Uploaded by d32685745a

prosys16

advertisement
Opis Systemu
ProSYS
Centrale ProSYS 16, ProSYS 40
i ProSYS 128
Dzi ki modułowej budowie, ProSYS pozwala na poł czenie w jednym systemie funkcji
przeciwwłamaniowych, kontroli dost pu i automatyki sterowania – z mo liwo ci sterowania
wszystkimi funkcjami za pomoc jednego interfejsu. Elastyczna architektura systemu
zapewnia prostot jego obsługi, programowania, instalowania i pó niejszego u ytkowania.
System ProSYS jest dost pny w trzech wariantach (3 ró ne płyty główne central), do których
mo na przył cza jednakowe moduły rozszerze . Centrale ró ni si jednak mo liwo ciami
maksymalnej rozbudowy (patrz Tabela „Pojemno Systemów”).
ProSYS jest systemem, który mo na stosowa we wszelkiego typu instalacjach: domowych, biurowych i przemysłowych. Mikroprocesorow jednostk centraln wyposa ono
w pami EEPROM, która w sposób nieulotny przechowuje wszystkie nastawy programowe wprowadzone w trakcie instalacji systemu (równie w przypadku całkowitego zaniku zasilania centrali). Z central ProSYS mog pracowa wszelkiego typu czujki i inne
urz dzenia alarmowe.
System obsługuje do 128 linii alarmowych. Cztero yłowa magistrala systemowa pozwala
na przył czanie ró nego rodzaju modułów rozszerzaj cych: szyfratorów (LED i LCD),
modułów dodatkowych linii alarmowych, odbiorników radiowych (urz dzenia bezprzewodowe i piloty), modułu kontroli dost pu, dodatkowych zasilaczy, modułu rozszerzaj cego pojemno
pami ci zdarze , dodatkowych wyj
programowalnych, modułu
głosowego (komunikaty głosowe) oraz interfejsu X-10. Wszystkie moduły komunikuj si
z płyt główn centrali za po rednictwem magistrali systemowej. Ka dy z wymienionych
elementów został dokładniej opisany w dalszej cz ci niniejszej instrukcji. System
ProSYS mo na programowa (uploading/downloading) oraz obsługiwa za pomoc
komputera PC (oprogramowanie pod Windows).
Niniejszy podr cznik szczegółowo opisuje poni ej kroki instalacyjne:
Krok 1: Ł czenie centrali alarmowej
Krok 2: Ustalanie adresów, ł czenie szyfratorów i modułów linii alarmowych
Krok 3: Dodawanie modułów
Krok 4: Wł czenie zasilania
Krok 5: Programowanie ProSYS
Krok 6: Testowanie systemu
UWAGA:
W niniejszym podr czniku w rozdziałach dot. programowania centrali skupiono si
centrali za pomoc szyfratorów LCD.
ProSYS – Opis systemu
wył cznie na programowaniu
1
Na poni szym schemacie przedstawiono architektur i mo liwo ci systemu.
Komputer PC (zdalny
up/downloading)
Stacja
monitoruj ca
Telefon do
zdalnej kontroli oraz
trybu “Follow Me”
ProSYS
Telefon
Wew.
•8 linii alarmowych
•Do 8 partycji
•Do 99 kodów u ytkownika
•Resetowalne wyj cie zasilania
ProSYS 128
ProSYS 40
LINIA
WEWN TRZNA
•Wyj cie sterowania sygnal.
•6 wyj progr. na płycie
ProSYS 16
•Pami
256 zdarze
•Tryb “Follow Me”
•Terminarz uzbroje i rozbroje
LINIA MIEJSKA
pami ci zdarze
Moduł rozszerze
wyj programowalnych
•512 lub 999
zapami tywanych zdarze
•4 lub 8 wyj programowalnych
•Follows system event
•Wyj cie przeka nik lub tranzystor
•Do 64 wyj
Szyfratory
LED, LCD, LCDP
•Dost pne 4 typy
•Pod wietlanie przyciski
•Nadzór sabota owy
•Detekcja bł dnych kodów
•Szybkie uzbrajanie
•3 alarmowe grupy przycisków
•4 przyciski konfigurowalne
•Funkcje kontroli działania
Moduł rozszerze
linii przewodowych
•8 lub 16 linii na module
•Do 120 linii
•Wyj cie zasilania resetowalnego
4- YŁOWA MAGISTRALA
Moduł rozszerze
Moduł rozszerze
dodatkowego zasilania
4 - YŁOWA MAGISTRALA
WI
R
E
B
U
-4
4-przyciskowy pilot
•Dynamiczny kod
•Uzbr., Rozbr., Napad oraz
Aktywacja wyj cia progr.
•Do 32 pilotów
Odbiornik radiowy
•8 lub 16 linii bezprzewodowych
•4 moduły pilotów
•Cz stotliwo 868 / 433 MHz
•Nadzór sabota u i zakłócania
•Mo liwo przydziału linii do dowolnej
partycji
Zaawansowany moduł głosowy
Moduł drukarki
•Sterowanie DTMF
•Potwierdzanie zdarze
•Programowalne komunikaty “Follow Me”
•Głosowe menu u ytkownika
•Mo liwo podsłuchu pomieszczenia
•Wbudowana poczta głosowa
Nadajniki bezprzewodowe
Moduł
transferu programu
•Cz stotliwo 868 / 433 MHz
•Nadzór słabej baterii i sabota u
nadajników
4 - YŁOWA MAGISTRALA
Czytnik klucza cyfrowego
• Do 16 czytników
• Uzbr/Rozbr Partycji
Moduł
Kontroli Dost pu
•Do 8 modułów
•Do 16 czytników
•Współpracuje z czytnikami typu: magnetyczny,
klawiatura, zbli eniowy, dotykowy
•Współpracuje z czytnikami w technologii:
Clock & Data, Wiegand, Barcode
Rysunek -1: Architektura systemu ProSYS
2
ProSYS – Opis systemu
•Do 8 zasilaczy w systemie
•12V 1.5A
•Dodatkowe wy cie sygnalizatora
•Mo liwo podł czenia akumulatora
lokalny
downloading/uploading
•485 / 232 konwerter
•485 / USB konwerter
Pojemno
systemów
Ka da z trzech dost pnych central ProSYS posiada nast puj ce mo liwo ci rozbudowy:
Cecha
ProSYS 16
ProSYS 40
ProSYS 128
Linie alarmowe
8-16
8-40
8-128
Moduły linii dodatkowych
(zwykłe i bezprzewodowe)
1x8
(EZ lub WR)
4x8 lub 2x16 lub
2x8 + 1x16
(EX lub WR)
1x8 + 7x16
(EX lub WR)
Wydajno
1,5 A
1,5 A
1,5 A
1
1
2
Ł czna ilo
obsługiwanych modułów
32
32
64 (32 na ka dej
magistrali)
Wej cie sabota u
obudowy (NC)
1
1
1
Sabota sygnalizatora
1
1
1
Wyj cia programowalne
6-22
6-38
6-70
Moduły wyj
programowalnych
max 2 moduły
(max 16 wyj )
max 4 moduły
(max 32 wyj cia)
max 8 modułów
(max 64 wyj cia)
Partycje
4
4
8
Grupy w partycji
4
4
4
Kody u ytkownika
00-29
00-59
00-98
Moduły kontroli dost pu
(liczba przej )
2 (4 przej cia)
4 (8 przej )
8 (16 przej )
Czytniki klucza cyfrowego
16
16
16
Szyfratory
8
12
16
Konta monitoringu
4
8
12
Numery Follow-me
8
8
16
Pami
256 – bez
mo liwo ci
rozszerzenia
512 (z modułem
rozszerzaj cym)
999 (z modułem
rozszerzaj cym)
Ilo
pr dowa
magistral
(rezystor parametryczny)
(powiadomienie telefoniczne)
zdarze
UWAGI:
Dodatkowe linie mog by liniami zwykłymi lub bezprzewodowymi (dowolna kombinacja).
Wszystkie centrale mog działa z akumulatorem 17Ah.
ProSYS – Opis systemu
3
Płyta główna stanowi „centrum operacyjne” systemu alarmowego. Posiada nast puj ce
cechy:
8 wbudowanych linii alarmowych
Mo liwo rozbudowy do 16, 40 lub 128 linii (patrz Pojemno systemów, poprz. strona)
6 wyj programowalnych:
o 1 x przeka nik (wyj cie programowalne) (obci alno styków 3 A)
o 1 x tranzystor 500mA (otwarty kolektor)
o 4 x tranzystor 70mA (otwarty kolektor)
Wej cie kontroli sabota u obudowy (NO)
Wej cie kontroli sabota u sygnalizatorów (linia parametryczna 2.2K )
4- yłowa magistrala systemowa, do której przył cza si wszystkie moduły rozszerze :
o ProSYS 16 i ProSYS 40: jedna magistrala (dwa gniazda)
o ProSYS 128: dwie niezale ne magistrale (2 gniazda BUS1 i gniazdo BUS2)
Wyj cie zasilania sygnalizatorów
Ponad 20 typów linii alarmowych
4 sposoby działania (detekcji) linii alarmowych: NC, NO, parametryczna (EOL),
trójstanowa (2 rezystory – jednoczesna kontrola alarmu i sabota u DEOL)
Pami zdarze (do 256 zdarze )
Poza o mioma wej ciami linii alarmowych dost pnymi na płycie głównej istnieje mo liwo
przył czenia dodatkowych max 120 (ł cznie z CA – do 128) linii alarmowych – przy u yciu 8lub 16-liniowych przewodowych lub bezprzewodowych modułów rozszerzaj cych.
Liczba mo liwych dodatkowych linii zale y od typu zastosowanej centrali – patrz Pojemno
systemów, poprzednia strona.
!
"
W systemie ProSYS istnieje mo liwo stosowania urz dze bezprzewodowych (czujki PIR,
czujki dymu, kontaktrony, piloty itp.) – przy u yciu Modułów bezprzewodowych (8- lub 16liniowych). Moduły charakteryzuj si nast puj cymi cechami:
o
o
o
o
o
odbiornik wykonano w technologii superheterodynowej,
ma on mo liwo zaprogramowania cz sto ci kontroli obecno ci nadajników,
wykrywa niskie napi cie baterii nadajników,
wykrywa próby sabota u,
wykrywa próby zakłócania transmisji.
#
$%
Ka d lini lub grup linii mo na przypisa do dowolnej spo ród max 8 (patrz Pojemno
systemów) niezale nych partycji alarmowych. Podział na partycje pozwala na korzystanie z
jednej centrali ProSYS do sterowania kilkoma niezale nymi funkcjonalnie systemami
alarmowymi (z mo liwo ci wydzielania linii wspólnych dla kilku partycji). W ka dej partycji
istnieje równie mo liwo definiowania zestawów linii współzale nych.
4
ProSYS – Opis systemu
&
"
System umo liwia definiowanie grup linii alarmowych w obr bie danej partycji – celem
umo liwienia wykonywania cz ciowego uzbrajania. Dla ka dej partycji mo na zdefiniowa
do 4 grup. Do uzbrajania grup u ywa si specjalnych klawiszy funkcyjnych na szyfratorach
(A, B, C i D). Ka demu z klawiszy odpowiada kolejna grupa linii. U ytkownik mo e uzbraja
dowoln ze zdefiniowanych grup wprowadzaj c kod dost pu i wybieraj c partycj (Patrz
Podr cznik U ytkownika).
$
Do centrali ProSYS mo na podł czy max16 szyfratorów (4 rodzaje: LCD, dwa typy LED
LCD z czytnikiem zbli eniowym), za pomoc , których mo na sterowa wszystkimi funkcjami
centrali.
Rysunek -2: Szyfrator LCD
Ka dy szyfrator posiada 3 pary „klawiszy alarmowych” (r czne uruchamianie alarmu po arowego, napadowego i specjalnego), istnieje równie mo liwo
przesyłania sygnału
rozbrojenia pod przymusem. Wszystkie szyfratory maj ochron antysabota ow obudowy.
Klawisze i wy wietlacz s pod wietlane, naci ni cie ka dego klawisza jest potwierdzane
d wi kowo. Szyfratory mo na równie zaprogramowa tak, aby wykrywały próby rozbrojenia
systemu przez osoby niepowołane i uniemo liwiały wykonywanie kolejnych prób.
Wyposa one s równie w klawisze specjalne, pomocne do szybkiego wykonywania operacji
systemowych (rozbrajanie, blokowanie, wy wietlanie stanu linii).
UWAGA:
W systemach wielostrefowych poszczególne szyfratory mo na przypisywa do wybranych partycji alarmowych. Nale y
jednak pami ta , e szyfratorów LED nie mo na wykorzystywa w systemach, w których liczba zainstalowanych linii
przekracza mo liwo ci wy wietlacza diodowego (szyfrator 8-liniowy mo e pracowa tylko w systemach do 8 linii,
szyfrator 16-liniowy – w systemach, o co najwy ej 16 liniach alarmowych).
$
Klawisze A, B, C i D mo na zaprogramowa tak, by naci ni cie ka dego z nich wywoływało
okre lon sekwencj komend (programowanie makropolece ).
ProSYS – Opis systemu
5
'
("
"
"
Centrala ProSYS rozró nia i identyfikuje max 6-cyfrowe kody dost pu – ka demu z nich
przypisywany jest jeden z kilku poziomów uprzywilejowania. Ka dy z kodów deklarujemy do
obsługi wybranych lub wszystkich partycji alarmowych.
Dodatkowo, w przypadku systemów o podwy szonym stopniu zabezpieczenia, mo liwe jest
definiowanie kodów podwójnych – do rozbrojenia potrzebne jest wprowadzenie dwóch
kodów.
)
$
W przypadku niektórych rozwi za systemowych, do uzbrajania i rozbrajania wybranych
partycji lub całego systemu, zamiast szyfratorów systemowych mo na zastosowa stacyjki,
radiolinie, przeł czniki itp. Urz dzenia te s podł czane do centrali za po rednictwem
odpowiednio zdefiniowanych linii alarmowych (z mo liwo ci zdefiniowania czasów
opó nienia).
4- yłowa magistrala systemowa ProSYS mo e mie max długo
przył czanie wszystkich dodatkowych modułów i szyfratorów.
300 metrów, pozwala na
UWAGA:
Je eli zachodzi potrzeba zastosowania dłu szej magistrali, nale y ten fakt skonsultowa z działem technicznym firmy
Janex International Sp. z o.o.
Centrale ProSYS 16 i ProSYS 40 posiadaj jedn magistral systemow , za ProSYS 128 –
dwie niezale ne magistrale. W przypadku zwarcia, przeci cia lub innego uszkodzenia jednej
z magistral centrali ProSYS 128, druga zachowuje pełn sprawno i funkcjonalno , co
dodatkowo zwi ksza stopie bezpiecze stwa systemu.
*
+
"
Płyt główn central ProSYS wyposa ono w 6 wyj programowalnych (1 przeka nik 3A, 1
tranzystor 500mA – otwarty kolektor, 4 tranzystory 70mA – otwarty kolektor). Wyj cia te
mo na zaprogramowa do sterowania urz dzeniami zewn trznymi, mog sygnalizowa
stany alarmowe, stany linii, partycji, systemu, mog by sterowane kodami, zegarem
systemowym (wg. zadanego terminarza), itp.
W przypadku konieczno ci zastosowania wi kszej ilo ci wyj , mo na stosowa dodatkowe
moduły:
✦ ProSYS 16: dowolna kombinacja dwóch modułów wyj
programowalnych (4przeka nikowe lub 8-otwarty kolektor). Ł cznie mo na doda max 16 wyj
(2 x 8),
uzyskuj c ł czn liczb 22 wyj programowalnych.
✦ ProSYS 40: dowolna kombinacja czterech modułów wyj
programowalnych (4przeka nikowe lub 8-otwarty kolektor). Ł cznie mo na doda max 32 wyj cia (4 x 8),
uzyskuj c ł czn liczb 38 wyj programowalnych.
✦ ProSYS 128: dowolna kombinacja o miu modułów wyj
programowalnych (4przeka nikowe lub 8-otwarty kolektor). Ł cznie mo na doda max 64 wyj cia (8 x 8),
uzyskuj c ł czn liczb 70 wyj programowalnych.
6
ProSYS – Opis systemu
,-./
Do magistrali centrali ProSYS mo na podł czy nadajniki standardu X-10, które słu
sterowania innych urz dze przez sie energetyczn , np. o wietleniem.
do
Nadajniki X-10 dla systemu ProSYS współpracuj z odbiornikami 8- lub 16-kanałowymi.
0
$
!
12
3
Wbudowany w płyt główn central ProSYS dialer cyfrowy, akceptuje wiele formatów cyfrowej transmisji. Mo e zgłasza zdarzenia pod niezale ne konta (osobne dla ka dej partycji),
mo e komunikowa si a z trzema stacjami monitorowania – mo na równie dokona
podziału raportów mi dzy poszczególne stacje. Dialer cyfrowy oferuje równie oszcz dny
tryb powiadamiania: mniej pilne raporty (np. uzbrojenia/rozbrojenia) mog by buforowane
przez central i przesyłane wszystkie jednocze nie o wskazanej godzinie. Mo liwe jest
równie okresowe testowanie ł czno ci oraz zgłaszanie do stacji monitoruj cej wej i wyj
z trybu programowania.
Oprócz standardowych protokółów komunikacji ze stacjami monitoruj cymi, centrala oferuje
tryb „Follow-Me” – dzwoni pod wskazany numer telefonu i za pomoc odpowiednio
modulowanych tonów informuje o rodzaju powstałego w obiekcie alarmu. Mo na
zaprogramowa oddzielny numer dla ka dej z partycji alarmowych. W przypadku doł czenia
modułu powiadamiania głosowego (omówiony poni ej), zamiast modulowanych tonów
przekazywane s uprzednio nagrane komunikaty głosowe.
Mo liwe jest równie
pager.
przesyłanie sygnałów alarmowych oraz uzbrajania i rozbrajania na
Oprócz funkcji powiadamiania głosowego o alarmach, moduł ten pozwala na sterowanie
systemem alarmowym za po rednictwem aparatów telefonicznych (wydawanie tonowych
komend steruj cych), umo liwia równie wykorzystywanie aparatów telefonicznych zamiast
szyfratorów. Dodatkowo, moduł oferuje mo liwo nasłuchu dozorowanych pomieszcze .
!
4 !
Płyt główn wyposa ono w wej cie kontroli sabota owej obudowy (NC).
!
4
Wej cie parametryczne do kontroli obwodu sygnalizatora.
0
Obci alno
pr dowa ródeł zasilania urz dze alarmowych na płycie głównej centrali
wynosi 1,5A (600 mA urz dzenia + 900 mA sygnalizatory). Zatem w przypadku bardziej
rozbudowanych systemów, istnieje niejednokrotnie konieczno instalowania dodatkowych
zasilaczy. System ProSYS oferuje mo liwo
podł czenia do 8 dodatkowych zasilaczy –
ka dy z nich przył czamy do magistrali systemowej. Ka dy zasilacz ma obci alno
pr dow 1,5 A; wyj cia zasilania urz dze alarmowych oraz wyj cia alarmowe dla
sygnalizatorów akustycznych. Centrala analizuje stan ka dego z zasilaczy i sygnalizuje
uszkodzenia wyj
zasilaj cych, zanik sieci 220 V, rozładowanie akumulatora oraz
ProSYS – Opis systemu
7
przerwanie p tli sygnalizatorów. Do ka dego zasilacza dodatkowego nale y zastosowa
oddzieln obudow z transformatorem i akumulatorem.
(" #
%
Jedn z najwi kszych zalet centrali ProSYS jest mo liwo współpracy z systemem kontroli
dost pu. Mo na przył czy 8 modułów kontroli dost pu, ka dy z nich obsługuje 2 czytniki,
zatem mo emy zainstalowa do 16 czytników kart magnetycznych, zbli eniowych, kodów
kreskowych, dotykowych i/lub Wieganda. W systemie kontroli dost pu mo na zdefiniowa do
999 u ytkowników, system ma odr bn pami o pojemno ci 1000 zdarze .
5
Dzi ki wbudowanemu zegarowi czasu rzeczywistego, mo na zautomatyzowa niektóre
funkcje systemu alarmowego – o ró nych godzinach we wskazane dni tygodnia lub o
okre lonej porze w ci gu najbli szych 24 godz. Dzi ki terminarzom mo na:
o zaprogramowa autouzbrajanie i autorozbrajanie systemu alarmowego (jednej lub kilku
partycji);
o zaprogramowa zał czanie i wył czanie wyj programowalnych;
o zakaza rozbrajania systemu (wybranym u ytkownikom) o okre lonych porach.
(6
7
Centrala ProSYS zapami tuje do 999 ostatnich zdarze systemowych: uzbroje , rozbroje ,
blokowania, alarmów, usterek, powrotów do stanu normalnego, resetów itp. Ka de zdarzenie
zapami tywane jest wraz z dat i godzin wyst pienia oraz – je eli dotyczy – numerem linii,
partycji, kodu, szyfratora itp. W razie konieczno ci, rejestr zdarze mo na przegl da na
szyfratorze LCD lub za pomoc oprogramowania do up/ downloadingu wczyta do komputera
celem dalszej analizy.
Moduł drukarki jest podł czany do 4-przewodowej magistrali. Przy pomocy tego modułu
mo emy podł czy do centrali drukark ze zł czem standardu CENTRONICS, która b dzie
drukowa pami zdarze centrali i kontroli dost pu. Drukarka mo e by zał czona przez
cały czas i drukowa zdarzenia bezpo rednio po ich nast pieniu lub mo e by zał czana
okresowo przez u ytkownika.
$
#8 9:9); <%
Dzi ki temu modułowi do magistrali systemowej mo emy bezpo rednio podł czy komputer,
który wykorzystujemy do operacji up/downloadingu. Je eli zaistnieje taka konieczno ,
mo emy si przył czy w dowolnym punkcie magistrali, niekoniecznie przy samej centrali
alarmowej.
$
Moduł transferowy stanowi mała płytka drukowana z wbudowanym układem pami ci,
która umo liwia przechowanie wszystkich ustawie programowych centrali. Moduł mo e
8
ProSYS – Opis systemu
by wykorzystany do wykonania archiwizacji programu centrali lub do przenoszenia
ustawie mi dzy centralami. Mo na równie utworzy własny wzór oprogramowania,
który b dzie kopiowany na płyt
główna przed ka d
instalacj . Nast pnie
programowanie b dzie ograniczało si tylko do drobnych poprawek. Płytka nie wymaga
zasilania do podtrzymania zapisanych danych i mo e by u ywana dowoln ilo razy.
Celem uproszczenia procedur instalacyjnych, centrala posiada mechanizm automatycznej
instalacji modułów przył czonych do magistrali. System skanuje magistral i wykrywa
wszystkie przył czone (poprawnie) do niej moduły.
Centrala ProSys ma wbudowane programowe procedury autodiagnostyczne, a w ród nich:
Test magistrali pozwala na sprawdzenie poprawno ci przył cze oraz działania
poszczególnych modułów rozszerzaj cych oraz szyfratorów – dla ka dego elementu
składowego wynik testu wy wietlany jest w procentach poprawno ci. Rezultat mniejszy
ni 100% wiadczy mo e o usterce (np. fizycznym uszkodzeniu) lub wadliwym
podł czeniu elementu. Dzi ki wczesnemu wykrywaniu usterek mo emy unikn
wielu
fałszywych alarmów!
Funkcja autokontroli czujek (watchdog) – co jaki czas automatycznie przeprowadzane s
testy działania urz dze i zgłaszane ewentualne niepowodzenia.
Tryb weryfikacji modułów przył czonych do magistrali.
Tryb testowania czujek centrali ProSys umo liwia szybkie sprawdzenie poprawno ci
działania wszystkich linii alarmowych przez jedn osob . Ka de pobudzenie linii alarmowej sygnalizowane jest d wi kowo na szyfratorze, kolejno
pobudzonych linii mo na
odczyta z wy wietlacza LCD.
8
$
Centrala ProSYS wyposa ona jest w mechanizmy redukuj ce liczb fałszywych alarmów
(wł czane opcjonalnie): licznik monitorowania alarmów dla wszystkich linii, sygnalizacja
d wi kowa i wizualna trwania czasu opó nienia wej cia i wyj cia, mo liwo skracania czasu
opó nienia wyj cia (po zaniku pobudzenia wybranej linii), podwójna weryfikacja alarmów
po arowych, opó nienie transmisji telefonicznej sygnałów alarmowych, tworzenie linii
współzale nych, mo liwo zatrzymania akcji powiadamiania, licznik impulsów pobudzenia
wybranych linii, specjalne procedury ledzenia zachowania wybranych linii.
; !
$
#
" !
%
Ka da z linii alarmowych mo e mie opcjonalnie zał czone forsowne uzbrajanie. Je eli
w trakcie uzbrajania linia jest naruszona, to zostanie ona automatycznie zablokowana. Gdy
pobudzenie linii ust pi to blokada zostaje automatycznie odwołana.
ProSYS – Opis systemu
9
Download