Uploaded by User5569

umowa(1)

advertisement
Umowa o wykonanie usług remontowych
Zawarta w dniu ……………… r. (data zawarcia umowy) w …………………………
(miejscowość), pomiędzy ……………………….., synem …………………… (imię ojca) i
………………… (imię matki) zamieszkałym w ………………… (miejscowość) przy ul.
………………………. (nazwa ulicy i numer domu),
posługujący się dowodem osobistym
…………………………. (seria i numer dowodu osobistego)
zwanym dalej Zleceniodawcą,
a
„…………………………” spółka ……………… (rodzaj spółki)
(miejscowość)
przy
ul.
………………………
(nazwa
ulicy
w …………………….
i
numer
domu),
KRS
…………………. (numer KRS) - reprezentowaną przez ……………………….. (imię i
nazwisko) - ……………………………… (funkcja),
zwanym dalej Wykonawcą.
§1
Wykonawca
zobowiązuje
się
wykonać
w
budynku
mieszkalnym,
należącym
do
Zleceniodawcy, położonym w …………………… (miejscowość) przy ul. ………………………
(nazwa ulicy i numer domu) następujące prace remontowe:
- gładzie gipsowe we wszystkich pomieszczeniach na parterze budynku,
- malowanie pomieszczeń w całym budynku,
- ułożenie glazury i terrakoty w łazience na I piętrze (zgodnie z załączonym planem)
- instalację nowych drzwi wejściowych
§2
Wykonawca rozpocznie prace w dniu ……………………………. r., a zakończy je nie później
niż w dniu …………………….. r.
§3
Do czasu rozpoczęcia prac przez Wykonawcę, Zleceniodawca przygotuje lokal do
przeprowadzenia prac remontowych - w szczególności opróżni remontowane pomieszczenia
z mebli i dekoracji (w tym obrazów, karniszy, dywanów itp.).
§4
Zleceniodawca zapłaci Wykonawcy za prace remontowe ………………………. zł (słownie:
…………………. złotych). Cena nie obejmuje materiałów potrzebnych do wykonania prac (w
szczególności: farb, gipsu, cementu, klei, fug itp.), które na bieżąco będzie dostarczał
Zleceniodawca.
§5
Zleceniodawca udzieli Wykonawcy wszelkich niezbędnych informacji, a także wyda wszelkie
niezbędne dokumenty konieczne do prawidłowego przeprowadzenia prac remontowych.
§6
Zapłata nastąpi w ciągu ……….. (ilość dni) dni od dnia otrzymania faktury na rachunek
Wykonawcy nr ……………………………………... (numer rachunku bankowego)
§7
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.
§8
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie, stosuje się odpowiednio przepisy
kodeksu cywilnego.
§9
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.
……………………………….
Zleceniodawca
…………………………
Wykonawca
Download