6.13 Duże instalacje solarne do podgrzewu wody

advertisement
Kolektory słoneczne (ciąg dalszy)
6.13 Duże instalacje solarne do podgrzewu wody użytkowej, z regulatorem Vitosolic 200
ID: 4605163_1102_02
Zakres zastosowania
Instalacja grzewcza do solarnego podgrzewu wody użytkowej o dziennym zapotrzebowaniu na wodę użytkową wynoszącym ok. 2000 l
(temperatura 60°C).
Jeśli dzienne zapotrzebowanie na wodę użytkową (60°C) przekracza
2000 l, w instalacji grzewczej należy zamontować oddzielny zestaw
ładująco-rozładowczy.
Elementy podstawowe
■ Kolektory słoneczne firmy Viessmann
■ Pojemnościowy podgrzewacz wody Vitocell 100-V lub Vitocell 300V
■ Podgrzewacz wstępny Vitocell 100-L
■ Podgrzewacz buforowy wody grzewczej Vitocell 140-E lub Vitocell
160-E
■ Vitosolic 200, typ SD4
■ Zestaw pompowy Solar-Divicon
■ Olejowy/gazowy kocioł grzewczy
Opis działania
Podgrzew wody użytkowej z wykorzystaniem energii solarnej
Obieg ładowania
Jeżeli różnica temperatur między temperaturą mierzoną przez czujnik
temperatury cieczy w kolektorze S1 eQ oraz czujnik temperatury wody
w podgrzewaczu S2 rQ jest większa od temperatury różnicowej włączania, następuje włączenie pompy obiegu instalacji solarnej R1 eE,
a tym samym ogrzewanie podgrzewacza buforowego wody grzewczej rP.
Pompa obiegu solarnego R1 eE jest wyłączana po spełnieniu następujących warunków:
■ Spadek poniżej poziomu temperatury różnicowej wyłączania
■ Przekroczenie temperatury ustawionej w elektronicznym ograniczniku temperatury (maks. przy 90°C) w regulatorze eZ
■ Osiągnięcie temperatury ustawionej na zabezpieczającym ograniczniku temperatury rE (jeżeli jest zainstalowany)
Pompa ładująca (podgrzewacza wstępnego) R6 qR i pompa rozładowująca (podgrzewacza buforowego wody grzewczej) R3 qI są wyłączane w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:
■ Różnica temperatur pomiędzy czujnikiem temperatury czujnikiem
temperatury podgrzewacza buforowego S5rW a czujnikiem podgrzewacza wstępnego S6 qW jest większa niż temperatura różnicowa włączania „ΔT6wł.”
i
■ Temperatura w podgrzewaczu wstępnym qQ leży poniżej wartości
ustawionej na termostatycznym zaworze mieszającym qO
Obieg rozładowania
Przez podgrzewacz wstępny qQ przepływa zimna woda. Woda w podgrzewaczu wstępnym qQ ogrzewana jest przez wymiennik ciepła qU.
Funkcja dodatkowa podgrzewu wody użytkowej
Wymogi dot. funkcji dodatkowej (patrz wytyczne projektowe „Vitosol”)
spełnia pompa obiegowa R5 qT. Podgrzewacze qP i qQ są ogrzewane.
Podgrzew wody użytkowej bez wykorzystania energii solarnej
Pojemnościowy podgrzewacz wody qP ogrzewany jest przez kocioł
grzewczy 1. Układ regulacji temperatury wody w podgrzewaczu z
czujnikiem temperatury wody 3 regulatora obiegu kotła 2 włącza
pompę obiegową podgrzewacza 4. Pompa cyrkulacyjna qE (jeżeli
jest dostępna) włączana jest przez regulator obiegu kotła 2. Pompa
ładująca (podgrzewacza wstępnego) R6 qR i pompa rozładowująca
(podgrzewacza buforowego wody grzewczej) R6 qI są wyłączone.
Woda użytkowa dostarczana jest przez podgrzewacz wstępny qQ do
pojemnościowego podgrzewacza wody qP.
5824 470 PL
6
262
VIESMANN
Przykłady instalacji
Kolektory słoneczne (ciąg dalszy)
Vorlauf
31
30
--KM-Bus---S1---S2---S5---S6--
--36/S1--
Schemat instalacji hydraulicznej ID: 4605163_1102_02
36
--230V---R1---R3---R5---R6--
Ruecklauf
32
33
----36/R1-4
WW
--36/S6--
16
12
-
14
11
-
--36/R3--
--
KW
43
--36/R1--
17
--36/R6--
15
--36/R5--
13
42
--36/S5-41
--36/S2--
18
3
16
10
19
1
40
2
6
5824 470 PL
Wskazówka: Niniejszy schemat jest przykładem podstawowej instalacji bez urządzeń odcinających i zabezpieczających. Nie zastępuje on
fachowego projektu w miejscu montażu.
Przykłady instalacji
VIESMANN
263
Kolektory słoneczne (ciąg dalszy)
Wymagane urządzenia
ID: 4605163_1102_02
Poz.
Oznaczenie
Olejowy/gazowy kocioł grzewczy
1
wyposażony w
Regulator obiegu kotła i obiegu grzewczego
2
Czujnik temperatury wody w podgrzewaczu STS
3
Pompa obiegowa podgrzewacza UPSB
4
Pojemnościowy podgrzewacz wody
qP
Podgrzew wody użytkowej z wykorzystaniem energii solarnej
Podgrzewacz wstępny
qQ
Czujnik temperatury S6 (podgrzewacz wstępny)
qW
Pompa cyrkulacyjna wody użytkowej ZP
qE
Pompa ładująca R6 (podgrzewacz wstępny)
qR
Pompa obiegowa R5 (zmieszanie)
qT
Zawór regulacyjny pionu instalacyjnego
qZ
Wymiennik ciepła
qU
Pompa rozładowująca R6 (podgrzewacz buforowy wody grzewczej)
qI
Termostatyczny zawór mieszający zabezpieczenia przed kamieniem
qO
Kolektory słoneczne
eP
Czujnik temperatury cieczy w kolektorze S1 (KOL)
eQ
Zestaw pompowy Solar-Divicon
eW
Pompa obiegu solarnego R1
eE
Vitosolic 200, typ SD4
eZ
Puszka rozgałęźna
eU
Wyłącznik zasilania
eI
Podgrzewacz buforowy wody grzewczej
rP
Czujnik temperatury wody w podgrzewaczu S2 (SOL)
rQ
Czujnik temperatury S5 (podgrzewacz buforowy wody grzewczej)
rW
Zabezpieczający ogranicznik temperatury STB
rE
Wyposażenie dodatkowe
Ogniwo słoneczne
uQ
Zestaw uzupełniający ciepłomierza (przepływomierz)
uW
Wyświetlacz informacyjny
uE
Wyposażenie dodatkowe kotła i obiegu grzewczego, patrz schemat kotła grzewczego
Nr katalog.
patrz cennik firmy Viessmann
w zakresie dostawy poz. 1
w zakresie dostawy poz. 2
patrz cennik firmy Viessmann
patrz cennik firmy Viessmann
patrz cennik firmy Viessmann
7426 247
patrz cennik Vitoset
patrz cennik Vitoset
patrz cennik Vitoset
Inwestor
patrz cennik firmy Viessmann
patrz cennik Vitoset
Inwestor
patrz cennik firmy Viessmann
w zakresie dostawy poz. 36
7188 392
w zakresie dostawy poz. 32
Z007 388
Inwestor
Inwestor
patrz cennik firmy Viessmann
w zakresie dostawy poz. 36
w zakresie dostawy poz. 36
Z001 889
7408 877
patrz cennik firmy Viessmann
7438 325
5824 470 PL
6
264
VIESMANN
Przykłady instalacji
Kolektory słoneczne (ciąg dalszy)
Schemat instalacji elektrycznej
36 SD4
38
L
N
230 V/50 Hz
R1
N
R1
33
STB
43
M
1~
R3
18
R5
N
M
1~
R5
15
R6
N
M
1~
SLP
14
S1
KOL
31
S2
SOL
41
S5
S5
42
S6
.
.
.
S12
S6
12
R2
N
230 V/50 Hz
M
1~
R3
N
37
R4
N
S3
Niskie napięcie
S4
CS10
71
Imp 1
72
Imp 2
72
Magistrala V
73
145
Magistrala KM
6
5824 470 PL
ID: 4605163_1102_02
Przykłady instalacji
VIESMANN
265
Download