Uploaded by User477

um remont cz

advertisement
Umowa o wykonanie usług remontowych
Zawarta w dniu ......................... w ..................................
(miejscowość)
pomiędzy
.............................................. zamieszkałym w ............................. przy ul. ..................................,
zwanym dalej Zleceniodawcą,
a
.............................................. z siedzibą w .............................. przy ul. ..................................
reprezentowanym przez .................................,
zwanym dalej Wykonawcą.
§1
Wykonawca zobowiązuje się wykonać w .................................... (np. mieszkaniu, biurze),
położonym w ..........................................., przy ul. ..........................................................
(miejscowość)
(podać dokładny adres)
następujące prace remontowe:
- .............................................................
- .............................................................
- .............................................................
(zgodnie z załączonym planem)
§2
Wykonawca rozpocznie prace w dniu ......................................, a zakończy je nie później niż w
dniu .............................................
§3
Do czasu rozpoczęcia prac przez Wykonawcę, Zleceniodawca przygotuje lokal do
przeprowadzenia prac remontowych - w szczególności .....................................
§4
Zleceniodawca zapłaci Wykonawcy za prace remontowe ............................. zł (słownie:
.....................................................................................).
Cena
nie
obejmuje
materiałów
potrzebnych do wykonania prac (w szczególności: ..................................................................),
które na bieżąco będzie dostarczał Zleceniodawca.
§5
Zleceniodawca udzieli Wykonawcy wszelkich niezbędnych informacji, a także wyda wszelkie
niezbędne dokumenty konieczne do prawidłowego przeprowadzenia prac remontowych.
§6
Zapłata nastąpi w ciągu 14 dni od dnia otrzymania faktury - na rachunek Wykonawcy nr
.............................................................................................
§7
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.
§8
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie, stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu
cywilnego.
§9
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
....................................
Zleceniodawca
............................................
Wykonawca
Download
Study collections