Uploaded by User905

BHP-zal

advertisement
1. Nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem prawa pracy
sprawuje:
a) Najwyższa Izba Kontroli,
b) Państwowa Inspekcja Pracy,
c) Prokuratura.
2. Urząd Dozoru Technicznego podlega:
a) Państwowej Inspekcji Pracy,
b) Ministerstwu Gospodarki i Pracy,
c) Sejmowi.
3. Służba BHP w zakładzie pracy podlega:
a) Państwowej Inspekcji Pracy,
b) pracodawcy,
c) Głównemu Inspektorowi BHP.
4. Do segmentu wykonawczego systemu ochrony
pracy należy:
a) pracodawca,
b) społeczny inspektor pracy.
c) związki zawodowe,
5. Państwowa Inspekcja Pracy podlega:
a) Radzie Ochrony Pracy,
b) Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej,
c) Najwyższej Izbie Kontroli.
6. Państwowa Inspekcja Pracy jest powołana do:
a) kontroli przestrzegania prawa pracy,
b) kontroli funkcjonowania urządzeń technicznych,
c) opracowania wytycznych do regulacji prawnych z
zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
7. Kto
powinien
egzekwować
przestrzeganie
przepisów i zasad bhp?
a) społeczny inspektor pracy,
b) osoby kierujące pracownikami,
c) inspektor BHP, gdyż on ponosi odpowiedzialność
za bezpieczeństwo i higienę pracy.
8. Do podstawowych obowiązków pracodawcy
należy:
a) organizowanie stanowiska pracy zgodnie z
zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
b) zapewnienie wykonania zleceń społecznego
inspektora pracy.
c) branie udziału w szkoleniu i instruktażu z zakresu
bezpieczeństwa i higieny pracy.
9. Które z wymienionych niżej obowiązków należą do
ogółu pracowników:
a) wyłącznie stosowanie sprzętu ochrony osobistej.
b) znajomość przepisów i zasad bhp oraz udział
w szkoleniach i instruktażach bhp.
c) ustalanie planów poprawy warunków pracy.
10. W razie występowania bezpośredniego zagrożenia
dla życia lub zdrowia, pracownik ma prawo:
a) zgłosić zagrożenie inspekcji pracy,
b) powstrzymać się od wykonywania pracy i taki
fakt zgłosić przełożonemu ,
c) oddalić się z miejsca pracy.
11. Za stan bezpieczeństwa i
zakładzie odpowiada:
a) kierownik działu BHP,
b) społeczny inspektor pracy,
c) pracodawca.
higieny
pracy
w
12. Kto odpowiada za organizację stanowisk pracy
zgodnie z zasadami bhp:
a) pracodawca,
b) zakładowa komórka bezpieczeństwa i higieny
pracy,
c) osoba kierująca pracownikami.
13. Wymagania, jakie powinny spełniać pomieszczenia
i urządzenia higienicznosanitarne określone są w:
a) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17
września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych,
b) Rozporządzeniu Ministra Pracy I Polityki Socjalnej z
dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
c) Ustawie Kodeks pracy z 26 czerwca 1974 r.
14. Za stan bezpieczeństwa pracy w wyższych
uczelniach:
a) Rektor,
b) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
c) Kierownik działu BHP.
15. Określenie Najwyższe Dopuszczalne Natężenie
czynników szkodliwych odnosi się do:
a) mikroklimatu,
b) substancji toksycznej,
c) hałasu.
16. Czynnik, którego oddziaływanie może prowadzić
do
urazu
lub
innego
natychmiastowego
pogorszenia stanu zdrowia, jest czynnikiem:
a) uciążliwym,
b) szkodliwym,
c) niebezpiecznym.
17. Do czynników niebezpiecznych zaliczyć można:
a) wibracje,
b) nieprawidłowe oświetlenie,
c) prąd elektryczny.
18. Zapylenie powietrza zalicza się do czynników:
a) uciążliwych,
b) szkodliwych,
c) niebezpiecznych.
19. Natężenie oświetlenia na stanowisku pracy
uzależnia się od:
a) charakteru,
rodzaju
i
dokładności
wykonywanej pracy,
b) sprawności wzroku pracownika,
c) czasu pracy chyba tez
20. Dla
zapewnienia
prawidłowego
oświetlenia
naturalnego dla pomieszczenia na stały pobyt
ludzi, stosunek powierzchni okien do powierzchni
podłogi powinien wynosić co najmniej:
a) 1:6
b) 1:8
c) 1:12
21. Przy pracy w narażeniu na wdychanie szkodliwych
pyłów lub gazów należy zastosować:
a) hełm ochronny z wyposażeniem dodatkowym,
b) przyłbicę ochronną,
c) maskę ochronną.
22. Do ochrony przed wpływem
zastosować:
a) hełm ochronny,
b) okulary ochronne,
c) rękawice ochronne.
wibracji
należy
23. Pomieszczenie pracy stałej to pomieszczenie, w
którym przebywanie pracownika w ciągu doby
trwa:
a) powyżej 6 godzin,
b) powyżej 2 godzin,
c) powyżej 4 godzin.
24. Pomieszczenie do pracy, w którym występują
czynniki uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia,
powinno mieć minimalną wysokość:
a) 2,5 m,
b) 3,0 m,
c) 3,3 m.
25. Minimalna wysokość szatni usytuowanej
piwnicy nie może być mniejsza niż:
a) 3,0 m,
b) 2,5 m,
c) 2,2 m.
w
26. Na
każdego
pracownika,
jednocześnie
zatrudnionego w pomieszczeniu pracy, powinno
przypadać co najmniej:
a) 13 m3 wolnej objętości pomieszczenia oraz 2
m2 wolnej powierzchni podłogi,
b) 10 m3 wolnej objętości pomieszczenia oraz 3 m2
wolnej powierzchni podłogi,
c) 15 m3 wolnej objętości pomieszczenia oraz 2 m2
wolnej powierzchni podłogi,
27. Przedstawiony znak oznacza:
a) ostrzeżenie przed urządzeniami
transportu poziomego,
b) zakaz ruchu urządzeń transportu poziomego
c) droga wyłącznie dla urządzeń transportu
poziomego.
28. Przedstawiony znak oznacza:
a) zakaz mycia rąk,
b) nakaz mycia rąk
c) możliwość umycia rąk.
29. Przedstawiony znak oznacza:
a) telefon do użycia w stanie
zagrożenia,
b) przycisk alarmu pożarowego,
c) zestaw sprzętu pożarniczego.
30. Przedstawiony znak:
a) wskazuje kierunek usytuowania
gaśnicy,
b) wskazuje usytuowanie gaśnicy,
c) wskazuje zestaw sprzętu pożarniczego.
31. Podchodząc do poszkodowanego, w pierwszym
rzędzie należy:
a) rozpocząć sztuczne oddychanie i masaż serca,
b) zbadać
przytomność
i
oddech
poszkodowanego,
c) zbadać puls.
32. Telefon alarmowy pogotowia ratunkowego ma
numer:
a) 997,
b) 999,
c) 998.
33. Czas, w jakim mogą przeżyć komórki mózgu
człowieka podczas niedostatecznego zaopatrywania w tlen wynosi:
a) 3 do 4 minut,
b) 10 do 15 minut,
c) około 45 minut.
34. Przed przystąpieniem do sztucznego oddychania
należy:
a) udrożnić drogi oddechowe,
b) ułożyć poszkodowanego na boku,
c) poluzować ubranie pod szyją.
35. W jaki sposób należy określić, czy poszkodowany
oddycha:
a) słuchając oddechu i obserwując ruchy
oddechowe klatki piersiowej i brzucha,
b) przy pomocy lusterka, obserwując zbierającą się
parę.
c) przy pomocy piórka, obserwując jego ruchy.
36. Przed przystąpieniem do ułożenia poszkodowanego w pozycji bocznej bezpiecznej należy:
a) udrożnić drogi oddechowe,
b) wykluczyć uraz kręgosłupa szyjnego,
c) okryć
poszkodowanego
kocem
lub
folią
termoizolacyjną.
37. Właściwy stosunek oddechów do uciśnięć mostka
przy reanimacji dorosłych wynosi:
a) 5 uciśnięć - 1 oddech,
b) 15 uciśnięć - 5 oddechów,
c) 30 uciśnięć - 2 oddechy.
38. Poszkodowanego z raną brzucha należy:
a) należy ułożyć w pozycji bocznej bezpiecznej,
b) należy
ułożyć
w
pozycji
półsiedzącej
podpartej.
c) ułożyć na plecach, z lekko ugiętymi nogami.
39. W jakiej pozycji należy ułożyć człowieka we
wstrząsie:
a) z uniesiona głową,
b) z silnie odchyloną głową do tyłu,
c) z uniesionymi nogami.
40. Manewr Heimlicha wykonuje się w przypadku:
a) omdlenia,
b) zawału,
c) udławienia.
41. Jeżeli poszkodowany jest rażony prądem
elektrycznym należy w pierwszej kolejności:
a) odciągnąć poszkodowanego od źródła prądu,
b) sprawdzić oddech i tętno poszkodowanego,
c) wyłączyć zasilanie.
42. Udzielenie pierwszej pomocy porażonemu prądem
należy rozpocząć od:
a) sprawdzenia świadomości u poszkodowanego,
b) sprawdzenia, czy można bezpiecznie podejść do
poszkodowanego,
c) reanimacji sercowo-płucnej.
43. Zagrożenie pożarowe definiujemy jako tzw. „trójkąt
ognia”, czyli występowanie jednoczesne:
a) materiału palnego, temperatury, tlenu,
b) materiału palnego, gaśnicy, człowieka,
c) materiału palnego, materiału niepalnego, tlenu.
44. Kto powinien wyposażyć budynek
pożarniczy:
a) właściwa jednostka straży pożarnej,
b) właściciel budynku,
c) służba BHP.
w
sprzęt
45. Prowadząc ewakuację ludzi z obiektu, w którym
wydarzył się pożar, w pierwszej kolejności należy
ewakuować:
a) przedmioty cenne i wartościowe.
b) ludzi,
c) materiały niebezpieczne.
46. Numer alarmowy straży pożarnej to:
a) 997,
b) 998,
c) 999.
47. W zadymionym pomieszczeniu:
a) należy poruszać się powoli,
b) należy poruszać się przy podłodze,
c) nie wolno poruszać się przy ścianach.
48. Pożary ścian należy gasić:
a) strumieniem skierowanym od góry do dołu,
b) strumieniem skierowanym od dołu do góry,
c) ruchem okrężnym gaśnicy skierowanej pionowo.
49. Którą gaśnicą zabronione jest gaszenie urządzeń
elektrycznych?
a) śniegową,
b) pianową,
c) proszkową,
50. Którą gaśnicą nie wolno gasić człowieka?
a) proszkową,
b) śniegową,
c) żadną,
Download