Naczynia, układ oddechowy

advertisement
Podstawy histologii
UKŁAD NACZYNIOWY
W obrębie łożyska naczyniowego wyróżniamy czynnościowo dwa obszary. Elementy
mikrokrążenia, w tym naczynia włosowate, a także naczynia przed- i pozawłosowate
uczestniczą w wymianie gazów i substancji pomiędzy krwią a tkankami. Pozostałe, większe
naczynia stanowią drogi transportu krwi. Budowa ściany naczynia zależy od jego wielkości i
rodzaju
Wszystkie naczynia krwionośne wyścielone są specjalnym nabłonkiem jednowarstwowym
płaskim – śródbłonkiem. Komórki śródbłonka:
(1) tworzą gładką wyściółkę wewnętrzną naczynia, niezbędną do prawidłowego przepływu
krwi; przerwanie jej ciągłości powoduje zapoczątkowanie w tym miejscu proces krzepnięcia
krwi;
(2) kontrolują proces wymiany gazów i substancji chemicznych (odżywczych, regulacyjnych,
produktów przemiany materii) pomiędzy krwią a tkankami oraz przechodzenie komórek krwi
przez ścianę naczyń;
(3) produkują substancje biologicznie czynne uczestniczące w procesie krzepnięcia krwi,
regulujące napięcie ściany naczyniowej i pobudzające tworzenie nowych naczyń.
Naczynia włosowate (kapilary) – najmniejsze naczynia (średnica 5-10 μm), mają najcieńszą
ścianę zbudowaną jedynie ze śródbłonka i otaczającej go blaszki podstawnej. Od zewnątrz
przylegają do niej nieregularnie rozmieszczone perycyty, komórki o własnościach
kurczliwych i o charakterze komórek macierzystych.
Ze względu na budowę i przepuszczalność ściany wyróżniamy trzy typy naczyń
włosowatych:
(1) naczynia włosowate o ścianie ciągłej – najpowszechniejszy typ, o selektywnej
przepuszczalności kontrolowanej przez ciągłą warstwę komórek śródbłonka;
(2) naczynia włosowate o ścianie okienkowej (fenestrowane) – w których komórki
śródbłonka mają w ścianie niewielkie otworki (fenestracje). Dzięki nim naczynie
charakteryzuje duża przepuszczalność dla substancji wysokocząsteczkowych. Występują w
narządach, gdzie wymiana między tkankami a krwią jest szczególnie intensywna (kosmki
jelitowe, nerka, gruczoły dokrewne);
(3) naczynia włosowate zatokowe (o ścianie nieciągłej) – posiadają większą średnicę,
charakteryzują się albo dużymi otworami w komórkach śródbłonka, albo szerokimi
szczelinami pomiędzy tymi komórkami. Naczynia te pozwalają na swobodne przechodzenie
przez ich ścianę wszystkich substancji, a także komórek; występują w wątrobie, śledzionie i
szpiku krwiotwórczym.
W naczyniach przedwłosowatych (prekapilarach) występuje dodatkowa, zewnętrzna
warstwa okrężnie ułożonych komórek mięśniowych gładkich, natomiast w naczyniach
pozawłosowatych (postkapilarach) taką warstwę tworzą perycyty.
Wszystkie naczynia o większej średnicy niż włosowate, przed- i pozawłosowate
charakteryzuje podobna, trójwarstwowa budowa ściany:
(1) warstwa wewnętrzna (intima) – zbudowana ze śródbłonka i niewielkiej ilości wiotkiej
tkanki łącznej,
(2) warstwa środkowa (media) – zbudowana głównie z okrężnej mięśniówki gładkiej oraz z
różnych ilości – zależnie od typu naczynia – włókien sprężystych i kolagenowych,
(3) warstwa zewnętrzna (przydanka) – zbudowana głównie z włókien kolagenowych,
przytwierdzająca naczynie do otoczenia.
Różnice w ogólnej budowie ściany pomiędzy tętnicą a żyłą:
Cecha
Tętnica
Żyła
Grubość ściany
większa
mniejsza
Najgrubsza warstwa
media
przydanka
Komóki mięśniowe gładkie w medii bardzo liczne mniej liczne
Blaszki/włókna sprężyste
liczne
nieliczne
Zastawki
brak
niekiedy obecne
Tętnice typu mięśniowego (małe i średnie). Media jest zbudowana ze ściśle ułożonych
komórek mięśniowych gładkich (błona mięśniowa) i ograniczona z obu stron wyraźnie
wyodrębnionymi blaszkami sprężystymi: wewnętrzną (na granicy intimy i medii) i
zewnętrzną (na granicy medii i przydanki). Tętnice te regulują ilość doprowadzanej krwi do
narządów (naczynia dystrybucyjne) – skurcz mięśniówki medii powoduje zmniejszenie
światła tętnicy i przepływu krwi, rozkurcz – poszerzenie światła i zwiększenie przepływu.
Tętnice typu sprężystego (największe – odchodzące bezpośrednio od serca: aorta, t. płucne,
a także główne gałęzie aorty). Media zbudowana jest z koncentrycznych, naprzemiennie
ułożonych blaszek sprężystych i cienkich warstw komórek mięśniowych gładkich. Z
uwagi na znaczną elastyczność ściany, tętnice te amortyzują różnice ciśnienia krwi
wyrzucanej z komór serca (pomiędzy fazą skurczu i rozkurczu) i zmieniają strumień krwi z
przerywanego na ciągły (pulsacyjny).
Żyły charakteryzują się cienką intimą i medią oraz grubą przydanką, a także słabiej
zaznaczoną warstwowością ściany. Medię tworzą pęczki komórek mięśniowych gładkich
poprzeplatane z dość licznymi włóknami kolagenowymi.
Duże żyły, w zależności od ich lokalizacji, cechuje znaczna różnorodność budowy ściany.
Żyły próżne, częściowo przebiegające wewnątrz klatki piersiowej, mają ścianę usztywnioną
licznymi podłużnie ułożonymi pęczkami komórek mięśniowych gładkich w przydance.
Podobną budowę ma żyła wrotna. Powierzchowne żyły kończyn dolnych, narażone na
wysokie ciśnienie słupa krwi płynącej wbrew sile ciążenia. Mają one bardzo grubą i silnie
umięśnioną ścianę o proporcjach warstw zbliżonych do ścian tętnic. W tych żyłach liczne
komórki mięśniowe gładkie znajdują się zarówno w grubej intimie, jak i w grubej medii, a
pojedyncze pęczki także w przydance. Cofaniu się krwi zapobiegają zastawki – fałdy intimy.
Budowa ściany serca również odzwierciedla warstwową budowę ściany naczyniowej:
(1) wsierdzie jest wyścielone śródbłonkiem, pod którym leży warstwa wiotkiej tk. łącznej;
(2) śródsierdzie to gruby pokład mięśniowy (mięsień sercowy);
(3) nasierdzie – wewnętrzna warstwa osierdzia. Osierdzie zbudowane jest z dwóch
łącznotkankowych blaszek wyścielonych międzybłonkiem (nabłonek jednowarstwowy płaski
bardzo podobny do śródbłonka, wyściela od wewnątrz wszystkie jamy ciała), pomiędzy
którymi znajduje się wąska przestrzeń (jama osierdzia) wypełniona płynem.
Kłębki szyjne i aortalne to struktury chemoreceptoryczne zlokalizowane w tkance łącznej
przy rozgałęzieniu tętnic szyjnych wspólnych oraz w łuku aorty. Zbudowane są z dwu typów
komórek: (1) komórki kłębkowe (receptoryczne) zawierające pęcherzyki z
neuroprzekaźnikiem (dopaminą), (2) komórki osłonkowe – przekształcone komórki
Schwanna. Kłębki szyjne są bardzo silnie unaczynione i unerwione. Rejestrują stężenie tlenu
– jego spadek powoduje depolaryzację komórek kłębkowych, uwolnienie neuroprzekaźnika i
pobudzenie zakończeń nerwowych, przesyłających sygnały do ośrodka oddechowego.
UKŁAD ODDECHOWY
Błona śluzowa – definicja i ogólne cechy budowy
Błona śluzowa jest to warstwa tkankowa wyścielająca wewnętrzne przewody organizmu
(drogi oddechowe, przewód pokarmowy, drogi moczowe, rozrodcze). Jej powierzchnia jest
zawsze wilgotna (nawilża ją wydzielina małych gruczołów obecnych w ścianie przewodu lub
niekiedy płynna zawartość przewodu). Każda błona śluzowa składa się z:
(1) pokrywającego ją nabłonka,
(2) leżącej pod nim blaszki właściwej zbudowanej z tkanki łącznej (zazwyczaj wiotkiej).
Pod blaszką właściwą znajduje się przeważnie (nie zawsze) również łącznotkankowa błona
podśluzowa, umożliwiająca ograniczoną przesuwalność błony śluzowej względem podłoża
Blaszka właściwa i błona podśluzowa zawierają naczynia krwionośne, włókna nerwowe,
zazwyczaj także małe gruczoły, których przewody otwierają się na powierzchni błony
śluzowej.
Drogi oddechowe
Jama nosowo-gardłowa, krtań, tchawica i oskrzela są wyścielone błoną śluzową, którą
pokrywa charakterystyczny nabłonek dróg oddechowych. Jest to nabłonek wielorzędowy
zbudowany głównie z komórek z rzęskami i komórek kubkowych. W nabłonku tym
obecne są także mniej liczne komórki innych typów: podstawne czyli macierzyste
(regeneracja nabłonka), szczoteczkowe (z pęczkiem mikrokosmków na powierzchni
szczytowej), dokrewne (wydzielające lokalnie hormony) i prezentujące antygeny (komórki
Langerhansa). Komórki kubkowe, a także gruczoły zlokalizowane w blaszce właściwej lub
błonie podśluzowej, produkują śluz, do którego przylepiają się cząstki zanieczyszczeń
wdychanego powietrza. Komórki z rzęskami przesuwają warstwę śluzu z zanieczyszczeniami
w kierunku jamy gardłowej, skąd jest on połykany lub odksztuszany (w ten sposób odbywa
się stałe oczyszczanie dróg oddechowych). Komórki dokrewne nabłonka dróg oddechowych
mogą występować pojedynczo, bądź tworzą unerwione grupy komórek - ciałka
neuroepitelialne (odpowiadają za rejestrację zawartości tlenu w wdychanym powietrzu).
Jama nosowa obejmuje część oddechową oraz obszar węchowy. W części oddechowej błona
śluzowa pokryta jest nabłonkiem dróg oddechowych, a w blaszce właściwej zlokalizowane są
liczne naczynia krwionośne (odpowiadają za ogrzanie powietrza) oraz gruczoły (odpowiadają
za nawilżenie powietrza). Z jamą nosową komunikują się zatoki. Są one pokryte cieńszą
błoną śluzową, a nabłonek zawiera liczne komórki kubkowe.
Błona węchowa stanowi wyspecjalizowany obszar błony śluzowej jamy nosowej
zlokalizowany na górnej powierzchni jamy nosowej. Pokryta jest wysokim nabłonkiem
wieloszeregowym, różnym od nabłonka dróg oddechowych. W skład nabłonka błony
węchowej wchodzą:
(1) komórki podporowe – wysokie komórki nabłonkowe z jądrami zlokalizowanymi
przyszczytowo;
(2) komórki podstawne – zlokalizowane w dolnej części nabłonka komórki macierzyste
(rezerwowe) dla komórek podporowych i dla komórek węchowych;
(3) komórki węchowe – dwubiegunowe neurony, których krótki dendryt biegnie w kierunku
powierzchni nabłonka, a z jego szczytu wyrasta kilkanaście nieruchomych rzęsek. W błonie
komórkowej tych rzęsek znajdują się receptory dla substancji zapachowych obecnych we
wdychanym powietrzu. Akson przebija blaszkę podstawną i biegnie dalej w blaszce
właściwej. Liczne aksony komórek węchowych tworzą pęczki, które jako tzw. nici węchowe
przebijają blaszkę sitową kości sitowej i kończą się w opuszce węchowej mózgowia tworząc
synapsy z wypustkami komórek mitralnych (kolejny neuron drogi węchowej). Zespoły synaps
pomiędzy aksonami komórek węchowych a wypustkami komórek mitralnych noszą nazwę
kłębków. Kombinacja sygnałów z kłębków odbierana jest jako wrażenie zapachowe.
W blaszce właściwej błony węchowej znajdują się gruczoły o charakterze surowiczym
(gruczoły Bowmana), których wydzielina omywa powierzchnię błony węchowej i
odpowiada za rozpuszczanie substancji zapachowych. W blaszce właściwej występują także
liczne naczynia oraz pęczki włókien nerwowych (aksony komórek węchowych).
Część oddechowa gardła pokryta jest błoną śluzową wysłaną nabłonkiem dróg
oddechowych, a w jej ścianie występują migdałki trąbkowe i gardłowy.
Krtań jest złożoną strukturą anatomiczną, której szkielet stanowi chrząstka szklista, a
mniejsze chrząstki (np. chrząstka nagłośniowa) zbudowane są z chrząstki sprężystej. Fałdy
błony śluzowej tworzą struny głosowe, których napięcie regulowane jest przez wewnątrz- i
zewnątrzkrtaniowe mięśnie szkieletowe (udział w fonacji). Błona śluzowa wysłana jest
przeważnie nabłonkiem dróg oddechowych, choć część nagłośni i struny głosowe pokrywa
nabłonek wielowarstwowy płaski. W blaszce właściwej zlokalizowane są małe gruczoły.
Szkielet tchawicy tworzy 16-20 podkówkowatych chrząstek tchawicznych (chrząstka
szklista) połączonych włóknami kolagenowymi. Tylna część tchawicy jest zamknięta przez
mięśniówkę gładką i tworzy tzw. część błoniastą. Błona śluzowa pokrywająca tchawicę
pokryta jest nabłonkiem dróg oddechowych, pod nią znajduje się blaszka właściwa (bogata
we włókna sprężyste), która przechodzi w błonę podśluzową zawierającą liczne małe
gruczoły tchawicze (głównie śluzowe). Pod błoną podśluzową znajduje się chrząstka, a na
zewnątrz od niej włóknista przydanka łącznotkankowa łącząca tchawicę z innymi strukturami
śródpiersia.
Podobną do tchawicy budowę wykazują oskrzela główne.
Płuco
Oskrzela wysłane są błoną śluzową pokrytą nabłonkiem dróg oddechowych. Na granicy
blaszki właściwej i błony podśluzowej zlokalizowana jest warstwa mięśniówki gładkiej. W
błonie podśluzowej występują gruczoły, a pod nią leży szkielet z chrząstki szklistej w postaci
płytek chrzęstnych połączonych włóknami kolagenowymi i zlokalizowanych na całym
obwodzie oskrzela. Na zewnątrz płytek znajduje się warstwa włóknista.
Oskrzeliki mają cienką ścianę bez płytek chrzęstnych, nie posiadają błony podśluzowej i
gruczołów. Ścianę buduje błona śluzowa, warstwa mięśniówki gładkiej i zewnętrzna warstwa
włóknista (włókna kolagenowe). W małych oskrzelikach nabłonek zmniejsza wysokość: staje
się najpierw jednowarstwowy walcowaty, a potem sześcienny, a komórki kubkowe zostają
zastąpione przez specjalne oskrzelikowe komórki maczugowate (dawniej Clary). Komórki
te wyraźnie uwypuklają się do światła oskrzelika i posiadają liczne organella (bogatą
siateczkę śródplazmatyczną szorstką i gładką, liczne mitochndria). Produkują one białko
ochronne oraz niektóre białka surfaktantu (p. dalej). W najmniejszych oskrzelikach (tzw.
oskrzeliki oddechowe) ściana jest nieciągła – jej część tworzą pęcherzyki płucne. Końcowe
odcinki oskrzelików oddechowych przedłużają się w przewody pęcherzykowe, których
ściany tworzą prawie wyłącznie pęcherzyki płucne.
Pęcherzyki płucne mają średnicę 0,2-0,5 mm i bardzo cienkie ściany zbudowane z (1) jednej
warstwy komórek nabłonkowych, (2) blaszki podstawnej i (3) śladowych ilości tkanki łącznej
(głównie włókna sprężyste, nieliczne komórki). Każdy pęcherzyk opleciony jest naczyniami
włosowatymi o ścianie ciągłej.
Pneumocyty. Komórki nabłonkowe wyścielające pęcherzyki płucne noszą nazwę
pneumocytów. Wyróżnia się:
 pneumocyty I typu, wyścielające 90% powierzchni pęcherzyków, bardzo spłaszczone,
uczestniczące w wymianie gazowej;
 pneumocyty II typu, owalne, bogate w organelle, produkujące i wydzielające substancje
lipidowe i białkowe. Charakterystycznymi strukturami pneumocyta II typu są ciałka
blaszkowate zawierające składniki surfaktantu, które po wydzieleniu tworzą na
wewnętrznej powierzchni pęcherzyka płucnego warstwę surfaktantu. Jej powierzchnia
utworzona jest przez monomolekularny film lipidowy, który zmniejsza napięcie
powierzchniowe, zapobiega zapadaniu się pęcherzyków i utrzymuje ich drożność.
Bariera powietrze-krew. Wymiana gazowa pomiędzy powietrzem zawartym w
pęcherzykach płucnych a krwią odbywa się w miejscach, gdzie ściana naczynia włosowatego
ściśle przylega do ściany pęcherzyka. Rejony te noszą nazwę bariery powietrze-krew i
składają się z trzech warstw:
(1) cytoplazma pneumocytu I typu
(2) zespolone blaszki podstawne pęcherzyka i naczynia włosowatego
(3) cytoplazma komórki śródbłonka naczynia włosowatego.
U człowieka grubość bariery powietrze-krew nie przekracza 1 μm.
Makrofagi pęcherzykowe lokalizują się na wewnętrznej powierzchni pęcherzyków płucnych
i przebywają tam przez pewien czas. Pochłaniają one najdrobniejsze cząstki pyłów, które
przedostają się na teren pęcherzyków płucnych pomimo mechanizmu oczyszczania dróg
oddechowych. Makrofagi eliminują także nadmiar surfaktantu.
Download