d14

advertisement
1
1
DZIAŁ 14
MATERIAŁY ROŚLINNE DO WYPLATANIA; PRODUKTY POCHODZENIA ROŚLINNEGO, GDZIE INDZIEJ NIEWYMIENIONE ANI
NIEWŁĄCZONE
Uwagi
1.
Niniejszy dział nie obejmuje następujących produktów, które powinny być klasyfikowane do sekcji XI: materiałów roślinnych lub włókien z materiałów roślinnych w rodzaju stosowanych głównie do produkcji tkanin bez względu na stopień obróbki,
lub pozostałych materiałów roślinnych, które zostały tak przetworzone, aby były odpowiednie wyłącznie do zastosowania jako materiały włókiennicze.
2.
Pozycja 1401 dotyczy, między innymi, bambusa (nawet rozszczepionego, przetartego wzdłużnie lub ciętego na długość, zaokrąglonego na końcach, bielonego, zabezpieczonego ognioodpornie, polerowanego lub barwionego), rozszczepionej łoziny,
trzciny i tym podobnych, rdzeni trzcinopalmy rotang (rattan) oraz rozszczepionej lub ciągnionej trzcinopalmy rotang (rattan). Pozycja nie dotyczy wiórów drzewnych (pozycja 4404).
3.
Pozycja 1404 nie dotyczy wełny drzewnej (pozycja 4405) oraz kępek i pęczków z włosia przygotowanych do wyrobu mioteł, szczotek lub pędzli (pozycja 9603).
2
2
Tabele środków i kodów dodatkowych (z przypisami)
1
2
3
4
5a
6
7
8
9
Kod
Taric
Cło kraju
trzeciego
GSP
EEA
Ograniczenia
Jednostka
miary
10
11
Stawki celne obniżone
ABH(AL, BA, YU), FO, HR, IL,
LOMAB(LOMA, LOMB), MCH(EG, JO, LB,
SY), MGB(DZ, MA, TN), MK, MX, PS, XC,
AD,SM,TR
XL, ZA
12
13
Podatki
CN kod
Kod
Taric
14000000
00/80
14010000
00/80
14011000
00/80
- Bambusy
Organic products (excl CH, IS, LI, NO) (CD808)
APPL: 0%
AACC
14012000
00/80
- Trzcinopalmy rotang (rattan)
Organic products (excl CH, IS, LI, NO) (CD808)
APPL: 0%
AACC
14019000
00/80
- Pozostałe
Organic products (excl CH, IS, LI, NO) (CD808)
APPL: 0%
AACC
14040000
00/80
14042000
00/80
Produkty pochodzenia roślinnego, gdzie indziej niewymienione ani
niewłączone (TN701)
- Linters bawełniany
Organic products (excl CH, IS, LI, NO) (CD808)
14049000
14049000
00/80
10/80
- Pozostałe
-- Liście betelu (Piper betle L.)
14049000
90/80
-- Pozostałe
Opis
Przywóz
Akcyza
VAT
MATERIAŁY ROŚLINNE DO WYPLATANIA; PRODUKTY
POCHODZENIA ROŚLINNEGO, GDZIE INDZIEJ
NIEWYMIENIONE ANI NIEWŁĄCZONE
Materiały roślinne, w rodzaju stosowanych głównie do wyplatania (na
przykład bambus, trzcinopalmy rotang (rattan), trzciny, sitowie, łoziny,
rafia, słoma zbożowa czyszczona, bielona lub barwiona i łyko lipowe)
(TN701)
(CD202)
(CD370)
(CD371)
(CD572)
(CD573)
(CD574)
(CD576)
(CD577)
(CD672)
(CD673)
(CD808)
(TN701)
23%
23%
23%
APPL: 0%
AACC
23%
PRO-BD (CD673) ;
LPS-IN (CD202) ;
LPR (excl BD) (CD672) ;
Organic products (excl CH, IS, LI, NO) (CD808) ;
(CD572) (CD577) (CD574) (CD573) ;
Ap10-AG, AI, AR, AW, BB, BL, BM, BO, BQ, BR, BS, BZ, CA, CL,
CO, CR, CU, CW, DM, DO, EC, FK, GD, GL, GT, GY, HN, HT,
JM, KN, KY, LC, MS, MX, NI, PA, PE, PM, PY, SR, SV, SX, TC,
TT, US, UY, VC, VE, VG, VI
CITESimp (CD370) ;
Organic products (excl CH, IS, LI, NO) (CD808) ;
(CD572) (CD577) (CD574) (CD573) ;
Ap10-AG, AI, AR, AW, BB, BL, BM, BO, BQ, BR, BS, BZ, CA, CL,
CO, CR, CU, CW, DM, DO, EC, FK, GD, GL, GT, GY, HN, HT,
JM, KN, KY, LC, MS, MX, NI, PA, PE, PM, PY, SR, SV, SX, TC,
TT, US, UY, VC, VE, VG, VI
CITESex-ALLTC
(CD371) ;
-ALLTC (CD572)
(CD573) (CD577)
(CD576) (CD574)
APPL: 0%
CITESex-ALLTC
(CD371) ;
-ALLTC (CD572)
(CD573) (CD577)
(CD576) (CD574)
APPL: 0%
AACC
23%
AACC
23%
Dopuszczenie przesyłek do swobodnego obrotu jest możliwe, pod warunkiem że podmiot prowadzący przedsiębiorstwo spożywcze lub jego przedstawiciel przedstawi organom celnym (fizycznie lub w formie elektronicznej) CED należycie wypełniony przez właściwy organ po przeprowadzeniu wszystkich kontroli urzędowych i po
stwierdzeniu korzystnych wyników kontroli bezpośrednich, o ile takie kontrole są wymagane. Organy celne dopuszczają przesyłkę do swobodnego obrotu wyłącznie pod warunkiem że pozytywna decyzja właściwego organu jest potwierdzona w polu II.14 i podpisana w polu II.21 wspólnotowego dokumentu wejścia.
Jeżeli wyrób jest wymieniony w liście załączonej do Rozporządzenia (WE) nr 338/97 z późniejszymi zmianami, autoryzacja przywozu (importu) musi być przedstawiona.
Jeżeli wyrób jest wymieniony w liście załączonej do Rozporządzenia (WE) nr 338/97 z późniejszymi zmianami, autoryzacja wywozu (eksportu) musi być przedstawiona.
Odpady, o których mowa w art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1013/2006, podlegają procedurze uprzedniego pisemnego zgłoszenia i zgody.
Odpady, o których mowa w art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 podlegają wymogowi dopełnienia ogólnych obowiązków w zakresie informowania, ustanowionych w art. 18 tego rozporządzenia, jeżeli ilość przemieszczanych odpadów przekracza 20 kg.
Jeżeli odpady wymienione w załączniku III („zielony” wykaz odpadów) wykazują pewne niebezpieczne właściwości, zastosowanie mają przepisy dotyczące odpadów wymienionych w załączniku IV („bursztynowy” wykaz odpadów). Zob. art. 3 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1013/2006.
Zakazany jest wywóz ze Wspólnoty odpadów wymienionych w art. 36 rozporządzenia (WE) nr 1013/2006, jeżeli są one przeznaczone do odzysku w państwach, których nie obowiązuje decyzja OECD (Decyzja Rady OECD C(2001)107/final dotycząca przeglądu decyzji C(92)39/final w sprawie kontroli transgranicznego
przemieszczania odpadów przeznaczonych do odzysku).
Odpady przeznaczone wyraźnie do badań laboratoryjnych (art. 3 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1013/2006) służących ocenie właściwości fizycznych lub chemicznych tych odpadów albo ustaleniu, czy nadają się one do odzysku lub unieszkodliwienia, nie podlegają procedurze uprzedniego pisemnego zgłoszenia i zgody. W takim
przypadku obowiązują wymogi proceduralne dotyczące ogólnych obowiązków w zakresie informowania (art. 18 rozporządzenia (WE) nr 1013/2006). Ilość odpadów objętych wyłączeniem w przypadku wyraźnego przeznaczenia ich do badań laboratoryjnych odpowiada minimalnej ilości racjonalnie potrzebnej do prawidłowego
przeprowadzenia badań w konkretnym przypadku i nie może przekraczać 25 kg.
Import środków spożywczych zawierających lub składających się z liści "betel" ("'Piper betle") wysłanych z Bangladeszu jest zabroniony.
Import środków spożywczych zawierających lub składających się z liści "betel" ("'Piper betle") pochodzących z Bangladeszu jest zabroniony.
Jeżeli towary zawierają odniesienie do produkcji ekologicznej na etykietach, w reklamie i dokumentach towarzyszących, zgłaszający musi przedstawić certyfikat z inspekcji C644, o którym mowa w art. 33 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 834/2007 (produkty równoważne). Jeżeli towary nie są produktami równoważnymi, należy
podać kod Y929. Bez uszczerbku dla jakichkolwiek środków lub działań podjętych zgodnie z art. 30 rozporządzenia (WE) nr 834/2007 lub art. 85 rozporządzenia (WE) nr 889/2008, dopuszczenie do swobodnego obrotu we Wspólnocie produktów niewykazujących zgodności z wymaganiami zawartymi w tym rozporządzeniu
uzależnione jest od usunięcia z etykiet, reklam i dokumentów towarzyszących odniesień do ekologicznych metod produkcji.
Zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE) nr 692/2014 (Dz.U. L183, str. 9) zabrania się przywozu do Unii Europejskiej towarów pochodzących z Krymu lub Sewastopola.Zakaz nie ma zastosowania do:a) realizacji do dnia 26 września 2014 r. umów handlowych zawartych przed dniem 25 czerwca 2014 r. lub umów dodatkowych
niezbędnych do realizacji takich umów, pod warunkiem że osoby fizyczne lub prawne, jednostki lub organy chcące realizować daną umowę zgłosiły co najmniej 10 dni roboczych wcześniej dane działania lub transakcje właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym mają siedzibę;b) towarów pochodzących z Krymu lub
Sewastopola, które udostępniono organom Ukrainy do zbadania, w odniesieniu do których sprawdzono zgodność z warunkami umożliwiającymi przyznanie preferencyjnego pochodzenia i dla których zostało wydane świadectwo pochodzenia, zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 978/2012 i rozporządzeniem (UE) nr 374/2014 lub
zgodnie z układem o stowarzyszeniu UE-Ukraina.
CN kod
1400000000
1400000000
1404900000
1404900000
1404900000
1404900000
1404900000
1404900000
1404900000
1404900000
ID obszaru geograficznego
ID kodu dodatkowego
AG
AI
AR
AW
BB
BM
BO
X019
X091
Q022
Q025
Q025
Q025
Q025
Q025
Q025
Q025
Opis ( Firmy/Środki )
Wyroby o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu etylowego przekraczającej 1,2% objętości : ACC : 5704 zł / hl 100% obj. alk.etylowego
Wyroby o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu etylowego nieprzekraczającej 1,2% objętości. : ACC : wyroby nieobjęte akcyzą
Odseparowana kora roślin rodzaju Castanea (kasztan) : p10 (SK034)
Odseparowana kora roślin rodzaju Populus (topola) : p10 (SK043)
Odseparowana kora roślin rodzaju Populus (topola) : p10 (SK043)
Odseparowana kora roślin rodzaju Populus (topola) : p10 (SK043)
Odseparowana kora roślin rodzaju Populus (topola) : p10 (SK043)
Odseparowana kora roślin rodzaju Populus (topola) : p10 (SK043)
Odseparowana kora roślin rodzaju Populus (topola) : p10 (SK043)
Odseparowana kora roślin rodzaju Populus (topola) : p10 (SK043)
3
1404900000
1404900000
1404900000
1404900000
1404900000
1404900000
1404900000
1404900000
1404900000
1404900000
1404900000
1404900000
1404900000
1404900000
1404900000
1404900000
1404900000
1404900000
1404900000
1404900000
1404900000
1404900000
1404900000
1404900000
1404900000
1404900000
1404900000
1404900000
1404900000
1404900000
1404900000
1404900000
1404900000
1404900000
1404900000
1404900000
1404900000
1404900000
1404900000
1404900000
1404900000
1404900000
1404900000
1404900000
1404900000
1404900000
1404900000
1404900000
1404900000
1404900000
1404900000
(SK034)
(SK037)
(SK043)
3
BR
BS
BZ
CA
CL
CO
CR
CU
DM
DO
EC
FK
GD
GL
GT
GY
HN
HT
JM
KN
KY
LC
MS
MX
NI
PA
PE
PM
PY
SR
SV
TC
TT
US
UY
VC
VE
VG
VI
BL
BQ
CW
SX
Q025
Q025
Q025
Q025
Q025
Q025
Q025
Q025
Q025
Q025
Q025
Q025
Q025
Q025
Q025
Q025
Q025
Q025
Q025
Q025
Q025
Q025
Q025
Q025
Q025
Q025
Q025
Q025
Q025
Q025
Q025
Q025
Q025
Q025
Q025
Q025
Q025
Q025
Q025
Q025
Q025
Q025
Q025
Q023
Q023
Q023
Q023
Q024
Q024
Q024
Q024
Odseparowana kora roślin rodzaju Populus (topola) : p10 (SK043)
Odseparowana kora roślin rodzaju Populus (topola) : p10 (SK043)
Odseparowana kora roślin rodzaju Populus (topola) : p10 (SK043)
Odseparowana kora roślin rodzaju Populus (topola) : p10 (SK043)
Odseparowana kora roślin rodzaju Populus (topola) : p10 (SK043)
Odseparowana kora roślin rodzaju Populus (topola) : p10 (SK043)
Odseparowana kora roślin rodzaju Populus (topola) : p10 (SK043)
Odseparowana kora roślin rodzaju Populus (topola) : p10 (SK043)
Odseparowana kora roślin rodzaju Populus (topola) : p10 (SK043)
Odseparowana kora roślin rodzaju Populus (topola) : p10 (SK043)
Odseparowana kora roślin rodzaju Populus (topola) : p10 (SK043)
Odseparowana kora roślin rodzaju Populus (topola) : p10 (SK043)
Odseparowana kora roślin rodzaju Populus (topola) : p10 (SK043)
Odseparowana kora roślin rodzaju Populus (topola) : p10 (SK043)
Odseparowana kora roślin rodzaju Populus (topola) : p10 (SK043)
Odseparowana kora roślin rodzaju Populus (topola) : p10 (SK043)
Odseparowana kora roślin rodzaju Populus (topola) : p10 (SK043)
Odseparowana kora roślin rodzaju Populus (topola) : p10 (SK043)
Odseparowana kora roślin rodzaju Populus (topola) : p10 (SK043)
Odseparowana kora roślin rodzaju Populus (topola) : p10 (SK043)
Odseparowana kora roślin rodzaju Populus (topola) : p10 (SK043)
Odseparowana kora roślin rodzaju Populus (topola) : p10 (SK043)
Odseparowana kora roślin rodzaju Populus (topola) : p10 (SK043)
Odseparowana kora roślin rodzaju Populus (topola) : p10 (SK043)
Odseparowana kora roślin rodzaju Populus (topola) : p10 (SK043)
Odseparowana kora roślin rodzaju Populus (topola) : p10 (SK043)
Odseparowana kora roślin rodzaju Populus (topola) : p10 (SK043)
Odseparowana kora roślin rodzaju Populus (topola) : p10 (SK043)
Odseparowana kora roślin rodzaju Populus (topola) : p10 (SK043)
Odseparowana kora roślin rodzaju Populus (topola) : p10 (SK043)
Odseparowana kora roślin rodzaju Populus (topola) : p10 (SK043)
Odseparowana kora roślin rodzaju Populus (topola) : p10 (SK043)
Odseparowana kora roślin rodzaju Populus (topola) : p10 (SK043)
Odseparowana kora roślin rodzaju Populus (topola) : p10 (SK043)
Odseparowana kora roślin rodzaju Populus (topola) : p10 (SK043)
Odseparowana kora roślin rodzaju Populus (topola) : p10 (SK043)
Odseparowana kora roślin rodzaju Populus (topola) : p10 (SK043)
Odseparowana kora roślin rodzaju Populus (topola) : p10 (SK043)
Odseparowana kora roślin rodzaju Populus (topola) : p10 (SK043)
Odseparowana kora roślin rodzaju Populus (topola) : p10 (SK043)
Odseparowana kora roślin rodzaju Populus (topola) : p10 (SK043)
Odseparowana kora roślin rodzaju Populus (topola) : p10 (SK043)
Odseparowana kora roślin rodzaju Populus (topola) : p10 (SK043)
Odseparowana kora roślin rodzaju Quercus (dąb)., inna niż kora roślin gatunku Quercus suber (dąb korkowy) : p10 (SK037)
Odseparowana kora roślin rodzaju Quercus (dąb)., inna niż kora roślin gatunku Quercus suber (dąb korkowy) : p10 (SK037)
Odseparowana kora roślin rodzaju Quercus (dąb)., inna niż kora roślin gatunku Quercus suber (dąb korkowy) : p10 (SK037)
Odseparowana kora roślin rodzaju Quercus (dąb)., inna niż kora roślin gatunku Quercus suber (dąb korkowy) : p10 (SK037)
Odseparowana kora roślin gatunku Acer saccharum (klonu srebrzystego) : p10 (SK037)
Odseparowana kora roślin gatunku Acer saccharum (klonu srebrzystego) : p10 (SK037)
Odseparowana kora roślin gatunku Acer saccharum (klonu srebrzystego) : p10 (SK037)
Odseparowana kora roślin gatunku Acer saccharum (klonu srebrzystego) : p10 (SK037)
Zakaz przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej roślin, produktów roślinnych i przedmiotów z państw trzecich
Zakaz przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej roślin, produktów roślinnych i przedmiotów z państw Ameryki Północnej
Zakaz przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej roślin, produktów roślinnych i przedmiotów z państw kontynentu amerykańskiego
Download