projekt - "Solidarność" `80

advertisement
Założenia początkowe:
1. Zryczałtowana płaca zasadnicza:
a. Włączenie do wynagrodzenia zasadniczego dodatku za staż pracy
b. Włączenie do wynagrodzenia zasadniczego deputatu węglowego
2. Wykup nagród jubileuszowych
3. Wykup WD i włączenie ekwiwalentu do płacy zasadniczej
W/w zagadnienia nie znalazły się w projekcie ZUZP, ponieważ przed jego wejściem z życie zostaną
wprowadzone. W dniu wejścia w życie ZUZP wymienione składniki już będą częścią płacy zasadniczej (lub
w przypadku nagród jubileuszowych będą już wypłacone), co zostanie zabezpieczone w protokole
uzgodnień pomiędzy stroną społeczną, a pracodawcą.
Zapisy poniższego „Projektu” będą podlegały dalszym negocjacjom i są zgodne z przedstawioną na
ostatnim spotkaniu propozycją pracodawcy.
Obecnie trwają prace nad regulaminem premiowania, stąd projekt ZUZP nie zawiera jeszcze zapisów
dotyczących premii.
1
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy
dla
Pracowników Zatrudnionych
w CARGOTOR Sp. z o.o.
- listopad 2014 –
2
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy
dla
Pracowników Zatrudnionych
CARGOTOR Sp. z o.o.
zawarty w dniu ………………… 2014 roku
w Warszawie
pomiędzy
Zarządem CARGOTOR Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 17, 02-021 Warszawa
a
1. Międzyzakładową Organizacją Związkową Związku Zawodowego Kolejarzy Okręgu
Centralnego w PKP CARGO S.A.
2. Komisją Rejonową ZZDR PKP przy CARGOTOR Sp. z o.o.
3. Międzyzakładową Organizacją Związkową NSZZ „Solidarność” Nr 840 PKP CARGO S.A.
4. Międzyzakładowa Organizacja Związkowa Nr 12 NSZZ „Solidarność”-80 przy PKP CARGO S.A.
Centralny Zakład Spółki w Warszawie z siedzibą w Małaszewiczach
5. Komisja Międzyzakładowa KNSZZ "Solidarność 80" przy PKP CARGO S.A. Zachodni Zakład
Spółki
6. Związek Zawodowy Pracowników Grupy PKP Międzyzakładowa Organizacja Związkowa
w PKP CARGO S.A.
3
Strony zawierają Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników Zatrudnionych w CARGOTOR Sp.
z o.o. w celu unormowania treści stosunków pracy u tego pracodawcy, zgodnie z przepisami prawa
obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.
Strony wyrażają przekonanie, że postanowienia Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników
Zatrudnionych w CARGOTOR Sp. z o.o.:
- sprzyjać będą integracji pracowników wokół misji i celów pracodawcy, u którego są zatrudnieni,
- służyć będą zapewnieniu właściwych warunków pracy i godziwego wynagrodzenia, realizacji
osobistych ambicji zawodowych pracowników,
- powinny zapobiegać konfliktom i sporom,
- wpłyną na wytworzenie silnych więzi między pracodawcą a pracownikami.
4
Spis treści
ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne ............................................................................................................... 7
ROZDZIAŁ II Stosunek pracy ......................................................................................................................... 8
ROZDZIAŁ III Obowiązki pracodawcy i pracownika ...................................................................................... 9
ROZDZIAŁ IV Czas pracy ............................................................................................................................. 10
ROZDZIAŁ V Zasady wynagradzania pracowników i inne świadczenia ...................................................... 13
ROZDZIAŁ VI Odpowiedzialność materialna pracowników ........................................................................ 15
ROZDZIAŁ VII Uprawnienia do kolejowych świadczeń przejazdowych ...................................................... 15
ROZDZIAŁ VIII Szkolenie i doskonalenie zawodowe ................................................................................... 17
ROZDZIAŁ IX Urlopy pracownicze............................................................................................................... 18
ROZDZIAŁ X Nagrody i wyróżnienia............................................................................................................ 18
ROZDZIAŁ XI Działalność socjalna .............................................................................................................. 19
ROZDZIAŁ XII Bezpieczeństwo i higiena pracy ........................................................................................... 19
Postanowienia przejściowe i końcowe ....................................................................................................... 21
Załącznik nr 1 Tabela stanowisk i wymagań kwalifikacyjnych pracowników CARGOTOR Sp. z o.o........... 24
Załącznik nr 2 Tabela stanowisk i zaszeregowania pracowników .............................................................. 26
Załącznik nr 3 Premia .................................................................................................................................. 27
Załącznik nr 4 Dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych, w dniach wolnych od pracy
wynikających z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, w niedziele i święta
oraz dodatek do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej.................................................. 28
Załącznik nr 5 Dodatki za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub
niebezpiecznych ................................................................................................................... 29
Załącznik nr 6 Dodatek wyrównawczy ........................................................................................................ 31
5
Załącznik nr 7 Odprawa rentowa lub emerytalna ...................................................................................... 32
Załącznik nr 8 Rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby ................. 33
Załącznik nr 9 Zasady przyznawania posiłków regeneracyjno-wzmacniających i profilaktycznych .......... 34
6
1.
2.
3.
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§1
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników Zatrudnionych w CARGOTOR Sp. z o.o., zwany
dalej „Układem”, stosuje się do pracowników zatrudnionych przez CARGOTOR Sp. z o.o., z
zastrzeżeniem ust. 2-3.
Układu nie stosuje się do Członków Zarządu CARGOTOR Sp. z o.o.za wyjątkiem §33, rozdz. VII.
W zakresie ustalonym Układem, jego postanowienia mają zastosowanie również do:
1)
pracowników, z którymi stosunek pracy ustał, w związku z przejściem na emeryturę lub rentę
z tytułu niezdolności do pracy,
2)
pracowników, z którymi stosunek pracy ustał i pobierających świadczenie przedemerytalne
na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 lipca 1999 r. w sprawie
ustalenia świadczeń przedemerytalnych dla osób zwolnionych z przyczyn dotyczących
zakładu pracy z przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” objętego
programem restrukturyzacji Polskich Kolei Państwowych (Dz. U. Nr 63, poz. 716) i
rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 maja 2000 r. w sprawie ustalenia świadczeń
przedemerytalnych dla osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy z
przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” objętego programem
restrukturyzacji Polskich Kolei Państwowych (Dz. U. Nr 40, poz. 464),
3)
członków rodzin osób, o których mowa w pkt 1-2.
§2
Ilekroć w Układzie jest mowa o:
1)
„pracodawcy”– należy przez to rozumieć CARGOTOR Sp. z o.o.
Czynności pracodawcy w CARGOTOR Sp. z o.o. wykonuje Prezes Zarządu.
2)
„pracy na kolei” – należy przez to rozumieć:
a)
okresy pracy w CARGOTOR Sp. z o.o.
b)
okresy pracy w jednostkach organizacyjnych PKP CARGO Spółka Akcyjna,
c)
okresy pracy w jednostkach organizacyjnych przedsiębiorstwa państwowego „Polskie
Koleje Państwowe”,
d)
inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu
pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze,
3)
„najniższym wynagrodzeniu” - należy przez to rozumieć minimalne wynagrodzenie za pracę
określone w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
(Dz. U. Nr 200 , poz.1679 z późn. zm.),
4)
„odrębnych przepisach” - należy przez to rozumieć ustawowe przepisy prawa pracy oraz akty
wykonawcze wydane na ich podstawie, a także postanowienia aktów wewnętrznych
wydanych przez pracodawcę,
7
ROZDZIAŁ II
Stosunek pracy
§3
Stosunek pracy nawiązuje się na podstawie umowy o pracę według zasad określonych przepisami
Kodeksu pracy.
Umowa o pracę określa strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy,
w tym w szczególności informacje wymienione w art. 29 §1 pkt 1-5 Kodeksu pracy.
Miejscem wykonywania pracy może być:
1)
siedziba Spółki,
2)
siedziba Działu,
3)
miejscowość, w której znajduje się posterunek pracy.
Umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem
formy pisemnej, pracodawca powinien najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika,
potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia co do rodzaju umowy oraz jej warunków.
1.
2.
3.
4.
§4
Ustanie stosunku pracy następuje w drodze jego rozwiązania lub wygaśnięcia, w przypadkach określonych
w Kodeksie pracy.
§5
W przypadkach, w których przepisy Kodeksu pracy przewidują obowiązek konsultacji zamiaru
wypowiedzenia lub rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem, reprezentująca pracownika zakładowa
organizacja związkowa, może zgłosić na piśmie umotywowane zastrzeżenia, w ciągu 5 dni roboczych.
1.
2.
§6
Jeżeli rozwiązanie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony następuje z przyczyn
niedotyczących pracowników i dotyczy liczby pracowników, o której mowa w art. 1 w ust. 1 ustawy
z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z
przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. Nr 90 poz. 844 z późn. zm.), to okres wypowiedzenia
określają zasady wyszczególnione w Kodeksie Pracy.
Na pisemny wniosek pracownika pracodawca obowiązany jest skrócić okres wypowiedzenia,
o którym mowa w ust. 1, do wymiaru określonego przez wnioskodawcę, najwyżej jednak do
jednego miesiąca; w takim przypadku pracownikowi nie przysługuje odszkodowanie za pozostałą
część okresu wypowiedzenia. Ustalenie okresu wypowiedzenia krótszego niż jeden miesiąc wymaga
porozumienia stron stosunku pracy.
§7
1. Pracodawca powinien zatrudnić osobę uprzednio zwolnioną z pracy z przyczyn niedotyczących
pracowników, jeżeli wystąpi ona z wnioskiem o zatrudnienie nie później, niż w ciągu osiemnastu
miesięcy od dnia rozwiązania stosunku pracy i jeżeli pracodawca poszukuje pracowników z
kwalifikacjami, które posiada osoba ubiegająca się o ponowne zatrudnienie.
2. Pracodawca ma obowiązek przyjąć do pracy członka rodziny lub opiekuna przyjmującego na siebie
8
obowiązek utrzymania rodziny pracownika, który z przyczyn przez siebie nie zawinionych uległ
śmiertelnemu wypadkowi przy pracy lub stał się trwale niezdolny do pracy, jednakże pod warunkiem,
że pracodawca posiada wolne miejsca pracy, a kandydat spełnia wymogi kwalifikacyjne niezbędne do
podjęcia pracy na danym stanowisku oraz złoży ofertę pracy w terminie do 3 miesięcy od daty
zdarzenia lub stwierdzenia trwałej niezdolności do pracy.
§8
W razie ustalenia przez sąd prawomocnym wyrokiem, że rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło w sposób
niezgodny z prawem, pracownikowi - niezależnie od uprawnień wynikających z Kodeksu pracy przysługuje dodatkowe odszkodowanie w wysokości miesięcznego przeciętnego wynagrodzenia u
pracodawcy zatrudniającego pracownika, obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy.
1.
2.
3.
1.
2.
ROZDZIAŁ III
Obowiązki pracodawcy i pracownika
§9
Podstawowe obowiązki pracodawcy są określone w przepisach Kodeksu pracy.
Pracownik pełniący funkcję osoby kierującej pracownikami obowiązany jest w szczególności:
1)
w ramach swych kompetencji wypełniać sumiennie wszelkie obowiązki pracodawcy wobec
podległych mu pracowników, szanować ich godność i respektować ich uprawnienia oraz
dawać podwładnym przykład wzorowego pełnienia obowiązków pracowniczych,
2)
prawidłowo organizować pracę, przestrzegać ustalonych rozkładów czasu pracy,
3)
udostępniać lub przekazywać pracownikowi, gdy przepisy odrębne tak stanowią - za
pisemnym potwierdzeniem - obowiązujące przepisy na danym stanowisku pracy i
zaznajamiać go z nimi,
4)
pisemnie określić zakres obowiązków, w sytuacji gdy nie wynika to z obowiązujących
przepisów i umowy o pracę,
5)
utrzymywać porządek w kierowanej lub nadzorowanej przez siebie jednostce organizacyjnej,
komórce lub zespole, a w przypadku jego naruszenia - zabezpieczać niezbędne dowody
przewinienia,
6)
wyróżniać i nagradzać pracowników w miarę ich zasług zawodowych.
Osoba kierująca pracownikami ponosi odpowiedzialność pracowniczą za celowość i słuszność
wydawanych przez siebie poleceń i decyzji.
§10
Podstawowe obowiązki pracownika określone są w Kodeksie pracy oraz w umowie o pracę.
Pracownik obowiązany jest w szczególności:
1)
zapoznać się i przestrzegać przepisów obowiązujących na danym stanowisku pracy,
2)
zapobiegać wszystkiemu, co zagraża: bezpieczeństwu ruchu kolejowego, bezpieczeństwu
ludzi oraz mienia pracodawcy,
3)
zachowywać się uprzejmie w stosunku do osób korzystających z usług kolei, a w razie
potrzeby służyć im radą i pomocą, w zakresie wykonywanych czynności na danym stanowisku
pracy,
4)
zgłaszać się do pracy punktualnie oraz w stanie umożliwiającym należyte jej wykonywanie,
5)
dbać o podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz uzupełniać je w terminie i w sposób
ustalony odrębnymi przepisami,
9
6)
7)
8)
1.
2.
3.
1.
2.
niezwłocznie zawiadomić osobę bezpośrednio kierującą pracownikami o każdej przeszkodzie
uniemożliwiającej mu stawienie się do pracy lub jej wykonywanie, a wymagane dowody
usprawiedliwiające nieobecności w pracy przedłożyć w terminach ustalonych przepisami,
informować osobę kierującą pracownikami o aktualnym miejscu zameldowania i adresie do
korespondencji,
poddawać się badaniom lekarskim w przypadkach określonych odrębnymi przepisami.
ROZDZIAŁ IV
Czas pracy
§11
Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy
lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.
Sposób potwierdzania zgłaszania się do pracy oraz jej zakończenia ustala pracodawca według zasad
określonych w odrębnych przepisach.
Do czasu pracy pracownika zalicza się również okresy:
1)
badań lekarskich zleconych przez pracodawcę,
2)
szkoleń i egzaminów wymaganych do kontynuowania pracy na zajmowanym stanowisku,
3)
udziału pracownika w postępowaniu wyjaśniającym, prowadzonym przez pracodawcę.
§12
Czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie
pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nie przekraczającym trzech
miesięcy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 oraz §15 i §20 oraz art. 143 i 144 Kodeksu pracy.
Czas pracy kierowców regulują odrębne przepisy.
§13
W stosunku do pracowników objętych Układem stosuje się następujące systemy czasu pracy:
1)
system jednozmianowy,
2)
system równoważnego czasu pracy.
§14
System równoważnego czasu pracy może być stosowany na stanowiskach i posterunkach związanych
z prowadzeniem ruchu pociągów, utrzymaniem infrastruktury kolejowej, obiektów i budowli kolejowych
oraz w innych przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy lub jej organizacją.
1.
2.
§15
W systemie równoważnego czasu pracy, wymiar czasu pracy może być przedłużony do 12 godzin
na dobę z tym, że w przyjętym okresie rozliczeniowym czas pracy nie może przekraczać przeciętnie
40 godzin na tydzień.
Przedłużony w poszczególnych dniach wymiar czasu pracy, w granicach określonych w ust. 1 jest
wyrównywany dniami wolnymi od pracy.
§16
10
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
Pracownikowi zatrudnionemu w systemie równoważnego czasu pracy w dniu, który - zgodnie
z rozkładem czasu pracy - jest dla niego dniem pracy, pracodawca zapewnia pracę w wymiarze nie
mniejszym niż 8 godzin, z zastrzeżeniem ust. 2 - 4.
W przyjętym okresie rozliczeniowym jeden dobowy wymiar czasu pracy może zostać skrócony, o ile
dla wykonania ustalonego wymiaru czasu pracy na ten okres pozostało pracownikowi mniej niż 8
godzin.
W dniu, w którym pracownik jest skierowany na obowiązkowe szkolenia lub egzaminy, dobowy
wymiar czasu pracy może być mniejszy niż 8 godzin.
W dniu, w którym pracownikowi udzielany jest urlop wypoczynkowy, w wymiarze, o którym mowa
w art. 1542 §4 Kodeksu pracy, dobowy wymiar czasu pracy może być mniejszy niż 8 godzin.
§17
Pracownicy wykonują pracę według ustalonych rozkładów czasu pracy.
Rozkład czasu pracy powinien określać w szczególności:
1)
godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy,
2)
liczbę zmian,
3)
czas pracy dla każdej zmiany w poszczególnych dobach,
4)
dni wolne od pracy, o których mowa §15 ust.2,
5)
dni wolne od pracy wynikające z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy,
6)
wymiar czasu pracy w okresie rozliczeniowym,
7)
czas badań lekarskich zleconych przez pracodawcę,
8)
czas obowiązkowych szkoleń i egzaminów.
Pracownikom zatrudnionym w systemie równoważnego czasu pracy, rozkład czasu pracy podawany
jest do wiadomości w sposób określony przez pracodawcę, najpóźniej na trzy dni przed
rozpoczęciem okresu rozliczeniowego.
Indywidualny rozkład czasu pracy pracownika może ulec zmianie w szczególnych przypadkach
w ciągu okresu rozliczeniowego.
§18
Rozkład czasu pracy pracownika zatrudnionego w systemie równoważnego czasu pracy powinien
przewidywać dni wolne od pracy w liczbie co najmniej równej liczbie niedziel, świąt i dni wolnych
od pracy wynikających z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy przypadających w okresie
rozliczeniowym.
Za dzień wolny, o którym mowa w ust. 1 uznaje się kolejne 24 godziny po zakończeniu doby
pracowniczej.
Pracownik, o którym mowa w ust.1 powinien korzystać co najmniej raz w tygodniu z 35 godzinnego
nieprzerwanego odpoczynku, obejmującego co najmniej 12 godzin nieprzerwanego odpoczynku
dobowego, który raz na trzy tygodnie przypada w niedzielę, z zastrzeżeniem art. 133 §2 Kodeksu
pracy.
Niedziela obejmuje 24 kolejne godziny, poczynając od godziny 600 w tym dniu, chyba że w
regulaminie pracy została ustalona inna godzina.
§19
Pracownikowi zatrudnionemu w systemie równoważnego czasu pracy, po okresie pracy, należy zapewnić
okres odpoczynku, w którym pracownik jest wolny od pracy. Okres tego odpoczynku powinien wynosić
tyle godzin ile trwała poprzedzająca praca, nie mniej jednak niż 12 godzin.
11
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
§20
W systemie równoważnego czasu pracy okresem rozliczeniowym jest jeden miesiąc kalendarzowy.
W razie nie wyrażenia zgody przez zakładową organizację związkową na ustalenie lub zmianę
okresów rozliczeniowych czasu pracy, pracodawca może stosować okresy rozliczeniowe czasu pracy
określone w art. 129 §2 Kodeksu pracy – po uprzednim zawiadomieniu właściwego inspektora
pracy.
W trybie określonym w ust. 2 okres rozliczeniowy – przy pracach uzależnionych od pory roku lub
warunków atmosferycznych – może być przedłużony do czterech miesięcy.
U pracodawcy mogą być stosowane różne okresy rozliczeniowe dla różnych grup pracowników.
§21
Obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym ustalony
zgodnie z §12, oblicza się:
1)
mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym a następnie
2)
dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu
rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku.
Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela
obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.
Dzień 25 listopada – Święto Kolejarza występujący w okresie rozliczeniowym, obniża wymiar czasu
pracy ustalony zgodnie z ust. 1 i 2, o 8 godzin.
Wymiar czasu pracy pracownika w okresie rozliczeniowym, ustalony zgodnie z ust. 1-3, ulega w tym
okresie obniżeniu o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy, przypadających do
przepracowania w czasie tej nieobecności, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy.
§22
Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana
ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu
i rozkładu czasu pracy, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych.
W razie rozwiązania umowy o pracę przed upływem okresu rozliczeniowego, pracownikowi
przysługuje prawo do dodatkowego wynagrodzenia, obliczonego jak za pracę w godzinach
nadliczbowych - z zastrzeżeniem ust. 1 - za czas przepracowany od początku okresu rozliczeniowego
do dnia rozwiązania umowy o pracę.
Za początek każdej doby przyjmuje się godzinę rozpoczęcia pracy zgodnie z rozkładem czasu pracy.
Zmianę rozpoczynającą się w jednym dniu kalendarzowym, a kończącą się w następnym dniu
kalendarzowym zalicza się do dnia początku tej zmiany.
§23
Pora nocna określona jest w regulaminie pracy, z zastrzeżeniem ust. 2.
Pracę w porze nocnej w systemie równoważnego czasu pracy, dopuszcza się najwyżej przez dwie
kolejne noce.
Postanowienie ust. 2 ma zastosowanie, gdy pracownik przepracował w porze nocnej co najmniej
dwie godziny podczas zmiany.
§24
12
Za pracę w niedzielę, święto oraz dzień wolny od pracy wynikający z przeciętnie pięciodniowego tygodnia
pracy, uważa się pracę wykonywaną pomiędzy godziną 600 w tym dniu, a godziną 600 dnia następnego,
chyba, że w regulaminie pracy określono inne godziny rozpoczęcia i zakończenia tej pracy.
§25
Pracownikom zatrudnionym w systemie równoważnego czasu pracy, podczas zmiany przysługują przerwy
w pracy w łącznym wymiarze 30 minut, z tym, że jedna z nich nie może być krótsza niż 15 minut. Przerwy
te wlicza się do czasu pracy. Zasady wprowadzania przerw określa regulamin pracy.
ROZDZIAŁ V
Zasady wynagradzania pracowników i inne świadczenia
§26
Wynagrodzenie pracownika ustala się w ten sposób, iż odpowiada ono rodzajowi wykonywanej pracy,
kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, a także uwzględnia ilość i jakość świadczonej pracy.
1.
2.
§27
Wysokości wynagrodzenia pracownika ustala się zgodnie z Tabelą stanowisk i zaszeregowania
pracowników, stanowiącą załącznik nr 2 do Układu.
Tabela stanowisk i wymagań kwalifikacyjnych pracowników stanowiąca załącznik nr 1 do Układu
określa:
1)
nazwy stanowisk,
2)
wymagania kwalifikacyjne w zakresie wykształcenia, egzaminów i stażu pracy,
§28
Pracownikowi przysługuje za wykonaną pracę miesięczne wynagrodzenie zasadnicze, wynikające z jego
kategorii zaszeregowania i stawki miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, odpowiadającej tej
kategorii oraz inne składniki wynagrodzenia, określone w Układzie.
§29
1. Pracownikowi przysługują następujące dodatki:
1)
za pracę w godzinach nadliczbowych, w dniach wolnych od pracy wynikających z przeciętnie
pięciodniowego tygodnia pracy, w niedziele i święta oraz dodatek do wynagrodzenia za pracę
w porze nocnej - wg zasad określonych w załączniku nr 4 do Układu,
2)
za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych - wg zasad
określonych w załączniku nr 5 do Układu,
3)
wyrównawczy - wg zasad określonych w załączniku nr 6 do Układu,
§30
1.
2.
3.
Pracownikowi przysługuje prawo do premii.
Pracodawca, w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia, wydziela środki na premie
w wysokości nie mniejszej niż 8% środków na wynagrodzenia zasadnicze pracowników.
Szczegółowe warunki przyznawania premii, jej wysokość i wypłatę określa pracodawca wg zasad
określonych w załączniku nr 3 do Układu.
§31
Za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą
13
zakaźną, za który przysługuje wynagrodzenie lub zasiłek chorobowy zmniejsza się odpowiednio
poszczególne składniki wynagrodzenia.
§32
Pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony przysługuje prawo do
dodatkowej opieki medycznej zapewnianej i finansowanej przez pracodawcę.
Pracodawcą dokonuje wyboru dostawcy dodatkowej opieki medycznej zgodnie z obowiązującymi
w Spółce przepisami.
§33
Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury,
którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa
pieniężna w wysokości określonej w załączniku nr 7 do Układu.
1.
2.
3.
4.
§34
W razie śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania zasiłku z tytułu
niezdolności do pracy wskutek choroby po jego rozwiązaniu, rodzinie przysługuje odprawa
pośmiertna na zasadach określonych w Kodeksie pracy, zastrzeżeniem ust.2.
W razie śmierci pracownika w następstwie wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, rodzinie
przysługuje odprawa pośmiertna, o której mowa w ust.1, zwiększona o 100 %.
W razie śmierci pracownika w następstwie wypadku przy pracy lub choroby zawodowej pracodawca
ponosi udokumentowane koszty pogrzebu, jednak w wysokości nie większej niż kwota zasiłku
pogrzebowego wynikająca z odrębnych przepisów. Prawo to przysługuje niezależnie od innych
świadczeń należnych rodzinie zmarłego.
Pracodawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić rodzinę o śmierci pracownika w pracy oraz
o uprawnieniach, wynikających z ust. 1- 3 .
§35
Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługuje wynagrodzenie zasadnicze
i inne składniki wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy, określonego
w umowie o pracę.
§36
Godzinową stawkę wynagrodzenia zasadniczego lub najniższego wynagrodzenia oblicza się dzieląc
miesięczną stawkę wynagrodzenia zasadniczego, wynikającą z osobistego zaszeregowania pracownika,
lub najniższe wynagrodzenie przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym
miesiącu.
1.
2.
1.
§37
Społeczni inspektorzy pracy, w razie konieczności wykonywania swoich czynności w godzinach
pracy lub uczestnictwa w naradach i szkoleniach zachowują prawo do wynagrodzenia.
W razie znacznego obciążenia zadaniami wynikającymi z pełnienia funkcji społecznego inspektora
pracy przysługuje dodatkowe miesięczne wynagrodzenie zryczałtowane, na zasadach określonych
odrębnymi przepisami.
§38
Pracownik, zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy w związku z
przeprowadzanymi badaniami lekarskimi zleconymi przez pracodawcę.
14
2.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
W przypadku wykonywania badań poza miejscem zamieszkania lub stałym miejscem pracy
określonym w umowie o pracę, pracownikowi przysługuje dieta i zwrot kosztów podróży na
zasadach określonych odrębnymi przepisami.
§39
Pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy w związku
z uczestnictwem w obowiązkowych szkoleniach i egzaminach oraz z udziałem w postępowaniu
wyjaśniającym prowadzonym przez pracodawcę.
Pracodawca pokrywa pracownikowi wezwanemu przez właściwy organ do obowiązkowego
stawiennictwa w sprawie mającej związek z wykonywaną pracą, różnicę pomiędzy wysokością
rekompensaty pieniężnej uzyskanej przez pracownika od tego organu, a wynagrodzeniem jakie
pracownikowi przysługiwałoby od pracodawcy, gdyby w dniu stawienia się na wezwanie organu
świadczył pracę.
Uprawnienie, o którym mowa w ust. 2 przysługuje pod warunkiem przedłożenia organowi
wzywającemu zaświadczenia o wysokości wynagrodzenia za dzień, w którym pracownik miał
świadczyć pracę, wystawionego przez komórkę zakładu pracy właściwą ds. finansowych.
§40
Pracownik otrzymuje wynagrodzenie płatne jednorazowo z dołu do 10 dnia każdego miesiąca
następującego po miesiącu, za który przysługuje to wynagrodzenie.
Jeżeli ustalony dzień wypłaty wynagrodzenia za pracę jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie
wypłaca się w dniu poprzedzającym.
Radcom prawnym przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 80% kosztów z tytułu
zastępstwa sądowego.
§41
Pracownikowi przysługują posiłki regeneracyjno-wzmacniające i profilaktyczne na zasadach określonych
w załączniku nr 9 do Układu.
§42
Pracownikowi z tytułu podróży służbowej na terenie kraju oraz poza granicami kraju przysługują
należności na zasadach i w wysokości określonej w rozporządzeniu Ministra właściwego ds. pracy.
§43
ROZDZIAŁ VI
Odpowiedzialność materialna pracowników
§44
Odszkodowanie, o którym mowa w art. 119 Kodeksu pracy, ustala się w wysokości wyrządzonej szkody,
jednak nie może ono przewyższać kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego przysługującego
pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody.
ROZDZIAŁ VII
Uprawnienia do kolejowych świadczeń przejazdowych
§45
Pracodawca jest obowiązany wykupić uprawnienia do ulgowych świadczeń przejazdowych dla
pracowników zatrudnionych:
15
1)
2)
na czas nieokreślony, co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy,
na czas określony, nie krótszy niż 12 miesięcy, co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy,
przy czym każda następna umowa na czas określony uprawnia do ulgowych świadczeń
przejazdowych.
§46
Pracodawca wykupuje uprawnienia do ulgowych świadczeń przejazdowych również dla następujących
osób:
1)
emerytów pobierających emeryturę, o ile mają łącznie co najmniej 15 lat pracy na kolei przed
dniem ustania stosunku pracy u pracodawcy w związku z przejściem na emeryturę,
2)
rencistów pobierających rentę, o ile mają łącznie co najmniej 15 lat pracy na kolei przed
dniem ustania stosunku pracy u pracodawcy w związku z przejściem na rentę z tytułu
niezdolności do pracy, lub bez względu na okres pracy na kolei, o ile renta przysługuje
wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, powstałej w związku z pracą na kolei,
3)
rencistów rodzinnych pobierających rentę rodzinną po osobach, o których mowa w pkt. 1 - 2
i w §46,
4)
członków rodzin:
a) dzieci własnych osób, o których mowa w §46 oraz dzieci przysposobionych przez te
osoby lub ich współmałżonków, jak również pasierbów i dzieci przyjętych w ramach
rodziny zastępczej, pozostających na utrzymaniu tych osób – do czasu ukończenia szkoły
podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej –
publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do
ukończenia 24 roku życia oraz studiujące w szkole wyższej, nie dłużej niż do ukończenia
26 roku życia,
b) współmałżonków osób, o których mowa w pkt. §46, z zastrzeżeniem §48.
§47
Uprawnienia do ulgowych świadczeń przejazdowych wykupywane są przez pracodawcę na wniosek osoby
wymienionej w §46, z tym że dla współmałżonka, o którym mowa w §47 w pkt 4 w lit. b) – po uiszczeniu
przez wnioskodawcę 50 % kwoty, za którą pracodawca wykupił to uprawnienie.
§48
1.
2.
3.
Pracodawca wykupuje uprawnienia do ulgi:
1)
99 % – dla osób wymienionych w §46 oraz w §47 w pkt 1-3,
2)
80 % – dla osób wymienionych w §47 w pkt 4,
na zasadach, o których mowa w ust. 2 – 7.
Minimalna opłata za przejazd uiszczana przez osobę, dla której pracodawca wykupił uprawnienia
do ulgi, nie może być niższa niż 50% ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego
stosowanego przez danego przewoźnika w danej klasie i w danej kategorii pociągu.
Ulgowe świadczenia przejazdowe przysługują w klasie
1)
pierwszej – osobom, o których mowa w §46 i w §47, wyłącznie w komunikacji krajowej –
w pociągach uruchamianych przez PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o., PKP InterCity Sp. z o.o.,
PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. oraz PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp.
z o. o., pod warunkiem, że przepracowały na kolei powyżej 5 lat,
2)
drugiej – pozostałym osobom, wyłącznie w komunikacji krajowej – w pociągach
uruchamianych przez PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o., PKP InterCity Sp. z o.o., PKP Szybka
Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. oraz PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o. o.
16
4.
5.
6.
7.
W pociągach kategorii EuroCity uruchamianych przez PKP Intercity Sp. z o.o., uprawnienia do
ulgowych świadczeń przejazdowych przysługują w klasie drugiej.
Na przejazd pociągiem EuroCity, InterCity, ekspresowym, lub innym objętym dopłatą, wymagane
jest uiszczenie dopłaty określonej w taryfie, a na przejazd w wagonach sypialnych i z miejscami do
leżenia – nabycie biletu na miejsce sypialne lub do leżenia. Przy rezerwacji miejsc w pociągach
objętych rezerwacją uruchamianych przez PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o., wymagane jest
uiszczenie opłaty rezerwacyjnej, przewidzianej w Załączniku do Taryfy osobowej i bagażowej.
Uprawnienia do ulgowych świadczeń przejazdowych w pociągach spółek: PKP Szybka Kolej Miejska
w Trójmieście Sp. z o.o., PKP Intercity Sp. z o.o. oraz PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o. o.
obowiązują do czasu utrzymania przez Skarb Państwa lub Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna
51 % (słownie: pięćdziesiąt jeden proc.) głosów na Zgromadzeniu Wspólników (Akcjonariuszy,
Udziałowców).
Uprawnienia do ulgowych świadczeń przejazdowych w pociągach spółek: PKP Szybkiej Kolei
Miejskiej w Trójmieście Sp. z o.o. i PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o. o. obowiązują do czasu
wdrożenia zintegrowanego biletu transportu zbiorowego chyba że strony PUZP postanowią inaczej.
§49
1.
Dokumenty poświadczające uprawnienia do ulgowych świadczeń przejazdowych wystawia PKP
INTERCITY S.A., na podstawie określonej odrębnie dokumentacji osoby uprawnionej, przekazanej
przez pracodawców.
2.
Koszt wydania dokumentu poświadczającego uprawnienia do ulgowych świadczeń przejazdowych
pokrywa osoba uprawniona.
§50
Osoby, o których mowa w §46 i w §47, są uprawnione do przewiezienia nieodpłatnie rzeczy o masie do
30 kg pod ich opieką w wagonie pasażerskim.
§51
W razie ograniczenia zakresu świadczeń w ZUZP, strony podejmą rokowania celem określenia ich zakresu
w CARGOTOR Sp. z o.o. uwzględniając sytuację ekonomiczną Spółki.
ROZDZIAŁ VIII
Szkolenie i doskonalenie zawodowe
§52
Powinnością i wspólnym interesem pracownika i pracodawcy jest stałe podnoszenie kwalifikacji i
umiejętności zawodowych pracownika.
§53
Pracodawca nie może dopuścić pracownika do samodzielnego wykonywania pracy, szczególnie na
stanowiskach związanych z ruchem pociągów, bez uzyskania przez niego uprawnień potwierdzonych
odpowiednim dokumentem.
§54
1.
Pracodawca, stosownie do swoich potrzeb, ułatwia pracownikom uzupełnienie, podnoszenie
i zdobywanie nowych kwalifikacji zawodowych.
2.
Formy i zakres pomocy oraz ułatwień dla pracowników podnoszących kwalifikacje zawodowe,
określają odrębne przepisy, z zastrzeżeniem §58.
§55
Pracodawca corocznie ustala, w ramach planu finansowego, wielkość środków przeznaczonych na
17
szkolenie pracowników.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
§56
Pracownikowi skierowanemu na szkolenie zawodowe pracodawca pokrywa koszty szkolenia oraz
może pokryć, w całości lub w części, inne koszty związane ze szkoleniem pracownika.
Pracownik, o którym mowa w ust.1 zachowuje, za czas nieobecności w pracy, prawo do
wynagrodzenia obliczonego jak za urlop wypoczynkowy.
Pracodawca może zobowiązać pracownika, o którym mowa w ust.1 do przepracowania określonego
czasu po ukończeniu szkolenia, na zasadach określonych w zawartej z pracownikiem umowie.
ROZDZIAŁ IX
Urlopy pracownicze
§57
Pracownicy mają prawo do urlopu wypoczynkowego na zasadach, określonych przepisami Kodeksu
pracy.
Urlop wypoczynkowy udzielany jest pracownikowi zgodnie z planem urlopów uzgodnionym z
zakładowymi organizacjami związkowymi.
W roku kalendarzowym, w którym rozwiązanie stosunku pracy następuje w związku z nabyciem
uprawnień emerytalnych lub przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy, pracownikowi
przysługuje urlop wypoczynkowy w pełnym wymiarze, niezależnie od daty rozwiązania stosunku
pracy.
Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym
nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia
urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu, nie później jednak niż na 2 godziny przed
rozpoczęciem zmiany zaplanowanej w jego indywidualnym rozkładzie czasu pracy, a w przypadku
pracowników zatrudnionych w równoważnym systemie czasu pracy na 8 godzin przed
rozpoczęciem zmiany.
ROZDZIAŁ X
Nagrody i wyróżnienia
§58
Pracownikowi, emerytowi i renciście mogą być nadane odznaczenia państwowe oraz odznaki
honorowe: „Zasłużony dla Kolejnictwa”, „Zasłużony dla Transportu Rzeczypospolitej Polskiej”.
Zasady i tryb nadawania odznaczeń i odznak określają odrębne przepisy.
Odznaczenia i odznaki są wręczane z okazji Święta Kolejarza.
Świętem Kolejarza jest dzień 25 listopada, który jest dniem wolnym od pracy.
§59
Pracownikowi wyróżnionemu odznaczeniem państwowym lub odznaką honorową, o których mowa
w §58 ust. 1 przysługuje nagroda pieniężna w wysokości 55 % miesięcznego przeciętnego
wynagrodzenia w Spółce CARGOTOR Sp. z o.o. w roku poprzedzającym rok, w którym przyznano
odznaczenie lub odznakę, z zastrzeżeniem ust. 2 – 3.
Pracownikowi, wyróżnionemu wielokrotnie w danym roku kalendarzowym przysługuje nagroda
pieniężna tylko z jednego tytułu.
Nagroda pieniężna wypłacana jest przez pracodawcę zatrudniającego pracownika, który był
wnioskodawcą wyróżnienia lub akceptował wniosek o wyróżnienie, z zastrzeżeniem ust. 4.
18
4.
5.
Jeżeli pracownik w dniu przyznania wyróżnienia pozostaje w stosunku pracy u nowego pracodawcy,
nagroda pieniężna wypłacana jest przez tego pracodawcę.
Pracownikowi, który w dniu Święta Kolejarza posiada co najmniej 1 rok stażu pracy na kolei
przysługuje z okazji tego święta gratyfikacja pieniężna ustalana decyzją Zarządu
ROZDZIAŁ XI
Działalność socjalna
§60
Pracodawca tworzy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, z uwzględnieniem §69 i gospodaruje jego
środkami wg zasad określonych w ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń
socjalnych ( Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.).
1.
2.
§61
Pracodawca może dokonać zwiększenia funduszu, o którym mowa w art. 5 w ust. 5 ustawy
o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
Równowartość podstawowego odpisu rocznego, o którym mowa w art. 5 ustawy jest przekazywana
na odrębny rachunek bankowy funduszu pracodawcy w następujących terminach i wysokościach:
1)
25% kwoty stanowiącej równowartość odpisu rocznego w terminie do dnia 30 kwietnia,
2)
50% kwoty stanowiącej równowartość odpisu rocznego w terminie do dnia 31 maja,
3)
25% kwoty stanowiącej równowartość odpisu rocznego w terminie do dnia 30 września.
ROZDZIAŁ XII
Bezpieczeństwo i higiena pracy
§62
Pracodawca zapewnia pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy, na zasadach określonych
w odrębnych przepisach.
§63
Prawa i obowiązki pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy regulują odrębne przepisy.
1.
2.
3.
4.
1.
§64
Pracodawca prowadzący działalność, która stwarza możliwość wystąpienia nagłego
niebezpieczeństwa dla zdrowia lub życia pracowników, jest obowiązany podejmować działania
zapobiegające takiemu niebezpieczeństwu, określone w odrębnych przepisach.
Pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby prace, przy których istnieje możliwość wystąpienia
szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego, były wykonywane przez co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji.
Rodzaje prac, o których mowa w ust. 2, z uwzględnieniem prac określonych w odrębnych przepisach
określa załącznik nr 8 do Układu.
Pracodawca jest obowiązany informować pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się
z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.
§65
Pracodawca jest obowiązany stosować środki zapobiegające chorobom zawodowym i innym
chorobom związanym z wykonywaną pracą.
19
2.
3.
4.
1.
2.
3.
1.
2.
Pracodawca jest obowiązany kierować pracowników na badania lekarskie w ramach profilaktycznej
opieki zdrowotnej. Rodzaje badań, terminy ich przeprowadzania oraz uprawnienia pracowników
regulują odrębne przepisy.
Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom dostęp do punktów pierwszej pomocy oraz
apteczek i na bieżąco uzupełniać ich wyposażenie. Ilość, usytuowanie i wyposażenie punktów
pierwszej pomocy i apteczek powinno być ustalone w porozumieniu z lekarzem sprawującym
profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami.
Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie
uciążliwych, nieodpłatnie, odpowiednie posiłki i napoje, jeżeli jest to niezbędne ze względów
profilaktycznych na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Zasady przyznawania
pracownikom posiłków regeneracyjno-wzmacniających i profilaktycznych określa załącznik nr 9 do
Układu.
§66
Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym
zakresie.
Szczegółowe zasady szkolenia pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, określają
odrębne przepisy.
Pracodawca ponosi odpowiedzialność za właściwy poziom i prawidłowy przebieg szkolenia z
zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
§67
Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej
zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników
występujących w środowisku pracy oraz informować go o sposobie posługiwania się tymi środkami.
Rodzaje środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego ustala pracodawca na
zasadach określonych w odrębnych przepisach.
§68
Pracodawca jest zobowiązany podejmować działania zmierzające do wyeliminowania warunków
narażających pracowników na działania czynników szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych.
§69
Pracodawca, w ramach przyjętego corocznie planu finansowego, wydzieli środki na ochronę zdrowia
i poprawę warunków pracy.
§70
Pracodawca tworzy służbę bezpieczeństwa i higieny pracy na zasadach i warunkach określonych w
odrębnych przepisach.
§71
Organizację i zakres działania u pracodawcy społecznej inspekcji pracy regulują odrębne przepisy.
ROZDZIAŁ XIII
20
Postanowienia przejściowe i końcowe
§72
Pracodawca obowiązany jest zapoznać pracowników z treścią Układu oraz udostępnić do wglądu tekst
Układu i wyjaśnić jego treść na każde żądanie pracownika.
§73
Pracodawca dostarcza niezbędną ilość egzemplarzy Układu zakładowym organizacjom związkowym.
§74
Treść postanowień Układu oraz wątpliwości wynikające ze stosowania postanowień Układu wyjaśniają
wspólnie jego strony.
§75
Strony Układu dokonują okresowych ocen jego funkcjonowania, nie rzadziej niż raz do roku. Pierwszej
oceny Układu strony dokonają po upływie 6 miesięcy od dnia jego wejścia w życie.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
§76
W sprawach nie unormowanych postanowieniami Układu stosuje się przepisy prawa pracy w
rozumieniu art. 9 §1 Kodeksu pracy.
Przepisy ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami
prawnymi ( Dz. U. Nr 26, poz. 306 z późn. zm.) stosuje się.
§77
W przypadku wystąpienia sporu związanego z wyjaśnieniem treści Układu, strony Układu powołują
komisję rozjemczą składającą się z równej liczby swoich przedstawicieli.
Każda ze stron może wyznaczyć do komisji rozjemczej nie więcej niż pięciu przedstawicieli,
wybranych przez podmioty reprezentujące każdą ze stron Układu, tj. stronę pracodawcy i stronę
związkową.
§78
Komisja rozjemcza zobowiązana jest do ustalenia jednolitego stanowiska w terminie jednego
miesiąca od dnia jej powołania.
W przypadku, gdy komisja rozjemcza nie przedstawi jednolitego stanowiska w terminie określonym
w ust. 1, strony Układu przekazują sprawę do rozstrzygnięcia niezależnym arbitrom, których
stanowisko przyjmą za wiążące.
Powoływanie arbitrów odbywa się niezwłocznie, w następującym trybie:
1)
każda ze stron Układu wyznacza jednego arbitra,
2)
powołani przez strony Układu arbitrzy wskazują trzeciego arbitra, który przewodniczy
zespołowi.
Zespół arbitrów rozstrzyga sprawę większością głosów w terminie jednego miesiąca od dnia
powołania przewodniczącego zespołu.
Koszty związane z powołaniem arbitrów pokrywają strony Układu na warunkach wzajemnie
ustalonych.
§79
Układ zostaje zawarty na czas nieokreślony.
Zmiany do Układu wprowadza się w drodze protokołów dodatkowych.
§80
21
1.
2.
1.
2.
Układ rozwiązuje się:
1)
na podstawie zgodnego oświadczenia stron Układu i w terminie ustalonym przez strony,
2)
z upływem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia dokonanego przez jedną ze stron
Układu.
Oświadczenie stron o rozwiązaniu Układu oraz wypowiedzenie Układu następuje w formie
pisemnej.
§81
Układ wchodzi w życie z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu,
w którym został zarejestrowany.
Wejście w życie Układu nie może spowodować obniżenia wynagrodzenia pracownika.
W imieniu:
Zarządu CARGOTOR Sp. z o.o.
…………………………………………………………………………………………………..
/ imię, nazwisko, funkcja /
/podpis/
…………………………………………………………………………………………………..
/ imię, nazwisko, funkcja /
/podpis/
W imieniu:
1.
Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Związku Zawodowego
Kolejarzy Okręgu Centralnego w PKP CARGO S.A.
………………………………………………
………………………………………………
/podpis/
2.
Komisji Rejonowej ZZDR PKP przy CARGOTOR Sp. z o.o.
………………………………………………
………………………………………………
/podpis/
3.
Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Nr
840 PKP CARGO S.A.
………………………………………………
………………………………………………
/podpis/
4.
Międzyzakładowa Organizacja Związkowa Nr 12 NSZZ
„Solidarność”-80 przy PKP CARGO S.A. Centralny Zakład Spółki w
Warszawie z siedzibą w Małaszewiczach
………………………………………………
………………………………………………
/podpis/
22
5.
Komisja Międzyzakładowa KNSZZ "Solidarność 80" przy PKP
CARGO S.A. Zachodni Zakład Spółki
………………………………………………
………………………………………………
/podpis/
6.
Związek Zawodowy Pracowników Grupy PKP Międzyzakładowa
Organizacja Związkowa w PKP CARGO S.A.
………………………………………………
………………………………………………
/podpis/
23
Załącznik nr 1
Tabela stanowisk i wymagań kwalifikacyjnych pracowników CARGOTOR Sp. z o.o.
L.p.
Stanowisko
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Pełnomocnik Zarządu
Prokurent
Doradca Prezesa Zarządu
Naczelnik Działu, Główny Księgowy
Pełnomocnik Spółki
Naczelnik Działu
8.
9.
Zastępca Naczelnika działu
10.
11.
12.
13.
14.
Radca Prawny
Główny specjalista ds. finansowych
Główny specjalista ds. sprzedaży
Główny specjalista ds. dokumentacji
i analiz
Instruktor ruchu
Kierownik projektu
Specjalista ds. finansowych
15.
Specjalista ds. kadrowych
16.
Specjalista ds. sprzedaży
17.
Specjalista ds. dokumentacji i analiz
18.
19.
20.
Specjalista ds. Administracyjnych
Specjalista ds. techniczno ruchowych
Specjalista BHP
21.
22.
Asystent Zarządu
23.
24.
Koordynator ds. sprzedaży
25.
26.
27.
28.
29.
Mistrz
Dyżurny ruchu
Magazynier
Toromistrz
Nastawniczy
Monter nawierzchni torowej
Zwrotniczy
Wymagania kwalifikacyjne w zakresie
wykształcenia
ogólnego lub
doświadczenie zawodowe
specjalistycznego
wyższe
3 lata doświadczenia zawodowego
wyższe
3 lata doświadczenia zawodowego
wyższe
3 lata doświadczenia zawodowego
wyższe
5 lat w specjalności
wyższe
3 lata w specjalności
wyższe
3 lata w specjalności
Wyższe prawnicze
wymagane kwalifikacje określone
odrębnymi przepisami
wyższe
3 lata w specjalności
a) wyższe
a) 4 lata w specjalności
b) średnie
b) 6 lat w specjalności
a) wyższe
a) 4 lata w specjalności
b) średnie
b) 6 lat w specjalności
a) wyższe
a) 4 lata w specjalności
b) średnie
b) 6 lat w specjalności
a) wyższe
a) 4 lata w specjalności
b) średnie
b) 6 lat w specjalności
wyższe
3 lata w specjalności
a) wyższe
a) przygotowanie zawodowe
b) średnie
b) 4 lata w specjalności
a) wyższe
a) przygotowanie zawodowe
b) średnie
b) 4 lata w specjalności
a) wyższe
a) przygotowanie zawodowe
b) średnie
b) 4 lata w specjalności
a) wyższe
a) przygotowanie zawodowe
b) średnie
b) 4 lata w specjalności
a) wyższe
a) przygotowanie zawodowe
b) średnie
b) 4 lata w specjalności
a) wyższe
a) przygotowanie zawodowe
b) średnie
b) 4 lata w specjalności
wyższe
wymagane kwalifikacje określone
odrębnymi przepisami
wyższe
2 lata w doświadczenia zawodowego
a) wyższe techniczne a) 5 lat w specjalności
b) średnie techniczne b) 7 lat, w tym 3 lata w specjalności
średnie
2 lata w specjalności
a) średnie
wymagane kwalifikacje określone
b) zasadnicze
odrębnymi przepisami
a) średnie
a) przygotowanie zawodowe
b) zasadnicze
b) 2 lata w specjalności
a) średnie
wymagane kwalifikacje określone
b) zasadnicze
odrębnymi przepisami
a) średnie
wymagane kwalifikacje określone
b) zasadnicze
odrębnymi przepisami
a) średnie techniczne a) 2 lata w specjalności
b) zasadnicze
b) 4 lat w specjalności
a) średnie
wymagane kwalifikacje określone
b) zasadnicze
odrębnymi przepisami
24
30.
31.
32.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Młodszy Monter nawierzchni
torowej
Kierowca pojazdu samochodowego
Operator ds. wsparcia sprzedaży
zasadnicze
odbycie przygotowania zawodowego
a) średnie
b) zasadnicze
zasadnicze
wymagane kwalifikacje określone
odrębnymi przepisami
odbycie przygotowania zawodowego
Tabela określa :
1) stanowiska, na których wykonywane są czynności wynikające z przepisów organizacyjnych
i innych przepisów szczególnych z zakresu działania CARGOTOR Sp. z o.o.,
2) grupy wynagrodzenia zasadniczego,
3) wymagany zakres kwalifikacji pod względem rodzaju i poziomu wykształcenia, egzaminów oraz
stażu pracy wymaganych do zajmowania danego stanowiska ,
Zatrudnienie na stanowisku może nastąpić tylko wówczas, gdy stanowisko to jest przewidziane
w tabeli stanowisk,
Jeżeli wymagania co do stażu pracy zostały określone w tabeli stanowisk jedynie ilością lat na kolei
lub w specjalności, należy przez to rozumieć staż pracy, który daje pracownikowi teoretyczne i
praktyczne przygotowanie do wykonywania czynności na stanowisku.
Warunkiem wyznaczenia na podstawowe stanowisko jest odbycie przez pracownika przygotowania
zawodowego, złożenie wymaganych egzaminów, posiadanie kwalifikacji określonych w tabeli
i przepisach szczególnych.
Pracownik o wysokich kwalifikacjach zawodowych, przyjmowany do pracy w CARGOTOR Sp. z o.o.
może być zwolniony od obowiązku odbycia stażu pracy i złożenia egzaminu kwalifikacyjnego, jeżeli
posiada pełną przydatność do wykonywania czynności na stanowisku, na którym ma być zatrudniony,
z zastrzeżeniem ust. 6.
Zwolnienia w zakresie obowiązującego egzaminu nie mogą być stosowane przy obsadzie stanowisk
związanych bezpośrednio z bezpieczeństwem ruchu pociągów lub odpowiedzialnością materialną.
25
Załącznik nr 2
Tabela stanowisk i zaszeregowania pracowników
Grupa
Stanowisko
Współczynnik wynagradzania
od
do
Stanowiska administracyjne, wynagradzane wg wskaźnika
Pełnomocnik Zarządu, Prokurent
1
Doradca Prezesa Zarządu
Naczelnik Działu, Główny Księgowy
Pełnomocnik Spółki
Naczelnik Działu,
2
Radca prawny
Zastępca Naczelnika działu
Główny specjalista ds. finansowych
3
Główny specjalista ds. sprzedaży
Główny specjalista ds. dokumentacji i analiz
Instruktor ruchu
Kierownik projektu
Specjalista ds. finansowych
Specjalista ds. kadrowych
Specjalista ds. sprzedaży
Specjalista ds. dokumentacji i analiz
Specjalista ds. Administracyjnych
4
Specjalista ds. techniczno - ruchowych
Specjalista ds. BPH i P.Poż
Asystent Zarządu
Mistrz
Koordynator ds. sprzedaży
Dyżurny ruchu
Magazynier
5
Toromistrz
Nastawniczy
Monter nawierzchni torowej
Zwrotniczy
6
Młodszy Monter nawierzchni torowej
Operator ds. wsparcia sprzedaży
Kierowca pojazdu samochodowego
46
Załącznik nr 3
Premia
Szczegóły w przygotowaniu
27
Załącznik nr 4
Dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych,
w dniach wolnych od pracy wynikających z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy,
w niedziele i święta oraz dodatek do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej
1.
2.
3.
4.
Pracownikowi za pracę wykonywaną w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego
wynagrodzenia, przysługuje dodatek w wysokości:
1)
50% wynagrodzenia wynikającego ze stawki godzinowej osobistego zaszeregowania
pracownika za każdą nadliczbową godzinę pracy w dobie, z zastrzeżeniem pkt 2,
2)
100% wynagrodzenia wynikającego ze stawki godzinowej osobistego zaszeregowania
pracownika za każdą nadliczbową godzinę pracy, przypadającą w niedziele, święta i dni
wolne od pracy wynikające z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy.
Dodatek, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje, jeżeli pracodawca:
1)
na pisemny wniosek pracownika, udzielił mu w tym samym wymiarze czasu wolnego od
pracy w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych, nie później jednak jak
do końca następnego okresu rozliczeniowego,
2)
bez wniosku pracownika, udzielił mu czasu wolnego od pracy, najpóźniej do końca okresu
rozliczeniowego, w wymiarze o połowę wyższym niż liczba przepracowanych godzin
nadliczbowych, jednakże nie może to spowodować obniżenia wynagrodzenia należnego
pracownikowi za pełny miesięczny wymiar czasu pracy.
Pracownikowi za każdą godzinę pracy, wykonywanej w normalnym czasie pracy w niedziele
i święta, przysługuje - oprócz normalnego wynagrodzenia - dodatek w wysokości 100% stawki
godzinowej wynagrodzenia zasadniczego wynikającej z jego osobistego zaszeregowania.
Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej, przysługuje dodatek do wynagrodzenia za
każdą godzinę pracy w porze nocnej, w wysokości 25% stawki godzinowej wynikającej z
najniższego wynagrodzenia.
28
Załącznik nr 5
Dodatki za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia,
uciążliwych lub niebezpiecznych
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Pracownikowi, za pracę wykonywaną w warunkach szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub
niebezpiecznych, przysługuje dodatek za każdą godzinę przepracowaną w tych warunkach,
z zastrzeżeniem ust. 12.
Dodatek, o którym mowa w ust. 1, przysługuje w następującej wysokości:
1)
12% stawki godzinowej wynikającej z najniższego wynagrodzenia - za pracę wykonywaną
w warunkach szkodliwych dla zdrowia,
2)
12% stawki godzinowej wynikającej z najniższego wynagrodzenia - za pracę wykonywaną
w warunkach niebezpiecznych,
3)
11% lub 6% stawki godzinowej wynikającej z najniższego wynagrodzenia - za pracę
wykonywaną w warunkach uciążliwych.
Podstawę przyznania dodatku za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia stanowi
przekroczenie norm dopuszczalnych stężeń i norm dopuszczalnych natężeń, potwierdzone
wynikami badań.
W przypadku jednoczesnego występowania uprawnienia do dodatków z tytułu pracy w
warunkach szkodliwych i uciążliwych, pracownikowi przysługuje jeden dodatek, w wyższej
stawce.
W przypadku zbiegu uprawnień do dodatku za pracę w warunkach szkodliwych (lub uciążliwych)
oraz niebezpiecznych pracownik zachowuje prawo do obydwu dodatków.
Dodatek przysługuje do czasu likwidacji narażenia, zagrożenia lub uciążliwości.
Do prac wykonywanych w warunkach szkodliwych zalicza się prace wykonywane w warunkach
przekroczenia norm dopuszczalnych stężeń i norm dopuszczalnych natężeń - wymienionych
w aktach wykonawczych do Kodeksu pracy. Są to prace związane z występowaniem czynnika
szkodliwego, którego oddziaływanie może prowadzić do stopniowego pogorszenia stanu
zdrowia pracownika.
Do prac uprawniających do dodatku za pracę w warunkach niebezpiecznych zalicza się prace,
przy których występuje ryzyko ciężkiego uszkodzenia ciała lub śmierci pracownika.
Pracodawca na podstawie oceny ryzyka zawodowego dokonanego pracownika właściwego ds.
BHP ustala wykaz prac, za które przysługuje dodatek za pracę w warunkach niebezpiecznych.
Wykaz prac, o którym mowa w ust. 9 powinien zawierać:
1)
wyszczególnienie rodzajów prac, przy których występuje ryzyko ciężkiego uszkodzenia
ciała lub śmierci pracownika,
2)
określenie zagrożeń przy każdym z rodzajów tych prac.
Do prac wykonywanych w warunkach uciążliwych zalicza się prace wykonywane w warunkach,
których oddziaływanie może utrudniać pracę lub obniżać zdolność do jej wykonywania, nie
powodując jednocześnie trwałego pogorszenia stanu zdrowia pracownika. Są to prace:
1)
2)
3)
4)
wykonywane w pomieszczeniach pozbawionych światła dziennego,
przy obsłudze elektronicznych monitorów ekranowych,
w maskach przeciwgazowych i aparatach tlenowych,
w wymuszonej pozycji ciała, określonej w sprawozdawczości statystycznej warunków
pracy,
29
wykonywane w temperaturach niższych niż -10C,
na posterunkach nastawczych, dyżurnego ruchu manewrowego i rewizji technicznej
wagonów,
Za prace, o których mowa w ust. 11 pkt. 1 - 2 i 4 - 5 przysługuje dodatek po przepracowaniu
minimum 4 godzin dziennie w tych warunkach.
Kobietom w ciąży pracującym przy obsłudze elektronicznych monitorów ekranowych
przysługuje dodatek za każdą przepracowaną godzinę.
Za prace, o których mowa w ust. 11 pkt 6 przysługuje dodatek w wysokości 11% stawki
godzinowej wynikającej z najniższego wynagrodzenia.
W odniesieniu do prac, o których mowa w ust. 11 pkt. 4 - 5 pracodawca ustala wykaz prac, za
które przysługuje dodatek za pracę w warunkach uciążliwych.
5)
6)
12.
13.
14.
15.
30
Załącznik nr 6
Dodatek wyrównawczy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Pracownik przeniesiony do innej pracy, wskutek okoliczności wynikających z art. 179 i art. 230
- 231 Kodeksu pracy, a także pracownica, o której mowa w art. 179 Kodeksu pracy, której
zmieniono warunki pracy na dotychczas zajmowanym stanowisku pracy lub skrócono czas
pracy - ma prawo do :
1)
zachowania posiadanej grupy wynagrodzenia zasadniczego w posiadanej stawce,
2)
dodatku wyrównawczego, w wysokości i przez okres wynikający z przepisów art. 179
i art. 230 - 231 Kodeksu pracy oraz przepisów wydanych na podstawie art. 297 Kodeksu
pracy.
Pracodawca jest obowiązany - na podstawie orzeczenia lekarskiego, wydanego w trybie
odrębnych przepisów – przenieść do innej odpowiedniej pracy pracownika, który stał się
niezdolny czasowo lub trwale do wykonywania dotychczasowej pracy, z przyczyn innych niż
wynikające z ust. 1.
Jeżeli przeniesienie do innej pracy pracownika, o którym mowa w ust. 2, powoduje obniżenie
wynagrodzenia, pracownik ma prawo do:
1)
zachowania posiadanej grupy wynagrodzenia zasadniczego w posiadanej stawce,
2)
dodatku wyrównawczego w wysokości:
po 20 latach pracy – 60 % utraconej kwoty wynagrodzenia,
po 25 latach pracy – 70 % utraconej kwoty wynagrodzenia,
po 30 latach pracy – 80 % utraconej kwoty wynagrodzenia,
- po 35 latach pracy – 90 % utraconej kwoty wynagrodzenia.
Dodatek wyrównawczy, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, wypłacany jest do czasu osiągnięcia
przez pracownika wynagrodzenia z okresu poprzedzającego przeniesienie.
Wynagrodzenie do określenia dodatku wyrównawczego, o którym mowa w ust. 3, oblicza się
według zasad obowiązujących przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz
zasad ustalonych przepisami wydanymi na podstawie art. 297 Kodeksu pracy.
Jeżeli pracownik, o którym mowa w ust. 1, po 6 miesiącach pobierania dodatku
wyrównawczego nie osiągnął wynagrodzenia z okresu poprzedzającego przeniesienie, to do
czasu osiągnięcia tego wynagrodzenia przysługuje mu dodatek wyrównawczy w wysokości
określonej w ust. 3.
Do okresów pracy, o których mowa w ust. 3, wlicza się okresy pracy na kolei.
31
Załącznik nr 7
Odprawa rentowa lub emerytalna
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Pracownikowi, spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub
emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę
przysługuje odprawa pieniężna, zwana dalej „odprawą”.
Do okresów, od których zależy wysokość odprawy zalicza się pracę na kolei, z zastrzeżeniem ust.
10.
Podstawę wymiaru odprawy stanowi miesięczne wynagrodzenie zasadnicze pracownika,
przysługujące w dniu ustania stosunku pracy, z zastrzeżeniem ust.9.
Odprawa przysługuje po przepracowaniu niżej wymienionych okresów pracy i wynosi:
1)
do 10 lat pracy włącznie - 100% podstawy wymiaru lub 150% podstawy wymiaru
w przypadku, gdy ustanie stosunku pracy nastąpiło wskutek wypadku przy pracy lub
choroby zawodowej,
2)
po 20 latach pracy - 200 % podstawy wymiaru,
3)
po 30 latach pracy - 300 % podstawy wymiaru,
4)
po 40 latach pracy - 400 % podstawy wymiaru,
5)
po 50 latach pracy - 500 % podstawy wymiaru,
Odprawa nie może być niższa niż jednomiesięczne wynagrodzenie pracownika obliczone jak
ekwiwalent za urlop wypoczynkowy w dniu ustania stosunku pracy.
Pracownik jest obowiązany udokumentować swoje prawo do odprawy, jeżeli w jego aktach
osobowych brak jest odpowiedniej dokumentacji.
Pracownik nabywa prawo do odprawy w dniu ustania stosunku pracy.
Pracownik, który otrzymał odprawę nie może ponownie nabyć do niej prawa.
Pracownikowi przechodzącemu na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę, którego
stosunek pracy ustał w ostatnim dniu zaliczanym, na podstawie odrębnych przepisów, do okresu
pracy na kolei, za podstawę wymiaru odprawy należy przyjąć wynagrodzenie zasadnicze jakie
przysługiwało pracownikowi bezpośrednio przed tym okresem, z uwzględnieniem regulacji
wynagrodzeń.
Pracownikowi zatrudnionemu w dniu wejścia w życie Układu, który był pracownikiem
przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” w dniu 1 marca 1999 r., do okresów
pracy uprawniających do odprawy wlicza się również okresy pracy u innych pracodawców, nie
zrzeszonych w Związku Pracodawców Kolejowych, z tym że okresy te liczy się przyjmując 1 rok
pracy u tych pracodawców za pół roku pracy na kolei.
32
Załącznik nr 8
Rodzaje prac, które powinny być wykonywane
przez co najmniej dwie osoby
Do prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby, zalicza się:
1.
Prace związane z konserwacją, montażem i naprawą dźwigów, suwnic, żurawi wieżowych
i samojezdnych, układnic magazynowych i schodów ruchomych.
2.
Prace przy utrzymaniu, naprawie, konserwacji i oględzinach rozjazdów i urządzeń
towarzyszących (elektrycznego ogrzewania i sterowania ruchem).
3.
Prace przy odśnieżaniu rozjazdów.
4.
Prace w wykopach i wyrobiskach o głębokości większej od 2 m.
5.
Prace przy oznakowaniu i remoncie dróg na odcinkach nie zamkniętych dla ruchu.
33
Załącznik nr 9
Zasady przyznawania posiłków regeneracyjno-wzmacniających i profilaktycznych
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Posiłek regeneracyjno-wzmacniający wydawany jest w okresie od 1 listopada danego roku do 31
marca następnego roku pracownikom wykonującym przez minimum 4 godziny dziennie prace:
1)
na otwartej przestrzeni oraz w wiatach i halach nie posiadających ogrzewania,
2)
w pomieszczeniach stałej pracy, w których temperatura jest niższa niż 14 oC.
Posiłek regeneracyjno-wzmacniający wydawany jest w okresie całego roku pracownikom
wykonującym przez minimum 4 godziny dziennie prace:
1)
nastawniczego,
2)
dyżurnego ruchu,
3)
odprawiacza pociągu,
4)
ekspedytora,
5)
zwrotniczego,
6)
prace na wolnym powietrzu.
Pracodawca ustala wykaz stanowisk pracy, na których zatrudnionym pracownikom przysługuje
posiłek regeneracyjno-wzmacniający.
Posiłek regeneracyjno-wzmacniający wydawany jest w postaci jednego dania gorącego dziennie.
Przy braku możliwości wydawania posiłków w takiej postaci, ze względów organizacyjnych bądź
z uwagi na rodzaj wykonywanej przez pracownika pracy, pracodawca zapewnia bony na posiłki.
Posiłek regeneracyjno-wzmacniający przysługuje wyłącznie w dniach wykonywania prac
wymienionych w ust. 1 – 2.
W przypadku niewykorzystania uprawnienia do posiłku regeneracyjno-wzmacniającego
ekwiwalent pieniężny nie przysługuje.
Wartość posiłku regeneracyjno-wzmacniającego nie może być wyższa od wartości posiłku
profilaktycznego. Wartość przysługujących pracownikowi posiłków regeneracyjnowzmacniających nie może przekroczyć miesięcznie wysokości 25% wynagrodzenia, o którym
mowa
w §2 pkt. 4 Układu.
Odpłatność pracownika za posiłek regeneracyjno-wzmacniający wynosi 40% wartości tego
posiłku.
Pracownik może zrezygnować z przysługującego mu prawa do posiłku regeneracyjnowzmacniającego. W tym celu powinien złożyć pracodawcy pisemne oświadczenie.
Postanowienia ust. 6 stosuje się odpowiednio.
Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych, określonych
rozporządzeniem Rady Ministrów pracodawca zapewnia nieodpłatnie posiłki profilaktyczne
i napoje. Szczegółowe zasady ich wydawania oraz wykaz stanowisk pracy określa pracodawca w
uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi.
W przypadku zbiegu uprawnień do posiłku profilaktycznego i regeneracyjno-wzmacniającego,
pracownikowi przysługuje tylko posiłek profilaktyczny.
34
Download