Uploaded by User2150

D.Goleman - Inteligencja emocjonalna

advertisement
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
Sukces w Ŝyciu zaleŜy nie tylko od intelektu, lecz teŜ
umiejętności kierowania emocjami
PrzełoŜył: Andrzej Jankowski
Konsultacja Naukowa: prof.dr.hab Irena Obuchowska
Copyright 1995 by Daniel Goleman
Copyright 1997 for polish edition by Media Rodzina of Poznań, Inc.
Copyright 1997 for polish translation by Andrzej Jankowski
Media Rodzina of Poznań
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
Dla Tary,
Źródła mądrości emocjonalnej
2
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
Spis Treści
Przedmowa do wydania polskiego................................................................................................4
Postulat Arystotelesa....................................................................................................................5
Część I MÓZG EMOCJONALNY................................................................................................10
Rozdział I Po co nam emocje ?.................................................................................................11
Rozdział II Anatomia porwania emocjonalnego...................................................................20
Część II NATURA INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ ............................................................34
Rozdział III Kiedy mądry jest głupi ........................................................................................35
Rozdział IV Poznać siebie..........................................................................................................46
Rozdział V Niewolnik namiętności..........................................................................................54
Rozdział VI Mistrzowska zdolność..........................................................................................72
Rozdział VII Korzenie empatii..................................................................................................87
Rozdział VIII Sztuka współŜycia.............................................................................................99
Część III INTELIGENCJA EMOCJONALNA STOSOWANA ...............................................112
Rozdział IX Bliscy wrogowie ..................................................................................................113
Rozdział X Kierowanie z sercem ............................................................................................129
Rozdział XI Umysł i medycyna ..............................................................................................142
Część IV PRZEDZIAŁY MOśLIWOŚCI....................................................................................161
Rozdział XII Kociołek rodzinny..............................................................................................162
Rozdział XIII Uraz i ponowne uczenie się ............................................................................171
Rozdział XIV Temperament nie jest wyrokiem przeznaczenia .........................................184
Część V WYKSZTAŁCENIE EMOCJONALNE .......................................................................195
Rozdział XV Koszt analfabetyzmu emocjonalnego .............................................................196
Dodatek A Czym jest emocja? ................................................................................................244
Dodatek B Znamiona umysłu emocjonalnego .....................................................................246
Dodatek C Mechanizm powstawania strachu......................................................................251
Dodatek D Zespół Fundacji W. T. Granta: Aktywne składniki programów prewencji.254
Dodatek E Program nauki samowiedzy................................................................................255
Dodatek F Społeczne i emocjonalne uczenie się. Rezultaty ...............................................256
Podziękowania ..............................................................................................................................261
3
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
Przedmowa do wydania polskiego
PISAŁEM Inteligencję emocjonalną w poczuciu głębokiego kryzysu społecznego w Ameryce,
wyznaczonego gwałtownym wzrostem brutalnych przestępstw, samobójstw, narkomanii i innych
wskaźników zapaści emocjonalnej, szczególnie wśród młodzieŜy. Moim zdaniem receptą na te
dolegliwości publiczne jest poświęcenie większej uwagi emocjonalnym i społecznym
umiejętnościom naszych dzieci i naszym własnym oraz intensywniejsze kształcenie i doskonalenie
tych przymiotów ludzkiego serca.
Moi polscy przyjaciele twierdzą, Ŝe w ich Ŝyciu społecznym niewiele moŜna znaleźć podobieństw
do kryzysu społecznego w Ameryce, Ŝe polska kultura, historia i problemy są odmienne. A mimo
to moja recepta dla Polski jest podobna.
Wiem bowiem od moich polskich przyjaciół, Ŝe Ŝyją w atmosferze coraz większego zagroŜenia
brutalną przestępczością oraz Ŝe muszą stawiać czoło wyzwaniom demokracji, w której
inteligencja emocjonalna ma zasadnicze znaczenie dla rozwoju zdrowych stosunków
obywatelskich. W przeciwnym razie poczucie alienacji społecznej moŜe pewnego dnia
doprowadzić do powaŜniejszych zaburzeń w tkance Ŝycia społecznego.
We współczesnych społeczeństwach istnieją coraz powszechniejsze tendencje do zwiększania
autonomii jednostki, czego skutkiem jest rosnąca rywalizacja - niekiedy brutalna, co moŜemy
obserwować w szkołach wyŜszych i innych miejscach pracy - oraz zanikająca solidarność,
prowadząca do izolacji i uwiądu powiązań społecznych. Ta powolna dezintegracja społeczeństwa,
wzrost egoizmu i bezwzględności następują w czasach, w których realia ekonomiczne i społeczne
wymagają coraz pełniejszego współdziałania i wzajemnej troski.
Atmosferze pogarszającego się samopoczucia ogółu społeczeństwa towarzyszą oznaki
narastającego kryzysu emocjonalnego. Kiedy to piszę, gazeta lokalna donosi, Ŝe młodzi ludzie w
Polsce czarno widzą swoją przyszłość, poniewaŜ gospodarka rynkowa przyniosła ze sobą wielkie
bezrobocie, Ŝe - mimo iŜ gospodarka polska naleŜy do najzdrowszych w Europie Środkowej pogorszyły się warunki Ŝyciowe, a wzrostowi przedsiębiorczości towarzyszy poczucie coraz
większej niepewności.
Takie tendencje społeczne i emocjonalne są wczesnymi ostrzeŜeniami, świadczącymi o pilnej
potrzebie opanowania abecadła emocjonalnego, podstawowych umiejętności ludzkiego serca. W
naszej epoce są one nie mniej waŜne niŜ umiejętności intelektualne, równowaŜąc racjonalizm
współczuciem. Alternatywą dla nich jest zuboŜony intelekt, ster, na którym nie moŜna zbytnio
polegać w zmiennych czasach. Głowa i serce potrzebują się wzajemnie.
Za tak powaŜnym traktowaniem emocji przemawiają odkrycia neurologii. Dostarczają nam one
krzepiących wieści. Mówią, Ŝe jeśli poświęcimy więcej uwagi inteligencji emocjonalnej podniesieniu samoświadomości, skuteczniejszemu panowaniu nad ogarniającymi nas przykrymi
uczuciami, zachowaniu optymizmu i wytrwałości mimo niepowodzeń, rozwijaniu zdolności
empatii i troskliwości, współpracy oraz nawiązywaniu i podtrzymywaniu poprawnych
stosunków z innymi - to moŜemy spoglądać w przyszłość z większą nadzieją.
Daniel Goleman
4
Postulat Arystotelesa
BYŁO nieznośnie parne sierpniowe popołudnie w Nowym Jorku. W taki dzień koszula lepi się do
ciała, a ludzi ogarnia rozdraŜnienie i ponury nastrój. Wracałem do hotelu. Kiedy wsiadałem do
autobusu na Madison Avenue, zaskoczył mnie kierowca, czarnoskóry męŜczyzna w średnim
wieku, który z przyjaznym uśmiechem zawołał entuzjastycznie: „Cześć! Jak leci?” W ten sam
sposób witał kaŜdego następnego pasaŜera wsiadającego do przedzierającego się z trudem przez
gęsty ruch uliczny autobusu. KaŜdy był tak samo zaskoczony jak ja, a poniewaŜ posępny nastrój
tego dnia udzielił się wszystkim, tylko nieliczni odpowiadali na jego pozdrowienie.
Jednak w miarę jak autobus pełzł przez zapchaną sznurami pojazdów sieć ulic, w jego wnętrzu
następowała powolna, niemal magiczna przemiana. Kierowca wygłaszał z myślą o naszym
poŜytku nie kończący się monolog, Ŝywo i barwnie komentując sceny przesuwające się za oknami:
„W tym sklepie jest fantastyczna wyprzedaŜ, w tamtym muzeum cudowna wystawa... a
słyszeliście o tym nowym filmie, który właśnie zaczęli grać w kinie za rogiem?” Jego zachwyt nad
bogatymi moŜliwościami, które oferowało miasto, był zaraźliwy. KaŜdy, zanim wysiadł, zdąŜył
otrząsnąć się z przygnębienia otaczającego go niczym skorupa i kiedy kierowca krzyczał: „Na
razie, Ŝyczę przyjemnego dnia!”, uśmiechał się w odpowiedzi.
Od tamtego wydarzenia minęło blisko dwadzieścia lat, ale nadal tkwi ono w mojej pamięci. Byłem
wówczas tuŜ po doktoracie z psychologii, ale w owych latach nauka ta nie poświęcała wiele
uwagi takim przemianom ani ich przyczynom. Psychologia nie wiedziała nic albo prawie nic o
mechanice emocji. Mimo to, wyobraŜając sobie rozprzestrzeniające się po całym mieście wirusy
dobrych uczuć, które musieli rozsiewać pasaŜerowie opuszczający ów autobus, zrozumiałem, Ŝe
jego kierowca jest swego rodzaju orędownikiem pokoju, posiadającym magiczną niemal moc
przekształcania przepełniającej pasaŜerów draŜliwości i posępności w cieplejsze uczucia i
skłaniania ich do tego, by choć trochę otworzyli swe serca. W jaskrawym kontraście z tym
wydarzeniem sprzed dwudziestu lat pozostają takie oto choćby wiadomości z gazety z bieŜącego
tygodnia:
•
W miejscowej szkole dziewięciolatek dopuszcza się aktów wandalizmu, oblewając farbą
ławki, komputery i drukarki oraz uszkadzając samochód stojący na szkolnym parkingu.
Powód: paru trzecioklasistów nazwało go „dzidziusiem”, postanowił więc udowodnić im,
do czego jest zdolny.
•
Przypadkowe zderzenie dwóch nastolatków w tłumie tłoczącym się przed klubem
rapowym na Manhattanie doprowadziło do przepychanki, która zakończyła się tym, Ŝe
jeden z odepchniętych wyciągnął pistolet automatyczny kalibru 38 i zaczął strzelać na
oślep. Ośmiu nastolatków odniosło rany. Dziennikarz relacjonujący to zdarzenie zauwaŜa,
Ŝe podobne strzelaniny spowodowane drobnymi oznakami lekcewaŜenia odbieranymi
jako wyraz braku szacunku stały się w ostatnich latach powszechnym zjawiskiem w całym
kraju.
•
Raport donosi, Ŝe sprawcami 57 procent morderstw popełnionych na dzieciach poniŜej
dwunastego roku Ŝycia są ich naturalni lub przybrani rodzice. Prawie połowa z nich
tłumaczy, Ŝe „starali się po prostu nakłonić dziecko do posłuszeństwa”. Powodem owych
pobić ze skutkiem śmiertelnym były najczęściej takie „złe zachowania”, jak blokowanie
przez dziecko dostępu do telewizora, jego płacz albo pobrudzenie pieluszki.
•
Młody Niemiec staje przed sądem oskarŜony o podpalenie zamieszkanego przez Turków
domu. W poŜarze zginęło pięć kobiet i dziewcząt. OskarŜony jest członkiem ugrupowania
neonazistowskiego. Opowiada o niemoŜności utrzymania się w pracy, o piciu, o
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
obwinianiu za własne niepowodzenia obcokrajowców. Ledwie słyszalnym głosem mówi:
„Nie przestaje mnie dręczyć myśl o tym, co zrobiliśmy i jest mi ogromnie wstyd”.
KaŜdego dnia docierają do nas podobne doniesienia o zaniku kultury, wraŜliwości i uprzejmości,
o stale wzrastającym poczuciu zagroŜenia, o złych impulsach, które rozładowują się w napadach
furii. W rzeczywistości ukazują one jedynie powiększony obraz tego, co odczuwamy w naszym
Ŝyciu codziennym i dostrzegamy u otaczających nas ludzi - obraz emocji wymykających się spod
kontroli. Nikt z nas nie jest uodporniony na owe gwałtowne przypływy niepohamowanej złości i
następującego po nich Ŝalu; w taki czy inny sposób pojawiają się one w Ŝyciu wszystkich.
W ostatnich dziesięciu latach obserwujemy stały napływ podobnych doniesień świadczących o
coraz większym niedostosowaniu emocjonalnym, desperacji, lekkomyślności i szaleńczych
zachowaniach w naszych rodzinach, społecznościach i Ŝyciu zbiorowym. Odnotowujemy
narastającą wściekłość i rozpacz znajdującą takŜe swój wyraz w cichej samotności dzieci z
kluczami zawieszonymi na szyi i pozostawianymi z telewizorem w roli opiekuna, w bólu dzieci
porzuconych, zaniedbanych czy maltretowanych, w skrytych w czterech ścianach mieszkania
ohydnych aktach przemocy i znęcania się nad małŜonkami. Gwałtowny wzrost liczby
przypadków depresji na całym świecie oraz zjawiska świadczące o narastającej fali agresji nastolatki z rewolwerami i pistoletami w szkołach, kończące się strzelaniną wypadki na szosach,
niezadowoleni pracownicy masakrujący swych byłych kolegów i szefów - wskazują na zataczającą
coraz szersze kręgi emocjonalną zapaść. W ostatniej dekadzie weszły do codziennego słownika
takie określenia jak wykorzystywanie emocjonalne, ostrzelanie z jadącego samochodu i wstrząs
pourazowy, a Ŝyczliwy potoczny zwrot „Miłego dnia!” ustąpił miejsca gniewnemu i zaczepnemu
„To będzie twój ostatni dzień! ∗
KsiąŜka ta jest przewodnikiem wskazującym, jak znaleźć sens w tym bezsensie. Jako psycholog, a
przez ostatnich dziesięć lat równieŜ jako dziennikarz „The New York Timesa”, śledziłem postępy
w naukowym poznaniu i zrozumieniu sfery irracjonalności. Patrząc z tej perspektywy,
dostrzegłem dwie przeciwstawnie tendencje - z jednej strony, stałe pogarszanie się naszego Ŝycia
emocjonalnego, z drugiej, pewne budzące nadzieję środki zaradcze.
Dlaczego zająłem się tym właśnie teraz
W ostatniej dekadzie, mimo napływu opisanych wyŜej złych wieści, byliśmy świadkami
niesłychanego rozkwitu naukowych badań nad emocjami. Najbardziej ekscytujące są obrazy
pracującego mózgu, których ujrzenie umoŜliwiły takie nowoczesne metody, jak techniki
tomografii komputerowej. Po raz pierwszy w historii naszego gatunku ukazały one to, co zawsze
pozostawało głęboką tajemnicą, a mianowicie: jak właściwie działa ta niezwykle skomplikowana
masa komórek w chwilach, gdy myślimy i czujemy, snujemy wyobraŜenia i marzenia lub śnimy.
Zalew danych neurobiologicznych pozwolił nam lepiej zrozumieć, w jaki sposób ośrodki
mózgowe wprawiają nas we wściekłość lub skłaniają do wylewania łez oraz jak na naszą dolę i
niedolę reagują starsze części mózgu, które motywują nas do miłości i do walki. Dzięki owej
bezprecedensowej jasności obrazu działania emocji wraz z ich wszystkimi wadami pojawiły się w
centrum zainteresowania pewne nowe środki zaradcze umoŜliwiające nam wyjście ze zbiorowego
kryzysu emocjonalnego.
Z napisaniem tej ksiąŜki, będącej pokłosiem owych badań, musiałem poczekać, aŜ ich wyniki
staną się wystarczająco kompletne. Chwila ta nadeszła tak późno dlatego, Ŝe nauka odnosiła się
∗ „Make my day” zamiast potocznego grzecznościowego „Have a nice day”; w ten sposób Clint Eastwood grający w filmie „Brudny Harry brutalnego policjanta zwracał się do swoich
oponentów, co miało znaczyć: „Rób coś, Ŝeby mój dzień był interesujący, kiedy do ciebie strzelam” - przyp. red.
6
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
do miejsca uczuć w Ŝyciu psychicznym z zaskakującym lekcewaŜeniem, pozostawiając
odkrywanie kontynentu emocji przyszłym badaczom. W pustkę tę wdarła się rychło fala ksiąŜek z
rodzaju „pomóŜ sobie sam”, wypełniając ją zamętem rad udzielanych w dobrej wierze, ale
opierających się w najlepszym wypadku na opiniach klinicystów i w większości pozbawionych
jakichkolwiek podstaw naukowych. Teraz nauka moŜe wreszcie odpowiedzieć autorytatywnie na
owe pilne i niepokojące pytania dotyczące najbardziej irracjonalnych sfer naszej psychiki i
nakreślić w miarę precyzyjnie mapę ludzkiego serca.
Mapa ta stanowi wyzwanie dla wszystkich, którzy przyjmują wąską definicję inteligencji,
dowodząc, Ŝe jej iloraz jest czymś genetycznie określonym i danym z góry, czego nie moŜe
zmienić doświadczenie Ŝyciowe, a nasz los i nasze Ŝycie wyznaczone są w duŜym stopniu przez
zdolności, których jest on miarą. Argument ten pomija bardziej istotne pytanie: co moŜemy
zmienić w naszych dzieciach, aby lepiej wiodło im się w Ŝyciu? Jakie czynniki wchodzą w grę w
sytuacjach, kiedy osoby o wysokim ilorazie inteligencji zawodzą, a osoby o miernych wynikach
tego ilorazu radzą sobie nadspodziewanie dobrze? Upierałbym się przy twierdzeniu, Ŝe
wspomniane róŜnice są spowodowane poziomem zdolności określanych tutaj mianem inteligencji
emocjonalnej - do których naleŜą: samokontrola, zapał, wytrwałość i zdolność motywacji. A
umiejętności tych, jak się przekonamy, moŜna dzieci nauczyć, dając im tym samym większą
szansę wykorzystania potencjału intelektualnego wygranego na loterii genetycznej.
Do stworzenia im tej moŜliwości skłania nas silny imperatyw moralny. śyjemy w czasach, kiedy
coraz szybciej zdaje się zanikać tkanka Ŝycia społecznego, coraz bardziej rwą się spajające ludzi
więzi, a egoizm, przemoc i bezduszność wydają się rozkładać podstawowe dobra wspólnej
egzystencji. Znaczenie inteligencji emocjonalnej wynika z powiązań istniejących między
uczuciami, charakterem i instynktem moralnym. Jest coraz więcej dowodów na to, Ŝe
podstawowe postawy etyczne wywodzą się z leŜących u ich podłoŜa moŜliwości emocjonalnych.
Emocje przejawiają się przede wszystkim w postaci impulsów, źródłem zaś wszystkich impulsów
jest uczucie, które musi wyrazić się w działaniu. Osoby, które zdane są na łaskę i niełaskę
impulsów, którym brakuje zdolności samokontroli, cierpią na swego rodzaju deficyt moralny,
poniewaŜ zdolność panowania nad impulsami jest podstawą woli i charakteru. Z tej samej
przyczyny korzenie altruizmu tkwią w empatii, czyli zdolności wczuwania się w emocje innych
osób, natomiast brak zrozumienia dla potrzeb innej osoby i niezdolność pojęcia jej rozpaczy
prowadzą do nieliczenia się z nią. A jeśli istnieją jakieś dwie postawy moralne, które są
szczególnie potrzebne w naszych czasach, to z całą pewnością są nimi właśnie opanowanie i
współczucie.
Nasza podróŜ
W ksiąŜce tej słuŜę za przewodnika w podróŜy przez odkrycia naukowe dające nam wgląd w
emocje. Jej celem jest umoŜliwienie lepszego zrozumienia niektórych z najbardziej kłopotliwych
sytuacji w naszym Ŝyciu i w otaczającym nas świecie po to, by zrozumieć, co to znaczy włączyć
inteligencję do emocji i jak to zrobić. Pomóc nam moŜe juŜ samo zrozumienie tego, poniewaŜ
uczynienie przedmiotem poznania sfery uczuć ma na nią wpływ nieco podobny do tego, jaki
wywiera obserwator zjawisk zachodzących na kwantowym poziomie w fizyce, przez sam fakt
obserwowania zmieniający to, co obserwuje.
Naszą podróŜ zaczynamy w Części I ksiąŜki od nowych odkryć w dziedzinie emocjonalnej
architektury mózgu, wyjaśniających najbardziej kłopotliwe momenty w naszym Ŝyciu, kiedy to
uczucie zagłusza wszelkie racjonalne argumenty. Zrozumienie wzajemnego oddziaływania
struktur mózgowych, które rządzą naszym postępowaniem w chwilach szału i trwogi albo
uniesienia i radości, mówi duŜo o tym, w jaki sposób uczymy się nawyków emocjonalnych, które
mogą niweczyć nasze najlepsze intencje, jak równieŜ o tym, co moŜemy zrobić, aby stłumić nasze
7
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
destrukcyjne czy autodestrukcyjne impulsy emocjonalne. Co najwaŜniejsze, przedstawione tam
dane neurobiologiczne sugerują, Ŝe istnieją moŜliwości kształtowania nawyków emocjonalnych u
naszych dzieci.
W Części II zobaczymy, jak odkryte przez neurologów czynniki kształtują podstawową
umiejętność Ŝyciową zwaną inteligencją emocjonalną, a więc zdolność hamowania impulsów
emocjonalnych, odczytywania najskrytszych uczuć innych osób, gładkiego układania sobie
stosunków międzyludzkich - jak ujął to Arystoteles - rzadką umiejętność „złoszczenia się na
właściwą osobę, we właściwym stopniu i właściwym momencie, we właściwym celu i we
właściwy sposób.” (Czytelnicy, których nie interesują szczegóły neurobiologiczne, mogą przejść
od razu do tej części.)
W tym rozszerzonym modelu „bycia inteligencji”, emocje zajmują centralne miejsce wśród
potrzebnych w Ŝyciu uzdolnień.
W Części III analizujemy niektóre kluczowe róŜnice wynikające z posiadania lub nieposiadania
wspomnianych uzdolnień, wskazując, w jaki sposób pomagają utrzymać związki z najbardziej
cenionymi przez nas osobami albo jak ich brak niszczy owe związki, jak siły rynkowe, które
przekształcają nasze Ŝycie zawodowe, uzaleŜniają w niespotykanej dotąd mierze sukcesy w pracy
od inteligencji emocjonalnej oraz dlaczego toksyczne emocje stwarzają identyczne zagroŜenie dla
naszego zdrowia fizycznego jak wypalanie kilku paczek papierosów dziennie, gdy tymczasem
równowaga emocjonalna pomaga nam zachować zdrowie i szczęście i osiągnąć powodzenie.
KaŜdy z nas otrzymuje w dziedzictwie genetycznym pewien zespół cech emocjonalnych, które
określają nasz temperament. Jednak wchodzące tu w grę połączenia mózgowe są niezwykle
elastyczne, a zatem nie jesteśmy skazani na taki czy inny temperament. Jak pokazuje Część IV,
lekcje emocji, których uczymy się jako dzieci w domu i w szkole, kształtują obwody emocjonalne,
sprawiając, Ŝe lepiej, lub gorzej, opanowujemy podstawy inteligencji emocjonalnej. Znaczy to, Ŝe
dzieciństwo i dojrzewanie są okresami krytycznymi dla tworzenia się zasadniczych nawyków
emocjonalnych, które kierują naszym Ŝyciem, i Ŝe dają one szanse na nauczenie dziecka tego, co w
tym zakresie jest poŜądane.
Część V przedstawia niebezpieczeństwa, na jakie naraŜa się osoba, która w procesie dojrzewania
nie zdoła przyswoić sobie umiejętności panowania nad sferą emocji. Ukazuje, jak deficyt
inteligencji emocjonalnej zwiększa naszą podatność na całą gamę zagroŜeń: od depresji, poprzez
skłonność do stosowania przemocy, aŜ do zaburzeń łaknienia i narkomanii. Omawia równieŜ
osiągnięcia pionierskich szkół uczących dzieci emocjonalnych i społecznych umiejętności, które
potrzebne są im, by mogły w przyszłości prowadzić przyzwoite Ŝycie.
Najbardziej chyba niepokojące z przedstawionych w tej ksiąŜce danych pochodzą z wielkiej liczby
ankiet przeprowadzonych wśród rodziców i nauczycieli. Ukazują one ogólnoświatowe „dąŜenia”
do tego, by obecne pokolenie dzieci było bardziej niespokojne niŜ poprzednie, by dzieci były
bardziej samotne, przygnębione, nerwowe, skłonne do martwienia się, bardziej impulsywne i
agresywne, by łatwiej wpadały w złość i trudniej dawały się utemperować.
Jeśli jest na to jakieś lekarstwo, to musi nim być sposób przygotowania naszego potomstwa do
Ŝycia. Jak dotąd pozostawiamy bowiem emocjonalną edukację naszych dzieci przypadkowi, co
daje coraz bardziej zgubne wyniki. Jedynym rozwiązaniem jest nowe spojrzenie na zadania
szkoły, na to, co moŜe ona zrobić, by wychować i ukształtować całego człowieka, zajmując się
jednocześnie jego umysłem i sercem. KsiąŜkę kończy przegląd innowacyjnych metod
stosowanych przez nauczycieli chcących nauczyć dzieci podstaw inteligencji emocjonalnej. Jestem
pewien, Ŝe nadejdzie dzień kiedy programy kształcenia obejmować będą rutynowe uczenie
podstawowych ludzkich umiejętności, takich jak samoświadomość, samokontrola i empatia oraz
sztuka słuchania, rozwiązywania konfliktów i współdziałania.
8
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
W Etyce nikomachejskiej, filozoficznym traktacie o cnocie, charakterze i dobrym Ŝyciu, Arystoteles
nawołuje do inteligentnego kierowania naszym Ŝyciem emocjonalnym. Dobrze wykorzystane
własne namiętności są źródłem mądrości; kierują naszym myśleniem, wyznaczają poŜądane
wartości, zapewniają nam przetrwanie. Mogą jednak łatwo sprowadzić nas na manowce i zdarza
się to stanowczo zbyt często. W ujęciu Arystotelesa problem polega nie na naszym emocjonalnym
reagowaniu, ale na odpowiedniości emocji i jej wyrazu. Pytanie brzmi: jak włączyć inteligencję do
naszych emocji i przywrócić kulturę i uprzejmość w codziennych kontaktach, a troskę w Ŝyciu
społecznym?
9
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
Część I
MÓZG EMOCJONALNY
10
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
Rozdział I
Po co nam emocje ?
Dobrze widzi się tylko sercem. NajwaŜniejsze jest niewidoczne dla oczu.
Antoine de Saint-Exupery, Mały ksiąŜę*
* Cytat z pol. przekładu Jana Szwykowskiego, Warszawa 1988, s. 65.
ZASTANÓWMY SIĘ nad ostatnimi chwilami Ŝycia Gary’ego i Mary Jane Chaunceyów,
małŜeństwa całkowicie oddanego swej jedenastoletniej córce Andrei przykutej na skutek
poraŜenia mózgowego do fotela na kółkach. Rodzina Chaunceyów podróŜowała przez bagniste
tereny Luizjany pociągiem Amtraku, który stoczył się do rzeki z mostu uszkodzonego przez
przepływającą pod nim barkę. Myśląc przede wszystkim o córce, Chaunceyowie robili, co mogli,
aby ocalić ją z pogrąŜającego się w odmętach rzeki pociągu. Udało im się jakoś podać Andreę
przez okno ratownikom. Potem, wraz z tonącym wagonem, zniknęli na zawsze pod powierzchnią
wody5.
Historia Andrei i jej rodziców, których ostatnim, heroicznym czynem było ocalenie dziecka, jest
przykładem niemal mitycznej odwagi. Takie przypadki poświęcenia się rodziców dla uratowania
potomstwa przed śmiercią zdarzały się bez wątpienia niezliczoną liczbę razy w historii i
prehistorii rodzaju ludzkiego i nawet jeszcze wcześniej w długim okresie ewolucji naszego
gatunku6. Z punktu widzenia ewolucjonistów takie poświęcenie własnego Ŝycia przez rodziców
dla dobra potomstwa zapewnia „sukces reprodukcyjny” i słuŜy przekazaniu ich genów
przyszłym pokoleniom. Jednak z punktu widzenia rodzica podejmującego w krytycznej chwili
desperacką decyzję nie jest to nic innego niŜ miłość. Dając nam pewne pojęcie o potędze emocji i
celach, którym słuŜą, ten wzorowy akt heroizmu rodziców świadczy o roli, jaką odgrywa
altruistyczna miłość - i wszystkie inne odczuwane przez nas emocje - w ludzkim Ŝyciu7. Sugeruje
on, Ŝe kierują nami nasze najgłębsze uczucia, namiętności i pragnienia i jako nasz gatunek
zawdzięczamy w znacznej mierze swe istnienie ogromnej roli, jaką odgrywają one we wszystkich
ludzkich sprawach. Potęga ich jest niezmierna. Tylko ogromna miłość - potrzeba ocalenia
hołubionego dziecka - mogła przemóc w rodzicach impuls skłaniający przede wszystkim do
ratowania własnej skóry. Z punktu widzenia rozumu ich poświęcenie było zupełnie irracjonalne,
ale z punktu widzenia serca był to jedyny wybór.
Snując rozwaŜania, dlaczego ewolucja wyznaczyła emocjom tak centralną rolę w ludzkiej
psychice, socjologowie wskazują na przewagę porywów serca nad wskazaniami rozumu w takich
jak powyŜej opisana sytuacjach. Powiadają oni, Ŝe emocje kierują nami wtedy, kiedy mamy stawić
5 Associated Press, 15 sierpnia 1993 r.
6 O ponadczasowym charakterze bezinteresownej, gotowej do wszelkich poświęceń miłości świadczy fakt, Ŝe temat ten przewija się w mitach na całym świecie. Opowiadania z cyklu
Jataka, krąŜące w Azji od tysiącleci, zawierają róŜne odmiany takich przypowieści o gotowości do poświęcenia własnego Ŝycia dla ocalenia ukochanej osoby.
7 Miłość altruistyczna i przetrwanie: Teorie ewolucji, które podkreślają płynące z altruizmu korzyści dla przetrwania jednostki, zostały dobrze streszczone w: Malcolm Slavin, Daniel
Kriegman, The Adaptive Design of the Human Psyche, New York: Guilford Press, 1992.
11
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
czoło zadaniom i wyzwaniom zbyt waŜnym, aby zmierzenie się z nimi pozostawić samemu
rozumowi. Dzieje się tak wówczas, gdy zagraŜa nam niebezpieczeństwo, gdy mimo niepowodzeń
z uporem dąŜymy do celu, gdy staramy się zdobyć partnera, gdy zawieramy z nim związek i
tworzymy rodzinę. KaŜda emocja daje nam szczególną, inną od pozostałych gotowość do
działania, kaŜda popycha nas w kierunku zachowań, które okazały się skuteczne w określonych,
powtarzających się sytuacjach, kiedy ludzie musieli sprostać wyzwaniom, jakie rzucało im Ŝycie8.
PoniewaŜ sytuacje takie powtarzały się przez cały okres ewolucji naszego gatunku, znaczenie,
jakie repertuar emocjonalny miał dla naszego przetrwania, zostało potwierdzone faktem
wdrukowania ich w nasz system nerwowy jako wewnętrznych, automatycznych skłonności
ludzkiego serca.
KaŜdy pogląd na naturę człowieka, który ignoruje potęgę emocji, jest bardzo krótkowzroczny. W
świetle nowych ocen i miejsca emocji w naszym Ŝyciu, który kreśli obecnie przed nami nauka,
sama nazwa homo sapiens, gatunek myślący, okazuje się myląca. Jak wszyscy dobrze wiemy z
własnego doświadczenia, gdy przychodzi do podejmowania decyzji i działań, uczucie liczy się tak
samo, a często bardziej niŜ myśl. Posunęliśmy się za daleko w podkreślaniu wartości i znaczenia
tego, co czysto racjonalne i co mierzy iloraz inteligencji w ludzkim Ŝyciu. Bez względu na to, czy
to dobrze czy źle, inteligencja moŜe okazać się bezuŜyteczna, kiedy ogarną nas silne emocje.
Kiedy namiętności górują nad rozumem
Była to tragedia pomyłek. Czternastoletnia Matilda Crabtree chciała po prostu zaŜartować sobie z
ojca i nastraszyć go - wyskoczyła z szafy, krzycząc „Buuu!”, kiedy pewnego ranka rodzice wrócili
do domu z wizyty u znajomych.
Bobby Crabtree i jego Ŝona byli przekonani, Ŝe Matilda spędza tę noc u koleŜanki. Słysząc podczas
wchodzenia do domu dobiegający z wewnątrz hałas, Crabtree sięgnął po pistolet kalibru 357 i
zajrzał do sypialni córki. Kiedy Matilda wyskoczyła z ukrycia, postrzelił ją w szyję. Zmarła
dwanaście godzin później9.
Jednym ze składników emocjonalnego dziedzictwa, które przekazała nam ewolucja, jest strach
mobilizujący do ochrony rodziny przed niebezpieczeństwem. To ten właśnie impuls popchnął
Bobby’ego Crabtree do chwycenia za broń i przeszukania domu w celu znalezienia intruza, który jak mu się wydawało - tam buszował. Strach zmusił go do oddania strzału, zanim zdołał
rozpoznać głos córki. Biologowie-ewolucjoniści przypuszczają, Ŝe tego rodzaju reakcje
automatyczne zostały utrwalone w naszym systemie nerwowym, poniewaŜ w długim i
przełomowym dla naszego gatunku okresie prehistorycznym od nich zaleŜało, czy przeŜyjemy
czy zginiemy. Jeszcze waŜniejsze było to, Ŝe odgrywały one wielką rolę w wypełnianiu
podstawowego zadania ewolucji - zdolności do spłodzenia potomstwa, które mogłoby przejąć te
predyspozycje genetyczne. Jest to gorzka ironia losu w świetle tragedii, która wydarzyła się w
domu państwa Crabtree.
ChociaŜ emocje dobrze i mądrze prowadziły nas przez niewyobraŜalnie długi okres rozwoju, to
nowa rzeczywistość, którą stworzyła cywilizacja, pojawiła się tak gwałtownie, Ŝe powolny proces
ewolucji nie moŜe dotrzymać jej kroku. Pierwsze zbiory praw i zasad etycznych - Kodeks
Hammurabiego, Dziesięć Przykazań Hebrajczyków, edykty króla Aśoki - moŜna interpretować
jako próby okiełznania, poskromienia i oswojenia Ŝycia emocjonalnego. Jak pisze Freud w
8 Znaczna część tego omówienia opiera się na podstawowym artykule Paula Ekmana „An Argument for Basic Emotions”, Cognition and Emotion, 6, 1992, s. 169 - 200. To
spostrzeŜenie jednak powtarzam za artykułem P.N. Johnson-Laird, K. Oatley, zamieszczonym w tym samym numerze tego czasopisma.
9 Postrzelenie Matildy Crabtree: „The New York Times”, Nov. 11, 1994.
12
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
‘’Cywilizacji i jej rozczarowaniach’’, społeczeństwo musi narzucić z zewnątrz reguły, które mają
poskromić Ŝywioły emocjonalne kłębiące się zbyt swobodnie w naszych wnętrzach.
Mimo tych społecznych ograniczeń namiętności co rusz przewaŜają nad rozsądkiem. Ta cecha
ludzkiej natury wynika z podstawowej architektury Ŝycia psychicznego. Ujmując to w kategoriach
biologicznego schematu podstawowego połączenia nerwowego, którego wynikiem są emocje, to,
z czym się rodzimy, działało najlepiej i sprawdzało się przez ostatnich pięćdziesiąt tysięcy (a nie
pięćset, nie mówiąc juŜ o pięciu) ostatnich pokoleń ludzkości. Powolne, celowo działające siły
ewolucji, które ukształtowały nasze emocje, wykonywały dobrze swoje zadania przez milion lat,
natomiast ostatnich dziesięć tysięcy lat - mimo iŜ w tym okresie powstała i szybko rozwinęła się
cywilizacja, a ludzka populacja gwałtownie zwiększyła się w wyniku eksplozji demograficznej z
pięciu milionów do pięciu miliardów - tylko nieznacznie odcisnęło się na naszych biologicznych
szablonach Ŝycia emocjonalnego.
Na szczęście czy nieszczęście oceny wszystkich dotyczących nas osobiście wydarzeń i reakcje na
nie kształtują nie tylko nasze racjonalne osądy czy indywidualne doświadczenia, ale równieŜ
doświadczenia naszych odległych przodków. Ma to niekiedy tragiczne skutki, czego przykładem
są smutne wydarzenia, które rozegrały się w domu państwa Crabtree. Mówiąc krótko, zbyt często
stajemy wobec postmodernistycznych dylematów z emocjonalnym repertuarem przykrojonym na
miarę potrzeb plejstocenu. To kłopotliwe połoŜenie znajduje się w centrum mojej uwagi i jest
sednem niniejszych rozwaŜań.
Bodźce do działania
Pewnego dnia wczesną wiosną jechałem szosą prowadzącą przez przełęcz górską w stanie
Kolorado, kiedy nagle zerwała się zadymka śnieŜna i zasłoniła zupełnie samochód jadący przede
mną. ChociaŜ wytęŜałem wzrok, jak mogłem, nic nie widziałem; wirujące wściekle płatki śniegu
zakryły wszystko szczelną białą zasłoną. Naciskając stopą pedał hamulca, czułem, jak ogarnia
mnie niepokój i słyszałem głośne bicie serca.
Niepokój przerodził się w strach. Zjechałem na pobocze, aby przeczekać zadymkę. Po półgodzinie
śnieg przestał padać i powróciła widoczność. Ruszyłem w dalszą drogę, ale musiałem zatrzymać
się po przejechaniu zaledwie kilkuset jardów, poniewaŜ drogę zagradzała karetka pogotowia, a jej
personel udzielał pomocy pasaŜerowi samochodu, który uderzył w tył jadącego przed nim wozu.
Gdybym kontynuował jazdę podczas śnieŜycy, prawdopodobnie wpadłbym na te samochody.
OstroŜność, do której owego dnia zmusił mnie strach, być moŜe ocaliła mi Ŝycie. Znalazłem się w
stanie, w jakim musi znajdować się królik, zamierając w bezruchu na widok przesuwającego się
nieopodal lisa, albo jaki ogarniał przodka obecnych ssaków kryjącego się przed włóczącym się po
okolicy mastodontem, w stanie, który zmusił mnie do zatrzymania się i wypatrywania
nadchodzącego niebezpieczeństwa.
Wszystkie emocje są w istocie rzeczy bodźcami skłaniającymi nas do działania, szybkimi planami
uratowania albo podtrzymania Ŝycia, w które wyposaŜyła nas ewolucja. Słowo emocja wywodzi
się od łacińskiego czasownika motere, „poruszyć”, natomiast j przedrostek „e-„ oznacza mniej
więcej „ku czemuś”, co sugeruje skłonność do działania zawierającą się w kaŜdej emocji. O tym, Ŝe
emocje stymulują nas do działania, najłatwiej moŜna się przekonać, obserwując zwierzęta albo
dzieci. Tylko u „cywilizowanych” dorosłych moŜna zauwaŜyć ową wielką anomalię w królestwie
zwierząt - emocje, będące pierwszymi bodźcami do działania, oderwane od rzeczywistej reakcji10.
Jak wykazują ich charakterystyczne biologiczne sygnatury (zobacz Dodatek A wyjaśniający
szczegóły „podstawowych” emocji), kaŜda emocja z naszego emocjonalnego repertuaru pełni
10 SpostrzeŜenie Paula Ekmana z Kalifornijskiego Uniwersytetu Stanowego w San Francisco.
13
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
wyjątkową rolę. Dysponując nowymi metodami, które pozwalają zajrzeć w głąb ciała i mózgu,
badacze odkrywają coraz więcej fizjologicznych szczegółów sposobu przygotowywania ciała
przez poszczególne emocje do całkowicie odmiennych rodzajów reakcji711.
•
W złości do rąk napływa krew, dzięki czemu łatwiej jest chwycić za broń albo wymierzyć
cios wrogowi. Wzmaga się rytm uderzeń serca, a zwiększone wydzielanie się takich
hormonów jak adrenalina powoduje przypływ energii wystarczającej do podjęcia
dynamicznego działania.
•
W strachu krew napływa do duŜych mięśni szkieletowych, takich jak mięśnie nóg, dzięki
czemu łatwiej jest rzucić się do ucieczki. Powoduje to odpływ krwi z twarzy, przez co staje
się ona blada (i mamy wraŜenie, Ŝe „krew zamiera nam w Ŝyłach”). Jednocześnie ciało
zastyga, choćby tylko na moment, w bezruchu, być moŜe po to, byśmy mieli czas ocenić,
czy lepszą reakcją nie byłoby ukrycie się. Połączenia w sterujących emocjami ośrodkach
mózgowych uruchamiają napływ fali hormonów, które zmuszają całe ciało do czujności,
sprawiając, Ŝe staje się wraŜliwe na wszelkie zewnętrzne bodźce i gotowe do działania,
natomiast cała uwaga skupia się na bezpośrednim zagroŜeniu, abyśmy mogli lepiej ocenić,
jak na nie zareagować.
•
Do głównych biologicznych zmian zachodzących w naszym organizmie w chwilach
szczęścia naleŜy zwiększona aktywność ośrodka mózgu, który powstrzymuje uczucia
negatywne i powoduje wzrost dostępnej nam energii oraz wyciszenie tych ośrodków,
które generują trapiące i dokuczliwe myśli. Nie pojawiają się jednak Ŝadne szczególne
zmiany fizjologiczne, oprócz uspokojenia, które sprawia, Ŝe ciało szybciej uwalnia się od
biologicznego pobudzenia przygnębiających emocji. To zestawienie czynników wprawia
ciało w ogólny spokój, jak równieŜ wytwarza gotowość i zapał do wykonania
bezpośrednio stojących przed nami zadań oraz dąŜenie do osiągnięcia przeróŜnych celów.
•
Miłość, czułość i zadowolenie seksualne pociągają za sobą pobudzenie układu
przywspółczulnego, co jest fizjologicznym przeciwieństwem mobilizacji organizmu do
walki lub ucieczki powodowanej przez strach i złość. Schemat pobudzenia
przywspółczulnego układu nerwowego, określany równieŜ mianem reakcji relaksacyjnej,
jest zespołem reakcji całego ciała wywołującym stan ogólnego zadowolenia i spokoju,
który ułatwia współpracę.
•
Uniesienie brwi w chwili zaskoczenia pozwala na szersze ogarnięcie spojrzeniem przedpola,
a jednocześnie zwiększa dopływ światła do siatkówki. Dzięki temu dociera do nas więcej
informacji (wizualnej) o niespodziewanym wydarzeniu i pozwala szybciej zorientować się,
co się dzieje i opracować lepszy plan działania.
•
Grymas odrazy jest taki sam u ludzi na całym świecie i wysyła do odbiorcy identyczny
przekaz - coś wstrętnie smakuje lub pachnie albo teŜ jest takie w metaforycznym ujęciu.
Widoczne na twarzy oznaki odrazy - ściągnięta górna warga i lekko zmarszczony nos świadczą, jak zauwaŜył Darwin, o pierwotnym odruchu zamknięcia nozdrzy przed
obrzydliwym zapachem albo wyplucia trującego pokarmu.
7 Niektóre z tych zmian udokumentowane zostały w: Robert W. Levenson, Paul Ekman, Wallace V. Friesen, „Voluntary Facial Action Generates Emotion-Specific Autonomous
Nervous System Activity”, Psycho-physiology 27, 1990. PowyŜsza lista, sporządzona została na podstawie tego artykułu oraz innych źródeł. W chwili obecnej jest ona w pewnym
stopniu oparta na domysłach; wśród naukowców toczy się spór o to, czy kaŜda emocja ma swą specyficzną, dokładną sygnaturę biologiczną. Niektórzy badacze uwaŜają, Ŝe wśród
emocji jest znacznie więcej róŜnic niŜ wzajemnego zachodzenia na siebie albo Ŝe nasza zdolność mierzenia biologicznych korelatów emocji jest jeszcze zbyt mało rozwinięta, abyśmy
mogli przeprowadzić wiarygodne ich rozróŜnienie. W sprawie tego sporu zob.: Paul Ekman, Richard Davidson (red.), Fundamental Questions About Emotions, New York: Oxford
University Press,1994.
14
Daniel Goleman
•
Inteligencja Emocjonalna
Główną funkcją smutku jest niesienie pomocy w pogodzeniu się ze znaczną stratą, taką jak
śmierć kogoś bliskiego albo wielkie rozczarowanie. Smutek powoduje obniŜenie energii i
zapału do podejmowania róŜnych czynności Ŝyciowych, zwłaszcza dających rozrywkę lub
przyjemność, a w miarę jego pogłębiania się i nadchodzenia depresji obniŜa się i ulega
spowolnieniu metabolizm ciała. To wycofanie się, zamknięcie w sobie i introspekcja
stwarzają okazję do opłakania straty albo zawiedzionej nadziei, zrozumienia
konsekwencji, jakie ma to dla naszego Ŝycia i, kiedy powróci energia, zaplanowania
wszystkiego od nowa. Podobna utrata energii mogła sprawiać, Ŝe przygnębieni, a tym
samym bardziej podatni na ciosy, ludzie pierwotni trzymali się bliŜej swych siedzib, gdzie
byli bezpieczniejsi.
Biologiczne popędy działania kształtują następnie nasze doświadczenia Ŝyciowe i kultura. Na
przykład, na całym świecie utrata osoby ukochanej budzi smutek i Ŝal. Jednak sposób okazywania
Ŝalu - publicznego ujawniania emocji albo powstrzymywania ich, by przeŜywać je później
prywatnie - kształtowany jest przez kulturę, podobnie zresztą jak to, jacy konkretnie ludzie
mieszczą się w kategorii „ukochanych osób”, które naleŜy opłakiwać.
Dla wielu pokoleń ludzi Ŝyjących w owym długim okresie ewolucji, kiedy to emocjonalne reakcje
nabierały kształtów, rzeczywistość była z pewnością groźniejsza i surowsza niŜ dla większości ich
potomków Ŝyjących w epoce zapisków historycznych. W owym czasie, kiedy człowiek mógł stać
się w kaŜdej chwili łupem drapieŜnika, kiedy kaprysy natury - takie jak powodzie lub susze oznaczały śmierć głodową, przeŜywało niewiele niemowląt i niewielu ludzi osiągało trzydziesty
rok Ŝycia. Jednak wraz z pojawieniem się rolnictwa i nawet najbardziej podstawowych form
organizacji społecznej szanse przetrwania zaczęły się diametralnie zmieniać. W ostatnich
dziesięciu tysiącach lat, gdy zdobycze te przyjęły się na całym świecie, stale zmniejszał się wpływ
owych okrutnych sił, które tak długo trzymały ludzkość w szachu.
Osłabienie sił, które onegdaj sprawiły, Ŝe nasze reakcje emocjonalne były tak waŜne dla
przetrwania, spowodowało, Ŝe zmniejszył się równieŜ poŜytek płynący z dostosowania się do
nich elementów naszego emocjonalnego repertuaru. Wprawdzie w zamierzchłej przeszłości
pojawiająca się gwałtownie i z byle powodu złość mogła mieć decydujące znaczenie dla
przetrwania człowieka, ale łatwy dostęp do broni automatycznej, jaki mają obecnie
trzynastolatkowie, spowodował, Ŝe nazbyt często staje się ona reakcją o katastrofalnych
skutkach12.
Nasze dwa umysły
Znajoma opowiadała mi o swoim rozwodzie, o bolesnej separacji. Jej mąŜ zakochał się w młodszej
koleŜance z pracy i pewnego dnia nagle oznajmił, Ŝe odchodzi do tej drugiej kobiety. Potem
nastąpiły długie miesiące ostrych walk o dom, o pieniądze i opiekę nad dziećmi. Po paru
miesiącach od zakończenia sprawy mówiła mi, Ŝe rozkoszuje się swą niezaleŜnością, Ŝe cieszy się,
iŜ jest sama. „Po prostu juŜ o nim nie myślę. Nic mnie nie obchodzi”, powiedziała. Ale kiedy to
mówiła, jej oczy w jednej chwili napełniły się łzami.
Te łzy mogły łatwo zostać nie zauwaŜone. Jednak empatyczne zrozumienie tego, Ŝe czyjeś
zaszklone oczy oznaczają, iŜ ten ktoś - wbrew temu, co mówi - jest smutny, jest równie pewne jak
byśmy mieli do czynienia ze słowem drukowanym. To pierwsze jest działaniem naszego
12 Jak ujął to Paul Ekman: „Złość jest najgroźniejszą emocją. Spośród sił niszczących w naszych czasach społeczeństwo sporo związanych jest z szalejąca złością. Jest to ponadto
najmniej obecnie przydatna w przystosowywaniu się do nowych warunków emocja, poniewaŜ wyłącznie mobilizuje do walki. Nasze emocje rozwijały się w czasach, kiedy działając
pod ich wpływem, nie mogliśmy uŜywać takich potęŜnych narzędzi jak dziś. W czasach prehistorycznych, kiedy opanowała cię wściekłość i przez sekundę chciałeś zabić kogoś, to
zrealizowanie tego nie było takie łatwe. Teraz jest.”
15
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
emocjonalnego, to drugie - racjonalnego umysłu. Mamy bowiem dwa umysły i to bynajmniej nie
w sensie metaforycznym. Jeden z nich myśli, drugi zaś czuje.
Te dwa zasadniczo odmienne sposoby poznawania i „rozumowania” splatają się ze sobą, tworząc
nasze Ŝycie psychiczne. Jeden z nich, umysł racjonalny, jest sposobem czy teŜ ośrodkiem
rozumowania bardziej świadomym, rozwaŜnym, zdolnym do zadumy i refleksji, a z jego
działania normalnie zdajemy sobie sprawę. Ale równolegle do niego istnieje inny system
poznawania - impulsywny i potęŜny, nawet jeśli czasami działający nielogicznie, umysł
emocjonalny. (Bardziej szczegółowy opis cech umysłu emocjonalnego przedstawiony jest w
Dodatku B.)
Ta dychotomia - na racjonalne i emocjonalne - odpowiada w przybliŜeniu znanemu z mądrości
ludowej podziałowi na odruchy „serca” i „rozumu”. Wiedzieć czy „czuć w sercu”, Ŝe coś jest
słuszne, oznacza inny rodzaj przekonania, jak gdyby głębszą pewność niŜ analiza umysłu
racjonalnego.
Wzajemny stosunek racji i emocji w naszym umyśle wyznacza pewien stały gradient: im bardziej
intensywne jest uczucie, tym większe panowanie nad naszym umysłem zdobywają emocje i tym
mniej skutecznie oddziaływują nań... racje. Ten układ zdaje się być wynikiem eonów ewolucji
naszego gatunku, która faworyzowała emocje. Po prostu w sytuacjach, kiedy nasze Ŝycie
znajdowało się w niebezpieczeństwie, korzystniej było dać się ponieść emocjom i intuicji i
zareagować natychmiast niŜ zastanawiać się nad tym, co naleŜy zrobić, poniewaŜ mogłoby to nas
kosztować Ŝycie.
Owe dwa umysły, emocjonalny i racjonalny, działają na ogół w ścisłej harmonii, łącząc swoje
zupełnie odmienne sposoby poznawania rzeczywistości we wspólnym zadaniu prowadzenia nas
przez świat i Ŝycie. Zazwyczaj między umysłem emocjonalnym a umysłem racjonalnym panuje
równowaga, emocje dostarczają informacji umysłowi racjonalnemu, wspomagając go tym samym
w jego działaniach, umysł racjonalny natomiast analizuje i niekiedy odrzuca dane umysłu
emocjonalnego. Mimo to oba są na poły niezaleŜnymi władzami, z których kaŜda, jak się
niebawem przekonamy, odzwierciedla działanie innych, aczkolwiek wzajemnie powiązanych
połączeń mózgowych.
W większości sytuacji oba umysły są świetnie skoordynowane: uczucia są waŜne dla myśli, a
myśli dla uczuć. Jednak kiedy ogarnia nas fala namiętności, równowaga przestaje istnieć,
przewagę zdobywa umysł emocjonalny, przytłaczając umysł racjonalny. Tak oto pisał o
odwiecznych zmaganiach rozsądku i emocji szesnastowieczny humanista, Erazm z Rotterdamu:
[...] o ileŜ bogaciej uposaŜył nas Jowisz w czucia niŜ w rozum, nie chcąc, by Ŝycie ludzkie było całkiem
smutne i posępne? Rozumowi do uczuć, to jak łutowi do funta. A prócz tego zapędził Jowisz rozum do
ciasnego kącika w głowie, a całą resztę ciała pozostawił namiętnościom. Następnie zaś przeciw jednemu
temu rozumowi wypuścił jakby dwu najgwałtowniejszych tyranów – gniew, który obwarował się w
grodzisku osierdzia, a więc i w samym źródle Ŝycia, jakim jest serce, i poŜądliwość, co się szeroko panoszy
aŜ do głębi łona.13
Jak rósł mózg
Aby lepiej zrozumieć, jaką potęŜną władzę mają nad myślącym umysłem emocje i dlaczego
uczucie i rozsądek tak często kłócą się z sobą, zastanówmy się nad tym, jak rozwijał się mózg.
Mózg człowieka, ze swymi mniej więcej trzema funtami komórek i płynu mózgowo-rdzeniowego,
jest około trzykrotnie większy od mózgów naszych najbliŜszych kuzynów - naczelnych. W ciągu
milionów lat ewolucji mózg rozwijał się i rozrastał od niŜej połoŜonych, starszych części do
13 Erazm z Rotterdamu, Pochwała głupoty, przeł. E. Jędrkiewicz, Wrocław 1953, s. 34.
16
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
wyŜszych, będących ich swoistym przetworzeniem i udoskonaleniem. (Rozwój mózgu embriona
ludzkiego odzwierciedla z grubsza ten proces ewolucyjny.)
Najstarszą i najbardziej prymitywną częścią mózgu, występującą u wszystkich gatunków, które
mają system nerwowy choć trochę bardziej rozwinięty od minimalnego, jest pień mózgowy,
otaczający szczyt rdzenia kręgowego. Ta pierwotna część mózgu reguluje podstawowe czynności
Ŝyciowe, takie jak oddychanie i metabolizm pozostałych organów oraz kontroluje stereotypowe
reakcje i ruchy. Nie moŜna powiedzieć, by część ta zdolna była do myślenia i uczenia się; jest ona
raczej zespołem zaprogramowanych regulatorów, które „dbają” o to, by ciało funkcjonowało jak
naleŜy i reagowało w sposób zapewniający mu przetrwanie. Mózg ten rządził wszechwładnie w
epoce gadów: wystarczy wyobrazić sobie węŜa sygnalizującego syczeniem groźbę ataku.
Z pnia, tej najstarszej i najbardziej prymitywnej części mózgu, wyłoniły się ośrodki emocjonalne.
Po milionach lat, w wyniku postępującej ewolucji, z ośrodków emocjonalnych powstał mózg
myślący, czyli nowa kora mózgowa∗, wielka masa pozwijanych tkanek, która tworzy jego
wierzchnią warstwę. Fakt, Ŝe myślący mózg powstał z mózgu emocjonalnego, wiele wyjaśnia, jeśli
chodzi o związki między myślą i uczuciem; na długo przed pojawieniem się umysłu racjonalnego
istniał juŜ bowiem umysł emocjonalny.
Najstarszym z korzeni naszego Ŝycia emocjonalnego jest zmysł powonienia albo, ujmując to
bardziej precyzyjnie, komórki znajdujące się w płacie węchowym, które odbierają i analizują
wraŜenia węchowe. KaŜda Ŝywa istota - bez względu na to, czy jest źródłem poŜywienia, czy teŜ
ma właściwości trujące, czy jest partnerem seksualnym, drapieŜcą czy ofiarą - ma
charakterystyczny molekularny znak, który moŜe być przenoszony przez wiatr. W owych
odległych czasach powonienie było, zdaje się, zmysłem, który miał najwaŜniejsze znaczenie dla
przetrwania człowieka.
Z płata węchowego zaczęły się wyłaniać pierwotne ośrodki emocji, które ostatecznie rozrosły się
do tego stopnia, Ŝe otoczyły zwartą masą zakończenie pnia mózgu. W początkowych stadiach
ośrodek powonienia składał się jedynie z cienkich warstw neuronów skupionych razem dla
analizowania zapachów. Jedna warstwa odbierała sygnały zapachowe od wąchanego przedmiotu
i przydzielała je do odpowiedniej kategorii: jadalny albo trujący, nadający się do odbycia stosunku
seksualnego albo nie, wróg albo źródło poŜywienia. Druga warstwa wysyłała poprzez system
nerwowy polecenie nakazujące ciału zachować się w określony, odruchowy sposób: gryźć,
wypluwać, zbliŜać się, uciekać lub gonić.14
Wraz z pojawieniem się pierwszych ssaków wytworzyły się najwaŜniejsze warstwy mózgu
emocjonalnego. Otaczają one pień mózgowy i wyglądają, z grubsza biorąc, jak nieco nadgryziony
od dołu obwarzanek. W owo „nadgryzione” miejsce wchodzi pień mózgowy. PoniewaŜ ta część
mózgu obejmuje niczym pierścień i obrębia pień mózgowy, zwana jest - od łacińskiego wyrazu
„limbus” oznaczającego pierścień - układem limbicznym albo rąbkowym. To nowe terytorium
neuronów wzbogaciło pierwotny repertuar mózgu o emocje właściwe15. Kiedy ogarnia nas furia,
∗ Patrz teŜ przypis na s. 52.
14 Takie podstawowe reakcje składały się na to, co moglibyśmy określić mianem „Ŝycia emocjonalnego”, a dokładniej - „Ŝycia instynktowego” tych gatunków. Z punktu widzenia
ewolucji są to decyzje, które mają najbardziej istotne znaczenia dla przetrwania kaŜdego gatunku; zwierzęta, które potrafiły robić to dobrze albo wystarczająco dobrze, przetrwały i
mogły przekazać swe geny potomstwu. W owych czasach Ŝycie psychiczne istniało jedynie w najbardziej elementarnej formie: zmysły oraz nieskomplikowany repertuar reakcji na
docierające do nich bodźce pozwalały jaszczurowi, Ŝabie, ptakowi czy rybie, a moŜe teŜ brontozaurowi, przeŜyć kolejny dzień. Jednak ich mały mózg nie stwarzał jeszcze warunków
do pojawiania się w nim tego, co moglibyśmy uznać za emocję.
15 Układ limbiczny i emocje: R. Joseph, „The Naked Neuron: Evolution and the Languages of the Brain and Body”, New York: Plenum Publishing,1993; Paul D. MacLean, The
Triune Brain in Evolution, New York: Plenum, 1990.
17
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
kiedy znajdujemy się w szponach namiętności, kiedy zakochamy się po uszy albo kiedy cofamy
się ze wstrętem czy z przeraŜeniem, to kieruje nami właśnie układ limbiczny.
W trakcie dalszego rozwoju układ limbiczny wytworzył dwa potęŜne narzędzia: uczenie się i
pamięć. Te rewolucyjne zdobycze pozwoliły zwierzęciu na dokonywanie o wiele doskonalszych
wyborów sposobów przetrwania oraz na dostosowywanie reakcji do zmiennych potrzeb, a tym
samym na wykroczenie poza stały repertuar automatycznych odruchów. Jeśli jakiś pokarm
wywoływał chorobę, następnym razem moŜna go było unikać. Wprawdzie na decyzje dotyczące
tego, co jeść, a co odrzucić nadal wpływał w wielkim stopniu lęk, jednak połączenia między
płatem węchowym a układem limbicznym wzięły na siebie zadanie rozróŜniania i rozpoznawania
zapachów, porównując zapach wyczuwany w danej chwili z zapachami odebranymi poprzednio i
zapamiętanymi i odróŜniając w ten sposób to, co dobre, od tego, co złe. Dokonywało tego
węchomózgowie, część układu limbicznego będąca elementarną podstawą nowej kory mózgowej,
czyli mózgu myślącego.
Około 100 milionów lat temu mózg ssaków zaczął się rozwijać w przyspieszonym tempie. Na
cienkim, składającym się z dwóch warstw komórek podłoŜu pierwotnej kory mózgowej, która
obejmuje okolice kierujące planowaniem, odbieraniem wraŜeń czuciowych i koordynacją ruchów,
zaczęły się nadbudowywać nowe warstwy, aby na koniec utworzyć nową korę mózgową. W
odróŜnieniu od starej, dwuwarstwowej kory nowa stworzyła niezwykłe moŜliwości intelektualne.
Nowa kora mózgu homo sapiens nieporównanie przewyŜszyła wielkością mózgi innych gatunków,
wzbogaciła go teŜ o to wszystko, co jest specyficznie ludzkie. Jest ona siedliskiem myśli i zawiera
ośrodki, które gromadzą i interpretują wszystkie informacje zbierane przez narządy zmysłów. Do
czucia dodaje to, co o nim myślimy, a jednocześnie pozwala nam Ŝywić emocjonalny stosunek do
idei, sztuki, symboli i wyobraŜeń.
Podczas długiego procesu ewolucji nowa kora mózgowa pozwoliła na rozumne dostosowywanie
się do okoliczności, co bez wątpienia ogromnie spotęgowało zdolność przeciwstawiania się
przeciwnościom, zwiększając tym samym prawdopodobieństwo przetrwania i przekazania
potomstwu genów zawierających program tych samych obwodów i połączeń nerwowych. Tę
większą niŜ u innych gatunków zdolność przetrwania zawdzięczamy talentowi nowej kory do
strategicznego, długookresowego planowania i innym moŜliwościom umysłu. Poza tym, dziełami
nowej kory mózgowej stały są wszystkie osiągnięcia sztuki, cywilizacji i kultury.
Ta dodatkowa tkanka wzbogaciła nasze Ŝycie emocjonalne o nowe odcienie. Weźmy choćby
miłość. Struktury limbiczne wytwarzają uczucie przyjemności i popęd płciowy, emocje, które są
źródłem poŜądania seksualnego i związanych z nim namiętności. Powstanie nowej kory
mózgowej i jej połączenia z układem limbicznym umoŜliwiły wytworzenie się będącej podstawą
rodziny więzi uczuciowej łączącej matkę z dzieckiem i skłaniającej ją do długotrwałego
opiekowania się nim, co umoŜliwia rozwój człowieka. (Gatunki, których mózgi nie mają nowej
kory, takie jak gady, pozbawione są uczuć rodzicielskich; kiedy ich potomstwo wykluje się z jaj,
musi szybko szukać schronienia, aby nie zostać poŜarte przez własną matkę.) U ludzi więź łącząca
rodzicielkę z dzieckiem motywująca do długiego zajmowania się nim i chronienia go pozwala na
znaczne przedłuŜenie okresu dzieciństwa, podczas którego dziecko dojrzewa, a jego mózg się
rozwija.
Kiedy przyglądamy się poszczególnym szczeblom drabiny filogenetycznej, poczynając od gadów,
poprzez rezusy, do człowieka, wzrasta masa nowej kory mózgowej. Temu wzrostowi towarzyszy
dokonujący się w postępie geometrycznym rozwój wzajemnych połączeń obwodów mózgowych.
Im większa liczba tych połączeń, tym większy wachlarz moŜliwych reakcji. Nowa kora mózgowa
pozwala nie tylko na subtelne i złoŜone uczucia, ale nawet na moŜliwość uczuciowego stosunku
do tego, co czujemy. W mózgach naczelnych jest duŜo więcej nowej kory niŜ w mózgach innych
gatunków a mózg człowieka zawiera jej jeszcze więcej niŜ mózgi małp człekokształtnych, co
18
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
wyjaśnia istnienie duŜo szerszego zakresu reakcji emocjonalnych i ich róŜnorodność. Podczas gdy
królik czy rezus ma ograniczony zestaw reakcji powodowanych strachem, większy i bogatszy w
nową korę mózg człowieka daje mu szeroką gamę moŜliwości, w tym moŜliwość wykręcenia
numeru 999. Im bardziej złoŜony jest system społeczny, tym większe znaczenie ma taka
elastyczność reakcji, a nie ma bardziej złoŜonego systemu społecznego na świecie niŜ ten, który
stworzyli ludzie.16
Jednak te wyŜsze ośrodki nie rządzą całym naszym Ŝyciem emocjonalnym; w kluczowych
sprawach serca, a szczególnie w naglących sytuacjach emocjonalnych, ustępują one - rzec moŜna
pierwszeństwa układowi limbicznemu. Skoro tak wiele z wyŜszych ośrodków mózgowych
wyrosło z układu limbicznego albo stało się jego przedłuŜeniem, to nic dziwnego, Ŝe mózg
emocjonalny odgrywa kluczową rolę w architekturze całego układu nerwowego. Jako korzeń, z
którego wyrósł nowy mózg, okolice emocjonalne połączone są niezliczonym mnóstwem
obwodów z wszystkimi częściami nowej kory. Daje to ośrodkom odpowiedzialnym za emocje
wielką moc oddziaływania na funkcjonowanie reszty mózgu, z jego ośrodkami myśli włącznie.
16 Aspects of emotion conserved across species”, Ned Kalin, M.D., Departments of Psychology and Psychiatry, University of Wisconsin, referat przygotowany na MacArthur
Affective Neuroscience Meeting, spotkanie, które odbyło się w listopadzie 1992 r.
19
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
Rozdział II
Anatomia porwania emocjonalnego
śycie jest komedią dla tych, którzy myślą, i tragedią dla tych, którzy czują.
Horace Walpole
BYŁO GORĄCE SIERPNIOWE POPOŁUDNIE owego dnia 1963 roku, kiedy Martin Luther King
wygłosił swe słynne przemówienie zaczynające się od słów: „Miałem sen” do tłumu
maszerującego w obronie praw obywatelskich na Waszyngton. Tego dnia Richard Robles,
doświadczony włamywacz, który został właśnie warunkowo zwolniony z więzienia, gdzie
odsiadywał trzyletni wyrok za ponad sto włamań, których dokonał, aby zdobyć pieniądze na
zaspokojenie głodu heroiny, postanowił zrobić jeszcze jeden skok. Jak później oświadczył, chciał
skończyć z przestępstwami i zacząć uczciwe Ŝycie, ale rozpaczliwie potrzebował pieniędzy dla
swej konkubiny i ich wspólnej trzyletniej córeczki.
Apartament, do którego włamał się owego dnia, naleŜał do dwóch młodych kobiet dwudziestojednoletniej
Janice
Wylie,
pracowniczki
magazynu
„Newsweek”,
i
dwudziestotrzyletniej Emily Hoffert, nauczycielki szkoły podstawowej. ChociaŜ Robles wybrał
ten znajdujący się w budynku przy eleganckiej Upper East Side apartament właśnie dlatego, Ŝe
spodziewał się, iŜ w chwili włamania nie będzie nikogo w środku, zastał tam Wylie. GroŜąc jej
noŜem, związał ją. Kiedy wychodził, wróciła Hoffert. Chcąc bezpiecznie uciec, Robles zaczął ją teŜ
krępować.
Jak opowiada po latach, kiedy wiązał Hoffert, Janice Wylie ostrzegła go, Ŝe nie uda mu się ujść
kary, bo zapamięta jego twarz i pomoŜe policji go odnaleźć. Robles, który wcześniej przyrzekł
sobie, Ŝe będzie to jego ostatnie włamanie, wpadł w panikę i stracił zupełnie kontrolę nad sobą. W
napadzie szału chwycił butelkę z wodą sodową i zaczął nią tłuc obie kobiety, dopóki nie straciły
przytomności, a potem, ogarnięty wściekłością i strachem, zadał im wiele ciosów noŜem
kuchennym. Patrząc z perspektywy dwudziestu pięciu lat od tamtej chwili na to, co zrobił, Robles
biadał: „Dostałem świra. Po prostu zakotłowało mi się we łbie”.
Robles ma mnóstwo czasu na rozpamiętywanie swego czynu i Ŝałowanie tych kilku minut
nieopanowanej wściekłości. W chwili pisania tej ksiąŜki, dobrych trzydzieści lat po tym
wydarzeniu, nadal siedzi w więzieniu za podwójne morderstwo.
Takie eksplozje emocjonalne są czymś w rodzaju „porwania” czy „uprowadzenia”∗ systemu
nerwowego. Istnieją fakty zdające się świadczyć, Ŝe w takich chwilach pewien ośrodek w mózgu
limbicznym ogłasza stan wyjątkowy, podporządkowując swoim pilnym zadaniom pozostałą część
mózgu. Porwanie takie przebiega błyskawicznie, uruchamiając reakcję organizmu, zanim nowa
kora, czyli mózg myślący, zda sobie w pełni sprawę z tego, co się dzieje. W takiej sytuacji nie ma
oczywiście mowy o zastanawianiu się, czy podjęte działania są właściwe. Charakterystyczną
cechą uprowadzenia jest i to, Ŝe kiedy ów krytyczny moment minie, osoba jeszcze przed chwilą
owładnięta gwałtownymi emocjami nie wie, co ją „napadło”.
Uprowadzenia te nie są bynajmniej rzadkimi, strasznymi przypadkami prowadzącymi do tak
brutalnych przestępstw jak opisane powyŜej podwójne morderstwo. W mniej groźnej, co wcale
nie znaczy, Ŝe mniej intensywnej, formie zdarzają się dość często nam wszystkim. Pomyślmy tylko
o tym, kiedy ostatni raz straciliśmy kontrolę nad sobą, wybuchając złością na Ŝonę, męŜa czy
dziecko albo na kierowcę innego samochodu, a potem, uspokoiwszy się i przeanalizowawszy
∗ Występujące w oryginale hijacking znaczy dokładnie tyle co „porwanie, uprowadzenie (np. samolotu)”. Po wielu konsultacjach zdecydowaliśmy się na pozostawienie takiego
właśnie tłumaczenia owego terminu jako najtrafniej określającego to, co się dzieje wówczas z systemem nerwowym człowieka - przyp. red.
20
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
chłodno całą sytuację, doszliśmy do wniosku, Ŝe nasza reakcja była zupełnie niewspółmierna do
wydarzenia, które ją wywołało. Według wszelkiego prawdopodobieństwa był to właśnie
przypadek takiego uprowadzenia, „przewrotu” w systemie nerwowym, którego - jak się
przekonamy - dokonało ciało migdałowate, jeden z ośrodków układu limbicznego.
Nie wszystkie uprowadzenia będące dziełem układu limbicznego są tak niepokojące. Kiedy ktoś,
usłyszawszy zabawny dowcip, ryknie ogłuszającym śmiechem, to jest to równieŜ reakcja
limbiczna. Układ ten działa bowiem takŜe w chwilach ogromnej radości. Kiedy Dan Jansen po
wielu nieudanych próbach zdobycia złotego medalu olimpijskiego w łyŜwiarstwie szybkim (co
przyrzekł swej umierającej siostrze) zajął w końcu pierwsze miejsce w wyścigu na 1000 metrów na
olimpiadzie zimowej w Norwegii w 1994 roku, jego Ŝona zasłabła z wraŜenia i musieli jej udzielić
pomocy lekarze dyŜurujący na miejscu zawodów.
Siedlisko wszystkich namiętności
Ciało migdałowate u ludzi jest skupiskiem wzajemnie połączonych struktur o kształcie migdała
(stąd bierze się jego nazwa), znajdującym się nad pniem mózgu, koło podstawy kręgu
limbicznego. Są dwa takie ciała, po jednym z kaŜdej strony mózgu, umieszczone z boków głowy.
W porównaniu z ciałem migdałowatym u naszych najbliŜszych kuzynów, małp
człekokształtnych, ludzkie ciało migdałowate jest dość duŜe.
Hipokamp i ciało migdałowate były dwiema głównymi częściami pierwotnego węchomózgowia,
z którego w procesie ewolucji rozwinęła się kora mózgowa, a potem nowa kora mózgowa. Te
struktury limbiczne są do dnia dzisiejszego odpowiedzialne za znaczną część procesów uczenia
się i zapamiętywania, a ciało migdałowate wyspecjalizowało się w sprawach emocjonalnych.
JeŜeli odetnie się jego połączenia z resztą mózgu, to nie jest on w stanie ocenić emocjonalnego
znaczenia zdarzeń. Stan ten określany jest niekiedy mianem „ślepoty uczuciowej”.
Kontakty z innymi osobami, jeśli pozbawione są znaczenia emocjonalnego, przestają się liczyć.
Pewnemu młodemu człowiekowi usunięto ciało migdałowate, aby zapobiec powaŜnym atakom
padaczki. Od tamtej pory przestał zupełnie interesować się ludźmi i wolał przebywać sam. Choć
był w stanie prowadzić rozmowy, przestał poznawać przyjaciół, krewnych, a nawet własną matkę
i nie reagował na ich rozpacz z powodu okazywanej im obojętności. Pozbawiony ciała
migdałowatego, zdawał się nie mieć Ŝadnych uczuć.1 Ciało migdałowate pełni rolę magazynu
pamięci emocjonalnej, a tym samym znaczeń, jakie mają dla nas poszczególne osoby czy
przedmioty; Ŝyjąc bez niego, tracimy to rozeznanie.
Z ciałem migdałowatym łączy się nie tylko miłość i przywiązanie, bowiem zaleŜą od niego
wszystkie uczucia. Zwierzęta, którym usunięto ciało migdałowate albo przecięto połączenia
wiąŜące je z pozostałymi częściami mózgu, przestają odczuwać strach i wściekłość, tracą popęd do
rywalizacji i współpracy i przestają się orientować, jakie jest ich miejsce w strukturze społecznej
grupy, do której naleŜą. Zanikają u nich albo ulegają znacznemu osłabieniu wszelkie emocje. Ciało
migdałowate i znajdująca się obok niego struktura zwana zakrętem obręczy uruchamiają
wydzielanie się łez, sygnału emocjonalnego, który wysyłają jedynie ludzie. Obejmowanie,
głaskanie, gładzenie i inne pocieszające gesty uspokajają te okolice mózgu, sprawiając, Ŝe
przestajemy szlochać. Bez ciała migdałowatego nie byłoby łez, których potoki staramy się
powstrzymać, okazując komuś współczucie.
Kluczową rolę ciała migdałowatego w funkcjonowaniu mózgu emocjonalnego odkrył Joseph
LeDoux, neurolog z Center for Neural Science [Ośrodka Neurologii] na Uniwersytecie
1 Przypadek męŜczyzny bez Ŝadnych uczuć został opisany przez R. Josepha, dz. cyt., s. 83. Z drugiej strony, u osób, które nie mają ciał migdałowatego, mogą zachować się pewne
ślady uczuć (zob.: Paul Ekma, Richard Davidson (red.), Questions About Emotion, New York: Oxford University Press,1994). Te róŜne odkrycia mogą zaleŜeć od tego, których części
ciała migdałowatego i związanych z nią obwodów brakuje u osób badanych; do opracowania szczegółowej neurologii emocji jest jeszcze daleko.
21
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
Nowojorskim.2 LeDoux jest przedstawicielem pokolenia neurochirurgów korzystających z
nowoczesnych metod i technologii pozwalających śledzić pracę mózgu z niedostępną dotąd
precyzją i ukazujących jego tajemnice zupełnie nieprzeniknione dla poprzednich pokoleń
badaczy. Jego odkrycia dotyczące połączeń nerwowych w mózgu emocjonalnym obalają stare
poglądy na temat układu limbicznego, poniewaŜ w ich świetle okazuje się, Ŝe główne miejsce w
jego funkcjonowaniu zajmuje ciało migdałowate, a inne struktury limbiczne pełnią zupełnie inne
role niŜ dotychczas przypuszczano.3
Badania LeDoux wyjaśniają, w jaki sposób ciało migdałowate moŜe przejąć kontrolę nad tym, co
robimy, kiedy mózg myślący, czyli nowa kora, nadal zastanawia się nad tym, jaką podjąć decyzję.
Jak się przekonamy, ciało migdałowate i wzajemne oddziaływania zachodzące między nim a
nową korą mózgową tworzą rdzeń inteligencji emocjonalnej.
Nerwowy system alarmowy
Najbardziej intrygujące, a jednocześnie najdobitniej świadczące o sile emocji i roli, jaką odgrywają
one w naszym Ŝyciu psychicznym, są chwile, kiedy w nagłym porywie namiętności dokonujemy
czynów, których później, po opadnięciu emocji, Ŝałujemy. Zastanawiamy się, jak doszło do tego,
Ŝe postąpiliśmy tak irracjonalnie. Prześledźmy następującą historię. Młoda kobieta przyjechała do
Bostonu specjalnie po to, Ŝeby zjeść obiad z przyjacielem. Spędziła dwie godziny w samochodzie.
Podczas obiadu przyjaciel dał jej prezent, rzadką rycinę przywiezioną z Hiszpanii, którą juŜ od
dawna chciała mieć. Jednak jej radość skończyła się w chwili, kiedy na jej propozycję, by poszli do
kina, przyjaciel odparł, Ŝe nie moŜe spędzić z nią popołudnia, gdyŜ ma trening softballa. Do głębi
zraniona, wybuchnęła płaczem, wstała, wyszła z kawiarni i pod wpływem chwilowego impulsu
wrzuciła rycinę do kosza na śmieci. Wspominając po paru miesiącach to zdarzenie, Ŝałowała nie
tego, Ŝe wyszła, ale Ŝe straciła rycinę.
W takich właśnie momentach, kiedy impulsywne uczucie zagłusza rozsądek, kluczową rolę
odgrywa niedawno odkryta funkcja ciała migdałowatego. Analizuje sygnały napływające od
narządów zmysłu, nastawiając się na wyłapywanie tych, które świadczą o moŜliwych kłopotach.
Sprawia to, Ŝe zajmuje ono bardzo waŜną pozycję w naszym Ŝyciu psychicznym, będąc czymś w
rodzaju wartownika, który zatrzymuje i sprawdza kaŜde docierające do mózgu wraŜenie, zadając
pytania tylko jednego, najbardziej prymitywnego rodzaju: „Czy jest to coś, czego nienawidzę?
Coś, co sprawia mi ból? Coś, czego się boję?” Jeśli odpowiedź na któreś z tych pytań brzmi „tak”,
to ciało migdałowate reaguje błyskawicznie, jak nerwowy system alarmowy, przekazując do
wszystkich części mózgu wiadomość o zagroŜeniu.
2 Jak wielu innych neurologów, LeDoux pracuje nad zagadnieniami o róŜnym poziomie ogólności, badając na przykład jak konkretne uszkodzenia mózgu szczura wpływają na zmiany
w jego zachowaniu, śledząc Ŝmudnie drogę pojedynczych neuronów, opracowując skomplikowane eksperymenty w celu warunkowania strachu u szczurów, których mózgi zostały
chirurgicznie zmienione. Jego odkrycia, podobnie jak wiele innych tu opisywanych, stanowią forpocztę badań neurologicznych, dlatego teŜ wypływające z nich wnioski, szczególnie
te, które - opierając się na surowych danych - wydają się umoŜliwiać zrozumienie naszego Ŝycia emocjonalnego, mają charakter nieco spekulatywny. Jednak odkrycia LeDoux
potwierdza stale rosnąca liczba dowodów dostarczanych przez innych neurologów, którzy wytrwale obnaŜają neuronalne podstawy emocji. Zob. na przykład: Joseph LeDoux,
„Sensory Systems and Emotion”, Integrative Psychiatry, 4, 1986; Joseph LeDoux, „Emotion and the Limbic System Concept”, Concepts in Neuroscience 2, 1992.
3 Myśl o tym, Ŝe układ limbiczny jest emocjonalnym ośrodkiem mózgu, wysunął neurolog Paul MacLean juŜ ponad czterdzieści lat temu. Odkrycia ostatnich lat, (np. LeDoux),
doprowadziły do dokładniejszego opracowania tej koncepcji, wykazując Ŝe niektóre z centralnych struktur układu limbicznego, takie jak hipokamp, nie są tak bezpośrednio związane z
powstawaniem emocji, jak dotąd sądzono, natomiast duŜo większe znaczenie odgrywają obwody nerwowe łączące ciało migdałowate z innymi częściami mózgu, zwłaszcza przednimi
częściami płatów czołowych. Poza tym staje się coraz bardziej jasne, Ŝe róŜne emocje mogą angaŜować róŜne części mózgu. Ostatnio uwaŜa się, Ŝe nie ma w mózgu Ŝadnej takiej
części, którą moŜna by określić jako „mózg emocjonalny”, ale Ŝe raczej istnieje kilka układów połączeń nerwowych, które rozdzielają funkcję kierowania daną emocją pomiędzy
róŜne, ale działające w koordynacji, części mózgu. Neurolodzy spekulują, Ŝe kiedy zakończone zostanie dzieło sporządzania „mózgowej” mapy emocji, to kaŜda waŜniejsza emocja
będzie miała swoją własną topografię, odrębną mapę, która przedstawiać będzie drogi nerwowe określające jej unikatowe cechy, chociaŜ jest wielce prawdopodobne, Ŝe połączenia te
zbiegać się będą w kluczowych punktach układu limbicznego, takich jak ciało migdałowate i przednie części płatów czołowych. Zob.: Joseph LeDoux, „Emotional Memory Systems in
the Brain”, Behavioral and Brain Research, 58, 1993.
22
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
W architekturze mózgu ciało migdałowate jest czymś w rodzaju centrali alarmowej, gdzie czuwają
przy telefonach operatorzy gotowi wezwać na pomoc policję, straŜ poŜarną i zawiadomić sąsiada,
gdy tylko zainstalowany w budynku system czujników zasygnalizuje jakieś kłopoty.
Kiedy ogłosi alarm spowodowany, powiedzmy, strachem, wysyła pilne zawiadomienia do
wszystkich waŜniejszych części mózgu: uruchamia proces wydzielania się hormonów
aktywizujących ciało do walki lub ucieczki, mobilizuje ośrodki zawiadujące ruchami, pobudza
układ sercowo-naczyniowy, mięśniowy i organy wewnętrzne.4 Inne obwody nerwowe dają sygnał
do wydzielania duŜych dawek noradrenaliny, hormonu zwiększającego reaktywność kluczowych
okolic mózgu włącznie z tymi, które zaostrzają czujność zmysłów, wprawiając tym samym mózg
w stan pogotowia. Dodatkowe sygnały płynące z ciała migdałowatego do pnia mózgu nakazują
mu wykrzywić twarz w grymasie przeraŜenia, zatrzymać wszelkie niezwiązane ze stanem
pogotowia ruchy mięśni, przyspieszyć rytm serca, podnieść ciśnienie krwi i zwolnić oddychanie.
Inne przykuwają uwagę do przedmiotu lub osoby wzbudzającej w nas strach i przygotowują
mięśnie do odpowiedniej reakcji. Jednocześnie korowe układy pamięci zostają zmuszone do
przywołania wszelkiej posiadanej wiedzy na temat źródła zagroŜenia, usuwając w cień inne
myśli.
A jest to zaledwie część starannie skoordynowanego zespołu zmian, które zarządza ciało
migdałowate, przejmując komendę nad róŜnymi okolicami mózgu (bardziej szczegółowy opis
podaje Dodatek C.) Rozległa sieć połączeń nerwowych pozwala mu na przejęcie w wypadku
zagroŜenia kontroli nad całym mózgiem, włącznie z umysłem racjonalnym, i kierowanie nim.
StraŜnik emocji
Znajomy opowiedział mi, co przydarzyło mu się w czasie wakacji, które spędzał w Anglii.
Zjadłszy lekki posiłek w połoŜonej nad kanałem kawiarni, poszedł na przechadzkę. Kiedy
schodził po kamiennych stopniach na brzeg kanału, ujrzał nagle dziewczynę wpatrującą się w
wodę z zastygłą w przeraŜeniu twarzą. Zanim zdąŜył pomyśleć, dlaczego to robi, wskoczył w
marynarce i krawacie do wody. Dopiero tam zdał sobie sprawę z tego, Ŝe dziewczyna patrzy z
przeraŜeniem na kilkuletnie topiące się dziecko i uratował malca. Co sprawiło, Ŝe skoczył do
wody, zanim pomyślał, co robi? Najprawdopodobniej odpowiedź kryje się w działaniu ciała
migdałowatego. Jedno z najbardziej doniosłych odkryć ostatniej dekady dotyczących natury
emocji, którego dokonał LeDoux, ukazuje jak architektura mózgu nadaje ciału migdałowatemu
uprzywilejowaną pozycję emocjonalnego straŜnika, który moŜe zaalarmować cały mózg i
zawładnąć nim w chwili potrzeby.5 Badania LeDoux dowiodły, Ŝe sygnały sensoryczne wysyłane
przez oko czy ucho do mózgu płyną najpierw do wzgórza, a potem - przez pojedynczą synapsę do ciała migdałowatego; drugi sygnał ze wzgórza skierowany jest do nowej tkanki, mózgu
myślącego. To połączenie pozwala ciału migdałowatemu na rozpoczęcie reakcji na impulsy
czuciowe przed wkroczeniem do akcji nowej kory, która przepuszcza informacje uzyskane z
narządów zmysłów przez kilka poziomów połączeń mózgowych, zanim w pełni je pojmie i na
koniec przystąpi do lepiej obmyślanej i przygotowanej reakcji.
Badania LeDoux mają przełomowe znaczenie dla zrozumienia Ŝycia emocjonalnego, poniewaŜ jest
to pierwsza praca ukazująca drogi nerwowe uczuć omijające nową korę. Uczucia, które obierają
ową bezpośrednią drogę prowadzącą przez ciało migdałowate, obejmują nasze najbardziej
prymitywne i najsilniejsze emocje. Odkrycie tego połączenia w duŜym stopniu wyjaśnia, dlaczego
emocje biorą często górę nad rozsądkiem.
4 Analiza ta opiera się na wspaniałym syntentycznym opracowaniu tego zagadnienia w: Jerome Kagan, Galen’s Prophecy, New York: Basic Books, 1994.
5 Pisałem o badaniach Josepha LeDoux w „The New York Times” z 15 sierpnia 1989 r. Omówienie ich w tym rozdziale opiera się na wywiadach z nim i kilku spośród jego artykułów,
w tym: Joseph LeDoux, „ Emotional Memory Systems in the Brain”, Behavioral Brain Research 58, 1993; Joseph LeDoux, „Emotion, Memory and the Brain”, Scientic American, June
1994; Joseph LeDoux, „Emotion and the Limbic System Concept”, Concepts in Neuroscience 2, 1992.
23
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
Dotychczas w naukach zajmujących się badaniem układu nerwowego panował pogląd, zgodnie z
którym oczy, uszy i inne narządy zmysłów wysyłają impulsy do wzgórza, skąd płyną one do
ośrodków czuciowych kory mózgowej, gdzie składane są razem, tworząc postrzegane przez nas
obrazy przedmiotów. Sygnały te są następnie klasyfikowane ze względu na swe znaczenie, dzięki
czemu mózg rozpoznaje, czym jest kaŜdy przedmiot i co oznacza jego obecność. Z nowej kory według tej starej teorii - sygnały przesyłane są do układu limbicznego, który uruchamia
mechanizm reakcji całego mózgu i reszty ciała. Istotnie, przewaŜnie odbywa się to w taki właśnie
sposób, ale LeDoux odkrył, Ŝe oprócz znanej juŜ od dość dawna szerszej drogi, która biegnie do
kory, istnieje teŜ mniejsza wiązka neuronów prowadząca ze wzgórza bezpośrednio do ciała
migdałowatego. Ta węŜsza i krótsza droga, będąca czymś w rodzaju wydeptanej na skróty ścieŜki,
pozwala ciału migdałowatemu na odbiór pewnych impulsów bezpośrednio od narządów
zmysłów i uruchomienia reakcji, zanim zostaną one w pełni zarejestrowane przez korę.
Odkrycie to obala pogląd, jakoby ciało migdałowate musiało przy wytwarzaniu swych reakcji
emocjonalnych całkowicie polegać na sygnałach płynących z kory. Okazuje się, Ŝe korzystając z
owej bocznej, awaryjnej drogi, moŜe ono uruchomić reakcję emocjonalną juŜ w momencie, kiedy
dopiero zaczyna działać połączenie między nim a korą. Ciało migdałowate moŜe skłonić nas do
działania juŜ wtedy, kiedy wolniej reagująca - ale lepiej poinformowana - nowa kora opracowuje
dopiero swój bardziej subtelny plan akcji.
LeDoux dokonał swego odkrycia rewolucjonizującego wiedzę o drogach nerwowych emocji,
prowadząc badania nad strachem u zwierząt. W rozstrzygającym eksperymencie zniszczył okolice
słuchowe kory mózgowej u szczurów, a potem wystawił zwierzęta na pewien dźwięk połączony
ze wstrząsem elektrycznym. Szczury szybko nauczyły się reagować strachem na ten dźwięk,
mimo Ŝe ich kora nie mogła rejestrować wywoływanych przezeń impulsów. Docierały one drogą
prowadzącą bezpośrednio od ucha, przez wzgórze, do ciała migdałowatego, omijając wszystkie
wyŜsze połączenia.
24
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
Ujmując rzecz krótko: szczury nauczyły się reagować emocjonalnie bez angaŜowania wyŜej
zorganizowanych ośrodków czuciowych w korze mózgowej. Ciało migdałowate samodzielnie
postrzegało i zapamiętywało impulsy oraz uruchamiało mechanizm strachu.
„Z anatomicznego punktu widzenia - powiedział mi LeDoux - układ emocjonalny moŜe działać
niezaleŜnie od nowej kory. Niektóre reakcje i pamięć emocjonalna mogą kształtować się bez
Ŝadnego udziału świadomości i rozumu.” Ciało migdałowate moŜe przechowywać zasób
wspomnień i reakcji, które odtwarzamy, nie zdając sobie w pełni sprawy, dlaczego właśnie tak się
zachowujemy, poniewaŜ droga na skróty biegnąca do niego ze wzgórza zupełnie omija korę. To
obejście kory zdaje się pozwalać ciału migdałowatemu na pełnienie roli przechowalni dąŜeń i
wspomnień emocjonalnych, których nigdy nie jesteśmy w pełni świadomi. LeDoux wysuwa
hipotezę, Ŝe owa ukryta rola, jaką pełni w funkcjonowaniu pamięci ciało migdałowate, wyjaśnia
takie dziwne reakcje jak, na przykład, stwierdzona w pewnym eksperymencie skłonność ludzi do
preferowania dziwacznych kształtów figur geometrycznych, które wyświetlano im tak szybko, Ŝe
w ogóle nie byli świadomi tego, Ŝe je widzieli?6
Inne badania wykazały, Ŝe w pierwszych kilkutysięcznych sekundy postrzegania czegoś nie tylko
nieświadomie pojmujemy, co to jest, ale takŜe decydujemy, czy się to nam podoba czy nie;
„poznająca nieświadomość” zapoznaje naszą świadomość nie tylko z istotą tego, co widzimy, ale
równieŜ z opinią o tym.7 Nasze emocje mają swój własny umysł, który moŜe mieć poglądy
zupełnie niezaleŜne od umysłu racjonalnego.
Specjalista od pamięci emocjonalnej
6 William Raft Kunst-Wilson, R.B. Zajonc, „Affective Discrimination of Stimuli That Cannot Be Recognized”, Science (Feb. 1, 1980).
7 JohnA. Bargh, „First Second: The Preconscious in Social Interactions”, referat przedstawiony na posiedzeniu Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego [American
Psychological Society] w Waszyngtonie (w czerwcu 1994 roku).
25
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
Te nieświadome opinie są wspomnieniami emocjonalnymi, a ich magazynem jest ciało
migdałowate. Badania LeDoux i innych neurologów zdają się świadczyć, Ŝe hipokamp, przez
długi czas uwaŜany za kluczową strukturę układu limbicznego, bardziej angaŜuje się w
rejestrowanie i nadawanie sensu schematom percepcyjnym niŜ w reakcje emocjonalne. Główny
wkład hipokampu polega na dostarczaniu istotnych dla znaczeń emocjonalnych wyraźnych
wspomnień kontekstu sytuacyjnego zapamiętanych spostrzeŜeń. To właśnie on rozpoznaje
róŜnice znaczeń między, powiedzmy, niedźwiedziem w ogrodzie zoologicznym a tym samym
zwierzęciem na podwórku.
Podczas gdy hipokamp zapamiętuje suche fakty, ciało migdałowate przechowuje ich emocjonalną
otoczkę. JeŜeli staramy się, wyprzedzić inny samochód i o włos unikamy zderzenia czołowego z
pojazdem nadjeŜdŜającym z przeciwka, to hipokamp zapamiętuje szczegóły tego zdarzenia, takie
jak odcinek drogi, na którym do tego doszło, osoby, które z nami były, czy wygląd drugiego
samochodu, ale falę niepokoju ogarniającą nas zawsze potem, gdy w podobnych okolicznościach
chcemy wyprzedzić inny samochód, wywołuje ciało migdałowate. LeDoux wyłoŜył mi to tak:
„Hipokamp odgrywa kluczową rolę w rozpoznawaniu przez pana jakiejś twarzy jako twarzy
pana kuzynki. Ale to ciało migdałowate dodaje, Ŝe właściwie pan jej nie lubi.”
Mózg uŜywa prostej, ale chytrej metody, aby wspomnienia emocjonalne rejestrować ze szczególną
mocą - ten sam neurochemiczny system alarmowy, który pobudza ciało do reagowania walką lub
ucieczką na zagraŜające Ŝyciu nagłe wydarzenia, sprawia, Ŝe momenty te odciskają się bardzo
wyraziście w pamięci.8 Pod wpływem stresu (albo niepokoju, przypuszczalnie równieŜ
intensywnego uczucia radości) nerw biegnący z mózgu do nadnerczy uruchamia wydzielanie się
adrenaliny i noradrenaliny - hormonów, których fala rozchodzi się po całym ciele - przygotowując
je do odparcia zagroŜenia. Hormony te pobudzają receptory nerwu błędnego, który, przenosząc z
mózgu impulsy regulujące pracę serca, przekazuje teŜ z powrotem do mózgu sygnały zwrotne
przez adrenalinę i noradrenalinę. Głównym ośrodkiem w mózgu odbierającym te sygnały jest
ciało migdałowate. Pobudzają one znajdujące się w nim neurony do zasygnalizowania innym
obszarom mózgu, Ŝe trzeba dobrze zapamiętać to, co się w danej chwili dzieje.
To pobudzenie ciała migdałowego zdaje się wdrukowywać w pamięć z dodatkową siłą większość
momentów pobudzenia emocjonalnego i dlatego właśnie jest bardziej prawdopodobne, Ŝe
zapamiętamy, gdzie mieliśmy pierwszą randkę albo co robiliśmy w chwili, gdy usłyszeliśmy
wiadomość o katastrofie promu kosmicznego „Challenger”. Im silniejsze jest pobudzenie ciała
migdałowatego, tym silniejsze utrwalenie przeŜyć, które napełniły nas największym przeraŜeniem
albo wywołały największy wstrząs i stają się częścią najbardziej niezatartych wspomnień. Oznacza
to, Ŝe mózg ma dwa układy pamięci jeden przeznaczony do rejestrowania zwykłych wydarzeń, a
drugi do przechowywania faktów silnie nacechowanych emocjonalnie. Specjalny układ pamięci
dla zapisywania zdarzeń wywołujących wielkie emocje ma oczywiście ogromne znaczenie w
procesie ewolucji, poniewaŜ zapewnia zwierzętom dokładne zapamiętywanie tego, co je przeraŜa,
oraz tego, co sprawia im przyjemność. JednakŜe obecnie takie Ŝywe wspomnienia emocjonalne
mogą stać się fałszywymi wskazówkami.
Anachroniczne alarmy nerwowe
Wadą alarmów wywoływanych przez układ nerwowy jest to, Ŝe pilne wieści o zagroŜeniu
wysyłane przez ciało migdałowate są niekiedy, a raczej dość często, anachroniczne, szczególnie w
zmiennym świecie społecznym, w którym Ŝyjemy. Jako magazyn pamięci emocjonalnej ciało
migdałowate bada doniesienia naszych zmysłów, porównując to, co się dzieje, z tym, co się
zdarzyło w przeszłości. To porównywanie opiera się na zasadzie skojarzeń - jeśli jeden z
8 Larry Cahill i in., „Beta-adrenergic activation and memory for emotional events”, Nature (Oct. 20, 1994)
26
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
kluczowych momentów obecnej sytuacji podobny jest do jakiejś sytuacji z przeszłości, to ciało
migdałowate moŜe stwierdzić, Ŝe jest to sytuacja tego samego rodzaju (właśnie dla tego obwód
ten działa tak niestarannie, nie czekając na pełne potwierdzenie uzyskanych informacji). Wówczas
gorączkowo nakazuje nam reagować na aktualną sytuację w sposób wdrukowany dawno temu,
myślami, emocjami i działaniami, którymi nauczyliśmy się odpowiadać na wydarzenia tylko
nieznacznie podobne, ale do tego stopnia przypominające obecne, aby zaalarmować ciało
migdałowate.
I tak byłą sanitariuszkę, która w czasie wojny przeŜyła wstrząs, opatrując straszne rany
nieprzerwanie napływającemu do szpitala strumieniowi Ŝołnierzy, ogarnia nagle panika
połączona ze wstrętem i odrazą, kiedy wiele lat potem, otwierając drzwi są, szafy, czuje
wydobywający się stamtąd smród, którego źródłem okazuje się zabrudzona pielucha wciśnięta
tam przez małe dziecko. Wystarczyło kilka przypadkowych elementów tej sytuacji, które wydały
się ciału migdałowatemu podobne do dawnego zagroŜenia, by ogłosić stan pogotowia. Kłopot w
tym, Ŝe emocjonalnie nacechowanym wspomnieniom, które posiadają moc uruchamiania reakcji
potrzebnych w sytuacjach kryzysowych, towarzyszą równie anachroniczne sposoby reagowania
na w rzeczywistości tylko pozornie podobne sytuacje.
Brak precyzji mózgu emocjonalnego w rozeznaniu sytuacji w takich chwilach wzmaga dodatkowo
fakt, Ŝe wiele silnych wspomnień emocjonalnych pochodzi z pierwszych lat Ŝycia i dotyczy
stosunków między dzieckiem i jego opiekunami. Odnosi się to szczególnie do wydarzeń
traumatycznych, takich jak bicie albo całkowite zaniedbywanie. W tym wczesnym okresie Ŝycia
inne struktury mózgu, szczególnie hipokamp, który pełni kluczową rolę we wspomnieniach
narracyjnych, i nowa kora, siedlisko myśli racjonalnych, nie są jeszcze w pełni rozwinięte. Ciało
migdałowate hipokamp współdziałają ze sobą w procesie zapamiętywania, aczkolwiek kaŜde z
nich gromadzi i odnajduje informacje leŜące w centrum jego zainteresowania niezaleŜnie od
drugiego. Podczas gdy hipokamp wyszukuje informacje w zgromadzonych przez siebie zasobach,
ciało migdałowate ocenia, czy mają one jakąś emocjonalną wartość. Jednak ciało migdałowate,
które dojrzewa bardzo szybko w mózgu małego dziecka, bliŜsze jest w chwili urodzenia postaci w
pełni ukształtowanej.
LeDoux, wskazując na rolę, jaką odgrywa ciało migdałowate w dzieciństwie, potwierdza to, co od
dawna jest podstawowym dogmatem psychoanalizy, Ŝe mianowicie interakcje zachodzące między
dzieckiem a otoczeniem w pierwszych latach jego Ŝycia składają się na zbiór nauk emocjonalnych
opartych na przystosowywaniu się i zawodach, których dziecko doznaje w kontaktach z
opiekunami.9 Mają one, zdaniem LeDoux, potęŜny wpływ na całe późniejsze zachowanie się
człowieka, ale są niezmiernie trudne do zrozumienia dla człowieka dorosłego, poniewaŜ
przechowywane są w ciele migdałowatym jako nie ujęte w słowa, a jedynie jako z grubsza
naszkicowane schematy Ŝycia emocjonalnego. PoniewaŜ te najwcześniejsze wspomnienia
emocjonalne gromadzą się wówczas, kiedy dzieciom brakuje słów na określenie swoich
doświadczeń, to gdy zostaną przywołane w późniejszych okresach Ŝycia, nie dysponujemy
odpowiadającym im zbiorem artykułowanych myśli i nie potrafimy opisać reakcji, które nam
narzucają. A zatem przyczyną tego, Ŝe tak nas zaskakują nasze wybuchy emocji, jest fakt, Ŝe często
pochodzą one z wczesnego okresu naszego Ŝycia, kiedy zdarzenia zachodzące wokół oszałamiały
nas i nie dysponowaliśmy słowami umoŜliwiającymi ich zrozumienie. MoŜemy doświadczać
owych chaotycznych uczuć, ale nie mamy słów na opisanie wspomnień, które je ukształtowały.
Kiedy emocje są gwałtowne i pochopne
9 Teoria psychoanalityczna i dojrzewanie mózgu: najbardziej szczegółowe omówienie pierwszych lat Ŝycia i emocjonalnych konsekwencji rozwoju mózgu zawiera: Allan Schore,
Affect Regulation and the Origin of Self, Hillsdale, N.J. Lawrence Erlbaum Associates, 1994.
27
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
Było około trzeciej nad ranem, kiedy jakiś wielki przedmiot przedziurawił z hukiem sufit w rogu
mojej sypialni i wpadł do środka, a za nim posypała się na podłogę zawartość strychu. W jednej
sekundzie wyskoczyłem z łóŜka i ogarnięty przeraŜeniem, Ŝe zaraz runie cały sufit, wybiegłem z
pokoju. Potem, uświadomiwszy sobie, Ŝe nic mi się nie stało, zajrzałem ostroŜnie do sypialni, aby
zobaczyć, co spowodowało całe to zniszczenie i odkryłem, Ŝe dźwięk, który wziąłem za huk
walącego się sufitu, był w istocie rzeczy łoskotem osypującego się stosu pudeł, które Ŝona
ustawiła w rogu pokoju, robiąc poprzedniego dnia porządki w swojej szafie. Nic nie posypało się
ze strychu, bo nie było tam w ogóle Ŝadnego strychu. Sufit był nietknięty, ja teŜ.
Fakt, Ŝe wyskoczyłem, będąc jeszcze w półśnie, z łóŜka - co ta mogłoby ocalić mi Ŝycie albo
uchronić przed kalectwem, gdyby od sufit rzeczywiście walił mi się na głowę - ilustruje, jaką
potęgą dysponuje ciało migdałowate, by popchnąć nas do działania w sytuacji zagroŜenia, zanim
nasza kora zda sobie w pełni sprawę z tego, co się naprawdę dzieje. Te parę chwil róŜnicy ma
istotne znaczenie. Droga awaryjna, którą biegną impulsy od oka czy ucha przez wzgórze do ciała
migdałowatego, pozwala zyskać na czasie te w momencie zagroŜenia, kiedy niezbędna jest
natychmiastowa reakcja. Ale połączenie wzgórza z ciałem migdałowatym przesyła tylko małą
część impulsów czuciowych; większa część dociera do kory główną drogą. A zatem to, co odbiera
ciało migdałowate za pośrednictwem owej linii ekspresowej, jest w najlepszym wypadku
zaledwie niedokładnym sygnałem, który wystarcza tylko jako ostrzeŜenie. Jak mówi LeDoux:
„Nie musisz dokładnie wiedzieć, czym coś jest, aby zorientować się, Ŝe moŜe być groźne”.10
To bezpośrednie połączenie jest wielką zaletą w skali czasu mózgu, którą mierzy się w
tysięcznych częściach sekundy. Ciało się migdałowate u szczurów rozpoczyna reakcję na bodźce
docierające od postrzeganego przedmiotu juŜ po dwunastu milisekundach - dwunastu
tysięcznych sekundy. Pokonanie przez impulsy drogi od wzgórza przez korę nową (neocortex)∗
do ciała migdałowatego trwa mniej więcej dwukrotnie dłuŜej. Nie zostały jeszcze
przeprowadzone takie pomiary w ludzkim mózgu, ale stosunek długości czasu potrzebnego do
przebycia przez impulsy obu dróg jest prawdopodobnie niemal taki sam.
W kategoriach ewolucji wartość, jaką miała dla przetrwania dla poszczególnych osobników ta
bezpośrednia droga, pozwalająca na uzyskanie kilku istotnych milisekund podczas reakcji na
zagroŜenie, była ogromna. Te tysięczne części sekundy mogły ocalić Ŝycie takiej liczbie przodków
obecnych ssaków, Ŝe układ ten jest teraz odwzorowany w mózgu kaŜdego ssaka, równieŜ w
twoim i w moim. Prawdę powiedziawszy, choć obwód ten odgrywa dość ograniczoną, właściwie
sprowadzającą się do kryzysów emocjonalnych, rolę w Ŝyciu człowieka, to jednak kręci się wokół
niego spora część Ŝycia psychicznego ptaków, ryb i gadów, poniewaŜ samo ich przeŜycie zaleŜy
od dostrzeŜenia w porę drapieŜnika lub ofiary i dlatego stale badają otoczenie, starając się
dostrzec nawet najmniejsze oznaki ich obecności. „Ten prymitywny układ, który jest podrzędnym
obwodem mózgowym u ssaków, u szczurów jest obwodem głównym - powiada LeDoux. - Daje
on moŜliwość szybkiego włączenia emocji. Jednak proces ten jest byle jaki - komórki działają
wprawdzie szybko, ale niezbyt precyzyjnie.”
Taki brak precyzji u, powiedzmy, wiewiórki nie ma dla niej Ŝadnych przykrych konsekwencji,
poniewaŜ jeśli zwierzę pomyli się, odskakując na pierwszy znak czegoś, co moŜe sygnalizować
skradającego się wroga, albo skacząc w kierunku czegoś, co zdaje się nadawać do zjedzenia, to ta
przesadna ostroŜność czy gorliwość w wyszukiwaniu poŜywienia, aczkolwiek w konkretnym
wypadku niepotrzebna, zwiększa jej szanse przetrwania. Jednak w Ŝyciu emocjonalnym ludzi taki
10 LeDoux, cytat w: „How Scary Things Get That Way”, Science (Nov. 6, 1992), s. 887.
∗ Pojęć kora nowa (neocortex, neopallium), kora a (allocortex, archipallium) czy kora pośrednia (juxtallocortex, mesopallium) uŜywa się jedynie przy opisie procesu
rozwoju mózgu jako takiego. W kaŜdym innym wypadku polskie piśmiennictwo medyczne posługuje się terminem kora lub kora mózgowa jako odzwierciedlającym
obecnie stan faktyczny, do czego i my postanowiliśmy się zastosować - przyp. red.
28
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
brak dokładności moŜe mieć katastrofalne skutki dla ich związków z innymi, poniewaŜ oznacza mówiąc metaforycznie - Ŝe moŜemy odskoczyć od lub teŜ skoczyć na niewłaściwą rzecz czy osobę.
(Weźmy choćby przykład kelnerki, która upuściła na ziemię tacę z sześcioma pełnymi talerzami,
ujrzawszy kątem oka kobietę o bujnych, kędzierzawych, rudych włosach, zupełnie takich samych,
jakie miała kobieta, dla której rzucił ją jej były mąŜ.)
Takie pomyłki emocjonalne biorą się stąd, Ŝe uczucie wyprzedza myśl. LeDoux nazywa to
„emocją prekognitywną”, reakcją opartą na strzępach dostarczonych przez narządy zmysłów
informacji, które nie zostały w pełni posegregowane i złoŜone w dający się rozpoznać przedmiot.
Jest to zupełnie surowa forma informacji sensorycznych, coś w rodzaju nerwowego odpowiednika
zgadywanki „Jaka to melodia”, w której zamiast szybkiej oceny melodii na podstawie kilku
zaledwie pierwszych nut tworzy się cały obraz postrzeganego przedmiotu, na podstawie kilku
jego najpierw dostrzeŜonych i złoŜonych na próbę elementów. Jeśli ciało migdałowate stwierdzi,
Ŝe wyłania się z tych elementów jakiś waŜny schemat, to natychmiast wyciąga odpowiedni, choć
niekiedy pochopny s wniosek, Ŝe oto coś nam zagraŜa i uruchamia swoje reakcje, zanim z mózg
uzyska nie tylko przekonujące w pełni dowody, ale w ogóle jakiekolwiek potwierdzenie jego
słuszności.
Nic dziwnego, Ŝe mamy tak ograniczony wgląd w mroki naszych bardziej gwałtownych emocji,
szczególnie wtedy, kiedy nadal panują nad nami. Ciało migdałowate moŜe zareagować
wybuchem wściekłości lub napadem strachu, zanim kora zdąŜy zorientować się, co się dzieje,
dlatego Ŝe takie surowe emocje wyzwalane je; są niezaleŜnie od myśli i przed ich pojawieniem się.
MenedŜer emocji
Sześcioletnia córka mojej znajomej, Jessica, miała po raz pierwszy spać u koleŜanki i trudno było
powiedzieć, kto się bardziej denerwuje z tego powodu - matka czy córka. ChociaŜ znajoma starała
się ukryć przed córką nurtujący ją niepokój, jej napięcie stale rosło i osiągnęło szczyt około
północy, kiedy szykowała się do snu i zadzwonił telefon. Upuściwszy z wraŜenia szczoteczkę do
zębów podbiegła z bijącym sercem do telefonu, a w głowie kłębiły się jej obrazy róŜnych
nieszczęść, które mogły się przytrafić córce.
Chwyciła za słuchawkę i wykrztusiła: „Jessica!”, po czym usłyszała kobiecy głos mówiący: „Och,
musiałam wybrać zły numer...” W tym momencie znajoma odzyskała równowagę i uprzejmym,
spokojnym tonem spytała: „A jaki numer pani wybrała?
Podczas gdy ciało migdałowate wyzwala gwałtowną, niespokojną reakcję, inna część mózgu
emocjonalnego bierze pod uwagę lepiej dostosowane do sytuacji wyznaczniki korygujące
poprzednie zachowanie. Zwrotnica tłumiąca aktywność ciała migdałowatego zdaje się znajdować
po przeciwnej stronie waŜnego obwodu kory, w przedniej części płatów czołowych. Kora w tym
miejscu zdaje się wykazywać aktywność, kiedy ktoś boi się albo jest wściekły, ale tłumi czy
kontroluje to uczucie po to, by skuteczniej poradzić sobie z sytuacją, w której się znajduje albo
kiedy ponowna ocena sytuacji wymaga zupełnie odmiennej reakcji, jak np. w wypadku
zaniepokojonej matki odbierającej telefon. Ten obszar kory mózgowej reaguje w bardziej
analityczny czy teŜ bardziej odpowiedni sposób na nasze impulsy emocjonalne, modulując
sygnały wysyłane przez ciało migdałowate i inne części układu limbicznego.
Normalnie przednie obszary kory kierują naszymi reakcjami emocjonalnymi od samego początku.
Pamiętajmy, Ŝe największa część informacji dostarczanych przez narządy zmysłów wysyłana jest
ze wzgórza nie do ciała migdałowatego, ale do kory i znajdujących się w niej licznych ośrodków
odbierających je i nadających sens temu; co postrzegamy, Ŝe informacje te i nasze reakcje na nie są
koordynowane przez przednie części płatów czołowych, gdzie umiejscowione jest planowanie i
organizowanie działań celowych, w tym takŜe reakcji emocjonalnych. Szereg połączonych ze sobą
obwodów znajdujących się w korze rejestruje i analizuje te informacje, a zrozumiawszy je, inicjuje
29
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
reakcję poprzez przednie części płata czołowego. JeŜeli podczas tego procesu okaŜe się, Ŝe
potrzebna jest reakcja emocjonalna, to dyktują ją przednie części płatów czołowych, działając
wspólnie z ciałem migdałowatym i innymi obwodami mózgu emocjonalnego.
Taka kolejność, pozwalająca na wnikliwą ocenę reakcji emocjonalnej, jest typowa dla pracy
mózgu. Jedynym, ale za to znaczącym wyjątkiem są sytuacje krytyczne, kiedy reakcja emocjonalna
musi być natychmiastowa. W kilka chwil po pojawieniu się emocji przednie części płatów
czołowych przystępują do działania, które określić moŜna mianem rachunku ewentualnych
zysków i strat i z wielu moŜliwości wybierają tę, która wydaje im się najlepsza.11 U zwierząt jest to
wybór między tym, kiedy atakować a kiedy uciekać. A u nas, ludzi, równieŜ między atakować a
uciekać... ale takŜe zjednywać sobie innych, perswadować, szukać współczucia, utrudniać,
wmawiać winę, skamlać, okazywać arogancję czy pogardę i tak dalej, zgodnie z całym
repertuarem naszych emocjonalnych sztuczek i chwytów.
Mierzona w skali czasowej pracy mózgu odpowiedź kory jest wolniejsza niŜ stosowany przez
ciało migdałowate mechanizm porwania, poniewaŜ w wypracowywaniu jej reakcji bierze udział
większa liczba obwodów i połączeń. Reakcja ta jest teŜ bardziej przemyślana i rozsądna, jako Ŝe
uczucie wyprzedza myśli. Gdy doświadczamy straty i ogarnia nas smutek albo gdy czujemy się
szczęśliwi po odniesieniu sukcesu lub teŜ zastanowiwszy się nad czyimś postępowaniem lub
słowami, odczujemy ból lub gniew, to działa nasza kora.
Podobnie jak w wypadku ciała migdałowatego ustanie działania przednich części płatów
czołowych powoduje znaczne zuboŜenie Ŝycia emocjonalnego; brak zrozumienia, Ŝe coś zasługuje
na reakcję emocjonalną, sprawia, Ŝe nie pojawia się Ŝadna tego typu reakcja. Neurolodzy
podejrzewali, Ŝe przednie części płatów czołowych odgrywają taką rolę w powstawaniu emocji od
juŜ lat czterdziestych, kiedy zaczęto stosować tę raczej rozpaczliwą - i niestety źle obraną - metodę
chirurgicznego „leczenia” pewnych zaburzeń, jaką jest lobotomia przednich części płatów
czołowych, podczas której (często niezręcznie) usuwa się ich część albo przecina drogi łączące
korę płata czołowego ze wzgórzem. W czasach kiedy nie znano jeszcze Ŝadnej skutecznej metody
leczenia chorób psychicznych, powitano lobotomię jako znakomite rozwiązanie powaŜnych
zaburzeń emocjonalnych - wystarczyło usunąć połączenia między płatami czołowymi a resztą
mózgu, by „ulŜyć” cierpieniom pacjenta. Niestety, pacjenci musieli płacić za tę „ulgę” wielką cenę,
bowiem po zabiegu zdawali się tracić w znacznym stopniu zdolność odczuwania wszelkich
emocji, ich Ŝycie emocjonalne w ogóle zanikało. Powodem było zniszczenie jednego z głównych
obwodów nerwowych.
Mechanizm porwania emocjonalnego obejmuje prawdopodobnie dynamizm dwojakiego rodzaju pobudzenie pracy ciała migdałowatego i zahamowanie procesów zachodzących w korze
mózgowej, które zwykle powodują, Ŝe reakcja emocjonalna jest zrównowaŜona, albo teŜ
podporządkowanie obszarów kory nagłej potrzebie emocjonalnej.12 W takich chwilach umysł
11 Znaczną część tych teoretycznych rozwaŜań o dostosowywaniu reakcji emocjonalnej przez korę zaczerpnąłem z: Ned Kalin, dz. cyt.
12 Dokładniejsze przyjrzenie się neuroanatomii ukazuje, w jaki sposób przednie części płatów czołowych kierują emocjami. Wiele dowodów wskazuje na to, Ŝe tam właśnie zbiega się
większość albo wszystkie obwody korowe uczestniczące w reakcji emocjonalnej. U ludzi najsilniejsze połączenia między korą a ciałem migdałowatym prowadzą do przednich części
lewego płata czołowego i znajdującego się niŜej płata skroniowego oraz do bocznych części płata czołowego (decydującą rolę w identyfikacji przedmiotu odgrywa płat skroniowy).
Oba te połączenia biegną razem, co zdaje się świadczyć, Ŝe jest to droga, po której biegną wyjątkowo szybko bardzo silne impulsy, prawdziwa autostrada nerwowa. Ta składająca się z
pojedynczych neuronów droga łączy ciało migdałowate i przednią część płata czołowego w miejscu zwanym „korą nadoczodołową”. Jest to obszar, który wydaje się spełniać
najwaŜniejszą rolę w ocenie podjętych juŜ reakcji emocjonalnych i wprowadzaniu do nich poprawek.
Kora „nadoczodołowa” odbiera sygnały od ciała migdałowatego, a ma teŜ swoją własną, skomplikowaną i szeroko rozgałęzioną sieć wypustek sięgających do mózgu limbicznego.
Poprzez tę sieć kieruje w pierwszym stopniu reakcjami emocjonalnymi, powstrzymując między innymi docierające do innych obszarów kory impulsy wysyłane przez mózg limbiczny i
osłabiając w ten sposób ich wagę. Połączenia kory „nadoczodołowej” z mózgiem limbicznym są tak rozległe, Ŝe niektórzy neuroanatomowie nazywają ją czymś w rodzaju „kory
limbicznej” - myślącej części mózgu emocjonalnego. Zob. Ned Kalin, Departments of Psychology and Psychiatry, University of Wisconsin, „Aspects of Emotion Conserved Across
Species”, maszynopis nie publikowany przygotowany na MacArthur Affective Neuroscience Meeting, konferencję, która odbyła się w listopadzie 1992 roku; Allan Schore, Affect
Regulation and the Origin of Self, Hillsdale, N.J. Lawrence Erlbaum Associates, 1994.
30
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
racjonalny zostaje całkowicie zdominowany przez emocjonalny. Kora przednich części płatów
czołowych działa niczym skuteczny menedŜer emocji, rozwaŜając róŜne reakcje przed
przystąpieniem do którejś z nich w sposób, który polega na stłumieniu sygnałów do aktywizacji
całego ciała wysyłanych przez ciało migdałowate i inne ośrodki układu limbicznego. Przypomina
to postępowanie rodzica, który powstrzymuje impulsywne dziecko przed chwytaniem
wszystkiego ze stołu i mówi mu, Ŝeby poprosiło o to, czego pragnie (albo poczekało, aŜ to
dostanie).13
Głównym „wyłącznikiem” niepokojących emocji wydaje się być przednia część lewego płata
czołowego. Neuropsycholodzy badający zmiany nastroju u pacjentów z uszkodzonymi częściowo
płatami czołowymi stwierdzili, Ŝe jednym z zadań lewego płata jest pełnienie funkcji swego
rodzaju termostatu nerwowego, regulującego nieprzyjemne emocje. Przednie części prawego
płata czołowego są siedliskiem uczuć negatywnych, takich jak strach czy agresja, natomiast lewy
płat utrzymuje te surowe emocje w ryzach, prawdopodobnie hamując działanie płata prawego.14
Na przykład, w pewnej grupie pacjentów po udarze mózgowym ci, u których uszkodzeniu uległa
kora przednich części lewego płata, byli skłonni do zamartwiania się i łez, uszkodzenie
prawostronne powodowało natomiast, Ŝe dotknięci nim pacjenci stawali się „przesadnie weseli”
podczas badań neurologicznych bez przerwy Ŝartowali i byli tak rozluźnieni, Ŝe było jasne, iŜ w
ogóle nie przejmują się wynikiem badań.15 Słynny był przypadek męŜa, któremu usunięto część
prawego płata czołowego z powodu wady rozwojowej mózgu. Po operacji jego osobowość
zmieniła się nie do poznania - niełatwo wpadał w irytację i, co stwierdziła z radością Ŝona, stał się
bardziej czuły.16
Reasumując, przednie części lewego płata czołowego zdają się być elementem obwodu
nerwowego, który moŜe wyłączyć, a przynajmniej stłumić, wszystkie - z wyjątkiem najsilniejszych
negatywnych uczuć - ogarniające nas emocje. Tak jak ciało migdałowate często działa jako
„wyzwalacz” emocji, tak lewy płat czołowy wydaje się być częścią mózgowego „wyłącznika”
nieprzyjemnych emocji: ciało migdałowate proponuje reakcje, a lewy płat czołowy wybiera pewne
z nich i kieruje nimi. Te połączenia między płatami czołowymi i układem limbicznym odgrywają
w naszym Ŝyciu psychicznym istotną rolę, daleko wykraczającą poza dostrajanie emocji; mają one
kluczowe znaczenie w podejmowani przez nas najbardziej istotnych decyzji Ŝyciowych.
Zestrajanie emocji i myśli
Drogi łączące ciało migdałowate (i powiązane z nim inne struktury układu limbicznego) z korą
mózgową są miejscem, w którym głowa i serce, umysł i uczucie toczą najbardziej zaŜarte walki
albo zawierają porozumienie o współpracy. Połączenia te tłumaczą, dlaczego emocje mają tak
Pomiędzy ciałem migdałowatym a przednią częścią płatów czołowych istnieje nie tylko most strukturalny, ale - jak zawsze w takich przy_ padkach - biochemiczne połączenie:
zarówno w odbierającym sygnały z wnętrza ciała obszarze przedniej części płatów czołowych, jak i w ciele migdałowatym znajduje się wyjątkowo duŜo receptorów neuroprzekaźł:
nika serotoniny. Hormon ten wydaje się między innymi wzmagać chęć współdziałania - małpy o bardzo duŜym zagęszczeniu receptorów serotoniny w obwodzie łączącym przednie
części płatów czołowych z ciałem migdałowatym są „dobrze przystosowane społecznie”, natomiast te, u których zagęszczenie to jest niewielkie, przejawiają wobec członków stada
postawy wrogie i antagonistyczne. Zob.: Antonio Damasio, Descartes’ Error, New York: Grosset,/Putnam, 1994.
13 Badania na zwierzętach wykazują, Ŝe kiedy uszkodzi się obszary przedniej części płatów czołowych, tak Ŝe nie modulują juŜ sygnałów płynących z układu limbicznego, to
zwierzęta zaczynają zachowywać się kapryśnie i dziwacznie, wybuchając niespodziewanie wściekłością albo kuląc się ze strachu. A.R. Łuria, znakomity neuropsycholog rosyjski,
postawił juŜ w latach trzydziestych tezę, Ŝe przednia część płatów czołowych odgrywa kluczową rolę w samokontroli i powstrzymywaniu wybuchów emocji; zauwaŜył on, Ŝe pacjenci,
u których ta część mózgu uległa uszkodzeniu, byli bardzo impulsywni i skłonni do gwałtownych wybuchów złości oraz wpadania w trwogę. RównieŜ prowadzone metodą tomografii
pozytronowej, dającej obraz mózgu, badania dwudziestu męŜczyzn i kobiet, którym udowodniono popełnienie zabójstw w afekcie wykazały, Ŝe te same obszary kory przedniej części
płatów czołowych funkcjonowały u nich słabiej niŜ u innych osób.
14 Część mających podstawowe znaczenie badań nad uszkodzeniami płatów „przedczołowych” wykonał Victor Dennenberg, psycholog z Uniwersytetu Stanowego Connecticut.
15 G. Gianotti, „Emotional behavior and hemispheric side of lesion, Cortex 8, 1972.
16 Przypadek pacjenta, który po wylewie stał się radośniejszy niŜ poprzednio, opisała na sympozjum Międzynarodowego Towarzystwa Neurofizjologicznego [International
Neurophysiological Society], które odbyło się w dniach 13 -16 lutego 1991 roku w San Antonio, Mary K. Morris z Wydziału Neurologii Uniwersytetu Stanowego Florydy.
31
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
istotne znaczenie dla skutecznego myślenia, zarówno przy podejmowaniu mądrych decyzji, jak i
po prostu przy jasnym myśleniu.
Emocje mogą zaburzyć sam proces myślenia. Neurolodzy uŜywają terminu „praca pamięciowa”
na określenie zdolności skupienia się na faktach mających istotne znaczenie dla wykonania
danego zadania lub rozwiązania problemu, bez względu na to, czy dotyczą one idealnych cech
budynku, których szukamy, przeglądając róŜne projekty architektoniczne, czy teŜ elementów
zadania, które rozwiązujemy, poddając się jakiemuś testowi. Rejonem mózgu odpowiedzialnym
za pracę pamięciową jest kora płatów czołowych.17 Jednak istnienie połączeń między układem
limbicznym i płatami czołowymi oznacza, Ŝe sygnały silnych emocji - lęku, złości i tym
podobnych - mogą doprowadzić do powstania zakłóceń uniemoŜliwiających płatom czołowym
pracę pamięciową. To właśnie dlatego „nawet nie potrafimy myśleć” w chwilach przygnębienia,
niepokoju czy złości i dlatego teŜ stale utrzymujący się przykry stan emocjonalny wytworzyć
moŜe u dziecka deficyt umiejętności intelektualnych, upośledzając jego zdolność uczenia się.
Jeśli deficyt taki jest bardziej subtelny, to nie zawsze ujawni go badanie ilorazu inteligencji,
chociaŜ wykaŜą go przeprowadzone pod tym kątem badania neuropsychologiczne. Na jego
istnienie wskazuje teŜ stałe pobudzenie i impulsywność dziecka. Na przykład przeprowadzone za
pomocą testów neuropsychologicznych badania uczniów szkoły podstawowej, którzy mieli iloraz
inteligencji powyŜej przeciętnej, ale mimo tego uzyskiwali słabe oceny, wykazały, Ŝe nie
funkcjonowała u nich prawidłowo kora płatów czołowych.18 Chłopcy ci byli takŜe impulsywni i
niespokojni, często wybuchali złością i mieli kłopoty z dostosowaniem się do regulaminu, co samo
w sobie świadczy o nieskutecznej kontroli płatów czołowych nad impulsami wysyłanymi przez
układ limbiczny. Mimo swego potencjału intelektualnego dzieci te znajdują się w grupie
najwyŜszego ryzyka, jeśli chodzi o problemy takie jak nieukończenie szkoły, wpadnięcie w
alkoholizm i zejście na drogę przestępstwa i to bynajmniej nie dlatego, Ŝe brak im inteligencji, lecz
Ŝe nie potrafią dobrze panować nad swym Ŝyciem emocjonalnym. Mózg emocjonalny, zupełnie
oddzielony od rejonów, które badają testy inteligencji, kontroluje zarówno wściekłość, jak i
współczucie. Te obwody emocjonalne kształtowane są przez nasze przeŜycia i doświadczenia w
okresie dzieciństwa, a niestety, na naszą własną zgubę, pozwalamy, by doświadczeniami tymi
kierował przypadek.
RozwaŜmy teŜ rolę emocji w podejmowaniu nawet najbardziej „racjonalnych” decyzji. W pracy,
której znaczenie dla zrozumienia naszego Ŝycia psychicznego trudno przecenić, Antonio Damasio
neurolog z Wydziału Medycyny Uniwersytetu Iowa, przedstawia wyniki starannie
przeprowadzonych badań nad tym, co naprawdę ulega osłabieniu u pacjentów z uszkodzonymi
drogami łączącymi płaty czołowe z ciałem migdałowatym.19 Proces podejmowania decyzji
przebiega u nich wadliwie, a mimo to w najmniejszym stopniu nie wykazują ani oni obniŜenia
poziomu inteligencji, ani jakiegokolwiek upośledzenia zdolności poznawczych. Mimo iŜ ich
sprawność intelektualna jest bez zarzutu, dokonują katastrofalnych w skutkach wyborów
zarówno w sprawach zawodowych, jak i osobistych i bywa, Ŝe bez końca zastanawiają się nad
podjęciem tak prostej decyzji, jak umówienie się z kimś na spotkanie.
Damasio dowodzi, Ŝe ich decyzje są tak złe dlatego, Ŝe stracili dostęp do swej wiedzy emocjonalnej.
Miejsce, w którym myśli spotykają się z emocjami, obwód łączący płaty czołowe z ciałem
migdałowatym jest wejściem do magazynu sympatii i antypatii, których nabieramy w ciągu
całego Ŝycia. Jeśli kora mózgowa zostanie odcięta od pamięci emocjonalnej przechowywanej w
ciele migdałowatym, to Ŝaden przedmiot, o którym myślimy, nie wyzwala juŜ reakcji
emocjonalnych, które towarzyszyły mu w przeszłości - wszystko zyskuje jednakowo szare,
17 Lynn D. Selemon i in., „Prefrontal Cortex”, American Journal of Psychiatry 152, 1995.
18 Philip Harden, Robert Pihl, „Cognitive Function, Cardiovascular Reactivity, and Behavior in Boys at High Risk for Alcoholism”, Journal of Abnormal Psychology 104, 1955.
19 Antonio Damasio, Descartes’ Error: Emotion, Reason and the Human Brain, New York: Grosset/Putnam, 1994.
32
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
neutralne zabarwienie. Bodziec, bez względu na to, czy jest to ulubione zwierzę domowe czy
osoba, której nie cierpieliśmy, nie wyzwala juŜ ani sympatii, ani awersji. Pacjenci tacy
„zapomnieli” o wszystkich swych doświadczeniach emocjonalnych, poniewaŜ stracili dostęp do
ciała migdałowatego, gdzie wiadomości te są przechowywane.
Tego rodzaju przypadki skłoniły Damasia do wysunięcia tezy, Ŝe uczucia są z zasady niezbędne
przy podejmowaniu racjonalnych decyzji. Wskazują nam one właściwy kierunek i dopiero gdy go
zaakceptujemy, moŜemy najlepiej wykorzystać zdolność chłodnego, logicznego myślenia. Podczas
gdy świat bez przerwy stawia nas wobec konieczności dokonywania wyborów (Jak powinienem
zainwestować oszczędności? Kogo powinnam wziąć za męŜa? Z kim powinienem się oŜenić?),
wiedza emocjonalna, którą dało nam Ŝycie (taka jak pamięć o niefortunnym zainwestowaniu
pieniędzy czy o bolesnym zerwaniu), wysyła sygnały, które ułatwiają podjęcie decyzji, eliminując
juŜ na samym początku jedne moŜliwości i podkreślając inne. W ten sposób, dowodzi Damasio,
mózg emocjonalny jest tak samo zaangaŜowany w rozumowanie jak mózg myślący.
A zatem emocje mają duŜe znaczenie dla racjonalnego postępowania. W tańcu uczucia z myślą
prowadzi to pierwsze, skłaniając drugie do podejmowania szybkich decyzji, a działając ręka w
rękę z umysłem racjonalnym, umoŜliwia - albo uniemoŜliwia - samo myślenie. Mózg myślący
pełni kierowniczą rolę w stosunku do emocji, z wyjątkiem owych chwil, kiedy emocje wyrywają
się spod jego kontroli i rządzić nami zaczyna mózg emocjonalny.
W pewnym sensie mamy bowiem dwa mózgi, dwa umysły i dwa odmienne rodzaje inteligencji:
racjonalną i emocjonalną. Obie określają, jak wiedzie się nam w Ŝyciu; liczy się nie tylko iloraz
inteligencji, ale takŜe inteligencja emocjonalna. W rzeczy samej intelekt nie moŜe wykorzystać w
pełni swych moŜliwości bez inteligencji emocjonalnej. Ta komplementarność układu limbicznego i
kory mózgowej, to jest ciała migdałowatego i płatów czołowych oznacza, Ŝe w Ŝyciu psychicznym
kaŜde z nich jest pełnoprawnym partnerem. Kiedy partnerzy ci dobrze ze sobą współpracują,
wzrasta i inteligencja emocjonalna, i sprawność intelektualna.
Stawia to na głowie dawne rozumienie napięć między rozsądkiem a uczuciami: nie jest tak, Ŝe
chcemy - jak to ujął Erazm z Rotterdamu - pozbyć się emocji i zastąpić je rozsądkiem, ale tak, Ŝe
pragniemy znaleźć między nimi równowagę. Stary paradygmat ukazywał jako ideał rozsądek
uwolniony od nacisku emocji. Nowy paradygmat zachęca nas do harmonijnego pogodzenia tego,
co dyktuje nam głowa, z tym, co nakazuje nam serce. Po to, byśmy mogli zrealizować to w
naszym Ŝyciu, musimy najpierw dokładniej zrozumieć, co to znaczy - korzystać inteligentnie z
emocji.
33
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
Część II
NATURA INTELIGENCJI
EMOCJONALNEJ
34
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
Rozdział III
Kiedy mądry jest głupi
NADAL NIE WIADOMO DOKŁADNIE, dlaczego David Pologruto, nauczyciel fizyki w szkole
średniej, został pchnięty przez jednego z uczniów noŜem kuchennym. Powszechnie znane fakty są
takie:
Jason H., piątkowy uczeń drugiej klasy szkoły średniej w Coral Springs na Florydzie, marzył o
studiach medycznych. Nie o jakichkolwiek studiach medycznych, ale na Uniwersytecie Harvarda.
Pologruto ocenił rozwiązanie przez Jasona testu z fizyki na 80 punktów. Przekonany, Ŝe taki
wynik - dający mu zaledwie czwórkę - grozi obróceniem w niwecz dalszych planów, Jason zabrał
do szkoły nóŜ kuchenny, wszedł do laboratorium fizycznego, rzucił się na nauczyciela i zanim
został po krótkiej walce obezwładniony, dźgnął go w obojczyk.
Sędzia uznał, Ŝe Jason jest niewinny, poniewaŜ podczas tego incydentu miał chwilowo
ograniczoną zdolność oceny wydarzeń. Werdykt ten opierał się na opinii konsylium złoŜonego z
czterech psychologów i psychiatrów, którzy orzekli pod przysięgą, Ŝe zachowanie Jasona w
laboratorium było typowe dla psychotyków i świadczy o jego niepoczytalności w krytycznej
chwili. Sam oskarŜony twierdził, Ŝe z powodu „złego” wyniku testu chciał popełnić samobójstwo
i poszedł do Pologruto, aby mu o tym powiedzieć. Nauczyciel natomiast przytoczył zupełnie inną
wersję tej historii. Powiedział: „Myślę, Ŝe chciał mnie wykończyć”, bo rozwścieczyła go zła ocena.
Jason został przeniesiony do szkoły prywatnej, którą ukończył po dwóch latach jako najlepszy
uczeń w klasie. Dokładne opanowanie materiału objętego programem nauczania dawałoby mu
ocenę bardzo dobrą, ale Jason nie poprzestał na tym. Brał dodatkowe lekcje, chodził na zajęcia dla
zaawansowanych i w rezultacie zdał z ogólnym wynikiem celującym. Aczkolwiek ukończył
szkołę z wyróŜnieniem, jego były nauczyciel fizyki, David Pologruto, narzekał, Ŝe nigdy go nie
przeprosił ani nawet nie poczuwał się do odpowiedzialności za to, co mu zrobił.1
Nasuwa się pytanie: jak ktoś o tak ewidentnie wybitnej inteligencji mógł postąpić tak irracjonalnie,
tak beznadziejnie głupio? Odpowiedź brzmi: inteligencja, którą wykazujemy się w nauce, ma
niewiele wspólnego z Ŝyciem emocjonalnym. Najbystrzejsi spośród nas mogą dać się ponieść
nieokiełznanym emocjom i działać pod wpływem niekontrolowanych impulsów; osoby o
wysokim ilorazie inteligencji mogą zadziwiająco nieudolnie kierować swym Ŝyciem prywatnym.
Jest tajemnicą poliszynela, Ŝe ani oceny uzyskiwane w szkole, ani iloraz inteligencji, ani wyniki
testów SAT nie pozwalają bezbłędnie przewidzieć, kto odniesie w Ŝyciu sukces. Z pewnością
istnieje pewien statystycznie uchwytny związek między ilorazem inteligencji a karierą zawodową,
jeśli bowiem brać pod uwagę Ŝycia duŜe grupy ludzi traktowane jako całość, to okazuje się, Ŝe
wiele osób o bardzo niskim ilorazie inteligencji wykonuje prace podrzędne, natomiast ci z
wysokim zarabiają z reguły bardzo dobrze, ale nawet bynajmniej nie odnosi się to do wszystkich.
Jest wiele wyjątków od reguły, zgodnie z którą iloraz inteligencji pozwala przewidzieć, jak się
komu będzie wiodło w Ŝyciu. Wyjątków tych jest zbyt wiele, aby moŜna było uznać, Ŝe
potwierdzają one tę regułę. W najlepszym wypadku iloraz inteligencji uczeni określa około 20
procent czynników, które decydują o sukcesie, co oznacza, Ŝe 80 procent zaleŜy od innych
zmiennych. Jeden z autorów zajmujących się tymi sprawami ujął to tak: „O miejscu jednostki w
1 Historię Jasona H. opisano w artykule „Warning by a Valedictorian Who Faced Prison”, „The New York Times”, June 23, 1992.
35
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
społeczeństwie decydują w ogromnej mierze czynniki niezaleŜne od ilorazu inteligencji, od jej
przynaleŜności do klasy społecznej poczynając, a na zwykłym szczęściu kończąc.”2
Potwierdzają to nawet Richard Herrnstein i Charles Murray,, którzy w ksiąŜce The Bell Curve
[Krzywa w kształcie dzwonu] przyznają ilorazowi inteligencji podstawowe znaczenie. Piszą oni:
„Być moŜe byłoby lepiej, gdyby student pierwszego roku, który uzyskał w matematycznym teście
SAT 500 punktów, nie decydował się od razu Ŝe zostanie matematykiem, jeśli jednak chce
prowadzić swój własny interes, zostać senatorem albo zarobić milion dolarów, to nie powinien
rezygnować z tych marzeń [...] Związek pomiędzy wynikami testu a tymi osiągnięciami znacznie
osłabia ogół innych cech, z którymi się rodzi.”3
Interesuje mnie mający kluczowe znaczenie zestaw tych „innych cech” zwany inteligencją
emocjonalną, a obejmujący takie talenty jak zdolność motywacji i wytrwałość w dąŜeniu do celu
mimo niepowodzeń, umiejętność panowania nad popędami i odłoŜenia na później ich
zaspokojenia, regulowania nastroju i niepoddawania się zmartwieniom upośledzającym zdolność
myślenia, wczuwania się w nastroje innych osób i optymistycznego patrzenia w przyszłość. W
odróŜnieniu od ilorazu inteligencji (z jego prawie stuletnią historią badań prowadzonych na
setkach tysięcy osób) inteligencja emocjonalna jest pojęciem nowym. Nikt nie potrafi jeszcze
dokładnie powiedzieć, ile róŜnic ujawniających się w ciągu Ŝycia między róŜnymi osobami da się
wytłumaczyć odmiennym poziomem ich inteligencji emocjonalnej. Mimo to istniejące dane zdają
się świadczyć, Ŝe ten zbiór cech moŜe mieć wielki, czasami nawet większy niŜ iloraz inteligencji,
wpływ na nasze Ŝycie. I choć są tacy, którzy twierdzą, Ŝe ilorazu inteligencji nie mogą znacząco
zmienić ani doświadczenia Ŝyciowe, ani wykształcenie, to wykaŜę w Części V, Ŝe dzieci mogą
przyswoić sobie decydujące umiejętności emocjonalne albo usprawnić je, jeśli zadamy sobie trud
nauczenia ich tego.
Inteligencja emocjonalna a los
Pamiętam kolegę z grupy w Amherst College, który przed rozpoczęciem studiów osiągnął w
testach SAT i innych testach badających osiągnięcia w nauce pięć ocen po 800 punktów, czyli
wyniki miał doskonałe. Mimo niezwykłych zdolności intelektualnych przez większość czasu
obijał się, kładł się późno spać i wstawał w południe, przez co opuszczał zajęcia
przedpołudniowe. Zdobycie dyplomu zajęło mu dziesięć lat.
Iloraz inteligencji w niewielkim stopniu wyjaśnia róŜne losy osób o mniej więcej takich samych
widokach na przyszłość, wykształceniu i zdolnościach. Kiedy porównano zarobki, wydajność i
pozycję zawodową dziewięćdziesięciu pięciu byłych studentów Uniwersytetu Harvarda z lat
czterdziestych, których losy Ŝyciowe śledzono aŜ do osiągnięcia przez nich wieku średniego, to
okazało się, Ŝe ci, którzy uzyskiwali w czasie studiów najwyŜsze oceny, nie osiągnęli znacząco
większych sukcesów niŜ ich koledzy, którzy mieli gorsze oceny. Nie byli teŜ bardziej zadowoleni
z Ŝycia, a ich stosunki rodzinne, stosunki z przyjaciółmi i sprawy intymne teŜ nie układały się
lepiej.4
Podobnym długookresowym programem badań objęto 450 chłopców, w większości synów
emigrantów, z których dwie trzecie pochodziło z rodzin Ŝyjących z pomocy opieki społecznej, a
dorastali w Somerville w stanie Massachusetts, miejscowości odległej o parę kroków od Harvardu
i będącej w owych czasach zbiorowiskiem „rozpadających się slumsów”. Iloraz inteligencji jednej
trzeciej z nich wynosił poniŜej 90 punktów. Ale równieŜ i tu miał on niewielki związek z tym, jak
powodziło im się w pracy czy w innych dziedzinach Ŝycia, bo na przykład 7 procent męŜczyzn o
2 Howard Gardner, „Cracking Open the IQ Box”, The American Prospect, Winter 1995.
3 Richard Herrnstein, Charles Murray, The Bell Curve: Intelligence and Class Structure in American Life, New York: Free Press, 1994, s. 66.
4 George E. Vaillant, Adaptation to Life, Boston: Little, Brown,1977. Przeciętna wyników testów SAT w grupie harvardzkiej wynosiła 584, przy maksymalnej moŜliwej
do zdobycia liczbie punktów 800. Vaillant, pracujący obecnie na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Harvarda, powiedział mi, Ŝe wyniki testów są względnie słabą
podstawą do snucia przewidywań o odniesieniu sukcesu w Ŝyciu przez męŜczyzn naleŜących do tej mającej przewagę nad innymi grupy.
36
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
ilorazie inteligencji poniŜej 80 punktów pozostawało bez pracy przez a dziesięć lub więcej lat, lecz
przez taki sam okres mogło znaleźć zatrudnienia równieŜ 7 procent męŜczyzn o ilorazie
inteligencji przekraczającym 100 punktów. Oczywiście istniał (jak zawsze) pewien ogólny związek
między ilorazem inteligencji a statusem socjoekonomicznym w wieku czterdziestu siedmiu lat,
jednak przyczyną duŜo większych róŜnic w poziomie Ŝycia były przejawiane juŜ od dzieciństwa
takie zdolności jak umiejętność radzenia sobie z niepowodzeniami, panowanie nad emocjami i
współŜycie z innymi ludźmi.5
Przyjrzyjmy się teŜ danym z trwającego nadal programu badań osiemdziesięciu jeden najlepszych
absolwentów szkół średnich z Illinois z roku 1981. Wszyscy mieli, oczywiście, najwyŜszą średnią
ocen w swoich szkołach. Jednak mimo iŜ świetnie radzili sobie równieŜ na studiach, uzyskując
znakomite oceny, to przed trzydziestką odnieśli jedynie umiarkowane sukcesy w pracy
zawodowej. Dziesięć lat po ukończeniu szkoły średniej tylko jeden na czterech znajdował się w
grupie ludzi w tym samym wieku, którzy osiągnęli najwyŜszy szczebel kariery w obranej profesji,
a wielu z nich radziło sobie duŜo gorzej.
Karen Arnold, profesor pedagogiki na Uniwersytecie Bostońskim, śledząca razem z innymi
naukowcami losy prymusów, wyjaśnia: „Sądzę, Ŝe odkryliśmy sumiennych ludzi, którzy wiedzą,
jak sobie radzić w tym systemie. Ale prymusi walczą z pewnością o swe dobro tak samo, jak my
wszyscy. Wiedzieć, Ŝe dana osoba jest prymusem, to wiedzieć tylko tyle, Ŝe on czy ona ma
znakomite osiągnięcia mierzone w skali ocen szkolnych. Nie mówi to nam nic o tym, jak reaguje
na przeciwności losu.”6
Na tym właśnie polega problem: inteligencja teoretyczna, która przejawia się w świetnych
ocenach w szkole, praktycznie nie przygotowuje do odpierania przeciwności - ani do korzystania
z szans, które stawiają przed nami zmienne koleje losu. A jednak mimo tego, Ŝe wysoki iloraz
inteligencji nie gwarantuje ani dostatku, ani prestiŜu, ani szczęścia w Ŝyciu, nasze szkoły i nasza
kultura koncentrują się na zdolnościach naukowych, ignorując inteligencję emocjonalną, zespół
cech - niektórzy mogliby go nazwać charakterem - który równieŜ ma wielkie znaczenie dla
naszych indywidualnych losów. śycie emocjonalne jest dziedziną, którą moŜna, podobnie jak
czytanie czy matematykę, opanować lepiej lub gorzej, a składa się nań zespół specjalnych
umiejętności. Stopień, w jakim dana osoba opanowała te umiejętności, decyduje o tym, czy
odniesie w Ŝyciu sukces czy zabrnie w ślepy zaułek; zdolność panowania nad swymi emocjami
jest metazdolnością, od której zaleŜy sposób wykorzystania przez nas pozostałych zdolności,
włącznie z samym intelektem.
Oczywiście, jest wiele dróg prowadzących do sukcesu i wiele dziedzin, w których liczą się przede
wszystkim inne zdolności. W naszym, coraz bardziej opierającym się na wiedzy fachowej
społeczeństwie naleŜą do nich z całą pewnością umiejętności techniczne. Jest taki szkolny dowcip:
„Jak będzie się za piętnaście lat nazywał tępak znający się tylko na technice?” Odpowiedź: „Szef”.
Jednak, jak przekonamy się w Części III, inteligencja emocjonalna moŜe dać dodatkową przewagę
w pracy nawet takim „tępakom”. Wiele dowodów świadczy o tym, Ŝe ludzie, którzy są
emocjonalnie sprawni - to jest dobrze znają swoje emocje i potrafią nimi kierować, właściwie
odczytują uczucia innych osób i umieją się do nich naleŜycie odnieść - mają przewagę nad innymi
we wszystkich dziedzinach Ŝycia, od romansów i intymnych związków poczynając, a na
przyswajaniu niepisanych reguł rządzących wewnętrzną polityką rozmaitych organizacji i firm
kończąc. Osoby o dobrze wykształconych i rozwiniętych umiejętnościach emocjonalnych są teŜ na
5 J.K. Felsman, G.E. Vaillant, „Resilient Children as Adults: A 40-Year Study”, w: E.J. Anderson, B.J. Cohler (red.), The Invulnerable Child, New York: Guilford
Press,1987.
6 Karen Arnold, która wspólnie z Terrym Denny prowadziła na Uniwersytecie Stanowym Illinois badania nad prymusami, cytuje „The Chicago Tribune” z 29 maja
1992 r.
37
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
ogół bardziej zadowolone z Ŝycia i działają skuteczniej, poniewaŜ opanowały biegle nawyki
umysłowe zwiększające ich operatywność, natomiast osoby, które nie potrafią zapanować nad
swym Ŝyciem emocjonalnym, toczą wewnętrzne walki ograniczające ich zdolność skupienia się na
pracy i jasnego myślenia.
Inny rodzaj inteligencji
Na tle swych bardziej towarzyskich rówieśników czteroletnia Judy mogłaby się przygodnemu
obserwatorowi wyda dzieckiem podpierającym ściany, stroniącym od innych albo niezbyt
lubianym. W czasie zabawy nie bierze w niej zbyt aktywnego udziału i trzyma się nieco z boku.
Jednak w rzeczywistości Judy jest bystrą obserwatorką stosunków towarzyskich panujących w
przedszkolnej grupie i chyba najlepiej ze wszystkich obecnych dzieci odgaduje przypływy i
odpływy uczuć u innych.
Ta trafność obserwacji ujawnia się w chwili, gdy wychowawczyni proponuje zabawę w
przedszkole. Przedszkole - kopia pokoju, w którym przebywa grupa Judy, z ulepionymi z
plasteliny lalkami, które zamiast głów mają małe zdjęcia dzieci i przedszkolanek - jest
sprawdzianem umiejętności dostrzegania stosunków międzyludzkich. Kiedy wychowawczyni
prosi Judy, aby postawiła kaŜdą dziewczynkę i kaŜdego chłopca w tej części pokoju, w której
najbardziej lubią się bawić - w kąciku plastycznym, w kąciku z klockami i tak dalej - Judy
odtwarza wszystko wiernie i dokładnie. Poproszona następnie o umieszczenie chłopców i
dziewczynek w towarzystwie dzieci, z którymi najchętniej się bawią, Judy czyni to bez wahania
czy pomyłek.
Dokładność, z jaką Judy odtwarza panujące w grupie stosunki i towarzyskie, świadczy o tym, Ŝe
sporządziła ona sobie w głowie doskonałą mapę swej klasy. Taka spostrzegawczość u
czteroletniego dziecka jest zjawiskiem wyjątkowym. Dzięki swym zdolnościom Judy moŜe w
przyszłości zabłysnąć w dziedzinach w których liczy się umiejętność postępowania z ludźmi - od
nawiązywania kontaktów handlowych i zarządzania aŜ po dyplomację.
Odkrycie u Judy, i to w tak młodym wieku, owego niezwykłego talentu moŜliwe było tylko dzięki
temu, Ŝe znalazła się w przedszkolu Eliota-Pearsona w miasteczku akademickim przy
Uniwersytecie Tuftów, gdzie realizowano wówczas Projekt Spektrum, to jest program
wychowania, którego celem jest rozwijanie róŜnych rodzajów inteligencji. Program Spektrum
opiera się na załoŜeniu, Ŝe repertuar ludzkich zdolności daleko wykracza poza zdolność
opanowania pisania, czytania i liczenia, owo wąskie pasmo umiejętności, na których nauczaniu
skupia się tradycyjna szkoła. Uznaje, Ŝe takie uzdolnienia jak spostrzegawczość społeczna Judy są
talentami, które szkoła powinna pielęgnować, a nie, jak to się zazwyczaj dzieje, ignorować czy
nawet tłumić. Zachęcając dzieci do rozwijania pełnej skali zdolności, z których będą w przyszłości
korzystać, chcąc odnosić sukcesy albo po prostu spełnić się w tym, co będą robić, szkoła staje się
miejscem nauczania umiejętności Ŝyciowych.
Wizjonerem, który doprowadził do stworzenia Projektu Spektrum, jest Howard Gardner,
psycholog z Harvard School of Education.7 „Nadszedł czas - powiedział mi Gardner - aby
poszerzyć nasze pojęcie spektrum talentów. NajwaŜniejszym wkładem, jaki moŜe wnieść oświata
do rozwoju dziecka, jest dopomoŜenie mu w znalezieniu dziedziny, która najbardziej odpowiada
jego talentom, w której będzie kompetentnym fachowcem, w której praca będzie dawała mu
zadowolenie. Zupełnie straciliśmy to z pola widzenia. Zamiast tego poddajemy kaŜdego edukacji,
która najlepiej przygotowuje do zawodu profesora uniwersytetu, i oceniamy go wedle tego, czy
spełnia owe wąskie kryteria sukcesu. Powinniśmy poświęcać mniej czasu na klasyfikowanie
uczniów według uzyskiwanych przez nich ocen, a więcej na odkrywanie ich naturalnych
7 Głównymi współpracownikami Gardnera przy opracowywaniu Projektu Spektrum byli Mara Krechevsky i David Feldman.
38
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
predyspozycji czy uzdolnień i rozwijanie ich. Są setki dróg prowadzących do sukcesu i wiele,
wiele róŜnych zdolności, które pomogą nam go odnieść.”8
Jeśli ktokolwiek dostrzega ograniczenia dotychczasowych sposobów myślenia o inteligencji, to
właśnie Gardner. Wskazuje on, Ŝe dni chwały i świetności testów badających inteligencję zaczęły
się podczas I wojny światowej, kiedy to poddano owym, świeŜo opracowanym przez Lewisa
Termana, psychologa z Uniwersytetu Stanforda, testom dwa miliony Amerykanów. Były to
pierwsze przeprowadzone w tak masowej skali badania psychologiczne, a do ich zrealizowania
wystarczał papier i ołówek. Podejście to zdominowało na całe dziesięciolecia nasz sposób
myślenia o inteligencji. Gardner określa to mianem „myślenia w kategoriach ilorazu inteligencji” i
opisuje tak: „[oznacza to], Ŝe ludzie są albo bystrzy, albo nie, Ŝe takimi się rodzą, Ŝe nie moŜna nic
na to poradzić i Ŝe testy powiedzą ci, czy jesteś jednym z tych bystrych czy nie. Test SAT, któremu
poddaje się kandydatów na studia, opiera się na tym samym załoŜeniu - Ŝe istnieje tylko jeden
rodzaj uzdolnień, który określa twoją przyszłość. Ten rodzaj myślenia pokutuje w całym
społeczeństwie.”
Wydana w 1983 roku ksiąŜka Gardnera Frames of Mind [Ramy umysłu], która zyskała szeroki
rozgłos, była manifestem wykazującym błędność poglądu, według którego iloraz inteligencji jest
jej jedynym wskaźnikiem. Gardner stawia tam tezę, Ŝe nie istnieje tylko jeden, monolityczny
rodzaj inteligencji, lecz raczej szerokie spektrum róŜnych jej rodzajów, które ująć moŜna w siedem
podstawowych kategorii. Jego lista obejmuje dwa klasyczne rodzaje inteligencji „szkolnej” zdolności językowe i matematyczno-logiczne, ale równieŜ zdolność orientacji przestrzennej, którą
odznaczają się, powiedzmy, wybitni artyści i architekci, geniusz kinestetyczny, który przejawia się
w płynności ruchów Marthy Graham czy Magica Johnsona, i talent muzyczny Mozarta czy Yo Yo
Ma. Zamykają ją dwa oblicza tego, co Gardner nazywa „inteligencją personalną”: takie zdolności
interpersonalne, jakie wykazuje wielki terapeuta, jak np. Carl Rogers, czy światowego formatu
przywódca, jakim był Martin Luther King, oraz zdolności „wewnątrzpsychiczne”, które ujawnić
się mogą z jednej strony w błyskotliwych koncepcjach kogoś takiego jak Zygmunt Freud, a z
drugiej, bez takiego rozgłosu, w wewnętrznym zadowoleniu, które daje harmonijne zestrojenie
stylu Ŝycia z naszymi prawdziwymi uczuciami.
NajwaŜniejszym słowem w tej koncepcji inteligencji jest wielość. Model Gardnera wysuwa się
daleko przed standardowy wzorzec ilorazu inteligencji jako jedynego i niezmiennego czynnika.
Uwzględnia on to, Ŝe testy, których tyranii poddawaliśmy się przez cały okres nauki szkolnej poczynając od tych, kierujących do techników lub do szkół ogólnokształcących, a kończąc na
testach SAT decydujących o tym, kto moŜe pójść na studia, i na jakie - opierają się na
ograniczonym pojęciu inteligencji, nie mającym związku z prawdziwym zakresem uzdolnień i
umiejętności, które liczą się w Ŝyciu o wiele bardziej niŜ iloraz inteligencji.
Gardner przyznaje, Ŝe siedem jest arbitralnie wybraną liczbą na określenie rodzajów inteligencji;
nie ma Ŝadnej magicznej liczby określającej róŜnorodność ludzkich talentów. W pewnym
momencie Gardner i jego współpracownicy rozszerzyli swą listę do dwudziestu róŜnych odmian
inteligencji. Na przykład inteligencja interpersonalna podzielona została na cztery róŜne
zdolności: uzdolnienia przywódcze, zdolność pielęgnowania związków z innymi i zawierania
przyjaźni, zdolność rozwiązywania konfliktów i talent do przeprowadzania tego rodzaju analiz
społecznych, jakim odznacza się Judy.
To zróŜnicowane spojrzenie na inteligencję ukazuje nam bogatszy i pełniejszy obraz zdolności
dziecka i potencjalnych moŜliwości odniesienia przez nie sukcesu w Ŝyciu niŜ standardowy iloraz
inteligencji. Kiedy dzieci objęte Programem Spektrum oceniono według skali inteligencji
Stanforda-Bineta, będącej niegdyś probierzem testów do badania inteligencji, oraz według
8 Wywiad z Howardem Gardnerem na temat inteligencji wielorakiej zamieściłem pt. „Rethinking the Value of Intelligence Tests” w „The York Times Educational
Supplement” z 3 listopada 1986 roku. Od ta pory przeprowadzałem z nim wywiady kilkakrotnie.
39
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
zestawu testów do mierzenia Gardnerowskiego spektrum inteligencji, okazało się, Ŝe nie ma
Ŝadnego znaczącego związku między wynikami osiąganymi przez nie w tych dwóch testach.9
Pięcioro dzieci o najwyŜszym ilorazie inteligencji (od 125 do 133) wykazywało róŜny poziom w
zakresie dziesięciu uzdolnień, które mierzy test Spektrum. Na przykład, jedno z tej piątki
„najbystrzejszych” według standardowych testów do badania inteligencji dzieci było uzdolnione
w trzech dziedzinach, troje w dwóch, a jedno tylko w jednej spośród mierzonych testami
Spektrum. Przy tym „rozrzut” tych uzdolnień był znaczny: czworo dzieci miało uzdolnienia
muzyczne, dwoje plastyczne, dwoje językowe, jedno miało talent do rozumienia stosunków
społecznych i jedno do logiki. śadne z tej piątki nie było uzdolnione ruchowo, dobre w liczeniu i
mechanice; prawdę mówiąc koordynacja ruchowa i liczenie były słabymi punktami dwojga z nich.
Gardner wyciągnął z tego wniosek, Ŝe skala „Stanforda-Bineta nie pozwala przewidzieć, kto
osiągnie dobre wyniki w dziedzinach mierzonych ogółem testów Spektrum lub ich spójnym
podzbiorem”. Z drugiej strony, wyniki testów Spektrum dają rodzicom i nauczycielom jasne
wskazówki co do tego, jakimi dziedzinami: mogą spontanicznie zainteresować się dzieci i w
jakiego typu szkołach będą sobie radziły wystarczająco dobrze, by rozwinąć swe pasje i osiągnąć z
czasem biegłość, a nawet mistrzostwo w wybranej dyscyplinie.
Poglądy Gardnera na wielorakość rodzajów inteligencji podlegają ciągłej ewolucji. Mniej więcej
dziesięć lat po pierwszym przedstawieniu drukiem swej teorii, dał on takie oto zwięzłe
streszczenie koncepcji inteligencji personalnej:
Inteligencja interpersonalna jest zdolnością rozumienia innych osób: tego, co nimi kieruje, jak pracują,
jak pracować wspólnie z nimi. Odnoszący sukcesy handlowcy, politycy, nauczyciele, klinicyści i
przywódcy polityczni są według wszelkiego prawdopodobieństwa jednostkami o wysokim poziomie
inteligencji interpersonalnej. Inteligencja intrapersonalna [...] jest podobną właściwością, tyle Ŝe
skierowaną do wewnątrz. Jest to zdolność stworzenia dokładnego, odpowiadającego rzeczywistości
modelu samego siebie i korzystania z tego modelu dla skutecznego działania.10
W sformułowanej gdzie indziej definicji Gardner stwierdza, Ŝe sednem inteligencji
interpersonalnej jest „zdolność rozróŜniania i właściwego reagowania na nastroje, temperamenty,
motywacje i pragnienia innych osób”. Do inteligencji intrapersonalnej, która jest kluczem do
samopoznania, zalicza „dostęp do swych własnych uczuć i zdolność rozróŜniania ich oraz
polegania na nich w kierowaniu swym zachowaniem.”11
Spock kontra Data, czyli kiedy poznanie nie wystarcza
Jest pewien wymiar inteligencji interpersonalnej, na który wprawdzie często wskazuje Gardner,
ale którym mało się zajmuje w swoich pracach, a mianowicie rola emocji. Być moŜe jest tak
dlatego, Ŝe - jak sam mi zasugerował - na jego teorię silny wpływ wywarł stworzony przez
psychologię kognitywną model umysłu. A zatem jego koncepcja inteligencji podkreśla rolę
poznania - zrozumienia samego siebie i innych osób, kierujących nami i innymi, motywów,
naszych zwyczajów pracy i zwyczajów innych osób oraz wykorzystania tej intuicyjnej wiedzy w
kierowaniu naszym własnym Ŝyciem i stosunkach z innymi osobami. Jednak podobnie jak sfera
wyczucia ruchów, w której fizyczna świetność przejawia się niewerbalnie, sfera emocji znajduje
się poza zasięgiem języka i poznania.
9 Porównanie testów do mierzenia ilorazu inteligencji i zdolności uczonych i rozwijanych w ramach programu Spectrum przeprowadzili w jednym z rozdziałów swej
ksiąŜki Multiple Intelligences: The Theory in Practice, New York: Basic Books,1993, Howard Gardner i Mara Krechevsky.
10 Howard Gardner, Multiple Intelligences, s. 9.
11 Howard Gardner, Thomas Hatch, „Multiple Intelligences Go to School, Educational Researcher 18, 8 (1989).
40
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
Choć w Gardnerowskich opisach inteligencji personalnej jest dość miejsca na uwzględnienie gry
emocji i panowania nad nimi, to ani on, ani jego współpracownicy nie zajęli się zbyt szczegółowo
rolą, jaką odgrywają w tej inteligencji uczucia, koncentrując się bardziej na myślach o uczuciach.
Takie nastawienie sprawia, Ŝe - być moŜe nieświadomie - pozostawiają oni nie zbadane morze
emocji, które powodują, Ŝe nasze Ŝycie wewnętrzne jest tak złoŜone, podniecające i często takie
zagadkowe. Pozostaje równieŜ do zbadania zarówno to, w jakim sensie inteligencja obecna jest w
emocjach, jak i to, w jakim sensie moŜna wnieść inteligencję do emocji.
Nacisk, jaki Gardner kładzie na elementy kognitywne w obu odmianach inteligencji personalnej,
odzwierciedla ducha czasu, który ukształtował jego poglądy. Nadmierne akcentowanie przez
psychologię poznania nawet w sferze emocji jest częściowo rezultatem pewnego dziwacznego
zakrętu dziejów tej nauki. W połowie obecnego stulecia psychologię akademicką zdominowali
behawioryści pokroju B.F. Skinnera, którzy uwaŜali, Ŝe badać z naukową precyzją moŜna jedynie
zachowanie, poniewaŜ jest ono czymś obiektywnie, z zewnątrz, postrzeganym. Wszystkie
pozostałe dziedziny Ŝycia wewnętrznego, w tym równieŜ emocje, wyłączyli z pola zainteresowań
nauki.
Później, wraz z nadejściem pod koniec lat sześćdziesiątych „rewolucji kognitywnej”, psychologia
zwróciła się w inną stronę i skoncentrowała na sposobach, w jakie umysł rejestruje i gromadzi
informacje, oraz na naturze inteligencji. Jednak emocje nadal znajdowały się poza sferą jej
zainteresowania. Kognitywiści uwaŜali, Ŝe inteligencja oznacza chłodne, beznamiętne
analizowanie i przetwarzanie faktów. W ich ujęciu jest ona hiperracjonalna, zupełnie jak Mr.
Spock, postać z serialu „PodróŜe gwiezdne” [Star Trek], który jest archetypem suchych bitów
informacji, nie zmąconych Ŝadnym uczuciem, i ucieleśnieniem poglądu, wedle którego w
inteligencji nie ma miejsca na emocje, zaciemniające jedynie obraz naszego Ŝycia umysłowego.
Kognitywiści, którzy przyjęli ten pogląd, dali się zwieść iluzji, obierając za operacyjny model
umysłu komputer i zapominając, Ŝe sieć połączeń mózgowych tkwi w brudnej, pulsującej kałuŜy
związków biochemicznych i w niczym nie przypomina sterylnych, uporządkowanych płytek
krzemowych, z których połączenia powstała owa metafora na określenie umysłu. Tworzone przez
psychologów kognitywnych modele opracowywania przez umysł informacji nie uwzględniały
faktu, Ŝe racjonalnością kierują uczucia i Ŝe mogą teŜ one ją pogrąŜyć. Model kognitywny jest pod
tym względem zuboŜonym obrazem umysłu, gdyŜ nie wyjaśnia naporu uczuć, które nadają
intelektowi specyficzne zabarwienie. Aby wytrwać w tym poglądzie, kognitywiści musieli
ignorować związki między stworzonymi przez siebie modelami umysłu a własnymi nadziejami i
obawami, kłótniami małŜeńskimi i zazdrością wobec odnoszących większe sukcesy kolegów - cały
ten zalew uczuć, które nadają Ŝyciu smak i kształtują jego pilne potrzeby, w kaŜdej chwili
wpływając (ujemnie lub dodatnio) na to, jak opracowywane są informacje.
Wypaczony „naukowy” obraz Ŝycia umysłowego pozbawionego emocji, który przez ostatnich
osiemdziesiąt lat ukierunkowywał badania nad inteligencją, stopniowo, w miarę jak psychologia
zaczyna zauwaŜać istotną rolę uczuć w myśleniu, zmienia się. Podobnie jak następca Spocka
niejaki Data („PodróŜe gwiezdne. Następne pokolenie”) psychologia zaczyna doceniać zarówno
siłę i zalety emocji w Ŝyciu umysłowym, jak i wynikające stąd zagroŜenia. W końcu, jak widzi
Data (chciałoby się powiedzieć: ku swej konsternacji, gdyby mógł odczuwać konsternację), jego
chłodna logika zawodzi i nie podpowiada właściwego ludzkiego rozwiązania. Nasza ludzkość
objawia się najpełniej w naszych uczuciach. Data stara się czuć, wiedząc, Ŝe brakuje mu czegoś
istotnego. Potrzebuje przyjaźni, lojalności; podobnie jak Blaszany Człowiek w Czarowniku z Krainy
Oz nie ma on serca. PoniewaŜ brak mu zmysłu lirycznego właściwego uczuciu, moŜe pisać
wiersze czy grać utwory muzyczne z techniczną wirtuozerią, ale nie potrafi odczuwać pulsujących
w tych utworach namiętności. Z tęsknoty Daty za samą tęsknotą płynie nauka, Ŝe w chłodnym,
kognitywnym obrazie ludzkiego umysłu zupełnie brakuje wyŜszych wartości ludzkiego serca -
41
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
wiary, nadziei, oddania, miłości. Emocje wzbogacają; umysł, model, który ich nie uwzględnia, jest
modelem zuboŜonym.
Kiedy zwróciłem Gardnerowi uwagę, Ŝe częściej zajmuje się myślami o uczuciach albo
metapoznaniu niŜ samymi uczuciami, przyznał, Ŝe skłania się do traktowania inteligencji w
sposób kognitywny, ale dodał: „Kiedy pisałem po raz pierwszy o rodzajach inteligencji
personalnej, mówiłem o emocjach, szczególnie przedstawiając swoją koncepcję inteligencji
intrapersonalnej, której jednym ze składników jest emocjonalne dostrojenie się do samego siebie.
Natomiast dla inteligencji interpersonalnej zasadnicze znaczenie mają czuciowe sygnały
trzewiowe. Jednak w praktyce teoria wielorakiej inteligencji w swej rozwiniętej postaci skupiła się
raczej na metapoznaniu [to znaczy na uświadomieniu sobie swoich własnych procesów
myślowych] niŜ na pełnym zakresie zdolności emocjonalnych.”
Mimo to Gardner docenia znaczenie zdolności emocjonalnych i towarzyskich w chaosie Ŝycia.
Wskazuje, Ŝe „wiele osób o ilorazie inteligencji powyŜej 160 pracuje dla ludzi o ilorazie nie
przekraczającym 100, jeśli ci pierwsi odznaczają się słabą, a ci drudzy wysoką inteligencją
intrapersonalną. Natomiast w Ŝyciu codziennym Ŝaden rodzaj inteligencji nie jest tak waŜny, jak
inteligencja interpersonalna. Jeśli jej nie masz, podejmujesz niewłaściwe decyzje o tym, z kim się
oŜenić czy za kogo wyjść za mąŜ, jaką podjąć pracę i tak dalej. Musimy kształcić oba rodzaje
inteligencji personalnej u dzieci i powinna to robić szkoła.”
Czy emocje mogą być inteligentne?
Aby lepiej zrozumieć, jak moŜe wyglądać takie kształcenie, musimy się zwrócić do innych
teoretyków, podąŜających w kierunku wytyczonym przez Gardnera, a szczególnie psychologa z
Uniwersytetu Yale, Petera Saloveya, który bardzo szczegółowo przedstawił sposoby połączenia
inteligencji z emocjami.12 Nie są to Ŝadne rewelacje, bowiem w ostatnich latach nawet najbardziej
zagorzali zwolennicy ilorazu inteligencji starali się sporadycznie raczej wprowadzać emocje do
sfery inteligencji niŜ traktować „emocje” i „inteligencję” jako dwa przeciwstawne terminy. I tak
E.L. Thorndike, wybitny psycholog, który w latach dwudziestych i trzydziestych przyczynił się do
upowszechnienia koncepcji ilorazu inteligencji, zaproponował w artykule zamieszczonym w
„Harper’s Magazine”, aby jeden z aspektów inteligencji emocjonalnej, inteligencję „społeczną”,
czyli zdolność rozumienia innych i „mądrego postępowania w stosunkach z innymi ludźmi”,
traktować jako aspekt ilorazu inteligencji. Inni psychologowie mieli w owym czasie bardziej
cyniczny pogląd na inteligencję społeczną, ujmując ją w kategoriach umiejętności manipulowania
innymi ludźmi - nakłaniania ich do robienia tego, co chcesz, bez względu na to, czy oni sami chcą
tego czy nie. śadna z tych definicji inteligencji społecznej nie zdobyła specjalnego uznania
teoretyków ilorazu inteligencji i wydany w roku 1960, cieszący się duŜą popularnością podręcznik
opisujący testy do badania inteligencji określa inteligencję społeczną mianem „bezuŜytecznej”
koncepcji.
Jednak inteligencji personalnej nie sposób lekcewaŜyć, przede wszystkim dlatego, Ŝe pojęcie to
zgadza się z intuicją i zdrowym rozsądkiem. Kiedy na przykład Robert Sternberg, inny psycholog
z Yale, poprosił róŜnych ludzi o opisanie „osoby inteligentnej”, wśród głównych jej cech znalazły
się praktyczne ludzkie zdolności. Bardziej systematyczne badania doprowadziły Sternberga do
tego samego wniosku, do jakiego doszedł Thorndike - Ŝe inteligencja społeczna jest czymś innym
niŜ zdolności szkolne; jest ona zarazem kluczowym elementem tego czegoś, co sprawia, Ŝe ludzie
dobrze sobie radzą w praktycznych sprawach Ŝyciowych. Wśród róŜnych rodzajów inteligencji
praktycznej, które, na przykład, są bardzo cenione w miejscu pracy, poczesne miejsce zajmuje
12 Ten model inteligencji emocjonalnej przedstawili po raz pierwszy Peter Salovey i John D. Mayer, „Emotional Intelligence”, Imagination, Cognition and Personality 9
(1990), s. 185-211.
42
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
specyficzna wraŜliwość, która pozwala skutecznie działającym menedŜerom wychwytywać nie
wypowiedziane komunikaty.13
W ostatnich latach coraz więcej psychologów dochodzi do podobnych wniosków, zgadzając się z
Gardnerem, Ŝe stare koncepcje ilorazu inteligencji obracają się wokół wąskiego pasma uzdolnień
językowych i matematycznych i Ŝe dobry wynik uzyskany w teście mierzącym ten iloraz jest
przede wszystkim prognostykiem sukcesów w szkole albo karierze profesorskiej, natomiast w o
wiele mniejszym stopniu zapowiedzią powodzenia w pozaakademickich dziedzinach Ŝycia.
Psychologowie ci - wśród nich Sternberg i Salovey - przyjęli szersze rozumienie inteligencji,
starając się określić to pojęcie na nowo, a przede wszystkim włączyć doń wszystkie te cechy czy
kategorie, które są potrzebne, by odnieść w Ŝyciu sukces. Ten kierunek badań prowadzi nas na
powrót do oceny tego, jaką faktycznie rolę odgrywa inteligencja „personalna” albo emocjonalna.
Salovey włącza Gardnerowską inteligencję personalną do swej podstawowej definicji inteligencji
emocjonalnej, rozciągając określone tym mianem zdolności na pięć podstawowych dziedzin:14
1. Znajomość własnych emocji. Podstawą inteligencji emocjonalnej jest samoświadomość rozpoznawanie uczucia w chwili, kiedy nas ogarnia. Jak zobaczymy w rozdziale IV, zdolność
śledzenia uczuć minuta po minucie odgrywa kluczową rolę we wglądzie w samego siebie i
samozrozumieniu. Niezdolność rozpoznania naszych prawdziwych uczuć wydaje nas na ich
łaskę i niełaskę. Osoby, które orientują się w swoich uczuciach, lepiej kierują swoim Ŝyciem.
Wiedzą, co naprawdę czują, kiedy podejmują róŜne decyzje, od tego, kogo poślubić
poczynając, a na tym, jaką wybrać pracę, kończąc.
2. Kierowanie emocjami. Panowanie nad emocjami, tak aby były właściwe w kaŜdej sytuacji, jest
zdolnością opierającą się na samoświadomości. W rozdziale V przeanalizujemy zdolność
uspokajania się, otrząsania się ze smutku, niepokoju i irytacji oraz konsekwencje niedostatku
tej podstawowej umiejętności emocjonalnej. Osoby, u których zdolność ta jest słabo
rozwinięta, muszą stale walczyć z niemiłymi uczuciami, natomiast te, które posiadają ją w
duŜym stopniu, potrafią o wiele szybciej dojść do równowagi po poraŜkach i
niepowodzeniach.
3. Zdolność motywowania się. Jak pokaŜe rozdział VI, podporządkowywanie emocji obranym
celom ma zasadnicze znaczenie dla koncentracji uwagi, samomotywacji i opanowania oraz
twórczej pracy. Samokontrola emocjonalna - odkładanie w czasie zaspokajania pragnień i
tłumienie popędliwości - leŜy u podstaw wszelkich osiągnięć, a zdolność wprawiania się w
stan „uniesienia twórczego” umoŜliwia wybitne osiągnięcia we wszystkich dziedzinach.
Osoby obdarzone taką zdolnością, uzyskują wspaniałe wyniki we wszystkim, do czego się
wezmą.
4. Rozpoznawanie emocji u innych. Empatia, opierająca się na własnej samoświadomości
uczuciowej, jest fundamentalną umiejętnością obcowania z ludźmi. W rozdziale VII zbadamy
korzenie empatii, społeczne koszty emocjonalnej „głuchoty” i przyczyny, które powodują, Ŝe
empatia rodzi altruizm. Osoby posiadające zdolność empatii są bardziej wyczulone na
subtelne sygnały społeczne wskazujące, czego chcą inni lub czego im potrzeba. Dzięki temu
sprawdzają się w zawodach wymagających troskliwości i opieki nad innymi oraz w
zarządzaniu, są lepszymi nauczycielami i sprzedawcami.
5. Nawiązywanie i podtrzymywanie związków z innymi. Sztuka nawiązywania kontaktów polega w
duŜej mierze na umiejętności kierowania emocjami innych osób. W rozdziale VIII zajmiemy
się kompetencją społeczną i związanymi z nią szczególnymi umiejętnościami. Są to zdolności,
które zapewniają popularność, pełnienie ról przywódczych i skuteczność w stosunkach
13 Robert J. Sternberg, Beyond IQ., New York: Cambridge University Press, 1985.
14 Tę podstawową definicję „inteligencji emocjonalnej” dają Salovey i Mayer w „Emotional Intelligence”, s. 189.
43
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
interpersonalnych.. Osoby obdarzone tymi zdolnościami świetnie sobie radzą we wszystkich
sprawach, które polegają na dobrych kontaktach z innymi, błyszczą w tych dziedzinach.
Oczywiście, ludzie róŜnią się zdolnościami w kaŜdej z tych sfer; niektórzy z nas mogą sobie
zupełnie dobrze radzić z, powiedzmy, tłumieniem własnego niepokoju, ale nie potrafią
uśmierzyć niepokoju innych. Niewątpliwie poziom naszych zdolności zaleŜy od systemu
nerwowego, ale, jak się przekonamy, nasz umysł jest niezwykle plastyczny i otwarty.
Niedostatkom umiejętności emocjonalnych moŜna zaradzić, poniewaŜ kaŜda z tych sfer jest w
znacznym stopniu zespołem nawyków i reakcji i przy odpowiednim wysiłku moŜna zwiększyć
jej zakres.
Iloraz inteligencji a inteligencja emocjonalna
Iloraz inteligencji i inteligencja emocjonalna są nie tyle przeciwstawnymi, ile raczej róŜnymi
zespołami zdolności. U wszystkich intelekt miesza się z emocjami, osoby o wysokim ilorazie
inteligencji i niskim poziomie inteligencji emocjonalnej (albo o niskim ilorazie i wysokim
poziomie inteligencji emocjonalnej) spotyka się, wbrew stereotypom, dość rzadko. W istocie
rzeczy istnieje pewna korelacja między ilorazem inteligencji a pewnymi aspektami inteligencji
emocjonalnej, ale związek ten jest tak słaby, Ŝe oba typy wydają się istnieć niezaleŜnie. Trzeba tu
od razu powiedzieć, Ŝe nie ma i być moŜe nigdy nie będzie podobnych do znanych nam testów
do badania inteligencji prostych metod mierzenia inteligencji emocjonalnej. Aczkolwiek prowadzi
się szerokie badania nad kaŜdym z jej składników, niektóre z nich, na przykład empatię, najlepiej
bada się, sprawdzając zdolność danej osoby do poradzenia sobie z konkretnym zadaniem,
polegającym - powiedzmy - na określeniu uczuć osób przedstawionych na taśmie wideo na
podstawie wyrazu ich twarzy. Opierając się na mierniku, który nazywa mianem „elastyczność
ego”, słuŜącym do pomiaru cech wchodzących w zakres inteligencji emocjonalnej, Jack Block,
psycholog z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley, dokonał porównania obu tych
teoretycznie niezaleŜnych i ujętych w czystej postaci typów inteligencji.15 Wyniki tego
porównania mówią same za siebie.
Typ wysokiej inteligencji wedle pomiarów jej ilorazu jest w czystej (tzn. pomijającej inteligencję
emocjonalną) postaci niemal karykaturą intelektu; wykazuje wielką sprawność w rozwiązywaniu
problemów teoretycznych, ale jest zupełnie bezradny w sferze praktycznych spraw Ŝyciowych i
stosunków międzyludzkich. Istnieją niewielkie róŜnice między męŜczyznami i kobietami. Typowy
męŜczyzna o wysokim ilorazie inteligencji ma, co nie jest Ŝadnym zaskoczeniem, szeroki wachlarz
zainteresowań intelektualnych. Jest ambitny i produktywny, odpowiedzialny i uparty, nie dręczą
go Ŝadne wątpliwości ani niepokoje co do własnej osoby. Na ogół odnosi się równieŜ do
wszystkich i wszystkiego krytycznie i protekcjonalnie, jest grymaśny i ma zahamowania, jest
oziębły seksualnie i nieczuły na wraŜenia zmysłowe, nie okazuje Ŝadnych uczuć i do wszystkiego
podchodzi z dystansem, jest emocjonalnie ślepy i zimny.
Natomiast męŜczyźni wykazujący się wysoką inteligencją emocjonalną są nastawieni towarzysko i
otwarci, mają Ŝyczliwy stosunek do otoczenia, nie są lękliwi ani nie zdradzają skłonności do
martwienia się i ruminacji (przeŜuwania myśli i doznań). Mają oni skłonność do poświęcania
swego czasu i energii na rzecz innych ludzi i spraw, chętnie biorą na siebie odpowiedzialność za
15 Jack Block, Uniwersytet Kalifornijski w Berkeley, maszynopis nie publikowany, luty 1995. Block, zamiast pojęcia „inteligencja emocjonalna”, uŜywa określenia
„elastyczność ego”, ale uwaŜa, Ŝe główne składniki tej elastyczności obejmują samoregulację emocjonalną, przystosowawcze panowanie nad impulsami, przekonanie
o skuteczności swoich starań i inteligencję społeczną. PoniewaŜ są to główne elementy inteligencji emocjonalnej, elastyczność ego traktować moŜna jako zastępczą
miarę inteligencji emcojonalnej, podobnie jak wyniki testów osiągnięć szkolnych jako miernik ilorazu inteligencji. Block przeanalizował dane z wieloletnich badań,
którymi objęto setkę męŜczyzn i kobiet w wieku kilkunastu lat i które kontynuowano aŜ do osiągnięcia przez nich dwudziestu paru lat, i korzystając z metod
statystycznych oszacował osobowościowe i zachowaniowe korelaty wysokiego ilorazu inteligencji niezaleŜnie od inteligencji emocjonalnej oraz inteligencji
emocjonalnej niezaleŜnie od ilorazu inteligencji. Stwierdza on, Ŝe pomiędzy ilorazem inteligencji a elastycznością ego istnieje pewna korelacja, ale Ŝe są one
niezaleŜnymi od siebie sferami.
44
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
to czy za tamto, współczują innym i okazują im troskliwość, rozpatrują wszystko w kategoriach
etycznych. Ich Ŝycie emocjonalne jest bogate, a uczucia wyraŜane są stosownie, są zadowoleni z
siebie, z innych i ze społecznej rzeczywistości, w której przyszło im Ŝyć.
Kobiety o czysto teoretycznej wysokiej inteligencji, mierzonej jej ilorazem, wykazują się - jak
moŜna się było spodziewać - duŜą sprawnością intelektualną, nie mają kłopotów z wyraŜaniem
swych myśli, cenią sprawy wymagające wysiłku umysłowego, a zakres ich zainteresowań
intelektualnych i estetycznych jest bardzo szeroki. Mają teŜ skłonność do niepokojenia się byle
czym, przeŜuwania myśli i obwiniania się, a takŜe niechęć do otwartego okazywania złości (choć
okazują ją pośrednio). Ogólnie biorąc, nastawione są introspekcyjnie, do wewnątrz.
Natomiast kobiety o wysokiej inteligencji emocjonalnej są z reguły bardziej pewne siebie i
wyraŜają wprost, co czują, a Ŝycie nie jest dla nich bezsensowną egzystencją. Podobnie jak
męŜczyźni są one Ŝyczliwe, otwarte i towarzyskie. Swoje uczucia wyraŜają stosownie i w
umiarkowany sposób (a nie, powiedzmy, wybuchami, których później Ŝałują), dobrze radzą sobie
ze stresem. Ta równowaga emocjonalna pozwala im na łatwe nawiązywanie kontaktów; poniewaŜ
są z siebie zadowolone, wesołe i reagują na wszystko spontanicznie, a przy tym odbierają
wszystkie wraŜenia zmysłowe. W odróŜnieniu od kobiet reprezentujących typ czysto
intelektualny rzadko odczuwają niepokój, mają poczucie winy i przeŜuwają swe myśli.
Są to, rzecz jasna, wyimaginowane portrety osób, u których omawiane cechy przejawiają się w
najwyŜszym nasileniu - idealne wcielenia dwóch róŜnych zespołów zdolności, bowiem w
rzeczywistości u wszystkich inteligencja emocjonalna i teoretyczna zmieszane są w róŜnych
proporcjach. Dają one jednak wgląd w to, co kaŜdy z tych wymiarów wnosi do naszej osobowości.
Obrazy te nakładają się na siebie w takim stopniu, w jakim dana osoba cechuje się zarówno
inteligencją poznawczą, jak i emocjonalną. Tak czy inaczej, inteligencja emocjonalna jest źródłem
cech, które sprawiają, Ŝe jesteśmy bardziej ludzcy i odznaczamy się tym, co kaŜdy człowiek
winien posiadać.
45
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
Rozdział IV
Poznać siebie
JAK MÓWI STARA JAPOŃSKA PRZYPOWIEŚĆ, pewien skory do zwady samuraj przyszedł do
mistrza Zen z Ŝądaniem, aby wyjaśnił mu, na czym polega róŜnica między piekłem a niebem.
Mnich jednak odparł z szyderstwem: „Jesteś zwykłym gburem. Nie mam zamiaru marnować
czasu na rozmowy z takimi jak ty.” UraŜony samuraj wpadł we wściekłość i wydobywszy miecz z
pochwy krzyknął: „Zabiję cię za tę impertynencję!”
To właśnie - odpowiedział spokojnie mnich - jest piekło.”
Zaskoczony prawdziwością słów mnicha, samuraj uspokoił się, schował miecz i złoŜył głęboki
ukłon, dziękując za wyjaśnienie.
„A to - rzekł mnich - jest niebem.”
Nagłe uświadomienie sobie przez samuraja, Ŝe działa w ten a nie inny sposób, bo jest
rozgniewany i podraŜniony, ukazuje nam zasadniczą róŜnicę między owładnięciem przez jakieś
uczucie a uświadomieniem sobie tego faktu. Zalecenie Sokratesa: „Poznaj siebie” odnosi się do
tego właśnie kamienia węgielnego inteligencji emocjonalnej, jakim jest uświadamianie sobie
swoich uczuć w chwili, kiedy nas ogarniają.
Na pierwszy rzut oka moŜe się wydawać, Ŝe nasze uczucia są oczywiste; w chwilach refleksji i
zadumy przypominamy sobie, Ŝe czasami nie zwracaliśmy zbytniej uwagi na to, co rzeczywiście
czujemy w stosunku do kogoś czy czegoś albo uświadomiliśmy sobie swoje uczucia zbyt późno.
Psychologowie uŜywają na określenie uświadamiania sobie własnych procesów myślowych dość
niezgrabnego terminu metapoznanie (metacognition), natomiast uświadamianie sobie własnych
uczuć określają mianem metanastroju (metamood). Ja wolę termin samoświadomość, który oznacza
zwracanie uwagi na emocje.1 W tym stanie autorefleksyjnej świadomości umysł obserwuje i bada
samo doświadczenie, włącznie z emocjami.2
Owa cecha świadomości bliska jest opisanej przez Freuda „równomiernie rozłoŜonej uwadze”,
którą zalecał on osobom chcącym uprawiać psychoanalizę. Uwaga ta skupia się bezstronnie na
wszystkim, co przenika naszą świadomość, odgrywając rolę zainteresowanego tym, co się dzieje,
ale nie reagującego świadka. Niektórzy psychoanalitycy nazywają to „obserwującym ego”, czyli
zdolnością świadomości umoŜliwiającą psychoanalitykowi śledzenie swoich własnych reakcji na
to, co mówi pacjent i co podtrzymuje proces swobodnych skojarzeń zachodzących w jego umyśle.3
Taka samoświadomość zdaje się wymagać pobudzenia kory mózgowej, szczególnie jej obszarów
językowych, które nastawiają się na odkrywanie i nazywanie wzbudzonych w nas emocji.
Samoświadomość nie jest uwagą, nad którą zyskują kontrolę emocje, zmuszając ją do
wyolbrzymiania tego, co postrzegamy i przesadnego reagowania na owe postrzeŜenia. Jest ona
raczej stanem neutralnym dającym moŜliwość autorefleksji w chwilach, kiedy targają nami silne
emocje. Zdaje się, Ŝe podobny stan umysłu a przedstawia William Styron, opisując własną głęboką
depresję. Stwierdza, Ŝe miał uczucie, jakby „towarzyszyło mu drugie ja, widmowy obserwator,
1 Terminu samoświadomość uŜywam tu w odniesieniu do refleksyjnego, introspektywnego skupienia na swoich własnych przeŜyciach.
2 Zob. teŜ: Jon Kabat-Zinn, Wherever You Go, There You Are, New York: Hyperion, 1994.
3 Wnikliwe porównanie skupionego podejścia psychoanalityka i samoświadomości znaleźć moŜna w: Mark Epstein, Thoughts Without a Thinker, New York: Basic
Books,1995. Epstein zauwaŜa, Ŝe jeśli dobrze wykształci się tę zdolność, to moŜe ona zejść poniŜej progu obserwatora i stać się „elastyczniejszym i odwaŜniejszym
rozwiniętym ego, zdolnym do objęcia swą uwagą całości Ŝycia”.
46
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
który, nie dzieląc otępienia swego sobowtóra, moŜe przyglądać się z beznamiętną ciekawością, jak
zmaga się jego towarzysz.”4
W swej najdoskonalszej postaci samoobserwacja jest właśnie taką spokojną świadomością naszych
namiętnych czy wzburzonych uczuć. W najmniej wyrazistej formie przejawia się po prostu jako
pozostawanie nieco na uboczu tego, co przeŜywamy, jako równoległy strumień świadomości,
który przepływa jakby ponad tym, czego doświadczamy (a więc jest „meta” świadomością),
ogarniając to, co się dzieje, a nie dając się owładnąć wydarzeniom. Na tym właśnie polega róŜnica
między, na przykład, wściekłością na kogoś a autorefleksyjną myślą: „To co czuję, to złość”
pojawiającą się w chwili, kiedy jesteśmy nią ogarnięci. Ujmując to w kategoriach neuronowej
mechaniki świadomości, uznać trzeba, Ŝe owa subtelna zmiana w aktywności umysłowej
sygnalizuje prawdopodobnie, iŜ obwody kory mózgowej śledzą odczuwaną w danym momencie
emocję, co jest pierwszym krokiem ku uzyskaniu nad nią kontroli. Świadomość emocji, które
odczuwamy, jest podstawową zdolnością emocjonalną, na której nadbudowują się inne, takie jak
samokontrola emocjonalna.
Krótko mówiąc, samoświadomość oznacza - ujmując to słowami Johna Mayera, psychologa z
Uniwersytetu New Hampshire, który wespół z Peterem Saloveyem jest twórcą teorii inteligencji
emocjonalnej - „uświadamianie sobie zarówno swego nastroju, jak i myśli o tym nastroju.”5
Samoświadomość moŜe być stanem spokojnego, pozbawionego jakichkolwiek elementów oceny
skupienia na własnych myślach i emocjach. Mayer stwierdza jednak, Ŝe to skupienie moŜe być
mniej lub bardziej beznamiętne, poniewaŜ do typowych myśli zdradzających samoświadomość
emocjonalną naleŜą: „Nie powinienem odczuwać czegoś takiego”, „To, co teraz myślę, podniesie
mnie na duchu”, a w wypadku bardziej ograniczonej samoświadomości: „Nie myśl o tym”,
będąca reakcją na coś bardzo przykrego czy przygnębiającego.
Aczkolwiek istnieje logiczna róŜnica między uświadomieniem sobie swoich uczuć a podjęciem
działań zmierzających do ich zmiany, to Mayer stwierdził, Ŝe zazwyczaj oba stany występują
łącznie - rozpoznanie u siebie złego nastroju równoznaczne jest z chęcią pozbycia się go.
Rozpoznanie to róŜni się jednak od wysiłków, które podejmujemy, aby powstrzymać siebie lub
inną osobę od działania pod wpływem impulsu emocjonalnego. Kiedy mówimy dziecku, które w
złości chce uderzyć towarzysza zabawy, „Nie rób tego!”, to moŜemy wprawdzie nie dopuścić do
wyładowania złości, ale jej nie ugasimy. Myśli dziecka i tak pozostaną skoncentrowane na tym, co
wywołało złość - „Ale on zabrał moją zabawkę!” - i gniew nadal w nim kipi. Samoświadomość ma
potęŜny wpływ zwłaszcza na silne niechętne uczucia, poniewaŜ uświadomienie sobie, Ŝe: „To, co
teraz czuję, to złość” - daje mi większą swobodę działania: nie tylko moŜliwość postąpienia
zgodnie z tym impulsem, ale równieŜ niepoddania mu się.
Mayer stwierdza, Ŝe moŜna wyłonić trzy podstawowe kategorie osób róŜniących się sposobem
postrzegania emocji i reagowania na nie:6
•
Świadomi swych uczuć. Zdając sobie sprawę z tego, w jakim nastroju się znajdują, osoby
takie mają, co zrozumiałe, pewne pojęcie o swoim Ŝyciu emocjonalnym. Jasny obraz
własnych emocji wpływa być moŜe na wytworzenie się u nich swoistych cech osobowości,
są one bowiem niezaleŜne i pewne siebie, cieszą się dobrym zdrowiem psychicznym i mają
z reguły pozytywny stosunek do Ŝycia. Kiedy ogarnie je zły nastrój, nie medytują nad tym,
nie przeŜuwają przygnębiających myśli, dzięki czemu szybciej się z niego otrząsają.
Mówiąc krótko, świadomość własnych uczuć pozwala im nimi kierować.
4 William Styron, Darkness Visible: A Memoir of Madness, New York: Random House, 1990, s. 64.
5 John D. Mayer, Alexander Stevens, „An Emerging Understanding of the Reflective (Meta) Experience of Mood”, maszynopis nie publikowany, 1993.
6 Mayer i Stevens, „An Emerging Understanding”. Niektóre z określeń tych stylów samoświadomości emocjonalnej są moimi własnymi adaptacjami wprowadzonych
przez nich kategorii.
47
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
•
Dający się ogarnąć emocjom. Często dają się ponieść emocjom i nie mogą uciec przed nimi,
zupełnie jakby były w ich władzy. Miewają zmienne nastroje i nie bardzo uświadamiają
sobie, co czują, nie widzą więc wyjścia z takich sytuacji. W rezultacie przekonane, Ŝe nie
mają Ŝadnej kontroli nad swymi uczuciami, nie robią prawie nic, aby otrząsnąć się ze złego
nastroju. Często czują się przytłoczone emocjami, nad którymi nie są w stanie zapanować.
•
Akceptujący swoje emocje. Na ogół zdają sobie dobrze sprawę z tego co czują, ale akceptują
swoje nastroje, a zatem nie próbują ich zmienić. Wydaje się Ŝe są dwa typy osób
naleŜących do tej kategorii: te, które bywają na ogół w dobrym nastroju, a więc nie mają
specjalnej motywacji do jego zmiany oraz te, które wprawdzie dość jasno uświadamiają
sobie swoje nastroje, ale będąc podatne na przypływy złego humoru, nie robią nic, aby je
odeprzeć, przyjmując to jako swego rodzaju zrządzenie losu. Jest to postawa, którą moŜna
stwierdzić na przykład u osób znajdujących się w depresji i przyjmujących ten stan z
rezygnacją.
Typ Ŝywiołowy i typ beznamiętny
Wyobraź sobie przez chwilę, Ŝe znajdujesz się w samolocie lecącym z Nowego Jorku do San
Francisco. Lot przebiega gładko, ale kiedy samolot zbliŜa się do Gór Skalistych, z głośnika dobiega
głos pilota: „Panie i panowie, pojawiły się przed nami chmury burzowe. Proszę wrócić na swoje
miejsca i zapiąć pas’. A potem samolot wchodzi w turbulencje, w jakich nigdy się jeszcze nie
znalazłeś - zaczyna nim miotać i rzucać na wszystkie strony jak piłką.
Co robisz w takiej sytuacji? Czy naleŜysz do osób, które zagłębiają się w lekturze jakiejś ksiąŜki
lub czasopisma albo kontynuują oglądanie filmu, nie zwracając uwagi na to, co dzieje się z
samolotem? Czy teŜ raczej wyciągasz kartę z instrukcjami, co naleŜy robić w chwili zagroŜenia,
pilnie przyglądasz się stewardesom, patrząc, czy nie zdradzają objawów paniki albo wsłuchujesz
się w odgłos silników, chcąc się zorientować, czy nic nie przerywa ich pracy?
Twoja naturalna reakcja wobec opisanego zagroŜenia świadczy o postawie, którą najchętniej
przyjmujesz w kłopotliwych sytuacjach. Przedstawiony wyŜej scenariusz podróŜy lotniczej jest
jednym z elementów opracowanego przez Suzanne Miller, psychologa z Uniwersytetu Temple,
testu, za pomocą którego bada się, czy ludzie wykazują się czujnością w trudnym połoŜeniu,
zwracając uwagę na wszystkie jego szczegóły, czy teŜ przeciwnie - starają się w takich chwilach
oderwać uwagę od zagroŜenia. Te dwie odmienne postawy wobec zagroŜenia rzutują równieŜ na
postrzeganie własnych emocji. Osoby, które nastawiają się na odbiór sygnałów świadczących o
zagroŜeniu, nieświadomie potęgują swoje reakcje nasłuchując pilnie i wypatrując ich pojawienia
się, szczególnie wtedy, kiedy nie towarzyszy temu spokój cechujący samoświadomość. W
rezultacie ich emocje wydają się bardziej intensywne. Natomiast osoby, które wyłączają się i
kierują swą uwagę na coś innego, w mniejszym stopniu zauwaŜają swoje reakcje, wskutek czego
nie doznają tak silnych emocji, a ich reakcje mogą ulec osłabieniu.
Oznacza to, Ŝe w skrajnych przypadkach samoświadomość emocjonalna pewnych osób jest
przygniatająca, natomiast inne są jej niemal zupełnie pozbawione. Pewien student spostrzegł
pewnego wieczoru, Ŝe w jego domu akademickim wybuchł poŜar, wziął gaśnicę i ugasił ogień.
Nie ma w tym niczego niezwykłego, tyle Ŝe zamiast pobiec po gaśnicę, poszedł po nią spokojnym
krokiem. Powód? UwaŜał, Ŝe nie ma potrzeby się spieszyć.
Historię tę opowiedział mi Edward Diener, psycholog z Uniwersytetu Stanowego Illinois w
Urbanie, który zajmuje się badaniem intensywności, z jaką doznajemy emocji.7 Wśród
7 DuŜą część tych badań przeprowadził samodzielnie albo wspólnie z Dienerem jego były magistrant, Randy Larsen, pracujący obecnie na Uniwersytecie Stanowym
Michigan.
48
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
zgromadzonych przez niego opisów rozlicznych przypadków student ten - wyróŜniał się jako
jedna z najmniej intensywnie przeŜywających emocje osób, z jakimi Diener kiedykolwiek się
zetknął. Był człowiekiem pozbawionym jakichkolwiek namiętności, osobą, która idzie przez Ŝycie,
nie czując nic albo czując niewiele, nawet w tak alarmujących sytuacjach jak poŜar. śywy kontrast
z tym przypadkiem stanowi pewna kobieta z przeciwnego krańca badanego przez Dienera
spektrum. Kiedy zgubiła ulubione pióro, przez kilka dni nie mogła dojść do siebie. Innym razem
widok wielkiego ogłoszenia o wyprzedaŜy po obniŜonej cenie obuwia damskiego w luksusowym
domu towarowym wywarł na niej tak wielkie wraŜenie, Ŝe bez namysłu rzuciła to, co akurat
robiła, wskoczyła do samochodu i pojechała do tego sklepu, znajdującego się w oddalonym o trzy
godziny jazdy Chicago.
Diener stwierdza, Ŝe ogólnie biorąc, kobiety odczuwają zarówno pozytywne, jak i negatywne
emocje o wiele silniej niŜ męŜczyźni. Poza tym, pomijając róŜnice płci, osoby, które zauwaŜają
więcej, mają bogatsze Ŝycie duchowe. Ich większa wraŜliwość emocjonalna oznacza, Ŝe z
najbłahszej przyczyny wpadają albo w wielkie uniesienie, albo w skrajną rozpacz, natomiast
osoby mieszczące się na przeciwległym biegunie skali wraŜliwości emocjonalnej nie okazują
prawie Ŝadnych uczuć na w najstraszniejszych okolicznościach.
Człowiek bez uczuć
Gary doprowadzał do rozpaczy swoją narzeczoną, Ellen, bo chociaŜ był człowiekiem
inteligentnym i myślącym oraz cieszącym się dobrą renomą chirurgiem, wydawał się
emocjonalnym analfabetą i nie reagował na Ŝadne objawy okazywanych mu przez nią uczuć.
Choć rozprawiał zajmująco i ze znajomością rzeczy o nauce i sztuce, to kiedy rozmowa schodziła
na to, co czuje - nawet do Ellen - milkł zupełnie. Mimo iŜ starała się, jak mogła, wydobyć z niego
choćby najdrobniejsze przejawy uczuć, Gary był chłodny i beznamiętny. „Taką juŜ mam naturę, Ŝe
nie ujawniam swoich uczuć” powiedział terapeucie, do którego zgłosił się pod wpływem nalegań
Ellen. Kiedy zaczęli rozmawiać o Ŝyciu emocjonalnym, dodał: „Nie wiem, o czym mam mówić, bo
nie odczuwam Ŝadnych silnych uczuć, ani pozytywnych, ani negatywnych.”
Jak się okazało, Ellen nie była jedyną osobą, którą martwiła powściągliwość Gary’ego, wyznał on
bowiem terapeucie, Ŝe nigdy i z nikim nie potrafił rozmawiać otwarcie o swych uczuciach. Powód
tego był taki, Ŝe przede wszystkim nie wiedział, co czuje. Jak daleko sięgał pamięcią, nigdy nie
odczuwał ani złości, ani smutku, ani radości.8 Jak zauwaŜa jego terapeuta, ta emocjonalna pustka
sprawia, Ŝe Gary i jemu podobni wydają się szarzy i bezbarwni: „NuŜą oni wszystkich. Właśnie
dlatego Ŝony wysyłają ich na leczenie”. „Emocjonalna pustka Gary’ego jest przykładem stanu
określanego przez psychiatrów mianem aleksytymii, od greckich słów a - brak, lexis - słowo, thymos
- emocja.” Osobom takim brak słów na określenie tego, co czują. Prawdę mówiąc, sprawiają one
wraŜenie, jakby w ogóle pozbawione były uczuć, chociaŜ moŜe to wynikać raczej z ich
niezdolności do wyraŜania emocji niŜ z ich rzeczywistego braku. Pierwsi zauwaŜyli ten typ osób
psychoanalitycy, których zaskoczył i zaintrygował fakt, Ŝe niektórzy pacjenci nie poddawali się
absolutnie tej metodzie terapii, poniewaŜ niczego nie odczuwali, nie snuli Ŝadnych fantazji i nie
miewali kolorowych snów, krótko mówiąc - nie mieli Ŝadnego Ŝycia wewnętrznego, o którym
moŜna by z nimi porozmawiać.9 Do charakterystycznych dla aleksymityków cech klinicznych
naleŜy trudność, jaką sprawia im opisanie własnych uczuć lub uczuć innych osób oraz bardzo
ograniczone słownictwo dotyczące emocji.10 Co więcej, sprawia im kłopot zarówno odróŜnianie
jednych uczuć od innych, jak równieŜ doznań emocjonalnych od doznań somatycznych, wskutek
8 Gary, emocjonalnie głuchy chirurg, opisany jest w: Hillel I. Swiller, „Alexithymia: Treatment Utilizing Combined Individual and Group Psychotherapy, International
Journal for Group Psychotherapy 38,1 (1988), s. 47 - 61.
9 Terminu analfabeta emocjonalny uŜyli M.B. Freedman i B.S. Sweet, „Some Specific Features of Group Psychotherapy”, International Journal for Group Psychotherapy 4
(1954), s. 335 - 368.
10 Kliniczne objawy aleksytymii opisane są w: Graeme J. Taylor, „Alexithymia: History of the Concept”, referat przedstawiony na dorocznym zebraniu
Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego [American Psychiatric Association] w Waszyngtonie w maju 1986 roku.
49
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
czego mogą wprawdzie mówić, Ŝe ściska ich Ŝołądek, mają przyspieszone bicie serca i zawroty
głowy, Ŝe pocą się, ale nie wiedzą, Ŝe odczuwają niepokój.
„Sprawiają wraŜenie, jakby byli zupełnie odmiennymi istotami, przybyszami z innej planety
Ŝyjącymi w społeczeństwie, którym rządzą uczucia.” Tak opisuje ich Peter Sifneos, psychiatra z
Harvardu, który w 1972 roku ukuł termin aleksytymia.11 Aleksytymicy rzadko płaczą, ale gdy juŜ
się to im zdarza, łzy ciekną im obficie. Pewną pacjentkę cierpiącą na aleksytymię tak bardzo
poruszył film o umierającej na raka matce ośmiorga dzieci, Ŝe płakała, dopóki ukojenia nie
przyniósł jej sen. Kiedy terapeuta zasugerował, Ŝe być moŜe film ten tak bardzo ją przygnębił
dlatego, Ŝe jego bohaterka przypominała jej matkę, pacjentka owa sprawiała wraŜenie zupełnie
zdezorientowanej i nie powiedziała ani słowa. Siedziała bez ruchu, milczeniu, a gdy terapeuta
zapytał, jak się czuje, odparła, Ŝe strasznie, ale nie potrafiła tego sprecyzować. Dodała teŜ, Ŝe od
czasu do czasu wybucha płaczem. Ale nie wie dokładnie dlaczego.12
I tu tkwi sedno problemu. Rzecz bowiem nie w tym, Ŝe aleksytymicy nigdy niczego nie czują, lecz
Ŝe nie potrafią dokładnie rozpoznać, a tym bardziej wyrazić w słowach swoich uczuć. Brakuje im
owego podstawowego składnika inteligencji emocjonalnej, jakim jest samoświadomość, czyli
uświadamianie sobie tego, co czujemy, kiedy ogarniają nas emocje. Aleksytymicy zadają kłam
powszechnemu mniemaniu, Ŝe to, co czujemy, jest jasne samo przez się. PoniewaŜ oni nie mają o
tym Ŝadnego pojęcia i nie potrafią rozpoznać u siebie oznak Ŝadnych uczuć. Kiedy coś albo – co
zdarza się częściej – ktoś poruszy w nich jakieś uczucia, to wprawia ich to w zakłopotanie i
przygnębia, starają się więc za wszelką cenę unikać podobnych sytuacji. Uczucia pojawiają się u
nich, jeśli w ogóle się pojawiają, w postaci przykrych, trudnych do określenia doznań; jak ujęła to
owa pacjentka, którą wzruszył do łez film; czują się „strasznie”, ale nie potrafią dokładnie
określić, jakiego rodzaju jest to straszne uczucie.
Ten brak orientacji we własnych uczuciach zdaje się być przyczyną częstego uskarŜania się przez
te osoby na nieokreślone dolegliwości. Zjawisko to, polegające na błędnym traktowaniu bólu
psychicznego jako bólu fizycznego (i róŜniące się od chorób psychosomatycznych, w których
problemy emocjonalne powodują autentyczne dolegliwości somatyczne), znane jest w psychiatrii
jako somatyzacja. W istocie rzeczy zainteresowanie psychiatrów aleksytymikami bierze się w
duŜym stopniu z potrzeby wyselekcjonowania ich spośród osób szukających pomocy lekarza,
poniewaŜ mają oni skłonność do długotrwałych - i bezowocnych - starań o postawienie diagnozy i
leczenie schorzenia, które w rzeczywistości jest problemem emocjonalnym.
Aczkolwiek nikt nie potrafi dotąd powiedzieć z całą pewnością, co powoduje aleksytymię, to
Sifneos uwaŜa, Ŝe przyczyn naleŜy szukać w braku pewnego połączenia między układem
limbicznym a korą mózgową, szczególnie jej ośrodkami mowy. Hipoteza ta pasuje do tego, czego
dowiadujemy się o mózgu emocjonalnym. Sifneos zauwaŜa, Ŝe pacjenci cierpiący na ostre ataki
padaczki, którym w celu złagodzenia tych przykrych objawów przecięto owo połączenie, stawali
się emocjonalnie płytcy, podobnie jak osoby z aleksytymią nie potrafili wyrazić swych uczuć
słowami i nagle przestawali snuć jakiekolwiek fantazje. Ujmując to krótko - chociaŜ obwody
mózgu emocjonalnego mogą reagować uczuciami, to kora mózgowa nie potrafi rozpoznać tych
uczuć i nadać im subtelnej postaci werbalnej. O tej potędze języka tak napisał Henry Roth w
powieści Call It Sleep [Nazwij to snem]: „Jeśli mogłeś ubrać w słowa to, co czułeś, to było to twoje”.
Konsekwencją tego stwierdzenia jest oczywiście dylemat aleksytymika: brak słów na określenie
swoich uczuć oznacza, Ŝe uczucia te nie są twoimi własnymi.
Pochwała wyczucia
11 Ten opis aleksytymii podaję za: Peter Sifneos, „Affect, Emotional Conflict, and Deficit: An Overview”, Psychotherapy-and-Psychosomatics 56 (1991), s. 116 -122.
12 Kobieta, która nie wiedziała, dlaczego płacze, opisana jest w: H. Warnes, „Alexithymia, Clinical and Therapeutic Aspects”, Psychotherapy-and-Psychosomatics 46
(1986), s. 96-104.
50
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
Guz, który wyrósł Elliotowi na przodzie mózgu, był rozmiaru małej pomarańczy. Usunięto go
operacyjnie. ChociaŜ lekarze utrzymywali, Ŝe operacja przebiegła pomyślnie, osoby, które dobrze
znały Elliota, twierdziły, Ŝe nie jest on juŜ tym samym Elliotem co poprzednio, Ŝe jego osobowość
zmieniła się nie do poznania. Kiedyś był wziętym radcą prawnym, po operacji nie mógł nigdzie
dłuŜej zagrzać miejsca. Opuściła go Ŝona. Straciwszy wszystkie oszczędności na nietrafne
inwestycje, mieszkał w jednym pokoiku u swojego brata.
We wszystkich kłopotach Elliota widać było zaskakującą prawidłowość. Intelektualnie był tak
samo sprawny jak przed operacją, ale przeraŜająco marnie gospodarował swoim czasem, zajmując
się niepotrzebnie nieistotnymi szczegółami. Wydawało się, Ŝe stracił zupełnie wyczucie wagi
spraw. Nagany nie odnosiły Ŝadnego skutku - zwalniano go z kaŜdej posady po kolei. ChociaŜ
szczegółowe testy na inteligencję nie wykazywały najmniejszego upośledzenia zdolności
umysłowych, Elliot wybrał się mimo to do neurologa, mając nadzieję, Ŝe wykrycie jakiegoś
schorzenia systemu nerwowego da mu wreszcie moŜliwość skorzystania z renty inwalidzkiej,
która jego zdaniem naleŜała mu się. Gdyby neurolog nic nie stwierdził, to naleŜałoby go chyba
uznać za symulanta.
Antonia Damasia, neurologa, do którego zgłosił się Elliot, uderzyło, Ŝe w umysłowym repertuarze
Elliota brakuje jednego elementu. Choć jego zdolność logicznego myślenia, pamięć, uwaga i
wszystkie inne zdolności poznawcze były bez zarzutu, to nie przejawiał on absolutnie Ŝadnych,
uczuć wobec tego, co mu się zdarzyło.13 Najdziwniejsze było to, Ŝe opowiadał o tragicznych
kolejach swego Ŝycia zupełnie beznamiętnie, jakby był obojętnym świadkiem relacjonującym
straty i poraŜki zupełnie obcej osoby, bez najmniejszego śladu Ŝalu czy smutku, przygnębienia czy
złości na niesprawiedliwość losu. Jego własna tragedia nie napełniała go w najmniejszym stopniu
bólem; jego opowieść bardziej przygnębiła Damasia niŜ jego samego.
Damasio doszedł do wniosku, Ŝe przyczyną tej nieświadomości emocjonalnej było usunięcie wraz
z guzem mózgu przednich części płatów przedczołowych Elliota. Skutkiem ubocznym operacji
było przecięcie dróg łączących mózg emocjonalny, szczególnie ciało migdałowate i przyległe doń
obwody nerwowe, z ośrodkami myśli w korze. W wyniku tego myślenie Elliota upodobniło się do
działania komputera - potrafił wykonać wszystkie kroki niezbędne do przeprowadzenia rachunku
prawdopodobieństwa przed podjęciem decyzji, ale nie był w stanie przyporządkować róŜnym
moŜliwościom wartości. KaŜdy wybór był dla niego obojętny. To właśnie beznamiętne
rozumowanie, podejrzewał Damasio, było sednem problemów Elliota - zbyt mała świadomość
tego, co czuje w stosunku do róŜnych rzeczy sprawiała, Ŝe jego rozumowanie było wadliwe.
Upośledzenie to ujawniało się nawet przy podejmowaniu zupełnie błahych decyzji. Kiedy
Damasio próbował ustalić datę następnego spotkania, Elliot nie mógł się zdecydować na Ŝaden z
proponowanych terminów. Potrafił znaleźć argumenty przemawiające zarówno za, jak i przeciw
kaŜdej z tych propozycji, ale nie potrafił wybrać Ŝadnej z nich. Na poziomie czysto racjonalnym
istniały zasadne powody tak dla przyjęcia, jak i dla odrzucenia kaŜdej moŜliwej daty spotkania.
Rzecz w tym, Ŝe Elliot nie miał najmniejszego pojęcia o tym, co czuje w stosunku do
któregokolwiek z tych terminów. Nie będąc świadomym swoich uczuć, nie miał w ogóle Ŝadnych
preferencji.
Z tego niezdecydowania Elliota płynie nauka, Ŝe uczucia odgrywają kluczową rolę w kierowaniu
nieskończonym strumieniem decyzji, które musimy podejmować w swoim Ŝyciu; Wprawdzie
silne uczucia mogą zmącić nasze rozumowanie, ale brak świadomości tego, co czujemy, moŜe być
równie destrukcyjny, szczególnie przy podejmowaniu decyzji, od których w znacznej mierze
zaleŜy nasz los: jaki wybrać zawód, czy zachować bezpieczną posadę czy teŜ zmienić ją na taką,
gdzie więcej ryzykujemy, ale ciekawszą, z kim umówić się na randkę albo kogo poślubić, gdzie
zamieszkać, jakie mieszkanie czy dom wynająć lub kupić, i tak dalej, przez całe Ŝycie. Decyzji
13 Rola emocji w rozumowaniu, zob.: Damasio, Descartes’ Error.
51
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
takich nie moŜna podejmować, kierując się czystym rozsądkiem; wymagają one wyczucia i
mądrości emocjonalnej, którą dają nam wcześniejsze doświadczenia. Sama logika formalna nigdy
nie sprawdza się jako podstawa decydowania o tym, kogo mamy poślubić, komu zaufać, a nawet
jaką podjąć pracę, są to bowiem dziedziny, w których rozum bez czucia jest ślepy.
Intuicyjne sygnały, które kierują nami w takich chwilach, przybierają postać uruchamianych przez
układ limbiczny fal płynących z naszych trzewi. Damasio nazywa je „sygnałami somatycznymi”,
co dokładnie odpowiada potocznemu określeniu „czucia w bebechach” - czy mniej dosadnemu
„czuciu w środku”; sygnał somatyczny jest pewnego rodzaju włączającym się automatycznie
alarmem, kierującym na ogół naszą uwagę na potencjalne niebezpieczeństwo wynikające z
przyjęcia danej linii działania. Najczęściej sygnały te odciągają nas od dokonania jakiegoś wyboru,
przed którym ostrzega nas doświadczenie, chociaŜ mogą teŜ zwrócić naszą uwagę na znakomitą
szansę. Zazwyczaj nie pamiętamy w takiej chwili, jakie konkretne doświadczenia złoŜyły się na to
negatywne uczucie; wystarczy tylko sygnał, Ŝe dana potencjalna linia postępowania moŜe mieć
katastrofalne skutki. Dzięki temu moŜemy postępować z większą wiarą w siebie i ograniczyć
liczbę moŜliwych decyzji do łatwiej dającego się uporządkować zbioru. Mówiąc krótko - kluczem
do podejmowania bardziej rozsądnych decyzji w naszym Ŝyciu osobistym jest dostrojenie się do
naszych uczuć.
Zgłębianie nieświadomości
Emocjonalna tępota Elliota zdaje się wskazywać, Ŝe istnieje pewna skala ludzkich zdolności
wyczuwania emocji w chwili ich występowania. Zgodnie z logiką nauk neurologicznych, jeśli
brak jakiegoś połączenia nerwowego prowadzi do deficytu jakiejś zdolności, to względna siła lub
słabość tego połączenia u ludzi, których mózgi nie są uszkodzone, powinna prowadzić do
porównywalnych poziomów tej zdolności. Ujmując to w kategoriach roli, jaką w dostrojeniu się
emocjonalnym obwody przednich części płatów czołowych, zdaje się to świadczyć, Ŝe z przyczyn
neurologicznych niektórzy z nas mogą łatwiej niŜ inni odkrywać uczucie strachu czy radości, a
więc mieć większą samoświadomość emocjonalną.
Być moŜe od tych samych połączeń i obwodów zaleŜy talent do introspekcji psychologicznej.
Niektórzy z nas są z natury bardziej wyczuleni na szczególne symboliczne kody umysłu
emocjonalnego; metafora i porównanie, razem z poezją, pieśnią i bajką ujęte są w języku serca.
Tym samym językiem przemawiają sny i mity, w których luźne skojarzenia określają ciąg narracji,
stosując się do logiki umysłu emocjonalnego. Ci, którzy są z natury wraŜliwi na głos swego serca,
przemawiający językiem emocji, wyraŜają z całą pewnością o wiele sprawniej przekazywane
przezeń komunikaty, czy to jako pisarze, autorzy piosenek, czy teŜ psychoterapeuci. To
wewnętrzne uwraŜliwienie i dostrojenie się do głosu serca jest darem, który powinien pomóc im
w wydobyciu i ukazaniu „mądrości nieświadomości” - wyczuwanego znaczenia naszych snów i
marzeń, symboli, w których ucieleśniają się nasze najgłębsze pragnienia.
Samoświadomość jest podstawą wglądu w psychikę. Jest to zdolność, którą ma w załoŜeniu
potęgować większość metod psychoterapeutycznych. W istocie rzeczy wzorem Gardnerowskiej
inteligencji intrapsychicznej jest sam Zygmunt Freud, wielki odkrywca tajemnej dynamiki
psychiki. Jak wykazał Freud, Ŝycie emocjonalne jest w duŜej części nieświadome; kłębiące się w
nas uczucia nie zawsze przekraczają próg świadomości. Ten psychologiczny aksjomat został
empirycznie zweryfikowany poprzez, na przykład, eksperymenty z emocjami, których nie
jesteśmy świadomi, takie jak te, które doprowadziły do doniosłego odkrycia, Ŝe ludzie nabierają
upodobania do rzeczy, które widzieli, nie zdając sobie w ogóle sprawy z tego, Ŝe je widzą. KaŜda
emocja moŜe być, i często jest, nieświadoma.
Fizjologiczne zaczątki emocji z reguły pojawiają się, zanim uświadomimy sobie samo to uczucie.
Na przykład, jeśli osobom które boją się węŜy, pokazuje się obrazki przedstawiające te stworzenia,
to umieszczone na ich skórze czujniki rejestrują wydzielanie się potu mimo Ŝe osoby te twierdzą,
52
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
Ŝe nie czują w ogóle lęku. Pot pojawia się nawet wtedy, kiedy obrazki węŜy wyświetla się tak
szybko, Ŝe nie da się tego zarejestrować na poziomie świadomości. Kiedy takie podświadome
poruszenia emocjonalne nadbudowują się jedne na drugich, to na koniec stają się tak silne, Ŝe
przenikają do świadomości. A zatem istnieją dwa poziomy emocji - świadomy i nieświadomy. W
chwili, w której emocja przenika do świadomości, zostaje ona zarejestrowana jako taka w korze
płatów czołowych.14
Emocje, które gotują się pod progiem świadomości, mogą wywierać potęŜny wpływ na nasze
postrzeganie i reakcje, nawet jeśli nie zdajemy sobie sprawy z ich istnienia. Weźmy kogoś, kogo
rankiem zdenerwowała jakaś utarczka i kto jest nadal poirytowany jeszcze przez parę godzin po
incydencie, dopatrując się afrontu w zupełnie niewinnych wypowiedziach i warcząc na innych
bez Ŝadnego powodu. MoŜe w ogóle nie zdawać sobie sprawy ze swego poirytowania i zdziwić
się, kiedy ktoś zwróci mu z tego powodu uwagę, mimo Ŝe zdenerwowanie to tkwi tuŜ pod
poziomem jego świadomości i dyktuje mu szorstkie odpowiedzi. Kiedy jednak uświadomi sobie,
w jaki sposób reaguje na zachowania innych osób, gdy zostanie to zarejestrowane przez korę
mózgową, moŜe ocenić wszystko na nowo, otrząsnąć się z uczuć, które zawładnęły nim wcześniej
i nadal trzymają w swojej mocy i zmienić swój sposób widzenia rzeczy oraz nastrój. Dzięki temu
samoświadomość emocjonalna leŜy u podstaw innego składnika inteligencji emocjonalnej zdolności otrząsania się ze złego nastroju.
14 Badania nad wraŜeniami, jakie wywołują u ludzi zdjęcia węŜy, opisane są w: Kagan, Galen’s Prophecy
53
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
Rozdział V
Niewolnik namiętności
Bo jesteś
Kimś, kto cierpieniu rzuca w twarz cierpliwość,
Kto znosi ciosy i dary Fortuny
Z równym spokojem [...]
WskaŜ mi człowieka, który umie nie być
Potulnym niewolnikiem namiętności –
A wpuszczę go, jak Ciebie, w samo sedno,
w najgłębszą głąb, w wewnętrzne serce serca.
HAMLET do swego przyjaciela HORACJA
(przekł. Stanisław Barańczak)
PANOWANIE NAD SOBĄ, zdolność przeciwstawiania się burzom emocji, które wywołują ciosy
Fortuny, nieuleganie namiętnościom, by nie stać się ich „niewolnikiem” uwaŜane jest od czasów
Platona za cnotę. Zdolność tę określano w antycznej Grecji słowem sofrozyne, które filolog
klasyczny Page DuBois tłumaczy jako „rozwagę i inteligencję w kierowaniu swym Ŝyciem;
równowagę i mądrość”. W Rzymie i w kościele wczesnochrześcijańskim zwano ją temperamentia,
czyli umiarkowaniem, powściąganiem nadmiernych emocji. Celem jest tu równowaga, a nie
stłumienie emocji - kaŜde uczucie ma bowiem swą wartość i znaczenie. śycie bez namiętności
byłoby nudne i jałowe, pozbawione całego swego bogactwa. Ale, jak zauwaŜa Arystoteles, emocje
powinny być właściwe, odpowiednie do okoliczności. Jeśli są zanadto stłumione, to wywołują
apatię i nadmierny dystans w stosunku do wszystkiego, jeśli natomiast wymkną się spod kontroli,
przybiorą skrajną postać i uporczywie się utrzymują, to stają się patologiczne, jak dzieje się w
obezwładniającej nas depresji, poraŜającym niepokoju, niepohamowanej złości czy pobudzeniu
maniakalnym.
I faktycznie, utrzymywanie własnych przykrych emocji w ryzach jest kluczem do emocjonalnego
dobrego samopoczucia; emocje w krańcowej postaci, to znaczy zbyt intensywne albo utrzymujące
się zbyt długo, doprowadzają do zachwiania równowagi. Oczywiście, nie chodzi o to, byśmy
odczuwali emocje tylko jednego rodzaju; bycie cały czas szczęśliwym kojarzy się jakoś z owymi
sztucznie uśmiechniętymi twarzami z bardzo modnych w latach siedemdziesiątych, przypinanych
na piersi znaczków i plakietek**. DuŜo moŜna powiedzieć o konstruktywnym wpływie cierpienia
na Ŝycie twórcze i duchowe; cierpienie moŜe uszlachetnić duszę.
Wzloty i upadki dodają Ŝyciu smaku, ale musi między nimi istnieć równowaga. W rachunku,
który przeprowadza serce, dobre samopoczucie określa stosunek emocji pozytywnych do
negatywnych. Tak przynajmniej wynika z badań nastroju, podczas których setki męŜczyzn i
kobiet nosiło automatyczne brzęczyki przypominające im w przypadkowo wybranych chwilach o
tym, by zanotowali, jakie akurat odczuwają emocje.1 Nie musimy unikać nieprzyjemnych uczuć,
aby być zadowoleni, ale wzburzone uczucia nie powinny rozwijać się niepohamowanie,
wypierając wszystkie przyjemne emocje i psując nam całkowicie nastrój. Osoby, które przeŜywają
okresy silnej złości czy depresji, mogą mimo to zachować dobry nastrój, jeśli zdarzają się im
niwelujące owe przykre uczucia chwile szczęścia czy radości. Badania te potwierdzają teŜ
niezaleŜność inteligencji emocjonalnej od akademickiej, poniewaŜ wykazały, Ŝe między ilorazem
* Było to graficzne przedstawienie amerykańskiego hasła keep smiling - przyp. tłum.
1 W sprawie szczegółów stosunku uczuć pozytywnych do negatywnych i dobrego samopoczucia zob.: Ed Diener, Randy J. Larsen, „The Experience of Emotional
Well-Being”, w: Michael Lewis, Jeannette Haviland; (red.), Handbook of Emotions, New York: Guilford Press, 1993.
54
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
inteligencji albo ocenami w szkole, z jednej, a dobrym samopoczuciem czy równowagą
emocjonalną, z drugiej strony, istnieje w najlepszym razie niewielki związek.
Tak jak stale dźwięczy nam w głowach cichy szept myśli tłoczących się gdzieś na drugim planie,
tak teŜ nieustannie słyszymy szum emocji; zadzwońmy do kogoś o godzinie szóstej rano albo o
siódmej po południu, na pewno będzie on w jakimś nastroju. Oczywiście ta sama osoba moŜe
mieć zupełnie odmienny nastrój następnego ranka, ale kiedy uśredni się jej nastroje z kilku
tygodni czy miesięcy, to z reguły odzwierciedlają one jej samopoczucie. Okazuje się, Ŝe u
większości osób krańcowo intensywne uczucia występują dość rzadko; większość z nas zalicza się
do kategorii średniej, w której dominuje codzienna szarość, a od czasu do czasu zdarzają się
łagodne wybuchy emocjonalne.
Mimo to kierowanie swoimi emocjami moŜna porównać do pracy na pełnym etacie, poniewaŜ
znaczna część tego, co robimy, szczególnie w wolnym czasie, jest ciągłym staraniem się o
wprawienie się w odpowiedni nastrój. Wszystko, czym się wtedy zajmujemy, od czytania
powieści czy oglądania telewizji poczynając, a na wyborze przyjaciół kończąc, moŜe być
sposobem na poprawienie naszego samopoczucia. Sztuka uspokajania się jest podstawową
umiejętnością Ŝyciową; niektórzy teoretycy psychoanalizy, tacy jak John Bowlby i D.W. Winnicott,
widzą w niej jedno z najwaŜniejszych narzędzi psychicznych. Zgodnie z tą teorią emocjonalnie
zdrowe dzieci uczą się uspokajać i uśmierzać swoje emocje, traktując się w taki sam sposób, w jaki
traktują je ich opiekunowie, dzięki czemu stają się bardziej odporne na wstrząsy, które wywołuje
ich mózg emocjonalny.
Jak się przekonaliśmy, struktura i sposób działania naszego mózgu powoduje, Ŝe bardzo często
nie mamy Ŝadnej albo tylko bardzo ograniczoną kontrolę nad tym, kiedy i jaka ogarnia nas emocja.
Mamy jednak coś do powiedzenia w sprawie tego, jak długo emocja ta będzie się utrzymywać. Nie
chodzi tu o zwykły smutek, zmartwienie czy złość, gdyŜ nastroje te mijają normalnie po pewnym
czasie i trzeba tylko trochę cierpliwości, by je przeczekać. Kiedy jednak emocje te są bardzo
intensywne i utrzymują się nadmiernie długo, to przybierają krańcową, nieprzyjemną,
dokuczliwą postać - chronicznego niepokoju, niepohamowanej furii czy depresji. A w ich
najostrzejszej formie moŜe okazać się konieczne leczenie farmakologiczne, psychoterapia albo
jedno i drugie.
W takich sytuacjach oznaką świadczącą o zdolności samoregulacji emocjonalnej moŜe być
stwierdzenie, Ŝe chroniczne pobudzenie mózgu emocjonalnego jest zbyt silne, aby połoŜyć mu
kres bez pomocy farmakologii. Na przykład, aŜ dwie trzecie osób cierpiących na depresję
maniakalną nie było nigdy leczonych z powodu tej choroby. A przecieŜ sole litu czy nowsze leki
mogą przerwać charakterystyczny cykl obezwładniającego przygnębienia występującego
naprzemiennie z maniakalnymi okresami, w których radość i urojenia o własnej wielkości
mieszają się z irytacją i wściekłością. Problem z osobami cierpiącymi na depresję maniakalną
polega na tym, Ŝe kiedy znajdą się w fazie manii, są niezwykle pewne siebie i uwaŜają, Ŝe nie
potrzebują pomocy lekarskiej, mimo iŜ podejmują katastrofalne w skutkach decyzje. W takich
cięŜkich zaburzeniach emocjonalnych leczenie psychiatryczne daje moŜliwość lepszego ułoŜenia
sobie Ŝycia. Jednak przy pokonywaniu zwyklejszych przejawów złego nastroju zdani jesteśmy
wyłącznie na swe własne siły i środki. Niestety, środki te nie zawsze są skuteczne - w kaŜdym
razie do takiego wniosku doszła Diane Tice, psycholog z Case Western Reserve University, która
przepytała ponad czterysta osób, męŜczyzn i kobiet, z jakich korzystają strategii dla uniknięcia
przykrego nastroju i jak skuteczne są te metody.2
2 W grudniu 1992 roku przeprowadziłem wywiad z Diane Tice na temat jej badań nad otrząsaniem się ludzi ze złego nastroju. Ona sama opublikowała wyniki badań
nad złością w napisanym wspólnie z męŜem, Royem Baumeistrem, jednym z rozdziałów ksiąŜki pod redakcją Daniela Wegnera i Jamesa Pennebakera, Handbook of
Mental Control, t. V, Englewood Cliffs, New York: Prentice-Hall, 1993
55
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
Nie wszyscy zgadzają się z filozoficznym załoŜeniem, Ŝe zły nastrój trzeba zmieniać. Tice
stwierdziła, Ŝe istnieją „puryści nastrojowi”, stanowiący około 5 procent populacji, którzy
utrzymują, Ŝe nigdy nie próbują poprawiać sobie nastroju, poniewaŜ ich zdaniem wszystkie
emocje są „naturalne” i powinno się je przeŜywać w takiej postaci, w jakiej się pojawiają, choćby
były najbardziej przygnębiające. Wśród badanych byli teŜ tacy, którzy regularnie wprawiali się w
zły nastrój z pragmatycznych powodów: lekarze, którzy pielęgnowali u siebie ponury nastrój,
gdyŜ przekazywali pacjentom przykre wiadomości, aktywiści społeczni, którzy podsycali swój
gniew na niesprawiedliwość społeczną, aby z nią skuteczniej walczyć, a nawet pewien młody
człowiek, który rozmyślnie wprawiał się w złość, aby pomóc młodszemu bratu przeciwstawić się
znęcającym się nad nim osiłkom z placu zabaw.
Niektóre osoby, jak choćby inkasenci doprowadzający się celowo do wściekłości, aby stanowczo
domagać się uregulowania naleŜności od ociągających się z płaceniem rachunków, wykazywały
iście makiaweliczną przebiegłość w manipulowaniu swoim nastrojem3. Ale jeśli pominiemy te
rzadkie przypadki celowego podtrzymywania niemiłego nastroju, to prawie wszyscy z badanych
skarŜyli się, Ŝe zdani są na łaskę i niełaskę ogarniających ich uczuć. Ich osiągnięcia w zakresie
otrząsania się ze złego nastroju były nieszczególne.
Anatomia wściekłości
ZałóŜmy, Ŝe na szosie wyprzedza cię inny samochód i wciska się przed ciebie tak niebezpiecznie
blisko, iŜ musisz przyhamować, aby się z nim nie zderzyć. Jeśli nasuwa ci się automatycznie myśl
„Ten sukinsyn!”, to trajektoria twojej wściekłości zaleŜy w duŜym stopniu od tego, czy po tej
myśli pojawią się inne, pełne oburzenia i chęci zemsty: „Mógł mnie walnąć! To skurwiel - nie
ujdzie mu to na sucho!” Ściskasz kierownicę tak silnie, Ŝe aŜ bieleją ci kostki palców - jest to
namiastka duszenia owego kierowcy za gardło. Twoje ciało mobilizuje się nie do ucieczki, ale do
walki - trzęsiesz się, na czole występują ci krople potu, serce wali jak młot, mięśnie twarzy kurczą
się w groźnym grymasie. Chcesz zabić tego faceta. Jeśli w tym momencie zatrąbi kierowca jadący
za tobą, bo przecieŜ zwolniłeś, moŜesz wybuchnąć wściekłością takŜe na niego. Tak wygląda stan
wzmoŜonego napięcia, który prowadzi do nieostroŜnej jazdy, a nawet strzelaniny na szosach.
Przeciwstawmy temu stopniowemu narastaniu wściekłości bardziej Ŝyczliwą dla kierowcy, który
zajechał ci drogę, linię rozumowania: „MoŜe mnie nie zauwaŜył, a moŜe do takiej szaleńczej jazdy
zmusza go konieczność, na przykład jak najszybsze dostarczenie chorego do lekarza.” Przyjęcie
takiej moŜliwości łagodzi gniew, poniewaŜ wyzwala w nas poczucie litości czy miłosierdzia dla
sprawcy zamieszania, a w kaŜdym razie pozwala na spokojniejszą ocenę sytuacji, doprowadzając
do swego rodzaju zwarcia w obwodach wywołujących złość i tym samym zapobiegając narastaniu
uczucia wściekłości. Problem, jak przypomina nam o tym postulat Arystotelesa, który wymaga,
aby nasze emocje były odpowiednie do sytuacji, polega na tym, Ŝe najczęściej złość wymyka się
nam spod kontroli. Znakomicie ujął to Benjamin Franklin: „Nigdy nie złościmy się bez powodu,
ale rzadko jest to właściwy powód.”
Są, oczywiście, róŜne rodzaje złości. Głównym źródłem nagłej iskry wściekłości, która rozpala się
w nas, kiedy nieostroŜny kierowca stwarza dla nas zagroŜenie, moŜe być ciało migdałowate, ale
za wyrachowane formy złości, takie jak zimna Ŝądza zemsty albo oburzanie się na
niesprawiedliwość, odpowiedzialna jest prawdopodobnie znajdująca się na drugim końcu
generującego emocje obwodu kora mózgowa. Takie rodzaje przemyślanej złości biorą się
najprawdopodobniej z - jak to ujął Franklin - „właściwych powodów”, a przynajmniej zdają się z
nich wynikać.
Ze wszystkich rodzajów nastrojów, jakich pragniemy unikać, najbardziej nieustępliwa jest
wściekłość i - jak stwierdziła Tice - najtrudniej nam kontrolować złość. W istocie rzeczy jest ona
3 Opisuje to równieŜ Arlie Hochschild, The Managed Heart, New „ York: Free Press, 1980.
56
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
najbardziej uwodzicielska spośród wszystkich emocji negatywnych. Obłudny monolog
wewnętrzny, który ją podtrzymuje i napędza, napełnia umysł najbardziej przekonywującymi
argumentami o potrzebie dania jej upustu. W odróŜnieniu od smutku, złość jest uczuciem
dodającym nam energii, a nawet animuszu. Uwodzicielska moc złości, moc, której trudno się
oprzeć, wyjaśnia dlaczego tak popularny jest pogląd, iŜ jest ona uczuciem nie poddającym się
kontroli, a w kaŜdym razie uczuciem, którego nie powinniśmy starać się opanować, gdyŜ stanowi
swego rodzaju oczyszczenie, „katharsis”, któremu powinniśmy się poddać dla naszego dobra.
Według poglądu przeciwnego, będącego być moŜe reakcją na poprzedni, złości moŜna zapobiec i
zapanować nad nią całkowicie. Jednak uwaŜna analiza wyników badań naukowych przekonuje,
Ŝe wszystkie powszechne poglądy na temat złości są błędne, mają niewiele wspólnego z prawdą.4
Ciąg gniewnych myśli, który podsyca złość, jest takŜe potencjalnie kluczem do jej stłumienia:
poddawanie w wątpliwość i nadwątlanie przekonań rozpalających złość jest najlepszym
sposobem na jej opanowanie. Im dłuŜej myślimy o tym, co wprawiło nas w złość, tym więcej
wynajdujemy „właściwych powodów” i usprawiedliwień dla złoszczenia się. PrzeŜuwanie takich
myśli wzmaga złość, natomiast spojrzenie na jej powód z innej strony gasi jej płomień. Tice
stwierdziła, Ŝe przedstawienie obie innego obrazu sytuacji wywołującej złość jest jednym z
najskuteczniejszych sposobów jej stłumienia.
Nagły przypływ wściekłości
Odkrycie to zgadza się z wnioskami Dolfa Zillmanna, psychologa z Uniwersytetu Alabamy, który
przeprowadził długą serię starannie zaplanowanych eksperymentów w celu precyzyjnego
zmierzenia natęŜenia złości i odkrycia anatomii wściekłości.5 Skoro korzenie złości tkwią w
bojowym elemencie gotowości do walki lub ucieczki, to nie jest Ŝadnym zaskoczeniem odkrycie
Zillmanna, Ŝe czynnikiem wyzwalającym złość jest poczucie zagroŜenia. ZagroŜenie sygnalizować
moŜe nie tylko bezpośrednia groźba ataku fizycznego, ale równieŜ, co zdarza się znacznie częściej,
symboliczne naruszenie naszego poczucia godności własnej czy szacunku dla samego siebie:
niesprawiedliwe lub grubiańskie potraktowanie nas przez kogoś, obraza albo poniŜenie,
udaremnienie prób osiągnięcia waŜnego dla nas celu. Takie postrzeganie czyjegoś zachowania
uruchamia reakcję układu limbicznego, który dwojako oddziaływuje na nasz mózg. Z jednej
strony powoduje on wydzielanie się katecholamin, które wyzwalają szybki, krótkotrwały
przypływ energii, wystarczający do przeprowadzenia - jak ujmuje to Zillmann - jednej
dynamicznej akcji, takiej jak walka albo ucieczka”. Ten przypływ energii trwa kilka minut,
podczas których, w zaleŜności od tego jak mózg emocjonalny oceni szansę kaŜdego z tych działań,
ciało przygotowuje się albo do gwałtownej walki, albo do szybkiej ucieczki.
W tym samym czasie inny strumień wysyłanych przez ciało migdałowate impulsów stymuluje
centralną regulację kory nadnercza, wytwarzając ogólny stan podwyŜszonej gotowości do akcji,
który jest niejako tłem dla wyzwolonego przez katecholaminy nagłego przypływu energii i
utrzymuje się znacznie dłuŜej. To ogólne pobudzenie nadnerczy i kory mózgowej moŜe trwać
przez wiele godzin, a nawet dni, utrzymując mózg emocjonalny w stanie szczególnej gotowości
do natychmiastowego działania, jednocześnie tworzą one podstawę, na której niezwykle szybko
nadbudowują się następne reakcje. Ogólnie biorąc, stan wzmoŜonej gotowości wywołany
pobudzeniem kory nadnerczy tłumaczy, dlaczego osoby, które zostały wcześniej przez kogoś
sprowokowane albo lekko zirytowane, tak łatwo wybuchają później gniewem na kogoś innego.
Pobudzenie kory nadnerczy, obniŜające próg odporności na bodźce wywołujące złość, jest
wynikiem wszystkich rodzajów stresu. I tak kogoś, kto miał cięŜki dzień w pracy, moŜe po
powrocie do domu łatwo rozzłościć coś - na przykład hałaśliwe zachowanie dzieci albo
4 To wystąpienie przeciwko złości a za samokontrolą opiera się głównie na: Diane Tice, Roy F. Baumeister, „Controlling Anger: Self Induced, Emotion Change”, w:
Wegner, Pennebaker, Handbook of Mental Control, ale zob. teŜ: Carol Tavris, Anger: The Misunderstood Emotion, New York: ’ Touchstone, 1989.
5 Te badania nad wściekłością opisane są w: Dolf Zillmann, „Mental Control of Angry Aggression”, w: Wegner, Pennebaker, Handbook of MentaI Control.
57
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
pozostawiony przez nie bałagan - co w innych okolicznościach nie byłoby wystarczająco silnym
bodźcem, aby doprowadzić do porwania emocjonalnego.
Zillmann dochodzi do tych wniosków na podstawie rzetelnych badań. W serii eksperymentów
jego współpracownik prowokował męŜczyzn i kobiety, którzy na ochotnika zgłosili się do badań,
uszczypliwymi uwagami na ich temat. Później osoby badane oglądały przyjemny albo
przygnębiający film. Następnie dano im moŜliwość odpłacenia prowokatorowi pięknym za
nadobne, proponując wystawienie oceny, która rzekomo miała być wzięta pod uwagę przy
podjęciu decyzji o ewentualnym zatrudnieniu go. Intensywność reakcji odwetowej była wprost
proporcjonalna do stanu pobudzenia przez obejrzany przed chwilą film; ci, którzy oglądali film
nieprzyjemny, byli bardziej źli i wystawiali najgorsze opinie.
Złość nawarstwia się na złości
Badania Zillmanna zdają się wyjaśniać dynamikę procesów zachodzących podczas dobrze nam
wszystkim znanych dramatów domowych, takich jak ten, którego stałem się kiedyś mimowolnym
świadkiem, wybrawszy się na zakupy. Między rzędami półek supersamu niósł się podniesiony
głos młodej matki, która mówiła do mającego około trzech lat synka, wyraźnie akcentując słowa:
- OdłóŜ... to!
- Ale ja to chcę! - jęczał malec, przyciskając jeszcze mocniej do piersi pudełko płatków
śniadaniowych „Ninja Turtles”.
- OdłóŜ to! - powiedziała matka jeszcze głośniej. Widać było, Ŝe ledwie powstrzymuje złość.
W tym momencie berbeć siedzący w wózku, który pchała przed sobą, upuścił słoik galaretki,
który bezskutecznie próbował nadgryźć. Kiedy słoik roztrzaskał się na podłodze, matka
wrzasnęła: „Jeszcze i to!” i ogarnięta furią, trzepnęła brzdąca, wyrwała trzylatkowi pudełko
płatków, cisnęła je na najbliŜszą półkę, chwyciła go pod pachę i manewrując niebezpiecznie
wózkiem popędziła do wyjścia, przy akompaniamencie wycia brzdąca i pełnych protestu
okrzykach wyrywającego się jej i machającego nogami synka: - Puść mnie, puść mnie!
Zillmann stwierdził, Ŝe kiedy nasze ciało znajduje się juŜ w stanie napięcia i coś wyzwoli reakcję
zwaną tu porwaniem emocjonalnym, to następna emocja - bez względu na to, czy jest to złość czy
niepokój - jest szczególnie intensywna. Z taką właśnie dynamiką mamy do czynienia, gdy ktoś
wpada we wściekłość. Zillmann uwaŜa potęgującą się złość za „ciąg rozdraŜnień, z których kaŜde
wyzwala powoli zanikającą reakcję pobudzenia”. KaŜda kolejna wywołująca rozdraŜnienie myśl
czy postrzeŜenie stają się miniwyzwalaczem wysyłanych na polecenie ciała migdałowatego fal
amin katecholowych. Fale te nawarstwiają się jedna na drugiej, przy czym kaŜda zwiększa
poziom hormonów będących pochodnymi tych amin. Druga fala nadchodzi, zanim zdąŜyła opaść
pierwsza, za nią pędzi trzecia i tak dalej; kaŜda kładzie się na grzbiecie poprzedniej, szybko
podnosząc poziom fizjologicznego pobudzenia ciała. Myśl, która w tym nawarstwianiu się
przychodzi później, wyzwala duŜo silniejszy gniew niŜ te, które pojawiły się na początku. Złość
nawarstwia się na złości mózg emocjonalny rozpala się. Wtedy złość, nie powściągana przez
rozsądek, moŜe łatwo znaleźć ujście w akcie przemocy.
W tym momencie jesteśmy zawzięci i bezlitośni, nie trafiają do nas Ŝadne argumenty, myślimy o
zemście i odwecie, nie zastanawiając się nad moŜliwymi konsekwencjami takiego działania. Ten
wysoki poziom pobudzenia „stwarza - powiada Zillmann - iluzję siły i odporności na ciosy, która
moŜe zainspirować nas i popchnąć do agresji”, kiedy rozwścieczeni i „tracąc zdolność
rozpoznawania swych czynów” uciekamy się do najprymitywniejszych reakcji. Impulsy wysyłane
przez układ limbiczny są przemoŜne; wskazówkami działania stają się najgorsze wspomnienia o
brutalności Ŝycia.
Balsam na złość
58
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
Przeprowadziwszy taką analizę anatomii wściekłości, Zillmann widzi dwa główne sposoby
radzenia sobie z nią. Jeden z nich polega na uchwyceniu myśli wyzwalających przypływy złości i
przeciwstawieniu się im, poniewaŜ to właśnie pierwsza ocena sytuacji wyzwala wybuch gniewu,
a następne, potwierdzające tę pierwszą ocenę, podsycają go. Bardzo waŜny jest moment, w
którym decydujemy się na przeciwstawienie się owym myślom; w im wcześniejszym stadium
cyklu narastania złości to nastąpi, tym skuteczniejsze będą nasze starania. Prawdę
powiedziawszy, moŜna zupełnie zablokować połączenia wyzwalające tę reakcję, jeśli korygujące
informacje nadejdą przed pojawieniem się złości. Jak waŜną rolę odgrywa w uśmierzeniu złości
zrozumienie, wykazał jasno inny eksperyment Zillmanna, w którym jego asystent (działając
oczywiście według jego wskazówek) obraŜał i prowokował ochotników ćwiczących na rowerze
treningowym. Kiedy potem stworzono im okazję do odwzajemnienia się za te kąśliwe uwagi (i
tym razem, podobnie jak w opisanym wcześniej eksperymencie, poprzez ocenę, która miała
rzekomo zostać wzięta pod uwagę przy rozpatrywaniu jego podania o pracę), skorzystali z niej
skwapliwie, dając upust swej złości. Jednak w jednej z odmian tego eksperymentu pojawiała się po zirytowaniu jego uczestników, a przed przystąpieniem przez nich do oceny owego grubianina
- inna asystentka, która odwoływała go do telefonu. Wychodząc, rzucał cierpką uwagę równieŜ
pod jej adresem. Ona wszakŜe przyjmowała ją pogodnie, a kiedy zamknęły się za nim drzwi,
wyjaśniała badanym osobom, Ŝe człowiek ten Ŝyje pod wielką presją i jest bardzo
podenerwowany, bo czeka go cięŜki ustny egzamin. Po tym wyjaśnieniu wściekli dotąd
uczestnicy eksperymentu nie korzystali z okazji do zemsty, ale wyraŜali mu współczucie.
Takie łagodzące informacje pozwalają na ponowną ocenę wywołujących złość wydarzeń. Istnieją
jednak pewne ramy ograniczające moŜliwość tej deeskalacji. Zillmann stwierdza, Ŝe informacje
takie działają uśmierzająco przy umiarkowanym poziomie złości; przy jej wysokim poziomie nie
wywierają one Ŝadnego wpływu z powodu - jak określa to - „niezdolności kognitywnej”. Mówiąc
innymi słowy, przestajemy wtedy jasno myśleć. W chwilach wielkiej złości odrzucamy wszelkie
uspokajające informacje krótkim: „Tego juŜ za wiele!” albo „najbardziej wulgarnymi słowami,
jakie istnieją w języku angielskim”, jak to delikatnie ujmuje Zillmann.
Wyciszanie złości
Kiedy miałem niespełna 13 lat, wyszedłem kiedyś w porywie złości z domu, przysięgając, Ŝe
nigdy juŜ tam nie wrócę. Był piękny letni dzień. Szedłem ślicznymi alejami i stopniowo panujący
tam spokój i piękno otoczenia uspokoiły mnie i uśmierzyły mój gniew. Wróciłem do domu
skruszony i prawie rozrzewniony. Od tamtej pory, kiedy ogarnia mnie złość, staram się robić to
samo i stwierdzam, Ŝe jest to najlepsze lekarstwo.
Jest to relacja uzyskana od osoby badanej w czasie jednego z pierwszych naukowych studiów nad
złością, przeprowadzonego w 1899 roku.6 Opis ten jest nadal wzorcowym przykładem drugiego
sposobu uśmierzania złości, polegającego na odzyskaniu równowagi fizjologicznej poprzez
przeczekanie przypływu adrenaliny w otoczeniu, w którym mało prawdopodobne jest znalezienie
się w następnej sytuacji wyzwalającej złość. Oznacza to, Ŝe dla spokojnego zakończenia sprzeczki
trzeba się na pewien czas odizolować od osoby, z którą się poróŜniliśmy. W okresie wyciszania
złości osoba ogarnięta nią moŜe przerwać cykl potęgowania się wrogich myśli, wynajdując sobie
jakieś rozrywki. Zillmann stwierdza, Ŝe rozrywka jest znakomitym środkiem zmiany nastroju z
bardzo prostego powodu, trudno bowiem jest trwać w złości, spędzając przyjemnie czas. Cała
sztuka sprowadza się rzecz jasna do tego, Ŝeby przede wszystkim ochłonąć w takim stopniu, by
moŜna było spędzać czas przyjemnie.
Dokonana przez Zillmanna analiza sposobów eskalacji i deeskalacji złości wyjaśnia wiele spośród
odkryć Diane Tice dotyczących taktyk powszechnie stosowanych przez ludzi dla uśmierzania
złości. Jedną z takich metod jest wyjście dla ochłonięcia. DuŜa część męŜczyzn wsiada wtedy do
6 Opis uspokajającego spaceru przytacza Tavris, Anger: The Misunderstood Emotion, s. 135.
59
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
samochodu i pędzi w siną dal. Odkrycie to z pewnością sprawi, Ŝe teraz zawahamy się chwilę,
siadając za kierownicą (Tice powiedziała mi, Ŝe ją samą skłoniło to do ostroŜniejszej jazdy). Chyba
bezpieczniejszą alternatywą jest pójście na długi spacer - ruch i wysiłek fizyczny równieŜ
pomagają ostudzić złość. Identyczne działanie mają takie metody relaksacji, jak głębokie
oddychanie i rozluźnienie mięśni, prawdopodobnie dlatego, Ŝe zmieniają stan fizjologiczny
naszego organizmu, obniŜając jego pobudzenie, a być moŜe równieŜ dlatego, Ŝe odrywają naszą
uwagę od czynników wyzwalających złość. Z tego samego powodu uśmierzyć złość mogą
intensywne ćwiczenia fizyczne - wysoki poziom pobudzenia psychicznego podczas wysiłku
fizycznego znacznie obniŜa się po jego zaprzestaniu.
Jednak wyciszanie złości zakończy się niepowodzeniem, jeśli czas ten poświęcimy na
przeŜuwanie ciągu myśli wywołujących to uczucie, poniewaŜ kaŜda z nich jest sama w sobie
impulsem wyzwalającym kolejne fale złości. Siła oddziaływania rozrywki polega na tym, Ŝe
kładzie ona kres owemu ciągowi myśli. Badając róŜne taktyki radzenia sobie ze złością, Tice
stwierdziła, Ŝe ogólnie biorąc, rozrywki pomagają ją uśmierzyć: telewizja, kino, ksiąŜki i tym,
podobne środki tamują napływ gniewnych myśli, podsycających wściekłość. Stwierdziła teŜ, Ŝe
próby rozładowania złości poprzez kupowanie sobie róŜnych rzeczy lub objadanie się nie dają
wielkich efektów, poniewaŜ krąŜąc po sklepach czy stoiskach w domu towarowym albo
pochłaniając kawał tortu, moŜna snuć dalej wywołujące oburzenie myśli.
Do powyŜszych technik radzenia sobie ze złością naleŜy dodać metody opracowane przez
Redforda Williamsa, psychologa z Uniwersytetu Duke, który chciał w ten sposób pomóc wrogo
nastawionym do otoczenia i łatwo wpadającym w złość osobom naraŜonym na ryzyko
wystąpienia chorób serca zapanować nad swą draŜliwością.7 Radzi on między innymi, byśmy
starali się uświadomić swoje wrogie czy cyniczne myśli w momencie ich pojawiania się i
zapisywali je. Łatwiej wówczas przeciwstawić się im, dokonać oceny, aczkolwiek - jak stwierdził
Zillmann - podejście to jest bardziej skuteczne wtedy, kiedy złość nie zdąŜyła jeszcze przekształcić
się we wściekłość.
Wyładowywanie złości
Wsiadam w Nowym Jorku do taksówki. W tym momencie zatrzymuje się tuŜ przed nią młody
męŜczyzna przechodzący przez ulicę. Kierowca taksówki, który chce jak najszybciej ruszyć,
naciska klakson i zniecierpliwionym ruchem ręki pokazuje mu, Ŝeby usunął się z drogi.
Przechodzień spogląda na niego wilkiem i zgina rękę w obscenicznym geście.
- Ty sukinsynu! - wrzeszczy taksówkarz i naciska jednocześnie pedał gazu i hamulec. Taksówka
wyskakuje z nagłym szarpnięciem do przodu i zatrzymuje się o włos przed owym męŜczyzną. W
obliczu śmiertelnego niebezpieczeństwa odskakuje on na bok i wali pięścią w karoserię powoli
włączającej się do ruchu taksówki. Taksówkarz wybucha stekiem przekleństw i wyzwisk.
Podczas dalszej jazdy taksówkarz, nadal widocznie wzburzony, mówi mi: - Wszyscy mają
człowieka w dupie. Trzeba się na kaŜdego drzeć - przynajmniej czujesz się wtedy lepiej!
Katharsis - dawanie upustu złości - jest czasami wynoszone pod niebiosa jako znakomity sposób
radzenia sobie z tym uczuciem. Według popularnej teorii „poprawia to nam samopoczucie”.
Jednak, jak wskazują odkrycia Zillmanna, przemawia przeciw temu waŜny argument znany
zresztą od lat pięćdziesiątych, kiedy to psycholodzy zaczęli eksperymentalnie badać efekty owej
katharsis. OtóŜ stwierdzili oni, Ŝe wyładowanie złości albo w ogóle jej nie zmniejsza, albo - jeśli
zmniejsza - to w niewielkim stopniu (chociaŜ z powodu uwodzicielskiej natury złości, moŜemy
7 Opracowane przez Redforda Williamsa metody panowania nad wrogością i zdenerwowaniem opisane są szczegółowo w: Redford Williams, Virginia Williams,
Anger Kills, New York: Times Books, 1993.
60
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
czuć się lepiej).8 W pewnych, specyficznych warunkach wybuch złości moŜe rzeczywiście być
oczyszczeniem. Odnosi się to do sytuacji, kiedy wyładowujemy ją na osobie, która nas rozzłościła,
kiedy otwarte jej okazanie przywraca nam poczucie panowania nad tym, co się dzieje, albo
prowadzi do naprawienia wyrządzonej nam niesprawiedliwości oraz kiedy zbesztanie
zachowującej się niewłaściwie wobec nas osoby jest dla niej „zasłuŜoną nauczką” i zmusza ją do
zmiany zachowania, nie prowokując do odwetu. Ale prowokacyjny charakter złości sprawia, Ŝe
łatwiej jest to powiedzieć niŜ zrobić.9
Tice stwierdza, Ŝe dawanie upustu złości jest jednym z najgorszych sposobów pozbycia się jej,
poniewaŜ wybuchy wściekłości zwiększają pobudzenie mózgu emocjonalnego, sprawiając, Ŝe
jesteśmy po nich bardziej rozzłoszczeni niŜ przedtem. Badane przez nią osoby mówiły, Ŝe kiedy
wybuchały gniewem na kogoś, kto je rozsierdził, to raczej przedłuŜało to stan wrzenia, niŜ kładło
mu kres. O wiele skuteczniejsza okazywała się konstruktywna rozmowa po ochłonięciu i
wyciszeniu złości, gdyŜ dawała szansę spokojnego i ostatecznego zakończenia sporu. Słyszałem
kiedyś jak w tym samym duchu wypowiedział się Czogjan Trungpa, nauczyciel tybetańskiej
mądrości, który na pytanie, jak najlepiej poradzić sobie ze złością odparł: „Nie tłum jej. Ale nie
działaj pod jej wpływem.”
Uśmierzanie niepokoju. Co, ja mam się martwić?
O nie! Chyba wysiada tłumik... A jeśli będę musiała pojechać z nim do warsztatu?... Nie mogę pozwolić
sobie na taki wydatek... Musiałabym wyciągnąć z konta pieniądze przeznaczone na studia Jamiego... A
jeśli nie będę w stanie opłacić czesnego?.. Te złe oceny, które przyniósł w ubiegłym tygodniu... Jeśli na
koniec roku uzyska gorsze stopnie, to nie będzie mógł pójść na studia. I co wtedy?... Chyba wysiada
tłumik...
I tak dręczony niepokojem umysł ciągnie bez końca swój melodramatyczny monolog, w którym z
jednych zmartwień wynikają inne, te dają początek następnym, które z kolei przypominają o
pierwszych. Cytowany wyŜej przykład podają Lizabeth Roemer i Thomas Borkovec, psycholodzy
z Uniwersytetu Stanowego Pensylwanii, których badania nad martwieniem się, będącym jądrem
wszelkiego niepokoju, sprawiły, Ŝe problem ten, jeszcze do niedawna zajmujący tylko
neurotyków, podniesiony został do rangi tematu godnego zainteresowania nauki.10 Martwienie
się jako takie nie jest, oczywiście, czymś, co przeszkadza nam w skutecznym działaniu;
rozmyślając nad jakimiś problemem - to znaczy, czyniąc go przedmiotem konstruktywnej
refleksji, co moŜe wyglądać na martwienie się - moŜemy znaleźć jego rozwiązanie. W istocie
rzeczy reakcją leŜącą u podłoŜa martwienia się i niepokoju* jest czujność, wypatrywanie
potencjalnego zagroŜenia, co miało bez wątpienia ogromne znaczenie dla przetrwania naszego
gatunku. Kiedy obawa postawi w stan gotowości umysł emocjonalny, to pojawiający się w
wyniku tego niepokój kieruje całą naszą uwagę na bezpośrednio zagraŜające nam
niebezpieczeństwo, zmuszając mózg do ignorowania w tym momencie wszelkich innych spraw i
skoncentrowanie się na poszukiwaniu najlepszego sposobu wyjścia z opresji. Niepokój jest w
pewnym sensie analizowaniem sytuacji i zastanawianiem się nad tym, co moŜe się nie udać i jak
mamy sobie z tym poradzić; celem niepokoju i martwienia się jest wynajdywanie sposobów
wyjścia z zagroŜeń, które niesie z sobą Ŝycie, poprzez ich przewidywanie i uprzedzanie.
8 Zob. na przykład: S.K. Mallick, B.R. McCandless, „A Study of Catharsis Aggression”, Journal of Personality and Social Psychology 4 (1966). Streszczenie tych badań,
zob.: Tavris, Anger: The Misunderstood Emotion.
9 Kiedy przeprowadzony pod wpływem złości atak jest skuteczny opisuje Tavris, Anger The Misunderstood Emotion.
10 Elizabeth Roemer, Thomas Borkovec, „Worry: Unwanted Cognitive Activity That Controls Unwanted Somatic Experience”, w: Wegner, Pennebaker, Handbook of
Mental Control.
* Ang. termin zuorry odpowiada zarówno pol. terminowi martwienie się, troska, jak i niepokój. Autor uŜywa go zamiennie z terminem anxiety, który jest
odpowiednikiem pol. niepokoju, obawy, lęku - przyp. tłum.
61
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
Prawdziwy kłopot jest natomiast z chronicznym, ustawicznie powracającym niepokojem, który
nigdy nie przybliŜa nas nawet na krok do pozytywnego rozwiązania dręczących nas problemów.
Dokładna analiza tego stanu wykazuje, Ŝe ma on wszelkie cechy porwania emocjonalnego o
niskim nasileniu - niepokój zdaje się wypływać znikąd i nie moŜemy nad nim zapanować. Nie
poddaje się on racjonalnemu rozumowaniu i narzuca nam jeden tylko, sztywny punkt widzenia
na dręczący nas problem. Jeśli ten cykl nasila się i utrzymuje, to stopniowo przeradza się w
pełnoobjawowe zespoły zaburzeń lękowych, które przybrać mogą postać fobii, nerwicy natręctw
czy ataków lękowych. W kaŜdym z tych zaburzeń niepokój zostaje inaczej ukierunkowany: u osób
cierpiących na fobie koncentruje się on na tym, co je przeraŜa, u osób nękanych myślami
natrętnymi (mających obsesje) skupia się na zapobieganiu jakiemuś budzącemu lęk nieszczęściu,
w atakach lękowych przeradza się w lęk przed śmiercią czy przed wystąpieniem takiego właśnie
ataku.
Wspólnym mianownikiem wszystkich tych stanów jest nienaturalny niepokój. Pewna kobieta
cierpiąca na nerwicę natręctw stworzyła sobie cały system rytuałów, które pochłaniały jej
większość czasu - parę razy dziennie brała czterdziestopięciominutowy natrysk, po dwadzieścia
razy albo więcej myła ręce, przy czym kaŜdorazowe mycie trwało pięć minut. Nie usiadła nigdzie,
zanim nie przetarła siedzenia tamponem nasyconym alkoholem, aby je zdezynfekować. Za nic nie
dotknęła dziecka ani Ŝadnego zwierzęcia, gdyŜ były „zbyt brudne”. U podłoŜa wszystkich tych
przymusowych czynności leŜał ogromny lęk przed zarazkami; bez ustanku niepokoiła się, Ŝe jeśli
nie będzie ustawicznie myć się i sterylizować wszystkiego, z czym ma kontakt, to złapie jakąś
groźną chorobę i umrze.11 Inna kobieta, którą leczono na nerwicę lękową [generalized anxiety
disorder] - jak w terminologii psychiatrycznej określa się stały niepokój - tak oto zareagowała na
prośbę lekarza, by przez minutę relacjonowała głośno niepokojące ją myśli:
Mogę nie zrobić tego właściwie. MoŜe to być tak sztuczne, Ŝe nie będzie wskazywało na to, co się
naprawdę ze mną dzieje, a musimy przecieŜ dotrzeć do tego, co się naprawdę ze mną dzieje... Bo
jeśli nie dotrzemy do tego, to mi się nie polepszy. A jeśli mi się nie polepszy, to nigdy nie będę
szczęśliwa.12
W tym mistrzowskim popisie niepokojenia się niepokojem sama prośba o głośne wyraŜenie
niepokojących myśli doprowadziła w ciągu kilku zaledwie sekund do kontemplowania kładącej
się cieniem na całym Ŝyciu katastrofy: „Nigdy nie będę szczęśliwa”. Niespokojne myśli z reguły
biegną takim torem, układając się w wewnętrzny monolog, przeskakując z jednej niepokojącej
sprawy na inną, co bardzo często prowadzi do katastrofizowania, wyobraŜania sobie jakiejś
straszliwej tragedii. Prawie zawsze przybierają one postać uchwytną dla „ucha”, a nie dla „oka”,
umysłu, to znaczy wyraŜane są za pomocą słów, nie obrazów, fakt, który ma waŜne znaczenie dla
panowania nad niepokojem.
Borkovec i jego koledzy zaczęli badać niepokój sam w sobie, kiedy próbowali znaleźć metodę
leczenia bezsenności. Inni badacze zauwaŜyli, Ŝe niepokój występuje w dwóch formach:
kognitywnej, czyli niepokojących myśli, i somatycznej, czyli fizjologicznych objawów niepokoju,
takich jak pocenie się, przyspieszony rytm pracy serca czy napięcie mięśni. Borkovec stwierdził, Ŝe
u osób cierpiących na bezsenność podstawowym problemem nie jest wcale pobudzenie
somatyczne. W stanie czuwania utrzymywały je natrętne myśli. Nie mogły przestać martwić się,
nawet jeśli bardzo tego chciały. Pomagało im zasnąć jedynie oderwanie myśli od trosk i
niepokojów i skupienie się na doznaniach, które dawała im relaksacja, będąca w takich
przypadkach skuteczną metodą.
Jednak większość osób odczuwających chroniczny niepokój i stale zamartwiających się wydaje się
do tego niezdolna. Borkovec przypuszcza, Ŝe ma to coś wspólnego z pewnym zyskiem płynącym
11 David Riggs, Edna Foa, „Obsessive-Compulsive Disorder”, w: David Barlow (red.), Clinical Handbook of Psychological Disorders, New York: Guilford Press, 1993.
12 Cytat za: Roemer, Borkovec, „Worry”, s. 221.
62
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
z martwienia się, który silnie wzmacnia ten nawyk. Wydaje się bowiem, Ŝe w zmartwieniach jest
coś pozytywnego; są one przecieŜ obmyślaniem sposobów radzenia sobie z niebezpieczeństwami,
którym będziemy być moŜe kiedyś musieli stawić czoło. Celem niepokojenia się albo martwienia wtedy, kiedy spełnia ono swoje zadanie - jest szczegółowy przegląd owych niebezpieczeństw i
zastanowienie się nad sposobami zaradzenia im. Jednak w rzeczywistości nie wygląda to tak
dobrze. Martwienie się czy niepokój, szczególnie w postaci chronicznej, z reguły nie podsuwa
nam odkrywczych rozwiązań i nowych sposobów widzenia problemu. Osoby dręczone
niepokojem, zamartwiające się, z reguły koncentrują się na samym niebezpieczeństwie,
przeŜywając związany z nim lęk i nie wybiegając myślą poza utarte koleiny. Ludzi ustawicznie
martwiących się niepokoi mnóstwo rzeczy, z których większość prawdopodobnie nigdy się nie
zdarzy; upatrują oni niebezpieczeństw tam, gdzie inni nigdy ich nie widzą.
Mimo to osoby te mówią Borkovecowi, Ŝe martwienie się pomaga im i Ŝe trapiące ich zmartwienia
utrwalają się same przez się, tworząc zamknięty krąg podszytych niepokojem myśli. Dlaczego
martwienie się i niepokojenie staje się czymś w rodzaju uzaleŜnienia psychicznego? MoŜe
wydawać się to dziwne, ale jak wykazuje Borkovec, zwyczaj niepokojenie się ma taki sam
pokrzepiający wpływ jak przesądy. PoniewaŜ niepokoimy się wieloma rzeczami, których
prawdopodobieństwo zdarzenia się jest znikome - śmiercią ukochanej osoby w katastrofie
samolotowej, bankructwem i tym podobnymi sprawami - jest w tym, przynajmniej dla układu
limbicznego, coś magicznego. Niepokojowi, podobnie jak amuletowi, który chroni nas przed
jakimś przewidywanym złem, przypisujemy zasługę zapobieŜenia niebezpieczeństwu, na którym
obsesyjnie się koncentrujemy.
Po co nam martwienie się
Skuszona propozycją pracy w czasopiśmie przeniosła się ze Środkowego Zachodu do Los
Angeles. Krótko potem pismo zostało kupione przez innego wydawcę i straciła posadę. W tej
sytuacji postanowiła zostać „wolnym strzelcem” i zajęła się pisaniem artykułów, które wysyłała
do róŜnych pism, nie wiąŜąc się z Ŝadnym z nich na stałe. Na tym niepewnym rynku, pozbawiona
stałych dochodów, miewała okresy, w których nie mogła podołać zamówieniom, i okresy, w
których nie miała z czego zapłacić czynszu za mieszkanie. Musiała często ściśle ograniczać liczbę
rozmów telefonicznych i po raz pierwszy w Ŝyciu zdarzyło się jej nie mieć ubezpieczenia
lekarskiego. Ten brak ubezpieczenia był szczególnie przygnębiający; często łapała się na tym, Ŝe
snuje przeraŜające wizje choroby - kaŜdy ból głowy wydawał się jej sygnałem świadczącym o
rozwijającym się guzie mózgu, kiedy tylko musiała gdzieś jechać samochodem, widziała oczyma
wyobraźni wypadek, w którym doznaje powaŜnego uszczerbku na zdrowiu. Nachodziły ją często
niepokojące myśli, które utrzymywały się przez długi czas, układając się w jedno nieustające
pasmo zmartwień. Ale, jak wyznała, te zmartwienia i niepokoje wciągały ją tak bardzo, Ŝe niemal
uzaleŜniła się od nich.
Borkovec odkrył jeszcze jedną, niespodziewaną zaletę niepokojenia się. OtóŜ osoby pochłonięte
niepokojącymi myślami zdają się nie dostrzegać subiektywnych doznań niepokoju, który
wywołują te myśli - przyspieszonego bicia serca, kropelek potu, drŜenia ciała, co więcej, w miarę
rozwijania się tych myśli zdają się one częściowo tłumić ten niepokój, przynajmniej o tyle, o ile
odzwierciedla się on w rytmie pracy serca. Prawdopodobnie przebiega to tak: spostrzegamy coś,
co wywołuje obraz jakiegoś potencjalnego zagroŜenia lub niebezpieczeństwa, a wyobraŜenie tego
nieszczęścia wyzwala łagodny atak lękowy. Następnie pogrąŜamy się w pełnych niepokoju
myślach, z których kaŜda podsuwa nam nowy niepokojący temat i w miarę jak naszą uwagę coraz
bardziej pochłania ów ciąg niespokojnych myśli, odrywa się ona od wyobraŜenia nieszczęścia,
które wywołało ten niepokój. Borkovec stwierdził, Ŝe wyobraŜenia są o wiele silniejszymi niŜ
myśli bodźcami wywołującymi niepokój, a zatem zatopienie się w myślach, prowadzące do
zatarcia obrazu nieszczęścia, częściowo zmniejsza uczucie niepokoju. W takim teŜ stopniu
63
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
martwienie się czy niepokojenie ulega wzmocnieniu jako połowiczne antidotum na niepokój,
który wywołuje.
Ale ciągłe martwienie się i niepokojenie ma równieŜ i wady, poniewaŜ przybiera formę
stereotypowych, sztywnych myśli, a nie twórczych pomysłów, które przybliŜają nas do
rozwiązania problemu. Sztywność tę widać nie tylko w treści niepokojących myśli, które
bezustannie krąŜą wokół tych samych spraw, powtarzając wciąŜ na nowo, w prawie nie
zmienionym kształcie te same idee. RównieŜ na poziomie neurofizjologicznym zdaje się
występować pewna sztywność, deficyt zdolności elastycznego reagowania mózgu emocjonalnego
na zmieniające się okoliczności. Ujmując to krótko, chroniczne martwienie się spełnia pewne
zadania, ale nie spełnia innych, waŜniejszych - łagodzi nieco niepokój, ale nigdy nie rozwiązuje
dręczących nas problemów.
Ciekawe, Ŝe chronicznie zamartwiające się osoby nie potrafią same zastosować się do rady, której
najczęściej udzielają innym: „Przestań się martwić” (albo, co gorsza: „Nie martw się - bądź
wesoły”). PoniewaŜ chroniczne zmartwienia zdają się być wynikiem niezbyt silnego pobudzenia
ciała migdałowatego, pojawiają się spontanicznie i z samej swej natury utrzymują się długo, jeśli
raz juŜ się pojawią. Jednak po długich próbach Borkovec odkrył parę prostych zasad, których
stosowanie moŜe pomóc najbardziej nawet nękanym niepokojącymi myślami osobom zapanować
nad zwyczajem chronicznego martwienia się.
Pierwszym krokiem jest jak najwcześniejsze uświadomienie sobie i wychwytywanie epizodów
martwienia się; najlepiej juŜ w momencie kiedy ulotne wyobraŜenie nieszczęścia wyzwala cykl:
niepokojąca myśl - niepokój albo zaraz potem. Borkovec uczy pacjentów tego podejścia, instruując
ich, w jaki sposób mają wychwytywać oznaki świadczące o pojawianiu się niepokoju, a zwłaszcza
jak mają rozpoznawać sytuacje, które wyzwalają niepokój, albo ulotne myśli czy wyobraŜenia,
które zapoczątkowują ten stan, oraz towarzyszące im somatyczne objawy niepokoju. Nabywając
w tym praktyki; potrafią rozpoznawać niepokojące myśli w coraz wcześniejszych stadiach spirali
niepokoju. Uczą się równieŜ metod relaksacji, do których mogą się uciec w chwili, kiedy
zaobserwują powstawanie niepokojących myśli. Ćwiczą te metody codziennie, aby móc je z
miejsca zastosować w razie potrzeby.
Nie wystarczy jednak sama metoda relaksacji. Osoby stale martwiące się muszą się aktywnie
przeciwstawiać niepokojącym myślom; jeśli nie uczynią tego, to spirala niepokoju znowu zacznie
się rozkręcać. A zatem następnym krokiem jest zajęcie krytycznego stanowiska wobec swoich
przypuszczeń: czy jest wielce prawdopodobne, Ŝe wydarzy się to, czego się lękamy? Czy jest to na
pewno sytuacja, w której dla wydarzenia tego nie ma Ŝadnej alternatywy albo istnieje tylko jedna
alternatywa? Czy nie moŜna temu w Ŝaden sposób zapobiec? Czy naprawdę pomaga nam
ustawiczne zajmowanie się tymi samymi niepokojącymi myślami?
To połączenie czujności i zdrowego sceptycyzmu powinno przypuszczalnie podziałać jak hamulec
na pobudzenie nerwowe, które leŜy u podłoŜa niepokoju o niskim natęŜeniu. Skoncentrowanie się
na takich myślach moŜe uruchomić sieć połączeń nerwowych, które powstrzymują wzniecany
przez układ limbiczny niepokój, a jednocześnie stan odpręŜenia, który osiągamy, stosując metodę
relaksacji, stwarza przeciwwagę dla rozsyłanych przez mózg emocjonalny po całym ciele
sygnałów do niepokoju.
I istotnie, jak wykazuje Borkovec, strategia ta pozwala osiągnąć stan aktywności umysłowej, który
wyklucza niepokój, poniewaŜ absolutnie nie da się z nim pogodzić. Kiedy pozwalamy, aby
niepokojąca myśl stale powracała i nie przeciwstawiamy jej innej, to staje się ona przemoŜna,
wręcz nieodparta, natomiast przeciwstawienie się jej poprzez rozwaŜanie całej gamy odmiennych
i równie moŜliwych do przyjęcia punktów widzenia zapobiega naiwnemu uznaniu tej myśli za
prawdziwą. W ten sposób pozbyło się owego nawyku snucia niepokojących myśli nawet parę
osób, których stan był juŜ tak powaŜny, Ŝe kwalifikowały się do leczenia psychiatrycznego.
64
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
Z drugiej strony osoby, u których niepokojące myśli przybrały tak ostrą postać, Ŝe rozwinęły się w
fobię, nerwicę natręctw czy ataki lękowe, postąpiłyby roztropnie - a prawdę powiedziawszy
wykazałyby się samoświadomością - gdyby zgłosiły się na leczenie farmakologiczne dla
przerwania tego cyklu. Mimo to równieŜ i w takich przypadkach poŜądane jest
przeprogramowanie poprzez psychoterapię systemu połączeń wywołujących emocje, aby
zmniejszyć prawdopodobieństwo powrotu tych zaburzeń po zakończeniu leczenia
farmakologicznego.13
Jak radzić sobie z melancholią
Nastrojem, w otrząśnięcie się z którego wkładamy na ogół najwięcej wysiłku, jest smutek. Diane
Tice stwierdziła, Ŝe ludzie wykazują największą inwencję wtedy, kiedy starają się uciec przed
chandrą. Oczywiście, nie przed kaŜdym smutkiem powinno się uciekać; melancholia, jak kaŜdy
inny nastrój, ma swoje dobre strony. Smutek wywołany stratą objawia się zawsze ucieczką od
zainteresowania rozrywkami i przyjemnościami, skupianiem uwagi na tym, co utraciliśmy i
brakiem sił i energii do podejmowania nowych przedsięwzięć - przynajmniej w danej chwili.
Mówiąc krótko, zmusza nas do zaprzestania pogoni za wszystkim, oderwania się od
pochłaniających nas na co dzień spraw i do refleksji, abyśmy mogli opłakać stratę, zadumać się
nad jej znaczeniem, przystosować psychicznie do nowej sytuacji i poczynić nowe plany, które
pozwolą nam dalej iść przez Ŝycie.
śałoba ma dobroczynne działanie, ale nie da się tego powiedzieć o głębokiej depresji. William
Styron przedstawia wymowny opis „wielu okropnych objawów tej choroby”, między innymi
nienawiści do siebie samego, poczucia bezwartościowości, „spowijającego mnie niczym zimna,
wilgotna płachta smutku”, „przepełniającego mnie przygnębienia, uczucia lęku i obcości oraz,
nade wszystko, duszącego niepokoju”.14 Pojawiają się teŜ oznaki zmniejszenia się sprawności
intelektualnej: „mylenie się, niemoŜność skupienia uwagi i kłopoty z pamięcią”, a w późniejszym
stadium umysł jego „opanowały anarchiczne deformacje” i „uczucie, Ŝe moje procesy myślowe
pochłonął jakiś trujący i nie dający się nazwać ani określić przypływ, który wymazał wszelkie
Ŝywsze zainteresowanie sprawami tego świata.” Towarzyszą temu nieprzyjemne doznania
somatyczne: bezsenność, apatia sprawiająca, Ŝe człowiek czuje się jak Ŝywy trup, „pewien rodzaj
odrętwienia, osłabienie, ale szczególnie wraŜenie jakiejś dziwnej kruchości”, połączone z
„nerwowym niepokojem”. Wszelkie przyjemności tracą urok: „Jedzenie, tak jak wszystko inne w
sferze zmysłów, było zupełnie pozbawione smaku.” Na koniec zanika wszelka nadzieja na
jakąkolwiek poprawę, kiedy „szary, jesienny deszcz przeraŜenia” przeradza się w rozpacz tak
dojmującą jak ból fizyczny, ból tak nieznośny, Ŝe jedynym wyjściem wydaje się samobójstwo.
W podobnych przypadkach głębokiej depresji sparaliŜowane zostaje całe Ŝycie jednostki; nie
widać Ŝadnych perspektyw. Same symptomy depresji świadczą o tym, Ŝe Ŝycie jakby stanęło w
miejscu. Styronowi nie pomogły ani leki, ani psychoterapia; dopiero schronienie, które znalazł w
szpitalu, sprawiło, Ŝe z upływem czasu pozbył się przygnębienia. Psychoterapia moŜe jednak
pomóc większości ludzi, jeśli depresja nie przybrała tak ostrej postaci. Pomaga teŜ farmakoterapia
- tryumfy święci ostatnio Prozac, ale jest ponad tuzin innych leków przynoszących pewną ulgę,
zwłaszcza w przypadkach głębokiej depresji.
Chcę się tu jednak skoncentrować na bardziej powszechnym nastroju - na smutku, który w swej
szczytowej postaci staje się, uŜywając terminologii fachowej, „depresją podkliniczną”, to znaczy
zwykłą melancholią. Jest to przygnębienie, z którym moŜemy sobie sami poradzić, jeśli tylko
mamy odpowiednie zasoby wewnętrzne. Niestety, niektóre z najczęściej stosowanych strategii
mogą podziałać zupełnie odwrotnie, pogarszając jeszcze nasz stan. Jedną z nich jest zwykłe
odosobnienie. Kiedy czujemy się przygnębieni, chętnie szukamy samotności, ale bardzo często
13 Metody leczenia zaburzeń lękowych zob. na przykład: David H. Barlow (red.), Clinical Handbook of Psychological Disorders, New York: Guilford Press, 1993.
14 William Styron, Darkness Visible: A Memoir of Madness, New York: Random House, 1990.
65
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
skutkiem tego bywa poczucie opuszczenia, które potęguje smutek. Być moŜe w tym kryje się
przyczyna, Ŝe - jak stwierdziła Tice - najpopularniejszą metodą zwalczania depresji jest udział w
Ŝyciu towarzyskim - chodzenie do restauracji, na mecze czy do kina, mówiąc krótko, robienie
czegoś wspólnie z rodziną lub przyjaciółmi. Przynosi to poŜądany efekt, jeśli odwraca naszą
uwagę od trapiącego nas smutku. Jeśli jednak staje się okazją do rozmyślania nad tym, co wtrąciło
nas w dołek psychiczny, to tylko przedłuŜa ten nastrój.
W istocie rzeczy jednym z głównych czynników decydujących o tym, czy nastrój przygnębienia
utrzyma się czy minie, jest nasza skłonność do ruminacji (przeŜuwania myśli). Wydaje się, Ŝe
martwienie się i zastanawianie nad tym, co nas przygnębia, potęguje i przedłuŜa depresję.
Martwienie się przybiera w depresji róŜne formy, ale za kaŜdym razem skupia się na jakimś
aspekcie samej depresji - na tym, jak zmęczeni się czujemy, jak mało mamy energii albo motywacji
do pracy czy teŜ jak kiepsko staramy się o wykonanie jakiejś pracy. Refleksjom tym z reguły nie
towarzyszy Ŝadne konkretne działanie zmierzające do poprawienia sytuacji, co mogłoby usunąć
albo przynajmniej złagodzić przygnębiający problem. Do innych powszechnie spotykanych źródeł
zmartwienia naleŜy „odizolowywanie się i rozmyślanie nad tym, jak fatalnie się czujesz,
niepokojenie się, Ŝe małŜonek moŜe cię odtrącić, poniewaŜ jesteś przygnębiona i zastanawianie
się, czy czeka cię kolejna bezsenna noc”, mówi psycholog Susan Nolen-Hoeksma, która badała
ruminację u osób ogarniętych depresją.15
Osoby znajdujące się w depresji usprawiedliwiają tego rodzaju przeŜuwanie myśli, twierdząc, Ŝe
próbują „się lepiej zrozumieć”, ale w rzeczywistości podsycają w ten sposób uczucie smutku, nie
podejmując Ŝadnych kroków, które faktycznie mogłyby doprowadzić do zmiany nastroju. A
zatem w leczeniu depresji mogłoby na pewno pomóc głębokie zastanowienie się nad jej
przyczynami, jednak pod warunkiem, Ŝe prowadziłoby ono do działań zmierzających do
usunięcia tych przyczyn. Bierne pogrąŜanie się w smutku tylko go pogłębia.
PrzeŜuwanie myśli moŜe takŜe zaostrzyć presję, stwarzając jeszcze bardziej przygnębiającą
sytuację. Nolen-Hoeksma podaje przykład ogarniętej depresją akwizytorki, która spędza tak wiele
godzin na snuciu ponurych myśli, Ŝe nie ma czasu na przeprowadzenie waŜnych rozmów
telefonicznych dotyczących sprzedaŜy artykułów, którymi handluje. W wyniku tego sprzedaŜ
spada, co sprawia, Ŝe kobieta ta zaczyna uwaŜać, iŜ nie nadaje się do tej pracy, a to potęguje jej
depresję. Gdyby jednak zareagowała na ogarniające ją przygnębienie w inny sposób, starając się
nie myśleć o nim, to mogłaby dla odwrócenia uwagi od przepełniającego ją smutku zająć się
właśnie owymi rozmowami. Wówczas prawdopodobnie nie doszłoby do zmniejszenia liczby
zawieranych przez nią umów handlowych, a sama świadomość tego, Ŝe dobrze radzi sobie w
pracy, mogłaby wzmocnić jej wiarę we własne siły, zmniejszając tym samym w jakimś stopniu
depresję.
Ogarnięte depresją kobiety, stwierdza Nolen-Hoeksma, są znacznie bardziej skłonne do
przeŜuwania myśli niŜ męŜczyźni. Jej zdaniem moŜe to częściowo wyjaśniać fakt, Ŝe u kobiet
stwierdza się depresję dwukrotnie częściej niŜ u męŜczyzn. Oczywiście, w grę mogą teŜ wchodzić
inne czynniki, takie jak większa otwartość kobiet w przyznawaniu się do nurtujących je
zmartwień czy większa u nich niŜ u męŜczyzn liczba powodów do depresji. Poza tym męŜczyźni
często starają się utopić smutek w alkoholu, a odsetek alkoholików wśród nich jest dwa razy
większy niŜ wśród kobiet.
Niektóre badania wykazały, Ŝe równie skuteczna jak leczenie farmakologiczne stosowane w
przypadkach łagodnej depresji klinicznej jest terapia kognitywna, która zmienia te schematy
myślenia. Lepiej teŜ niŜ leki zapobiega ona nawrotom łagodnej depresji. W walce tej szczególnie
15 O zmartwieniach osób przygnębionych pisze Susan Nolen-Hoesma, „Sex Differences in Control of Depression’: Wegner, Pennebaker, Handbook of Mental Control, s.
307.
66
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
dobre wyniki dają dwie metody.16 Jedną z nich jest przeciwstawianie się takim myślom kwestionowanie ich zasadności i wynajdywanie bardziej optymistycznych alternatyw. Druga
polega na celowym planowaniu przyjemnych zajęć, odwracających od nich uwagę.
Oderwanie uwagi działa tak skutecznie dlatego, Ŝe przygnębiające myśli są automatyczne,
pojawiają się w naszym umyśle niejako bez naszego udziału. Nawet kiedy ogarnięte depresją
osoby starają się stłumić ponure myśli, to często nie mogą znaleźć dla nich bardziej
optymistycznych alternatyw. Dzieje się tak, poniewaŜ posępne myśli mają niemal magnetyczny
wpływ na nasze procesy myślowe, wywołując cały ciąg nieprzyjemnych skojarzeń i nie
dopuszczając do powstania innych. Kiedy na przykład proszono pogrąŜone w depresji osoby o
ułoŜenie pięciowyrazowych zdań z chaotycznie wymieszanych sześciu wyrazów, to duŜo lepiej
radziły sobie one z odszyfrowaniem przygnębiających („Przyszłość rysuje się bardzo ponuro”) niŜ
optymistycznych („Przyszłość rysuje się bardzo jasno”) przekazów.17
Charakterystyczną dla depresji skłonność do podtrzymywania i przedłuŜania tego stanu widać
nawet w wyborze zajęć i sytuacji, które miałyby oderwać uwagę od dręczącego smutku. Kiedy
ogarniętym depresją osobom dawano listę przygnębiających i podnoszących na duchu zajęć i
sytuacji (np. pogrzeb przyjaciela, itd.) to częściej wybierały one te, które podtrzymywały
melancholijny nastrój. Richard Wenzlaff, psycholog z Uniwersytetu Teksańskiego, który
prowadził te badania, doszedł do wniosku, Ŝe osoby przygnębione muszą zdobyć się na znaczny
wysiłek, aby zwrócić uwagę na coś pocieszającego i bardzo uwaŜać, by nie wybierać czegoś - na
przykład wyciskającego łzy filmu czy powieści o tragicznym zakończeniu - co jeszcze bardziej
obniŜy ich nastrój.
Metody podnoszenia nastroju
Wyobraź sobie, Ŝe jedziesz w gęstej mgle nie znaną ci, stromą i krętą drogą. Nagle zaledwie parę
metrów przed tobą wyjeŜdŜa z pobocza inny samochód. Jest zbyt blisko, abyś mógł się zatrzymać.
Wciskasz w podłogę pedał hamulca i wpadasz w poślizg, a twój samochód uderza w bok tamtego. TuŜ
przed hukiem, brzękiem tłuczonych szyb i zgrzytem metalu trącego o metal spostrzegasz, Ŝe w tamtym
samochodzie pełno jest maluchów jadących do przedszkola. Potem, w nagłej ciszy, która następuje po
zderzeniu, słyszysz płacz i krzyki. Podbiegasz do tamtego samochodu i widzisz, Ŝe jedno z dzieci leŜy
bez ruchu. Ogarniają cię wyrzuty sumienia i smutku z powodu tej tragedii...
Takie rozdzierające serce scenariusze przedstawiał w jednym ze swych eksperymentów Wenzlaff,
aby przygnębić biorących w nim udział ochotników. Potem mieli wymazać tę scenę z pamięci i
przez dziewięć minut zapisywać strumień przepływających przez ich głowy myśli. Za kaŜdym
razem kiedy wracała do nich myśl o zdarzeniu, o którym powinni zapomnieć, stawiali w zapisie
odpowiedni znak. W miarę upływu czasu większość osób coraz rzadziej myślała o smutnym
incydencie, jednak u tych najbardziej skłonnych do przygnębienia myśli o wypadku pojawiało się
coraz więcej. Nawiązywali oni nawet do nich pośrednio w myślach, które miały odwrócić ich
uwagę od tego wydarzenia.
Co więcej, skłonni do depresji ochotnicy snuli dla odwrócenia uwagi inne niepokojące myśli.
Wenzlaff uwaŜa, Ŝe: „Myśli łączą się ze sobą w umyśle nie tylko dzięki swej treści, ale takŜe dzięki
nastrojowi. KaŜdy z nas ma coś w rodzaju zbioru myśli złego nastroju, które dochodzą do głosu
tym łatwiej, im bardziej jesteśmy przygnębieni. U osób, które łatwo wpadają w depresję, między
myślami tymi wytwarza się bardzo silna sieć powiązań, przez co trudniej jest je stłumić, kiedy coś
wprawi je w zły nastrój. Zakrawa na ironię to, Ŝe osoby ogarnięte depresją zdają się usuwać ze
16 Terapia depresji: K.S. Dobson, „A Meta-analysis of the Efficacy of Cognitive Therapy for Depression”, Journal of Consulting and Clinical Psychology 57 (1989).
17 Studium schematów myślowych osób pogrąŜonych w depresji przedstawia Richard Wenzlaff, „The Mental Control of Depression”, w: Wegner, Pennebaker,
Handbook of Mental Control.
67
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
swych umysłów jeden przygnębiający temat za pomocą drugiego, co tylko wywołuje negatywne
emocje”.
Według jednej z teorii płacz moŜe być naturalnym sposobem obniŜenia poziomu związków
chemicznych w mózgu, które powodują uczucie przygnębienia. ChociaŜ płacz moŜe czasami
wyzwolić nas z zaczarowanego kręgu smutku, to moŜe teŜ skłonić do obsesyjnego poszukiwania
przyczyn rozpaczy. Teza o „oczyszczającym działaniu płaczu” jest bałamutna - płacz, który
wzmacnia skłonność do przeŜuwania myśli, przedłuŜa tylko niedolę. Ciąg podtrzymujących
smutek myśli moŜe natomiast przerwać odwrócenie od nich uwagi; jedna z głównych teorii
wyjaśniających, dlaczego elektrowstrząsy są tak skuteczne w leczeniu najostrzejszych form
depresji, głosi, Ŝe powodują one utratę pamięci krótkookresowej, dzięki czemu pacjenci, nie
pamiętając, z jakiej przyczyny byli tacy smutni, czują się lepiej. W kaŜdym razie Diane Tice
stwierdziła, Ŝe dla otrząśnięcia się z róŜnorodnych postaci smutku wiele osób ucieka się do
odwracających uwagę rozrywek, takich jak czytanie, oglądanie telewizji i filmów, gry i krzyŜówki,
snucie fantastycznych planów spędzenia wakacji lub po prostu szuka wytchnienia w śnie.
Wenzlaff dodałby, Ŝe najskuteczniej działają rozrywki, które zmieniają nasz nastrój - ekscytujące
wydarzenie sportowe, zabawny film czy podnosząca na duchu ksiąŜka. (Trzeba jednak przestrzec,
Ŝe niektóre formy rozrywki mogą pogłębić depresję. Badania osób namiętnie oglądających
telewizję wykazały, Ŝe po dłuŜszym siedzeniu przed telewizorem są one na ogół bardziej
przygnębione niŜ przed rozpoczęciem oglądania!)
Tice stwierdziła, Ŝe jedną z najbardziej skutecznych metod usunięcia depresji, jak równieŜ innych
form złego nastroju, jest aerobic. Trzeba wszakŜe dodać, Ŝe dobroczynne skutki tych
podnoszących nastrój ćwiczeń najpełniej ujawniają się u osób leniwych, które zazwyczaj niezbyt
się przy nich wysilają. U tych, dla których codzienne ich uprawianie stało się zwyczajem, nie
zaobserwowano poprawy nastroju; wręcz przeciwnie - w dni, kiedy z jakichś przyczyn nie
zafundowały sobie zwykłej dawki ćwiczeń, czuły się gorzej. MoŜna z tego wnosić, Ŝe jeśli w ogóle
wywierały one korzystny wpływ, to był on najsilniejszy na początku. Ogólnie biorąc, ćwiczenia te
zdają się oddziaływać dodatnio na nasze samopoczucie dlatego, Ŝe zmieniają stan fizjologiczny,
który wywołuje depresja, przygnębienie jest bowiem stanem słabego pobudzenia organizmu,
natomiast aerobic je zwiększa. Z tej samej przyczyny techniki relaksacji, które obniŜają
pobudzenie, przynoszą dobre rezultaty w uśmierzaniu niepokoju, ale juŜ nie tak dobre w
usuwaniu depresji. Zarówno jedna, jak i druga metoda zdają się przerywać, odpowiednio, cykl
depresji i cykl niepokoju, poniewaŜ nastawiają aktywność mózgu na poziom niezgodny ze stanem
emocjonalnym, który nim owładnął.
Innym powszechnym antidotum na chandrę jest dodawanie sobie otuchy poprzez zabawy i
przyjemności zmysłowe. Zakres powszechnie stosowanych sposobów łagodzenia smutku jest
bardzo duŜy i obejmuje róŜnorodne zajęcia: od gorących kąpieli i jedzenia ulubionych potraw aŜ
po słuchanie muzyki, i uprawianie seksu. Wśród kobiet szczególnie popularne jest kupowanie
sobie róŜnych rzeczy i smakołyków albo po prostu chodzenie po sklepach, nawet jeśli ogranicza
się ono tylko do oglądania wystawionych na sprzedaŜ towarów albo wystaw. Z badań Tice
wynika, Ŝe wśród studentów jedzenie jest metodą łagodzenia depresji trzykrotnie częściej
stosowaną przez kobiety niŜ przez męŜczyzn, natomiast męŜczyźni pięć razy częściej sięgają w
chwilach przygnębienia po alkohol albo szukają ukojenia w narkotykach. Problem w tym, Ŝe
objadanie się i picie alkoholu mogą mieć zupełnie odwrotne skutki: obŜeranie się po dziurki w
nosie wywołuje wyrzuty sumienia, natomiast alkohol działa ujemnie na główny układ nerwowy,
przez co potęguje depresję.
Bardziej skuteczną metodą podniesienia nastroju jest - jak donosi Tice - zapewnienie sobie łatwego
zwycięstwa albo niewielkiego sukcesu: wykonanie jakiejś długo odkładanej pracy w domu albo
załatwienie innej, czekającej od dawna sprawy. Z tej samej przyczyny podnosi nastrój poprawa
68
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
własnego wizerunku, nawet jeśli przybiera tak skromną formę jak ubranie się czy zrobienie
makijaŜu.
Jednym z najsilniejszych - i poza psychoterapią rzadko stosowanych - remediów na depresję jest
zmiana punktu widzenia, czyli inne ujęcie kognitywne rzeczywistości. Opłakiwanie końca związku
intymnego łączącego nas z drugą osobą i pogrąŜanie się w takich pełnych litości nad samym sobą
myślach jak przekonanie: „Oznacza to, Ŝe juŜ zawsze będą sama” jest zupełnie naturalne, ale tylko
pogłębia rozpacz. Natomiast spojrzenie na związek z pewnego dystansu i przypomnienie sobie,
Ŝe poŜycie z niedawnym partnerem nie zawsze było udane, Ŝe w róŜnych sprawach nie
potrafiliśmy się porozumieć - innymi słowy, przedstawienie sobie tej straty w innym, bardziej
korzystnym świetle - jest antidotum na smutek. Z tej samej przyczyny chorzy na raka pacjenci, bez
względu na to jak powaŜny był ich stan, mieli lepszy nastrój, jeśli mogli porównać swoją sytuację
z kimś, kto był w jeszcze gorszym stanie („Nie jest ze mną tak źle - mogę przynajmniej chodzić”);
najbardziej przygnębieni okazywali się ci, którzy porównywali się ze zdrowymi ludźmi.18
Porównywanie się z kimś, kto jest w gorszej sytuacji, ma zaskakująco silny wpływ na poprawę
nastroju; nagle okazuje się, Ŝe to, co wydawało się szczytem nieszczęścia, nie jest wcale tak
straszne.
Innym skutecznym środkiem usuwania depresji jest pomaganie innym w potrzebie. PoniewaŜ
depresja Ŝywi się przeŜuwaniem myśli i zaabsorbowaniem własną osobą; pomaganie innym i
okazywanie im współczucia z powodu ich kłopotów i cierpień, zmniejszające to zaabsorbowanie,
łagodzi depresję. Badania prowadzone przez Tice wykazały, Ŝe jednym z najlepiej usuwających
zły nastrój środków jest poświęcenie się pracy społecznej - trenowanie zespołu Małej Ligi,
doŜywianie bezdomnych i tak dalej. Jest to jednak równieŜ jeden z najrzadziej stosowanych
sposobów. Niektóre osoby znajdują pociechę w smutku, zwracając się do jakiejś transcendentnej
mocy. Tice powiedziała mi: „Jeśli ktoś jest głęboko wierzący, to modlitwa pomaga na wszystkie
przykre nastroje, szczególnie na depresję”.
Wypieranie - krzepiące zaprzeczenie
„Kopnął kolegę z pokoju w brzuch...” Tak zaczyna się zdanie. Kończy się zaś: „...ale chciał po
prostu zapalić światło”.
Przekształcenie aktu agresji w niewinną, acz raczej mało prawdopodobną pomyłkę jest
stłumieniem uchwyconym in vivo. Zdanie to zostało ułoŜone przez studenta, który zgłosił się na
ochotnika do badań nad osobami, które zdają się zwyczajowo i automatycznie wypierać ze swojej
świadomości przykre doznania emocjonalne19. Początkowy fragment: „Kopnął kolegę z pokoju w
brzuch...” był jednym z elementów testu nie dokończonych zdań, który dano temu studentowi do
wypełnienia. Inne testy wykazały, Ŝe ten drobny unik umysłowy był realizacją pewnego ogólnego
schematu postawy Ŝyciowej, schematu niedopuszczania do siebie większości przygnębiających
emocji. ChociaŜ początkowo badacze widzieli w osobach wypierających nieprzyjemne emocje
jednostki niezdolne do odczuwania emocji, być moŜe kuzynów aleksytymików, to obecnie uwaŜa
się, Ŝe po prostu radzą sobie one świetnie z regulowaniem emocji. Wygląda na to, Ŝe mają taką
wprawę w odgradzaniu się swego rodzaju barierą od negatywnych uczuć, Ŝe nie są nawet
świadome ich negatywnego charakteru. A zatem zamiast nazywać ich, jak przyjęło się wśród
badaczy, „wypierającymi”, lepiej byłoby określać ich mianem „odpornych”.
Wiele z tych badań, prowadzonych głównie przez Daniela Weinbergera, psychologa pracującego
obecnie na Case Western University, wykazuje, Ŝe chociaŜ osoby takie mogą sprawiać wraŜenie
18 Shelley Taylor i in., „Maintaining Positive Illusions in the Face of ‘ Heart, New Negative Information”, Journal of Clinical and Social Psychology 8 (1989).
19 Przypadek ten opisuje Daniel A. Weinberger, „The Construct Validity of the Repressive Coping Style”, w: J.L. Singer (red.), Repression and Dissociation, Chicago:
University of Chicago Press, 1990. Weinberger, który w swych wczesnych pracach, pisanych wspólnie z Garym F. Schwartzem i Richardem Davidsonem, stworzył
pojęcie osób wypierających (osób tłumiących złość), stał się przodującym badaczem tego zagadnienia.
69
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
spokojnych i niewzruszonych, to czasami zdradzają bardzo silne fizjologiczne oznaki niepokoju,
którego sobie w ogóle nie uświadamiają. Podczas wypełniania testu nie dokończonych zdań
biorącym w nim udział ochotnikom mierzono równieŜ poziom pobudzenia fizjologicznego.
Pozornemu spokojowi osób wypierających nieprzyjemne uczucia zadawały kłam
charakterystyczne dla stanu niepokoju reakcje fizjologiczne; kiedy przystępowali do rozwinięcia
zdania o agresywnym koledze z pokoju i innych, utrzymanych w tym samym stylu, przyspieszał
się rytm pracy ich serc, podnosiło się ciśnienie krwi i zaczynali się pocić. Kiedy jednak pytano, co
odczuwają, mówiły, Ŝe są zupełnie spokojne.
Ciągłe odpychanie takich emocji jak złość i niepokój nie jest bynajmniej rzadkim zjawiskiem;
według Weinbergera robi to co szósta osoba. Teoretycznie dzieci mogą się nauczyć tej
umiejętności na kilka róŜnych sposobów. Jednym z nich moŜe być opracowanie strategii unikania
kłopotliwych sytuacji, takich choćby, jakie zdarzają się w rodzinie alkoholika, której członkowie
zaprzeczają istnieniu tego problemu. Innym jest naśladowanie rodziców, którzy sami nie
dopuszczają do świadomości negatywnych emocji i zawsze, nawet w najbardziej nieprzyjemnych
sytuacjach, zachowują pozorną pogodę ducha; mówiąc inaczej - robią dobrą minę do złej gry.
Usposobienie takie moŜe być takŜe dziedziczne. Choć nikt dotąd nie potrafi powiedzieć, skąd się
bierze taka postawa i jaki jest jej początek, nie ulega wątpliwości, Ŝe kiedy osoby takie wejdą w
wiek dorosły, są zimne i opanowane w najbardziej stresujących sytuacjach.
Pozostaje, oczywiście, pytanie, do jakiego stopnia spokojne i opanowane są takie osoby w
rzeczywistości. Czy jest moŜliwe, Ŝeby naprawdę nie doświadczały somatycznych oznak
przykrych emocji, czy teŜ tylko udają spokój? Odpowiedzi dostarczyły pomysłowe badania
przeprowadzone przez Richarda Davidsona, psychologa z Uniwersytetu Stanowego Wisconsin
wcześniejszego współpracownika Weinbergera. Davidson przedstawił osobom wypierającym
niemiłe uczucia listę słów, z których większość miała obojętne znaczenie, ale kilka cechowało się
wyraźnie wrogim albo jednoznacznie kojarzącym się ze sprawami seksualnymi zabarwieniem. Jak
się okazało, wszystkie te osoby zareagowały na emocjonalnie nacechowane słowa fizjologicznymi
objawami niepokoju, mimo iŜ słowa, które kojarzyły się im ze słowami z listy, wskazywały prawie
we wszystkich przypadkach na próby zneutralizowania nieprzyjemnych treści czy konotacji tych
pierwszych. Jeśli na liście było na przykład słowo „nienawiść”, to słowem dodanym przez osobę
poddaną testowi mogło być słowo „miłość”.
Davidson wykorzystał w swoich badaniach fakt, Ŝe (u osób praworęcznych) główny ośrodek
opracowywania negatywnych emocji znajduje się w prawej półkuli mózgu, natomiast ośrodki
mowy w lewej. Kiedy prawa półkula rozpoznaje, Ŝe jakieś słowo ma przygnębiające znaczenie, to
przesyła informację o tym poprzez ciało modzelowate (odgraniczające obie półkule od siebie) do
ośrodków mowy, które reagują na to wyszukaniem odpowiedniego słowa, będącego odpowiedzią
na pierwsze. UŜywając skomplikowanego systemu soczewek, Davidson wyświetlał słowa, które
postrzegane były tylko w połowie pola widzenia. Słowo, które wyświetlano w lewej połowie pola
widzenia rozpoznawane było - z powodu połączeń nerwowych układu kierującego procesem
widzenia - najpierw przez prawą, wraŜliwą na nieprzyjemne uczucia półkulę mózgu. Jeśli
natomiast wyświetlane słowo znajdowało się w prawej połowie pola widzenia, to sygnał
dochodził do lewej półkuli i nie był wartościowany jako przygnębiający.
Kiedy wyświetlano słowa rejestrowane przez prawą półkulę, osoby wypierające negatywne
emocje reagowały na nie z opóźnieniem - ale tylko wtedy, gdy słowo, na które miały zareagować
innym, naleŜało do wywołujących niemiłe uczucia. Natomiast w szybkości ich reakcji na słowa
obojętne nie było Ŝadnych opóźnień. Poza tym opóźnienie to pojawiało się tylko wtedy, kiedy słowa
przedstawiono prawej, a nie lewej półkuli. Ujmując to krótko, odporność tych osób wydaje się być
skutkiem działania mechanizmu neuronalnego, który spowolnia albo zakłóca przekazywanie
niepokojących informacji. Wynika z tego, Ŝe nie udają one, iŜ nie zdają sobie sprawy ze swego
przygnębienia czy zdenerwowania; ich mózgi nie dopuszczają do nich informacji o tym. Mówiąc
70
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
dokładniej, uczucie spokoju, które pokrywa takie niepokojące doznania; moŜe być wynikiem
funkcjonowania przednich części płatów czołowych. Davidson, mierząc poziom aktywności
przednich części płatów czołowych u tych osób, odkrył ku swemu zaskoczeniu, Ŝe była ona
znacznie wyŜsza w płacie lewym, gdzie mieści się ośrodek decydujący o dobrym nastroju, niŜ w
płacie prawym, gdzie znajduje się ośrodek emocji negatywnych.
Osoby te „jawią się w korzystnym świetle, mając zawsze dobry nastrój” powiedział mi Davidson.
„Twierdzą one, Ŝe stres nie przygnębia ich, a kiedy siedzą spokojnie, rozluźnione, co zawsze łączy
się z pozytywnymi uczuciami, ich lewy płat czołowy wykazuje zwiększoną aktywność. Na
przekór objawom pobudzenia fizjologicznego, które mogą wyglądać jak oznaki niepokoju, ta
aktywność mózgu moŜe mieć kluczowe znaczenie dla ich twierdzeń, Ŝe czują się dobrze”.
Zgodnie z teorią Davidsona, postrzeganie niepokojących wydarzeń w korzystnym świetle jest
energochłonnym zadaniem. Wysokie pobudzenie fizjologiczne moŜe być wynikiem
długotrwałego wysiłku obwodów nerwowych, które starają się podtrzymać uczucia pozytywne
albo stłumić lub zablokować uczucia negatywne. Ujmując to krótko, wypieranie uczuć
nieprzyjemnych jest pewnego rodzaju podnoszeniem się na duchu, pozytywnym rozszczepieniem
oraz - być moŜe - jakąś wskazówką co do charakteru powaŜniejszych stanów rozszczepienia, które
występują, powiedzmy, we wstrząsie pourazowym. Jeśli wynikiem tego jest po prostu spokój
ducha - powiada Davidson - „to wydaje się, Ŝe jest to dobra strategia dla osiągnięcia samoregulacji
emocjonalnej”, aczkolwiek koszt, jaki płaci za to samoświadomość, jest nieznany.
71
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
Rozdział VI
Mistrzowska zdolność
JEDEN JEDYNY RAZ w Ŝyciu sparaliŜował mnie strach. Zdarzyło się to podczas egzaminu z
matematyki na pierwszym roku studiów. Matematyka była przedmiotem, którego jakoś nie udało
mi się nauczyć. WciąŜ pamiętam salę, do której wkroczyłem owego wiosennego ranka z
przeczuciem nieszczęścia. Bywałem tu na wielu wykładach, ale tego ranka nie tylko nie
widziałem, co się dzieje za oknami, ale w ogóle nie dostrzegałem samej sali. Moje pole widzenia
skurczyło się do niewielkiego skrawka podłogi bezpośrednio przede mną. Zająłem miejsce tuŜ
przy drzwiach. Kiedy otworzyłem niebieski zeszyt z testami egzaminacyjnymi, słyszałem głośne
bicie serca i czułem w Ŝołądku skurcz niepokoju.
Tylko raz i to pobieŜnie spojrzałem na pytania egzaminacyjne. Beznadziejna sytuacja. Przez
godzinę gapiłem się na stronę, a przez głowę przebiegały mi gorączkowe myśli, których tematem
były konsekwencje niezdania egzaminu. Powtarzały się wciąŜ te same myśli, zamykając mnie w
pętli lęku. Siedziałem bez ruchu, jak zwierzę sparaliŜowane przez kurarę. Kiedy teraz o tym
myślę, najbardziej uderza mnie to, jak bardzo skrępowany był mój umysł. Nie spędziłem tej
godziny na rozpaczliwych próbach jakiegoś dopasowania odpowiedzi do pytań. Nie śniłem na
jawie. Po prostu siedziałem owładnięty przeraŜeniem, czekając, aŜ skończy się ta straszliwa
próba.1
Jest to opis moich własnych przeŜyć, które do dzisiejszego dnia są dla mnie najbardziej
przekonującym dowodem niszczycielskie go wpływu przygnębienia na jasność myślenia. Dzisiaj
widzę, Ŝe opresja, w której wówczas się znalazłem, była najprawdopodobniej dowodem na
zdolność mózgu emocjonalnego do zdobywania przewagi nad mózgiem myślącym, a nawet do
jego paraliŜowania.
Wiadomość, Ŝe niepokój moŜe w znacznym stopniu zakłócać zdolność rozumowania, nie jest
niczym nowym dla nauczycieli. Uczniowie i studenci, którzy są lękliwi, rozzłoszczeni albo
przygnębieni, mają kłopoty z nauką; osoby znajdujące się w którymś z tych stanów nie
przyswajają dobrze dostarczanych im informacji albo nie potrafią ich dobrze wykorzystać. Jak
przekonaliśmy się w rozdziale V, silne emocje negatywne ukierunkowują uwagę na to, co jest ich
przedmiotem, utrudniając albo wręcz niwecząc próby skupienia jej na czymś innym. W istocie
rzeczy jedną z oznak świadczących o tym, Ŝe uczucia przybrały postać patologiczną, jest to, Ŝe
stają się one tak natrętne, iŜ zagłuszają wszelkie inne myśli, przeciwstawiając się wszelkim
próbom zwrócenia uwagi na coś innego, na zadanie, przed którym akurat stoimy. Umysłu osoby
będącej w trakcie procesu rozwodowego - albo umysłu dziecka, którego rodzice się rozwodzą nie zaprzątają długo stosunkowo błahe sprawy pracy czy szkoły; podobnie rzecz się ma z osobami
ogarniętymi kwalifikującą ich do leczenia klinicznego depresją - litowanie się nad samym sobą i
rozpacz, bezradność i brak nadziei przesłaniają wszelkie inne myśli.
Kiedy emocje uniemoŜliwiają koncentrację, upośledzeniu ulega, pewna zdolność umysłowa, którą
kognitywiści nazywają „pamięcią operacyjną” przechowującą w umyśle wszelkie informacje
wiąŜących się z aktualnie stojącym przed nami zadaniem. To, czym zajmuje się pamięć
operacyjna, moŜe być tak proste jak zapamiętanie cyfr, z których składa się numer czyjegoś
telefonu, albo tak złoŜone jak splecenie przez pisarza w jedną całość róŜnych wątków powieści.
Pamięć operacyjna pełni w Ŝyciu umysłowym funkcję par excellence wykonawczą, umoŜliwiając
zdobywanie się na wszelaki wysiłek intelektualny, od wypowiedzenia zdania poczynając, a na
1 Daniel Goleman, Vital Lies, Simple Truths: The Psychology of Self Deception, New York: Simon and Schuster, 1985.
72
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
rozwiązaniu zawikłanego zadania logicznego kończąc.2 Za pamięć operacyjną odpowiedzialne są
przednie części płatów czołowych, gdzie - jak pamiętamy - spotykają się uczucia i emocje.3 Kiedy
układ limbiczny; którego działanie skupia się na korze przednich części płatów czołowych, zostaje
zniewolony przez przykre uczucia, to pociąga to za sobą obniŜenie sprawności pamięci
operacyjnej - jak sam się przekonałem podczas owego nieszczęsnego egzaminu z matematyki, nie
potrafimy wtedy jasno myśleć.
Z drugiej strony, weźmy pod uwagę rolę, jaką we wszelkich osiągnięciach odgrywa pozytywna
motywacja - swoiste uszeregowanie entuzjazmu, zapału i wiary w siebie. Badania sportowców
uczestniczących w igrzyskach olimpijskich, muzyków o światowej sławie i arcymistrzów
szachowych wskazują, Ŝe ich wspólną cechą jest niezwykła zdolność motywacji umoŜliwiająca im
nieustanne oddawanie się Ŝmudnym i męczącym ćwiczeniom.4 A poniewaŜ stale wzrasta poziom
umiejętności, którymi trzeba się wykazać, aby stać się zawodnikiem czy wykonawcą liczącym się
w skali światowej, trzeba surowy trening zaczynać juŜ w dzieciństwie. Na olimpiadzie w 1992
roku dwunastoletnie reprezentantki Chin w skokach do wody wykonały tyle wymagających
wielu lat treningu skoków do wody, ile dwudziestokilkuletnie Amerykanki - rzecz w tym, Ŝe
Chinki zaczęły intensywnie ćwiczyć, kiedy miały po cztery lata. Podobnie przedstawia się sprawa
z wirtuozami skrzypiec XX wieku - zaczynają naukę gry na tym instrumencie, mając około pięciu
lat. Międzynarodowi arcymistrzowie szachowi zaczynali grać jako siedmiolatkowie, natomiast ci,
którzy zdobyli sławę i uznanie tylko na arenie krajowej, w wieku lat dziesięciu. Rozpoczęcie
ćwiczeń we wczesnym dzieciństwie daje utrzymującą się przez całe Ŝycie przewagę nad innymi.
NajwyŜej oceniani studenci w klasie skrzypiec uwaŜanej za najlepszą na świecie akademii
muzycznej w Berlinie, wszyscy ledwo po dwudziestce, mają za sobą po dwadzieścia tysięcy
godzin ćwiczeń, podczas gdy studenci drugiej kategorii średnio po siedem i pół tysiąca godzin.
Tym, co zdaje się róŜnić osoby zajmujące pierwsze miejsca we wszelkiego rodzaju konkursach i
zawodach od innych o mniej więcej takich samych zdolnościach, jest stopi wieloletniego
zaangaŜowania w ćwiczenia, które zaczynają w bardzo młodym wieku. A upór ten zaleŜy od cech
emocjonalnych - entuzjazmu i wytrwałości mimo niepowodzeń - przede wszystkim.
O znaczeniu, jakie - oprócz wrodzonych zdolności - ma dla osiągnięcia sukcesu w Ŝyciu
motywacja, świadczyć mogą znakomite wyniki w szkole i w pracy Amerykanów o azjatyckim
pochodzeniu. Dokładna analiza danych przeprowadzona w trakcie studiów porównawczych
zdaje się świadczyć, Ŝe dzieci amerykańskie pochodzące z rodzin przybyłych z Azji mają iloraz
inteligencji wyŜszy o przeciętnie dwa, trzy punkty od dzieci z rodzin białych.5 JednakŜe opierając
się na danych dotyczących zawodów takich jak prawo i medycyna, które wybiera wielu
Amerykanów pochodzenia azjatyckiego, moŜna wysnuć wniosek, Ŝe jako grupa zachowują się jak
gdyby, ich iloraz inteligencji był o wiele wyŜszy i wynosił około 110 punktów u Amerykanów
pochodzenia japońskiego i 120 punktów u Amerykanów pochodzenia chińskiego.6 Powód tego
zróŜnicowania zdaje się być taki, Ŝe dzieci z rodzin azjatyckich pracują od pierwszych klas cięŜej
niŜ dzieci białe. Socjolog z Uniwersytetu Stanforda, Sanford Dorenbusch, który przebadał ponad
dziesięć tysięcy uczniów szkół średnich, stwierdził, Ŝe Amerykanie pochodzenia azjatyckiego
poświęcają na odrabianie prac domowych 40 procent więcej czasu niŜ reszta uczniów. „Podczas
gdy większość amerykańskich rodziców skłonna jest przyjmować ze zrozumieniem fakt, Ŝe ich
dzieci są słabe w pewnych dziedzinach i podkreślać, Ŝe mocne są w innych, to stosunek Azjatów
jest następujący: jeśli ci coś nie idzie, to musisz siedzieć do późna w nocy, a jeśli dalej ci nie idzie,
2 Alan Baddeley, Working Memory, Oxford: Clarendon Press, 1986.
3 Patricia Goldman-Rakic, „Cellular and Circuit Basis of Working Memory in Prefrontal Cortex of Nonhuman Primates”, Progress in Brain Research 85,1990; Daniel
Weinberger, „A Connectionist Approach to the Prefrontal Cortex”, Journal of Neuropsychiatry 5 (1993).
4 Anders Ericsson, „Expert Performance: Its Structure and Acquisition”, American Psychologist (August 1994).
5 Iloraz inteligencji i zajęcia Amerykanów pochodzenia azjatyckiego: James Flynn, Asian-American Achievement Beyond IQ, New Jersey: Lawrence Erlbaum, 1991.
6 TamŜe.
73
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
to musisz wstawać wcześniej i uczyć się rano. Są przekonani, Ŝe przy odpowiednim wysiłku w
szkole poradzi sobie kaŜdy.” Ujmując to krótko: silna, kulturowo zdeterminowana etyka pracy
przekłada się na większą do niej motywację, zapał i wytrwałość, czyli przewagę emocjonalną.
Stopień, w jakim emocje zakłócają albo potęgują naszą zdolność myślenia i planowania,
oddawania się Ŝmudnym ćwiczeniom dla osiągnięcia odległego celu, rozwiązywania problemów i
tak dalej, określa granice umiejętności wykorzystywania przez nas naszych wrodzonych zdolności
umysłowych i w ten sposób determinuje nasze powodzenie Ŝyciowe. W takim teŜ stopniu, w
jakim motywują nas do tego, co robimy, uczucia entuzjazmu i przyjemności, a nawet pewien
optymalny niepokój, stymulują nas do osiągnięć w tych dziedzinach. W tym właśnie sensie
inteligencja emocjonalna jest mistrzowską zdolnością, darem mającym przemoŜny wpływ na
wszystkie inne zdolności, ułatwiającym albo utrudniającym ich wykorzystanie.
Panowanie nad impulsami. Test cukierków
Wyobraź sobie, Ŝe masz cztery lata i ktoś robi ci taką oto propozycję: jeśli zaczekasz, aŜ załatwi
on(a) jakąś sprawę, to dostaniesz za to dwa cukierki, jeśli natomiast nie zdołasz spokojnie
zaczekać do tego momentu, to dostaniesz tylko jeden, ale za to od razu. Jest to wyzwanie, które na
pewno wystawi na cięŜką próbę charakter kaŜdego czterolatka, mikrokosmos odwiecznej walki
między impulsem a hamulcem, id i ego, poŜądaniem i samokontrolą, nagrodą i odłoŜeniem jej w
czasie. Wybór, którego dokona w takiej sytuacji dziecko, ma wymowne znaczenie - pozwala nie
tylko szybko zorientować się, jaki jest jego charakter, ale równieŜ przewidzieć, jaką
prawdopodobnie obierze drogę Ŝyciową.
Nie ma chyba bardziej podstawowej umiejętności psychicznej niŜ zdolność przeciwstawiania się
impulsowi. LeŜy ona u podstaw całej samokontroli emocjonalnej, poniewaŜ wszystkie emocje z
samej swej natury są źródłem bodźców do działania. Pamiętajmy, Ŝe źródłosłowem emocji jest
czasownik „poruszać”. Zdolność oparcia się bodźcowi, zduszenia w zarodku, na poziomie funkcji
mózgu akcji, do której przystępuje nasz organizm, odpowiada najprawdopodobniej
powstrzymaniu sygnałów wysyłanych przez układ limbiczny do znajdujących się w korze
ośrodków ruchowych, choć interpretacja ta jest na razie czystą spekulacją.
W kaŜdym razie godne uwagi badania nad czterolatkami wskazują jak fundamentalne znaczenie
ma zdolność powściągania emocji, a co się z tym łączy opóźniania oddziaływania impulsów.
Rozpoczęte w latach sześćdziesiątych przez psychologa Waltera Mischela, a obejmujące głównie
chodzące do przedszkola dzieci pracowników i studentów Uniwersytetu Stanforda badania były
kontynuowane do czasu ukończenia przez nie szkoły średniej. 7
Niektóre z badanych czterolatków potrafiły wytrzymać od piętnastu do dwudziestu minut, co
musiało się im wydawać wiecznością, na powrót eksperymentatora. Aby dodać sobie sił w walce
z pokusą zamykały oczy, Ŝeby nie widzieć leŜących na stole cukierków, chowały głowy w
ramionach, mówiły do siebie, śpiewały albo bawiły się rękami i nogami, a nawet próbowały
zasnąć. Te dzielne przedszkolaki otrzymywały nagrodę w postaci dwóch cukierków. Bardziej
impulsywne prawie zawsze chwytały cukierek w parę sekund po wyjściu z pokoju
eksperymentatora, którego wzywały jakieś „pilne sprawy”.
Słuszność diagnozy wydanej na podstawie tego eksperymentu potwierdziła się w dwanaście czternaście lat później, kiedy dzieci znalazły się juŜ na progu dojrzałości. RóŜnice w panowaniu
nad emocjami i radzeniu sobie w stosunkach społecznych między tymi, którzy jako maluchy
chwytali z miejsca za cukierek, a ich bardziej opanowanymi rówieśnikami były kolosalne. Ci,
którzy oparli się w wieku czterech lat pokusie, wykazywali się duŜo większą umiejętnością Ŝycia
w społeczeństwa, osiągali sukcesy osobiste, byli pewni siebie w pozytywnym znaczeniu tego
7 Studium odkładania zaspokojenia pragnień na później przedstawia Yuichi Shoda, Walter Mischel, Philip K. Peake, „Predicting Adolescent Cognitive and
Selfregulatory Competencies From Preschool Delay of Gratification”, Developmental Psychology 26, 6 (1990), s. 978 - 86.
74
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
określenia i lepiej radzili sobie z przeciwnościami. Byli bardziej odporni na załamanie, apatię czy
wycofywanie się z podjętych działań w sytuacjach stresujących, ich Ŝycie nie ulegało
dezorganizacji ani wstrząsom, kiedy znajdowali się pod presją, podejmowali wyzwania i starali
się dopiąć swego mimo piętrzących się przed nimi trudności, mieli wiarę we własne siły, byli
godni zaufania i moŜna było na nich polegać, przejmowali inicjatywę i ochoczo podejmowali się
róŜnych zadań. I nadal potrafili rezygnować z natychmiastowych sukcesów, dąŜąc do
dalekosięŜnych celów.
Natomiast mniej więcej jedna trzecia z tych, którzy chwycili za cukierek, wykazywała znacznie
mniej z wymienionych wyŜej, a ich portret psychologiczny ujawniał pewne - w porównaniu z
bardziej opanowanymi rówieśnikami - kłopoty i zaburzenia. W okresie dorastania byli
postrzegani jako bardziej niŜ poprzednio omówiona grupa nieśmiali i stroniący od kontaktów
towarzyskich, bardziej uparci i mający większe trudności z podejmowaniem decyzji, łatwo
wpadali w przygnębienie w wyniku niepowodzeń, uwaŜali się za osoby „złe” albo podejrzliwe, w
sytuacjach stresowych tracili zdolność działania, byli nieufni i oburzało ich to, Ŝe „nie mają tego,
na co zasługują”, byli skłonni do zazdrości i zawiści, ich reakcje były niewspółmiernie gwałtowne
w stosunku do sytuacji, co prowadziło do awantur i bójek. I mimo upływu tylu lat nadal nie
potrafili odłoŜyć na później zaspokojenia swych pragnień.
To, co ujawnia się w niewielkim stopniu we wczesnym okresie Ŝycia, rozwija się w miarę upływu
czasu, przybierając postać róŜnorakich umiejętności emocjonalnych i społecznych. Zdolność
powstrzymywania się przed działaniem pod wpływem impulsu daje róŜnorakie skutki, od
przestrzegania diety poczynając, a na zdobyciu stopnia specjalizacji lekarskiej kończąc. Niektóre
dzieci opanowały podstawy tych umiejętności juŜ w wieku czterech lat - potrafiły zinterpretować
sytuację, w jakiej się znalazły, jako taką, w której odłoŜenie upragnionej nagrody na później
popłaca, odwrócić uwagę od pokusy i zająć się czymś innym, nie rezygnując z wytrwałego
dąŜenia do celu - dwóch cukierków.
Bardziej zaskakujące jest to, Ŝe kiedy poddane temu eksperymentowi dzieci zbadano ponownie w
ostatniej klasie szkoły średniej, okazało się, Ŝe te, które jako czterolatki czekały cierpliwie na
nagrodę, były duŜo lepszymi uczniami niŜ te, działające pod wpływem chwilowego impulsu.
Według oceny rodziców wykazywały się lepszymi osiągnięciami w nauce - potrafiły lepiej
wyraŜać w słowach swoje myśli, zachowywać się i reagować rozsądnie, koncentrować się na tym,
co robią, układać plany i konsekwentnie je realizować, przejawiając teŜ większą ochotę do nauki.
Jeszcze bardziej zadziwia fakt, Ŝe osiągały znacznie lepsze oceny w testach SAT. Jedna trzecia
dzieci, które w wieku czterech lat najszybciej łapały za cukierek, uzyskała średnią 524 punkty za
zadania wymagające sprawności językowej i 5 punktów za zadania „matematyczne”, natomiast
jedna trzecia dzieci, które czekały na nagrodę najdłuŜej, zdobyła przeciętnie po 610 i 652 punkty
za te same zadania, co daje im przeciętne o 210 punktów wyŜsze. 8
To, jak radzą sobie dzieci w wieku czterech lat w teście na odłoŜenie zaspokojenia pragnień, jest
dwukrotnie bardziej niezawodnym prognostykiem ich wyników w testach SAT niŜ iloraz
inteligencji, który z kolei jest lepszym prognostykiem w wypadku dzieci, które nauczyły się juŜ
czytać.9 Zdaje się to wskazywać, Ŝe zdolność odkładania na później zaspokojenia pragnień
zwiększa potencjał intelektualny niezaleŜnie od ilorazu inteligencji. (Słabe panowanie w
dzieciństwie nad impulsami jest równieŜ o wiele pewniejszym niŜ iloraz inteligencji
prognostykiem wejścia na drogę przestępstwa.10) Jak przekonamy się w Części V - choć niektórzy
8 Tej analizy danych SAT dokonał Phil Peake, psycholog ze Smith College.
9 Informacja osobista od Phila Peake’a, psychologa ze Smith College, który analizował dane SAT w przeprowadzonym przez Waltera Mischela studium odkładania
zaspokojenia pragnień na później.
10 Zob. omówienie zagadnienia impulsywności i zachowań przestępczych w: Jack Block, „On the Relation Between IQ, Impulsivity, and Delinquency”, Journal of
Abnormal Psychology 104 (1995).
75
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
badacze dowodzą, Ŝe iloraz inteligencji jest niezmienny, a zatem ogranicza w absolutny sposób
potencjalne moŜliwości Ŝyciowe dziecka - istnieje dość dowodów na to, Ŝe takich umiejętności
emocjonalnych jak panowanie nad impulsami i prawidłowa interpretacja sytuacji społecznych
moŜna się wyuczyć.
To, co Walter Mischel, który prowadził te badania, określa dość niezręcznym sformułowaniem
„ukierunkowanego na cel, narzuconego samemu sobie odłoŜenia zaspokojenia pragnień”, jest być
moŜe istotą samoregulacji emocjonalnej - zdolnością przeciwstawiania się impulsom dla
osiągnięcia dalekosięŜnego celu, bez względu na to, czy jest nim wybudowanie domu,
rozwiązanie równania algebraicznego czy zdobycie Pucharu Stanleya. Jego odkrycia podkreślają
rolę inteligencji jako meta-zdolności, determinującej to, jak dobrze czy jak źle potrafimy korzystać
ze swoich zdolności umysłowych.
Złe nastroje - złe myślenie
Martwię się o syna. Zaczął właśnie grać w uniwersyteckim zespole futbolowym, a więc na
pewno od czasu do czasu odniesie kontuzje. Oglądanie jego gry kosztuje mnie tyle nerwów,
Ŝe przestałam chodzić na mecze. Jestem przekonana, Ŝe sprawiam synowi przykrość, nie
oglądając jego występów, ale nie mogę po prostu tego znieść.
Jest to wyznanie osoby, która leczy się z powodu ustawicznie nurtującego ją niepokoju. Zdaje
sobie ona sprawę z tego, Ŝe niepokojące myśli nie pozwalają jej na prowadzenie takiego Ŝycia,
jakie chciałaby wieść.11 Kiedy nadchodzi czas na powzięcie prostej decyzji, czy oglądać mecz,
który rozgrywa jej syn, jej umysł ogarniają myśli o nieszczęściu. Nie ma ona swobody wyboru,
poniewaŜ niepokój upośledza jej zdolność rozumowania.
Jak się przekonaliśmy, niepokojące myśli i zmartwienia odgrywają kluczową rolę w powstawaniu
upośledzającego wszelkie nasze działania niepokoju. Niepokój jest, rzecz jasna, w pewnym sensie
prawidłową, ale źle ukierunkowaną reakcją, nazbyt silnym przygotowaniem organizmu na
przewidywane niebezpieczeństwo. Takie nastawienie psychiczne jest niebezpiecznym stanem
kognitywnym, jeśli staje się nawykiem, pochłaniającym uwagę i niweczącym wszelkie próby
skupienia jej na czym innym.
Niepokój obniŜa sprawność intelektualną. Przy złoŜonych, wymagających duŜego wysiłku
umysłowego i stwarzających znaczne obciąŜenie psychiczne zadaniach, takich jakie na przykład
stoją przed kontrolerami ruchu powietrznego, utrzymujący się stale silny niepokój jest niemal
stuprocentowo pewnym prognostykiem popełnienia w końcu przez ogarniętą nim osobę jakiegoś
błędu w trakcie szkolenia albo podczas pracy. Jak wykazały badania 1790 słuchaczy kursu
szkoleniowego dla kontrolerów ruchu powietrznego, prawdopodobieństwo, Ŝe zawiodą osoby
odczuwające ustawiczny niepokój, jest duŜo większe niŜ w wypadku osób spokojnych i to nawet
wtedy, gdy te pierwsze osiągają wspaniałe wyniki w testach do badania inteligencji.12 Niepokój
wpływa ujemnie równieŜ na wyniki w kaŜdej pracy i w nauce. 126 róŜnych badań, którymi objęto
ponad trzydzieści sześć tysięcy osób, wykazało, Ŝe im bardziej skłonna do zmartwień i niepokoju
jest dana osoba, tym gorsze osiąga wyniki w nauce, bez względu na to, jak je mierzyć - wynikami
sprawdzianów, średnią ocen czy testami osiągnięć szkolnych.13
Kiedy daje się osobom z tendencją do martwienia się i niepokojenia do wykonania proste zadanie
umysłowe, na przykład podział mających niewyraźne kształty albo nie sprecyzowaną funkcję
11 Zwierzenia zatroskanej matki cytuję za: Timothy A. Brown i in., „Generalized Anxiety Disorder”, w: David H. Barlow (red.), Clinical Handbook of Psychological
Disorders, New York: Guilford Press, 1993.
12 W.E. Collins i in., „Relationships of Anxiety Scores to Academy and Field Training Performance of Air Traffic Control Specialists”, FAA Office of Aviation Medicine
Reports (May 1989).
13 Bettina Seipp, „Anxiety and Academic Performance: A Meta-analysis”, Anxiety Research 4, 1 (1991).
76
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
przedmiotów na dwie kategorie, prosząc, by relacjonowały, co dzieje się w tym czasie w ich
umysłach, to okazuje się, Ŝe proces podejmowania decyzji zakłócają u nich najczęściej negatywne
myśli - „Nie potrafię tego zrobić”, „Nie jestem dobry w tego rodzaju testach” i tym podobne. Co
więcej, kiedy nie ulegających łatwo zmartwieniom członków grupy porównawczej poproszono,
aby celowo martwiły się lub niepokoiły przez piętnaście minut, to gwałtownie zmalała ich
zdolność do wykonania tego samego zadania. A kiedy przed przystąpieniem do zadania
zorganizowano im piętnastominutową sesję relaksacyjną, która doprowadziła do obniŜenia
poziomu niepokoju, to nie miały z nim Ŝadnych problemów.14
Niepokój wywołany testem czy egzaminem uczynił po raz pierwszy przedmiotem badań
naukowych Richard Alpert, który zajął się tym zjawiskiem w latach sześćdziesiątych. Wyznał mi,
Ŝe skłonił go do tego fakt, iŜ on sam zawsze kiepsko wypadał w róŜnego rodzaju testach, podczas
gdy jego kolega Ralph Haber twierdził, Ŝe presja psychiczna przed egzaminem sprawia, iŜ osiąga
lepsze wyniki niŜ się spodziewał.15 Ich wspólne badania, a takŜe prace innych uczonych
wykazały, Ŝe istnieją dwie kategorie niepokojących się studentów: ci, którym niepokój
przeszkadza w osiąganiu dobrych wyników, oraz ci, którzy radzą sobie dobrze mimo - a moŜe z
powodu - stresu.16 Jest prawdziwą ironią losu, Ŝe niepokój przedegzaminacyjny, który w ujęciu
idealnym moŜe motywować studentów takich jak Haber do większego wysiłku i lepszego
przygotowania się, a w rezultacie do uzyskania lepszych wyników, moŜe innym uniemoŜliwiać
zdobycie dobrych ocen. Osobom zbyt niespokojnym, takim jak Alpert, obawa przed egzaminem
przeszkadza w jasnym myśleniu i zapamiętywaniu, które konieczne jest dla skutecznego uczenia
się, a podczas samego testu czy egzaminu paraliŜuje zdolność myślenia.
Liczba niepokojących myśli, do których przyznają się osoby zdające test, umoŜliwia pośrednio
przewidywanie, jak źle w nim wypadną.17 Energia psychiczna, którą pochłania jedno zadanie
kognitywne - niepokojenie się - uszczupla po prostu jej zasoby potrzebne do opracowania
informacji. Jeśli przygniata nas zmartwienie, Ŝe oblejemy egzamin, do którego właśnie
przystępujemy, to o tyle mniej uwagi moŜemy poświęcić na obmyślenie poprawnych odpowiedzi
na pytania egzaminacyjne. Nasze niespokojne myśli stają się samospełniającymi się proroctwami,
popychając nas ku katastrofie, która stanowi ich treść.
Natomiast osoby, które potrafią powściągać swe emocje, mogą wykorzystywać niepokój
antycypacyjny, ogarniający je - powiedzmy - przed testem, egzaminem czy wygłoszeniem
przemówienia, jako środek motywujący do lepszego przygotowania się do przewidywanych
zadań, a w konsekwencji równieŜ lepszego ich wykonania. W klasycznej literaturze
psychologicznej związek między niepokojem a wydajnością, w tym takŜe wydajnością umysłową,
przedstawia się graficznie w formie odwróconej litery U. Szczyt odwróconego U to optymalny
związek niepokoju i wydajności, w którym niewielkie pobudzenie nerwowe umoŜliwia wybitne
osiągnięcia. Jednak zbyt mały niepokój - pierwsze ramię tej litery - powoduje apatię albo
niedostateczną motywację do wysiłku gwarantującego sukces, natomiast niepokój zbyt silny drugie ramię litery - niweczy próby właściwego wykonania zadania.
Stan lekkiego podniecenia - określany w Ŝargonie specjalistycznym mianem hypomanii - wydaje się
optymalny dla pisarzy i innych twórców, których praca wymaga płynnego przepływu myśli i
bogatej wyobraźni. Stan ten mieści się gdzieś koło szczytu odwróconej litery U. Wystarczy jednak,
by euforia wydobyła się spod kontroli, a przerodzi się w zupełną manię, jak dzieje się u osób
cierpiących na chorobę maniakalno-depresyjną, które przeŜywają ustawiczną huśtawkę
nastrojów. Podniecenie upośledza zdolność spójnego myślenia niezbędną przy pisaniu, chociaŜ
14 Richard Metzger i in., „Worry Changes Decision-making: The Effects of Negative Thoughts on Cognitive Processing”, Journal of Clinical. Psychology (January 1990).
15 Ralph Haber, Richard Alpert, „Test Anxiety”, Journal of Abnormal and Social Psychology 13 (1958).
16 Theodore Chapin, „The Relationship of Trait Anxiety and Academic Performance to Achievement Anxiety”, Journal of College Student Development (May 1989).
17 Negatywne myśli i wyniki testów: John Hunsley, „Internal Dialogue During Academic Examinations”, Cognitive Therapy and Research (December 1987).
77
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
myśli płyną wtedy swobodnie, aŜ zanadto swobodnie, aby móc uchwycić którąś z nich lub gonić
za nią wystarczająco daleko.
Dobry nastrój zwiększa zdolność elastycznego i złoŜonego myślenia, ułatwiając tym samym
znajdowanie rozwiązań problemów zarówno intelektualnych, jak i interpersonalnych. Wynika
stąd, Ŝe jednym ze sposobów udzielenia komuś pomocy w przemyśleniu jakiegoś problemu jest
opowiedzenie mu dowcipu. Śmiech, podobnie jak nastrój uniesienia, wydaje się pomagać nam w
ogarnianiu myślą szerszych horyzontów i swobodniejszym snuciu skojarzeń, zauwaŜaniu
związków między róŜnymi przedmiotami, osobami i ideami, które w innej sytuacji mogłyby ujść
naszej uwagi. Jest on zatem zdolnością umysłową o wielkim znaczeniu nie tylko dla wszelkiej
twórczości, ale takŜe dla rozpoznawania złoŜonych powiązań i przewidywania skutków danej
decyzji.
Intelektualne korzyści płynące z serdecznego śmiechu są najbardziej zauwaŜalne, kiedy
przychodzi do analizy problemu wymagającego twórczego rozwiązania. W jednym z badań
stwierdzono, Ŝe osoby, które po prostu oglądały nagrane na taśmie magnetowidowej skecze
telewizyjne, lepiej sobie radziły z rozwiązywaniem zadania od dawna uŜywanego przez
psychologów do badania myślenia twórczego.18 Badanym wręcza się świecę, zapałki i pudełko
pinezek i prosi, by tak przytwierdzili świecę do korkowej ściany, aby nie kapał z niej wosk na
podłogę, kiedy będzie się paliła. Większość osób postawionych przed tym problemem popada w
„funkcjonalną fiksację”, myśląc o wykorzystaniu tych przedmiotów w najbardziej
konwencjonalny sposób. Ci jednak, którzy właśnie obejrzeli zabawny film, byli bardziej skłonni
do szukania nietypowych sposobów wykorzystania pudełka pinezek i na koniec dochodzili do
twórczego rozwiązania - przymocowywali pudełko do ściany i osadzali w nim świeczkę.
Na myślenie mają wpływ nawet niewielkie zmiany nastroju. Osoby w dobrym nastroju mają
nastawienie percepcyjne wyzwalające większą odwagę i wiarę w powodzenie podczas układania
planów i podejmowania decyzji. Dzieje się tak częściowo dlatego, Ŝe pamięć jest związana z
nastrojem; będąc w dobrym humorze, pamiętamy raczej o pozytywnych wydarzeniach, a więc
kiedy analizujemy wszystkie argumenty przemawiające za podjęciem jakiegoś działania i przeciw
niemu, pamięć ukierunkowuje to wywaŜanie dowodów w stronę pozytywną, dzięki czemu
jesteśmy bardziej skłonni do zdecydowania się na nieco ryzykowny czy śmiały krok.
Z tego samego powodu zły nastrój kieruje pamięć ku wydarzeniom przykrym, sprawiając, Ŝe
skłaniamy się do podjęcia lękliwej, nadmiernie ostroŜnej decyzji. Emocje, nad którymi tracimy
kontrolę, upośledzają zdolność myślenia. Jednak, jak przekonaliśmy się w rozdziale V, moŜemy
odzyskać nad nimi na powrót kontrolę; ta zdolność emocjonalna jest zdolnością mistrzowską,
ułatwiającą korzystanie z wszystkich innych rodzajów inteligencji. Pomyślmy o ilustrujących to
przykładach i o poŜytkach płynących z nadziei i optymizmu i o tych wzniosłych chwilach, kiedy
przechodzimy samych siebie.
Puszka Pandory i Pollyanna. Siła myślenia pozytywnego
Przedstawiono studentom taką hipotetyczną sytuację:
Postawiłeś (postawiłaś) sobie za cel napisanie pierwszego sprawdzianu na czwórkę, co
dawałoby ci 30 procent zaliczki na końcową ocenę, ale dostałeś (dostałaś) dwóję. Od chwili,
kiedy się o tym dowiedziałaś (dowiedziałeś), minął tydzień. Co robisz w takiej sytuacji?19
18 Alice Isen i in., „The Influence of Positive Affect on Clinical Problem to Solving”, Medical Decision Making (July-September 1991).
19 C.R. Snyder i in., „The Will and the Ways: Development and Validation of an Individual-Differences Measure of Hope”, Journal of Personality and Social Psychology
60, 4 (1991), s. 579.
78
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
Czynnikiem o decydującym znaczeniu okazała się tu nadzieja. Studenci o wysokim poziomie
nadziei odpowiadali, Ŝe będą więcej pracować i myśleć o tym, w jaki sposób poprawić swoją
końcową ocenę. Ci, którzy mieli średnią nadzieję, myśleli o róŜnych sposobach poprawienia
oceny, ale wykazywali duŜo mniej zdecydowania w dąŜeniu do celu. Natomiast, co zrozumiałe,
studenci o niskim poziomie nadziei poddawali się, nie myśląc ani o tym, jak poprawić ocenę, ani
nie przykładając się do pracy.
Nie jest to problem tylko teoretyczny. Kiedy C.R. Snyder, psycholog z Uniwersytetu Kansaskiego,
który przeprowadził te badania, porównał rzeczywiste osiągnięcia akademickie studentów
pierwszego roku, którzy odznaczali się, odpowiednio, wysokim i niskim poziomem nadziei,
odkrył, Ŝe poziom ten pozwala przewidywać oceny lepiej niŜ wyniki osiągane przez poszczególne
osoby w teście SAT (i jest silnie skorelowany z ilorazem inteligencji). I znowu okazało się, Ŝe przy
mniej więcej takich samych zdolnościach intelektualnych czynnikiem decydującym o róŜnicach
ocen jest nadzieja. A oto wyjaśnienie Snydera: „Studenci o wysokim poziomie nadziei ustawiają
wyŜej poprzeczkę, wyznaczają sobie trudniejsze cele i wiedzą, jak pracować, aby je osiągnąć.
Kiedy porówna się osiągnięcia w nauce studentów o takich samych zdolnościach intelektualnych,
to tym, co ich róŜni, okazuje się nadzieja.”20
Jak głosi znana legenda, Pandora, księŜniczka Ŝyjąca w antycznej Grecji, otrzymała w darze od
bogów zazdroszczących jej urody tajemniczą puszkę. Powiedziano jej, Ŝe nigdy nie wolno jej
otworzyć puszki. Jednak pewnego dnia, wiedziona ciekawością, Pandora uniosła wieczko, aby
zerknąć do środka i wtedy z puszki wydobyły się wszystkie nieszczęścia, które od tamtej pory
trapią ludzi - choroba, złe samopoczucie i obłęd. Na szczęście ogarnięty współczuciem jeden z
bogów pozwolił jej zamknąć puszkę akurat na czas, aby mogła pochwycić jedyne antidotum, które
czyni Ŝycie znośnym - nadzieję.*
Współcześni badacze twierdzą, Ŝe nadzieja daje nam więcej niŜ tylko pociechę w chwilach niedoli,
Ŝe odgrywa zadziwiająco duŜą rolę w naszym Ŝyciu, dając nam przewagę nad innymi w
dziedzinach tak róŜniących się od siebie jak osiągnięcia w nauce i wytrwałość w cięŜkiej pracy.
Nadzieja jest, w sensie technicznym, czymś więcej niŜ tylko pogodnym patrzeniem w przyszłość i
przekonaniem, Ŝe wszystko ułoŜy się dobrze. Snyder określa ją bardziej precyzyjnie jako
„przekonanie, Ŝe ma się zarówno wolę, jak i moŜliwość osiągnięcia zamierzonych celów, bez
względu na to, na czym one polegają.”
Ludzie róŜnią się stopniem, wielkością posiadanego potencjału nadziei. Niektórzy uwaŜają, Ŝe
zawsze potrafią wyjść z tarapatów albo znaleźć rozwiązanie swoich problemów, podczas gdy inni
postrzegają się jako osoby, którym brak energii, zdolności albo środków do osiągnięcia swoich
celów. Osoby o wysokim poziomie nadziei, stwierdza Snyder, mają pewne cechy wspólne,
między innymi zdolność do samomotywacji, przekonanie o posiadaniu odpowiednich
umiejętności dla osiągnięcia swoich celów, zdolność podtrzymywania się w krytycznej sytuacji na
duchu, wystarczającą elastyczność, aby znaleźć inne sposoby zrealizowania swych zamiarów,
kiedy dotychczasowe zawodzą, albo nawet zmienić cele, gdy te, do których dąŜą, okazują się
nieosiągalne, a takŜe umiejętność dzielenia złoŜonego zadania na mniejsze, łatwiejsze do
wykonania części.
Z punktu widzenia inteligencji emocjonalnej trzymanie się nadziei oznacza, Ŝe nie poddamy się
przygniatającemu niepokojowi, nie przyjmiemy postawy defetystycznej ani nie wpadniemy w
depresję w obliczu trudnych wyzwań czy niepowodzeń. I rzeczywiście, u osób dąŜących
20 Mój wywiad z C.R. Snyderem ukazał się w „The New York Times” 24 grudnia 1991 roku.
* Goleman przeinacza przypowieść o Pandorze, bowiem Hezjod (który - zdaniem R. Gravesa - wymyślił prawdopodobnie tę historię) pisze, Ŝe Pandorę ulepił z gliny
na rozkaz Zeusa Hefajstos, bogowie obdarzyli ją niezwykłą urodą, ale takŜe głupotą i złośliwością, podarowali jej puszkę i posłali jako dar dla Epitemeusza, aby
zemścić się na ludzkości za wykradzenie ognia przez brata Epitemeusza, Prometeusza (por.: R. Graves, Mity greckie, Warszawa 1974, s. 145, 148) - przyp. tłum.
79
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
niezłomnie do osiągnięcia swoich celów spotyka się mniej przypadków depresji, znacznie rzadziej
i w mniejszym stopniu dręczy ich niepokój i przykre emocje.
Optymizm - wielki motywator
Amerykanie, którzy interesują się pływaniem, wiązali wielkie nadzieje z Mattem Biondi,
członkiem olimpijskiej reprezentacji USA na igrzyskach w 1988 roku. Niektórzy dziennikarze
sportowi wręcz przygotowywali publiczność na powtórzenie przez Biondiego wielkiego wyczynu
Marka Spitza, zdobywcy siedmiu złotych medali na olimpiadzie w 1972 r. Jednak w pierwszej
konkurencji, wyścigu na dwieście metrów stylem dowolnym, Biondi przypłynął trzeci, co było dla
wszystkich jego sympatyków wielkim rozczarowaniem. W następnej konkurencji, wyścigu na sto
metrów stylem motylkowym, Biondiego wyprzedził o centymetry inny pływak, który na ostatnim
metrze zdobył się na wielki wysiłek i zgarnął mu złoto sprzed nosa.
Sprawozdawcy sportowi zaczęli napomykać, Ŝe poraŜki te wpłyną na Biondiego deprymująco i
odbiorą mu szanse na zwycięstwo i w następnych konkurencjach. Jednak Biondi otrząsnął się i
zdobył pięć złotych medali. Jedynym widzem, którego nie zaskoczyła postawa Biondiego, był
Martin Seligman, psycholog z Uniwersytetu Pensylwańskiego, który wcześniej tego samego roku
badał poziom optymizmu pływaka. W eksperymencie przeprowadzonym przez Seligmana trener
Biondiego polecił mu przepłynąć jego koronny dystans, a potem powiedział, Ŝe osiągnął gorszy
wynik niŜ było w istocie. Pomimo rozczarowania Biondi po krótkim odpoczynku zdołał poprawić
ten i tak juŜ dobry rezultat. Inni pływacy z zespołu olimpijskiego, którym równieŜ podano
fałszywe, zaniŜone wyniki, a którzy - jak wykazały testy - byli pesymistami, osiągnęli w drugiej
próbie gorsze rezultaty niŜ w pierwszej.21
Optymizm, podobnie jak nadzieja, oznacza silne oczekiwanie, Ŝe mimo poraŜek i niepowodzeń
wszystko ułoŜy się - ogólnie biorąc - dobrze. Z punktu widzenia inteligencji emocjonalnej
optymizm jest postawą uodparniającą nas na wpadanie w apatię, utratę nadziei i pogrąŜanie się w
depresji w obliczu trudności i kłopotów. Podobnie jak nadzieja, jego bliska krewna, optymizm
popłaca w Ŝyciu (jeśli, oczywiście, jest to optymizm realistyczny, poniewaŜ zbyt naiwny
optymizm moŜe mieć katastrofalne skutki).22
Seligman postrzega optymizm w kategoriach tego, jak wyjaśniamy nasze sukcesy i
niepowodzenia. Osoby optymistyczne wyjaśniają swoje niepowodzenia jako wynik czegoś, co
moŜna zmienić, jeśli zabiorą się ponownie do dzieła, mogą odnieść sukces, natomiast pesymiści
biorą winę za poraŜki na siebie, przypisując je jakiejś stałej cesze własnej osobowości, której nie da
się zmienić. Te róŜne wyjaśnienia mają ogromny wpływ na sposób, w jaki odnosimy się do Ŝycia.
Na przykład na takie rozczarowanie jak odmowa przyjęcia do pracy optymiści reagują z reguły
zwiększoną aktywnością, układając, powiedzmy, plan dalszego działania albo szukając pomocy i
rady; postrzegają oni niepowodzenie jako coś, czemu moŜna zaradzić. Natomiast pesymiści
zakładają w takiej sytuacji, Ŝe nie mają Ŝadnego wpływu na to, aby w przyszłości wypaść lepiej i
w konsekwencji nic nie robią, Ŝeby jakoś rozwiązać problem; uznają oni niepowodzenie za
rezultat jakiejś swojej wady czy teŜ braku zdolności, który zawsze będzie ich prześladował.
Optymizm, tak jak nadzieja, pozwala przewidzieć osiągnięcia w nauce. W badaniach, którym
poddano pięciuset nowo przyjętych słuchaczy Uniwersytetu Pensylwańskiego w roku 1984,
wyniki, które osiągali poszczególni studenci w teście do badania optymizmu, pozwalały lepiej niŜ
rezultaty uzyskane przez nich w teście SAT i oceny ze szkoły średniej przewidzieć, jakie stopnie
uzyskają na egzaminach w pierwszym roku studiów. Seligman, który prowadził te badania,
powiedział: „Egzaminy wstępne na uniwersytet mierzą poziom uzdolnień, natomiast styl
wyjaśniania mówi nam o tym, kto się podda. Do sukcesu prowadzi połączenie talentu i
21 Martin Seligman, Learned Optimism, New York: Knopf, 1991. [Przekład polski: Optymizmu moŜna się nauczyć, Media Rodzina of Poznań 1993]
22 Zob. na przykład: Carol Whalen i in., „Optimism in Children’s Judgments of Health and Environmental Risks”, Health Psychology 13 (1994)
80
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
wytrwałości mimo niepowodzeń. Tym, czego brak testom do mierzenia zdolności, jest
uwzględnienie siły motywacji. Musimy wiedzieć, czy dana osoba będzie dąŜyła do celu, kiedy
sprawy przybiorą niepomyślny obrót. Moim zdaniem, przy danym poziomie inteligencji
rzeczywiste osiągnięcia są funkcją nie tylko samego talentu, ale takŜe zdolności do zniesienia
poraŜki.”23
Do najbardziej wymownych dowodów na motywacyjną siłę optymizmu naleŜą wyniki badań,
którym Seligman poddał agentów ubezpieczeniowych firmy „Metropolitan Life”. Zdolność
przyjmowania odmowy z podniesionym czołem jest niezwykle waŜną cechą u wszelkiej maści
sprzedawców, szczególnie oferujących takie towary czy usługi jak ubezpieczenie, gdzie stosunek
odpowiedzi negatywnych do pozytywnych bywa tak wysoki, Ŝe łatwo moŜe wywołać
zniechęcenie. Z tego powodu kaŜdego roku około trzech czwartych agentów ubezpieczeniowych
porzucało pracę. Seligman stwierdził, Ŝe nowo przyjęci agenci, którzy z natury byli optymistami,
sprzedawali podczas pierwszych dwóch lat pracy w tym zawodzie o 37 procent więcej polis niŜ
pesymiści, a w pierwszym roku pracy liczba pesymistów rezygnujących z tego zajęcia była
dwukrotnie wyŜsza niŜ liczba optymistów.
Co więcej, Seligman przekonał „Metropolitan Life”, aby przyjęła specjalną grupę kandydatów,
którzy osiągnęli wysokie wyniki w teście na optymizm, ale nie zdali normalnego testu
kwalifikacyjnego (sprawdzającego przydatność kandydata do tej pracy poprzez porównanie jego
postawy ze standardowym profilem zawodowym, skonstruowanym na podstawie odpowiedzi
udzielonych przez agentów, którzy odnosili sukcesy). Członkowie tej grupy specjalnej sprzedali w
pierwszym roku o 21, a w drugim o 57 procent więcej polis niŜ pesymiści z oddziału regularnego.
Fakt, Ŝe poziom optymizmu ma tak wielki wpływ na róŜnice w wynikach sprzedaŜy usług,
świadczy o tym, Ŝe jest on postawą dowodzącą inteligencji emocjonalnej. KaŜda odmowa, z którą
spotyka się agent, jest małą poraŜką. Reakcja emocjonalna na tę poraŜkę ma kluczowe znaczenia
dla umiejętności znalezienia wystarczająco silnej motywacji do kontynuowania zabiegów. W
miarę piętrzenia się odpowiedzi odmownych moŜe upaść morale, w wyniku czego coraz trudniej
jest sięgnąć po słuchawkę telefonu, aby zadzwonić do następnego potencjalnego klienta. Odmowę
taką szczególnie cięŜko jest znieść pesymiście, dla którego jej znaczenie sprowadza się do
stwierdzenia: „Nie nadaję się do tego; nigdy nic nie sprzedam”. Interpretacja taka z pewnością
wywoła apatię i defetyzm, jeśli nie depresję. Natomiast optymiści mówią sobie: „Źle się do tego
zabrałem” albo „Ten, do którego ostatnio zadzwoniłem był akurat nie w sosie.” Upatrując
przyczyny niepowodzenia nie w sobie, ale w jakimś elemencie sytuacji, mogą zmienić swoje
podejście do klienta przy następnej rozmowie. Podczas gdy usposobienie psychiczne pesymisty
prowadzi go do rozpaczy, to usposobienie optymisty budzi jego nadzieję.
Jednym ze źródeł pozytywnego albo negatywnego poglądu na Ŝycie moŜe być wrodzone
usposobienie; niektóre osoby są z natury pesymistami lub optymistami. Jednak, jak przekonamy
się w rozdziale XIV, doświadczenia Ŝyciowe mogą zmienić nasze usposobienie. Optymizmu i
nadziei – tak jak bezradności i przygnębienia - moŜna się nauczyć. U korzeni obu tych postaw,
leŜy pewien pogląd, który psycholodzy nazywają wiarą w siebie, przekonanie, Ŝe panuje się nad
wydarzeniami swego Ŝycia i potrafi się stawić czoło pojawiającym się wyzwaniom. Wykształcenie
u siebie jakiejkolwiek umiejętności zwiększa i umacnia wiarę w siebie, dzięki czemu chętniej
decydujemy się na ryzyko i poszukujemy większych wyzwań. Sprostanie tym wyzwaniom
wzmaga z kolei wiarę w siebie. Postawa ta sprawia, Ŝe jesteśmy bardziej skłonni do jak
najlepszego wykorzystania wszystkich naszych umiejętności lub podjęcia wszelkich starań
niezbędnych do ich nabycia czy udoskonalenia.
Świetnie podsumowuje to Albert Bandura, psycholog ze Stanfordu, który ma wielki udział w
badaniach nad wiarą w siebie: „Nasze przekonania o naszych zdolnościach mają na nie głęboki
23 Mój wywiad z Martinem Seligmanem na temat optymizmu ukazał się „The New York Times” 3 lutego 1987 roku.
81
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
wpływ. Zdolność nie jest niezmienną cechą; istnieją znaczne róŜnice w jej wykorzystaniu. Osoby,
które mają wiarę w siebie, podnoszą się po niepowodzeniach; podchodzą one do wszystkiego,
zastanawiając się, w jaki sposób się tym zająć, a nie niepokojąc się o to, co moŜe pójść źle.”24
Uskrzydlenie - neurobiologia doskonałości
Kompozytor tak oto opisuje chwile, w których praca idzie mu najlepiej:
Znajdujesz się w stanie takiej ekstazy, Ŝe niemal nie istniejesz. Zdarzało mi się to wiele razy. Moje
ręce zdają się nie naleŜeć do mnie; nie mam nic wspólnego z tym, co się dzieje. Po prostu siedzę,
patrząc na to wszystko z podziwem i zachwytem. To po prostu samo wypływa ze mnie.25
Jego opis jest zadziwiająco podobny do opisów przedstawionych przez setki róŜnych męŜczyzn i
kobiet - alpinistów, mistrzów szachowych, chirurgów, koszykarzy, inŜynierów, dyrektorów,
nawet wypełniających papierki urzędników - kiedy mówią o chwilach, w których przeszli samych
siebie w jakiejś ulubionej dziedzinie. Opisywany stan nazwany został przez Mihalya
Csikszentmihalya, psychologa z Uniwersytetu Chicagowskiego, który przez dwadzieścia lat26
zbierał takie opisy szczytowych osiągnięć, uskrzydleniem [flow]. Ten stan uniesienia jest dobrze
znany sportowcom. Osiąga się wówczas fantastyczne wyniki, nikną tłumy widzów i rywale,
przesłonięci rozkosznym, trwałym w danej chwili stopieniem się w jedno z upragnionym celem.
Diane Roffe-Steinrotter, która zdobyła złoto na olimpiadzie zimowej w 1994 roku, powiedziała po
ukończeniu zjazdu, Ŝe nie pamięta nic oprócz tego, Ŝe czuła się zupełnie odpręŜona: „Czułam się
jak wodospad.”27
Zdolność osiągnięcia stanu uskrzydlenia jest szczytem inteligencji emocjonalnej; uskrzydlenie jest
chyba najdoskonalszą postacią okiełznania emocji i zaprzęgnięcia ich w słuŜbę osiągnięć w pracy i
nauce. W stanie tym emocje są nie tylko powściągnięte i ujęte w jeden strumień, ale teŜ opatrzone
znakiem dodatnim, pobudzone i nakierowane na wykonywane w danej chwili zadanie. Znaleźć
się w sidłach depresji albo niepokoju znaczy tyle, co zagrodzić sobie drogę do osiągnięcia stanu
uskrzydlenia. Uskrzydlenie (albo nieco słabsze mikrouskrzydlenie) jest wszakŜe stanem, który od
czasu do czasu osiąga kaŜdy z nas, zwłaszcza wtedy, kiedy wzbija się na szczyty swoich
moŜliwości albo wykracza poza wszystko, czego dotychczas dokonał. Chyba najlepiej znanym
jego przejawem jest pełen uniesienia, ekstatyczny stosunek miłosny, podczas którego dwie osoby
zespalają się w jedną, harmonijną całość.
Jest to wspaniałe przeŜycie - znakiem charakterystycznym uskrzydlenia jest uczucie spontanicznej
radości, nawet upojenia. PoniewaŜ będąc w tym stanie, czujemy się znakomicie, chętnie do niego
dąŜymy. Jest to stan, w którym całkowicie pochłania nas to, co robimy, w którym nasza uwaga
skoncentrowana jest niepodzielnie na zadaniu, a świadomość podporządkowana jest całkowicie
działaniu. Prawdę mówiąc, zbytnia refleksja nad tym, co dzieje się z nami w takich chwilach sama myśl: „Robię to znakomicie” - moŜe wytrącić nas z tego stanu. Nasza uwaga jest tak
skupiona, Ŝe do świadomości docierają tylko wraŜenia z wąskiego wycinka postrzegania
otaczającej nas rzeczywistości, bezpośrednio związane z wykonywanym w danej chwili
zadaniem, zatracamy wręcz poczucie czasu i przestrzeni. Pewien chirurg wspominał, Ŝe podczas
bardzo skomplikowanej i trudnej operacji znajdował się w takim stanie, Ŝe kiedy ją zakończył i
ujrzał na podłodze sali operacyjnej kupę gruzu, nie wiedział, skąd się ona wzięła. Był niezmiernie
zaskoczony, kiedy na pytanie o to, co się stało, odpowiedziano mu, Ŝe podczas operacji oberwał
się z sufitu spory płat tynku - tymczasem on tego w ogóle nie zauwaŜył.
24 Mój wywiad z Albertem Bandurą na ten temat ukazał się w „The New York Times” 8 maja 1988 roku.
25 Mihaly Csikszentmihalyi, „Play and Intrinsic Rewards”, Journal of Humanistic Psychology 15, 3 (1975).
26 Mihaly Csikszentmihalyi, Flow: The Psychology of Optimal Experience, I wyd., New York: Harper and Row,1990.
27 „Newsweek”, February 28, 1994.
82
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
Uskrzydlenie jest stanem, w którym zapominamy o wszystkim oprócz tego, co akurat robimy. Jest
to zatem zupełne przeciwieństwo przeŜuwania myśli, niepokoju i martwienia się. Zamiast dreptać
nerwowo w kółko i przemyśliwać wciąŜ o tym, co nas martwi lub niepokoi, tracimy zupełnie
samoświadomość, zapominając o tak „drobnych” sprawach jak zdrowie, płacenie rachunków, a
nawet środki utrzymania. W tym sensie chwile uskrzydlenia są momentami, kiedy zapominamy o
sobie. I choć moŜe się to wydawać paradoksalne, absolutnie panujemy nad tym, co robimy, a
nasze reakcje są idealnie dostosowane do zmieniających się wymogów sytuacji. I aczkolwiek
dajemy wtedy z siebie wszystko, to nie interesuje nas, jak wykonujemy to zadanie, nie myślimy
ani o sukcesie, ani o poraŜce - motywuje nas czysta przyjemność działania.
Są róŜne sposoby osiągnięcia stanu uskrzydlenia. Jednym z nich jest celowe skoncentrowanie się
na aktualnym zadaniu, gdyŜ wielka koncentracja jest istotą uskrzydlenia. Wejście w ten stan zdaje
się stwarzać swoiste sprzęŜenie zwrotne - uspokojenie się i skupienie wystarczające do podjęcia
zadania wymaga znacznego wysiłku, a zatem po to, by wykonać ten pierwszy krok, potrzebna jest
pewna dyscyplina. Kiedy jednak skupimy na tym zadaniu całą swą uwagę, to staje się ona
samoistnie działającą siłą, która zarówno uśmierza wszelkie zawirowania emocjonalne, jak teŜ
sprawia, Ŝe wykonanie zadania okazuje się dziecinnie łatwe.
Stan ten moŜemy osiągnąć równieŜ wtedy, kiedy stajemy wobec wykonania czegoś, w czym
jesteśmy biegli i co jest dla nas próbą sprawdzenia naszych umiejętności. Jak powiedział mi
Csikszentmihalyi: „Ludzie zdają się koncentrować najlepiej wtedy, kiedy zadanie wymaga od nich
nieco większego niŜ zwykle wysiłku i są w stanie zdobyć się na taki wysiłek. Jeśli wymagania są
zbyt małe, to są znuŜeni. Jeśli są zbyt duŜe, to zaczynają się niepokoić. Uskrzydlenie występuje w
tej subtelnej strefie która oddziela znuŜenie od niepokoju.”28
Spontanicznie pojawiające się uczucie przyjemności, ulgi i równie spontaniczne przekonanie o
swoich znakomitych umiejętnościach, charakterystyczne dla uskrzydlenia, są nie do pogodzenia z
porwaniami emocjonalnymi, podczas których fale płynące z układu limbicznego zalewają całą
resztę mózgu. Uwaga w stanie uskrzydlenia jest w największym stopniu skupiona, ale nie
wytęŜona. RóŜni się to znacznie od wysiłków skupienia na czymś uwagi w chwilach, kiedy
jesteśmy zmęczeni albo znudzeni czy teŜ od momentów, w których naszą uwagę pochłaniają lub
przykuwają takie uczucia jak niepokój lub złość.
Uskrzydlenie jest stanem wolnym od wyładowań emocjonalnych, jeśli nie liczyć mającego silny
wpływ motywujący nas do zwiększonego wysiłku uczucia łagodnej ekstazy. Ekstaza ta zdaje się
być produktem ubocznym koncentracji uwagi, która jest warunkiem wstępnym uskrzydlenia. I
faktycznie, w klasycznej literaturze na temat kontemplacji opisane są stany takiego skupienia,
które odbierane jest jako czysta rozkosz - jest to uskrzydlenie wywołane jedynie intensywną
koncentracją.
Oglądając kogoś w stanie uskrzydlenia, moŜemy odnieść wraŜenie, Ŝe to, co wydaje się trudne,
jest w istocie łatwe, a szczytowe osiągnięcia uzyskuje się w sposób zwykły i naturalny. WraŜenie
to odpowiada temu, co w takich chwilach dzieje się w mózgu, gdzie powtarza się ten sam
paradoks: najtrudniejsze, najbardziej wymagające zadania wykonuj e się z minimalnym
wydatkiem energii psychicznej. Podczas uskrzydlenia mózg jest „zimny”, pobudzenie i
powstrzymanie pracy obwodów nerwowych dostosowane do wymogów chwili. Kiedy
wykonujemy czynności, które przyciągają i pochłaniają naszą uwagę bez Ŝadnego wysiłku, nasz
mózg „uspokaja się” w tym sensie, Ŝe zmniejsza się pobudzenie jego kory.29 Jest to nadzwyczajne
odkrycie, zwaŜywszy, Ŝe uskrzydlenie umoŜliwia nam wykonywanie najtrudniejszych zadań w
danej dziedzinie, bez względu na to, czy jest to gra z mistrzem czy rozwiązanie skomplikowanego
28 Mój wywiad z Mihalym Csikszentmihalyim ukazał się w „The New Basic York Times” 4 marca 1986 roku.
29 Jean Hamilton i in., „Intrinsic Enjoyment and Boredom Coping Scales: Validation With Personality, Evoked Potential and Attention Measures”, Personality and
Individual Differences 5, 2 (1984).
83
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
problemu matematycznego. NaleŜałoby oczekiwać, Ŝe takie, będące największym wyzwaniem
zadania wymagają zwiększonej, a nie zmniejszonej aktywności kory mózgowej. Jednak klucz do
uskrzydlenia leŜy w tym, Ŝe doznajemy go tylko wtedy, kiedy stojące przed nami zadanie mieści
się w granicach szczytu naszych moŜliwości obejmujących dobrze opanowane i wyćwiczone
umiejętności, przy korzystaniu z których obwody nerwowe pracują najbardziej efektywnie.
WytęŜenie uwagi - koncentracja, którą podsyca niepokój czy zmartwienie -. powoduje zwiększoną
aktywność kory mózgowej. Stan uskrzydlenia i optymalnego działania wydaje się okresem
największej efektywności pracy kory mózgowej, poniewaŜ jej funkcjonowanie pochłania
minimalną ilość energii psychicznej. Da się to być moŜe sensownie wytłumaczyć wprawą w
wykonywaniu czynności, podczas których doznajemy uskrzydlenia - mistrzowskie opanowanie
poszczególnych etapów realizacji danego zadania, którym równie dobrze moŜe być coś
wymagającego wysiłku fizycznego, na przykład wspinaczka górska, jak teŜ coś wymagającego
wysiłku umysłowego (choćby napisanie programu komputerowego) oznacza, Ŝe mózg moŜe
wykonywać je bardziej efektywnie. Dobrze wyćwiczone czynności wymagają od mózgu duŜo
mniejszego wysiłku niŜ te, których dopiero się uczymy albo które nadal są dla nas zbyt trudne. I
podobnie mamy do czynienia ze zmniejszoną skutecznością wysiłku i brakiem precyzji działania
kory mózgowej, w wyniku czego pobudzone zostają te jej obszary, których praca nie jest
potrzebna do wykonania danego zadania, kiedy mózg pracuje mniej wydajnie z powodu
zmęczenia czy zdenerwowania, jak dzieje się pod koniec długiego, stresującego dnia.
Doświadczamy tego stanu w ten sposób, Ŝe czujemy się roztargnieni i nie moŜemy na niczym
skupić dostatecznie mocno uwagi.30 To samo dzieje się w chwili, kiedy jesteśmy znudzeni. Kiedy
jednak mózg pracuje najbardziej efektywnie, tzn. w stanie uskrzydlenia, to odpowiednie jego
obszary dostosowują się precyzyjnie do wymogów stojącego przed nami zadania. Wówczas nawet
cięŜka praca moŜe nam się wydać wytchnieniem czy rozrywką, a nie pochłaniającą wszystkie
nasze siły harówką.
Uczenie się a uskrzydlenie.
Nowy model kształcenia
Skoro uskrzydlenie występuje w sferze, w której działanie wymaga od nas wykazania się całą
pełnią zdolności, to w miarę doskonalenia swoich umiejętności potrzebujemy coraz większych
wyzwań, aby wprawić się w ten stan. Jeśli zadanie jest zbyt proste to wywołuje znudzenie, jeśli
natomiast zbyt trudne, to rezultatem jest nie uskrzydlenie, a niepokój. MoŜna by dowodzić, Ŝe do
osiągnięcia mistrzostwa w jakiejś dziedzinie skłania nas doznawanie uskrzydlenia, Ŝe do tego, by
być w czymś - grze na skrzypcach tańcu czy krojeniu genów - coraz lepszymi, motywuje nas przynajmniej w części - chęć pozostawania w stanie uskrzydlenia, który osiągamy, zajmując się
tym. I faktycznie, prowadząc badania dwustu artystów w osiemnaście lat po ukończeniu przez
nich studiów, Csikszentmihalyi stwierdził, Ŝe najlepszymi malarzami zostali ci spośród nich,
którzy w czasie nauki malowali dla samej przyjemności, jaką im to sprawiało. Większość z tych,
którzy wybrali studia artystyczne, marząc o sławie i bogactwie, zrezygnowała po ich ukończeniu
z uprawiania tego zawodu.
Csikszentmihalyi konkluduje: „Malarze muszą ponad wszystko chcieć malować. Jeśli artysta,
stojąc przed sztalugami, zaczyna zastanawiać się, za ile sprzeda obraz albo co pomyślą o nim
krytycy, to nie będzie w stanie stworzyć nic oryginalnego. Osiągnięcia twórcze zaleŜą od
absolutnego skoncentrowania umysłu na tym, co się robi.”31
30 Ernest Hartmann, The Functions of Sleep, New Haven: Yale University Press, 1973.
31 Jest to wypowiedź Csikszentmikalyego z wywiadu, który przeprowadziłem z nim dla „The New York Times”. Wywiad ukazał się w numerze z 22 marca 1992
roku.
84
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
Uskrzydlenie jest warunkiem niezbędnych uzyskania mistrzowskiej biegłości nie tylko w kaŜdym
zawodzie, ale takŜe w uczeniu się. Uczniowie, którzy potrafią osiągnąć ten stan, uczą się lepiej,
niezaleŜnie od swego mierzonego testami osiągnięć potencjału intelektualnego. Uczniów
chicagowskiej szkoły średniej o profilu matematyczno-przyrodniczym, naleŜących do
pięcioprocentowej grupy o najlepszych wynikach z testu matematycznego, nauczyciele
matematyki podzielili na tych, którzy według ich oceny mieli duŜe osiągnięcia, i na tych, których
osiągnięcia były małe. Potem śledzono, w jaki sposób spędzają czas: kaŜdy uczeń otrzymał
brzęczyk, który sygnalizował w wybranych na chybił trafił chwilach, Ŝe mają zapisać, co akurat
robią i w jakim są nastroju. Nie było zaskoczeniem, Ŝe uczniowie o małych osiągnięciach
poświęcają na naukę w domu zaledwie około piętnastu godzin tygodniowo, a ich rówieśnicy o
duŜych osiągnięciach dwadzieścia siedem godzin. Ci pierwsi spędzali większość czasu nie
przeznaczonego na naukę na rozmowach i zabawach z przyjaciółmi i rodziną.
Kiedy przeanalizowano ich nastroje, odkryto rzecz znamienną. Zarówno pierwsi, jak i drudzy
spędzali duŜo czasu na nudnych zajęciach, takich jak oglądanie telewizji, które nie stwarzały
Ŝadnych wyzwań dla ich zdolności. Taki w końcu jest los nastolatków. Jednak zasadnicza róŜnica
między obu grupami sprowadzała się do przeŜyć, jakie dawało im uczenie się. Ci, którzy mieli
większe osiągnięcia, odczuwali przez 40 procent czasu poświęconego na naukę przyjemne
wraŜenie uskrzydlenia, natomiast uczniom z drugiej grupy stan ten udawało się osiągnąć jedynie
przez 16 procent czasu przeznaczonego na naukę; najczęściej uczenie się wywoływało u nich
niepokój, a stojące przed nimi zadania przekraczały ich moŜliwości. Znajdowali oni przyjemność i
doznawali uskrzydlenia nie w nauce, lecz w kontaktach towarzyskich. Ujmując rzecz krótko:
uczniów, którzy osiągają wyniki na miarę swego potencjału intelektualnego, a nawet sięgają
wyŜej, pociąga w nauce to, Ŝe doznają podczas niej uskrzydlenia. Natomiast, co jest bardzo
smutne, ci, którzy osiągają gorsze wyniki, nie troszcząc się o rozwijanie zdolności
umoŜliwiających im wejście w stan uskrzydlenia, nie tylko pozbawiają się przyjemności
płynących z samego uczenia się, ale takŜe naraŜają się na ryzyko obniŜenia pułapu zadań
intelektualnych, których rozwiązywanie będzie dla nich przyjemne w przyszłości.32
Howard Gardner, psycholog z Harvardu, który stworzył teorię wielorakiej inteligencji, uwaŜa
uskrzydlenie i charakterystyczne dla niego stany pozytywne za element najzdrowszej metody
uczenia dzieci, motywujący od wewnątrz, a nie za pomocą kar i nagród. „Powinniśmy
wykorzystywać pozytywne stany [psychiczne] dzieci w przyciągnięciu ich do nauki w
dziedzinach, w których mogą rozwijać swoje zdolności - powiedział mi Gardner. - Uskrzydlenie
jest stanem psychicznym, który oznacza, Ŝe dziecko zajmuje się właściwym zadaniem. Trzeba
znaleźć coś, co się lubi i trzymać się tego. Dzieci zachowują się źle w szkole wtedy, kiedy się
nudzą, a niespokojne są wtedy, kiedy przerastają je zadania domowe. Najbardziej przykładasz się
do nauki, kiedy jest to coś, na czym ci zaleŜy i zajmowanie się tym sprawia ci przyjemność.”
Osią strategii stosowanych przez szkoły, które przyjmują Gardnerowski model inteligencji
wielorakiej jako podstawę metodyczną, jest określenie profilu naturalnych zdolności dziecka,
rozwinięcie ich oraz próba wzmocnienia zdolności, które są jego słabymi punktami. Na przykład,
dziecko mające wrodzony talent do muzyki albo zajęć manualnych łatwiej dozna uskrzydlenia w
dziedzinach z tym związanych niŜ w dziedzinach wymagających innych uzdolnień. Znajomość
profilu zdolności dziecka pomaga nauczycielowi znaleźć najlepszy sposób przedstawienia mu
róŜnych tematów i zagadnień i zaoferować lekcje - od zajęć wyrównawczych po bardzo
zaawansowane - na poziomie, stwarzającym dla niego optymalne wyzwanie. Dzięki temu nauka
staje się przyjemniejsza, nie budzi ani uczucia znudzenia, ani lęku. „Jest nadzieja, Ŝe kiedy dzieci,
ucząc się, doznają uskrzydlenia, to zachęci je do spróbowania swoich sił równieŜ w innych
przedmiotach” mówi Gardner, dodając Ŝe praktyka zdaje się świadczyć, iŜ tak właśnie się dzieje.
32 Jeanne Nakamura, „Optimal Experience and the Uses of Talent”, w: Mihalyi Csikszentmihalyi, Isabella Csikszentmihalyi, Optimal Experience: Psychological Studies of
Flow in Consciousness, Cambridge: Cambridge University Press, 1988.
85
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
Uogólniając, moŜna rzec, Ŝe model uskrzydlenia wskazuje na to, Ŝe do osiągnięcia mistrzostwa w
jakiejkolwiek dziedzinie czy umiejętności powinno - w warunkach idealnych - dochodzić
naturalnie, kiedy dziecko zajmuje się tym, do czego czuje spontaniczny pociąg, co - ujmując rzecz
lapidarnie - uwielbia. Ta początkowa pasja, w miarę jak dziecko zaczyna sobie coraz mocniej
uświadamiać, Ŝe poszukiwanie wyzwań w uprawianej dziedzinie (tańcu, muzyce czy
matematyce) jest źródłem radości, jaką daje uczucie uskrzydlenia, moŜe stać się zaląŜkiem
wybitnych osiągnięć. A poniewaŜ wymaga to nieustannego podwyŜszania granic swoich
zdolności, staje się siłą rzeczy głównym motorem motywacji, by być coraz lepszym, co w
ostatecznym rezultacie sprawia, Ŝe dziecko czuje się szczęśliwe. Jest to, oczywiście, bardziej
pozytywny model uczenia się i edukacji niŜ ten, z którym większość z nas zetknęła się w szkole.
KtóŜ, przynajmniej częściowo, nie przypomina sobie nie mających końca godzin nudy,
przerywanych okresami niezwykłego niepokoju? Poszukiwanie i podtrzymywanie uczucia
uskrzydlenia poprzez naukę jest niewątpliwie bardziej humanitarnym, równieŜ naturalnym i
prawdopodobnie skuteczniejszym sposobem zaprzęŜenia emocji w słuŜbę kształcenia.
Świadczy teŜ o tym, Ŝe ukierunkowanie emocji ku poŜytecznemu celowi jest mistrzowską
umiejętnością. Bez względu na to, czy - wyraŜa się ona panowaniem nad impulsami i
odkładaniem zaspokojenia na później, regulowaniem nastroju tak, aby raczej ułatwiał nam niŜ
utrudniał myślenie, motywowaniem się do wytrwałości i nieustawania w wysiłkach,
próbowaniem na nowo mimo doznanych niepowodzeń czy odkrywaniem sposobów wejścia w
stan uskrzydlenia i wykonywania swoich zadań bardziej skutecznie, zawsze świadczy o zdolności
emocji do stymulowania skutecznych działań.
86
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
Rozdział VII
Korzenie empatii
WRÓĆMY DO GARY’EGO, świetnego chirurga, ale aleksytymika, który wprawiał w takie
przygnębienie swą narzeczoną Eileen, poniewaŜ nie zdawał sobie sprawy nie tylko z własnych,
ale takŜe z jej uczuć. Jak większości aleksytymików, brakowało mu nie tylko zdolności wczuwania
się w uczucia innych osób (empatii), ale równieŜ intuicji. Kiedy Eileen mówiła, Ŝe czuje się podle,
nie okazywał jej Ŝadnego współczucia; kiedy mówiła o miłości, zmieniał temat. Poza tym
krytykował często to, co robiła, Ŝeby „pomóc” jej uniknąć podobnych błędów w przyszłości, nie
zdając sobie sprawy, Ŝe te uwagi krytyczne odbierała nie jako chęć pomocy, lecz jako napaść.
Empatia wyrasta ze samoświadomości; im bardziej jesteśmy otwarci na nasze własne emocje, tym
wprawniej odczytujemy uczucia innych osób.1 Aleksytymicy, tacy jak Gary, którzy nie mają
najmniejszego pojęcia, co czują, są zupełnie zdezorientowani, kiedy przychodzi do określenia
tego, jakie uczucia nurtują osoby znajdujące się wokół nich. Są oni emocjonalnie głusi:
Emocjonalne nuty i akordy, które pobrzmiewają w słowach i czynach innych ludzi - znaczący ton
głosu lub zmiana postawy, wymowne milczenie albo drŜenie - umykają ich uwagi.
Nie orientując się w swoich własnych uczuciach, aleksytymicy są równieŜ zdezorientowani, kiedy
ujawniają przed nimi swoje uczucia inne osoby. Ta niemoŜność odbioru uczuć innego człowieka
świadczy o wielkim braku istotnych składników inteligencji emocjonalnej i tragicznie wręcz
upośledza poczucie człowieczeństwa, poniewaŜ wszelkie cieplejsze stosunki z innymi, które leŜą
u podstaw troski o nich, wynikają z emocjonalnego dostrojenia się, ze zdolności do empatii.
Zdolność ta, polegająca na umiejętności utoŜsamiania się z innymi osobami i przeŜywania ich
uczuć, jest bardzo przydatna w wielu dziedzinach Ŝycia, od sprzedaŜy i zarządzania poczynając,
poprzez nawiązywanie romansów i sprawowanie obowiązków rodzicielskich, aŜ do polityki.
Wymowny jest takŜe brak empatii. Występuje on zwykle u psychopatycznych przestępców,
gwałcicieli i osób nagabujących dzieci.
Nurtującym nas emocjom rzadko dajemy wyraz słowny; o wiele częściej okazujemy je w inny
sposób. Kluczem do wyczucia emocji innej osoby jest zdolność odczytywania sygnałów
niewerbalnych: tonu głosu, gestu, wyrazu twarzy i tym podobnych. Wiele badań nad
umiejętnościami odczytywania takich przekazów niewerbalnych przeprowadził Robert Rosenthal,
psycholog z Harvardu, ze swoimi studentami. Opracował on test na empatię, PWN (Profil
WraŜliwości Niewerbalnej*), składający się z serii taśm magnetowidowych, przedstawiających
młodą kobietę wyraŜającą całą gamę uczuć, od wstrętu do miłości macierzyńskiej.2 Skala tych
emocji rozciąga się od szału zazdrości po niemą prośbę o wybaczenie, od okazywania
wdzięczności po uwodzicielskie pozy, miny i gesty. Taśmy zostały tak spreparowane, Ŝe w kaŜdej
scence wymazane zostały sygnały płynące jednym lub kilkoma kanałami przekazów
niewerbalnych. Na przykład, w niektórych sfilmowanych sytuacjach oprócz stłumienia słów
zatarto wszystkie inne sygnały, z wyjątkiem wyrazu twarzy, w innych pokazano jedynie ruchy
ciała itp., aby zmusić widzów do odgadywania emocji na podstawie jednego tylko, specyficznego
sygnału niewerbalnego.
1 Zob. na przykład: John Mayer, Melissa Kirkpatrick, „Hot Information-Processing Becomes More Accurate With Open Emotional Experience”, University of New
Hampshire, maszynopis nie publikowany (October 1994); Randy Larsen i in., „Cognitive Operations Associated With Individual Differences in Affect Intensity”,
Journal of Personality and Social Psychology 53 (1987).
* PONS - Profile of Nonverbal Sensitivity.
2 Robert Rosenthal i in., „The PONS Test: Measuring Sensitivity to Nonverbal Cues”, w: P. McReynolds i in., Advances in Psychological Assessment, San Francisco:
Jossey-Bass, 1977.
87
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
Testy przeprowadzone w USA i innych krajach na ponad siedmiu tysiącach osób wykazały, Ŝe
wśród korzyści płynących z umiejętności odczytywania emocji z sygnałów niewerbalnych
wyróŜnić naleŜy: lepsze dostosowanie się emocjonalne do innych, większą popularność i
otwartość oraz - co nie jest chyba Ŝadnym zaskoczeniem - większą wraŜliwość. Ogólnie biorąc,
kobiety wykazują się większą niŜ męŜczyźni empatią tego rodzaju. Osoby, których zdolność
odczytywania emocji innych poprawiła się w czasie trwającego czterdzieści pięć minut testu - co
było znakiem świadczącym o tym, Ŝe mają talent rozwijania umiejętności empatii - miały na co
dzień lepsze stosunki równieŜ z płcią przeciwną. Empatia, co znowu nie powinno być
zaskoczeniem, bardzo pomaga w nawiązywaniu i podtrzymywaniu stosunków miłosnych.
Między wynikami uzyskiwanymi w pomiarach empatii a wynikami testów SAT, testów osiągnięć
szkolnych i testów do badania inteligencji istniał tylko przypadkowy związek, co zgadza się z
odkryciami dotyczącymi innych elementów inteligencji emocjonalnej. NiezaleŜność empatii od
inteligencji akademickiej stwierdzono teŜ, badając dzieci opracowaną specjalnie dla nich wersją
testu PWN. Spośród 1011 przetestowanych dzieci te, które wykazywały talent do odczytywania
wyraŜanych niewerbalnie uczuć, naleŜały do najbardziej znanych i lubianych w szkole oraz były
najbardziej stałe emocjonalnie.3 Miały teŜ lepsze oceny, mimo iŜ - przeciętnie biorąc - ich iloraz
inteligencji nie był wyŜszy niŜ iloraz inteligencji dzieci, które nie potrafiły równie dobrze jak one
odczytywać przekazów niewerbalnych. Świadczy to o tym, Ŝe opanowanie zdolności empatii
ułatwia drogę do sukcesów w szkole (albo po prostu sprawia, Ŝe nauczyciele bardziej lubią takie
dzieci).
Tak jak funkcjonowanie umysłu racjonalnego przejawia się w słowach, tak uzewnętrznianie się
emocji przekazują zachowania niewerbalne. W istocie rzeczy, kiedy słowa danej osoby nie
zgadzają się z tonem jej głosu, gestami czy innymi sygnałami niewerbalnymi, na jej prawdziwe
emocje wskazuje nie to, co mówi, ale jak to mówi. W badaniach nad komunikowaniem się
stwierdzono, Ŝe 90 albo więcej procent przekazywanych emocji nadaje się kanałami
niewerbalnymi. A przekazy takie - niepokój wyczuwany w czyimś głosie, irytacja, na którą
wskazuje szybkość gestu - są prawie zawsze odbierane nieświadomie, bez zwracania szczególnej
uwagi na charakter przekazu, ale przy milczącym załoŜeniu ich prawdziwej treści. RównieŜ
umiejętności, które pozwalają nam na dobre lub złe odbieranie takich przekazów, uczy, my się
nieświadomie.
Jak Rozwija się empatia
Kiedy mająca zaledwie dziewięć miesięcy Hope zobaczyła, jak przewraca się inne dziecko, w jej
oczach pojawiły się łzy. Poraczkowała szukać pociechy u mamy, zupełnie jak gdyby stało się coś
jej samej. Piętnastomiesięczny Michael dał swemu płaczącemu koledze, Paulowi, własnego
pluszowego misia, a kiedy Paul nie przestawał mimo to płakać, przyniósł mu kocyk. Oba te akty
współczucia i troskliwości zostały zaobserwowane przez matki dzieci, które proszono o
obserwowanie podobnych przypadków okazywania empatii.4 Wyniki tych badań zdają się
wskazywać, Ŝe korzeni empatii moŜna doszukiwać się we wczesnym dzieciństwie. Niemal od
dnia swoich narodzin dzieci doznają przygnębienia, kiedy słyszą, jak płacze inne dziecko. W
reakcji tej niektórzy widzą pierwszego zwiastuna empatii.5
Specjaliści z zakresu psychologii rozwoju stwierdzili, Ŝe niemowlęta czują przygnębienie i
współczucie, zanim jeszcze uświadomią sobie w pełni, Ŝe istnieją jako odrębne od innych istoty.
Jeszcze w parę miesięcy po urodzeniu reagują na zdenerwowanie osób ze swego otoczenia tak, jak
3 Stephen Nowicki, Marshall Duke, „A Measure of Nonverbal Social Processing Ability in Children Between the Ages of 6 and 10”, referat wygłoszony na zebraniu
Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego [American Psychological Society] w 1989 roku.
4 Matki te zostały przeszkolone przez Marian Radke-Yarrow i Carolyn Zahn-Waxler w Laboratorium Psychologii Rozwojowej Krajowego Instytutu Zdrowia
Psychicznego [Laboratory of Developmental Psychology, National Institute of Mental Health].
5 O empatii, jej korzeniach i leŜących u jej podłoŜa procesach nerwowych pisałem w „The New York Times” z 28 marca 1989 roku.
88
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
gdyby przydarzało się to im samym, płaczą na widok łez innego dziecka itd. Mniej więcej po
ukończeniu pierwszego roku Ŝycia zaczynają uświadamiać sobie, Ŝe nieszczęście spotkało kogoś
innego, choć nadal nie wiedzą, co mają z tym począć. W badaniach prowadzonych przez Martina
L. Hoffmana z Uniwersytetu Nowojorskiego jednoroczne dziecko przyprowadziło własną matkę,
aby pocieszyła płaczącego rówieśnika, ignorując jego własną matkę, która równieŜ znajdowała się
w tym samym pomieszczeniu. Pomieszanie to widać równieŜ w sytuacjach, w których
jednoroczne dzieci naśladują zmartwienie innych osób, prawdopodobnie po to, aby lepiej pojąć,
co one czują. Jeśli na przykład inne dziecko skaleczy sobie palec, jednolatek moŜe włoŜyć do buzi
swój własny palec, aby sprawdzić, czy jego równieŜ boli. Widząc swą matkę płaczącą, dziecko
ocierało sobie oczy, mimo Ŝe nie ciekły z nich łzy.
Taka mimikra motoryczna, jak określa się to zjawisko, jest pierwotnym, specjalistycznym
odniesieniem terminu empatia w sensie, w jakim uŜył go po raz pierwszy w latach dwudziestych
amerykański psycholog, E.B. Titchener. Znaczenie to róŜni się nieco od przejętego wcześniej przez
język angielski greckiego słowa empathea, „wczuwanie się”, uŜywanego pierwotnie przez
teoretyków estetyki do określenia zdolności postrzegania subiektywnych doznań innej osoby.
Według teorii Titchenera empatia wywodzi się z pewnego rodzaju fizycznego naśladowania
zmartwienia czy przygnębienia innej osoby, które wywołuje u naśladującego te same uczucia.
Titchener poszukiwał słowa, które róŜniłoby się znaczeniem od terminu współczucie*,
oznaczającego to, co czujemy wobec innej osoby, nie doznając jednak w Ŝadnej mierze tych
samych co ona uczuć.
Mimikra motoryczna zaczyna znikać z repertuaru maluchów około połowy trzeciego roku Ŝycia,
czyli w momencie, gdy uświadamiają sobie, Ŝe ból odczuwany przez inną osobę nie jest ich bólem
i próbują pocieszyć tę osobę. A oto typowy przykład, zapisany przez matkę dziecka w
prowadzonym w tym celu dzienniczku:
Płacze malutkie dziecko sąsiadki... a Jenny podchodzi do niego i próbuje dać parę ciasteczek.
Chodzi za nim i zaczyna sama szlochać. Próbuje pogładzić je po głowie, ale ono odsuwa się...
Potem uspokaja się, ale Jenny nadal wygląda na zmartwioną. Przynosi mu róŜne zabawki i gładzi
po głowie i ramionach.6
W tym okresie swego rozwoju maluchy zaczynają się róŜnić między sobą ogólną wraŜliwością na
zmartwienia innych osób. Niektóre, tak jak Jenny, wyraźnie dostrzegają przygnębienie innych i
reagują na nie, inne natomiast wyłączają się. Seria badań przeprowadzonych przez Marian RadkeYarrow i Carolyn Zahn-Waxler z Krajowego Instytutu Zdrowia Psychicznego wykazała, Ŝe te
róŜnice w empatii mają wiele wspólnego z tym, w jaki sposób rodzice strofują dzieci. Dzieci
wykazują większą skłonność do empatii, kiedy jednym z elementów strofowania jest zwrócenie
uwagi na krzywdę, którą wyrządziły innym osobom złym zachowaniem: „Popatrz jaka jest ona
teraz smutna przez to, co zrobiłeś”, zamiast: „To było wstrętne”. Badaczki stwierdziły teŜ, Ŝe
empatię kształtuje równieŜ reakcja innych osób na czyjeś zmartwienie czy przygnębienie,
poniewaŜ naśladując obserwowane zachowania, dzieci wytwarzają u siebie cały repertuar reakcji
empatycznych, zwłaszcza polegających na pomaganiu osobom, które są przygnębione.
Dobrze dostrojone dziecko
Sarah miała dwadzieścia pięć lat, kiedy urodziła bliźniaki, Marka i Freda. UwaŜała, Ŝe Mark jest
bardziej podobny do niej, Fred zaś przypomina swego ojca. W tym być moŜe kryła się przyczyna
drobnej, ale znaczącej róŜnicy w traktowaniu kaŜdego z nich. Kiedy chłopcy mieli zaledwie trzy
* Ang. termin sympathy, przejęty podobnie jak pol. sympatia z grec. sympatheia zachował - w odróŜnieniu od polskiego - znaczenie pierwowzoru, a przy tym pochodzi
od tego samego źródłosłowu co empatia - przyp. tłum.
6 Marian Radke-Yarrow, Carolyn Zahn-Waxler, „Roots, Motives and Patterns in Children’s Prosocial Behavior”, w: Ervin Staub i in. (red.), Development and
Maintenance of Prosocial Behavior, New York: Plenum, 1984.
89
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
miesiące, starała się często uchwycić spojrzenie Freda, a gdy odwracał twarz, próbowała na nowo
pochwycić jego wzrok, na co dziecko reagowało jeszcze gwałtowniejszym odwracaniem się od
niej. Kiedy przestawała na nie patrzeć, spoglądało na nią i cały cykl pogoni za spojrzeniem i
odwracania się przed jej wzrokiem rozpoczynał się na nowo, co często kończyło się tym, Ŝe Fred
wybuchał płaczem. Prawie nigdy nie próbowała narzucać takiego kontaktu wzrokowego
Markowi. Mógł odwrócić od niej spojrzenie, kiedy tylko chciał, a ona nie goniła go wzrokiem.
RóŜnica niby drobna, ale znacząca. Fred był wyraźnie bardziej lękliwy i zaleŜny niŜ Mark. Jedną z
oznak jego trwoŜliwości było przerywanie kontaktu wzrokowego z innymi osobami, poprzez
odwracanie twarzy, dokładnie tak, jak robił to w wieku kiedy chciał uniknąć badawczego
spojrzenia matki. Natomiast Mark patrzył ludziom prosto w oczy; kiedy chciał zerwać z nimi
kontakt wzrokowy, po prostu unosił głowę nieco do góry i ze zwycięskim uśmiechem odchylał ją
trochę na bok.
Bliźniaków i ich matkę obserwowano tak dokładnie jako uczestników badań prowadzonych przez
Daniela Sterna, psychiatrę pracującego wówczas na wydziale medycyny Uniwersytetu Cornell7.
Sterna fascynują drobne, często powtarzające się kontakty między rodzicem a dzieckiem; jest
przekonany, Ŝe w takich właśnie intymnych momentach kształtują się podwaliny Ŝycia
emocjonalnego. NajwaŜniejsze z nich są te, w których dziecko przekonuje się, Ŝe jego emocje
spotykają się z empatią, są akceptowane i odwzajemniane w procesie, który Stern nazywa
dostrojeniem się. Matka bliźniaków była dostrojona do Marka, ale nie potrafiła zespolić się
emocjonalnie z Fredem. Stern twierdzi, Ŝe niezliczone chwile dostrojenia się albo niedostrojenia
rodziców i dziecka kształtują oczekiwania emocjonalne, które jako dorosła juŜ osoba wnosi ono do
swych bliskich związków z innymi, i Ŝe mają one duŜo większy wpływ na jego późniejsze
postępowanie niŜ najbardziej dramatyczne wydarzenia z dzieciństwa.
Dostrojenie się dokonuje się bez słów, wyznaczając rytm związku między rodzicem a dzieckiem.
Stern badał to z precyzją mikroskopu, nagrywając na kasetach magnetowidowych całe godziny
spędzane przez matki z niemowlętami. Stwierdził, Ŝe poprzez dostrojenie się matki dają swym
dzieciom znać, Ŝe wiedzą, co one czują. Niemowlę piszczy, na przykład, z zachwytu, a matka
umacnia jego zachwyt, obejmując je czule, głaszcząc albo dostosowując ton swego głosu do jego
piszczenia. Dziecko potrząsa grzechotką, a matka kołysze się w odpowiedzi na to. W takiej
interakcji komunikatem utwierdzającym dziecko w tym, co robi, jest mniejsze lub większe
dostosowanie się matki do poziomu jego ekscytacji. Takie drobne przypadki dostrojenia się dają
niemowlęciu budzące otuchę poczucie połączenia emocjonalnego. Stern stwierdza, Ŝe matki
zaangaŜowane we wzajemne oddziaływanie przesyłają niemowlętom takie sygnały, co minuta.
Dostrojenie się jest czymś zasadniczo róŜnym od naśladowania. „Jeśli po prostu naśladuje się
niemowlę - powiedział mi Stern - to pokazuje się tylko tyle, Ŝe wie się, co ono zrobiło, a nie jak się
ono czuło. Aby wiedziało ono, Ŝe masz pojęcie o tym, co czuje, musisz w inny sposób odegrać jego
uczucia. Wtedy wie, Ŝe je rozumiesz.”
W Ŝyciu człowieka dorosłego najbliŜsze chyba temu intymnemu dostrojeniu się matki i dziecka są
stosunki seksualne. Kochanie się - pisze Stern - „obejmuje wyczuwanie subiektywnych doznań i
stanów drugiej osoby: odczuwanie tego samego poŜądania, tych samych zamiarów i stanów
równocześnie zmieniającego się pobudzenia”, przy czym oboje kochankowie odpowiadają na
swoje wzajemne zachowania tak harmonijnie, Ŝe daje to kaŜdemu z nich poczucie głębokiego
zrozumienia u drugiej strony i bliskiego z nią kontaktu8. Stosunek seksualny jest w swej
najdoskonalszej postaci aktem obopólnej empatii; w najgorszej nie wykazuje najmniejszego jej
śladu.
7 Daniel Stern, The Interpersonal World of the Infant, New York: Basic Books, 1987, s. 30.
8 TamŜe.
90
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
Koszty niedostrojenia się
Stern utrzymuje, Ŝe w wyniku często powtarzających się sytuacji dostrojenia się rodziców do
niemowlęcia zaczyna się u niego wykształcać poczucie tego, Ŝe inne osoby dzielą z nim jego
uczucia. Poczucie to zdaje się powstawać około ósmego miesiąca Ŝycia, kiedy niemowlęta
zaczynają uświadamiać sobie, Ŝe są osobnymi istotami, i rozwija się poprzez zaŜyłe więzi z
rodzicami w późniejszym okresie Ŝycia. Niedostrojenie się do jego emocji jest dla dziecka bardzo
przygnębiające. W jednym z eksperymentów Stern poprosił matki, aby zamiast dostrajać się do
dzieci, celowo reagowały na ich zachowania nadmiernym albo zbyt słabym okazywaniem swoich
uczuć; dzieci odpowiadały na to natychmiastową konsternacją i przygnębieniem.
PrzedłuŜający się brak dostrojenia matki do dziecka wywiera na nie bardzo negatywny wpływ
emocjonalny. Jeśli stale wykazuje ona brak empatii z emocjami dziecka - radościami, łzami,
potrzebą przytulenia czy pieszczenia - to zaczyna ono unikać wyraŜania, a być moŜe równieŜ
odczuwania tych emocji. W ten sposób zaczynają prawdopodobnie znikać z repertuaru
emocjonalnego dziecka zarezerwowanych dla stosunków intymnych całe gamy emocji,
szczególnie jeśli zniechęca się je otwarcie bądź pośrednio do ich okazywania.
Z tego samego powodu dzieci mogą zacząć preferować poŜałowania godne emocje, w zaleŜności
od tego, jakie ich nastroje odwzajemniają rodzice. Nawet niemowlakom „udziela się” nastrój
innych osób. Trzymiesięczne dzieci ogarniętych depresją matek odzwierciedlały ich nastroje. W
zabawie okazywały duŜo więcej złości i smutku, a mniej spontanicznej ciekawości i
zainteresowania niŜ niemowlęta, których matki nie znajdowały się w depresji.9
Jedna z matek, które poddał badaniom Stern, reagowała stale na poziom oŜywienia swego dziecka
stępioną wraŜliwością i w rezultacie nauczyło się ono bierności. „Niemowlę traktowane w ten
sposób uczy się, Ŝe: Kiedy coś mnie ekscytuje, to nie potrafię wprawić mojej matki w podobną
ekscytację, a zatem równie dobrze mogę w ogóle nie próbować tego robić”, twierdzi Stern. Jest
jednak nadzieja, którą dają związki „naprawcze”. „Związki z innymi osobami - na przykład z
przyjaciółmi czy krewnymi albo nawiązywane podczas psychoterapii - stale przekształcają nasz
roboczy model stosunków międzyludzkich. Nierównowagę w jednym punkcie moŜna naprawić
później; jest to stały, trwający przez całe Ŝycie proces”.
Wiele teorii psychoanalitycznych ujmuje związek między pacjentem a terapeutą w taki właśnie
sposób, jako emocjonalną korektę, „naprawcze” przeŜycie dostrojenia się. Niektórzy teoretycy
psychoanalizy uŜywają na określenie ukazywanego przez terapeutę stanu ducha jego pacjenta
terminu odzwierciedlenie, który oddaje to, co matka przekazuje swemu dziecku w okresie
niemowlęcym. Emocjonalne zestrojenie się dokonuje się poza sferą świadomości, aczkolwiek
pacjent moŜe doznawać błogiego uczucia akceptacji i zrozumienia.
Ponoszone przez całe Ŝycie emocjonalne koszta braku dostrojenia się rodziców do dziecka mogą
być bardzo duŜe, i to nie tylko dla niego. Badania przestępców, którzy popełnili najbardziej
okrutne i przeraŜające zbrodnie, wykazały, Ŝe jedyną cechą, która róŜni lata ich wczesnej młodości
od tego samego okresu Ŝycia innych kryminalistów, jest to, Ŝe przerzucano ich z jednej rodziny
zastępczej do drugiej albo Ŝe wychowywali się w sierocińcach. Historie ich Ŝycia zdają się
świadczyć o emocjonalnym zaniedbaniu i braku okazji do dostrojenia się do innych osób.10
Aczkolwiek zaniedbanie emocjonalne zdaje się tłumić empatię, to konsekwencje intensywnej,
trwałej przemocy emocjonalnej, w tym okrutnych, sadystycznych gróźb, upokorzeń i zwykłej
podłości, bywają paradoksalne. Dzieci, które padły ofiarą takiej przemocy, stają się niekiedy
nadzwyczaj czułe na emocje osób ze swego otoczenia, a ich reakcje przypominają
charakterystyczne dla wstrząsu pourazowego przewraŜliwienie na sygnały świadczące o
9 Przygnębione niemowlęta opisane są w: Jeffrey Pickens, Tiffany Field, „Facial Expressivity in Infants of Depressed Mothers”, Developmental Psychology 29, 6 (1993).
10 Studium dzieciństwa sprawców okrutnych gwałtów przeprowadził Robert Prentky, psycholog z Filadelfii.
91
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
zagroŜeniu. Takie obsesyjne zaabsorbowanie uczuciami innych jest typowe dla osób, które w
dzieciństwie były psychicznie maltretowane. W wieku dojrzałym cierpią one na gwałtowne
wzloty i upadki emocjonalne, które czasami diagnozowane są jako „zaburzenia osobowości z
pogranicza”. Wiele z tych osób obdarzonych jest zdolnością wyczuwania tego, co czują ludzie
znajdujący się wokół nich, i często zdarza się, Ŝe informują one, iŜ w dzieciństwie były
emocjonalnie wykorzystywane.11
Neurologia empatii
Jak często zdarza się w neurologii, wśród pierwszych sygnałów wskazujących na to, Ŝe podstaw
empatii naleŜy szukać w funkcjonowaniu mózgu, znalazły się doniesienia o dziwacznych
przypadkach. W 1975 roku przedstawiono kilka przypadków pacjentów, u których pewne
uszkodzenie prawego płata czołowego doprowadziło do dziwnego braku: OtóŜ nie potrafili
zrozumieć komunikatu emocjonalnego przekazywanego poprzez ton głosu mówiącej osoby,
mimo Ŝe doskonale rozumieli jej słowa. Słowo „Dziękuję” wypowiedziane sarkastycznym tonem,
z wdzięcznością oraz ze złością miało dla nich zawsze to samo, neutralne znaczenie. Dla odmiany
biuletyn z 1979 roku opisuje pacjentów z uszkodzeniami innych części prawej półkuli, w których
percepcji emocjonalnej istniała inna luka. Pacjenci ci nie potrafili wyraŜać swoich uczuć tonem
głosu ani gestami. Wiedzieli, co czują, ale po prostu nie umieli tego przekazać. Wielu autorów
zauwaŜa, Ŝe wszystkie te rejony kory mózgowej są silnie połączone z układem limbicznym.
Badania te zostały dokładnie omówione w artykule na temat biologii empatii pióra Lesliego
Brothersa, psychiatry z Kalifornijskiego Instytutu Technologii, który na ich podstawie
sformułował interesujące wnioski.12 Przedstawiając zarówno odkrycia neurologii, jak i wyniki
badań porównawczych prowadzonych na zwierzętach, Brothers wskazuje na kluczową rolę ciała
migdałowatego i jego połączeń z okolicą asocjacyjną kory wzrokowej w leŜących u podłoŜa
empatii układach powiązań nerwowych.
Znaczna część dotyczących tego zagadnienia odkryć pochodzi z badań na zwierzętach, zwłaszcza
na naczelnych. To, Ŝe małpy okazują empatię - albo, jak woli mówić Brothers, umiejętność
„komunikacji emocjonalnej” - jasno wynika nie tylko z anegdotycznych opowieści, ale równieŜ
takich oto badań: nauczono rezusy bać się pewnego tonu, odgrywając go i jednocześnie aplikując
im wstrząs elektryczny. Potem nauczyły się unikać elektrowstrząsu poprzez naciśnięcie dźwigni
za kaŜdym razem, kiedy usłyszały przejmujący je lękiem ton. Następnie pary tych małp
umieszczono w osobnych klatkach, a jedynym środkiem komunikacji między nimi był zamknięty
obwód telewizyjny, który kaŜdej małpie z pary pozwalał widzieć twarz drugiej. Potem pierwsza
małpa, ale nie druga, słyszała napełniający ją przeraŜeniem ton, co wywoływało grymas strachu
na jej twarzy. W tym momencie druga, widząc trwogę na twarzy pierwszej, naciskała dźwignię,
która zapobiegała doznaniu wstrząsu, co było aktem empatii, jeśli nie altruizmu.
Po ustaleniu, Ŝe naczelne naprawdę odczytują emocje swych towarzyszy z wyrazu ich twarzy,
badacze wprowadzili łagodnie do mózgów małp długie, cienko zakończone elektrody. Elektrody
te pozwalały zarejestrować aktywność poszczególnych, pojedynczych neuronów. Te z nich, które
tkwiły w korze wzrokowej i ciele migdałowatym, pokazywały, Ŝe gdy jedna małpa ujrzała twarz
drugiej, informacja o tym prowadziła do uaktywnienia neuronu najpierw w korze wzrokowej, a
później w ciele migdałowatym. Jest to, oczywiście, typowa droga pobudzającej emocjonalnie
informacji. Zaskakujące w wynikach badań jest to, Ŝe pozwoliły one równieŜ na identyfikację w
korze wzrokowej neuronów, które zdają się uaktywniać jedynie w reakcji na specyficzne miny czy
gesty, takie jak groźne otwarcie paszczy, grymas strachu czy wyraŜające uległość przykucnięcie.
Neurony te róŜnią się od innych w tej samej okolicy, które rozpoznają znane twarze. Oznaczałoby
11 ”Giftedness and Psychological Abuse in Borderline Personality Disorder: Their Relevance to Genesis and Treatment”, Journal of Personality Disorders 6 (1992).
12 Leslie Brothers, „A Biological Perspective on Empathy”, American Journal of Psychiatry 146, 1 (1989).
92
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
to, Ŝe mózg jest od samego początku zaprogramowany na reagowanie na specyficzne oznaki
emocji, czyli Ŝe empatia jest uwarunkowana biologicznie.
Innego rodzaju dowodów na kluczową rolę drogi nerwowej prowadzącej od kory do ciała
migdałowatego dostarczają - twierdzi Brothers - badania, w których Ŝyjącym na wolności dzikim
małpom przecinano po ich schwytaniu połączenia między korą i ciałem migdałowatym. Po
wypuszczeniu małpy te potrafiły poradzić sobie ze zwykłymi zadaniami, takimi jak zdobywanie
poŜywienia i wspinanie się na drzewa, ale zatraciły zupełnie zdolność odpowiedniego
reagowania emocjonalnego na inne osobniki w stadzie. Nawet jeśli któraś z ich towarzyszek
zbliŜyła się do nich w przyjaznych zamiarach, te nieszczęsne zwierzęta uciekały i ostatecznie
zaczynały Ŝyć samotnie, unikając kontaktów ze swym stadem.
Te same okolice kory, w których koncentrują się reagujące na poszczególne emocje neurony, są
jednocześnie - zauwaŜa Brothers - tymi, które są najsilniej połączone z ciałem migdałowatym;
odczytywanie emocji angaŜuje połączenia między korą a ciałem migdałowatym, które odgrywają
kluczową rolę w przygotowaniu odpowiednich reakcji. „Wartość takiego układu dla przetrwania
naczelnych jest oczywista - pisze Brothers. - SpostrzeŜenie zbliŜającego się innego osobnika
powinno uruchomić specyficzny schemat [reakcji fizjologicznej] i bardzo szybko dostosować
zachowanie do jego zamiaru, którym moŜe być ugryzienie, spokojne zabiegi pielęgnacyjne albo
kopulacja.”13
O podobnym podłoŜu fizjologicznym empatii u nas, ludzi, zdają się świadczyć badania
psychologa z Uniwersytetu Kalifornijskiego z siedzibą w Berkeley, Roberta Levensona, nad
małŜeństwami, w których jedno z małŜonków starało się odgadnąć, co czuje drugie podczas
gorącej dyskusji.14 Jego metoda jest prosta: podczas rozmowy o jakichś kłopotliwych sprawach jak przywołać do porządku dzieci, jak i na co kaŜde z partnerów wydaje pieniądze i tak dalej nagrywa się oboje na taśmie wideo i mierzy ich reakcje fizjologiczne. Potem kaŜde z małŜonków
ogląda taśmę i mówi, co czuło w poszczególnych momentach. Następnie ogląda taśmę po raz
drugi, starając się tym razem odczytać uczucia drugiej strony.
Największa zgodność empatii występowała u tych męŜów i Ŝon, których własne reakcje fizjologiczne
biegły tym samym torem, co oglądane przez nich reakcje ich partnerów. To znaczy, kiedy ich partner
reagował zwiększonym wydzielaniem potu, oni teŜ bardziej się pocili, kiedy spadała liczba
uderzeń serca małŜonka, zwalniał się równieŜ rytm pracy ich serca. Mówiąc krótko, ich ciała
naśladowały fizjologiczne reakcje małŜonków w poszczególnych momentach. Jeśli jednak,
oglądając kasetę, małŜonkowie powtarzali tylko swoje własne zachowania podczas sfilmowanej
rozmowy, to bardzo słabo radzili sobie z odgadywaniem tego, co czuł wtedy partner. Empatia
występowała tylko wtedy, kiedy istniała zgodność między ich reakcjami fizjologicznymi.
Sugeruje to, Ŝe kiedy mózg emocjonalny zmusza ciało do silnej reakcji - do wybuchu złości,
powiedzmy - to nie jesteśmy w ogóle zdolni do empatii albo w najlepszym razie jest ona
niewielka. Empatia wymaga pewnego spokoju i odpowiedniej wraŜliwości, tak aby nasz mózg
emocjonalny mógł odbierać i naśladować subtelne sygnały o tym, co czuje inna osoba.
Empatia i etyka korzenie altruizmu
„Nigdy nie posyłaj [kogoś], Ŝeby się dowiedzieć, komu bije dzwon; bije on tobie” to jedno z
najbardziej znanych zdań w literaturze angielskiej. Opinia Johna Donne’a ukazuje sedno związku
pomiędzy empatią a troską: ból innej osoby jest naszym własnym bólem. Dzielić z kimś jego
uczucia znaczy przejmować się jego troskami. W tym sensie przeciwieństwem empatii jest
antypatia. Postawa empatyczna dochodzi stale do głosu w osądach moralnych, poniewaŜ
dylematy moralne powstają wtedy, kiedy bierze się pod uwagę osobę potencjalnej ofiary naszych
13 TamŜe, s. 16.
14 Fizjologia empatii: Robert Levenson, Anna Ruef, „Empathy: A Physiological Substrate”, Journal of Personality and Social Psychology 63, 2 (1992).
93
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
decyzji: Czy powinienem skłamać, aby nie zranić uczuć przyjaciela? Czy powinienem dotrzymać
obietnicy i odwiedzić chorego przyjaciela, czy teŜ przyjąć w ostatniej chwili zaproszenie na
przyjęcie?
Kiedy nie powinno się odłączać aparatury podtrzymującej Ŝycie osoby, która bez tej pomocy
zmarłaby? Te problemy moralne przedstawia badacz empatii, Martin Hoffman, który twierdzi, Ŝe
korzenie moralności tkwią w empatii, poniewaŜ tym, co popycha nas do pomagania innym
ludziom, jest „empatyzowanie” z potencjalnymi ofiarami - osobami pogrąŜonymi w bólu, ludźmi,
którym coś odebrano, którzy coś stracili albo którym zagraŜa niebezpieczeństwo.15 Hoffman
stawia hipotezę, Ŝe oprócz tego bezpośredniego związku między empatią a altruizmem w
osobistych kontaktach, zdolność empatii - stawiania się na miejscu innej osoby - skłania nas do
przestrzegania pewnych zasad moralnych.
Hoffman dostrzega naturalny rozwój empatii od wczesnego dzieciństwa po okres dorastania. Jak
się przekonaliśmy, jednoroczne dziecko czuje niepokój, kiedy widzi, Ŝe inne przewraca się i
zaczyna płakać; jego reakcja jest tak silna i natychmiastowa, Ŝe wkłada kciuk do buzi i kładzie
głowę na kolanach matki, jakby to ono się zraniło. Po ukończeniu roku, kiedy zaczynają zdawać
sobie sprawę, Ŝe są inne od pozostałych osób, dzieci zaczynają aktywnie próbować uspokajać
płaczących, dając im na przykład swoje pluszowe misie. JuŜ w wieku dwóch lat zaczynają
uświadamiać sobie, Ŝe uczucia innych osób róŜnią się od ich własnych, a zatem stają się bardziej
wraŜliwe na sygnały ujawniające to, co czują inni; w tym okresie mogą juŜ na przykład
zorientować się, Ŝe najlepszym sposobem dopomoŜenia innemu dziecku i ukojenia łez bez
uraŜania jego dumy jest niezwracanie na to nadmiernej uwagi.
W późnym dzieciństwie, kiedy jesteśmy zdolni dostrzec niedolę nie tylko w sytuacjach, z którymi
stykamy się bezpośrednio, i zrozumieć, Ŝe czyjaś sytuacja albo warunki, w jakich Ŝyje, mogą być
stałym źródłem niedoli, empatia osiąga najwyŜszy poziom. W tym okresie dzieci mogą litować się
nad losem całych grup ludzi, takich jak biedacy, uciemięŜeni czy wyrzuceni poza nawias Ŝycia
społecznego. Zrozumienie to moŜe umocnić w okresie dojrzewania przekonania moralne, które
koncentrują się na chęci ulŜenia takim osobom w niedoli czy na chęci walki ze spotykającą ich
niesprawiedliwością.
Empatia leŜy u podłoŜa róŜnych aspektów ocen i działań moralnych. Jednym z takich aspektów
jest „gniew empatyczny”, który John Stuart Mill opisuje jako „naturalne uczucie odwetu [...]
wywoływane przez intelekt i współczucie odnoszące się do [...] tych krzywd, które ranią nas przez
to, Ŝe ranią innych”. Uczucie to określił Mill mianem „straŜnika sprawiedliwości”. Innym
przypadkiem, w którym empatia prowadzi do podjęcia działania moralnego, jest sytuacja, w
której postronny obserwator wkracza do akcji w obronie ofiary, przy czym badania wskazują, Ŝe
im większą empatię czuje ów obserwator do ofiary, tym większe jest prawdopodobieństwo jego
interwencji. Istnieją równieŜ pewne dowody na to, Ŝe poziom odczuwanej przez nas empatii
zabarwia nasze oceny moralne. Prowadzone w Niemczech i Stanach Zjednoczonych badania
wykazały, Ŝe im więcej empatii wykazujemy, tym bardziej cenimy zasadę moralną, zgodnie z
którą wszelkie zasoby powinny być rozdzielane między ludzi według ich potrzeb.16
śycie bez empatii: umysł pedofila, moralność psychopaty
Eric Eckardt zamieszany był w nikczemne przestępstwo. Będąc ochroniarzem łyŜwiarki Tonyi
Harding, wynajął zbirów, którzy napadli na Nancy Kerrigan, główną rywalkę Harding do złotego
medalu w łyŜwiarstwie figurowym kobiet na olimpiadzie zimowej w 1994 roku. PowaŜnie
zranione kolano uniemoŜliwiło napadniętej łyŜwiarce trening przez kilka miesięcy przed
15 Martin L. Hoffman, „Empathy, Social Cognition, and Moral Action”, w: W. Kurtines, J. Gerwitz (red.), Moral Behavior and Development: Advances in Theory, Research,
and Applications, New York: John Wiley and Sons, 1984.
16 Studium związków pomiędzy empatią i etyką przeprowadza Hoffman, „Empathy, Social Cognition, and Moral Action”.
94
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
igrzyskami. Kiedy jednak Eckardt zobaczył w telewizji płaczącą Kerrigan, poczuł nagłe wyrzuty
sumienia i podzielił się swym sekretem z przyjacielem, co zapoczątkowało ciąg zdarzeń, który
doprowadził w końcu do aresztowania napastników. Taka bywa siła empatii.
Jednak, co jest tragiczne w skutkach, empatii z reguły brakuje tym, którzy popełniają najbardziej
podłe przestępstwa. Wspólną dla gwałcicieli, pedofilów i wielu osób stosujących przemoc wobec
swych własnych dzieci wadą psychiczną jest niemoŜność odczuwania empatii. Ich niezdolność do
wczucia się w skórę ofiary i przeŜywania jej bólu pozwala im na samookłamywanie się, które
zachęca ich do popełniania przestępstw. U gwałcicieli do takich kłamstw naleŜą: „Tak naprawdę
to kobiety chcą być gwałcone” albo: „Skoro ona się opiera, to tylko świadczy, Ŝe udaje”; u osób
napastujących dzieci: „Ja nie czynię temu dziecku Ŝadnej krzywdy, po prostu okazuję mu miłość”
albo: „To tylko inna postać uczucia”; u rodziców znęcających się nad dziećmi: „To tylko surowa
dyscyplina”. Zdaniem terapeutów osoby leczone z podobnych zaburzeń takimi właśnie
twierdzeniami samousprawiedliwiają popełnione brutalne czyny.
Wypieranie empatii jest prawie zawsze częścią cyklu emocjonalnego prowadzącego do okrutnych
zachowań. Weźmy typowy ciąg emocji, który prowadzi do przestępstw na tle seksualnym, takich
jak uwodzenie dzieci.17 Cykl ten zaczyna się od tego, Ŝe pedofil czuje się wytrącony z równowagi i
zły, przygnębiony i samotny. Uczucia te moŜe wywołać, powiedzmy, obejrzenie w telewizji
szczęśliwych par, co zwiększa dotkliwość przygnębienie z powodu samotności. Wtedy pedofil
szuka pocieszenia w ulubionych fantazjach, których tematem jest z reguły przyjaźń z dzieckiem.
Fantazje przybierają charakter seksualny i kończą się masturbacją. Przynosi to tymczasową ulgę i
łagodzi smutek, ale trwa krótko; przygnębienie i poczucie osamotnienia wracają z jeszcze większą
siłą. Pedofil zaczyna wówczas myśleć o zrealizowaniu swych fantazji erotycznych, przywołując
samousprawiedliwienia w rodzaju: „W rzeczywistości, jeśli nie sprawiam dziecku bólu, to nie
wyrządzam mu Ŝadnej krzywdy” i „Gdyby dziecko naprawdę nie chciało się ze mną kochać, to
mogłoby to przerwać.”
W tym momencie pedofil postrzega dziecko przez soczewkę swej zboczonej fantazji erotycznej,
nie zastanawiając się, co prawdziwe dziecko czułoby w tej sytuacji. Ta emocjonalna obojętność i
oderwanie od rzeczywistości charakteryzują wszystkie jego dalsze poczynania, od obmyślenia
planu znalezienia się z dzieckiem sam na sam, poprzez szczegółowe przećwiczenie w myślach
tego, co będzie potem, aŜ po zrealizowanie planu. Wszystko to odbywa się tak, jak gdyby dziecko
nie miało Ŝadnych uczuć; pedofil nakłada nań swe projekcje chętnego do zabaw erotycznych
dziecka ze swych fantazji. Jego uczucia - niechęć, strach, odraza - nie są brane pod uwagę i
rejestrowane. Gdyby były, to „zniszczyłoby” to pedofilowi całą przyjemność.
Ten zupełny brak empatii, zdolności wczucia się w sytuację ofiar jest jednym z głównych
punktów, na których koncentrują się opracowywane obecnie metody leczenia pedofilów i innych
osób popełniających przestępstwa na tle seksualnym. W jednym ze stwarzających największe
nadzieje programów terapii przestępcy czytają wyciskające łzy z oczu opisy takich czynów,
przedstawionych z punktu widzenia ofiary. Oglądają teŜ zarejestrowane na taśmach
magnetowidowych pełne szlochu i wzburzenia opowieści ofiar o tym, co czuły, będąc
napastowane i wykorzystywane seksualnie. Następnie przestępcy poddani tej terapii opisują swe
własne czyny z punktu widzenia swych ofiar, wyobraŜając sobie, co one wówczas czuły.
Odczytują później te opisy przed grupą terapeutyczną i starają się odpowiadać na pytania
dotyczące tych przestępstw, zadawane z punktu widzenia ich ofiar. Na koniec przestępca
odgrywa całą sytuację, ale tym razem on występuje w roli ofiary.
William Pithers, psycholog z więzienia w stanie Vermont, który stworzył omawianą terapię,
powiedział mi: „Empatia dla ofiary zmienia postrzeganie tak, Ŝe zaprzeczenie faktowi sprawiania
17 O cyklu emocjonalnym, którego kulminacją są przestępstwa na tle seksualnym, pisałem w „The New York Times” z 14 kwietnia 1992 roku. Źródłem, z którego
czerpałem wiedzę na ten temat, były rozmowy z Williamem Pithersem, psychologiem z Zarządu Więzień w Vermont.
95
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
bólu staje się trudne nawet w fantazji”. Wzmacnia to motywację owych męŜczyzn do
przeciwstawienia się swym perwersyjnym popędom seksualnym. Przestępcy, którzy przeszli ten
program leczenia w więzieniu, popełniają po wyjściu na wolność o połowę mniej przestępstw na
tle seksualnym od tych, którzy nie zostali poddani terapii. Bez owej początkowej, pobudzonej
empatią motywacji cała reszta terapii nie zdałaby się na nic.
ChociaŜ istnieje pewna niewielka nadzieja na wzbudzenie uczucia empatii u takich przestępców
jak uwodziciele dzieci, to jest ona zupełnie znikoma u innego typu przestępców - psychopatów
(określanych ostatnio w psychiatrii mianem socjopatów). Psychopaci znani są z tego, Ŝe są zarówno
czarujący, jak i zupełnie pozbawieni litości i nie odczuwają najmniejszych wyrzutów sumienia po
popełnieniu najbardziej odraŜających zbrodni. Psychopatia, niezdolność do odczuwania empatii
czy najmniejszego choćby współczucia, jest jednym z najbardziej kłopotliwych defektów
emocjonalnych. Zasadniczą przyczyną chłodu psychopaty zdaje się być niezdolność do
jakichkolwiek, oprócz najpłytszych, połączeń emocjonalnych. Najokrutniejsi zbrodniarze, tacy jak
sadystyczni wielokrotni zabójcy, którzy rozkoszują się cierpieniami swych ofiar przed śmiercią,
stanowią niejako kwintesencję psychopatii.18
Psychopaci są równieŜ zręcznymi kłamcami - kłamią jak z nut, Ŝeby dostać to, na czym im zaleŜy.
Z takim samym cynizmem manipulują emocjami swoich ofiar. Przyjrzyjmy się zachowaniu
niejakiego Faro, siedemnastoletniego członka jednego z młodzieŜowych gangów w Los Angeles,
który postrzeliwszy z przejeŜdŜającego samochodu kobietę z małym dzieckiem, doprowadził do
trwałego kalectwa obojga. Opisując ten incydent, wykazywał więcej dumy niŜ wyrzutów
sumienia. Jadąc samochodem z Leonem Bingiem, który pisał ksiąŜkę o działających w Los
Angeles gangach Grips i Bloods, Faro chce się popisać. Mówi Bingowi, Ŝe zaraz „będzie
świrował”, patrząc na „tych dwóch frajerów” w samochodzie obok. Bing tak oto relacjonuje tę
sytuację:
Kierowca, czując, Ŝe ktoś patrzy na niego, odwraca głowę. Jego oczy napotykają wzrok Faro i
rozszerzają się na chwilę. Potem odwraca spojrzenie, patrzy na dół, w drugą stronę. I jest dla
mnie zupełnie jasne, Ŝe tym, co dostrzegłem w jego oczach, był strach.
Potem Faro demonstruje, w jaki sposób spojrzał na tamtego kierowcę, Bing zaś pisze:
Patrzy prosto na mnie, a w jego twarzy wszystko przeobraŜa się i zmienia, jak gdyby na
jakimś zdjęciu trikowym. Jest to twarz z koszmarów sennych; jej widok przyprawia
człowieka o drŜenie. Jej wyraz mówi ci, Ŝe jeśli odwzajemnisz mu to spojrzenie, jeśli rzucisz
wyzwanie temu dzieciakowi, to lepiej byłoby dla ciebie, gdybyś potrafił się bronić. Jego
wzrok mówi, Ŝe nie dba o nic, ani o twoje Ŝycie, ani o swoje.19
Oczywiście przestępstwo moŜna wyjaśnić na wiele róŜnych sposobów, które nie odwołują się do
podstaw biologicznych. MoŜna tłumaczyć, Ŝe pewien rodzaj wynaturzonej umiejętności
emocjonalnej - zastraszanie i onieśmielanie innych osób - ma duŜe znaczenie dla przetrwania
jednostki w dzielnicach, gdzie przemoc i przestępstwo są na porządku dziennym. Takie samo
znaczenie moŜe mieć wejście na drogę przestępczą. Wówczas zbyt duŜa empatia byłaby
szkodliwa dla jednostki. Prawdę powiedziawszy, oportunistyczne wyzbycie się empatii jest
„zaletą” w wielu rolach Ŝyciowych, od „złego gliny” począwszy, a na brnącym po trupach do celu
właścicielu czy szefie przedsiębiorstwa skończywszy. Na przykład męŜczyźni, którzy torturowali
więźniów w państwach totalitarnych, opisują, jak uczyli się nie dopuszczać do swej świadomości
uczuć ofiar, aby dobrze wykonywać swoją „pracę”. Manipulować uczuciami moŜna na wiele
sposobów.
18 Naturę psychopatii przedstawia bardziej szczegółowo artykuł, który zamieściłem w „The New York Times” 7 lipca 1987 roku. Znaczna część tego, o czym tutaj
piszę, opiera się na pracach Roberta Hare, psychologa z Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej, eksperta w dziedzinie psychopatii.
19 Leon Bing, Do or Die, New York: Harper Collins, 1991.
96
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
Jedna z bardziej ponurych postaci, w jakich moŜe przejawiać się ów brak empatii, została
przypadkowo odkryta w trakcie badań nad maltretującymi swe Ŝony męŜami. Badania te
ujawniły pewną fizjologiczną anomalię występującą u wielu spośród najbardziej brutalnych
męŜów, którzy regularnie bili swe Ŝony albo grozili im noŜami czy pistoletami. OtóŜ nie robili oni
tego w porywach gwałtownej wściekłości, ale raczej z chłodnym wyrachowaniem.20 Anomalia ta
pojawia się w chwilach, gdy ich złość osiąga najwyŜszy poziom - rytm pracy ich serca, zamiast
wzrastać, co normalnie dzieje się w chwilach największej wściekłości, spada. Oznacza to, Ŝe
fizjologiczne uspokojenie wiąŜe się ze wzrastającą wojowniczością i napastliwością. Ich
gwałtowne czyny wydają się zatem wykalkulowanymi aktami terroryzmu, metodą trzymania Ŝon
w garści za pomocą wzbudzania u nich strachu.
Postępujący brutalnie, ale zachowujący przy tym zimny spokój męŜczyźni naleŜą do zupełnie
odmiennego gatunku niŜ większość bijących swe Ŝony przedstawicieli ich płci. Po pierwsze, są o
wiele bardziej skłonni do stosowania przemocy równieŜ poza domem, wdając się w bójki w
barach i prowadząc wojny ze współpracownikami i innymi członkami rodziny. Po drugie, w
odróŜnieniu od większości męŜczyzn, którzy posuwają się do rękoczynów pod wpływem
chwilowego impulsu, czując wściekłość z powodu odepchnięcia albo zazdrości, czy teŜ z obawy
przed porzuceniem, ci wyrachowani oprawcy zaczynają tłuc swe Ŝony bez Ŝadnego
zauwaŜalnego powodu, a kiedy raz zaczną, Ŝadne starania Ŝony, nawet rozpaczliwe próby
ucieczki, nie są w stanie powstrzymać ich przed znęcaniem się.
Niektórzy badacze zajmujący się psychopatycznymi przestępcami podejrzewają, Ŝe ich chłodne
manipulowanie innymi osobami, brak empatii i nieliczenie się z czyimiś uczuciami, mogą
niekiedy wynikać z jakiegoś uszkodzenia układu nerwowego.* Na moŜliwość istnienia
fizjologicznego podłoŜa psychopatii wskazują wyniki dwóch odrębnych rodzajów badań. Oba
zdają się świadczyć, Ŝe przyczyny tych zaburzeń tkwią w nieprawidłowym funkcjonowaniu dróg
nerwowych łączących mózg limbiczny z resztą mózgowia. W badaniach jednego rodzaju
mierzono fale mózgowe osób próbujących odcyfrować słowa z wymieszanych bezładnie liter.
Słowa te wyświetlano bardzo krótko, przez około jedną dziesiątą sekundy. Większość ludzi
reaguje na słowa nacechowane emocjonalnie, takie jak zabić, inaczej niŜ na słowa o neutralnym
zabarwieniu emocjonalnym, takie jak krzesło; potrafią one szybciej stwierdzić, czy słowo z
poprzestawianymi literami ma zabarwienie emocjonalne, a schemat ich fal mózgowych podczas
reakcji na takie słowa jest inny niŜ w wypadku postrzegania słów neutralnych. Jednak u
psychopatów nie stwierdzono Ŝadnej z tych reakcji: zapis ich fal mózgowych nie układa się w
inny schemat w reakcji na słowa nacechowane emocjonalnie, nie reagują teŜ na nie szybciej niŜ na
słowa o znaczeniu neutralnym, co nasuwa przypuszczenie, Ŝe istnieje jakaś przerwa w
połączeniach między rozpoznającymi słowa ośrodkami mowy znajdującymi się w korze
mózgowej a mózgiem limbicznym, który nadaje im znaczenie emocjonalne.
Robert Hare, psycholog z Uniwersytetu Prowincjonalnego Kolumbii Brytyjskiej, który prowadzi te
badania, uwaŜa, Ŝe psychopaci charakteryzują się słabym rozumieniem słów nacechowanych
emocjonalnie, co odzwierciedla ogólną płytkość ich emocji. Nieczułość psychopatów, uwaŜa Hare,
spowodowana jest częściowo innym schematem fizjologicznym (odkrył to we wcześniejszych
20 Nei1 S. Jacobson i in., „Affect, Verbal Content, and Psychophysiology in the Arguments of Couples With a Violent Husband”, Journal of Clinical and Consulting
Psychology (July 1994).
* Trzeba jednak przestrzec przed wyciąganiem pochopnych wniosków. Jeśli w niektórych rodzajach przestępczości wchodzą w grę jakieś uwarunkowania
biologiczne, takie jak uszkodzenie układu nerwowego w wypadku niezdolności do empatii, to nie znaczy to, Ŝe wszyscy przestępcy mają wady biologiczne albo Ŝe
istnieje jakiś biologiczny znacznik kryminogenności. Sprawy te są przedmiotem gorących polemik, ale wypada się zgodzić z tym, Ŝe nie ma takiego biologicznego
znacznika, a juŜ z całą pewności „genu przestępczości”. Nawet jeśli w pewnych przypadkach brak empatii ma podłoŜe biologiczne, to nie znaczy to, Ŝe wszyscy, u
których da się stwierdzić istnienie takiego podłoŜa, staną się przestępcami; większość z nich nie zejdzie na drogę przestępstwa. Brak empatii powinien być
rozpatrywany łącznie z wszystkimi innymi psychologicznymi, ekonomicznymi i społecznymi czynnikami, które składają się na wektor skierowany w stronę
przestępczości.
97
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
badaniach), który zdaje się świadczyć o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu ciała
migdałowatego i jego połączeń. OtóŜ psychopaci, którzy mają zostać poddani wstrząsowi
elektrycznemu, nie wykazują Ŝadnych oznak strachu, co jest normalną reakcją u ludzi
spodziewających się bólu.21 Hare twierdzi, Ŝe poniewaŜ perspektywa cierpienia nie wywołuje u
psychopatów fali niepokoju, nie przejmują się oni ewentualną karą czekającą ich w przyszłości za
róŜne postępki. A poniewaŜ sami nie odczuwają strachu, nie Ŝywią ani empatii, ani współczucia z
powodu strachu i cierpień swych ofiar.
21 Jednym z najnowszych opracowań potwierdzających spostrzeŜenie, Ŝe psychopaci nie czują najmniejszego lęku jest: Christopher Patrick i in., „Emotion in the
Criminal Psychopath: Fear Image Processing”, Journal of Abnormal Psychology 103 (1994).
98
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
Rozdział VIII
Sztuka współŜycia
JAK TO CZĘSTO ZDARZA SIĘ pięciolatkom mającym młodsze rodzeństwo, Len stracił
cierpliwość, kiedy jego dwuipółletni brat, Jay, po raz kolejny pomieszał klocki lego, którymi
wspólnie się bawili. Ogarnięty falą wściekłości, Len gryzie Jaya, który wybucha płaczem. Matka,
słysząc okrzyk bólu i płacz Jaya, wpada szybko do pokoju, łaje Lena i kaŜe mu odłoŜyć przedmiot
niezgody - klocki lego. Na to Len, który z pewnością uwaŜa, Ŝe jest to wielka niesprawiedliwość,
wybucha potokiem łez. Matka, nadal zła na niego, nie robi nic, Ŝeby go pocieszyć.
Ale oto Len otrzymuje pociechę z niespodziewanego źródła - Jay, mimo Ŝe został pokrzywdzony
pierwszy i to przez Lena, jest teraz tak przejęty jego łzami, Ŝe podejmuje starania, aby go
uspokoić. Scenka wygląda tak:1
- Len, nie płacz - nalega Jay. - Nie płacz.
Ale Len nadal płacze. PoniewaŜ jego bezpośrednia prośba nie przyniosła skutku, Jay zwraca się o
pomoc do matki:
- Mamo, Len płacze! Patrz, Len płacze. Widzisz? Len płacze.
Potem, zwracając się na powrót do Lena, Jay przybiera macierzyńską postawę i, głaszcząc
szlochającego brata, mówi uspokajającym tonem:
- No, Len, nie płacz juŜ. Mimo pocieszycielskich słów brata i głaskania, Len łka dalej. Jay obiera
więc inną taktykę i pomaga Lenowi wkładać z powrotem klocki do worka, mówiąc przy tym
przyjaźnie:
- Len. WłoŜę to za Lenniego, co?
Ale łzy ciekną dalej. Niezmordowany Jay próbuje jeszcze innej metody i stara się odwrócić uwagę
brata od klocków. Pokazując mu samochodzik, mówi:
- Tam jest człowiek w środku. Co to jest, Len ? Co to jest, Len ?
Len nie wykazuje Ŝadnego zainteresowania zabawką. Jest niepocieszony; jego płacz zdaje się nie
mieć końca. Tracąc cierpliwość, matka ucieka się do klasycznej, stosowanej przez rodziców
groźby:
- Chcesz, Ŝebym ci dała klapsa? - na co Len odpowiada niezdecydowanym: - Nieee.
- No więc przestań płakać - mówi stanowczo, choć z lekką irytacją matka. Len, z trudem
opanowując łkanie, zdobywa się na wykrztuszenie Ŝałosnych słów:
- Staram się.
Zachęca to Jaya do uŜycia ostatniego fortelu - naśladując stanowczy i rozkazujący głos matki,
mówi:
- Przestań płakać, Len. Dostaniesz klapsa w pupę!
Ten mikrodramat ukazuje niezwykłą sprawność emocjonalną, z jaką dwuipółletni zaledwie
maluch stara się pokierować emocjami innej osoby. W swych usilnych próbach uspokojenia i
pocieszenia brata Jay potrafi zastosować cała gamę metod, od zwykłej prośby, poprzez szukanie
1 Rozmowę między Jayem i Lenem przytaczają Judy Dunn i Jane Brown w: „Relationships, Talk About Feelings, and the Development of Affect Regulation in Early
Childhood” w: Judy Garber, Kenneth A. Dodge (red.), The Development of Emotion Regulation and Disregulation, Cambridge: Cambridge University Press, 1991.
Dramatyczne ozdobniki są moim dziełem.
99
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
sojusznika w matce (która wszakŜe nie udziela mu Ŝadnej pomocy), pocieszycielskie gesty,
ofiarowanie się z pomocą przy wykonaniu zadania, próbę odwrócenia uwagi od źródła smutku,
aŜ do gróźb i bezpośrednich poleceń. Jay bez wątpienia korzysta z arsenału środków, które
zastosowano wobec niego samego w podobnych chwilach. NiewaŜne. Liczy się to, Ŝe w tak
młodym wieku potrafi w razie konieczności zrobić z nich uŜytek.
Oczywiście, jak dobrze wiedzą wszyscy rodzice małych dzieci, pokaz empatii i starań pocieszenia
brata w wykonaniu Jaya nie jest w Ŝadnej mierze zjawiskiem powszechnym. Jest chyba równie
prawdopodobne, Ŝe dziecko w jego wieku potraktuje przygnębienie brata czy siostry jako okazję
do zemsty i zrobi, co będzie mogło, aby jeszcze wzmóc to przygnębienie. Tych samych
umiejętności, którymi wykazał się Jay, moŜna z równym powodzeniem uŜyć w celu draŜnienia
czy dręczenia rodzeństwa. Jednak nawet takie ich wykorzystywanie świadczy o wytworzeniu się
zdolności emocjonalnej o zasadniczym znaczeniu - zdolności do rozpoznawania uczuć innych
osób i zachowywania się w sposób kształtujący je dalej. Zdolność kierowania emocjami innych
osób jest istotą sztuki nawiązywania i utrzymywania stosunków towarzyskich i społecznych.
Po to, by zademonstrować taką zdolność do kontaktów interpersonalnych, maluchy muszą
najpierw osiągnąć pewien poziom samokontroli, muszą pojawić się u nich zaczątki zdolności
tłumienia złości i otrząsania się z przygnębienia, panowania nad impulsami i podnieceniem,
nawet jeśli zdolność ta często szwankuje. Dostrojenie się do innych wymaga niewielkiego choćby
spokoju wewnętrznego. Pierwsze, nieśmiałe jeszcze oznaki tej zdolności do panowania nad
swoimi emocjami pojawiają się mniej więcej w tym samym okresie: maluchy zaczynają przejawiać
zdolność czekania bez płaczu, argumentowania i przypochlebienia się zamiast brutalnego
stosowania siły w celu spełnienia ich zachcianki - nawet jeśli nie zawsze wybierają takie metody.
Jako alternatywa dla napadów złości wywoływanych chęcią uzyskania czegoś natychmiast
pojawia się, przynajmniej od czasu do czasu, cierpliwość. A w wieku dwóch lat pojawiają się
oznaki empatii; to właśnie empatia, podstawa współczucia, skłoniła Jaya do tak upartych prób
pocieszenia łkającego brata. A zatem umiejętność wpływania na emocje innych osób - wspaniała
sztuka współŜycia - wymaga opanowania dwóch innych umiejętności emocjonalnych: panowania
nad sobą i empatii.
Na tej podstawie tworzą się i rozwijają umiejętności obcowania z ludźmi. Są to owe umiejętności
społeczne, które stanowią o skuteczności w naszych stosunkach z innymi; braki w tej sferze
prowadzą do niedostosowania się do społeczeństwa albo powtarzających się niepowodzeń w
relacjach interpersonalnych. To właśnie brak tych umiejętności moŜe powodować, Ŝe osoby o
najwyŜszej inteligencji nie potrafią właściwie postępować w kontaktach z innymi, jawią się jako
ludzie aroganccy, przykrzy, nieznośni czy nieczuli. Owe umiejętności społeczne pozwalają nam
odpowiednio kształtować stosunki z innymi, mobilizować ich i inspirować, cieszyć się związkami
intymnymi, perswadować i wpływać na innych, sprawiać, Ŝe czują się w naszej obecności
swobodnie.
OkaŜ trochę emocji
Jedną z kluczowych umiejętności społecznych jest właściwe wyraŜanie swoich uczuć. Na
określenie przyjętych w danym społeczeństwie reguł ustalających jakie, kiedy i w jaki sposób jego
członkowie mogą wyraŜać emocje, Paul Ekman uŜywa terminu reguły okazywania uczuć. W tym
względzie istnieją olbrzymie róŜnice między poszczególnymi kulturami. Na przykład Ekman,
wraz ze współpracownikami, badał w Japonii wyraŜane mimiką twarzy reakcje studentów na film
przedstawiający straszny rytualny zabieg obrzezania młodych chłopców praktykowany przez
Aborygenów. Kiedy studenci oglądali te sceny w obecności kogoś cieszącego się powaŜaniem, na
ich twarzach widać było tylko śladowe reakcje. Kiedy jednak myśleli, Ŝe są sami (choć w
rzeczywistości byli filmowani ukrytą kamerą), ich twarze kurczyły się w grymasie udręki,
obrzydzenia i przeraŜenia.
100
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
Są róŜne podstawowe rodzaje reguł okazywania emocji.2 Jedną z nich jest wymóg minimalizowania,
którego przestrzegają Japończycy w obecności osoby cieszącej się powaŜaniem albo sprawującej
jakiś urząd. Do tej właśnie reguły stosowali się studenci skrywający swe emocje za maskami
pokerzystów. Inna określa, Ŝe w pewnych sytuacjach naleŜy przesadnie okazywać to, co się czuje,
poprzez potęgowanie środków wyraŜania emocji. Do takiego fortelu ucieka się sześcioletnia
dziewczynka, która biegnąc do matki ze skargą na draŜniącego się z nią starszego brata,
dramatycznie wykrzywia twarz. Jeszcze inna reguła nakazuje zastępowanie jednego uczucia innym.
Obowiązuje ona w niektórych kulturach azjatyckich, w których odmowę uwaŜa się za wielką
nieuprzejmość, i dlatego zamiast mówić „nie”, składa się (fałszywe) zapewnienia i obietnice. To,
w jaki sposób jednostka potrafi wykorzystać te metody oraz to, czy wie, kiedy się do nich uciec,
świadczy o jej inteligencji emocjonalnej.
Uczymy się tych reguł bardzo wcześnie, częściowo dzięki wyraźnym i szczegółowym instrukcjom
rodziców. Udzielamy dziecku lekcji reguł okazywania uczuć, kiedy mówimy, Ŝeby nie robiło
zawiedzionej miny, ale podziękowało z uśmiechem dziadkowi za okropny, ale wręczony w
najlepszych intencjach prezent urodzinowy. Jednak znacznie częściej edukacja przebiega drogą
wzorowania się: dzieci uczą się robić to, co widzą, Ŝe robią ich rodzice, rodzeństwo i tak dalej.
Emocje są więc zarówno środkiem przekazu, jak i samym przekazem. Jeśli rodzic, mówiąc
dziecku, Ŝe ma „uśmiechać się i powiedzieć dziękuję”, jest oschły, surowy i wymagający, jeśli
zamiast przekazać radę ciepłym szeptem, syczy dziecku do ucha - to jest bardziej
prawdopodobne, Ŝe lekcja ta będzie miała zupełnie odwrotny skutek i odpowie ono dziadkowi
szorstkim „Dziękuję”, marszcząc przy tym czoło. Oczywiście wraŜenie, jakie wywiera to na
dziadku, jest w kaŜdej z tych sytuacji inne: w pierwszym wypadku jest on szczęśliwy (choć
wprowadzony w błąd), w drugim uraŜony niespójnym wewnętrznie komunikatem, którego
elementy przeczą sobie nawzajem.
Manifestowanie swoich uczuć ma, rzecz jasna, bezpośredni wpływ na osobę, której je
komunikujemy. Regułę, której uczy się dziecko w opisanej wyŜej sytuacji, da się sformułować
mniej więcej tak: „Maskuj swoje prawdziwe uczucia, kiedy mogą one zranić kogoś, kogo kochasz;
wyraŜaj zamiast nich uczucia udawane, ale mniej raniące te osoby.” Takie reguły wyraŜania mocji
są czymś więcej niŜ tylko częścią leksykonu towarzyskiej poprawności, poniewaŜ decydują o tym,
jaki wpływ wywierają nasze uczucia na kogoś innego. Stosować się ściśle do tych reguł znaczy
mieć optymalny wpływ; nie przestrzegać ich w dostatecznym stopniu oznacza powodować
emocjonalne spustoszenie.
Mistrzami w okazywaniu emocji są oczywiście aktorzy; ich ekspresyjność wywołuje reakcje
publiczności. Niektórzy z nas są bez wątpienia urodzonymi aktorami. Jednak - częściowo dlatego,
Ŝe nauki o regułach okazywania uczuć, które pobieramy, są tak odmienne, jak odmienne są nasze
wzory - ludzie znacznie róŜnią się między sobą stopniem opanowania tej umiejętności.
2 Reguły okazywania emocji opisują Paul Ekman i Wallace Friesen w: Unmasking the Face, Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1975.
101
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
Ekspresyjność i zaraźliwość emocji
Było to na początku wojny wietnamskiej. Huraganowy ogień Vietcongu zmusił pluton
amerykańskich Ŝołnierzy do zapadnięcia pośród poletek ryŜowych. Nagle pojawiło się sześciu
mnichów buddyjskich, którzy zaczęli iść wzdłuŜ ziemnych ław oddzielających jedno poletko od
drugiego. Z absolutnym spokojem i w skupieniu mnisi szli wprost na linię ognia.
„Nie patrzyli w prawo, nie patrzyli w lewo. Szli wprost przed siebie - wspomina David Busch,
jeden z członków tego plutonu. - Było to naprawdę dziwne, bo nikt do nich nie strzelił. A kiedy
przeszli przez groblę, nagle straciłem cały zapał do walki. Czułem się, jak gdybym nie miał juŜ na
to Ŝadnej ochoty, przynajmniej tego dnia. Wszyscy musieli się tak czuć, bo wszyscy przestali
strzelać. Po prostu przestaliśmy walczyć.”3
Siła oddziaływania spokoju odwaŜnych mnichów, która uśmierzyła zapał bitewny Ŝołnierzy w
samym ogniu walki, jest doskonałą ilustracją podstawowej zasady Ŝycia społecznego, zgodnie z
którą emocje są zaraźliwe. Opisany tu przypadek jest z pewnością krańcowy. ZaraŜenie emocjami
jest w większości sytuacji duŜo subtelniejsze i trudniej zauwaŜalne. Jest częścią milczącej
wymiany, do której dochodzi podczas kaŜdego kontaktu międzyludzkiego. Przenosimy i łapiemy
od siebie nawzajem nastroje w ramach czegoś, co urasta do swego rodzaju podziemnej gospodarki
psychiki, w której pewne kontakty bywają trujące, inne poŜywne i lecznicze. Ta wymiana
emocjonalna odbywa się na ogół na subtelnym, niemal niedostrzegalnym poziomie; sposób, w jaki
sprzedawca powie nam „dziękuję”, moŜe sprawić, Ŝe poczujemy się zlekcewaŜeni, uraŜeni albo
autentycznie mile widziani i cenieni. Chwytamy jedni od drugich uczucia zupełnie tak, jak gdyby
były one jakimś rodzajem wirusów społecznych.
Sygnały emocjonalne wysyłamy podczas kaŜdego kontaktu z innymi osobami. Sygnały te
wywierają na nie wpływ. Im sprawniej radzimy sobie w kontaktach z innymi, im większe mamy
obycie, tym lepiej kontrolujemy wysyłane przez nas sygnały; rezerwa, z jaką odnoszą się do siebie
nawzajem osoby z tak zwanego dobrego towarzystwa, nie jest w końcu niczym innym niŜ
środkiem zapewniającym, Ŝe spotkania nie zakłócą Ŝadne porywy czy wybuchy emocjonalne (jest
to reguła współŜycia, której przeniesienie w sferę stosunków intymnych prowadzi do ich
uwiądu). Umiejętność właściwego obcowania z innymi jest cechą inteligencji emocjonalnej;
„lubiany” i „czarujący” są terminami uŜywanymi na określenie osób, z którymi chętnie
przestajemy, poniewaŜ ich umiejętności emocjonalne sprawiają, Ŝe czujemy się dobrze w ich
towarzystwie. Osoby, które potrafią pomóc innym opanować emocje, są szczególnie cenionym
„towarem” społecznym; są one owymi dobrymi duszami, do których zwracają się inni w chwilach
największej potrzeby emocjonalnej.
Weźmy taki oto zadziwiający pokaz finezji, z jaką emocje przechodzą z jednej osoby na drugą. W
prostym eksperymencie dwoje ochotników wypełniało formularze zawierające punkty określające
samopoczucie, zaznaczając te, które odpowiadały ich nastrojowi w danej chwili, a potem po
prostu siedziało naprzeciw siebie, czekając na powrót eksperymentatorki. Wracała ona po dwóch
minutach i prosiła ich o ponowne wypełnienie takich samych formularzy. Pary dobierano w taki
sposób, aby jedna z osób cechowała się wysokim stopniem okazywania emocji, druga zaś była
zamknięta w sobie. Nastrój osoby o bardziej ekspresyjnym usposobieniu nieodmiennie udzielał
się bierniejszemu partnerowi.4
W jaki sposób dochodzi do tej magicznej transmisji emocji? Najbardziej przekonujące jest
wyjaśnienie, Ŝe nieświadomie imitujemy okazywane przez kogoś emocje poprzez mimowolne,
mechaniczne naśladowanie jego mimiki, gestów, tonu głosu i innych niewerbalnych wskaźników
uczuć. W wyniku tego naśladowania odtwarzamy w sobie emocje tej osoby. Jest to uproszczona
3 Historię tę opisuje David Busch w: „Culture Cul-de-Sac”, Arizona State University Research, Spring/Summer 1994.
4 Badania nad udzielaniem się nastroju opisuje Ellen Sullins w Personality and Social Psychology Bulletin z kwietnia 1990 roku.
102
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
wersja metody Stanisławskiego, polegającej na tym, Ŝe po to, by przywołać przeŜywane kiedyś
uczucia, aktorzy przypominają sobie gesty, ruchy i inne sposoby, którymi wyraŜali je wówczas.
Zdarzające się na co dzień naśladowanie uczuć innych osób przybiera zwykle bardzo subtelną
postać. Ulf Dimberg, szwedzki badacz z Uniwersytetu Uppsalskiego, stwierdził, Ŝe kiedy
widzimy uśmiechniętą albo wykrzywioną złością twarz, to na naszych twarzach, dzięki drobnym
zmianom napięcia mięśni, pokazują się oznaki takiego samego nastroju. Zmiany te wykazują
czujniki elektroniczne, bo na ogół nie są dostrzegalne gołym okiem.
Podczas interakcji przekaz ten odbywa się od osoby, która, silniej wyraŜa emocje, do tej, która jest
bardziej bierna. Niektóre osoby są szczególnie podatne na zaraŜenie emocjonalne; ich wraŜliwość
powoduje, Ŝe ich autonomiczny układ nerwowy (wskaźnik aktywności emocjonalnej) łatwiej
ulega pobudzeniu. Ta wraŜliwość zdaje się sprawiać, Ŝe łatwiej ulegają one wpływom innych;
ckliwe reklamy potrafią wzruszyć je do łez, a krótka rozmowa z kimś w radosnym nastroju
podnieść na duchu (moŜe to teŜ zwiększyć ich empatię, jako Ŝe łatwo poruszają je uczucia innych
osób).
John Cacioppo, socjopsycholog z Uniwersytetu Stanowego w Ohio, który zajmuje się badaniem
tego ledwie uchwytnego przekazywania emocji, zauwaŜa: „JuŜ sam widok osoby wyraŜającej
jakieś uczucie moŜe u ciebie wywołać ten sam nastrój, bez względu na to, czy zdajesz sobie
sprawę z wyrazu jej twarzy czy nie. Zdarza się to bez przerwy - jest to taniec, zsynchronizowanie,
transmisja emocji. Ta synchronizacja nastrojów decyduje o tym, czy czujesz, Ŝe kontakt jest dobry,
czy nie.”
To, jak bardzo zgrane są ruchy dwóch rozmawiających ze sobą osób, odzwierciedla stopień ich
emocjonalnego porozumienia i dostosowania się podczas rozmowy. Jest to wskaźnik zaŜyłości czy
bliskości, który na ogół uchodzi naszej uwadze. Jedna osoba kiwa głową, kiedy druga coś
stwierdza, obie zmieniają w tej samej chwili pozycję na krzesłach albo jedna pochyla się do
przodu, gdy inna odchyla się do tyłu. Zgranie to moŜe przejawiać się czymś tak ledwie
zauwaŜalnym jak kręcenie się w tym samym rytmie na fotelach obrotowych. Ruchy osób, które
odczuwają bliskość emocjonalną, łączy ta sama wzajemna zaleŜność, którą Daniel Stern stwierdził
u dostrojonych do siebie matek i dzieci.
Ta synchronia zdaje się ułatwiać wysyłanie i odbieranie nastrojów, nawet jeśli są to nastroje
negatywne. W jednym z badań synchronii fizycznej ogarnięte depresją kobiety przychodziły do
laboratorium ze swymi partnerami i omawiały problemy istniejące w ich związkach. Im większa
istniała między nimi i ich partnerami synchronia na poziomie niewerbalnym, tym gorzej czuli się
ich partnerzy po tej rozmowie - zaraŜali się od swoich dziewczyn złym nastrojem.5 Ujmując to
krótko - bez względu na to, czy mamy dobre czy złe samopoczucie, im bardziej jesteśmy do siebie
fizycznie dostrojeni podczas kontaktu, tym bardziej upodobniają się nasze nastroje.
Synchronia pomiędzy nauczycielami a uczniami czy studentami wskazuje, jak dobre istnieje
między nimi porozumienie. Badania przeprowadzone podczas lekcji wykazały, Ŝe im silniejsza
jest koordynacja ruchowa między nauczycielem a uczniem, tym większą czują do siebie
Ŝyczliwość, z tym większym rozmawiają entuzjazmem, zainteresowaniem i zadowoleniem i tym
łatwiej im to przychodzi. Ogólnie biorąc, wysoki poziom synchronii podczas interakcji oznacza, Ŝe
uczestniczące w niej osoby czują do siebie sympatię. Frank Bernieri, psycholog z Uniwersytetu
Stanowego w Oregonie, prowadzący te badania, powiedział mi: „To, czy czujesz się w czyjejś
obecności skrępowany czy swobodny, jest w pewnym stopniu zdeterminowane fizycznie. Musicie
oboje zsynchronizować swoje zachowania, skoordynować ruchy, czuć się swobodnie.
5 Badania nad udzielaniem się i upodobnianiem nastrojów prowadził Frank Bernieri, psycholog z Oregońskiego Uniwersytetu Stanowego; pisałem o jego pracy w
„The New York Times”. Wiele jego badań opisanych jest w: Frank Bernieri, Robert Rosenthal, „Interpersonal Coordination, Behavior Matching, and Interpersonal
Synchrony”, w: Robert Feldman, Bernard Rime (red.), Fundamentals of Nonverbal Behavior, Cambridge: Cambridge University Press, 1991.
103
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
Zsynchronizowanie odzwierciedla głębię zaangaŜowania obu partnerów; jeśli jesteście oboje
bardzo zaangaŜowani, to wasze nastroje zaczynają się mieszać i przenikać, bez względu na to, czy
są dobre czy złe.”
Mówiąc krótko, koordynacja nastrojów jest istotą porozumienia emocjonalnego, występującą u
ludzi dojrzałych odmianą dostrojenia się matki do małego dziecka. Cacioppo proponuje, by za
jeden ze wskaźników skuteczności w stosunkach interpersonalnych i jedną z jej determinant
uznać zręczność w doprowadzaniu do tej synchronii emocjonalnej. Jeśli ktoś potrafi dobrze
dostrajać się do nastrojów innych osób albo łatwo narzucać im swój nastrój, to jego interakcje z
nimi układają się gładko na poziomie emocjonalnym. Świadectwem wielkości przywódcy czy
wykonawcy jest zdolność poruszania w taki sposób tłumów tysięcy osób. Cacioppo wskazuje, Ŝe z
tego samego powodu osoby, które kiepsko przekazują i odbierają emocje, napotykają problemy w
związkach z innymi, gdyŜ ludzie czują się w ich towarzystwie nieswojo, nawet jeśli nie potrafią
wytłumaczyć przyczyn tego stanu rzeczy.
Nadawanie emocjonalnego tonu interakcji jest w pewnym sensie oznaką dominacji na głęboko
ukrytym poziomie; oznacza ono kierowanie stanem emocjonalnym innej osoby. Ta moc
wyznaczania emocji zbliŜona jest do znanego w biologii i określanego mianem zeitgeber (co
dosłownie znaczy „zagarnięcie czasu”) procesu (takiego jak cykl dnia i nocy czy fazy księŜyca),
który narzuca rytmy biologiczne. Tańczącej parze rytm ciał wyznacza muzyka. W sferze
kontaktów interpersonalnych osobą, której emocje narzucają się drugiej osobie, jest z reguły ta o
większej sile ekspresji - albo większej mocy emocjonalnej. Dominujący partner więcej mówi,
natomiast partner podporządkowany częściej obserwuje twarz dominującego, co stwarza
dogodne warunki do transmisji uczuć. Na tej samej zasadzie siła przekazywania dobrego mówcy powiedzmy, polityka albo kaznodziei - porywa emocje słuchaczy.6 To właśnie mamy na myśli,
mówiąc: „Trzymał ich w garści”. Narzucanie innym emocji jest sednem wywieranego na nich
wpływu.
Podstawy inteligencji społecznej
W przedszkolu grupa chłopców biegnie przez trawnik. Reggie potyka się, rozbija kolano i zaczyna
płakać, ale pozostali chłopcy - oprócz Rogera, który zatrzymuje się - biegną dalej. Kiedy płacz
Reggiego cichnie, Roger rozciera sobie kolano i mówi: - Ja teŜ uderzyłem się w kolano!
Thomas Hatch, kolega Howarda Gardnera ze Spektrum, szkoły, której program opiera się na
koncepcji wielorakiej inteligencji, podaje Rogera jako przykład osoby o wyjątkowej inteligencji
interpersonalnej.7 Wydaje się, Ŝe Roger niezwykle wprawnie rozpoznaje uczucia swych
towarzyszy zabaw i szybko oraz gładko nawiązuje z nimi stosunki. Tylko on dostrzegł przykre
połoŜenie i ból Reggiego i tylko on starał się go jakoś pocieszyć, mimo iŜ jedyną rzeczą, którą mógł
mu w tej sytuacji zaoferować, było rozcieranie własnego kolana. Ten drobny gest świadczy o
wielkim talencie do nawiązywania porozumienia z innymi, umiejętności emocjonalnej, która ma
zasadnicze znaczenie dla podtrzymywania bliskich związków z innymi, czy to w małŜeństwie,
czy w przyjaźni, czy w spółce handlowej. Takie umiejętności u przedszkolaków są zaląŜkami
talentów, które rozwijają się w miarę dorastania.
Talent Rogera jest przykładem jednej z czterech osobnych zdolności, które Hatch i Gardner
określają mianem części składowych inteligencji interpersonalnej. NaleŜą do nich:
•
Organizowanie grup - podstawowa umiejętność przywódcy, na którą składa się inicjowanie
i koordynowanie wysiłków zespołu ludzi. Jest to talent spotykany u reŜyserów czy
producentów teatralnych, oficerów wojska i skutecznie działających szefów wszelkiego
6 Teorię porwania emocji słuchaczy zaproponowali Bernieri i Rosenthal, Fundamentals of Nonverbal Behavior.
7 Thomas Hatch, „Social Intelligence in Young Children”, referat przedstawiony na dorocznym spotkaniu Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego w 1990
roku.
104
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
rodzaju organizacji i jednostek. Na placu zabaw zdolność tę przejawia dziecko, które
decyduje o tym, w co się będą wszyscy bawić albo zostaje kapitanem druŜyny.
•
Negocjowanie rozwiązań - talent mediatora, zapobieganie konfliktom albo gaszenie tych,
które juŜ wybuchły. Osoby obdarzone tą zdolnością przewyŜszają innych z umiejętnością
zawierania umów, rozsądzaniem sporów i mediowaniem w ich załatwianiu; mogą zrobić
karierę w dyplomacji, arbitraŜu, sądownictwie czy adwokaturze, jako pośrednicy albo
menedŜerowie zajmujący się przejmowaniem jednych firm przez inne. Talent ten posiadają
dzieci, które rozstrzygają spory na placu zabaw.
•
Nawiązywanie stosunków osobistych - talent Rogera, polegający na empatii i łatwości
wchodzenia w kontakty z innymi osobami. Ułatwia on zawieranie znajomości,
rozpoczynanie rozmów, prawidłowe rozpoznawanie uczuć i trosk innych ludzi oraz
reagowanie na nie. Jest to sztuka współŜycia. Osoby takie doskonale sprawdzają się w
pracy zespołowej, są małŜonkami, na których moŜna polegać, dobrymi przyjaciółmi i
partnerami w interesach. Osiągają znakomite wyniki jako sprzedawcy i menedŜerowie,
bywają teŜ świetnymi nauczycielami. Dzieci takie jak Roger dobrze współŜyją prawie ze
wszystkimi, łatwo włączają się do wspólnej zabawy i są z tego powodu szczęśliwe.
Najlepiej ze wszystkich odczytują emocje z wyrazu twarzy i są najbardziej lubiane przez
kolegów czy koleŜanki z klasy.
•
Przeprowadzanie analiz społecznych - zdolność do wykrywania i intuicyjnego domyślania się
uczuć, motywów i trosk innych. Wiedza o tym, jak i co czują inni, moŜe prowadzić do
łatwego wytworzenia się zaŜyłości z nimi albo do poczucia wzajemnego zrozumienia. W
swej najdoskonalszej postaci zdolność ta czyni z obdarzonej nią osoby znakomitego,
znającego się na rzeczy terapeutę, a w połączeniu z talentem literackim - dobrego
powieściopisarza czy dramaturga.
Razem wzięte umiejętności te składają się na interpersonalną ogładę i są niezbędnymi
składnikami czaru, sukcesu towarzyskiego i społecznego, a nawet charyzmy. Osoby obdarzone
inteligencją społeczną potrafią gładko nawiązywać stosunki z innymi, właściwie odczytywać ich
uczucia i interpretować reakcje, przewodzić i organizować oraz zapobiegać sporom, które są
trudne do uniknięcia w kaŜdej sferze ludzkie działalności. Są one naturalnymi przywódcami,
tymi, którzy potrafią wyraŜać nie wypowiedziane uczucia całej zbiorowości i artykułować je tak,
aby prowadziły całą grupę ku jej celom. Jest to ten rodzaj ludzi, z którymi wszyscy lubią
przebywać, poniewaŜ kontakt z nimi jest oŜywczy emocjonalnie - po spotkaniu kaŜdy jest w
dobrym nastroju i myśli: „Co za przyjemność być z kimś takim.”
Na tych zdolnościach interpersonalnych nadbudowują się inne składowe inteligencji
emocjonalnej. Osoby, które wywierają wspaniałe wraŜenie, potrafią na ogół doskonale
kontrolować wyraŜanie swoich emocji, są teŜ wyczulone na sposoby reagowania innych osób,
dzięki czemu potrafią stale dostosowywać swoje zachowania do cudzych emocji, aby mieć
pewność, Ŝe osiągną poŜądany efekt. W tym sensie są zdolnymi aktorami.
Jeśli jednak tych zdolności interpersonalnych nie równowaŜy dogłębne zrozumienie własnych
potrzeb i uczuć oraz sposobów ich zaspokojenia, to mogą one prowadzić do osiągnięcia
fałszywego sukcesu towarzyskiego - popularności zdobytej kosztem własnego zadowolenia.
Wnioski takie wysnuł Mark Snyder, psycholog z Uniwersytetu Minnesoty, na podstawie badań
ludzi, których własne umiejętności społeczne uczyniły istnymi kameleonami towarzyskimi,
mistrzami w robieniu dobrego wraŜenia.8 Ich psychologicznym credo mogłaby być uwaga W.H.
Audena o jego prywatnym obrazie samego siebie: „bardzo róŜni się od obrazu, który chcę
8 Mark Snyder, „Impression Management: The Self in Social Interaction”, w: L.S. Wrightsman, K. Deaux, Social Psychology in the ‘80s, Monterey CA: Brooks/Cole,
1981.
105
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
stworzyć w umysłach innych po to, by mnie kochali”. Do takiej wyprzedaŜy moŜe dojść wtedy,
kiedy umiejętności społeczne przewyŜszą zdolność rozpoznawania i szanowania własnych uczuć:
po to, by być kochanym, a przynajmniej lubianym, kameleon społeczny dostosuje się do
wszystkich wymogów tych, z którymi w danej chwili przebywa. Oznaką, Ŝe ktoś zalicza się do tej
właśnie kategorii - stwierdza Snyder - jest to, Ŝe choć na wszystkich wywiera świetne wraŜenie,
tylko z niewieloma osobami łączą go trwałe czy satysfakcjonujące bliskie związki. Znacznie
zdrowiej jest, oczywiście, zrównowaŜyć dotrzymywanie wierności samemu sobie z
umiejętnościami społecznymi; korzystać z nich bez utraty własnej toŜsamości.
Kameleony społeczne nie mają wszakŜe Ŝadnych zahamowań przed mówieniem jednego, a
robieniem czegoś zupełnie innego, jeśli dzięki temu mogą zdobyć aprobatę społeczną. śyją,
godząc się ze sprzecznością między ich wizerunkiem publicznym a prywatną rzeczywistością.
Psychoanalityk Helena Deutsch nazywa takich ludzi „osobowościami jak gdyby”, zmieniającymi
z zadziwiającą plastycznością swe wizerunki, stosownie do sygnałów wychwytywanych od
otaczających osób. „U niektórych ludzi - uwaŜa Snyder - osoba publiczna i osoba prywatna
zazębiają się zupełnie dobrze, podczas gdy u innych zdaje się istnieć jedynie kalejdoskop
zmieniających się pozorów. Przypominają oni zupełnie postać stworzoną przez Woody Allena Zeliga rozpaczliwie starającego się dopasować do osób, z którymi w danej chwili się znajduje.”
Ludzie tacy, zanim zareagują na czyjeś zachowanie, starają się w nim znaleźć jakąś, niejasną
choćby, wskazówkę, czego się od nich oczekuje, zamiast powiedzieć wprost, co czują. Po to, by
utrzymać dobre stosunki z osobami, których nie darzą sympatią, i być przez nie lubianymi,
pragną wytworzyć u nich przekonanie, Ŝe są przyjaźnie nastawieni. Poza tym korzystają ze swych
zdolności społecznych w celu kształtowania takich zachowań, jakich wymagają zupełnie
odmienne sytuacje społeczne, w wyniku czego mogą - w zaleŜności od tego, z kim w danym
momencie przebywają - zachowywać się jak zupełnie róŜne osoby, przerzucając się od
totumfackiej gadatliwości do roli pełnego rezerwy milczka. Oczywiście w takim stopniu, w jakim
cechy te pozwalają na skuteczne kontrolowanie wraŜenia wywieranego na innych, osoby takie
bywają bardzo cenione w pewnych profesjach, szczególnie w aktorstwie, adwokaturze, handlu,
dyplomacji i polityce.
Inny, prawdopodobnie najwaŜniejszy rodzaj samosterowania, zdaje się odróŜniać osoby miotane
na wszystkie strony niczym pozbawione kotwicy statki, społeczne kameleony, próbujące wywrzeć
na wszystkich dobre wraŜenie, od tych, które wykorzystują swe obycie społeczne w zgodzie ze
swymi prawdziwymi uczuciami. Chodzi tu o zdolność do - jak głosi znane powiedzenie - „bycia
sobą”, która umoŜliwia działanie zgodne z własnymi najgłębszymi odczuciami i przekonaniami
bez względu na moŜliwe konsekwencje społeczne. Taka integralność emocjonalna moŜe - na
przykład - prowadzić do celowego prowokowania konfrontacji po to, by skończyć z
dwulicowością albo wypieraniem się czegoś i w rezultacie oczyścić atmosferę, na co n nie
zdobyłby się kameleon społeczny.
Skąd się bierze brak zdolności społecznych
Cecil był bez wątpienia bystry; był specjalistą od języków obcych i znakomitym tłumaczem.
Jednak w pewnych sprawach wykazywał absolutną nieudolność. Wydawał się zupełnie
pozbawiony umiejętności społecznych. Nie potrafił pogadać z kimś o błahych sprawach przy
kawie i zacinał się, kiedy musiał wziąć udział w jakiejś oŜywionej rozmowie; krótko mówiąc,
wydawał się niezdolny do nawiązywania najzwyklejszych, codziennych kontaktów z innymi
osobami. PoniewaŜ brak wyrobienia towarzyskiego ujawniał się najmocniej, kiedy Cecil
przebywał w towarzystwie kobiet, zgłosił się na leczenie, zastanawiając się, czy przypadkiem nie
ma - jak to ujął - „ukrytych skłonności homoseksualnych”, mimo Ŝe nigdy nie miewał fantazji
erotycznych o takim charakterze.
106
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
Jednak jego rzeczywisty problem polegał - jak wyznał terapeucie - na obawie, Ŝe nie ma nic
ciekawego do powiedzenia. To właśnie było przyczyną głębokiego braku zalet towarzyskich.
Zdenerwowanie podczas spotkań i rozmów z innymi osobami sprawiało, Ŝe śmiał się i chichotał
w najmniej odpowiednich momentach, natomiast nawet się nie uśmiechnął, kiedy ktoś powiedział
coś autentycznie zabawnego. Jego skrępowanie w obecności innych osób ujawniało się - jak
powiedział terapeucie - juŜ w dzieciństwie; przez całe Ŝycie czuł się swobodnie tylko w
towarzystwie swego starszego brata, który w jakiś sposób pomagał mu się rozluźnić. Kiedy
jednak brat wyniósł się z domu, jego niedostosowanie stało się poraŜające - obecność innych osób
działała na niego paraliŜująco.
Historię tę opowiada Lakin Phillips, psycholog z Uniwersytetu im. Jerzego Waszyngtona, którego
zdaniem kłopoty Cecila wzięły się stąd, Ŝe nie nauczył się w dzieciństwie najbardziej
elementarnych podstaw interakcji społecznych:
Czego mógł się Cecil nauczyć wcześniej? Zwracać się wprost do tych, którzy do niego mówią;
inicjować kontakty, a nie czekać zawsze, aŜ inni to zrobią; brać Ŝywy udział w rozmowach, a
nie tylko ograniczać się do „tak” i „nie” i jednowyrazowych odpowiedzi; wyraŜać
wdzięczność, przepuszczać innych przodem przy wchodzeniu do pomieszczeń; czekać, aŜ się
go obsłuŜy [...] dziękować; mówić „proszę”, dzielić się z innymi i wszystkich pozostałych
podstawowych interakcji, których zaczynamy uczyć dzieci juŜ w wieku dwóch lat.9
To, czy braki Cecila były wynikiem zaniedbań wychowawczych osób, które nie nauczyły go
podstaw obycia towarzyskiego, czy jego własnej niezdolności przyswojenia sobie tych zasad, nie
jest jasne. Jednak bez względu na to, jakie były tego przyczyny, historia Cecila jest pouczająca,
świadczy bowiem o istotnym znaczeniu, jakie mają niezliczone lekcje synchronizowania interakcji
i niepisanych reguł społecznej harmonii, które pobierają dzieci od dorosłych. Skutkiem
nieumiejętności stosowania się do tych reguł są niekontrolowane przypływy emocji i zachowań,
które sprawiają, Ŝe inne osoby czują się w naszym towarzystwie nieswojo. Funkcją tych reguł jest,
rzecz jasna, zapewnienie kaŜdemu uczestnikowi interakcji poczucia swobody, poniewaŜ
skrępowanie i niezgrabne zachowania rodzą niepokój. Osoby, nie radzące sobie z subtelnościami
stosunków społecznych, niewłaściwie reagujące na emocje osób, z którymi mają kontakty,
wywołują chaos i zakłopotanie.
Wszyscy znamy takich Cecilów, ludzi o irytującym braku ogłady towarzyskiej, którzy zdają się
nie wiedzieć, kiedy wypada zakończyć wizytę albo rozmowę telefoniczną, z kim dalej rozmawiać,
a z kim nie, nie zauwaŜających Ŝadnych napomknięć czy aluzji, Ŝe pora juŜ się poŜegnać, którzy
przez cały czas koncentrują rozmowę na sobie, nie przejawiając najmniejszego zainteresowania
sprawami innych, którzy ignorują nieśmiałe próby sprowadzenia dyskusji na inny temat, ludzi,
którzy wtykają nos w cudze sprawy albo zadają wścibskie pytania. Te zboczenia z gładkich dróg
stosunków międzyludzkich świadczą o braku znajomości podstawowych elementów, z których
buduje się interakcję.
Psycholodzy ukuli termin dyssemia (od greckich słów dys - trudność i semes - sygnał) na określenie
swoistej niezdolności nauczenia się przekazów niewerbalnych. Problemy w tej sferze ma jedno na
dziesięcioro dzieci.10 Problem taki polegać moŜe na słabym wyczuciu przestrzeni osobistej, co
objawia się w ten sposób, Ŝe dziecko podczas rozmowy stoi zbyt blisko osoby, do której się
zwraca, albo rozkłada swoje rzeczy na terytorium naleŜącym do kogoś innego; na ubogim
uŜywaniu i interpretowaniu języka ciała”; na błędnym odczytywaniu i niewłaściwym korzystaniu
9 E. Lakin Phillips, The Social Skills Basis of Psychopathology, New York: Grune and Stratton, 1978, s. 140.
10 Stephen Nowicki, Marshall Duke, Helping the Child Who Doesn’t Fit In, Atlanta: Peachtree Publishers,1992. Zob. teŜ: Byron Rourke, Nonverbal Learning Disabilities,
New York: Guilford Press, 1989.
107
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
z mimiki, co przejawia się - na przykład - unikaniem kontaktu wzrokowego; na kiepskim
wyczuciu prozodii, emocjonalnego zabarwienia rozmowy, co sprawia, Ŝe mówią matowym,
jednostajnym głosem albo zbyt ostro.
DuŜo badań koncentruje się na wykrywaniu dzieci, wykazujących oznaki braku umiejętności
społecznych, których nieporadność w kontaktach sprawia, Ŝe koledzy ignorują je albo odrzucają.
Oprócz dzieci unikanych z powodu ich awanturniczego usposobienia wszystkie inne spotykające
się z odtrąceniem wykazują bez wyjątku brak podstawowych umiejętności koniecznych do
nawiązywania bezpośrednich stosunków, a zwłaszcza nieznajomość reguł, które rządzą
nawiązywaniem i utrzymywaniem poprawnych kontaktów z innymi. Jeśli ktoś ma kłopoty z
wysłowieniem się, to zakłada się, Ŝe nie jest zbyt bystry albo Ŝe ma kiepskie wykształcenie, jeśli
jednak nie przestrzega niepisanych reguł interakcji niewerbalnych, to inne osoby - a w wypadku
dzieci, koledzy - postrzegają ich jako „dziwnych” i stronią od nich. Są to dzieci które nie wiedzą,
jak z wdziękiem przyłączyć się do zabawy, które dotykają rówieśników w sposób wywołujący u
nich raczej skrępowanie czy zaŜenowanie niŜ poczucie przyjaźni albo koleŜeństwa, krótko
mówiąc te „poza nawiasem”. Są to dzieci, którym nie udało się opanować niemego języka emocji i
nieświadomie wysyłają sygnały wywołujące niepokój albo zakłopotanie.
Stephen Nowicki, psycholog z Uniwersytetu Emory’ego, badający niewerbalne zdolności dzieci,
ujął to tak: „Dzieci, które nie potrafią odczytywać ani wyraŜać emocji, czują się stale sfrustrowane.
W istocie rzeczy nie rozumieją, co się dzieje. Ten rodzaj komunikacji jest stałym podtekstem
wszystkiego, co robisz. Nie moŜesz powstrzymywać swej mimiki czy gestykulacji ani ukryć tonu
głosu. JeŜeli popełniasz błędy w wysyłanych przez siebie komunikatach emocjonalnych, to stale
spotykasz się z dziwnymi reakcjami innych - odtrącają cię, a ty nie wiesz dlaczego. JeŜeli myślisz,
Ŝe zachowujesz się radośnie, ale w rzeczywistości wydajesz się za bardzo oŜywiony albo zły, to
stwierdzasz, Ŝe inne dzieci złoszczą się na ciebie i nie rozumiesz, dlaczego. Na koniec zaczynają
odczuwać, Ŝe nie mają Ŝadnego wpływu na to, jak traktują je inni, co się im przydarza. W
rezultacie czują się bezsilne, przygnębione i apatyczne”.
Oprócz odtrącenia przez rówieśników, co napełnia je poczuciem izolacji społecznej, dzieci takie
mają równieŜ kłopoty w nauce. Klasa szkolna stwarza sytuacje nie tylko edukacyjne, ale i
społeczne; nieporadne społecznie dziecko moŜe tak samo błędnie interpretować wyrazy emocji
nauczyciela i tak samo niewłaściwie na nie reagować jak na zachowania innego dziecka.
Wynikające z tego niepokój i zakłopotanie mogą upośledzać zdolność skutecznego uczenia się. I
faktycznie, jak wykazują sprawdziany niewerbalnej wraŜliwości dzieci, te z nich, które błędnie
odczytują sygnały emocjonalne, radzą sobie z reguły w szkole gorzej, niŜ moŜna by oczekiwać na
podstawie ich potencjału intelektualnego, wykazywanego w testach do badania inteligencji.11
„ Nienawidzimy cię”
Nieporadność społeczna ujawnia się chyba najwyraźniej i w najboleśniejszej formie w jednym z
najbardziej ryzykownych momentów w Ŝyciu dziecka, kiedy stoi ono obok bawiącej się grupy
rówieśników i chce się przyłączyć do zabawy. Jest to niebezpieczna chwila, poniewaŜ to, czy się
jest lubianym czy niecierpianym, zostaje ujawnione publicznie. Z tego właśnie powodu ów
przełomowy moment stał się przedmiotem skrupulatnych analiz dokonywanych przez
specjalistów zajmujących się badaniem rozwoju dziecka. Badania wykazały, Ŝe metody włączenia
się do zabawy stosowane przez dzieci ogólnie lubiane i przez społecznych „banitów” róŜnią się
diametralnie. Potwierdzają teŜ, istotne znaczenie dla wytworzenia się kompetencji społecznej ma
dostrzeganie, interpretowanie i reagowanie na sygnały emocjonalne i interpersonalne. Aczkolwiek
przykro jest widzieć dziecko kręcące się wokół bawiących się rówieśników i bezskutecznie
próbujące się do nich przyłączyć, to jednak takie kłopotliwe sytuacje są zjawiskiem powszechnym.
Odtrącane są czasami nawet najbardziej lubiane dzieci - badania drugo- i trzecioklasistów
11 Nowicki, Duke, Helping the Child Who Doesn’t Fit In.
108
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
wykazały, Ŝe dzieci cieszące się największą sympatią rówieśników w 26 przypadkach na 100
spotykają się z odmową, kiedy chcą przyłączyć się do wspólnej zabawy. Małe dzieci wyraŜają z
brutalną szczerością sądy emocjonalne, które leŜą u podłoŜa takiego odrzucenia. Świadczy o tym
następująca rozmowa czterolatków w przedszkolu.12 Linda chce przyłączyć się do Barbary, Nancy
i Billa, którzy bawią się zabawkami przedstawiającymi zwierzęta i klockami. Przygląda się im
przez minutę, a potem podchodzi do nich, siada obok Barbary i zaczyna bawić się zwierzątkami.
Barbara obraca się do niej i mówi:
- Nie moŜesz się bawić!
- A właśnie, Ŝe mogę - odcina się Linda. - Ja teŜ mogę wziąć parę zwierzątek.
- Nie moŜesz - odpowiada bez ogródek Barbara. - Dzisiaj cię nie lubimy.
Kiedy Bill protestuje i bierze stronę Lindy, do ataku przyłącza się Nancy:
- Dzisiaj jej nienawidzimy.
Bojąc się, Ŝeby nie powiedziano im wprost: „Nienawidzimy cię” albo nie dano tego pośrednio do
zrozumienia, dzieci przejawiają - co zupełnie zrozumiałe - wielką ostroŜność na progu, którego
przekroczenie umoŜliwia przyłączenie się do grupy. Niepokój ten nie róŜni się prawdopodobnie
od tego, który odczuwa osoba dorosła na przyjęciu, trzymając się z dala od radośnie
rozprawiającej grupki osób, które wydaje się łączyć zaŜyła znajomość. PoniewaŜ moment rozterki
na progu strefy zajmowanej przez grupę ma tak doniosłe znaczenie dla dziecka, ma on równieŜ jak to ujął jeden z badaczy - „duŜe znaczenie diagnostyczne [...], ujawniając szybko róŜnice w
opanowaniu umiejętności społecznych.”13
Na ogół „nowi” po prostu przyglądają się przez pewien czas, a potem bardzo ostroŜnie
przyłączają się do grupy, okazując większą pewność siebie dopiero w następnych, ostroŜnie
stawianych krokach. O akceptacji decyduje umiejętność wejścia w układ sytuacyjny danej grupy,
zorientowanie się, na czym polega zabawa, a co nie jest dopuszczalne.
Dwoma kardynalnymi błędami, które prawie zawsze prowadzą do odtrącenia, jest zbyt wcześnie
podjęta próba przejęcia przewodnictwa oraz niedostosowanie się do układu sytuacyjnego grupy.
A to z reguły robią dzieci nielubiane: pchają się do grupy na siłę, starają się zbyt nagle albo zbyt
wcześnie zmienić temat dyskusji czy zabawy, wyraŜają, nieproszone, swoje opinie albo po prostu
od razu nie zgadzają się z innymi. Wszystkie te zachowania są oczywistymi próbami zwrócenia
na siebie uwagi. Przynosi to skutek zupełnie odwrotny do zamierzonego, w postaci odtrącenia
albo ignorowania. Dzieci mile widziane przez rówieśników przed próbą przyłączania się do
grupy poświęcają duŜo czasu na obserwację, a potem robią coś, co świadczy o tym, Ŝe akceptują
reguły gry. Przed przejęciem inicjatywy (polegającym na zaproponowaniu tego, co grupa ma
robić) czekają na potwierdzenie swojej w niej pozycji.
Powróćmy teraz do Rogera, owego pięciolatka, który wpadł w oko Thomasowi Hatchowi,
poniewaŜ wykazał się wysokim poziomem inteligencji interpersonalnej.14 Taktyka stosowana
przez Rogera w celu przyłączenia się do grupy polegała na jej obserwowaniu, następnie
naśladowaniu tego, co robiło inne dziecko i na koniec zagadnięciu tego dziecka i pełnym
włączeniu się do zabawy. Była to taktyka zwycięska. Roger wykazał swoje umiejętności, bawiąc
się z Warrenem w zrzucanie „bomb” (którymi były kamyki). Na pytanie Warrena, czy chce być w
helikopterze czy w samolocie. Roger spytał przed podjęciem decyzji: - A ty jesteś w helikopterze?
To pozornie niewinne pytanie ukazuje wraŜliwość chłopca na sprawy innych i zdolność działania
12 Scenę tę oraz przegląd badań zajmujących się wchodzeniem do grupy przytaczam za: Martha Putallaz, Aviva Wasserman, „Children’s Entry Behavior”, w: Steven
Asher, John Coie (red.), Peer Rejection in Childhood, New York: Cambridge University Press, 1990.
13 TamŜe.
14 Hatch, „Social Intelligence in Young Children”.
109
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
na podstawie uzyskanej tą drogą wiedzy w sposób zapewniający podtrzymanie kontaktu. Hatch
tak oto komentuje zachowania Rogera: „On zgrywa się z towarzyszem zabawy, dzięki czemu
bawią się wspólnie. Obserwuję mnóstwo innych dzieci, które po prostu wsiadają do swoich
helikopterów i samolotów i dosłownie oraz w przenośni odlatują kaŜde w swoją stronę.”
Doskonałość emocjonalna
Jeśli sprawdzianem umiejętności postępowania z innymi jest zdolność uśmierzania ich przykrych
emocji, to uspokojenie kogoś, kto szaleje z wściekłości, jest zapewne dowodem największego
mistrzostwa. Dane dotyczące opanowywania złości i zaraŜenia emocjonalnego zdają się
świadczyć o tym, Ŝe skuteczną metodą moŜe być w takim wypadku najpierw odwrócenie uwagi
rozzłoszczonej osoby, potem wczucie się w jej sytuację i ujrzenie spraw jej oczami, na koniec
zainteresowanie jej inną sprawą, która wywoła u niej bardziej pozytywne uczucia - czyli coś w
rodzaju emocjonalnego judo.
Najlepszego chyba przykładu takiego doskonałego opanowania sztuki emocjonalnego wpływania
na innych dostarcza historia opowiedziana mi przez mojego starego przyjaciela, nieŜyjącego juŜ
Terrego Dobsona, który był jednym z pierwszych Amerykanów uczących się w Japonii sztuki
walki aikido15. Było to w latach pięćdziesiątych. Pewnego popołudnia, kiedy wracał do Tokio
podmiejską kolejką, do wagonu wszedł potęŜny, pijany, wojowniczo nastawiony robotnik w
uwalanym ziemią ubraniu. Z miejsca zaczął terroryzować pasaŜerów; miotając przekleństwa,
popchnął trzymającą w ramionach małe dziecko kobietę, która poleciała na kolana jakiejś pary
starszych osób. Staruszkowie poderwali się z miejsc i razem z ową kobietą rzucili się do panicznej
ucieczki na koniec wagonu. Pijak, wymierzywszy jeszcze kilka ciosów (które z powodu
zamroczenia alkoholem i wściekłości na szczęście nie doszły do celu), chwycił z rykiem za
metalowy drąŜek pośrodku wagonu i usiłował go wyrwać.
W tym momencie Terry, który był w szczytowej kondycji fizycznej, ćwicząc codziennie po osiem
godzin aikido, poczuł, Ŝe musi wkroczyć do akcji, bo w przeciwnym wypadku ktoś moŜe odnieść
powaŜne obraŜenia. Pamiętał jednak słowa swego nauczyciela: Aikido jest sztuką pojednania. Ten,
kto myśli o walce, przerywa swą więź z wszechświatem. Jeśli starasz się zapanować nad ludźmi,
to juŜ jesteś pokonany. Uczymy się jak rozwiązywać konflikty, a nie jak je wszczynać.”
Prawdę powiedziawszy, nauczyciel Terry’ego zgodził się nauczyć go sztuki walki tylko pod
warunkiem, Ŝe nigdy nie zacznie ani nie sprowokuje Ŝadnej bójki i będzie stosował aikido tylko
dla obrony. Terry miał teraz okazję wypróbować swe umiejętności w rzeczywistej sytuacji, nie na
sali ćwiczeń, a przy tym nie złamać danego mistrzowi przyrzeczenia. A zatem, podczas gdy inni
pasaŜerowie zamarli ze strachu na swoich miejscach, Terry podniósł się, rozmyślnie powoli.
Ujrzawszy go, pijak wrzasnął: - A, cudzoziemiec! Musisz się nauczyć japońskich manier! - i jął się
zbierać w sobie, Ŝeby rzucić się na Terry’ego.
Od skoku powstrzymał go przenikliwy i dziwnie radosny w tej sytuacji okrzyk: - Hej!
Pobrzmiewało w nim radosne zaskoczenie kogoś, kto spotkał przypadkiem dawno nie
widzianego przyjaciela. Zaskoczony pijak odwrócił się i ujrzał drobnego, wyglądającego na
siedemdziesiąt parę lat męŜczyznę w kimonie. Staruszek patrzył promieniującymi radością
oczami na pijaka i przyzywał go do siebie, machając lekko ręką i mówiąc wesoło: - Chodź tutaj.
Pijak podszedł do niego, stawiając wielkie kroki i rzekł zaczepnie: - Dlaczego, do diabła, miałbym
z tobą rozmawiać? - Tymczasem Terry gotów był skoczyć na awanturnika, gdyby ten wykonał
najmniejszy gwałtowny ruch.
- Co piłeś? - spytał staruszek, patrząc promiennie na pijaka.
15 Opowieść Terry’ego Dobsona przytaczam za pozwoleniem zarządu dóbr Dobsona. Przytaczają ją równieŜ Ram Dass i Paul Gorman w: How Can I Help? New
York: Alfred A. Knopf, 1985, s. 167 - 71.
110
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
- Sake, ale to nie twój zakichany interes - wrzasnął tamten.
- O, to cudownie, wprost cudownie - odparł ciepłym tonem staruszek. - Widzisz, ja teŜ lubię sake.
Co wieczór ja i moja Ŝona... ma siedemdziesiąt sześć lat, wiesz... podgrzewamy sobie buteleczkę
sake, idziemy z nią do ogrodu i siadamy na starej drewnianej ławeczce... - Potem zaczął mówić o
śliwie na podwórku, swoim ogródku i przyjemności picia wieczorem sake.
W miarę opowieści twarz pijaka zaczęła ładnieć, jego zaciśnięte pięści rozluźniły się. - Taa... ja teŜ
lubię śliwy... - powiedział cichym głosem. - No tak - odparł staruszek wesoło - i jestem pewien, Ŝe
masz cudowną Ŝonę.
- Nie - odparł pijany. - Moja Ŝona nie Ŝyje... - I łkając, zaczął smutną opowieść o utracie Ŝony,
domu, pracy i o tym, Ŝe wstyd mu samego siebie.
Pociąg zatrzymał się wkrótce na stacji Terry’ego. Wysiadając, odwrócił się jeszcze w samą porę,
aby usłyszeć, jak staruszek zaprasza pijaka, aby usiadł obok niego i opowiedział mu całą swoją
historię, i zobaczyć jak tamten pada na siedzenie i kryje głowę w objęciach staruszka.
To właśnie jest doskonałość emocjonalna.
111
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
Część III
INTELIGENCJA EMOCJONALNA
STOSOWANA
112
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
Rozdział IX
Bliscy wrogowie
ZDOLNOŚĆ DO MIŁOŚCI I ZDOLNOŚC DO PRACY, powiedział kiedyś Zygmunt Freud swemu
uczniowi, Erikowi Eriksonowi, oznacza pełną dojrzałość. Jeśli to prawda, dojrzałości zagraŜa w
naszych czasach powaŜne niebezpieczeństwo - utrzymujące się obecnie tendencje odśrodkowe w
sferze Ŝycia małŜeńskiego i rozwody sprawiają, Ŝe inteligencja emocjonalna staje się waŜniejsza
niŜ kiedykolwiek dotąd.
Weźmy wskaźniki rozwodów. Roczny wskaźnik rozwodów mniej więcej się ustabilizował. MoŜna
jednak na te wskaźniki spojrzeć takŜe z innej strony i widać wówczas, Ŝe wykazują one
niebezpieczną tendencję wzrostową; otóŜ coraz bardziej zwiększa się prawdopodobieństwo, Ŝe
nowo zawierane małŜeństwa skończą się rozwodem. ChociaŜ roczny wskaźnik rozwodów przestał
piąć się w górę, to ryzyko rozwodu przesunęło się w stronę nowoŜeńców.
Widać to wyraźnie, kiedy porówna się wskaźniki rozwodów małŜeństw zawieranych w
poszczególnych latach. I tak rozwodem zakończyło się około 10 procent małŜeństw zawartych w
roku 1890, około 18 procent małŜeństw zawartych w roku 1920 i 30 procent małŜeństw z roku
1950. Szanse pozostania razem albo rozejścia się par, które pobrały się w roku 1970, wynoszą pół
na pół. Natomiast dla osób, które wstąpiły w związek małŜeński w roku 1990,
prawdopodobieństwo rozwodu obliczono na przyprawiające o zawrót głowy 67 procent!1 Jeśli
szacunki te okaŜą się prawdziwe, to tylko trzy na dziesięć osób, które pobrały się w tym okresie,
mogą liczyć na przetrwanie małŜeństwa.
MoŜna by dowodzić, Ŝe wzrost ten jest w duŜej mierze spowodowany nie tyle pogarszaniem się
inteligencji emocjonalnej, ile stałym zmniejszaniem się nacisków społecznych - zanikiem złej aury
otaczającej osoby rozwiedzione czy malejącą zaleŜnością ekonomiczną Ŝon od męŜów - które to
czynniki zapewniały dawniej trwałość najgorszym nawet związkom. Jeśli jednak presja społeczna
nie jest juŜ spoiwem utrzymującym małŜonków razem, to tym waŜniejsze stają się więzi
emocjonalne między nimi, jeśli związek ma przetrwać.
Te więzy między męŜem i Ŝoną – oraz emocjonalne nieprawidłowości i wady, które mogą
doprowadzić do ich rozerwania - zostały w ostatnich latach przeanalizowane z nieznaną dotąd
precyzją. Chyba największego przełomu w zrozumieniu, co łączy małŜonków, a co ich rozdziela,
prowadząc do rozbicia małŜeństwa, dokonano, stosując wyrafinowane metody pomiaru reakcji
fizjologicznych, które umoŜliwiają śledzenie emocjonalnych niuansów wzajemnych stosunków
pary małŜeńskiej chwila po chwili. Naukowcy mogę teraz wykrywać niewidzialne dla oka
przypływy adrenaliny u męŜa, skoki jego ciśnienia krwi i obserwować ulotne, ale wiele mówiące
mikroemocje odbijające się na twarzy Ŝony. Te reakcje biologiczne ujawniają ukryty biologiczny
podtekst kłopotów danej pary, krytyczny poziom rzeczywistości emocjonalnej, normalnie
niedostrzegalny dla małŜonków albo lekcewaŜony przez nich. Metody te obnaŜają siły
emocjonalne, które spajają małŜeństwo albo niszczą je. Nieprawidłowości w funkcjonowaniu
małŜeństwa mają początek w róŜnicach między światami emocjonalnymi dziewcząt i chłopców.
1 Jest wiele sposobów obliczania wskaźnika rozwodów, a wynik obliczeń określają zastosowane w nich metody statystyczne. Niektóre metody pokazują, Ŝe wskaźnik
ten wzrósł do około 50 procent w okresie szczytowym, a potem nieco spadł. Kiedy za podstawę obliczeń przyjmuje się ogólną liczbę rozwodów w danym roku, to
widać, Ŝe ich wskaźnik był najwyŜszy w latach osiemdziesiątych. Jednak dane, które tu przytaczam, wynikają z zastosowania innej metody. Nie bierze się tu pod
uwagę liczby rozwodów przeprowadzonych w danym roku, ale stopień prawdopodobieństwa, Ŝe para osób pobierających się w danym roku rozwiedzie się. Dane
statystyczne uzyskane tą metodą ukazują, Ŝe od stu lat wskaźnik rozwodów stale rośnie. Więcej szczegółów znaleźć moŜna w: John Gottman, What Predicts Divorce The
Relationship Between Marital Processes and Marital Outcomes, Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Inc., 1993.
113
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
Jego i jej obraz małŜeństwa.
Korzenie tkwiące w dzieciństwie
Kiedy niedawno wchodziłem wieczorem do restauracji, z jej drzwi wyszedł wielkimi krokami
młody męŜczyzna z ponurym, zaciętym wyrazem twarzy. Za nim wybiegła równie młoda
kobieta, bijąc go pięściami po plecach i wrzeszcząc: „Niech cię szlag! Wracaj tu i bądź dla mnie
miły!” To przejmujące, wewnętrznie sprzeczne wezwanie do powrotu ukazuje w skondensowanej
formie schemat, który najczęściej występuje w małŜeństwach przeŜywających kłopoty: ona chce
bliskości, a on się wycofuje. Terapeuci zajmujący się usuwaniem problemów małŜeńskich juŜ
dawno zauwaŜyli, Ŝe zanim jakaś para trafi do poradni małŜeńskiej, jej stosunki zaczynają się
układać według wzoru: zaangaŜowanie - wycofanie się, przy czym on skarŜy się na jej
„nierozsądne” Ŝądania i wybuchy, a ona rozpacza nad jego obojętnym traktowaniem tego, co ona
mówi.
Ten pat małŜeński odzwierciedla fakt, Ŝe w istocie rzeczy w małŜeństwie istnieją dwie odmienne
rzeczywistości emocjonalne - jego i jej. Korzeni tych róŜnic emocjonalnych, mimo iŜ częściowo
mogą być one zdeterminowane biologicznie, szukać naleŜy w dzieciństwie, w odmiennych
światach emocjonalnych zamieszkiwanych przez podrastających chłopców i dziewczynki. Istnieje
bogaty materiał badawczy dotyczący tych dwóch oddzielnych światów. Bariery między nimi
umacniają nie tylko odmienne gry i zabawy, ale takŜe obawa małych dzieci, by nie posądzono ich
o to, Ŝe mają „dziewczynę” czy „chłopaka”.2 W badaniach na temat dziecięcych przyjaźni
stwierdzono, Ŝe zgodnie z tym, co mówią trzyletnie dzieci, połowa ich przyjaciół jest płci
odmiennej, u pięciolatków przedstawiciele drugiej płci stanowią 20 procent przyjaciół, natomiast
w wieku siedmiu lat prawie Ŝaden chłopiec czy dziewczynka nie przyjaźnią się z kimś naleŜącym
do płci przeciwnej.3 Te oddzielne światy społeczne zachodzą na siebie w niewielkim stopniu aŜ do
czasu, gdy nastolatki zaczynają umawiać się na randki.
Nim wszakŜe do tego dojdzie, chłopcy i dziewczynki uczą się zupełnie odmiennych rzeczy o
radzeniu sobie z emocjami. Rodzice częściej rozmawiają o emocjach - z wyjątkiem złości - z
córkami niŜ z synami.4 Dziewczęta otrzymują więcej informacji o emocjach niŜ chłopcy; układając
historyjki, opowiadane dzieciom w wieku przedszkolnym, rodzice uŜywają więcej odnoszących
się do emocji słów, jeśli mają rozmawiać z córkami; matki bawiące się z niemowlętami ukazują
córkom większy wachlarz emocji niŜ synom. Kiedy rozmawiają ze swymi córkami o emocjach,
opowiadają im bardziej szczegółowo niŜ synom o samych stanach emocjonalnych, chociaŜ w
rozmowach z synami zajmują się bardziej szczegółowo (traktując to prawdopodobnie jako
opowieści ostrzegawcze) przyczynami i skutkami takich emocji jak złość.
Leslie Brody i Judith Hall, którzy podsumowali badania róŜnic w emocjach między obu płciami,
twierdzą, Ŝe poniewaŜ dziewczynki opanowują umiejętności językowe wcześniej niŜ chłopcy,
mają większe doświadczenie i wprawę w artykułowaniu swoich emocji, co zastępuje im np.
wszczynanie bójek, natomiast „chłopcy, dla których werbalizacja afektów pozbawiona jest
wielkiego znaczenia, mogą być w znacznej mierze nieświadomi stanów emocjonalnych, zarówno
własnych, jak i innych osób.”5
W wieku dziesięciu lat nieskrywaną agresję i skłonność do otwartej konfrontacji w chwilach złości
przejawia ten sam procent dziewcząt i chłopców. Jednak juŜ trzy lata później pojawia się znacząca
róŜnica między obu płciami - dziewczęta opanowują lepiej niŜ chłopcy takie wyrafinowane
metody agresji, jak ostracyzm, złośliwe plotki i zemsta pośrednia. Chłopcy, ogólnie biorąc, nadal
2 Eleanor Maccoby, C.N. Jacklin, „Gender Segregation in Childhood” w: H. Reese (red.), Advances in Child Development and Behavior, New York: Academic Press, 1987.
3 John Gottman, „Same and Cross Sex Friendshi in Youn Children, w: J. Gottman, J. Parker (red.), Conversation of Friends, New York: Cambridge University Press, 1986.
4 SpostrzeŜenia te oraz podane niŜej podsumowanie róŜnic między płciami w zakresie socjalizacji emocji opierają się na znakomitym przeglądzie tych zagadnień w:
Leslie R. Brody, Judith A. Hall, „Gender and Emotion”, w: Michael Lewis, Jeannette Haviland (red.), Handbook of Emotions, New York: Guilford Press,1993.
5 Brod i Hall, „Gender and Emotion, s. 456.
114
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
dąŜą po prostu do konfrontacji, kiedy ogarnie ich złość, nie myśląc o bardziej zakamuflowanych
metodach ataku.6 Jest to tylko jeden z wielu przykładów świadczących o tym, Ŝe chłopcy - a
później męŜczyźni - wykazują mniejszą orientację w zakamarkach Ŝycia emocjonalnego.
Kiedy dziewczęta bawią się razem, to robią to w małych, zŜytych grupkach, kładąc nacisk na
minimalizowanie wrogości czy niechęci i jak największą współpracę, natomiast chłopcy preferują
gry w duŜych grupach, uwypuklając współzawodnictwo. Zasadniczą róŜnicę moŜna
zaobserwować wtedy, kiedy gra lub zabawa zostanie przerwana przez kogoś, kto się potłukł lub
zranił. Jeśli chłopiec, któremu coś się stało, wpada w przygnębienie albo wybucha płaczem, to
pozostali oczekują, Ŝe usunie się na bok i przestanie „ryczeć”, Ŝeby zabawa mogła toczyć się dalej.
Jeśli to samo zdarzy się w grupie bawiących się dziewczynek, to zabawa ustaje, a wszystkie
dziewczynki zbierają się wokół tej, która płacze, aby jej pomóc. Ta róŜnica między bawiącymi się
dziewczętami i chłopcami ukazuje w skondensowanej formie to, na co wskazuje Carol Gilligan z
Harvardu jako na podstawową odmienność między zachowaniami przedstawicieli obu płci:
chłopcy szczycą się wyniosłą niezaleŜnością i autonomią, natomiast dziewczęta postrzegają się
jako część skomplikowanego układu powiązań. Dlatego teŜ chłopcy traktują jako zagroŜenie
wszystko, co mogłoby zmniejszyć ich niezaleŜność, dziewczęta natomiast bardziej obawiają się
pęknięć w stosunkach łączących je z koleŜankami. Te odmienne punkty widzenia oznaczają - jak
wykazała to w ksiąŜce You Just Don’t Understand [Po prostu nie rozumiesz] Deborah Tannen - Ŝe
męŜczyźni i kobiety oczekują czegoś zupełnie innego od rozmowy: męŜczyźni zadowoleni są,
mogąc rozmawiać o „rzeczach”, podczas gdy kobiety szukają więzi emocjonalnych.
Krótko mówiąc, te kontrasty w edukacji emocjonalnej kształtują zupełnie odmienne umiejętności dziewczęta nabierają „biegłości w odczytywaniu zarówno werbalnych, jak i niewerbalnych
sygnałów w wyraŜaniu i komunikowaniu swoich uczuć” a chłopcy nabierają wprawy w
„minimalizowaniu emocji związanych z podatnością na zranienie, winą, strachem i bólem”.7
Literatura naukowa dostarcza silnych dowodów na istnienie tych róŜnych postaw. Setki badań
wykazały na przykład, Ŝe przeciętnie biorąc, kobiety są bardziej empatyczne niŜ męŜczyźni,
przynajmniej jeśli mierzyć to ich zdolnością do odczytywania czyichś nie ujawnionych wprost
emocji z wyrazu twarzy, tonu głosu i innych oznak niewerbalnych. Podobnie, na ogół łatwiej jest
odczytać uczucia z twarzy kobiety niŜ z twarzy męŜczyzny; jakkolwiek nie ma Ŝadnych róŜnic w
ekspresyjności mimiki małych chłopców i dziewcząt, to w miarę przechodzenia do coraz
wyŜszych klas szkoły podstawowej twarze chłopców zaczynają coraz słabiej, a twarze dziewcząt
coraz mocniej odzwierciedlać nurtujące ich emocje. MoŜe to być częściowo odbiciem innej waŜnej
róŜnicy, a mianowicie tego, Ŝe kobiety, przeciętnie biorąc, doświadczają całego zakresu emocji
bardziej intensywnie i Ŝywiołowo niŜ męŜczyźni; w tym sensie kobiety są bardziej „emocjonalne”
niŜ męŜczyźni.8
Wszystko to oznacza, Ŝe kobiety zazwyczaj wstępują w związek małŜeński, będąc przygotowane
do roli „menedŜera emocji”, podczas gdy męŜczyźni, zawierając małŜeństwo, nie doceniają
znaczenia tego zadania dla przetrwania związku. I faktycznie, jak wykazały badania 264
małŜeństw, najwaŜniejszym dla kobiet - ale nie dla męŜczyzn - elementem zadowolenia ze
związku małŜeńskiego było poczucie, Ŝe między nimi a ich męŜami istnieje „dobre
porozumienie”.9 Ted Huston, psycholog z Uniwersytetu Teksańskiego, który dokładnie badał te
pary, zauwaŜa: „Dla Ŝon intymność oznacza rozmawianie o róŜnych sprawach, szczególnie o
samym małŜeństwie. MęŜczyźni, ogólnie biorąc, nie rozumieją, czego chcą od nich ich Ŝony.
Mówią: Chcę robić z nią wspólnie konkretne rzeczy, a ona chce tylko gadać”. W okresie zalotów,
6 Robert B. Cairns, Beverly D. Cairns, Lifelines and Risks, New York: Cambridge University Press, 1994.
7 Brod i Hall, „Gender and Emotion’’, s 454.
8 Odkrycia dotyczące róŜnic płciowych w sferze emocji omówione są „ w: Brod i Hall, „Gender and Emotion’’
9 O znaczeniu, jakie ma dla kobiet rozmowa, piszą Mark H. Davis, H. Alan Oathout, „Maintenance of Satisfaction in Romantic Relationships: Empathy and Relational
Competence”, Journal of Personality and Social Psychology 53, 2 (1987), s. 397 - 410.
115
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
stwierdził Huston, męŜczyźni wykazują większą gotowość i ochotę do rozmów, które zaspokajają
pragnienie zaŜyłości ich przyszłych Ŝon. Po ślubie - zwłaszcza w bardziej tradycyjnych
małŜeństwach - i poświęcają coraz mniej czasu na takie rozmowy, a poczucie bliskości daje im po
prostu raczej wspólne działanie, na przykład praca w ogrodzie, niŜ rozmowy.
MoŜe to częściowo wynikać z faktu, Ŝe jeśli w ogóle zastanawiają się nad stanem swego
małŜeństwa, to mają o nim opinię przypominającą nieco stosunek do Ŝycia Pollyanny, podczas
gdy Ŝony koncentrują się na sprawach kłopotliwych. Badania wskazują, Ŝe męŜczyźni mają
bardziej róŜowy niŜ ich Ŝony obraz niemal wszystkiego w swoich małŜeństwie - stosunków
seksualnych, finansów, stosunków z rodziną, tego, z jaką uwagą wysłuchują się wzajemnie, jak
duŜe znaczenie mają ich wady i tak dalej.10 śony na ogół częściej wylewają swoje Ŝale niŜ ich
męŜowie, szczególnie w nieudanych małŜeństwach. Połączmy róŜowe kolory, w jakich
męŜczyznom jawi się własny związek, z ich niechęcią do konfrontacji emocjonalnych, a stanie się
jasne, dlaczego Ŝony tak często skarŜą się, Ŝe męŜowie starają się wykręcić z rozmów o
kłopotliwych sprawach w małŜeństwie. (Oczywiście, to uogólnienie nie dotyczy kaŜdego
przypadku; znajomy psychiatra narzekał, Ŝe jego Ŝona niechętnie rozmawia o ich stosunkach
emocjonalnych i Ŝe to on zawsze jest stroną, która porusza te sprawy.) Ociąganie, z jakim
męŜczyźni poruszają problemy małŜeńskie, wiąŜe się niewątpliwie z ich względnym brakiem
umiejętności odczytywania emocji z wyrazu twarzy. Kobiety są o wiele bardziej wyczulone na
wyraz smutku na twarzy męŜczyzny niŜ odwrotnie.11 A zatem po to, by męŜczyzna w ogóle
dostrzegł jej uczucia, nie mówiąc juŜ o tym, by zapytał, dlaczego jest przygnębiona, kobieta musi
być pogrąŜona w naprawdę głębokim smutku.
ZwaŜmy, jakie konsekwencje ma to emocjonalne zróŜnicowanie między płciami w radzeniu sobie
z rozlicznymi wzajemnymi pretensjami i nieporozumieniami, do których nieuchronnie dochodzi
w kaŜdym intymnym związku. W istocie rzeczy czynnikami spajającymi czy rozbijającymi
małŜeństwo nie są wcale konkretne sprawy, takie jak częstotliwość stosunków seksualnych,
sposoby karania dzieci czy wysokość oszczędności i długów, które mogą nie pozwalać obojgu
spać spokojnie. Większy wpływ na losy związku ma raczej sposób, w jaki dyskutują o takich
bolesnych sprawach. Kluczem dla przetrwania małŜeństwa jest po prostu dojście do
porozumienia, jak objawiać swoją niezgodę; męŜczyźni i kobiety muszą przezwycięŜać wrodzone
róŜnice między płciami, aby móc konstruktywnie rozmawiać o swoich emocjach. MałŜonkowie,
którym nie uda się tego osiągnąć, naraŜeni są na ryzyko znalezienia się po dwóch stronach
emocjonalnej przepaści, co ostatecznie moŜe zniszczyć związek. Jak się wkrótce przekonamy,
prawdopodobieństwo powstania takiej przepaści jest szczególnie duŜe, jeśli jedno z małŜonków
lub oboje mają jakieś braki w inteligencji emocjonalnej.
Linie podziałów małŜeńskich
Fred: Odebrałaś moje ubranie z pralni chemicznej ?
Inrid: (Przedrzeźniając go) „Odebrałaś moje ubranie z pralni chemicznej”. Sam sobie odbieraj
swoje cholerne ubranie. Co to, jestem twoją słuŜącą?
Fred: Oczywiście, Ŝe nie. Gdybyś była słuŜącą, to przynajmniej umiałabyś wyczyścić ubranie.
Gdyby był to dialog z komedii sytuacyjnej, mógłby brzmieć zabawnie. Ale do tej wymiany
uszczypliwości doszło między małŜonkami z krwi i kości, którzy (co chyba nie jest zaskoczeniem
rozwiedli się w parę lat później.12 Rozmowa ta odbyła się w laboratorium kierowanym przez
Johna Gottmana, psychologa z Uniwersytetu Waszyngtońskiego, który poddał najbardziej chyba
drobiazgowej analizie spoiwo emocjonalne wiąŜące partnerów i Ŝrące uczucia, które mogą
10 Robert J. Sternberg, „Triangulating Love’: Robert Sternberg, Michael Barnes (red.), The Psychology of Love, New Haven: Yale University Press, 1988.
11 Badania te prowadził Ruben C. Gur z Wydziału Medycznego Uniwersytetu Pensylwańskiego.
12 Rozmowę Freda i Ingrid cytuje Gottman, What Predicts Divorce, s. 84.
116
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
zniszczyć ich związek.13 W jego laboratorium rejestruje się na taśmach magnetowidowych
rozmowy małŜonków, które następnie analizuje się szczegółowo, aby odkryć wchodzące w grę
„podziemne” prądy emocjonalne. To sporządzanie mapy linii podziałów małŜeńskich, które mogą
doprowadzić do rozwodu, dostarcza przekonujących dowodów na kluczową dla przetrwania
małŜeństwa rolę inteligencji emocjonalnej.
Przez ostatnich dwadzieścia lat Gottman śledził wzloty i upadki ponad dwustu par małŜeńskich,
z których część była tuŜ po ślubie, a część Ŝyła razem od kilkudziesięciu lat. Gottman sporządził
tak precyzyjną mapę emocjonalnej ekologii małŜeństwa, Ŝe w jednym z eksperymentów
przewidział z dziewięćdziesięcioczteroprocentową dokładnością; które z par oglądanych w jego
laboratorium (takich jak cytowani na wstępie rozdziału Fred i Ingrid) rozwiodą się w ciągu
najbliŜszych trzech lat! Jest to precyzja nie spotykana dotąd w badaniach nad małŜeństwami.
DuŜa niezawodność analiz Gottmana jest wynikiem starannie opracowanej metody i sumiennie
prowadzonych badań. Kiedy małŜonkowie rozmawiają ze sobą, czujniki rejestrują najmniejsze
nawet zmiany w ich fizjologii, a dokonywana co sekundę analiza wyrazu ich twarzy (w której
wykorzystuje się stworzony przez Paula Ekmana system odczytywania emocji) pozwala na
wykrycie najbardziej ulotnych i subtelnych odcieni odczuwanych przez nich emocji. Po
zakończeniu rozmowy kaŜde z małŜonków przychodzi indywidualnie do laboratorium, ogląda
nagranie sesji na taśmie wideo i opowiada o swych ukrytych myślach podczas najgorętszych
momentów dyskusji. W efekcie powstaje coś w rodzaju zdjęcia rentgenowskiego emocji danej
pary.
Wczesnym sygnałem ostrzegającym, Ŝe małŜeństwo jest w niebezpieczeństwie - stwierdza
Gottman - są ostre uwagi krytyczne. W zdrowym małŜeństwie mąŜ i Ŝona mogą swobodnie
wygarnąć sobie, co im leŜy na wątrobie. Jednak pod wpływem złości zbyt często wyraŜa się
pretensje w sposób destrukcyjny, robiąc złośliwe uwagi na temat charakteru małŜeństwa. Na
przykład, Pamela i Tom wybrali się z córką na zakupy. Pamela poszła z córką do sklepu
obuwniczego, a Tom do księgarni. Umówili się, Ŝe za godzinę spotkają się przed pocztą, a potem
pójdą do kina na seans przedpołudniowy. Pamela przyszła punktualnie, ale Toma nie było
nigdzie widać. - Gdzie on się podziewa? Film zaczyna się za dziesięć minut - powiedziała do
córki. - Jeśli jest tylko jakaś moŜliwość, Ŝeby coś zepsuć, to twój ojciec na pewno z niej skorzysta.
Kiedy dziesięć minut później pojawił się Tom, promieniejąc z radości, poniewaŜ spotkał
przyjaciela, i przepraszając za spóźnienie, Pamela rzekła z sarkazmem: - Nic się nie stało. Dało to
nam okazję do porozmawiania o twojej zadziwiającej zdolności do psucia wszystkiego, co
zaplanujemy. Jesteś bezmyślnym egoistą!
Słowa Pameli są czymś więcej niŜ skargą; jest to atak na charakter Toma, krytyka osoby, nie
zachowania. W rzeczywistości Tom przeprosił przecieŜ za spóźnienie, a jednak Pamela nazywa go
„bezmyślnym egoistą”. Chwile, kiedy Ŝal do partnera z powodu czegoś, co zrobił, przybiera
zamiast krytyki jego czynu formę ataku na niego, zdarzają się w Ŝyciu większości małŜeństw.
Jednak takie złośliwe docinki, których celem stają się rzeczywiste lub wyimaginowane wady
charakteru małŜonka, mają duŜo bardziej szkodliwy wpływ emocjonalny niŜ wywaŜone i
rozsądne uwagi krytyczne. A do takich napaści, co chyba łatwo zrozumieć, dochodzi najczęściej
wówczas, kiedy mąŜ czy Ŝona mają wraŜenie, Ŝe ich skargi i wymówki są ignorowane albo
puszczane mimo uszu.
RóŜnice między wymówkami a krytyką osoby małŜonka są proste. Czyniąc męŜowi wymówki,
Ŝona stwierdza, co konkretnie ją denerwuje i krytykuje nie jego, ale jego działanie, mówiąc, jaki
wpływ ma ono na jej samopoczucie: „Kiedy zapomniałeś odebrać moje ubranie z pralni to
13 Badania Johna Gottmana i jego współpracowników z Uniwersytetu Waszyngtońskiego opisane są bardziej szczegółowo w dwóch ksiąŜkach: John Gottman, Why
Marriages Succeed or Fail, New York: Simon and Schuster, 1994 oraz What Predicts Divorce.
117
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
poczułam się tak, jakbym cię w ogóle nie obchodziła”. Wykazuje w ten sposób inteligencję
emocjonalną: jest pozytywnie pewna siebie (asertywna), a nie wojownicza czy bierna. Natomiast
podczas krytyki osoby męŜa Ŝal z tego konkretnego powodu staje się punktem wyjścia do
frontalnego ataku na niego: „Zawsze myślisz tylko o sobie. To kolejny dowód, Ŝe nie mogę na
tobie polegać”. Ten rodzaj krytyki sprawia, Ŝe osoba, która jest jej przedmiotem, czuje się
upokorzona, niepełnowartościowa, nielubiana i potępiana, co w sumie skłoni ją raczej do przyjęcia
postawy obronnej niŜ do podjęcia działań naprawczych.
Taka reakcja staje się jeszcze bardziej prawdopodobna, jeśli krytyka podszyta jest pogardą, będącą
szczególnie destrukcyjną emocją. Pogarda łatwo dołącza się do złości; zazwyczaj okazujemy ją nie
tylko słowami, ale równieŜ tonem głosu i odpowiednim wyrazem twarzy. Jej najbardziej
ewidentnym wyrazem jest, oczywiście, szyderstwo lub zniewaga - słowa takie jak: „dureń”,
„suka”, „wymoczek”. Równie obraźliwy jest język ciała, szczególnie pogardliwy uśmiech albo
skrzywienie ust, które są stosowanymi na całym świecie sygnałami odrazy, czy teŜ wywracanie
oczu, odpowiadające słowom: „O rany!”
Wyraz pogardy na twarzy wywołuje skurczenie się mięśnia, który przesuwa kąciki ust w bok
(zazwyczaj w lewo), podczas gdy oczy zwracają się ku górze. Kiedy grymas taki pojawia się na
twarzy jednego z małŜonków, to drugie z nich odczuwa - w ramach tej niemej wymiany uczuć wzrost liczby uderzeń serca o dwa lub trzy na minutę. Ta milcząca rozmowa zbiera groźne Ŝniwo;
Gottman stwierdził, Ŝe jeśli mąŜ regularnie okazuje Ŝonie pogardę, to staje się ona bardziej
podatna na róŜne choroby, od częstych gryp i przeziębień, po infekcje pęcherza, jak równieŜ
zaburzenia Ŝołądkowo-jelitowe. A kiedy, cztery lub więcej razy podczas piętnastominutowej
rozmowy, twarz Ŝony wyraŜa odrazę, bliską krewną pogardy, to jest to cicha oznaka świadcząca o
tym, Ŝe w ciągu najbliŜszych czterech lat małŜeństwo prawdopodobnie się rozpadnie.
Oczywiście sporadyczna manifestacja pogardy czy odrazy nie zniszczy małŜeństwa. Takie
emocjonalne przytyki moŜna raczej porównać do czynników zwiększających ryzyko wystąpienia
choroby serca, takich jak palenie czy wysoki poziom cholesterolu; im częściej i dłuŜej występują,
tym większe stwarzają niebezpieczeństwo. KaŜdy z nich zapowiada pojawianie się następnego, a
ich potęgowanie się wytycza drogę do rozwodu. Ustawiczne krytykowanie, pogarda lub odraza
są znakami ostrzegającymi przed niebezpieczeństwem, poniewaŜ wskazują, Ŝe mąŜ lub Ŝona
dokonali juŜ cichej oceny partnera, która wypadła na jego niekorzyść. W jego czy jej myślach
małŜonek jest przedmiotem stałego potępienia. Takie negatywne i wrogie myśli prowadzą w
naturalny sposób do ataku, który zmusza drugą stronę do przyjęcia postawy obronnej, kontrataku
czy akcji odwetowej.
Sposób odpowiedzi małŜonka na atak wyznaczają dwa bieguny reakcji: „walcz albo uciekaj”.
Najbardziej oczywistym zachowaniem w takiej sytuacji jest przeciwstawienie się - pełen złości
kontratak. Zazwyczaj kończy się to obustronnym wykrzykiwaniem zniewag i obelg, bezowocną
kłótnią. Jednak reakcja alternatywna moŜe okazać się jeszcze bardziej zgubna, szczególnie kiedy
„ucieczka” staje się wycofaniem za mur milczenia. Otoczenie się murem milczenia jest
ostatecznym środkiem obrony. Osoba, która ucieka się do tej metody, staje się obojętna; unika
rozmowy, odpowiadając na wszystko kamiennym wyrazem twarzy i milczeniem. Milczenie to jest
jednak bardzo wymowne - oznacza coś w rodzaju połączenia lodowatego dystansu, wyŜszości i
wstrętu. Mur milczenia wyrasta głównie w małŜeństwach, które brną w tarapaty; w 85 procentach
przypadków to mąŜ odgradza się murem milczenia w reakcji na zachowania Ŝony, która atakuje
go, krytykując i okazując mu pogardę.14 Jeśli odgradzanie się murem milczenia wejdzie
małŜonkowi w nawyk, ma katastrofalny wpływ na zdrowie związku, poniewaŜ przekreśla
wszelkie moŜliwości załagodzenia i usunięcia nieporozumień.
Toksyczne myśli
14 Gottman, What Predicts Divorce.
118
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
Dzieci wrzeszczą i hałasują i Martina, ich ojca, zaczyna to draŜnić.
Zwraca się do Ŝony, Melanie, ostrym tonem: - Kochanie, nie uwaŜasz, Ŝe dzieciaki mogłyby się
trochę uciszyć?
Mówiąc to, myśli: „Za bardzo pobłaŜa dzieciom”.
W reakcji na jego irytację Melanie ogarnia fala złości. Jej twarz tęŜeje, brwi ściągają się i marszczą.
Odpowiada męŜowi: Dzieci dobrze się bawią. Zresztą i tak zaraz pójdą spać.
Mówiąc to, myśli: „Znowu zaczyna; stale mu coś przeszkadza.
Martin jest juŜ wyraźnie wściekły. Pochyla się groźnie ku Ŝonie, zaciska pięści i mówi
podniesionym głosem: - Mam je połoŜyć spać?
Myśli w tym czasie: „We wszystkim mi się przeciwstawia. Lepiej sam się za nie wezmę”.
Melanie, przestraszona nagle jego wściekłością, mówi pokornym tonem: - Nie, zaraz je sama
połoŜę.
Przez głowę przebiegają jej tymczasem takie myśli: „Traci panowanie nad sobą. MoŜe zrobić im
krzywdę. Lepiej się poddam”.
Te równoległe rozmowy - głośną i cichą - przytacza Aaron Beck, twórca terapii kognitywnej, jako
przykłady myślenia, które mogą zatruć małŜeństwo.15 Prawdziwą, emocjonalną wymianę zdań
między Melanie i Martinem kształtują ich myśli, które z kolei zdeterminowane są przez inną,
głębszą warstwę procesów myślowych, nazwanych przez Becka „myślami automatycznymi”. Te
ostatnie są ulotnymi, pojawiającymi się jakby w tle i najczęściej nie uświadamianymi sobie przez
nas, ale odzwierciedlającymi nasze najgłębsze postawy emocjonalne przekonaniami na temat nas
samych i innych, szczególnie bliskich nam, osób.* U Melanie tą ukrytą w tle myślą jest: „On
zawsze terroryzuje mnie swoją złością”. Zasadniczą automatyczną myśl Martina moŜna by
natomiast wyrazić takimi oto słowami: „Ona nie ma prawa tak mnie traktować”. Melanie czuje się
w swym małŜeństwie niewinną ofiarą, a Martin odczuwa słuszne oburzenie z powodu tego, co
odbiera jako niesprawiedliwe traktowanie.
Myśli o tym, Ŝe jest się Bogu ducha winną ofiarą albo umacniające w słusznym oburzeniu typowe
są dla małŜeństw dysfunkcjonalnych, w których partnerzy stale podsycają swój gniew i ranią się.16
Kiedy takie niepokojące myśli staną się automatyczne, to zaczynają się same potwierdzać: mąŜ,
który uwaŜa, Ŝe Ŝona go tyranizuje, obserwuje bacznie wszystkie jej zachowania, szukając
najmniejszej choćby oznaki świadczącej o tym, Ŝe ma rację, ignorując albo odrzucając kaŜdy akt
uprzejmości czy dobroci z jej strony, który obalałby lub podawał w wątpliwość ten pogląd.
Myśli te mają przemoŜny wpływ na nasz układ nerwowy - stawiają go w stan pogotowia. Gdy
tylko automatyczna myśl męŜa wyzwoli reakcję porwania emocjonalnego, to wydobywa on bez
trudu z zakamarków pamięci wspomnienia o wszelkich doznanych od Ŝony krzywdach i
rozpamiętuje sposoby tyranizowania go, nie przypominając sobie, Ŝeby chociaŜ raz w ciągu całego
ich wspólnego poŜycia zrobiła coś, co zadałoby kłam jego opinii, iŜ jest niewinną ofiarą. Stawia to
jego Ŝonę na z góry przegranej pozycji - nawet te jej działania, które podejmuje specjalnie po to,
aby sprawić mu przyjemność, jawią mu się w negatywnym świetle i są przez niego odrzucane
jako nieudane próby zaprzeczenia, iŜ jest tylko i wyłącznie tyranem.
Partnerzy, którzy wolni są od takich wywołujących alarm układu nerwowego myśli, mogą
tworzyć sobie bardziej Ŝyczliwe dla drugiej strony interpretacje jej zachowań w podobnych
sytuacjach, dzięki czemu rzadziej dochodzi u nich do porwania emocjonalnego, a jeśli juŜ dojdzie,
15 Aaron Beck, Love is Never Enough, New York: Harper and Row, 1988, s. 145 - 46. [Polski przekład pt. Miłość nie wystarczy, Media Rodzina of Poznań, 1996].
* Polski przekład ksiąŜki A. Becka, pt. Miłość nie wystarczy, ukazał się w 1996 roku nakładem wydawnictwa Media Rodzina of Poznań.
16 Gottman, What Predicts Divorce.
119
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
to szybciej odzyskują równowagę. Myśli, które utrzymują albo łagodzą nieprzyjemne napięcie,
biegną torem bardzo podobnym do naszkicowanego przez Martina Seligmana (patrz s.147 -149)
schematu poglądów pesymistycznych i optymistycznych. Wedle poglądu pesymistycznego
małŜonek ma wadę, której nie da się usunąć, która zatem będzie stałą przyczyną niedoli: „On jest
samolubny i zajęty tylko sobą; tak go wychowano i taki będzie zawsze; oczekuje, Ŝe będę skakała
koło niego i traktuje mnie jak psa; nie dba ani trochę o to, jak się czuję”. Przeciwstawny temu
pogląd optymistyczny moŜna by wyrazić mniej więcej tak: „Za duŜo teraz ode mnie wymaga, ale
przedtem był troskliwy, więc moŜe jest w złym nastroju - zastanawiam się, czy nie ma jakichś
kłopotów w pracy”. Pogląd ten nie spisuje męŜa (ani małŜeństwa) na straty, bowiem sytuacja nie
przedstawia się tu jako beznadziejna i nie do naprawienia. Przeciwnie - jawi się jako wynik
chwilowego złego nastroju wywołanego okolicznościami, które moŜna zmienić. Pierwsza postawa
prowadzi do stałego przygnębienia, druga daje pocieszenie.
MałŜonkowie, którzy przyjmują postawę pesymistyczną, są nadzwyczaj podatni na porwania
emocjonalne; złości ich, sprawia im ból i dręczy na inne sposoby to, co robią ich Ŝony czy
męŜowie, a kiedy juŜ dojdzie do porwania, to przez długi czas nie mogą się z tego otrząsnąć.
Oczywiście zły nastrój i pesymistyczna postawa sprawiają, Ŝe jest bardzo prawdopodobne, iŜ w
konfrontacji z partnerem uciekną się do bezwzględnego krytykowania go i okazywania mu
pogardy, co z kolei zwiększa prawdopodobieństwo przyjęcia przez niego taktyki obronnej i
otoczenia się murem milczenia.
Najbardziej chyba jadowite spośród takich toksycznych myśli spotkać moŜna u męŜów, którzy
posuwają się do agresji fizycznej wobec Ŝon. Badania agresywnie zachowujących się męŜów
prowadzone przez psychologów z Uniwersytetu Indiany wykazały, Ŝe myślą oni w sposób
charakterystyczny dla szukających zaczepki osiłków z boiska szkolnego: dopatrują się złych
intencji nawet w neutralnych działaniach swych Ŝon i traktują te błędne interpretacje jako
usprawiedliwianie swoich aktów przemocy (męŜczyźni wykazujący agresję seksualną wobec
kobiet, z którymi się umawiają, przyjmują podobną postawę, traktując je podejrzliwie i
lekcewaŜąc ich sprzeciwy).17 Jak wykazaliśmy w rozdziale VII, męŜczyźni tacy są wyjątkowo
uczuleni na wszelkie przejawy tego, co postrzegają jako lekcewaŜenie, odrzucenie czy publiczne
ośmieszanie ich przez Ŝony. A oto typowa sytuacja, która wyzwala u bijących Ŝony męŜów myśli
„usprawiedliwiające” ich postępowanie: „Jesteś na spotkaniu towarzyskim i widzisz, Ŝe Ŝona od
pół godziny rozmawia, śmiejąc się przy tym często, z tym samym atrakcyjnym męŜczyzną.
Wydaje się, Ŝe on z nią flirtuje”. Kiedy tacy męŜczyźni spostrzegają, Ŝe Ŝona robi coś, co moŜe
sugerować odtrącenie lub porzucenie, reagują na to oburzeniem i wściekłością. Przypuszczalnie
pojawiają się wtedy u nich myśli automatyczne typu: „Ona chce mnie rzucić”, zapoczątkowujące
porwanie emocjonalne, w którym to stanie reagują impulsywnie, a ich „reakcje behawioralne są jak określają to badacze - niewłaściwe” - co w tym wypadku oznacza Ŝe zaczynają stosować
przemoc.18
Zatopienie. PogrąŜanie się małŜeństwa
Ostatecznym rezultatem tych przygnębiających i wywołujących niepokój postaw jest
permanentny kryzys, poniewaŜ wyzwalają one częste porwania emocjonalne i sprawiają, Ŝe
cięŜko jest pozbyć się wywoływanego przez nie bólu i wściekłości. Gottman uŜywa trafnego
terminu zatopienie na określenie takiej podatności na częste kryzysy emocjonalne; „zatopionych”
17 Zdeformowany proces myślenia u męŜów stosujących przemoc wobec Ŝon opisują Amy Holtzworth-Munroe i Glenn Hutchinson. „Attributing Negatie Intent to
Wife Behavior: The Attributions of Maritally Violent Versus Nonviolent Men”, Journal of Abnormal Psychology 102, 2 (1993), s. 206 - 211. Podejrzliwość agresywnych
seksualnie męŜczyzn zob.: Neil Malamuth, Lisa Brown, „Sexually Aggressive Men’s Perceptions of Women’s Communications”, Journal of Personality and Social
Psychology 67 (1994).
18 Są trzy rodzaje męŜów stosujących przemoc wobec Ŝon: ci, którzy rzadko uciekają się do rękoczynów, ci, którzy robią to pod wpływem nagłego impulsu, kiedy
ogarnie ich wściekłość, oraz ci, którzy robią to na zimno i z wyrachowaniem. Terapia zdaje się pomagać tylko dwóm pierwszym rodzajom. Zob.: Neil Jacobson i in.,
Clinical Handbook of Marital Therapy, New York: Guilford Press,1994.
120
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
męŜów i Ŝony tak przygniata negatywny stosunek do nich ich małŜonków i własne reakcje na te
negatywne postawy, Ŝe grzęzną w strasznych, niekontrolowanych uczuciach. Osoby w tym stanie
nie potrafią przyjmować wypowiedzi swych małŜonków bez zniekształceń ani trzeźwo na nie
reagować; trudno im zapanować nad myślami, a ich reakcje są prymitywne. Chcą po prostu
przerwać to wszystko, uciec albo - czasami - oddać cios. Zatopienie jest samoutrwalającym się
porwaniem emocjonalnym.
U niektórych osób próg powstrzymujący emocje, które groŜą zatopieniem, jest tak wysoki, Ŝe fale
złości i pogardy prawie nigdy go nie przekraczają, natomiast u innych nawet łagodna krytyka ze
strony małŜonka wywołuje natychmiast powódź. Fizjologicznie opisuje się zatopienie w
kategoriach wzrostu liczby uderzeń serca ponad poziom charakterystyczny dla stanu spokoju.19 W
spoczynku rytm serca u kobiet ma częstość około 82, u męŜczyzn około 72 uderzeń na minutę
(indywidualna częstotliwość jest zróŜnicowana i zaleŜy głownie od rozmiarów ciała). Zatopienie
zaczyna się, kiedy częstość skurczów mięśnia sercowego (uderzeń serca) przekracza o około 10
liczbę typowa dla danej osoby w spoczynku; jeśli dochodzi do 100 na minutę ( co łatwo moŜe się
zdarzyć w momentach wściekłości lub płaczu), to organizm zaczyna pompować adrenalinę i inne
hormony, które przez pewien czas podtrzymują charakterystyczny dla niepokoju stan
pobudzenia. Rytm serca wyraźnie wskazuje moment, w którym dochodzi do porwania
emocjonalnego: moŜe on nagle podskoczyć o 10, 20, a nawet 30 uderzeń na minutę. Mięśnie
napręŜają się, osobie takiej moŜe zdawać się, Ŝe nie złapie tchu. Następuje ogromny przypływ
toksycznych uczuć, zalewa ją nieprzyjemna fala strachu i złości, przed którą – zdaje się – nie ma
ucieczki; w subiektywnym odczuciu stan ten trwa „wieczność”. W tym momencie- apogeum
porwania – emocje przeŜywającej je osoby są tak intensywne, pole postrzegania tak zawęŜone, a
myśli tak bezładne, Ŝe nie ma Ŝadnej nadziei, by mogła spojrzeć na sprawy z punktu widzenia
drugiej strony albo podejść do nich rozsądnie.
Oczywiście większość męŜów i Ŝon przeŜywa takie chwile intensywnych emocji podczas kłótni.
Jest to zupełnie naturalne. Problem zaczyna się wtedy, kiedy któreś z małŜonków regularnie
zalewa owa powodziowa fala emocji. Wtedy osoba taka czuje się stłamszona przez małŜonka,
zawsze ma się na baczności, gotowa na odparcie napaści emocjonalnej albo przeciwstawienie się
niesprawiedliwemu traktowaniu, wypatruje czujnie wszelkich oznak świadczących o zamiarze
zaatakowania jej, zniewaŜenia albo skrzywdzenia przez partnera i gwałtownie reaguje na
najdrobniejszy choćby tego znak. Jeśli mąŜ jest w takim stanie, to wypowiedziana Ŝyczliwym
tonem uwaga Ŝony: „ Kochanie musimy porozmawiać” moŜe wywołać myśl: „Ona znowu
wszczyna kłótnię” i w ten sposób zerwać wątłe tamy chroniące przed zatopieniem. Z czasem
stłumienie tego pobudzenia fizjologicznego staje się coraz trudniejsze, co z kolei sprawia, Ŝe
niewinne wypowiecie nabierają złowrogiego znaczenia, wywołując następne fale powodzi.
Jest to chyba najgroźniejszy punkt zwrotny w małŜeństwie - katastrofalna zmiana wzajemnych
stosunków. Ulegający zatopieniu partner praktycznie przez cały czas myśli jak najgorzej o
małŜonce, postrzegając wszystko, co ona robi, w negatywnym świetle. Błahe sprawy stają się
przyczynami powaŜnych konfliktów, oboje ranią stale swoje uczucia. Po pewnym czasie
pogrąŜony w topieli przykrych uczuć małŜonek zaczyna traktować wszystkie problemy
małŜeńskie jako niemoŜliwe do rozwiązania, poniewaŜ zatopienie samo w sobie niweczy w
zarodku wszelkie próby naprawienia stosunków. Jeśli sytuacja taka utrzymuje się, rozmawianie o
czymkolwiek traci sens i oboje małŜonkowie zaczynają szukać ulgi i wytchnienia na własną rękę.
KaŜde z nich zaczyna wieść Ŝycie równoległe do Ŝycia drugiego; Ŝyją niby razem, ale osobno,
czując się w tym związku samotnie. Gottman stwierdza, Ŝe najczęściej następnym krokiem jest
rozwód.
19 Gottman, What Predicts Divorce.
121
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
Ta prowadząca do rozwodu droga ukazuje aŜ nazbyt dobrze tragiczne konsekwencje braku
zdolności emocjonalnych. Kiedy małŜonkowie uwikłają się w powtarzający się cykl krytykowania
i pogardzania, defensywności i odgradzania się murem milczenia, przykrych myśli i zatapiania się
w emocjach, to sam ten cykl odzwierciedla dezintegrację samoświadomości i samokontroli
emocjonalnej, empatii i zdolności do uśmierzania niepokojów partnera i swoich własnych.
122
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
MęŜczyźni - wraŜliwa płeć
Wróćmy jeszcze do róŜnic w Ŝyciu emocjonalnym obu płci, które okazują się ukrytymi
stymulatorami napięć w stosunkach małŜeńskich. Weźmy takie oto odkrycie: nawet po
trzydziestu pięciu lub więcej latach poŜycia istnieje między męŜami i Ŝonami zasadnicza róŜnica
w podejściu do utarczek emocjonalnych. Kobiety, przeciętnie biorąc, nie wykazują nawet w
przybliŜeniu tak wielkiej jak męŜczyźni niechęci do wdawania się w nieprzyjemne sprzeczki czy
kłótnie małŜeńskie. Do takiego wniosku doszedł Robert Levenson z Kalifornijskiego Uniwersytetu
Stanowego w Berkeley na podstawie świadectw 151 małŜeństw o długim staŜu. Stwierdził on, Ŝe
męŜowie bez wyjątku uwaŜali, Ŝe wpadanie w zły nastrój podczas nieporozumienia małŜeńskiego
jest czymś absolutnie niemiłym, a nawet odraŜającym, natomiast ich Ŝony nie miały nic przeciwko
temu.20
MęŜowie podatni są na zatopienie przy niŜszym niŜ Ŝony natęŜeniu okazywanych im uczuć
negatywnych; więcej męŜczyzn niŜ kobiet reaguje na uwagi krytyczne poddaniem się zalewowi
nie kontrolowanych uczuć. Organizmy męŜczyzn, którzy znajdują się w takim stanie, wydzielają
do krwiobiegu więcej adrenaliny niŜ organizmy kobiet w takiej samej sytuacji, przy czym ten
zwiększony przypływ adrenaliny spowodowany jest stosunkowo niskim poziomem uczuć
negatywnych Ŝony; poza tym męŜowie potrzebują więcej czasu, aby ich reakcje fizjologiczne
wróciły potem do normy.21 Świadczy to o tym, Ŝe stoicki, niewzruszony spokój, który prezentują
na ekranie postaci grane przez Clinta Eastwooda, moŜe być sposobem obrony przed uczuciem
emocjonalnego przytłoczenia.
Powodem tak częstego uciekania się męŜczyzn do odgradzania się murem milczenia jest zdaniem Gottmana - pragnienie zabezpieczenia się przed zatopieniem. Jego badania wykazały, Ŝe
kiedy męŜczyźni zaczną otaczać się murem milczenia, to rytm serca spada u nich o około dziesięć
uderzeń na minutę, wywołując subiektywne uczucie ulgi. Ale - paradoksalnie - zwiększa się
wtedy rytm serca ich Ŝon do poziomu świadczącego o wielkim strapieniu. To limbiczne tango, w
którym obie płci szukają spokoju ducha w przeciwstawnych gambitach, prowadzi do zupełnie
odmiennych postaw wobec konfrontacji emocjonalnych: męŜczyźni starają się unikać ich równie
skwapliwie, jak ich Ŝony odczuwać przymus szukania do nich okazji.
Tak jak męŜczyźni są duŜo bardziej predestynowani do odgradzania się murem milczenia, tak
kobiety są znacznie bardziej skłonne do krytykowania swoich męŜów.22 Ta asymetria jest
rezultatem przejmowania przez Ŝony roli menedŜerów emocjonalnych. Im bardziej starają się one
poruszać sprawy nieporozumień i kłopotów, tym większą niechęć okazują ich męŜowie do
podjęcia rozmów, które muszą przerodzić się w zaŜartą dyskusję. śona, widząc, Ŝe mąŜ unika
rozmowy, podnosi głos, a jej narzekania przybierają na sile, przeradzając się powoli w krytykę
męŜa. On przyjmuje wtedy postawę obronną albo odgradza się murem milczenia, co wprawia ją
w taką frustrację i złość, Ŝe jej uwagi krytyczne zaczynają zabarwiać się pogardą. Kiedy mąŜ
stwierdza, Ŝe stał się przedmiotem krytyki i pogardy Ŝony, zaczynają mu przez głowę przebiegać
myśli o tym, Ŝe jest jej niewinną ofiarą i narasta w nim słuszne oburzenie, które coraz łatwiej
prowadzi do reakcji zatopienia. Broniąc się przed zatopieniem, przybiera coraz bardziej
defensywną postawę albo odgradza się zupełnie od Ŝony. Pamiętajmy jednak o tym, Ŝe kiedy mąŜ
odgradza się murem milczenia, to wyzwala to z kolei reakcję zatopienia u Ŝony, która czuje się w
sytuacji bez wyjścia. Kiedy ten cykl waśni małŜeńskich przybierze na sile, moŜe łatwo wyrwać się
spod kontroli.
On i ona. Rada dla małŜeństw
20 Robert Levenson i in., „The Influence of Age and Gender on Affect, Physiology, and Their Interrelations: A Study of Long-term Marriages”, Journal of Personality
and Social Psychology 67 (1994).
21 Gottman, What Predicts a Divorce.
22 TamŜe.
123
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
PoniewaŜ potencjalne konsekwencje róŜnic w radzeniu sobie przez męŜczyzn i kobiety ze swymi
uczuciami są tak ponure, wypada się zastanowić, co mogą zrobić małŜonkowie, aby ocalić miłość i
przywiązanie, które do siebie wzajemnie czują, mówiąc krótko - co chroni małŜeństwo. Na
podstawie obserwacji interakcji małŜonków, których związki trwają i kwitną przez wiele lat,
badacze opracowali specjalne rady dla męŜczyzn i kobiet oraz trochę ogólnych porad dla obojga
płci.
Ogólnie biorąc, męŜczyźni i kobiety potrzebują odmiennego dostrojenia się do siebie. Rada dla
męŜczyzn jest taka, Ŝeby nie starali się obejść konfliktu, ale uświadomili sobie, Ŝe rozmowa na
temat jakichś kłopotów czy nieporozumień moŜe być przejawem miłości, próbą utrzymania
zdrowych stosunków (chociaŜ równie dobrze mogą kierować nią inne motywy, a jej wrogość
moŜe wypływać z innych przyczyn). Jeśli pretensje i urazy nawarstwiają się i kipią w duszy, nie
znajdując ujścia, dochodzi do wybuchu; jeśli natomiast wydobędzie się je na światło dzienne i
omówi, to zmniejsza się ich ciśnienie. MęŜowie muszą wszakŜe zdać sobie sprawę z tego, Ŝe złość
i niezadowolenie nie są toŜsame z napaścią na nich - emocje ich Ŝon świadczą często jedynie o
wadze, jaką przywiązują do spraw wywołujących u nich te uczucia.
MęŜczyźni powinni równieŜ wystrzegać się ucinania dyskusji, zbyt wcześnie proponując
praktyczne rozwiązania, poniewaŜ z reguły dla Ŝony waŜniejsze jest to, Ŝe mąŜ słucha jej narzekań
i okazuje zrozumienie dla uczuć, które budzi w niej dana sprawa (chociaŜ niekoniecznie musi się z
nią zgadzać). MoŜe ona odebrać propozycję rozwiązania problemu jako próbę zamknięcia jej ust
świadczącą o tym, Ŝe mąŜ bagatelizuje jej uczucia. MęŜowie, którzy potrafią przetrzymać wybuch
złości Ŝony bez puszczania mimo uszu jej narzekań i skarg, nawet jeśli uwaŜają je za błahe,
utwierdzają ją w przekonaniu, Ŝe jest słuchana i powaŜana. śonom szczególnie zaleŜy na tym, by
męŜowie okazywali szacunek dla ich uczuć, nawet jeśli się z nimi nie zgadzają. Świadomość, Ŝe
mąŜ słyszy, jak przedstawia mu swój punkt widzenia i Ŝe zauwaŜa towarzyszące temu uczucia,
najczęściej uspokaja Ŝonę.
Rada dla kobiet jest podobna. PoniewaŜ męŜczyzn najbardziej denerwuje to, Ŝe ich Ŝony za
bardzo dają się ponieść emocjom, wyraŜając swe pretensje, powinny starać się powstrzymać od
napaści - krytykować postępowanie, a nie osobę i nie okazywać pogardy. Skarga nie jest napaścią
na czyjś charakter, ale raczej jasnym stwierdzeniem, Ŝe jakieś konkretne działanie czy zachowanie
sprawia nam przykrość. Pełna złości napaść na charakter męŜa doprowadzi z pewnością do tego,
Ŝe przyjmie on postawę obronną albo odgrodzi się murem milczenia, co będzie jeszcze bardziej
frustrujące i tylko zaogni stosunki. Dobrze jest teŜ przedstawić swoje pretensje w szerszym
kontekście, zapewniając męŜa o miłości do niego.
Dobra kłótnia
Poranna gazeta daje nam lekcją pokazową tego, jak nie naleŜy rozwiązywać nieporozumień w
małŜeństwie. Marlene Lenick pokłóciła się z męŜem, Michaelem, bo on chciał obejrzeć mecz
pomiędzy „Kowbojami z Dallas” a „Orłami z Filadelfii”, a ona wiadomości. Kiedy mąŜ usiadł w
fotelu, aby obejrzeć mecz, pani Lenick powiedziała mu, Ŝe „ma juŜ dosyć tego futbolu”, poszła do
sypialni, wzięła pistolet kalibru 38 i dwukrotnie do niego strzeliła. Została oskarŜona o próbę
zabójstwa i zwolniona za kaucją w wysokości 50 tysięcy dolarów, stan jej męŜa określono jako
dobry - dochodzi do zdrowia po dwóch ranach postrzałowych. Jedna z kul trafiła go w brzuch,
druga przeszła przez bark, naruszając mięśnie karku.23
Na szczęście niewiele kłótni małŜeńskich przebiega aŜ tak gwałtownie i pociąga za sobą takie
ofiary i straty. Kłótnia moŜe stać się znakomitą okazją do rozwinięcia inteligencji emocjonalnej i
wykorzystania jej w małŜeństwie. Na przykład, małŜonkowie pozostający w trwałych związkach
mogą w czasie kłótni trzymać się jednego tematu i stworzyć sobie wzajemnie moŜliwość
23 „Wife Charged with Shooting Husband Over Football on TV”, „The New York Times”, November 3, 1993.
124
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
przedstawienia juŜ na wstępie własnego punktu widzenia.24 Nie powinni ograniczać się do tego,
ale iść o krok dalej: kaŜde z nich daje drugiemu odczuć, Ŝe go słucha. PoniewaŜ skrzywdzonemu
czy mającemu Ŝal partnerowi zaleŜy często właśnie na tym, by go wysłuchano, akt empatii
znakomicie obniŜa napięcie emocjonalne.
W małŜeństwach, które ostatecznie kończą się rozwodem, najbardziej widoczny jest brak starań
któregokolwiek z partnerów, aby zredukować napięcie wywołane kłótniami. Spory między
małŜonkami, których związek jest zdrowy, róŜnią się od sporów między partnerami, których
poŜycie kończy się rozwodem, przede wszystkim tym, Ŝe ci pierwsi znają sposoby usunięcia
pęknięć we wzajemnych stosunkach i korzystają z nich.25 Mechanizmy, które zapobiegają
przekształceniu się sprzeczki w nie kontrolowany wybuch o poŜałowania godnych skutkach,
składają się z prostych posunięć, takich jak trzymanie się tematu dyskusji, okazywanie empatii i
redukowanie napięcia. Mechanizm ten jest czymś w rodzaju emocjonalnego termostatu, nie
dopuszczającego do przejścia uczuć w stan wrzenia i do stłumienia zdolności partnerów do
skupienia się na przedmiocie sporu.
Ogólna godna polecenia strategia zapewniająca prawidłowe funkcjonowanie małŜeństwa polega
na tym, by nie koncentrować się na konkretnych sprawach - wychowaniu dzieci, seksie,
pieniądzach czy pracach domowych - o które małŜonkowie toczą spory, ale by raczej starać się
wspólnie rozwijać inteligencję emocjonalną, zwiększając w ten sposób szanse rozwiązania
trudnych kwestii. Nieco umiejętności emocjonalnych - przede wszystkim zdolność uspokajania się
(i uspokajania partnera), empatia i umiejętność uwaŜnego słuchania - moŜe sprawić, Ŝe
małŜonkowie zaczną skutecznie wyjaśniać i łagodzić nieporozumienia. UmoŜliwia to
prowadzenie zdrowych sporów, owych „dobrych kłótni”, które pozwalają na rozkwit
wzajemnych stosunków i przezwycięŜenie pretensji i uprzedzeń, które pozostawione samym
sobie mogą zniszczyć związek małŜeński.26
Oczywiście, Ŝaden z tych nawyków emocjonalnych nie zmieni się z dnia na dzień; potrzeba do
tego wytrwałości i czujności. MałŜonkowie zdołają przeprowadzić zasadnicze zmiany tylko w
takim stopniu, w jakim będą mieli do tego motywację. Wiele a moŜe nawet większość, reakcji
emocjonalnych waŜnych dla wspólnego poŜycia ukształtowało się juŜ w dzieciństwie.
Nauczyliśmy się ich w naszych najbardziej intymnych związkach albo wzorowaliśmy je na
zachowaniach naszych rodziców, a do małŜeństwa wnieśliśmy je juŜ w całkowicie rozwiniętej
formie. A zatem jesteśmy przygotowani do rozwinięcia u siebie pewnych nawyków
emocjonalnych do, powiedzmy, przesadnego reagowania na rzekome czy rzeczywiste zniewagi
albo zamykania się w sobie na widok pierwszych oznak zbliŜającej się konfrontacji - i to nawet
jeśli wcześniej zarzekaliśmy Ŝe nie będziemy zachowywać się jak nasi rodzice.
Uspokajanie się
U podłoŜa kaŜdej silnej emocji leŜy impuls do działania; podstawą inteligencji emocjonalnej jest
kierowanie tymi impulsami. MoŜe to być jednak szczególnie trudne w związkach opartych na
miłości, gdzie mamy duŜo do stracenia. Reakcje wyzwalane w takich związkach dotykają
niektórych z naszych najgłębszych potrzeb: potrzeby bycia kochanym i szanowanym, lęku przed
odrzuceniem albo deprywacją emocjonalną. Nic dziwnego zatem, Ŝe podczas kłótni małŜeńskiej
zachowujemy się tak, jak gdyby zagroŜony był sam nasz byt.
Jednak niczego nie da się pozytywnie załatwić, kiedy męŜa albo Ŝonę ponoszą emocje. Oboje
partnerzy powinni się nauczyć jednej z kluczowych dla dobrego poŜycia umiejętności, jaką jest
uśmierzanie swoich wzburzonych uczuć. Polega to na opanowaniu zdolności szybkiego
24 Produktywne kłótnie małŜeńskie zob.: Gottman; What Predicts Divorce.
25 Brak umiejętności naprawy stosunków u małŜonków, zob.: Gottman, What Predicts Divorce.
26 Cztery kroki, które prowadzą do „korzystnych sprzeczek”, podaję za: Gottman, Why Marriages Succeed or Fail.
125
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
dochodzenia do siebie po zatopieniu wywołanym porwaniem emocjonalnym. PoniewaŜ podczas
takiego wzburzenia emocjonalnego drastycznie obniŜa się zdolność jasnego słyszenia, myślenia i
mówienia, uspokojenie się jest niezwykle konstruktywnym krokiem, bez którego niemoŜliwy jest
jakikolwiek postęp w rozmowie zmierzającej do załatwienia spornej kwestii.
Ambitne pary małŜeńskie mogą nauczyć się śledzić mniej więcej co pięć minut w trakcie
kłopotliwej rozmowy swój puls, przytykając palec do tętnicy szyjnej, kilka centymetrów poniŜej
dolnego koniuszka ucha i Ŝuchwy (osoby, które ćwiczą aerobic, mogą się tego łatwo nauczyć).27
Mierząc puls przez piętnaście sekund i mnoŜąc wynik przez cztery, otrzymuje się liczbę uderzeń
serca na minutę. Zmierzenie sobie pulsu w stanie spoczynku i w spokojnym nastroju daje
podstawę do dalszych obliczeń; jeśli liczba uderzeń wzrasta o - powiedzmy - dziesięć na minutę
to sygnalizuje to rozpoczęcie się zatapiania. Jeśli puls skacze tak wysoko, to małŜonkowie się
odseparować od siebie na dwadzieścia minut, zanim podejmą dyskusję na nowo. ChociaŜ moŜe
się nam wydawać, Ŝe wystarczy przerwa pięciominutowa, to rzeczywiste uspokojenie
fizjologiczne jest procesem stopniowym i trwa znacznie dłuŜej. Jak przekonaliśmy się w rozdziale
V, tląca się w głębi nas złość moŜe w kaŜdej chwili wybuchnąć większym płomieniem, a zatem
dłuŜsze czekanie daje ciału więcej czasu na wyjście ze stanu pobudzenia.
Parom, które - co zupełnie zrozumiałe - uznają, Ŝe śledzenie rytmu serca podczas dyskusji jest
krępujące, prościej będzie umówić się z góry, Ŝe kaŜda ze stron moŜe zaproponować przerwę,
kiedy tylko dostrzeŜe oznaki zatapiania. Podczas tej przerwy moŜna przyspieszyć proces
uspokajania się za pomocą relaksacji albo ćwiczeń aerobicznych (czy teŜ którejkolwiek z innych
metod omówionych w rozdziale V).
Odtrucie poprzez rozmowę z samym sobą
PoniewaŜ zatopienie zapoczątkowują negatywne myśli o partnerze, dobrze jest, jeśli mąŜ czy Ŝona
stawią im czoło. Takie myśli jak: „Nie będę tego dłuŜej tolerował(a)” czy „Nie zasługuję na takie
traktowanie” są charakterystyczne dla osób przekonanych o tym, Ŝe są niewinnymi ofiarami
małŜonków albo Ŝe ich oburzenie jest usprawiedliwione. Jak wykazuje ojciec terapii kognitywnej,
Aaron Beck, poprzez pochwycenie tych myśli i przeciwstawienie się im - zamiast się wściekać
albo odczuwać ból - moŜe się wyzwolić spod ich wpływu.28
Jednak, by to osiągnąć, nie naleŜy dawać wiary takim myślom, a potem śledzić je i zdobyć się na
świadomy wysiłek poszukania dowodów, które im przeczą, albo teŜ spojrzeć na nie z innego
punktu widzenia. Na przykład Ŝona, która pod wpływem chwilowego zawodu uwaŜa, Ŝe „on w
ogóle nie dba o moje potrzeby - zawsze jest takim egoistą”, mogłaby zakwestionować tę myśl,
przypominając sobie o wielu rzeczach świadczących o tym, Ŝe troszczy się o nią. Pozwoli to na
zmodyfikowanie myśli i nadanie jej takiego oto kształtu: „ChociaŜ postąpił nieładnie i sprawił mi
przykrość, to przecieŜ czasami okazuje, Ŝe zaleŜy mu na mnie”. To drugie sformułowanie otwiera
moŜliwość znalezienia pozytywnego rozwiązania, natomiast pierwsze podsyca tylko złość i
potęguje ból.
Niedefensywne słuchanie i mówienie
On: - Ty krzyczysz!
Ona: - Oczywiście, Ŝe krzyczę, bo nie słyszałeś ani słowa z tego, co powiedziałam. Nigdy nie
słuchasz!
Słuchanie jest umiejętnością, która spaja małŜeństwa. Nawet w ferworze kłótni, kiedy oboje
małŜonkowie stali się ofiarami porwania emocjonalnego, jedno z nich, a niekiedy oboje, potrafią
się zdobyć na to, by - mimo złości - słuchać i słyszeć partnera i odpowiadać na jego pojednawcze
27 TamŜe.
28 Beck, Love is Never Enough [polskie tłum. Miłość nie wystarczy. Poznań: Media Rodzina, 1996].
126
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
gesty. Jednak małŜonkowie, którzy dąŜą do rozwodu, są tak pochłonięci swoją złością i
skoncentrowani na szczegółach przedmiotu sprzeczki, Ŝe nie słyszą - nie mówiąc juŜ o
odwzajemnianiu - Ŝadnych ofert pokojowych, które mogą być zawarte w tym, co mówi partner.
Defensywność słuchacza przyjmuje formę ignorowania albo natychmiastowego odpierania
zarzutów małŜonka, traktowanych jak niewątpliwa napaść. Oczywiście, zdarza się, Ŝe
wypowiedzi małŜonków podczas kłótni przybierają formę ataku albo mają tak silne zabarwienie
negatywne, Ŝe trudno jest odebrać to inaczej niŜ napaść.
Nawet wszakŜe w tym najgorszym wypadku małŜonkowie mogą decydować o tym, co słyszą,
ignorując wrogie i negatywne elementy wypowiedzi drugiej strony - przykry ton, zniewagi,
pogardliwe uwagi krytyczne - po to, by wyłapać główny komunikat przekazywany w tej
zniekształconej formie. Pomaga w tym potraktowanie negatywnego zabarwienia wypowiedzi
małŜonka jako pewnego pośredniego sposobu podkreślenia, jak waŜna jest dla niego dana
sprawa, jako Ŝądanie zwrócenia na nią uwagi. Jeśli wtedy ona wrzeszczy: „Przestań mi przerywać,
do cholery!”, to on moŜe zdoła opanować chęć odpłacenia jej za okazywaną wrogość i powiedzieć:
„W porządku, mów dalej”.
Najsilniejszą formą niedefensywnego słuchania jest, oczywiście, empatia - zdolność wyczuwania
uczuć kryjących się za tym, co mówi małŜonek. Jak przekonaliśmy się w rozdziale VII, po to, by
jeden z małŜonków mógł naprawdę wzbudzić w sobie empatię, jego czy jej własne emocje muszą
opaść do poziomu, na którym odczuwa on swoje reakcje fizjologiczne w stopniu wystarczającym
do odzwierciedlenia uczuć drugiej strony. Bez tego fizjologicznego dostrojenia się wyobraŜenie
sobie tego, co czuje partner, będzie prawdopodobnie nietrafne. Kiedy uczucia jednej strony są tak
silne, Ŝe nie pozwalają na fizjologiczne zgranie się i przesłaniają wszystko, empatia zanika.
Powszechnie stosowaną w terapii małŜeństw metodą skutecznego słuchania emocjonalnego jest
tak zwane „odzwierciedlanie”. Kiedy jedno z partnerów skarŜy się na zachowania drugiego, to
drugie przedstawia tę samą skargę własnymi słowami, starając się uchwycić nie tylko samą myśl,
ale równieŜ towarzyszące jej uczucia. MałŜonek odzwierciedlający uczucia drugiego upewnia się,
czy trafił; jeśli nie, próbuje aŜ do skutku. Wydaje się to proste, ale jest zadziwiająco trudne w
praktyce.29 Jeśli czyjeś uczucia zostały trafnie odzwierciedlone, to czuje się on nie tylko
zrozumiany, ale ma teŜ poczucie dostrojenia się emocjonalnego. MoŜe to niekiedy powstrzymać
przygotowywany atak i w znacznym stopniu zapobiega przeradzaniu się wzajemnych zarzutów
w kłótnię.
Sztuka niedefensywnego mówienia polega na ograniczaniu się do konkretnej skargi czy zarzutu i
pilnowaniu, by skarga ta nie przerodziła się w atak na małŜonka. Psycholog Haim Ginott, twórca
programów skutecznego porozumiewania się, zaleca jako najlepszy sposób przedstawiania
zarzutów formułę XYZ. „Kiedy zrobiłeś X, to poczułem (poczułam) się Y, i wolał(a)bym, Ŝebyś
zrobił(a) zamiast tego Z”. Na przykład: „Kiedy nie zadzwoniłeś, aby mnie uprzedzić, Ŝe spóźnisz
się na obiad, to poczułam się zlekcewaŜona i ogarnęła mnie złość. Chciałabym, Ŝebyś na
przyszłość zadzwonił i powiedział, Ŝe się spóźnisz zamiast: „Jesteś samolubnym sukinsynem i
masz wszystkich w nosie”, jak często ujmuje się tę sprawę w małŜeńskich sporach. Krótko
mówiąc, otwarte porozumiewanie się nie dopuszcza Ŝadnych gróźb, obelg ani zastraszania. Nie
pozwala równieŜ na Ŝadną z niezliczonych form defensywności - usprawiedliwienia i wymówki,
zaprzeczanie zarzutom, kontratakowanie docinkami i tym podobne. Tutaj teŜ skutecznym
narzędziem jest empatia.
Na koniec, jak we wszystkich dziedzinach Ŝycia, tak i w małŜeństwie wrogość usuwają szacunek i
miłość. Jednym ze skutecznych sposobów zapobieŜenia przerodzeniu się sporu w otwartą walkę
jest danie partnerowi do zrozumienia, Ŝe potrafi się spojrzeć na sprawę z jego punktu widzenia i
Ŝe uznaje się jego prawo do takiego poglądu, nawet jeśli się z nim nie zgadzamy. Innym jest
29 Harville Hendrix, Getting the Love You Want, New York: Henry Holt, 1988.
127
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
przyznanie się do winy, a nawet przeproszenie, jeśli widzisz, Ŝe jesteś w błędzie. Uznanie prawa
partnera do własnego zdania na dany temat oznacza, Ŝe przynajmniej okazujemy mu, iŜ go
słuchamy i Ŝe dostrzegamy wyraŜane przez niego emocje, nawet jeśli nie zgadzamy się z jego
argumentami: „Widzę, Ŝe jesteś wytrącony z równowagi”. W innych momentach, kiedy akurat się
nie spieramy, uznawanie prawa partnera do własnego zdania i dowartościowywanie go przybiera
formę komplementów, znajdowania u niego czegoś, co rzeczywiście cenimy i chwalenia go za te
przymioty. Dowartościowanie partnera jest, rzecz jasna, sposobem ukojenia małŜonka albo
zgromadzenia kapitału emocjonalnego w postaci pozytywnych uczuć.
Ćwiczenie
PoniewaŜ do forteli tych trzeba się uciekać w ferworze konfrontacji, kiedy pobudzenie
emocjonalne jest z całą pewnością duŜe, trzeba się ich dobrze wyuczyć, aby móc z nich skorzystać,
kiedy są najbardziej potrzebne. Jest tak dlatego, Ŝe mózg emocjonalny uruchamia te zwyczajowe
reakcje; których nauczyliśmy się w najwcześniejszym okresie Ŝycia, w powtarzających się
momentach złości i bólu, dzięki czemu stały się one dominujące. PoniewaŜ pamięć i reakcje są
skorelowane z emocjami, niełatwo jest w takich chwilach przypomnieć sobie i powtórzyć te, które
związane są ze spokojniejszymi sytuacjami. Jeśli bardziej konstruktywna reakcja emocjonalna jest
nam obca albo niedostatecznie wyćwiczona, to nadzwyczaj trudno wypróbować ją w chwili
zdenerwowania. Jeśli jednak stała się automatyczna, to szansa na to, Ŝe dojdzie do głosu podczas
kryzysu emocjonalnego, jest duŜo większa. Z tych powodów przedstawione wyŜej metody trzeba
ćwiczyć i wypróbowywać podczas rozmów, które nie są aŜ tak stresujące, jak równieŜ w apogeum
kłótni, by miała szansę stać się nabytą pierwszą reakcją (a przynajmniej nie nazbyt spóźnioną
wtórną reakcją) w repertuarze naszych zachowań emocjonalnych. Przedstawione środki zaradcze
na dezintegrację małŜeństwa są w istocie rzeczy krótkim kursem wyrównawczym z zakresu
inteligencji emocjonalnej.
128
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
Rozdział X
Kierowanie z sercem
MELBURN MCBROOM był apodyktycznym szefem o usposobieniu, które onieśmielało osoby z
nim pracujące. Fakt ten mógłby pozostać nie zauwaŜony, gdyby McBroom pracował w biurze albo
w fabryce. Ale był on pilotem.
Pewnego dnia 1978 roku samolot McBrooma zbliŜał się do Portland w stanie Oregon, kiedy
zauwaŜył on, Ŝe są jakieś kłopoty z mechanizmem uruchamiającym podwozie. Zaczął więc krąŜyć
na duŜej wysokości nad lotniskiem, manipulując przy tym mechanizmie.
Kiedy McBroom zajmował się uparcie mechanizmem uruchamiającym podwozie, strzałki
wskaźników paliwa zbliŜały się do zera. Jednak pozostali członkowie załogi tak bali się gniewu
McBrooma, Ŝe milczeli, mimo iŜ nad samolotem zawisło widmo katastrofy. Samolot rozbił się, a w
wypadku poniosło śmierć dziesięć osób.
Historię tego wypadku opowiada się ku przestrodze pilotów na kursach z zakresu
bezpieczeństwa lotu.1 W 80 procentach katastrof samolotowych piloci popełniają błędy, którym
moŜna byłoby zapobiec, gdyby załoga współpracowała bardziej harmonijnie. W szkoleniu
pilotów kładzie się teraz nacisk nie tylko na umiejętności zawodowe, ale teŜ na pracę zespołową,
otwarte porozumiewanie się, współpracę, umiejętność słuchania i mówienia bez ogródek tego, co
się myśli, czyli na podstawy inteligencji emocjonalnej.
Kabina pilotów jest miniaturą wszelkiej funkcjonującej organizacji. Jednak bez dramatycznego
wydźwięku w postaci katastrofy samolotowej destrukcyjne skutki niskiego morale,
onieśmielonych pracowników, aroganckich szefów czy dziesiątki innych odmian niedostatków
inteligencji emocjonalnej ujawniających się w miejscu pracy mogą przejść w duŜej mierze nie
zauwaŜone przez osoby spoza sceny wydarzeń. Koszty tego widać w obniŜeniu wydajności,
wzroście liczby nie dotrzymywanych terminów, błędach i nieszczęśliwych wypadkach oraz
exodusie pracowników do przyjemniejszych biur i zakładów. Niski poziom inteligencji
emocjonalnej w pracy nieuchronnie naraŜa firmy na wielkie straty. Kiedy jest on szczególnie niski
i dotyczy ogółu pracowników, firma moŜe splajtować.
Rachunek strat i zysków wynikających z inteligencji emocjonalnej lub jej braku jest stosunkowo
nowym pojęciem w biznesie i niektórym menedŜerom moŜe być trudno go zaakceptować.
Badania 250 osób pracujących na kierowniczych stanowiskach wykazały, Ŝe większość z nich
uwaŜała, iŜ praca wymaga od nich „głowy, nie serca”. Wielu z nich obawiało się, Ŝe empatia albo
współczucie dla podwładnych doprowadziłyby do konfliktu z obowiązkami wobec firmy. Jeden z
nich uwaŜał, Ŝe pomysł wczuwania się w uczucia osób pracujących dla niego jest absurdalny,
poniewaŜ w takiej sytuacji „byłoby niemoŜliwe właściwe postępowanie z ludźmi”. Inni mówili, Ŝe
gdyby nie zachowywali dystansu emocjonalnego, to nie byliby w stanie podejmować „trudnych”
decyzji, jakich wymaga prowadzenie interesów - aczkolwiek według wszelkiego
prawdopodobieństwa powiadamialiby podwładnych o tych decyzjach w bardziej ludzki sposób.2
Badania te przeprowadzono w latach siedemdziesiątych, kiedy środowisko biznesu było zupełnie
inne. Moim zdaniem postawy takie są anachroniczne, są przeŜytkiem dawnych, dających poczucie
luksusu czasów; nowa, zmuszająca do rywalizacji rzeczywistość sprawia, Ŝe inteligencja
emocjonalna jest dobrem przynoszącym zyski zarówno w produkcji, jak i na rynku. J ujęła to
Shoshona Zuboff, psycholog z Harvardzkiej Szkoły Biznesu. „Korporacje przeszły w tym stuleciu
radykalną przemianę, a wraz z nią dokonała się transformacja krajobrazu emocjonalnego. Był
1 Wypadek ten opisuje Carl Lavin, „When Moods Affect Safety: Communications in a Cockpit Mean a Lot a Few Miles Up”, „The New York Times”, June 26, 1994.
2 Michael Maccoby, „The Corporate Climber Has to Find His Heart” Fortune, December 1976.
129
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
długi okres dominacji dyrektorów w hierarchii stanowisk firm, kiedy opłacało się być zręcznie
manipulującym ludźmi, walczącym według zasad dŜungli szefem. Ale ta sztywna hierarchia
zaczęła się załamywać w latach osiemdziesiątych, pod naciskiem globalizacji i technik
informacyjnych. Szef walczący według zasad panujących w dŜungli symbolizuje miejsce, w
którym niegdyś znajdowała się firma, jej przyszłością jest wirtuoz umiejętności
interpersonalnych.”3
Niektóre przyczyny tego są oczywiste - wyobraźmy sobie, jakie konsekwencje dla grupy
współpracowników ma to, Ŝe ktoś nie potrafi powstrzymać wybuchu gniewu albo nie ma
zielonego pojęcia o tym, co czują osoby, z którymi pracuje. Wszystkie szkodliwe dla myślenia
skutki niepokoju opisane w rozdziale VI występują równieŜ w miejscu pracy: będąc w złym
nastroju, nie potrafimy zapamiętywać, uwaŜać, uczyć się ani podejmować rozsądnych decyzji.
Jeden z doradców do spraw zarządzania ujął to tak: „Stres powoduje, Ŝe ludzie głupieją”.
Jeśli natomiast chodzi o stronę pozytywną, to wyobraźmy sobie, jakie poŜytki dla pracy płyną z
posiadania podstawowych umiejętności emocjonalnych - dostrojenia się do uczuć osób, z którymi
się kontaktujemy, zdolności łagodzenia nieporozumień, aby nie przeradzały się w konflikty, czy
zdolności osiągania podczas wykonywania zadań stanu uskrzydlenia. Przywództwo nie jest
dominacją, lecz sztuką przekonywania ludzi do współpracy dla osiągnięcia wspólnego celu. A
jeśli chodzi o kierowanie naszą własną karierą, to chyba nie ma waŜniejszej sprawy niŜ
rozpoznanie naszych najgłębszych uczuć w stosunku do tego, czym się zajmujemy i ewentualne
dokonanie takich zmian, aby praca dawała nam prawdziwe zadowolenie.
Niektóre z mniej oczywistych przyczyn wysuwania się zdolności emocjonalnych na pierwsze
miejsce wśród umiejętności potrzebnych ludziom interesu odzwierciedlają ogromne zmiany, jakie
dokonały się w firmach. Spróbuję wykazać to na przykładzie praktycznego zastosowania
inteligencji emocjonalnej w trzech sprawach: zdolności traktowania skarg i zarzutów jako
przejawów konstruktywnej krytyki, tworzenia atmosfery, w której inność zamiast stawać się
źródłem tarć jest cenionym dobrem oraz skutecznego ustanawiania sieci połączeń
interpersonalnych.
Krytyka jest sprawą pierwszorzędną
Był doświadczonym inŜynierem, szefem zespołu opracowującego nowe oprogramowanie.
Przedstawiał właśnie wiceprezesowi firmy odpowiedzialnemu za wdraŜanie nowych technik
wyniki wielomiesięcznej pracy swojego zespołu. Towarzyszyli mu podwładni i współpracownicy,
z którymi ślęczał całymi tygodniami nad owym projektem, dumni, Ŝe mogą zaprezentować owoc
swej cięŜkiej pracy. Jednak kiedy skończył, wiceprezes obrócił się do niego i zapytał sarkastycznie:
„Kiedy skończył pan szkołę? Te specyfikacje są - śmieszne. Nie ma mowy, Ŝeby wyszły poza mój
gabinet”.
Zupełnie zdruzgotany tym inŜynier przesiedział resztę zebrania w ponurym milczeniu. Ludzie z
jego zespołu wymienili parę chaotycznych, po części wrogich, uwag, broniąc swego dzieła, które
kosztowało ich tyle trudu. W pewnym momencie odwołano wiceprezesa do telefonu i zebranie
skończyło się nagle, pozostawiając wszystkich w nastroju goryczy i złości.
Przez następne dwa tygodnie wypowiedź wiceprezesa nie dawała inŜynierowi spokoju.
Zniechęcony i przygnębiony, przekonany był, Ŝe nie otrzyma juŜ Ŝadnego powaŜnego zadania w
firmie i mimo Ŝe lubił swoją pracę, przemyśliwał o zwolnieniu się.
Na koniec zdecydował się pójść do wiceprezesa i przypomnieć mu o tym zebraniu, jego
krytycznych uwagach i ich podkopujących morale zespołu wpływie. Starannie dobierając słowa,
3 Cytat z rozmowy, którą przeprowadziłem z Shoshoną Zuboff w czerwcu 1994 roku. W sprawie wpływu technik informatycznych zob. jej ksiąŜkę In the Age of the
Smart Machine, New York: Basic Books,1991.
130
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
powiedział: „Nie bardzo rozumiem, co chciał pan osiągnąć. Zakładam, Ŝe nie próbował pan
wprawić mnie w zakłopotanie... Czy miał pan jakiś inny cel?”
Wiceprezes był absolutnie zaskoczony - nie miał najmniejszego pojęcia, Ŝe jego rzucona
mimochodem uwaga wywoła takie spustoszenie w psychice członków zespołu. Okazało się, Ŝe w
rzeczywistości uwaŜał, iŜ projekt jest dobry, tylko potrzebuje dopracowania i nawet przez chwilę
nie myślał o tym, Ŝeby go odrzucić jako bezwartościowy. Powiedział, Ŝe po prostu nie zdawał
sobie sprawy z tego, Ŝe tak nieudolnie przedstawił swoje opinię i Ŝe zranił czyjekolwiek uczucia. I,
choć z opóźnieniem, przeprosił za to.4
Jest to istocie rzeczy kwestia sprzęŜenia zwrotnego między ludźmi zbierającymi informacje
konieczne do utrzymania się na właściwym kursie i odpowiedniego ukierunkowania swych
wysiłków. W sensie pierwotnym, w którym termin ten uŜywany jest w teorii systemów, sprzęŜenie
zwrotne oznacza wymianę danych o działaniu jednej części jakiegoś systemu po to, by - opierając
się na załoŜeniu, Ŝe jedna część wpływa na wszystkie pozostałe składające się na ten system moŜna było skorygować działanie części, która zacznie funkcjonować nieprawidłowo. W
przedsiębiorstwie kaŜdy pracownik jest częścią systemu, a zatem sprzęŜenie zwrotne jest duszą
organizacji - wymianą informacji, która pozwala ludziom orientować się, czy praca, którą
wykonują, idzie dobrze, czy teŜ moŜe trzeba w niej coś poprawić, doszlifować albo zupełnie
zmienić. Bez sprzęŜenia zwrotnego pracownicy poruszają się po omacku - nie wiedzą, jak są
oceniani przez szefa, przez kolegów, czego się od nich oczekuje, a w miarę upływu czasu wszelkie
problemy tylko się zaostrzają.
Krytykowanie jest w pewnym sensie jednym z najwaŜniejszych zadań menedŜera. Mimo to naleŜy
do tych, których szefowie najbardziej nie lubią i starają się unikać. Podobnie jak ów sarkastyczny
wiceprezes, wielu - zbyt wielu dyrektorów, kierowników i prezesów kiepsko opanowało bardzo
istotną sztukę sprzęŜenia zwrotnego. Koszta tego niedoboru są wielkie - tak jak nasze zdrowie
emocjonalne zaleŜy od tego, jak radzimy sobie z pretensjami czy zarzutami, tak samo
efektywność, wydajność i zadowolenie z pracy zaleŜą od tego, jak informuje się nas o palących
problemach. To, w jaki sposób wyraŜamy i odbieramy uwagi krytyczne, określa w duŜym stopniu
nasze zadowolenie z pracy, z tych, z którymi pracujemy, i z tych, przed którymi jesteśmy
odpowiedzialni.
Najgorszy sposób wzbudzenia w kimś motywacji
Emocjonalne przeciwności losu, którym musimy stawić czoła w związku małŜeńskim, występują
równieŜ w miejscu pracy. Uwagi krytyczne, które powinny być wyraŜane w formie wątpliwości,
co stwarza dobrą podstawę do usunięcia ich przyczyn, zamieniają się niekiedy w ataki
personalne. Pod naszym adresem kierowane są pełne odrazy, sarkazmu i pogardy oskarŜenia, a
wszystko to skłania nas do przyjmowania postawy defensywnej i unikania odpowiedzialności, i na koniec - do odgradzania się od innych murem milczenia lub do biernego oporu, który wynika z
poczucia, Ŝe traktuje się nas niesprawiedliwie. Jedną z najbardziej powszechnych form
destrukcyjnej krytyki w miejscu pracy są - zdaniem pewnego doradcy - takie ogólne stwierdzenia
jak: „Wszystko partaczycie”, wygłaszane ostrym, sarkastycznym, gniewnym tonem, nie dające
Ŝadnej szansy na rzeczową replikę ani nie podsuwające Ŝadnych sugestii, jak moŜna by
wywiązywać się lepiej ze swych zadań. Sprawiają one, Ŝe osoba, ku której są skierowane, czuje się
bezradna i wściekła. Z punktu widzenia inteligencji emocjonalnej taka krytyka świadczy o
lekcewaŜeniu uczuć, jakie wywołuje ona u osób będących jej przedmiotem oraz o katastrofalnym
wpływie, jaki uczucia te wywierają na ich motywację do pracy, energię i wiarę w sens tego, co
robią.
4 Historię o sarkastycznym wiceprezesie opowiedział mi Hendrie Weisinger, psycholog z Podyplomowej Szkoły Biznesu przy Uniwersytecie Kalifornijskim w Los
Angeles [UCLA Graduate School of Business]. Zasady umiejętnego przedstawiania uwag krytycznych w miejscu pracy podał on w ksiąŜce The Critical Edge: How to
Criticize Up and Down the Organization and Make It Pay Off, Boston: Little, Brown, 1989.
131
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
Tę destrukcyjną dynamikę ujawniło badanie menedŜerów, których poproszono, by sięgnęli myślą
do chwil, kiedy wybuchnęli złością na swoich podwładnych i, dając się jej ponieść, zaatakowali
ich ad personam.5 Te pełne złości ataki miały podobne skutki jak napaść na małŜonka: podwładni
będący ich celem reagowali na nie najczęściej przybraniem postawy obronnej, wymyślaniem
wymówek albo uchylaniem się od odpowiedzialności. Zdarzało się teŜ, Ŝe odgradzali się murem
milczenia, to znacz unikali jakichkolwiek kontaktów z szefem, który ich zwymyślał. Gdyby
umieszczono ich pod takim samym wykrywającym emocje mikroskopem jak ten, którego uŜywał
dla badania par małŜeńskich John Gottman, to bez wątpienia okazałoby się, Ŝe ci rozgoryczeni
pracownicy myślą to samo, co rozczarowani małŜonkowie, którzy uwaŜają, Ŝe napada się na nich
bez Ŝadnego powodu, Ŝe są niewinnymi ofiarami i czują usprawiedliwione oburzenie. Gdyby
zmierzono ich reakcje fizjologiczne, to prawdopodobnie okazałyby się one typowe dla zatopienia,
które nasila takie myśli. A mimo to takie reakcje jeszcze bardziej rozdraŜniały i prowokowały
menedŜerów, wskazując na to, Ŝe zapoczątkowują oni cykl, który w świecie biznesu kończy się
odejściem albo zwolnieniem pracownika, co jest odpowiednikiem rozwodu.
I faktycznie, badania, którymi objęto 108 menedŜerów i pracowników umysłowych, wykazały, Ŝe
na liście przyczyn konfliktów w pracy niestosowne albo niewłaściwie wyraŜone uwagi krytyczne
uplasowały się na pierwszym miejscu, przed brakiem zaufania, róŜnicami charakteru i
wysokością wynagrodzenia.6 Eksperyment przeprowadzony na Politechnice Rensselaera
pokazuje, jak destrukcyjny wpływ mogą wywierać na stosunki w pracy ostre uwagi krytyczne.
Podczas symulacji zlecono ochotnikom opracowanie reklamy nowego szamponu. Inny ochotnik
(współpracujący z eksperymentatorami) oceniał przygotowane reklamy, wyraŜając jedną z dwóch
przygotowanych wcześniej opinii krytycznych. Jedna z nich była konkretna i wywaŜona, druga
natomiast koncentrowała się na wytykaniu twórcy reklamy braku wrodzonych zdolności i
niechęci do skorzystania z jego usług w przyszłości, co wyraŜało się w takich uwagach jak: „Niech
pan da sobie z tym spokój. Wygląda na to, Ŝe nie potrafi pan nic zrobić tak, jak trzeba”, „MoŜe po
prostu brak panu talentu. Postaram się, Ŝeby zrobił to ktoś inny”.
Zrozumiałe jest, Ŝe ci, których zaatakowano, poczuli się uraŜeni, ogarnęła ich złość i ostro
zaprotestowali, mówiąc; Ŝe nie chcą w przyszłości współpracować z osobami czy pracować dla
osób, które skrytykowały ich projekt. Wielu dało jasno do zrozumienia, Ŝe będą unikać
jakichkolwiek kontaktów z tymi osobami, Ŝe - mówiąc innymi słowy - mają ochotę odgrodzić się
od nich murem milczenia. Ostre uwagi krytyczne sprawiły, Ŝe osoby, do których je kierowano,
nabrały takiej niechęci do pracy, Ŝe nie starały się juŜ tak jak dawniej i - co chyba najgorsze twierdziły, Ŝe nie potrafią dobrze wywiązać się ze stojącego przed nimi zadania. Tak
niszczycielski wpływ na ich morale miała napaść personalna.
Wielu szefów chętnie krytykuje podwładnych, ale skąpi im pochwał, skutkiem czego słyszą oni
opinie o swojej pracy tylko wtedy, kiedy popełniają błędy. Co gorsza, szefowie mają skłonność do
odkładania na później rozmów z podwładnymi: utrzymujący się przez dłuŜszy czas brak
sprzęŜenia zwrotnego, w połączeniu ze skłonnością do krytykowania, daje fatalne rezultaty.
„Większość problemów z jakością pracy nie pojawia się nagle; narastają one z wolna - twierdzi J.R.
Larson, psycholog z Uniwersytetu Stanowego Illinois w Urbanie. - Jeśli szef nie powie od razu, co
czuje w związku z konkretną sprawą, to powoli narasta u niego frustracja. Potem, któregoś dnia,
wybucha. Gdyby przekazał pracownikowi uwagi krytyczne wcześniej, to mógłby on naprawić
swe błędy. Ludzie zbyt często zaczynają przedstawiać swoje zarzuty dopiero wtedy, kiedy
wszystko w nich się gotuje, kiedy nie,: mogą pohamować złości. A wtedy przedstawiają je w
najgorszej z moŜliwych formie, tonem pełnym jadowitego sarkazmu, przytaczając długą listę
pretensji albo posuwając się do gróźb. Takie ataki prowokują do odwetu. Odbierane są jako afront,
5 Ankietę na temat przypadków wybuchów złości kierowników i dyrektorów na podległych im pracowników przeprowadził Robert Baron, psycholog z Instytutu
Politechnicznego Rensselaera, z którym przeprowadziłem wywiad w „The New York Times” z 11 września 1990 roku.
6 Robert Baron, „Countering the Effects of Destructive Criticism: The Relative Efficacy of Four Interventions”, Journal of Applied Psychology 75, 3(1990).
132
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
a zatem złość ogarnia dla odmiany osobę, która jest ich celem. Jest to najgorszy sposób
wzbudzania w kimś motywacji do lepszego działania”.
Umiejętna krytyka
Rozpatrzmy teraz inną moŜliwość.
Umiejętnie sformułowana uwaga krytyczna moŜe być jednym z najbardziej uŜytecznych
komunikatów, j przekazuje szef podległym mu pracownikom. Na przykład, ów arogancki szef
mógł - ale nie zrobił tego - powiedzieć inŜynierowi kierującemu zespołem opracowującym nowe
oprogramowanie coś takiego: „Podstawowy kłopot na tym etapie polega na tym, Ŝe wasz plan
zajmie za duŜo czasu, co zwiększy koszta. Chciałbym, Ŝebyście jeszcze pomyśleli nad tym
projektem, zwłaszcza nad szczegółowym opisem wdroŜenia oprogramowania, i sprawdzili, czy
nie da się tego zrobić szybciej”. Takie przedstawienie uwag miałoby zupełnie odwrotny skutek
niŜ miaŜdŜąca krytyka; zamiast wywoływać u podwładnych uczucie bezradności i złości oraz
skłaniać ich do buntu, napawałoby ich nadzieją, Ŝe uda im się ulepszyć projekt i sugerowało, jak
mają się do tego zabrać.
Umiejętnie sformułowane uwagi krytyczne koncentrują się raczej na tym, co dana osoba zrobiła i
co moŜe zrobić, niŜ na doszukiwaniu się przyczyn kiepskich wyników w pracy w wadach tej
osoby. Jak zauwaŜa Larson: „Napadanie na czyjś charakter, nazywanie kogoś głupim czy
niekompetentnym mija się z celem. Zmuszasz go z miejsca do przyjęcia postawy obronnej; w
wyniku czego nie trafiają juŜ do niego Ŝadne uwagi i rady, w jaki sposób moŜe wykonywać swoją
pracę lepiej.” Oczywiście, jest to dokładnie ta sama rada, której udziela się parom małŜeńskim
rozmawiającym o wzajemnych pretensjach.
Ujmując to natomiast w kategoriach motywacji do działania, trzeba wyraźnie stwierdzić, Ŝe kiedy
sądzimy, iŜ nasze niepowodzenia są wynikiem jakichś naszych wad czy braków, tracimy nadzieję
i przestajemy się starać, Ŝeby wypaść lepiej. Pamiętajmy o tym, Ŝe podstawą naszego optymizmu
jest przekonanie, iŜ wszystkie niepowodzenia i poraŜki wynikają z niesprzyjających okoliczności,
którym moŜemy jakoś zaradzić.
Harry Levinson, psychoanalityk, który został doradcą przedsiębiorców, daje takie oto rady, jak
opanować sztukę krytykowania, która łączy się nierozerwalnie ze sztuką chwalenia:
•
Bądź konkretny. Wybierz jakiś charakterystyczny przypadek, wydarzenie, które jest dobrym
przykładem tego, co naleŜy zmienić - jakieś niedociągnięcia albo powtarzające się braki,
takie jak nieumiejętność prawidłowego wykonania pewnych elementów zadania. Ludzi
demobilizuje wysłuchiwanie narzekań, Ŝe robią „coś” źle, bez sprecyzowania zarzutów,
które mogłyby ich skłonić do zmiany zachowań. Skoncentruj się na szczegółach, mówiąc,
co dana osoba zrobiła dobrze, a co źle i jak moŜna to zmienić. Nie owijaj spraw w bawełnę
ani nie mów ogródkami, bo zaciemni to sens tego, co chcesz przekazać. Jest to, rzecz jasna,
rada zbliŜona do omawianego wcześniej zalecenia dla małŜonków, aby przedstawiali
swoje pretensje według formuły XYZ: powiedz dokładnie, na czym polega problem, co jest
nie tak, jak być powinno albo jakie wywołuje to u ciebie uczucia i jak moŜna temu
zaradzić.
„Konkretność - zauwaŜa Levinson - jest równie waŜna przy pochwałach, jak przy uwagach
krytycznych. Nie twierdzę, Ŝe ogólna pochwała nie wywiera Ŝadnego wpływu, ale wpływ ten jest
niewielki, a poza tym niewiele moŜna się z niej dowiedzieć”.7
•
Zaproponuj jakieś rozwiązanie. Uwagi krytyczne, podobnie jak wszelkie inne uŜyteczne
sprzęŜenia zwrotne, powinny wskazywać sposób rozwiązania problemu. W przeciwnym
razie zniechęcają one, pozbawiają ochoty do działania albo osłabiają motywację osoby, do
7 Harry Levinson, „Feedback to Subordinates, Addendum to the Levinson Letter, Levinson Institute, Waltham, MA (1992).
133
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
której je kierujemy. Uwagi krytyczne mogą ukazywać nowe moŜliwości czy alternatywy, z
których istnienia osoba ta nie zdawała sobie sprawy, albo po prostu uwraŜliwić ją na to, co
wymaga dopracowania, jednak pod warunkiem, Ŝe zawierają one sugestie, jak poradzić
sobie z tymi problemami.
•
Bądź obecny. Krytyka, podobnie jak pochwała, jest najbardziej skuteczna wtedy, kiedy
przeprowadzamy ją podczas rozmowy w cztery oczy. Osoby, dla których krytykowanie
kogoś jest krępujące, mogą ułatwić sobie zadanie, robiąc to na odległość, na przykład w
formie pisemnych uwag czy upomnień, jednak nadaje to kontaktom charakter bezosobowy
i pozbawia adresata tych uwag moŜliwości ustosunkowania się do nich i wyjaśnienia
sprawy.
•
Bądź wraŜliwy. Jest to wezwanie do okazywania empatii, do wczucia się w skórę osoby,
która odbiera krytykę. Levinson wskazuje, Ŝe szefowie, którzy mają niewielką zdolność
empatii, są wyjątkowo skłonni do aroganckiego traktowania podwładnych, co przejawia
się - na przykład - miaŜdŜącą krytyką i zamykaniem im ust. Ostateczny wynik takiej
krytyki jest destrukcyjny - zamiast ukazywać sposób wyjścia czy naprawienia sytuacji,
wywołuje ona niechęć, gorycz i oburzenie, skłania do przyjęcia postawy obronnej i stwarza
trudny do przezwycięŜenia dystans między szefem a podwładnym.
Levinson daje pewne rady takŜe tym, ku którym kierowane są uwagi krytyczne. Radzi na
przykład, by traktować uwagi nie jako atak personalny:, ale jako cenne wskazówki umoŜliwiające
poprawę działania. Namawia teŜ, by wystrzegać się przybierania postawy defensywnej i
poczuwać się do odpowiedzialności. A jeśli rozmowa staje się zbyt przykra, radzi odłoŜyć ją do
czasu, aŜ przetrawimy niemiłą opinię i trochę ochłoniemy. Na koniec proponuje, Ŝebyśmy
widzieli w uwagach krytycznych szansę wspólnej pracy z osobą krytykującą w celu usunięcia
problemu, a nie coś, co stawia nas w przykrym połoŜeniu. Oczywiście wszystkie te mądre rady są
bezpośrednim odbiciem wskazówek dla małŜeństw, które mają umoŜliwić im przedstawienie
wzajemnych pretensji w taki sposób, by nie miało to szkodliwych konsekwencji dla trwałości ich
związku. W pracy dzieje się podobnie jak w małŜeństwie.
Jak postępować z odmiennością
Sylvia Skeeter, która mając trzydzieści parę lat wycofała się w stopniu kapitana z czynnej słuŜby
wojskowej, pracowała później jako kierowniczka sali w restauracji Denny’ego w Kolumbii, w
Karolinie Południowej. Pewnego upalnego popołudnia weszła do restauracji grupka czarnych
klientów - pastor, wikary i dwójka przybyłych do nich z wizytą śpiewaków gospel. Usiedli przy
stoliku i siedzieli tam, i siedzieli, nie mogąc doczekać się obsługi. Kelnerki po prostu ignorowały
ich. „Stały tam - wspomina Skeeter - patrzyły na nich z rękami opartymi na biodrach, a potem
wróciły do rozmów między sobą, zupełnie jakby czarny stojący o pięć stóp od nich po prostu nie
istniał”.
Oburzona Skeeter zwróciła kelnerkom uwagę i poskarŜyła się szefowi, który tylko wzruszył
ramionami i powiedział: „Tak zostały wychowane i nic na to nie mogę poradzić”. Skeeter z
miejsca rzuciła tę pracę - sama jest czarna.
Gdyby był to odosobniony przypadek, to owa jaskrawa manifestacja uprzedzeń rasowych
mogłaby przejść nie zauwaŜona. Ale Sylvia Skeeter była tylko jedną z wielu setek osób, które
poświadczyły istnienie w sieci restauracji Denny’ego powszechnych uprzedzeń rasowych, co
doprowadziło do wytoczenia firmie procesu w imieniu tysięcy czarnoskórych, którzy
doświadczyli na własnej skórze takiego traktowania. Proces kosztował firmę 54 miliony dolarów.
Wśród powodów znajdowało się, między innymi, siedmiu czarnych agentów słuŜb specjalnych,
którzy w drodze do Annapolis, gdzie mieli ubezpieczać wizytę prezydenta Clintona w Akademii
Marynarki Wojennej, wstąpili do Denny’ego na śniadanie. Czekali na kelnerkę przez godzinę,
134
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
podczas gdy ich białych kolegów, siedzących przy stoliku obok, obsłuŜono natychmiast. W sądzie
wystąpiła teŜ czarna dziewczyna ze sparaliŜowanymi nogami z Tampy na Florydzie, która
pewnego wieczoru, po koncercie, czekała na swym wózku inwalidzkim przez dwie godziny na
zamówione jedzenie. Ta dyskryminacja - dowodzili oskarŜyciele - brała się z powszechnego
wśród personelu restauracji Denny’ego, szczególnie na szczeblu szefów rejonów i oddziałów,
przekonania, Ŝe czarni psują im interes. Obecnie, głównie dzięki werdyktowi sądu oraz
nagłośnieniu sprawy przez środki masowego przekazu, sieć Dennego naprawia szkody
wyrządzone czarnej społeczności. Wszyscy jej pracownicy, a zwłaszcza personel kierowniczy,
muszą brać udział w kursach, na których wykazuje się im, jakie korzyści płyną z posiadania
wielorasowej klienteli.
Seminaria takie stały się jednym z głównych elementów szkolenia wewnętrznego w firmach całej
Ameryki, a wśród ich szefów rośnie świadomość, Ŝe nawet jeśli pracownicy mają jakieś
uprzedzenia, to muszą się tak zachowywać w pracy, jakby ich nie mieli. Przemawia za tym nie
tylko wzgląd na zwykłą ludzką przyzwoitość, ale teŜ - co dla przedsiębiorstwa jest duŜo
waŜniejsze - aspekty czysto pragmatyczne. Jednym z nich jest zmieniające się oblicze klasy
pracującej, w miarę jak biali męŜczyźni, którzy kiedyś byli grupą dominującą, powoli stają się
mniejszością. Ankieta przeprowadzona w kilkuset przedsiębiorstwach amerykańskich wykazała,
Ŝe ponad dwie trzecie nowo przyjętych pracowników nie naleŜy do rasy białej. To przesunięcie
demograficzne odzwierciedla równieŜ w znacznej mierze zmieniający się skład klienteli.8 Inną
przyczyną jest wzrastająca w firmach międzynarodowych potrzeba zatrudniania pracowników,
którzy nie tylko potrafią odłoŜyć na bok wszelkie uprzedzenia przeszkadzające im w ocenianiu
ludzi naleŜących do innych kultur (i tworzących nowe rynki), ale takŜe wykorzystać tę otwartość
dla dobra firmy (i pomnoŜenia jej zysków). Trzecią motywującą do takich działań przyczyną jest
kryjąca się w róŜnorodności potencjalna siła, która manifestuje się bardziej twórczym działaniem
zespołowym i większą przedsiębiorczością.
Wszystko to oznacza, Ŝe kultura przedsiębiorstwa musi ulec zmianie i konieczne jest rozwijanie
tolerancji nawet wtedy, kiedy poszczególni pracownicy zachowują swoje indywidualne
uprzedzenia. Jak to osiągnąć Trzeba ze smutkiem stwierdzić, Ŝe jednodniowe czy teŜ
jednoweekendowe szkolenia w akceptowaniu róŜnorodności zdają się nie przełamywać niechęci
pracowników wynikającej z głęboko zakorzenionych uprzedzeń jednej grupy do drugiej: białych
do czarnych, czarnych do Azjatów czy Azjatów do ludności hiszpańskojęzycznej. Prawdę mówiąc,
ostatecznym rezultatem takich niewłaściwie przygotowanych i nieumiejętnie prowadzonych
szkoleń - które rozbudzają fałszywe nadzieje, obiecując zbyt duŜo albo zamiast atmosfery
zrozumienia wytwarzają klimat konfrontacji - moŜe być wzrost napięcia między poszczególnymi
grupami pracowników. Po to, by zrozumieć, co moŜna zrobić w tej dziedzinie, trzeba przede
wszystkim pojąć, na czym polega uprzedzenie.
Korzenie uprzedzeń
Doktor Vamik Volkan jest teraz psychiatrą na Uniwersytecie w Wirginii, ale pamięta, co oznaczało
dorastanie w rodzinie tureckiej na Cyprze, o prawo władania którym walczyli wówczas bez
pardonu Turcy z Grekami. Będąc chłopcem, Volkan słyszał plotki o tym, Ŝe kaŜdy węzeł na
sznurze, którym przepasywał się miejscowy grecki duchowny, upamiętnia tureckie dziecko, które
udusił. Pamięta teŜ, z jaką odrazą mówiło się w jego domu o tym, Ŝe Grecy jedzą świnie, których
mięso uwaŜane jest w kulturze tureckiej za nieczyste. Zajmując się obecnie badaniem konfliktów
etnicznych, Volkan relacjonuje własne wspomnienia z dzieciństwa, aby ukazać, w jaki sposób
przez całe lata utrzymuje się wzajemną wrogość między róŜnymi grupami narodowymi czy
rasowymi i jak w kaŜdym nowym pokoleniu ugruntowuje się takie wrogie uprzedzenia.9
8 O przeglądzie 645 firm, który przeprowadzili doradcy do spraw zarządzania z Towers Perrin na Manhattanie, donosił „The New York Times” 26 sierpnia 1990 roku.
9 Vamik Volkan, The Need to Have Enemies and Allies, Northvale, NJ: Jason Aronson, 1988.
135
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
Psychologiczną ceną płaconą za lojalność wobec własnej grupy moŜe być antypatia do innej
grupy, szczególnie wtedy, kiedy istnieje między nimi zadawniona wrogość.
Uprzedzenia naleŜą do repertuaru postaw emocjonalnych, których uczymy się we wczesnym
okresie Ŝycia, co sprawia, Ŝe trudno się ich całkowicie pozbyć. Dotyczy to nawet osób, które
uwaŜają, Ŝe nie powinno się nigdy i wobec nikogo Ŝywić Ŝadnych uprzedzeń. „Emocje związane z
uprzedzeniami kształtują się w dzieciństwie, natomiast przekonania, które je usprawiedliwiają,
pojawiają się później - wyjaśnia Thomas Pettigrew, socjopsycholog z Uniwersytetu
Kalifornijskiego w Santa Cruz, który od kilkudziesięciu lat zajmuje się badaniem uprzedzeń. - W
późniejszym okresie Ŝycia moŜesz chcieć pozbyć się uprzedzeń, ale o wiele łatwiej jest zmienić
swoje przekonania niŜ uczucia. Wielu południowców wyznało mi na przykład, Ŝe chociaŜ nie
mieli juŜ Ŝadnych uprzedzeń wobec czarnych na poziomie intelektualnym, to nadal czują się
nieswojo, podając im rękę. Uczucia te są pozostałością tego, go nauczyli się w domu
rodzinnym”.10
Siła stereotypów, które podtrzymują uprzedzenia, bierze się częściowo stąd, Ŝe dynamika ich
powstawania i funkcjonowania w umyśle jest stosunkowo obojętna dla całości zachodzących w
nim procesów, co sprawia, Ŝe wszelkiego rodzaju stereotypy potwierdzają się same.11 Łatwo
zapamiętujemy wydarzenia, które świadczą o słuszności stereotypowego przekonania, natomiast
przypadki przemawiające na jego niekorzyść z reguły ignorujemy. Spotykając na przyjęciu
otwarcie okazującego swe uczucia i wylewnego Anglika, który jest zaprzeczeniem stereotypu
chłodnego i podchodzącego do wszystkiego z rezerwą Brytyjczyka, mówimy sobie, Ŝe jest
nietypowym przykładem swojego narodu albo Ŝe „podpił sobie”.
To ciągłe utrzymywanie się ukrytych uprzedzeń moŜe wyjaśniać dlaczego mimo Ŝe w ciągu
ostatnich mniej więcej czterdziestu lat postawy białych Amerykanów wobec czarnych stały się
znacznie bardziej tolerancyjne - mamy wciąŜ do czynienia z subtelniejszymi formami przejawów
uprzedzeń rasowych: wprawdzie biali odŜegnują się od rasistowskich zapatrywań, ale nadal w
ich postępowaniu widać ukrytą niechęć.12 Przeczą temu, ale w niejasnych sytuacjach postępują w
sposób świadczący o tym, Ŝe w głębi duszy czują uprzedzenie, aczkolwiek podają rozsądne
powody, dlaczego zachowują się tak, a nie inaczej. Uprzedzenia takie objawiają się w formie powiedzmy - odrzucenia przez białego szefa podania o przyjęcie do pracy czarnego kandydata,
rzekomo nie ze względu na kolor skóry, ale dlatego, Ŝe jego wykształcenie i praktyka zawodowa
nie odpowiadają wymogom stanowiska, o które się ubiega, i przyjęcia białego kandydata o mniej
więcej takich samych kwalifikacjach. Mogą teŜ przybrać formę dawania białemu agentowi
praktycznych pouczeń, jak przeprowadzać rozmowy z potencjalnymi klientami, i zapominania o
takim samym poinstruowaniu agenta o czarnej skórze albo latynoskim pochodzeniu.
Brak tolerancji dla nietolerancji
Nie da się wprawdzie tak łatwo wyplenić głęboko zakorzenionych uprzedzeń, ale moŜna
przynajmniej zmienić nasz stosunek do nich. Na przykład, kelnerki i szefowie filii sieci restauracji
Denny’ego, którzy uciekali się do dyskryminujących czarnych praktyk, rzadko, jeśli w ogóle,
spotykali się z krytyką. Niektórzy dyrektorzy wydawali się wręcz zachęcać ich, przynajmniej
pośrednio, do dyskryminowania czarnych, sugerując nawet stosowanie takich metod, jak
pobieranie od nich z góry zapłaty za posiłki, odmawianie - prawa do korzystania z szeroko
reklamowanych bezpłatnych śniadań urodzinowych albo zamykanie drzwi przed grupami
czarnych konsumentów pod pozorem, Ŝe lokal jest nieczynny. John P. Relman, adwokat, który
wniósł do sądu pozew przeciwko Denny’emu w imieniu wspomnianych wcześniej czarnych
agentów słuŜb specjalnych, ujął to tak: „Kierownictwo Denny’ego przymykało oczy na to, co robi
10 Mój wywiad z Thomasem Pettigrew zamieścił „The New York Times” 12 maja 1987 roku.
11 Samuel Gaertner, John Davidio, Prejudice, Discrimination, and Racism, New York: Academic Press,1987.
12 TamŜe.
136
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
podległy mu personel. Musiały być jakieś sygnały [...], które usunęły hamulce wzbraniające
lokalnym szefom działać zgodnie z ich rasistowskimi poglądami.13
Jednak z tego, co wiemy o korzeniach uprzedzeń i o skutecznych sposobach walki z nimi, wynika,
Ŝe taki właśnie stosunek - przymykanie oczu na przejawy uprzedzeń - sprzyja szerzeniu się
dyskryminacji. W takiej sytuacji niepodejmowanie Ŝadnych przeciwdziałań przynosi powaŜne
konsekwencje, bowiem wirusy uprzedzeń rozprzestrzeniają się bez Ŝadnych przeszkód. Bardziej
celowe niŜ szkolenia mające wykształcić tolerancję dla odmienności i róŜnorodności - a być moŜe
wzmagające skuteczność takich szkoleń - są starania zmierzające do definitywnej zmiany norm
uznawanych przez daną grupę. Powinny się one przejawiać zdecydowanym potępieniem
wszelkich aktów dyskryminacji na wszystkich szczeblach drabiny słuŜbowej, od najwyŜszego
kierownictwa aŜ po szeregowych pracowników. Nie musi to wprawdzie zmniejszać uprzedzeń,
ale w zmienionym klimacie nie będą one dochodzić do głosu. Jak ujął to jeden z szefów IBM: „Nie
tolerujemy lekcewaŜącego czy obraźliwego zachowania w Ŝadnej formie: szacunek dla jednostki
zajmuje poczesne miejsce w kulturze pracy w IBM”.14
Jeśli z badań nad uprzedzeniami płyną dla przedsiębiorstw jakiekolwiek nauki, to sprowadzają
się one do tego, Ŝe aby zwiększyć tolerancję pracowników dla odmienności, trzeba ich zachęcać do
przeciwstawiania się nawet najmniejszym przejawom dyskryminacji czy szykanowania, takim jak
choćby opowiadanie obraźliwych dowcipów czy wieszanie w pomieszczeniu, w którym pracują
kobiety, kalendarzy ze zdjęciami rozebranych dziewczyn. Badania wykazały, Ŝe jeśli w jakimś
zespole ktoś zacznie szydzić z innej grupy etnicznej, to reszta pójdzie wkrótce w jego ślady.
Zwyczajne nazwanie takiego zachowania po imieniu albo natychmiastowy sprzeciw stwarzają
zniechęcającą do szyderstwa atmosferę, natomiast milczenie oznacza na nie zgodę.15 Kluczową
rolę w tych staraniach odgrywają osoby znajdujące się na wierzchołkach władzy; jeśli nie
potępiają przejawów uprzedzeń, to dają tym samym do zrozumienia, Ŝe w aktach takich nie ma
nic zdroŜnego. Natomiast upomnienie dającej wyraz swym uprzedzeniom osoby jest wyraźnym
sygnałem, Ŝe sprawy takie nie są bynajmniej błahe, ale groŜą rzeczywistymi - nieprzyjemnymi konsekwencjami.
RównieŜ w takiej sytuacji bardzo przydają się umiejętności wchodzące w skład inteligencji
emocjonalnej. Szczególnie cenny jest talent polegający na tym, aby wiedzieć nie tylko kiedy, ale
takŜe jak przeciwstawiać się uprzedzeniom. Uwagi takie naleŜy czynić z całym taktem właściwym
skutecznej krytyce, aby nie były przyjmowane defensywnie. Jeśli szefowie i współpracownicy
robią to w sposób naturalny, to jest bardziej prawdopodobne, Ŝe takie incydenty nie będą się
powtarzać.
Bardziej skuteczne metody propagowania tolerancji w miejscu pracy obejmują ustalanie nowych,
jasnych, obowiązujących w całej organizacji reguł, które po prostu uznają wszelkie formy
dyskryminacji za niedopuszczalne i w ten sposób zachęcają osoby będące dotychczas niemymi
świadkami takich zachowań do dawania głośnego wyrazu swemu niezadowoleniu i sprzeciwowi.
Innym aktywnym elementem kursów uczących tolerancji dla odmienności jest uczenie
umiejętności patrzenia na sprawy z punktu widzenia drugiej strony. Postawa ta sprzyja
powstawaniu empatii, poniewaŜ jeŜeli jesteśmy w stanie zrozumieć ból osób dyskryminowanych,
to jesteśmy bardziej skłonni występować przeciw nietolerancji.
Mówiąc krótko, próby stłumienia przejawów uprzedzeń przynoszą duŜo lepszy wyniki niŜ próby
wykorzenienia leŜących u ich podstaw przesądów; stereotypy zmieniają się powoli, jeśli w ogóle
się zmieniają. Zwykłe połączenie róŜnych grup ludzi nie zmniejsza nietolerancji albo zmniejsza ją
w niewielkim stopniu, o czym świadczą przypadki desegregacji rasowej w szkołach, których
13 „ Cytat za: Howard Kohn, „Service With a Sneer, „The New York Times Sunday Magazine”, November 11, 1994.
14 ”Responding to a Diverse Work Force”, „The New York Times”, August 26, 1990.
15 Fletcher Blanchard, „Reducing the Expression of Racial Prejudice”, Psychological Science, t. 2, 1991.
137
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
rezultatem był raczej wzrost niŜ spadek nienawiści międzygrupowej. Płynie stąd praktyczny
wniosek, Ŝe rozliczne programy uczenia tolerancji, które rozpleniły się w świecie
przedsiębiorczości, powinny skupić się na realistycznym celu, jakim jest odrzucenie przyjętych w
danej grupie norm okazywania uprzedzeń i szykanowania czy dokuczania przedstawicielom
innych grup. Programy takie mogą się znacząco przyczynić do zakodowania w świadomości
zbiorowej przekonania, Ŝe fanatyzm i okazywanie innym niechęci czy pogardy są
niedopuszczalne i nie będą tolerowane. Ale oczekiwanie, Ŝe program taki usunie głęboko
zakorzenione uprzedzenia, jest nierealistyczne.
Skoro jednak uprzedzenia są pewną odmianą wyuczonych emocji, to moŜliwe jest ich oduczenie
się, chociaŜ wymaga to czasu i nie moŜna oczekiwać, Ŝe doprowadzi do tego jednorazowy kurs
tolerowania odmienności. Pozytywne efekty przynieść natomiast moŜe podtrzymywanie
koleŜeńskich stosunków między osobami wywodzącymi się z odmiennych grup i połączenie ich
codziennych starań dla osiągnięcia wspólnego celu. Potwierdzają to doświadczenia z desegregacją
rasową w szkołach: tam, gdzie członkowie poszczególnych grup nie mieszają się ze sobą i nie
utrzymują stosunków towarzyskich, tworzą się wzajem wrogie kliki, a negatywne stereotypy
utrwalają się. Tam natomiast, gdzie uczniowie pracują jak równy z równym, dąŜąc do osiągnięcia
wspólnego celu, czy to w druŜynie sportowej czy w zespole muzycznym, stereotypy zanikają. To
samo zdarza się w sposób naturalny w miejscu pracy, kiedy ludzie pracują ze sobą na koleŜeńskiej
stopie przez wiele lat.16
Zaniechanie walki z uprzedzeniami w zakładzie pracy oznacza teŜ zaprzepaszczenie wielkiej
szansy, jaką jest wykorzystanie twórczych moŜliwości i przedsiębiorczości tkwiących w
zróŜnicowanym zespole pracowników. Jak się przekonamy, zespół składający się z osób o
róŜnych zdolnościach i punktach widzenia moŜe - jeśli współpraca układa się harmonijnie - dojść
do lepszych, bardziej twórczych i skuteczniejszych rozwiązań niŜ ta sama grupa osób pracujących
oddzielnie.
Pomysłowość organizacyjna i grupowy iloraz inteligencji
Pod koniec obecnego stulecia jedną trzecią czynnych zawodowo Amerykanów stanowić będą tzw.
„pracownicy wiedzy”, osoby, których efektywność mierzy się wartością dodaną do informacji analitycy rynku, pisarze czy programiści komputerowi. Peter Drucker, wybitny teoretyk biznesu,
który stworzył termin „pracownicy wiedzy”, wskazuje, Ŝe osoby takie są wprawdzie
znakomitymi specjalistami, ale w wąskich dziedzinach i Ŝe ich wydajność zaleŜy od
skoordynowania pracy w ramach zespołu, jako Ŝe pisarze nie są wydawcami, a programiści
komputerowi nie zajmują się dystrybucją oprogramowania. Aczkolwiek ludzie zawsze pracowali
w zespołach, to - zauwaŜa Drucker - wraz z pojawieniem się pracowników wiedzy „praca
zespołowa staje się waŜniejsza niŜ praca indywidualna”.17 Dlatego teŜ inteligencja emocjonalna,
zbiór umiejętności, które pomagają w harmonijnym układaniu stosunków z innymi, powinna w
nadchodzących latach stać się szczególnie cenioną w pracy zaletą.
Chyba najbardziej podstawową formą organizacyjną pracy zespołowej jest zebranie, ów
nierozerwalnie związany z pełnieniem funkcji kierowniczej obowiązek uczestniczenia w
posiedzeniach odbywających się w pokoju narad, sali konferencyjnej czy w czyimś gabinecie.
Zebrania, gromadzące wszystkich w jednym pomieszczeniu są zapewne najbardziej oczywistym,
choć nieco juŜ przestarzałym, przykładem współuczestniczenia w pracy. Nowymi, bardziej
funkcjonalnymi formami pracy zespołowej są elektroniczne sieci połączeń, poczta elektroniczna,
telekonferencje i powiązania nieformalne. Jeśli hierarchia słuŜbowa firmy, którą przedstawia
sporządzony na papierze schemat organizacyjny, jest jej szkieletem, to te połączenia między
pracownikami są jej ośrodkowym układem nerwowym.
16 Gaertner i Davidio, Prejudice, Discrimination, and Racism.
17 Peter Drucker, „The Age of Social Transformation”, The Atlantic Monthly, November 1994.
138
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
Kiedy ludzie zbierają się, aby wspólnie pracować, to bez względu na to, czy tworzą zajmujący się
planowaniem strategii zespół kierowniczy czy brygadę wytwarzającą jakiś produkt, moŜna
mówić - bynajmniej nie w sensie przenośnym - o grupowych ilorazie inteligencji, ogólnej sumie
zdolności i umiejętności wszystkich wchodzących w skład tej grupy osób. Poziom wykonania
zadania, jakość uzyskanego produktu zaleŜeć będą od wysokości tego ilorazu. Okazuje się, Ŝe
najwaŜniejszym elementem inteligencji grupowej jest nie tyle przeciętny iloraz czysto
akademickiej inteligencji jej członków, ile raczej inteligencji emocjonalnej. Decydujący wpływ na
wysokość ilorazu inteligencji grupowej mają panujące w grupie stosunki. To właśnie umiejętność
harmonijnego kształtowania stosunków między członkami grupy sprawia, Ŝe jeden zespół jest
utalentowany, pracuje wydajnie i odnosi sukcesy, a drugi - którego członkowie nie ustępują
talentem ani umiejętnościami członkom pierwszego - ma marne wyniki.
Myśl, Ŝe w ogóle istnieje coś takiego jak inteligencja zbiorowa, nasunęła się psychologowi z
Uniwersytetu Yale, Robertowi Sternbergowi i Wendy Williams, studentce ostatniego roku, którzy
starali się zrozumieć, dlaczego pewne zespoły odnoszą duŜo większe sukcesy niŜ inne.18 KaŜdy,
kto zaczyna pracować w zespole, wnosi do niego pewne talenty, powiedzmy - znakomitą
umiejętność formułowania wypowiedzi, pomysłowość czy wiedzę specjalistyczną. Aczkolwiek
grupa nie moŜe być „bystrzejsza” niŜ pozwala na to ogólna suma wszystkich tych zdolności, to
jednak moŜe swój poziom zaniŜyć, jeśli wewnętrzne stosunki uniemoŜliwiają jej członkom
wykazanie się swymi talentami. Stało się to jasne, kiedy Sternberg i Williams podzielili
uczestników eksperymentu na zespoły, którym postawiono to samo, wymagające twórczej pracy
zadanie opracowania kampanii reklamowej rzekomo rewelacyjnego słodzika mającego zastąpić
cukier.
Pierwszym zaskoczeniem było to, Ŝe osoby, które zbyt paliły się do wzięcia udziału w tym
przedsięwzięciu, okazały się kulą u nogi, obniŜając sprawność działania swoich zespołów
władczymi zapędami i chęcią kierowania innymi. Osobom takim wydaje się brakować
podstawowego elementu inteligencji społecznej - zdolności rozpoznawania, co jest właściwe, a co
nie na miejscu w polityce wzajemnych ustępstw. Negatywnie na jakość pracy zespołu wpływali
równieŜ członkowie, którzy nie kwapili się do wspólnych działań i byli dla grupy balastem.
NajwaŜniejszy z pojedynczo rozpatrywanych czynników maksymalizujących efekt pracy zespołu
był stopień, w jakim jego członkom udało się stworzyć atmosferę harmonijnej współpracy, która
pozwalała im w pełni wykorzystać swoje zdolności. Osiągnięcia takiego zgranego zespołu były
jeszcze wyŜsze, jeśli któryś z jego członków był szczególnie uzdolniony, natomiast zespoły, w
których dochodziło do większych tarć, nie potrafiły naleŜycie wykorzystać faktu, Ŝe w ich
składzie znajdowały się osoby bardzo utalentowane. W zespołach, w których poziom napięć
emocjonalnych i towarzyskich jest wysoki - bez względu na to, czy stan ten jest wynikiem obaw,
złości, urazów czy rywalizacji - ludzie nie mogą dać z siebie wszystkiego. Natomiast zgodne
współdziałanie pozwala na maksymalne wykorzystanie zdolności najbardziej twórczych i
utalentowanych członków zespołu.
Wynika stąd oczywisty morał dla zespołów pracowniczych, ale odkrycia te mają teŜ bardziej
ogólne implikacje, waŜne dla kaŜdego, kto pracuje w jakimkolwiek przedsiębiorstwie.
Powodzenie wielu spraw, którymi zajmujemy się w pracy, zaleŜy od naszej umiejętności
zorganizowania luźno powiązanej sieci pracowników róŜnych działów, poniewaŜ rozmaite
zadania mogą stwarzać potrzebę angaŜowania do współpracy ludzi róŜnych specjalności. Sieć
taka daje moŜliwość doraźnego formowania zespołów, których skład w wypadku danego zadania
jest optymalnym połączeniem talentów, umiejętności i funkcji. To, jak udanie potrafimy
wykorzystywać taką sieć, powołując ad hoc zespoły do konkretnych jednorazowych zadań, ma
kluczowe znaczenie dla naszego sukcesu w pracy.
18 Pojęcie inteligencji grupowej wprowadzają Wendy Williams i Robert Sternberg, „Group Intelligence: Why Some Groups Are Better Than Others”, Intelligence, 1988.
139
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
Przyjrzyjmy się wynikom badań, którym poddano sposób pracy wyróŜniających się pracowników
Laboratoriów Bella [Bell Labs], znanego na całym świecie sztabu naukowców mającego swą
siedzibę koło Princeton. W laboratoriach tych roi się od naukowców i inŜynierów, którzy osiągają
najwyŜsze wyniki w testach na iloraz inteligencji. Jednak w tej zbiornicy talentów niektórzy
błyszczą niczym gwiazdy, a inni mogą się pochwalić tylko miernymi osiągnięciami. Tym, co
odróŜnia owe gwiazdy od pozostałych, nie jest iloraz inteligencji akademickiej, ale iloraz
inteligencji emocjonalnej. Potrafią oni lepiej motywować się do pracy i przekształcać swoją sieć
nieformalnych powiązań w tworzone ad hoc zespoły.
Badano „gwiazdy” jednego z wydziałów laboratoriów, jednostki projektującej elektroniczne
łączniki, które sterują systemami telefonicznymi, bardzo wyrafinowanym i wymagającym
wielkich umiejętności działem elektroniki.19 PoniewaŜ zadaniu temu nie byłaby w stanie podołać
jedna osoba, zajmują się tym zespoły liczące od 5 do 150 inŜynierów. śaden inŜynier nie zna się na
tym wystarczająco dobrze, aby samodzielnie wykonać ową pracę; potrzebna jest tu wiedza
fachowa wielu specjalistów. Chcąc odkryć, co odróŜniało osoby mające duŜe osiągnięcia od tych,
które uzyskiwały zaledwie średnie wyniki, Robert Kelley i Janet Caplan poprosili ich szefów i
kolegów o sporządzenie listy od 10 do 15 procent wybijających się inŜynierów.
Kiedy porównali „gwiazdy” z resztą personelu, na początku najbardziej uderzyły ich niewielkie
róŜnice zdolności czysto intelektualnych między tymi dwoma grupami. „Opierając się na
szerokim wachlarzu miar kognitywnych i socjalnych, od standardowych testów do badania
inteligencji poczynając, na kwestionariuszach osobowości kończąc, stwierdziliśmy nieznaczne
istotne róŜnice w zdolnościach wrodzonych - piszą Kelley i Caplan w „Harvard Business Review”.
- Jak się okazuje, talent akademicki nie jest dobrym prognostykiem wydajności w pracy. Podobnie
iloraz inteligencji.
Szczegółowe wywiady z „gwiazdami” ujawniły jednak zasadnicze róŜnice dotyczące
interpersonalnych strategii, z których korzystały, aby wykonać swą pracę. Przede wszystkim
istotnie róŜniły się ich kontakty z osobami na stanowiskach mających kluczowe znaczenie dla
właściwego wykonania zadania. Realizacja zamierzeń przebiegała gładko, poniewaŜ poświęcały
sporo czasu na podtrzymywanie dobrych stosunków z osobami, których usługi mogły okazać się
potrzebne w krytycznym momencie. Potrafią one wejść w skład powołanego na poczekaniu
zespołu dla rozwiązania jakiegoś problemu technicznego. „InŜynier osiągający przeciętne wyniki piszą Kelley i Caplan - opowiadał nam, jak stanął wobec problemu technicznego, którego nie
potrafił rozwiązać. Prosił rozpaczliwie o pomoc róŜnych asów techniki i czekał, tracąc cenny czas,
a tymczasem nikt nie oddzwaniał ani nie odpowiadał na wezwania wysyłane pocztą
elektroniczną. Natomiast liderom rzadko zdarzają się takie sytuacje, poniewaŜ tworzą oni sieć
osób, na których mogą polegać, zanim pojawi się potrzeba skorzystania z ich pomocy. Kiedy
„gwiazda zadzwoni do kogoś z prośbą o radę, prawie zawsze otrzymuje ją szybko”.
Nieformalne sieci powiązań okazują się szczególnie cenne, kiedy pojawiają się niespodziewane
problemy. „Organizacje formalne tworzone są dla rozwiązywania problemów łatwych do
przewidzenia - czytamy w jednym ze studiów takich sieci. - Kiedy jednak wyłaniają się
nieoczekiwane problemy, włączają się organizacje nieformalne. ZłoŜona sieć powiązań i układów
towarzyskich pozwala w kaŜdej chwili skontaktować się z kolegami i z czasem przekształca się w
zadziwiająco trwały system. Łatwo dostosowujące się do zmiennych sytuacji sieci nieformalne
składają się z przebiegających na ukos i wokół układów i zaleŜności słuŜbowych, omijając róŜne
szczeble struktury firmy, aby załatwić sprawę”.20
19 Studium wybijających się pracowników Laboratoriów Bella przeprowadzają Robert Kelley i Janet Caplan, „How Bell Labs Creates Star Performers”, Harvard
Business Review, July-August 1993.
20 PoŜytki płynące z nieformalnych sieci połączeń opisują David Krackhardt i Jeffrey R. Hanson, „Informal Networks: The Company Behind the Chart”, Harvard
Business Review, July-August 1993, s. 104.
140
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
Analiza sieci nieformalnych wykazuje, Ŝe fakt, iŜ ludzie pracują razem i spotykają się codziennie,
niekoniecznie musi oznaczać, Ŝe darzą się takim wzajemnym zaufaniem, aby dzielić się poufnymi
informacjami (takimi jak chęć zmiany pracy, oburzenie z powodu zachowania szefa albo kolegów)
czy zwracać się o pomoc w sytuacji kryzysowej. Bardziej szczegółowy ogląd sieci nieformalnych
prowadzi do wniosku, Ŝe istnieją przynajmniej trzy ich odmiany: siatka komunikacji, określająca
kto z kim rozmawia, sieć wiedzy fachowej, obejmująca osoby, do których inne zwracają się z
prośbą o pomoc, oraz sieć zaufania. Jeśli ktoś zajmuje główną pozycję w sieci wiedzy fachowej, to
znaczy, Ŝe cieszy się opinią świetnego eksperta, co często prowadzi do awansu. Nie ma jednak
praktycznie Ŝadnego związku między byciem ekspertem a byciem osobą, którą inni postrzegają
jako wystarczająco dyskretną, by zwierzyć się jej ze swych sekretów, wątpliwości czy słabości.
Mały tyran biurowy czy mikromenedŜer moŜe posiadać znakomitą wiedzę fachową, ale cieszyć
się tak niskim zaufaniem, Ŝe osłabia to jego zdolność kierowania podwładnymi i skutecznie
wyłącza z sieci nieformalnych. „Gwiazdami” firmy bywają często te osoby, które mają liczne i
silne powiązania z innymi w ramach wszystkich sieci - komunikacji, wiedzy fachowej i zaufania.
Oprócz mistrzowskiego opanowania umiejętności funkcjonowania w takich podstawowych
sieciach nieformalnych, „gwiazdy” Laboratoriów Bella wykazują się teŜ innymi formami
organizacyjnej pomysłowości: skutecznym koordynowaniem pracy zespołów, przewodzeniem w
staraniach zmierzających do tworzenia konsensusu, umiejętnością patrzenia na sprawy z punktu
widzenia innych osób - klientów i pozostałych członków zespołu - zdolnością przekonywania
oraz tworzenia atmosfery współpracy i unikania konfliktów. ChociaŜ wszystkie te cechy wynikają
z umiejętności społecznych, to liderzy wyróŜniają się inną jeszcze umiejętnością - przejmowaniem
inicjatywy, to znaczy silną motywacją, aby podejmować się zadań nie naleŜących do ich
obowiązków słuŜbowych, oraz umiejętnym kierowaniem własnym czasem i pracą. Wszystkie
takie umiejętności są rzecz jasna przejawami inteligencji emocjonalnej.
Wiele wskazuje, Ŝe system działania, z którym badacze zetknęli się w Laboratoriach Bella,
upowszechni się w przyszłości we wszystkich firmach. Wydaje się niewątpliwe, Ŝe podstawowe
umiejętności wchodzące w skład inteligencji emocjonalnej będą się coraz bardziej liczyły w pracy
zespołowej, współpracy i uczeniu się, jak pracować efektywniej. W miarę jak wymagające
wysokiej wiedzy usługi i kapitał intelektualny zajmować będą coraz waŜniejszą pozycję w
działalności przedsiębiorstw, doskonalenie sposobów współpracy stawać się będzie główną
metodą wykorzystania tego kapitału, decydującą o konkurencyjności firmy. Po to, by się rozwijać,
a moŜe nawet po to, by przetrwać, firmy powinny pobudzać swą zbiorową inteligencję
emocjonalną.
141
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
Rozdział XI
Umysł i medycyna
- Kto pana nauczył tego wszystkiego, doktorze?
Odpowiedź padła natychmiast:
- Cierpienie.*
Albert Camus, DŜuma
NIEOKREŚLONY BÓL W PACHWINIE zmusił mnie do odwiedzenia lekarza. Wszystko
wydawało się w normie, dopóki nie spojrzał na wynik analizy moczu. Okazało się, Ŝe znaleziono
w nim ślady krwi.
- Chcę, Ŝeby poszedł pan do szpitala i zrobił tam pewne badania... funkcjonowanie nerek,
cytologia powiedział rzeczowym tonem.
Nie wiem, co mówił potem. Na słowo cytologia mój umysł zamarł. Rak.
Pamiętam niejasno, jak tłumaczył mi, gdzie i kiedy mam się udać na te badania diagnostyczne.
Była to najzwyklejsza instrukcja, ale musiał powtarzać ją trzy czy cztery razy. Cytologia - słowo to
wciąŜ rozbrzmiewało mi w głowie. Czułem się, jakbym został napadnięty w drzwiach własnego
domu.
- Dlaczego zareagowałem tak silnie? Mój lekarz postępował zgodnie z zasadami sztuki
medycznej, sprawdzając róŜne moŜliwości przed ostatecznym postawieniem diagnozy.
Prawdopodobieństwo, Ŝe przyczyną moich kłopotów jest rak, było niewielkie. Ale w tym
momencie racjonalna analiza nie zdała się na nic. W krainie chorych emocje rządzą niepodzielnie;
dominującą reakcją jest lęk. Jesteśmy tak wątli emocjonalnie, kiedy nam coś dolega dlatego, Ŝe
nasze dobre samopoczucie opiera się częściowo na złudnym przekonaniu, iŜ nic się nam nie moŜe
stać. Choroba - zwłaszcza powaŜna - rozwiewa te złudzenia, kwestionując załoŜenie, Ŝe nasz
prywatny świat jest bezpieczny. Zaczynamy nagle czuć się słabi, bezradni i bezbronni.
Problemy pojawiają się wtedy, kiedy personel medyczny ignoruje emocjonalne reakcje pacjentów,
nawet jeśli troszczy się o ich kondycję fizyczną. NiezwaŜanie na emocjonalną rzeczywistość
choroby świadczy o lekcewaŜeniu rosnącej liczby danych wskazujących na to, Ŝe stany
emocjonalne odgrywają niekiedy waŜną rolę w podatności na zachorowania i w powracaniu do
zdrowia. Współczesnej opiece medycznej zbyt często brakuje inteligencji emocjonalnej.
KaŜde spotkanie z pielęgniarką czy lekarzem moŜe być dla pacjenta szansą uzyskania krzepiących
informacji, otuchy i pociechy albo - jeśli informacje te przekazywane są nieumiejętnie - powodem
do rozpaczy. Tymczasem personel medyczny zbyt często spieszy się albo odnosi się obojętnie do
niepokoju pacjenta. Z całą pewnością są pielęgniarki okazujące chorym zrozumienie i współczucie
oraz lekarze, którzy nie szczędzą czasu nie tylko na pomoc medyczną, ale teŜ na informowanie
pacjentów i dodawanie im otuchy, ale dominuje tendencja do stworzenia profesjonalnego świata
usług medycznych, w którym wymogi instytucjonalne sprawiają, Ŝe słuŜba medyczna nie zwraca
uwagi na nadwraŜliwość pacjentów albo czuje się zbyt obciąŜona obowiązkami, aby się tym
odpowiednio zająć. W obecnym systemie opieki zdrowotnej, coraz bardziej skrępowanym przez
rozliczających personel medyczny księgowych, sprawy wydają się przybierać jeszcze gorszy
obrót.
* W pol. przekładzie DŜumy autorstwa Joanny Guze, (Warszawa 1973, s. 114), odpowiedź brzmi: „Bieda”. Nie potrafię stwierdzić, czy dokładniejszy jest przekład
polski czy angielski, ale poniewaŜ polska wersja nie byłaby dobrym mottem tego rozdziału, przetłumaczyłem ten fragment z angielskiego - przyp. tłum
.
142
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
Oprócz argumentu humanitarnego obecnie moŜna juŜ dostarczyć dowodów naukowych na to, Ŝe
zarówno w profilaktyce, jak i w leczeniu istnieje pewien próg skuteczności medycyny, który
moŜna podnieść, dbając o stan emocjonalny pacjentów tak samo jak o ich stan fizyczny.
Oczywiście nie dotyczy to wszystkich przypadków ani kaŜdego stanu zdrowia. Jednak oceniając
dane dotyczące wielu setek przypadków, łatwo dostrzec, Ŝe korzyści czysto medyczne płynące z
takiego podejścia są - przeciętnie biorąc - tak duŜe, Ŝe interwencja emocjonalna powinna stać się
normalnym elementem opieki medycznej w powaŜnych chorobach.
Medycyna współczesna koncentruje się na leczeniu jednostki chorobowej - zaburzeń w działaniu
narządów, pomijając chorobę - subiektywne doznania i przeŜycia cierpiącego pacjenta. Pacjenci,
przyjmując ten sposób widzenia swych problemów ze zdrowiem, przyłączają się do spisku,
którego celem jest ignorowanie ich własnych reakcji emocjonalnych na te problemy albo ich
bagatelizowanie jako błahych i nie mających wpływu na przebieg choroby. Postawę tę umacnia
ogólnie przyjęty model medycyny, którego twórcy całkowicie odrzucają myśl, Ŝe umysł moŜe w
jakikolwiek istotny sposób wpływać na ciało.
Istnieje równie nieproduktywny pogląd przeciwny, zgodnie z którym moŜemy się wyleczyć z
najgroźniejszych nawet chorób, zachowując pogodę ducha i myśląc pozytywnie, albo wręcz
kuriozalny, Ŝe to, iŜ w ogóle zachorowaliśmy, jest w jakimś sensie naszą wyłączną winą.
Rezultatem przekonania, Ŝe odpowiednia postawa jest lekiem na wszystkie dolegliwości, jest
szeroko rozpowszechnione błędne i szkodliwe mniemanie o stopniu, w jakim umysł moŜe stłumić
chorobę, oraz - co chyba jeszcze gorsze - wywoływanie w nas poczucia winy za to, Ŝe
zachorowaliśmy, zupełnie jak gdyby świadczyło to o jakiejś naszej skazie moralnej albo o
ubóstwie duchowym.
Prawda leŜy gdzieś między tymi dwiema skrajnościami. Moim celem jest objaśnienie - poprzez
przedstawienie odpowiednich danych naukowych - sprzeczności oraz zastąpienie nonsensów
jasnym ukazaniem, w jakim stopniu nasze emocje - i inteligencja emocjonalna - wywierają wpływ
na nasze zdrowie i choroby.
„Umysł ciała”, czyli jakie znaczenie mają emocje dla zdrowia
W 1974 roku w laboratorium Wydziału Medycyny i Stomatologii Uniwersytetu w Rochester
dokonano odkrycia, które zmieniło biologiczną mapę ciała - psycholog Robert Ader stwierdził, Ŝe
system immunologiczny potrafi, podobnie jak mózg, uczyć się. Wyniki jego badań były
prawdziwym szokiem dla świata medycznego, poniewaŜ aŜ do tamtej pory uwaŜano, Ŝe tylko
mózg i ośrodkowy układ nerwowy mogą reagować na róŜne doznania, zmieniając schematy
swego działania. Odkrycie Adera skłoniło naukowców do dalszych poszukiwań, które
zaowocowały znalezieniem wielu połączeń, za pomocą których ośrodkowy układ nerwowy i
system immunologiczny komunikują się ze sobą. Dzięki tej sieci dróg biologicznych umysł,
emocje i ciało nie są od siebie oddzielone, ale przeciwnie - blisko połączone.
W eksperymencie przeprowadzonym przez Adera podawano szczurom medykament
zmniejszający sztucznie liczbę zwalczających drobnoustroje komórek T obecnych w ich krwi. Za
kaŜdym razem lek ten rozpuszczano w osłodzonej sacharyną wodzie. OtóŜ Ader odkrył, Ŝe
podawanie szczurom samej tylko wody z sacharyną, bez owego leku, nadal powodowało
obniŜenie liczby komórek T - aŜ do poziomu, kiedy zaczynały chorować i zdychać. Ich system
immunologiczny nauczył się zmniejszać produkcję komórek T w reakcji na osłodzoną wodę. Było
to coś, co zgodnie z ówczesnym stanem wiedzy nie powinno się było nigdy zdarzyć.
System immunologiczny jest - jak ujął to Francisco Varela z paryskiej École Polytechnique „mózgiem ciała”, określającym jego poczucie samego siebie, to znaczy rozeznanie tego, co do
niego naleŜy, a co nie.1 Komórki odpornościowe krąŜą z krwią po całym ciele, stykając się
1 Francisco Varela na trzecim sympozjum „Umysł i Ŝycie”, które odbyło się w grudniu 1990 roku w Dharamsali w Indiach.
143
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
praktycznie ze wszystkimi pozostałymi komórkami. Te spośród nich, które rozpoznają, zostawiają
w spokoju, te zaś, których nie rozpoznają, atakują. Atak taki albo broni nas przed wirusami,
bakteriami i komórkami rakowymi, albo - jeśli komórki odpornościowe błędnie zidentyfikują jako
obce komórki własnego ciała - wywołują chorobę z autoimmunizacji, tak jak alergia czy toczeń. AŜ
do dnia, w którym Ader dokonał swego nieoczekiwanego odkrycia, kaŜdy anatom, kaŜdy lekarz i
kaŜdy biolog był przekonany, Ŝe mózg (razem z jego odgałęzieniami sięgającymi za
pośrednictwem ośrodkowego układu nerwowego do wszystkich części ciała) i układ
odpornościowy są oddzielnymi systemami i Ŝe Ŝaden z nich nie moŜe wpływać na
funkcjonowanie drugiego. Nie było Ŝadnej drogi łączącej ośrodki w mózgu, które „śledziły”, jaki
smak ma to, co je szczur, z tymi obszarami szpiku kostnego, gdzie wytwarzane są komórki T. W
kaŜdym razie sądzono tak przez sto lat.
Skromne odkrycie Adera zmusiło wszystkich do nowego spojrzenia na sprawę powiązań między
systemem immunologicznym i ośrodkowym układem nerwowym. Psychoneuroimmunologia,
nauka, która się tym zajmuje, jest teraz przodującą dziedziną medycyny. Na powiązania te
wskazuje juŜ sama nazwa tej dyscypliny: psycho odnosi się do psychiki (w tym do umysłu), neuro
do
układu
neuroendoktrynalnego
(który
obejmuje
układ
nerwowy
i
układ
wewnątrzwydzielniczy), natomiast immunologia do układu odpornościowego.
Badacze stwierdzają, Ŝe neuroprzekaźnikami chemicznymi o najszerszym działaniu zarówno w
mózgu, jak i w systemie odpornościowym, są te same neuroprzekaźniki, których zagęszczenie jest
największe w obszarach nerwowych regulujących emocje.2 Części najsilniejszych dowodów na
istnienie bezpośredniej drogi fizycznej pozwalającej emocjom wpływać na układ odpornościowy
dostarczył David Felten, współpracownik Adera. Felten zaczął od stwierdzenia, Ŝe emocje mają
silny wpływ na działanie autonomicznego układu nerwowego, regulującego wszystkie czynności
Ŝyciowe niezaleŜne od naszej woli, od ilości wydzielanej insuliny po ciśnienie krwi. Następnie, we
współpracy ze swą Ŝoną Zuzanną oraz innymi badaczami, odkrył punkt kontaktowy, w którym
autonomiczny układ nerwowy spotyka się bezpośrednio z limfocytami i makrofagami, to jest
komórkami systemu immunologicznego.3
Podczas badań prowadzonych za pomocą mikroskopu elektronowego odkryli oni podobne do
synaps miejsca, w których zakończenia neuronów autonomicznego układu nerwowego stykają się
bezpośrednio z tymi komórkami systemu immunologicznego. To miejsce fizycznego styku
pozwala komórkom nerwowym na wysyłanie neuroprzekaźników, które regulują działanie
komórek odpornościowych; w istocie rzeczy wysyłają one sygnały w obie strony. Jest to
rewolucyjne odkrycie. Nikt nie przypuszczał, Ŝe komórki odpornościowe mogą być adresatem
przekazów wysyłanych przez nerwy.
Aby sprawdzić, jak waŜną rolę odgrywają te zakończenia nerwów w funkcjonowaniu systemu
odpornościowego, Felten posunął się o krok dalej. Usunął zwierzętom doświadczalnym część
nerwów z węzłów limfatycznych i śledziony - miejsc, w których wytwarzane są albo gromadzone
komórki odpornościowe - a potem zainfekował je wirusami, prowokując w ten sposób system
odpornościowy do działania. Reakcje immunologiczne były duŜo słabsze. Felten wyciągnął stąd
wniosek, Ŝe bez tych zakończeń nerwowych system odpornościowy po prostu nie reaguje na atak
bakterii czy wirusów tak jak powinien. Mówiąc krótko, układ nerwowy nie tylko ma połączenia z
systemem odpornościowym, ale ma istotne znaczenie dla jego prawidłowego funkcjonowania.
Innym waŜnym łącznikiem między układem nerwowym a systemem odpornościowym są
hormony, które organizm wydziela pod wpływem stresu. NaleŜą do nich aminy katecholowe
(epinefryna i norepinefryna, zwane takŜe - odpowiednio - adrenaliną i noradrenaliną), kortyzol i
prolaktyna oraz wytwarzane przez nasz organizm związki chemiczne o działaniu podobnym do
2 Zob.: Robert Ader i in., Psychoneuroimmunology, wyd. II, San Diego: ku. Academic Press, 1990.
3 David Felten i in., „Noradrenergic Sympathetic Innervation of Lymphoid Tissue”, Journal of lmmunology 135(1985).
144
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
pochodnych opium - beta endorfina i enkefalina. KaŜdy z tych hormonów silnie oddziaływuje na
komórki odpornościowe. Aczkolwiek zaleŜności te są złoŜone, to oddziaływanie sprowadza się
głównie do tego, Ŝe gdy organizm zalewa fala hormonów, aktywność komórek odpornościowych
ulega
zahamowaniu.
Stres
zmniejsza,
przynajmniej
przejściowo, opór systemu
immunologicznego, przypuszczalnie po to, by zaoszczędzoną dzięki temu energię organizm mógł
wykorzystać w pojawiającej się nagle krytycznej sytuacji, stwarzającej bardziej bezpośrednio
zagroŜenie dla naszego Ŝycia. Jeśli jednak stres jest silny i utrzymuje się stale, to obniŜenie
sprawności systemu odpornościowego moŜe być długotrwałe.4 Mikrobiolodzy i inni naukowcy,
którzy musieli się pogodzić z rewolucyjną niegdyś tezą, Ŝe między mózgiem a układem sercowonaczyniowym i układem odpornościowym istnieją w ogóle jakieś połączenia, odkrywają ich coraz
więcej.5
Toksyczne emocje. Dane kliniczne
Pomimo oczywistych dowodów wielu (moŜe nawet większość) lekarzy odnosi się nadal z rezerwą
do twierdzenia, Ŝe emocje wywierają wpływ na stan zdrowia. Sceptycyzm ten bierze się stąd, Ŝe
chociaŜ wiele badań wykazało, iŜ stres i negatywne emocje osłabiają działanie róŜnych komórek
odpornościowych, to nie zawsze jest pewne, czy zmiany te są wystarczająco duŜe, aby nie były
obojętne z medycznego punktu widzenia.
Mimo to coraz większa liczba lekarzy potwierdza rolę emocji w medycynie. Na przykład dr
Camran Nezhat, znakomity chirurg-ginekolog, specjalista w zakresie operacji przeprowadzanych
metodą laparoskopii, twierdzi: „Jeśli pacjentka, której operację wyznaczono na dany dzień, mówi
mi, Ŝe jest spanikowana i nie chce być operowana tego dnia, to przekładam zabieg na inny
termin”. - I wyjaśnia, dlaczego to robi: „KaŜdy chirurg wie, Ŝe pacjenci, którzy się bardzo boją, źle
znoszą operację. Za bardzo krwawią, częściej niŜ u innych dochodzi u nich do zakaŜeń i powikłań
pozabiegowych. Trudniej wracają do zdrowia. Jest duŜo lepiej, jeśli przed operacją są spokojni”.
Przyczyna jest prosta - panika i niepokój podnoszą ciśnienie krwi, a rozszerzone pod wpływem
podniesionego ciśnienia Ŝyły obficiej krwawią pod noŜem chirurga. Nadmierne krwawienie jest
jedną z najbardziej kłopotliwych komplikacji pooperacyjnych i czasami prowadzi nawet do
śmierci.
Oprócz lekarskich opowieści są teŜ, oczywiście, powaŜniejsze dowody na duŜe kliniczne znaczenie
emocji, a ich liczba stale wzrasta. Najbardziej chyba przekonujących danych w tym względzie
dostarczyła zbiorcza analiza 101 badań, z których kaŜde obejmowało wprawdzie niezbyt liczną
grupę osób, ale w sumie dało zupełnie pokaźne studium paru tysięcy kobiet i męŜczyzn. Badania
te potwierdzają tezę, Ŝe przykre emocje są - w pewnym stopniu - szkodliwe dla zdrowia.6 Okazało
się, Ŝe osoby targane chronicznym niepokojem, nastawione pesymistycznie, odczuwające przez
długi okres smutek, nieustanne napięcie albo nie przemijającą wrogość, przesiąknięte cynizmem
albo podejrzliwością są naraŜone na dwukrotnie większe ryzyko zapadnięcia na róŜne choroby, w
tym astmę, artretyzm, wrzody trawienne, choroby serca i uporczywe bóle głowy (przy czym
kaŜda z wymienionych tu jednostek chorobowych jest jedynie przykładem szerokiej kategorii
schorzeń). Ta skala wielkości sprawia, Ŝe nieprzyjemne emocje są tak samo toksycznym
czynnikiem ryzyka jak - powiedzmy - palenie albo wysoki poziom cholesterolu w chorobach
serca, czyli, innymi słowy, duŜym zagroŜeniem dla zdrowia.
Z pewnością jest to zaleŜność statystyczna i w Ŝadnej mierze nie moŜe być interpretowana w ten
sposób, Ŝe kaŜdy, u kogo uczucia takie przybiorą formę chroniczną, łatwiej padnie ofiarą choroby.
4 B.S. Rabin i in., „Bidirectional Interaction Between the Central System and the Immune System”, Critical Reviews in Immunology 9 (4), (1989), s. 279 - 312.
5 Zob. na przykład: Steven B. Maier i in., „Psychoneuroimmunology”, American Psychologist, December 1994.
6 Howard Friedman, S. Boothby-Kewley, „The Disease-Prone Personality: A Meta-Analytic View”, American Psychologist 42 (1987). W tej analizie wielu róŜnych
studiów zastosowano podejście „metaanalityczne”, Niektóre umoŜliwia statystyczne połączenie wyników wielu prowadzonych na małą skalę badań w jedno wielkie
studium. Pozwala to, ze względu na duŜą ogólną liczbę przebadanych osób, łatwiej odkryć skutki, których mogłoby nie ujawnić Ŝadne badanie na mniejszą skalę.
145
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
Jednak jest duŜo więcej dowodów świadczących o wielkiej roli, jaką odgrywają emocje w
zwiększaniu się naszej podatności na choroby, niŜ przedstawia to jedno zbiorcze studium.
Dokładniejsza analiza danych na temat konkretnych emocji, szczególnie owej wielkiej trójki złości, niepokoju i depresji - ukazuje jaśniej pewne, swoiste aspekty oddziaływania uczuć na stan
zdrowia, aczkolwiek biologiczne mechanizmy, za pomocą których emocje wywierają ten wpływ,
nie są jeszcze w pełni wyjaśnione.7
Kiedy złość jest zabójcza
W bok samochodu pewnego męŜczyzny uderzył inny samochód, co waŜniejsze stało się
przyczyną irytujących i bezskutecznych peregrynacji - po niekończących się zmaganiach z
biurokracją towarzystwa ubezpieczeniowego i wielu wizytach u blacharzy, którzy jeszcze bardziej
uszkodzili wóz, męŜczyzna ów nadal miał dług w wysokości ośmiuset dolarów. A wypadek nie
zdarzył się wcale z jego winy. Miał tego wszystkiego tak dość, Ŝe kiedy wsiadał do samochodu,
przejmował go wstręt. Na koniec sprzedał pojazd. Jeszcze po wielu latach na samo wspomnienie o
tym trząsł się z wściekłości.
Te gorzkie wspomnienia przywołane zostały celowo, kiedy ów niefortunny kierowca poddany
został badaniom w ramach przeprowadzanego przez Wydział Medyczny Uniwersytetu Stanforda
studium złości u pacjentów z uszkodzeniami serca. Wszyscy pacjenci, podobnie jak ów
rozgoryczony właściciel samochodu, byli po pierwszym zawale, a badania miały odpowiedzieć na
pytanie, czy złość moŜe mieć jakikolwiek znaczący wpływ na pracę serca. Rezultat był
zadziwiający: kiedy pacjenci opowiadali o wydarzeniach, które doprowadziły ich do wściekłości,
wydolność ich serca spadała o pięć procent.8 U niektórych z nich spadek ten sięgał nawet siedmiu
i więcej procent, czyli osiągał poziom uwaŜany przez kardiologów za oznakę niedokrwienia
mięśnia sercowego - niebezpieczne zmniejszenie się dopływu krwi do serca.
Spadku wydolności serca nie zaobserwowano przy innych przykrych uczuciach, np. niepokoju,
ani przy wysiłku fizycznym; emocją, która najbardziej szkodzi sercu, wydaje się być złość.
Wspominając denerwujące wydarzenie, pacjenci mówili, Ŝe czują się tylko mniej więcej w połowie
tak wściekli jak w czasie rzeczywistego zajścia, co świadczy o tym, Ŝe dopływ krwi do ich serca j;
zostałby jeszcze bardziej zatamowany, gdyby podczas badania zdarzyło się coś, co wywołałoby
juŜ nie wspomnienie złości, ale samą złość.
Odkrycie to jest tylko jednym z elementów bogatego, zgromadzonego podczas dziesiątków badań
materiału dowodowego wskazującego na to, Ŝe złość jest czynnikiem, który moŜe doprowadzić do
uszkodzenia serca.9 Stara teoria, zgodnie z którą ludzie o osobowości typu A - stale złoszczący się,
zagonieni, Ŝyjący w napięciu - są wyjątkowo naraŜeni na ryzyko wystąpienia chorób serca, nie
znalazła wprawdzie potwierdzenia, ale badania mające sprawdzić słuszność tej, błędnej - jak się
7 Sceptycy twierdzą, Ŝe obraz osobowości emocjonalnej łączący się z wyŜszym wskaźnikiem zachorowalności jest klasycznym opisem osobowości neurotycznej nękanego niepokojem, przygnębionego i miewającego częste napady złości „rozbitka emocjonalnego” - i Ŝe liczne choroby, na które uskarŜają się takie osoby, są nie
tyle odbiciem faktycznego stanu ich zdrowia, ile skłonności do narzekań i przesady w traktowaniu drobnych w istocie rzeczy dolegliwości. Jednak Friedman i inni
utrzymują, Ŝe dowodów na istnienie związku między emocjami i chorobami dostarczają nie narzekania pacjentów, lecz badania, w których lekarze oceniają
obserwowalne oznaki choroby, i wyniki badań laboratoryjnych dające bardziej obiektywną podstawę do określenia stanu zdrowia. Oczywiście zawsze istnieje
moŜliwość, Ŝe złe samopoczucie nie tylko przyczynia się do pogorszenia zdrowia, ale jest teŜ tego wynikiem; dlatego najbardziej przekonujących danych dostarczają
badania, w których ocenia się stan emocjonalny przed wystąpieniem choroby.
8 Gail Ironson i in., „Effects of Anger on Left Ventricular Ejection Fraction in Coronary Artery Disease”, The American Journal of Cardiology 70, 1992. Pojemność serca,
nazywana niekiedy „wyrzutem sercowym” albo „pojemnością wyrzutową”, określa zdolność serca do wytłaczania krwi z lewej komory do tętnic; mierzy ona objętość
krwi wytłaczanej przez kaŜdą z komór podczas jednego skurczu serca. Zmniejszanie się pojemności wyrzutowej w chorobie wieńcowej oznacza osłabienie mięśnia
serca.
9 Z około tuzina badań nad związkiem między wrogością a zgonami z powodu choroby wieńcowej w niektórych nie stwierdzono istnienia takiego związku. MoŜe
być to jednak skutkiem róŜnic w metodach, takich jak korzystanie z niedoskonałych sposobów pomiaru wrogości, oraz względnie trudno uchwytnego charakteru tego
związku. Na przykład największa liczba zgonów spowodowanych „efektem wrogości” zdaje się występować w grupie ludzi w średnim wieku. Jeśli w badaniach nie
szuka się takich przyczyn zgonów osób w tym wieku, to przeocza się ten efekt.
146
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
okazało - koncepcji doprowadziły do nowego odkrycia: podatność na choroby serca zwiększa
złość.
Wiele danych na temat złości i wrogości dostarczyły badania Redforda Williamsa z Uniwersytetu
Duke.10 Williams stwierdził na przykład, Ŝe lekarze, którzy jeszcze w trakcie studiów uzyskiwali
najwyŜsze wyniki w testach do mierzenia poziomu wrogości, byli siedmiokrotnie bardziej
naraŜeni na ryzyko śmierci przed osiągnięciem pięćdziesiątego roku Ŝycia niŜ ci, którzy
uzyskiwali niskie wyniki - a zatem skłonność do łatwego wpadania w złość okazała się lepszym
prognostykiem prawdopodobieństwa zgonu w młodym wieku niŜ inne czynniki ryzyka, takie jak
palenie, wysokie ciśnienie krwi i wysoki poziom cholesterolu. Natomiast odkrycia Johna
Barefoota z Uniwersytetu Północnej Karoliny wskazują, Ŝe u pacjentów poddanych angiografii
(badaniu uszkodzeń serca przy uŜyciu środka kontrastującego wprowadzonego do tętnicy
wieńcowej) wyniki uzyskane w teście do mierzenia poziomu wrogości korelują z rozległością i
stopniem schorzenia tętnic wieńcowych.
Nikt oczywiście nie twierdzi, Ŝe złość jest jedyną przyczyną choroby wieńcowej; jest ona tylko
jednym z kilku współdziałających czynników. Jak wyjaśnił mi Peter Kaufman, urzędujący szef
Oddziału Medycyny Behawioralnej Narodowego Instytutu Serca, Płuc i Krwi: „Nie potrafimy
jeszcze określić, czy złość i wrogość odgrywają sprawczą rolę we wczesnym stadium rozwoju
choroby naczyń wieńcowych, czy przyspieszają jej przebieg po pojawieniu się choroby, czy teŜ
przyczyniają się i do jej powstania, i nasilenia. Ale weźmy dwudziestolatka, który często wpada w
złość. KaŜdy atak złości dodatkowo obciąŜa serce, zwiększając rytm jego pracy i ciśnienie krwi.
Kiedy to się stale powtarza, moŜe doprowadzić do uszkodzenia serca”, szczególnie dlatego, Ŝe
gwałtowny napływ krwi do tętnicy wieńcowej wraz z kaŜdym uderzeniem serca „moŜe
spowodować drobne pęknięcia w naczyniach, w których tworzą się blaszki miaŜdŜycowe. Jeśli
rytm twego serca jest szybszy, a ciśnienie krwi wyŜsze, bo jesteś ciągle zły, to moŜe to
doprowadzić w przeciągu trzydziestu lat do szybszego nawarstwienia się blaszek
miaŜdŜycowych, co prowadzi do choroby naczyń wieńcowych”.11
Kiedy juŜ rozwinie się choroba serca, mechanizmy, które wyzwala złość, upośledzają - jak
wykazały omówione wyŜej badania - jego wydolność. A zatem złość jest szczególnie
niebezpieczna dla osób, które juŜ chorują na serce. Przeprowadzone na Wydziale Medycznym
Uniwersytetu Stanforda badania 1012 męŜczyzn i kobiet, których stan zdrowia kontrolowano do
ośmiu lat po pierwszym zawale, wykazały, Ŝe najwięcej drugich zawałów zdarzało się w grupie
męŜczyzn, którzy na początku byli najbardziej agresywni i wrogo nastawieni do otoczenia.12
Podobne wyniki dały przeprowadzone na Wydziale Medycznym Uniwersytetu w Yale badania
929 męŜczyzn poddanych dziesięcioletniej obserwacji kontrolnej po pierwszym zawale.13 Ci,
których na podstawie odpowiednich testów określono jako osoby łatwo unoszące się złością, byli
trzy razy bardziej naraŜeni na zgon z powodu zatrzymania pracy serca niŜ ci, którzy mieli
bardziej zrównowaŜone usposobienie. Jeśli mieli jednocześnie wysoki poziom cholesterolu, to
dodatkowy czynnik, którym była złość, podnosił to ryzyko pięciokrotnie.
Badacze z Yale wskazują, Ŝe ryzyko śmierci z powodu choroby serca moŜe zwiększać nie tyle
sama złość, ile raczej wszelkie negatywne emocje, które regularnie wyzwalają zwiększone fale
zalewających organizm hormonów wydzielanych pod wpływem stresu. Jednak ogólnie biorąc,
potwierdzone naukowo związki między emocjami i chorobą serca najsilniejsze są w wypadku
złości: w badaniach przeprowadzonych na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Harvarda
10 Redford Williams, The Trusting Heart, New York: Times Books/Random House, 1989.
11 Moją rozmowę z Peterem Kaufmanem zamieścił „The New York Times” 1 września 1992 roku.
12 W przeprowadzonych na Uniwersytecie Stanforda badań nad złością i drugim zawałem przedstawił Carl Thoreson na Międzynarodowym Kongresie Medycyny
Behawioralnej w Uppsali (Szwecja) w lipcu 1990 roku.
13 Lynda H. Powell, „Emotional Arousal as a Predictor of Long -Term Mortality and Morbidity in Post M.I. Men”, Circulation, v. 82, nr 4, Supplement III, October
1990.
147
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
poproszono ponad półtora tysiąca osób, które przeszły zawał serca (męŜczyzn i kobiet) Ŝeby
opisały swój stan emocjonalny w godzinach poprzedzających atak. Okazało się, Ŝe złość ponad
dwukrotnie zwiększała ryzyko zatrzymania pracy serca u osób, które juŜ były chore, przy czym
ryzyko to utrzymywało się przez około dwie godziny po pojawieniu się złości.14
Odkrycia te nie oznaczają, Ŝe powinniśmy starać się stłumić złość, kiedy jest zasadna. Prawdę
mówiąc, istnieją dowody na to, Ŝe próby zupełnego zduszenia negatywnych uczuć w najbardziej
gorących momentach zwiększają tylko nasze pobudzenie i mogą podnieść ciśnienie krwi.15 Z
drugiej strony, jak przekonaliśmy się w rozdziale V, dawanie upustu złości za kaŜdym razem
kiedy ją odczuwamy, podsyca ją tylko, wskutek czego wzrasta prawdopodobieństwo, Ŝe w taki
właśnie sposób będziemy reagować na kaŜdą irytującą nas sytuację. Paradoks ten rozwiązuje
Williams, konkludując, Ŝe to, czy okazujemy złość czy nie, jest mniej waŜne od tego, czy
utrzymuje się ona stale, czy tylko ogarnia nas przejściowo. Okazjonalne okazywanie złości nie jest
niebezpieczne dla zdrowia; problem pojawia się z chwilą, gdy wrogie nastawienie do otoczenia
staje się cechą do tego stopnia stałą, Ŝe określa nasz styl bycia jako antagonistyczny.
Charakterystyczna dla niego jest nieufność, cynizm, skłonność do drwin i szyderczych
komentarzy oraz bardziej rzucające się w oczy wybuchy gniewu i wściekłości.16
Nadzieją napawa wiadomość, Ŝe złość nie musi być wyrokiem śmierci; jest pewnym nawykiem,
którego moŜna się pozbyć. Na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Stanforda poddano grupę
pacjentów po zawale specjalnemu szkoleniu, które miało pomóc im w zmianie postaw
powodujących łatwe wpadanie w złość. Wynikiem tego treningu panowania nad złością było
zmniejszenie się wskaźnika drugiego zawału o 44 procent w porównaniu z osobami, które nie
próbowały zmienić swych wrogich postaw.17 Program opracowany przez Williamsa dał tak samo
pozytywne rezultaty.18 Podobnie jak program stanfordzki uczy on podstawowych elementów
inteligencji emocjonalnej, szczególnie umiejętności dostrzegania złości w chwili, gdy zaczyna się
rodzić, zdolności kierowania nią, gdy juŜ ogarnęła człowieka, i empatii. Pacjentów prosi się, aby
zapisywali wrogie lub cyniczne myśli, kiedy tylko zdadzą sobie z nich sprawę. Jeśli myśli te
utrzymują się, pacjenci starają się ich pozbyć mówiąc (albo myśląc) sobie: „Stop!” Zachęca się teŜ
ich do zastępowania racjonalnymi wyjaśnieniami cynicznych, nieufnych czy podejrzliwych
konstelacji pojawiających się w wystawiających ich nerwy na próbę sytuacjach; jeśli na przykład
czekają długo na windę, powinni starać się znaleźć jakąś nieszkodliwą przyczynę jej opóźnienia
zamiast złościć się na wyimaginowaną, bezmyślną osobę, która przytrzymuje windę. Uczą się teŜ
umiejętności patrzenia na sprawy będące przyczyną ich frustracji i nieporozumień z punktu
widzenia drugiej strony, jako Ŝe empatia jest balsamem na złość.
Jak powiedział mi Williams: „Antidotum na wrogość jest ufne serce. Potrzeba do tego tylko
odpowiedniej motywacji. Kiedy widzimy, Ŝe złość moŜe nas wpędzić wcześnie do grobu,
nabieramy ochoty do tego, by spróbować się zmienić”.
Stres - nieproporcjonalny i nieuzasadniony niepokój
Przez cały czas czuję się niespokojna i spięta. To wszystko zaczęło się w szkole średniej. Byłam
piątkową uczennicą i stale niepokoiłam się o swoje oceny, o to, czy lubią mnie inne dzieci i
nauczyciele, o to, czy nie spóźnię się na lekcje i inne takie sprawy. Rodzice wywierali na mnie
duŜą presję, Ŝebym się dobrze uczyła i w ogóle była wzorem dla innych... Myślę, Ŝe poddałam
się tej presji, bo kiedy byłam w drugiej klasie liceum, zaczęły się u mnie problemy z Ŝołądkiem.
14 Murray A. Mittleman, „Triggering of Myocardial Infarction Onset by Episodes of Anger”, Circulation, t. 89, nr 2 (1994).
15 Robert Levenson, „Can We Control Our Emotions, and How Does Such Control Change an Emotional Episode?”, w: Richard Davidson, Paul Ekman (red.),
Fundamental Questions About Emotions, New York: Oxford University Press, 1995.
16 O badaniach Redforda Williamsa nad związkiem między złością i funkcjonowaniem serca pisałem w „The New York Times Good Health Magazine” z 16 kwietnia
1989 roku.
17 Thoreson, dz. cyt.
18 Williams, The Trusting Heart.
148
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
Od tamtej pory muszę naprawdę uwaŜać z piciem kawy i ostrymi daniami. ZauwaŜyłam, Ŝe
kiedy jestem zmartwiona albo spięta, wywraca mi się Ŝołądek, a poniewaŜ cały czas niepokoję
się albo martwię czymś, zawsze mam mdłości.19
Niepokój - strapienie wywoływane przeciwnościami i kłopotami, których nie szczędzi nam Ŝycie jest emocją, której związki z początkiem choroby i przebiegiem procesu zdrowienia zostały
potwierdzone dowodami naukowymi o największym chyba cięŜarze. Kiedy niepokój pomaga
nam stawić czoło jakiemuś niebezpieczeństwu (co przypuszczalnie było korzystną dla naszego
gatunku cechą w procesie ewolucji), to dobrze spełnia swoje zadanie. W Ŝyciu współczesnym
natomiast niepokój jest najczęściej nieproporcjonalny do rozgrywających się wydarzeń i
nieuzasadniony - strapienie ogarnia nas w sytuacjach, z którymi musimy Ŝyć albo które sobie
wyimaginowaliśmy, a nie w obliczu rzeczywistych niebezpieczeństw, z którymi musimy się
zmierzyć. Powtarzające się napady niepokoju świadczą o duŜym stresie cytowana wyŜej kobieta,
której ciągłe martwienie się zapoczątkowało dolegliwości Ŝołądkowo-jelitowe, jest
podręcznikowym przykładem szkodliwego wpływu, jaki niepokój i stres wywierają na nasze
zdrowie.
W zamieszczonym w 1993 roku w „Archives of Internal Medicine” przeglądzie rozległych badań
nad związkiem między stresem a chorobami psycholog z Yale, Bruce McEwan, podaje długą listę
negatywnych skutków stresu. Obejmuje ona obniŜenie odporności organizmu do poziomu, w
którym następuje gwałtowne przyspieszenie przerzutów raka, zwiększenie podatności na
zakaŜenia wirusowe, spotęgowanie procesu odkładania się blaszek miaŜdŜycowych, prowadzące
do arteriosklerozy i nadkrzepliwości powodującej zawał mięśnia sercowego, przyspieszanie
początku cukrzycy typu I i rozwoju cukrzycy typu II oraz - u astmatyków - pogorszenie się ich
stanu albo wyzwalanie ataków astmy.20 Stres moŜe równieŜ prowadzić do owrzodzenia układu
trawiennego, wywołując symptomy wrzodziejącego zapalenia jelita grubego i zapalenia jelit.
Nawet sam mózg odczuwa długofalowe negatywne skutki przedłuŜającego się stresu. Jednym z
nich jest uszkodzenie hipokampa, a zatem upośledzenie pamięci. Ogólnie biorąc - pisze McEwen jest coraz więcej dowodów na to, Ŝe w rezultacie stresujących przeŜyć układ nerwowy ulega
„zuŜyciu”.21
Szczególnie przekonujących dowodów na negatywny wpływ stresu na zdrowie dostarczyły
badania nad chorobami zakaźnymi, takimi jak przeziębienia, grypa i opryszczka. Jesteśmy bez
przerwy wystawieni na działanie wywołujących je wirusów, ale normalnie nasz system
immunologiczny potrafi je zwalczyć. Rzecz w tym, Ŝe gdy jesteśmy w stresie, te środki obrony
częściej zawodzą. W eksperymentach, w których wystawiono bezpośrednio na próbę siłę systemu
immunologicznego, stwierdzono, Ŝe wprawdzie stres i niepokój osłabiają go, ale ich rezultaty nie
dają jasnej odpowiedzi na pytanie, czy osłabienie to jest znaczące klinicznie, to znaczy tak duŜe,
by otworzyć drogę chorobie.22 Mocniejszych dowodów naukowych potwierdzających związek
19 Wynurzenia zamartwiającej się kobiety za: Timothy Brown i in., „ Generalized Anxiety Disorder”, w: David H. Barlow (red.), Clinical Handbook of Psychological
Disorders, New York: Guilford Press,1993.
20 Bruce McEwan, Eliot Stellar, „Stress and the Individual: Mechanisms Leading to Disease”, Archives of lnternal Medicine 153 (September 27,1993). Badania, które
tam opisują, to: M. Robertson, J. Ritz, „Biology and Clinical Retevance of Human Natural Killer Cells”, Blood 76 (1990).
21 Fakt, Ŝe ludzie Ŝyjący w ustawicznym stresie są bardziej podatni na choroby, moŜe, oprócz biologicznych, mieć róŜnorakie przyczyny. Jedną z nich moŜe być to, Ŝe
sposoby, za pomocą których osoby takie starają się złagodzić stres - na przykład palenie, picie alkoholu albo objadanie się tłustym jedzeniem - są same w sobie
niezdrowe. Inną zaś to, Ŝe ciągłe martwienie się i niepokój powodują bezsenność albo sprawiają, Ŝe odczuwające go osoby zapominają o przestrzeganiu zaleceń
lekarskich, takich jak regularne zaŜywanie leków, co pogłębia choroby, które juŜ mają. Najprawdopodobniej wszystkie te przyczyny działają łącznie, tworząc związek
przyczynowy między stresem i chorobą.
22 Na przykład badania studentów medycyny przeŜywających stres przedegzaminacyjny wykazały, Ŝe nie tylko obniŜa się u nich odporność immunologiczna na
wirusa opryszczki, ale teŜ zmniejsza się zdolność białych ciałek krwi do zabijania zainfekowanych komórek, jak równieŜ wzrasta poziom związku chemicznego
powodującego stłumienie zdolności immunologicznych limfocytów, białych komórek krwi pełniących główną rolę w reakcji odpornościowej organizmu. Zob.: Ronald
149
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
między stresem a zwiększoną podatnością na choroby naleŜy oczekiwać od przyszłych badań, w
których najpierw prześledzi się wzrost niepokoju i stresu u zdrowych osób, następnie obniŜenie
sprawności systemu immunologicznego i na koniec początek choroby.
Sheldon Cohen, psycholog z Uniwersytetu Carnegiego-Mellona, współpracując z naukowcami ze
specjalistycznego ośrodka badań nad przeziębieniami w Sheffeld w Anglii, dokładnie oszacował
poziom stresu odczuwanego przez osoby, które następnie wystawiono na działanie wirusa
wywołującego przeziębienie. Nie wszystkie się przeziębiły; silny system immunologiczny moŜe
oprzeć się - i stale to robi - wirusowi przeziębienia. Cohen stwierdził, Ŝe im bardziej stresujące
było czyjeś Ŝycie, tym większe istniało prawdopodobieństwo, Ŝe złapie przeziębienie. Spośród
osób, które odczuwały niewielki stres, po wystawieniu na działanie wirusa przeziębiło się 27
procent, natomiast wśród tych, których Ŝycie było najbardziej stresujące, odsetek ten wyniósł 47
procent, co jest bezpośrednim dowodem, Ŝe sam stres osłabia system odpornościowy.23
(Aczkolwiek wynik tego eksperymentu moŜna uwaŜać za potwierdzenie tego, co wszyscy od
dawna widzą lub co podejrzewają, to ze względu na jego rygory naukowe uwaŜany jest on za
przełomowe odkrycie.)
Podobnie rzecz się miała z małŜonkami, którzy przez trzy miesiące zapisywali codziennie
wszystkie przygnębiające wydarzenia, takie jak sprzeczki i kłótnie małŜeńskie. Tu równieŜ
ujawnił się charakterystyczny schemat: trzy-cztery dni po szczególnie dotkliwej porcji zawodów i
frustracji albo gwałtownych sprzeczek kładli się do łóŜka z przeziębieniem albo infekcją górnych
dróg oddechowych. PoniewaŜ róŜnica czasowa między wystąpieniem stresu a zachorowaniem
odpowiada dokładnie okresowi inkubacji wielu powszechnie spotykanych wirusów, które
wywołują przeziębienie, sugeruje to, Ŝe wystawienie na działanie tych wirusów w chwilach
największego przygnębienia i zmartwienia szczególnie zwiększyło ich podatność na zaraŜenie.24
Ten sam schemat, stres - infekcja, sprawdza się w przy zaraŜeniu wirusem opryszczki i to
zarówno typem, który powoduje pojawienie się bolesnych pęcherzyków na wargach, jak i typem,
wywołującym wypryski na narządach płciowych. Kiedy ktoś juŜ zaraził się tym wirusem,
pozostaje on w stanie uśpienia w jego ciele, uaktywniając się co jakiś czas. Na aktywność wirusa
opryszczki wskazuje poziom obecnych w krwi przeciwciał przeciw jego antygenom. Korzystając z
tego miernika, stwierdzono ponowne uaktywnienie się tego wirusa u studentów medycyny
zdających egzaminy semestralne, u kobiet będących tuŜ po separacji z męŜem oraz u osób
znajdujących się pod ciągłą presją z powodu obowiązków związanych z opieką nad cierpiącym na
chorobę Alzheimera członkiem rodziny.25
Niepokój zbiera takie Ŝniwo nie tylko dlatego, Ŝe osłabia odporność organizmu; inne badania
wykazują bowiem, Ŝe wywiera on szkodliwy wpływ na układ sercowo-naczyniowy. Podczas gdy
u męŜczyzn największe ryzyko zapadnięcia na chorobę serca stwarza chroniczna wrogość i
Glaser, Janice Kiecolt-Glaser, „Stress-Associated Depression in Cellular Immunity”, Brain, Behavior, and Immunity 1 (1987). Jednak z większości badań wykazujących
osłabienie odporności organizmu przez stres nie wynikało jasno, czy poziom odporności obniŜył się w takim stopniu, aby stwarzać ryzyko zapadnięcia na chorobę.
23 Sheldon Cohen i in., „Psychological Stress and Susceptibility to the Common Cold”, New England Journal of Medicine 325 (1991).
24 Arthur Stone i in., „Secretory IgA as a Measure of Immunocompetence”, Journal of Human Stress 13 (1987). W ramach innego programu badań 246 osób - męŜów,
Ŝon i ich dzieci - zapisywało w dziennikach codziennie, przez cały okres „sezonu grypowego”, jakie stresy nękają rodzinę. NajwyŜszy wskaźnik zachorowalności na
grypę, mierzony zarówno liczbą dni, przez które osoby te miały gorączkę, jak i poziomem przeciwiał ciał przeciw antygenom wirusów grypy, występował w tych
rodzinach, które przeŜywały najwięcej kryzysów. Zob.: R.D. Clover i in., „Family Functioning and Stress as Predictors of Influenza B Infection”, Journal of Family
Practice 29 (May 1981).
25 Uaktywnienie się wirusa opryszczki i stres zob.: cykl studiów autorstwa Ronalda Glasera i Janice Kiecolt-Glaser, np. „Psychological Influences on Immunity”,
American Psychologist 43 (1988). Związek między stresem i wzmoŜoną aktywnością wirusa opryszczki jest tak silny, Ŝe choć ukazano go na podstawie badań zaledwie
dziesięciu pacjentów, traktując jako miernik pojawianie się na skórze wyprysków; im bardziej pacjenci ci uskarŜali się na dręczący ich niepokój, kłótnie i stresy, tym
większe było prawdopodobieństwo, Ŝe w najbliŜszych tygodniach pojawią się na ich skórze pęcherzyki wywołane wirusem opryszczki, natomiast w okresach spokoju
wirusy przechodziły w stan uśpienia. Zob.: H.E. Schmidt i in., „Stress as a Precipitating Factor in Subjects With Recurrent Herpes Per Labialis”, Journal of Family
Practice 20 (1985).
150
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
powtarzające się napady złości, to dla kobiet najbardziej niebezpiecznymi emocjami mogą być
niepokój i lęk. W badaniach prowadzonych na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Stanforda,
którymi objęto ponad tysiąc osób obojga płci po pierwszym zawale, okazało się, Ŝe kobiety, które
przeszły później drugi zawał, odróŜniał od reszty wysoki poziom lęku i niepokoju. W wielu
wypadkach lęk ten przybierał formę utrudniającej Ŝycie fobii: po pierwszym zawale pacjentki bały
się usiąść za kierownicą samochodu, porzucały pracę albo przestawały wychodzić z domu.26
Zdradliwe skutki fizjologiczne stresu i niepokoju - w rodzaju tych, jakie wywołuje praca w
ciągłym napięciu albo ustawiczne miotanie się samotnej matki między pracą zawodową a opieką
nad dzieckiem - uchwytne są na poziomie mikroanatomicznym. Stephen Manuck, psycholog z
Uniwersytetu w Pittsburghu, poddał trzydziestu ochotników cięŜkiej, wywołującej niepokój
próbie, kontrolując jednocześnie skład ich krwi, a konkretnie poziom wytwarzanej przez płytki
krwi substancji zwanej kwasem adenozynotrójfosforowym albo ATP, która moŜe wyzwalać w
naczyniach krwionośnych zmiany prowadzące do zawału serca i udaru mózgu. W czasie kiedy
ochotnicy znajdowali się w silnym stresie, poziom ich ATP rósł gwałtownie, podobnie jak rytm
serca i ciśnienie krwi. Największe zagroŜenie dla zdrowia wydaje się, co zrozumiałe istnieć w
zawodach, w których pracy stale towarzyszy napięci a przy konieczności sprostania wysokim
wymogom nie ma się Ŝadnego albo prawie Ŝadnego wpływu na jej ostateczny rezultat (w takim
kłopotliwym połoŜeniu znajdują się, na przykład, kierowcy autobusów). Badanie 569 pacjentów z
rakiem odbytnicy i odpowiednio dobranej grupy porównawczej wykazało, Ŝe ci spośród
badanych, którzy twierdzili, Ŝe w ostatnich dziesięciu latach przeŜywali cięŜkie okresy w pracy,
byli pięć i pół razy bardziej naraŜeni na powstanie tej choroby niŜ osoby, które nie przeŜywały
takich stresów.27
PoniewaŜ szkodliwe skutki, jakie ma strapienie dla zdrowia, są tak rozległe, stosuje się obecnie
klinicznie, w celu złagodzenia symptomów szerokiej gamy róŜnych schorzeń, techniki, które
bezpośrednio zmniejszają powodowane stresem pobudzenie fizjologiczne. Techniki te stosowane
są między innymi w chorobie wieńcowej, niektórych rodzajach cukrzycy, artretyzmie, astmie,
zaburzeniach Ŝołądkowo-jelitowych i chronicznym bólu. Skoro stres, niepokój i zmartwienie
zaostrzają wszelkie symptomy choroby, to pomaganie chorym w rozładowaniu napięcia i
opanowaniu niespokojnych uczuć moŜe często przynieść pewną ulgę.28
Medyczne koszta depresji
Parę lat po operacji raka piersi, która - jak się jej wydawało - zakończyła się pomyślnie,
stwierdzono przerzuty. Lekarz nie próbował juŜ nawet mówić jej o wyleczeniu, a
chemioterapia mogła jej dać w najlepszym razie parę dodatkowych miesięcy Ŝycia. Jest
zupełnie zrozumiałe, Ŝe ogarnęła ją depresja. Była tak przygnębiona, Ŝe podczas kaŜdej wizyty
u lekarza wybuchała w którymś momencie płaczem. Onkolog reagował za kaŜdym razem tak
samo - prosił, Ŝeby natychmiast wyszła z gabinetu.
Pomińmy bolesną nieczułość i brak wraŜliwości onkologa i zastanówmy się, czy fakt, iŜ nie chciał
on albo nie mógł zająć się rozpaczą swej pacjentki, miał jakieś znaczenie z medycznego punktu
widzenia? Skoro choroba poczyniła takie postępy, to jest nieprawdopodobne, by jakakolwiek
emocja mogła mieć zauwaŜalny wpływ na jej przebieg. Aczkolwiek depresja tej kobiety
26 Referat na temat związku pomiędzy niepokojem a chorobą wieńcową u kobiet przedstawił na Międzynarodowym Kongresie Medycyny Behawioralnej w Uppsali
w lipcu 1990 roku Carl Thoreson. Niepokój moŜe równieŜ w pewnym stopniu przyczyniać się do zwiększenia podatności na tę chorobę u niektórych męŜczyzn. W
badaniach przeprowadzonych przez Wydział Medycyny Uniwersytetu Alabamy sporządzono portrety emocjonalne 1123 męŜczyzn i kobiet w wieku od czterdziestu
pięciu do siedemdziesięciu siedmiu lat. Ci spośród męŜczyzn, którzy w wieku średnim najczęściej ulegli niepokojowi i zmartwieniu, byli dwadzieścia lat później
najbardziej naraŜeni na wystąpienie nadciśnienia. Zob.: Abraham Markowitz i in., Journal of the American Medical Association (November 14,1993)
27 Joseph C. Courtney i in., „Stressful Life Events and the Risk of Colorectal Cancer”, Epidemiology (September 1993), 4(5).
28 Zob. na przykład: Daniel Goleman, Joel Gurin, Mind Body Medicine, New York: Consumer Reports Books/St. Martin’s Press,1993.
151
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
najpewniej zatruła jej jeszcze bardziej ostatnie miesiące Ŝycia, to jak dotąd nie ma jednoznacznych
dowodów na to, Ŝe melancholia moŜe przyspieszyć rozwój raka.29 Zostawmy jednak raka na
boku, poniewaŜ istnieje cała masa badań, które świadczą o tym, Ŝe depresja odgrywa niebagatelną
rolę w innych chorobach, szczególnie wpływając na pogorszenie się stanu osób, które juŜ na nią
zapadły. Stale przybywa dowodów, Ŝe u osób powaŜnie chorych, a przy tym przygnębionych,
opłaca się z medycznego punktu widzenia leczenie równieŜ depresji.
Usuwanie depresji u osób chorych komplikuje fakt, Ŝe jej objawy, w tym brak apetytu i senność,
moŜna łatwo poczytać za symptomy innych chorób, co zdarza się szczególnie lekarzom nie
mającym zbyt wielkiej wprawy w diagnozowaniu zaburzeń psychicznych. Ta nieumiejętność
diagnozowania depresji moŜe sama w sobie pogłębić problem, poniewaŜ oznacza ona, Ŝe
przygnębienie pacjenta - jak w przypadku owej nie mogącej powstrzymać się od płaczu pacjentki
chorej na raka piersi - umyka uwadze lekarza i nie jest brane pod uwagę przy leczeniu. A ta
niemoŜność właściwego rozpoznania i leczenia moŜe zwiększyć ryzyko zgonu pacjenta przy
powaŜnej chorobie.
Na przykład w grupie 100 pacjentów, którym przeszczepiono szpik kostny, 12 z 13 ogarniętych
największą depresją zmarło w ciągu roku od operacji, podczas gdy 34 z pozostałych 87 Ŝyło
jeszcze w dwa lata później.30 Podobnie, ci spośród pacjentów cierpiących na ostrą niewydolność
nerek i poddawanych dializie, u których stwierdzono głęboką depresję, mieli najmniejsze szanse
przeŜycia następnych dwóch lat; depresja była w tym wypadku silniejszym prognostykiem zgonu
niŜ jakiekolwiek inne objawy kliniczne.31 Tutaj wpływ emocji na stan zdrowia przebiegał nie przez
teren biologii, ale postaw: pogrąŜeni w depresji pacjenci duŜo gorzej niŜ pozostali radzili sobie z
dostosowaniem się do surowych zaleceń lekarskich, nie przestrzegali na przykład diety, co
zwiększało ryzyko zgonu.
Depresja zdaje się równieŜ zaostrzać choroby serca. Prowadzone przez dwanaście lat badania
2832 męŜczyzn i kobiet w średnim wieku wykazały, Ŝe wskaźnik umieralności z powodu chorób
serca wyŜszy był w grupie osób, które odczuwały głębszą depresję i rezygnację.32 Natomiast w
około trzyprocentowej grupie osób z najostrzejszą depresją wskaźnik umieralności był
czterokrotnie wyŜszy niŜ wśród tych, którzy nie okazywali Ŝadnych oznak depresji.
Depresja zdaje się być szczególnie wysokim czynnikiem ryzyka u osób, które przeszły zawał
serca.33 W jednym z montrealskich szpitali badano losy pacjentów, których wypisano po
wyleczeniu skutków pierwszego zawału. Okazało się, Ŝe ryzyko zgonu w ciągu pół roku po
wyjściu ze szpitala gwałtownie rosło u pacjentów podatnych na depresję. Na głęboką depresję
cierpiał jeden na ośmiu pacjentów, a wskaźnik umieralności wśród tych osób był pięciokrotnie
wyŜszy niŜ w grupie o porównywalnym stanie zdrowia, ale nie poddających się depresji, co
oznacza, Ŝe wywiera ona równie duŜy wpływ jak czynniki stwarzające największe ryzyko zgonu
na atak serca, takie jak dysfunkcja lewej komory serca czy wcześniej przebyte zawały. Do
mechanizmów, które wyjaśniałyby, dlaczego depresja tak bardzo zwiększa niebezpieczeństwo
późniejszego zawału, zaliczyć trzeba jej wpływ na zmianę rytmu pracy serca, co potęguje ryzyko
wystąpienia zagraŜającej Ŝyciu arytmii.
Stwierdzono takŜe, Ŝe depresja utrudnia powrót do zdrowia po złamaniu stawu biodrowego. W
ramach studium starszych kobiet ze złamaniem biodra poddano parę tysięcy pacjentek badaniu
psychiatrycznemu przy przyjęciu do szpitala. Te z nich, które w czasie hospitalizacji znajdowały
29 Zob. na przykład Seymour Reichlin, „Neuroendocrine-Immune Interactions”, New England Journal of Medicine (October 21, 1993).
30 Dane te cytuję za: James Strain, „Cost Offset From a Psychiatric Consultation-Liaison Intervention With Elderly Hip Fracture Patients”, American Journal of
Psychiatry 148 (1991).
31 Howard Burton i in., „The Relationship of Depression to Survival in Chronic Renal Failure”, Psychosomatic Medicine (March 1986).
32 Robert Anda i in., „Depressed Affect, Hopelessness, and Risk of Ischemic Heart Disease in a Cohort of U.S. Adults”, Epidemiology (July 1993).
33 Nancy Frasure-Smith i in., „Depression Following Myocardial Infarction”, Journal of the American Medical Association (October 20 1993).
152
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
się w depresji, zostawały w szpitalu przeciętnie o osiem dni dłuŜej niŜ inne, o porównywalnym
stanie zdrowia, ale nie przygnębione, a prawdopodobieństwo, Ŝe znowu zaczną chodzić, było o
dwie trzecie mniejsze. Jednak te spośród pogrąŜonych w depresji pacjentek, które oprócz opieki
chirurgicznej otrzymały pomoc psychiatryczną umoŜliwiającą im wyjście z załamania,
potrzebowały mniej terapii fizycznej, aby zacząć na nowo chodzić i były rzadziej hospitalizowane
ponownie w ciągu trzech miesięcy od powrotu do domu.
RównieŜ badania pacjentów, których ogólny stan zdrowia był tak zły, Ŝe znajdowali się w
najwyŜszej, dziesięcioprocentowej grupie osób najczęściej i w największym zakresie
korzystającym z usług medycznych - często z powodu wielu jednocześnie występujących
schorzeń, takich jak choroba serca i cukrzyca - ujawniły, Ŝe mniej więcej jeden na sześciu cierpiał
na powaŜną depresję. Kiedy poddano ich stosownej terapii psychiatrycznej, liczba dni w roku,
przez które przykuci byli do łóŜka, spadła - u pacjentów z głęboką depresją - z 79 do 51, a
pacjentów z łagodną depresją z 62 do zaledwie 18.34
Zdrowotne poŜytki płynące z pozytywnych uczuć
Zebrane razem dowody świadczące o negatywnym wpływie na nasze zdrowie złości, niepokoju i
depresji są zatem nie do odparcia. Zarówno złość, jak i niepokój mogą, jeśli utrzymują się stale,
zwiększyć naszą podatność na wiele chorób. A depresja, chociaŜ moŜe nie osłabia naszej
odporności na choroby, zdaje się utrudniać powrót do zdrowia i zwiększać ryzyko śmierci,
szczególnie u osób wątłych, cierpiących na powaŜne schorzenia.
Choć emocje negatywne mogą być toksyczne, to przeciwstawny im wachlarz emocji moŜe mieć
działanie w pewnym stopniu wzmacniające organizm. Nie znaczy to, Ŝe emocje pozytywne
działają leczniczo albo Ŝe śmiech czy poczucie szczęścia zahamują albo odwrócą postępy
powaŜnej choroby. Wpływ pozytywnych uczuć na stan naszego zdrowia wydaje się subtelny i
trudno zauwaŜalny, ale na podstawie badań duŜych grup ludzi moŜna wydzielić go z całej masy
złoŜonych czynników, które oddziałują na przebieg choroby.
Cena pesymizmu i korzyści z optymizmu
Z pesymizmu, podobnie jak z depresji, wynikają koszty dla zdrowia, natomiast z optymizmu
płyną odpowiadające im korzyści. Zmierzono na przykład poziom optymizmu lub pesymizmu
122 męŜczyzn po pierwszym zawale. Osiem lat później nie Ŝyło juŜ 21 z 25 najbardziej
pesymistycznych z nich, ale tylko 6 z 25 cechujących się największym optymizmem. Ich nastrój
okazał się lepszym prognostykiem szans przeŜycia niŜ jakikolwiek medyczny czynnik ryzyka,
włącznie ze stopniem uszkodzenia serca podczas pierwszego zawału, blokadą arterii, poziomem
cholesterolu i ciśnieniem krwi. Inne badania wykazały, Ŝe ci spośród pacjentów poddanych
zabiegowi ominięcia arterii, którzy byli większymi optymistami, o wiele szybciej dochodzili do
zdrowia oraz Ŝe zarówno podczas, jak i po operacji zdarzało się u nich mniej powikłań niŜ u tych,
którzy byli większymi pesymistami.35
Nadzieja, podobnie jak jej bliski krewny - optymizm, ma moc uzdrawiania. Osoby, które patrzą z
wiarą w przyszłość potrafią - co zrozumiałe - zachować pogodę ducha w nie sprzyjających
okolicznościach, równieŜ borykając się z kłopotami zdrowotnymi. Badania osób sparaliŜowanych
w wyniku urazów rdzenia kręgowego wykazały, Ŝe ci, którzy mieli więcej nadziei, byli bardziej
aktywni fizycznie w porównaniu z pacjentami o podobnym stopniu inwalidztwa, ale o niŜszym
34 Michael von Korff, psychiatra z Uniwersytetu Waszyngtońskiego, który przeprowadził te badania, powiedział mi o pacjentach, którzy muszą stawiać czoło
wielkim wyzwaniom po to tylko, by przeŜyć kolejny dzień: „Jeśli leczy się depresję, to widać poprawę znacznie przekraczającą wszelkie zmiany w stanie ich zdrowia
fizycznego. Jeśli jesteś przygnębiony, to wszystkie symptomy odczuwasz ze wzmoŜoną siłą. Chroniczna choroba fizyczna wystawia na cięŜką próbę twoją zdolność
przystosowania się. Jeśli znajdujesz się w depresji, to trudno nauczyć ci się Ŝyć z chorobą. Natomiast jeśli masz odpowiednią motywację, energię i poczucie własnej
wartości - a wszystko to jest zagroŜone w stanie depresji - to moŜesz przyzwyczaić się nawet do cięŜkiego uszkodzenia ciała i cieszyć się z Ŝycia”.
35 Chris Peterson i in., Learned Helplessness: A Theory for the Age of Personal Control, New York: Oxford University Press, 1993.
153
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
poziomie nadziei. PoŜytki płynące z nadziei widać szczególnie dobrze u osób sparaliŜowanych z
powodu urazu kręgosłupa, poniewaŜ tragedia ta spotyka na ogół ludzi młodych, mających po
dwadzieścia lat, którzy ulegli wypadkowi i pozostaną przez resztę Ŝycia przykuci do wózka
inwalidzkiego. śycie emocjonalne młodego człowieka będzie miało wielki wpływ na wysiłki,
mogące zapewnić mu lepsze fizyczne i społeczne funkcjonowanie.36
Dlaczego optymistyczny albo pesymistyczny pogląd na świat ma tak duŜe znaczenie dla zdrowia
pozostaje kwestią nie wyjaśnioną. Jedna z teorii utrzymuje, Ŝe dzieje się tak dlatego, iŜ pesymizm
prowadzi do depresji, która z kolei osłabia system immunologiczny broniący nas przed
nowotworami i infekcjami, ale na razie brakuje dowodów potwierdzających słuszność tej
hipotezy. Być moŜe bierze się to stąd, Ŝe pesymiści nie dbają o swoje zdrowie w niektórych
badaniach stwierdzono, Ŝe więcej palą i piją, rzadziej uprawiają ćwiczenia fizyczne niŜ optymiści i
generalnie nie starają się wykształcić u siebie zdrowych nawyków. Nie jest teŜ wykluczone, Ŝe
któregoś dnia okaŜe się, iŜ fizjologia nadziei jest sama w sobie w jakiś sposób biologicznie
pomocna w walce organizmu z chorobami.
Z niewielką pomocą przyjaciół: medyczna wartość bliskich związków z innymi
Dodajmy dźwięk ciszy do listy emocjonalnych zagroŜeń dla zdrowia i bliskie związki
emocjonalne do listy czynników obronnych. Badania, które prowadzono przez ponad dwadzieścia
lat i którymi objęto więcej niŜ trzydzieści siedem tysięcy osób, pokazują, Ŝe izolacja towarzyska poczucie, Ŝe nie ma się nikogo, z kim moŜna podzielić się uczuciami albo nawiązać bliski kontakt podwaja ryzyko choroby albo zgonu.37 Sama izolacja, konkluduje zamieszczony w numerze
„Science” w 1987 roku raport, „ma równie istotny wpływ na wskaźnik umieralności jak palenie,
wysokie ciśnienie krwi, wysoki poziom cholesterolu, otyłość i brak ćwiczeń fizycznych”. Prawdę
powiedziawszy, palenie zwiększa groźbę przedwczesnej śmierci tylko o 1,6 procent, podczas gdy
izolacja towarzyska o 2,0 procent, co sprawia, Ŝe jest ona większym czynnikiem ryzyka.38
Izolację cięŜej jest znieść męŜczyznom niŜ kobietom. Prawdopodobieństwo przedwczesnej śmierci
było w wypadku męŜczyzn Ŝyjących w izolacji dwukrotnie większe niŜ u męŜczyzn
utrzymujących bliskie związki towarzyskie z innymi osobami; natomiast wśród kobiet było ono
półtora razy większe u tych, które nie utrzymywały kontaktów niŜ u udzielających się
towarzysko. RóŜnica w skutkach izolacji w zaleŜności od płci moŜe brać się stąd, Ŝe towarzyskie
związki kobiet są z reguły oparte na mocniejszej więzi emocjonalnej niŜ związki między
męŜczyznami; kilka przyjaciółek moŜe zapewniać kobiecie znacznie większy komfort psychiczny
niŜ kilku przyjaciół męŜczyźnie.
Oczywiście nie naleŜy mylić izolacji z samotnością; duŜo Ŝyjących samotnie albo mających
niewielu przyjaciół osób jest zadowolonych z Ŝycia i cieszy się dobrym zdrowiem. WaŜne jest
raczej subiektywne poczucie odcięcia od innych i świadomość, Ŝe nie ma się do kogo zwrócić. To
właśnie poczucie osamotnienia jest czynnikiem ryzyka. Odkrycie to ma złowieszczą wymowę w
świetle coraz bardziej potęgującej się izolacji spowodowanej nawykiem samotnego oglądania
telewizji i stopniowym zanikiem we współczesnych społeczeństwach takich zwyczajowych form
36 Timothy Elliott i in., „Negotiating Reality After Physical Loss: Hope, Depression, and Disability”, Journal of Personality and Social Psychology 61, 4 (1991).
37 James House i in., „Social Relationships and Health”, Science (July 29,1988). Zob. teŜ odkrycia, których wymowa jest niejednoznaczna: Carol Smith i in., „MetaAnalysis of the Associations Between Social Support and Health Outcomes”, Journal of Behavioral Medicine (1994).
38 Inne badania zdają się świadczyć, Ŝe działa tu pewien mechanizm biologiczny. Odkrycia te - opisane w artykule House „Social Relationships and Health” wykazały, Ŝe u ludzi znajdujących się na oddziale intensywnej terapii sama obecność drugiej osoby moŜe obniŜyć niepokój i zmniejszyć przykre objawy fizjologiczne.
Stwierdzono, Ŝe obecność drugiej osoby wpływa nie tylko na obniŜenie ciśnienia krwi i spowolnienie rytmu serca, ale takŜe zmniejsza wydzielanie się kwasów
tłuszczowych, które prowadzić mogą do zamknięcia tętnic. Jedna z teorii stworzonych w celu wyjaśnienia leczniczego wpływu kontaktów towarzyskich zakłada, Ŝe
uruchamiają one pewne mechanizmy w mózgu. Twórcy tej teorii wskazują na dane uzyskane w badaniach na zwierzętach, świadczące o uspokajającym wpływie, jaki
wywierają kontakty społeczne na tylną część podwzgórza, część układu limbicznego mającą liczne połączenia z ciałem migdałowatym. Zgodnie z tym poglądem
obecność drugiej osoby hamuje działanie układu limbicznego, zmniejszając wydzielanie acetylocholiny, kortyzolu i amin katecholowych, związków chemicznych,
które powodują przespieszenie oddechu i rytmu serca oraz wywołują inne fizjologiczne objawy stresu.
154
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
kontaktów towarzyskich jak wizyty w klubach i domach przyjaciół; uzmysławia ono dodatkową
wartość, jaką dla osób osamotnionych mają takie grupy samopomocowe, jak np. Anonimowi
Alkoholicy, pełniące rolę wspólnot zastępczych.
Siłę izolacji towarzyskiej jako czynnika ryzyka przedwczesnej śmierci oraz uzdrowicielską moc
bliskich stosunków z innymi ukazuje badanie losów setki pacjentów po przeszczepieniu szpiku
kostnego.39 Po dwóch latach od dokonania przeszczepu Ŝyło nadal 54 procent pacjentów, którzy
mieli silne emocjonalne oparcie w małŜonku, rodzinie albo przyjaciołach, i tylko 20 procent tych,
którzy twierdzili, Ŝe na coś podobnego nie mogą liczyć. RównieŜ osoby starsze, które przeszły
zawał serca, ale mogą polegać na emocjonalnym wsparciu dwóch lub więcej osób, mają
dwukrotnie większe szanse na przeŜycie powyŜej roku od ataku niŜ pacjenci, którzy nie znajdują
takiej pomocy.40
Chyba najbardziej wymownym świadectwem leczniczego działania więzów emocjonalnych są
wyniki studium opublikowanego w 1993 roku przez szwedzkich badaczy.41 W ramach tych badań
zaproponowano wszystkim urodzonym w 1933 roku męŜczyznom mieszkającym w Göteborgu
bezpłatne badania lekarskie, a po siedmiu latach skontaktowano się ponownie z wszystkimi 752
męŜczyznami. Okazało się, Ŝe w tym czasie zmarło 41 z nich.
Wskaźnik śmiertelności wśród męŜczyzn, którzy podczas badań powiedzieli, Ŝe Ŝyją w silnym
stresie, był trzykrotnie wyŜszy niŜ wśród ich rówieśników, którzy twierdzili, Ŝe prowadzą
spokojne i pogodne Ŝycie. Napięcie emocjonalne spowodowane było takimi czynnikami, jak
powaŜne kłopoty finansowe, niepewność utrzymania posady albo zwolnienie z pracy, toczące się
przeciw badanemu postępowanie sądowe albo trwająca sprawa rozwodowa. Pojawienie się w
ciągu roku poprzedzającego badania trzech lub więcej kłopotów tego rodzaju okazało bardziej
niezawodnym prognostykiem zgonu badanego w ciągu następnych siedmiu lat niŜ wskaźniki
fizjologiczne, takie jak wysokie ciśnienie krwi, wysokie stęŜenie trójglicerydów we krwi czy
wysoki poziom cholesterolu w osoczu.
Jednak nie stwierdzono absolutnie Ŝadnego związku między wysokim poziomem stresu a
wskaźnikiem umieralności wśród męŜczyzn, którzy mówili, Ŝe utrzymują ścisłe i bliskie stosunki
z innymi osobami - Ŝoną, przyjaciółmi i tak dalej. Fakt, Ŝe mają się do kogo zwrócić w potrzebie i z
kim porozmawiać, Ŝe są w ich otoczeniu osoby, słuŜące im pociechą, pomocą i radami, chronił
przed stwarzającymi śmiertelne zagroŜenie dla ich Ŝycia kłopotami i wstrząsami.
Istotne znaczenie w niepoddawaniu się stresowi ma nie tylko liczba bliskich związków z innymi
osobami, ale takŜe ich jakość. Nieudane związki zbierają bowiem swoje własne Ŝniwo. Kłótnie
małŜeńskie na przykład mają ujemny wpływ na system immunologiczny.42 W badaniach
studentów mieszkających w jednym pokoju w domu akademickim stwierdzono, Ŝe im bardziej się
nie lubili, tym bardziej podatni byli na przeziębienia i grypę i tym częściej chodzili do lekarza.
John Cacioppo, psycholog z Uniwersytetu Stanowego w Ohio, który prowadził te badania,
powiedział mi: „Stosunki z osobami, z którymi spotykasz się codziennie, są najwaŜniejsze w
twoim Ŝyciu i zdają się mieć kluczowe znaczenie dla twojego zdrowia. A im większą
przywiązujesz do nich wagę, tym bardziej wpływają na twoje zdrowie”.43
Uzdrowicielska moc oparcia emocjonalnego
39 „Strain, „Cost Offset’’.
40 Lisa Berkman i in., „Emotional Support and Survival After Myocardial Infarction, A Prospective Population Based Study ofthe Elderly”, Annals of lnternal Medicine
(December 15, 1992).
41 Annika Rosengren i in., „Stressful Life Events, Social Support, and Mortality in Men Born in 1933”, British Medical Journal (October 19, 1993).
42 Janice Kiecolt-Glaser i in., „Marital Quality, Marital Disruption, and Immune Function”, Psychosomatic Medicine 49 (1987).
43 Mój wywiad z Johnem Cacioppo ukazał się w „The New York Times” z 15 grudnia 1992 roku.
155
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
W Wesołych przygodach Robin Hooda tytułowy bohater radzi młodzieńcowi, który chce pójść w jego
ślady: „Opowiedz nam o swoich kłopotach i mów swobodnie. Potok słów sprawia zawsze ulgę
sercu przepełnionemu smutkiem, jest to zupełnie tak, jakbyś otworzył stawidło i dał upust
wodzie, której za wiele zebrało się za tamą powyŜej młyna”. W tym charakterystycznym dla
mądrości ludowej wyjaśnieniu kryje się głęboka prawda: zrzucenie cięŜaru z serca okazuje się
dobrym lekiem. Naukowego potwierdzenia rady Robina dostarczył James Pennebaker, psycholog
z Południowego Uniwersytetu Metodystycznego, który wykazał w serii eksperymentów, Ŝe
skłonienie ludzi do podzielenia się z innymi trapiącymi ich myślami ma dobroczynny dla ich
zdrowia skutek.44 Jego metoda jest zadziwiająco prosta: prosi on pacjentów, by przez mniej więcej
pięć dni zapisywali przez piętnaście do dwudziestu minut dziennie na przykład „najbardziej
wstrząsające przeŜycie w całym swoim Ŝyciu” albo to, co najbardziej martwi ich w danym
momencie. KaŜdy, jeśli chce, moŜe swoje zapiski zatrzymać wyłącznie dla siebie i nie musi
pokazywać ich nikomu.
Ogólny efekt takiego wyznania jest zdumiewający; składa się nań zwiększona odporność
organizmu, znaczący spadek wizyt w ośrodkach zdrowia w najbliŜszym półroczu, mniejsza liczba
opuszczonych dni w pracy, a nawet zwiększenie produkcji enzymów przez wątrobę. Co więcej,
największą poprawę funkcji odpornościowych obserwuje się u tych osób, których notatki
zawierają opisy najbardziej burzliwych emocji. Z badań Pennebakera wyłania się specyficzny
schemat „najzdrowszego” sposobu dawania upustu niepokojącym nas uczuciom: najpierw
wyraŜa się smutek, niepokój, złość czy jakiekolwiek inne przykre uczucia, które wzbudza w nas
dany temat, w duŜym natęŜeniu, a potem, w ciągu kilku następnych dni, snuje się coraz
spokojniejszy ich opis, odnajdując pewne znaczenie tego wstrząsu czy bólu.
Proces ten wydaje się, oczywiście, zbliŜony do przeŜyć osób odkrywających swe uczucia podczas
psychoterapii. W istocie rzeczy wyniki badań Pennebakera zdają się wskazywać przyczynę
stwierdzonego w innych badaniach faktu, Ŝe pacjenci cierpiący na schorzenia somatyczne, których
oprócz leczenia chirurgicznego czy farmakologicznego poddaje się psychoterapii, wykazują często
większą poprawę stanu zdrowia somatycznego niŜ ci, których leczy się wyłącznie środkami czysto
medycznymi.45
Najsilniej chyba ujawniła się lecznicza moc oparcia emocjonalnego w badanych na Wydziale
Medycznym Uniwersytetu Stanforda grupach kobiet w zaawansowanym stadium raka piersi z
przerzutami. Po wstępnym leczeniu, często chirurgicznym, rak odnawiał się i dawał przerzuty w
całym ciele. Pewne było, Ŝe choroba doprowadzi w końcu do śmierci, zagadką było tylko to, czy
stanie się to wcześniej czy później. Dr David Spiegel, który prowadził te badania, był sam,
podobnie jak całe środowisko lekarskie, zaskoczony ich wynikami: kobiety w zaawansowanym
stadium choroby, które uczestniczyły w cotygodniowych spotkaniach z towarzyszkami niedoli,
Ŝyły dwa razy dłuŜej niŜ inne, będące w takim samym stanie, które jednak same próbowały stawić
czoło nowotworowi.46
Wszystkie kobiety miały zapewnioną standardową opiekę medyczną; jedyna róŜnica polegała na
tym, Ŝe część z nich brała udział w tych grupowych spotkaniach, na których mogły zrzucić z serca
nieznośny cięŜar i podzielić się swym lękiem, bólem i złością z innymi, które doskonale je
rozumiały i miały ochotę słuchać ich wynurzeń. Często było to jedyne miejsce, w którym mogły
mówić zupełnie otwarcie o swych emocjach, poniewaŜ bliskie im osoby wzdragały się na samą
myśl o rozmowie na temat ich choroby i nieuchronnej, bliskiej śmierci. Uczestniczki tych spotkań
44 James Pennebaker, „Putting Stress Into Words: Health, Linguistic and Therapeutic Implications”, referat wygłoszony na spotkaniu Amerykańskiego Towarzystwa
Psychologicznego w Waszyngtonie w 1992 roku.
45 Lester Luborsky i in., „Is Psychotherapy Good for Your Health?” referat przedstawiony na spotkaniu Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego w
Waszyngtonie w 1993 roku.
46 David Spiegel i in., „Effect of Psychosocial Treatment on Survival of Patients with Metastatic Breast Cancer”, Lancet nr 8668, ii (1989).
156
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
Ŝyły przeciętnie trzydzieści siedem dodatkowych miesięcy, natomiast kobiety, które nie brały
udziału w spotkaniach, umierały - przeciętnie biorąc - po siedemnastu miesiącach. PrzedłuŜenie
Ŝycia takich pacjentek o dwadzieścia jeden miesięcy jest rezultatem będącym poza zasięgiem
którejkolwiek ze stosowanych obecnie metod leczenia. Jimmie Holland, główny psychiatraonkolog w Szpitalu Pomniku Sloana-Ketteringa, centrum leczenia raka w Nowym Jorku, w
rozmowie ze mną ujął to tak: „KaŜda chora na raka pacjentka powinna się znaleźć w takiej
grupie”. Dodać do tego moŜna jedynie, Ŝe gdyby jakiś lek przedłuŜał o tyle Ŝycie, to o prawo jego
produkcji biłyby się wszystkie firmy farmakologiczne.
Włączenie inteligencji emocjonalnej do opieki medycznej
Owego dnia, w którym rutynowa analiza wykazała ślady krwi w moczu, lekarz skierował mnie
na specjalistyczne badanie diagnostyczne. Wstrzyknięto mi doŜylnie wskaźnik promieniotwórczy,
a potem poproszono, bym połoŜył się na stole. Zawieszona u góry aparatura rentgenowska robiła
jedno po drugim zdjęcia ukazujące rozprzestrzenianie się wskaźnika w moich nerkach i pęcherzu.
Nie byłem sam w gabinecie - siedział przy mnie przyjaciel, sam będący lekarzem, który akurat
wpadł z kilkudniową wizytą i zaproponował, Ŝe dotrzyma mi towarzystwa podczas badania.
Siedział więc w gabinecie, a ja leŜałem, podczas gdy sterowana automatycznie aparatura nad moją
głową warczała, trzaskała, obracała się, aby robić zdjęcia pod coraz to innym kątem, i znów
warczała, trzaskała i obracała się.
Badanie trwało półtorej godziny. Pod sam koniec wpadł do gabinetu specjalista od chorób nerek,
przedstawił się szybko i znikł, aby przejrzeć zdjęcia rentgenowskie. Nie wrócił, aby powiedzieć
mi, co wykazały.
Wychodząc z gabinetu, natknęliśmy się na owego nefrologa. Czując się nieco wstrząśnięty i
oszołomiony badaniem, nie miałem wystarczającej przytomności umysłu, aby zapytać go o to, co
przez cały ranek chodziło mi po głowie. Mój przyjaciel zrobił to za mnie.
- Doktorze - powiedział - ojciec mojego przyjaciela zmarł na raka pęcherza. Przyjaciel niepokoi się
i chciałby się dowiedzieć, czy dojrzał pan na zdjęciach jakieś oznaki raka.
- Wszystko w normie - rzucił krótko nefrolog, spiesząc do następnego pacjenta.
Z taką jak moja w owym momencie niezdolnością do zadania tego jednego, najbardziej
dręczącego pytania i uzyskania odpowiedzi, na której zaleŜało mi najbardziej, spotykamy się
tysiące razy kaŜdego dnia we wszystkich szpitalach i klinikach. Ankieta przeprowadzona wśród
pacjentów w poczekalniach lekarskich wykazała, Ŝe kaŜdy z nich układał sobie w głowie
przeciętnie trzy pytania, które chciał zadać lekarzowi. Okazało się jednak, Ŝe pacjenci opuszczali
gabinet, uzyskawszy odpowiedź na, przeciętnie biorąc, półtora pytania.47 Wyniki te świadczą o
tym, Ŝe dzisiejsza medycyna nie zaspokaja wielu emocjonalny potrzeb pacjentów. Pozostawione
bez odpowiedzi pytania rodzą niepewność, obawę, niepokój i wywołują katastroficzne myśli.
Sprawiają teŜ, Ŝe pacjenci niechętnie poddają się rygorom leczenia, których nie rozumieją w pełni.
Istnieje wiele sposobów, by medycyna, objęła równieŜ emocjonalną rzeczywistość choroby. Przede
wszystkim moŜna wprowadzić zwyczaj pełniejszego informowania pacjentów o szczegółach
mających istotne znaczenie dla decyzji, które muszą podejmować, poddając się leczeniu. Niektóre
ośrodki oferują teraz dostęp do literatury medycznej na temat róŜnego rodzaju schorzeń,
wyszukiwanej przez nowoczesny, profesjonalny sprzęt komputerowy, aby pacjent mógł stać się
bardziej równorzędnym partnerem lekarza podczas podejmowania wymagających rozeznania,
przemyślanych decyzji.48 Inna metoda polega na tworzeniu specjalnych programów, które w
47 O odkryciu tym powiedział dr Steven Cohen-Cole, psychiatra z Uniwersytetu Emory’ego, w wywiadzie, którego udzielił mi dla „The New York Times” z 13
listopada 1991 roku.
48 Na przykład w ramach programu Planetree w Pacyficznym Szpitalu Prezbiteriańskim [Pacific Presbyterian Hospital] w San Francisco wyszukuje się dla pacjentów
lekarstwa oraz literaturę na dowolny temat medyczny.
157
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
ciągu paru minut uczą pacjentów, jak zadawać pytania lekarzom, tak aby obmyśliwszy w
poczekalni swoje trzy pytania, wyszli z gabinetu z trzema odpowiedziami.49
Chwile oczekiwania na operację albo na bolesne, inwazyjne badanie pełne są niepokoju, a
jednocześnie stanowią doskonałą okazję do zajęcia się wymiarem emocjonalnym choroby.
Niektóre szpitale opracowały przedoperacyjne szkolenie dla pacjentów, które pomaga im
uśmierzyć obawy i zapanować nad złym samopoczuciem psychicznym. Szkolenie takie obejmuje
m.in. techniki relaksacyjne, udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące operacji i precyzyjne
wyjaśnianie pacjentom na kilka dni przed zabiegiem, co będą prawdopodobnie odczuwać
podczas rekonwalescencji. Skutek tego jest taki, Ŝe pacjenci wracają po operacji do zdrowia
przeciętnie o dwa-trzy dni wcześniej.50
Przebywanie w szpitalu w charakterze pacjenta moŜe być okropnym przeŜyciem, napełniającym
chorego poczuciem osamotnienia i bezradności. Dlatego niektóre szpitale zaczęły przygotowywać
specjalne pokoje dla pacjentów, w których mogą przebywać z nimi przez cały czas pobytu w
szpitalu członkowie rodzin, gotując im i troszcząc się o nich tak, jak w domu. Zakrawa na ironię,
Ŝe ten postępowy krok jest zwyczajną praktyką w szpitalach krajów Trzeciego Świata.51
Trening relaksacyjny moŜe pomóc pacjentom uporać się częściowo ze stresem, jaki wywołują
objawy choroby, i emocjami, które mogą wyzwalać albo nasilać te objawy. Klinika Redukcji Stresu
Jona Kabata-Zinna w Ośrodku Medycznym przy Uniwersytecie Massachusetts zapewnia
pacjentom dziesięciotygodniowy kurs samoświadomości i jogi. Nacisk kładzie się na
uświadamianie sobie epizodów emocjonalnych w momencie, w którym występują, oraz na
codzienne uprawianie ćwiczeń powodujących głęboką relaksację. Inne szpitale nagrały ten kurs
na kasetach magnetofonowych i odtwarzają go na ekranach telewizorów zainstalowanych w
pokojach pacjentów. Jest to z całą pewnością lepsza dieta emocjonalna dla osoby przykutej do
łóŜka niŜ pokazywane zazwyczaj opery mydlane.52
Relaksacja i joga są głównymi elementami nowatorskiego programu leczenia choroby naczyń
wieńcowych opracowanego przez Deana Ornisha.53 Po roku stosowania się do tego programu,
obejmującego równieŜ dietę niskotłuszczową, w organizmach pacjentów, których stan był tak
powaŜny, Ŝe uzasadniał załoŜenie bypassów, zaczęły się odwracać procesy odkładania się blaszek
miaŜdŜycowych. Ornish powiedział mi, Ŝe trening relaksacyjny jest jedną z najwaŜniejszych części
tego programu. Podobnie jak metoda stosowana przez klinikę Kabata-Zinna wykorzystuje on
zjawisko, które Herbert Benson określił mianem „reakcji relaksacyjnej”, będącej fizjologicznym
przeciwieństwem pobudzenia stresowego przyczyniającego się do powstawania wielu schorzeń i
dolegliwości.
Na koniec wspomnieć trzeba o dodatkowej wartości medycznej, jaką przedstawia zdolny do
empatii lekarz czy pielęgniarka, którzy potrafią słuchać i mówić tak, aby ich słuchano. Jest to
równoznaczne z wykształceniem „opieki koncentrującej się na więzi osobistej”, z
uświadomieniem sobie, Ŝe związek między lekarzem a pacjentem jest sam w sobie znaczącym
czynnikiem leczenia. Związki takie kształtowano by chętniej, gdyby edukacja lekarzy obejmowała
niektóre podstawowe narzędzia inteligencji emocjonalnej, szczególnie samoświadomość i empatię
sztuki słuchania.54
Ku medycynie, która okazuje troskę
49 Jeden z takich programów opracowany został przez Macka Lipkina Juniora z Wydziału Medycyny Uniwersytetu Nowojorskiego.
50 Pisałem o tym w „The New York Times” z 1 grudnia 1987 roku.
51 I tu znowu przykładem jest program Planetree, jak równieŜ domy Ronalda McDonalda, gdzie rodzice przebywają tuŜ obok hospitalizowanych dzieci.
52 Zob.: Jon Kabat-Zinn, Full Catastrophe Living, New York: Delacorte, 1991.
53 Zob.: Dean Ornish, Dr Dean Ornish’s Program for Reversing Heart Discase, New York: Ballantine, 1991.
54 Health Professions Education and Relatio ip-Centered Care. Report of the Pew-Fetzer Task Force on Advan Psychosocial Health Education, Pew Health Professions
Commission and Fetzer Institute at the Center of Health Professions, University of California at San Francisco, San Francisco (August 1994).
158
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
Takie kroki to dopiero początek. Po to, by medycyna poszerzyła pole widzenia o wpływ, jaki mają
emocje na nasze zdrowie, trzeba wziąć sobie do serca dwie waŜne implikacje omawianych tu
odkryć naukowych:
1. Pomaganie ludziom w lepszym kierowaniu przykrymi emocjami - złości, niepokojem, pesymizmem i
poczuciem osamotnienia - jest formą zapobiegania chorobom. PoniewaŜ dane świadczą o tym, Ŝe
toksyczność tych emocji, jeśli stają się chroniczne, jest taka sama jak toksyczność
papierosów, pomaganie ludziom w lepszym panowaniu nad nimi mogłoby dać równie
duŜe korzyści dla zdrowia jak skłonienie namiętnych palaczy do rzucenia nałogu. Jednym
ze sposobów osiągnięcia tego byłoby wyuczenie dzieci podstawowych umiejętności
wchodzących w skład inteligencji emocjonalnej, aby stały się utrzymującymi się przez całe
Ŝycie nawykami. Miałoby to wielki wpływ na ogólny stan zdrowia społeczeństwa. Inną
bardzo opłacalną strategią prewencji mogłoby być uczenie zasad kierowania swymi
emocjami osób wchodzących w wiek emerytalny, gdyŜ dobre samopoczucie emocjonalne
jest jednym z czynników, które determinują to, czy starszy człowiek szybko niedołęŜnieje i
umiera czy teŜ kwitnie. Trzecią grupą, ku której powinny kierować się te starania, byłyby
tak zwane populacje Ŝyjąc w warunkach zagroŜenia - osoby bardzo ubogie, samotne
pracujące matki, mieszkańcy dzielnic o wysokim wskaźniku przestępczości itp. - które Ŝyją
na co dzień w niezwykłym stresie, a zatem pomoc w radzeniu sobie z emocjonalnym
cięŜarem tego stresu mogłaby mieć korzystny wpływ na ich zdrowie.
2. Wielu pacjentów, moŜe odnieść wymierne korzyści, jeśli zaspokaja się nie tylko ich czysto medyczne,
ale równieŜ emocjonalne potrzeby. Pocieszanie przez lekarza czy pielęgniarkę zmartwionego
lub przygnębionego pacjenta i dodawanie mu otuchy jest krokiem ku bardziej ludzkiej
opiece, lecz moŜna zrobić więcej. Tymczasem moŜliwość emocjonalnej opieki jest szansą
zbyt często traconą przez współczesną medycynę; jest wręcz jej słabym punktem. Mimo
stale rosnącej liczby danych na temat korzyści medycznych płynących z dbania o potrzeby
emocjonalne oraz dowodów potwierdzających tezę o istnieniu połączeń między
emocjonalnym ośrodkiem mózgu a systemem immunologicznym wielu lekarzy nadal
odnosi się sceptycznie do twierdzenia, Ŝe emocje pacjentów mają wpływ na ich stan
zdrowia, odrzucając te dowody jako błahe ciekawostki, „drobiazgi” albo - co gorsza - jako
przesadne doniesienia nielicznej garstki uprawiającej autoreklamę.
Aczkolwiek coraz więcej pacjentów poszukuje bardziej humanitarnej medycyny, to ta jej
postać jest coraz bardziej zagroŜona. Oczywiście nadal spotkać moŜna pełne poświęcenia
pielęgniarki i lekarzy, którzy zapewniają swym pacjentom czułą i troskliwą opiekę, ale
zmieniająca się kultura medycyny, jej dostosowywanie się do wymogów i nakazów biznesu
sprawia, Ŝe opiekę taką jest coraz trudniej znaleźć.
Z drugiej wszakŜe strony niewątpliwe są korzyści finansowe płynące z bardziej
humanitarnego traktowania pacjentów: leczenie emocjonalnego złego samopoczucia
pacjentów pozwoli zaoszczędzić pieniądze w takiej mierze, w jakiej opieka ta zapobiega
powstaniu choroby, opóźnia jej postęp lub teŜ pomaga pacjentowi szybciej powrócić do
zdrowia. Badania osób w podeszłym wieku ze złamaniem stawu biodrowego, prowadzone w
Akademii Medycznej Mt. Sinai w Nowym Jorku oraz na Uniwersytecie Północnozachodnim
wykazały, Ŝe pacjentki, które oprócz normalnego leczenia ortopedycznego poddano terapii
antydepresyjnej, opuszczały szpital przeciętnie dwa dni wcześniej niŜ te, u których nie leczono
depresji, co w odniesieniu do stu pacjentek daje oszczędność w wysokości 97 361 dolarów.55
Opieka taka powoduje równieŜ, Ŝe pacjenci są bardziej zadowoleni ze swoich lekarzy i
leczenia. Na powstającym rynku usług medycznych, oferującym moŜliwość wyboru pomiędzy
konkurencyjnymi programami opieki zdrowotnej, poziom zadowolenia na pewno stanie się
55 Strain, „Cost Offset’’.
159
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
jednym z decydujących elementów w procesie podejmowania tych bardzo osobistych decyzji.
Niemiłe doświadczenia mogą skłonić pacjentów do szukania opieki gdzie indziej, natomiast
przyjemne zachęcą ich do pozostania przy tej samej placówce słuŜby zdrowia.
Na koniec, podejścia takiego moŜe wymagać etyka lekarska. W artykule wstępnym w „Journal
of the American Medical Association”, zawierającym komentarz na temat raportu, zgodnie z
którym depresja zwiększa pięciokrotnie prawdopodobieństwo zgonu po wyleczeniu ataku
serca, czytamy: „Jasne wykazanie, Ŝe czynniki psychologiczne, takie jak depresja i
osamotnienie, wyróŜniają pacjentów z chorobą wieńcową naraŜonych na największe ryzyko
przedwczesnej śmierci, oznacza, Ŝe byłoby nieetycznie nie próbować ich usunąć”.56
Opieka medyczna, która lekcewaŜy to, co czujemy, kiedy walczymy z powaŜną chorobą, jest
nieodpowiednia. Nadszedł czas, aby medycyna zaczęła bardziej metodycznie wykorzystywać
związki między emocjami i zdrowiem. To, co jest teraz wyjątkiem, moŜe - i powinno - stać się
regułą, aby troskliwsza opieka medyczna stała się dostępna dla wszystkich. W najgorszym
wypadku sprawi, Ŝe medycyna stanie się bardziej humanitarna. A u niektórych osób z
pewnością moŜe przyspieszyć powrót do zdrowia. „Współczucie - jak ujął to jeden z
pacjentów w liście do swego chirurga - nie jest tylko podaniem ręki. Jest dobrym leczeniem”.57
56 Redford Williams, Margaret Chesney, „Psychosocial Factors and Prognosis in Established Coronary Heart Disease”, Journal of the American Medical Association
(October 20, 1993).
57 A. Stanley Kramer, „A Prescription for Healing”, Newsweek (June 7, 1993).
160
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
Część IV
PRZEDZIAŁY MOśLIWOŚCI
161
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
Rozdział XII
Kociołek rodzinny
JEST TO MAŁA TRAGEDIA RODZINNA. Carl i Ann pokazują swej zaledwie pięcioletniej
córeczce Leslie, jak grać w nową grę komputerową. Ale kiedy Leslie zaczyna grę, jej nazbyt
skorzy do „pomocy” rodzice tylko przeszkadzają dziewczynce swymi radami. W powietrzu
krzyŜują się sprzeczne polecenia.
- W prawo, w prawo... Stój ! Stój ! - komenderuje matka coraz bardziej przejętym i
niespokojnym głosem, gdy Leslie, zagryzając usta i patrząc rozszerzonymi z napięcia oczami w
ekran monitora, usiłuje zastosować się do jej wskazówek.
- Patrz, nie stoisz w szeregu... przesuń to w lewo! W lewo! - dyryguje szorstko ojciec.
Tymczasem Ann, wywracając oczy w poczuciu zawodu, przekrzykuje Carla: - Stój! Stój! Leslie,
nie mogąc zadowolić ani matki, ani ojca, wykrzywia usta i zaczyna mrugać powiekami, gdyŜ w
oczach zbierają się łzy.
Rodzice, nie zwracając na to uwagi, zaczynają jej dogadywać. - Nie przesunęła joysticka nawet
o tyle! - pokazuje wyprowadzona z równowagi Ann Carlowi.
Po policzkach Leslie zaczynają spływać łzy, ale Ŝadne z rodziców nie okazuje ani jednym
gestem, Ŝe to zauwaŜa albo Ŝe się tym przejmuje. Kiedy Leslie podnosi rączkę, aby otrzeć łzy,
ojciec warczy: - No dobra, kładź rękę z powrotem na joysticku... musisz być gotowa do
strzelania. No zrób to! - A matka mówi ostro: - No przesuń to choć trochę!
A Teraz Leslie płacze juŜ na całego, samotna w swym bólu.
Takie chwile są dla dzieci niezapomnianymi lekcjami. Leslie mogła wyciągnąć z tej bolesnej dla
niej sytuacji wniosek, Ŝe ani jej rodziców, ani nikogo innego w ogóle nie obchodzą jej uczucia.1
Jeśli takie sytuacje powtarzają się w dzieciństwie niezliczoną ilość razy, to przekazują niektóre z
najbardziej podstawowych komunikatów emocjonalnych, stając się nauczkami, które mogą
określić cały bieg Ŝycia. śycie rodzinne jest pierwszą szkołą, w której uczymy się, co czuć do
samych siebie i jak inni będą reagować na nasze uczucia, co myśleć o tych uczuciach i jaki mamy
wybór moŜliwych reakcji, jak odczytywać i wyraŜać nadzieje i obawy. Na to nauczanie
emocjonalne składa się nie tylko to, co rodzice mówią bezpośrednio do dzieci i jak się w stosunku
do nich zachowują, ale takŜe ich sposoby radzenia sobie z własnymi uczuciami i wzajemne
okazywanie sobie uczuć przez męŜa i Ŝonę. Sposoby te są dla dziecka wzorami. Niektórzy rodzice
są utalentowanymi nauczycielami w tej dziedzinie, inni okropnymi.
Istnieją setki analiz wykazujących, Ŝe sposób, w jaki rodzice traktują dzieci - czy stosując surową
dyscyplinę, czy teŜ okazując empatię i zrozumienie, ciepło czy obojętność - ma głębokie i trwałe
konsekwencje dla Ŝycia emocjonalnego dziecka. JednakŜe dopiero niedawno przedstawiono
niezbite dane świadczące o tym, Ŝe posiadanie inteligentnych emocjonalnie rodziców jest samo w
sobie wielkim dobrodziejstwem dla dziecka. Sposoby, w jakie małŜonkowie okazują sobie
nawzajem uczucia, są - w uzupełnieniu bezpośrednich kontaktów z dzieckiem - waŜnymi
naukami dla dzieci, które są bystrymi uczniami i dostrajają się do najtrudniej nawet uchwytnych
przekazów emocjonalnych w rodzinie. Kiedy zespół naukowców z Uniwersytetu
Waszyngtońskiego (pod kierunkiem Carole Hooven i Johna Gottmana) poddał analizie interakcje
małŜonków związane z ich postępowaniem z dziećmi, okazało się, Ŝe małŜonkowie, którzy lepiej
1 Beverly Wilson, John Gottman, „Marital Conflict and Parentin: The Role of Negativity in Families”, w: M.H. Bornstein (red.), Handbook ofParenting, t. IV, Hillsdale,
NJ: Lawrence Erlbaum, 1994.
162
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
radzili sobie z emocjami w stosunkach między sobą, pomagali równieŜ najbardziej skutecznie
swoim dzieciom w ich emocjonalnych wzlotach i upadkach.2
Po raz pierwszy spotkano się z tym rodzinami, kiedy jedno z dzieci miało pięć lat, po raz drugi,
kiedy skończyło dziewięć. Naukowcy przysłuchiwali się rozmowom małŜonków oraz
obserwowali zachowania całej rodziny (w tym równieŜ rodziny Leslie), kiedy ojciec lub matka
starali się zaznajomić dziecko z nową grą komputerową. Jest to pozornie niewinna interakcja, ale
mówi bardzo duŜo o emocjonalnych prądach przepływających między rodzicem a dzieckiem.
Niektóre matki i ojcowie byli tacy sami jak Ann i Carl: zachowywali się apodyktycznie, łatwo
tracili cierpliwość, podnosili głos z oburzenia czy irytacji, a niektórzy nawet upokarzali dziecko
twierdząc, Ŝe jest „głupie”; krótko mówiąc, dawali się ponieść tym samym skłonnościom do
pogardy i oburzenia, które rozkładają małŜeństwo: Inni wszakŜe patrzyli cierpliwie na błędy
dziecka i zamiast narzucać swój sposób rozwiązania problemów, które stwarzała gra, pomagali
mu obmyślić własną metodę uporania się z nimi. Gra komputerowa była zadziwiająco czułym
barometrem emocjonalnego stylu rodziców.
Trzema najpowszechniej spotykanymi stylami niewłaściwego emocjonalnego zachowania
rodziców okazały się:
•
Całkowite lekcewaŜenie uczuć dziecka. Tacy rodzice traktują zaniepokojenie i zdenerwowanie
dziecka jako rzecz błahą albo niepotrzebne zawracanie głowy, jako coś, co samo przejdzie,
co trzeba po prostu przeczekać. Nie potrafią wykorzystać brzemiennych w emocje chwil
jako okazji zbliŜenia się do dziecka czy do udzielenia mu praktycznej lekcji umiejętności
emocjonalnych.
•
Okazywanie nadmiernego pobłaŜania. Ci rodzice z kolei zauwaŜają wprawdzie, co czuje
dziecko, ale uwaŜają, Ŝe kaŜdy jego sposób radzenia sobie z targającymi nim burzami
emocjonalnymi jest dobry, ba - nawet znakomity! Podobnie jak ci, którzy lekcewaŜą
uczucia dziecka; rodzice ci nader rzadko wkraczają do akcji, by postarać się ukazać
dziecku alternatywną reakcję emocjonalną. Starają się raczej łagodzić wszelkie jego
zdenerwowanie czy przygnębienie, przekupując dziecko róŜnymi obietnicami i
prezentami, aby prze stało się smucić lub złościć.
•
Pogarda i brak jakiegokolwiek szacunku dla uczuć dziecka. Rodzice tacy demonstrują na ogół
swoje niezadowolenie, ganiąc i karząc surowo dziecko. Mogą na przykład zabraniać
dziecku okazywania jakichkolwiek oznak złości i karać je za najdrobniejszy przejaw
irytacji. Są to ci rodzice, którzy na próbę przedstawienia przez dziecko jego punktu
widzenia drą się: „Nie odszczekuj mi się!”
Są, na koniec, rodzice, którzy potrafią wykorzystać chwile złego samopoczucia psychicznego
dziecka jako dogodne momenty do odegrania roli swego rodzaju trenera albo nauczyciela postaw
emocjonalnych. Traktują oni uczucia dziecka tak powaŜnie, Ŝe starają się dokładnie zrozumieć, co
jest przyczyną jego złego nastroju („Czy jesteś zły dlatego, Ŝe Tommy zranił twoje uczucia?”), i
pomóc mu znaleźć pozytywne sposoby uśmierzenia przykrych uczuć („Zamiast go uderzyć,
mógłbyś znaleźć jakąś zabawkę i pobawić się sam, aŜ przejdzie ci złość i będziesz mógł się z nim
znowu bawić”.) Jeśli rodzice mają być dobrymi trenerami emocji, to sami muszą dobrze znać
podstawy inteligencji emocjonalnej. Jedną z najbardziej elementarnych lekcji emocji jest nauczenie
dziecka rozróŜniania rozlicznych odcieni tych samych emocji; ojciec, który nie potrafi uchwycić,
powiedzmy, zabarwienia swego własnego smutku, nie jest w stanie pomóc dziecku zrozumieć, na
czym polega róŜnica pomiędzy smuceniem się po utracie kogoś, uczuciem smutku ogarniającym
nas podczas oglądania przygnębiającego filmu a smutkiem, który odczuwamy, gdy kogoś
2 Badania nad emocjami w rodzinie były ciągiem dalszym omówionych w rozdziale IX badań Johna Gottmana. Zob.: Carole Hoovan, Lynn Katz, John Gottman, „The
Family as a Meta-emotion Culture Co nition and Emotion (Spring 1994).
163
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
drogiego dziecku spotyka coś złego. Poza umiejętność dostrzegania takich róŜnic wykraczają
intuicyjne, bardziej subtelne spostrzeŜenia, na przykład, Ŝe złość często poprzedza uczucie
zranienia.
W miarę rozwoju dziecka zmienia się jego przygotowanie do odbioru konkretnych lekcji emocji i
zapotrzebowanie na nie. Jak przekonaliśmy się w rozdziale VII, lekcje empatii zaczynają się w
niemowlęctwie, kiedy rodzice dostrajają się do uczuć niemowlęcia. Aczkolwiek dzieci szlifują
niektóre umiejętności emocjonalne w trwających latami kontaktach z przyjaciółmi, to
zorientowani w emocjach rodzice mogą im bardzo pomóc w opanowaniu kaŜdej z podstawowych
cech inteligencji emocjonalnej, ucząc, jak mają rozpoznawać swoje uczucia, kierować nimi i
powściągać je, jak okazywać empatię oraz jak radzić sobie z uczuciami rodzącymi się w
związkach z innymi osobami.
Wpływ takich pouczeń rodzicielskich na dzieci jest ogromny.3 Zespół z Uniwersytetu
Waszyngtońskiego stwierdził, Ŝe jeśli rodzice - w porównaniu z innymi, którzy kiepsko radzą
sobie ze swoimi uczuciami - doskonale orientują się w swoich emocjach i potrafią panować nad
nimi, to ich dzieci, co jest zrozumiałe, lepiej układają sobie z nimi stosunki, okazują im więcej
uczucia i są bardziej odpręŜone. Na tym jednak nie koniec, bowiem dzieci te radzą sobie równieŜ
lepiej z własnymi emocjami, potrafią się szybciej pocieszyć, kiedy wpadną w przygnębienie, a
przede wszystkim rzadziej w nie wpadają: Są one poza tym bardziej zrelaksowane biologicznie wykazują niŜszy poziom charakterystycznych dla stresu hormonów i innych wskaźników
pobudzenia emocjonalnego (jak wiemy z rozdziału XI, schemat ten moŜe zapowiadać dobre
zdrowie fizyczne, jeśli utrzyma się przez całe Ŝycie). Płyną z tego teŜ korzyści towarzyskie, a szerzej biorąc - społeczne, mianowicie dzieci te cieszą się większym powodzeniem wśród
rówieśników i są przez nich bardziej lubiane, a nauczyciele postrzegają je jako umiejące znaleźć
się w kaŜdej sytuacji społecznej. Zarówno rodzice, jak i nauczyciele zgodnie twierdzą, Ŝe swym
zachowaniem dzieci te przysparzają niewiele problemów, rzadko postępują niegrzecznie i
agresywnie. Ostatnia grupa korzyści dotyczy umiejętności poznawczych: takie dzieci potrafią
lepiej niŜ inne koncentrować uwagę, a zatem uczą się bardziej efektywnie. Przy tym samym
ilorazie inteligencji pięciolatki, których rodzice byli dobrymi trenerami emocji, uzyskiwały w
trzeciej klasie - kiedy poddano ich ponownemu badaniu - lepsze wyniki w matematyce i czytaniu
niŜ ich rówieśnicy (co jest waŜnym argumentem za tym, aby uczyć dzieci umiejętności
emocjonalnych w celu ich lepszego przygotowania zarówno do szkoły, jak i do Ŝycia w ogóle).
Tak więc rodzice, którzy biegle opanowali umiejętności emocjonalne, zapewniają dziecku
zaskakująco wiele w zakresie inteligencji emocjonalnej, ale równieŜ poza tą sferą.
Program przygotowawczy
Oddziaływanie wychowania na umiejętności emocjonalne zaczyna się juŜ w kołysce. T. Berry
Brazelton, wybitny pediatra z Harvardu, ma bardzo prosty sposób sprawdzenia poglądu
niemowlęcia na Ŝycie. Daje ośmiomiesięcznemu dziecku dwa klocki, a potem pokazuje mu, jak ma
je razem zestawić. Dziecko - powiada Brazelton - które patrzy z nadzieją na Ŝycie, które wierzy w
swe zdolności:
podniesie jeden klocek, włoŜy go do buzi, potrze nim o włosy, rzuci na stół, patrząc, czy mu go
podasz. Kiedy to zrobisz, wykonuje na koniec postawione przed nim zadanie - zestawia oba
klocki razem. Potem podnosi główkę i patrzy na ciebie jasnym, pełnym oczekiwania wzrokiem,
który mówi: „Powiedz mi, jaka jestem wspaniała”.4
3 Hooven, Katz, Gottman, „The Family as a Meta-emotion Culture.
4 T. Berry Brazelton, przedmowa do Heart Start: The Emotional Foundations of School Readiness, Arlington VA: National Center for Clinical Infant Programs, 1992.
164
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
Niemowlęta takie otrzymują od dorosłych ze swego otoczenia solidną porcję aprobaty i zachęty;
nabierają pewności, Ŝe uda im się stawić czoło drobnym (nie dla nich) wyzwaniom Ŝyciowym. Dla
odmiany dzieci z domów, w których panuje chłód uczuciowy i ponura atmosfera, których rodzice
prowadzą chaotyczne Ŝycie albo zaniedbują je, zabierają się za to samo zadanie w sposób, który
świadczy o tym, Ŝe z góry spodziewają się, Ŝe się im nie uda. Rzecz nie w tym, Ŝe niemowlęta te
nie potrafią zestawić razem klocków, bowiem rozumieją instrukcję i mają odpowiednią
koordynację ruchów, aby to wykonać, ale w tym, Ŝe nawet kiedy robią to, czego się od nich chce,
to - jak stwierdza Brazelton - mają minę „zbitego psa”, spojrzenie, które mówi: „Jestem do
niczego. Zobacz, nie udało mi się”. Dzieci takie będą prawdopodobnie miały defetystyczny
pogląd na świat i będą iść przez Ŝycie, nie spodziewając się ani zachęty, ani zainteresowania ze
strony nauczycieli, uwaŜając szkołę za smutne miejsce, a moŜe nawet jej nie ukończą.
RóŜnica między tymi dwoma poglądami Ŝycie - poglądem dzieci, które mają wiarę w siebie i są
optymistami, a poglądem tych, które spodziewają się poraŜki - zaczyna kształtować się w kilku
pierwszych latach Ŝycia. Rodzice - uwaŜa Brazelton - „powinni wiedzieć, jak mogą swymi
działaniami pomóc dziecku nabrać pewności siebie i wytworzyć u niego ciekawość świata
umiejętność znajdowania przyjemności w nauce i świadomość ograniczeń”, co w sumie pozwala
mu odnieść w Ŝyciu sukces. Jego rady opierają się na stale rosnącej masie dowodów świadczących
o tym, Ŝe sukces w szkole zaleŜy w zdumiewająco duŜym stopniu od cech emocjonalnych
ukształtowanych u dziecka w okresie przedszkolnym. Jak przekonaliśmy się w rozdziale VI,
zdolność
oparcia
się
czterolatka
impulsowi
chwycenia
cukierka
zapowiada
dwieściedziesięciopunktową przewagę nad rówieśnikami w wynikach testów SAT czternaście lat
później.
Pierwsza okazja kształtowania składników inteligencji emocjonalnej pojawia się w najmłodszych
latach, aczkolwiek zdolności te formują się nadal w latach szkolnych. Zdolności emocjonalne,
które dziecko nabywa w późniejszym okresie Ŝycia, nadbudowują się na tych, które wykształciły
się w najwcześniejszym dzieciństwie. A zdolności te, jak wynika z rozdziału VI, są niezbędną
podstawą wszelkich form uczenia się. Raport Krajowego Centrum Klinicznych Programów Dla
Niemowląt jednoznacznie stwierdza, Ŝe o sukcesie dziecka w szkole decyduje nie tyle
nadzwyczajna umiejętność czytania czy znajomość faktów, ile zbiór cech emocjonalnych i
społecznych: pewność siebie i ciekawość, wiedza o tym, jakiego zachowania oczekuje się od niego
i jak ma powściągnąć impuls, aby nie zachować się źle, umiejętność czekania, stosowania się do
wskazówek i zwracania się do nauczycieli po pomoc oraz zdolność wyraŜania swoich potrzeb w
kontaktach z innymi dziećmi.5
Prawie wszystkim uczniom, którzy nie radzą sobie w szkole - donosi raport - brakuje co najmniej
jednego z tych elementów inteligencji emocjonalnej (bez względu na ta, czy mają takŜe trudności
kognitywne, takie jak brak zdolności do jakiegoś przedmiotu). Skala tego problemu nie jest mała;
w niektórych stanach prawie jedno na pięcioro dzieci musi powtarzać pierwszą klasę, a potem, w
miarę upływu lat, dystans między nimi a rówieśnika-A mi powiększa się, wskutek czego coraz
bardziej zniechęcają się do nauki, nie cierpią szkoły i sprawiają coraz większe kłopoty swoim
zachowaniem.
Gotowość dziecka do rozpoczęcia nauki w szkole zaleŜy od najbardziej podstawowej formy
wiedzy, od tego, jak się uczy. Raport wymienia siedem kluczowych składników tej najwaŜniejszej
umiejętności, z których wszystkie związane są z inteligencją emocjonalną.6 Oto one:
1. Wiara w siebie. Jest to poczucie posiadania kontroli i panowania nad swoim ciałem,
zachowaniem i otaczającą rzeczywistością; przekonanie dziecka, Ŝe najprawdopodobniej
uda mu się zrobić to, czego się podejmie i Ŝe dorośli pomogą mu w razie potrzeby.
5 Heart Start.
6 TamŜe, s. 7
165
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
2. Ciekawość. Przekonanie, Ŝe dowiadywanie się nowych rzeczy jest czymś pozytywnym i
sprawia przyjemność.
3. Intencjonalność. Chęć i zdolność wpływania na bieg spraw oraz wytrwałe do tego dąŜenie.
Związane to jest z poczuciem posiadania odpowiednich umiejętności i własnej
skuteczności.
4. Samokontrola. Zdolność kształtowania i kontrolowania swoich działań w odpowiedni do
wieku sposób; poczucie kontroli wewnętrznej.
5. Towarzyskość. Zdolność nawiązywania kontaktów z innymi, opierająca się na poczuciu
bycia przez nich rozumianym i na rozumieniu ich.
6. Umiejętność porozumiewania się. Chęć i zdolność do wymiany myśli, uczuć i pomysłów z
innymi. Związane to jest z ufaniem innym i poczuciem przyjemności, jakie daje dziecku
rozmowa z innymi osobami, równieŜ z dorosłymi.
7. Umiejętność współdziałania. Zdolność traktowania swoich potrzeb na równi z potrzebami
innych członków grupy i harmonizowania ich.
To, czy dziecko, przekraczając po raz pierwszy próg szkoły, będzie posiadało te umiejętności czy
nie, zaleŜy od tego, jak duŜo uwagi poświęcili jego rodzice - i nauczyciele w przedszkolu - jego
edukacji emocjonalnej.
Nauka emocjonalnego abecadła
Dwumiesięczne niemowlę budzi się o 3 nad ranem i zaczyna płakać. Podchodzi do niego matka,
bierze je na ręce i przez następne pół godziny dziecko z ukontentowaniem ssie jej pierś, podczas
gdy matka spogląda na nie z miłością, mówiąc mu, jak się cieszy, Ŝe je widzi, nawet w środku
nocy. Niemowlę, syte mleka i uczuć, z zadowoleniem pogrąŜa się na powrót w sen.
A teraz weźmy inne dwumiesięczne niemowlę, które równieŜ obudziło się z płaczem nad ranem,
ale jego matka jest spięta, rozdraŜniona, bo połoŜyła się zaledwie przed godziną, po kłótni z
męŜem. Dziecko równieŜ zaczyna zdradzać napięcie w chwili, kiedy matka gwałtownie podnosi
je, mówiąc: „Bądź cicho - tego juŜ nie zniosę! No dalej, załatwmy to”. Kiedy dziecko ssie pierś,
matka patrzy ponurym wzrokiem gdzieś ponad jego główką, przetrawiając kłótnię z ojcem
dziecka i czując narastającą złość. Dziecko, wyczuwając jej rosnącą irytację, kręci się, sztywnieje i
przestaje ssać. „Taki byłeś głodny - mówi matka. - To nie jedz”. Tak samo gwałtownie jak je
podniosła, kładzie je z powrotem do łóŜeczka i wychodzi wielkimi krokami, pozwalając mu
płakać, dopóki wyczerpane nie zaśnie.
Te dwie scenki przedstawia wspomniany wyŜej raport Krajowego Centrum Klinicznych
Programów dla Niemowląt jako przykłady takich rodzajów interakcji, które - jeśli stale się
powtarzają - ugruntowują w maluchu zupełnie odmienne uczucia w stosunku do siebie samego i
do najbliŜszych.7 Pierwsze dziecko uczy się, Ŝe moŜe wierzyć, iŜ osoby znajdujące się koło niego
dostrzegają jego potrzeby i moŜe liczyć na ich pomoc oraz Ŝe jego „prośby” o pomoc odniosą
skutek; drugie stwierdza, Ŝe nikt o nie naprawdę nie dba, Ŝe nie moŜna liczyć na innych i Ŝe jego
wysiłki znalezienia pociechy zakończą się niepowodzeniem. Oczywiście większość niemowląt
poznaje przynajmniej smak obu tych rodzajów interakcji. Ale to, który rodzaj jest typowy dla
sposobu traktowania dziecka przez rodziców w ciągu wielu lat, przesądza o podstawowych
naukach emocjonalnych, które przyswaja sobie dziecko: o tym, jak bezpiecznie czuje się na
świecie, za jak skuteczne uwaŜa swoje działania, w jakim stopniu moŜe polegać na innych. Erik
Erikson ujął to w takich kategoriach: decyduje to o tym, czy dziecko zaczyna odczuwać
„podstawowe zaufanie” czy brak podstawowego zaufania.
7 TamŜe, s. 9
166
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
Takie emocjonalne uczenie się zaczyna się w najwaŜniejszych chwilach Ŝycia i trwa przez całe
dzieciństwo. Wszystkie drobne interakcje między rodzicami i dzieckiem mają emocjonalny
podtekst, a powtarzanie tych komunikatów przez całe lata tworzy podstawowy zrąb
emocjonalnego światopoglądu i emocjonalnych umiejętności dziecka. Mała dziewczynka, która
nie moŜe poradzić sobie z układanką i prosi zajętą matkę o pomoc, otrzymuje inny komunikat,
jeśli reakcją na jej prośbę jest zadowolenie matki, a zupełnie inny, jeśli odpowiedzią jest krótkie:
„Nie przeszkadzaj mi - mam waŜną pracę do zrobienia”. Jeśli takie rozmowy między dzieckiem a
matką czy ojcem staną się typowe, to kształtują one emocjonalne oczekiwania dziecka związane ze
stosunkami z innymi osobami, poglądy, które zabarwią, na dobre czy złe, jego funkcjonowanie we
wszystkich dziedzinach Ŝycia.
Na największe niebezpieczeństwo niewłaściwego ukształtowania tego rodzaju oczekiwań
naraŜone są dzieci, których rodzice są sami straszliwie nieporadni emocjonalnie - niedojrzali,
narkotyzujący się, pogrąŜeni w depresji albo stale źli, czy po prostu pozbawieni celu w Ŝyciu i
prowadzący chaotyczną egzystencję. Po rodzicach takich trudno się spodziewać, Ŝe zapewnią
dziecku właściwą opiekę, nie mówiąc juŜ o zaspokojeniu jego potrzeb emocjonalnych. Jak
pokazują wyniki badań, zwykłe zaniedbanie moŜe mieć bardziej druzgocący wpływ niŜ
ordynarne i brutalne traktowanie.8 Badanie ujawniło, Ŝe najgorzej ze wszystkich radziły sobie
dzieci zaniedbane - były najbardziej niespokojne, nieuwaŜne i apatyczne, na przemian agresywne
i zamknięte w sobie. Wskaźnik powtarzających pierwszą klasę wynosił w tej grupie 65 procent.
Pierwsze trzy-cztery lata Ŝycia są okresem, kiedy mózg malucha rośnie do około dwóch trzecich
swej pełnej wielkości i rozwija skomplikowane struktury w tempie, które nigdy się juŜ nie
powtórzy. W tym okresie procesy uczenia się głównych umiejętności, a przede wszystkim
umiejętności emocjonalnych, przebiegają duŜo łatwiej niŜ kiedykolwiek później. W tym teŜ
okresie silny stres moŜe uszkodzić ośrodki uczenia się znajdujące się w mózgu (a tym samym
spowodować katastrofalne skutki dla intelektu). ChociaŜ, jak się przekonamy, szkody te mogą w
pewnym stopniu naprawić późniejsze doświadczenia Ŝyciowe, to wpływ tego wczesnego uczenia
się jest głęboki. Konsekwencje tego, jak stwierdza raport podsumowujący kluczowe lekcje
emocjonalne pierwszych czterech lat Ŝycia, są wielkie:
Dziecko, które nie moŜe skupić na niczym uwagi, które jest raczej podejrzliwe niŜ ufne, raczej
smutne albo złe niŜ nastawione optymistycznie, raczej okazujące chęć niszczenia niŜ szacunek,
które przepełnia niepokój, które snuje napełniające je strachem fantazje i generalnie czuje się
nieszczęśliwe - takie dziecko ma niewielkie szanse, nie mówiąc juŜ o równych szansach,
skorzystania z moŜliwości, jakie oferuje mu świat.9
Jak wychować łobuza
Wiele moŜna się dowiedzieć o utrzymujących się przez całe Ŝycie skutkach emocjonalnie
nieudolnego wychowania - szczególnie o roli, jaką odgrywa ono w uczeniu dzieci agresywności z długookresowych badań, takich jak te, którymi objęto 870 dzieci ze stanu Nowy Jork.10 Śledzono
8 M. Erickson i in., „The Relationship Between Quality of Attachment and Behavior Problems in Preschool in a High-Risk Sample”, w: I. Betherton, E. Waters (red.),
Monographs of the Society of Research in Child Development 50, nr w serii 209.
9 Heart Start, s. 13.
10 L.R. Huesman, Leonard Eron, Patty Warnicke-Yarmel, „Intellectual Function and Aggression”, The Journal of Personality and Social Psychology (January 1987). O
podobnych odkryciach donieśli w numerze Child Development z września 1988 roku Alexander Thomas i Stella Chases, którzy regularnie oceniali zachowania
siedemdziesięciorga pięciorga dziea od roku 1956, kiedy miały one od siedmiu do dwunastu lat. Zob.: Alexander Thomas i in., „Longitudinal Study of Negative
Emotional States and Adjustments From Early Childhood Through Adolescence”, Child Development 59 (1988). Po dziesięau latach od rozpoczęcia badań dzieci,
które zdaniem nauczycieli i rodziców naleŜały do najbardziej agresywnych w,) szkole podstawowej, miały najwięcej kłopotów emocjonalnych w końcowym okresie
dorastania. Dzieci te (niemal dwa razy więcej było wśród nich chłopców niŜ dziewcząt) nie tylko prowokowały bójki, ale teŜ odnosiły się z pogardą, a nawet otwartą
wrogością do członków swych rodzin i nauczycieli. Ich wrogie nastawienie nie zmieniło się na przestrzeni lat nawet na jotę; w wieku młodzieńczym wchodziły stale
w konflikty z rówieśnikami i rodzinami i miały kłopoty w szkole, a kiedy skontaktowano się z nimi, gdy dorosły, borykały się z całym wachlarzem problemów, od
konfliktów z prawem poczynając, a na atakach niepokoju i depresji kończąc.
167
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
losy tych dzieci od ósmego do trzydziestego roku Ŝycia. Najbardziej wojownicze spośród nich - te,
które pierwsze i z byle powodu wszczynały bójki i notorycznie uŜywały siły, aby uzyskać to,
czego chciały - naleŜały do dzieci, co do których istniało największe prawdopodobieństwo, Ŝe nie
ukończą szkoły, a w wieku trzydziestu lat będą miały wyrok za brutalne przestępstwo. Wydawały
się teŜ przekazywać skłonność do gwałtowności swemu potomstwu - ich dzieci były w szkole
podstawowej takimi samymi łobuzami jak rodzice.
Wielce pouczające jest stwierdzenie, jak z pokolenia na pokolenie przekazuje się agresywność.
NiezaleŜnie od wszelkich moŜliwych dziedzicznych skłonności, ci, którzy sprawiali kłopoty w
szkole, zachowywali się jako osoby dorosłe w sposób, który powodował, Ŝe Ŝycie rodzinne
stawało się szkołą agresji. Jako dzieci awanturnicy ci mieli rodziców, którzy karali ich z arbitralną,
bezlitosną surowością; a jako rodzice powtarzali ten schemat w odniesieniu do własnych dzieci.
Było tak bez względu na to, czy to ojciec czy matka ocenieni zostali w dzieciństwie jako jednostki
niezwykle agresywne. Agresywne dziewczynki, dorósłszy, przedzierzgały się w równie arbitralne
i surowo karzące matki jak agresywni chłopcy w brutalnych ojców. I chociaŜ i matki, i ojcowie
karali dzieci ze szczególną bezwzględnością, ani one, ani oni nie przejawiali szczególnego
zainteresowania Ŝyciem dzieci, w gruncie rzeczy ignorując je przez większość czasu. Jednocześnie
rodzice dostarczali dzieciom barwnych i pełnych brutalnej przemocy przykładów agresywności,
stwarzając wzór, który naśladowały one w szkole i na placu zabaw i do którego stosowały się
później przez całe Ŝycie. Rodzice ci niekoniecznie byli podli, nie mniej niŜ inni Ŝyczyli swoim
dzieciom wszystkiego najlepszego, ale raczej wydawali się po prostu powielać styl wychowania,
który reprezentowali ich rodzice.
Dzieci karane były przy tym niekonsekwentnie, wedle chwilowego usposobienia rodziców: jeśli
rodzice byli akurat w złym nastroju, karali dzieci surowo, jeśli natomiast byli w dobrym humorze,
to dzieciom uchodziło wszystko na sucho. A zatem kara nie była konsekwencją tego, co dziecko
zrobiło, ale wynikała z samopoczucia rodzica. Jest to znakomity przepis na wzbudzenie w dziecku
uczucia bezwartościowości i bezradności oraz przekonania, Ŝe zagroŜenia czyhają wszędzie i
mogą pojawić się i uderzyć znienacka. W świetle tego, co dzieje się w ich domach rodzinnych,
wojownicze i wyzywające postawy takich dzieci wobec świata jawią się jako nie pozbawione
sensu, aczkolwiek nie zmienia to faktu, Ŝe są one nieszczęściem dla nich samych i innych.
Przygnębiające jest to, jak wcześnie moŜna się nauczyć tych postaw i jak wielkie koszta moŜe to
mieć dla emocjonalnego Ŝycia dziecka.
Znęcanie się zanik empatii
W wirze bezładnej zabawy w ośrodku opieki dziennej zaledwie dwuipółletni Martin otarł się
o równie małą dziewczynkę, która - mimo iŜ nic się jej nie stało - wybuchnęła nagle płaczem.
Martin chciał wziąć ją za rękę, ale kiedy łkająca dziewczynka odsunęła się, uderzył ją w
ramię. Kiedy dalej wylewała łzy, spojrzał w bok i zaczął krzyczeć, coraz szybciej i głośniej: Zamknij się! Zamknij się! Potem Martin raz jeszcze próbował ją pogładzić, ale znowu
odsunęła się. Wtedy obnaŜył zęby jak warczący pies i zaczął na nią syczeć. Po pewnym czasie
zaczął ją gładzić i poklepywać, ale to poklepywanie szybko przerodziło się w walenie. Martin
nie ustawał w biciu biednej dziewczynki, nie zwaŜając na jej krzyki.
To przykre zdarzenie świadczy o tym, jak znęcanie się - często powtarzające się bicie dziecka
spowodowane napadem złego humoru rodziców - wykrzywia naturalną skłonność dziecka do
empatii.11 Dziwna, niemal brutalna reakcja Martina na przygnębienie i płacz towarzyszki zabawy
jest typowa dla dzieci takich jak on, które same są ofiarami, bitymi i maltretowanymi fizycznie i w
inny sposób od niemowlęctwa. Reakcja ta ostro kontrastuje z normalnymi dla maluchów
przejawami współczucia i próbami pocieszenia płaczącego towarzysza zabawy, które
11 Obserwacje z ośrodków opieki dziennej i poczynione tam odkrycia opisane są w: Mary Main, Carol George, „Responses of Abused and Disadvantaged Toddlers in
Distress in Agemates: A Study in the Day-Care Setting”, Developmental Psychology 21, 3(1985). Takich samych odkryć dokonano podczas obserwacji dzieci z klas
zerowych, zob.: Bonnie Klimes-Dougan, Janet Kistner, „Physically Abused Preschoolers’ Responses to Peers’ Distress”, Developmental Psychology 26 (1990).
168
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
przedstawione zostały w rozdziale VII. Gwałtowna i brutalna reakcja Martina odzwierciedla być
moŜe to, czego nauczono go w domu o łzach i bólu - płacz spotyka się najpierw z apodyktycznym
gestem pocieszenia, ale jeśli nie ustaje, to po tym geście następują złe spojrzenia i krzyki, które
wkrótce przechodzą w razy, a te zamieniają się w ordynarne lanie. Najbardziej chyba niepokojące
jest to, Ŝe Martinowi zdaje się juŜ brakować najbardziej prymitywnego rodzaju empatii,
instynktownego zaprzestania agresywnych działań przeciwko komuś, kto jest zraniony. W wieku
dwóch i pół roku wykazuje on kiełkujące cechy okrutnego i sadystycznego brutala.
Podłość, która zastąpiła u Martina empatię, jest typowa dzieci, które w tak młodym wieku zostały
okaleczone psychicznie fizycznym i emocjonalnym znęcaniem się rodziców. Martin był jednym z
grupy dziewięciu takich maluchów, w wieku od jednego roku do trzech lat, których poddano
dwugodzinnej obserwacji w ośrodku opieki dziennej. Maltretowane dzieci porównano z
dziewięcioma innymi z tego samego ośrodka, pochodzącymi z podobnie ubogich, Ŝyjących w
wielkim stresie rodzin, które jednak nie były systematycznie maltretowane. RóŜnice w reakcjach
tych dwóch grup na ból innego dziecka były ogromne. W dwudziestu trzech takich wydarzeniach
pięcioro z dziewięciorga dzieci, które nie były bite przez rodziców, zareagowało na przygnębienie
innego dziecka wyrazem troski, smutku albo empatii. Natomiast w dwudziestu siedmiu
przypadkach, w których mogły tak zareagować dzieci maltretowane, ani jedno nie okazało
najmniejszej oznaki współczucia; zamiast tego reagowały na płacz towarzysza zabawy lękiem,
złością albo - tak jak Martin - agresją fizyczną.
Jedna z maltretowanych dziewczynek wykrzywiła na przykład twarz w srogim, groźnym
grymasie, kiedy jej koleŜanka wybuchnęła płaczem. Jednoroczny Thomas, inne z maltretowanych
dzieci, zastygł w przeraŜeniu, kiedy usłyszał płaczące dziecko po drugiej stronie pokoju; siedział
bez ruchu, z twarzą pełną trwogi, sztywno wyprostowany, a w miarę nasilania się płaczu rosło
jego napięcie, zupełnie jak gdyby sam przygotowywał się na bicie. Natomiast mająca dwa lata i
cztery miesiące Kate, równieŜ maltretowana w domu, zachowywała się niemal sadystycznie:
doskoczywszy do Joeya, młodszego od siebie, kopnęła go tak mocno, Ŝe przewrócił się na
podłogę, a kiedy tam leŜał, zanosząc się płaczem, spojrzała na niego z litością i zaczęła go łagodnie
gładzić po plecach, ale te odruchy współczucia przerodziły się szybko w coraz silniejsze razy. Biła
go bez opamiętania, nie zwracając uwagi na jego wycie. Rąbnęła go jeszcze sześć czy siedem razy,
zanim się odczołgał.
Te dzieci traktują, oczywiście, innych tak, jak same są traktowane. A okazywany przez nie brak
serca jest po prostu bardziej ekstremalnym wydaniem tego, co obserwuje się u dzieci, których
rodzice są przesadnie krytyczni, groźni i stosują surowe kary. One równieŜ mają skłonność do
nieokazywania współczucia, kiedy ich towarzysze zabaw płaczą albo odczuwają ból. Ich reakcje
zdają się reprezentować jeden koniec continuum chłodu, na którego drugim końcu znajduje się
brutalność dzieci maltretowanych. Istnieje duŜe prawdopodobieństwo, Ŝe jako grupa mieć będą w
przyszłości kognitywne trudności w uczeniu się, Ŝe będą agresywne i nielubiane przez
rówieśników (czemu trudno się dziwić, jeśli się zwaŜy, Ŝe brutalność okazywana przez nie w
wieku przedszkolnym jest zwiastunem ich postępowania w przyszłości), bardziej niŜ inne skłonne
do wpadania w depresję, a jako osoby dorosłe, łatwiej będą popadać w konflikt z prawem i
popełniać brutalne przestępstwa.12
Ten brak empatii czasami, jeśli nie często, przekazywany jest z pokolenia na pokolenie, poniewaŜ
brutalni rodzice padali sami w dzieciństwie ofiarami brutalności swoich rodziców.13 Stanowi to
dramatyczny kontrast z empatią normalnie przejawianą przez dzieci, których rodzice są
opiekuńczy i zachęcają swe pociechy do okazywania innym współczucia, uświadamiając im, jak z
12 Robert Emery, „Family Violence”, American Psychologist (February 1989).
13 Czy maltretowane dzieci zostają w przyszłości rodzicami maltretującymi własne dzieci czy nie jest sprawą sporną. Zob. na przykład: Cath Spatz Widom, „Child
Abuse, Neglect and Adult Behavior, American Journal of Orthopsychiatry (July 1989).
169
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
inne dzieci, kiedy są traktowane podle. PoniewaŜ dzieciom tym brakuje lekcji empatii, zdają się jej
w ogóle nigdy nie uczyć.
Najbardziej chyba niepokojące w zjawisku maltretowanych maluchów jest to, jak wcześnie wydają
się one uczyć reagować jak miniaturowe wersje swych własnych, brutalnych rodziców. Biorąc
jednak pod uwagę bicie, które czasami jest codziennie wymierzaną im porcją bolesnych
doświadczeń, jasno widać, jakie nauki emocjonalne otrzymują w domu. Pamiętajmy, Ŝe
prymitywne inklinacje limbicznych ośrodków mózgu zaczynają odgrywać dominującą rolę w
chwilach, gdy zaczyna nas ogarniać pasja albo gdy znajdujemy się w kryzysowej sytuacji. W
takich momentach, bez względu na wszystko, górę biorą nawyki, których mózg emocjonalny
uczył się bez przerwy.
Fakt, Ŝe brutalność - albo miłość - wpływa tak na sam mózg, zdaje się wskazywać na to, Ŝe
dzieciństwo jest szczególnym przedziałem moŜliwości nauczania emocjonalnego. Bite dzieci
wcześnie otrzymują stałą porcję urazów. Chyba najbardziej pouczającym paradygmatem dla
zrozumienia szkolenia emocjonalnego, jakie przechodzą takie dzieci, jest przyjrzenie się, jak uraz
pozostawia trwały ślad w mózgu... i jak nawet takie bolesne ślady moŜna usunąć..
170
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
Rozdział XIII
Uraz i ponowne uczenie się
SOM CHIT, uciekinierka z KambodŜy, stanowczo odmówiła, kiedy jej trzej synowie, mający sześć,
dziewięć i jedenaście lat, poprosili ją, aby kupiła im do zabawy kopie karabinów maszynowych
AK-47. Chcieli się bawić w Purdy’ego, popularną w ich szkole zabawę. Gra polegała na tym, Ŝe
czarny charakter, Purdy, strzelając z pistoletu maszynowego, masakrował grupę dzieci, a potem
kierował broń na siebie i popełniał samobójstwo. Czasami jednak gra kończyła się inaczej - to
dzieci zabijały Purdy’ego.
Zabawa ta była makabrycznym odtworzeniem tragicznych wydarzeń, które rozegrały się 17
lutego 1989 roku w Szkole Podstawowej Clevelanda w Stockton w Kalifornii. Podczas rannej
przerwy dla pierwszo-, drugo i trzecioklasistów Patrick Purdy, który sam chodził do tej szkoły
mniej więcej dwadzieścia lat wcześniej, stanął na skraju boiska i otworzył ogień do bawiących się
dzieci. Słał serię za serią kul kalibru 7,22 mm. Przez siedem minut siekł po setkach dzieci, a potem
przyłoŜył lufę do głowy i zabił się. Kiedy przyjechała policja, pięcioro dzieci było w stanie
agonalnym, dwadzieścioro dziewięcioro rannych.
W następnych miesiącach w grach chłopców i dziewczynek ze Szkoły Podstawowej Clevelanda
pojawiła się spontanicznie zabawa w Purdy’ego, jeden z wielu znaków świadczących o tym, Ŝe te
siedem minut grozy i ich krwawe pokłosie wryły się głęboko w pamięć dzieci. Odwiedziłem tę
szkołę - znajdującą się tak niedaleko od Uniwersytetu Pacyfiku, gdzie sam dorastałem - w pięć
miesięcy po przekształceniu przez Purdy’ego radosnej zabawy w koszmar. Mimo tego, Ŝe zaraz
po strzelaninie usunięto najbardziej przeraŜające jej pozostałości - kałuŜe krwi, kawałki ciała i
kości, strzępy skóry i kępki zdartych kulami z głów wraz ze skórą włosów - oraz zagipsowano
dziury po pociskach, obecność Purdy’ego była nadal namacalnie wyczuwalna.
Po tych kilku miesiącach najgłębsze ślady od kul zostały nie na murach budynku szkoły, ale w
psychice uczniów i nauczycieli, którzy próbowali Ŝyć tak jak dawniej.1 Najbardziej uderzające
było to, jak nawet drobny szczegół, który choć w najmniejszym stopniu przypominał tamten
horror, odświeŜał pamięć o owych kilku straszliwych minutach. Jeden z nauczycieli powiedział
mi na przykład, Ŝe wszystkich przeniknął dreszcz grozy na wzmiankę o tym, Ŝe zbliŜa się Dzień
św. Patryka, bowiem dzieci ubzdurały sobie, Ŝe dzień ten ma uczcić pamięć zabójcy, Patricka
Purdy’ego.
„Kiedy słyszymy karetkę pogotowia jadącą do domu starców, tam, w dole ulicy - powiedział mi
inny nauczyciel - wszystko zamiera. Dzieci nasłuchują, czy karetka zatrzyma się tutaj, czy
pojedzie dalej”. Przez kilka tygodni dzieci przejawiały paniczny strach przed lustrami w
toaletach, poniewaŜ po szkole rozniosła się plotka, Ŝe czai się w nich „Krwawa Panna Maria”,
jakiś przeraŜający potwór. W wiele tygodni po strzelaninie wbiegła do gabinetu dyrektora szkoły,
Pata Buschera, przeraŜona dziewczynka, krzycząc: - „Słyszę strzały! Słyszę strzały!” Dźwięk,
który ją tak wystraszył, wydawał kołyszący się w podmuchach wiatru łańcuch na maszcie.
Wiele dzieci przejawiało niezwykłą czujność, jakby cały czas obawiały się powtórzenia horroru;
niektórzy chłopcy i dziewczynki trzymali się podczas przerw w pobliŜu klasy, nie mając odwagi
wyjść na boisko, na którym doszło do zbrodni. Inne bawiły się tylko w małych grupkach,
wystawiając jedno ze swego grona na warcie. Wiele dzieci przez całe miesiące unikało „złych”
miejsc, to znaczy miejsc, gdzie ponieśli śmierć ich koledzy.
1 O wstrząsie pourazowym u dzieci będących świadkami masakry w Szkole Podstawowej im. Clevelanda pisałem w dziale „Education Life” „The New York Times”
z 7 stycznia 1990 roku.
171
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
Wspomnienia te wracały teŜ w postaci strasznych snów wkradających się w nie mające się na
baczności podczas wypoczynku nocnego umysły dzieci. Oprócz koszmarów, w których w jakiś
sposób pojawiały się sceny samej strzelaniny, dzieci miewały sny wywołujące w nich przeczucie,
Ŝe one teŜ wkrótce umrą. Niektóre próbowały spać z otwartymi oczami, Ŝeby tylko nie śnić.
Wszystkie te reakcje są dobrze znane psychiatrom jako główne symptomy wstrząsu
pourazowego. Jego rdzeniem - mówi Spencer Eth, psychiatra dziecięcy, który specjalizuje się w
leczeniu wstrząsu pourazowego u dzieci - jest „natrętnie powracające wspomnienie głównego
elementu gwałtownego aktu przemocy i ostatniego ciosu pięścią, pchnięcia noŜem czy błysku
wystrzału strzelby. Są to wspomnienia intensywnych doznań zmysłowych - widoku i huku
strzelby oraz zapachu spalonego prochu, krzyku albo nagłego milczenia ofiary, bryzgającej krwi,
syren wozów policyjnych”.
Te przeraŜające momenty, twierdzą obecnie neurolodzy, stają się wspomnieniami utrwalonymi w
emocjonalnych połączeniach i obwodach mózgu. W wyniku tego objawy wstrząsu pourazowego
są oznakami nadmiernego pobudzenia ciała migdałowatego, które zmusza jaskrawe wspomnienia
momentu urazu do narzucania się naszej świadomości. Wspomnienia traumatycznych przeŜyć
stają się umysłowymi przyspiesznikami, gotowymi do wszczęcia alarmu na najmniejszy znak
wskazujący na to, Ŝe okropna chwila ma się raz jeszcze powtórzyć. Zjawisko to jest znamieniem
wszelkich rodzajów urazów emocjonalnych, w tym równieŜ urazu wywołanego maltretowaniem
przez rodziców.
Takie działające jako przyspiesznik wspomnienia moŜe wszczepić w ciało migdałowate kaŜde
traumatyczne wydarzenie: poŜar albo wypadek samochodowy, przeŜycie katastrofy Ŝywiołowej,
takiej jak trzęsienie ziemi albo huragan, padnięcie ofiarą gwałtu albo napadu. Tego typu
nieszczęścia przeŜywają kaŜdego roku setki tysięcy osób i wiele z nich wychodzi z tego z
emocjonalnymi ranami, które zostawiają trwały ślad w mózgu.
Akty gwałtu wywierają bardziej zgubny wpływ na naszą psychikę niŜ katastrofy Ŝywiołowe w
postaci trzęsienia ziemi czy huraganu, poniewaŜ, w odróŜnieniu od ofiar kataklizmów, ofiary
przemocy uwaŜają, Ŝe zostały celowo wybrane przez złoczyńców jako obiekty ich wrogości. Fakt
ten wstrząsa podstawami ufności wobec innych oraz burzy przekonanie o bezpieczeństwie świata
interpersonalnego, przekonanie, którego nie naruszają katastrofy Ŝywiołowe. Świat społeczny
przekształca się w jednej chwili w złowrogie, niebezpieczne miejsce, w którym inni są
potencjalnym zagroŜeniem dla naszego bezpieczeństwa.
Ludzkie okrucieństwa wyciskają na wspomnieniach ofiar trwałą pieczęć, która sprawia, Ŝe
odnoszą się one później z trwogą do wszystkiego, co zdradza odległe nawet podobieństwo do
pierwowzoru. MęŜczyzna, którego uderzył ktoś w tył głowy, odczuwał potem taki strach, Ŝe
zawsze starał się iść ulicą przed jakąś staruszką, bo tylko wtedy czuł się bezpieczny i nie bał się, Ŝe
zostanie znowu zaatakowany z tyłu przez niewidzialnego napastnika.2 Kobieta, którą
sterroryzował w windzie męŜczyzna i groŜąc noŜem zmusił, by wysiadła na piętrze, na którym
nikt nie mieszkał, bała się później przez parę tygodni panicznie wejścia nie tylko do windy, ale
takŜe do metra i kaŜdego zamkniętego pomieszczenia, które mogło stać się dla niej ponownie
pułapką; uciekła z banku, kiedy zobaczyła, Ŝe jakiś męŜczyzna wkłada dłoń pod marynarkę, tak
jak zrobił to napastnik w windzie.
Zapis przeraŜenia w pamięci i wynikająca stąd nadzwyczajna czujność mogą, jak dowiodły
badania ofiar holokaustu, utrzymywać się przez całe Ŝycie. Niemal pięćdziesiąt lat po wyzwoleniu
z hitlerowskich obozów śmierci, gdzie znajdowali się na skraju śmierci głodowej, byli świadkami
mordowania swoich bliskich i Ŝyli w nieustannym strachu, ludzi tych nadal nawiedzały Ŝywe
2 Przykłady wstrząsu pourazowego u ofiar przestępstw przedstawiła mi Shelly Niederbach, psycholog w Ośrodku Porad dla Ofiar [Victim’s Counselling Service] w
Brooklynie].
172
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
wspomnienia tamtych chwil. Jedna trzecia z nich mówiła, Ŝe odczuwa ogólny strach. Prawie trzy
czwarte twierdziło, Ŝe nadal wpada w niepokój na widok wszystkiego, co przypomina im
prześladowania, jakich doznali ze strony nazistów widok munduru, pukanie do drzwi, szczekanie
psów czy słup dymu unoszący się z komina. Około 60 procent powiedziało, Ŝe nawet po pół
wieku myśli o holokauście prawie codziennie; wśród tych, którzy wykazywali utrzymujące się
objawy wstrząsu, ośmiu na dziesięciu nadal miewało koszmarne sny. Jak powiedziała jedna z
ocalałych osób: „Jeśli przeŜyłeś Auschwitz i nie masz koszmarów, to nie jesteś normalny”.
PrzeraŜenie zastygłe w pamięci
Oto słowa czterdziestoośmioletniego weterana wojny wietnamskiej, wypowiedziane blisko
dwadzieścia cztery lata po przeŜyciu strasznych chwil w odległym kraju:
Nie mogę oswobodzić się od tych wspomnień! Te obrazy powracają jak Ŝywe, ze wszystkimi
szczegółami, przywoływane rzeczami mającymi z nimi minimalny związek, takimi jak
trzaśnięcie drzwi, widok kobiety o orientalnych rysach, dotyk bambusowej maty albo zapach
wieprzowiny pieczonej na roŜnie. Ostatniej nocy poszedłem spać i wreszcie spało mi się
dobrze. Wczesnym rankiem nadeszła burza i nagle z hukiem uderzył piorun. Obudziłem się w
jednej chwili, zdjęty lękiem. Jestem z powrotem w Wietnamie, w środku pory deszczowej, na
pierwszej linii walki. Jestem pewien, Ŝe zostanę trafiony następną salwą i zginę. Mam ręce
zimne jak lód, ale po ciele spływa pot. Czuję, Ŝe wstaje mi kaŜdy włos na głowie. Nie mogę
złapać tchu, a serce wali jak młot. Czuję zapach mokrej siarki. Nagle widzę, co zostało z mojego
kumpla Troya... resztki przesłane na bambusowej tacy przez Vietcong z powrotem do naszego
obozu... Następna błyskawica i łoskot gromu sprawiają, Ŝe tak wysoko podskakuję na łóŜku, Ŝe
spadam na podłogę.3
To straszne wspomnienie, tak Ŝywe i szczegółowe mimo iŜ od czy tamtej chwili minęło ponad
dwadzieścia lat, ma nadal taką samą j siłę wzbudzania strachu w tym byłym Ŝołnierzu jak
wydarzenie, które zostało w nim utrwalone. Wstrząs pourazowy jest niebezpiecznym obniŜeniem
nerwowego progu alarmu sprawiającym, Ŝe odczuwająca go osoba reaguje na normalne w Ŝyciu
sytuacje tak, jakby przedstawiały one zagroŜenie dla jej Ŝycia. Zasadniczą rolę w tym potęŜnym
oddziaływaniu na umysł zdaje się odgrywać omawiane w rozdziale II połączenie wyzwalające
reakcję porwania - im bardziej brutalne, wstrząsające albo straszne jest wydarzenie, które
uruchamia reakcję porwania, tym trudniej jest je wymazać z pamięci. Nerwową podstawą takich
wspomnień zdaje się być szeroko rozprzestrzeniający się proces zmian chemicznych w mózgu,
który rozpoczyna jeden jedyny przypadek poraŜającego strachu.4 Aczkolwiek odkrycia dotyczące
natury i charakteru wstrząsu pourazowego dotyczą z reguły pojedynczych wydarzeń, to podobne
konsekwencje mogą wynikać z okrucieństw, których pada się ofiarą w przeciągu wielu lat, co ma
miejsce w wypadku dzieci, które są maltretowane fizycznie i emocjonalnie oraz wykorzystywane
seksualnie.
Najbardziej szczegółowe badania tych zmian w mózgu prowadzone są w Krajowym Centrum
Badań nad Wstrząsem Pourazowym [National Center for Post-Traumatic Stress Disorder], które
obejmuje sieć placówek badawczych zlokalizowanych w szpitalach Urzędu do Spraw Weteranów,
gdzie przebywa wielu weteranów wojny wietnamskiej i innych wojen cierpiących na wstrząs
pourazowy. Większa część naszej wiedzy o tej chorobie pochodzi właśnie z badań weteranów.
Jednak obserwacje te odnoszą się równieŜ do dzieci, które przeŜyły ostry uraz emocjonalny, takich
jak uczniowie Szkoły Podstawowej Clevelanda.
3 Za: M. Davis, „Analysis of Aversive Memories Using the Fear-Potentiated Startle Paradigm”, w: N. Butters, L.R. Squire (red.), The Neuropsychology of Memory, New
York: Guilford Press,1992.
4 Naukowe wyjaśnienie przyczyn szczególnie uporczywego utrzymywania się takich wspomnień przedstawił LeDoux w: „Indelibility of Subcortical Emotional
Memories”, Journal of Cognitive Neuroscience (1989), t. 1, s. 238 - 43.
173
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
„Ofiary niszczącego urazu mogą juŜ nigdy nie odzyskać dawnej toŜsamości biologicznej”
powiedział mi Dennis Charney.5 Charney, psychiatra z Yale, jest dyrektorem kliniki neurologii w
Krajowym Centrum Badań nad Wstrząsem Pourazowym. „Nie jest waŜne, czy jego przyczyną
było nieustające przeraŜenie wywołane walką, torturami albo powtarzającym się maltretowaniem
w dzieciństwie czy teŜ jednorazowe przeŜycie, takie jak zaskoczenie przez szalejący huragan albo
znalezienie się o krok od śmierci w wypadku samochodowym. KaŜdy stres, na którego przyczynę
nie mamy Ŝadnego wpływu, wywiera takie same skutki biologiczne”.
Kluczowe znaczenie ma tu zwrot: na którego przyczynę nie mamy Ŝadnego wpływu. Jeśli ktoś uwaŜa,
Ŝe moŜe coś zrobić w katastrofalnej sytuacji, Ŝe moŜe uzyskać pewien wpływ na jej przebieg, to
radzi sobie emocjonalnie duŜo lepiej niŜ osoba, która czuje, Ŝe jest całkowicie bezradna. Tym, co
sprawia, Ŝe dane wydarzenie jest subiektywnie przytłaczające, jest właśnie ów element bezradności.
Jak powiedział mi John Krystal, dyrektor Laboratorium Farmakologii Klinicznej Centrum:
„Powiedzmy, Ŝe ktoś zaatakowany noŜem wie, jak się obronić, i podejmuje w tym celu stosowne
działania, a ktoś inny myśli w tym samym połoŜeniu. „JuŜ po mnie”. Ta druga, bezradna osoba
jest później bardziej podatna na wystąpienie wstrząsu pourazowego. Chwila, w której czujesz, Ŝe
twoje Ŝycie jest zagroŜone i nie moŜesz nic zrobić, aby tego uniknąć, jest momentem, w którym
zaczynają się zmiany w mózgu”.
Tego, Ŝe decydującą rolę w powstaniu wstrząsu pourazowego odgrywa bezradność, dowiodły
dziesiątki eksperymentów na parach szczurów laboratoryjnych, z których kaŜdy znajdował się w
osobnej klatce i otrzymywał łagodne, ale dla szczura bardzo stresujące wstrząsy elektryczne o
zmiennym natęŜeniu. Tylko jeden z kaŜdej pary miał w klatce dźwignię, po naciśnięciu której
ustawały wstrząsy aplikowane im obu. Oba szczury przez wiele dni i tygodni otrzymywały taką
samą dawkę wstrząsów, ale tylko ten, który mógł zatrzymać mechanizm sprawiający mu ból, nie
wykazywał trwałych śladów stresu. Wywołane stresem zmiany w mózgu występują tylko u tego
z pary, który jest bezradny.6 Bezradność musiała być szczególnie dojmująca dla dziecka, do
którego strzelano na boisku szkolnym, które widziało wykrwawiających się i umierających
kolegów, oraz dla nauczyciela, który nie był w stanie połoŜyć kresu tej masakrze.
Wstrząs pourazowy jako choroba układu limbicznego
Minęły miesiące od chwili, kiedy potęŜne trzęsienie ziemi wyrzuciło w ją z łóŜka. Krzycząc ze
strachu, biegła przez pogrąŜony w ciemności dom, aby ratować czteroletniego synka. Kiedy go
znalazła, przycupnęła z nim w dającym osłonę wejściu. Tkwili tam całymi godzinami, w
chłodnych ciemnościach nocy, bez jedzenia, wody i światła, z podczas gdy kolejne fale wstrząsów
wywracały ziemię pod ich nogami. Teraz, po wielu miesiącach od tej strasznej nocy w Los
Angeles, pozbyła się juŜ w znacznej mierze przeraŜającego, panicznego lęku, jakim przez
pierwsze dni po trzęsieniu ziemi napełniało ją kaŜde trzaśnięcie drzwi. Jedynym utrzymującym
się symptomem była niemoŜność zaśnięcia, którą odczuwała tylko w te noce, kiedy mąŜ
znajdował się poza domem, jak w noc trzęsienia ziemi.
Główne objawy takiej wyuczonej strachliwości - w tym będącego jej najsilniejszą formą wstrząsu
pourazowego - wywołane są zmianami w układzie limbicznym, którego centrum jest ciało
migdałowate.7 Niektóre z kluczowych zmian zachodzą w strukturze regulującej wydzielanie
przez neurony pnia mózgu dwóch substancji zwanych aminami katecholowymi: adrenaliny i
noradrenaliny. Hormony te mobilizują w wypadku zagroŜenia ciało do działania; napływ tych
samych katecholamin sprawia, Ŝe wspomnienia utrwalają się szczególnie silnie. We wstrząsie
5 Mój wywiad z Dennisem Charneyem ukazał się w „The New York Times” z 12 czerwca 1990 roku.
6 O eksperymentach na parach zwierząt la’atoryjnych opowiedział mi John Krystal. Zostały one powtórzone w wielu laboratoriach naukowych. NajwaŜniejsze
badania z tego zakresu przeprowadził Jay Weiss z Uniwersytetu Duke’a.
7 Najlepszy opis zmian w mózgu leŜących u podłoŜa wstrząsu pourazowego oraz roli, jaką odgrywa w tym ciało migdałowate, znajduje się w: Dennis Charney i in.,
„Psychobiologic Mechanisms of Posttraumatic Stress, Archives of General Psychiatry 50 (April 1993), s. 294 - 305.
174
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
pourazowym dochodzi do nadczynności tego systemu; zaczyna on wydzielać bardzo duŜe dawki
tych neurohormonów w reakcji na sytuacje,, które nie stwarzają Ŝadnego zagroŜenia albo najwyŜej
niewielkie zagroŜenie, ale w jakiś sposób przypominają pierwotny uraz. Było tak w wypadku
uczniów Szkoły Podstawowej Clevelanda, którzy wpadali w panikę, ilekroć słyszeli syrenę karetki
pogotowia, taką samą jak ta, którą słyszeli po masakrze na boisku szkolnym.
Miejsce sinawe i ciało migdałowate są ze sobą ściśle połączone, podobnie jak inne części układu
limbicznego, takie jak hipokamp i podwzgórze; obwody nerwowe odpowiedzialne za
wydzielanie amin katecholowych rozszerzają się teŜ na korę mózgową. Zmiany w tych obwodach
i połączeniach uwaŜa się za zjawiska leŜące u podłoŜa objawów wstrząsu pourazowego,
obejmujących niepokój, lęk, nadmierną czujność, skłonność do łatwego wpadania w
przygnębienie i nadmiernego pobudzenia, gotowość do walki albo do ucieczki oraz kodowania
nie dających się wymazać intensywnych wspomnień emocjonalnych.8 Weterani wojny
wietnamskiej cierpiący na wstrząs pourazowy mają, jak wykazało jedno z badań, o 40 procent
mniej receptorów powstrzymujących wydzielanie amin katecholowych niŜ męŜczyźni nie
wykazujący tych objawów. Zdaje się to świadczyć, Ŝe w ich mózgach dokonała się trwała zmiana,
której efektem jest słaba kontrola procesu wydzielania amin katecholowych.9
Inne zmiany zachodzą w obwodach łączących mózg limbiczny z przysadką mózgową, która
reguluje wydzielanie adrenokortykotropiny (ACTH), głównego hormonu wydzielanego przez
organizm w stresującej sytuacji, mobilizującego ciało do walki lub ucieczki. Zmiany te powodują
nadmierne wydzielanie się tego hormonu - szczególnie w ciele migdałowatym, hipokampie i
miejscu sinawym - alarmując ciało o zagroŜeniu, którego w istocie nie ma.10
Charles Nemeroff, psychiatra z Uniwersytetu Duke, powiedział mi: „Zbyt wysoki poziom ACTH
sprawia, Ŝe reagujesz przesadnie. Jeśli na przykład jesteś weteranem wojny wietnamskiej ze
wstrząsem pourazowym i na parkingu przy supersamie strzeli w gaźniku jakiegoś samochodu, to
wyzwoli to ACTH, które powoduje, Ŝe ogarniają cię te same uczucia co podczas pierwotnego
urazu: zaczynasz się pocić, jesteś wystraszony, trzęsiesz się i cierpnie ci skóra, mogą ci migać
przed oczami sceny towarzyszących urazowi wydarzeń. Osoby, w organizmach których
wydzielają się nadmierne ilości ACTH, mają bardzo niski próg wraŜliwości na bodźce
wprawiające w popłoch. Jeśli na przykład zajdziesz kogoś od tyłu i głośno klaśniesz w dłonie, to
w większości wypadków: taka osoba podskoczy z przestrachu, kiedy zrobisz to drugi i trzeci raz,
to nie zareaguje juŜ w taki sposób. Osoby o zbyt wysokim poziomie ACTH nie przyzwyczajają się
do takich sytuacji - na „ kaŜde kolejne klaśnięcie reagują tak samo jak na poprzednie.11
8 Części dowodów na spowodowane urazem zmiany w sieci połączeń nerwowych mózgu dostarczyły badania, podczas których cierpiącym na rycia wstrząs
pourazowy weteranom wojny wietnamskiej wstrzykiwano johimbinę, środek, którym Indianie południowoamerykańscy smarują groty strzał, aby obezwładnić
zwierzynę. W małych dawkach johimbina blokuje działanie pewnego receptora (punktu znajdującego się na neuronach i wychwytującego jeden z
neuroprzekaźników), który normalnie działa hamująco na wydzielanie się amin katecholowych. Johimbina znosi to działanie hamujące, nie pozwalając owym
receptorom na rozpoznawanie katecholamin, w wyniku czego wzrasta ich poziom. ParaliŜując działanie hamulców nerwowych niepokoju, johimbina wywołała ataki
lękowe u dziewięciu spośród piętnastu cierpiących na wstrząs pourazowy pacjentów, a u sześciu z nich wspomnienia te ujawniły się jak Ŝywe. Jednemu z nich
wydawało się, Ŝe widzi zestrzelony helikopter, spadający na ziemię w obłoku dymu, a potem błysk eksplozji. Inny widział wybuchającego i rozsypującego się na
drobne kawałki jeepa z kumplami, który wjechał na minę; obraz tej sceny prześladował go w snach i znienacka pojawiał się przed jego oczyma podczas zwykłych
czynności Ŝyciowych. Badania te prowadzone były pod kierunkiem Johna Krystala, dyrektora Laboratorium Psychofarmakologii Klinicznej w Krajowym Centrum
Leczenia Wstrząsu Pourazowego w West Haven, Conn., w Szpitalu dla Weteranów [Laboratory of Clinical Psychopharmacology, National Center for PTSD, VA
Hospital]
9 Zob.: Charney, „Psychologic Mechanisms”.
10 Mózg, starając się zmniejszyć wydzielanie się CRF, redukuje liczbę uwalniających ten hormon receptorów. Jednego z dowodów na to, Ŝe to właśnie zjawisko
występuje u osób cierpiących na wstrząs pourazowy, dostarczyły badania, w których ośmiu pacjentom wstrzyknięto CRF. Normalnie wstrzyknięcie CRF wyzwala
duŜe ilości ACTH (kortykotropiny), hormonu, który z kolei pobudza wydzielanie amin katecholowych. Jednak u pacjentów ze wstrząsem pourazowym, w
odróŜnieniu od osób niecierpiących na wstrząs, nie stwierdzono zauwaŜalnych zmian w poziomie ACTH, co wskazuje, Ŝe ich mózgi zahamowały działanie
receptorów CRF, poniewaŜ były juŜ przeciąŜone hormonami wydzielanymi podczas stresu. Badania te opisał mi Charles Nemeroff, psychiatra z Uniwersytetu Duke’a.
11 Mój wywiad z Nemeroffem ukazał się w „The New York Times” Weiss z 12 czerwca 1990 roku.
175
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
Inne zmiany zachodzą w mózgowym systemie wydzielania opiatów, gdzie produkowane są
endorfiny, uśmierzające uczucie bólu. RównieŜ ten system nadmiernie się uaktywnia. On teŜ
związany jest z ciałem migdałowatym, które w tym wypadku działa zgodnie z pewnym obszarem
kory mózgowej. Endorfiny są produkowanymi przez mózg związkami chemicznymi o silnym
działaniu znieczulającym, podobnym do działania opium i innych narkotyków będących ich
chemicznymi kuzynami. Przy wysokim poziomie opiatów („własnej morfiny mózgu”) mamy
zwiększoną tolerancję na ból. Jest to zjawisko doskonale znane lekarzom wojskowym, którzy
podczas walk wielokrotnie stwierdzali, Ŝe cięŜko ranni Ŝołnierze potrzebowali mniejszy dawek
narkotyków dla uśmierzenia bólu niŜ cywile z o wiele lŜejszymi obraŜeniami.
Coś podobnego zdaje się występować we wstrząsie pourazowym.12 Zmiany w poziomie endorfin
nadają nowy wymiar mieszance nerwowej, którą wyzwoliło ponowne wystawienie na uraz. Tym
wymiarem jest stępienie niektórych uczuć. Wydaje się to wyjaśniać zespół negatywnych objawów
psychicznych od dawna obserwowanych u osób cierpiących na wstrząs pourazowy: anhedonię
(niezdolność odczuwania przyjemności) oraz ogólne odrętwienie emocjonalne, poczucie odcięcia
od bieŜących wydarzeń albo od troski o uczucia innych osób. Bliscy takich osób mogą odbierać
ten brak zainteresowania jako oznakę braku empatii. Innym z moŜliwych skutków tej zmiany
ilości endorfin moŜe być rozstrojenie uwagi, w tym niemoŜność zapamiętania przełomowych
chwil, godzin, a nawet całych dni, w których doszło do wywołującego uraz wydarzenia.
Neuronalne zmiany składające się na wstrząs pourazowy wydają się równieŜ czynić osobę, która
mu uległa, bardziej podatną na dalsze urazy. Liczne badania prowadzone na zwierzętach
wykazały, Ŝe jeśli wystawione one były w młodości na nawet niewielki stres, to w późniejszych
okresach Ŝycia były bardziej wraŜliwe niŜ zwierzęta nie poddawane wcześniej stresowi na
spowodowane urazem zmiany w mózgu (co wskazuje na pilną potrzebę leczenia dzieci ze
wstrząsem pourazowym). Wydaje się, Ŝe to właśnie jest powodem, iŜ z dwóch osób, które
przeŜyły tę samą katastrofę, u jednej rozwija się wstrząs pourazowy, a u drugiej nie: ciało
migdałowate uczulone jest na odkrywanie zagroŜeń i kiedy Ŝycie stawia taką osobę jeszcze raz
wobec rzeczywistego niebezpieczeństwa, wzniesiony alarm jest gwałtowniejszy.
Wszystkie te zmiany neuronalne są na krótką metę korzystne, poniewaŜ pomagają nam stawić
czoło ponurym i strasznym okolicznościom, które zmiany te spowodowały. W warunkach
zagroŜenia dobrze jest być niezwykle czujnym, pobudzonym, gotowym na wszystko, nieczułym
na ból, mieć ciało przygotowane do tego, by sprostało niezwykłym wymogom fizycznym oraz
zachowywać obojętność wobec tego, co - w danej chwili - mogłoby odwieść naszą uwagę od
niebezpieczeństwa. Jednak te krótkookresowe korzyści przeradzają się w długotrwałe problemy,
kiedy mózg zmieni się tak, Ŝe stają się one predyspozycjami. MoŜna to porównać do samochodu,
którego silnik utrzymuje się stale na wysokich obrotach. Kiedy ciało migdałowate i połączone z
nim inne obszary mózgu nastawią się w chwili głębokiego urazu na nowy próg pobudzenia, to ta
12 Na przykład podczas jednego z eksperymentów pokazano weteranom wojny wietnamskiej ze wstrząsem pourazowym 15-minutowy fllm składający się ze
specjalnie dobranych, ukazujących z wyjątkową plastycznością okrucieństwa wojny, scen z fllmu „Pluton”. Weteranów podzielono na dwie grupy. W jednej grupie
wstrzyknięto weteranom naloxone, substancję blokującą wydzielanie się endorfin; po obejrzeniu filmu osoby te nie wykazywały Ŝadnych zmian wraŜliwości na ból.
Natomiast w grupie męŜczyzn, którym nie podano substancji blokującej endorfiny, wraŜliwość na ból zmniejszyła się o 30 procent, co wskazywało na wzrost poziomu
endorfin. Te same sceny nie wpływały w taki sposób na weteranów, którzy nie cierpieli na wstrząs pourazowy, co sugeruje, Ŝe u ofiar wstrząsu pourazowego drogi
nerwowe regulujące wydzielanie i przepływ endorfin były nadmiernie czułe czy teŜ przeczulone, ale ujawniało się to dopiero wtedy, kiedy znaleźli się wobec czegoś,
co przypominało pierwotny uraz. W takiej sytuacji ciało migdałowate ocenia najpierw wagę tego, co widzimy. Badania te przeprowadził Roger Pitman, psychiatra z
Harvardu. Podobnie jak w wypadku innych objawów wstrząsu pourazowego, mózg uczy się takich zmienionych reakcji w opresji i moŜe je na powrót wywołać
sytuacja przypominająca straszne wydarzenie, które stało się przyczyną urazu. Pitman stwierdził na przykład, Ŝe szczury laboratoryjne, które doznały wstrząsu,
wykazywały takie samo, wynikające ze zwiększenia się poziomu endorfin, znieczulenie na ból, jak weterani po obejrzeniu „Plutonu”. Kiedy po paru tygodniach
szczury te przeniesiono ponownie do klatek, w których zaaplikowano im wstrząs to - mimo iŜ nie włączono prądu - stały się ponownie niewraŜliwe na ból, tak jak
wtedy, gdy poddawano je elektrowstrząsom. Zob.: Roger Pitman, „Naloxone-Reversible Analgesic Response to Combat-Related Stimuli in Posttraumatic Stress
Disorder”, Archives of General Medicine (June 1990). Zob. teŜ: Hillel Glover, „Emotional Numbing: A Possible Endorphin-Mediated Phenomenon Associated with
Post-Traumatic Stress Disorder and Other Allied Psychopathologic States”, Journal of Traumatic Stress 5, 4 (1992).
176
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
zmiana - to podwyŜszenie gotowości do stanu, w którym wyzwala ono porwanie neuronalne oznacza, Ŝe wszystko, z czym stykamy się w Ŝyciu, znajduje się tuŜ pod progiem, którego
przekroczenie równoznaczne jest ze stworzeniem stanu zagroŜenia, i nawet zupełnie niewinne
wydarzenie moŜe spowodować wybuch niepohamowanego strachu.
Emocjonalne oduczanie się
Takie traumatyczne wspomnienia zdają się pozostawać w mózgu na stałe i zakłócać jego
funkcjonowanie, poniewaŜ przeszkadzają w uczeniu się nowych reakcji, a konkretnie w
ponownym wyuczeniu się normalnych reakcji na takie same wydarzenia jak te, które wywołały
uraz. W nabytym lęku, takim jak wstrząs pourazowy, mechanizmy uczenia się i zapamiętywania
ulegają zupełnemu rozregulowaniu. I w tym wypadku kluczową rolę odgrywa ciało migdałowate.
Jednak w przezwycięŜaniu wyuczonego lęku zasadnicze znaczenie ma kora mózgowa.
Na określenie procesu, w wyniku którego zaczynamy bać się czegoś, co nie stwarza najmniejszego
zagroŜenia, ale kojarzy się w naszym umyśle z czymś przeraŜającym, psycholodzy uŜywają
terminu warunkowanie lęku. Charney zauwaŜa, Ŝe jeśli wzbudzi się taki lęk w zwierzętach
laboratoryjnych, to moŜe się on utrzymywać całymi latami.13 Obszarem mózgu, który uczy się tej
lękowej reakcji, zapamiętuje ją i uruchamia zgodne z nią zachowania, jest połączenie między
wzgórzem, ciałem migdałowatym i przednimi częściami płatów czołowych, będące drogą
porwania neuronalnego.
Normalnie, jeśli ktoś nauczy bać się czegoś w wyniku warunkowania lęku, obawa ta z czasem
zmniejsza się i ustępuje. Zdaje się to zachodzić w wyniku naturalnego powtórnego uczenia się,
kiedy to ponownie napotykamy obiekt wzbudzający strach w sytuacji, w której naprawdę nie ma
Ŝadnego zagraŜającego elementu. I tak dziecko, które zaczęło bać się psów, poniewaŜ gonił je,
warcząc, owczarek niemiecki, pozbywa się swego strachu, jeśli - powiedzmy - pójdzie do sąsiada,
który ma przyjaźnie nastawionego do ludzi psa tej samej rasy i pobawi się z nim przez pewien
czas.
U osób ze wstrząsem pourazowym nie występuje zjawisko spontanicznego ponownego uczenia
się. Charney uwaŜa, Ŝe moŜe to być wynikiem zmian w mózgu, które powoduje ów wstrząs, a
które są tak wielkie, Ŝe za kaŜdym razem kiedy zdarza się coś choćby w odległy sposób
przypominającego uraz pierwotny, dochodzi do porwania organizowanego przez ciało
migdałowate, co „utwardza” drogę nerwową, po której przemieszcza się lęk. Oznacza to, Ŝe nigdy
nie zdarza się tak, by to, czego się boimy, zostało połączone z uczuciem spokoju - ciało
migdałowate nigdy nie uczy się ponownie łagodniejszej reakcji. „Wygaszenie” obawy - zauwaŜa
Charney - „wydaje się wymagać procesu aktywnego uczenia się”, który u osób cierpiących na
wstrząs pourazowy jest sam w sobie zakłócony, „co prowadzi do nienormalnego utrzymywania
się wspomnień emocjonalnych”.14
Jeśli jednak zapewni się osobom strachliwym odpowiednie warunki, to moŜe ustąpić nawet
wstrząs pourazowy; silne wspomnienia emocjonalne oraz schematy myślenia i reagowania, które
one uruchamiają, mogą z czasem zblaknąć. Według hipotezy Charneya ten proces ponownego
uczenia się zachodzi w korze. Pierwotny lęk zakorzeniony w ciele migdałowatym nie mija
całkowicie; jest raczej tak, Ŝe przednie części płatów czołowych aktywnie tłumią wysłany z ciała
migdałowatego do pozostałych części mózgu rozkaz, aby zareagować trwogą.
„Problem polega na tym, jak szybko pozbywasz się wyuczonego lęku - mówi Richard Davidson,
psycholog z Uniwersytetu Wisconsin, który odkrył, Ŝe przednia część lewego płata czołowego
spełnia rolę tłumika złego nastroju. Przeprowadziwszy eksperyment laboratoryjny, w którym
ochotnicy nauczyli się najpierw awersji do głośnych dźwięków, co było paradygmatem
13 Omówione w tym podrozdziale dowody zaczerpnąłem ze znakomitego artykułu Dennisa Charneya „Psychobiologic Mechanisms”.
14 Charney, tamŜe, s. 300.
177
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
wyuczonego lęku i niezbyt silnego wstrząsu pourazowego, Davidson stwierdził, Ŝe osoby,
charakteryzujące się większą aktywnością lewej części przedniego płata czołowego szybciej
wyzbywały się nabytego lęku, co równieŜ sugeruje, Ŝe w pozbywaniu się wyuczonych
nieprzyjemnych stanów emocjonalnych zasadniczą rolę odgrywa kora mózgowa.15
Ponowna edukacja mózgu emocjonalnego
Jednego z najbardziej napawających optymizmem odkryć dotyczących wstrząsu pourazowego
dostarczyły badania osób, które przeŜyły holokaust i u których stwierdzono objawy szoku
pourazowego jeszcze w pół wieku po tych wydarzeniach. Pozytywne było to, Ŝe u jednej czwartej
ocalałych z zagłady osób, które wcześniej wykazywały objawy szoku, ustąpiły one bez śladu;
późniejsze naturalne wydarzenia Ŝyciowe przyćmiły je i zagłuszyły. U tych, u których nadal
występowały te objawy, stwierdzono związane ze zwiększonym wydzielaniem się amin
katecholowych zmiany w mózgu typowe dla wstrząsu pourazowego, natomiast osoby, które
powróciły do zdrowia, nie wykazywały Ŝadnych zmian tego rodzaju.16 Odkrycie to, wespół z
innymi podobnymi, stwarza umotywowaną nadzieję, Ŝe zmiany w mózgu spowodowane
wstrząsem pourazowym nie są nieodwracalne i Ŝe moŜemy pozbyć się śladów nawet
najstraszniejszego emocjonalnego wdrukowania, Ŝe - mówiąc krótko - obwody emocjonalne
moŜna poddać ponownej, pomyślnej edukacji. A zatem dobrą wiadomością jest to, Ŝe moŜna
wyleczyć urazy tak głębokie jak te, które wywołują wstrząs, i Ŝe droga do tego uleczenia wiedzie
przez ponowne uczenie się.
Jednym ze sposobów spontanicznego wyleczenia, przynajmniej u dzieci, wydają się zabawy i gry,
takie jak zabawa w Purdy’ego. Częste uczestniczenie w takich grach pozwala dzieciom na
bezpieczne ponowne przeŜycie sytuacji, które wołały uraz. Tego rodzaju zabawy otwierają dwie
moŜliwe drogi dojścia do stanu normalnego: z jednej strony, powtarza się utrwalone w pamięci
straszne wydarzenia w kontekście wywołującym tylko lekki niepokój, pozbawiając je w ten
sposób powodującej przewraŜliwienie i uczulenie siły oddziaływania oraz umoŜliwiając
wyuczenie się zespołu nie odnawiających urazu, skojarzonych z nimi reakcji. Z drugiej strony,
dzieci nadają w swej wyobraźni, a więc w swych umysłach, inne, lepsze zakończenie tragedii niekiedy, bawiąc się w Purdy’ego, dzieci zabijają go, wytwarzając u siebie poczucie panowania
nad sytuacją, w której w rzeczywistości były zupełnie bezradne.
Wymyślanie tego typu zabaw często zdarza się u młodszych dzieci, które przeŜyły akty przemocy
i okrucieństwa. Te makabryczne zabawy dzieci, które znalazły się wcześniej w sytuacji
wywołującej uraz, odnotowała po raz pierwszy Lenore Terr, psychiatra dziecięcy z San
Francisco.17 Zaobserwowała je ona wśród dzieci w Chowchilla, w Kalifornii, które zostały
15 W badaniach Richarda Davidsona mierzono u ochotników potliwość (reakcję będącą barometrem niepokoju) podczas odtwarzania im pewnego tonu, po którym
następował głośny, nieprzyjemny dźwięk. Dźwięk ten powodował zwiększone wydzielanie się potu. Po pewnym czasie do wywołania tej reakcji wystarczał juŜ tylko
ton poprzedzający nieprzyjemny dźwięk, co świadczyło o tym, Ŝe osoby badane nauczyły się awersji do tego tonu. Kiedy dalej słuchały tego tonu bez towarzyszącego
mu przykrego dźwięku, wyuczona awersja zanikała - pot nie wydzielał się obficiej niŜ normalnie. Im większą aktywność wykazywała kora przedniej części lewego
płata czołowego, tym szybciej ochotnicy pozbywali się wyuczonego strachu.
W innym eksperymencie ukazującym rolę kory przednich części płatów czołowych w przezwycięŜaniu strachu szczury laboratoryjne - które często wykorzystuje się
w tych badaniach - nauczyły się obawiać tonu, któremu towarzyszył wstrząs elektryczny. Następnie część tych szczurów poddawano lobotomii, to znaczy zabiegowi
chirurgicznemu polegającemu na przecięciu połączeń między przednimi częściami płatów czołowych i ciałem migdałowatym. Potem przez kilka dni wszystkie
szczury słyszały ten ton, ale nie doznawały wstrząsu elektrycznego. Powoli zapominały o strachu, którym nauczyły się reagować na ten ton. Jednak szczury z
przeciętymi połączeniami między płatami czołowymi i ciałem migdałowatym potrzebowały prawie dwukrotnie dłuŜszego czasu niŜ pozostałe na oduczenie się lęku.
Świadczy to o tym, Ŝe przednie części płatów czołowych odgrywają kluczową rolę w panowaniu nad strachem i - ogólnie - w przyswajaniu wiedzy emocjonalnej.
Eksperyment ten przeprowadziła Maria Morgan, magistrantka w kierowanym przez LeDoux Centrum Neurologii na Uniwersytecie Nowojorskim.
16 O badaniach tych opowiedziała mi Rachel Yehuda, neurochemiczka i dyrektorka Programu Badań nad Wstrząsem Pourazowym w Szkole Medycznej Mt. Sinai na
Manhattanie. O wynikach tych badań pisałem w „The New York Times” z 6 października 1992 roku.
17 Lenore Terr, Too Scared to Cry, New York: Harper Collins, 1990.
178
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
uprowadzone latem 1973 roku, kiedy wracały autobusem z wycieczki szkolnej. Porywacze
przetrzymywali autobus z dziećmi przez dwadzieścia siedem godzin.
Terr odkryła, Ŝe po pięciu latach od tamtych wydarzeń porwanie odŜywa wciąŜ na nowo w
zabawach dzieci, które były jego ofiarami. Dziewczęta odgrywały symbolicznie scenę porwania w
swych zabawach z lalkami Barbie. Jedna z dziewczynek, którą mierził zapach moczu oddawanego
przez inne dzieci zbijające się ze strachu ciasno do kupy, stale obmywała swoją Barbie. Inna
bawiła się w „PodróŜującą Barbie”, w której to zabawie lalka udaje się w podróŜ - niewaŜne
dokąd - i powraca z niej bezpiecznie, co było punktem kulminacyjnym zabawy. Ulubiony
scenariusz jeszcze innej dziewczynki kończył się uwięzieniem lalki w dziurze w której dusi się
ona z braku powietrza.
Podczas gdy dorośli, którzy przeŜyli cięŜki uraz, wykazują często psychiczne odrętwienie,
blokowanie albo wypieranie wspomnień o katastrofie i związanych z nią uczuć, to psychika dzieci
nierzadko radzi sobie z tym w zupełnie inny sposób. Terr uwaŜa, Ŝe dzieci o wiele rzadziej
paraliŜuje doznany uraz, poniewaŜ powracają do niego i odgrywają sytuację, w której do niego
doszło, w swoich fantazjach i zabawach. Takie przedsiębrane z własnej woli powtórki
wywołującej uraz sytuacji zdają się wyprzedzać potrzebę zatamowania wspomnień, które później
mogą dojść do głosu. Jeśli uraz jest niewielki, taki jak choćby spowodowany wizytą u dentysty w
celu zaplombowania zęba, to wystarczy jedno- albo dwukrotne odegranie tej sytuacji. Jeśli uraz
jest znaczny, to dziecku potrzeba nie mających końca powtórek, ciągłego odgrywania sytuacji, w
której doszło do urazu, zgodnie z tym samym ponurym rytuałem.
Do utrwalonego w ciele migdałowatym obrazu najlepiej jest dotrzeć przez sztukę, która sama w
sobie jest środkiem wyrazu tego, co nieświadome. Mózg emocjonalny jest znakomicie wyczulony
na znaczenia symboliczne i na tryb przekazu, który Freud określił mianem „procesu
pierwotnego”: metafory, mity, opowiadania, dzieła sztuk pięknych. Z drogi tej często korzysta się
przy leczeniu dzieci cierpiących na wstrząs pourazowy. Czasami sztuka moŜe otworzyć przed
dziećmi moŜliwość opowiadania o chwilach grozy, o których w innych okolicznościach bałyby się
mówić.
Spencer Eth, psychiatra z Los Angeles, który specjalizuje się w leczeniu takich dzieci, opowiada o
pięcioletnim chłopcu, którego uprowadził razem z matką jej były kochanek. Zawiózł ich do
pokoju w motelu, gdzie kazał chłopcu przykryć głowę kocem i zatłukł jego matkę na śmierć.
Chłopiec, co zrozumiałe, nie chciał powiedzieć Ethowi ani słowa o tym, co słyszał i widział, leŜąc
pod kocem. Wobec tego Eth poprosił go, Ŝeby narysował obrazek - jakikolwiek obrazek.
Rysunek przedstawiał kierowcę samochodu wyścigowego o zaskakująco wielkich oczach,
wspomina Eth. Zdaniem Etha te ogromne oczy odnoszą się do chłopca, który odwaŜył się
podglądać zachowanie mordercy. Takie ukryte aluzje do sceny, która stała się przyczyną urazu,
spotyka się prawie zawsze w pracach plastycznych dzieci cierpiących na wstrząs pourazowy. Eth
rozpoczyna terapię od nakłonienia dziecka do zrobienia rysunku. Dręczące je wspomnienia
wdzierają się do treści rysunku z taką samą siłą, z jaką wciskają się do jego myśli. Poza tym
rysowanie ma samo w sobie działanie terapeutyczne i zapoczątkowuje proces przezwycięŜania
urazu.
Ponowne uczenie się emocjonalne i pozbywanie się urazu
Irena poszła na randkę, która skończyła się usiłowaniem gwałtu. ChociaŜ udało się jej
obronić, niedoszły gwałciciel nadal niepokoił ją, wydzwaniając do niej i mówiąc świństwa,
groŜąc jej, Ŝe na nią napadnie, budząc ją telefonicznie w środku nocy, śledząc i obserwując
kaŜdy jej ruch. Kiedy zwróciła się o pomoc do policji, zbyto ją, mówiąc, Ŝe „przecieŜ nic się
nie stało”. Zgłaszając się na leczenie, Irena wykazywała objawy wstrząsu pourazowego,
przestała się widywać z ludźmi i czuła się więźniem we własnym domu.
179
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
Przypadek Ireny podaje Judith Lewis Herman, psychiatra z Harvardu, której przełomowe
dokonania wytyczają drogę do wyleczenia ze wstrząsu pourazowego. Herman wyróŜnia trzy
stadia leczenia: zdobycie poczucia bezpieczeństwa, zapamiętanie szczegółów sytuacji, w której
nastąpił uraz, oraz Ŝalu po stracie tego, co spowodował i, na koniec, podjęcie na powrót
normalnego Ŝycia. Jak się niebawem przekonamy, takie uporządkowanie jest logiczne z
biologicznego punktu widzenia, poniewaŜ zdaje się ono odzwierciedlać schemat, zgodnie z
którym mózg emocjonalny uczy się na nowo, Ŝe róŜne wydarzenia składające się na nasze Ŝycie
nie mogą być traktowane jako zagroŜenia czy teŜ zapowiedzi zagroŜeń.
Pierwszy krok, którym jest odzyskanie poczucia bezpieczeństwa, przekłada się prawdopodobnie
na takie wyciszenie zbyt łatwo ulegających panice, zbyt łatwo uruchamianych obwodów
emocjonalnych, które umoŜliwia ponowne uczenie się.18 Zaczyna się często od tego, Ŝe pomaga się
pacjentom zrozumieć, iŜ ich nerwowość i koszmary senne, nadmierne wyczulenie i napady
panicznego lęku są objawami wstrząsu pourazowego. Zrozumienie tego sprawia, Ŝe objawy te,
same w sobie, stają się dla wykazujących je osób mniej przeraŜające.
Innym sposobem pomagającym pacjentom w odzyskaniu przynajmniej niewielkiego poczucia
kontroli nad tym, co się im przydarza, jest bezpośrednie oduczenie się bezradności, której nabawił
ich uraz. Irene, na przykład, zmobilizowała rodzinę oraz przyjaciół, którzy stworzyli barierę
między nią a prześladowcą, i potrafiła w porę wezwać policję.
Poczucie braku bezpieczeństwa, które gnębi osoby cierpiące na wstrząs pourazowy, wykracza
poza obawy przed czyhającym zewsząd niebezpieczeństwami, ich lęk ma bardziej wewnętrzne
podłoŜe, gdyŜ bierze się z wraŜenia, Ŝe nie mają Ŝadnego wpływu na to, co dzieje się z ich ciałem i
emocjami. MoŜna to zrozumieć, jeśli weźmie się pod uwagę ową niezwykłą łatwość, z jaką
dochodzi do porwania emocjonalnego, łatwość, która jest wynikiem niezwykłego wyczulenia ciała
migdałowatego, wywołanego przez wstrząs pourazowy.
Przywrócenie pacjentom wiary w to, Ŝe nie muszą bezwolnie reagować na alarmy emocjonalne
napełniające ich niewytłumaczalnym niepokojem, uniemoŜliwiające zasypianie albo powodujące
koszmarne sny, moŜna teŜ osiągnąć dzięki lekom. Farmakolodzy mają nadzieję, Ŝe pewnego dnia
uda się im wynaleźć środek, który będzie precyzyjnie usuwał skutki wstrząsu pourazowego w
ciele migdałowatym i związanych z nim drogach neuroprzekaźników. Obecnie dysponujemy
jedynie lekami, które przeciwdziałają tylko pewnym z tych zmian, a mianowicie środkami
przeciwdepresyjnymi, które powstrzymują wydzielanie serotoniny, oraz beta-blokerami, takimi
jak propranolol, zapobiegającymi pobudzeniu układu współczulnego. Chorzy mogą się równieŜ
nauczyć technik relaksacji, które pozwalają opanować draŜliwość i nerwowość. Spokój
fizjologiczny stwarza moŜliwość dopomoŜenia sponiewieranym obwodom emocjonalnym w
ponownym odkryciu, Ŝe Ŝycie nie jest jednym wielkim zagroŜeniem i w odtworzeniu u pacjentów
częściowego choćby poczucia bezpieczeństwa, które mieli przed znalezieniem się w sytuacji, w
której doznali urazu psychicznego.
Inna metoda leczenia polega na skłonieniu pacjenta do opowiedzenia i zrekonstruowania w
bezpiecznym otoczeniu okoliczności, w których doszło do urazu, co umoŜliwia obwodom
emocjonalnym nowe, odmienne zrozumienie sytuacji traumatycznej i wyzwalających ją
czynników oraz nowe sposoby reagowania na nią. Kiedy chorzy opowiadają o przeraŜających
szczegółach takiej sytuacji, ich pamięć zaczyna ulegać przeobraŜeniom, zarówno w sensie
emocjonalnym, jak i w odniesieniu do wpływu, jaki wywiera ona na mózg emocjonalny. Tempo
tego relacjonowania faktów jest bardzo delikatnej natury; w formie idealnej jest ono takie samo jak
u osób, które potrafią dojść do siebie po urazie i nie wykazują Ŝadnych objawów wstrząsu. W
18 Judith Lewis Herman, Trauma and Recovery, New York: Basic Books, 1992.
180
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
takich sytuacjach zdaje się często działać „wewnętrzny zegar”, który reguluje „dozowanie”
natrętnych wspomnień okoliczności urazu, przeplatanych całymi tygodniami, a nawet
miesiącami, podczas których osoby, które go doznały, nie pamiętają prawie nic z tych strasznych
wydarzeń.19
To naprzemienne występowanie okresów „ponownego przeŜywania” traumatycznych wydarzeń
i okresów niepamięci wydaje się umoŜliwiać spontaniczne przeanalizowanie urazu i nauczenie się
odmiennej nań reakcji emocjonalnej. U osób, u których wstrząs pourazowy trudniej poddaje się
leczeniu, relacjonowanie okoliczności, w których doszło do urazu, moŜe - powiada Herman wywołać czasami paraliŜujący strach. W takim wypadku terapeuta powinien zwolnić tempo
odtwarzania przez pacjenta owych okoliczności, aby nie przeszkadzało to w jego ponownym
emocjonalnym uczeniu się.
Terapeuta zachęca pacjenta, aby dał jak najwierniejszy opis traumatycznych wydarzeń, aby
przedstawił jak na taśmie wideo wszelkie, najbardziej nawet wstrętne czy przeraŜające ich
szczegóły. Obejmuje to nie tylko to, co pacjent widział, słyszał i czuł nosem, ale równieŜ jego
reakcje - przeraŜenie, wstręt, obrzydzenie. Celem jest wyraŜenie wszystkich wspomnień słowami,
co oznacza uchwycenie równieŜ tych ich fragmentów, które mogły ulec wyparciu, a zatem są
nieobecne w świadomym relacjonowaniu wydarzeń. Ujmując słowami doznania zmysłowe i
uczucia, poddajemy prawdopodobnie wspomnienia większej kontroli kory mózgowej, dzięki
czemu wywoływane przez nie reakcje mogą przyjąć bardziej zrozumiałą postać i łatwiej jest nimi
kierować. Ponowne uczenie się emocjonalne polega wówczas na powtórnym przeŜyciu wydarzeń,
które wywołały uraz, oraz towarzyszących im emocji, ale tym razem w poczuciu zupełnego
bezpieczeństwa, które zapewnia obecność darzonego zaufaniem terapeuty. Zapoczątkowuje to
ponowne uczenie się doznań emocjonalnych, przesyłając poprzez zaangaŜowane w to połączenia
nerwowe wieść o tym, Ŝe wspominając okoliczności urazu, moŜna zamiast przeraŜenia
doświadczyć uczucia bezpieczeństwa.
Wspomniany wyŜej pięcioletni chłopiec, który narysował kierowcę o ogromnych oczach po tym,
jak był świadkiem zabójstwa własnej matki, nie wykonał juŜ więcej Ŝadnego rysunku. Leczący go
terapeuta bawił się z nim i grał w róŜne gry, co wytworzyło między nimi więź porozumienia.
Powoli chłopiec zaczął opowiadać o morderstwie, początkowo w stereotypowy sposób,
powtarzając za kaŜdym razem dokładnie te same szczegóły. Jednak relacja zaczęła stopniowo
stawać się coraz bardziej otwarta i swobodna, a jego mięśnie podczas opowiadania tej strasznej
historii były coraz mniej napięte. W tym samym czasie przestały go prześladować koszmarne sny,
w których odŜywała na nowo scena zbrodni. Wskazywało to, jak powiada Eth, Ŝe chłopiec zaczął
w pewnym stopniu „panować nad urazem”. Ich rozmowy zaczęły stopniowo odbiegać od lęków
wywołanych urazem i skupiać się na zmianach w Ŝyciu chłopcu, w miarę jak przyzwyczajał się do
nowego domu, w którym zamieszkał z ojcem. Na koniec straszne wspomnienia zbladły do tego
stopnia, Ŝe mógł swobodnie rozmawiać o swych codziennych sprawach.
Herman stwierdza na koniec, Ŝe pacjenci muszą opłakać spowodowaną urazem stratę, bez
względu na to, czy sprowadza się ona do zranienia, śmierci ukochanej osoby, zerwania stosunków
z kimś, na kim im zaleŜało, Ŝalu z powodu niepodjęcia jakichś działań, które mogłyby kogoś ocalić
albo po prostu utraty wiary w to, Ŝe moŜna ufać ludziom. śal, który ogarnia nas przy
opowiadaniu o takich przykrych i bolesnych wydarzeniach, słuŜy waŜnemu celowi - określa
zdolność do pozbycia się w pewnym stopniu samego urazu. Oznacza, Ŝe zamiast być wiecznie
spętani wspomnieniami i tkwić psychicznie w przeszłości, moŜemy zacząć spoglądać w
przyszłość, a nawet Ŝywić nadzieję i zbudować sobie na nowo Ŝycie wolne od stalowego uchwytu,
w jakim trzymał nas uraz. Wygląda to zupełnie tak, jak gdyby stałe przeŜywanie na nowo przez
obwody emocjonalne przeraŜenia związanego z urazem było złym urokiem, który moŜe być na
19 Mardi Horowitz, Stress Response Syndromes, Northvale, NJ: Jason Aronson, 1986.
181
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
koniec z nas zdjęty. Nie kaŜda syrena musi wpędzać nas w panikę, nie kaŜdy dźwięk słyszany
nocą musi wywoływać przeraŜenie.
Często utrzymują się, mówi Herman, pozostałości objawów wstrząsu, niekiedy powracają same
objawy, ale widać teŜ swoiste oznaki przezwycięŜania urazu. NaleŜy do nich zmniejszenie się jego
objawów fizjologicznych do poziomu, przy którym moŜna sobie z nimi poradzić, oraz zyskanie
zdolności znoszenia uczuć towarzyszących wspomnieniom urazu. Szczególnie waŜne jest to, Ŝe
nie dochodzi juŜ do nie kontrolowanego napływu wspomnień urazu w najmniej odpowiednich
momentach, ale Ŝe moŜemy je snuć z własnej woli, jak wszelkie inne wspomnienia, oraz - co jest
chyba najwaŜniejsze - odsuwać je od siebie jak kaŜde inne wspomnienie. Oznacza to na koniec
odbudowanie sobie Ŝycia i zadzierzgnięcie nowych, silnych, opartych na zaufaniu więzi z innymi
oraz stworzenie systemu przekonań, który pozwala nam doszukać się znaczenia nawet w świecie,
w którym zdarzają się takie niesprawiedliwości.20 Wszystkie te oznaki świadczą o tym, Ŝe
reedukacja mózgu emocjonalnego zakończyła się powodzeniem.
Psychoterapia jako seminarium emocjonalne
Na szczęście w Ŝyciu większości z nas takie chwile, w których dochodzi do katastrofalnych,
powracających później w traumatycznych wspomnieniach wydarzeń, zdarzają się rzadko. Jednak
te same połączenia nerwowe, które prowadzą do trwałego odciśnięcia się w naszym mózgu
bolesnych wspomnień urazu, działają przypuszczalnie równieŜ w spokojniejszych momentach.
Bardziej zwyczajne bolesne doświadczenia dzieciństwa, takie jak stałe ignorowanie dziecka przez
rodziców albo niepoświęcanie mu naleŜytej uwagi, porzucenie albo odrzucenie przez rodzinę czy
rówieśników mogą nigdy nie osiągnąć poziomu urazu, ale na pewno odciskają ślad na mózgu
emocjonalnym, prowadząc do deformacji - a takŜe łez i wybuchów wściekłości - w późniejszych
stosunkach intymnych. Jeśli moŜna uleczyć wstrząs pourazowy, to moŜna teŜ usunąć owe mniej
widoczne blizny emocjonalne, które ma wielu z nas. Jest to zadaniem psychoterapii. A inteligencja
emocjonalna pomaga umiejętnie postępować z osobami obarczonymi cięŜarem urazowych reakcji
wyuczonych w przeszłości.
Neuroanatomicznego modelu przekształcania przez psychoterapię głęboko zakodowanych w
naszym umyśle niewłaściwych schematów reakcji emocjonalnych dostarczyć mogą dynamiczne
związki zachodzące między ciałem migdałowatym a opierającymi się na pełniejszych
informacjach reakcjami przednich części płatów czołowych mózgu. Jak przypuszcza Joseph
LeDoux, neurolog, który odkrył, Ŝe rolę wyzwalacza wybuchów emocjonalnych odgrywa ciało
migdałowate: „Kiedy twój układ emocjonalny juŜ raz się czegoś nauczy, to wydaje się nigdy tego
nie zapominać. Terapia uczy cię, jak masz to kontrolować - uczy twoją korę, w jaki sposób moŜe
zahamować działanie ciała migdałowatego. Skłonność do działania ulega stłumieniu, natomiast
podstawowa emocja, którą wywołuje u ciebie jakieś wydarzenie, utrzymuje się wprawdzie, ale w
złagodzonej formie”.
Biorąc pod uwagę architekturę mózgu, stwierdzić trzeba, Ŝe nawet po pomyślnie zakończonej
psychoterapii zdaje się pozostawać pewna szczątkowa reakcja będąca pozostałością pierwotnego
przewraŜliwienia czy lęku, która leŜy u podłoŜa schematu niepokojącej reakcji emocjonalnej.21
20 Powtórne uczenie się następuje teŜ - przynajmniej u dorosłych - na poziomie filozoficznym. Trzeba tu postarać się odpowiedzieć na odwieczne pytanie, jakie zadają
ofiary - „Dlaczego ja?” Doznanie urazu niszczy wiarę ofiary w to, Ŝe świat jest bezpiecznym miejscem i Ŝe to, co przydarza nam się w Ŝyciu, jest sprawiedliwe, to
znaczy, Ŝe Ŝyjąc uczciwie mamy kontrolę nad swym losem. Oczywiście na pytanie ofiary, dlaczego taka rzecz przydarzyła się właśnie jej, nie moŜna udzielać
odpowiedzi filozoficznych ani religijnych; zadanie polega tu na odbudowaniu systemu przekonań czy wierzeń, który umoŜliwia jej dalsze Ŝycie tak, jak gdyby moŜna
było darzyć zaufaniem świat i ludzi.
21 To, Ŝe strach utrzymuje się, choć stłumiony, udowodniły badania w których uczono szczury bać się jakiegoś dźwięku, na przykład dźwięk dzwonka,
synchronizując go ze wstrząsem elektrycznym. Po takim przeŜyciu szczury reagowały strachem na dzwonek, chociaŜ nie towarzyszył mu wstrząs. Stopniowo, mniej
więcej po roku (co dla szczura jest bardzo długim okresem czasu, równym około jednej trzeciej długości jego Ŝycia), szczury traciły lęk przed dźwiękiem dzwonka.
Wracał on jednak z pełną siłą, kiedy dźwięk połączono ponownie ze wstrząsem elektrycznym. Strach powraca w jednej chwili, ale usunięcie go zajmuje długie
182
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
Przednie części płatów przedczołowych mogą wysubtelnić albo zahamować płynące z ciała
migdałowatego impulsy do gwałtownego zareagowania, ale nie są w stanie zapobiec ich
powstaniu. A zatem, choć nie moŜemy wpłynąć na to, kiedy zdarza się nam wybuch emocji, to
moŜemy mieć większą kontrolę nad tym, jak długo wybuch tak będzie trwał. Krótszy czas
potrzebny do ochłonięcia po takim wybuchu moŜe zatem być jedną z oznak dojrzałości
emocjonalnej.
Tym, co wydaje się przede wszystkim zmieniać w wyniku psychoterapii, są nasze zachowania w
chwili kiedy zapoczątkowana zostanie reakcja emocjonalna, natomiast skłonność do wyzwolenia
takiej reakcji nie znika całkowicie. Dowodów na to dostarczyła seria badań nad psychoterapią
prowadzonych przez Lestera Luborsky’ego i jego kolegów na Uniwersytecie Pensylwańskim.22
Przeanalizowali oni interpersonalne konflikty, które skłoniły dziesiątki pacjentów do poddania się
psychoterapii. U podłoŜa tych zatargów leŜały takie problemy, jak głębokie pragnienie akceptacji
lub bliskości, lęk przed staniem się nieudacznikiem albo całkowitym uzaleŜnieniem się od innych.
Następnie poddali oni analizie typowe (zawsze autodestrukcyjne) reakcje tych pacjentów w
sytuacjach, gdy pragnienia te czy obawy uaktywniały się w związkach z innymi osobami.
Zachowania te obejmowały zbyt roszczeniowe postawy, które wywoływały złość albo oziębłość
drugiej strony, czy teŜ wycofywanie się i zamykanie w sobie w geście samoobrony przed
przewidywaną obrazą, co napełniało partnera irytacją, poniewaŜ wyglądało na lekcewaŜenie lub
odrzucenie. Podczas takich niefortunnych kontaktów pacjentów ogarniały, co jest zrozumiałe,
przykre uczucia - bezradność i smutek, oburzenie i złość, napięcie i lęk, poczucie winy i gniew na
siebie i tak dalej. Identyczne reakcje wydawały się pojawiać w większości waŜnych dla pacjentów
związków - z małŜonką lub kochanką, dzieckiem lub rodzicem, a takŜe z kolegami i szefami w
pracy.
Podczas długotrwałej psychoterapii dochodziło u leczonych osób pacjentów do zmian dwojakiego
rodzaju: ich reakcje emocjonalne na wyzwalające je wydarzenia stawały się mniej przykre, a nawet
bywały spokojne, a ich ogólne zachowanie sprawiało, Ŝe lepiej udawało się im osiągnąć w danym
związku to, czego od niego oczekiwali. Nie zanikało jednak leŜące u podłoŜa tych reakcji
pragnienie czy obawa ani pierwszy poryw uczucia. Pod koniec terapii, zdarzało im się jednak o
połowę mniej negatywnych reakcji emocjonalnych i dwukrotnie wzrastało prawdopodobieństwo
uzyskania poŜądanych reakcji ze strony drugiej osoby. Nie zmieniało się jednak w najmniejszym
stopniu owo szczególne przewraŜliwienie, które leŜało u podstaw tych potrzeb.
MoŜemy domniemywać, Ŝe odbywa się to mniej więcej tak: układ limbiczny wysyła w reakcji na
oznaki wydarzenia, którego się obawiamy, sygnały alarmowe, ale przednie części płatów
czołowych i związane z nimi obszary nauczyły się juŜ nowej, zdrowej reakcji. Mówiąc krótko,
nawyki emocjonalne, nawet najgłębiej ugruntowane „nawyki serca”, których wyuczyliśmy się w
dzieciństwie, mogą zostać ukształtowane ponownie w inny sposób. Emocjonalne uczenie się jest
procesem, który trwa przez całe Ŝycie.
miesiące. Z podobnym zjawiskiem mamy, oczywiście, do czynienia u ludzi, kiedy uśpiony od lat, wywołany niegdyś urazem strachem wraca z całą siłą w sytuacji
przypominającej w jakiś sposób tę, która wywołała wstrząs pourazowy.
22 Badania Luborsky’ego nad skutecznością psychoterapii opisane są szczegółowo w: Lester Luborsky, Paul Crits-Christoph, Understanding Transference The CCRT
Method, New York: Basic Books, 1990.
183
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
Rozdział XIV
Temperament nie jest wyrokiem przeznaczenia
TYLE NA TEMAT zmieniania wyuczonych schematów reakcji emocjonalnych. Ale co z reakcjami,
które są częścią naszego dziedzictwa genetycznego, co z przekształceniem zwyczajowych reakcji
osób, które są - powiedzmy - z natury nieśmiałe albo wszystkich naszych poczynań stałego
szmeru uczuć określających nasze podstawowe usposobienie. Temperament zdefiniować moŜna
w kategoriach nastrojów, które są typowe dla naszego Ŝycia emocjonalnego. KaŜdy z nas ma w
jakimś stopniu taki preferowany zakres emocji. Temperament otrzymujemy przy urodzeniu, jest
on częścią loterii genetycznej, która ma tak przemoŜny wpływ na rozwój Ŝycia. Wszyscy rodzice
wiedzą z własnego doświadczenia o tym, Ŝe dziecko juŜ od chwili narodzin jest albo pogodne i
spokojne, albo rozdraŜnione i marudne. Pytanie sprowadza się do tego, czy doświadczenia
Ŝyciowe mogą zmienić taki biologicznie zdeterminowany rysopis emocjonalny. Czy biologia
wyznacza nasze emocjonalne przeznaczenie, czy teŜ nawet dziecko z wrodzoną nieśmiałością
moŜe wyrosnąć na bardziej pewną siebie osobę?
Najjaśniejszej odpowiedzi na to pytanie dostarczają badania Jerome’a Kagana, wybitnego
przedstawiciela psychologii rozwojowej pracującego na Uniwersytecie Harvarda.1 Kagan uwaŜa,
Ŝe istnieją przynajmniej cztery typy temperamentu - nieśmiały, śmiały, radosny i melancholijny - i
Ŝe kaŜdy z nich wynika z innego schematu aktywności mózgu. Istnieje prawdopodobnie
nieskończenie wiele róŜnic między temperamentami, spowodowanych wrodzonymi róŜnicami w
połączeniach emocjonalnych mózgu, poniewaŜ moŜemy róŜnić się między sobą nie tylko
łatwością wyzwalania się, ale takŜe długością utrzymywania się oraz intensywnością kaŜdej
emocji. Badania Kagana koncentrują się na jednym z tych aspektów - na wymiarze temperamentu,
który rozciąga się na osi od śmiałości do nieśmiałości.
Od paru dziesiątków lat do kierowanej przez Kagana Pracowni Rozwoju Dziecka, mieszczącej się
na czternastym piętrze Kolegium Williama Jamesa Uniwersytetu Harvarda, przychodzą matki z
niemowlętami i trochę tylko starszymi maluchami, aby zbadać, jak rozwijają się ich pociechy. To
właśnie tam Kagan, wraz ze swymi współpracownikami, stwierdził wczesne oznaki nieśmiałości
u dwudziestojednomiesięcznych dzieci. Podczas eksperymentu niektóre dzieci zachowywały się
swobodnie i spontanicznie, nie wykazując najmniejszych oznak niezdecydowania przed
przystąpieniem do zabawy z rówieśnikami. Inne wahały się i ociągały, stojąc niepewnie z boku
albo trzymając się matek i patrząc w milczeniu na zabawę. Prawie cztery lata później, kiedy dzieci
te chodziły juŜ do przedszkola, zespół Kagana poddał je ponownej obserwacji. W czasie tych kilku
lat dzielących obie sesje Ŝadne z zachowujących się swobodnie i bez skrępowania dzieci nie stało
się nieśmiałe, natomiast dwie trzecie z tych, które wcześniej były nieśmiałe, nadal zachowywało
się powściągliwie i nieufnie.
Kagan stwierdził, Ŝe przewraŜliwione i bojaźliwe dzieci stają się, kiedy dorosną, nieśmiałymi i
lękliwymi osobami oraz Ŝe od około piętnastu do dwudziestu procent dzieci cierpi od urodzenia
na - jak to określa - „zahamowania behawioralne”. Jako niemowlęta dzieci te lękają się
wszystkiego, czego nie znają. Sprawia to, Ŝe grymaszą, widząc nowe potrawy, nie lubią
przebywać w nie znanych sobie miejscach, odnoszą się z niechęcią do nowych zwierząt i boją się
obcych. To przewraŜliwienie objawia się równieŜ w inny sposób - są skłonne do obwiniania się i
czynienia sobie samym wyrzutów. Dzieci te obezwładnia lęk w sytuacjach społecznych: w klasie i
na placu zabaw, przy spotkaniach z nieznanymi ludźmi, w kaŜdych okolicznościach, w których
stają się obiektem zainteresowania innych. Kiedy dorosną, będą podpierać ściany na zabawach,
1 Zob. na przykład: Jerome Kagan i in., „Initial Reactions to Unfamiliarity”, Current Directions in Psychological Science (December 1992). Najpełniejszy opis biologii
temperamentu daje: Kagan, Galen’s Prophecy.
184
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
tkwić w kącie na przyjęciu i panicznie obawiać się wygłoszenia mowy przed szerszym
audytorium oraz wszelkich wystąpień publicznych.
Tom, jeden z chłopców badanych przez Kagana, jest charakterystycznym przedstawicielem typu
nieśmiałego. Wszystkie prowadzone w dzieciństwie pomiary - w wieku dwóch, pięciu i siedmiu
lat - plasowały go w grupie najbardziej nieśmiałych dzieci. Kiedy przebadano go w wieku
trzynastu lat, był sztywny i napięty, zagryzał usta i wykręcał dłonie, miał ściągniętą twarz rozjaśnił ją tylko raz, gdy mówił o swojej dziewczynie, niewyraźny uśmiech - odpowiadał krótko i
cichym głosem.2 Pamięta, Ŝe do mniej więcej jedenastego roku Ŝycia pocił się jak mysz, kiedy
musiał zbliŜyć się do rówieśników. Nie dawały mu spokoju róŜne silne obawy, na przykład, Ŝe
spłonie jego dom. Bał się skoczyć do basenu i zostać sam w ciemnościach. Miewał często
koszmarne sny, w których napadały go potwory. ChociaŜ od prawie dwóch lat nie jest juŜ tak
nieśmiały, to nadal odczuwa lekki lęk, kiedy znajduje się w towarzystwie innych dzieci, a
głównym przedmiotem jego zmartwień i niepokoju stały się wyniki w nauce, mimo Ŝe jest jednym
z na lepszych uczniów w klasie. Tom jest synem naukowca i pociąga go taki model kariery,
poniewaŜ względna samotność, jaką zapewnia tego rodzaju praca, odpowiada jego
introwertycznym skłonnościom.
Ralph, dla odmiany, był w kaŜdym wieku jednym z najśmielszych i najbardziej otwartych dzieci.
Zawsze rozluźniony i rozmowny, podczas badań w wieku trzynastu lat siedział swobodnie na
krześle, nie wykazując Ŝadnych objawów zdenerwowania i mówił przyjaznym, pewnym siebie
tonem, jak gdyby osoba przeprowadzająca ankietę - starsza od niego o dwadzieścia pięć lat - była
jego rówieśnikiem. We wczesnym dzieciństwie zdarzyły się tylko dwa krótkotrwałe okresy, kiedy
odczuwał lęk - w wieku trzech lat przed psami, po zaatakowaniu go przez duŜego psa, i w wieku
siedmiu lat przed lataniem, kiedy usłyszał o katastrofach samolotowych. Towarzyski i lubiany
przez innych, Ralph nigdy nie uwaŜał się za nieśmiałego.
Dzieci nieśmiałe wydają się przychodzić na świat z połączeniami nerwowymi, które sprawiają, Ŝe
czułe są one na niewielki nawet stres - od urodzenia ich serca biją szybciej niŜ serca innych
niemowląt w reakcji na nieznaną sytuację. Kiedy mające dwadzieścia jeden miesięcy nieufne
maluchy stroniły od zabawy z rówieśnikami, monitory pracy serca wskazywały, Ŝe rytm pracy ich
serc przyspiesza do poziomu charakterystycznego dla silnego niepokoju. Właśnie ten łatwo
powstający niepokój zdaje się leŜeć u podstaw utrzymującej się przez całe Ŝycie nieśmiałości:
kaŜdą nową osobę czy sytuację traktują jako potencjalne zagroŜenie. Być moŜe w rezultacie tego
kobiety w średnim wieku, które pamiętają, Ŝe w porównaniu ze swymi bardziej towarzyskimi
rówieśniczkami były szczególnie nieśmiałe w dzieciństwie, mają z reguły więcej zmartwień, obaw
i poczucia winy oraz częściej cierpią na związane ze stresem takie dolegliwości, jak migrenowe
bóle głowy, rozstroje Ŝołądka i inne zaburzenia układu trawiennego.3
Neurochemia nieśmiałości
RóŜnica między ostroŜnym Tomem a śmiałym Ralphem polega, zdaniem Kagana, na odmiennej
pobudliwości obwodu nerwowego, którego głównym ośrodkiem jest ciało migdałowate. Kagan
wysuwa hipotezę, zgodnie z którą u osób takich jak Tom, mających skłonność do łatwego
wpadania w lęk, procesy neurochemiczne są od chwili urodzenia tak ukierunkowane, Ŝe
prowadzą do łatwego pobudzenia tego obwodu, skutkiem czego osoby te unikają rzeczy
nieznanych, napełniających je niepewnością i odczuwają w takich sytuacjach niepokój. Natomiast
osoby takie jak Ralph, u których próg pobudzenia ciała migdałowatego jest duŜo wyŜszy, nie
wpadają tak łatwo w lęk, są z natury bardziej otwarte i towarzyskie oraz chętnie poznają nowe
miejsca i nowych ludzi.
2 Tom i Ralph. archetypowy typ bojaźliwy i odwaŜny, opisane są w: Kagan, Galen’s Prophecy, s. 155 - 57.
3 Iris Bell, „Increased Prevalence of Stress-related Symptoms in Middle-aged Women Who Report Childhood Shyness”, Annals of Behavioral Medicine 16 (1994).
185
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
Na to, który schemat reagowania odziedziczyło dziecko, wskazują pewne oznaki występujące juŜ
w niemowlęctwie, bowiem niektóre dzieci łatwiej i częściej denerwują się i sprawiają więcej
kłopotu, a takŜe wykazują większy niepokój w obecności kogoś lub czegoś nieznanego. Oznaki
takie, świadczące o przynaleŜności do kategorii dzieci nieśmiałych, występują u mniej więcej co
piątego dziecka, natomiast śmiałe usposobienie - przynajmniej w chwili urodzenia - ma dwoje na
pięcioro niemowląt.
Część dowodów na poparcie swojej teorii czerpie Kagan z obserwacji niezwykle bojaźliwych
kotów domowych. Mniej więcej co siódmy kot wykazuje lękliwość bardzo zbliŜoną do tej, która
występuje u nieśmiałych dzieci. Koty takie (zamiast przejawiać przysłowiową kocią ciekawość)
stronią od wszelkich nowości, niechętnie badają nowe terytoria i atakują tylko najmniejsze
gryzonie, bojąc się skoczyć na większe, które ich bardziej odwaŜni kuzyni ścigaliby z zapałem.
Bezpośrednie badania mózgu nieśmiałych kotów wykazały niezwykłe pobudzenie pewnych
części ciała migdałowatego, zwłaszcza wtedy, kiedy słyszały groźny pomruk innego kota.
Bojaźliwość kotów rozwija się pod koniec pierwszego miesiąca Ŝycia, kiedy ciało migdałowate
osiąga juŜ wystarczającą dojrzałość, aby objąć kontrolę nad obwodami mózgu sterującymi reakcją
zbliŜania się do czegoś albo unikania tego. Jeden miesiąc w procesie rozwoju mózgu kocięcia
odpowiada ośmiu miesiącom w dojrzewaniu mózgu ludzkiego niemowlęcia, a właśnie w ósmym
albo dziewiątym miesiącu, zauwaŜa Kagan, pojawia się u dzieci lęk przed obcymi - jeśli matka
wyjdzie z pomieszczenia, w którym przebywa jakaś nie znana dziecku osoba, to rezultatem tego
jest płacz. Zdaniem Kagana bojaźliwe czy nieśmiałe dzieci mogą mieć zdeterminowany
genetycznie, a więc będący cechą dziedziczną, utrzymujący się stale wysoki poziom
norepinefrynę albo innego wydzielanego przez mózg i aktywizującego ciało migdałowate
związku chemicznego, co obniŜa próg pobudzenia ciała migdałowatego, sprawiając, Ŝe łatwiej
wyzwala ono takie reakcje emocjonalne.
Jedną z oznak takiej zwiększonej wraŜliwości jest na przykład to, Ŝe kiedy bada się w
laboratorium reakcje na stres wywołany przykrym zapachem występujące u młodych osób, które
w dzieciństwie były bardzo nieśmiałe, to przyspieszony rytm serca utrzymuje się u nich dłuŜej niŜ
u ich bardziej towarzyskich rówieśników. Świadczy to, Ŝe przypływ norepinefryny utrzymuje
ciało migdałowate i połączony z nim poprzez drogi nerwowe układ współczulny w stanie
pobudzenia.4 Kagan stwierdza, Ŝe na zwiększone pobudzenie nerwowego układu współczulnego
u nieśmiałych dzieci wskazuje cały szereg dających się dokładnie zmierzyć objawów, od
wyŜszego ciśnienia krwi w pozycji spoczynkowej i większego rozszerzenia źrenic aŜ po większe
stęŜenie norepinefryny w moczu.
Innym barometrem nieśmiałości jest milczenie. W kaŜdej sytuacji, w której zespół Kagana
obserwował nieśmiałe i śmiałe dzieci w ich naturalnym otoczeniu - w grupach przedszkolnych, w
towarzystwie innych, nie znanych im dzieci albo podczas rozmowy z ankieterem - dzieci
nieśmiałe mówiły mniej. Pewna nieśmiała dziewczynka z przedszkola nie odzywała się w ogóle
do zagadujących ją dzieci i przez większość dnia przyglądała się tylko, jak się bawią inni. Kagan
uwaŜa, Ŝe powodowane onieśmieleniem milczenie wobec czegoś nowego albo postrzeganego jako
zagroŜenie jest oznaką aktywności obwodu nerwowego przebiegającego od płatów czołowych do
ciała migdałowatego i połoŜonych obok niego struktur układu limbicznego, który steruje
zdolnością mówienia (te same obwody sprawiają, Ŝe w chwilach stresu nie moŜemy wydobyć z
siebie głosu).
Istnieje wielkie niebezpieczeństwo, Ŝe u tych wraŜliwych dzieci wystąpią zaburzenia nerwowe na
tle niepokoju, takie jak ataki lękowe, zaczynające się juŜ w szóstej czy siódmej klasie. Badania,
którym poddano 754 chłopców i dziewcząt z tych klas, wykazały, Ŝe 44 z nich przeŜyło juŜ
4 Iris R. Bell i in., „Failure of Heart Rate Habituation During Cognitive and Olfactory Laboratory Stressors in Young Adults With Childhood Shyness”, Annals of
Behavioral Medicine 16 (1994).
186
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
przynajmniej jeden atak lękowy albo zdradzało jego początkowe objawy. Ataki te wyzwalały
zwykle normalne w okresie dorastania sytuacje alarmujące, takie jak pierwsza randka albo
egzamin, sytuacje, z którymi większość dzieci radzi sobie bez powaŜnych problemów dla
zdrowia. Jednak u nastolatków, które miały bojaźliwe usposobienie i odczuwały niezwykłą obawę
przed nowymi sytuacjami, występowały typowe dla ataku lękowego objawy, takie jak palpitacja
serca, krótki oddech albo uczucie duszenia się, którym towarzyszyło wraŜenie, Ŝe za chwilę stanie
się z nimi coś strasznego, Ŝe umrą albo zwariują. Naukowcy są zdania, Ŝe aczkolwiek epizody te
nie były tak znaczące, aby na ich podstawie postawić diagnozę psychiatryczną stwierdzającą
„nerwicę lękową”, to sygnalizują one moŜliwość występowania takich zaburzeń w przyszłości.
Wielu dorosłych cierpiących na ataki lękowe mówi, Ŝe zaczęły się one, kiedy mieli kilkanaście lat.5
Pojawienie się ataków lękowych było ściśle związane z pokwitaniem. Dziewczęta, które nie
wykazywały wielu oznak dojrzałości płciowej, twierdziły, Ŝe nigdy nie zdarzały się im takie ataki,
ale 8 procent z tych, które osiągnęły juŜ dojrzałość płciową, powiedziało, Ŝe przeŜyły ataki
panicznego lęku. Skoro raz juŜ ogarnął je paroksyzm lęku, to moŜe się wytworzyć u nich obawa
przed jego powtórzeniem się, która skłania osoby cierpiące na ataki lękowe do wycofania się z
czynnego Ŝycia.
Nic mnie nie dręczy: radosny temperament
W latach dwudziestych moja ciotka June, młoda wówczas kobieta, wyjechała z rodzinnego domu
w Kansas City i puściła się sama w podróŜ do Szanghaju. W owych latach było to niebezpieczne
przedsięwzięcie dla samotnej kobiety. W Szanghaju, owym centrum międzynarodowego handlu i
intryg, poznała angielskiego detektywa, który pracował w policji kolonialnej, i wyszła za niego.
Kiedy na początku II wojny światowej Japończycy zagarnęli Szanghaj, ciotka i jej mąŜ zostali
internowani w opisanym w ksiąŜce Imperium słońca i pokazanym w filmie pod tym samym
tytułem obozie. Kiedy po pięciu strasznych latach zostali uwolnieni, nie mieli nic. Stracili
dosłownie wszystko. Bez pensa przy duszy zostali repatriowani do Kolumbii Brytyjskiej.
Pamiętam, jak po raz pierwszy, będąc jeszcze dzieckiem, zobaczyłem ciotkę June. Była tryskającą
humorem i energią starszą panią, której Ŝycie potoczyło się niezwykłym torem. W późniejszych
latach przeszła udar mózgowy, skutkiem którego był częściowy paraliŜ. Po długotrwałej i
Ŝmudnej rekonwalescencji mogła znowu chodzić, ale utykała. Pamiętam, jak w tamtym czasie
wybrałem się z ciotką, wówczas siedemdziesięcioparoletnią, na spacer. Ciotka odeszła gdzieś na
bok i po paru minutach usłyszałem słaby krzyk - wzywała pomocy. Okazało się, Ŝe upadła i nie
mogła wstać o własnych siłach. Podbiegłem i pomogłem jej. Zamiast narzekać czy lamentować
zaczęła się śmiać ze swojego wypadku. Jej jedyny komentarz ograniczał się do niefrasobliwego
stwierdzenia: „No, przynajmniej mogę znowu iść”.
Emocje niektórych osób wydają się, jak u mojej ciotki, naturalnie krąŜyć wokół pozytywnego
bieguna; osoby takie są z natury pogodne i niefrasobliwe, podczas gdy inne smutne i
melancholijne. Ten wymiar temperamentu, na którego jednym końcu znajduje się wesołość, a na
drugim melancholia, zdaje się związany ze względną aktywnością prawego i lewego obszaru
przedniej części płatów czołowych, biegunów mózgu emocjonalnego.
SpostrzeŜenie to opiera się w znacznej mierze na badaniach Richarda Davidsona, psychologa z
Uniwersytetu Wisconsin. Odkrył on, Ŝe osoby, u których lewy płat czołowy wykazuje większą
aktywność niŜ prawy, mają pogodne i wesołe usposobienie; na ogół cieszą ich kontakty z innymi i
to, co przynosi Ŝycie, dochodzą do siebie po poraŜkach i niepowodzeniach, tak jak moja ciotka
June. Natomiast osoby, u których bardziej aktywnie pracuje prawy płat czołowy, są podatne na
5 Chris Hayward i in., „Pubertal Stage and Panic Attack History in Sixthand Seventh-grade Girls”, American Journal of Psychiatry, vol. 149(9) (September 1992), s.1239 43; Jerold Rosenbaum i in., „Behavioral Inhibition in Childhood: A Risk Factor for Anxiety Disorder”, Harvard Review of Psychiatry (May 1993).
187
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
przykre uczucia i przypływy złego nastroju oraz łatwo zraŜają się trudnościami; wydają się bez
ustanku cierpieć, poniewaŜ nie mogą otrząsnąć się ze zmartwień i przygnębienia.
Podczas jednego ze swych eksperymentów Davidson porównał ochotników o największej
aktywności lewego płata czołowego z piętnastoma osobami; u których najwyŜszą aktywność
przejawiał płat prawy. Ci drudzy wykazywali w teście osobowości wyraźnie negatywne postawy;
pasowali idealnie do stworzonych przez Woody Allena komicznych, ale nieszczęśliwych postaci
panikarzy postrzegających najdrobniejsze niepowodzenie jako straszliwą katastrofę, bojaźliwych i
łatwo wpadających w przygnębienie, podejrzliwych i traktujących świat jako miejsce pełne
piętrzących się wszędzie trudności i zagraŜających na kaŜdym kroku niebezpieczeństw. Całkowite
przeciwieństwo tych melancholijnych osobników stanowili ci, u których silniejszą aktywność
wykazywał lewy płat czołowy. Postrzegali oni świat, zupełnie inaczej. Byli towarzyscy i pogodni,
na ogół cieszyli się wszystkim, często bywali w dobrym nastroju, odznaczali się duŜą pewnością
siebie i z przyjemnością oddawali się róŜnym zajęciom Ŝyciowym. Wyniki uzyskiwane przez nich
w testach psychologicznych świadczyły, Ŝe w niewielkim stopniu zagraŜa im depresja i inne
zaburzenia emocjonalne.6
Davidson odkrył, Ŝe u osób, które kiedyś cierpiały na kliniczną depresję, poziom aktywności
mózgu w obrębie lewego płata czołowego był niŜszy, a w obrębie prawego wyŜszy niŜ u tych,
które nigdy nie wpadły w depresję. Ten sam schemat aktywności mózgu stwierdził u osób, u
których niedawno rozpoznano depresję. Davidson przypuszcza, Ŝe osoby, którym udało się
pokonać depresję, nauczyły się zwiększać poziom aktywności lewego płata czołowego, ale są to
spekulacje, które wymagają eksperymentalnego potwierdzenia.
Twierdzi on, Ŝe aczkolwiek jego badania dotyczą mniej więcej trzydziestu procent osób, które
plasują się na przeciwstawnych biegunach, to prawie kaŜdego moŜna na podstawie wzoru jego fal
mózgowych zaliczyć do grupy skłaniającej się ku jednemu lub drugiemu typowi. Kontrast między
ponurym a pogodnym usposobieniem ujawnia się na wiele, bardziej i mniej wieloznacznych,
sposobów. W jednym z eksperymentów ochotnicy oglądali krótkie filmy. Niektóre były zabawne ukazywały biorącego kąpiel goryla albo bawiące się szczenię. Inne, jak choćby instruktaŜowy film
dla pielęgniarek, pokazujący straszne szczegóły operacji, były przygnębiające. Osoby o większej
aktywności prawej półkuli, a zatem skłonne do ponuractwa, uwaŜały, Ŝe filmy o wesołej treści
były tylko średnio zabawne, natomiast widok krwi i ran na obrazie kręconym w sali operacyjnej
napełniał je lękiem i wstrętem. W grupie osób o pogodnym usposobieniu reakcje na scenę operacji
były niewielkie, najsilniej reagowały one, rzecz jasna rozbawieniem, oglądając filmy wesołe.
A zatem wydaje się, Ŝe temperament usposabia nas do reagowania na róŜne sytuacje Ŝyciowe albo
w wesołej (pozytywnej), albo w smutnej (negatywnej) tonacji emocjonalnej. Skłonność do
melancholijnego albo pogodnego usposobienia, podobnie jak skłonność do śmiałości lub
nieśmiałości, pojawia się w pierwszym roku Ŝycia, co zdaje się świadczyć, Ŝe równieŜ jest
zdeterminowana genetycznie. Podobnie jak większość innych części mózgu, płaty czołowe w
kilku pierwszych miesiącach Ŝycia nie są jeszcze w pełni rozwinięte, a zatem aŜ do chwili
osiągnięcia przez dziecko mniej więcej dziesięciu miesięcy nie moŜna wiarygodnie mierzyć ich
aktywności. Ale Davidson stwierdził, Ŝe juŜ u tak małych dzieci poziom aktywności płatów
czołowych pozwalał przewidzieć, czy będą płakać, kiedy matka wyjdzie z pokoju. Korelacja była
niemal stuprocentowa: spośród dziesiątków przebadanych w ten sposób dzieci kaŜde, które
płakało, wykazywało większą aktywność płata prawego, natomiast u tych, które nie płakały,
aktywniejszy był płat lewy.
6 Badania nad związkami róŜnic osobowości z róŜnicami w funkcjonowaniu półkul mózgowych prowadzili Richard Davidson z Uniwersytetu Wisconsin oraz
Andrew Tomarken, psycholog z Uniwersytetu Vanderbilta. Zob.: Andrew Tomarken, Richard Davidson, „Frontal Brain in Repressors and Nonrepressors”, Journal
ofAbnormal Psychology 103 (1994).
188
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
Ale nawet jeśli ten podstawowy wymiar temperamentu ukształtowany zostaje w chwili narodzin
albo tuŜ po nich, to ci z nas, którzy mają raczej ponure usposobienie, nie są bynajmniej skazani na
to, by kroczyć przez Ŝycie pogrąŜeni w posępnych myślach i smutnym nastroju. Nauki
emocjonalne, które otrzymujemy w dzieciństwie, mają głęboki wpływ na nasz temperament, albo
wzmacniając, albo tłumiąc wrodzone predyspozycje. Wielka plastyczność mózgu dziecka
oznacza, Ŝe doświadczenia tych lat mogą trwale wpłynąć na rzeźbienie dróg nerwowych i
ukształtować je na resztę Ŝycia. Chyba najlepszą ilustracją przeŜyć, które mogą zmienić
temperament na lepszy, są spostrzeŜenia Kagana wynikające z jego badań nad nieśmiałymi
dziećmi.
Okiełznanie nadmiernie pobudliwego ciała migdałowatego
Krzepiąca na duchu wiadomość dotyczy tego, Ŝe badania Kagana wykazały, iŜ nie wszystkie
bojaźliwe niemowlęta odwracają się w późniejszym okresie plecami do Ŝycia, Ŝe zatem
temperament nie jest nam dany raz na zawsze, nie jest wyrokiem przeznaczenia. Odpowiednie
doświadczenia mogą okiełznać nadmiernie pobudliwe ciało migdałowate. Decydującą rolę w tym
procesie odgrywają lekcje emocjonalne oraz reakcje, których dziecko uczy się, rosnąc. W wypadku
dziecka nieśmiałego waŜne jest przede wszystkim to, jak traktują je rodzice i jak uczy się radzić
sobie ze swoją naturalną nieśmiałością. Rodzice, którzy stwarzają dziecku okazje do ośmielających
je przeŜyć, dają mu tym samym szanse pozbycia się, być moŜe na całe Ŝycie, bojaźliwości. Jest to
działanie korekcyjne, które trudno przecenić.
Mniej więcej jedno na troje dzieci, które przychodzą na świat ze wszelkimi oznakami nadmiernie
pobudliwego ciała migdałowatego, wyzbywa się nieśmiałości, jeszcze zanim pójdzie do
przedszkola.7 Z obserwacji tych niegdyś lękliwych dzieci prowadzonych w ich domach jasno
wynika, Ŝe kluczową rolę w tym, czy nieśmiałe od urodzenia dziecko nabierze z czasem odwagi,
czy teŜ dalej stronić będzie od wszelkich nowości i wpadać w przygnębienie z powodu kaŜdego
wyzwania, któremu musi sprostać, odgrywają jego rodzice, a szczególnie matka. Zespół Kagana
stwierdził, Ŝe niektóre matki hołdują filozofii, zgodnie z którą powinny chronić swoje dzieci przed
wszystkim, co wprawia je w zły nastrój, natomiast inne uwaŜają, Ŝe duŜo waŜniejsze jest
nauczenie dzieci, jak radzić sobie w takich przygnębiających sytuacjach, a zatem jak oswoić się z
tym, Ŝe w Ŝyciu zmagać się trzeba z róŜnymi problemami. Postawa opiekuńcza zdawała się
potęgować bojaźliwość, prawdopodobnie dlatego, Ŝe pozbawiała dzieci okazji nauczenia się, jak
mają pokonywać nurtujące je obawy. Natomiast filozofia wychowania opierająca się na zasadzie
„oswojenia dzieci z trudnościami” zdawała się pomagać im w przełamaniu lęku.
Obserwacje prowadzone w domach dzieci, kiedy miały one po pół roku, pozwoliły stwierdzić, Ŝe
opiekuńcze matki, starając się uspokoić płaczące albo zdenerwowane dzieci, brały je na ręce i
trzymały częściej i dłuŜej niŜ matki, które starały się pomóc swym dzieciom w nauczeniu się
opanowywania chwil przygnębienia czy irytacji. Opiekuńcze matki brały dzieci na ręce częściej w
okresach ich przygnębienia lub zdenerwowania niŜ w okresach spokoju.
Inna róŜnica ujawniła się, kiedy dzieci miały około roku: opiekuńcze matki były bardziej
pobłaŜliwe i mniej konsekwentne w ustalaniu granic, których nie wolno było przekroczyć
maluchom, oraz rzadko zabraniały wprost robienia czegoś niebezpiecznego, na przykład
wkładania do ust przedmiotów, które mogły połknąć. Inne matki natomiast okazywały więcej
empatii, wyznaczały stanowczo granice tego, co wolno było dzieciom robić i bezpośrednio
zabraniały pewnych rzeczy, powstrzymując dziecko i wymuszając posłuszeństwo.
W jaki sposób stanowczość moŜe prowadzić do zmniejszenia bojaźliwości? Kagan przypuszcza, Ŝe
niemowlę uczy się, kiedy wytrwale pełznąc ku czemuś, co wydaje mu się intrygującym (natomiast
7 Obserwacje sposobów, za pomocą których m mogą nauczyć swoje dzieci większej śmiałości, prowadziła Doreen Arcus. Szczegóły opisane są w: Kagan, Galen’s
Prophecy.
189
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
matce niebezpiecznym) przedmiotem, zostanie powstrzymane ostrzegawczym: „Odejdź od tego!”
Dziecko jest nagle zmuszone uporać się z lekką niepewnością. PoniewaŜ sytuacja taka powtarza
się setki razy w pierwszym roku Ŝycia, daje to dziecku moŜliwość oswojenia się ze stopniowo
dozowanymi wyzwaniami i nieoczekiwanymi okolicznościami. Dla dzieci bojaźliwych jest to
właśnie ten typ sytuacji, w których muszą zapanować nad sobą i nauczyć się z nimi radzić, a
stosunkowo niegroźny charakter takich drobnych, ale często powtarzających się wyzwań jest
dobrą tego szkołą. Jeśli sytuacje takie zdarzają się w obecności rodziców, którzy - chociaŜ kochają
dziecko - nie podrywają się z miejsca, aby je pocieszyć po kaŜdym niewielkim niepowodzeniu, to
maluch stopniowo uczy się sam dawać sobie radę w trudnych chwilach. Kiedy takie bojaźliwe
wcześniej maluchy przyprowadza się po ukończeniu dwóch lat ponownie do pracowni Kagana, to
jest duŜo mniej prawdopodobne, by wybuchnęły płaczem, gdy spojrzy na nie, marszcząc brwi,
obca osoba albo gdy członek zespołu badawczego owi1 nie im ramię rękawem aparatu do
mierzenia ciśnienia krwi.
A oto wniosek Kagana: „Okazuje się, Ŝe matki, które chronią swoje bardzo wraŜliwe dzieci przed
frustracją i lękiem w nadziei, Ŝe będzie miało to dobroczynne skutki, zdają się jeszcze bardziej
pogłębiać niepewność dziecka i przynosić zupełnie odwrotny skutek”8. Innymi słowy, strategia
opiekuńcza obraca się w swoje zaprzeczenie, poniewaŜ pozbawia nieśmiałe dzieci moŜliwości
nauczenia się sposobów uspokajania się w obliczu nieznanego i zyskania w ten sposób pewnej
władzy nad swymi lękami i obawami. Na poziomie neurologicznym oznacza to przypuszczalnie,
Ŝe obwody nerwowe znajdujące się w korze przedniej części płatów czołowych pozbawione
zostają szansy wyuczenia się reakcji odmiennych od odruchowego lęku; zamiast tego, poprzez
zwykłe powtarzanie się takich sytuacji, moŜe ulec wzmocnieniu ich skłonność do nadmiernej
bojaźliwości.
Natomiast, jak powiedział mi Kagan, „dzieci, które w chwili pójścia do przedszkola nie
przejawiały juŜ takiej nieśmiałości jak poprzednio, miały rodziców, którzy zdawali się wywierać
na nie łagodny nacisk, aby były bardziej otwarte, towarzyskie. ChociaŜ tę cechę temperamentu
jest, zdaje się, nieco trudniej zmienić niŜ inne - prawdopodobnie ze względu na jej podstawę
fizjologiczną - to nie ma takiej ludzkiej cechy, której nie dałoby się ani trochę zmienić”.
W miarę czasu i zyskiwania nowych doświadczeń Ŝyciowych, które nadal kształtują kluczowe
obwody nerwowe, niektóre nieśmiałe dzieci stają się śmielsze. Jedną z oznak świadczących o tym,
Ŝe dziecko moŜe pozbyć się tego naturalnego zahamowania, jest wysoki poziom jego kompetencji
społecznej, który wyraŜa się w gotowości do współdziałania i współŜycia z innymi dziećmi,
okazywaniu empatii, skłonności do dawania i dzielenia się, liczeniu się z otoczeniem i zdolności
zawierania przyjaźni. Cechy te wyróŜniały grupę dzieci, u których stwierdzono w wieku czterech
lat nieśmiałe usposobienie, ale które pozbyły się nieśmiałości przed osiągnięciem dziesiątego roku
Ŝycia.9
I przeciwnie, te bojaźliwe w wieku czterech lat dzieci, których temperament niewiele zmienił się
w ciągu owych sześciu lat, wykazywały większy brak zdolności emocjonalnych; częściej
wybuchały płaczem i wycofywały się pod wpływem stresu, nie potrafiły dostosować się
emocjonalnie do sytuacji, często okazywały lęk, dąsały się i reagowały złością na błahe
niepowodzenia, z trudem odkładały na później zaspokojenie swych pragnień, były przesadnie
wraŜliwe na uwagi krytyczne albo nieufne. Te emocjonalne niedomogi mogą, rzecz jasna, sprawić,
Ŝe jeśli dzieciom takim uda się przełamać niechęć do kontaktów z innymi dziećmi, to stosunki te
nie będą układały się harmonijnie.
Łatwo jest natomiast zrozumieć, jak doszło do tego, Ŝe dzieci sprawne emocjonalnie, choć o
bojaźliwym usposobieniu przezwycięŜyły samorzutnie swoją nieśmiałość. Posiadając większe
8 Kagan, Galen’s Prophecy, s. 194 - 95.
9 Jens Asendorpf, „The Malleability of Behavioral Inhibition: A Study of Individual Developmental Functions”, Developmental Psychology 30, 6 (1994)
190
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
umiejętności społeczne, miały większe szanse na zdobycie całego ciągu pozytywnych
doświadczeń w kontaktach z innymi dziećmi. Nawet jeśli wahały się, czy - powiedzmy - odezwać
się do nowego towarzysza zabawy, to kiedy zostały przełamane pierwsze lody, mogły zabłysnąć
swymi umiejętnościami społecznymi. Regularne powtarzanie się przez wiele lat takich sukcesów
towarzyskich sprawia, Ŝe dzieci nieśmiałe stają się w naturalny sposób bardziej pewne siebie.
Te osiągnięcia w pozbywaniu się nieśmiałości są krzepiące, świadczą bowiem, Ŝe moŜna w
pewnym stopniu zmienić nawet wrodzone cechy i schematy emocjonalne. Dziecko, które od
urodzenia wpada z byle powodu w popłoch, moŜe nauczyć się zachowywać spokój w obliczu
tego, co nie jest mu znane, a nawet odnosić się do tego z zainteresowaniem i bezpośredniością.
Lękliwość, czy jakakolwiek inna cecha temperamentu, moŜe być czymś danym z góry, częścią
biologicznych uwarunkowań Ŝycia emocjonalnego, ale cechy dziedziczne nie skazują nas
koniecznie i nieodwołalnie na ograniczenie się do jakiegoś konkretnego, ściśle określonego
repertuaru emocji. Nawet w ramach genetycznie zdeterminowanych ograniczeń istnieje pewien
zakres swobody i moŜliwości. Jak twierdzą na podstawie obserwacji genetycy behawioralni, same
geny nie określają całkowicie zachowania; na sposób, w jaki rozwiną się i wyraŜą nasze
predyspozycje, w tym cechy temperamentu, wpływa środowisko, a w szczególności to, czego
doświadczamy i uczymy się, rosnąc i dojrzewając. Nasze zdolności siły emocjonalne nie są
ukształtowane z góry i dane nam w gotowej i postaci raz na zawsze; przy właściwym uczeniu się
moŜemy je rozwinąć i lepiej wykształcić. MoŜliwości takie stwarza specyficzny proces rozwoju
mózgu.
Dzieciństwo - okres szans
Mózg ludzki nie jest bynajmniej w pełni uformowany w momencie narodzin dziecka. Kształtuje
się nadal przez znaczną część Ŝycia, a jego najbardziej intensywny rozwój przypada na okres
dzieciństwa. Dzieci rodzą się z o wiele większą liczbą neuronów niŜ zawierać będzie ich w pełni
juŜ uformowany mózg; w wyniku procesu zwanego „oczyszczaniem” mózg traci mniej uŜywane
połączenia neuronalne, natomiast umacnia powiązania między stykami (synapsami) neuronów,
które są najczęściej wykorzystywane. Pozbywanie się przez mózg zbędnych synaps poprawia
stosunek sygnałów do szumów (zakłóceń), poniewaŜ usuwa ich źródło. Proces ten jest stały i
przebiega szybko; połączenia między neuronami mogą nawet utworzyć się w ciągu paru dni, a
nawet godzin. A zatem doświadczenia, szczególnie doświadczenia dzieciństwa, „rzeźbią” mózg.
Klasycznym przykładem wpływu doświadczeń na rozwój mózgu stał się eksperyment
przeprowadzony przez laureatów nagrody Nobla w dziedzinie medycyny, neurologów Thorstena
Wiesela i Davida Hubela.10 Wykazali oni, Ŝe u kotów i małp okresem decydującym o rozwoju
synaps przenoszących odbierane przez oko bodźce do kory wzrokowej, gdzie są one
interpretowane, jest pierwszych kilka miesięcy Ŝycia. Jeśli przez ten okres jedno oko było
zamknięte, to drastycznie zmniejszała się liczba synaps w nerwach wzrokowych biegnących od
tego oka do okolicy wzrokowej kory mózgowej, natomiast zwiększała się liczba synaps w nerwie
wzrokowym biegnącym od drugiego, otwartego, oka. Jeśli po zakończeniu się tego decydującego
okresu (nazywanego okresem krytycznym) otwarto ponownie drugie oko, to zwierzę nic nim nie
widziało. Aczkolwiek samo oko było zdrowe, to istniało między nim a korą wzrokową zbyt mało
połączeń, aby mogła interpretować przekazywane przez nie bodźce.
U ludzi takim decydującym o widzeniu okresem jest pierwszych sześć lat Ŝycia. W tym czasie
normalne widzenie stymuluje powstawanie niezwykle złoŜonego połączenia nerwowego (drogi
wzrokowej), która zaczyna się w oku, a kończy w korze wzrokowej. Jeśli oko dziecka jest szczelnie
zakryte przez choćby kilka tygodni, to moŜe to zauwaŜalnie ograniczyć jego zdolność widzenia
10 David H. Hubel, Thorsten Wiesel, S. Levay, „Plasticity of Ocular Columns in Monkey Striate Cortex”, Philosophical Transactions of the iiedy Royal Society of London 278
(1977).
191
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
tym okiem. Jeśli natomiast dziecko miało w tym okresie jedno oko zamknięte przez kilka miesięcy,
to po ponownym otwarciu będzie ono miało upośledzoną zdolność dostrzegania nim szczegółów.
W przekonujący sposób ukazały wpływ doświadczeń Ŝyciowych na rozwój mózgu badania nad
„bogatymi” i „biednymi” szczurami.11 Szczury „bogate” Ŝyły w nieduŜych grupkach w klatkach,
w których pełno było urządzeń dostarczających im rozrywki, takich jak drabinki i bębenki ze
szczeblami, które szczury wprawiały w obrót, naciskając szczebelki łapkami. „Biedne” szczury
trzymano w takich samych, ale zupełnie pustych i pozbawionych urządzeń zapewniających
rozrywkę klatkach. Po kilku miesiącach w korze mózgowej „bogatych” szczurów wykształciły się
duŜo bardziej skomplikowane niŜ u szczurów „biednych” sieci połączeń synaptycznych między
neuronami. RóŜnica była tak duŜa, Ŝe mózgi „bogatych” szczurów stały się cięŜsze niŜ ich ubogich
pobratymców. Nie dziwi teŜ chyba fakt, Ŝe dawały sobie one znacznie lepiej radę w labiryncie niŜ
szczury ubogie. Podobne eksperymenty na małpach wykazały takie same róŜnice między
osobnikami o „bogatym” i „ubogim” doświadczeniu. Z pewnością to samo zjawisko występuje
równieŜ wśród ludzi.
Psychoterapia - to jest systematyczne ponowne uczenie się emocjonalne - jest dobrym przykładem
na to, jak doświadczenia mogą zmieniać matryce emocjonalne i kształtować mózg. Najbardziej
przekonująco siłę jej oddziaływania ukazały badania osób leczonych na zaburzenia obsesyjnokompulsywne (nerwicę natręctw).12 Jednym z najczęściej spotykanych przymusów odczuwanych
przez takie osoby jest konieczność ciągłego mycia rąk. Przymus ten jest tak silny, Ŝe chorzy myją
ręce nawet po kilkaset razy dziennie, co prowadzi do pękania skóry. Emisyjna tomografia
pozytronowa (PET) pozwoliła stwierdzić, Ŝe u chorych na nerwicę natręctw czynność przednich
części płatów czołowych utrzymuje się na poziomie wyŜszym od normalnego.13
Połowę pacjentów poddano standardowemu leczeniu farmakologicznemu za pomocą fluoksetyny
(lepiej znanej pod nazwą handlową Prozac), połowę zaś terapii behawioralnej. Podczas terapii
pacjenci byli systematycznie stawiani w sytuacjach wywołujących u nich obsesję lub przymus, ale
nie dawano im moŜliwości wykonania czynności przymusowej, na przykład pacjentów
odczuwających natrętną potrzebę mycia rąk stawiano przy umywalce, ale nie pozwalano im z niej
skorzystać. Jednocześnie uczono ich, jak mają przeciwstawiać się napełniającym ich lękiem
myślom, które zmuszały ich do wykonywania takich czynności, na przykład myśli, Ŝe jeśli nie
umyją rąk, to zachorują na powaŜną chorobę i umrą. Natręctwa stopniowo zanikały i po paru
miesiącach takich sesji psychoterapeutycznych pacjenci uwalniali się od nich całkowicie, tak jak
po kuracji farmakologicznej.
Ten rodzaj terapii stosuje się z powodzeniem od lat, ale dopiero analiza obrazów uzyskanych za
pośrednictwem emisyjnej tomografii pozytronowej pozwoliła stwierdzić, na czym w istocie rzeczy
polega jej działanie. OtóŜ okazało się, co było zdumiewającym odkryciem, Ŝe u pacjentów po
terapii behawioralnej obniŜała się znacząco, podobnie jak u pacjentów leczonych z powodzeniem
fluoksetyną, aktywność istotnej części mózgu emocjonalnego - jądra ogoniastego. A zatem
doświadczenia zmieniały sposób funkcjonowania mózgu - i usuwały objawy zaburzeń - tak samo
skutecznie jak leki!
Okresy decydujące
Spośród wszystkich gatunków najwięcej czasu do pełnego rozwoju i ukształtowania się mózgu
potrzebuje człowiek. Aczkolwiek róŜne pola mózgu rozwijają się w dzieciństwie w róŜnym
tempie, to początek dojrzewania oznacza okres najbardziej intensywnego „oczyszczania” i
11 Badania Marian Diamond i innych opisane są w: Richard Thompson, The Brain, San Francisco: W.H. Freeman, 1985.
12 L.R. Baxter i in., „Caudate Glucose Metabolism Rate Changes With Both Drug and Behavior Therapy for Obsessive-Compulsive Disorder” Archives of General
Psychiatry 49 (1992).
13 L.R. Baxter, „Local Cerebral Glucose Metabolic Rates in Obsessive-Compulsive Disorder”, Archives of General Psychiatry 44 (1987).
192
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
umacniania się połączeń nerwowych. Niektóre pola mózgu mające decydujące znaczenie dla Ŝycia
emocjonalnego naleŜą do dojrzewających najwolniej. Podczas gdy pole sensoryczne kształtuje się
w pełni we wczesnym dzieciństwie, a układ limbiczny przed okresem dojrzewania, to płaty
czołowe - ośrodek samokontroli emocjonalnej, rozumienia i umiejętnych reakcji - rozwija się nadal
w latach dorastania, aŜ gdzieś do szesnastego - osiemnastego roku Ŝycia.14
W modelowaniu tych połączeń czynną rolę odgrywają powtarzające się stale w okresie
dzieciństwa i dorastania, stopniowo wchodzące nam w zwyczaj sposoby kierowania emocjami.
Sprawia to, Ŝe dzieciństwo jest okresem decydującym o kształtowaniu się utrzymujących się przez
całe Ŝycie skłonności emocjonalnych; nabyte w dzieciństwie zwyczaje zostają utrwalone w
podstawowych połączeniach synaptycznych sieci nerwowej i dlatego jest je później trudno
zmienić. Biorąc pod uwagę rolę przednich części płatów czołowych w kierowaniu emocjami,
moŜna przyjąć, Ŝe ten bardzo długi okres modelowania połączeń synaptycznych w tej części
mózgu oznacza, iŜ dziecięce doświadczenia, zbierane przez wiele lat, mogą wytworzyć trwałe
połączenia w obwodach regulacyjnych mózgu emocjonalnego. Jak się przekonaliśmy, do
decydujących doświadczeń naleŜą przeŜycia związane z reagowaniem rodziców na potrzeby
dziecka i z sytuacjami, w których uczy się ono, przy ich współudziale i pomocy, kontrolować swój
niepokój i przygnębienie oraz panować nad impulsami, a takŜe sytuacjami, w których ćwiczy się
w okazywaniu empatii. Na tej samej zasadzie trwały ślad moŜe wycisnąć na jego obwodach
emocjonalnych zaniedbywanie albo maltretowanie, nieumiejętność właściwego dostrajania się do
dziecka zajętych swoimi sprawami albo obojętnych rodziców oraz surowa dyscyplina i brutalne
traktowanie.15
Jedną z najwaŜniejszych lekcji emocjonalnych, które przyswajamy sobie w niemowlęctwie i
pogłębiamy w późniejszych latach dzieciństwa, jest sposób uspokajania się w chwilach
zdenerwowania czy niepokoju. W pierwszych miesiącach Ŝycia płaczące niemowlę uspokaja
matka, biorąc je na ręce i huśtając, dopóki się nie uciszy. Zdaniem niektórych teoretyków to
biologiczne dostrojenie się pomaga dziecku w uczeniu się, jak moŜe to zrobić samo.16 W
przełomowym okresie między dziesiątym a osiemnastym miesiącem Ŝycia kora przednich części
płatów czołowych tworzy szybko połączenia z mózgiem limbicznym, dzięki którym stanie się
głównym przełącznikiem włączającym albo wyłączającym nieprzyjemne uczucia. Według tej
hipotezy niemowlę, któremu podczas niezliczonych chwil rozdraŜnienia rodzice pomagają
nauczyć się, jak się uspokajać, będzie miało silniejsze połączenia w tym kontrolującym zły nastrój,
obwodem, dzięki czemu będzie później lepiej umiało opanować się w takich chwilach.
Z pewnością, sztukę opanowywania się i uspokajania doskonalimy całymi latami, przy uŜyciu
coraz to nowych środków, w miarę jak dojrzewający mózg daje dziecku coraz bardziej
wyrafinowane i subtelne narzędzia kontrolowania emocji. Pamiętajmy, Ŝe płaty czołowe,
odgrywające tak waŜną rolę w regulowaniu dopływu impulsów wysyłanych przez układ
limbiczny, kształtują się w pełni w okresie dorastania.17 Ośrodkiem innego waŜnego obwodu
nerwowego jest nerw błędny, którego jeden koniec reguluje pracę serca i innych narządów
wewnętrznych, a drugi przesyła sygnały od ciała migdałowatego do nadnerczy, skłaniając je do
wydzielania amin katecholowych, które wyzwalają reakcję walki lub ucieczki. Zespół badaczy z
Uniwersytetu Waszyngtońskiego, który oceniał wpływ wychowania na układ nerwowy dzieci,
odkrył, Ŝe emocjonalnie dojrzali rodzice oddziałują korzystnie na funkcjonowanie nerwu
błędnego.
14 Bryan Kolb, „Brain Development, Plasticity, and Behavior”, American Psychologist 44 (1989).
15 Richard Davidson, „Asymmetric Brain Function, Affective Style and Psychopathology: The Role of Early Experience and Plasticity”, Development and
Psychopathology, vol. 6 (1994), s. 741-58.
16 Schore, Affect Regulation.
17 M.E. Phelps i in., „PET: A Biochemical Image of the Brain at Work”, są w: w: N.A. Lassen i in., Brain Work and Mental Activit uantitative Studies with Radioactive
Tracers, Lopenhagen: Munksgaard, 1991.
193
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
John Gottman, psycholog, który kierował pracami zespołu, wyjaśnia to tak: „Rodzice łagodzą
napięcie nerwu błędnego [miarę łatwości jego pobudzenia] u swych dzieci, udzielając im lekcji ze
sfery emocji: rozmawiając z nimi o ich uczuciach i dając wskazówki, jak naleŜy je rozumieć, nie
krytykując ich i nie przybierając postawy sędziowskiej, rozwiązując problemy wynikające z
kłopotów emocjonalnych, radząc im, co naleŜy robić w róŜnych sytuacjach, na przykład czy
zaatakować, czy wycofać się w chwili smutku”. Jeśli rodzice robili to dobrze, to dzieci potrafiły
lepiej tamować aktywność nerwu błędnego pobudzającego ciało migdałowate do mobilizowania
organizmu do walki lub ucieczki za pomocą sterowanego przez nie napływu hormonów i w
konsekwencji zachowywały się lepiej, czyli „były lepiej wychowane”.
To oczywiste, Ŝe o rozwoju kaŜdej z umiejętności wchodzących w skład inteligencji emocjonalnej
decyduje wszystko, co dzieje się w okresie obejmującym kilka lat dzieciństwa. Okres ten jest
przedziałem czasowym, w którym moŜna pomóc dziecku wykształcić dobre nawyki emocjonalne.
Jeśli zmarnuje się tę szansę, to później bardzo trudno to naprawić. Owo modelowanie i
„oczyszczanie” oraz wzmacnianie połączeń nerwowych w dzieciństwie moŜe być przyczyną tego,
Ŝe przeŜyte w tym okresie przykre doświadczenia i urazy emocjonalne mają tak trwały i rozległy
wpływ, iŜ ich skutki utrzymują się jeszcze długo po osiągnięciu dojrzałości, nieraz przez całe
Ŝycie. MoŜe to równieŜ wyjaśniać, dlaczego trzeba niekiedy bardzo długo stosować psychoterapię,
aby zmienić niektóre z tych tak mocno utrwalonych schematów reagowania oraz dlaczego, nawet
po zakończeniu terapii, schematy te - jako utajone skłonności - utrzymują się pod warstwą
nowych postaw i wyuczonych na nowo reakcji.
Mózg zachowuje z pewnością plastyczność przez całe Ŝycie, aczkolwiek nie jest juŜ ona nigdy tak
wielka jak w dzieciństwie. Wszystkie formy uczenia się pociągają za sobą zmiany w mózgu
wyraŜające się wzmocnieniem połączeń synaptycznych. Zmiany w mózgach pacjentów leczonych
z zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych pokazują, Ŝe przy odpowiednim i długim wysiłku
zwyczaje emocjonalne, nawet na poziomie neuronalnym, moŜna zmieniać przez całe Ŝycie. To, co
dzieje się z mózgiem we wstrząsie pourazowym (albo, jeśli juŜ o tym mowa, podczas
psychoterapii), jest odpowiednikiem dobrych czy złych skutków, jakie wywierają wszystkie
intensywne przeŜycia emocjonalne.
Wiele najbardziej znaczących lekcji tego rodzaju udzielają dziecku rodzice, wyrabiając u dziecka
bardzo róŜne zwyczaje emocjonalne. Zwyczaje te zaleŜą od tego, czy rodzice rozumieją, uznają i
zaspokajają emocjonalne potrzeby dziecka, czy narzucając mu pewną dyscyplinę, kierują się
empatią, czy teŜ są tak zajęci swoimi sprawami, Ŝe ignorują zły nastrój dziecka albo w przypływie
złego humoru drą się na nie i biją je. W tym sensie psychoterapia jest w znacznej części
naprawianiem lub nadrabianiem tego, co zostało wypaczone albo zaprzepaszczone we
wcześniejszych okresach Ŝycia. Dlaczego jednak nie zrobić przede wszystkim tego, co moŜemy,
aby nie dopuścić do powstania potrzeby poddania się terapii, zapewniając dzieciom odpowiednią
dla kształtowania podstawowych umiejętności emocjonalnych opiekę i słuŜąc im stosownymi
radami i przykładami?
194
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
Część V
WYKSZTAŁCENIE EMOCJONALNE
195
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
Rozdział XV
Koszt analfabetyzmu emocjonalnego
WSZYSTKO ZACZĘŁO SIĘ od drobnej sprzeczki, ale przerodziło się w prawdziwą wojnę. Ian
Moor, uczeń ostatniej klasy brooklyńskiego Liceum im. Tomasza Jeffersona, oraz Tyrone Sinkler
uczeń przedostatniej klasy tego samego liceum, posprzeczali się z kolegą, piętnastoletnim
Khalilem Sumpterem. Potem zaczęli go zaczepiać i grozić pobiciem. W pewnym momencie
nastąpił wybuch. Khalil, bojąc się, Ŝe Ian i Tyrone spełnią swoje pogróŜki, przyniósł pewnego dnia
do szkoły pistolet kalibru 38 i o piętnaście stóp od zatrudnionego przez szkołę straŜnika zastrzelił
z bliskiej odległości obu chłopców.
Ten mroŜący krew w Ŝyłach incydent potraktować moŜna, mimo całej jego okropności, jako
jeszcze jeden sygnał świadczący o palącej potrzebie wprowadzenia do programów szkolnych
lekcji z panowania nad emocjami, załatwiania sporów w sposób pokojowy i po prostu
normalnego współŜycia. Pedagodzy, choć od dawna zaniepokojeni coraz gorszymi ocenami
uczniów z matematyki i czytania, zdają sobie sprawę, Ŝe pojawił się zupełnie nowy i bardziej
niepokojący rodzaj braku wiedzy i umiejętności - analfabetyzm emocjonalny.1 I chociaŜ podejmuje
się godne pochwały wysiłki w celu podniesienia poziomu wykształcenia uczniów, to w ogólnie
obowiązujących programach i rozkładach zajęć nie uwzględnia się w najmniejszym stopniu
potrzeby uzupełnienia tego nowego, tak kłopotliwego braku. Jak ujął to jeden z brooklyńskich
nauczycieli, to, na co kładzie się obecnie w szkole nacisk, zdaje się świadczyć, Ŝe „bardziej dbamy
o to, Ŝeby dzieci umiały dobrze czytać i pisać, niŜ Ŝeby doŜyły do przyszłego tygodnia”.
Oznaki tego niedoboru dostrzec moŜna w aktach przemocy takich jak zastrzelenie Iana i Tyrone’a,
które stają się coraz bardziej powszechne w szkołach amerykańskich. A nie są to bynajmniej
odosobnione przypadki; na coraz większe zaburzenia okresu dojrzewania i kłopoty dzieciństwa w
Stanach Zjednoczonych - które zawsze zapoczątkowują ogólnoświatowe tendencje - wskazują
takie oto dane statystyczne.2
W 1990 roku nastąpił w Stanach Zjednoczonych największy od dwudziestu lat procentowy wzrost
aresztowań młodocianych za najgroźniejsze przestępstwa; liczba nastolatków aresztowanych za
gwałt podwoiła się, za morderstwo - wzrosła czterokrotnie, głównie wskutek zwiększenia się
przypadków uŜycia broni palnej.3 W tym samym okresie potroiła się liczba samobójstw wśród
młodocianych, jak równieŜ liczba dzieci w wieku poniŜej czternastu lat, które padły ofiarami
zabójstw.4
Coraz więcej i coraz to młodszych dziewcząt zachodzi w ciąŜę. Dane z 1993 roku świadczą o tym,
Ŝe przez pięć kolejnych lat stale wzrastał procent rodzących dziewcząt w wieku od dziesięciu do
czternastu lat - niektórzy nazywają je „dziećmi mającymi dzieci” - jak równieŜ procent nastolatek
zachodzących w ciąŜę oraz nacisk będących w ich wieku chłopców na nawiązywanie kontaktów
1 Pisałem o takich programach w „The New York Times” z 3 marca 1992 roku.
2 Dane statystyczne dotyczące przestępczości nieletnich zaczerpnąłem z Uniform Crime Reports, Crime in the U.S., 1991, publikacji Departamentu Sprawiedliwości.
3 W 1990 roku wskaźnik zatrzymań młodocianych podejrzanych o popełnienie przestępstw z zastosowaniem przemocy skoczył do 430 na 100 000, co oznacza 27procentowy wzrost w porównaniu z rokiem 1980. Wskaźnik zatrzymań młodocianych sprawców brutalnych gwałtów wzrósł w okresie od roku 1965 do 1990 ponad
czterokrotnie, z 2,8 na 100 000 do 12,1; w 1990 roku trzy na cztery zabójstwa popełnione przez nieletnich dokonane zostały przy uŜyciu broni palnej, co oznacza 79procentowy wzrost podczas dekady. W porównaniu z rokiem 1980 liczba rozbojów, których sprawcami byli młodociani, skoczyła w 1990 roku o 64 procent. Zob. na
przykład: Ruby Takanashi, „The Opportunities of Adolescence”, American Psychologist (February 1993).
4 W roku 1950 wskaźnik samobójstw w grupie wiekowej od 15 do 24 lat wynosił 4,5 na 100 000 osób. W roku 1984 był juŜ trzykrotnie wyŜszy i wynosił 13,3. W latach
między rokiem 1968 i 1985 prawie potroił się wskaźnik samobójstw wśród dzieci w wieku od 10 do 14 lat. Dane dotyczące samobójstw, zabójstw i nastolatek
zachodzących w ciąŜę pochodzą z: Health, 1991, wydawnictwa Amerykańskiego Departamentu Zdrowia oraz publikacji Sieci Bezpieczeństwa Dzieci [Children’s Safety
Network], A Data Book of Child and Adolescent Injury, Washington, DC: National Center for Education in Maternal and Child Health, 1991.
196
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
seksualnych. W stosunku do sytuacji sprzed trzydziestu lat potroiła się liczba przypadków chorób
wenerycznych wśród młodzieŜy.5
Dane te są niepokojące, a jeśli ograniczymy je do Afroamerykanów, zwłaszcza mieszkających w
centrach duŜych miast, budzą wręcz przeraŜenie - wszystkie wskaźniki są duŜo wyŜsze, niekiedy
dwu-, niekiedy trzykrotnie, albo jeszcze więcej. Na przykład zaŜywanie heroiny i kokainy wśród
białej młodzieŜy wzrosło w dwu dekadach przed rokiem 1990 o 300 procent, ale wśród czarnej
młodzieŜy skoczyło aŜ o 13 razy niŜ wynosiło dwadzieścia lat wcześniej.6
Najczęściej spotykaną przyczyną opuszczania zajęć szkolnych są choroby psychiczne. Objawy
ostrej lub łagodnej depresji występują u niemal jednej trzeciej nastolatków; wśród dziewcząt
liczba przypadków depresji podwaja się w okresie pokwitania. Częstotliwość zaburzeń łaknienia
u kilkunastoletnich dziewcząt wzrosła zastraszająco.7
Na koniec, jeśli nic się w tej dziedzinie nie zmieni, to szanse dzisiejszych dzieci na znalezienie
męŜa czy Ŝony i szczęśliwe, trwałe i długie poŜycie małŜeńskie będą znikome. Jak przekonaliśmy
się z lektury rozdziału IX, podczas gdy w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych wskaźnik
rozwodów wynosił 50 procent, to na początku lat dziewięćdziesiątych wzrósł do tego stopnia, Ŝe
statystycznie biorąc, moŜna przewidywać, iŜ dwa na trzy nowo zawierane małŜeństwa skończą
się rozwodem.
Zapaść emocjonalna
Te alarmujące dane statystyczne są niczym kanarek w chodniku górniczym, którego śmierć
wówczas, gdy nie było jeszcze automatycznych urządzeń pomiarowych, ostrzegała, Ŝe
drastycznie zmniejszyła się ilość tlenu. Oprócz takich zmuszających do otrzeźwienia liczb,
opłakane połoŜenie, w jakim znalazły się obecnie dzieci, ukazują równieŜ mniej na pierwszy rzut
oka widoczne codzienne problemy, które nie przerodziły się jeszcze w zupełny kryzys.
Wymownych danych, będących bezpośrednim wskaźnikiem stale obniŜającego się poziomu
umiejętności emocjonalnych, dostarczają badania reprezentatywnej próbki dzieci w wieku od
siedmiu do szesnastu lat z całego obszaru Stanów Zjednoczonych, porównujące ich kondycję
emocjonalną z kondycją dzieci z połowy lat siedemdziesiątych i końca lat osiemdziesiątych.8
Opierają się one na ocenach rodziców i nauczycieli i wykazują stałe pogarszanie się ich stanu. Ani
jeden problem nie ustabilizował się na nie zmienionym poziomie; wszystkie wskaźniki pięły się
stopniowo i nieubłaganie w złym kierunku. Przeciętnie biorąc, dzieci wykazywały rosnącą
skłonność do:
5 W ciągu trzydziestu lat, od roku 1960, wskaźnik zachorowań na rzeŜączkę wzrósł z 10 do 14 w grupie dzieci w wieku od 10 do 14 lat i trzykrotnie w grupie
wiekowej od 15 do 19 lat. W 1990 roku 20 procent chorych na AIDS miało po dwadzieścia parę lat, a wielu z nich zaraziło się, mając lat kilkanaście. Nacisk na wczesne
rozpoczynanie Ŝycia seksualnego staje się coraz silniejszy. Przeprowadzona w 1990 roku ankieta wykazała, Ŝe ponad jedna trzecia młodych kobiet zdecydowała się na
pierwszy stosunek seksualny pod presją otoczenia, natomiast w pokoleniu poprzednim na przyczynę tę wskazało tylko 13 procent kobiet. Zob.: Ruby Takanashi, „The
Opportunities of Adolescence” oraz Children’s Safety Network, A Data Book of Child and Adolescent Injury.
6 Liczba osób zaŜywających heroinę i kokainę zwiększyła się z 18 na 100 000 w roku 1970 do 68 w roku 1990, co oznacza niemal trzykrotny wzrost. Jednak w tym
samym dwudziestoleciu wskaźnik ten wzrósł wśród czarnych z 53 na 100 000 w roku 1970 do poraŜających 766 w roku 1990, co oznacza 13-krotny wzrost. Dane na
temat zaŜywania narkotyków pochodzą z: Crime in the U.S., 1991, U.S. Department of Justice.
7 Według badań przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych, na Nowej Zelandii, w Kanadzie i Puerto Rico aŜ jedno na pięcioro dzieci ma jakieś trudności natury
psychologicznej. Najczęściej spotykanym problemem u dzieci do jedenastego roku Ŝycia jest niepokój, który u 10 procent z nich przybiera formę tak silnych fobii, Ŝe
uniemoŜliwiają im one normalne funkcjonowanie. U 5 procent stwierdza się niepokój ogólny i stałe martwienie się, natomiast 4 procent zdradza wyraźne obawy
przed odseparowaniem od rodziców. Liczba pijatyk wzrosła w przedziale wiekowym do 20 lat o 20 procent. Wiele z tych danych dotyczących zaburzeń
emocjonalnych u dzieci przytoczyłem w artykule opu kowanym na łamach „The New York Times” 10 stycznia 1989 roku.
8 Thomas Achenbach, Catherine Howell, „Are America’s Children’s Problems Getting Worse? A 13-Year Comparison”, Journal of the American Academy of Child and
Adolescent Psychiatry (November 1989).
197
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
•
Zamykania się u sobie albo teŜ nieprzystosowanie do Ŝycia społecznego: wolały przebywać same,
były małomówne, ponure albo nadąsane, brakowało im energii, czuły się nieszczęśliwe i
były nadmiernie uzaleŜnione od innych osób.
•
Niepokoju i depresji: czuły się samotne i niekochane, gnębiły je przeróŜne lęki i obawy,
odczuwały potrzebę perfekcyjności, były nerwowe, smutne albo przygnębione.
•
Problemów z uwagą i myśleniem: nie potrafiły skupić uwagi ani siedzieć spokojnie, śniły na
jawie, postępowały bezmyślnie, były zbyt nerwowe, aby się skoncentrować, wypadały
marnie w szkole, nie potrafiły pozbyć się pewnych myśli.
•
Chuligaństwa i agresywności: zadawały się z dziećmi, które weszły w konflikt z prawem,
kłamały i oszukiwały, kłóciły się, odnosiły się źle do innych, starały się znaleźć w centrum
uwagi, były uparte i nieposłuszne w domu i w szkole, miały napady złego humoru, za
duŜo mówiły, draŜniły się z innymi, były wybuchowe, niszczyły rzeczy będące własnością
innych.
Aczkolwiek kaŜdy z tych problemów z osobna nie jest wielkim powodem do zmartwienia, to
wzięte razem są niczym wskazówka barometru przesuwającą się na pogodę sztormową i
ostrzegają przed nowym rodzajem trucizny przenikającym coraz szybciej do tkanki społecznej i
zatruwającej doświadczenia dzieciństwa. Świadczą one zarazem o wielkim deficycie umiejętności
emocjonalnych. Ta zapaść emocjonalna zdaje się być ceną, którą płacą dzieci na całym świecie za
wzrastanie we współczesnych społeczeństwach. ChociaŜ Amerykanie często uskarŜają się, Ŝe
trapiące ich problemy są wyjątkowo duŜe w porównaniu z innymi kulturami, to badania
prowadzone na całym świecie pokazują, Ŝe w innych krajach sytuacja wygląda tak samo źle, a
nawet w niektórych jeszcze gorzej niŜ w Stanach Zjednoczonych W latach osiemdziesiątych
nauczyciele i rodzice w Holandii, Chinach i Niemczech ocenili, Ŝe dzieci w tych państwach
przysparzają im tyle samo problemów, co dzieci amerykańskie swoim nauczycielom i rodzicom w
1976 roku. A w niektórych krajach, takich jak Australia, Francja i Tajlandia, stwierdzono, Ŝe dzieci
są w jeszcze gorszym stanie niŜ obecnie dzieci w Ameryce. Jednak potęŜne siły nakręcające
opadającą w dół spiralę zaniku umiejętności emocjonalnych zdają się w Stanach Zjednoczonych
oddziaływać - w porównaniu z innymi rozwiniętymi krajami - z coraz większą szybkością.9
śadne dziecko, biedne czy bogate, nie moŜe uwolnić się od tego ryzyka; są to problemy
uniwersalne, występujące we wszystkich grupach etnicznych, rasowych i we wszystkich klasach i
kategoriach społecznych, bez względu na dzielące je róŜnice dochodu. I choć dzieci Ŝyjące w
ubóstwie osiągają najgorsze wyniki w pomiarach umiejętności emocjonalnych, to tempo
pogarszania się tych wskaźników na przestrzeni kilku dziesiątków lat nie było bynajmniej w ich
wypadku większe niŜ w grupie dzieci z rodzin naleŜących do klasy średniej i dzieci z rodzin
zamoŜnych: we wszystkich trzech grupach odnotowuje się ten sam, stały spadek zdolności
emocjonalnych. Nastąpił równocześnie trzykrotny wzrost liczby dzieci korzystających z pomocy
psychologów (co jest dobrym znakiem, świadczącym o tym, Ŝe pomoc taka staje się coraz bardziej
dostępna) oraz podwoiła się niemal liczba dzieci z tak powaŜnymi problemami emocjonalnymi, Ŝe
powinny otrzymać taką pomoc, ale jej nie uzyskały (co jest z kolei złym znakiem), liczba ta wzrosła
z około 9 procent w 1976 roku do 18 procent w roku 1989.
Urie Bronnfenbrenner, wybitny specjalista z zakresu psychologii rozwojowej z Uniwersytetu
Cornella, który przeprowadził porównanie samopoczucia dzieci w róŜnych krajach, mówi:
„Wobec braku dobrych systemów pomocy i wsparcia, zewnętrzne stresy stały się tak wielkie, Ŝe
rozpadają się nawet silne rodziny. Pośpiech, niestabilność i dezorganizacja codziennego Ŝycia
rodzinnego stają się coraz powszechniejszym zjawiskiem we wszystkich kręgach naszego
9 Porównanie to przeprowadził Urie Bronfenbrenner, w: Michael Lamb, Kathleen Sternberg, Child Care in Context: Cross-Cultural Perspectives, Englewood, NJ:
Lawrence Erlbaum, 1992.
198
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
społeczeństwa, nie wyłączając warstw dobrze wykształconych i bardzo zamoŜnych. Stwarza to
powaŜne zagroŜenie dla następnego pokolenia, szczególnie dla męŜczyzn, którzy w okresie
dorastania są wyjątkowo nieodporni na działanie takich niszczycielskich sił jak rozwód, ubóstwo i
bezrobocie, siejące spustoszenie w ich psychice. PołoŜenie amerykańskich dzieci i rodzin nigdy
jeszcze nie było tak rozpaczliwe [...] Pozbawiamy miliony dzieci zdolności i oparcia moralnego”.10
Jest to zjawisko występujące nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale takŜe na całym świecie,
towarzyszące globalnemu pędowi do obniŜania kosztów pracy poprzez stwarzanie warunków
ekonomicznych, które wywierają wielką presję na rodzinę. śyjemy w czasach finansowego
oblęŜenia rodzin, zmuszającego oboje rodziców do wielogodzinnej pracy, co odbywa się kosztem
ich dzieci, pozostawionych samym sobie i spędzających czas wedle własnych, nie zawsze
mądrych pomysłów albo przesiadujących całe dnie przed telewizorem. Są to jednocześnie czasy,
kiedy coraz więcej dzieci dorasta w biedzie, kiedy samotna matka z dzieckiem staje się coraz
bardziej normalnym elementem Ŝycia społecznego, kiedy coraz więcej rodziców zostawia dzieci w
tak marnie prowadzonych Ŝłobkach i przedszkolach, Ŝe zamiast dumnej nazwy ośrodków opieki
dziennej powinny raczej nosić nazwę ośrodków zaniedbania. Wszystko to oznacza, Ŝe nawet pełni
jak najlepszych chęci rodzice mają coraz mniej okazji do oŜywczych kontaktów z dzieckiem,
wykształcających u niego umiejętności emocjonalne.
Jeśli rodziny nie funkcjonują juŜ tak skutecznie, aby zapewnić dzieciom stabilne podstawy Ŝycia,
to co naleŜy robić? Dokładniejsze przyjrzenie się mechanizmom powstawania konkretnych
problemów pokazuje, w jaki sposób pewne braki umiejętności emocjonalnych i społecznych
wpływają na ich pojawianie się oraz jak właściwie przemyślane środki naprawcze i zaradcze
mogą utrzymać dzieci na właściwej drodze.
Tłumienie agresji
W mojej szkole podstawowej największym łobuzem był Jimmy. Kiedy chodziłem do pierwszej
klasy, on był w czwartej. MoŜna się było po nim spodziewać wszystkiego - kradł kolegom
pieniądze, które rodzice dali im na obiad, zabierał rowery, Ŝeby sobie pojeździć, w trakcie
rozmowy potrafił ni z tego ni z owego walnąć pięścią. Jimmy był klasycznym okazem osiłka
wszczynającego bójki z byle powodu albo i bez powodu. Wszyscy baliśmy się go i trzymaliśmy się
w odpowiedniej odległości od niego. KaŜdy czuł przed nim strach i kaŜdy go nienawidził; nikt nie
chciał się z nim bawić. Kiedy pojawiał się na boisku, wszędzie gdzie się skierował, robiło się z
miejsca pusto, zupełnie jak gdyby kroczył przed nim niewidzialny ochroniarz i usuwał wszystkie
dzieci z drogi.
Dzieci takie jak Jimmy cierpią na swoiste zaburzenia. Jest to zupełnie oczywiste. Być moŜe mniej
oczywiste jest to, Ŝe taka niezwykła agresywność u dziecka jest oznaką przyszłych zaburzeń
emocjonalnych i innego rodzaju kłopotów. Przed ukończeniem szesnastu lat Jimmy wylądował w
więzieniu za napad.
Obraz doŜywotniego dziedzictwa dziecięcej agresywności u dzieci takich jak Jimmy wyłania się z
wielu badań.11 Jak się przekonaliśmy, nieodłącznym elementem Ŝycia rodzinnego takich
agresywnych dzieci są rodzice, którzy na przemian zaniedbują dziecko i surowo karzą za byle co,
kiedy są akurat w złym humorze. Łatwo chyba zrozumieć, Ŝe taki system wychowania sprawia, iŜ
dziecko staje się wojownicze albo zaczyna cierpieć na lekką paranoję.
Nie wszystkie reagujące złością i agresją dzieci są siejącymi postrach łobuzami; niektóre z nich są
zamkniętymi w sobie odludkami reagującymi niezwykle gwałtownie na drwiny i zaczepki albo na
to, co poczytują za kpinę, szyderstwo lub wyrządzoną im niesprawiedliwość. Łączy ich jednak z
10 Z referatu Uriego Bronfenbrennera wygłoszonego na sympozjum na Uniwersytecie Cornella 24 września 1993 roku.
11 Zob. na przykład: Alexander Thomas i in., „Longitudinal Study of Negative Emotional States and Adjustments from Early Childhood Through Adolescence”, Child
Development, t. 59 (September 1988).
199
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
chuliganami jedno - swoista wada percepcji: i pierwsi, i drudzy doszukują się obrazy tam, gdzie
jej nie było, wyobraŜając sobie, Ŝe rówieśnicy odnoszą się do nich bardziej wrogo, niŜ dzieje się to
w rzeczywistości. Skutkiem tego postrzegają oni zachowania neutralne jako zagroŜenia przypadkowe zderzenie czy uderzenie traktowane jest jako atak - i broniąc się przed nimi, rzucają
się do bójki. Sprawia oczywiście, Ŝe inne dzieci unikają ich, pogłębiając jeszcze męczącą izolację.
Takie skore do złości, wyizolowane dzieci są bardzo czułe na wyrządzane im krzywdy i
niesprawiedliwe traktowani Postrzegają siebie na ogół jako ofiary i mogą przedstawić długą listę
sytuacji, kiedy to na przykład nauczyciel obwiniał je za coś, czego nie zrobiły. Inną
charakterystyczną cechą takich dzieci jest to, Ŝe kiedy ogarnie je gniew, przychodzi im na myśl
tylko jeden sposób reakcji - atak.
Wpływ tych uprzedzeń postrzeŜeniowych na interpretację zdarzeń widać doskonale w
eksperymencie, w którym dobierano takich łobuzów w pary z bardziej pokojowo nastawionymi
dziećmi i pokazywano im scenki zarejestrowane kamerą wideo. W jednej ze scen pewien chłopiec
upuszcza ksiąŜki, kiedy wpada na niego inny, a stojące obok dzieci wybuchają śmiechem;
chłopiec, któremu wypadły ksiąŜki, wpada w złość i próbuje uderzyć jedno ze śmiejących się
dzieci. Kiedy chłopcy, którzy oglądali tę scenę, rozmawiali potem o niej, to łobuz zawsze uwaŜał,
Ŝe chłopiec, który rzucał się na śmiejącego się obserwatora, był usprawiedliwiony. Jeszcze bardziej
wymowne jest to, Ŝe kiedy widzowie mieli ocenić stopień agresywności bohaterów scenki, to
łobuzy nieodmiennie twierdzili, Ŝe chłopiec, który wpadł na drugiego, był bardziej wojowniczo
usposobiony, natomiast złość tego, który upuścił ksiąŜki, była usprawiedliwiona jako reakcja na
zaczepkę.12
To pochopne osądzanie potwierdza głębokie skrzywienie postrzeŜeniowe u osób, które są
niezwykle agresywne: działają one na podstawie załoŜenia o wrogości lub zagroŜeniu,
poświęcając zbyt mało uwagi temu, co się rzeczywiście dzieje. Kiedy tylko załoŜą, Ŝe ktoś im
zagraŜa, natychmiast rzucają się do ataku. Jeśli na przykład agresywny chłopiec gra w warcaby z
innym, który przesunie pionek poza kolejnością, to zinterpretuje on ten ruch jako „oszukiwanie”,
nie próbując nawet sprawdzić, czy partner nie zrobił tego przez pomyłkę. Zakłada od razu nie
niewinność, lecz złą wolę drugiej strony, a jego automatyczną reakcją jest wrogość. Z
odruchowym postrzeŜeniem tego zachowania jako aktu wrogości połączona jest równie
automatyczna agresja; zamiast, powiedzmy, wskazać partnerowi, Ŝe popełnił błąd, z miejsca
zaczyna go oskarŜać o próby szachrowania, krzyczy, a nawet rzuca się do bicia. A im częściej
robią to takie dzieci, tym bardziej automatyczną ich reakcją staje się agresja i tym bardzie kurczy
się i słabnie zasób reakcji alternatywnych - grzecznego zwracania uwagi, Ŝartowania i tak dalej.
Dzieci takie są emocjonalnie uwraŜliwione na zranienie w tym sensie, Ŝe mają niski próg
odporności na niepokój i rozdraŜnienie, w wyniku czego irytuje je więcej rzeczy i zdarza im się to
częściej niŜ innym, a kiedy juŜ wpadną w rozdraŜnienie, ich myśli zaczynają się mącić, tak Ŝe
zachowania Ŝyczliwe postrzegają jako wrogie i zachowują się zgodnie z wyuczonym zwyczajem,
rzucając się do ataku.13
Ta tendencja do doszukiwania się w zachowaniach innych osób wrogości jest juŜ dobrze
ugruntowana w pierwszych klasach szkoły. ChociaŜ w przedszkolu i pierwszej klasie szkoły
podstawowej większość dzieci, szczególnie chłopców, jest swarliwa i skłonna do bójek, to przed
końcem pierwszego roku nauki zaczyna powoli tracić pierwotną zadziorność, natomiast dzieci
bardziej agresywne nie potrafią się nauczyć ani odrobiny samokontroli. Kiedy inne dzieci coraz
częściej starają się rozwiązywać sprzeczki i nieporozumienia na boisku za pomocą negocjacji i
12 John Lochman, „Social-Cognitive Processes of Severely Violent, Moderately Aggressive, and Nonaggressive Boys”, Journal of Clinical and Consulting Psychology,
1994.
13 Kenneth A. Dodge, „Emotion and Social Information Processing”, w: J. Garber, K. Dodge, The Development of Emotion Regulation and Disregulation, New York:
Cambridge University Press, 1991.
200
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
kompromisów, to łobuzy coraz bardziej polegają na argumentach siłowych i pogróŜkach. Płacą za
to wysoką cenę społeczną, poniewaŜ po pierwszych dwóch-trzech godzinach kontaktu z łobuzem
na placu zabaw czy boisku inne dzieci zaczynają go unikać i mówią, Ŝe go nie lubią.14
Badania dzieci rozpoczęte w chwili kiedy chodziły do przedszkola i kontynuowane do osiągnięcia
przez nie kilkunastu lat, wykazały, Ŝe blisko połowa pierwszoklasistów - którzy łatwo wybuchają
złością, nie potrafią współŜyć z rówieśnikami, nie słuchają rodziców i nie wykonują poleceń
nauczycieli - wejdzie w wieku kilkunastu lat w konflikt z prawem.15 Oczywiście nie wszystkie z
takich agresywnych dzieci znajdują się na drodze prowadzącej do przestępstwa, ale spośród
wszystkich dzieci one właśnie naraŜone są najbardziej na znalezienie się w grupie brutalnych
kryminalistów.
To dryfowanie ku przestępstwu ujawnia się zadziwiająco wcześnie. W jednym z przedszkoli
montrealskich oceniono stopień wrogości przejawianej przez pięcioletnie dzieci w stosunku do
rówieśników oraz ich skłonność do zwad i kłótni. Pięć do ośmiu lat później te, które uzyskały
najwyŜsze (a więc najgorsze) oceny w tych badaniach, miały na swym koncie o wiele więcej
wykroczeń i przestępstw niŜ cała reszta. Trzykrotnie częściej przyznawały się do pobicia kogoś,
kto nic im nie zrobił, do kradzieŜy w sklepach, do uŜywania broni podczas bójek, do włamywania
się do samochodów i kradzieŜy ich wyposaŜenia oraz do upijania się - i to przed ukończeniem
czternastu lat.16
Na drogę prowadzącą do aktów przemocy i przestępstw wkraczają z reguły dzieci, które są
agresywne i nad którymi trudno zapanować w pierwszej i drugiej klasie.17 Na ogół teŜ ich słaba
kontrola nad impulsami przyczynia się do tego, Ŝe są kiepskimi uczniami, postrzeganymi przez
innych i przez samych siebie jako „tępi”. Ocenę tę potwierdza fakt, Ŝe odsyłane są do klas albo
szkół specjalnych (i chociaŜ mogą być bardzo nadpobudliwe albo cierpieć na zaburzenia procesu
uczenia się, to w Ŝadnej mierze nie dotyczy to kaŜdego z nich). Nauczyciele „spisują na straty”
dzieci, które w momencie pójścia do szkoły przyswoiły juŜ sobie w domu „siłowy” model
rozwiązywania wszelkich problemów, poniewaŜ utrzymanie ich w dyscyplinie pochłania zbyt
wiele czasu. Naturalne dla tych dzieci lekcewaŜenie zasad regulaminu szkolnego oznacza, Ŝe tracą
czas, który mogłyby poświęcić na uczenie się; zazwyczaj zanim dojdą do trzeciej klasy, staje się
oczywiste, Ŝe spełni się to, co było im pisane, czyli Ŝe nie skończą szkoły albo ukończą ją z
wielkimi kłopotami. ChociaŜ chłopcy znajdujący się na drodze prowadzącej do przestępstwa mają
z reguły niŜszy iloraz inteligencji niŜ ich rówieśnicy, to bardziej istotną, bezpośrednią przyczyną
wejścia na tę drogę jest ich impulsywność: impulsywność wykazywana przez dziesięciolatków
pozwala z prawie trzykrotnie większą pewnością niŜ iloraz inteligencji przewidzieć, Ŝe wejdą w
przyszłości w konflikt z prawem.18
14 D. Coe, J.B. Kupersmidt, „A Behavioral Analysis of Emerging Social Status in Boys’ Groups”, Child Development 54 (1983).
15 Zob. na przykład: Dan Offord i in., „Outcome, Prognosis, and Risk in a Longitudinal Follow-up Study”, Journal of the American Academy of Child and Adollescent
Psychiatry 31 (1992).
16 Richard Tremblay i in., „Predicting Early Onset of Male Antisocial Behavior from Preschool Behavior”, Archives of General Psychiatry (September 1994).
17 W wytwarzaniu skłonności do agresji odgrywa, oczywiście, kluczową rolę to, co dzieje się w rodzinie dziecka, zanim pójdzie ono do szkoły. Pewne badania
wykazały na przykład, Ŝe prawdopodobieństwo, iŜ dzieci, które zostały porzucone przez matki przed ukończeniem pierwszego roku Ŝycia oraz te, których poród
przebiegał z komplikacjami, popełnią przed osiągnięciem 18 lat przestępstwo z uŜyciem przemocy, było czterokrotnie większe niŜ w odniesieniu do innych dzieci.
Adriane Raines i in., „Birth Complications Combined with Early Maternal Rejection at Age One Predispose Violent Crime at Age 18 Years”, Archives of General
Psychiatry (December 1994).
18 Aczkolwiek okazało się, Ŝe niski iloraz inteligencji werbalnej pozwala przewidzieć, Ŝe dziecko wkroczy na drogę przestępczą (w jednym z badań stwierdzono tu
ośmioprocentową róŜnicę między dziećmi popełniającymi przestępstwa i nie popełniającymi ich), to istnieją dowody, Ŝe bardziej bezpośrednią i silniejszą przyczyną
zarówno tego niskiego ilorazu, jak i skłonności do wchodzenia w konflikt z prawem jest impulsywność. Jeśli chodzi o niskie wyniki w testach inteligencji, to
impulsywne dzieci nie przywiązują naleŜytej uwagi do uczenia się zdolności językowych i umiejętności przekonywania, które są podstawą mierzenia inteligencji
werbalnej. W prowadzonych w Pittsburghu Badaniach MłodzieŜy, dobrze zaprogramowanym, długookresowym projekcie, w ramach którego mierzono zarówno
iloraz inteligencji, jak i impulsywność u dzieci w wieku od dziesięciu do dwunastu lat, okazało się, Ŝe impulsywność była prawie trzykrotnie silniejszym
201
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
W czwartej albo piątej klasie dzieci te - postrzegane juŜ jako łobuzy albo po prostu „trudne dzieci”
- odrzucane są przez rówieśników i jest im trudno zawierać przyjaźnie, zazwyczaj w ogóle nic z
tego nie wychodzi. W tym teŜ czasie juŜ opóźnione w nauce. PoniewaŜ nie mają przyjaciół i czują
osamotnione, grawitują ku innym odtrąconym przez środowisko dzieciom. Między klasą czwartą
a dziewiątą wiąŜą się ściśle ze swą grupą wyrzuconych poza nawias społeczeństwa i zaczynają
wieść Ŝycie w pogardzie dla prawa: pięciokrotnie częściej wagarują, piją i zaŜywają narkotyki, a
szczytowe nasilenie tych zjawisk występuje w klasach siódmej i ósmej. Mniej więcej w połowie
edukacji szkolnej dołącza do nich inny typ dzieci, tak zwanych „łobuzów o opóźnionym starcie”,
których pociąga ich buntowniczy styl. Dzieci „o opóźnionym starcie” są często zupełnie
pozbawionymi kontroli rodziców nastolatkami, które zaczęły się włóczyć po ulicach juŜ w szkole
podstawowej. W szkole średniej członkowie takiej grupy „z marginesu” na ogół przerywają
naukę, staczając się coraz bardziej i popełniając coraz więcej drobnych przestępstw, takich jak
kradzieŜe sklepowe, włamania i rozprowadzanie narkotyków.
(Istnieje zasadnicza róŜnica między chłopcami a dziewczętami wkraczającymi na tę drogę.
Badania wykazały, Ŝe 40 procent dziewcząt, które w czwartej klasie były złymi uczennicami,
miały kłopoty z nauką i nauczycielami, łamały regulamin, ale były lubiane przez rówieśników,
rodziło dziecko przed ukończeniem szkoły średniej.19 Wskaźnik liczby cięŜarnych w tej grupie był
trzykrotnie wyŜszy niŜ w grupie pozostałych dziewcząt z ich szkół. A zatem aspołeczne nastolatki
nie wchodzą w konflikt z prawem, ale zachodzą w ciąŜę.)
Do aktów przemocy i przestępstw nie prowadzi oczywiście jedna tylko droga. Jest wiele innych
czynników stwarzających niebezpieczeństwo wejścia dziecka w konflikt z prawem. I tak ryzyko to
jest znaczne, jeśli mieszka ono w dzielnicy o wysokiej przestępczości, gdzie naraŜone jest stale na
pokusę popełniania czynów niezgodnych z prawem, jeśli pochodzi z rodziny Ŝyjącej w wielkim
stresie albo w biedzie. Jednak Ŝaden z tych czynników nie sprawia, Ŝe czeka go nieuchronnie los
przestępcy. Przy nie zmienionych pozostałych warunkach siły dochodzące do głosu w psychice
agresywnego dziecka znacznie zwiększają prawdopodobieństwo, Ŝe skończy ono jako brutalny
przestępca. Jak ujął to Gerald Patterson, psycholog, który dokładnie śledził losy setek chłopców aŜ
do osiągnięcia przez nich dojrzałości, „aspołeczne zachowania pięciolatka mogą być prototypami
zachowań aspołecznych człowieka dorosłego”.20
Szkoła dla łobuzów
To specyficzne nastawienie czy teŜ skrzywienie percepcyjne, które kładzie się takim cieniem na
Ŝycie agresywnych dzieci, prawie zawsze wpędza je w końcu w powaŜne kłopoty. Badania
młodocianych przestępców skazanych za brutalne czyny i agresywnych uczniów szkół średnich
wykazały, Ŝe jedni i drudzy mają takie samo nastawienie: kiedy napotykają trudności w kontakcie
z kimś, to natychmiast zaczynają postrzegać tę osobę jako antagonistę, wyciągając pochopnie
wniosek, Ŝe jest do nich wrogo nastawiona i nie szukając Ŝadnych dodatkowych informacji, które
potwierdzałaby ten wniosek, ani nie próbując myśleć o pokojowym załatwieniu sporu i
omówieniu róŜnic. Jednocześnie nawet nie przemknie im przez głowę myśl o negatywnych
następstwach siłowego rozwiązania, którym na ogół jest bójka. Swoje agresywne nastawienie
usprawiedliwiają takimi przekonaniami jak: „Jeśli uderzysz kogoś, bo kipisz ze złości, to wszystko
jest w porządku”, „Jeśli uchylisz się od walki, to wszyscy pomyślą, Ŝe jesteś tchórzem” oraz
„Ludzie, którzy porządnie oberwą, wcale nie cierpią tak bardzo”.21
prognostykiem niŜ iloraz inteligencji w przewidywaniu skłonności do przestępstw. Zob. omówienie w: Jack Block, „On the Relation Between IQ, Impulsivity, and
Delinquency”, Journal of Abnormal Psychology 104 (1995).
19 Marion Underwood, Melinda Albert, „Fourth-Grade Peer Status as a Predictor of Adolescent Pregnancy”, referat przedstawiony na spotkaniu Towarzystwa Badań
nad Rozwojem Dziecka [Society for Research on Child Development] w Kansas City, w stanie Missouri, w kwietniu 1989 roku.
20 Gerald R. Patterson, „Orderly Change in A Stable World: The Antisocial Trait as Chimera”, Journal of Clinical and Consulting Psychology 62 (1993).
21 Ronald Slaby, Nancy Guerra, „Cognitive Mediators of Aggression in Adolescent Offenders”, Developmental Psychology 24 (1988).
202
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
W porę udzielona pomoc moŜe doprowadzić do zmiany tej postawy i zawrócić dziecko z drogi
prowadzącej do przestępstwa. Kilka eksperymentalnych programów pomocy dla agresywnych
dzieci, uczących ich opanowania aspołecznych postaw, zanim przysporzą im powaŜnych
kłopotów, zakończyło się dość duŜym sukcesem. Jednym z takich programów, przygotowanych
przez Uniwersytet Duke’a, objęto łatwo wpadających w złość i wywołujących awantury uczniów
szkół podstawowych. Program składał się z trwających od sześciu do dwunastu tygodni,
odbywających się dwa razy tygodniowo, czterdziestominutowych sesji. Chłopców uczono na
przykład dostrzegać, Ŝe zachowania interpretowane przez nich jako wrogie i wymierzone przeciw
ni są w rzeczywistości obojętne, a nawet niekiedy przyjazne. Uczyli się teŜ przyjmować punkt
widzenia innych dzieci, aby móc pojąć, jak byli przez nie postrzegani i co inne dzieci mogły
myśleć i czuć w sytuacjach, które ich napełniły taką złością. AranŜując z ich udziałem sceny, które
mogły prowadzić do utraty kontroli nad sobą (takie jak draŜnienie przez inne dzieci), uczono ich
teŜ bezpośrednio panowania nad złością. Jedną z wpajanych, kluczowych dla zdobycia takiej
kontroli umiejętności było śledzenie swoich uczuć - uświadamianie sobie reakcji fizjologicznych,
takich jak uderzenie krwi do głowy czy napięcie mięśni w chwilach, gdy ogarniała ich złość, oraz
traktowanie takich uczuć jako sygnału oznaczającego, Ŝe trzeba się powstrzymać przed
odruchowym działaniem i zamiast zaatakować, zastanowić się, co robić.
John Lochman, psycholog z Uniwersytetu Duke’a, który jest jednym z twórców tego programu,
powiedział mi: „Omawiają sytuacje, w których ostatnio się znaleźli, na przykład taką: wpada na
niego na korytarzu jakiś chłopiec, a on myśli, Ŝe tamten zrobił to celowo. Rozmawiają o tym, jak
mogliby się wtedy zachować. Jeden chłopiec stwierdził, Ŝe po prostu popatrzyłby na tego, który
wpadł na niego, powiedział mu, Ŝeby więcej tego nie robił, i spokojnie odszedł. Dzięki temu udało
mu się zapanować nad sobą i nad sytuacją, a jednocześnie zachować godność bez wszczynania
bójki”.
To skutkuje; wielu agresywnych chłopców martwi się tym, Ŝe tak łatwo wpadają w złość, więc
chętnie uczy się sposobów panowania nad sobą. Oczywiście taka wywaŜona reakcja jak oddalenie
się albo wolne policzenie do dziesięciu, umoŜliwiające przeczekanie impulsu zmuszającego do
wymierzenia ciosu, nie pojawia się w chwili pobudzenia automatycznie, dlatego chłopcy ćwiczą
je, odgrywając róŜne scenki, na przykład takie, jak wsiadanie do autobusu przy akompaniamencie
drwin znajdujących się w nim innych chłopców. W ten sposób mogą przetrenować akcje, które stwarzając alternatywę dla bójek, wyzwisk albo sromotnej ucieczki - pozwalają im zachować
poczucie własnej godności.
Trzy lata po zakończeniu tego treningu Lochman porównał tych chłopców z innymi, którzy byli
równie agresywni, ale nie skorzystali z dobrodziejstwa sesji uczących panowania nad złością.
Stwierdził, Ŝe w okresie dojrzewania chłopcy, którzy wzięli udział w programie, zachowywali się
w szkole spokojniej, Ŝywili w stosunku do samych siebie więcej dodatnich uczuć oraz byli mniej
skłonni do picia alkoholu i zaŜywania narkotyków. A im dłuŜej uczestniczyli w programie, tym
mniej byli agresywni.
Zapobieganie depresji
Szesnastoletnia Dana zawsze wydawała się łatwo nawiązywać kontakty z innymi. Jednak
któregoś dnia, ni z tego ni z owego, stwierdziła, Ŝe nie moŜe porozumieć się z innymi
dziewczętami i, co zaniepokoiło ją jeszcze bardziej, nie potrafi się związać z Ŝadnym chłopcem,
mimo iŜ z wieloma sypia. Zaczęła odczuwać przygnębienie, była stale zmęczona, przestała się
interesować jedzeniem, nic jej juŜ nie bawiło. Mówiła, Ŝe czuje się bezradna, Ŝe straciła wszelką
nadzieję, iŜ uda jej się kiedykolwiek uciec przed tym nastrojem, i zaczęła myśleć o popełnieniu
samobójstwa.
Depresję tę wywołało ostatnie zerwanie z chłopakiem. Powiedziała, Ŝe nie wie, jak chodzić z
kimś, nie idąc z nim od razu do łóŜka, nawet jeśli nie ma na to absolutnie ochoty, i jak
203
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
zakończyć związek, nawet jeśli jest z niego zupełnie niezadowolona. Powiedziała, Ŝe oddaje się
chłopcom, chociaŜ tak naprawdę to chce po prostu nawiązać z nimi bliŜszą znajomość.
Właśnie przeniosła się do innej szkoły i nie miała odwagi zaprzyjaźnić się z nowymi
koleŜankami. Unikała zaczynania rozmowy, odzywając się tylko wtedy, kiedy ktoś się do niej
zwrócił. Czuła, Ŝe nie potrafi powiedzieć im, jaka jest naprawdę i wydawało się jej, Ŝe nie wie
nawet co powiedzieć, kiedy ktoś powita ją słowami: „Cześć, co u ciebie?”22
Dana poddała się psychoterapii w ramach eksperymentalnego programu leczenia ogarniętej
depresją młodzieŜy, prowadzonej przez Uniwersytet w Columbii. W jej przypadku
skoncentrowanie się na nauczeniu, jak lepiej układać sobie stosunki z innymi osobami, jak
zawierać przyjaźnie, jak być bardziej pewną siebie w kontaktach z innymi nastolatkami, j
ograniczyć stosunki seksualne, jak utrzymywać zaŜyłe więzi innymi i jak wyraŜać swoje uczucia.
W istocie rzeczy były to korepetycje z niektórych najbardziej podstawowych umiejętności
emocjonalnych. I przyniosły efekty - depresja minęła.
Depresję wyzwalają często, szczególnie u młodych ludzi, problemy pojawiające się w stosunkach
z innymi. Trudności takie występują zarówno w stosunkach dziecka z rodzicami, jak i z
rówieśnikami. Ogarnięte depresją dzieci i młodzieŜ często nie potrafią albo nie chcą rozmawiać o
swoim smutku. Wydaje się, Ŝe nie umieją precyzyjnie określić ani nazwać swoich uczuć,
przejawiając zamiast tego niezwykłą draŜliwość, niecierpliwość i złość, zachowując się kapryśnie i
dziwacznie - szczególnie w stosunku do rodziców. To z kolei sprawia, Ŝe rodzicom jest tym
trudniej zapewnić dziecku emocjonalne oparcie i opiekę, której ono w rzeczywistości bardzo
potrzebuje, i nakręca spiralę wzajemnych urazów, prowadzącą do nieustannych kłótni i
wyobcowania.
Nowe spojrzenie na przyczyny depresji u dzieci i młodzieŜy ujawnia braki w dwóch obszarach
sprawności emocjonalnej: umiejętności nawiązywania i podtrzymywania stosunków z innymi
osobami - z jednej strony, oraz zapobiegającym powstawaniu depresji interpretowaniu
niepowodzeń - z drugiej. Aczkolwiek skłonność do depresji niemal na pewno spowodowana jest
po części czynnikami genetycznymi, to zdaje się teŜ po części wynikać z odwracalnych,
pesymistycznych nawyków myślenia, które predysponują dzieci do reagowania na drobne
poraŜki - takie jak zła ocena, kłótnia z rodzicami czy odrzucenie przez koleŜanki lub kolegów wpadnięciem w przygnębienie. A istnieją dowody na to, Ŝe skłonność do depresji, bez względu na
to, co jest jej podstawą, staje się coraz powszechniejsza wśród młodzieŜy.
Cena nowoczesności - rosnące wskaźniki depresji
Ostatnie lata drugiego tysiąclecia są początkiem Wieku Melancholii, tak jak dwudzieste stulecie
stało się Wiekiem Niepokoju Dane z wielu krajów świadczą o tym, Ŝe świat zaczyna ogarnia
epidemia depresji, która zatacza coraz szersze kręgi w miarę przyswajania sobie przez róŜne
narody nowoczesnego stylu Ŝycia. Od początku bieŜącego stulecia kaŜde kolejne pokolenie
naraŜone jest na większe niŜ pokolenie ich rodziców ryzyko wpadnięcia w głęboką depresję - nie
w zwykły smutek, lecz w paraliŜującą wszelkie działania apatię, przygnębienie i litość nad samym
sobą.23 A ataki te występują u coraz młodszych ludzi. Depresja u dzieci, zjawisko kiedyś niemal
nieznane (a przynajmniej nie zauwaŜane), staje się stałym elementem sceny współczesnego
świata.
ChociaŜ prawdopodobieństwo wpadnięcia w depresję potęguje się z wiekiem, to największy
wzrost jej przypadków notuje się wśród ludzi młodych. W wielu krajach prawdopodobieństwo
22 Przypadek Dany podaję za: Laura Mufson i in., Interpersonal Psychotherapy for Depressed Adolescents, New York: Guilford Press, 1993.
23 Cross-National Collaborative Group, „The Changing Rate of Major Depression: Cross-National Comparisons”, Journal of the American Medical Association (December
2,1992).
204
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
pogrąŜenia się w którymś momencie Ŝycia w głębokiej depresji jest dla osób urodzonych po roku
1955 trzykrotnie większe niŜ dla ich dziadków. Wśród Amerykanów urodzonych przed rokiem
1905 odsetek osób, które w całym swym Ŝyciu uległy powaŜnej depresji, wynosił zaledwie 1
procent; wśród tych, którzy urodzili się po roku 1955, 6 procent uległo jej przed ukończeniem
dwudziestu czterech lat. Dla osób urodzonych między rokiem 1945 i 1954 ryzyko wystąpienia
depresji przed ukończeniem trzydziestu czterech lat jest dziesięć razy większe niŜ dla tych, które
urodziły się między rokiem 1905 a 1914.24 W kaŜdym kolejnym pokoleniu pierwszy atak depresji
występuje w coraz młodszym wieku.
Prowadzone na całym świecie badania, którymi objęto ponad trzydzieści dziewięć tysięcy osób,
wykazały, Ŝe ta sama tendencja istnieje w Puerto Rico, Kanadzie, Włoszech, Niemczech, Francji,
Libanie, Nowej Zelandii i na Tajwanie. W Bejrucie wzrost przypadków depresji był ściśle
skorelowany z wydarzeniami politycznymi - szczególnie gwałtownie liczba ich skoczyła w górę
podczas wojny domowej. W Niemczech w depresję przed skończeniem trzydziestu pięciu lat
wpadało tylko 4 procent osób urodzonych przed rokiem 1914, ale aŜ 14 procent urodzonych w
dekadzie 1934-1944. Na całym świecie odsetek osób, które uległy depresji, wyŜszy był w
pokoleniach, które dorastały w okresie niepokojów politycznych, aczkolwiek ogólna tendencja
wzrostowa nie jest związana z Ŝadnymi wydarzeniami politycznymi.
Ogólnoświatowym zjawiskiem wydaje się teŜ obniŜanie się wieku, kiedy po raz pierwszy
odczuwamy depresję, aŜ do dzieciństwa. Kiedy poprosiłem ekspertów, aby zaryzykowali i
stworzyli jakąś hipotezę będącą próbą wyjaśnienia tego zjawiska, przedstawili mi kilka róŜnych
teorii.
Frederick Goodwin, w owym czasie dyrektor Krajowego Instytutu Zdrowia Psychicznego,
powiedział: „Nastąpiła straszliwa erozja rodziny - podwoiła się liczba rozwodów, drastycznie
zmalał czas, który rodzice poświęcają dzieciom, zwiększyła się mobilność społeczna. Dorasta się,
nie znając swojej rodziny. Utrata tych źródeł będących stałymi punktami odniesienia przy
określaniu własnej toŜsamości oznacza większą podatność na depresję.
David Kupfer, szef Instytutu Psychiatrii na Wydziale Medycznym Uniwersytetu w Pittsburgu,
wskazał na inną tendencję: „Po II wojnie światowej coraz bardziej postępujące uprzemysłowienie
sprawiło, Ŝe w pewnym sensie nikt juŜ nie czuł się nigdzie jak u siebie. W coraz większej liczbie
rodzin wzrastała obojętność na potrzeby dorastających dzieci. Nie jest to bezpośrednią przyczyną
depresji, ale zwiększa podatność na nią. Występujące w dzieciństwie czynniki stresujące mogą
wpływać ujemnie na rozwój komórek nerwowych, co moŜe prowadzić do depresji, jeśli znajdziesz
się pod wpływem cięŜkiego stresu nawet kilkadziesiąt lat później”.
Martin Seligman, psycholog z Uniwersytetu Pensylwańskiego, wysunął inną hipotezę: „Od
trzydziestu czy czterdziestu lat jesteśmy świadkami wzrostu indywidualizmu i zaniku wiary
religijnej oraz zmniejszania się oparcia, które dawniej znajdowaliśmy w naszej społeczności i
rodzinie. Oznacza to utratę źródeł, w których szukamy pomocy i otuchy w chwilach niepowodzeń
i poraŜek. Jeśli postrzegasz poraŜkę jako coś trwałego, co połoŜy się na zawsze cieniem na całym
twoim Ŝyciu, to chwilowe niepowodzenie moŜe stać się dla ciebie stałym źródłem braku nadziei.
Ale jeśli masz szersze horyzonty, trwały punkt oparcia, taki jak wiara w Boga i Ŝycie wieczne, to
kiedy stracisz pracę, traktujesz to jako przejściową, chwilową poraŜkę”.
Bez względu na to, co jest jej przyczyną, depresja u dzieci i młodzieŜy jest palącym problemem.
Opracowywane w Stanach Zjednoczonych szacunkowe dane dotyczące liczby młodych osób,
które kaŜdego roku ulegają depresji, w zestawieniu z prognozami f ich podatności na nią w
okresie całego Ŝycia, bardzo róŜnią się między sobą. Niektóre opierające się na surowych
kryteriach - takich jak oficjalnie stwierdzona liczba osób z objawami depresji - badania
24 Peter Lewinsohn i in., „Age-Cohort Changes in the Lifetime Occurrence of Depression and Other Mental Disorders”, Journal of Abnormal Psychology 102 (1993).
205
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
epidemiologiczne wykazują, Ŝe wskaźnik powaŜnej depresji u chłopców i dziewcząt pomiędzy
dziesiątym a trzynastym rokiem Ŝycia wynosi od 8 do 9 procent, natomiast według innych badań
jest on o połowę niŜszy (autorzy niektórych opracowań twierdzą nawet, Ŝe nie przekracza dwu
procent). Pewne dane świadczą o tym, Ŝe prawie podwaja się on wśród dziewcząt w okresie
dojrzewania; w grupie dziewcząt między czternastym a szesnastym rokiem Ŝycia sięga 16 procent,
natomiast u chłopców utrzymuje się na nie zmienionym poziomie.25
Przebieg depresji u dzieci
To, Ŝe depresji u dzieci nie powinno się jedynie leczyć, ale teŜ zapobiegać jej, jasno wynika z
alarmującego odkrycia. OtóŜ stwierdzono, Ŝe okresy nawet lekkiej depresji u dziecka mogą
zapowiadać powaŜniejszą depresję w późniejszych latach.26 Przeczy to utrzymującej się od dawna
opinii, Ŝe depresja u dziecka nie ma na dłuŜszą metę wielkiego znaczenia, poniewaŜ dziecko „z
niej wyrasta”. Oczywiście kaŜde dziecko ogarnia od czasu do czasu smutek; w dzieciństwie i w
latach młodzieńczych zdarzają się, podobnie jak w wieku dojrzałym, większe i mniejsze
rozczarowania i straty, którym towarzyszy Ŝal. Nie chodzi rzecz jasna o to, Ŝeby zapobiegać takim
nastrojom, ale Ŝeby zająć się dziećmi, u których smutek przeradza się w trwałą posępność, w
cięŜką melancholię, która sprawia, Ŝe dzieci takie są stale przygnębione, skłonne do irytacji i
zamknięte w sobie.
Z danych zebranych przez Marię Kovacs psychologa z Zachodniego Instytutu Psychiatrii i Kliniki
w Pittsburgu, wynika, Ŝe trzy czwarte dzieci, u których depresja była tak ostra, Ŝe skierowano je
na leczenie, miało później okresy powaŜnej depresji.27 Kovacs zajmowała się dziećmi, u których
stwierdzono depresję, kiedy miały po osiem lat, i badała je aŜ do osiągnięcia przez nie
dwudziestego czwartego roku Ŝycia.
U dzieci cierpiących na głęboką depresję choroba trwała przeciętnie jedenaście miesięcy, choć u co
szóstego dziecka utrzymywała się aŜ przez półtora roku. Łagodna depresja, która zaczynała się u
pewnych dzieci juŜ w wieku pięciu lat, była wprawdzie mniej obezwładniająca, ale trwała dłuŜej,
średnio cztery lata. Kovacs stwierdziła teŜ, Ŝe u dzieci, które mają lekką depresję, moŜe ona
przybrać ostrą postać, tak zwanej podwójnej depresji. Te, u których rozwinęła się depresja
podwójna, są duŜo bardziej niŜ inne naraŜone na jej powroty w następnych latach. W okresie
dojrzewania i w pierwszych latach po uzyskaniu dojrzałości u dzieci, które wcześniej miewały
ataki depresji, zdarzają się przeciętnie raz na trzy lata jej nawroty albo pojawiają się zaburzenia
maniakalno-depresyjne.
Cena, jaką płacą za to dzieci, wykracza poza cierpienia spowodowane samą depresją. Kovacs
powiedziała mi: „Dzieci uczą się umiejętności społecznych poprzez stosunki z rówieśnikami, na
przykład, co robić, jeśli się chce czegoś i nie dostaje się tego. Patrzą, jak radzą sobie w takiej
sytuacji inne dzieci, a potem próbują robić to samo. Ale dzieci ogarnięte depresją naleŜą do
najbardziej pozbawionych towarzystwa w całej szkole - inne dzieci nie bardzo chcą się z nimi
bawić”.28
Przygnębienie czy smutek, który odczuwają takie dzieci, sprawia, Ŝe unikają one kontaktów
towarzyskich, nie inicjując ich albo spoglądając w bok, kiedy inne dziecko próbuje wciągnąć je do
zabawy, co dla próbującego jest znakiem odmowy. Końcowy efekt jest taki, Ŝe ogarnięte depresją
dzieci są osamotnione na boisku czy placu zabaw. Ta luka w ich doświadczeniach
25 Patricia Cohen i in., New York Psychiatric Institute, 1988; Peter Lewinsohn i in., „Adolescent Psychopathology: I. Prevalence and Incidence of Depression in High
School Students”, Journal of Abnormal Psychology 102 (1993). Zob. teŜ: Mufson i in., Interpersonal Psychotherapy. Przegląd niŜszych danych szacunkowych zob.: E.
Costello, „Developments in Child Psychiatric Epidemiology”, Journal of the Academy of Child and Adolescent Psychiatry 28 (1989).
26 Maria Kovacs, Leo Bastiaens, „The Psychotherapeutic Management of Major Depressive and Dysthymic Disorders in Childhood and Adolescence: Issues and
Prospects”, w: I.M. Goodyear (red.), Mood Disorders in Childhood and Adolescence, New York: Cambridge University Press, 1994.
27 Kovacs, dz. cyt.
28 Mój wywiad z Marią Kovacs ukazał się w „ The New York Times” z 11 stycznia 1994 roku.
206
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
interpersonalnych oznacza, Ŝe pozbawione zostają tego, czego normalnie mogłyby się nauczyć w
róŜnorodnych sytuacjach zdarzających się podczas zabawy. W efekcie są zapóźnione społecznie i
emocjonalnie i mają mnóstwo do nadrobienia w tych sferach, kiedy depresja minie.29 Kiedy
porównano pogrąŜone w depresji dzieci z ich zdrowymi rówieśnikami, okazało się, Ŝe faktycznie
są one bardziej niewyrobione społecznie, mają mniej przyjaciół, są mniej lubiane i rzadziej
wybierane do wspólnych zabaw, a ich stosunki z innymi układają się trudniej.
Inną ceną, jaką płacą te dzieci, są mierne wyniki w nauce, poniewaŜ depresja obniŜa ich
sprawność pamięciową i zakłóca koncentrację, wskutek czego jest im trudniej skupić uwagę na
lekcjach i zapamiętać ich treść. Dziecku, któremu nic nie sprawia radości, trudno jest zebrać
energię potrzebną do wyuczenia się złoŜonych zagadnień, a o tym, Ŝeby doznało uskrzydlenia
podczas nauki, nie ma w ogóle mowy. Zrozumiałe jest, Ŝe im dłuŜej dzieci, które badała Kovacs,
pogrąŜone były w depresji, tym gorsze były ich oceny i tym gorzej wypadały w testach osiągnięć
szkolnych, co stwarzało niebezpieczeństwo, Ŝe będą powtarzały poszczególne klasy. Prawdę
mówiąc, istniała ścisła korelacja między długością okresu depresji a średnią uzyskiwanych przez
dziecko ocen - im dłuŜej trwała depresja, tym bardziej obniŜała się średnia. Oczywiście te
niepowodzenia w szkole jeszcze bardziej pogłębiają depresję. Jak zauwaŜa Kovacs: „Wyobraź
sobie, Ŝe jesteś juŜ przygnębiony; do tego zaczynasz odstawać od reszty klasy i siedzisz sam w
domu, zamiast bawić się z innymi dziećmi”.
Wywołujące depresję sposoby myślenia
Podobnie jak u dorosłych, tak i u dzieci leŜące u podłoŜa depresji poczucie bezradności i
beznadziei wydają się wywoływać i nasilać pesymistyczne sposoby interpretowania
niepowodzeń. O tym, Ŝe juŜ ogarnięci depresją ludzie myślą w ten sposób, wiadomo od dawna.
Jednak dopiero niedawno odkryto, Ŝe dzieci, które są najbardziej skłonne do melancholii,
zdradzają tendencję do takiego pesymistycznego nastawienia, zanim wpadną w depresję.
Odkrycie to sugeruje, Ŝe istnieje moŜliwość czepienia ich przeciw depresji, zanim zdąŜy ona
zaatakować.
Dowodów na to dostarczają badania nad przekonaniami dzieci o ich moŜliwości wpływania na to,
co zdarza się w ich Ŝyciu, na przykład o moŜliwości zmienienia aktualnego stanu rzeczy na
lepszy. Określa się to na podstawie tego, jak dzieci oceniają same siebie. Są to takie wypowiedzi,
jak: „Kiedy mam kłopoty w domu, to radzę sobie lepiej niŜ większość dzieci z ich
rozwiązywaniem” i „Kiedy cięŜko pracuję, to dostaję dobre stopnie”. Dzieci, które mówią, Ŝe nie
pasuje do nich Ŝaden z tych pozytywnych opisów, mają wraŜenie, Ŝe posiadają niewielki albo
Ŝadnego wpływu na to, co ich dotyczy; to poczucie bezradności najsilniejsze jest u dzieci
ogarniętych największą depresją.30
Wymowne są teŜ wyniki badań, których autorzy przyjrzeli się absolwentom klas piątych i
szóstych w kilka dni po otrzymaniu przez nich świadectw szkolnych. Jak wszyscy pamiętamy,
świadectwa szkolne są jednym z największych źródeł radości i rozpaczy w dzieciństwie. OtóŜ
badacze odkryli, Ŝe to, jak dzieci oceniają stopień, w jakim same przyczyniły się do uzyskania
przez nie ocen gorszych, niŜ oczekiwały, ma doniosłe znaczenie dla ich samopoczucia. Te, które
uwaŜały, Ŝe zła ocena wynika z ich niedomogów albo wad charakteru czy intelektu („Jestem
głupi”), były bardziej przygnębione niŜ te, które tłumaczyły sobie, Ŝe jest ona rezultatem czegoś,
co mogą zmienić („Jeśli będę się bardziej przykładał do matematyki, to uzyskam lepszą ocenę”).31
29 Maria Kovacs, David Goldston, „Cognitive and Social Development of Depressed Children and Adolescents”, Journal of the American Academy of Child and
Adolescent Psychiatry (May 1991).
30 John Weiss i in., „Control-related Beliefs and Self reported Depressive Symptoms in Late Childhood”, Journal of Abnormal Psychology 102 (1993).
31 Judy Garber, Vanderbilt University. Zob. np.: Ruth Hilsman, Judy the Garber, „A Test of the Cognitive Diathesis Model of Depression in Children: Academic
Stressors, Attributional Style, Perceived Competence and Control”, Journal of Personality and Social Psychology 67 (1994); Judith Garber, „Cognitions, Depressive
Symptoms, and the Development in Adoniu lescents”, Journal of Abnormal Psychology 102 (1993).
207
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
Badacze wyodrębnili grupę uczniów klas trzecich, czwartych i piątych, którzy byli odrzucani
przez kolegów i koleŜanki, i sprawdzili, którzy z nich pozostali „wyrzutkami społecznymi” w
następnym roku szkolnym. Okazało się, Ŝe kluczową rolę w tym, czy dzieci te wpadły w depresję
czy nie, odegrał sposób, w jaki wyjaśniały sobie przyczyny tego odtrącenia. Bardziej przygnębione
były te, które uwaŜały, Ŝe wynika ono z ich winy, poniewaŜ jest skutkiem jakichś ich wad.
Natomiast optymiści, którzy byli przekonani, Ŝe mogą jakoś wpłynąć na to, aby sytuacja
poprawiła się, nie okazywali specjalnego rozgoryczenia z powodu tego stałego odtrącenia.32 A w
badaniach dzieci przechodzących do klasy siódme które zawsze naraŜone są na największy stres,
okazało się, Ŝe e spośród nich, które miały nastawienie pesymistyczne, reagowały na większe
kłopoty w szkole i na wszelkie dodatkowe stresy depresją.33
Najbardziej bezpośrednich dowodów na to, Ŝe pesymistyczne nastawienie sprawia, iŜ dzieci są
szczególnie podatne na depresję, dostarczają prowadzone przez pięć lat badania dzieci, które w
chwili ich rozpoczęcia były w trzeciej klasie.34 W grupie tej najlepszym prognostykiem depresji był
pesymistyczny pogląd na świat, na który nakładał się silny cios, taki jak rozwód rodziców się albo
śmierć w rodzinie, co sprawiało, Ŝe dziecko było niespokojne, przygnębione i prawdopodobnie
pozbawione zapewniającej mu ochronę opieki zaabsorbowanych czym innym rodziców. W miarę
przechodzenia tych dzieci do coraz wyŜszych klas szkoły podstawowej dostrzec moŜna było
znamienną zmianę w ich myśleniu o dobrych i złych wydarzeniach z ich Ŝycia - coraz większą
rolę w ich zaistnieniu przypisywały one swym cechom, mówiąc na przykład: „Dostaję dobre
stopnie, bo jestem bystry” albo „Nie mam wielu przyjaciół, poniewaŜ nie jestem interesujący”.
Zmiana ta wydaje się dokonywać stopniowo, w klasach od trzeciej do piątej. W jej wyniku dzieci,
u których wykształca się nastawienie pesymistyczne, to znaczy u tych, które przyczyn swoich
niepowodzeń Ŝyciowych upatrują w jakichś złych cechach swego charakteru czy w swoich
wadach, zaczynają coraz częściej reagować na poraŜki depresją. Co więcej, owe pesymistyczne
sposoby myślenia zdaje się umacniać sama depresja, tak Ŝe nawet kiedy mija stan przygnębienia,
pozostaje po nim coś, co moŜna by nazwać blizną emocjonalną - zespół przekonań utrwalanych
przez depresję w umyśle dziecka, takich jak to, Ŝe nie potrafi ono dać sobie rady w szkole, Ŝe nikt
go nie lubi i Ŝe nie jest w stanie nic zrobić, aby uwolnić się od przygnębienia. Utrwalenie się tych
poglądów sprawia zaś, Ŝe dziecko staje się jeszcze bardziej podatne na kolejne przypływy
depresji.
Wczesne opanowanie depresji
A teraz dobra wiadomość: wszelkie znaki na niebie i ziemi wskazują, Ŝe nauczenie dzieci bardziej
konstruktywnych metod patrzenia na piętrzące się przed nimi trudności obniŜa ryzyko ich
pogrąŜenia się w depresji.* Badania przeprowadzone w jednej ze szkół średnich w stanie Oregon
wykazały, Ŝe jeden na czterech uczniów miał; jak określają to psycholodzy, „niskoobjawową
depresję”, to znaczy depresję nie tak ostrą, by przekraczała granice zwykłego przygnębienia.35 Być
moŜe u części z nich rozwinęłaby się za parę tygodni lub miesięcy w pełnoobjawową depresję.
32 Garber, „Cognitions”.
33 TamŜe.
34 Susan Nolen-Hoeksema i in., „Predictors and Consequences of Childhood Depressive Symptoms: A Five-Year Longitudinal Study”, Journal of Abnormal Psychology
101 (1992).
* U dzieci, w odróŜnieniu od dorosłych, leczenie farmakologiczne nie jest alternatywą psychoterapii czy edukacji zapobiegającej depresji, poniewaŜ leki wyzwalają u
nich odmienne niŜ u dorosłych procesy metaboliczne. Rygorystycznie Prowadzone badania wykazały, Ŝe przeciwdepresyjne środki trójcykliczne, które często
skutecznie usuwają depresję u osób dorosłych, u dzieci nie działają ani trochę lepiej niŜ placebo. Nie sprawdzono na razie, jak oddziałują na dzieci nowsze leki
przeciwdepresyjne, w tym Prozac. Natomiast dezypramina, jeden z najpowszechniej j stosowanych (i najbezpieczniejszych) w leczeniu depresji u dorosłych śmtików
trójcyklicznych, stał się w chwili pisania tej ksiąŜki przedmiotem dociekań Federalnej Administracji do Spraw Leków, poniewaŜ istnieją podejrzenia, Ŝe jej podawanie
stało się przyczyną zgonów wielu dzieci.
35 Gregory Clarke, University of Oregon Health Sciences Center, „Prevention of Depression in At-Risk High School Adolescents”, referat przedstawiony
Amerykańskiej Akademii Psychiatrii Dziecięcej w październiku 1993 roku.
208
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
Podczas specjalnych, pozaprogramowych zajęć nauczono siedemdziesięcioro pięcioro
znajdujących się w stanie łagodnej depresji uczniów przeciwstawiania się łączącym się z depresją
schematom myślowym, sposobów zawierania przyjaźni, lepszego układania sobie stosunków z
rodzicami oraz angaŜowania się w działania społeczne, w których uczestniczenie sprawiało im
przyjemność. Pod koniec ośmiotygodniowego szkolenia otrząsnęło się z owej łagodnej postaci
depresji 55 procent uczniów, natomiast w grupie uczniów znajdujących się w takiej samej depresji,
ale nie objętych programem, zaczęło wychodzić z niej około 25 procent. Rok później powaŜna
depresja ogarnęła około jednej czwartej uczniów z grupy porównawczej, ale tylko 14 procent tych,
którzy objęci zostali programem prewencji. Mimo iŜ zajęcia te odbyły się w sumie zaledwie osiem
razy, wydaje się, Ŝe zmniejszyły o połowę ryzyko wpadnięcia w depresję.36
Równie obiecujące wyniki przyniosły specjalne, organizowane raz w tygodniu zajęcia polekcyjne
dla dzieci w wieku od dziesięciu do trzynastu lat, które nie mogły znaleźć wspólnego języka z
rodzicami i zdradzały pewne objawy depresji. Podczas zajęć tych nauczyły się niektórych
podstawowych umiejętności emocjonalnych, w tym sposobów łagodzenia nieporozumień, zasady,
Ŝe zanim się coś zrobi, trzeba pomyśleć oraz przeciwstawiania się związanym z powstawaniem
depresji przekonaniom, na przykład postanowienia, Ŝe zamiast myśleć „Nie jestem zbyt bystry”,
wezmą się solidnie do nauki.
„Dziecko uczy się podczas zajęć, Ŝe takie uczucia i nastroje jak niepokój, smutek i złość nie spadają
na nie znienacka i nie znajdują się poza zasięgiem jego kontroli, lecz Ŝe - przeciwnie - moŜe ono
swymi myślami wpłynąć na to, co czuje i zmieniać to” - mówi psycholog Martin Seligman, jeden z
twórców programu. PoniewaŜ kwestionowanie wywołujących przygnębienie myśli odpędza
ogarniający dziecko posępny nastrój, dodaje Seligman, to „jest ono czymś w rodzaju zastrzyku
otuchy i staje się zwyczajem”.
RównieŜ i w tym wypadku specjalne lekcje doprowadziły do obniŜenia wskaźnika występowania
depresji o połowę, a ich skutki utrzymywały się jeszcze przez dwa lata. W rok po zakończeniu
szkolenia test na depresję wskazywał, Ŝe jej lekkim i ostrym postaciom uległo zaledwie 8 procent
jego uczestników i aŜ 29 procent dzieci z grupy porównawczej. Natomiast po dwóch latach
objawy i przynajmniej lekkiej depresji wykazywało około 20 procent uczestników szkolenia i 44
procent dzieci z grupy porównawczej.
Przyswojenie tych umiejętności emocjonalnych na progu okresu dojrzewania moŜe być niezwykle
pomocne. „Dzieci te - zauwaŜa Seligman - wydają się radzić sobie lepiej z normalnymi wśród
nastolatków bolesnymi uczuciami wywołanymi odtrąceniem. Wygląda na to, Ŝe nauczyły się one
tego w okresie kluczowym dla pojawienia się ryzyka wpadnięcia w depresję, to znaczy wtedy,
kiedy wchodziły w wiek młodzieńczy. Co więcej, zdaje się, Ŝe nie tylko nie zapominają tego, czego
nauczyły, ale utrwalają to w następnych latach, co sugeruje, korzystają z tych wiadomości na co
dzień”.
Inni specjaliści z zakresu depresji u dzieci gorąco popierają ten program. „Jeśli chce się zmienić coś
na lepsze w wypadku takich chorób psychicznych jak depresja, to trzeba robić coś, zanim dzieci
na nie zapadną - komentuje Kovacs. - Prawdziwym rozwiązaniem jest szczepionka
psychologiczna”.
Zaburzenie łaknienia
Kiedy pod koniec lat sześćdziesiątych byłem na ostatnim roku psychologii klinicznej, znałem dwie
kobiety, które cierpiały na zaburzenia łaknienia, chociaŜ to, Ŝe były chore, uświadomiłem sobie
dopiero po upływie wielu lat. Jedna z nich była wyjątkowo utalentowaną studentką ostatniego
roku matematyki na Uniwersytecie Harvarda, moją znajomą z dawnych lat, druga zaś
pracownikiem Instytutu Technologicznego w Massachusetts. Matematyczka, choć chuda jak
36 Garber, „Cognitions”.
209
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
szkielet, nie mogła zmusić się do przełknięcia czegokolwiek; jak mówiła - jedzenie odpychało ją.
Druga, bibliotekarka, miała krągłe kształty i zjadała całe fury lodów, ciastek i innych deserów, a
potem - jak wyznała mi kiedyś z wielkim zaŜenowaniem - szła ukradkiem do toalety i zmuszała
się do zwrócenia wszystkiego, co zjadła. Dzisiaj u matematyczki rozpoznano by anoreksję,
natomiast u bibliotekarki bulimię.
W tamtych latach nie było takich określeń. Klinicyści dopiero zaczynali omawiać ten problem;
Hilda Bruch, pionierka badań w tej dziedzinie, opublikowała swój brzemienny w skutki artykuł o
zaburzeniach łaknienia w roku 1969.37 Bruch, zaintrygowana kobietami, które głodziły się na
śmierć, wysunęła hipotezę, Ŝe jedną z przyczyn tych zaburzeń jest niezdolność określenia i
właściwego reagowania na potrzeby organizmu, głównie, oczywiście, na głód. Od tamtej pory
obserwujemy prawdziwy zalew literatury fachowej na temat zaburzeń łaknienia; pojawiło się teŜ
mnóstwo hipotez co do ich przyczyn, poczynając od przypuszczenia, Ŝe coraz młodsze
dziewczęta starają się zbliŜyć do niemal nieosiągalnego wymiaru urody kobiecej, a kończąc na
teorii, wedle której apodyktyczne matki oplątują córki siecią wytwarzających poczucie winy
pretensji i zarzutów, wpędzających je w chorobę.
Wielkim minusem wszystkich tych hipotez jest fakt, iŜ są uogólnieniami obserwacji
prowadzonych podczas terapii. Z naukowego punktu widzenia poŜądane byłyby kilkuletnie
badania duŜych grup ludzi pozwalające stwierdzić, które z objętych nimi osób zaczynają mieć w
pewnym momencie tego rodzaju problemy z jedzeniem. Pozwoliłoby to odpowiedzieć na pytanie,
czy rzeczywiście władczy rodzice wytwarzają u dziewcząt predyspozycję do zaburzeń łaknienia.
Poza tym mogłoby doprowadzić do ustalenia zespołu okoliczności wpływających na
powstawanie tego typu zaburzeń i odróŜnienia ich od czynników, które mogą wydawać się ich
przyczynami, a jednak stwierdza się je tak samo często u osób nie mających, jak i mających
omawiane problemy.
Kiedy takim właśnie badaniom poddano ponad dziewięćset dziewcząt z klas od siódmej do
dziesiątej. Stwierdzono, Ŝe wśród głównych czynników wywołujących zaburzenia łaknienia
znalazły się braki emocjonalne, zwłaszcza nieumiejętność odróŜnienia jednych przykrych uczuć
od innych i panowania nad nimi.38
W znajdującej się w bogatej, willowej dzielnicy Minneapolis szkole średniej, gdzie prowadzono
badania, aŜ sześćdziesiąt jeden dziewcząt wykazywało powaŜne objawy anoreksji lub bulimii
jeszcze przed przejściem do klasy dziesiątej. Im większe były te zaburzenia, tym bardziej
dziewczęta reagowały na niepowodzenia, trudności i drobne kłopoty negatywnymi uczuciami,
których nie potrafiły uśmierzyć i tym słabiej zdawały sobie sprawę z tego, co właściwie czują.
Kiedy tym dwom skłonnościom emocjonalnym towarzyszyło wielkie niezadowolenie z własnego
ciała, rezultatem była albo anoreksja, albo bulimia. Stwierdzono, Ŝe nadmiernie kontrolujący
rodzice nie odgrywali większej roli w powstawaniu zaburzeń łaknienia, a w kaŜdym razie na
pewno nie byli ich przyczyną. (Zresztą sama Bruch przestrzegała, Ŝe jest mało prawdopodobne,
by teorie formułowane ex post okazały się słuszne; rodzice mogą na przykład zacząć ściśle
kontrolować córkę w reakcji na powstałe u niej zaburzenia łaknienia, chcąc za wszelką cenę jej
pomóc.) Nietrafne okazały się równieŜ takie popularne wyjaśnienia jak te, które przyczyn
zaburzeń upatrywały w lęku przed seksualnością, wczesnym początku pokwitania czy niskiej
samoocenie.
Badania ujawniły, Ŝe łańcuch przyczynowo-skutkowy prowadzący do zaburzeń łaknienia
zapoczątkowuje dorastanie w społeczeństwie, które za ideał urody kobiecej uwaŜa nienaturalną
37 Hilda Bruch, „Hunger and Instinct”, Journal of Nervous and Mental Disease 149 (1969). Jej ksiąŜka The Golden Cage: The Enigma of Anorexia Nervosa (Cambridge, MA:
Harvard University Press), która wywołała głęboki rezonans, ukazała się dopiero w 1978 roku.
38 Gloria R. Leon i in., „Personality and Behavioral Vulnerabilities Associated with Risk Status for Eating Disorders in Adolescent Girls” Journal ofAbnormal Psychology
102 (1993).
210
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
szczupłość, wręcz chudość. Dziewczęta troszczą się o swoją wagę na długo przedtem, zanim
wejdą w wiek dojrzewania. Pewna sześciolatka wybuchnęła płaczem, kiedy matka
zaproponowała jej, Ŝe pójdą popływać, poniewaŜ - jak mówiła - wygląda na grubą w kostiumie
kąpielowym. Tymczasem jej pediatra, który przytacza tę historię, uwaŜał, Ŝe jej waga była
zupełnie normalna w stosunku do wzrostu.39 W innych badaniach połowa z 271 nastolatek
twierdziła, Ŝe są za grube, mimo iŜ znaczna ich większość miała normalny cięŜar ciała. JednakŜe
badania w Minneapolis wykazały, Ŝe obsesja na punkcie nadwagi nie jest sama w sobie
wystarczającym wyjaśnieniem, dlaczego u niektórych dziewcząt rozwijają się zaburzenia
łaknienia.
Niektóre osoby otyłe nie potrafią powiedzieć, na czym polega róŜnica między lękiem, złością i
głodem, a więc wrzucają wszystkie te uczucia do jednego worka i traktują je jako oznaki głodu,
wskutek czego objadają się nadmiernie, kiedy tylko ogarnie je jakieś niemiłe uczucie.40 Wydaje się,
Ŝe coś podobnego występuje u tych dziewcząt. Gloria Leon, psycholog z Uniwersytetu Stanowego
w Minnesocie, która prowadziła opisane wyŜej badania nad zaburzeniami łaknienia, zauwaŜa, Ŝe
badane dziewczęta „są w niewielkim stopniu świadome swych uczuć i sygnałów wysyłanych
przez ciało; spośród wszystkich rozpatrywanych pojedynczo oznak wskazujących na moŜliwość
pojawienia się u nich w najbliŜszych dwóch latach zaburzeń łaknienia ta była najbardziej
niezawodna. Większość dzieci uczy się rozróŜniać swoje doznania, poznawać, czy czują się
znudzone, złe, przygnębione czy głodne - jest to podstawowa część emocjonalnego uczenia się.
Jednak dziewczęta te mają trudności z rozróŜnianiem swoich najbardziej podstawowych uczuć.
Jeśli wynikł jakichś problem między którąś z nich a jej chłopcem, to nie jest ona pewna, czy czuje
złość, niepokój czy przygnębienie - odczuwa po prostu burzę niejasnych emocji, z którą nie wie,
jak się uporać. Zamiast tego uczą się poprawiać sobie nastrój poprzez jedzenie, co moŜe się stać
silnie utrwalonym nawykiem emocjonalnym”.
Kiedy wszakŜe na ten zwyczaj uspokajania się nałoŜą się odczuwane przez dziewczęta naciski,
aby zachować szczupłą sylwetkę, to droga do rozwinięcia się zaburzeń łaknienia stoi otworem.
„Najpierw dziewczyna zaczyna od objadania się - mówi Leon. - Ale po to, Ŝeby nadal pozostać
szczupła, moŜe później uciekać się do stosowania środków przeczyszczających, wywoływania u
siebie wymiotów albo uprawiania intensywnych ćwiczeń fizycznych, które mają zbić dodatkowe
kilogramy będące skutkiem przejadania się. Te usilne próby zapanowania nad emocjonalnym
zamieszaniem mogą się teŜ zwrócić w innym kierunku - Ŝeby w ogóle nie jeść. MoŜe to być
sposób, który daje im poczucie pewnej przynajmniej kontroli nad przytłaczającymi je uczuciami”.
Połączenie niskiej świadomości własnych uczuć i mizernych umiejętności społecznych oznacza, Ŝe
kiedy taką dziewczynę zdenerwują przyjaciółki albo rodzice, to nie potrafi ona ani załagodzić
nieporozumienia, ani uśmierzyć swego zdenerwowania. Zamiast tego ponury nastrój wyzwala
zaburzenia łaknienia - bulimię, anoreksję albo po prostu orgię jedzenia. Leon uwaŜa, Ŝe terapia
dla takich dziewcząt powinna obejmować równieŜ szkolenie w zakresie umiejętności
emocjonalnych, których im brak. „Klinicyści stwierdzają - powiedziała mi - Ŝe jeśli zacznie się
usuwać te braki, to leczenie daje lepsze wyniki. Dziewczęta te muszą nauczyć się rozpoznawać
swoje uczucia i nauczyć się sposobów uspokajania się albo lepszego układania swoich stosunków
z innymi bez uciekania się do swych złych nawyków jedzeniowych”.
Osamotnienie dzieci, które kończą szkoły
Oto dramat ze szkoły podstawowej: czwartoklasista Ben, mający niewielu przyjaciół, dowiedział
się od swego najlepszego kolegi, Jasona, Ŝe nie będzie się z nim bawił podczas przerwy na lunch,
poniewaŜ chce się w tym czasie pobawić z innym chłopcem, Chadem. Załamany Ben zwiesza
39 Sześciolatka ta była pacjentką doktora Williama Feldmana, pediatry pracującego na Uniwersytecie w Ottawie.
40 ZauwaŜył to i odnotował Sifneos w: „Affect, Emotional Control, and and Deficit”.
211
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
głowę i płacze. Kiedy jego szlochanie ustaje, Ben podchodzi do stolika, przy którym jedzą lunch
Jason i Chad.
- Nienawidzę cię! - krzyczy Ben do Jasona.
- Dlaczego? - pyta Jason.
- Bo mnie okłamałeś - mówi Ben oskarŜycielskim tonem. - Powiedziałeś, Ŝe przez cały ten tydzień
będziesz się ze mną bawił i skłamałeś.
Potem, łkając cicho, Ben odchodzi do swojego stolika. Jason i Chad podchodzą do niego i próbują
z nim porozmawiać, ale on wkłada palce w uszy, nie chcąc ich słuchać, a potem wybiega ze
stołówki i chowa się za śmietnikiem szkolnym. Dziewczynki, które były świadkami tej sceny,
starają się odegrać rolę mediatorek - podchodzą do Bena i mówią, Ŝe Jason chce się bawić takŜe z
nim. Jednak Ben nie chce w ogóle z nimi rozmawiać i mówi, Ŝeby go zostawiły. Nadąsany, ze
łzami w oczach, rozpamiętuje swoje rany w samotności.41
Jest to na pewno chwytający za serce widok; prawie kaŜdy przeŜywa w którymś momencie
dzieciństwa albo dorastania dojmujące uczucie odtrącenia przez innych i brak przyjaciół. Jednak
w reakcji Bena najbardziej rzuca się w oczy jego niezdolność do Ŝyczliwego przyjęcia wysiłków
Jasona starającego się naprawić nadwątloną przyjaźń. Jest to postawa, która pogłębia jego przykre
połoŜenie w chwili, kiedy wszystko mogłoby się dobrze skończyć. Taka niezdolność do
odbierania mających kluczowe znaczenie przekazów charakterystyczna jest dla dzieci nie
cieszących się wzięciem wśród rówieśników; jak przekonaliśmy się w rozdziale VIII, odtrącane
albo ignorowane przez swoje środowisko dzieci z reguły nie umieją dobrze odczytywać sygnałów
emocjonalnych i społecznych, a jeśli nawet potrafią to robić, to ich repertuar lekcji na takie sygnały
jest bardzo ograniczony.
Dzieci odtrącane są naraŜone na szczególne ryzyko nieukończenia szkoły. Procent nie kończących
szkoły jest w tej grupie od dwóch do ośmiu razy większy niŜ wśród dzieci, które mają przyjaciół.
Jedno z badań wykazało, Ŝe nie ukończyło szkoły średniej około 25 procent dzieci, które nie były
uwaŜane w szkole podstawowej za atrakcyjnych towarzyszy zabaw, podczas gdy ogólny
wskaźnik nieukończenia tej szkoły wynosił 8 procent.42 I nie ma się czemu dziwić: wyobraźmy
sobie, Ŝe musimy spędzać trzydzieści godzin tygodniowo w miejscu, gdzie nikt nas nie lubi.
Do tego, Ŝe dzieci kończą jako swego rodzaju „wyrzutki społeczne”, prowadzą dwa rodzaje
inklinacji emocjonalnych. Jak się przekonaliśmy, jedną z nich jest skłonność do wybuchania
złością i do postrzegania wrogości tam, gdzie jej nie ma. Drugą jest tendencja do nieśmiałości,
niepokojenia się i zakłopotania w sytuacjach społecznych. Jednak duŜo większy wpływ na takie
koleje ich losu ma fakt, Ŝe dzieci te zachowują się tak niezręcznie i niezgrabnie w towarzystwie, Ŝe
inne osoby odczuwają z tego powodu zaŜenowanie i zakłopotanie, w związku z czym starają się
ich unikać.
Jedną z oznak nieprzystosowania społecznego takich dzieci są wysyłane przez nie sygnały
emocjonalne. Kiedy proszono uczniów szkoły średniej, którzy mieli niewielu przyjaciół, aby
skojarzyli takie emocje jak odraza lub złość z odpowiednim wyrazem twarzy wybranym spośród
obrazków przedstawiających miny osób wyraŜających róŜne emocje, to popełniły znacznie więcej
błędów niŜ dzieci, które cieszyły się duŜą popularnością wśród rówieśników.) Kiedy natomiast
poproszono przedszkolaków, aby wyjaśniły, w jaki sposób mogą z kimś zawrzeć przyjaźń albo jak
mogą nie dopuścić do bójki, to dzieci najbardziej nielubiane, te z którymi inne nie chciały się
bawić, opisywały najbardziej nieskuteczne, wręcz destrukcyjne metody (na przykład w sytuacji,
41 Przykład urazy Bena przytoczony został za: Steven Asher, Sonda Gabriel „The Social World of Peer-Rejected Children”, referat przedstawiony na dorocznym
spotkaniu Amerykańskiego Towarzystwa Badań Edukacyjnych w San Francisco w marcu 1989 roku.
42 „ Asher, Gabriel, „The Social World of Peer-Rejected Children’’.
212
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
kiedy dwoje dzieci sięgało po tę samą zabawkę, mówiły: „Uderz go”) albo zwracały: się po pomoc
do dorosłych. A kiedy, dla odmiany, proszono nastolatków, by odegrały role osób smutnych,
złych albo złośliwych, to najmniej przekonująco wypadły kreacje tych, którzy byli najbardziej
niechciani i nielubiani. Nie jest chyba Ŝadnym zaskoczenie Ŝe dzieci takie dochodzą do wniosku,
iŜ nigdy nie będą mogły się z nikim zaprzyjaźnić i Ŝe zaczynają odczuwać wielką bezradnością w
kontaktach z innymi - ich brak umiejętności społecznych staje się samospełniającą się
przepowiednią. Zamiast nauczyć się nowych sposobów zawierania przyjaźni, trwają po prostu w
postawach, które nie sprawdziły się w przeszłości, albo zaczynają stosować jeszcze gorsze,
bardziej niezręczne metody.43
Dzieci te przegrywają na loterii sympatii, poniewaŜ nie spełniają waŜnych kryteriów
emocjonalnych: nie są postrzegane jako takie, z którymi moŜna miło spędzić czas, i nie wiedzą, co
robić, Ŝeby inni dobrze się czuli w ich towarzystwie. Obserwacje nielubianych dzieci podczas
zabawy prowadzą do wniosku, Ŝe są one bardziej skłonne niŜ inne do oszukiwania, dąsania się,
wycofywania się z gry, kiedy przegrywają, oraz popisywania się i zadzierania nosa, kiedy
wygrywają. Oczywiście wygrać chce prawie kaŜde dziecko, ale większość dzieci, bez względu na
to, czy akurat wygrywają czy przegrywają, potrafi zapanować nad swoimi reakcjami
emocjonalnymi, tak Ŝe nie psuje to stosunków z kolegami, z którymi grają.
ChociaŜ dzieci, które są głuche na płynące do nich sygnały towarzyskie - stale mają trudności z
odczytywaniem emocji i reagowaniem na nie - stają się w konsekwencji osobami wyizolowanymi
społecznie, to zasada ta nie stosuje się, rzecz jasna, do tych dzieci, które mają od czasu do czasu
wraŜenie, Ŝe rówieśnicy się od nich odsunęli. Jednak bolesne piętno wyrzutka, odszczepieńca albo
odludka przywiera na całe lata do tych, którzy są stale odrzucani i wyłączani z gier i zabaw.
Potencjalne skutki zepchnięcia na margines społeczny są szczególnie groźne w okresie, kiedy
dziecko osiąga próg dorosłości. Przede wszystkim w ustawicznym rozgardiaszu zabaw i w tyglu
bliskich przyjaźni dzieci doskonalą umiejętności społeczne i emocjonalne, które wniosą do swych
związków z innymi w latach późniejszych. Dzieci, które wyłączone są z tej sfery nauki, znajdują
się siłą rzeczy na gorszej pozycji.
Jest zrozumiałe, Ŝe dzieci odrzucane przez rówieśników uskarŜają się na dręczący je silny
niepokój, Ŝe są zmartwione, przygnębione i czują się samotne. W istocie rzeczy udowodniono, Ŝe
to, jak duŜą sympatią rówieśników cieszą się dzieci w trzeciej klasie szkoły podstawowej, daje
duŜo pewniejsze podstawy do przewidywania moŜliwości pojawienia się zaburzeń psychicznych
w wieku osiemnastu lat niŜ jakiekolwiek inne wskaźniki - oceny nauczycieli i pielęgniarek, wyniki
uzyskiwane w testach osiągnięć szkolnych i badania inteligencji, a nawet wyniki testów
psychologicznych.44 Jak się przekonaliśmy, w późniejszych okresach Ŝycia osoby, które mają
niewielu przyjaciół i są chronicznie samotne, naraŜone są na większe ryzyko zapadnięcia na
zdrowiu i przedwczesnej śmierci.
Jak wykazał psychoanalityk Harry Stack Sullivan, w naszych pierwszych związkach
przyjacielskich z osobami tej samej płci uczymy się, jak negocjować zaŜyłe stosunki - jak
pokonywać róŜnice i dzielić z innymi nasze najgłębsze uczucia. Dzieci, które są odrzucane przez
rówieśników, mają o połowę mniejsze szanse znalezienia przyjaciela podczas tych decydujących
lat spędzonych w szkole podstawowej, a zatem pozbawione są jednej z największych okazji
rozwoju emocjonalnego.45 Sytuację zmienia zupełnie posiadanie juŜ jednego przyjaciela - nawet
jeśli wszyscy inni odwracają się plecami (i nawet jeśli przyjaźń ta nie jest wcale tak silna).
43 Odkrycia dotyczące niskich umiejętności emocjonalnych dzieci nielubianych przez równieśników za: Kenneth Dodge, Esther Feldman, „Social Cognition and
Sociometric Status”, w: Steven Asher, John Coie (red.), Peer Rejection in Childhood, New York: Cambridge University Press, 1990).
44 Emory Cowen i in., „Longterm Follow-up of Early Detected Vulnerable Children”, Journal of Clinical and Consulting Psychology 41 (1973).
45 Jeffrey Parker, Steven Asher, „Friendship Adjustment, Group Acceptance and Social Dissatisfaction in Childhood”, referat przedstawiony na dorocznym zebraniu
Amerykańskiego Towarzystwa Badań Edukacyjnych w Bostonie w 1990 roku.
213
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
Ćwiczenie umiejętności zdobywania przyjaciół
Mimo całej nieudolności nawiązywania kontaktów z innymi odrzucane dzieci mogą mieć nadzieję
na poprawę swej pozycji społecznej. Steven Asher, psycholog z Uniwersytetu Illinois, opracował
dla dzieci nie cieszących się sympatią rówieśników program i ćwiczenia umiejętności
nawiązywania przyjaźni, który zakończył się pewnym sukcesem.46 Asher udzielił najmniej
lubianym uczniom klasy trzeciej i czwartej sześciu lekcji, ucząc je, jak „starając się być Ŝyczliwym,
miłym i wesołym”, moŜna sprawić, Ŝe „gry i zabawy stają się przyjemniejsze”. Aby dać dzieciom
odczuć, Ŝe są nieŜyczliwe i niemiłe, mówił im, ze są „konsultantami” trenera, który stara się
dowiedzieć, co uprzyjemnia gry i zabawy.
Dzieci te uczono zachowań, które - jak twierdził Asher - są typowe dla dzieci lubianych.
Zachęcano je na przykład, aby (zamiast wszczynać bójki) myślały o alternatywnych propozycjach
i kompromisach, kiedy nie zgadzają się z innymi co do reguł zabawy, aby słuchały tego, co mówi
towarzysz zabawy, i patrzyły, jak sobie radzi, aby zawsze powiedziały coś miłego, kiedy
partnerowi się powiodło oraz aby uśmiechały się i proponowały pomoc albo dodawały zachęty i
udzielały wskazówek. Dzieci te miały się równieŜ wykazać tymi podstawowymi elementami
grzeczności podczas gry w bierki z kolegami z klasy, a potem mówiono im, do jakiego stopnia im
się to udało. Ten minikurs współŜycia dał zadziwiające efekty: rok później dzieci, które go
przeszły - a które zostały przecieŜ wybrane dlatego, Ŝe były najmniej lubiane w klasie znajdowały się w grupie cieszącej się średnią sympatią rówieśników, a ich pozycja wydawała się
niezachwiana. śadne z nich nie stało się gwiazdą towarzystwa, ale Ŝadne teŜ nie było juŜ
odtrącane.
Podobne wyniki osiągnął Stephen Nowicki, psycholog z Uniwersytetu Emory’ego.47 Jego program
koncentruje się na podniesieniu u dzieci odrzucanych zdolności odczytywania uczuć innych
dzieci i odpowiedniego na nie reagowania. Nagrywano na przykład na taśmie wideo dzieci
podczas ćwiczenia przez nie okazywania uczuć takich, jak szczęście i smutek, a potem uczono je,
jak mają poprawić swą ekspresyjność emocjonalną. Potem wypróbowywały swe świeŜo
udoskonalone umiejętności w kontaktach z dziećmi, z którymi chciały się zaprzyjaźnić.
Stopień skuteczności takich programów podnoszenia atrakcyjności towarzyskiej u odrzucanych
dzieci wynosi od 50 do 60 procent. Wydają się one (przynajmniej w tej postaci, jaką mają obecnie)
oddziaływać najkorzystniej raczej na dzieci z klas trzecich i wartych niŜ na uczniów klas starszych
oraz dawać lepsze wyniki w grupie dzieci społecznie nieprzystosowanych niŜ w grupie dzieci
bardzo agresywnych. Jest to jednak kwestia dopracowania tych programów; nadzieją napawa
fakt, Ŝe dzięki krótkiemu przeszkoleniu w dziedzinie podstawowych umiejętności emocjonalnych
moŜna wielu odrzucanym dzieciom, a nawet ich większości, otworzyć drogę do przyjaźni.
46 Sven Asher, Gladys Williams, „Helping Children Without Friends in Home and School Contexts”, w: Children’s Social Development Information for Parents and
Teachers, Urbana and Champaign: University of Illinois Press, 1987.
47 Stephen Nowicki, „A Remediation Procedure for Nonverbal Processing Deficits”, maszynopis nie publikowany, Uniwersytet Duke’a,1989.
214
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
Alkohol i narkotyki uzaleŜnienie jako leczenie się
Studenci z tutejszego miasteczka uniwersyteckiego nazywają to piciem na umór - opijaniem się
piwem do utraty przytomności. Jedna z metod polega na przymocowaniu lejka do węŜa
ogrodowego i wlewania weń piwa; w ten sposób puszkę piwa moŜna opróŜnić do sucha w
dziesięć sekund. Nie jest to bynajmniej jedyna dziwaczna metoda. Jedno z badań wykazało, Ŝe
dwie piąte studentów płci męskiej wypija za jednym posiedzeniem siedem lub więcej drinków,
natomiast 11 procent określa samych siebie jako „potęŜnie pijących”.48 Około połowa studentów i
prawie 40 procent studentek upija się przynajmniej dwa razy w miesiącu.49
Podczas gdy zaŜywanie narkotyków wśród młodych ludzi w USA generalnie zmniejszyło się w
latach osiemdziesiątych, to obserwuje się stałą tendencję wzrostową do zwiększonego spoŜycia
alkoholu, i to w coraz młodszym wieku. W przeprowadzonej w 1993 roku ankiecie 35 procent
studentek powiedziało, Ŝe pije po to, Ŝeby się upić, podczas gdy w 1977 roku takiej odpowiedzi
udzieliło tylko 10 procent; ogólnie biorąc, jeden student na trzech pije po to, Ŝeby się upić. Stwarza
to inne zagroŜenia - 90 procent wszystkich zgłoszonych na policji gwałtów, do których doszło w
domach studenckich, zdarzyło się w sytuacji, kiedy pijana była albo ofiara, albo gwałciciel, albo
oboje.50 Wypadki, do których dochodzi po spoŜyciu alkoholu, są główną przyczyną śmierci
młodych ludzi między piętnastym a dwudziestym czwartym rokiem Ŝycia.51
Eksperymentowanie z narkotykami i alkoholem moŜe wydawać się dorastającej młodzieŜy
inicjacją, pasowaniem na dorosłego, ale u niektórych osób moŜe pozostawić długotrwałe skutki. U
większości alkoholików i narkomanów początków uzaleŜnienia moŜna się doszukać juŜ we
wczesnej młodości, kiedy mieli po kilkanaście lat, ale stwierdzić trzeba, Ŝe niewiele z osób, które
próbuje narkotyków czy alkoholu w tak młodym wieku, kończy jako alkoholicy czy narkomani.
Pod koniec szkoły średniej smak alkoholu zna ponad 90 procent uczniów, ale tylko około 14
procent staje się w końcu alkoholikami; z milionów Amerykanów, którzy eksperymentowali z
kokainą, uzaleŜniło się mniej niŜ 5 procent.52 Jaka jest przyczyna tej róŜnicy?
Z pewnością najbardziej naraŜone na niebezpieczeństwo uzaleŜnienia się od narkotyków są dzieci
mieszkające w dzielnicach, w których na kaŜdym rogu moŜna kupić „działkę”, a handlarz
narkotyków jest najbardziej przemawiającym do wyobraźni wzorem kariery i sukcesu
finansowego. Niektóre dzieci mogą skończyć jako narkomani, poniewaŜ same rozprowadzają na
małą skalę narkotyki, a inne dlatego, Ŝe mają do nich łatwy dostęp lub teŜ kultura młodzieŜowa
czy podkultura grupy, do której naleŜą, gloryfikuje narkotyki. Ten ostatni czynnik zwiększa
ryzyko narkomanii w kaŜdej, nawet (a moŜe raczej szczególnie) najbogatszej dzielnicy. Nadal
jednak pozostaje bez odpowiedzi pytanie, u których spośród dzieci wystawionych na te pokusy i
presje oraz eksperymentujących z narkotykami lub alkoholem zaŜywanie ich lub picie alkoholu
moŜe stać się trwałym nawykiem.
Według jednej z najnowszych teorii naukowych ci, którym zwyczaj ten wchodzi w krew i którzy
coraz bardziej uzaleŜniają się od alkoholu czy narkotyków, uŜywają tych środków jako swego
rodzaju leków, pomagających uśmierzyć uczucie niepokoju, złość albo depresję. Eksperymentując
z uŜywkami, trafiają na substancję chemiczną, która pozwala im stłumić gnębiące od dawna
48 Dane z przeprowadzonej przez Project Pulse [Projekt Puls] w Uniwersytecie Massachusetts ankiety, przedstawionej w „The Daily Hampshire Gazette” z 13
listopada 1993 roku.
49 Liczby te podał Harvey Wechsler, dyrektor programu College Alcohol Studies w Harvard School of Public Health [Harwardzkiej Szkole Zdrowia Publicznego] w
sierpniu 1994 roku.
50 Raport Columbia University Center on Addiction and Substance Abuse z maja 1993 roku.
51 Alan Marlatt, doniesienie przedstawione na dorocznym zebraniu Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego w sierpniu 1994 roku.
52 Dane na temat alkoholizmu i uzaleŜnienia od kokainy przedstawione zostały przez Meyera Glantza, pełniącego obowiązki szefa Sekcji Badań Etiologii Krajowego
Instytutu do Spraw Narkomanii i Alkoholizmu.
215
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
uczucie niepokoju albo usunąć melancholię. I tak spośród kilkuset obserwowanych przez dwa lata
uczniów klas siódmych i ósmych w największym stopniu ulegli alkoholizmowi albo narkomanii
ci, u których stwierdzono najwyŜszy poziom złego samopoczucia emocjonalnego.53 MoŜe to
wyjaśniać, dlaczego tak wielu młodych ludzi eksperymentuje z narkotykami i alkoholem, nie
wpadając w uzaleŜnienie, podczas gdy inni uzaleŜniają się niemal od samego początku:
najbardziej podatni na uzaleŜnienie, zdają się znajdować w narkotykach lub alkoholu natychmiast
działający środek uśmierzania nieprzyjemnych emocji, które doskwierały im od lat.
Ralph Tarter, psycholog z Zachodniego Instytutu Psychiatrii i Kliniki w Pittsburghu, ujął to tak:
„U osób, które mają ku temu biologiczne predyspozycje, pierwszy kieliszek czy dawka narkotyku
staje się środkiem ogromnie wzmacniającym te predyspozycje, działając na nie w sposób, którego
inne osoby nie doświadczają. Wielu powracających do zdrowia narkomanów mówi mi: „W chwili,
kiedy wziąłem pierwszy narkotyk, poczułem się po raz pierwszy normalnie. Stabilizuje ich to
fizjologicznie, przynajmniej na krótki czas.”54 Jest to, oczywiście, pakt z diabłem: krótkotrwałe
dobre samopoczucie, za które płaci się później zniszczeniem całego Ŝycia.
Pewne schematy emocjonalne zdają się sprawiać, Ŝe osoby, u których występują, znajdują ulgę
emocjonalną w zaŜywaniu takiej, a nie innej, substancji psychoaktywnej. Na przykład do
alkoholizmu prowadzą dwie drogi emocjonalne. Na jedną z nich wkraczają osoby, które w
dzieciństwie Ŝyły w napięciu i niepokoju i mając kilkanaście lat odkryły, Ŝe alkohol łagodzi ich
niepokój. Bardzo często są to dzieci - zwykle synowie - alkoholików, sięgające po alkohol dla
ukojenia nerwów. Jednym z biologicznych wskaźników tego stanu jest upośledzone wydzielanie
GABA, neuroprzekaźnika regulującego niepokój - zbyt mała jego ilość powoduje wysokie napięcie
psychiczne. W jednym z badań stwierdzono, Ŝe synowie alkoholików mieli niski poziom tego
neuroprzekaźnika i byli bardzo niespokojni, ale kiedy pili alkohol, rósł jego poziom, a opadał
niepokój.55 Synowie alkoholików piją, Ŝeby obniŜyć napięcie psychiczne, znajdując w alkoholu
odpręŜenie, którego wydają się nie znajdować nigdzie indziej. Osoby takie mogą mieć skłonność
do naduŜywania zarówno alkoholu, jak teŜ środków uspokajających w tym samym celu - dla
zmniejszenia dręczącego niepokoju.
Neuropsychologiczne badania synów alkoholików, którzy w wieku dwunastu lat wykazywali
takie oznaki niepokoju, jak przyspieszony rytm pracy serca w reakcji na stres, jak równieŜ
odznaczali się impulsywnością, pozwoliły stwierdzić, Ŝe u chłopców tych słabo funkcjonują
równieŜ płaty czołowe.56 A zatem te pola mózgu, które mogłyby pomóc im opanować niepokój
albo zapanować nad impulsywnością, nie spisywały się tak dobrze u innych chłopców. A
poniewaŜ kora przedniej części płatów czołowych zawiaduje równieŜ pamięcią operacyjną - która
przekazuje konsekwencje róŜnych moŜliwości działania i przypomina o nich podczas procesu
podejmowania decyzji - to ta niedoczynność moŜe ułatwiać ich pogrąŜanie się w alkoholizmie,
pomagając im ignorować długotrwałe ujemne skutki picia w chwili, kiedy alkohol momentalnie
uśmierza dręczący ich niepokój.
To usilne dąŜenie do znalezienia spokoju zdaje się być emocjonalnym wyznacznikiem genetycznej
skłonności do alkoholizmu. Badania tysiąca trzystu krewnych alkoholików wykazały, Ŝe spośród
dzieci alkoholików najbardziej naraŜone na ryzyko uzaleŜnienia się od alkoholu były te, u których
niepokój stale utrzymywał się na wysokim poziomie. Badacze doszli do wniosku, Ŝe u takich osób
alkoholizm rozwija się jako „metoda leczenia objawów niepokoju”.57
53 Jeanne Tschann, „Initiation of Substance Abuse in Earl Adolescence”, Health Psychology 4 (1994).
54 Mój wywiad z Ralphem Tarterem ukazał się w „The New York Times” z 26 kwietnia 1990 roku.
55 Howard Moss i in., „Plasma GABA-like Activity in Response to Ethanol Challenge in Men at High Risk for Alcoholism”, Journal of Abnormal Psychology 104 (1995).
56 Philip Harden, Robert Pihl, „Cognitive Function, Cardiovascular, Reactivity, and Behavior in Boys at High Risk for Alcoholism”, Journal of Abnormal Psychology 104
(1995).
57 Kathleen Merikangas i in., „Familial Transmission of Depression and Alcoholism”, Archives of General Psychiatry (April 1985).
216
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
Druga emocjonalna droga do alkoholizmu zaczyna się od stanu stałego duŜego pobudzenia,
popędliwości i znudzenia. Ten schemat objawia się u niemowląt niespokojnym zachowaniem,
kapryszeniem i niesfornością, u uczniów szkoły podstawowej „fochami”, nadmierną ruchliwością
i skłonnością do wpadania w kłopoty, które - jak się przekonaliśmy - mogą ich popchnąć do
szukania przyjaciół wśród dzieci z marginesu, prowadząc czasami do kariery przestępczej albo
orzeczenia o „osobowości aspołecznej”. Największą dolegliwością emocjonalną takich osób (a są
to głównie męŜczyźni) jest nadmierna pobudliwość, największą słabością - niepohamowana
popędliwość, a zwykłą reakcją na nudę - którą często czują - poszukiwanie ryzyka i podniecenia.
Jako ludzie dorośli osoby o takim schemacie emocjonalnym (który wiąŜe się być moŜe z
niedoborem dwóch innych neuroprzekaźników - serotoniny i MAO) stwierdzają, Ŝe ich
pobudzenie moŜe zmniejszyć alkohol. Natomiast fakt, Ŝe nie mogą znieść monotonii, sprawia, Ŝe
gotowi są spróbować wszystkiego, co w połączeniu z ogólną popędliwością czyni ich podatnymi
na zaŜywanie przeróŜnych narkotyków, nie tylko na naduŜywanie alkoholu.58
Aczkolwiek niektóre osoby moŜe skłaniać do picia depresja, to metaboliczne skutki działania
alkoholu po chwilowym usunięciu to pogłębiają ją jeszcze bardziej. Ludzie, którzy traktują
alkohol jako środek uśmierzający, uŜywają go o wiele częściej dla usuwania uczucia niepokoju niŜ
depresji; uczucia osób ogarniętych depresją koi, przynajmniej chwilowo, zupełnie inna grupa
substancji psychoaktywnych. Ludzie, którzy ustawicznie czują się nieszczęśliwi, naraŜeni są na
większe ryzyko uzaleŜnienia od środków stymulujących, takich jak kokaina, stanowiących
bezpośrednie antidotum na uczucie przygnębienia. W jednym z badań stwierdzono, Ŝe u ponad
połowy pacjentów leczonych klinicznie z uzaleŜnienia od kokainy stwierdzono by powaŜną
depresję, gdyby przebadano ich przed wpadnięciem w nałóg oraz Ŝe im głębsza była depresja
poprzedzająca uzaleŜnienie, tym silniejszy był nałóg.59
Do jeszcze innego rodzaju podatności na uzaleŜnienie moŜe prowadzić stała złość. W badaniach
czterystu pacjentów leczonych z uzaleŜnienia od heroiny i innych pochodnych opium
stwierdzono, Ŝe najbardziej rzucającym się w oczy schematem emocjonalnych była utrzymująca
się przez całe Ŝycie nieumiejętność zapanowania nad złością i porywczość. Niektórzy z pacjentów
mówili, Ŝe dopiero po zaŜyciu narkotyku czuli się normalnie i byli odpręŜeni.60
ChociaŜ predyspozycje do alkoholizmu i narkomanii mogą mieć w wielu wypadkach swe źródło
w funkcjonowaniu mózgu, to - i jak od dziesiątków lat dowodzą Anonimowi Alkoholicy i inne
programy leczenia z uzaleŜnień - nad uczuciami, które zmuszają ludzi do „leczenia się alkoholem
albo narkotykami”, moŜna zapanować bez uciekania się do środków chemicznych. Nabycie
umiejętności opanowywania tych uczuć - zmniejszania niepokoju, łagodzenia depresji i
uśmierzania złości - usuwa bodziec do zaŜywania narkotyków lub picia alkoholu. Tych
podstawowych umiejętności emocjonalnych uczy się pacjentów, w ramach programów leczenia
alkoholizmu i narkomanii. Byłoby, oczywiście, duŜo lepiej, gdyby nauczyli się tego wcześniej,
zanim wpadli w nałóg.
Dosyć wojen - metoda zapobiegania
W ostatnich dziesięciu latach wydawano „wojny” po kolei: zachodzeniu w ciąŜę kilkunastoletnich
dziewcząt, przerywaniu nauki, narkotykom, a ostatnio przemocy. Kłopot z takimi kampaniami
polega na tym, Ŝe są one spóźnione, organizowane wtedy, kiedy problem, który mają zwalczać,
osiągnął juŜ rozmiary epidemii i głęboko zapuścił korzenie w środowisku młodzieŜowym. Są to
interwencje nagłe, podejmowane w momencie kryzysu, przypominające wysyłanie karetki
pogotowia do umierającego, kiedy rutynowe szczepienie mogło zapobiec chorobie. Zamiast
58 Moss i in.
59 Edward Khantzian, „Psychiatric and Psychodynamic Factors in Cocaine Addiction”, w: Arnold Washton, Mark Gold.(red.), Cocaine: A Clinicianś Handbook, New
York: Guilford Press, 1987.
60 Edward Khantzian, Harvard Medical School, w rozmowie, na podstawie wyznań ponad 200 pacjentów, których leczył z uzaleŜnienia od heroiny.
217
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
ogłaszać takie wojny, powinniśmy postępować zgodnie z logiką prewencji, ucząc nasze dzieci
umiejętności, które zwiększą szanse uniknięcia kaŜdego z tych niebezpieczeństw z osobna i
wszystkich razem.61
To, Ŝe koncentruję się na znaczeniu, jakie w wytwarzaniu podatności na te problemy ma brak
umiejętności emocjonalnych i społecznych, nie oznacza bynajmniej, Ŝe lekcewaŜę inne czynniki
ryzyka, takie jak wychowywanie się w rodzinie niepełnej czy dysfunkcjonalnej, stosującej
przemoc wobec dziecka albo w środowisku biedoty, w którym szerzy się przestępczość i
narkomania. Nędza sama w sobie nie szczędzi dziecku ciosów emocjonalnych: pochodzące z
ubogich warstw społeczeństwa pięcioletnie dzieci są juŜ w tym wieku bardziej bojaźliwe,
niespokojne i smutne niŜ ich wywodzący się z zamoŜniejszych rodzin rówieśnicy. Stwarzają teŜ
więcej problemów swym zachowaniem, wszczynając często burdy i niszcząc przedmioty ze
swego otoczenia, co jest tendencją utrzymującą się w latach późniejszych. CięŜar nędzy niszczy
teŜ Ŝycie rodzinne - matki (nierzadko samotne i bez pracy) są częściej pogrąŜone w depresji,
rodzice okazują dziecku mniej ciepła i bardziej polegają na surowych karach, takich jak krzyki,
bicie i pogróŜki fizyczne.62
Umiejętności emocjonalne mają jednak pewną cechę, która stawia je ponad czynnikami
rodzinnymi i ekonomicznymi; otóŜ mogą odegrać decydującą rolę w określeniu stopnia, w jakim
dane dziecko czy nastolatek poddają się w obliczu trudności albo znajdują sobie dość siły, aby im
się oprzeć. Długookresowe badania setek dzieci, które wychowały się w nędzy albo w rodzinach,
gdzie przemoc była na porządku dziennym, czy teŜ wychowywane były przez rodzica cierpiącego
na powaŜną chorobę psychiczną wykazują, Ŝe - a nich, które nie ugięły się nawet pod najcięŜszymi
ciosami losu, posiadają kluczowe umiejętności emocjonalne.63 Do umiejętności tych naleŜy
niezrównana towarzyskość, która przyciąga innych ludzi, wiara w siebie, optymizm, wytrwałość
w obliczu poraŜek i niepowodzeń, zdolność szybkiego powracania do równowagi po
przygnębiających doświadczeniach oraz niefrasobliwy charakter.
Jednak znakomita większość dzieci napotykających trudności nie ma takich zalet. Oczywiście
wiele z tych umiejętności jest wrodzonych i dziecko ma po prostu szczęście, Ŝe odziedziczyło takie
geny, ale jak przekonaliśmy się w rozdziale XIV, zmienić moŜna nawet cechy charakteru i
temperament. Jedną z moŜliwości przeciwdziałania podobnemu stanowi rzeczy są, oczywiście,
odpowiednie posunięcia polityczne i ekonomiczne, zmierzające do usunięcia nędzy i innych
warunków społecznych, które rodzą wspomniane problemy. Prócz tych posunięć (które zdają się
zajmować coraz niŜsze pozycje na liście priorytetów społecznych) moŜna sporo zrobić, aby pomóc
dzieciom w zmaganiach z pozbawiającymi je sił przeciwnościami losu.
Weźmy sprawę zaburzeń emocjonalnych, dolegliwości, które odczuwa przynajmniej raz w ciągu
Ŝycia co drugi Amerykanin. Badania reprezentatywnej próbki społeczeństwa, składającej się z
8098 osób, wykazały, Ŝe 48 procent Amerykanów miało w ciągu swego Ŝycia przynajmniej raz
problemy ze zdrowiem psychicznym.64 W najgorszej sytuacji znalazło się 14 procent osób, u
których wystąpiły jednocześnie objawy przynajmniej trzech róŜnych rodzajów zaburzeń
psychicznych. W tej grupie teŜ zdarzało się 60 procent wszystkich zaburzeń psychicznych
pojawiających się w kaŜdym okresie czasu oraz aŜ 90 procent najostrzejszych i najbardziej
upośledzających funkcjonowanie pacjentów chorób psychicznych. Osoby te potrzebują
intensywnej opieki, ale optymalne podejście powinno polegać przede wszystkim na zapobieganiu
61 Zwrot ten zasugerował mi Tim Shriver z Zespołu do Spraw UIepszania Metod Uczenia się Umiejętności Społecznych i Emocjonalnych w Ośrodku Studiów Nad
Dziećmi Uniwersytetu Yale.
62 Economic Deprivation and Early Childhood Development” oraz „Poverty Experiences of Young Children and the Quality of Their Home or Environments”. Greg
Duncan i Patricia Garrett opisali wyniki swych badań w osobnych artykułach w Child Development (April 1994).
63 Norman Garmezy, The Invulnerable Child, New York: Guilford Press, 1987. O dzieciach, które wspaniale stawiają czoło przeciwieństwom, pisałem w „The New
York Times” z 13 października 1987 roku.
64 Ronald C. Kessler i in., „Lifetime and 12-month Prevalence of DSMIII-R Psychiatric Disorders in the U.S.”, Archives of General Psychiatry (January 1994).
218
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
wszędzie tam, gdzie jest to moŜliwe, pojawianiu się takich problemów. Rzecz jasna nie kaŜdej
chorobie psychicznej moŜna zapobiec, ale są takie, moŜe nawet jest ich wiele, którym da się
zapobiec. Ronald Kessler, socjolog z Uniwersytetu Michigan, powiedział mi: „Musimy
interweniować jak najwcześniej. Weźmy dziewczynkę, która w szóstej klasie ma fobię społeczną, a
na początku szkoły średniej zaczyna pić, aby stłumić niepokój, jaki wywołują u niej wszystkie
kontakty społeczne. Koło trzydziestki, kiedy zostaje objęta naszymi badaniami, nie tylko nadal
odczuwa lęk, ale jest poza tym alkoholiczką, narkomanką i Ŝyje w ciągłej depresji, poniewaŜ
zagmatwała sobie Ŝycie. Pytanie brzmi: co mogliśmy dla niej zrobić, kiedy była jeszcze dzieckiem,
aby nie dopuścić do tego staczania się?”
To samo odnosi się, oczywiście, do porzucania szkoły, przemocy i w ogóle większości z listy
niebezpieczeństw zagraŜających dzisiaj młodzieŜy. W ostatnich latach namnoŜyło się programów
szkoleniowych mających zapobiegać takiemu czy innemu niepokojącemu zjawisku, tworząc
swego rodzaju minirynek usług edukacyjnych, jednak wiele - w tym najbardziej zręcznie
reklamowane i najszerzej rozpowszechniane - okazało się nieskutecznych. Parę z nich nawet, ku
rozpaczy władz oświatowych, zdawało się nasilać zjawiska, którym miały zapobiegać, szczególnie
narkomanię i seks wśród nieletnich.
Informacja nie wystarczy
Pouczającym przykładem w tym względzie jest seksualne wykorzystywanie dzieci. W 1993 roku
zgłoszono w Stanach Zjednoczonych dwieście tysięcy udokumentowanych spraw tego rodzaju, a
ich liczba rośnie kaŜdego roku o około 10 procent. I choć szacunki róŜnią się bardzo znacznie
między sobą, to większość ekspertów zgadza się, Ŝe ofiarami jakiejś formy wykorzystywania
seksualnego pada przed siedemnastym rokiem Ŝycia od 20 do 30 procent dziewcząt i około
połowę mniej chłopców (liczby są większe mniejsze w zaleŜności między innymi od tego, jak
definiuje się wykorzystywanie seksualne).65 Nie ma Ŝadnego ogólnego portretu psychologicznego
dzieci, które są szczególnie naraŜone t ryzyko wykorzystywania seksualnego, ale większość czuje
się pozbawiona ochrony, nie jest zdolna sama przeciwstawić się takim formom bezprawia i ma
poczucie izolacji społecznej z powodu tego, się im przydarzyło.
Z myślą o takich niebezpieczeństwach zaczęto w wielu szkołach wprowadzać programy
zapobiegania wykorzystywaniu seksualnemu. Większość z nich koncentruje się ściśle na
podstawowych informacjach o wykorzystywaniu seksualnym, ucząc dzieci na przykład
odróŜniania „dobrego” dotykania od „złego”, uczulając je na zagroŜenia i zachęcając do mówienia
o wszystkim dorosłym, jeśli przytrafiło się im coś niestosownego. Jednak ogólnokrajowa ankieta,
którą objęto dwa tysiące dzieci, wykazała, Ŝe to podstawowe szkolenie niewiele pomogło - a w
istocie rzeczy raczej zaszkodziło - dzieciom w podejmowaniu starań, by nie paść ofiarą jakiegoś
rozwydrzonego osiłka w ich własnej szkole albo potencjalnego gwałciciela.66 Co gorsza, dzieci,
które przeszły tylko takie podstawowe szkolenie, a potem stały się ofiarami napastowania
seksualnego, _ były o połowę mniej skłonne niŜ dzieci, które w ogóle nie uczestniczyły w szkoleniu,
poinformować dorosłych o tym zdarzeniu.
Jaskrawo kontrastuje z tym fakt, Ŝe dzieci, które przeszły bardziej całościowe szkolenie obejmujące równieŜ rozwijanie umiejętności emocjonalnych i społecznych - potrafiły o wiele lepiej
bronić się przed napastowaniem seksualnym. Mówiły, Ŝeby zostawić je w spokoju, krzyczały albo
szarpały się, groziły, Ŝe powiedzą o tym i rzeczywiście mówiły, jeśli mimo wszystko przytrafiło
65 Dane dotyczące chłopców i dziewcząt powiadamiających o wykorzy;ole stywaniu seksualnym w Stanach Zjednoczonych pochodzą od Malcolma Browna the
Violence and Traumatic Stress Branch of the National Institute of Mental Health; liczba przypadków udowodnionych z: National Committee for the Prevention of
Child Abuse and Neglect. Ogólnokrajowa ankieta wykazała, Ŝe wskaźnik ten wynosi 3,2 procenta dla dziewczynek oraz 0,6 procenta dla chłopców w danym roku:
David Finkelhor, Jennifer Dziuba-Leatherman, „Children as Victims of Violence: A National Survey”, Pediatrics (October 1984).
66 Ogólnokrajową ankietę na temat programów zapobiegania seksualnemu wykorzystywaniu dzieci przeprowadził David Finkelhor, socjolog z Uniwersytetu w New
Hampshire.
219
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
się im coś złego. Ten ostatni środek obrony - mówienie rodzicom czy policji o napastowaniu albo
wykorzystaniu seksualnym - ma szczególne znaczenie zapobiegawcze, poniewaŜ wielu amatorów
wdzięków dziecięcych wykorzystuje setki dzieci. Badania wykorzystujących dzieci
czterdziestolatków wykazały, Ŝe mniej więcej od ukończenia przez nich kilkunastu lat, ich ofiarą
padało jedno dziecko miesięcznie. Śledztwo prowadzone w sprawie pewnego kierowcy autobusu
i nauczyciela prowadzącego kurs komputerowy w szkole ujawniło, Ŝe kaŜdego roku
wykorzystywali wspólnie trzysta dzieci; sprawa wyszła na światło dzienne dopiero wtedy kiedy
jeden z chłopców wykorzystanych przez nauczyciela zaczął nagabywać seksualnie swoją siostrę.67
Dzieci, które uczestniczyły w całościowym programie, był trzykrotnie bardziej skłonne niŜ te
minimalnie szkolone do informowania o przypadkach wykorzystywania seksualnego. Co
sprawiło, Ŝe szkolenie to dało takie dobre skutki? OtóŜ nie ograniczało się ono do jednego, raz
przedstawionego tematu, ale składało się z wielu, prowadzonych na róŜnym poziomie i
obejmujących róŜne aspekty wykorzystywania seksualnego zajęć wchodzących w skład
normalnych lekcji higieny i wychowania seksualnego w róŜnych klasach. Zapewniono teŜ sobie
pomoc rodziców w utrwalaniu przekazywanych wiadomości (dzieci, których rodzice
potraktowali to powaŜnie, najlepiej dawały sobie radę z przeciwstawieniem się
niebezpieczeństwu wykorzystania seksualnego).
Znaczną rolę odegrało równieŜ kształcenie umiejętności emocjonalnych. Nie wystarczy po prostu
powiedzieć dziecku o róŜnicy między „dobrym” a „złym” dotykaniem. Musi ono mieć rozwiniętą
samoświadomość, aby zorientować się, kiedy sytuacja wygląda niedobrze albo niepokojąco na
długo przed tym, nim dojdzie do dotykania. Wymaga to zresztą od dziecka nie tylko
samoświadomości, ale równieŜ pewności siebie, aby mogło powaŜnie potraktować swoje obawy i
przeczucia, nawet jeśli osoba dorosła zapewnia je, Ŝe wszystko jest w porządku”. Poza tym musi
dysponować repertuarem środków pozwalających przeszkodzić w tym, co moŜe się darzyć,
obejmującym szeroki wachlarz zachowań, od ucieczki do groŜenia, Ŝe powie o tym. Z tych
powodów dobre programy uczą dzieci twardo obstawać przy tym, czego chcą, domagać się
respektowania przysługujących im praw zamiast zachowywać bierną postawę, oraz poznać
granice, których nikomu nie wolno przekroczyć, i bronić ich.
A zatem najskuteczniejsze programy uzupełniały podstawowe wiadomości o wykorzystywaniu
seksualnym nauką umiejętności emocjonalnych i społecznych. Programy te uczyły dzieci
znajdowania bardziej pozytywnych sposobów rozwiązywania konfliktów międzyludzkich,
większej pewności siebie, nieobwiniania się, jeśli coś się rzeczywiście zdarzyło i dawały im
poczucie oparcia w nauczycielach i rodzicach, do których mogły się zwrócić w razie potrzeby. A
jeśli mimo wszystko zdarzyło im się coś złego, to były duŜo bardziej skłonne mówić o tym.
Aktywne składniki
Odkrycia te doprowadziły do rewizji poglądów na to, z jakich elementów powinien składać się
optymalny program prewencji. Wzięto pod uwagę programy, które według bezstronnych ocen
okazały się naprawdę skuteczne. W ramach finansowanego przez Fundację W.T. Granta
pięcioletniego programu badawczego zespół naukowców przeanalizował dokładnie całe
zagadnienie i wyodrębnił pięć aktywnych czynników, które wydawały się odgrywać zasadniczą
rolę w sprawdzonych programach prewencji.68 Lista kluczowych umiejętności, które zdaniem tego
zespołu powinny zostać uwzględnione w kaŜdym programie, bez względu na to, jakiemu _
67 Dane o tym, ile ofiar mają na swoim koncie osoby molestujące seksualnie dzieci, pochodzą z wywiadu z Malcolmem Gordonem, psychologiem z Oddziału Badań
nad Gwałtem i Spowodowanym Urazem Stresem Krajowego Instytutu Zdrowia Psychicznego.
68 W.T. Grant Consortium on the School-Based Promotion of Social Competence, „Drug and Alcohol Prevention Curricula”, w: J. David al Hawkins i in., Communities
That Care (San Francisco: Jossey-Bass, 1992).
220
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
konkretnemu problemowi miałby on zapobiegać, pokrywa się dokładnie z listą składników
inteligencji emocjonalnej (zobacz Dodatek D, gdzie zamieszczona jest pełna lista).69
Do tych umiejętności emocjonalnych naleŜą: samoświadomość, rozpoznawanie i wyraŜanie uczuć
oraz panowanie nad nim, panowanie nad impulsami i zdolność odkładania zaspokojenia
pragnień na później oraz umiejętność radzenia sobie ze stresem i niepokojem. Zdolnością mającą
kluczowe znaczenie w panowaniu nad impulsami jest odróŜnianie uczuć od działań oraz uczenie
się lepszego podejmowania decyzji emocjonalnych poprzez opanowywanie najpierw impulsu do
działania, a potem odkrywanie i analizowanie alternatywnych sposobów działania i ich
konsekwencji. Wiele umiejętności naleŜy do zakresu inteligencji interpersonalnej; są to:
odczytywanie sygnałów emocjonalnych i społecznych, słuchanie, zdolność opierania się ujemnym
wpływom, umiejętność patrzenia z punktu widzenia innej osoby i zrozumienie, jakie zachowanie
jest dopuszczalne w danej sytuacji.
Wymienione umiejętności emocjonalne i społeczne naleŜą do najwaŜniejszych w Ŝyciu i są
przynajmniej częściowym remedium na większość, jeśli nie na wszystkie, trudności, jakie
omówiłem w tym rozdziale. Wybór konkretnych problemów, przed którymi mogą one uodpornić
dzieci, jest niemal dowolny - moŜna by przytoczyć podobne argumenty świadczące o roli
umiejętności emocjonalnych i społecznych w zapobieganiu zachodzeniu nastolatek w ciąŜę albo
samobójstwom nieletnich.
Przyczyny wszystkich tych problemów są z całą pewnością złoŜone, splatają się tu w róŜnych
proporcjach wyposaŜenie biologiczne, dynamika Ŝycia rodzinnego, polityka wobec ubóstwa i
kultura ulicy. Interwencja w jednej tylko z tych sfer, nie wyłączając przez sfery emocji, nie usunie
zatem problemu do końca. Trzeba jednak zwracać uwagę na remedia emocjonalne w takim samym
stopniu, w jakim deficyt umiejętności emocjonalnych zwiększa ryzyko, na które naraŜone jest
dziecko - a przekonaliśmy się, Ŝe zwiększa je znacznie - stosując te środki zapobiegawcze nie
zamiast, ale obok innych. Następne pytanie brzmi: jak powinna wyglądać edukacja emocjonalna?
69 W.T. Grant Consortium, „Drug and Alcohol Prevention Curricula”, s. 136.
221
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
Rozdział XVI
Kształcenie emocji
Główną nadzieją narodu jest właściwa edukacja młodzieŜy
Erazm z Rotterdamu
DZIWNIE WYGLĄDA to sprawdzanie listy obecności. Nauczyciel, otoczony kręgiem siedzących
po turecku na podłodze piętnastu pięcioklasistów, obraca się ku kaŜdemu dziecku, a kiedy
wyczytuje jego imię, nie odpowiada ono pustym „obecny, co słyszy się we wszystkich
standardowych szkołach, ale zamiast tego wymienia liczbę określającą, jak się czuje w danej
chwili. Jeden oznacza podły nastrój, dziesięć - werwę.
Dzisiaj nastroje są znakomite:
- Jessica.
- Dziesięć. Rozpiera mnie energia - dzisiaj jest piątek.
- Patrick. - Dziewięć. Jestem podniecony i trochę się denerwuję.
- Nicole. - Dziesięć. Czuję się spokojna i szczęśliwa.
Jest to lekcja wiedzy o sobie w Nueva Learning Center [Ośrodek Kształcenia Nueva], szkole
znajdującej się w przerobionej i przy stosowanej do jej potrzeb dawnej siedzibie rodowej
Crockerów, dynastii, która załoŜyła jeden z największych banków w San Francisco. Teraz
budynek ten, przypominający Operę w San Francisco w miniaturze, mieści szkołę prywatną,
oferującą dzieciom program nauki, który moŜe być wzorem dla kursów inteligencji emocjonalnej.
Tematem zajęć z wiedzy o sobie są uczucia - twoje własne i te, które wybuchają w związkach z
innymi osobami. Temat ten wymaga z samej swej natury, by nauczyciele i uczniowie
koncentrowali się na emocjonalnej tkance Ŝycia dziecka, czyli na tym, co z uporem ignoruje się we
wszystkich prawie pozostałych szkołach w Ameryce. Przyjęta tu strategia polega między innymi
na wykorzystywaniu napięć i urazów dzieci jako tematów dnia. Nauczyciele mówią o
rzeczywistych problemach dzieci - o bólu odczuwanym z powodu odtrącenia, o zazdrości, o
nieporozumieniach, które mogą przerodzić się w bójkę na podwórku szkolnym. Jak ujęła to Karen
Stone McCown, twórczyni programu samowiedzy i dyrektorka ośrodka: „Uczenie się nie
przebiega w izolacji od uczuć dzieci. Znajomość alfabetu emocjonalnego jest równie waŜna dla
uczenia się jak znajomość zasad czytania i liczenia”.1
Samowiedza jest pierwszym skowronkiem idei, która zyskuje coraz więcej zwolenników w
szkołach w całej Ameryce. Nazwy tego przedmiotu są róŜne: od „rozwoju społecznego”, przez
„umiejętności Ŝyciowe”, po „społeczne i emocjonalne uczenie się”. Niektórzy, nawiązując do
koncepcji inteligencji wielorakiej Howarda Gardnera, uŜywają na jego określenie terminu
„inteligencja personalna”. Nicią przewodnią wszystkich tych programów jest chęć podniesienia u
dzieci poziomu umiejętności społecznych i emocjonalnych w ramach normalnego programu
kształcenia i traktowanie tych umiejętności nie jako metody korekcyjnej dla tych określanych
mianem „cierpiących na zaburzenia”, ale jako zespołu umiejętności i przekonań mających
zasadnicze znaczenie dla kaŜdego dziecka.
Odległych korzeni kursów alfabetyzacji emocjonalnej doszukiwać się moŜna w ruchu edukacji
afektywnej z lat sześćdziesiątych. Myślano wówczas, Ŝe lekcje psychologiczne i motywacyjne
zapadają głębiej w pamięć, jeśli pozna się empirycznie to, czego uczy się konceptualnie. Jednak
1 Mój wywiad z Karen Stone McCown ukazał się w „The New York Times” z 7 listopada 1993 roku.
222
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
ruch alfabetyzacji emocjonalnej odwraca do góry nogami zasadę edukacji afektywnej - zamiast
wykorzystywać uczucia do uczenia, uczy samych uczuć.
Bezpośrednich bodźców do organizowania takich zajęć dostarczyły realizowane w szkołach
programy zapobiegania róŜnym konkretnym niekorzystnym zjawiskom: paleniu papierosów,
narkomanii, ciąŜom nieletnich, porzucaniu szkoły, a ostatnio przemocy. przekonaliśmy się w
poprzednim rozdziale, zespół działający pod auspicjami Fundacji W.T. Granta stwierdził, Ŝe kursy
takie dają duŜo lepsze wyniki, jeśli uczą dzieci podstawowych zrębów umiejętności społecznych i
emocjonalnych, takich jak kontrolowanie impulsów, panowanie nad złością i znajdowanie
twórczych rozwiązań w trudnych sytuacjach społecznych. Zasada ta dała początek nowej
generacji programów. Jak przekonaliśmy się w rozdziale XV, działania interwencyjne zmierzające
do usunięcia leŜących u podłoŜa takich zjawisk jak agresja czy depresja deficytów konkretnych
umiejętności emocjonalnych i społecznych mogą zapewnić dzieciom bardzo skuteczną ochronę
przed tymi niepoŜądanymi zjawiskami. Jednak te podejmowane ze szlachetnych pobudek
działania były przewaŜnie planowane przez psychologów jako eksperymenty naukowe.
Następnym krokiem jest wyciągnięcie lekcji z takich bardzo wąskich i koncentrujących się z
reguły na jednej grupie dzieci programów i uogólnienie ich w celu opracowania środków
zapobiegawczych dla wszystkich dzieci, stosowania których mogliby uczyć zwykli nauczyciele.
To bardziej przemyślane i skuteczniejsze podejście do prewencji obejmuje przekazywanie
informacji o takich problemach, jak AIDS, narkotyki itp. wówczas, kiedy dziecko zaczyna się z
nimi stykać. NajwaŜniejszy jest jednak zespół kluczowych umiejętności które mają wielkie
znaczenie dla radzenia sobie z tymi specyficznymi dylematami - inteligencja emocjonalna. Nowe
spojrzenie na wprowadzenie kształcenia emocjonalnego w szkołach sprawia, Ŝe zamiast traktować
najwaŜniejsze aspekt codziennego Ŝycia dziecka jako nieistotne wtręty albo - kiedy prowadzą one
do wybuchów - odsyłać dzieci do wychowawcy i gabinetu dyrektora, Ŝeby dostały burę, czyni się
Ŝycie emocjonalne i społeczne tematem zajęć.
Same zajęcia mogą się na pierwszy rzut oka wydawać nijakie i nie podsuwać Ŝadnego
rozwiązania problemów, z którymi dzieci mają się nauczyć sobie radzić. WraŜenie takie bierze się
w głównej mierze stąd, Ŝe - podobnie jak dobre wychowanie domowe - udzielane rady i
wskazówki są drobne, ale wymowne i znaczące, przekazywane regularnie przez całe lata. Tak
właśnie wpaja się nauki emocjonalne; są to ciągle powtarzające się przeŜycia i doświadczenia, na
które mózg reaguje wzmacnianiem odpowiednich dróg nerwowych, dzięki czemu stają się
nawykami, dochodzącymi do głosu w chwilach napięcia, frustracji i bólu. A więc chociaŜ
codzienna treść zajęć z zakresu kształcenia emocjonalnego moŜe wydawać się szara i bezbarwna,
to ich rezultat - przyzwoici ludzie - ma duŜo większe znaczenie dla naszej przyszłości niŜ
kiedykolwiek przedtem.
Nauka współdziałania
Porównajmy taki oto moment z lekcji samowiedzy z naszymi własnymi wspomnieniami
szkolnymi.
Grupa piątoklasistów ma właśnie zacząć grę uczącą umiejętności współpracy. Chodzi w niej o to,
aby wspólnie ułoŜyć z chaotycznie wymieszanych kawałków figury w kształcie kwadratów.
Trudność polega na tym, Ŝe cały zespół musi zachować absolutne milczenie, niedozwolone są teŜ
Ŝadne gesty.
Nauczycielka, Joan Varga, dzieli klasę na trzy grupy, z których kaŜda siada przy osobnym stole.
Grze przygląda się trójka znających ją i jej reguły obserwatorów, zaznaczając na specjalnych
arkuszach, kto i w jakim stopniu obejmuje przewodnictwo grupie i organizuje jej pracę, kto się
wygłupia, a kto przeszkadza.
Uczniowie wysypują kawałki układanki na stół i przystępują do pracy. Mniej więcej po minucie
staje się jasne, Ŝe jedna grup działa wyjątkowo sprawnie jako zespół; kończą juŜ po paru
223
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
minutach.
Członkowie
drugiego,
czteroosobowego
zespołu
podejmują
samotne,
nieskoordynowane wysiłki; kaŜdy z nich zajmuje się układanką oddzielnie i nic z tego nie
wychodzi. Potem zaczynają z wolna działać wspólnie przy ułoŜeniu pierwszego kwadratu, a dalej
pracują juŜ jako zespół, aŜ do ułoŜenia wszystkich figur.
Trzecia grupa nadal zmaga się z zadaniem, kończą układać dopiero pierwszą figurę, a i tak
bardziej przypomina trapezoid niŜ kwadrat. Sean, Fairlie i Rahman muszą dopiero nauczyć się
współdziałania, które udało się osiągnąć pozostałym dwom zespołom. Są wyraźnie sfrustrowani,
gorączkowo przeglądają rozłoŜone i na stole kawałki układanki, chwytając te, które wydają się
pasować i dołączają je do prawie ukończonej figury po to tylko, by doznać kolejnego
rozczarowania.
Napięcie trochę się zmniejsza, kiedy Rahman bierze dwa kawałki i zakrywa nimi oczy; jego
towarzysze zaczynają chichotać. OkaŜe się to kluczowym momentem lekcji.
Nauczycielka dodaje im nieco otuchy mówiąc: - Dzieci, które skończyły, mogą udzielić jednej
konkretnej rady kolegom, którzy jeszcze pracują.
Do nadal zmagającej się z zadaniem grupy podchodzi Dagan, wskazuje na dwa kawałki wystające
z figury kwadratu i mówi: - Musicie obrócić te dwa kawałki do góry nogami. Nagle Rahman, ze
zmarszczoną ze skupienia twarzą, chwyta nowego ducha i elementy pierwszego kwadratu szybko
znajdują się na swoich miejscach, a potem grupa szybko układa pozostałe figury. Wybucha
spontaniczny aplauz, kiedy trzecia grupa kładzie ostatni kawałek, kończąc układanie ostatniej
figury.
Punkt niezgody
Kiedy klasa zaczyna omawiać praktyczną lekcję pracy zespołowej, którą właśnie otrzymała,
wywiązuje się gwałtowna wymiana zdań między Rahmanem, wysokim chłopcem o gęstych,
czarnych, przystrzyŜonych na jeŜa włosach, i Tuckerem, blondynem o przylizanych włosach i
opadającej na czoło grzywce, który jednym z obserwatorów. Tucker ma na sobie obszerną koszulę
z krótkimi rękawami i wymalowanym na piersiach napisem „Bądź Odpowiedzialny”, który w
pewien sposób zdaje się podkreślać jego oficjalną rolę.
- Ty teŜ moŜesz podsunąć kawałek - to nie jest gestykulowanie - mówi Tucker do Rahmana
przekonującym tonem, podkreślając pewne słowa.
- Ale to jest gestykulowanie - upiera się wzburzony Rahman.
Varga słyszy podniesione głosy i agresywne staccato tej rozmowy, więc zbliŜa się do stołu, przy
którym siedzą obaj chłopcy. Jest to przełomowe wydarzenie, spontaniczna wymiana zdań
dyktowanych wzburzonymi uczuciami; to właśnie w takich momentach widać cały poŜytek z
przerobionych juŜ lekcji, wtedy teŜ moŜna najskuteczniej nauczyć nowych rzeczy. A jak wie
kaŜdy dobry nauczyciel, wiadomości przekazane w takich elektryzujących chwilach najlepiej
utrwalają się w pamięci uczniów.
- To nie jest krytyka - poucza Varga - bardzo dobrze współpracowaliście, ale Tucker, staraj się
przekazać to, co chcesz, tonem, który nie brzmi tak krytycznie.
Tucker powtarza więc Rahmanowi spokojniejszym głosem: - MoŜesz po prostu połoŜyć jakiś
kawałek tam, gdzie wydaje ci się, Ŝe powinien być, dać komuś to, czego twoim zdaniem
potrzebuje, bez gestykulowania. Po prostu zaproponować.
Rahman odpowiada gniewnym tonem: - Mógłbym zrobić coś takiego - tu przekrzywia głowę w
niewinnym ruchu - a on by zaraz powiedział: „Bez gestykulowania!”
Widać wyraźnie, Ŝe złość Rahmana nie wynika tylko ze sprzeczki o to, co jest, a co nie jest
gestykulacją. Jego wzrok bez przerwy biegnie ku arkuszowi ocen, który wypełnił Tucker i który -
224
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
choć na razie nie wspomniano o nim ani słowem - stał się w rzeczywistości przyczyną napięcia
między nim a Tuckerem. W rubryce pod nagłówkiem „Kto rozrabia?” Tucker umieścił nazwisko
Rahmana.
Nauczycielka, widząc, Ŝe Rahman bez przerwy spogląda na najwidoczniej obraźliwą dla niego
formę zaklasyfikowania, domyśla się o co chodzi i mówi do Tuckera: - On uwaŜa, Ŝe uŜyłeś w
odniesieniu do niego negatywnego słowa - rozrabia. Co miałeś na myśli?
- Nie miałem na myśli tego, Ŝe to jest złośliwe rozrabianie - mówi pojednawczo Tucker.
Rahman nie przyjmuje tego za dobrą monetę, ale teŜ ścisza głos: - Trochę to naciągane, jeśli chcesz
znać moje zdanie.
Varga podkreśla pozytywny sposób spojrzenia na to. - Tucker próbuje powiedzieć, Ŝe to, co
moŜna uwaŜać za rozrabianie, moŜe być teŜ sposobem odpręŜenia podczas trudnych chwil.
- Ale - protestuje Rahman, teraz bardziej rzeczowym tonem - rozrabia się wtedy, kiedy wszyscy
koncentrują się bardzo na czymś, a ja robię coś takiego - wykrzywia twarz w śmieszny, 1.i
błazeński sposób, wywracając oczy i nadymając policzki - to jest rozrabianie.
Nauczycielka kontynuuje lekcję emocji, mówiąc do Tuckera: - Próbując mu pomóc, nie miałeś na
myśli tego, Ŝe on rozrabia złośliwie. Ale sposób, w jaki o tym mówiłeś, wskazywał na coś innego.
Rahman chce, Ŝebyś go wysłuchał i zrozumiał, co czuje. Mówił, Ŝe uŜywanie takich negatywnych
słów jak rozrabia jest nie w porządku. Nie chce, Ŝeby tak o nim mówiono.
Potem, zwracając się do Rahmana, dodaje: - Podoba mi się sposób, w jaki obstawałeś przy swoim,
rozmawiając z Tuckerem. Nie atakowałeś go. Ale nie jest ci przyjemnie słuchać, jak ktoś uŜywa w
stosunku do ciebie takich słów jak rozrabiaka. Kiedy zakryłeś oczy kawałkami układanki, to
wydawało się, Ŝe jesteś zniechęcony i chcesz zmniejszyć napięcie. Natomiast Tucker nazwał to
rozrabianiem, poniewaŜ nie zrozumiał twoich intencji. Zgadza się?
Obaj chłopcy kiwają potakująco głowami, podczas gdy inni kończą zbieranie układanek do
pudełek. Małe klasowe spięcie zbliŜa się do finału. - Czujecie się juŜ lepiej? - pyta Varga. - Czy
moŜe nadal jesteście zirytowani?
- Czuję się dobrze - odpowiada Rahman, a jego spokojny głos świadczy o tym, Ŝe czuje się
wysłuchany i zrozumiany. Tucker równieŜ kiwa z uśmiechem głową. Potem obaj, spostrzegłszy Ŝe
wszyscy inni wyszli juŜ z klasy, obracają się jak na komendę i razem wybiegają.
Analiza post factum. Bójka, do której nie doszło
Kiedy nowa grupa zaczyna zajmować miejsca, nauczycielka przeprowadza analizę tego, co się
przed chwilą wydarzyło. Wzburzenie obu chłopców na początku rozmowy i ochłonięcie pod jej
koniec świadczą o tym, czego obaj nauczyli się na temat rozwiązywania konfliktów. Rozmowa,
która z reguły przeradza się w konflikt, zaczyna się - jak ujmuje to Varga - „nie od
komunikowania, ale od przyjmowania pewnych załoŜeń, pochopnego wyciągania z nich
wniosków i wysyłania twardych przekazów w sposób, który sprawia, Ŝe innym trudno usłyszeć
to, co mówisz”.
Uczniowie uczą się na lekcjach samowiedzy, Ŝe nie chodzi o to, by zupełnie unikać konfliktów, ale
o to, by wyjaśnić nieporozumienie i przełamać wzajemną niechęć i urazy, zanim doprowadzą do
otwartej walki. Ślady tych wcześniejszych lekcji widać w sposobie, w jaki Tucker i Rahman
prowadzili rozmowę. Obaj podjęli pewne starania, aby wyrazić swój punkt widzenia tak, aby nie
doprowadziło to do otwartego konfliktu. Takiej asertywności (nie będącej ani złością, ani
biernością) uczy się w Nueva od trzeciej klasy. Podkreśla się znaczenie wyraŜania uczuć wprost,
ale w sposób, który nie przerodzi się w agresję. ChociaŜ na początku sprzeczki Ŝaden z nich nie
patrzył na drugiego, to w miarę rozmowy zaczęli objawiać oznaki „aktywnego słuchania”, patrząc
225
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
sobie prosto w twarz, nawiązując kontakt wzrokowy i wysyłając nieme sygnały, które pozwalały
partnerowi zorientować się, Ŝe jest słyszany i słuchany.
Dzięki praktycznemu zastosowaniu tych narzędzi oraz przy pewnej pomocy nauczycielki
„asertywność” i „aktywne słuchanie” stały się dla tych chłopców czymś więcej niŜ tylko pustymi
frazesami, których znajomością mogliby pochwalić się podczas quizu - stały się one sposobami
reagowania, z których obaj mogli skorzystać w chwilach, kiedy potrzebowali ich najbardziej.
Mistrzostwo w sferze emocjonalnej jest szczególnie trudno osiągnąć, poniewaŜ umiejętności te
musimy opanować akurat wtedy, kiedy zazwyczaj jesteśmy najmniej zdolni do odbioru nowych
informacji i uczenia się nowych nawyków reagowania - kiedy jesteśmy w złym nastroju.
Instruowanie bardzo pomaga w takich momentach. „KaŜdy, dorosły czy piątoklasista, potrzebuje
pewnej pomocy przy obserwowaniu samego siebie, kiedy jest zdenerwowany - mówi Varga. Wali ci serce, pocą się ręce, a ty starasz się uwaŜnie słuchać i jednocześnie zapanować nad sobą,
aby spokojnie wytrwać do końca, nie wrzeszcząc, nie obwiniając drugiej osoby i nie zamykając w
akcie samoobrony uszu na to, co mówi”.
Dla kaŜdego, kto zna chaotyczne sprzeczki piątoklasistów, najbardziej zdumiewające musi być to,
Ŝe zarówno Tucker, jak i Rahman starali się przeforsować swój punkt widzenia bez uciekania się
do oskarŜania, wyzwisk czy krzyków. śaden nie dał się ponieść uczuciom do tego stopnia, by
warknąć pogardliwie „odp.... się! albo rzucić się z pięściami na adwersarza czy teŜ uciąć dyskusję,
odwracając się na pięcie i wychodząc z klasy. To, co mogło stać się zarzewiem prawdziwej wojny,
pozwoliło obu chłopcom nauczyć się nowych niuansów praktycznego rozwiązywania konfliktów.
JakŜe odmiennie mogłoby się to wszystko potoczyć w innych okolicznościach! Dzieci i młodzieŜ
codziennie puszczają w ruch pięści - a nawet stosują bardziej niebezpieczne metody ataku - ze
znacznie błahszych powodów.
Codzienne zmartwienia
W kręgu siedzących na podłodze uczniów, od czego tradycyjnie rozpoczyna się kaŜda lekcja,
liczby nie zawsze są tak wysokie, jak były dzisiaj. Kiedy są bardzo niskie - jedynki, dwójki albo
trójki wskazujące na fatalne samopoczucie - to stwarzają moŜliwość postawienia pytania: „Chcecie
porozmawiać o tym, dlaczego tak czujecie?” I jeśli uczniowie tego chcą (nikt nie nalega, aby
rozmawiali o sprawach, o których nie mają ochoty mówić), to moŜe podzielić się z innymi swoimi
kłopotami, co stwarza szansę rozwaŜenia twórczych sposobów uporania się z nimi.
W miarę dorastania zmieniają się teŜ problemy. W niŜszych klasach najbardziej trapią docinki
rówieśników, obawy, uczucie odtrącenia. Mniej więcej w szóstej klasie pojawia się nowy zespół
zmartwień, których przyczyną staje się niezaproponowanie randki albo odtrącenie, niedojrzałość
przyjaciół czy przyjaciółek, róŜne przykre sytuacje werbalizowane w skargach typu: „Czepiają się
mnie większe dzieci”, „Moi przyjaciele palą i zawsze próbują mnie namówić, Ŝebym ja teŜ
spróbował”.
Są to sprawy o doniosłym znaczeniu dla dziecka. Zwierza się ono z takich problemów, jeśli w
ogóle to robi, niejako na peryferiach szkoły - podczas obiadu w stołówce, w autobusie, w domu u
przyjaciela czy przyjaciółki. Najczęściej jednak zatrzymuje swoje kłopoty dla siebie, przeŜuwając
je samotnie w pracy i nie mając nikogo, z kim mogłoby się nimi podzielić. Podczas lekcji
samowiedzy dręczące dzieci problemy mogą stać się tematami zajęć.
KaŜda z takich dyskusji dostarcza środków do osiągnięcia jasno sformułowanego juŜ w samej
nazwie celu - wiedzy o sobie, czyli wytworzenia poczucia własnej toŜsamości, znajomości siebie i
stosunków z innymi osobami. Choć kaŜda lekcja przebiega według określonego planu, to jest on
do tego stopnia elastyczny, Ŝe kiedy zdarzą się takie konflikty jak między Rahmanem i Tuckerem,
nauczyciel moŜe wykorzystać nadarzającą się okazję do zademonstrowania, jak skorzystać w
praktyce z nowych umiejętności. Sprawy, które podnoszą uczniowie, są Ŝywymi przykładami, tak
226
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
więc zarówno uczniowie, jak i nauczyciele mogą wypróbować umiejętności, których się uczą,
rozwiązując takie konflikty jak ten, który doprowadził w efekcie do pogodzenia się dwóch
zwaśnionych chłopców
Abecadło inteligencji emocjonalnej
Stosowany od blisko dwudziestu lat program zdobywania wiedzy o sobie jest wzorem nauczania
inteligencji emocjonalnej. Na lekcjach omawia się niekiedy zaskakująco skomplikowane sprawy
jak powiedziała mi dyrektorka Nueva, Karen Stone McCown: „Kiedy uczymy dzieci o złości,
pomagamy im zrozumieć, Ŝe prawie zawsze jest ona reakcją wtórną, i spojrzeć na to, co kryje się
pod spodem - czy jesteś zraniony? zazdrosny? Nasze dzieci uczą się, Ŝe zawsze ma się wybór jak
zareagować, i Ŝe im więcej zna się sposobów reagowania na emocje, tym bogatsze moŜe być
Ŝycie”.
Lista wyszczególniająca elementy wiedzy o samym sobie zgadza się niemal co do joty z listą
składników inteligencji emocjonalnej oraz z listą głównych umiejętności, których uczenie zaleca
się jako podstawowy środek zapobiegający wpadaniu dzieci w czyhające na nie pułapki (pełną
listę zawiera Dodatek E).2 Wśród tematów znajduje się samoświadomość, w sensie
rozpoznawania uczuć i tworzenia słownika dla ich wyraŜania oraz w sensie dostrzegania
powiązań między myślami, uczuciami i reakcjami; rozpoznawanie, czy przy podejmowaniu
decyzji główną rolę odgrywają myśli czy uczucia; dostrzeganie konsekwencji wyboru
alternatywnych reakcji i stosowanie się do tych spostrzeŜeń przy podejmowaniu decyzji w takich
sprawach, jak zaŜywanie narkotyków, palenie i seks. Samoświadomość przybiera równieŜ formę
rozpoznawania swych silnych i słabych punktów oraz postrzegania się w pozytywnym ale
realistycznym świetle (i unikania w ten sposób pułapki, w którą masowo wpadają zwolennicy
ruchu na rzecz podniesienia poczucia własnej wartości*).
Nacisk kładzie się równieŜ na panowanie nad emocjami: uświadamianie sobie, co kryje się za
danym uczuciem (na przykład uraza, która wyzwala złość) oraz uczenie się sposobów uśmierza=
za decyzje i czyny oraz wywiązywanie.
Kluczową umiejętnością społeczną jest empatia, rozumienie uczuć innych i przyjmowanie ich
punktu widzenia oraz poszanowanie róŜnic w podejściu do rzeczywistości. Przykłada się teŜ
wagę do umiejętności układania sobie stosunków z innymi ludźmi, w tym do wysłuchiwania ich i
zadawania pytań, odróŜniania tego, co mówią i robią inni, od naszych własnych sądów i reakcji,
pozytywnej pewności siebie zamiast złości albo bierności oraz uczenia się sztuki współpracy,
rozwiązywania konfliktów i dochodzenia do kompromisu.
Na lekcjach wiedzy o sobie nie stawia się ocen, a ostatecznym egzaminem jest samo Ŝycie. Jednak
pod koniec ósmej klasy, kiedy uczniowie Nueva szykują się do pójścia do szkoły średniej; kaŜdy z
nich zdaje egzamin ustny, przeprowadzany według metody Sokratesa. A oto dwa tematy z
ostatnich egzaminów: „Opisz, jak mógłbyś pomóc przyjacielowi rozwiązać konflikt wynikający z
tego, Ŝe ktoś wywiera na niego nacisk, aby zaczął brać narkotyki albo z tego, Ŝe ktoś lubi się z nim
draŜnić” oraz „Wymień i opisz zdrowe sposoby radzenia sobie ze stresem, złością i obawami”.
Gdyby Arystoteles, który przykładał duŜą wagę do umiejętności emocjonalnych, Ŝył w naszych
czasach, to pewnie by to pochwalił..
Wykształcenie emocjonalne w dzielnicy nędzy
2 Karen F. Stone, Harold Q. Dillehunt, Self Science: The Subject Is Me, Santa Monica: Goodyear Publishing Co., 1978.
* Self-esteem movement - modna swego czasu w USA teoria zgodnie z którą dziecko powinno być wychowywane bezstresowo, poniewaŜ niepowodzenia (tak jak np.
oceny niedostateczne w szkole) obniŜa jego poczucie własnej wartości. Teorię tę poddał miaŜdŜące krytyce Seligman w ksiąŜce The Optimistic Child (Optymistyczne
dziecko), któ ukaŜe się wkrótce nakładem Wydawnictwa Media Rodzina of Poznań.
227
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
Sceptycy oczywiście spytają, czy taki przedmiot jak wiedza o sobie mógłby być nauczany w mniej
przyjaznym dla uczniów środowisku, czy teŜ nadaje się do wprowadzenia tylko w małych
prywatnych szkołach, takich jak Nueva, gdzie kaŜde dziecko jest w pewnym sensie utalentowane.
Ujmując to krótko: czy moŜna uczyć umiejętności emocjonalnych tam, gdzie są one najbardziej
potrzebne, w pełnych chaosu szkołach publicznych w dzielnicach nędzy odpowiedzi na to pytanie
dostarcza wizyta w szkole średniej im. Augusty Lewis Troup w New Haven, która od Ośrodka
Kształcenia Nueva jest tak samo odległa społecznie i ekonomicznie, jak i geograficznie.
Atmosfera w szkole podstawowej im. Augusty Lewis Troup o tyle przypomina atmosferę
panującą w Nueva, Ŝe kładzie się tam taki sam nacisk na naukę, co sprawia, Ŝe zyskała sobie
nazwę Akademii Wiedzy im. Troup. Obejmuje klasy od piątej do ósmej o poszerzonym programie
zajęć, a chodzić do niej mogą uczniowie z całego New Haven. Szkoła jest tak wyposaŜona, Ŝe
mogą oni za pomocą łączności satelitarnej zadawać astronautom z Houston pytania dotyczące
fizyki przestrzeni kosmicznej i uczyć się tak programować swoje komputery, aby odtwarzały
muzykę. Ale mimo tych oświatowych uroków ucieczka białych na przedmieścia, a ich dzieci do
prywatnych szkół doprowadziła do tego, Ŝe 95 procent dzieci w Troup pochodzi z rodzin
murzyńskich i latynoskich.
Ta oddalona zaledwie o parę ulic od miasteczka uniwersyteckiego Yale - i naleŜąca do zupełnie
odmiennego świata - szkoła znajduje się w sercu podupadającej dzielnicy robotniczej, w której w
latach pięćdziesiątych mieszkało dwadzieścia tysięcy osób zatrudnionych w pobliskich fabrykach,
od Olin Brass Mills do Winchester Arms. Dzisiaj ten rezerwuar siły roboczej skurczył się do
niecałych trzech tysięcy osób. New Haven, jak wiele innych przemysłowych miast w Nowej
Anglii, stało się siedliskiem nędzy, narkomanów i przemocy.
To właśnie w odpowiedzi na nękające ludność takich dzielnic koszmary grupa psychologów i
pedagogów z Yale opracowała w latach osiemdziesiątych Program Umiejętności Społecznych,
zestaw, zajęć obejmujących praktycznie te same dziedziny co program wiedzy o sobie
realizowany w Ośrodku Kształcenia Nueva. W Troupie związek tematów z Ŝyciem jest jednak
bardziej bezpośredni i namacalny. Nie jest to czysto teoretyczne szkolenie, kiedy uczniom klasy
ósmej uświadamia się, Ŝe od ich decyzji zaleŜy, czy unikną takich chorób jak AIDS. Procent kobiet
zaraŜonych AIDS jest w New Haven najwyŜszy w Stanach Zjednoczonych; wiele matek dzieci ze
Szkoły im. Troup jest zaraŜonych wirusem HIV, podobnie jak niektórzy uczniowie. Mimo
wzbogaconego programu kształcenia uczniowie tej szkoły zmagają się na co dzień z wszystkimi
problemami Ŝycia w dzielnicy nędzy; wiele dzieci ma tak skomplikowaną, by nie rzec straszną,
sytuację w domu, Ŝe nie moŜe czasami w ogóle przyjść do szkoły.
Tak jak we wszystkich szkołach w New Haven, gościa wita znajoma, przypominająca
romboidalnym kształtem i Ŝółtym kolorem znak drogowy, tablica z napisem „Strefa wolna od
narkotyków [Drug-Free Zone]. W drzwiach stoi Mary Ellen Collins, szkolna rzeczniczka praw
ucznia i specjalistka od rozwiązywania wszelkiego rodzaju problemów, które pojawiają się w
szkole. Do jej zadań naleŜy równieŜ pomaganie nauczycielom w zmaganiu się z wymaganiami,
które stwarzają zajęcia uczące umiejętności społecznych. Jeśli nauczyciel nie wie, jak poprowadzić
jakąś lekcję czy przedstawić temat, wtedy do akcji wkracza Collins. „Uczyłam w tej szkole przez
dwadzieścia lat - powiedziała mi Collins na powitanie. - Niech pan się przyjrzy tej dzielnicy; nie
wyobraŜam sobie, jak przy tych wszystkich problemach, z którymi dzieciaki borykają się
codziennie, moglibyśmy ograniczyć się tylko do klasycznego nauczania. Weźmy choćby te dzieci,
które walczą, bo albo same mają AIDS, albo choruje na to ktoś w ich domu - nie m pewna, czy
któreś z nich powiedziałoby o tym podczas dyskusji o AIDS, ale jeśli dziecko wie, Ŝe nauczyciel
czy nauczyciela wysłucha ich opowieści o problemach emocjonalnych, a nie tylko o kłopotach,
jakie mają ze zrozumieniem lekcji, to otwiera to drogę do takiej rozmowy”.
Na drugim piętrze mieszczącej się w starym ceglanym budynku szkoły Joyce Andrews prowadzi
właśnie w piątej klasie lekcję umiejętności społecznych. Piątoklasiści mają trzy takie lekcje
228
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
tygodniowo. Andrews, jak wszyscy pozostali nauczyciele klas piątych, była na specjalnym letnim
kursie, gdzie instruowano ich, jak mają uczyć tego przedmiotu, ale jej zaangaŜowanie i zapał
świadczą, Ŝe ma naturalne predyspozycje do takich zajęć.
Tematem dzisiejszej lekcji jest rozpoznawanie uczuć; zdolność ich nazywania, a w konsekwencji
lepszego ich rozróŜniania, co owi jedną z najwaŜniejszych umiejętności emocjonalnych. Praca
domowa polegała na wycięciu z dowolnego czasopisma zdjęcie twarzy jakiejś osoby, określeniu
emocji, które wyraŜa ta twarz i wyjaśnieniu, na jakiej podstawie uczeń uwaŜa, Ŝe wyraŜa ona takie
właśnie emocje. Po zebraniu prac wszystkich uczniów nauczycielka wypisuje na tablicy te uczucia
- smutek, zmartwienie, podniecenie, i tak dalej - i zaczyna rozmowę na ten temat z osiemnastoma
uczniami, którym udało się tego dnia przyjść do szkoły. Dyskusja jest oŜywiona, dowcipna i
prowadzona w szybkim tempie. Siedząc grupkami przy czterech stołach, uczniowie podnoszą z
zapałem ręce, sygnalizując gotowość odpowiedzi, starając się jak mogą, by właśnie ich dostrzegło
oko nauczycielki.
Dodając do wypisanej na tablicy listy słowo zawiedziony Andrews pyta: - Ile osób czuło się
kiedykolwiek zawiedzionych? - Wszystkie ręce unoszą się w górę.
- Jak się czujecie, kiedy jesteście zawiedzeni?
Odpowiedzi sypią się jak w rękawa: „Zmęczony”, „Zmieszany”, „Nie moŜna wtedy dobrze
myśleć”, „Czuje się niepokój”.
Kiedy na tablicy pojawia się przymiotnik zdenerwowana, Joyce mówi: - Znam to uczucie. Kiedy
nauczycielka jest zdenerwowana?
- Kiedy wszyscy w klasie gadają - mówi z uśmiechem jedna z dziewczynek.
Nie gubiąc rytmu, Andrews rozdaje dzieciom kartki, na których po jednej stronie przedstawione
są twarze chłopców i dziewczynek wyraŜające jedną z sześciu podstawowych emocji - szczęście,
smutek, złość, zdziwienie, strach i wstręt, a na drugiej opis działania mięśni wywołującego taką
minę, na przykład:
STRACH
•
Usta są szeroko otwarte, dolna szczęka cofnięta.
•
Oczy są szeroko rozwarte, a wewnętrzne ich kąciki uniesione w górę.
•
Brwi są podniesione i ściągnięte.
•
Tworzą się zmarszczki pośrodku czoła.3
Kiedy dzieci oglądają rysunki i czytaj dołączone do nich opisy; na ich twarzach pojawia się wyraz
strachu, złości, zdziwienia albo wstrętu, poniewaŜ naśladują te przykłady. Lekcja opiera się be
pośrednio na badaniach Paula Ekmana nad pojawiającym się na twarzy wyrazem emocji; uczy się
tego prawie na kaŜdym kursie wstępnym psychologii w szkole średniej, ale rzadko, jeśli w ogóle,
w szkole podstawowej. Ta elementarna wiedza o kojarzeniu nazwy z uczuciem i uczucia z jego
wyrazem na twarzy doznającej go osoby moŜe wydawać się tak oczywista, Ŝe nauczanie tych
rzeczy kwitujemy wymownym wzruszeniem ramion, ale moŜe ona stanowić antidotum na
powszechne braki w edukacji emocjonalnej. Pamiętajmy o tym, Ŝe brutalne osiłki z boiska
szkolnego atakują często dlatego, Ŝe błędnie interpretują neutralne przekazy i obojętne w gruncie
rzeczy miny jako oznaki wrogości, a dziewczęta, u których pojawiają się zaburzenia łaknienia, nie
potrafią odróŜnić złości od lęku ani od głodu.
Wykształcenie emocjonalne w przebraniu
3 Committee for Children, „Guide to Feelings”, Second Step 4 - 5 (1992), s. 84.
229
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
PoniewaŜ program szkolny jest juŜ i tak przeładowany róŜnymi nowymi zajęciami i
przedmiotami, niektórzy nauczyciele, czując się - co zupełnie zrozumiałe - przeciąŜeni
obowiązkami, nie chcą przeznaczać części czasu potrzebnego do nauczania przedmiotów
podstawowych na jeszcze jeden dodatkowy kurs. W związku z tym pojawia się nowa strategia
nauczania emocjonalnego, która polega nie na tworzeniu nowych zajęć, ale na łączeniu lekcji o
uczuciach i związkach międzyludzkich z przedmiotami juŜ nauczanymi. Leje o emocjach moŜna
połączyć w naturalny sposób z lekcjami a i pisania, higieny, nauk ścisłych, wiedzy o
społeczeństwie i innych obowiązkowych przedmiotów. ChociaŜ w szkołach w New Haven
umiejętności Ŝyciowe są w niektórych klasach osobnym miotem, to w innych kształcenie
społeczne połączone jest z nauczaniem powszechnie obowiązujących przedmiotów, takich nauka
czytania czy higiena. Niektóre sprawy z zakresu umiejętności emocjonalnych włączone są nawet
do lekcji matematyki; to szczególnie takich podstawowych umiejętności uczenia, jak koncentracja
uwagi, motywowanie się do nauki i panowanie impulsami, tak aby nie odrywały ucznia od zajęć.
W niektórych programach kształcenia umiejętności emocjonalnych i społecznych nie traktuje się
ich nauczania jako osobnego przedmiotu, ale stara się, aby sprawy te wnikały w tkankę Ŝycia
szkolnego. Jednym z wzorcowych przykładów takiego podejścia - będącym w istocie rzeczy
kursem umiejętności emocjonalnych i społecznych - jest Projekt Rozwoju Dziecka [Child
Development Project], stworzony przez zespół pod kierunkiem psychologa Erika Schapsa. Projekt
ten, opracowany w Oakland w Kalifornii, wypróbowuje się teraz w róŜnych szkołach w całej
Ameryce, głównie w tych, które mieszczą się w dzielnicach, gdzie istnieją podobne problemy jak
w ulegającym coraz większej degradacji śródmieściu New Haven.4
W ramach tego projektu opracowano zbiór materiałów dopasowanych do tematyki klasycznych
przedmiotów. I tak pierwszoklasiści zapoznają się podczas nauki czytania z opowiadaniem pod
tytułem „śaba i ropucha są przyjaciółmi”, w którym śaba, chcąc się pobawić z pogrąŜoną w śnie
zimowym Ropuchą, uŜywa podstępu, aby zbudzić ją ze snu wcześniej, niŜ wyznacza to jej rytm
biologiczny. Opowiadanie to wykorzystywane jest jako podstawa do dyskusji o przyjaźni i o tym,
co czuje osoba, której ktoś spłata psikusa. Cykl przygód wprowadza teŜ takie tematy jak
samoświadomość, branie pod uwagę potrzeb przyjaciela, uczucia, jakich doznajemy, kiedy ktoś
się z nami draŜni i zwierzanie się przyjacielowi. W miarę przechodzenia dzieci do wyŜszych klas
opowiadania objęte precyzyjnie ustalonym programem stają się coraz bardziej skomplikowane,
dając nauczycielom punkt wyjścia do omawiania takich tematów jak empatia, umiejętność
spojrzenia na rzeczywistość z punktu widzenia drugiej osoby, troska i liczenie się z potrzebami i
uczuciami innych osób.
Inny sposób wplecenia lekcji emocjonalnych w istniejącą siatkę zajęć i całość zdarzeń składających
się na Ŝycie szkolne polega na skłonieniu nauczycieli do ponownego przemyśle sposobów karania
uczniów za złe zachowanie. Program Rozwoju Dziecka opiera się na załoŜeniu, Ŝe takie sytuacje
dostarcza znakomitych okazji do nauczenia dzieci umiejętności, który im brakuje - panowania nad
impulsami, wyjaśniania swoi uczuć, rozwiązywania konfliktów - i Ŝe są lepsze sposoby
prowadzenia dyscypliny niŜ przymus. Na przykład, nauczycielka, widząc trzech
pierwszoklasistów przepychających się między sobą, aby zająć pierwsze miejsce w kolejce do
okienka w stołówce, mogłaby im zaproponować, Ŝeby kaŜdy z nich wymienił jakąś liczbę i ten,
który odgadłby, o jaką liczbę chodzi, zostałby zwycięzcą i stanął pierwszy w kolejce. Taka
praktyczna lekcja pokazałaby dzieciom, Ŝe istnieją sprawiedliwe, bezstronne sposoby łagodzenia
takich drobnych sprzeczek, a głębszy morał tego zdarzenia sprowadzałby się do tego, Ŝe róŜnice
zdań moŜna rozwiązywać kompromisowo. A poniewaŜ jest to podejście, które dzieci mogą
wykorzystać przy rozwiązywaniu innych, podobnych sporów („Najpierw ja” jest przecieŜ
wyrazem nagminnie spotykanej w niŜszych klasach, jeśli nie w całym prawie Ŝyciu, w takiej czy
4 Zob. np.: Daniel Solomon i in., „Enhancing Children’s Prosocial Behavior in the Classroom”, American Educational Research Journal (Winter 1988).
230
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
innej formie przejawianej postawy), to treść, którą ono przekazuje, jest z pewnością bardziej
pozytywna od kategorycznego rozkazu: „Przestańcie to robić!”
Emocjonalny harmonogram
„Moje koleŜanki, Alice i Lynn, nie chcą się ze mną bawić”.
Jest to gorzka skarga uczennicy trzeciej klasy Szkoły Podstawowej im. Johna Muira w Seattle.
Anonimowa nadawczyni wrzuciła kartkę o takiej treści do „skrzynki pocztowej” - będącej
rzeczywistości specjalnie pomalowanym kartonowym pudłem - do której mogą wrzucać opisy
swych problemów i skargi wszyscy uczniowie z klasy. Potem cała klasa moŜe rozmawiać tych
problemach i starać się znaleźć sposoby ich rozwiązania. dyskusji nie wymienia się imion,
natomiast nauczycielka uje, Ŝe wszystkie dzieci miewają od czasu do czasu takie ty, w związku z
czym muszą się nauczyć radzić sobie z nimi. Rozmawiając o tym, co czuje dziecko odtrącone
przez koleŜanki kolegów albo co mogłoby zrobić, Ŝeby przyjęły ją one czy oni do swego
towarzystwa, mają okazję wypróbowania nowych sposobów rozwiązania tych problemów,
sposobów stwarzających alternatywę dla jednotorowego myślenia, zgodnie z którym jedynym
wyjściem w wypadku nieporozumienia jest konflikt.
Metoda „skrzynki pocztowej” pozwala elastycznie reagować na potrzeby emocjonalne uczniów i
wybierać jako tematy zajęć te sprawy i kryzysy, które są dla nich w danym momencie
najwaŜniejsze. Zbyt sztywny plan zajęć kłóciłby się ze stale zmieniającą się rzeczywistością
dzieciństwa. W miarę jak dzieci rosną i dojrzewają, zmieniają się teŜ tematy takich lekcji. Jeśli
lekcje kształcenia emocjonalnego mają przynieść właściwe skutki, to muszą być dopasowane do
rozwoju dziecka, przy czym te same tematy naleŜy omawiać wielokrotnie, w róŜnych klasach,
dostosowując sposób ich prezentacji zarówno do moŜliwości rozumienia dziecka, jak i do coraz to
innych pojawiających się przed nim wyzwań.
Oczywiście rodzi się pytanie, kiedy zaczynać taką edukację. Niektórzy twierdzą, Ŝe pierwszych
kilka lat Ŝycia dziecka nie jest wcale zbyt wczesnym na to okresem. Pediatra z Harvardu, T. Berry
Brazelton, uwaŜa, Ŝe wielu rodziców mogłoby odnieść poŜytek z przeszkolenia w charakterze
przewodników emocjonalnych dla swych małych dzieci. Robi się to w ramach niektórych
programów i wizyt domowych. MoŜna przedstawić silne argumenty na rzecz bardziej
systematycznego podkreślania wagi umiejętności społecznych i emocjonalnych w programach
przedszkolnych, takich jak Head Start; jak przekonaliśmy się w rozdziale XII, gotowość dzieci do
nauki zaleŜy w duŜej mierze od zdobycia niektórych z tych podstawowych umiejętności
emocjonalnych. Lata przedszkolne mają kluczowe znaczenie dla stworzenia podwalin tych
umiejętności, a pewne dowody zdają się świadczyć, Ŝe program Head Start, jeśli jest dobrze
realizowany (co jest waŜnym zastrzeŜeniem), moŜe mieć długotrwały dobroczynny wpływ
emocjonalny i społeczny na Ŝycie jego uczestników. Skutki te widać jeszcze w pierwszych latach
po osiągnięciu przez nich dojrzałości - mają mniej problemów z narkotykami i policją, lepiej
układa się poŜycie małŜeńskie i lepiej zarabiają.5
Takie działania interwencyjne przynoszą najlepsze rezultaty kiedy dostosowane są do
naturalnego rozwoju emocjonalnego.6 Jak świadczy płacz noworodków, niemowlęta doświadczają
intensywnych uczuć juŜ od chwili narodzin. Ale mózg noworodka daleki jest jeszcze od pełnej
dojrzałości; emocje dziecka dojrzewają całkowicie dopiero wtedy, kiedy w pełni ukształtuje się
jego układ nerwowy, a proces ten przebiega zgodnie z wrodzonym zegarem biologicznym
poprzez cały okres dzieciństwa, a nawet początki dojrzewania. Repertuar emocjonalny
noworodka jest prymitywny w porównaniu z zakresem emocji pięciolatka, którego uczucia z kolei
5 Raport High/Scope Educational Research Foundation, Ypsilanti, Michigan (April 1993).
6 Carolyn Saarni, „Emotional Competence: How Emotions and Relationships Become Integrated”, w: R.A. Thompson (red.), Socioemotional DevelopmentlNebraska
Symposium on Motivation 36(1990).
231
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
wyglądają ubogo, jeśli porówna się je z pełnią emocji nastolatka. Dorośli zbyt często popełniają
błąd, oczekując od dziecka dojrzałości przekraczającej moŜliwości jego wieku i zapominając, Ŝe
kaŜda emocja pojawi się w odpowiednio zaprogramowanym przez naturę momencie rozwoju. Na
przykład, zuchwałe zachowanie czterolatka moŜe spowodować reprymendę matki lub ojca, ale
samoświadomość, która rodzi pokorę, pojawia się z reguły nie wcześniej niŜ w piątym roku Ŝycia.
Harmonogram rozwoju emocjonalnego połączony jest z innymi liniami rozwoju, szczególnie
zdolności poznawczych, z jednej strony oraz rozwojem mózgu i dojrzewaniem biologicznym z
drugiej. Jak widzieliśmy, zdolności emocjonalne, takie jak empatia i samoregulacja emocjonalna,
zaczynają się kształtować praktycznie juŜ w niemowlęctwie. Wiek, w którym dzieci idą do
przedszkola, jest szczytowym okresem dojrzewania „emocji społecznych” - uczuć takich jak
niepewność i pokora, zazdrość i zawiść, duma i zaufanie - które wymagają zdolności
porównywania się z innymi. Pięcioletnie dziecko, wchodząc w nieporównanie szerszy niŜ
środowisko rodzinne społeczny świat przedszkola, wkracza tym samym w świat porównań
społecznych. Porównania te wyzwala nie tylko zewnętrzna zmiana otoczenia, ale równieŜ
pojawienie się nowej wolności poznawczej - zdolności porównywania się z innymi w obrębie
poszczególnych cech, takich choćby jak atrakcyjność osobista, popularność czy umiejętność
jeŜdŜenia na deskorolce. W tym wieku starsza, chodząca juŜ do szkoły siostra, która ma same
piątki, moŜe wywołać u dziecka wraŜenie, Ŝe w porównaniu z nią jest ono „tępe”.
David Hamburg, psychiatra i prezes Carnegie Corporation, oceniał pewne prekursorskie
programy edukacji emocjonalnej, uwaŜa Ŝe lata, w których dziecko przechodzi z przedszkola do
szkoły podstawowej, a potem do niŜszej szkoły średniej*, są dwoma okresami decydującymi o
społecznym przystosowaniu dziecka.7 Hamburg twierdzi, Ŝe w wieku od sześciu do jedenastu lat
„szkoła wystawia dziecko na cięŜkie próby i dostarcza mu przeŜyć, które wywrą ogromny wpływ
na jego psychikę w okresie dojrzewania i później. Poczucie własnej wartości dziecka zaleŜy w
wielkim stopniu od jego zdolności odnoszenia sukcesów w szkole. U dziecka, któremu nie
wiedzie się w szkole, wytwarzają się autodestrukcyjne postawy, które mogą rzucić cień na całe
jego Ŝycie”. Do podstawowych cech niezbędnych dla wyniesienia korzyści z edukacji szkolnej zauwaŜa Hamburg - naleŜą „zdolność do odkładania zaspokojenia swych pragnień na później,
przejawianie w odpowiedni sposób odpowiedzialności społecznej, umiejętność panowania nad
emocjami oraz optymistyczny pogląd na świat” czyli - mówiąc innymi słowy - inteligencja
emocjonalna.8
Równie waŜnym - z powodu ogromnych zmian w biologii dziecka, jego zdolnościach
umysłowych i funkcjonowaniu mózgu - okresem kształcenia się emocjonalnego i społecznego jest
pokwitanie. Hamburg stwierdza, Ŝe „większość dorastających dzieci styka się w wieku od
dziesięciu do piętnastu lat z seksualnością, alkoholem, narkotykami i papierosami” oraz naraŜona
jest na inne pokusy.9
Przejście do niŜszej szkoły średniej oznacza koniec dzieciństwa i jest samo w sobie niezwykłym
wyzwaniem emocjonalnym. U prawie wszystkich uczniów rozpoczynających ten nowy etap nauki
następuje spadek pewności siebie i skokowy wzrost samoświadomości; ich obraz samych siebie i
wyobraŜenia, które mają o sobie stają się chwiejne i niepewne. Szczególnie dotkliwego ciosu
doznaje ich „społeczna samoocena” - wiara w to, Ŝe potrafią nawiązywać i podtrzymywać
przyjaźnie. To właśnie w tym krytycznym momencie, wskazuje Hamburg, niezwykle pomocne
* W oryginale mowa tu o junior high school i middle school, które pośrednim etapem edukacji między szkołą podstawową i szkołą średnią i które nie mają
odpowiednika w polskim systemie oświaty - przyp. tłum
7 David Hamburg, Today’s Children: Creating a Future for a Generation in Crisis, New York: Times Books,1992.
8 TamŜe, s. 171-72.
9 TamŜe, s. 182.
232
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
jest umacnianie zdolności chłopców i dziewcząt do zawierania bliskich związków i zaŜegnywania
kryzysów w stosunkach przyjacielskich oraz pielęgnowanie wiary w siebie.
Hamburg zauwaŜa, Ŝe kiedy uczniowie zaczynają na progu pokwitania naukę w niŜszej szkole
średniej, ci, którzy przeszli kurs edukacji emocjonalnej, przejawiają inne postawy niŜ reszta łatwiej znoszą podwyŜszenie wymagań szkolnych, lepiej radzą sobie z nowymi wymogami
postępowania wobec rówieśników, są bardziej odporni na pokusę palenia papierosów i
zaŜywania narkotyków. Jest tak dlatego, Ŝe opanowali umiejętności emocjonalne, które
przynajmniej na krótki czas uodparniają ich na owe wielkie presje.
233
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
Wszystko we właściwym czasie
W miarę odkrywania przez specjalistów z zakresu psychologii rozwojowej i przedstawicieli
innych dyscyplin porządku czasowego kształtowania się emocji moŜna coraz dokładniej określać,
jakich nauk powinno się udzielać dzieciom na kaŜdym etapie rozwijania się inteligencji
emocjonalnej, jakie trwałe braki mogą powstać u tych dzieci, które nie zdołają opanować w
odpowiednim czasie właściwych umiejętności, za pomocą jakich środków moŜna
zrekompensować im to, co utraciły i wyrównać braki.
Na przykład w ramach realizowanego w New Haven programu z dziećmi z najniŜszych klas
prowadzi się lekcje samoświadomości, zasad układania sobie stosunków z innymi i
podejmowania decyzji. W pierwszej klasie uczniowie siadają kołem i rzucają „kostkę uczuć”, na
której ściankach wypisane są takie słowa jak smutny albo podniecony. Potem dziecko, na które
przyszła kolej, opisuje chwile, kiedy doznawało takiego uczucia. Ćwiczenie to pozwala nabrać
większej pewności w łączeniu uczuć z wyraŜającym je słowami i pomaga rozwijać zdolność
empatii, kiedy dzieci słuchają rówieśników opisujących te same uczucia, których one
doświadczały. W klasach czwartej i piątej, kiedy niezwykle waŜne stają się dla dzieci stosunki z
rówieśnikami, uczy się ich umiejętności pozwalających na zacieśnianie przyjaźni: empatii,
kontrolowania impulsów i panowania nad złością. Głównym tematem opisanych wyŜej zajęć
prowadzonych w Szkole im. Troup, podczas których piątoklasiści uczyli się odczytywać emocje z
wyrazu twarzy, była empatia. Sposób kontrolowania impulsów przedstawiony jest natomiast na
naśladującym uliczną sygnalizację świetlną plakacie. Całość składa się z sześciu kroków:
Czerwone światło:
1. Zatrzymaj się, uspokój i pomyśl, zanim coś zrobisz.
śółte światło:
2. Powiedz, na czym polega problem i co czujesz.
3. Wyznacz sobie pozytywny cel.
4. Pomyśl o róŜnych rozwiązaniach.
5. Pomyśl z góry o konsekwencjach.
Zielone światło
6. Przystąp do działania według najlepszego planu.
Dzieci odwołują się regularnie do tej metody, kiedy na przykład gotuje się w nich złość, kiedy
mają ochotę odwrócić się plecami, bo je uraŜono albo wybuchnąć płaczem, bo draŜnią się z nimi
koledzy czy koleŜanki. Jest ona zestawem konkretnych kroków pomagających zareagować na
stresującą sytuację w bardziej wywaŜony sposób. Nie tylko uczy panowania nad emocjami, ale teŜ
wskazuje drogę do bardziej skutecznego działania, a kiedy stanie się zwyczajową reakcją na
niespodziane impulsy emocjonalne - kiedy dziecko nabierze nawyku, Ŝeby pomyśleć, zanim coś
zrobi - moŜe przekształcić się w podstawową strategię radzenia sobie z niebezpieczeństwami,
przed którymi staje ono w okresie dojrzewania i później.
W klasie szóstej lekcje nawiązują bardziej bezpośrednio do pokus, które zaczynają się pojawiać w
Ŝyciu dziecka: stosunków seksualnych, zaŜywania narkotyków i picia alkoholu. W klasach
siódmej i ósmej, kiedy młodzieŜ coraz częściej znajduje się w bardziej wieloznacznych sytuacjach
społecznych, nacisk kładzie się na zdolność patrzenia na sprawy z punktu widzenia innych osób.
„Jeśli chłopak wścieka się, bo zobaczył, Ŝe jego dziewczyna rozmawia z innym chłopakiem - mówi
jeden z nauczycieli z New Haven - to dzięki takim lekcjom, zamiast od razu wszczynać bójkę,
zastanowi się, jak moŜe to wyglądać z punktu widzenia tamtych dwojga”.
Wykształcenie emocjonalne jako metoda prewencji
Niektóre z najskuteczniejszych programów kształcenia emocjonalnego opracowane zostały jako
odpowiedź na konkretny problem, a mianowicie przemoc. Jednym z najszybciej rozwijających się,
234
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
zrodzonych z potrzeby zapobiegania przemocy kursów kształcenia emocjonalnego jest Program
Twórczego Rozwiązywania Konfliktów, realizowany w wieluset szkołach publicznych w Nowym
Jorku i w całym kraju. Kurs ten koncentruje się na sposobach łagodzenia szkolnych sprzeczek i
zatargów, które mogą doprowadzić do równie tragicznych wydarzeń jak zastrzelenie Iana
Moore’a i Tyrone’a Sinklera przez ich kolegę u wejścia do Szkoły Średniej im. Jeffersona.
Linda Lantieri, twórczyni Programu Twórczego Rozwiązywania Konfliktów i dyrektorka
mieszczącego się na Manhattanie owego centrum metodycznego dla nauczycieli tego programu,
uwaŜa, Ŝe wykracza on daleko poza zapobieganie bójkom. Mówi: „Program ten pokazuje
uczniom, Ŝe mają duŜy wybór moŜliwości rozwiązywania konfliktów, nie ograniczony tylko do
agresji bierności. Pokazujemy im, Ŝe przemoc nie zdaje się na nic, zastępując ją jednocześnie
konkretnymi umiejętnościami. Dzieci się bronić swych praw bez uciekania się do przemocy.
Umiejętności te zostają im na całe Ŝycie i przydają się nie tylko tym, są najbardziej skłonni do
stosowania przemocy”.10
Jedno z ćwiczeń polega na tym, Ŝe uczniowie zastanawiają się moŜliwym do wykonania, choćby
niewielkim, posunięciem, pomocnym w rozwiązaniu jakiejś konfliktowej sytuacji, w której kiedyś
się znaleźli. W innym ćwiczeniu uczennice odgrywają scenkę, w której starająca się odrobić pracę
domową starsza siostra ma w pewnym momencie dość młodszej, słuchającej taśmy z głośną
muzyką rapową i mimo jej protestów wyłącza magnetofon. Cała klasa zastanawia się, jak
mogłyby rozwiązać ten problem w sposób satysfakcjonujący je obie.
Powodzenie programu zaleŜy m.in. od rozszerzenia go poza granice klasy i objęcia nim równieŜ
placu zabaw i stołówki, gdzie dzieci łatwiej dają się ponieść emocjom i jest duŜo więcej okazji ku
temu. W tym celu przygotowuje się niektórych uczniów do pełnienia roli mediatorów, a szkolenie
rozpocząć moŜna w ostatnich klasach szkoły podstawowej. Kiedy wybucha jakiś zatarg, jego
uczestnicy mogą zwrócić się do takiego mediatora z prośbą o pomoc w jego załagodzeniu.
Mediatorzy z boiska szkolnego uczą kolegów, jak unikać bójek, radzić sobie ze zniewagami i
pogróŜkami, incydentami na tle rasowym i innymi groŜącymi wybuchem sytuacjami
zdarzającymi się w szkole.
Mediatorzy uczą się formułować swoje wypowiedzi w taki sposób, Ŝeby obie strony sporu czuły,
Ŝe są bezstronni. Jedna z metod zaŜegnywania awantur polega na tym, Ŝe mediator siada ze
skłóconymi stronami i mówi kaŜdemu z adwersarzy, Ŝeby wysłuchał drugiego, nie przerywając
mu ani nie obraŜając go. Kiedy obaj przeciwnicy uspokoją się i przedstawią swoje stanowiska,
przez kaŜdego z nich, aby opisał własnymi słowami, co powiedział drugi aby było jasne, Ŝe obaj
się wysłuchali. Potem wszyscy starają znaleźć rozwiązanie zadowalające obie strony; spór często
kończy się sporządzoną na piśmie i podpisaną przez niedawnych przeciwników ugodą.
Oprócz sposobów mediacji, a właściwie przede wszystkim, program uczy odmiennego myślenia o
nieporozumieniach. Jak u to Angel Perez, który w szkole podstawowej przeszedł kurs mediatora,
program „zmienił mój sposób myślenia. Dawniej myślałem, Ŝe jeśli ktoś mnie zaczepia, to
jedynym wyjściem jest odpłacenie temu komuś ciosem. Dzięki szkoleniu mam bardzo pozytywny
sposób myślenia. Jeśli ktoś postąpi wobec mnie źle, nie staram się odpłacić mu tym samym, ale
próbuję rozwiązać to inaczej”. Perez zaczął upowszechniać taki model postępowania w swoim
środowisku.
Aczkolwiek program rozwiązywania konfliktów w sposób twórczy koncentruje się na
zapobieganiu przemocy, to Lantieri twierdzi, Ŝe zadania, którym słuŜy, są znacznie bardziej
zróŜnicowane. UwaŜa ona, Ŝe umiejętności potrzebnych do wyeliminowania przemocy z Ŝycia
społecznego nie moŜna oddzielić od pełnego zakresu umiejętności emocjonalnych, Ŝe wiedza o
tym, co czujemy albo w jaki sposób mamy zapanować nad impulsami czy Ŝalem, jest równie
10 Mój wywiad z Lindą Lantieri ukazał się w „The New York Times” z 3 marca 1992 roku.
235
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
waŜna dla zapobiegania przemocy jak powstrzymywanie złości. Szkolenie poświęcone jest zatem
w duŜej części nauce podstaw wiedzy o takich emocjach, jak rozpoznawanie szerokiego ich
zakresu, nadawanie im właściwych nazw oraz odczuwanie i okazywanie empatii. Oceniając
wyniki oddziaływania swojego programu, Lantieri wskazuje z dumą nie tylko na zmniejszenie się
liczby bójek, zniewag i przypadków obrzucania się wyzwiskami, ale równieŜ na wzrost
„Ŝyczliwego zainteresowania się innymi dziećmi”.
Podobna zbieŜność opinii na temat znaczenia wykształcenia emocjonalnego panuje wśród
psychologów, którzy starają się pomóc młodocianym w zawróceniu z naznaczonej wykroczeniami
i aktami przemocy drogi prowadzącej do kariery przestępczej. Dziesiątki studiów poświęconych
takim chłopcom wykazały - jak przekonaliśmy się w rozdziale XV - zupełnie jasno, Ŝe w
większości wypadków na drogę tę wkraczają ci, którzy w pierwszych latach nauki odznaczają się
wyjątkową popędliwością i skłonnością do wybuchania złością, a pod koniec szkoły podstawowej
są odrzucani i spychani na margines przez unikających ich rówieśników. Szukają wówczas
towarzystwa takich samych jak oni „wyrzutków społecznych” wspólnie z nimi zaczynają na
początku niŜszej szkoły średniej popełniać drobne przestępstwa. Kiedy osiągną dojrzałość, są juŜ
z reguły notowani w kartotekach policyjnych, a stosowanie przemocy jest dla nich czymś
oczywistym i normalnym.
Gdy zabrano się do zaplanowania działań interwencyjnych, które mogłyby pomóc takim
chłopcom zawrócić z drogi prowadzącej prosto do przestępstw i przemocy, to ponownie
rezultatem tej burzy mózgów stał się program edukacji emocjonalnej.11 Jednym z takich
programów, opracowanych przez grupę specjalistów, w której skład wszedł Mark Greenberg z
Uniwersytetu Waszyngtońskiego, jest tak zwany plan PATHS*. ChociaŜ lekcje przygotowywane w
ramach tego programu najbardziej potrzebne są chłopcom, którym grozi niebezpieczeństwo
stoczenia się na drogę przestępczą, to po to, by uniknąć piętnowania uczniów naleŜących do
zagroŜonej grupy, prowadzi się je z całą klasą.
PoŜytki z uczestniczenia w takich zajęciach czerpią wszyscy uczniowie. JuŜ w najmłodszych
klasach uczy się ich panowania nad impulsami. Dzieci, którym brakuje tej umiejętności, mają
szczególne trudności ze skupieniem uwagi na tym, co mówi nauczyciel, opuszczają się w nauce i
uzyskują gorsze oceny. Uczy się teŜ dzieci rozpoznawania własnych uczuć; w programie PATHS
przeznacza się pięćdziesiąt godzin na róŜne emocje, wyjaśniając najmłodszym, na czym polegają i
jak objawiają się najbardziej podstawowe uczucia, takie jak szczęście i złość, a w klasach wyŜszych
opisując z grubsza emocje bardziej złoŜone, takie jak zazdrość, duma czy poczucie winy. Lekcje
poświęcone świadomości emocjonalnej obejmują naukę metod orientowania się w tym, co czują
uczniowie oraz osoby z ich otoczenia, a takŜe - co jest szczególnie waŜne dla osób skłonnych do
agresji - rozpoznawania, kiedy ktoś przyjmuje rzeczywiście wrogą postawę, a kiedy przypisuje się
komuś wrogie intencje zupełnie bezpodstawnie.
Jedną z najwaŜniejszych umiejętności, które poznają uczniowie, jest oczywiście panowanie nad
złością. Dzieci dowiadują się przede wszystkim, Ŝe kaŜdy ma prawo odczuwać niekiedy złość
(podobnie jak wszystkie pozostałe emocje), Ŝe „doznawanie wszystkich uczuć jest w porządku”,
czego nie moŜna powiedzieć o wszystkich reakcjach, które powoduje. Samokontroli uczy to samo
ćwiczenie „sygnalizacji świetlnej”, który jest elementem kursu prowadzonego w New Haven. Na
innych lekcjach pomaga się dzieciom opanować sztukę zawierania i podtrzymywania przyjaźni,
zapobiegającą odrzuceniu przez rówieśników, co - jak wiadomo - często popycha dzieci do
wkroczenia na drogę prowadzącą do przestępstw.
Nowe spojrzenie na zadania szkoły
11 Hawkins i in., Communities That Care.
* PATHS jest skrótem nazwy Parents and Teachers Helping (Rodzice i Nauczyciele Pomagający Uczniom).
236
Daniel Goleman
Inteligencja Emocjonalna
PoniewaŜ coraz więcej dzieci nie znajduje w rodzinie pewnego oparcia w trudnych sytuacjach
Ŝyciowych, szkoła stała się jedynym miejscem, w którym moŜna próbować uzupełnić braki w
emocjonalnych i społecznych umiejętnościach dzieci. Nie znaczy to bynajmniej, Ŝe szkoła ma
zastąpi