prezentacja - autyzm - Krajowe Towarzystwo Autyzmu oddział w

advertisement
ZROZUMIEĆ AUTYZM
Prezentacja powstała w ramach realizacji zadania pt. „Zrozumieć autyzm - Kampania informacyjna”
współfinansowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie pod nazwą:
”Prowadzenie kampanii informacyjnej na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich
dyskryminacji (w tym art. działania związane z promocją Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych)”
Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Lublinie
Zadanie
dofinansowane
przez Województwo
Lubelskie
AUTYZM-CHARAKTERYSTYKA
Jedno z najcięższych zaburzeń rozwojowych.
Podłoże neurobiologiczne, o niejasnej etiologii.
Diagnozowany na podstawie obecności pewnych zachowań i braku innych
zachowań.
Występuje częściej u chłopców niż u dziewczynek w relacji 4/1
( u około 5-20 dzieci na 10.000 urodzin)
Szacuje się, że ok. 70-80% dzieci z autyzmem jest upośledzonych umysłowo.
Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Lublinie
Zadanie
dofinansowane
przez Województwo
Lubelskie
ETIOLOGIA AUTYZMU
(wg J.Komender,G.Jagielska,A.Bryńska,2012)
Czynniki genetyczne
Zaburzenia metaboliczne
Czynniki z zakresu ciąży i porodu
Szczepienia i infekcje przewodu pokarmowego
Zmiany neuroanatomiczne i czynnościowe mózgu
Czynniki neurologiczne
Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Lublinie
Zadanie
dofinansowane
przez Województwo
Lubelskie
AUTYZM-zróżnicowane przypadki pod
względem funkcjonowania
(wg J.Komender,G.Jagielska, A.Bryńska)
Osoby mutystyczne (nieposługujące się mową)
Osoby z ciężkim upośledzeniem umysłowym
Osoby autoagresywne
Osoby agresywne
Dobrze funkcjonujące osoby z inteligencją w granicach normy
Wysokofunkcjonujące osoby z ponadprzeciętnym Ilorazem Inteligencji z
zaburzeniami w zakresie umiejętności społecznych,komunikacji słownej i
bezsłownej oraz wycinkowymi, stereotypowymi zachowaniami
Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Lublinie
Zadanie
dofinansowane
przez Województwo
Lubelskie
AUTYZM-OSIOWE OBJAWY
Triada nieprawidłowości wg.Lorny Wing
Poważne zaburzenia w zachowaniach społecznych
Poważne zaburzenia w rozwoju komunikacji
Sztywny i ograniczony repertuar zachowań, rutyny
Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Lublinie
Zadanie
dofinansowane
przez Województwo
Lubelskie
CZR klasyfkacja wg ICD 10
F84.0 – autyzm dziecięcy
F84.1 - autyzm atypowy
F84.2 - zespół Retta
84.3 – inne dziecięce zaburzenia dezintegracyjne
84.4 – zaburzenia hiperkinetyczne z towarzyszącym
upośledzeniem umysłowym i ruchami stereotypowymi
F84.5 – Zespół Aspergera
F84.8 – inne całościowe zaburzenia rozwojowe
F84.9 – całościowe zaburzenia rozwojowe, nieokreślone
Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Lublinie
Zadanie
dofinansowane
przez Województwo
Lubelskie
AUTYZM DZIECIĘCY F.84.0
A. Nieprawidłowy lub upośledzony rozwój wyraźnie
widoczny przed 3 rokiem życia, w co najmniej
jednym z następujących obszarów:
1)
rozumienie i ekspresja językowa
społecznym porozumiewaniu się,
używane
w
2) rozwój wybiórczego przywiązania społecznego lub
wzajemnych kontaktów społecznych,
3) funkcjonalna lub symboliczna zabawa.
Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Lublinie
Zadanie
dofinansowane
przez Województwo
Lubelskie
AUTYZM DZIECIĘCY F.84.0 cd.
B. W sumie co najmniej sześć objawów spośród wymienionych w punktach (1), (2) i (3),
przy czym co najmniej dwa z nich z punktu (1) i po co najmniej jednym z punktów (2) i (3):
1) Jakościowe nieprawidłowości wzajemnych interakcji społecznych przejawiane co najmniej w dwóch z
następujących obszarów:
a) niedostateczne wykorzystanie kontaktu wzrokowego, wyrazu twarzy, postaw ciała i gestów do
odpowiedniego regulowania interakcji społecznych,
b) niedostateczny (odpowiednio do wieku umysłowego i mimo licznych okazji) rozwój związków
rówieśniczych obejmujących wzajemnie podzielane zainteresowania, czynności i emocje,
c) brak odwzajemniania społeczno-emocjonalnego, przejawiający się upośledzeniem lub odmienności
reagowania na emocje innych osób, albo brak modulacji zachowania odpowiedniej do społecznego
kontekstu, albo słaba integracja zachowań społecznych, emocjonalnych i komunikacyjnych,
d) brak spontanicznej potrzeby dzielenia się z innymi osobami radości, zainteresowań lub osiągnięć (np.
brak pokazywania, przynoszenia lub podkreślania wobec innych osób przedmiotów swego
indywidualnego zainteresowania).
Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Lublinie
Zadanie
dofinansowane
przez Województwo Lubelskie
AUTYZM DZIECIĘCY
F.84.0 cd
2. Jakościowe nieprawidłowości w porozumiewaniu się przejawiane, co
najmniej w jednym z następujących obszarów:
a. opóźnienie lub zupełny brak rozwoju mówionego języka, które nie wiąże się
z próbą kompensowania za pomocą gestów lub mimiki jako alternatywnego
sposobu
porozumiewania
się
(często
poprzedzane
przez
brak
komunikatywnego gaworzenia),
b. względny niedostatek inicjatywy i wytrwałości w podejmowaniu wymiany
konwersacyjnej (na jakimkolwiek występującym poziomie umiejętności
językowych), w której zachodzą zwrotne reakcje na komunikaty innej
osoby,
c. stereotypowe i powtarzające się, idiosynkratyczne wykorzystanie słów i
wyrażeń, d. brak spontanicznej różnorodności zabawy w udawanie ("na
niby") lub zabawy naśladującej role społeczne.
Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Lublinie
Zadanie
dofinansowane
przez Województwo
Lubelskie
AUTYZM DZIECIĘCY
F.84.0 cd
Zadanie dofinansowane
przez Województwo
Lubelskie
3. Ograniczone, powtarzające się i stereotypowe wzorce zachowania, zainteresowań i
aktywności przejawiane w co najmniej jednym z następujących obszarów:
a. pochłonięcie jednym lub liczniejszymi stereotypowymi zainteresowaniami o
nieprawidłowej treści i zogniskowaniu, albo jednym lub więcej zainteresowaniami
nieprawidłowymi z powodu swej intensywności i ograniczenia, choć nie z powodu
treści i zogniskowania,
b. wyraziście kompulsywne przywiązanie do specyficznych, niefunkcjonalnych
czynności rutynowych i zrytualizowanych,
c. stereotypowe i powtarzające się manieryzmy ruchowe, obejmujące
albo stukanie lub kręcenie palcami, albo złożone ruchy całego ciała,
d. koncentracja na cząstkowych lub niefunkcjonalnych właściwościach przedmiotów,
służących do zabawy (jak: ich zapach, odczucie powierzchni lub powodowanego
hałasu lub wibracji).
Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Lublinie
AUTYZM DZIECIĘCY
F.84.0 cd
C. Obrazu klinicznego nie można wyjaśnić innymi odmianami całościowymi
zaburzeń rozwojowych, specyficznymi rozwojowymi zaburzeniami
rozumienia języka (F80.2) z wtórnymi trudnościami społecznoemocjonalnymi, reaktywnymi zaburzeniami przywiązania ani zaburzeniem
selektywności przywiązania, upośledzeniem umysłowym (F70-72) z
pewnymi cechami zaburzeń emocji i zachowania, schizofrenii (F20) o
niezwykle wczesnym początku, ani zespołem Retta (F84.2)
(Klasyfikacja 1998).
Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Lublinie
Zadanie
dofinansowane
przez Województwo
Lubelskie
ZESPÓŁ ASPERGERA F.84.5
spektrum zaburzeń rozwojowych,
które wpływają na to w jaki sposób osoba nimi dotknięta postrzega świat,
przetwarza informacje i współdziała z innymi
KRYTERIA DIAGNOSTYCZNE
Zaburzenia wzajemnych relacji społecznych
Ograniczone zainteresowania i aktywności
Powtarzające się rutynowe zachowania lub rytuały
Zaburzenia ekspresji i rozumienia mowy
Zaburzenia w komunikacji niewerbalnej
Niezgrabność ruchowa
Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Lublinie
Zadanie
dofinansowane
przez Województwo
Lubelskie
AUTYZM-WCZESNE OZNAKI
Autyzm i jego wczesne oznaki należy
wykryć jak najszybciej,
tak aby móc zaoferować dziecku
fachową pomoc
Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Lublinie
Zadanie
dofinansowane
przez Województwo
Lubelskie
AUTYZM-WCZESNE OZNAKI
wg.E.Pisula
Brak reakcji na własne imię (ok.8-10 mies.)
Brak wskazywania 1. rok życia
Brak empatycznego reagowania 20. miesiąc życia
Ignorowanie ludzi 2. rok życia
Nieinteresowanie się dziećmi 2. rok życia
Preferowanie samotności 2. rok życia
Ubogi repertuar zachowań w toku interakcji 1./2. rok życia
Niewyciąganie rąk do ludzi 1./2. rok życia
Nieuśmiechanie się w sytuacjach społecznych 2. rok życia
Brak kontaktu wzrokowego 1./2. rok życia
Brak adekwatnej mimiki (wyrażanie emocji) 1./2. rok życia
Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Lublinie
Zadanie
dofinansowane
przez Województwo
Lubelskie
AUTYZM-WCZESNE OZNAKIcd
wg.E.Pisula
Brak właściwej gestykulacji i wyrażania emocji za pomocą postawy 2 rok życia
Nietypowe pozy 2. rok życia
Brak naśladowania 20. miesiąc życia
Pasywność, bierność 2. rok życia
Hypotonia 2. rok życia
Rozproszona uwaga 2. rok życia
Nieposzukiwanie kontaktu z innymi osobami w celu dzielenia się z nimi swoimi
emocjami (np. radością) 2. rok życia
Nieposzukiwanie pocieszenia i nieoferowanie go 3. rok życia
Niezdolność do ukierunkowania uwagi innych osób 2./3. rok życia
Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Lublinie
Zadanie
dofinansowane
przez Województwo
Lubelskie
Zaburzenia widoczne w zachowaniu małych dzieci
z autyzmem (wg Stone, 1997)
1. Interakcje społeczne
Ograniczone zdolności naśladowania
Brak kontaktu wzrokowego lub ograniczony kontakt wzrokowy
Ignorowanie innych osób lub słabe reagowanie na ich obecność
Brak zainteresowania zabawą społeczną
Preferowanie samotności
Małe zainteresowanie kontaktem fizycznym z inną osobą
Nieuśmiechanie się w sytuacjach społecznych
Zubożona mimika
Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Lublinie
Zadanie
dofinansowane
przez Województwo
Lubelskie
Zaburzenia widoczne w zachowaniu małych dzieci
z autyzmem (wg Stone, 1997)-cd
2. Komunikacja
Opóźniony lub brak rozwoju mowy
Rzadkie wykorzystywanie gestykulacji do komunikowania się
Nietworzenie wspólnego pola uwagi
Niezwracanie uwagi innej osoby na swoją aktywność
lub nieudolne próby zwrócenia uwagi
Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Lublinie
Zadanie
dofinansowane
przez Województwo
Lubelskie
Zaburzenia widoczne w zachowaniu małych dzieci
z autyzmem (wg Stone, 1997)-cd
3. Ograniczone, sztywne wzorce zachowania i zainteresowań
Stereotypie ruchowe/ przybieranie niezwykłych póz
Niewłaściwy sposób wykorzystywania przedmiotów/ nietypowa zabawa
Przywiązanie do niezwykłych obiektów
Niezwykłe zainteresowania wzrokowe
Nietypowe reakcje na dźwięki
Brak wrażliwości na ból, zimno lub gorąco
Nadwrażliwość smakowa
Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Lublinie
Zadanie
dofinansowane
przez Województwo
Lubelskie
AUTYZM
METODY PRACY TERAPEUTYCZNEJ
Techniki niedyrektywne
Techniki behawioralne
Metoda Dobrego startu
Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
Terapia „Holding”
Metoda opcji Barryego i Suzi Kaufmanów
Model TEACCH – program kompleksowej pomocy osobom z autyzmem
Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Lublinie
Zadanie
dofinansowane
przez Województwo
Lubelskie
AUTYZM
czynniki wpływające na efekty terapii
(za E. Pisula)
Czas rozpoczęcia
Intensywność
Zaangażowanie dziecka w bezpośrednie interakcje społeczne80%
Indywidualny program
Edukacja
Wsparcie dla rodziny
Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Lublinie
Zadanie
dofinansowane
przez Województwo
Lubelskie
AUTYZM
Nie znamy lekarstwa na autyzm.
Obecnie jedyną formą pomocy osobom z autyzmem jest terapia –
zindywidualizowana prowadzona z udziałem dzieci i rodziców.
Terapia wymaga ciągłego kontaktu z wyspecjalizowanymi
ośrodkami i terapeutami.
Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Lublinie
Zadanie
dofinansowane
przez Województwo
Lubelskie
AUTYZM
FORMY PRACY TERAPEUTYCZNEJ
Trening umiejętności społecznych
Psychoedukacja (zajęcia logopedyczne, pedagogiczne, psychologiczne)
Terapia poznawczo-behawioralna
Muzykoterapia
Hipoterapia
Terapia Integracji Sensorycznej
Trening Integracji Słuchowej
Interwencja biomedyczna - leczenie farmakologiczne i dieta
Hydroterapia
Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Lublinie
Zadanie
dofinansowane
przez Województwo
Lubelskie
AUTYZM-literatura
Zadanie
dofinansowane
przez Województwo
Lubelskie
Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Lublinie
AUTYZM-literatura
Zadanie
dofinansowane
przez Województwo
Lubelskie
Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Lublinie
AUTYZM-literatura
Zadanie
dofinansowane
przez Województwo
Lubelskie
Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Lublinie
AUTYZM-literatura
Zadanie
dofinansowane
przez Województwo
Lubelskie
Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Lublinie
czasopisma polskie
poświęcone problematyce
autyzmu
Autyzm
Dziecko Autystyczne
Impuls Krakowski
Świat Autyzmu. Czasopismo internetowe
Autyzm w Polsce
Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Lublinie
Zadanie
dofinansowane
przez Województwo
Lubelskie
Przydatne strony internetowe:
Potal autyzm.pl (www.dzieci.bci.pl/strony/autyzm)
Projekt”Od wykluczenia do integracji”(www.autyzmwpolsce.pl)
Autyzm.pl
Forumautyzmu.pl
Autism Resourses (www.autism-resources.com)
Autism Today (www.autismtoday.com)
Autism Speaks (www.autismspeaks.org)
Center for the Study of Autism(www.autism.com)
Tony Atwood (www.tonyattwood.com.au)
Autistics.org (www.autistcs.org)
Research Autism (www.researchautism.net)
Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Lublinie
Zadanie
dofinansowane
przez Województwo
Lubelskie
Przykładowe zachowania osób z autyzmem
Zadanie
dofinansowane
przez Województwo
Lubelskie
Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Lublinie
WARTO ZROZUMIEĆ
AUTYZM
Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Lublinie
ul. Droga Męczenników Majdanka 20, 20-319 Lublin
[email protected], email:[email protected]
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ
Zadanie
dofinansowane
przez Województwo
Lubelskie
Download