Zalecenia pokontrolne

advertisement
Poznań, 29 kwietnia 2016 r.
WOJEWODA WIELKOPOLSKI
PS-IV.9612.12.2016.12
Pan
Krzysztof Wencel
Prezes Zarządu
MEDICOR SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 11
62-041 Puszczykowo
Na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618, ze zm.), działając z upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego,
zespół kontrolny Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Wydziału Polityki
Społecznej i Zdrowia, Oddziału Zdrowia przeprowadził w dniach od 25 stycznia do 15 lutego
2016 roku, kontrolę planową problemową.
Przedmiotem kontroli było stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie z dnia
15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 618, ze zm.)
i aktach wykonawczych do ustawy oraz innych aktach normatywnych wskazanych w ustawie.
Szczegółowe ustalenia z kontroli zawarto w protokole, który został podpisany przez Pana
w dniu 29 marca 2016 roku.
Zalecenia pokontrolne
1. Zgłosić organowi rejestrowemu zmiany w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa
podmiotu, ponieważ nie funkcjonują komórki organizacyjne: Poradnia internistyczna
o profilu kardiologicznym, Punkt pobrań oraz Poradnia audiologii i zaburzeń słuchu
w jednostce organizacyjnej nr 01, Poradnia Pielęgniarki POZ i Poradnia Położnej POZ
w jednostce organizacyjnej nr 04. Ponadto w jednostce organizacyjnej nr 04 funkcjonuje
jeden Punkt szczepień, nie prowadzi działalności Punkt szczepień dla dzieci, a w nazwach
komórek organizacyjnych: Poradnia Lekarza Rodzinnego (z Punktem Szczepień), Poradnia
Pediatryczna (z Punktem Szczepień dla Dzieci), błędnie dopisano Punkt szczepień. Brak
zgłoszenia ww. zmian w organie rejestrowym, w terminie ustawowym, narusza art. 107
ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r.,
poz. 618, ze zm.).
2. Dla Gabinetu diagnostyczno-zabiegowego, w jednostce organizacyjnej nr 04 w Stęszewie
pozyskać decyzję właściwego organu sanitarnego potwierdzającą spełnianie wymagań
fachowych i sanitarnych przez pomieszczenia i urządzenia ww. komórki, zgodnie
z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. Brak powyższego narusza art. 17 ust. 1
pkt 1, w związku z art. 22 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 618, ze zm.).
3. Pozyskać orzeczenia lekarskie potwierdzające zdolność do pracy na zajmowanym
stanowisku dla nw. pracowników: lek. XXXX, lek. XXXX, lek. XXXX, lek. XXXX, lek.
al. Niepodległości 16/ 18, 61-713 Poznań, tel. 61-854-18-25, fax 61-854-15-44
www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: [email protected]
www.obywatel.gov.pl, infolinia tel. 222 500 117
4.
5.
6.
7.
XXXX, lek. XXXX, lek. XXXX, lek. XXXX, lek. XXXX, lek. XXXX,
lek. XXXX, lek. XXXX, lek. XXXX, lek. XXXX, lek. XXXX, lek. XXXX, lek. XXXX,
lek. XXXX, lek. XXXX, lek. XXXX, lek. XXXX, lek. XXXX, lek. XXXX, lek. XXXX,
lek. XXXX, lek. XXXX, lek. XXXX, lek. XXXX, lek. XXXX, lek. XXXX, psychologa
XXXX, psychologa XXXX, lek. XXXX, lek. XXXX, lek. XXXX, lek. XXXX, Inspektora
ochrony radiologicznej XXXX, lek. XXXX, lek. XXXX, lek. XXXX, lek. XXXX, lek.
XXXX, lek. XXXX, lek. XXXX, lek. XXXX, lek. XXXX, pielęgniarki XXXX,
pielęgniarki XXXX, diagnosty labor. XXXX, tech. Analityki med. XXXX, dietetyka
XXXX. Brak posiadania przez podmiot ww. orzeczeń narusza art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 618, ze zm.).
Pozyskać dokumenty potwierdzające kwalifikacje: lek. XXXX (dyplom uczelni wyższej,
PWZL, dyplom potwierdzający specjalizację, lek. XXXX (PWZL), lek. Patrycji Stefens
(czytelna kopia PWZL). Brak posiadania ww. dokumentów przez podmiot narusza art. 17
ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015
r., poz. 618, ze zm.).
Dysponować dokumentem potwierdzającym nawiązanie stosunku pracy z Inspektorem
Ochrony Radiologicznej, p. XXXX. Brak powyższego narusza art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 618, ze zm.).
Realizować obowiązek przesyłania do Państwowej Inspekcji Pracy oraz do właściwych
organów samorządu zawodów medycznych informacji o liczbie osób, które wykonują
zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych albo jako praktykę zawodową,
z którą podmiot zawarł umowę cywilnoprawną, zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 618, ze zm.).
Dokumentację medyczną prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia
9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz
sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r., poz. 2069), ponieważ:
 w Księdze przyjęć dla Poradni lekarza rodzinnego:
– brak pełnego oznaczenia podmiotu, tj.: prawidłowego nr Księgi rejestrowej (jest: 3001372, a powinno być: 000000017124), brak właściwej nazwy przedsiębiorstwa
podmiotu leczniczego (jest: Przychodnia Zdrowia „SALUS”, a powinno być:
„MEDICOR” Specjalistyczne Poradnie Lekarsko-Stomatologiczne), brak nazwy
jednostki organizacyjnej i jej kodu resortowego, brak nazwy komórki organizacyjnej
i jej kodu resortowego, co narusza § 43 pkt 1, w związku z § 10 ust. 1 pkt 1
ww. rozporządzenia,
– w wersji papierowej Księgi brak daty i godziny zgłoszenia się pacjenta, co narusza
§ 43 pkt 3 ww. rozporządzenia,
– imienia i nazwiska oraz podpisu osoby dokonującej wpisu, co narusza § 43 pkt 1;
 w Księdze przyjęć dla poradni specjalistycznych:
– brak pełnego oznaczenia podmiotu: nazwy podmiotu, kodu resortowego,
stanowiącego część I systemu resortowych kodów identyfikacyjnych, kodu
resortowego jednostki organizacyjnej, ponadto w przypadku komórek
organizacyjnych kody resortowe przyporządkowano niezgodnie z Księgą rejestrową,
co narusza § 43 pkt 1, w związku z § 10 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia,
– brak imienia, nazwiska oraz podpisu osoby dokonującej wpisu, co narusza § 43
pkt 1;
 w Księdze zabiegów dla Poradni lekarza rodzinnego brak:
– pełnego oznaczenia podmiotu, tj.: prawidłowego nr Księgi rejestrowej (jest:
30-01372, a powinno być: 000000017124), brak właściwej nazwy przedsiębiorstwa
podmiotu leczniczego (jest: Przychodnia Zdrowia „SALUS”, a powinno być:
„MEDICOR” Specjalistyczne Poradnie Lekarsko-Stomatologiczne), brak nazwy
jednostki organizacyjnej i jej kodu resortowego, brak nazwy komórki organizacyjnej
i jej kodu resortowego, co narusza § 32 pkt 1, w związku z § 10 ust. 1 pkt 1
ww. rozporządzenia,
– tytułu zawodowego, numeru prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, uzyskanych
specjalizacji oraz podpisu w oznaczeniu lekarza albo innej osoby uprawnionej do
udzielania świadczeń zdrowotnych wykonującej zabieg, co narusza § 32 pkt 7,
w związku z § 10 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia;
 w Księdze zabiegów dla poradni specjalistycznych:
– brak pełnego oznaczenia podmiotu, tj. kodu resortowego, stanowiącego część I
systemu resortowych kodów identyfikacyjnych, nazwy przedsiębiorstwa podmiotu
leczniczego, nazwy i kodu resortowego jednostki organizacyjnej, kodu resortowego
komórki organizacyjnej oraz adresu miejsca udzielania świadczeń, co narusza
§ 32 pkt 1, w związku z § 10 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia,
– w oznaczeniu lekarza albo innej osoby uprawnionej do udzielania świadczeń
zdrowotnych wykonującej zabieg brak tytułu zawodowego, numeru prawa
wykonywania zawodu, uzyskanych specjalizacji oraz podpisu, co narusza § 32 pkt 7,
w związku z § 10 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia;
 w Księdze pracowni diagnostycznej:
– brak pełnego oznaczenia podmiotu, tj. kodu resortowego, stanowiącego część I
systemu resortowych kodów identyfikacyjnych, nazwy przedsiębiorstwa podmiotu
leczniczego, nazwy i kodu resortowego jednostki organizacyjnej, kodu resortowego
komórki organizacyjnej oraz adresu miejsca udzielania świadczeń, co narusza
§ 36 pkt 1, w związku z § 10 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia,
– w oznaczeniu osoby wykonującej badanie brak numeru prawa wykonywania
zawodu, uzyskanych specjalizacji oraz podpisu, co narusza § 36 pkt 8, w związku
z § 10 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia;
 w dokumentacji medycznej indywidualnej, prowadzonej w Poradni GinekologicznoPołożniczej, brak:
– planu opieki przedporodowej i planu porodu,
– informacji o skierowaniu kobiety pomiędzy 21-26 tyg. ciąży do położnej POZ,
w celu objęcia jej opieką w miejscu, w którym będzie przebywała po porodzie,
– potwierdzenia w dokumentacji medycznej ciężarnej faktu objęcia jej opieką przez
położną POZ przez dokonanie autoryzowanego wpisu do planu opieki
przedporodowej i planu porodu i karty przebiegu ciąży danych wybranej przez
ciężarną położnej POZ lub podmiotu wykonującego działalność leczniczą
w zakresie POZ, w tym: numeru telefonu kontaktowego i faksu lub adresu poczty
elektronicznej.
Powyższe narusza Część IV i II pkt 1 i 1a Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
20 września 2012 roku w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu
świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą
w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad
noworodkiem (Dz. U. z 2012 r., poz. 1100 ze zm.).
8. Dotrzymywać terminów ustawowych w zakresie przekazywania organowi rejestrowemu
dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej, z tytułu udzielania świadczeń zdrowotnych. Polisa oc za okres od 10.04.2015 r.
do 09.04.2016 r. została przekazana z uchybieniem terminu ustawowego, co narusza
art. 25 ust. 3 oraz art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 618, ze zm.).
Wobec powyższego, wnoszę o dotrzymywanie terminów ustawowych i przekazanie informacji
o wykonaniu zaleceń oraz podjętych działaniach, w celu wyeliminowania w przyszłości
stwierdzonych nieprawidłowości lub przyczynach ich niepodjęcia.
Informację proszę przekazać pisemnie, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego
pisma, do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Wydziału Polityki
Społecznej i Zdrowia, al. Niepodległości 16/18, 61 – 713 Poznań.
Podpisano:
Wicewojewoda Wielkopolski
Marlena Maląg
Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r.,
poz. 1182 ze zm.), anonimizacją zostały objęte poszczególne treści dokumentu.
Anonimizowała A. Goździewińska.
Download