardization, Nuclear energy – Reference
beta particle radiation – Part 3: Calibration of area and personal dosemeters and the
determination of their response as a function of beta radiation energy and angle of incidence
(2006)
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards