Uploaded by ahahahusahia

Kompensacja biegu jałowego trafo

advertisement
O
L
S
Z
T
Y
N
SPOSÓB
NA OGRANICZANIE
STRAT SIECIOWYCH
Wójtowo, ul. Modrzewiowa 58, 11-010 Barczewo, tel. +48 89 532 43 40 (50); fax +48 89 532 43 60; www.olmex.pl
KATALOG ‘2006
Szanowni Państwo!
Poniższy materiał informacyjny kierowany jest do właścicieli energetycznej sieci rozdzielczej takich jak Spółki
Dystrybucyjne Zakładów Energetycznych, zakłady przemysłowe, jak również do wszystkich innych służb eksploatujących transformatory rozdzielcze 20/0.4 kV, 15/0.4 kV
lub 10/0.4 kV.
Kompensacja mocy biernej biegu jałowego transformatorów jest rozwiązaniem znanym i powszechnie stosowanym. Kondensatory kompensacyjne były instalowane w sieciach rozdzielczych już w latach 60. Niestety, ze
względu na wiele wad i następujących częstych awarii
systematycznie były usuwane przez służby techniczne.
Wady kondensatorów z lat 60. i początku 70. to przede
wszystkim przenoszenie zwarć wewnętrznych na transformator, wyciekanie syciwa przy rozszczelnieniu (często syciwem był olej z PCB), duże gabaryty i związane
z tym trudności montażowe (kondensatory pełnoolejowe mogły być montowane tylko w pozycji pionowej) oraz
ubogi typoszereg. Powyższe wady składały się na słabą
ogólną jakość użytkową kondensatorów, co w rezultacie doprowadziło do tego, że zaczęto poszukiwać innych
sposobów ograniczania strat sieciowych.
Rok 1994 przyniósł nowe rozwiązania w dziedzinie kondensatorów energetycznych, wprowadziliśmy na rynek polski kondensatory suchonasycane (tzw.
suche). Kondensatory te, typu MKP, z zainstalowanym
wewnętrznym zabezpieczeniem ciśnieniowym, umożliwiły Zakładom Energetycznym w Polsce powrócić do
sposobu ograniczania strat sieciowych poprzez znany
już temat kompensacji biegu jałowego transformatorów.
Kondensatory serii MKP poza wspomnianym zabezpieczeniem, posiadają zalety takie jak: małe gabaryty, niewielką masę (co nie wymaga specjalnych i kosztownych
konstrukcji wsporczych), szeroki typoszereg i co naj ważniejsze stopień ochrony IP 54. W sumie w latach 1994–
2000 dostarczyliśmy do energetyki zawodowej w Polsce
ok. 19.000 szt. kondensatorów suchonasycanych serii MKP.
2
Prawdziwy „come back” dla kompensacji mocy biernej biegu jałowego transformatorów w energetyce zawodowej nastąpił od roku 2000, kiedy to wprowadziliśmy
do oferty kondensatory z izolacją gazową N2, stopniem
ochrony IP 44 i napięciem znamionowym 440 V (przygotowane na zmianę napięcia zasilającego odbiorców).
W sumie przez 2 lata do energetyki zawodowej trafiło
ok. 35 000 szt. kondensatorów serii MKPg. Kondensatory
serii MKPg (z izolacją gazową N2) poza zaletami kondensatorów serii MKP, mogą być instalowane w dowolnej pozycji, są przygotowane na trudne warunki środowiskowe (klasa temperaturowa D) oraz wykazują w sieciach
rozdzielczych bardzo długą żywotność.
Kompensacja mocy biernej biegu jałowego transformatorów w największym skrócie to instalacja elementów
pojemnościowych (kondensatorów) bezpośrednio do
zacisków uzwojenia wtórnego, bez jakichkolwiek innych
zabezpieczeń. Eliminujemy przez to składową stałą strat
sieciowych, która jest niezależna od obciążenia transformatora. Sumując, setki a nieraz tysiące skompensowanych indywidualnie transformatorów pozwala ograniczać przepływ energii biernej oraz straty energii czynnej
co w rezultacie ogranicza znacząco straty sieciowe i ma
swoje odbicie ekonomiczne w ilości zakupionej energii
elektrycznej.
Ograniczanie strat w elektroenergetycznej sieci rozdzielczej jest ogromnym wyzwaniem dla służb eksploatacyjnych, dlatego też analiza gospodarki mocą bierną jest
ważnym elementem tego procesu.
Oczekujemy na bezpośredni kontakt. Jesteśmy dumni
z każdego klienta. Dziękujemy za dotychczasowe zaufanie.
Prezes Zarządu
dr inż. Przemysław Chojnowski
Od wielu lat w Polsce i na świecie stosowano energetyczne kondensatory mocy nn wykonane jako zwijka z obustronnie napylanej folii
polipropylenowej. Jako medium izolacyjne stosowano oleje mineralne
i syntetyczne. Szczególnie w latach 60. i 70. stosowanie jako izolacji
oleju mineralnego na bazie polichlorobifenyli tzw. PCB było bardzo
popularne. Wydawało się, że to prawie idealny dielektryk. Obecnie
wiadomo już, że niebezpieczeństwo związane z eksploatacją olejów
zawierających PCB jest duże, zwłaszcza gdy nastąpi zapalenie urządzeń
instalacji zawierających taki olej. Najgroźniejsze dla życia i zdrowia są,
bowiem związki chemiczne powstające w czasie niekontrolowanego
spalania PCB. Lekarstwem na to miało być zastosowanie kondensatorów wypełnionych olejem nie zawierającym PCB. Jednak często występujące wycieki oleju, uszkodzenia, a nawet eksplozje spowodowały
tendencję odchodzenia od kondensatorów olejowych. W ostatnich
latach producenci kondensatorów mocy zmienili technologię produkcji
i zastosowali metodę tzw. suchonasycania folii polipropylenowej, polegającą na wypełnieniu kadzi kondensatora specjalnym żelem penetrującym zwijki.
Kondensatory takie, popularnie zwane „suchymi”, w rzeczywistości
nie były pozbawione wypełnienia olejowego, posiadały jedynie zmniejszoną ilość medium izolacyjnego użytego we wnętrzu urządzenia.
Dlatego pojawiła się konieczność znalezienia innego sposobu polepszenia właściwości izolacyjnych w kondensatorach. Problem ten rozwiązała firma ELECTRONICON z Niemiec stosując jako medium izolacyjne
neutralny gaz, którym jest azot (N2).
Zwijki kondensatora wykonywane są z nawiniętej folii polipropylenowej. Końcówki zwijek stykają się z warstwą łączącą przez napyloną
warstwę przewodzącą, umożliwiając wysokie obciążenie prądowe i gwarantując niską induktancję połączeń pomiędzy zaciskami i zwijkami.
W kondensatorach typu MKPg (izolowanych azotem N2) dielektryk
stanowi folia propylenowa. Okładkami kondensatora są warstewki
metalu napylone metodą próżniową, bezpośrednio na folii propylenowej (na jednej stronie). Elementy kondensatora typu MKPg są suszone
próżniowo. Obudowa, po wstawieniu elementów, napełniana jest
gazem. Technologia ta zapewnia ochronę zwijek przed niekorzystnym
wpływem środowiska zewnętrznego, długi okres eksploatacji kondensatora oraz stabilną pojemność.
Wdrażanie do produkcji gazu N2 jako medium izolacyjnego w kondensatorach niskich napięć dało ogromne możliwości poprawy warunków pracy oraz korzyści z ich eksploatacji. Gaz, którym wypełnione są
kondensatory jest obojętny i całkowicie nieszkodliwy dla środowiska.
W przypadku wycofywania kondensatora z eksploatacji, brak
toksycznych elementów oznacza, że proces utylizacji ogranicza się
jedynie do złomowania.
Dlaczego
technologia
gazowa N2 ?
Wielokrotne testy laboratoryjne producenta i ponad trzyletnie praktyczne zastosowanie ponad 300.000 sztuk udowodniły, że wykonanie
kondensatorów jest niezawodne, a nieszczelności są rzadkością pod
warunkim, że kondensatory są eksploatowane w sposób właściwy.
W przypadku pojawienia się nieszczelności, uwolniony gaz nie spowoduje zanieczyszczenia środowiska. Tak więc, nawet długotrwałe
ulatnianie się gazu nie jest niebezpieczne. Badania wskazują, że taki
proces może trwać wiele miesięcy, podczas których kondensator nadal
pracuje prawidłowo. Użycie gazu jako wypełnienia spowodowało zredukowanie wagi kondensatora o około 15–20%.
Dodatkowo, szczególnie istotną dla eksploatacji kondensatorów jest
możliwość montażu jednostek w dowolnej pozycji pracy.
Zabezpieczenia kondensatorów
Głównym składnikiem prawie wszystkich kondensatorów jest tzw.
samoregenerujący dielektryk. Charakteryzuje się tym, że w miejscu
przebicia elektrycznego, w przeciągu kilku mikrosekund odparowuje
i przemieszcza się poza to miejsce cienka warstewka metalu. W wyniku
tego powstaje pozbawiona metalu strefa izolacyjna przeciwdziałająca
przebiciu kondensatora pomiędzy biegunami. Kondensator pozostaje
więc sprawny zarówno podczas zjawiska przebicia jak i po nim.
W przypadku przeciążenia prądowego (np. pod wpływem dużej
zawartości wyższych harmonicznych) lub pod koniec okresu eksploatacji
kondensatora, w wyniku dużej ilości procesów samoregeneracji, we
wnętrzu kondensatora może powstać nadciśnienie. W celu ochrony
przed rozerwaniem obudowy, w kondensatorach zastosowano zabezpieczenia ciśnieniowe. W konstrukcji tego zabezpieczenia wykorzystano
technologicznie nadcięty, kalibrowany drut aluminiowy, którym zasilane
są zwijki kondensatora (rys. 1).
W momencie powstania nadciśnienia, następuje zwiększenie wysokości obudowy kondensatora, które spowodowane jest rozprostowaniem specjalnej zapraski i powstaniem wypukłości w górnym denku
metalowej obudowy (rys. 2). Jednocześnie następuje rozerwanie drutu
w miejscu technologicznego nadcięcia i przerwanie obwodu elektrycznego we wszystkich trzech fazach.
miejsce
osłabienia
przekroju
Rys. 1. Zasada działania zabezpieczenia ciśnieniowego w kondensatorach
mocy typu MKPg
Rys. 2. Porównanie wyglądu obudowy kondensatora przed i po zadziałaniu
zabezpieczenia ciśnieniowego
3
S
S E R I A
MKP
P
E
C
Y
F
Parametry elektryczne:
Napięcie znamionowe
Częstotliwość
Tolerancja pojemności
Straty mocy czynnej
Napięcie probiercze
Dopuszczalne napięcie robocze
Zakres mocy
I
K
A
J
Parametry montażowe:
Pozycja pracy
Konstrukcja wsporcza
Zacisk montażowy
Zacisk ochronny
Parametry konstrukcyjne:
Wykonanie konstrukcyjne
Stopień ochrony obudowy
Wykonanie zwijek kond.
Zabezpieczenie od zwarć
Izolacja wewnętrzna
D
– 40 °C
+ 55 °C
+ 70 °C
dowolna
dowolna
śruba M12 w podstawie obudowy
śruba M12 w podstawie obudowy
3 fazowe, napowietrzne
IP 54
samoregenerujące
ciśnieniowe, wewnętrzne
żywica polieuretanowa
Ochrona środowiska:
Wykonanie w technologii gwarantującej ochronę środowiska naturalnego
Zgodność z przepisami krajowymi:
Zgodność z normą PN-EN 60831-1, IEC 831-1
Moce kondensatorów serii MKP
Moc
kVar
Napięcie znamioWymiary
nowe
Prąd znamioMasa
nowy
Kabel
połączeniowy
Kod zamówieniowy
V
A
mm
kg
W komplecie
IP
3 × 1,39
50 × 176
0,4
54
MKP 1/415
1.5
440
3 × 2,10
50 × 176
0,4
LgY 3×1.5 mm2
LgY 3×1.5 mm2
54
MKP 1.5/415
2
440
3 × 2,80
50 × 176
0,4
54
MKP 2/415
2.5
440
3 × 3,50
50 × 176
0,4
LgY 3×1.5 mm2
LgY 3×1.5 mm2
54
MKP 2.5/415
3
440
3 × 4,20
50 × 176
0,4
LgY 3×1.5 mm2
54
MKP 3/415
4
440
3 × 5,60
60 × 176
0,55
54
MKP 4/415
5
440
3 × 7,20
65 × 176
0,6
LgY 3×1.5 mm2
LgY 3×2.5 mm2
54
MKP 5/415
54
MKP 6/415
54
MKP 7.5/415
54
MKP 8.3/415
6
440
3 × 8,30
65 × 176
0,6
LgY 3×2.5 mm2
7.5
440
3 × 10,40
60 × 225
1,0
8.3
440
3 × 11,50
65 × 225
1,0
LgY 3×2.5 mm2
LgY 3×4 mm2
• Każdy kondensator dostarczany jest z kablem połączeniowym o długości 1 mb.
• Kondensatory objęte są 24 miesięczną gwarancją.
4
Stopień
ochrony
440
1
A
440 V
50 Hz
–5 ...+10%
poniżej 0,2 W/kVar
zacisk–zacisk 2 x Un / 50 Hz / 2 s
zacisk–obudowa 3 kV / 50 Hz / 10 s
1,1 x Un – 8 h / dobę
1–30 kVar
Parametry temperaturowe:
Klasa temperaturowa
Min. temperatura otocz.
Max. temperatura otocz.
Max. temperatura obudowy
Kondensatory serii MKP posiadają wysokie parametry techniczne i jakościowe. Jako impregnat wewnętrzny zastosowano tu pochodne żywic
poliuretanowych w tzw. technologii suchonasycanej. Kondensatory
przewidziane są do zainstalowania w każdej pozycji i w trudnych
warunkach atmosferycznych. Każdy kondensator posiada kabel podłączeniowy do transformatora o długości 1 m. Kondensatory w takim
wykonaniu posiadają stopień ochrony IP 54, co udało się uzyskać
poprzez zaprasowywanie na gorąco osłony zacisków. Dostarczane
kondensatory są gotowe do bezpośredniej instalacji po zarobieniu
drugiego końca kabla tzn. ze względu na różnorodność połączeń na
transformatorze, sposób podłączenia jak również rodzaj zacisków pozostaje w gestii zespołu montażowego.
C
S
P
E
C
Y
F
I
K
A
C
J
S
A
440 V
50 Hz
–5 ...+10%
poniżej 0,2 W/kVar
zacisk–zacisk 2 x Un / 50 Hz / 2 s
zacisk–obudowa 3 kV / 50 Hz / 10 s
Dopuszczalne napięcie robocze
1,1 x Un – 8 h / dobę
Zakres mocy
1–40 kVar
Parametry montażowe:
Pozycja pracy
Konstrukcja wsporcza
Zacisk montażowy
Zacisk ochronny
R
I
A
MKPg
Parametry elektryczne:
Napięcie znamionowe
Częstotliwość
Tolerancja pojemności
Straty mocy czynnej
Napięcie probiercze
Parametry temperaturowe:
Klasa temperaturowa
Min. temperatura otocz.
Max. temperatura otocz.
Max. temperatura obudowy
E
D
– 40 °C
+ 55 °C
+ 70 °C
dowolna
dowolna
śruba M12 w podstawie obudowy
śruba M12 w podstawie obudowy
Parametry konstrukcyjne:
Wykonanie konstrukcyjne
Stopień ochrony obudowy
Wykonanie zwijek kond.
Zabezpieczenie od zwarć
Izolacja wewnętrzna
3 fazowe, napowietrzne
IP 44
samoregenerujące
ciśnieniowe, wewnętrzne
gazowa (azotowa – N2)
Ochrona środowiska:
Wykonanie w technologii gwarantującej ochronę środowiska naturalnego. Po wyeksploatowaniu kondensatora, nadaje się on do złomowania bez utylizacji.
Zgodność z przepisami krajowymi:
Zgodność z normą PN-EN 60831-1, IEC 831-1
Kondensatory serii MKPg posiadają bardzo wysokie parametry techniczne oraz charakteryzują się wysokimi parametrami jakościowymi.
Kondensatory serii MKPg są całkowicie nieszkodliwe ekologicznie. Po
wyeksploatowaniu się kondensator, nadaje się do bezpośredniego złomowania bez potrzeby utylizacji. Jako impregnat wewnętrzny zastosowano tu gaz jakim jest składnik powietrza – azot N2. Kondensatory
przewidziane są do zainstalowania w każdej pozycji i w trudnych
warunkach atmosferycznych. Posiadają najwyższą klasę temperaturową D oraz zunifikowany wymiar obudowy. Każdy kondensator posiada
listwę zasilającą do której podłączany jest kabel zasilający. W tym
wykonaniu zespół montażowy sam decyduje o typie i długości kabla
podłączeniowego. Kondensatory w takim wykonaniu posiadają stopień ochrony IP 44, co umożliwia samodzielny montaż kabla i osłony
zacisków bez specjalistycznego sprzętu.
Moce kondensatorów serii MKPg
Moc
kVar
Napięcie znamionowe
V
Prąd
znamionowy
A
Wymiary
Masa
Kabel
połączeniowy
Stopień
ochrony
mm
kg
Zalecany
IP
Kod
zamówieniowy
1
440
3 × 1,3
75 × 176
0,7
LgY 3×1.5 mm2
1.5
440
3 × 1,97
75 × 176
0,7
2
440
3 × 2,6
75 × 176
0,7
LgY 3×1.5 mm2
LgY 3×1.5 mm2
44
MKP 2.5/440
44
MKP 3/440
2.5
440
3 × 3,3
75 × 176
0,7
LgY 3×1.5 mm2
3
440
3 × 3,9
75 × 176
0,7
LgY 3×1.5 mm2
LgY 3×1.5 mm2
44
MKP 1/440
44
MKP 1.5/440
44
MKP 2/440
4
440
3 × 5,2
75 ×176
0,7
5
440
3 × 6,6
75 × 176
0,7
6
440
3 × 7,9
75 × 176
0,7
LgY 3×2.5 mm2
LgY 3×2.5 mm2
44
MKP 7.5/440
44
MKP 8.3/440
44
MKP 10/440
7.5
440
3 × 9,8
75 × 176
0,7
LgY 3×2.5 mm2
8.3
440
3 × 10,9
75 × 176
0,7
10
440
3 × 13,1
75 × 230
1,0
LgY 3×4 mm2
LgY 3×4 mm2
44
MKP 4/440
44
MKP 5/440
44
MKP 6/440
Kondensatory objęte są 36 miesięczną gwarancją.
5
Przykładowa tabela doboru kondensatorów
do najczęściej występujących typów transformatorów
w Polsce
WYZNACZANIE MOCY BIERNEJ BIEGU JAŁOWEGO TRANSFORMATORÓW PRZEZ PORÓWNANIE PARAMETRÓW
Lp
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Typ
transformatora
2
TNOSCTNOSCTNOSCTNOSCTNOSCTNOSBTNOSITNOSITNOSITNOSITNOSITNOSCFTNOSCFTNOSGATNOSGATNOSGATNOSCATNOSCATNOSCATNOSA TNOSA TNOSA TNOSA TNOSA TNOSA TNOSLHTNOSLHTNOSLHTNOSLHTNOSLHTOCTOCTOCTOCTOCTOTOTOTOTAOfhcTAOfhcTAOfhcTAOfhcTAOcTAOcTAOcTAOcTAOc-
Moc
Opis transformatora
wg oznaczeń
Producent
transformatora
Prąd biegu
jałowego
wg katalogu –
dane katalogowe
3
4
5
6
100
160
250
400
630
100
100
160
250
400
630
400
630
63
100
160
63
100
160
63
100
160
250
400
630
100
160
250
400
630
100
160
250
400
630
160
250
400
630
160
250
400
630
100
160
250
400
630
transformator energetyczny
olejowy z regulacją napięcia
w stanie beznapięciowym;
serii C
ELTA Łódź
3,0%
j.w. serii I
j.w. serii C; F
j.w. serii G; A
j.w. serii C; A
j.w. serii A
ELTA Łódź
ELTA Łódź
ELTA Łódź
ELTA Łódź
ELTA Łódź
ELTA Łódź
Porównanie do
transformatora
7
TNOSB
TNOSB
TNOSB
TNOSB
TNOSB
—
TNOSB
TNOSB
TNOSB
TNOSB
TNOSB
TNOSB
TNOSB
TNOSB
TNOSB
TNOSB
TNOSB
TNOSB
TNOSB
—
ELTA Łódź
ELTA Łódź
ELTA Łódź
ELTA Łódź
ELTA Łódź
EMIT Żychlin
TOd
TNOSB
TNOSB
TNOSB
TNOSB
1,0%
TOd
TOd
TOd
TOd
TOd
TOd
TOd
TOd
TAOb
TAOb
TAOb
TAOb
TAOb
TAOb
TAOb
TAOb
TAOb
Moc konMoc biegu
densatora do
jałowego
kompensacji
transformatora transformatora
8
9
10
3,0 %
2,0 %
2,0 %
1,5 %
1,3 %
—
3,0 %
2,0 %
2,0 %
1,5 %
1,3 %
1,5 %
1,3 %
3,00
3,20
5,00
6,00
8,19
3,00
3,00
3,20
5,00
6,00
8,19
6,00
8,19
2,5
3,0
5,0
6,0
7,5
2,5
2,5
3,0
5,0
6,0
7,5
6,0
7,5
3,0 %
2,0 %
3,00
3,20
2,5
3,0
3,0 %
2,0 %
—
3,00
3,20
—
3,00
3,20
5,00
6,00
8,19
3,0 %
3,20
5,00
6,00
8,19
1,00
1,44
1,75
2,40
2,39
1,44
1,75
2,40
2,52
4,48
6,00
8,00
10,08
3,00
4,48
6,00
8,00
10,08
3,0%
2,0%
2,0%
1,5%
1,3%
j.w serii L; H
transformator
energetyczny olejowy
z regulacją ciągła napięcia
Prąd biegu
jałowego wg
porównań
z podobnymi
TNOSB
2,0 %
2,0 %
1,5 %
1,3 %
1,0 %
0,9 %
0,7 %
0,6 %
0,4 %
0,9 %
0,7 %
0,6 %
0,4 %
2,8 %
2,4 %
2,0 %
1,6 %
3,0 %
2,8 %
2,4 %
2,0 %
1,6 %
2,5
3,0
—
2,5
3,0
5,0
6,0
7,5
3,00 2,5
3,0
5,0
6,0
7,5
1,0
1,5
2,0
2,0
1,0
1,5
2,0
2,5
4,0
6,0
7,5
10,0
2,5
4,0
6,0
7,5
10,0
W przypadku zainteresowania wykonaniem analizy opłacalności stosowania kompensacji mocy biernej biegu jałowego transformatorów prosimy
o kontakt z naszym przedsiębiorstwem w Olsztynie.
6
Przykładowe rozwiązania mocowania kondensatorów do transformatorów sieciowych w wykonaniu napowietrznym
Z naszej oferty skorzystała już połowa Energetyki Zawodowej. W latach 1993–2000 dostarczyliśmy około 12 600 sztuk kondensatorów.
W latach 2000–2005 dostarczyliśmy kolejne 55 000 sztuk kondensatorów.
PRZEDSIĘBIORSTWO BADAWCZO-WDROŻENIOWE OLMEX S.A.
PRODUKCJA BATERII KONDENSATORÓW
PROJEKTOWANIE UKŁADÓW DO KOMPENSACJI MOCY BIERNEJ
DOSTAWA KONDENSATORÓW I BATERII
MONTAŻ URZĄDZEŃ KOMPENSACYJNYCH
NAPRAWA, KONSERWACJA, SERWIS
POMIARY ZAWARTOŚCI WYŻSZYCH HARMONICZNYCH
KOMPLEKSOWE USŁUGI W ZAKRESIE
KOMPENSACJI MOCY BIERNEJ
KONDENSATORY MOCY NN I SN
BATERIE KONDENSATORÓW NN I SN REGULOWANE AUTOMATYCZNIE
BATERIE KONDENSATORÓW NN I SN DO KOMPENSACJI INDYWIDUALNEJ
BATERIE KONDENSATORÓW NN I SN Z FILTRACJĄ WYŻSZYCH HARMONICZNYCH
ELEKTRONICZNE REGULATORY WSPÓŁCZYNNIKA MOCY COS ϕ
REDUKCJA PRZEKOMPENSOWANIA W ROZLEGŁYCH SIECIACH KABLOWYCH
AUTOMATYCZNE BATERIE DŁAWIKOWE DO REDUKCJI PRZEKOMPENSOWANIA
WSZYSTKIE MATERIAŁY UŻYTE DO PRODUKCJI BATERII KONDENSATORÓW
(W TYM KONDENSATORY) SĄ NIETOKSYCZNE I NIESZKODLIWE EKOLOGICZNIE
BIURA REGIONALNE PBW OLMEX S.A. W POLSCE
Dolnośląskie Biuro Regionalne OLMEX S.A.
50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 17
tel./fax +48 71 780 93 85; e-mail: [email protected]
Górnośląskie Biuro Regionalne OLMEX S.A.
40-384 Katowice, ul. ks. Bpa H. Bednrza 19 pok. 214
tel./fax +48 32 256 80 66 w. 214; kom. +48 601 447 932; e-mail: [email protected]
Lubelskie Biuro Regionalne OLMEX S.A.
20-471 Lublin, ul. K. Olszewskiego 18 pok.11
tel./fax +48 81 441 54 76; kom. +48 605 627 999; e-mail: [email protected]
Łódzkie Biuro Regionalne OLMEX S.A.
91-203 Łódź, ul. Traktorowa 141/143
tel./fax +48 42 252 94 09; kom. +48 601 611 066; e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected] · www.olmex.pl
Download