Bez tytułu slajdu - Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

advertisement
Zarządzanie
Zintegrowanym Programem
Operacyjnym Rozwoju
Regionalnego
Agata Szklińska
Wydział Funduszy Europejskich
i Polityki Regionalnej
1
Instytucje zaangażowane w realizację ZPORR
 Instytucja Zarządzająca ZPORR -






Ministerstwo
Gospodarki, Pracy
i Polityki Społecznej
Instytucja Pośrednicząca w zarządzaniu: Urząd Wojewódzki,
Jednostka uczestnicząca w zarządzaniu: Urząd Marszałkowski
Instytucja Wdrażająca/Beneficjent Końcowy: Urząd
Marszałkowski,
Wojewódzki Urząd Pracy,
Polska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości - RIF
Instytucja Płatnicza:
Ministerstwo Finansów
Komitet Sterujący:
Regionalny Komitet
Sterujący ds. Rozwoju
Regionu
Komitet Monitorujący:
Dolnośląski Komitet
2
Monitorujący Programy
Rozwoju Regionalnego
INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA ZPORR – Ministerstwo Gospodarki ,Pracy i
Polityki Społecznej m.in..
 Odpowiada za skuteczność i prawidłowość zarządzania oraz wdrażania programu
operacyjnego
 Przewodniczy Komitetowi Monitorującemu ZPORR
 Wdraża systemy zarządzania i kontroli dotyczące potwierdzenia dostarczenia
współfinansowanych produktów i usług oraz faktycznego poniesienia wydatków zawartych we
wnioskach o płatność
 Przedkłada wnioski o refundację z funduszy strukturalnych do Instytucji Płatniczej
 Gwarantuje zgodności z politykami Wspólnoty (zgodnie z art. 12) operacji w kontekście
stosowania wspólnotowych zasad zawierania kontraktów publicznych oraz przekazywania o
nich informacji
 Zapobiega i wykrywa nieprawidłowości oraz sporządza raporty o nieprawidłowościach dla
Instytucji Płatniczej
 Przygotowuje roczne i końcowe raporty nt. wdrażania ZPORR przekazywane do zatwierdzenia
Komitetowi Monitorującemu ZPORR, następnie przekazywane Instytucji Zarządzającej PPW,
Instytucji Płatniczej i Komisji Europejskiej
 Zbiera dane statystyczne i finansowe niezbędne dla monitorowania i oceny postępów oraz
przebiegu wdrażania,
 Organizuje, we współpracy z Komisją Europejską i Instytucja Zarządzającą PPW, ocenę po
zakończeniu wdrażania ZPORR
 Zapewnia przygotowanie i wdrożenie planu działań w zakresie informacji i promocji ZPORR
•
3
INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA w zarządzaniu: - Urząd Wojewódzki m.in..:
• Podpisuje umowy o przyznanie dofinansowania z funduszy strukturalnych z beneficjentami
końcowymi (Priorytet 1 i 3 bez działania 3.4. – bezpośrednio z projektodawcami/ Priorytet 2 i
działanie 3.4. – z instytucjami wdrażającymi działania )
• Odpowiedzialny za wdrażanie systemów zarządzania i kontroli dotyczące potwierdzenia
dostarczenia współfinansowanych produktów i usług oraz faktycznego poniesienia wydatków
zawartych we wnioskach o płatność (nadzór nad realizacją projektów)
• Odpowiada za zagwarantowanie zgodności z politykami Wspólnoty operacji podejmowanych
na terenie województwa w kontekście stosowania wspólnotowych zasad zawierania
kontraktów publicznych oraz przekazywania o nich informacji
• Obsługuje konta ZPORR na poziomie wojewódzkim, na których gromadzone są środki EFRR
i EFS, w tym obsługa płatności z funduszy strukturalnych na rzecz projektodawców i instytucji
wdrażających /beneficjentów końcowych
• Wprowadza dane przekazywane przez projektodawców/beneficjentów końcowych do Systemu
Informatycznego Monitorowania i Kontroli (SIMIK)
• Przygotowuje we współpracy z Urzędem Marszałkowskim okresowe, roczne i końcowe raporty
z wdrażania ZPORR w danym województwie. Raporty po przyjęciu przez Podkomitet
Monitorujący komponent regionalny ZPORR, przekazywane są do Instytucji Zarządzającej
ZPORR;
• Przewodniczy Podkomitetowi Monitorującemu wdrażanie ZPORR w województwie i prowadzi
jego sekretariat,
• Upowszechnia informacje o procedurach finansowych, monitoringu i raportowaniu związane z
wdrażaniem ZPORR.
4
•
Nadzoruje przestrzeganie zasad dotyczących stosowania środków informacyjnych i
Urząd Marszalkowski pełni dwie role we wdrażaniu ZPORR:
 Jednostka uczestnicząca w zarzadzaniu ZPORR, w tym jednostka ds., wyboru
projektów w ramach:
- Priorytetu 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej
wzmacnianiu konkurencyjności regionów
- Priorytetu 3. ZPORR. Rozwój lokalny
(bez działania 3.4. Mikroprzedsiębiorstwa)
 Jednostka wdrazajaca/beneficjent końcowy dla działań:
- 2.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne
- 2.6. Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy
5
JEDNOSTKA UCZESTNICZĄCA W ZARZĄDZANIU KOMPONENTEM
REGIONALNYM ZPORR - Urząd Marszałkowski m.in.:
•
Organizuje nabór i wybór projektów realizowanych w ramach Priorytetu 1 i 3 ZPORR bez
działania 3.4
• Marszałek przewodniczy Regionalnemu Komitetowi Sterującemu - rekomendującemu
listę rankingową projektów zgłoszonych do priorytetu 1 i 3 (bez działania 3.4)
• Prowadzi sekretariat RKS,
• Przekazuje listę rankingową projektów wybranych do realizacji, zatwierdzoną przez
Zarząd Województwa do Instytucji Pośredniczącej (dotyczy projektów realizowanych w
ramach Priorytetu 1 i 3 bez działania 3.4)
• Przygotowuje wnioski o wprowadzenie zmian do Uzupełnienia Programu, przekazuje je
pod obrady
Dolnośląskiego Komitetu Monitorującego
Programy Rozwoju
Regionalnego,
który po pozytywnym zaopiniowaniu przesyła do akceptacji Komitetowi
Monitorującemu ZPORR;
• Odpowiada za informowanie społeczeństwa o możliwościach współfinansowania przez
UE projektów realizowanych w ramach programu (m.in. udostępnia formularze
wniosków, prowadzi punkty informacyjne).
• Koordynuje działania informacyjno-promocyjnych w regionie
• Upowszechnia informacje o Funduszach Strukturalnych, realizowanych projektach i
osiągnięciach uzyskanych dzięki wdrożeniu ZPORR
6
Instytucja wdrażająca/Beneficjenta Końcowego w ramach
Priorytetu 2 oraz działania 3.4 ZPORR:
- Urząd Marszałkowski: Wydzial Edukacji i Nauki (działanie 2.2),
Wydzial Rozwoju Gospodarczego (działanie 2.6)
- Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy (działania 2.1, 2.3, 2.4, 2.5)
- Regionalna Instytucja Finansująca (działanie 3.4)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Przekazuje Instytucji Pośredniczącej (DUW) rekomendowane przez RKS i zatwierdzone przez
Zarząd Województwa roczne Ramowe Plany Realizacji Działania
Podpisuje umowę z Wojewodą na finansowanie działania
Organizuje nabór u i wybór projektów (w oparciu o opinię Komisji Oceniającej Projekty)
Przekazuje Instytucji Pośredniczącej informację o wyborze projektów
Podpisuje umowy z projektodawcami, monitoruje i kontroluje wdrażane projekty
Sporządza zbiorczych wniosek o płatność na finansowanie działania do Instytucji
Pośredniczącej
Opracowuje zbiorcze okresowe, roczne i końcowe raporty z realizacji działania i przedkłada
je do Instytucji Pośredniczącej oraz Urzędu Marszałkowskiego
Obsługuje systemu SIMIK w zakresie swoich kompetencji, wprowadzanie dane nt. projektów
i działania)
Informuje społeczeństwo o możliwościach współfinansowania przez UE projektów
realizowanych w ramach programu (m.in.prowadzi punkty kontaktowe).
7
Komitet Sterujący
(Regionalny Komitet Sterujący ds. Rozwoju Regionu)
Rozpatruje i rekomenduje Zarządowi Województwa listę
rankingową projektów kwalifikujących się do wsparcia z EFRR
–zgłoszonych do realizacji w ramach Priorytetu 1 i 3
(z wyłączeniem Działania 3.4. Mikroprzedsiębiorstwa)
Rekomenduje roczne Ramowe Plany Realizacji Działania
(Priorytet 2 i Działanie 3.4)
8
Komitet Monitorujący Programu Rozwoju Regionalnego
(Dolnośląski Komitet Monitorujący Programy Rozwoju Regionalnego)
•
Monitoruje postępy w zakresie osiągnięcia szczegółowych celów,
określonych w ZPORR i Uzupełnieniu ZPORR
• Monitoruje rezultaty realizacji komponentu regionalnego ZPORR, w
szczególności osiągnięcia celów wyznaczonych dla poszczególnych
działań oraz oddziaływania realizacji komponentu regionalnego na
osiąganie celów wyznaczonych w Narodowym Planie Rozwoju
• Przyjmuje i zatwierdza raporty okresowe, roczne oraz raportów na
zakończenie realizacji programu
9
Procedura wyboru projektów (Priorytet I i III, bez Dz. 3.4.)
1. Przyjmowanie wniosków
- URZĄD MARSZAŁKOWSKI
(Wydzial Funduszy
Europejskich i Polityki
Regionalnej)
- URZĄD MARSZAŁKOWSKI
(Wydzial Funduszy
Europejskich i Polityki
Regionalnej)
3. Ocena merytoryczna / techniczna wniosków - PANEL EKSPERTÓW
2. Ocena formalna wniosków
4. Rekomendacja wyboru projektów
- REGIONALNY KOMITET
STERUJĄCY
5. Wybór projektów
- ZARZĄD WOJEWÓDZTWA
10
6. Podpisanie umowy z beneficjentem
- WOJEWODA
Weryfikacja formalna wniosków
1. Wymogi rejestracyjne
• złożona wersja elektroniczna i papierowa,
• zgodność obu wersji,
• wszystkie wymagane pola wypełnione.
2. Wymogi formalne określone w ZPORR
• właściwy konkurs,
• właściwy beneficjent końcowy,
• właściwy program, priorytet, działanie, schemat,
• uprawniony projektodawca,
• uprawnieni beneficjenci ostateczni,
• wymagane załączniki, podpisy, pieczęci
3. Zgodność z celami horyzontalnymi
• zrównoważony rozwój
• społeczeństwo informacyjne
• równość szans
11
Ocena merytoryczna projektów złożonych do Priorytetu 1 i 3 ZPORR – bez
działania 3.4.)
Panel Ekspertów
•
•
•
•
-
-
Panel Ekspertów stanowi niezależne ogniwo w systemie oceny projektów;
Jego zadaniem jest ocena merytoryczna i techniczna projektów
zgłoszonych w ramach ZPORR dla Priorytetów I i III (oprócz Działania 3.4
Mikroprzedsiębiorstwa);
Panel składa się z przewodniczącego, sekretarza (osoba zatrudniona w
Urzędzie Marszałkowskim) i ekspertów;
Eksperci będą wybierani spośród 4 list.W każdym z województw
funkcjonują trzy listy ekspertów:
- Eksperci powołani przez Marszałka Województwa
- Eksperci reprezentujący instytucje regionalne
- Eksperci powołani przez Wojewodę
Jeśli wartość projektu będzie przekraczać 2 mln euro to do prac w PE
powoływany jest dodatkowy ekspert z listy utworzonej na poziomie
krajowym przez Instytucję Zarządzającą;
Marszałek Województwa powołuje PE;
12
Posiedzenie PE odbywa się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego;
Przykładowy arkusz oceny merytorycznej i technicznej
Nr
Kryteria
Waga
Maksymalny
wynik
Formularz
wniosku
1
3
4
12
D6
D6
1
3
4
12
D7
D 10/SW
SW
I
II
Przedsięwzięcia w ramach projektu
III
IV
Powiązanie z innymi projektami
V
Wpływ
projektu
na
zwiększenie
atrakcyjności
gospodarczej i inwestycyjnej obszaru objętego projektem
oraz stworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia
3
12
VI
Wskaźniki osiągnięcia celów projektu
1
4
VII
Wykonalność techniczna
3
12
Zal. nr 1 S W
VIII
Wskaźniki ekonomiczne
3
12
Zał.nr1 SW
IX
X
Wskaźniki finansowe
1
1
4
4
SW
F1
XI
XII
Wpływ na politykę równych szans
1
1
4
4
F2
F3
XIII
Promocja projektu
1
4
G
XV
Kryteria dodatkowe
Spójność projektu z celami działania UZPORR
Trwałość projektu oraz wykonalność instytucjonalna
Wpływ na politykę ochrony środowiska
Wpływ na politykę społeczeństwa informacyjnego
Razem
E 2/SW
13
92 +....
Organizacja naboru i wyboru projektów realizowanych w ramach Priorytetu 1 i 3 ZPORR (bez działania 3.4)
ścieżka procesu
informacja o odrzuceniu wniosku
powiadamianie beneficjenta o pozytywnej weryfikacji wniosku
14
zwrot wniosku celem uzupełnienia w określonym terminie braków formalnych
Procedura wyboru projektów (Priorytet II i Dz. 3.4.)
1.
Przyjmowanie wniosków
2. Ocena formalna wniosków
3. Ocena merytoryczna wniosków
- BENEFICJENT KOŃCOWY (BK)
(UMWD: Wydz. Edukacji i Nauki,
Wyd. Rozwoju Gospodarczego;
DWUP; RIF)
- BENEFICJENT KOŃCOWY
(UMWD: Wydz. Edukacji i Nauki,
Wyd. Rozwoju Gospodarczego;
DWUP; RIF)
- KOMISJA OCENY PROJEKTÓW przy BK
4. Rekomendacja wniosków w formie listy rankingowej
- KOMISJA OCENY PROJEKTÓW przy BK
4. Wybór projektów/decyzja
o przyznaniu dofinansowania
- OSOBA UPRAWNIONA DO
PODEJMOWANIA DECYZJI W IMIENIU
BENEFICJENTA KOŃCOWEGO
5. Podpisanie umowy z projektodawcą
- OSOBA UPRAWNIONA DO
PODEJMOWANIA DECYZJI W IMIENIU
15
BENEFICJENTA KOŃCOWEGO
Weryfikacja formalna wniosków
1. Wymogi rejestracyjne
• złożona wersja elektroniczna i papierowa,
• zgodność obu wersji,
• wszystkie wymagane pola wypełnione.
2. Wymogi formalne określone w ZPORR
• właściwy konkurs,
• właściwy beneficjent końcowy,
• właściwy program, priorytet, działanie, schemat,
• uprawniony projektodawca,
• uprawnieni beneficjenci ostateczni,
• wymagane załączniki, podpisy, pieczęci
3. Zgodność z celami horyzontalnymi
• zrównoważony rozwój
• społeczeństwo informacyjne
• równość szans
16
Ocena merytoryczna projektów złożonych do Priorytetu 2 i
działania 3.4 ZPORR
Komisja Oceniająca Projekty
• Umiejscowione w instytucjach pełniących rolę beneficjenta końcowego i
powoływane przez dyrektora beneficjenta końcowego
• KOP powinna liczyć przynajmniej 8 osób.
• Każdy projekt oceniany jest przez 2 wybrane przez BK osoby w oparciu o
kryteria wyboru projektów zawarte w Uzupełnieniu Programu. Oceniana jest
wartość merytoryczna projektu, a także jego koszt w odniesieniu do
planowanych rezultatów.
• Po przedstawieniu każdej z dwóch niezależnych od siebie ocen punktowych,
wyciągana jest średnia, która stanowi ogólną ocenę projektu. Maksymalna
możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 100. W przypadku rozbieżności
sięgających więcej niż 30% pomiędzy punktami ww. dwóch osób, projekt
poddawany jest powtórnej ocenie, którą przeprowadza trzecia, wskazana prez
BK osoba. Ocena ta jest oceną wiążącą i ostateczną.
• Projekty, które uzyskały powyżej 60% możliwej liczby punktów (i równocześnie
w każdym z pytań uzyskały minimum 40% punktów) szeregowane są w listę
rankingową projektów, rekomendowaną dyrektorowi beneficjenta końcowego,
17
który ostatecznie akceptuje listę projektów przyjętych do realizacji.
Partnerzy Beneficjentów Końcowych (wnioskodawców)
po otrzymaniu decyzji o współfinansowaniu projektu w
ramach ZPORR
(podpisanie umowy na realizacje projektu, sprawozdawczość,
wnioski o płatność, monitoring, kontrola, nadzór nad realizacją
zadania)
•
Bezpośredni nadzór nad realizacja projektów realizowanych w ramach
– Priorytetu 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej
wzmacnianiu konkurencyjności regionów
– Priorytetu 3. Rozwój lokalny ( bez działania 3.4)
sprawowany jest przez Instytucja Pośredniczącą: Dolnośląski Urząd
Wojewódzki
•
Bezpośredni nadzór nad realizacja projektów realizowanych w ramach
– Działanie 2.1, 2.3, 2.4, 2.5 – prowadzi Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
– Działanie 2.2 - prowadzi Wyd. Edukacji i Nauki UMWD
– Działanie 2.6 – prowadzi Wydział Rozwoju Gospodarczego UMWD
18
– Działanie 3.4. –prowadzi Regionalna Instytucja Finansująca
Przepływy finansowe i obieg dokumentów
KOMISJA EUROPEJSKA
Zaliczka/refundacja
wydatków ze środków
funduszy strukturalnych
Wniosek o płatność, rocznie
minimum 3 transze
INSTYTUCJA PŁATNICZA
MINISTERSTWO FINANSÓW
Kwartalne zestawienie
wniosków o płatność
INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA
MGPiPS
Miesięczne zestawienie
wniosków o płatność
INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA
URZĄD WOJEWÓDZKI
Refundacja wydatków
w ramach priorytetu 1 i 3
(bez działania 3.4)
Wniosek o płatność nie częściej
niż 1 raz w miesiącu
INSTYTUCJAWDRAŻAJĄCA,
UM;WUP; RIF
Refundacja wydatków
w ramach priorytetu 2
i działania 3.4 ?
BENEFICJENT KOŃCOWY/Projektodawca
19
PRZEKAZYWANIE ŚRODKÓW
NA RACHUNEK PROJEKTODAWCÓW w ramach
Priorytetu 2 i działania 3.4
-
środki na realizację projektu przekazywane na
wyodrębniony rachunek bankowy projektodawcy (w PLN),
- pierwsza transza dotacji w wysokości 20% przyznanej kwoty
w terminie 20 dnia od podpisania umowy z projektodawcą,
- realizacja kolejnej transzy dotacji uzależniona od rozliczenia
co najmniej 80% poprzedniej transzy,
20
•
•
•
•
•
•
•
•
WSPÓŁFINANSOWANIE
Informacje na temat podmiotów, które mogą zapewniać współfinansowanie zawarte są w
Uzupełnieniu ZPORR.
W przypadku, gdy właściwym dysponentem części budżetowej zapewniającym
współfinansowanie jest Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, środki na
współfinansowanie pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa i przekazywane są przez
Ministra Finansów na wniosek MGPiPS.
Wniosek o współfinansowanie powinien opiewać na planowane całoroczne zapotrzebowanie
na środki współfinansowania, zgodnie z zapisami harmonogramu płatności.
Do wniosku załącza się kopię umowy o przyznanie dofinansowania dla projektu/działania.
Dla projektów realizowanych w ramach Priorytetu I i III (poza Działaniem 3.4), które zgodnie z
Uzupełnieniem ZPORR mogą się ubiegać o współfinansowanie z budżetu państwa, z
wnioskiem o współfinansowanie występuje beneficjent końcowy.
Dla Działania 3.4 oraz Priorytetu II z wnioskiem o współfinansowanie występuje Wojewoda,
przy czym projekt wniosku o współfinansowanie dla poszczególnych działań przygotowują
Instytucje Wdrażające.
Wniosek o współfinansowanie składany jest do Instytucji Zarządzającej ZPORR za
pośrednictwem Instytucji Pośredniczącej, która go weryfikuje, zgodnie z zapisami umowy oraz
harmonogramem płatności. Wniosek podpisuje Wojewoda, jako właściwy dysponent części
budżetowej.
Instytucja Zarządzająca ZPORR weryfikuje zgodność wniosku, w szczególności wnioskowanej
kwoty, z zapisami umowy o przyznanie dofinansowania dla projektu/działania.
21
Monitoring
Główni uczestnicy procesu:
• INSTYTUCJA PŁATNICZA (MF, IP)
• INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA ZPORR (MGPiPS, DRR)
• INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA (Urząd Wojewódzki)
• INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA/Beneficjent Końcowy
• Komitet Monitorujący
22
Monitoring ZPORR - raporty
WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA
jest pierwotnym narzędziem raportowania. We wniosku znajdują
się zakładane przez projektodawcę wskaźniki i ich oczekiwane
wartości docelowe.
RAPORT
jest sprawozdaniem, przedstawionym w standaryzowanym
formacie:
- aktualny stan i przebieg realizacji projektu/działania/programu
(najważniejsze zadania zrealizowane i niezrealizowane oraz
planowane na następny okres sprawozdawczy);
postępu
realizacji
planu
rzeczowego
projektu/działania/programu (wskaźniki);
- finansowe wdrażanie pomocy z uwzględnieniem całkowitych
wydatków faktycznych poniesionych oraz prognoza na kolejny
23
okres sprawozdawczy
Terminy składania raportów w ramach ZPORR
Tabela 14.1: Schemat raportowania w ramach ZPORR
Rodzaj
raportu/
termin
złożenia
JMK
Zakres
Projektodawca
IW
IPoś
IZ ZPORR
7 dni
20 dni
33+7** dni
?
do 15
stycznia
do 15 lutego
do 15 marca
do 30 kwietnia do 30 czerwca
do 30
czerwca***
15 dni*****
45 dni
75 dni
do 30 kwietnia do 30 czerwca
do 30
czerwca***
IZ PWW
EFRR
ESF
IP
KE
Okresowy/
Roczny/
Program
Końcowy
Komponent reg.
Działanie
Projekt
Termin
złożenia
Okresowy*
Roczny
Końcowy****
* licząc od ostatniego dnia okresu sprawozdawczego
** termin przedłożenia raportu Podkomitetowi Monitorującemu komponent regionalny ZPORR
*** termin ostateczny wpływu
****wg projektu ustawy o NPR
***** licząc od dnia zakończenia wdrażania projektu
Objaśnienia strzałek:
Priorytet I, II i III
Priorytet I i III (bez dz.3.4)
Priorytet II i działanie
3.4
Objaśnienia symboli: IW- Instytucja Wdrażająca, IPoś- Instytucja Pośrednicząca, IZ ZPORR- Instytucja Zarządzająca ZPORR, IZ PWW – Instytucja Zarządzająca Podstawami Wsparcia
Wspólnoty, JMK – Jednostka Monitorująco-Kontrolna, KE- Komisja Europejska
Informacja i Promocja
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1159/2000
z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie prowadzenia przez Państwa Członkowskie działań
informacyjnych i promocyjnych dotyczących pomocy udzielanej z funduszy strukturalnych
Działania informacyjne i promocyjne kierowane do opinii publicznej
zawierają:
 w przypadku, gdy inwestycje infrastrukturalne, których całkowity koszt
przekracza ponad 500 000 EUR dla operacji częściowo finansowanych
przez IFOR i 3 miliony EUR w przypadku innych działań:
 tablice reklamowe ustawione w terenie,
 stałe tablice pamiątkowe dla infrastruktur dostępnych dla
ogółu społeczeństwa
 w przypadku działań dotyczących szkoleń i promocji zatrudnienia
informacje o współfinansowaniu przez fundusze strukturalne
przekazuje się poprzez m. in. plakaty, foldery, broszury, listy
informacyjne, środki komunikacji elektronicznej, strony internetowe,
bazy danych czy flagi europejskie w salach, w których odbywają się
25
wystawy, konferencje itp.)
Informacja i Promocja
Strona internetowa ZPORR w
Urzędzie Marszałkowskim:
www.zporr.dolnyslask.pl
26
Dziękuje za uwagę i powodzenia!!
27
Download