Druk Nr 255 - bip.torun.pl

advertisement
Projekt „P”
z dnia 29.04.2015r.
Druk Nr 103
Uchwała Nr .....
Rady Miasta Torunia
z dnia .................
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz pokrycia ujemnego wyniku
finansowego za 2014 rok Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.1), art. 3 ust. 1 pkt. 7, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.2) oraz art. 59 ust. 2
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz.U. z 2013 r., poz. 217 ze
zm.3 ) uchwala się, co następuje :
§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2014 rok Specjalistycznego Szpitala
Miejskiego im. M. Kopernika, ul. Batorego 17/19 w Toruniu,una które składa się :
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r. wykazujący po stronie aktywów i
pasywów sumę bilansową w kwocie 73.638.875,12 zł,
2) rachunek zysków i strat sporządzony za rok obrotowy od 1.01.2014 r. do
31.12.2014 r. wykazujący stratę netto w wysokości – 8.857.095,03 zł,
3) zestawienie zmian w kapitale własnym sporządzone za rok obrotowy od
1.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujące zmniejszenie funduszu o kwotę
4.969.901,97 zł,
4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1.01.2014 r. do
31.12.2014 r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 167.092,40 zł,
5) informacja dodatkowa.
§ 2. Ujemny wynik finansowy za rok obrotowy 2014 r. w wysokości -3.177.740,42 zł
zostanie pokryty przez Gminę Miasta Toruń, a pozostała strata netto w kwocie 5.679.354,61 zł z zysków przyszłych lat Specjalistycznego Szpitala Miejskiego.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Torunia.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
/-/
Przewodniczący
Rady Miasta Torunia
Marcin Czyżniewski
___________________________
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013r., poz. 1318 oraz z 2014 r.
poz. 379 i poz. 1072.
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w : Dz.U. z 2013r. poz. 613, z 2014 r. poz.
768 i poz. 1100 oraz z 2015 r. poz. 4.
3 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w : Dz.U. z 2013 r., poz. 1290, z 2014 r. poz.
24, poz. 423, poz. 619, poz. 1138, poz. 1146, poz. 1491 i poz. 1626.
1
UZASADNIENIE
do projektu „P” uchwały RMT druk nr 103 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego oraz pokrycia ujemnego wyniku finansowego za 2014 rok
Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika
1.Rzeczywisty stan objęty regulacją.
Specjalistyczny Szpital Miejski w Toruniu przedłożył, zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia
29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. z 2013 r, poz. 330 ze zm. ) do zatwierdzenia
sprawozdanie finansowe za 2014 rok, które zgodnie z ustawą o rachunkowości składa się z :
- bilansu wykazującego aktywa i pasywa w wysokości 73.638.875,12 zł,
- rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w wysokości -8.857.095,03 zł,
- zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującego zmniejszenie funduszu o kwotę
4.969.901,97 zł,
- rachunku przepływów pieniężnych wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych o
kwotę 167.092,40 zł,
- informacji dodatkowej.
Rada Społeczna SSM pozytywnie zaopiniowała przedmiotowe sprawozdanie.
Sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez co najmniej 12
miesięcy oraz pokryciu przez Gminę Miasta Toruń straty netto do kwoty 3.177.740,42 zł
( wartość wyniku finansowego po dodaniu kosztów amortyzacji - zgodnie z przepisami art. 59
ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej /Dz. U. z 2013 r., poz. 217
ze zm./ ).
Sprawozdanie finansowe Szpitala spełniało warunki badania przez biegłego rewidenta (art.
64 ust. 1 pkt. 4 ustawy o rachunkowości). Zakład wraz ze sprawozdaniem przedłożył „Opinię
niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy
1.01.2014 - 31.12.2014” i raport z badania sprawozdania. Zgodnie z w/w „Opinią..”
sprawozdanie finansowe we wszystkich istotnych aspektach przedstawia rzetelnie i jasno
informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Zakładu na dzień 31.12.2014 r.
oraz jego wynik finansowy, zostało sporządzone zgodnie z polityką rachunkowości oraz na
podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Wyciąg z „Opinii..” stanowi
załącznik do uzasadnienia niniejszej uchwały.
Sprawozdanie statystyczne
Przedmiotem działalności Szpitala jest m.in.: sprawowanie stacjonarnej opieki zdrowotnej,
orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia, sprawowanie opieki specjalistycznej
ambulatoryjnej, wykonywanie badań diagnostycznych i prowadzenie szkoleń pracowników
medycznych.
W Zakładzie funkcjonowały 254 łóżka, a w 11 oddziałach szpitalnych hospitalizowano 14,7
tys. pacjentów. W 14 poradniach specjalistycznych udzielono 50,7 tys. porad i 10,4 tys.
porad w Izbie Przyjęć. Wykonano także 611,5 tys. badań diagnostycznych. Realizowano 5
programów zdrowotno-leczniczych dla pacjentów ze schorzeniami onkohematologicznymi.
Przeprowadzono 4,0 tys. operacji z zakresu chirurgii, ortopedii, neurochirurgii i urologii oraz
1,8 tys. badań i zabiegów z zakresu kardiologii inwazyjnej.
Ze środków Gminy w kwocie 5.095,2 tys. zł przeprowadzono :
- remont i modernizację Szpitala – roboty dekarskie w Pracowni Endoskopowej, przebudowa
zasilania elektroenergetycznego w budynku Izby Przyjęć, prace malarskie ( 99,3 tys. zł ),
- modernizację Izby Przyjęć - zadanie w trakcie realizacji, obejmuje adaptację pomieszczeń
na pracownię endoskopową, piwnic na pomieszczenia socjalne oraz remont pomieszczeń
Izby Przyjęć ( 430,0 tys. zł ),
- zakup sprzętu specjalistycznego – zakres rzeczowy obejmuje cykliczne doposażanie i
wymianę zużytego sprzętu i aparatury medycznej, zakupiono m.in. koronarograf wraz z
oprzyrządowaniem, wyposażenie Oddziału Internistycznego, Kardiologicznego i Bloku
Operacyjnego ( 4.200,0 tys. zł ),
- dofinansowanie do projektów realizowanych ze środków UE : ”Utworzenie Banku Komórek i
Tkanek w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul. Batorego 17/19” ( 350 tys. zł ) oraz
„Projekt e-Usługi, e-Organizacja w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul. Batorego 17/19”
(15,9 tys. zł) - adaptacja i wyposażenie pomieszczeń pracowni preparatyki komórek
macierzystych oraz inwestycje z zakresu infrastruktury teleinformatycznej.
Sprawozdanie finansowe
Lp.
1
1.
2.
3.
4.
Lp.
1
1.
Przychody SSM w tys. zł
2012 r.
2013 r.
Źródło przychodu
2014 r.
2
3
4
5
Przychody ze sprzedaży i
71.475.432,64 71.213.292,86 76.441.939,57
zrównane z nimi
Pozostałe przychody
11.466.388,99 6.588.227,22 7.343.160,80
operacyjne, w tym m.in.:
- odpisy amortyzacyjne od
4.181.783,11 4.050.562,39 4.367.360,11
środków trwałych nabytych z
dotacji,
- przychody z dzierżaw,
2.684.605,88 2.537.664,83 2.975.800,69
darowizny pieniężne i
rzeczowe (leki), umorzone
zobowiązania
Przychody finansowe–odsetki
252.722,55
72.305,98
215.369,75
RAZEM
83.194.544,18 77.873.826,06 84.000.470,12
Rodzaj kosztu
Koszty i wydatki SSM w tys. zł
2012 r.
2013 r.
2.
3.
4.
2
Koszty działalności
operacyjnej, w tym m.in. :
- amortyzacja
- materiały i energia,
- usługi obce
- koszty osobowe
Pozostałe koszty operacyjne
Koszty finansowe
RAZEM
1.
2.
3.
Zysk/strata brutto
Podatek
Zysk/strata netto
111,5
107,8
117,3
297,9
107,9
3
4
5
83.832.621,71 85.257.472,50 88.597.280,13
%
5:4
6
103,9
6.079.157,243
31.480.255,06
25.104.948,59
19.853.075,21
4.778.232,23
548.432,98
89.159.286,92
5.679.354,61
34.716.842,77
27.261.069,29
19.987.712,91
2.670.215,73
1.497.595,29
92.765.091,15
96,1
103,2
109,6
100,6
202,5
146,8
105,9
Wynik finansowy
-5.964.742,74 -9.722.594,17 -8.764.621,03
76.905,00
77.473,00
92.474,00
-6.041.647,74 -9.800.067,17 -8.857.095,03
90,1
119,4
90,4
5.912.874,11
33.634.433,44
24.863.107,91
19.870.278,40
1.318.506,68
1.020.441,05
87.596.420,23
2014 r.
%
5:4
6
107,3
Wartość przychodów Specjalistycznego Szpitala Miejskiego za 2014 r. wyniosła
84.000.470,12 zł i wzrosła w relacji do 2013 r. o 7,9%, tj. o 6.126.644,06 zł głównie dzięki
większej zrealizowanej i fakturowej sprzedaży na rzecz NFZ ( realizacja świadczeń
medycznych oraz programów lekowych z zakresu hematologii ). Wzrost pozostałych
przychodów o 11,5% tj. o 754.933,58 zł spowodowany został wyższą kwotą odpisów
amortyzacyjnych od zakupionego sprzętu medycznego oraz odpisaniem zbędnego odpisu
aktualizującego należność od NFZ utworzonego w 2011 r. z tytułu nadwykonań – Narodowy
Fundusz Zdrowia zapłacił za w/w nadwykonania kwotę 1.222.500 zł.
Koszty Zakładu stanowiły natomiast wartość 92.765.091,15 zł i były wyższe o 5,9%, tj. o
5.168.670,92 zł niż w 2013 roku.
Najwyższy wzrost kosztów wystąpił w:
- zakupie materiałów i energii – o 1.082.409,33 zł – wzrost cen i ilości zakupionych leków
oraz jednorazowego sprzętu medycznego,
- zakupie usług obcych – o 2.397.961,38 zł –wartościowy i ilościowy wzrost umów
cywilnoprawnych ( tzw. kontrakty pracownicze ),
- pozostałych kosztach operacyjnych – o 1.351.709,05 zł – wzrost wartości odpisów
aktualizujących należności od NFZ za niesfinansowane świadczenia.
Zobowiązania Szpitala na koniec 2014 r. wyniosły 30.375.012,30 zł (w tym długoterminowe z
tyt. kredytu w kwocie 2.940.000,00 zł ) i wzrosły w relacji do 2013 roku o 3.139.487,32 zł.
Zobowiązania wymagalne stanowiły wartość 10.423.412,11 zł.
Należności wyniosły 8.606.289,34 zł (w tym od NFZ w kwocie 8.303.477,83 zł wynikające z
wystawionych faktur za udzielone świadczenia zdrowotne – z tego dochodzone na drodze
sądowej 3.317.006,84 zł ). Należności wymagalne wyniosły 3.696.598,09 zł.
Analiza ekonomiczno-finansowa Szpitala przedstawiona została w załączonym do
uzasadnienia wyciągu z „Opinii niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania
finansowego za rok obrotowy 1.01.2014-31.12.2014”.
Z uwagi na trudną sytuację finansową i wysoki poziom zobowiązań dyrekcja Szpitala
opracowała i wdrożyła zarządzeniem nr 3/2015 z 8.01.2015 r. program działań naprawczych
na 2015 rok.
Planowane działania obejmują :
- działania restrukturyzacyjne – ograniczenie pracy w godzinach nadliczbowych, ustalenie
kwartalnych harmonogramów pracy sal operacyjnych, realizacja umów z NFZ zgodnie z
narzuconymi limitami ze wskaźnikami ich dopuszczalnego przekroczenia, realizacja
postępowania diagnostycznego w przypadku schorzeń onkologicznych zgodnie z
obowiązującą „ścieżką onkologiczną”, prowadzenie list oczekujących na świadczenia oraz
działania dotyczące racjonalizacji kosztów funkcjonowania Szpitala ( realizacja planu
finansowego wraz z jego analizą, realizacja zasad zlecania badań diagnostycznych,
ordynowania leków, zmniejszanie zapasów leków, analiza kosztów zlecanych badań,
kosztów transportu i napraw ),
- działania organizacyjne i porządkowe oraz w zakresie poprawy jakości udzielanych
świadczeń – utrzymanie wysokiego poziomu świadczeń, doskonalenie procedur,
przestrzeganie zasad organizacji dyżurów, pracy bloków operacyjnych, ruchomy czas pracy
w komórkach organizacyjnych, zmiana organizacji czasu pracy w święta i długie weekendy,
- pozyskiwanie dodatkowych przychodów - płatne udostępnianie sal operacyjnych dla
przeprowadzania zabiegów komercyjnych, poszerzenie sprzedaży świadczeń, w tym
diagnostyki laboratoryjnej.
Przeciętne zatrudnienie w 2014 r. w Zakładzie wyniosło 416,77 etatu, umowy cywilnoprawne
na koniec omawianego zawarte były z 182 osobami.
2.Potrzeba i cel wydania uchwały.
Zgodnie z przepisami art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
organem zatwierdzającym roczne sprawozdanie jest organ, który utworzył zakład a jego
celem jest m.in. określenie podziału wyniku finansowego lub wskazanie źródła pokrycia
straty.
Strata finansowa Zakładu za 2014 rok w kwocie -8.857.095,03 zł jest wyższa od kosztów
amortyzacji (5.679.354,61 zł). Zgodnie z przepisami art. 59 ust. 2 ustawy z 15.04.2011r. o
działalności leczniczej, podmiot tworzący może w terminie 3 miesięcy od zatwierdzenia
sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, pokryć
jego ujemny wynik finansowy za rok obrotowy, jeśli ten wynik – po dodaniu kosztów
amortyzacji ma wartość ujemną, do wysokości tej wartości, tj. do kwoty -3.177.740,42 zł.
W budżecie GMT na 2015 r. zapisano zadanie pn. : „Pokrycie straty SSM, ul. Batorego
17/19” w kwocie 3.200.000 zł. Proponuje się, by ujemny wynik finansowy Szpitala za 2014 r.
w kwocie -3.177.740,42 zł został pokryty przez Gminę, a w kwocie 5.679.354,61 zł z
zysków przyszłych lat Zakładu.
3. Różnice pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym.
Zatwierdzenie dokumentu w formie uchwały nie powoduje skutków prawnych.
4. Przewidywane skutki wprowadzonej regulacji ( np. finansowe, gospodarcze, społeczne,
moralne i inne ).
Pokrycie straty finansowej Specjalistycznego Szpitala Miejskiego za 2014 r. skutkować
będzie koniecznością wydatkowania z budżetu Gminy w 2015 r. kwoty 3.177.740,42 zł.
Funkcjonowanie Szpitala zapewnia bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców Torunia oraz
ciągłość dostępu do świadczeń zdrowotnych.
Download