Uploaded by kalawskim

kontrola biologiczna sterylizacji nowy

advertisement
KONTROLA BIOLOGICZNA W
PROCESIE STERYLIZACJI
MEDYCZNEJ
Aneta Tyrcz
Katowice 24.06.2014
Kontrola biologiczna w procesie sterylizacji medycznej

Sterylizacja jest przykładem procesu, którego
wyników nie jesteśmy w stanie sprawdzić poprzez
zbadanie produktu finalnego.
 Dlatego:
 Przeprowadza się
 Przebieg
A
walidację
procesu sterylizacji rutynowo monitoruje
urządzenia są konserwowane [EN ISO 14937]
Kontrola biologiczna w procesie sterylizacji medycznej

„Sterylizacja, to zwalidowany proces stosowany w
celu uczynienia produktu wolnym od zdolnych do
życia drobnoustrojów” [PN-EN ISO 14937]

Każda procedura sterylizacji powinna zostać
poddana walidacji stanowiącej dowód, że proces
sterylizacji:
 obejmował
określone warunki,
 ma
odpowiednie działanie bakteriobójcze
 jest
zarówno niezawodny jak i powtarzalny.
Kontrola biologiczna w procesie sterylizacji medycznej

Do kontroli i monitorowania procesu służą
wskaźniki chemiczne oraz wskaźniki biologiczne,
które w prosty sposób umożliwiają wykrycie
ewentualnych błędów.

?
Zagadnienia związane ze sterylizacją wyrobów medycznych,
kontrolą procesu regulują między innymi:




Dyrektywa wspólnoty europejskiej dla wyrobów medycznych 93/42 EEC
Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych Dz.U. 2010 nr 107 poz.
679
Wytyczne sterylizacji wyrobów medycznych i innych przedmiotów
wielorazowego użycia wykorzystywanych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych
oraz innych czynności podczas których może dojść do przeniesienia choroby
zakaźnej lub zakażenia.
Normy:




EN ISO 14937:2009 Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia
Wymagania dotyczące charakterystyki oraz opracowywania i rutynowej kontroli
procesu sterylizacji wyrobów medycznych
PN EN ISO 17665:2008
Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia - Ciepło wilgotne Wymagania dotyczące opracowywania, walidacji i rutynowej kontroli procesu
sterylizacji wyrobów medycznych
PN-EN ISO 14161
Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia. Wskaźniki biologiczne.
Wytyczne dotyczące wyboru, stosowania i interpretacji wyników
PN-EN ISO 11138-1:2008 Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia
- Wskaźniki biologiczne
Wytyczne sterylizacji wyrobów medycznych i innych przedmiotów wielorazowego użycia
wykorzystywanych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz innych czynności podczas
których może dojść do przeniesienia choroby zakaźnej lub zakażenia. 2011r.


Wytwarzanie wyrobów sterylnych, podlega
specjalnym wymaganiom i powinno przebiegać
zgodnie z ustalonymi i zwalidowanymi procedurami i
procesami technologicznymi.
Podstawą kontroli procesów sterylizacji jest
zastosowanie odpowiednich dla danej metody
wskaźników fizycznych, chemicznych i biologicznych,
umożliwiających sprawdzenie sprawności urządzeń i
monitorowanie parametrów procesu na każdym jego
etapie.
cd. Wytyczne sterylizacji wyrobów medycznych


Zakres kontroli każdego cyklu oraz okresowej kontroli
procesu jest uzależniony od metody sterylizacji,
zakresu walidacji, rozwiązania przestrzennego i
funkcjonalnego oraz zakresu wykonywanych usług.
Kontroli podlega każdy cykl sterylizacyjny.

Dobór metod kontroli powinien być zgodny z
zaleceniami wytwórcy sterylizatora i wskazaniami
polskich norm, a o wyborze wskaźników i testów, ich
użyciu i liczbie decyduje osoba odpowiedzialna za nadzór
nad procesem sterylizacji.
cd. Wytyczne sterylizacji wyrobów medycznych

Kontrola każdego cyklu sterylizacji polega na:
 Rejestracji
parametrów procesu oraz kontroli
wskaźnikami chemicznymi 5 lub 6 klasy.
W
innych przypadkach – wskazane jest zastosowanie
wskaźników chemicznych klasy 5 lub 6 i wskaźników
biologicznych.
cd. Wytyczne sterylizacji wyrobów medycznych

Wskaźniki biologiczne należy stosować zgodnie z ich
przeznaczeniem wskazanym przez wytwórcę, w
szczególności należy ściśle przestrzegać, zaleceń
dotyczących zasad stosowania, warunków hodowli i
przechowywania.

Zastosowanie wskaźników biologicznych zależy od
metody sterylizacji:

Sterylizacja niskotemperaturowa w każdym cyklu.
cd. Wytyczne sterylizacji wyrobów medycznych


Sterylizacja parowa:

Nie rzadziej niż raz na trzy miesiące oraz po każdym usunięciu
awarii;

W każdym cyklu, gdy nie jest dostępny automatyczny pomiar i zapis
parametrów krytycznych procesu.
Liczba zastosowanych podczas kontroli wskaźników
biologicznych uzależniona jest od:

wielkości komory sterylizatora,

rodzaju kontroli (bieżąca cyklu, okresowa, potwierdzająca skuteczność
procesu),

miejsca lokalizacji wskaźnika (pakiet reprezentatywny, PCD wsadu.
cd. Wytyczne sterylizacji wyrobów medycznych
Wynosi odpowiednio:
 W przypadku sterylizatorów o pojemności poniżej jednej
jednostki wsadu co najmniej dwa wskaźniki w pakietach
reprezentatywnych dla całego wsadu umieszczonych w
miejscu o najtrudniejszym dostępie czynnika sterylizującego
lub jeden w tzw. PDC - symulacja wsadu.

W przypadku sterylizatorów o pojemności jednej jednostki
lub powyżej co najmniej trzy wskaźniki umieszczone w
pakietach reprezentatywnych dla całego wsadu
umieszczonych w miejscu o najtrudniejszym dostępie
czynnika sterylizującego lub jeden w tzw. PDC - symulacja
wsadu.
cd. Wytyczne sterylizacji wyrobów medycznych

Orzekanie o sterylności i zwalnianie wsadu po
sterylizacji odbywa się:
 zgodnie
z udokumentowanymi procedurami na
podstawie oceny zapisów parametrów krytycznych
określonych dla danego procesu sterylizacji
oraz
 odczytu
wskaźników biologicznych lub wskaźników
chemicznych.
Wytyczne do dezynfekcji i sterylizacji w zakładach
opieki zdrowotnej, CDC 2008


Proces sterylizacji powinien być rutynowo monitorowany za
pomocą kontroli:
parametrów fizycznych procesu,

wskaźników chemicznych i biologicznych.
Wskaźniki chemiczne powinny być stosowane w połączeniu ze
wskaźnikami biologicznymi.



Nie powinny ich zastępować, ponieważ wskaźniki chemiczne
wskazują na fakt sterylizacji (sterylizację w czasie, przetworzenie),
ale nie dowodzą skuteczności sterylizacji (zabicia
mikroorganizmów).
Wskaźniki biologiczne składają się z odpornych zarodników
mikroorganizmów, można zatem ocenić (zmierzyć)
skuteczność procesu sterylizacji (moc zabijania).
cd. Wytyczne CDC

Każdy proces sterylizacji należy kontrolować/ testować
zarówno parę wodną, jak również inne metody sterylizacji
niskotemperaturowej.

Zalecana jest kontrola wskaźnikami chemicznymi i
biologicznymi podczas instalacji, przeniesienia, awarii/
naprawie – celem potwierdzenia prawidłowego
funkcjonowania przed wprowadzeniem do rutynowego
stosowania.

Zaleca się przeprowadzenie trzech kolejnych cykli
kontrolnych. Sterylizator nie zostaje przywrócony do
użytkowania, dopóki wszystkie biologiczne wskaźniki nie są
ujemne i wskaźniki chemiczne nie wykażą prawidłowej
odpowiedzi.
cd. Wytyczne CDC

Wskaźniki biologiczne są to wskaźniki procesowe,
które bezpośrednio nadzorują śmiertelność danego
proces sterylizacji.

Zarodniki stosowane do monitorowania procesu
sterylizacji wykazują odporność na czynnik/ środek
sterylizujący i są bardziej odporne niż obciążenia
biologiczne znajdujące się na urządzeniach
medycznych.
cd.Wytyczne CDC

Sterylizatory parowe i sterylizatory niskotemperaturowe
powinny być monitorowane co najmniej raz w tygodniu za
pomocą odpowiednich, dostępnych w handlu wskaźników
biologicznych.

Jeżeli sterylizator pracuje codziennie (np.. Kilka cykli
dziennie), zaleca się codzienne stosowanie wskaźników
biologicznych.


Pozwala to na wcześniejsze wykrycie awarii sprzętu lub błędu
proceduralnego.
Każdy wsad zawierający implanty powinien być
monitorowany wskaźnikiem biologicznym.

Jeżeli to możliwe materiał powinien być wydany dopiero po uzyskaniu
prawidłowych wyników kontroli biologicznej.
cd. Wytyczne CDC

Do kontroli biologicznej można stosować wskaźniki
biologiczne o szybkim odczycie.


Układ ten wykrywa obecność metabolitów kwasu
wytwarzanego podczas wzrostu G. stearothermophilus (odczyt
fluorescencyjny).
Wskaźniki te dostarczają szybkiej i wiarygodnej
informacji o skuteczności procesu.
cd. Wytyczne CDC

Pakiety kontrolne ze wskaźnikami biologicznymi
powinny być ujednolicone.
 Ułatwia

to interpretację wyników.
Pakiet testowy umieszcza się w miejscu najbardziej
krytycznym.
 Najczęściej
jest to obszar w przedniej, dolnej części
sterylizatora w pobliżu odpływu.

Zaleca się kontrolować żywotność wskaźników
biologicznych.
EN ISO 14937:2009
Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia. Wymagania dotyczące charakterystyki oraz opracowywania i
rutynowej kontroli procesu sterylizacji wyrobów medycznych
10. Rutynowe monitorowanie i kontrola

10.1 Celem rutynowego monitorowania i kontroli
jest wykazanie, że produkt został poddany
zwalidowanemu i określonemu procesowi
sterylizacji.

10.2 Powinny istnieć dowody uzyskane drogą
pomiarów, uzupełnione jeśli to niezbędne o
wskaźniki biologiczne lub wskaźniki chemiczne,
świadczące o tym, że proces sterylizacji został
przeprowadzony w zakresie określonych tolerancji.
cd. EN ISO 14937:2009
Wymagania dotyczące charakterystyki oraz opracowywania i rutynowej kontroli procesu sterylizacji wyrobów
medycznych

7.3 Powinien być określony i utrzymany system w
celu zapewnienia, że stan produktu poddawanego
sterylizacji, obejmujący poziomy zanieczyszczenia
mikrobiologicznego, organicznego i
nieorganicznego jest kontrolowany i nie wpływa na
skuteczność procesu sterylizacji.
 Skuteczność
w/w wykazana [zapisy]
cd. EN ISO 14937:2009
Wymagania dotyczące charakterystyki oraz opracowywania i rutynowej kontroli procesu sterylizacji wyrobów
medycznych

8.3 Jeżeli wskaźniki biologiczne są stosowane jako
część ustalenia procesu sterylizacji, powinny:

Być zgodne z ISO 11138

Wykazywać oporność na czynnik sterylizujący odpowiednio
do zanieczyszczenia mikrobiologicznego, produktu
przeznaczonego do sterylizacji;

Być umieszczane albo w produkcie, w miejscach
określonych jako najtrudniejsze do uzyskania warunków
sterylizacji, albo w przyrządzie testowym procesu (PCD).
cd. EN ISO 14937:2009
Wymagania dotyczące charakterystyki oraz opracowywania i rutynowej kontroli procesu sterylizacji wyrobów
medycznych
11. zwalnianie produktu po sterylizacji

Powinna zostać określona procedura zwalniania
produktu po sterylizacji.

Zwalnianie parametryczne powinno być stosowane
tylko wtedy, gdy wszystkie parametry procesu są
określone, kontrolowane i bezpośrednio
monitorowane.

Jeżeli do monitorowania procesu sterylizacji zostały
użyte wskaźniki biologiczne lub chemiczne, to wyniki
z ekspozycji tych wskaźników powinny być włączone
do kryteriów zwalniania produktu po sterylizacji.
EN ISO 17665-1:2008
Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia - Ciepło wilgotne Część 1: Wymagania dotyczące opracowywania, walidacji i rutynowej kontroli procesu sterylizacji wyrobów medycznych
10. Rutynowe monitorowanie i kontrola

10.1 Rutynowe monitorowanie i kontrola powinno być
przeprowadzane w każdym cyklu pracy [stan eksploatacyjny
urządzenia – przeciek powietrz, jakość, penetracja pary,
proces sterylizacji]

10.4 przeprowadzenie procesu sterylizacji powinno być
zweryfikowane na podstawie wyników wskaźników
chemicznych lub systemów wskaźników biologicznych, jeżeli
stosowane, i przez potwierdzenie, że w określonych
tolerancjach, dane zarejestrowane z rutynowego
monitorowania są zgodne z danymi z walidacji [temperatura
sterylizacji, ciśnienie w komorze].
cd. EN ISO 17665-1:2008
Część 1: Wymagania dotyczące opracowywania, walidacji i rutynowej kontroli procesu sterylizacji wyrobów medycznych
11. Zwalnianie produktu po sterylizacji

11.1 Powinny być określone procedury przeglądu
zapisów i zwalniania produktu po procesie
sterylizacji. Procedura powinna określać wymagania
dotyczące uznania procesu sterylizacji za
prawidłowy. Jeśli wymaganie nie jest spełnione,
produkt powinien zostać uznany za niezgodny
[odpowiednie działania korygujące/ zapobiegawcze].
PN-EN ISO 14161
Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia. Wskaźniki biologiczne.
Wytyczne dotyczące wyboru, stosowania i interpretacji wyników.

Zawiera wytyczne dotyczące wyboru, stosowania i
interpretacji wyników uzyskanych z zastosowaniem
wskaźników biologicznych, do oceny przebiegu
walidacji i kontrolowania procesów sterylizacji.

Zaleca się, aby użytkownik wybrał wskaźnik
biologiczny, który jest odpowiedni do stosowania w
danym procesie.
cd. PN-EN ISO 14161
Wskaźniki biologiczne. Wytyczne dotyczące wyboru, stosowania i interpretacji wyników

Zaleca się, aby w wykazywaniu skuteczności
procesu sterylizacji wskaźniki biologiczne były
zawsze używane w połączeniu z fizycznymi i/ lub
chemicznymi parametrami.

W przypadku, gdy fizyczne i/ lub chemiczne
zmienne procesu sterylizacji wykraczają poza
określone granice, zaleca się ocenić parametry
procesu.
cd. PN-EN ISO 14161
Wskaźniki biologiczne. Wytyczne dotyczące wyboru, stosowania i interpretacji wyników

Na działanie wskaźnika biologicznego mogą
negatywnie wpływać:
warunki przechowywania
 transportu przed jego użyciem,
 użycie wskaźnika biologicznego,
 parametry pracy sterylizatora lub
 techniki zastosowane po ekspozycji w procesie.

cd. PN-EN ISO 14161
Wskaźniki biologiczne. Wytyczne dotyczące wyboru, stosowania i interpretacji wyników

Zaleca się zauważyć, że wskaźniki biologiczne nie są
przeznaczone do wskazywania, że produkty oraz
każdy poddawany sterylizacji wsad jest sterylny.

Wskaźniki biologiczne są wykorzystywane do
badania skuteczności danego procesu sterylizacji i
zastosowanego sprzętu przez ocenę zabijania
drobnoustrojów zgodnie z koncepcją zapewnienia
poziomu sterylności.
cd. PN-EN ISO 14161
Wskaźniki biologiczne. Wytyczne dotyczące wyboru, stosowania i interpretacji wyników
4. Postanowienia ogólne
Wskaźniki biologiczne są określone w ISO 11138 1-3,
gdzie podano wymagania dotyczące wytwarzania
systemów wskaźników biologicznych, w których
biologicznym składnikiem jest drobnoustrój, taki
jak bakteryjna ednospora lub inna
mikrobiologiczna forma.
cd. PN-EN ISO 14161
Wskaźniki biologiczne. Wytyczne dotyczące wyboru, stosowania i interpretacji wyników

Wskaźnik biologiczny reprezentuje utrudnienie
mikrobiologiczne w procesie sterylizacji i jest
używany do potwierdzenia,
 że
proces sterylizacji ma możliwość inaktywacji
drobnoustrojów, które mają znaną odporność na
wzorcowy proces sterylizacji… .
cd. PN-EN ISO 14161
Wskaźniki biologiczne. Wytyczne dotyczące wyboru, stosowania i interpretacji wyników

Zaleca się, aby użytkownik zapewnił, że wskaźnik
biologiczny był walidowany do użycia w określonym
zakresie stosowanych warunków sterylizacji.

Obowiązkiem osób odpowiedzialnych za sterylizacje
produktu jest, zapewnienie, aby rodzaj wskaźnika
biologicznego stosowanego do walidacji i/ lub
rutynowej kontroli danego procesu sterylizacji był
odpowiedni.
cd. PN-EN ISO 14161
Wskaźniki biologiczne. Wytyczne dotyczące wyboru, stosowania i interpretacji wyników

Zaleca się, aby osoby używające wskaźniki
biologiczne do walidacji i/ lub rutynowej kontroli
sterylizacji
 były
odpowiednio przeszkolone w ich stosowaniu.
cd. PN-EN ISO 14161
Wskaźniki biologiczne. Wytyczne dotyczące wyboru, stosowania i interpretacji wyników
5.Właściwości wskaźników biologicznych

5.1 Wskaźniki biologiczne zapewniają bezpośrednią
ocenę biobójczej skuteczności procesu sterylizacji.

Stosowane wraz z metodami kontroli fizycznej i/
lub chemicznej procesu, mogą zapewnić ocenę
skuteczności danego procesu sterylizacji.
cd. PN-EN ISO 14161
Wskaźniki biologiczne. Wytyczne dotyczące wyboru, stosowania i interpretacji wyników

5.1 Zaleca się, aby proces sterylizacji był uznany za
prawidłowy,
 wyłącznie
jeśli zostały osiągnięte pożądane fizyczne i/
lub chemiczne parametry i wyniki mikrobiologiczne,
 określone
przez właściwe metody przebiegu cyklu,
 walidację
i program kontrolujący.
cd. PN-EN ISO 14161
Wskaźniki biologiczne. Wytyczne dotyczące wyboru, stosowania i interpretacji wyników



Wskaźnik biologiczny składa się z:

Nośnika

Opakowania

Składnika mikrobiologicznego (określona populacja organizmów testowych)
Rodzaje:

samodzielne wskaźniki biologiczne (fiolka);

inne – zaszczepiony nośnik w opakowaniu pierwotnym.
Forma i konstrukcja wskaźnika biologicznego mogą
powodować unikalne oporności i mogą różnić się zależnie od
tego, czy wskaźnik biologiczny jest przeznaczony do użycia w
ocenie przebiegu i walidacji procesu sterylizacji, czy też
rutynowej kontroli.
cd. PN-EN ISO 14161
Wskaźniki biologiczne. Wytyczne dotyczące wyboru, stosowania i interpretacji wyników

5.4.1 Oporność wskaźników biologicznych różni się
w zależności od metod wytwarzania i warunków
badania. ….

Wymaga się od użytkowania udokumentowania
rozmieszczenia wskaźników biologicznych w
komorze sterylizatora.
cd. PN-EN ISO 14161
Wskaźniki biologiczne. Wytyczne dotyczące wyboru, stosowania i interpretacji wyników
7. Wskaźniki biologiczne do oceny skuteczności
procesu.

Występują duże różnice w procesach sterylizacji
uwzględniające parametry pracy i rodzaje
produktów, które są sterylizowane. …

W celu wykazania skuteczności procesu sterylizacji

zaleca się, aby wskaźniki biologiczne zawsze były
stosowane w połączeniu z właściwymi fizycznymi i/ lub
chemicznymi pomiarami parametrów procesu.
cd. PN-EN ISO 14161
Wskaźniki biologiczne. Wytyczne dotyczące wyboru, stosowania i interpretacji wyników

Cd.7 Nie można podać ogólnej informacji dotyczącej liczby
wskaźników biologicznych na objętość komory sterylizatora,


ponieważ zależy ona od powtarzalności cykli tak samo jak od
możliwości zróżnicowania parametrów procesu w całym wsadzie
podczas sterylizacji.
Zaleca się wybrać odpowiednią liczbę wskaźników do
stosowania na podstawie

zgromadzonych danych wynikających ze stosowania wskaźników i/
lub badań zanieczyszczenia mikrobiologicznego, jak również

dokumentacji rozkładu czynnika sterylizującego.
cd. PN-EN ISO 14161
Wskaźniki biologiczne. Wytyczne dotyczące wyboru, stosowania i interpretacji wyników
8. Wskaźniki biologiczne stosowane do walidacji
sterylizacji.

Jeśli wskaźniki biologiczne są stosowane do walidacji
procesu, zaleca się rozważenie rodzaju wskaźników,
które mogą być stosowane do rutynowej kontroli.

Różne wskaźniki biologiczne mogą zapewnić różne
poziomy utrudnienia procesu sterylizacji.

Jeżeli do walidacji i rutynowej kontroli stosowane są
różne wskaźniki, zaleca się je włączyć do badań
walidacji … .
cd. PN-EN ISO 14161
Wskaźniki biologiczne. Wytyczne dotyczące wyboru, stosowania i interpretacji wyników
9. Wskaźniki biologiczne do rutynowej kontroli.

Stosowanie wskaźników biologicznych może nie być
wymagane, gdyż może to przedstawiać niewielką
wartość w rutynowej kontroli niektórych procesów
sterylizacji


(np.. Ciepłem wilgotnym, patrz ISO 11134, ISO 13683).
W procesach, w których zwalnianie parametryczne jest
nieosiągalne,

wskaźniki biologiczne zapewniają najlepszą możliwą
alternatywę w celu wykazania biobójczości drobnoustrojów w
procesie sterylizacji.
cd. PN-EN ISO 14161
Wskaźniki biologiczne. Wytyczne dotyczące wyboru, stosowania i interpretacji wyników
Cd.9

Rodzaj i umieszczenie wskaźnika biologicznego powinno być zgodne z
miejscami określonymi podczas oceny sterylizacji lub walidacji.


Wskaźniki biologiczne umieszcza się w miejscach reprezentujących
największe utrudnianie procesu sterylizacji.


Różnice należy udokumentować.
Rozmieszczenie wskaźników powinno być stałe.
Proces uznaje się za prawidłowy jedynie wtedy, gdy żądane

fizyczne i/ lub chemiczne parametry były uzyskane,
a wyniki

mikrobiologiczne zinterpretowane
i oba

uznano za zgodne z żądanymi kryteriami.
cd. PN-EN ISO 14161
Wskaźniki biologiczne. Wytyczne dotyczące wyboru, stosowania i interpretacji wyników
10. Wyniki


Zaleca się , aby kryteria zatwierdzania procesu sterylizacji
jako zadowalającego

były określone podczas oceny cyklu sterylizacji,

z zastosowaniem odpowiednich norm dotyczących walidacji i
kontroli procesu sterylizacji.
Zaleca się, aby rutynowe procedury były ustanowione i
przestrzegane

w celu uzyskania rzetelnych wyników

oraz przeprowadzane przez wyszkolony personel,

z użyciem właściwego sprzętu.
cd. PN-EN ISO 14161
Wskaźniki biologiczne. Wytyczne dotyczące wyboru, stosowania i interpretacji wyników

14. Personel odpowiedzialny za
 umieszczenie
wskaźnika,
 wyjęcie,
 badanie
i


inne postępowanie ze wskaźnikiem biologicznym
powinien być właściwie przeszkolony.
Szkolenie zaleca się udokumentować,
a
jego skuteczność okresowo oceniać.
PN-EN ISO 11138
Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia - Wskaźniki biologiczne

PN-EN ISO 11138-1:2008 Część 1: Wymagania ogólne
Podano wymagania ogólne dotyczące produkcji, etykietowania, metod badań i charakterystyk
działania wskaźników biologicznych, z uwzględnieniem zaszczepionych nośników i zawiesin,
oraz ich składników przeznaczonych do użycia podczas walidacji i rutynowego monitoringu
procesów sterylizacji.
PN-EN ISO 11138-2:2011 Część 2: Wskaźniki biologiczne dla procesów sterylizacji tlenkiem
etylenu
Podano szczegółowe wymagania dotyczące organizmów testowych, zawiesin, zaszczepionych
nośników, wskaźników biologicznych i metod badania przeznaczonych do oceny działania
sterylizatorów i procesów sterylizacji wykorzystujących gazowy tlenek etylenu jako czynnik
sterylizujący w temperaturach sterylizacji w zakresie od 29 °C do 65 °C

PN-EN ISO 11138-3:2011 Część 3: Wskaźniki biologiczne dla procesów sterylizacji ciepłem
wilgotnym
Podano szczegółowe wymagania dotyczące organizmów testowych, zawiesin, zaszczepionych
nośników, wskaźników biologicznych i metod badania przeznaczonych do oceny działania
procesów sterylizacji wykorzystujących ciepło wilgotne jako czynnik sterylizujący
cd. PN-EN ISO 11138
Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia - Wskaźniki biologiczne

Dla zaszczepionych nośników lub wskaźników
biologicznych przeznaczonych do rutynowej
kontroli nominalna liczba zdolnych do życia
organizmów powinna wynosić
≥
1,0x105 na jednostkę
 oraz
powinna być ustalona z dokładnością nie większą
niż 0,1x105

[walidacja procesu ≥ 1,0x106]
cd. PN-EN ISO 11138
Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia - Wskaźniki biologiczne

Dla każdej serii wskaźników biologicznych lub
zaszczepionych nośników wytwórca powinien
ustalić
 wartość
D w minutach z dokładnością do jednej
dziesiątej.


Wartość D wartość D10 czas lub dawka wymagana dla osiągnięcia 90% inaktywacji populacji badanych
drobnoustrojów w warunkach ustalonej dawki.
Wartość D powinna być ustalona w co najmniej
 trzech
1300C
różnych temperaturach z zakresu 1100C do
cd. PN-EN ISO 11138
Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia - Wskaźniki biologiczne








Na każdym opakowaniu wskaźników biologicznych
powinny być informacje:
Nazwa organizmu testowego
Numer uznanej kolekcji szczepów
Nominalna liczba organizmów testowych na jednym
nośniku
Jednorazowy kod pozwalający na odtworzenie
procesu wytworzenia
Liczba wskaźników
Zalecone warunki przechowywania
Data ważności
cd. PN-EN ISO 11138
Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia - Wskaźniki biologiczne





Nazwa i adres wytwórcy
Proces sterylizacji lub zakres procesów sterylizacji, do których
wskaźniki są przeznaczone
Instrukcja użycia, powinna zawierać warunki hodowli po
ekspozycji w procesie sterylizacji
Oporność badanych organizmów wyrażona jako wartość D dla
1210C, z wyjątkiem przypadku gdy wskaźnik jest przeznaczony
tylko do procesu o jednej, ściśle określonej temperaturze i
czasie ekspozycji, wówczas należy określić wartość D dla tej
określonej temperatury;
Wartość z, tam gdzie została określona
Kontrola biologiczna w procesie sterylizacji
medycznej – podsumowanie

Kontrola procesu sterylizacji fizyczna, chemiczna i biologiczna

Sterylizacja niskotemperaturowa kontrola każdego cyklu

Sterylizacja para wodna 1x 3 miesiące; wytyczne CDC 1x
tydzień/ każdego dnia, każdy cykl zawierający implanty

Liczba zastosowanych wskaźników uzależniona od wielkości
komory/ rodzaju sterylizowanego materiału. [normy – liczba
uzależniona od zgromadzonych danych, zanieczyszczenia
mikrobiologicznego, dokumentacji rozkładu czynnika
sterylizującego, im większa różnorodność parametrów
procesu tym większa ilość wskaźników]
Kontrola biologiczna w procesie sterylizacji
medycznej – podsumowanie

Wskaźniki biologiczne potwierdzają bójczośc procesu sterylizacji
(wiarygodne jeżeli kontrola jest powtarzalna).

Zgodne z normą 11138, stosowane zgodnie z zaleceniem producenta,
umieszczone w miejscu najbardziej krytycznym.

Nominalna liczba zdolnych do życia organizmów ≥ 105, 106 – walidacja

Wskaźniki biologiczne nie są przeznaczone do wskazywania, że
produkty oraz każdy poddawany sterylizacji wsad jest sterylny. [SAL –
funkcja wykładnicza, oś redukcji drobnoustrojów].

Orzekanie o sterylności na podstawie ustalonej procedury oceny
zapisów parametrów krytycznych procesu, odczytu wskaźników.
Kontrola biologiczna w procesie sterylizacji medycznej



W normach międzynarodowych wymaga się, aby
przypadkowe zanieczyszczenie mikrobiologiczne wyrobu
medycznego przed sterylizacją zostało zminimalizowane.
Jeżeli wymagania normy są spełnione, umożliwiają
prowadzenie procesu sterylizacji o odpowiednim działaniu
bójczym.
Ponadto zgodność z wymaganiami, zapewnia, że proces
sterylizacji jest zarówno niezawodny, jak i odtwarzalny, tak
więc założyć można z uzasadnioną ufnością, że istnieje małe
prawdopodobieństwo znalezienia zdolnego do życia
drobnoustroju na wyrobie medycznym po sterylizacji.
Grunt, to mieć
proces pod
kontrolą
Strona czysta
Strona brudna
Download