Informacje dotyczące pracy kontrolnej Słuchacze, którzy z przyczyn

advertisement
Informacje dotyczące pracy kontrolnej
Słuchacze, którzy z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpili do pracy
kontrolnej lub otrzymali z niej ocenę negatywną zobowiązani są do dnia
06 grudnia 2015 r. rozwiązać test.
Słuchacz otrzymuje z pracy kontrolnej ocenę wg następującej skali:
 Bardzo dobrą - od 91% do 100 % punktów
 Dobrą - od 71% do 90 % punktów
 Dostateczną - od 51% do 70 % punktów
 Dopuszczającą - od 40% do 50 % punktów
 Niedostateczną - od 0% do 39 % punktów
Poniższa praca kontrolna składa się z 13 zadań. Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów
możliwą do uzyskania za prawidłową odpowiedź. Za rozwiązanie całego testu można otrzymać
maksymalnie 30 punkty.
Zadanie 1. (0-5)
Na rysunku przedstawiono fragmenty pewnych związków organicznych. Zakreśl obszar
odpowiadający jednemu nukleotydowi.
A.
B.
a) Podaj nazwy przedstawionych związków organicznych i określ ich biologiczną rolę.
A……………………………………………………………………………………..................................
B…………………………………………………………………………………………………………
b)Oceń prawdziwość zadań dotyczących budowy DNA. Wpisz w odpowiednim miejscu tabeli literę P,
jeśli zdanie jest prawdziwe, lub literę F - jeśli jest fałszywe.
P/F
1.
Nukleotyd składa się z cukru, reszty kwasu fosforowego i zasady azotowej.
2.
Między cukrami a zasadą azotową występuje wiązanie wodorowe.
3.
Nić DNA tworzą połączone nukleotydy.
4.
Występujące po sobie zasady azotowe oznaczone symbolami GTC determinują w
nici komplementarnej obecność w tym miejscu zasad azotowych symbolami CAT.
Zadanie 2 (0 - 1)
1.Dokończ zdanie, wybierając odpowiedź spośród podanych. (0 - 1)
Funkcja mRNA polega na
A. dostarczaniu aminokwasów na rybosomy.
B. przechowywaniu informacji genetycznej.
C. budowaniu razem z białkiem rybosomów.
D. przenoszeniu informacji o kolejności aminokwasów w białku z DNA na rybosomy.
Zadanie 3 (0-1)
Materiał genetyczny bakterii, roślin i zwierząt występuje w różnych miejscach w komórce. Zaznacz
struktury komórki zwierzęcej w których znajduje się DNA.
A. Plazmid B. Nukleotyd C. Jądro komórkowe
D. Mitochondrium E. Chloroplast
Zadanie 4 (0-2)
Wyjaśnij pojęcia:
Gen……………………………………………………………………………………………………
Genom…………………………………………………………………………… ……………………
Zadanie 5. (0-2)
Oceń prawdziwość zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli zdanie jest fałszywe.
Nici matrycowe to nowo powstające nici DNA.
P
F
P
F
P
F
Polimeraza dobudowuje komplementarne nukleotydy i łączy je w nową nić.
Każda nowo powstała podwójna helisa DNA zawiera jedną nić pochodzącą z
wyjściowej cząsteczki DNA i jedną nić nową.
Zadanie 6 (0-3)
Uszereguj etapy replikacji DNA. Wpisz do tabeli cyfry od 1 do 5.
Etapy replikacji DNA
Kolejność
Dołączenie komplementarnych nukleotydów przez polimerazę DNA
Formowanie się widełek replikacyjnych
Rozerwanie wiązań wodorowych pomiędzy zasadami azotowymi
Stopniowe wydłużanie nowo powstałych nici
Powstanie dwóch podwójnych helis DNA
Zadanie 7 (0-3)
W każdej komórce somatycznej występuje taka sama liczba chromosomów. Komórki somatyczne
mają jeden lub dwa zestawy chromosomów (kariotypów).
Wyjaśnij, co to są organizmy haploidalne i diploidalne, podaj ich przykłady.
...……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………....
Zadanie8 (0–3)
Ekspresja genów kodujących białka przebiega w dwóch etapach. Podaj nazwy tych etapów i
określ miejsca w komórce eukariotycznej,w których one zachodzą.
2
1
DNA
mRNA
łańcuch polipeptydowy
1. to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , zachodzi on w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………………
2. to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , zachodzi on w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………………
Podaj rolę, jaką odgrywa tRNA w procesie oznaczonym cyfrą 2
………………………………………………………………………………………............
Zadanie 9 (0–2)
Do podanego fragmentu nici DNA dopisz sekwencję nukleotydów w nici mRNA. Następnie
podaj, ile aminokwasów zakodowanych jest przez ten fragment.
DNA
T T T GC T GGT AAGCCC
mRNA
Liczba kodowanych aminokwasów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………………………………
Zadanie 10 (0-2)
Opisz, na czym polega proces crossing-over. Wyjaśnij znaczenie tego procesu w powstawaniu
zmienności wśród osobników potomnych.
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Zadanie 11 (0-1)
Przyporządkuj nazwy chorób genetycznych do odpowiedniej kategorii, wstawiając znak X.
Podział chorób genetycznych ze względu na przyczynę
Nazwy chorób
jednogenowe
Zespół Turnera
Cukrzyca
Daltonizm
chromosomalne
wieloczynnikowe
Zadanie 12 (0 -2)
Określ, na czym polegają inwazyjne i nieinwazyjne badania prenatalne . Podaj przykłady tych
badań.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Zadanie 13 (0-3)
Uzupełnij tabelę na podstawie podanego kariotypu płodu.
Nazwa choroby
Rodzaj choroby
Płeć
Liczba chromosomów w komórkach
Cechy fenotypu
CLIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
DLA DOROSŁYCH
W ZESPOLE SZKÓŁ NR 42 W WARSZAWIE
Nazwisko i imię
semestr
grupa
data
Praca kontrolna z przedmiotu:
……………………………………………………………………………………………….….............................................................
...............................................................................................................................................
Temat pracy
Ilość punktów w poszczególnych zadaniach
Ocena*
*zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania
Podpis nauczyciela przedmiotu
Download