załącznik nr 1 do umowy

advertisement
Załącznik Nr 1 do Umowy
w sprawie warunków organizacyjno-finansowych
działalności Teatru Dramatycznego
im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku
oraz programu jego działania z dnia 20 grudnia 2016 r.
Program działania Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku na okres
3 sezonów artystycznych, od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
Koncepcja zarządzania i program działania Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki
w Białymstoku zakłada rozwój Teatru, który spowoduje pełniejsze zaspokojenie potrzeb
mieszkańców województwa podlaskiego w sferze szeroko pojętej kultury. Aby tego dokonać należy
położyć szczególny nacisk na poniższe zagadnienia:
–
zmiana repertuaru,
–
nawiązanie współpracy z doświadczonymi twórcami,
–
współpraca lokalna, ogólnopolska i międzynarodowa,
–
działalność edukacyjna,
–
usprawnienie organizacji pracy i zarządzania instytucją,
–
poprawienie warunków pracy i płacy pracowników,
–
stworzenie przestrzeni do zoptymalizowania działalności Działu Marketingu i Organizacji
Widowni,
–
zwiększenie frekwencji.
Teatr jest miejscem przeznaczonym do szerzenia kultury, w którym musi zostać zbudowany
zespół pracowników (artystycznych, obsługi sceny, administracyjnych a także kadry zarządzającej)
chcących budować przestrzeń, która będzie wpływała, na życie kulturalne zarówno miasta
Białegostoku, jak i całego województwa. Miejscem, z którym muszą utożsamiać się widzowie.
Miejscem, do którego pracownicy będą przychodzili z przyjemnością i z poczuciem, że są częścią
zespołu tworzącego coś ważnego. Zapewnienie zespołowi poczucia bezpieczeństwa, zarówno
materialnego jak i bytowego będzie wpływało na podniesienie zarówno wydajności pracy, jak
i podniesienie walorów artystycznych tworzonych spektakli.
Teatr jest, żywym organizmem stworzonym przez ludzi, a każda gwałtowna ingerencja
w żywą tkankę powoduje skutki, które bardzo trudno naprawić. Postaram się odbudować zaufanie
(które przez ostatnie lata zostało mocno nadszarpnięte) pracowników Teatru zarówno do kadry
kierowniczej jak i siebie nawzajem. Opierając się na własnym doświadczeniu, a także
obserwacjach, wiem jak trudno znaleźć zapaleńców-profesjonalistów chcących poświęcić swoje
życie na pracę w tym Teatrze, bardzo często za nie najwyższe wynagrodzenie. Każda osoba
zasługuje na szacunek.
Moim priorytetem, będzie stworzenie twórczej atmosfery w pracy w oparciu o wzajemne
poszanowanie godności.
Merytoryczny program działania Teatru
Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku powinien być instytucją kultury przede
wszystkim otwartą na potrzeby zarówno mieszkańców Białegostoku jak i całego województwa
podlaskiego.
Niestety od 2011 w Teatrze odnotowano spadek ilości widza z 53730 osób w 2011 roku do
30438 osób w 2015 roku. Należałoby odwrócić ten trend zmieniając propozycje repertuarowe,
a także kładąc większy nacisk na określenie zapotrzebowania na konkretne tytuły. Potrzeby
i oczekiwania widzów będą analizowane np. przy wykorzystaniu badań ankietowych,
realizowanych w trakcie oraz po zakończeniu sezonu artystycznego. Innym sposobem na uzyskanie
informacji od widzów jest przeprowadzenie sondy internetowej lub badania internetowego przy
użyciu teatralnego newslettera.
Teatr musi łączyć realizowanie spektakli na wysokim poziomie artystycznym z osiąganiem
zwiększonych dochodów ze sprzedaży przedstawień.
W repertuarze teatru powinny się znaleźć przede wszystkim przedstawienia klasyki polskiej
i zagranicznej, komedie, farsy, baśnie a także dramaty współczesne polskie jak i zagraniczne.
Repertuar musi być dostosowany do oczekiwań widza.
Zakładam, że minimalna liczba premier teatralnych w jednym sezonie powinna oscylować
w granicach pięciu.
Pracę przy tworzeniu spektakli teatralnych chciałbym oprzeć o zespół artystyczny Teatru
Dramatycznego. Będąc częścią tego zespołu od 18 lat, wiem, że jest to dobry zespół, który stać na
wiele. Aktor który nie gra, nie rozwija się. Moim priorytetem będzie zapewnienie pracy twórczej
całemu zespołowi aktorskiemu w oparciu o sprawdzonych i doświadczonych reżyserów o uznanej
renomie, co będzie powodowało organiczny rozwój artystyczny tego zespołu. Jednocześnie
chciałbym zaznaczyć, iż nie wykluczam współpracy z młodymi twórcami, którzy bardzo często
wprowadzają powiew świeżości i nowe tendencje we współczesnej kulturze teatru.
Będąc jednocześnie aktorem tego Teatru, a także mając doświadczenie reżyserskie,
chciałbym oświadczyć, że nie będę obsadzał siebie w nowych premierach, a także nie będę
reżyserował przedstawień teatralnych. Zależy mi na tym, aby skupić się przede wszystkim na
kierowaniu tą placówką zarówno pod względem artystycznym jak i administracyjnym.
Teatr powinien zainicjować powstanie dramatu dotyczącego Obławy Augustowskiej, tematu
związanego z naszym regionem, którego nie ma jeszcze w kanonie dramaturgii.
Twórcy których zamierzam zaprosić do współpracy to: Waldemar Śmigasiewicz, Paweł
Aigner, Andrzej Mastalerz, Jan Nowara, Witold Mazurkiewicz, Konrad Dworakowski, Tomasz
Hynek, Katarzyna Deszcz, Adam Biernacki, Adam Opatowicz, Grzegorz Chrapkiewicz. Oczywiście
nie wykluczam współpracy także z innymi uznanymi twórcami.
Propozycja repertuaru:
- rok 2017 „Balladyna” Juliusz Słowacki, „Mayday” Ray Cooney lub inna współczesna farsa,
„Królewa Śnieżka i siedmiu krasnoludków” braci Grimm, „Bieg z nożyczkami” Michael Mckeever,
- sezon 2017/2018 „Zemsta” Aleksander Fredro, „Hamlet”, lub „Makbet” Wiliam Szekspir, „Białe
Małżeństwo” lub „Kartoteka” Tadeusz Różewicz, „Obława Augustowska”, „Pan Samochodzik”
Zbigniew Nienacki lub „Dzieci z Bullerbyn” Astrid Lindgren,
- sezon 2018/2019 „Gałązka Rozmarynu” Zygmunt Nowakowski, „Tango” Sławomir Mrożek,
„Kopciuszek” Grimm, „Biesy”, „Idiota” lub „Zbrodnia i kara” Fiodor Dostojewski.
Dodatkowymi propozycjami spektakli repertuarowych są: „Posprzątane” Sara Ruhl, „Kogut
w rosole” Samuel Jokic, czy „Boening, boening” Marc Camoletti. Przedstawione powyżej
propozycje repertuarowe są propozycjami poglądowymi, które mogą ulec zmianie, ze względów
merytorycznych. Po przeprowadzonych analizach z Działem Marketingu i Organizacji Widowni
oraz Głównym Specjalistą ds. promocji i PR-u, zostaną podjęte ostateczne decyzje.
Ewentualna działalność Sceny Inicjatyw Artystycznych będzie uzależniona od planów
repertuarowych Teatru. Projekty aktorów Teatru będą mogły zagościć w ramach Sceny PracOFFnia.
Wznowienie cyklu premier akademickich (po spektaklu panel dyskusyjny ze studentami)
zwiększyłoby zainteresowanie środowiska studentów białostockich uczelni wyższych, a co za tym
idzie podniosłoby frekwencję w proponowanym repertuarze.
W miarę pozyskania środków zewnętrznych należy zainicjować powołanie konkursu na
dramat współczesny, na wzór Ogólnopolskiego Konkursu Małych Form Dramaturgicznych 1-2-3.
W zależności od możliwości organizacyjnych i finansowych, Festiwal mógłby zostać
zorganizowany w sezonie 2018/2019.
Edukacja teatralna w teatrze funkcjonuje dobrze. Pragnę utrzymać obecną formę działań
edukacyjnych np.: warsztaty teatralne, bajkowe poranki, spotkania z aktorami po spektaklach, itp.
Dodatkowo chcę wprowadzić spotkania twórców przedstawień, z młodzieżą w szkołach
w porozumieniu z Działem Marketingu i Organizacji Widowni, które będą miały charakter lekcji
teatralnych a jednocześnie będą formą promocji spektakli.
Nie wykluczam także współpracy z Operą i Filharmonią Podlaską. W miarę możliwości
można by było stworzyć spektakle w koprodukcji, z obopólnymi korzyściami. Wymiana
doświadczeń artystów opery i teatru powodowałaby także podniesienie kwalifikacji zawodowych
w kwestiach wokalnych i aktorskich obu zespołów. W kręgu mojego zainteresowania jest także
współpraca ze środowiskiem związanym wokół Akademii Teatralnej w Białymstoku. Mam tu na
myśli przede wszystkim studentów i młodych absolwentów, którym zamierzam zaproponować
współpracę w ramach Sceny Off. Chciałbym nawiązać współpracę z Książnicą Podlaską im.
Łukasza Górnickiego w Białymstoku organizując wspólne wieczory literackie. Przestrzeń
teatralnego foyer znakomicie nadaje się na tego typu przedsięwzięcia.
W celu wzbogacenia pozycji repertuarowych Teatru istnieje możliwość nawiązania
współpracy, z innymi ośrodkami teatralnymi w Polsce, mającej na celu (na zasadzie wzajemności)
wymianę spektakli repertuarowych.
Z uwagi na położenie geograficzne, a także na historię i wielokulturowość województwa
podlaskiego, uważam, że należy powołać festiwal teatralny mający formę przeglądu
najciekawszych przedstawień teatrów litewskich, białoruskich, rosyjskich, ukraińskich a także
polskich, szczególnie z tak zwanej ściany wschodniej. Powołanie tego typu festiwalu uzależnione
jest od pozyskania funduszy zewnętrznych. W kręgu mojego zainteresowania jest także
podtrzymanie współpracy z Teatrem Narodowym im. M.Eminescu w Kiszyniowie, oraz
Republikańskim Teatrem Białoruskiej Dramaturgii z Mińska na Białorusi.
Organizacyjny program działania Teatru
Zamierzam wprowadzić zmiany w zakresie poprawy organizacji pracy instytucji, oraz
schematu organizacyjnego teatru a także przeprowadzić reorganizację poszczególnych działów
w celu usprawnienia komunikacji i współpracy pomiędzy działami.
W celu usprawnienia pracy Teatru, możliwa jest np. zmiana dotycząca zwierzchnictwa
Działu Koordynacji Pracy Artystycznej, Produkcji i Pozyskiwania Funduszy. Dział ten może
podlegać bezpośrednio Dyrektorowi Teatru. Inną możliwą zmianą jest przeniesienie stanowiska
Magazyniera z Działu Administracyjno-Gospodarczego do Działu Technicznego. Tego typu
działania będą podejmowane dopiero po przeprowadzonych konsultacjach merytorycznych
z pracownikami Teatru.
Trzeba koniecznie zaktualizować zakres obowiązków pracowników administracji jak i osób
zajmujących stanowiska kierownicze oraz wykluczyć powielanie zakresu obowiązków niektórych
pracowników Teatru (np. producent powiela pracę inspicjenta, kierownika technicznego czy
scenografa).
Zapewnię
przeprowadzenie
szkoleń
pracowników
w
zakresie
BHP,
ochrony
przeciwpożarowej oraz podnoszących kwalifikacje.
Dział Marketingu i Organizacji Widowni zmotywuję do sprzedaży bezpośredniej,
szczególnie spektakli porannych dla dzieci i młodzieży po nawiązaniu ścisłej współpracy
z Kuratorium Oświaty w Białymstoku, a także z dyrektorami szkół z terenu naszego województwa.
W celu zwiększenia możliwości sprzedaży przedstawień należy przygotowywać plany repertuarowe
co najmniej z dwumiesięcznym wyprzedzeniem.
Należy położyć szczególny nacisk na zagadnienie zarządzania ryzykiem (kontrola zarządcza
wszystkich etapów tworzenia spektakli) oraz zoptymalizować produkcję spektakli zarówno pod
względem technicznym jak i organizacji pracy.
Dla dobrego funkcjonowania Teatru potrzebna jest współpraca z działającym na terenie
teatru Związkiem Zawodowym NSZZ Solidarność, a także z przedstawicielami ZASP-u.
Innowacyjnym pomysłem może być wzmocnienie kontaktu z regionem, (samorządami
lokalnymi,
organizacjami
pozarządowymi,
ośrodkami
kultury itp.)
w organizowaniu wydarzeń kulturalnych w poszczególnych
poprzez
współpracę
gminach. Może to być także
dodatkowa metoda pozyskiwania widza. Przykładem takich wydarzeń mogą być np. uroczystości
związane z obchodami „Dni gmin”. Spektakle prezentowane przy okazji takich wydarzeń mogą być
finansowane ze środków zainteresowanych samorządów. Współpraca taka będzie uzależniona od
zysków jakie może wynieść z tego Teatr. Innym sposobem na tego typu działalność jest np.
uczestnictwo w programie Teatr Polska.
Kolejną dosyć pilną sprawą, jest remont Sceny Dużej, widowni, holu kasowego szatni i foyer,
czyli części teatru dostępnej dla widzów. Zamierzam dokonać tego przy udziale środków MKiDN.
Jednocześnie zaznaczam, że bez wsparcia środkami z zewnątrz Teatr nie jest w stanie samodzielnie
zrealizować tego typu inwestycji. Ostatni remont sali widowiskowej był przeprowadzony ok. 18 lat
temu, fotele i wykładziny są mocno zużyte i niestety nie są najlepszą wizytówką Teatru.
W związku z planowanym remontem Teatru będę poszukiwał nowych przestrzeni do
prezentacji przedstawień (np.: OiFP, BOK, WOAK, Drezynownia, PMKL).
Przestrzeń foyer teatralnego jest także znakomitym miejscem do grania spektakli. Niestety
przepisy przeciwpożarowe nie zezwalają na udział w przedstawieniach powyżej 50 osób (brak
drugiego wyjścia ewakuacyjnego). Nie ukrywam, że zależy mi na takiej adaptacji foyer, aby ilość
widzów zwiększyć do ok. 100 osób. Dzięki temu przedstawienia na tej scenie będą bardziej
dochodowe.
Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku posiada ośrodek wypoczynkowy
w miejscowości Posejnele koło Gib w województwie podlaskim, w którym chętnie wypoczywają
pracownicy teatru. Niestety większość domków wymaga remontu. Przez ostatnie cztery lata zostały
zaniechane praktycznie wszystkie prace poprawiające komfort wypoczynku. W związku z brakiem
zgody ze strony Organizatora na inwestowanie środków własnych Teatru będę zabiegał
o pozyskanie funduszy zewnętrznych, od sponsorów itp. na ten cel.
Finansowy program działania Teatru
Należy dookreślić cele strategiczne, między innymi zwiększające efektywność w zakresie
działalności merytorycznej, zwiększające efektywność wykorzystania środków z dotacji
budżetowej, oraz zwiększające udział dotacji zewnętrznych. Po przeprowadzonych analizach,
konsultacjach itp. z kadrą teatru będzie można dookreślić to zagadnienie.
Trzeba położyć szczególny nacisk na pozyskiwanie funduszy zewnętrznych (unijnych,
ministerialnych, od sponsorów, itp.).
Z własnego doświadczenia, a także z analizy dokumentów teatru wynika, iż głównym
problemem jest repertuar i jego sprzedaż, szczególnie na Dużej Scenie, która powinna stać się sceną
wiodącą.
Duża Scena teatru powinna wygenerować zyski, które pokryją ewentualne straty spektakli na
scenie małej, czy scenie foyer. Zmieniony repertuar, przygotowany przez sprawdzonych reżyserów,
pomoże odzyskać widza, a zdecydowanie większa eksploatacja Dużej Sceny doprowadzi do
zwiększenia dochodu Teatru.
Możliwie szeroki przekrój dramaturgii pozwoli odbudować frekwencję i zachęcić liczniejsze
grono widzów do odwiedzenia naszego teatru.
Scena impresaryjna powinna być wykorzystana do zwiększenia dochodu Teatru. Nie może
stanowić części głównej działalności Teatru. Przedstawienia impresaryjne, mogą odbywać się
w czasie wolnym od spektakli repertuarowych. Nie powinny jednak kolidować z planem pracy
Teatru. W zależności od możliwości zarobkowych na impresariacie można będzie nawiązać
współpracę z firmami zewnętrznymi (wynajem sali), lub w ramach własnej działalności
organizować takie wydarzenia.
Niezbędne jest ograniczenie kosztów poprzez zmniejszenie liczby premier oraz zmniejszenie
udziału aktorów gościnnych w produkcjach Teatru, przy jednoczesnym zwiększeniu wpływów,
poprzez zdobycie nowych widzów i zwiększenie liczby prezentowanych spektakli w ramach tego
samego tytułu. Zaoszczędzone środki finansowe mogą zostać przeznaczone na np.: dodatkowe
spektakle, bieżące naprawy i remonty, nagrody dla pracowników, itp.
Podsumowanie
Zależy mi, żeby Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku stał się wiodącą
instytucją kultury w przestrzeni Białegostoku. Poprzez odpowiednio dobrany repertuar, opierający
się głównie na szeroko pojętej klasyce, a także na dramaturgii współczesnej chcę doprowadzić do
sytuacji w której widz zacznie się utożsamiać ze swoim Teatrem. Nie ukrywam też, że jestem
zainteresowany udziałem Teatru w festiwalach teatralnych, zarówno polskich jak i zagranicznych,
z zastrzeżeniem, iż proces tworzenia przedstawień nie może być warunkowany udziałem
w konkretnych
festiwalach. Podkreślam to, iż Teatr musi przygotowywać spektakle przede
wszystkim dla mieszkańców województwa podlaskiego, z możliwie szerokim spektrum odbiorców.
……………………………………….
Download