Uploaded by pauline.stychno

Czaszka - opracowanie

advertisement
OCZODÓŁ
1. ściana górna - paries superior
- część oczodołowa kości czołowej- pars orbitalis ossis frontalis;
+spina trochlearis- ścięgno mięśnia skośnego gałki ocznej górnego
+ fossa glandulae lacrimalis- dół gruczołu łzowego
- skrzydło mniejsze kości klinowej- ala minor ossis sphenoidalis
2. ściana dolna- paries inferior
- powierzchnia oczodołowa trzonu szczęki- facies orbitalis corpus maxillae
- część powierzchni oczodołowej kości jarzmowej- facies orbitalis ossis zygomatici
- wyrostek oczodołowy kości podniebiennej- processus orbitalis ossis palatini
3. ściana przyśrodkowa- paries medialis
- tylna część wyrostka czołowego szczęki- processus frontalis maxillae
- kość łzowa- os lacrimale
- blaszka oczodołowa (papierowata) błędnika sitowego- lamina orbitalis (papyracea)
labyrinthi ethmoidalis
- powierzchnia boczna trzonu kości klinowej- corpus ossis sphenoidalis
4. ściana boczna- paries lateralis
- powierzchnia oczodołowa kości jarzmowej- facies orbitalis ossis zygomatici
- powierzchnia oczodołowa skrzydła większego kości klinowej- facies orbitalis alae majoris
ossis sphenoidalis
KOMUNIKACJA:
- z DOŁEM ŚRODKOWYM CZASZKI (fossa cranialis medii) przez:
A. kanał wzrokowy- canalis opticus:
 nerw wzrokowy- n. opticus
 tętnica oczna- arteria ophtalmica
B. szczelinę oczodołową górną- fissura orbitalis superior:
 gałązka tętnicy oponowej środkowej
 żyła oczna górna
 gałąź żyły ocznej dolnej
 nerwy:
okoruchowy- 3 nerw czaszkowy- n. oculomotorius
bloczkowy- 4 n. czaszkowy- n. trochlearis
oczny- pierwsza gałąź nerwu trójdzielnego- n. ophtalmicus
odwodzący- 6 n. czaszkowy- n. abducens
 włókna współczulne splotu jamistego
- z DOŁEM PODSKRONIOWYM oraz SKRZYDŁOWO-PODNIEBIENNYM ( fossae
infratemporalis et pterygopalatina) przez
A. szczelinę oczodołową dolną- fissura orbitalis inferior
 naczynia podoczodołowe- vasa infraorbitales
 gałąź dolna żyły ocznej dolnej-ramus inferior venae ophtalmicae inferioris
 nerw podoczodołowy od n. szczękowego (drugiej gałęzi nerwu trójdzielnego)- n.
infraorbitalis
 nerw jarzmowy od nerwu szczękowego- n. zygomaticus
 gałęzie oczodołowe zwoju skrzydłowo-podniebiennego- rami orbitales ganglioni
pterygopalatini
- z OKOLICĄ CZOŁOWĄ przez:
A. otwór nadoczodołowy lub wcięcie nadoczodołowe - foramen resp. incisura supraorbitalis
 naczynia i nerw nadoczodołowy- arteria, vena, nervus supraorbitalis
B. otwór lub wcięcie czołowe- foramen resp. incisura frontale
 naczynia i nerw czołowy- a., v., n. frontalis
- z OKOLICĄ PODOCZODOŁOWĄ przez
A. kanał podoczodołowy- canalis infraorbitalis, na powierzchni oczodołowej szczęki
 naczynia i nerw podoczodołowy- a., v., n. infraorbitalis
- z KOMÓRKAMI SITOWYMI i ZATOKĄ KLINOWĄ przez:
A. otwór sitowy tylny - foramen ethmoidalis posterius
 jednoimienne naczynia i nerw
 gałęzie skrzydłowe ze zwoju skrzydłowo-podniebiennego
- z DOŁEM PRZEDNIM CZASZKI- fossa cranialis anterior przez
A. otwór sitowy przedni- foramen ethmoidale anterius:
 jednoimienne naczynia i nerw (będący gałęzią n. nosowo-rzęskowego, od n. ocznego, od
trójdzielnego)
 gałęzie skrzydłowe ze splotu skrzydłowo-podniebiennego
- z PRZEWODEM NOSOWYM DOLNYM przez:
A. kanał nosowo-łzowy- canalis nasolacrimalis
 przewód nosowo-łzowy - ductus nasolacrimalis
- z OKOLICĄ JARZMOWĄ i SKRONIOWĄ TWARZY przez:
A. otwór jarzmowo-oczodołowy- foramen zygomaticoorbitale- prowadzi on do kanału n.
jarzmowego, który dzieli się na dwa kanały:
a. jeden kończy się w okolicy jarzmowej otworem jarzmowo-twarzowym- foramen
zygomaticofaciale
 gałąź jarzmowo-twarzowa n. jarzmowego- ramus zygomaticofacialis n. zygomatici; od n.
szczękowego, od trójdzielnego
b. drugi kończy się w dole skroniowym otworem jarzmowo-skroniowym - foramen
zygomaticotemporale
 gałąź jarzmowo-skroniowa n. jarzmowego- ramus zygomaticotemporalis n. zygomatici
b) JAMA NOSOWA- cavum nasi
1. paries superior:
- kości nosowe- ossa nasalia
- kolec nosowy kości czołowej- spina nasalis ossis frontalis
- blaszka sitowa kości sitowej- lamina cribrosa ossis ethmoidalis
- trzon kości klinowej z małżowinami klinowymi- corpus ossis sphenoidalis + conchae
sphenoidales
2. paries inferior= palatum durum- podniebienie twarde
- wyrostki podniebienne szczęk- processus palatini maxillarum
- blaszki poziome kk. podniebiennych- laminae horizontales ossium palatinorum
3. paries lateralis
- powierzchnia przyśrodkowa wyrostka czołowego szczęki
- trzon szczęki
- k. łzowa
- przyśrodkowa ściana błędnika sitowego- paries medialis labyrinthi ethmoidalis
- małżowina nosowa dolna- concha nasalis inferior
- blaszka pionowa kości podniebiennej- lamina perpendicularis ossis palatini
- blaszka przyśrodkowa wyrostka skrzydłowatego kości klinowej
4. paries medialis= septum cavi nasi= septum osseum nasi
- blaszka pionowa kości sitowej
- lemiesz- vomer
PRZEWODY NOSOWE
1. GÓRNY- ograniczony małżowinami nosowymi górną i środkową; spływ komórek
sitowych TYLNYCH
2. ŚRODKOWY- między małżowinami środkową i dolną; spływ zatok: czołowych (50%
przez infundibulum,50% bezpośrednio), szczękowych (50% przez infundibulum, 50% przez
otwór pojedynczy), komórek sitowych PRZEDNICH
3. DOLNY- między małżowiną nosową dolną a podniebieniem twardym; ujście przewodu
nosowo-łzowego.
4. WSPÓLNY- pomiędzy małżowinami a przegrodą nosową (w płaszczyźnie strzałkowej)meatus nasi communis
5. NOSOWO-GARDŁOWY- meatus nasopharyngeus- leży do tyłu od małżowin nosowych,
poprzez nozdrza tylne- choane- prowadzi do części nosowej gardła
6. ZACHYŁEK KLINOWO-SITOWY- leży powyżej małżowiny nosowej górnej; ujście
zatok klinowych- recessus sphenoethmoidalis
7. niestały PRZEWÓD NOSOWY NAJWYŻSZY- pomiędzy m. n. górną a niestałą
najwyższą.
OGRANICZENIA NOZDRZY TYLNYCH:
- od góry: trzon kości klinowej i skrzydła lemiesza
- od boków: blaszki przyśrodkowe wyrostków skrzydłowatych kości klinowej
- od dołu: tylne brzegi blaszek poziomych kości podniebiennych
c. JAMA USTNA KOSTNA cavum oris
1. ściana przednia i boczne:
- wyrostki zębodołowe szczęk- processus alveolares maxillarum wraz z zębami
- część zębodołowa żuchwy- pars alveolaris mandibulae wraz z zębami
2. ściana górna= podniebienie twarde- palatum durum
- wyrostki podniebienne szczęk- processus palatini maxillarum
- blaszki poziome kości podniebiennych- laminae horizontales ossium palatinorum
KOMUNIKACJA:
1. z JAMĄ NOSOWĄ przez kanał przysieczny- canalis incisivus
- gałązki żyły i tętnicy podniebiennej większej
- gałązki nerwu nosowo-podniebiennego od zwoju skrzydłowo-podniebiennego
2. z DOŁEM SKRZYDŁOWO-PODNIEBIENNYM przez
- otwór podniebienny większy:
 tętnica podniebienna zstępująca od t. szczękowej
 nerwy podniebienne
 gałązki nosowe tylne (od szczękowych, od n. trójdzielnego) zwoju skrzydłowo-podn.
- otwory podniebienne mniejsze
 jednoimienne nerwy i naczynia
UWAGA: kanały podniebienne większy i mniejsze łączą się w kanał skrzydłowo-podn.
łączący jamę ustną z dołem skrzydłowo-podn.
c. DÓŁ SKRZYDŁOWO-PODNIEBIENNY- fossa pterygopalatina
1. ściana przednia:
 wyrostek oczodołowy kości podniebiennej
 trzon szczęki
2. ściana tylna:
 wyrostek skrzydłowaty kości klinowej
 powierzchnia szczękowa skrzydła większego kości klinowej
3. ściana przyśrodkowa: blaszka pionowa kości podniebiennej
4. ściana górna: trzon kości klinowej
5. ograniczenie boczne: szczelina skrzydłowo-podniebienna
6. ograniczenie dolne: kanał podniebienny większy
ZAWARTOŚĆ:
a. zwój skrzydłowo-podniebienny
b. n. szczękowy dzieli się na n. jarzmowy, podoczodołowy i nn.skrzydłowo-podniebienne
c. tętnica szczękowa z odgałęzieniami
d. część splotu żylnego skrzydłowego- plexus venosus pterygoideus
KOMUNIKACJA:
- z jamą nosową przez otwór klinowo-podniebienny:
 tętnica klinowo-podniebienna
 gałęzie nosowe tylne górne zwoju skrzydłowo-podniebiennego
- z oczodołem przez szczelinę oczodołową dolną
- z dołem środkowym czaszki przez otwór okrągły
 nerw szczękowy
- z otworem poszarpanym- for. lacerum- przez kanał skrzydłowy
 nerw skalisty głęboki
 nerw skalisty większy- oba te nerwy łączą się w nerw skrzydłowy
- z zewnętrzną powierzchnią podstawy czaszki przez kanał podniebienno-pochwowy- canalis
palatovaginalis
 gałąź tętnicy klinowo-podniebiennej
 gałęzie nosowe tylne boczne ze splotu skrzydłowo-podniebiennego
- z jamą ustną przez kanał skrzydłowo-podniebienny(następnie przez kanały podniebienne
większy i mniejsze)- p. jama ustna
- z dołem podskroniowym przez szczelinę skrzydłowo-podniebienną
 tętnica szczękowa
 splot żylny skrzydłowy
e. DÓŁ SKRONIOWY- fossa temporalis
1. ściana przyśrodkowa:
 kość ciemieniowa
 część łuskowa kości skroniowej
 powierzchnia skroniowa kości czołowej
 powierzchnia skroniowa skrzydła większego mości klinowej
2. ściana przednia:
 powierzchnia skroniowa kości czołowej
 powierzchnia skroniowa kości jarzmowej
3. ściana boczna: łuk jarzmowy
4. ograniczenie górne: kresa skroniowa na k. czołowej
5. ograniczenie dolne: grzebień podskroniowy na pow. skroniowej skrzydeł większych
ZAWARTOŚĆ
a. pod powięzią skroniową
 mięsień skroniowy
 naczynia skroniowe głębokie i środkowe
 nerwy skroniowe głębokie- od żuchwowych
 gałąź jarzmowo skroniowa nerwu jarzmowego
b. na powięzi skroniowej:
 naczynia skroniowe powierzchowne
 gałęzie skroniowe powierzchowne nerwu uszno-skroniowego
 gałęzie skroniowe i jarzmowe nerwu twarzowego
f. DÓŁ PODSKRONIOWY
1. ściana górna: powierzchnia podskroniowa skrzydła większego kości klinowej
2. ściana przednia: powierzchnia podskroniowa szczęki
3. ściana boczna: gałąź żuchwy
4. ściana przyśrodkowa: blaszka boczna wyrostka skrzydłowatego kości klinowej
5. ograniczenie dolne: przestrzeń przygardłowa
ZAWARTOŚĆ:
 mięśnie skrzydłowe przyśrodkowy i boczny
 tętnica szczękowa z odgałęzieniami
 nerw żuchwowy, który oddaje tutaj:
nerw kolcowy= gałąź oponową n. żuchwowego
nerw żwaczowy - n. masticatorius
nerw językowy
nerw zębodołowy dolny
n. uszno-skroniowy
KOMUNIKACJA:
1. z DOŁEM SKRZYDŁOWO-PODNIEBIENYM przez szczelinę skrzydłowo-podn.
tętnica szczękowa
2. z OCZODOŁEM przez szczelinę oczodołową dolną
3. z DOŁEM ŚRODKOWYM CZASZKI przez
 otwór owalny: nerw żuchwowy - trzecia gałąź nerwu trójdzielnego
 otwór kolcowy: nerw kolcowy- gałąź oponowa n. żuchwowego
4. z KANAŁEM ŻUCHWY przez otwór żuchwy
 naczynia i nerw zębodołowy dolny- a., v., n. alveolaris inferior
5. z OKOLICĄ POWIERZCHOWNĄ TWARZY przez wcięcie żuchwy
 naczynia i nerwy dla mięśnia żwacza- a., v., n. massetericus
G. DÓŁ ZAŻUCHWOWY
1. ściana przednia: gałąź żuchwy
2. ściana tylna: wyrostek sutkowaty kości skroniowej
3. ściana górna: część bębenkowa kości skroniowej
4. ściana przyśrodkowa: wyrostek rylcowaty kości skroniowej (przyczep więzadeł: rylcowognykowego i rylcowo-żuchwowego)
ZAWARTOŚĆ:
 część głęboka ślinianki przyusznej
 nerw twarzowy i jego gałęzie: n. uszny tylny, gałąź dwubrzuścowa, splot przyuszniczy
 n. uszno-skroniowy
 tętnica szyjna zewnętrzna i jej gałęzie: t. skroniowa powierzchowna, t. uszna tylna, t.
szczękowa
 żyła zażuchwowa
JAMA BĘBENKOWA- cavum tympani
1. Ściany jamy bębenkowej:
a. ściana górna, POKRYWKOWA- paries tegmentalis
- utworzona przez pokrywkę jamy bębenkowej -tegmen tympani
- komórki pokrywkowe- cellulae tegmentales; pneumatyczne
b. ściana ŻYŁY SZYJNEJ (dolna) paries jugularis= dno jamy bębenkowej- solum
tympani
- odpowiada dolnej powierzchni piramidy
- kki bębenkowe- cellulae tympanicae; pneumatyczne
c. ściana przyśrodkowa, BŁĘDNIKOWA- paries labirynthicus
- oddziela jamę bębenkową od ucha wewnętrznego
- promontorium
- okienko przedsionka (owalne)- fenestra vestibuli (ovalis)- prowadzi do przedsionka błędnika
kostnego, zamknięte podstawą strzemiączka. Ponad okienkiem przedsionka znajduje się
wyniosłość kanału nerwu twarzowego- prominentia canalis facialis; nad nią- wyniosłość
kanału półkolistego bocznego
- okienko ślimaka (okrągłe)- fenestra cochleae (rotunda)- prowadzi do schodów bębenka,
zamknięte błoną bębenkową wtórną- membrana tympani secundaria
d. ściana boczna, BŁONIASTA- paries membranaceus
e. ściana przednia, TĘTNICZA-paries caroticus
- oddziela jamę bębenkową od kanału tętnicy szyjnej
- ujście 2 kanalików szyjno-bębenkowych- canaliculi caroticotympanici; zawartość
 gałąź szyjno bębenkowa tętnicy szyjnej wewnętrznej
 nerwy szyjno-bębenkowe od nerwu bębenkowego, od językowo-gardłowego
- w części górnej : ujście bębenkowe kanału mięśniowo-trąbkowego:
 półkanał mięśnia napinacza błony bębenkowej- semicanalis m. tensoris tympani
 przegroda kanału mięśniowo-trąbkowego- septum canalis musculotubarii
 półkanał trąbki słuchowej- semicanalis tubae auditivae
f. ściana tylna, SUTKOWA
- aditus ad antrum- wejście do jamy sutkowej, wyniosłości kanału półkolistego bocznego i
kanału nerwu twarzowego
- wyniosłość piramidowa- przyczep ścięgna mięśnia strzemiączkowego (który jest
najmniejszym mięśniem organizmu); + nerw strzemiączkowy odchodzący od twarzowego
- dół kowadełka
- zachyłek nadbębenkowy
- kanalik struny bębenkowej- canaliculus chordae tympani; zawartość:
 tętnica bębenkowa tylna od tętnicy rylcowo-sutkowej
 struna bębenkowa od nerwu twarzowego
2. KOSTECZKI SŁUCHOWE
Leżą między błoną bębenkową a okienkiem przedsionka. Wyróżniamy:
1. MŁOTECZEK- malleus. Składa się z głowy, szyjki, rękojeści i 2 wyrostków: przedniego
(długiego) i bocznego (krótkiego).
2. KOWADEŁKO- incus. Składa się z trzonu, odnogi krótkiej - crus breve incudis, odnogi
długiej- crus longum incudis. Odnoga długa zakończona jest wyrostkiem soczewkowatymprocessus lenticularis.
3. STRZEMIĄCZKO- stapes. Części: podstawa (basis), głowa, odnoga przednia i tylna,
tworzące razem łuk strzemiączka (crus ant. = rectilineum, c. post. = curvilineum)
Download