Uploaded by User1900

rozdział 4 w ip

advertisement
Rozdział IV
Interpretacja i przedstawianie wyników własnych badań
1. Organizacja badań charakterystyczne grupy terenu badań.
Podczas pracy w domu opieki zainteresował mnie, fakt że mieszkańcy tego domu
często zażywają samodzielnie leki. Najczęściej są one dostarczane przez rodzinę, lub też
kupowane przez osoby postronne. Czasami miałam wrażenie, że nie ma wyraźnej przyczyny
zażywania tych środków. Dlatego też zainteresował mnie ten temat i postanowiłam, że w
mojej pracy magisterskiej skupię się nad badaniem tego zjawiska.
W związku z powyższym przeprowadzono badanie ankietowe wśród mieszkańców
jednego z Domów Opieki Społecznej w Krakowie. Wybrana do badania populacja to 98 osób,
będących mieszkańcami ww. domu opieki. Badanie przeprowadzono za pomocą metody
sondażu diagnostycznego, przy użyciu opracowanego kwestionariusza ankiety (ANKIETA załącznik nr 1). Kwestionariusz ankiety składał się z krótkiego wprowadzenia określającego
cel badań, zapewnienia o anonimowości badania, instrukcji wypełnienia oraz sposobu
wykorzystania danych. Ankieta podzielona była na dwie części. Pierwsza część obejmowała
dane respondentów i zawierała 5 pytań zamkniętych, które pozwoliły na scharakteryzowanie
badanej populacji. Pozostała część ankiety dotyczyła stosowania leków przeciwbólowych i
zawierała 21 pytań zamkniętych. Badanie przeprowadzono w okresie od września do
października 2019 roku , w którym przekazano respondentom 98 kwestionariuszy ankiet.
Odsetek zwrotu wypełnionych ankiet był na wysokim poziomie i wynosił 98%.
Analizując I część ankiety należy zauważyć, że proporcja badanych mężczyzn i kobiet
była na podobnym poziomie.
W badaniu wzięło udział 43% kobiet oraz 50% mężczyzn, natomiast 5% badanych nie
zaznaczyło odpowiedzi na pytanie dotyczące płci. Wyniki przedstawiono na wykresie 1.
Wykres 1: Rozkład płci respondentów [%]
brak
zaznaczo
nej płci
5%
mężczyźn
i
44%
kobiety
51%
Wśród ankietowanych największą grupę (39%) stanowiły osoby w wieku powyżej 60 roku
życia, kolejną grupą
byli mieszkańcy w wieku 46-60 lat i stanowili( 37%) populacji,
natomiast najmniejszą grupą (17%) byli respondenci w przedziale wiekowym 25-45 lat.
Około( 5%) osób nie udzieliło informacji na temat wieku. Zestawione wyniki przedstawiono
na wykresie 2.
Wykres 2: Rozkład wiekowy respondentów [%]
Pod względem wykształcenia najwięcej respondentów ma wykształcenie zawodowe (49%),
natomiast( 31%) badanych osób ma wykształcenie podstawowe,( 15%) badane populacji
stanowiły osoby ze średnim wykształceniem,( 5%) mieszkańców miało wykształcenie
wyższe. Wyniki przedstawiono na wykresie 3.
Wykres 3: Rozkład wykształcenia [%]
Licencjat
0%
Średnie
15%
Wyższe
5%
Podstawowe
31%
Zawodowe
49%
Pod
względem czasu przebywania w domu opieki największą grupę stanowiły osoby mieszkające
powyżej 5 lat (45%) , powyżej 10 lat (26%), powyżej 2 lat (18 %), natomiast( 9%) osób
udzieliło odpowiedzi, że przebywa w domu opieki od 0-2 lat. Wyniki przedstawiono na
wykresie 4.
Wykres 4: Rozkład długości przebywania w domu opieki [%]
>10 lat
>5 lat
>2 lat
0-2 lata
0
20
40
60
Po względem oceny własnego stanu zdrowia respondenci określają jako średni (40%),
dobry (29%),zły (23%),bardzo dobry((4%),bardzo zły(4%). Nawet pacjenci, którzy czują się
bardzo dobrze - czasami odczuwają dolegliwości bólowe. W myśl potocznego powiedzenia
„Nie boli - nie żyjesz.” Rozkład procentowy przedstawiono na wykresie 5.
Wykres 5: Ocena samopoczucia respondentów [%]
Wykres 4: Ocena samopoczucia respondentów.%
Częstotliwość występowania doleglowości bólowych w przeważającej większości
to dolegliwości występujące raz w tygodniu.
dobry
2. Analiza wyników
Większość,( 83% )badanych mieszkańców odczuwa dolegliwości bólowe, z których
(44% )odczuwa je raz w tygodniu, natomiast( 24%) kilka razy w tygodniu,( 13%) kilka razy
w roku, a( 17%) nawet rzadziej. Aż (15%) badanych osób nie zgłosiło w ogóle dolegliwości
bólowych. Otrzymane wyniki przedstawiono na wykresie 6 oraz wykresie 7.
Wykres 6: Ocena dolegliwości bólowych [%]
NIE
25%
TAK
75%
Wykres 7: Częstotliwość występowania dolegliwości bólowych [%]
rzadziej
kilka/rok
kilka/ mies
raz w tyg.
Dolegliwości występujące w przedstawionej częstotliwości to głównie bóle głowy
(31%), kręgosłupa (23%) i inne miejsca np. bóle kończyn dolnych (16%). Respondenci
zgłosili również bóle zębów w( 13%) oraz brzucha (11%), sporadycznie występowały bóle
gardła u (4%) badanych. Rodzaj odczuwania bólu zależy również od jego lokalizacji.
Zestawienie wyników przedstawiono na wykresie 8.
Wykres 8: Miejsce odczuwania bólu [%]
inne
kręgosłup
brzuch
zęby
gardło
głowa
Rodzaj odczuwanego bólu respondenci najgęściej odczuwają tępy ból (28%) oraz rwący
(22%) , pulsacyjny (18%) i kłujący (10%) Najrzadziej występującym rodzajem bólu był ból
jednolity(8%) oraz opasający i ciągły wskazany przez( 6%) badanych. Otrzymane wyniki
przedstawiono na poniższym wykresie 9.
Wykres 9. Rodzaj odczuwanego bólu [%]
jednolity
ciągły
opasający
rwący
pulsacyjny
kłujący
tępy
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
W ankiecie zapytano respondentów o ilościowe określenie bólu w skali VAS. Skala
bólu przedstawiona w badaniu wg skali VAS. Aż (29,58 %) odczuwa ból w granicach od 7-10
w danej skali, (42,85 %) odczuwa ból w granicach 4-6 natomiast (27,56 %) w skali 0-3.
Zestawione wyniki przedstawiono na poniższym wykresie 10.
Wykres 10: Ból w skali VAS deklarowany przez ankietowanych [%]
badanych bół występuje tylko w dzień , natomiast w przypadku (31 %)
U ( 50%)
mieszkańców pojawia się w nocy.( 17%) respondentów wskazało, że ból utrzymuje się
zarówno w dzień jak i w nocy. Otrzymane wyniki przedstawiono na wykresie 11.
Wykres 11: Pora w jakiej występuje ból deklarowana przez ankietowanych [%]
Dzień i noc
Noc
Dzień
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
Ankietowani zapytani czy konsultują zażywanie leków z lekarzem w( 73%), odpowiedzieli
twierdząco,(25%), że nie. Otrzymane odpowiedzi zobrazowano na wykresie 12.
Wykres 12. Konsultowanie leków przez ankietowanych [%]
Nie
Tak
0,00% 10,00%
20,00% 30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
Każdy z ankietowanych odpowiedział na pytanie „Jak postępuje w przypadku
pojawienia się bólu?” . Najwięcej ankietowanych (39%) udzieliło odpowiedzi, że konsultuje
się z lekarzem, (37% )badanych bierze leki przeciwbólowe bez recepty,( 15%) respondentów
leczy się domowymi sposobami, natomiast( 7%) stosuje inne metody leczenia. Otrzymane
wyniki przedstawiono na wykresie 13.
Wykres 13. Sposób postępowania w przypadku występowania bólu u ankietowanych
Stosuje inne metody
Konsultuje się z lekarzem
Stosuję domowe sposoby
Stosuje leki bez recepty
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
Najczęściej stosowanym lekiem przez badanych mieszkańców domu opieki jest Paracetamol
(39%), natomiast (18%) osób udzieliło odpowiedzi, że stosuje Ibuprofen, Mniejsza ilość
badanych stosuje Ketanol (16%), Pyralginę (14%) oraz (11%) zażywa inne leki, np. Nimesil,
Zaldiar. Otrzymane wyniki przedstawiono na wykresie 14.
Wykres 14 . Rodzaje leków przeciwbólowych zażywanych przez ankietowanych
Inne
Ketonal
Ibuprofen
Pygalginum
Paracetamol
5,00% przez
10,00%
15,00% domu
20,00%
30,00% części
35,00%leki bez
40,00%
Leki 0,00%
przyjmowane
mieszkańców
opieki25,00%
to w znacznej
recepty łatwo dostępne dla każdego chorego. Zażywanie leków jest ściśle związane z
interakcjami leków z różnymi substancjami np. płynami, którymi są popijane. Największa
ilość badanych osób popija leki wodą (65%), mniej bo (21%) popija herbatą,( 8%) kawą
natomiast innych płynów używa (5%) badanych, np. sokiem pomarańczowym. Zestawienie
otrzymanych wyników zaprezentowano na wykresie 15.
Wykres 15 . Rodzaj napoju jakim ankietowani popijają zażywane leki
inne
herbata
kawa
woda
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
W ankiecie respondenci określili skuteczność stosowanych środków przeciwbólowych.
Badania w( 69%) wskazują, że stosowane przez nich leki są skuteczne, natomiast u (7 %) nie
było takiego efektu , a ( 22 %) odpowiedziało- nie wiem Otrzymane wyniki przedstawiono
na wykresie 16.
Wykres 16 . Skuteczność zażywanych leków deklarowana przez ankietowanych
Nie wiem
Nie działają skutecznie
Tak, działają skutecznie
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
Respondenci odpowiedzieli również na pytanie dotyczące czasu reakcji na lek i efekt
poprawy samopoczucia. Prawie połowa badanych(49%) wskazała, że po 1 godzinie odczuwa
poprawę samopoczucia,( 28%) mieszkańców domu opieki osiąga taki efekt dopiero po kilku
godzinach od podania leku, natomiast aż( 21%) nie odczuwa poprawy swojego stanu. Wyniki
przedstawiono na wykresie 17.
Wykres 17 . Czas w jakim ankietowani odczuwają ulgę po zażyciu leków
nie odczuwam ulgi po zażyciu
po kilku godzinach
Po 1 h od zażycia
0,00%
5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% 45,00% 50,00%
Badanym mieszkańcom domu opieki zadano również pytanie dotyczące znajomości innych,
niefarmakologicznych sposobów radzenia sobie z bólem. Większość ankietowanych ,czyli
(62%) udzieliło odpowiedzi twierdzącej, natomiast (36 %) nie zna innych sposobów walki z
bólem. Wyniki przedstawiono na wykresie 18.
Wykres 18 . Znajomość innych sposobów radzenia sobie z bólem
NIE
38%
TAK
62%
W celu określenia sposobów radzenia sobie z bólem zadano respondentom pytanie dotyczące
podejmowanych działań przynoszących ulgę w pojawiającym się bólu. Pytanie to również
było pytaniem kontrolnym i miało na celu weryfikację wiarygodności udzielanych
odpowiedzi na pytanie 19. Największa ilość odpowiedzi dotyczyła stosowania leków (26%)
oraz sen (21%), najmniej odpowiedzi udzielono w zakresie aktywności sportowej (ćwiczenia
relaksacyjne i spacer). Zestawienie otrzymanych wyników zaprezentowano na wykresie 19.
Wykres
Stosowanie
19.
innych
metod
łagodzenia
bólu
deklarowana
przez
ankietowanych
inne
masaż
leki
ćwiczenia relaksacyjne
szklanaka kawy
zimne okłady
sen
spacer
Respondenci określili również skutki uboczne jakie występują u nich po zastosowaniu
leku przeciwbólowego. Najwięcej osób badanych (41%) nie zwróciło uwagi w tym zakresie,
natomiast (37%) nie miało żadnych skutków ubocznych, wystąpiły one jednak u jedynie(
10%) badanych,(10%) nie miało zdania Wyniki zobrazowano na wykresie 20.
Wykres 20 . Występowanie skutków ubocznych u respondentów
trudno powiedzieć
nie zwróciłem uwagi
nie
tak
Ankietowani, u których wystąpiły skutki uboczne udzielili również odpowiedzi co
robili w takiej sytuacji. Największa ilość badanych zgłosiła się do lekarza (15%), natomiast
pomimo wystąpienia skutków ubocznych (9%) nadal stosowało lek. Wyniki przestawnio na
wykresie 21.
Wykres 21 . Zachowanie przy zaobserwowanych skutkach ubocznych
nie dotyczy
Zgłosiłem się do lekarza
Stosowałem nadal
Zaprzestał stosowania
Stosowane leki najczęściej kupowane są we własnym zakresie przez mieszkańców domu
opieki społecznej (33%), a także podawane przez pielęgniarki (42%). Rodzina dostarczała
leki (10%) podopiecznym. Otrzymane wyniki przedstawiono na wykresie 22.
Wykres 22 . Źródło pozyskiwania leków przeciwbólowych
inne
od pielęgniarki
od rodziny
własny zakup
Na pytanie „Czy zdarza, że w celu zmniejszenia dolegliwości bólowych stosujesz
substancje inne niż leki przeciwbólowe lub celowo zmieniasz dawki leków
przeciwbólowych ?”
(62%) badanych odpowiedziało nie (36%) odpowiedziało
twierdząco. Wyniki w tym zakresie przedstawia wykres 23.
Wykres 23 . Stosowanie innych środków uśmierzających ból i zmiana dawek
nie
tak
Ostatecznie ankietowani w (69%) stwierdzili, że leki poprawiły jakość ich życia,(29%), że
nie co zobrazowano na wykresie 24.
Wykres 24. Poprawa jakości życia po zastosowaniu leków przeciwbólowych
nie
tak
Na podstawie otrzymanych wyników określono świadomość respondentów w kontekście
występowania zagrożeń
związanych ze stosowaniem leków przeciwbólowych. Spośród
wszystkich badanych mieszkańców aż (41%) nie zna możliwych zagrożeń, (21%) jest ich
świadoma,(36%) twierdzi,iż środki przeciwbólowe nie niosą żadnych zagrożeń. Na
wykresie 25 przedstawiono otrzymane wyniki.
Wykres 25. Świadomość ankietowanych odnośnie zagrożeń jakie niesie przyjmowanie
leków przeciwbólowych
3. Wnioski:
1.Analiza problematyki zażywania
leków przeciwbólowych wykazała , iż 83%
podopiecznych bez względu na wiek i płeć odczuwali dolegliwości bólowe i zażywali
leki z tej grupy.
2.Najczęściej
używanym
lekiem
przeciwbólowym
dostępnym bez
recepty
był
paracetamol (39%) oraz ibuprofen (18%).
3.Większość ankietowanych korzystała z konsultacji lekarza i wykupowanych na receptę
analgetyków
;zdarzały
się
przypadki ,że mieszkańcy sami decydowali
o
wyborze
środków przeciwbólowych i kupowali je bez recepty (OTC) w aptece lub w pobliskim
supermarkecie.
4.Na uwagę zasługuje fakt, iż w trakcie
przyjmowania leków niektórzy ankietowani
potrafili łączyć je z alkoholem lub innymi lekami typu Thicodin.
5.Niepokojący jest również brak świadomości badanych osób bez względu na płeć,
wiek oraz wykształcenie jakie zagrożenia niosą nadużywanie leków przeciwbólowych
oraz stosowanie ich z używkami ,czy też stosując tzw samoleczenie.
6.Zatrważające
jest
spostrzeżenie, iż mieszkańcy
pomimo
występowania
objawów
ubocznych ,np. nudności ,zawroty głowy nadal stosowali analgetyk i nie zgłaszali
zaistniałej sytuacji.
7.Wyniki przeprowadzonych badań mogą w przyszłości przyczynić się do zwiększenia
efektywności
świadczonych
usług.Pokazują,iż
należy
zwrócić
większą
uwagę
na
edukację mieszkańców , podnosząc poziom ich świadomości na temat przyjmowanych
środków przeciwbólowych .działań niepożądanych jakie za sobą niosą oraz naukę
niefarmakologicznych
terenie
sposobów leczenia bólu zwłaszcza , że dla podopiecznych na
naszego Domu Opieki przeznaczone są nowocześnie wyposażone gabinety
kinezyterapii ,fizykoterapii, sale terapii zajęciowej oraz mini siłownia.
Szanowni Państwo
ANKIETA
Zwracam się z uprzejmą prośbą o poświecenie kilku minut na wypełnienie poniższej ankiety.
Jest
ona
przeprowadzona
w
ramach
badań
do
pracy
magisterskiej.
Dotyczy
stosowania leków przeciwbólowych u mieszkańców Domu Opieki Społecznej. Ankieta jest
w pełni anonimowa.Pytania mają charakter jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru.
Z góry dziękuje za chęci i poświęcony czas.
1. Płeć
□ Mężczyzna 50
□ Kobieta 48
2.Wiek
□ 26-45 17
□ 46-60 37
□ Powyżej 60 44
3.Wykształcenie
□Podstawowe 48
□Zawodowe 30
□Średnie 15
□Licencjat
0
□Wyższe 5
4. Czas przebywania w Domu Opieki:
□0-2 9
□powyżej 2
18
□powyżej 5
45
□powyżej 10
26
5. Jak ocenia Pan/i swój stan zdrowia?
□Bardzo dobrze
4
□ Dobrze 29
□Średnio
□ Źle
40
23
□Bardzo Źle
2
6. Czy odczuwa Pan/i dolegliwości bólowe?
□Tak
83
□ Nie 15
7. Jeżeli tak, to jak często?
□ Raz w tygodniu 44
□Kilka razy w miesiącu
□ Kilka razy w roku
□ Rzadziej
24
13
17
8. W jakich częściach ciała jest najczęściej umiejscowiony? (Jeżeli ma on miejscu
kilku częściach ciała zaznacz kilka odpowiedzi)
□ Głowa 31
□ Gardło 4
□ Zęby
13
□ Brzuch 11
□ Kręgosłup 23
□ Inne 16
9.Jakie typu odczuwa Pan/i ból?
□ Tępy 28
□ Kujący 10
□ Pulsacyjny 18
□ Rwący 22
□ Opasający 6
□ Ciągły 6
□ Jednolity 8
10. Określ natężenie bólu według skali VAS ; gdzie 0 -oznacza brak bólu , a 10 –
najgorszy możliwy ból.
□0
□1
□2
□3
□4
□ 5 26
□6
43
□7
29
□8
□9
□ 10
11. Pora występowania bólu?
□ Dzień 50
dzien i noc 17
□ Noc 31
12. Czy konsultuje Pan/i dolegliwości bólowe z lekarzem ?
□Tak 73
□Nie 25
13.Czy stosuje się Pan/i do zaleceń lekarza ?
□Tak 73
□Nie 25
14. Jak postępuje Pan/i w przypadku pojawienia się bólu?
□ Biorę lek przeciwbólowy bez recepty 37
□ Leczę się domowymi sposobami 15
□ Konsultuje się z lekarzem 39
□ Inne……7…………………….
15. W przypadku przyjmowania leku – podaj nazwę:
□ Paracetamol 39
□ Pyralgin14
□ Ibuprofen18
□ Ketonal16
□ Inne………11………………..
16. Czym popijasz zażywany lek?
□ Woda 65
□ Kawa 8
□ Herbata 21
□ Inne 4
17. Czy zażywana przez Pan/i leki przeciwbólowe działają skutecznie?
□ Tak 69
□ Nie 7
□ Nie wiem 22
18. Po jakim czasie po zażyciu leku przeciwbólowego odczuwa Pan/i poprawę
samopoczucia?
□ po 1h 49
□ po kilku h 28
□ nie odczuwam
21
19. Czy znasz inne sposoby radzenia sobie z bólem?
□ Tak 36
□ Nie 62
20. Jakie działania przynoszą Panu/i ulgę w pojawiającym się bólu , np. :
□ Spacer 6
□ Sen 9
□ Zimne okłady 7
□ Szklanka kawy 5
□ Ćwiczenia relaksacyjne 3
□ Leki 62
□ Masaż2
□ Inne 4
21. Czy kiedykolwiek zauważył Pan/i u siebie skutki uboczne po zastosowaniu
leku przeciwbólowego?
□Tak 10
□ Nie 37
□ Nie zwróciłem uwagi 41
□ Trudno powiedzieć 10
22. Jeśli tak , proszę zaznaczyć co Pan/i zrobił/a w takiej sytuacji?
□ Zaprzestałem/am stosowania leku 8
□ Stosowałem/am lek nadal 9
□ Zgłosiłem/am się do lekarza 12
□ Nie dotyczy 69
23. Od kogo otrzymuje Pan/i leki przeciwbólowe ?
□ Kupuję sobie sam/a20
□ Od rodziny 25
□ Od pielęgniarki 60
□ Inne 3
24. Czy zdarza się , że w celu zmniejszenia dolegliwości bólowych stosujesz
substancje inne niż leki przeciwbólowe (Alkohol , używki) lub celowo
przyjmujesz zbyt duże dawki leków przeciwbólowych ?
□ Tak 13
□ Nie 85
25. Czy uważa Pani/i że leki przeciwbólowe poprawiły jakość Pana/i życia?
□ Tak 69
□ Nie29
26.Wg Pana/i występują zagrożenia z powodu zażywania leków p/bólowych ?
□ Tak 21
□Nie 36
□Nie wiem 41
Abstrakt
Celem pracy była ocena nawyków i zachowań związanych ze stosowaniem środków
przeciwbólowych w jednym z Domów Opieki Społecznej w Krakowie. Badaniem objęto 98
podopiecznych.. W grupie badanej kobiety stanowiły(43%) ankietowanych, natomiast
mężczyźni 50% . Wiek ankietowanych zawierał się w przedziale od 25 do powyżej 60 lat .
Badanie przeprowadzono w okresie od września do października 2019 roku metodą wywiadu
standaryzowanego. Narzędziem badawczym, którym posłużono się do zebrania danych, był
autorski kwestionariusz. Kwestionariusz zawierał 26 pytań z możliwością jednokrotnego lub
wielokrotnego wyboru.
Trzy czwarte ankietowanych(83%) odpowiedziało, że zażywa leki przeciwbólowe . Częste
użycie (raz lub kilka razy w tygodniu) leków analgetycznych deklarowano 68%
ankietowanych. Najczęstszym powodem stosowania środków przeciwbólowych przez kobiety
były bóle głowy ,kończyny
dolne oraz
kręgosłup.Mężczyźni najczęściej sięgali po
analgetyki z powodu bólu głowy ,zębów i bólów nowotworowych (2 osoby).
Najczęściej wybierana substancją przeciwbólową był paracetamol. Na pytanie „Kto polecił
Pani/Panu, który lek przeciwbólowy wybrać?”,39% skorzystało z porady
lekarza,37%
ankietowanych odpowiedziało, że sami zdecydowali o wyborze leku przeciwbólowego,
kupując lek w aptece lub sklepie, a 10% skorzystało z leków dostarczonych przez rodzinę.
Zdarzało się przyjmować leki przeciwbólowe razem z alkoholem lub innymi lekami
zawierającymi substancje odurzające. Nie było tu istotnej różnicy biorąc pod uwagę płeć.
Słowa Kluczowe: Środki przeciwbólowe, analgetyki.
Abstrakt
Download