Komunikat Krajowej SKOK w związku z

advertisement
Szanowni Państwo,
W związku z treścią komunikatu Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zawieszenia SKOK Wołomin
opublikowanego na stronach internetowych Komisji, Kasa Krajowa wyjaśnia, że zgodnie z wezwaniem
Komisji doręczonym Kasie Krajowej w dniu 10 grudnia 2014 r. o godz. 9.09 faksem przekazała Komisji
o godzinie 11.53 w tym samym dniu szczegółowe ostateczne stanowisko w sprawie pomocy
płynnościowej dla SKOK Wołomin, w którym poinformowała Komisję Nadzoru Finansowego o
wszystkich istotnych okolicznościach faktycznych i prawnych znanych Kasie Krajowej w związku z
obecną sytuacją SKOK Wołomin, a także o działaniach mających na celu udostępnienie SKOK
Wołomin wszystkich środków tej SKOK zdeponowanych lub ulokowanych w Kasie Krajowej. Kasa
Krajowa także wcześniej na bieżąco informowała Komisję o wszystkich działaniach związanych z
sytuacją płynnościową SKOK Wołomin.
W związku z powyższym Kasa Krajowa informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy o skok kredyt
płynnościowy może być udzielony wyłącznie w sytuacji, gdy SKOK ma zdolność do jego spłaty, zatem
w przypadku braku zdolności SKOK do spłaty kredytu płynnościowego, Kasa Krajowa nie może, bez
naruszenia tych przepisów, udzielić SKOK wsparcia płynnościowego.
Zarządca Komisaryczny SKOK Wołomin nie sporządził dotychczas programu postępowania
naprawczego, do chwili obecnej w SKOK Wołomin nie przeprowadzono badania ksiąg rachunkowych
na dzień wprowadzenia zarządcy komisarycznego w tej SKOK, zatem nie jest możliwa wiarygodna
ocena rzeczywistego stanu tej SKOK – m.in. zgodnie z treścią komunikatu KNF zgodnie z
przygotowaną przez zarządcę komisarycznego, najnowszą dostępną sprawozdawczością według
stanu na koniec października 2014 r. pożyczki przeterminowane brutto stanowiły 79,8% portfela
kredytowego SKOK Wołomin.
Ponadto Kasa Krajowa przypomina, że w związku z przejęciem nadzoru nad Kasami z jurysdykcji Kasy
Krajowej przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 września 2012 r. przedstawiciele Kasy
Krajowej przekazali Komisji pismo „Informacja o działaniach nadzorczych i sytuacji finansowej
Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Wołominie” (L.dz. ZA2/2889/2012), obszernie
przedstawiające wątpliwości Kasy Krajowej, co do działalności SKOK w Wołominie. Kasa Krajowa
m.in. wyraźnie wskazywała wówczas na istnienie tam „zorganizowanej grupy o niejasnych
powiązaniach, która może narazić kasę na szkody wielkich rozmiarów” a „dodatkowo niepokój
wzbudza to, że w centrum tej grupy znajdują się byli oficerowie WSI, znani z różnych działań
gospodarczych, w sprawie których prowadzone były śledztwa prokuratorskie”. W piśmie do KNF
szczegółowo opisane zostały zidentyfikowane przez Kasę Krajową niejasne zdarzenia, okoliczności i
wątpliwości występujące w SKOK-u Wołomin. Ze względu na ograniczenia prawne i ustawowe, Kasa
Krajowa nie jest władna do ujawnienia dzisiaj treści pisma przekazanego w 2012 roku Komisji
Nadzoru Finansowego.
Natomiast po objęciu nadzorem Kas, do czego doszło ponad dwa lata temu, Komisja Nadzoru
Finansowego uzyskała dostęp do wszelkich informacji niezbędnych do oceny stanu faktycznego w
nadzorowanych podmiotach, w tym do dokumentacji SKOK Wołomin i Kasy Krajowej.
Podkreślić należy, że SKOK Wołomin jest jedną z 53 Kas funkcjonujących na rynku usług finansowych
w Polsce i jej sytuacja nie przekłada się na sytuację finansową pozostałych Kas, zaś depozyty we
wszystkich spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych gwarantowane są – tak, jak w
bankach - do kwoty 100 tysięcy euro przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.
W imieniu Zarządu Kasy Krajowej
Andrzej Dunajski
Rzecznik prasowy
Kasy Krajowej
Download