Dane o Domu Polskim

advertisement
1
Stowarzyszenie Dom Polski
Studenckie Koło Naukowe UNIPT NOWA EUROPA:
Krajowa Konferencja
„Filozofia i praktyka
społeczeństwa obywatelskiego”
15 marzec 2009r. ( niedziela )
Początek godz. 11
Sale gościnne Pałacu Potockich Uniwersytetu Warszawskiego
Organizatorem konferencji jest Stowarzyszenie Obywatelskie „Dom Polski”
Porządek obrad konferencji:
11.00 Otwarcie konferencji – Wiesław Klimczak- Prezes Zarządu
Stowarzyszenia
11.15 Wprowadzenie –
prof. dr Marian Dobrosielski
11.30
Sesja referatowa:
 Prof. dr Stefan Opara„Filozofia społeczeństwa obywatelskiego”
 Prof. dr Longin Pastusiak – „Przeszłość i teraźniejszość –doświadczenie
amerykańskiego społeczeństwa
obywatelskiego”
 Prof.dr Józef Haber
„Koncepcja społeczeństwa obywatelskiego w
chrześcijańskiej idei uczestnictwa w życiu
publicznym”
12.30-
Wystąpienie –
12.45 -
Pytania i odpowiedzi
13.00 -
Krzysztof Więckiewicz – Dyrektor
Departamentu Pożytku Publicznego
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
Przerwa na poczęstunek – wręczenie świadectw
wolontariuszom studenckim
2
13.20
Sesja panelowa
 Dyskusja panelowa pod nazwą „Doświadczenia i możliwości regionalnej
aktywności obywatelskiej –moderator Jan Ponulak – Sekretarz Związku
Miast Polskich
 Dyskusja panelowa pod nazwą „Obywatelskie inicjatywy na rzecz
europejskiej współpracy” – moderator Marcin Beben – wiceprezes
Zarządu Stowarzyszenia Obywatelskiego „ Dom Polski”.
 Dyskusja panelowa pod nazwą „Społeczeństwo obywatelskie- inicjatywy
społeczne organizacji pozarządowych” – moderator Magdalena Złocka –
Dąbrowska wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Obywatelskiego „Dom
Polski”.
 Dyskusja panelowa pod nazwą „Obywatelskie postawy i zachowania w
warunkach kryzysu” – moderator Jerzy Siwiec I wiceprezes Zarządu
Stowarzyszenia Obywatelskiego „Dom Polski”
16.45
Zakończenie konferencji –
***
W wyniku długotrwałych przygotowań proponuje się odbycie krajowej konferencji
poświęconej problematyce teorii i praktyki społeczeństwa obywatelskiego.
Weźmie w niej udział kilkadziesiąt osób, teoretyków i praktyków
społecznych z całego kraju , pracowników nauki i kultury, organizatorów życia
społecznego , publicystów i animatorów tematyki społeczeństwa obywatelskiego.
Znaczną część uczestników stanowić będą wolontariusze młodzieżowi a zwłaszcza
studenccy , zaangażowani w rozwój rożnych form samoorganizacji społecznej.
Zaproszeni zostaną przedstawiciele lokalnych organizacji społecznych
wspomagających rozwój samorządu terytorialnego.
Celem konferencji jest omówienie dotychczasowego dorobku naukowych
przemyśleń i publicystycznych refleksji oraz zaprezentowanie bogatego
doświadczenia praktyki społecznych ruchów obywatelskich zarówno na szczeblu
regionalnym jak i krajowym. Pragniemy skoncentrować się na podkreśleniu roli
tych ruchów w warunkach pogłębiającego się kryzysu gospodarczego w kraju, jak
i we wspólnocie europejskiej oraz światowej.
Temat konferencji uwzględnia promocje postaw kreatywności i
solidarności społecznej oraz upowszechnianie inicjatyw sektora organizacji
pozarządowych. Myślą przewodnią obrad konferencji będzie „samowiedza i
samoorganizacja społeczna” Żywimy przekonanie, że pragmatyzm uniwersalnej
3
koncepcji społeczeństwa obywatelskiego wypełnia obecnie treści nowocześnie
pojętego patriotyzmu i polskiej racji stanu.
Różnorodność aspektów tematycznych konferencji przedstawiają poniższe
tezy do dyskusji obrad konferencyjnych.
***
Pomocniczą rolę w dyskusji spełnić mogą następujące artykuły zamieszczone
w publikacjach nieperiodycznych Stowarzyszenia.
 Marian Dobrosielski – „Tożsamość narodowa . Patriotyzm. Świadomość
europejska – wydawnictwo pt. „Racjonalizm a Irracjonalizm” Elipsa 1999r.
 Wiesław Klimczak – „Społeczeństwo obywatelskie wyzwaniem globalizmuwyd. Zeszyty Europejskie 7 – Elipsa 2008 str. 99
 Arno Krause - „Na drodze do europejskiego społeczeństwa europejskiego”
– wyd. Zeszyty Europejskie 7 –Elipsa 2008 str. 114
 Longin Pastusiak - „Społeczeństwo obywatelskie- doświadczenia
amerykańskie”
 Krzysztof Wielecki –
„Społeczeństwo obywatelskie i Unia Europejska –
wyd. „Polsko Niemieckie Zeszyty Europejskie” nr specjalny , Elipsa luty
2004r
 Krzysztof Wielecki - „ Społeczeństwo obywatelskie a nowe ruchy
społeczne” wyd. Zeszyty Europejskie 8 Elipsa 2009
 Jozef Antoni Haber „ Polityka regionalna Unii Europejskiej a Polska”wyd. „Polsko- Niemieckie Zeszyty Europejskie” ( nr specjalny) Elipsa
marzec 2003r.
 Jan Klamut - „Ruchy obywatelskiego sprzeciwu” wyd. Kolegium Myśli
Otwartej zeszyt 4 Elipsa 2009
 Jozef Antoni Haber „Regionalizm europejski: kontynuacja czy nowe
wyzwanie” wyd. „Europejska Polityka Regionalna” – materiały z konferencji
międzynarodowej w Białymstoku, Elipsa 2009.
 Rafal Kirzyński – „praktyczna działalnośc na rzecz budowy społecznego
wymiaru UE” wyd. „Zeszyty Europejskie” 8 Elipsa 2009
***
Konferencji towarzyszyć będzie wystawa wydawnictw i publikacji.
Współorganizatorami konferencji są organizacje : Polskie Stowarzyszenie
Dom Europejski oraz Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
Organizatorzy konferencji korzystają z pomocy sponsorskiej PZU SA
4
Tezy do dyskusji konferencyjnej
 Historyczne procesy dojrzewania podmiotowego traktowania człowieka,
jednostki i zbiorowości ludzkiej oraz centralnego postrzegania filozofii
humanizmu w dziejach świata;
 Filozoficzna kategoria praw człowieka i obywatela – koronna zasada myśli i
praktyki ludzkiej, punktem odniesienia do postępu lub regresu;
 Powstawanie teoretycznych koncepcji i praktycznych przejawów społecznej
samoorganizacji, przykładem zmagań człowieka o swoje centralne miejsce w
świecie przyrody;
 Wyboiste drogi nabywania doświadczeń w starożytnych i nowożytnych
epokach historycznych w powstawaniu pozytywnych i negatywnych zjawisk
służących lub szkodzących człowiekowi (demokracja grecka, rewolucje
angielska i francuska, wolność amerykańska, totalitaryzmy niemiecki ,
rosyjski i chiński);
 Relacje miedzy jednostką a zbiorowością ludzką , sprzeczności charakterów i
aspiracji, potencjalne i faktyczne różnice mentalności obyczajów i poglądów,
kształtowanie klimatu pluralizmu, tolerancji i różnienia się ;
 Uspołecznianie procesów decyzyjnych wszelkich organów władzy zarówno
państwowej i komunalnej jak i gospodarczej i organizacyjnej;
 Dialog i konsensus społeczny – fundamentalną umiejętnością
rozładowywania istniejących lub narastających sprzeczności i konfliktów ,
moralne i psychologiczne uprawomocnienie się ruchów obywatelskiego
sprzeciwu i oporu wobec negatywnych zjawisk publicznych, a także wobec
zachowań wszelkiej władzy, instytucji korporacyjno- oligarchicznych,
gospodarczo- finansowych , a także polityczno społecznych;
 Religie i instytucje kościelne , pozytywne i negatywne skutki ich działalności
w kształtowaniu moralnych zachowań ludzi w zaspokajaniu ich
psychologicznych i transcendentnych potrzeb , w rozbudzaniu wyższych
uczuć wrażliwości wobec innych, kościoły w społeczeństwie obywatelskim i
społeczeństwo obywatelskie w kościołach;
 Zasady demokracji jawności życia publicznego a ich obszary wyłączające się
z podporządkowania się tym zasadom, zwłaszcza w sferze systemów
finansowych, arbitralności decyzji korporacji prawnych , oraz instytucji
przymusu i karania;
 Wzajemne relacje miedzy siecią organizacji społeczeństwa obywatelskiego a
strukturami państwa demokratycznego, między centralizmem instytucji
narodowych i multinarodowych a decentralizmem regionalizmu
terytorialnego i komunalnego;
5
 Istota odmienności, mechanizmów prawnych i reguł ekonomicznych
funkcjonowania gospodarki , handlu i finansów oraz
stylu działania
organizacji pozarządowych społeczeństwa obywatelskiegoh (misyjny
charakter społecznikostwa a cel skuteczności i zyskowności gospodarki.)
 Uniwersalizm wartości zasad etycznych odnoszący się do wszystkich
segmentów życia publicznego , obowiązek równego traktowania wszystkich
jednostek i zbiorowości, wymóg powszechności i hierarchia wartości ;
 Potrzeba samodoskonalenia moralnego i zawodowego ludzi wszystkich
struktur administracji i zarządzania oraz organizacji życia publicznego,
konieczność nieustannego podwyższania kwalifikacji oraz poziomu kultury i
wiedzy;
 Obszary szczególnej wrażliwości społecznej i moralnej objęte
dobroczynnością , filantropią i pomocą materialną i psychologiczną ,
uczynnością i bezinteresownością , rola wolontariatów społecznych rożnych
generacji pokoleniowych w pokonywaniu ludzkiej niemocy, wyzwalaniu
zaradności i woli dążenia do wyższego poziomu życia;
 Umiejętność tworzenia wszelkich form więzi społecznych, zdolności
pozyskiwania oparcia w kręgach bliskich, koleżeńskich i rodzinnych –
naczelnym zadaniem organizacji społeczeństwa obywatelskiego;
 Nowoczesny patriotyzm i współczesne pojęcie racji stanu, to etos
społeczeństwa obywatelskiego i państwa demokratycznego otwartych na
uniwersalizm i globalizm oraz na aktualne problemy egzystencji ludzkiej ;
 Harmonia interesów narodowych i państwowych z interesami globalnymi i
uniwersalnymi, regionalnymi i branżowymi , przezwyciężanie egoistycznych
zachowań państw , regionów i korporacji , budowanie solidarności ponad
egoizmem i protekcjonizmem;
Download