EKS 110 - Jungheinrich

advertisement
EKS 110
Instrukcji obsługi
51207206
11.14
11.09 -
p
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności
Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg
Producent albo jego przedstawiciel na terenie Wspólnoty
Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg
Producent albo jego przedstawiciel na terenie Wspólnoty
Typ
EKS 110
Opcja
Nr seryjny
Rok produkcji
Typ
EKS 110
Opcja
Nr seryjny
Rok produkcji
Z upoważnienia
Z upoważnienia
Data
Data
p Deklaracja zgodności WE
p Deklaracja zgodności WE
Niżej podpisani potwierdzają niniejszym, że opisany tutaj napędzany wózek
jezdniowy spełnia wymagania określone w dyrektywach Europejskich 2006/42/WE
(Maszyny) i 2004/108/EWG (Kompatybilność elektromagnetyczna - EMC) wraz z ich
późniejszymi zmianami oraz odpowiednimi rozporządzeniami mającymi na celu
przekształcenie tych dyrektyw w prawo krajów członkowskich. Każdy z sygnatariuszy
jest upoważniony do samodzielnego zestawienia dokumentacji technicznej.
Niżej podpisani potwierdzają niniejszym, że opisany tutaj napędzany wózek
jezdniowy spełnia wymagania określone w dyrektywach Europejskich 2006/42/WE
(Maszyny) i 2004/108/EWG (Kompatybilność elektromagnetyczna - EMC) wraz z ich
późniejszymi zmianami oraz odpowiednimi rozporządzeniami mającymi na celu
przekształcenie tych dyrektyw w prawo krajów członkowskich. Każdy z sygnatariuszy
jest upoważniony do samodzielnego zestawienia dokumentacji technicznej.
11.14 PL
Informacje dodatkowe
11.14 PL
Informacje dodatkowe
1
1
2
2
11.14 PL
11.14 PL
Wstęp
Wstęp
Wskazówki dotyczące instrukcji eksploatacji
Wskazówki dotyczące instrukcji eksploatacji
Bezpieczna eksploatacja pojazdu wymaga dokładnego zapoznania się z
informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ INSTRUKCJI EKSPLOATACJI.
Informacje te przedstawiono w zwięzłej i przejrzystej formie. Poszczególne rozdziały
są oznaczone literami, a strony są ponumerowane.
Bezpieczna eksploatacja pojazdu wymaga dokładnego zapoznania się z
informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ INSTRUKCJI EKSPLOATACJI.
Informacje te przedstawiono w zwięzłej i przejrzystej formie. Poszczególne rozdziały
są oznaczone literami, a strony są ponumerowane.
W instrukcji obsługi są opisane różne wersje wózków. Przy wykonywaniu prac
konserwacyjnych oraz w trakcie eksploatacji należy stosować się do instrukcji
odnoszących się do odpowiedniego typu wózka.
W instrukcji obsługi są opisane różne wersje wózków. Przy wykonywaniu prac
konserwacyjnych oraz w trakcie eksploatacji należy stosować się do instrukcji
odnoszących się do odpowiedniego typu wózka.
Nasze urządzenia podlegają ciągłemu rozwojowi. Dlatego zastrzegamy sobie prawo
do zmian kształtu, wyposażenia i techniki. Dlatego też treść niniejszej instrukcji
obsługi nie może stanowić podstawy do roszczeń w stosunku do określonych
właściwości urządzenia.
Nasze urządzenia podlegają ciągłemu rozwojowi. Dlatego zastrzegamy sobie prawo
do zmian kształtu, wyposażenia i techniki. Dlatego też treść niniejszej instrukcji
obsługi nie może stanowić podstawy do roszczeń w stosunku do określonych
właściwości urządzenia.
Wskazówki bezpieczeństwa i oznaczenia
Wskazówki bezpieczeństwa i oznaczenia
Wskazówki odnoszące się do bezpieczeństwa pracy i ważniejsze objaśnienia
oznaczono poniższymi symbolami:
Wskazówki odnoszące się do bezpieczeństwa pracy i ważniejsze objaśnienia
oznaczono poniższymi symbolami:
NIEBEZPIECZEŃSTWO!
NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Oznacza szczególnie poważne zagrożenie. Nieprzestrzeganie tej wskazówki
skutkuje poważnymi i nieodwracalnymi obrażeniami lub śmiercią.
Oznacza szczególnie poważne zagrożenie. Nieprzestrzeganie tej wskazówki
skutkuje poważnymi i nieodwracalnymi obrażeniami lub śmiercią.
OSTRZEŻENIE!
OSTRZEŻENIE!
Oznacza szczególnie poważne zagrożenie. Nieprzestrzeganie tej wskazówki może
skutkować poważnymi i nieodwracalnymi lub śmiertelnymi obrażeniami.
Oznacza szczególnie poważne zagrożenie. Nieprzestrzeganie tej wskazówki może
skutkować poważnymi i nieodwracalnymi lub śmiertelnymi obrażeniami.
PRZESTROGA!
PRZESTROGA!
Oznacza zagrożenie. Nieprzestrzeganie tej wskazówki może skutkować lekkimi lub
średnio ciężkimi obrażeniami.
Oznacza zagrożenie. Nieprzestrzeganie tej wskazówki może skutkować lekkimi lub
średnio ciężkimi obrażeniami.
NOTYFIKACJA
NOTYFIKACJA
Oznacza zagrożenie dla środków trwałych. Nieprzestrzeganie tej wskazówki może
skutkować szkodami rzeczowymi.
Z
Występuje przed zaleceniami i objaśnieniami.
t
o
Oznacza wyposażenie standardowe
Oznacza wyposażenie dodatkowe
11.14 PL
t
o
Występuje przed zaleceniami i objaśnieniami.
Oznacza wyposażenie standardowe
Oznacza wyposażenie dodatkowe
11.14 PL
Z
Oznacza zagrożenie dla środków trwałych. Nieprzestrzeganie tej wskazówki może
skutkować szkodami rzeczowymi.
3
3
Prawa autorskie do niniejszej instrukcji eksploatacji należą do firmy JUNGHEINRICH
AG.
Prawa autorskie do niniejszej instrukcji eksploatacji należą do firmy JUNGHEINRICH
AG.
Jungheinrich Aktiengesellschaft
Jungheinrich Aktiengesellschaft
Am Stadtrand 35
22047 Hamburg - Niemcy
Am Stadtrand 35
22047 Hamburg - Niemcy
Telefon: +49 (0) 40/6948-0
Telefon: +49 (0) 40/6948-0
www.jungheinrich.com
www.jungheinrich.com
4
11.14 PL
Prawa autorskie
11.14 PL
Prawa autorskie
4
Spis treści
Spis treści
9
A
Eksploatacja zgodna z przeznaczeniem .................................
9
1
2
3
4
5
Informacje ogólne ....................................................................................
Eksploatacja zgodna z przeznaczeniem .................................................
Dopuszczalne warunki eksploatacji.........................................................
Obowiązki użytkownika ...........................................................................
Montaż urządzeń doczepianych i/lub wyposażenia dodatkowego ..........
9
9
9
11
11
1
2
3
4
5
Informacje ogólne ....................................................................................
Eksploatacja zgodna z przeznaczeniem .................................................
Dopuszczalne warunki eksploatacji.........................................................
Obowiązki użytkownika ...........................................................................
Montaż urządzeń doczepianych i/lub wyposażenia dodatkowego ..........
9
9
9
11
11
B
Opis pojazdu ...........................................................................
13
B
Opis pojazdu ...........................................................................
13
1
2
3
3.1
3.2
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
5
5.1
5.2
Opis zastosowania ..................................................................................
Definicja kierunku jazdy...........................................................................
Opis podzespołów i funkcji ......................................................................
Przegląd podzespołów ............................................................................
Opis działania ..........................................................................................
Dane techniczne......................................................................................
Parametry ................................................................................................
Masy ........................................................................................................
Ogumienie ...............................................................................................
Wymiary...................................................................................................
Normy EN ................................................................................................
Warunki eksploatacji................................................................................
Wymagania elektryczne ..........................................................................
Miejsca oznakowania i tabliczki znamionowe..........................................
Tabliczka znamionowa ............................................................................
Wykres obciążeń wózka jezdniowego .....................................................
13
14
15
15
17
19
19
20
20
21
24
25
25
26
28
29
1
2
3
3.1
3.2
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
5
5.1
5.2
Opis zastosowania ..................................................................................
Definicja kierunku jazdy...........................................................................
Opis podzespołów i funkcji ......................................................................
Przegląd podzespołów ............................................................................
Opis działania ..........................................................................................
Dane techniczne......................................................................................
Parametry ................................................................................................
Masy ........................................................................................................
Ogumienie ...............................................................................................
Wymiary...................................................................................................
Normy EN ................................................................................................
Warunki eksploatacji................................................................................
Wymagania elektryczne ..........................................................................
Miejsca oznakowania i tabliczki znamionowe..........................................
Tabliczka znamionowa ............................................................................
Wykres obciążeń wózka jezdniowego .....................................................
13
14
15
15
17
19
19
20
20
21
24
25
25
26
28
29
C
Transport i pierwsze uruchomienie .........................................
31
C
Transport i pierwsze uruchomienie .........................................
31
1
2
3
4
Transport dźwigowy.................................................................................
Zabezpieczenie wózka podczas transportu.............................................
Pierwsze uruchomienie ...........................................................................
Kierowanie pojazdem bez napędu własnego ..........................................
31
32
33
34
1
2
3
4
Transport dźwigowy.................................................................................
Zabezpieczenie wózka podczas transportu.............................................
Pierwsze uruchomienie ...........................................................................
Kierowanie pojazdem bez napędu własnego ..........................................
31
32
33
34
D
Akumulator – konserwacja, ładowanie, wymiana....................
35
D
Akumulator – konserwacja, ładowanie, wymiana....................
35
1
1.1
2
3
4
5
Przepisy bezpieczeństwa przy pracy z akumulatorami kwasowymi ........
Informacje ogólne na temat obsługi akumulatorów .................................
Typy akumulatorów .................................................................................
Odsłanianie akumulatora.........................................................................
Demontaż i montaż akumulatora.............................................................
Ładowanie akumulatora ..........................................................................
35
36
37
38
39
41
1
1.1
2
3
4
5
Przepisy bezpieczeństwa przy pracy z akumulatorami kwasowymi ........
Informacje ogólne na temat obsługi akumulatorów .................................
Typy akumulatorów .................................................................................
Odsłanianie akumulatora.........................................................................
Demontaż i montaż akumulatora.............................................................
Ładowanie akumulatora ..........................................................................
35
36
37
38
39
41
11.14 PL
Eksploatacja zgodna z przeznaczeniem .................................
11.14 PL
A
5
5
6
Obsługa...................................................................................
43
E
Obsługa...................................................................................
43
1
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3
3.1
3.2
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
43
45
45
48
50
51
53
54
56
56
57
58
58
60
61
61
62
63
64
64
66
68
70
72
1
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3
3.1
3.2
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
76
78
79
80
82
84
87
89
89
90
90
95
95
4.14
4.15
4.16
4.17
4.18
4.19
5
5.1
5.2
5.3
6
6.1
Przepisy bezpieczeństwa eksploatacji wózka jezdniowego ....................
Opis wskazań panelu obsługi ..................................................................
Stanowisko obsługi na podeście operatora w kierunku napędu..............
Drugie stanowisko obsługi (o) w kierunku ładunku ................................
Elementy obsługi dodatkowego zespołu podnoszenia ............................
Prowadzony pieszo wózek EKS 110 z barierkami ..................................
Przyciski czuwaka i barierka bezpieczeństwa .........................................
Wskaźniki ................................................................................................
Uruchamianie pojazdu.............................................................................
Codzienne czynności kontrolne przed uruchomieniem pojazdu..............
Ustawianie stanowiska operatora............................................................
Praca z pojazdem....................................................................................
Zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas jazdy............................
Przygotowywanie do pracy......................................................................
Bezpieczne parkowanie wózka jezdniowego ..........................................
Wyłącznik awaryjny .................................................................................
Przycisk czuwaka ....................................................................................
Jazda .......................................................................................................
Kierowanie...............................................................................................
Hamulce ..................................................................................................
Jazda w trybie impulsowym „prowadzenie pieszo” (o) ...........................
Podnoszenie i opuszczanie podestu operatora.......................................
Podnoszenie i opuszczanie zespołu dodatkowego .................................
Podnoszenie i opuszczanie w trybie impulsowym „prowadzenie pieszo”
Podnoszenie i opuszczanie podestu operatora z wyłączeniem podnoszenia (o)................................................................................................
Podejmowanie, transport i odkładanie ładunku .......................................
Ustawianie zębów wideł ..........................................................................
Zespół nośny z balustradą palety (o) .....................................................
Jazda w korytarzach międzyregałowych .................................................
Wózki z prowadzeniem szynowym i rozpoznaniem korytarza (o) ..........
Opuszczanie awaryjne ............................................................................
Klawiatura CanCode................................................................................
Zamek szyfrowy.......................................................................................
Parametr..................................................................................................
Ustawianie parametrów ...........................................................................
Pomoc w przypadku usterek ...................................................................
Pojazd nie jedzie .....................................................................................
43
45
45
48
50
51
53
54
56
56
57
58
58
60
61
61
62
63
64
64
66
68
70
72
4.14
4.15
4.16
4.17
4.18
4.19
5
5.1
5.2
5.3
6
6.1
Przepisy bezpieczeństwa eksploatacji wózka jezdniowego ....................
Opis wskazań panelu obsługi ..................................................................
Stanowisko obsługi na podeście operatora w kierunku napędu..............
Drugie stanowisko obsługi (o) w kierunku ładunku ................................
Elementy obsługi dodatkowego zespołu podnoszenia ............................
Prowadzony pieszo wózek EKS 110 z barierkami ..................................
Przyciski czuwaka i barierka bezpieczeństwa .........................................
Wskaźniki ................................................................................................
Uruchamianie pojazdu.............................................................................
Codzienne czynności kontrolne przed uruchomieniem pojazdu..............
Ustawianie stanowiska operatora............................................................
Praca z pojazdem....................................................................................
Zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas jazdy............................
Przygotowywanie do pracy......................................................................
Bezpieczne parkowanie wózka jezdniowego ..........................................
Wyłącznik awaryjny .................................................................................
Przycisk czuwaka ....................................................................................
Jazda .......................................................................................................
Kierowanie...............................................................................................
Hamulce ..................................................................................................
Jazda w trybie impulsowym „prowadzenie pieszo” (o) ...........................
Podnoszenie i opuszczanie podestu operatora.......................................
Podnoszenie i opuszczanie zespołu dodatkowego .................................
Podnoszenie i opuszczanie w trybie impulsowym „prowadzenie pieszo”
Podnoszenie i opuszczanie podestu operatora z wyłączeniem podnoszenia (o)................................................................................................
Podejmowanie, transport i odkładanie ładunku .......................................
Ustawianie zębów wideł ..........................................................................
Zespół nośny z balustradą palety (o) .....................................................
Jazda w korytarzach międzyregałowych .................................................
Wózki z prowadzeniem szynowym i rozpoznaniem korytarza (o) ..........
Opuszczanie awaryjne ............................................................................
Klawiatura CanCode................................................................................
Zamek szyfrowy.......................................................................................
Parametr..................................................................................................
Ustawianie parametrów ...........................................................................
Pomoc w przypadku usterek ...................................................................
Pojazd nie jedzie .....................................................................................
F
Przegląd i konserwacja pojazdu..............................................
97
F
Przegląd i konserwacja pojazdu..............................................
97
1
2
3
4
4.1
4.2
5
5.1
Bezpieczeństwo eksploatacji i ochrona środowiska ................................
Przepisy bezpieczeństwa konserwacji ....................................................
Konserwacje i przeglądy..........................................................................
Lista czynności konserwacyjnych............................................................
Użytkownik ..............................................................................................
Serwis......................................................................................................
Materiały eksploatacyjne i plan smarowania ...........................................
Bezpieczna praca z materiałami eksploatacyjnymi .................................
97
97
103
104
104
106
111
111
1
2
3
4
4.1
4.2
5
5.1
Bezpieczeństwo eksploatacji i ochrona środowiska ................................
Przepisy bezpieczeństwa konserwacji ....................................................
Konserwacje i przeglądy..........................................................................
Lista czynności konserwacyjnych............................................................
Użytkownik ..............................................................................................
Serwis......................................................................................................
Materiały eksploatacyjne i plan smarowania ...........................................
Bezpieczna praca z materiałami eksploatacyjnymi .................................
97
97
103
104
104
106
111
111
6
76
78
79
80
82
84
87
89
89
90
90
95
95
11.14 PL
11.14 PL
E
113
114
115
115
116
117
119
120
121
122
123
124
124
125
5.2
5.3
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
7
8
8.1
8.2
8.3
9
126
127
127
11.14 PL
10
11
Plan smarowania .....................................................................................
Materiały eksploatacyjne .........................................................................
Opis czynności konserwacyjnych ............................................................
Przygotowanie wózka do prac konserwacyjnych i napraw ......................
Dokręcanie nakrętek kół ..........................................................................
Montaż i demontaż zabezpieczenia masztu ............................................
Montaż i demontaż przedniej pokrywy ....................................................
Instalacja elektryczna ..............................................................................
Sprawdzanie bezpieczników elektrycznych.............................................
Ponowne uruchomienie wózka po pracach konserwacyjnych.................
Wyłączenie wózka z eksploatacji ............................................................
Czynności przed wyłączeniem pojazdu z eksploatacji ............................
Czynności w trakcie przerwy w eksploatacji ............................................
Ponowne uruchomienie wózka po wyłączeniu z eksploatacji..................
Kontrola bezpieczeństwa po dłuższym okresie eksploatacji lub po
wystąpieniu sytuacji nietypowych ............................................................
Ostateczne wyłączenie z eksploatacji, usuwanie ....................................
Pomiar wibracji ........................................................................................
10
11
Plan smarowania .....................................................................................
Materiały eksploatacyjne .........................................................................
Opis czynności konserwacyjnych ............................................................
Przygotowanie wózka do prac konserwacyjnych i napraw ......................
Dokręcanie nakrętek kół ..........................................................................
Montaż i demontaż zabezpieczenia masztu ............................................
Montaż i demontaż przedniej pokrywy ....................................................
Instalacja elektryczna ..............................................................................
Sprawdzanie bezpieczników elektrycznych.............................................
Ponowne uruchomienie wózka po pracach konserwacyjnych.................
Wyłączenie wózka z eksploatacji ............................................................
Czynności przed wyłączeniem pojazdu z eksploatacji ............................
Czynności w trakcie przerwy w eksploatacji ............................................
Ponowne uruchomienie wózka po wyłączeniu z eksploatacji..................
Kontrola bezpieczeństwa po dłuższym okresie eksploatacji lub po
wystąpieniu sytuacji nietypowych ............................................................
Ostateczne wyłączenie z eksploatacji, usuwanie ....................................
Pomiar wibracji ........................................................................................
113
114
115
115
116
117
119
120
121
122
123
124
124
125
126
127
127
11.14 PL
5.2
5.3
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
7
8
8.1
8.2
8.3
9
7
7
8
8
11.14 PL
11.14 PL
Załącznik
Instrukcja
obsługi
trakcyjnego JH
akumulatora
Instrukcja
obsługi
trakcyjnego JH
Z
akumulatora
Poniższa instrukcja obsługi jest przeznaczona tylko dla typów akumulatorów marki
Jungheinrich. W przypadku używania innych marek należy stosować instrukcje
obsługi ich producenta.
0506.PL
Poniższa instrukcja obsługi jest przeznaczona tylko dla typów akumulatorów marki
Jungheinrich. W przypadku używania innych marek należy stosować instrukcje
obsługi ich producenta.
0506.PL
Z
Załącznik
1
1
2
2
0506.PL
0506.PL
A Eksploatacja zgodna z przeznaczeniem
A Eksploatacja zgodna z przeznaczeniem
1
1
Informacje ogólne
Pojazd opisany w niniejszej instrukcji eksploatacji jest wózkiem jezdniowym
przeznaczonym do podnoszenia, opuszczania i transportu ładunków.
Wózek jezdniowy należy użytkować, obsługiwać i konserwować zgodnie ze
wskazówkami podanymi w niniejszej instrukcji obsługi. Stosowanie do innych celów
jest niezgodne z przeznaczeniem i może spowodować uszkodzenie ciała lub wózka
jezdniowego oraz szkody materialne.
2
Pojazd opisany w niniejszej instrukcji eksploatacji jest wózkiem jezdniowym
przeznaczonym do podnoszenia, opuszczania i transportu ładunków.
Wózek jezdniowy należy użytkować, obsługiwać i konserwować zgodnie ze
wskazówkami podanymi w niniejszej instrukcji obsługi. Stosowanie do innych celów
jest niezgodne z przeznaczeniem i może spowodować uszkodzenie ciała lub wózka
jezdniowego oraz szkody materialne.
Eksploatacja zgodna z przeznaczeniem
2
NOTYFIKACJA
3
Eksploatacja zgodna z przeznaczeniem
NOTYFIKACJA
Maksymalny podnoszony ładunek i maksymalnie dopuszczalna odległość ładunku
podane są na wykresie obciążeń i nie wolno ich przekraczać.
Ładunek musi leżeć na nośniku ładunku lub należy podejmować go za pomocą
urządzenia doczepianego dopuszczonego przez producenta.
Ładunek musi przylegać do pleców wspornika wideł i leżeć centralnie pomiędzy
zębami wideł.
Maksymalny podnoszony ładunek i maksymalnie dopuszczalna odległość ładunku
podane są na wykresie obciążeń i nie wolno ich przekraczać.
Ładunek musi leżeć na nośniku ładunku lub należy podejmować go za pomocą
urządzenia doczepianego dopuszczonego przez producenta.
Ładunek musi przylegać do pleców wspornika wideł i leżeć centralnie pomiędzy
zębami wideł.
– Podnoszenie, opuszczanie i zmiana pozycji operatora i ładunku
– Przewóz i podnoszenie innych osób są zabronione.
– Wchodzenie na przyrządy pomocnicze służące do załadunku dozwolone jest
wyłącznie po zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń, np. balustrad i
zabezpieczeń palet przed przewróceniem.
– Układanie palet w systemach regałowych jest zabronione.
– Pchanie lub ciągnięcie ładunku jest zabronione.
– Podnoszenie, opuszczanie i zmiana pozycji operatora i ładunku
– Przewóz i podnoszenie innych osób są zabronione.
– Wchodzenie na przyrządy pomocnicze służące do załadunku dozwolone jest
wyłącznie po zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń, np. balustrad i
zabezpieczeń palet przed przewróceniem.
– Układanie palet w systemach regałowych jest zabronione.
– Pchanie lub ciągnięcie ładunku jest zabronione.
Dopuszczalne warunki eksploatacji
3
NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Dopuszczalne warunki eksploatacji
NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Nie wolno przekraczać dopuszczalnych obciążeń powierzchniowych i punktowych
dróg przejazdu.
W miejscach o złej widoczności konieczna jest pomoc drugiej osoby.
Nie wolno przekraczać dopuszczalnych obciążeń powierzchniowych i punktowych
dróg przejazdu.
W miejscach o złej widoczności konieczna jest pomoc drugiej osoby.
– Eksploatacja w przemysłowym i rzemieślniczym otoczeniu.
– Eksploatacja tylko na drogach o dobrej widoczności i dopuszczonych przez
użytkownika.
– Eksploatacja tylko na utwardzonych i równych podłogach o odpowiedniej nośności
zgodnie z normą DIN 15185.
– Pokonywanie podjazdów i stoków poprzecznie lub ukośnie jest zabronione. Jechać
ładunkiem do góry.
– Do korytarzy wjeżdżać można tylko wózkami przeznaczonymi do tego celu.
– Dopuszczalny zakres temperatur 5°C do 25°C, krótkotrwale do 40°C.
– Odstępy bezpieczeństwa między wózkiem a regałem zgodnie z normą EN 1726-2,
punkt 7.3.2.
– Eksploatacja w przemysłowym i rzemieślniczym otoczeniu.
– Eksploatacja tylko na drogach o dobrej widoczności i dopuszczonych przez
użytkownika.
– Eksploatacja tylko na utwardzonych i równych podłogach o odpowiedniej nośności
zgodnie z normą DIN 15185.
– Pokonywanie podjazdów i stoków poprzecznie lub ukośnie jest zabronione. Jechać
ładunkiem do góry.
– Do korytarzy wjeżdżać można tylko wózkami przeznaczonymi do tego celu.
– Dopuszczalny zakres temperatur 5°C do 25°C, krótkotrwale do 40°C.
– Odstępy bezpieczeństwa między wózkiem a regałem zgodnie z normą EN 1726-2,
punkt 7.3.2.
9
11.14 PL
11.14 PL
Informacje ogólne
9
10
11.14 PL
– Minimalny odstęp bezpieczeństwa 100 mm między wózkiem z prowadzeniem
szynowym a regałem.
– Minimalny odstęp bezpieczeństwa 125 mm między wózkiem z prowadzeniem
indukcyjnym a regałem.
– Jazda po podjazdach maksymalnie do 10% bez obciążenia.
– Jazda po podjazdach maksymalnie do 5% z obciążeniem znamionowym.
– Nie należy eksploatować wózka w otoczeniu zagrożonym pożarem lub wybuchem,
w miejscach o dużym zapyleniu, ani w środowisku zagrażającym powstaniem
korozji.
– W przypadku eksploatacji w warunkach ekstremalnych wymagane są specjalne
wyposażenie oraz atest.
11.14 PL
– Minimalny odstęp bezpieczeństwa 100 mm między wózkiem z prowadzeniem
szynowym a regałem.
– Minimalny odstęp bezpieczeństwa 125 mm między wózkiem z prowadzeniem
indukcyjnym a regałem.
– Jazda po podjazdach maksymalnie do 10% bez obciążenia.
– Jazda po podjazdach maksymalnie do 5% z obciążeniem znamionowym.
– Nie należy eksploatować wózka w otoczeniu zagrożonym pożarem lub wybuchem,
w miejscach o dużym zapyleniu, ani w środowisku zagrażającym powstaniem
korozji.
– W przypadku eksploatacji w warunkach ekstremalnych wymagane są specjalne
wyposażenie oraz atest.
10
4
Obowiązki użytkownika
4
W rozumieniu instrukcji eksploatacji użytkownikiem pojazdu jest dowolna osoba
fizyczna lub prawna, która eksploatuje pojazd samodzielnie lub na zlecenie której
pojazd jest eksploatowany. W przypadkach szczególnych (leasing, dzierżawa)
użytkownikiem jest osoba, która przejęła obowiązki użytkownika na podstawie
porozumienia zawartego pomiędzy właścicielem i użytkownikiem pojazdu.
Użytkownik musi podjąć odpowiednie środki celem zapewnienia, by wózek
eksploatowany był zgodnie z przeznaczeniem, a życie i zdrowie jego oraz osób
trzecich nie było narażane na niebezpieczeństwo, jakie może pojawić się w związku
z eksploatacją wózka. Podczas eksploatacji pojazdu należy bezwzględnie
przestrzegać stosownych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować
się do zasad odnoszących się do obsługi i konserwacji pojazdu. Przed
przystąpieniem do eksploatacji właściciel musi upewnić się, że wszyscy użytkownicy
zapoznali się z niniejszą instrukcją eksploatacji i zrozumieli ją.
W rozumieniu instrukcji eksploatacji użytkownikiem pojazdu jest dowolna osoba
fizyczna lub prawna, która eksploatuje pojazd samodzielnie lub na zlecenie której
pojazd jest eksploatowany. W przypadkach szczególnych (leasing, dzierżawa)
użytkownikiem jest osoba, która przejęła obowiązki użytkownika na podstawie
porozumienia zawartego pomiędzy właścicielem i użytkownikiem pojazdu.
Użytkownik musi podjąć odpowiednie środki celem zapewnienia, by wózek
eksploatowany był zgodnie z przeznaczeniem, a życie i zdrowie jego oraz osób
trzecich nie było narażane na niebezpieczeństwo, jakie może pojawić się w związku
z eksploatacją wózka. Podczas eksploatacji pojazdu należy bezwzględnie
przestrzegać stosownych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować
się do zasad odnoszących się do obsługi i konserwacji pojazdu. Przed
przystąpieniem do eksploatacji właściciel musi upewnić się, że wszyscy użytkownicy
zapoznali się z niniejszą instrukcją eksploatacji i zrozumieli ją.
NOTYFIKACJA
NOTYFIKACJA
W przypadku nieprzestrzegania niniejszej instrukcji eksploatacji wygasa
zobowiązanie gwarancyjne producenta. Ten sam skutek ma fakt nieprawidłowego
dokonania prac przy przedmiocie gwarancji przez klienta i/lub osoby trzecie bez
zgody producenta.
W przypadku nieprzestrzegania niniejszej instrukcji eksploatacji wygasa
zobowiązanie gwarancyjne producenta. Ten sam skutek ma fakt nieprawidłowego
dokonania prac przy przedmiocie gwarancji przez klienta i/lub osoby trzecie bez
zgody producenta.
Montaż urządzeń doczepianych i/lub wyposażenia
dodatkowego
5
Montaż urządzeń doczepianych i/lub wyposażenia
dodatkowego
Montaż wyposażenia dodatkowego
Montaż wyposażenia dodatkowego wchodzącego w zakres oprzyrządowania wózka,
które rozszerza lub zmienia zakres jego funkcji, możliwy jest wyłącznie za pisemną
zgodą producenta. W razie potrzeby należy również uzyskać zgodę odnośnych
urzędów lokalnych.
Zgoda wydana przez odpowiednią jednostkę administracyjną nie zastępuje jednak
zgody producenta.
Montaż wyposażenia dodatkowego wchodzącego w zakres oprzyrządowania wózka,
które rozszerza lub zmienia zakres jego funkcji, możliwy jest wyłącznie za pisemną
zgodą producenta. W razie potrzeby należy również uzyskać zgodę odnośnych
urzędów lokalnych.
Zgoda wydana przez odpowiednią jednostkę administracyjną nie zastępuje jednak
zgody producenta.
11.14 PL
Montaż wyposażenia dodatkowego
11.14 PL
5
Obowiązki użytkownika
11
11
12
12
11.14 PL
11.14 PL
B Opis pojazdu
B Opis pojazdu
1
1
Opis zastosowania
Opis zastosowania
Może podnosić palety z otwartą podstawą lub z deskami poprzecznymi oraz
pojemniki/wózki na kółkach. Wózek nie jest przeznaczony do układania palet
w systemach regałowych. Kabina operatora podnosi się razem z nośnikiem ładunku,
umożliwiając operatorowi wygodny wgląd i dostęp do towaru na wszystkich
wysokościach regału.
Może podnosić palety z otwartą podstawą lub z deskami poprzecznymi oraz
pojemniki/wózki na kółkach. Wózek nie jest przeznaczony do układania palet
w systemach regałowych. Kabina operatora podnosi się razem z nośnikiem ładunku,
umożliwiając operatorowi wygodny wgląd i dostęp do towaru na wszystkich
wysokościach regału.
Regały muszą być przystosowane do wózka EKS 110. Należy bezwzględnie
przestrzegać wymaganych przez producenta odstępów bezpieczeństwa (np. EN
1726-2, punkt 7.3.2).
Regały muszą być przystosowane do wózka EKS 110. Należy bezwzględnie
przestrzegać wymaganych przez producenta odstępów bezpieczeństwa (np. EN
1726-2, punkt 7.3.2).
Między regałem a wózkiem należy zachować odstęp bezpieczeństwa, wynoszący
przynajmniej
– 100 mm w przypadku wózków z prowadzeniem szynowym i
– 125 mm w przypadku wózków z prowadzeniem indukcyjnym.
Między regałem a wózkiem należy zachować odstęp bezpieczeństwa, wynoszący
przynajmniej
– 100 mm w przypadku wózków z prowadzeniem szynowym i
– 125 mm w przypadku wózków z prowadzeniem indukcyjnym.
Podłoga musi odpowiadać wymogom normy DIN 15185. Przy stosowaniu
szynowego systemu prowadzenia (SF) korytarze międzyregałowe muszą być
wyposażone w szyny prowadzące. Przymocowane do wózka rolki prowadzące z
wulkolanu prowadzą wózek pomiędzy szynami.
Podłoga musi odpowiadać wymogom normy DIN 15185. Przy stosowaniu
szynowego systemu prowadzenia (SF) korytarze międzyregałowe muszą być
wyposażone w szyny prowadzące. Przymocowane do wózka rolki prowadzące z
wulkolanu prowadzą wózek pomiędzy szynami.
Standardowo wózek wyposażony jest w maszt pojedynczy (maszt E) lub maszt
podwójny (maszt ZZ) (wysokość podnoszenia patrz "Dane techniczne" na
stronie 19). Opcjonalnie dostępny jest zespół dodatkowy, umożliwiający
podnoszenie wideł o kolejne 800 mm.
Standardowo wózek wyposażony jest w maszt pojedynczy (maszt E) lub maszt
podwójny (maszt ZZ) (wysokość podnoszenia patrz "Dane techniczne" na
stronie 19). Opcjonalnie dostępny jest zespół dodatkowy, umożliwiający
podnoszenie wideł o kolejne 800 mm.
11.14 PL
EKS 110 jest wózkiem do kompletacji pionowej z napędem elektrycznym.
Przeznaczony jest do transportu i kompletacji towarów na równej powierzchni
zgodnie z normą DIN 15185.
11.14 PL
EKS 110 jest wózkiem do kompletacji pionowej z napędem elektrycznym.
Przeznaczony jest do transportu i kompletacji towarów na równej powierzchni
zgodnie z normą DIN 15185.
13
13
2
Definicja kierunku jazdy
2
Do opisu kierunku jazdy stosowane są następujące określenia:
Definicja kierunku jazdy
Do opisu kierunku jazdy stosowane są następujące określenia:
1
2
1
2
3
4
4
Poz.
1
2
3
4
14
Kierunek jazdy
W lewo
Kierunek napędu
Kierunek ładunku
W prawo
11.14 PL
Kierunek jazdy
W lewo
Kierunek napędu
Kierunek ładunku
W prawo
11.14 PL
Poz.
1
2
3
4
3
14
3
Opis podzespołów i funkcji
3
Opis podzespołów i funkcji
3.1
Przegląd podzespołów
3.1
Przegląd podzespołów
13
14
15
7
8
9
16
10
11
5
17
12
11.14 PL
12
6
13
14
6
15
7
8
9
16
10
11
17
11.14 PL
5
15
15
Poz.
5 t
6 o
7 t
8 t
9 t
11 t
10 t
17 t
16 t
15 o
14 t
13 t
12 t
t
o
16
Nazwa
Dach ochronny
Maszt podwójny
Nastawnik jazdy
Barierka (od 1200 mm)
Maszt pojedynczy
Widły
Podest operatora
Pokrywa instalacji elektrycznej
Pokrywa napędu
Rolki prowadzące
Wyświetlacz operatora
Pokrywa akumulatora
Koło napędowe
Wyposażenie standardowe
Wyposażenie dodatkowe
11.14 PL
Nazwa
Dach ochronny
Maszt podwójny
Nastawnik jazdy
Barierka (od 1200 mm)
Maszt pojedynczy
Widły
Podest operatora
Pokrywa instalacji elektrycznej
Pokrywa napędu
Rolki prowadzące
Wyświetlacz operatora
Pokrywa akumulatora
Koło napędowe
Wyposażenie standardowe
Wyposażenie dodatkowe
11.14 PL
Poz.
5 t
6 o
7 t
8 t
9 t
11 t
10 t
17 t
16 t
15 o
14 t
13 t
12 t
t
o
16
Opis działania
3.2
Opis działania
Zabezpieczenia
Wózek charakteryzuje się zwartą konstrukcją. Koło napędowe chronione jest za
pomocą stabilnego zderzaka. Platforma stanowiska operatora jest amortyzowana.
Dach ochronny zabezpiecza operatora przed spadającymi z góry częściami. W
przypadku przekroczenia wysokości podnoszenia 1200 mm barierki po obu stronach
platformy stanowiska operatora przerywają jazdę i podnoszenie. Aby umożliwić jazdę
i podnoszenie w trybie „Prowadzenie szynowe z rozpoznawaniem korytarza” (o) w
wąskich korytarzach, należy dodatkowo wcisnąć przycisk „Obsługa oburęczna” (o).
Funkcja obsługi oburęcznej zapobiega wsuwaniu się w regały podczas jazdy lub
podnoszenia.
Wózek charakteryzuje się zwartą konstrukcją. Koło napędowe chronione jest za
pomocą stabilnego zderzaka. Platforma stanowiska operatora jest amortyzowana.
Dach ochronny zabezpiecza operatora przed spadającymi z góry częściami. W
przypadku przekroczenia wysokości podnoszenia 1200 mm barierki po obu stronach
platformy stanowiska operatora przerywają jazdę i podnoszenie. Aby umożliwić jazdę
i podnoszenie w trybie „Prowadzenie szynowe z rozpoznawaniem korytarza” (o) w
wąskich korytarzach, należy dodatkowo wcisnąć przycisk „Obsługa oburęczna” (o).
Funkcja obsługi oburęcznej zapobiega wsuwaniu się w regały podczas jazdy lub
podnoszenia.
Wyłącznik awaryjny: Naciśnięcie wyłącznika awaryjnego powoduje wyłączenie
wszystkich funkcji elektrycznych.
Wyłącznik awaryjny: Naciśnięcie wyłącznika awaryjnego powoduje wyłączenie
wszystkich funkcji elektrycznych.
Budowa pojazdu
Budowa pojazdu
Pojazd jest wózkiem trójkołowym ze skręcanym kołem napędowym wewnątrz zwartej
konstrukcji. Łatwo otwierana pokrywa przednia, otwierana pokrywa akumulatora oraz
zdejmowana pokrywa instalacji elektrycznej zapewniają wygodny dostęp do
wszystkich agregatów.
Pojazd jest wózkiem trójkołowym ze skręcanym kołem napędowym wewnątrz zwartej
konstrukcji. Łatwo otwierana pokrywa przednia, otwierana pokrywa akumulatora oraz
zdejmowana pokrywa instalacji elektrycznej zapewniają wygodny dostęp do
wszystkich agregatów.
Hamulce
Hamulce
Funkcja hamowania realizowana jest poprzez zwolnienie przycisku czuwaka
(hamulec roboczy) lub zwolnienie nastawnika jazdy (hamulec wybiegowy). Po
wyłączeniu instalacji elektrycznej hamulec sprężynowy pełni funkcję hamulca
postojowego.
Funkcja hamowania realizowana jest poprzez zwolnienie przycisku czuwaka
(hamulec roboczy) lub zwolnienie nastawnika jazdy (hamulec wybiegowy). Po
wyłączeniu instalacji elektrycznej hamulec sprężynowy pełni funkcję hamulca
postojowego.
Układ kierowniczy
Układ kierowniczy
Zakres skrętu wynosi 90° w obie strony. Kierownica oddziałuje elektrycznie na silnik
przekładni kierowniczej. Przekładnia czołowa przenosi ruch skrętny na koło
napędowe. W trybie „Prowadzenie szynowe z rozpoznawaniem korytarza” (o) układ
kierowniczy jest automatycznie ustawiany prosto.
Zakres skrętu wynosi 90° w obie strony. Kierownica oddziałuje elektrycznie na silnik
przekładni kierowniczej. Przekładnia czołowa przenosi ruch skrętny na koło
napędowe. W trybie „Prowadzenie szynowe z rozpoznawaniem korytarza” (o) układ
kierowniczy jest automatycznie ustawiany prosto.
Instalacja hydrauliczna
Instalacja hydrauliczna
Włączenie podnoszenia uruchamia agregat pompy, który tłoczy olej hydrauliczny ze
zbiornika oleju do siłownika podnoszenia. Zbiornik hydrauliczny i zawór
elektromagnetyczny umożliwiają amortyzowane podnoszenie i opuszczanie.
Włączenie podnoszenia uruchamia agregat pompy, który tłoczy olej hydrauliczny ze
zbiornika oleju do siłownika podnoszenia. Zbiornik hydrauliczny i zawór
elektromagnetyczny umożliwiają amortyzowane podnoszenie i opuszczanie.
11.14 PL
Zabezpieczenia
11.14 PL
3.2
17
17
Zespół podnoszący
Zespół podnoszący
Wózek jest wyposażony w spawany maszt pojedynczy. Karetka wideł z platformą
stanowiska operatora i widłami porusza się na ułożyskowanych tocznie rolkach, aby
zapewnić małe straty tarciowe i niskie zużycie prądu. Podnoszenie odbywa się
poprzez wysunięcie siłowników hydraulicznych. W trybie pracy z zespołem
dodatkowym (o) widły podnoszone są za pomocą łańcucha i umieszczonego na
środku siłownika podnoszenia. Wózek może być wyposażony w maszt podwójny.
Wózek jest wyposażony w spawany maszt pojedynczy. Karetka wideł z platformą
stanowiska operatora i widłami porusza się na ułożyskowanych tocznie rolkach, aby
zapewnić małe straty tarciowe i niskie zużycie prądu. Podnoszenie odbywa się
poprzez wysunięcie siłowników hydraulicznych. W trybie pracy z zespołem
dodatkowym (o) widły podnoszone są za pomocą łańcucha i umieszczonego na
środku siłownika podnoszenia. Wózek może być wyposażony w maszt podwójny.
Elementy obsługi i wskaźniki
Elementy obsługi i wskaźniki
Elementy obsługi i wskaźniki są rozmieszczone na stanowisku operatora w
przejrzysty sposób. Nastawnik jazdy steruje prędkością. Funkcje podnoszenia,
opuszczania i sygnału dźwiękowego obsługiwane są za pomocą przycisków bez
konieczności przekładania rąk. W przypadku zespołu dodatkowego (o) „Z” elementy
obsługi służące do podnoszenia i opuszczania umieszczone są dodatkowo po stronie
ładunku (przy zespole dodatkowym). Wyświetlacz operatora wskazuje stan
naładowania akumulatora, czas pracy oraz dane serwisowe i diagnostyczne.
Wskaźnik położenia kół informuje o aktualnym kącie skrętu koła napędowego.
Elementy obsługi i wskaźniki są rozmieszczone na stanowisku operatora w
przejrzysty sposób. Nastawnik jazdy steruje prędkością. Funkcje podnoszenia,
opuszczania i sygnału dźwiękowego obsługiwane są za pomocą przycisków bez
konieczności przekładania rąk. W przypadku zespołu dodatkowego (o) „Z” elementy
obsługi służące do podnoszenia i opuszczania umieszczone są dodatkowo po stronie
ładunku (przy zespole dodatkowym). Wyświetlacz operatora wskazuje stan
naładowania akumulatora, czas pracy oraz dane serwisowe i diagnostyczne.
Wskaźnik położenia kół informuje o aktualnym kącie skrętu koła napędowego.
3.2.1 Licznik roboczogodzin
Z
3.2.1 Licznik roboczogodzin
Z
Przygotować wózek do eksploatacji, patrz "Przygotowywanie do pracy" na
stronie 60 lub patrz "Klawiatura CanCode" na stronie 89.
Roboczogodziny są liczone, gdy wózek jest gotowy do pracy i włączono przycisk
czuwaka.
Roboczogodziny są liczone, gdy wózek jest gotowy do pracy i włączono przycisk
czuwaka.
3.2.2 Licznik roboczogodzin w trybie prowadzenia pieszo
Z
3.2.2 Licznik roboczogodzin w trybie prowadzenia pieszo
Z
Przygotować wózek do eksploatacji, patrz "Przygotowywanie do pracy" na
stronie 60 lub patrz "Klawiatura CanCode" na stronie 89.
Przygotować wózek do eksploatacji, patrz "Przygotowywanie do pracy" na
stronie 60 lub patrz "Klawiatura CanCode" na stronie 89.
11.14 PL
Roboczogodziny są liczone, gdy wózek jest gotowy do pracy i uruchomiono jeden z
poniższych elementów obsługi:
– Przycisk „prowadzenie pieszo - w kierunku napędu”, patrz strona 66.
– Przycisk „prowadzenie pieszo - w kierunku ładunku”, patrz strona 66.
– Przycisk „prowadzenie pieszo - podnoszenie”, patrz strona 72.
– Przycisk „prowadzenie pieszo - opuszczanie”, patrz strona 72.
11.14 PL
Roboczogodziny są liczone, gdy wózek jest gotowy do pracy i uruchomiono jeden z
poniższych elementów obsługi:
– Przycisk „prowadzenie pieszo - w kierunku napędu”, patrz strona 66.
– Przycisk „prowadzenie pieszo - w kierunku ładunku”, patrz strona 66.
– Przycisk „prowadzenie pieszo - podnoszenie”, patrz strona 72.
– Przycisk „prowadzenie pieszo - opuszczanie”, patrz strona 72.
18
Przygotować wózek do eksploatacji, patrz "Przygotowywanie do pracy" na
stronie 60 lub patrz "Klawiatura CanCode" na stronie 89.
18
Dane techniczne
Z
Parametry
4.1
Nazwa
Udźwig znamionowy
EKS 110 EKS 110 EKS 110 EKS 110
(100 E) (160 E) (190 E)
(280 ZZ)
1000
1000
Prędkość jazdy z
obciążeniem znamionowym /
9,8/10,1
bez obciążenia
znamionowego
Prędkość podnoszenia z
obciążeniem znamionowym /
0,16/0,20
bez obciążenia
znamionowego, Z
9,0/9,0
0,13/0,17
Prędkość podnoszenia z
obciążeniem znamionowym /
0,16/0,20
0,13/0,17
bez obciążenia
znamionowego, L
Prędkość opuszczania z
obciążeniem znamionowym /
0,21/0,19
bez obciążenia
znamionowego, Z
Prędkość opuszczania z
obciążeniem znamionowym /
0,21/0,19
bez obciążenia
znamionowego, L
Zdolność pokonywania
wzniesień z obciążeniem
5/10
znamionowym / bez
obciążenia
Moc silnika jezdnego S2 60
2,8
min
Moc silnika podnoszenia S3
15%
9,0/9,0
Wszystkie dane, o ile nie podano inaczej, dla wariantów L i Z.
Parametry
Nazwa
kg
Q
0,21/0,30 m/s
0,30/0,28 m/s
0,30/0,28 m/s
%
kW
kW
2,2
KW
6
KW
9,0/9,0
0,13/0,17
Prędkość podnoszenia z
obciążeniem znamionowym /
0,16/0,20
0,13/0,17
bez obciążenia
znamionowego, L
Prędkość opuszczania z
obciążeniem znamionowym /
0,21/0,19
bez obciążenia
znamionowego, Z
Prędkość opuszczania z
obciążeniem znamionowym /
0,21/0,19
bez obciążenia
znamionowego, L
Zdolność pokonywania
wzniesień z obciążeniem
5/10
znamionowym / bez
obciążenia
Moc silnika jezdnego S2 60
2,8
min
0,21/0,30 m/s
3
Udźwig znamionowy
EKS 110 EKS 110 EKS 110 EKS 110
(100 E) (160 E) (190 E)
(280 ZZ)
1000
1000
Prędkość jazdy z
obciążeniem znamionowym /
9,8/10,1
bez obciążenia
znamionowego
Prędkość podnoszenia z
obciążeniem znamionowym /
0,16/0,20
bez obciążenia
znamionowego, Z
km/h
11.14 PL
Moc silnika podnoszenia S3
5%
Moc silnika podnoszenia S3
20%
Dane techniczne podano zgodnie ze standardem VDI 2198.
Zmiany techniczne i uzupełnienia zastrzeżone.
Z
Wszystkie dane, o ile nie podano inaczej, dla wariantów L i Z.
Q
Dane techniczne
Z
Dane techniczne podano zgodnie ze standardem VDI 2198.
Zmiany techniczne i uzupełnienia zastrzeżone.
Z
4.1
4
Moc silnika podnoszenia S3
15%
Moc silnika podnoszenia S3
5%
Moc silnika podnoszenia S3
20%
9,0/9,0
kg
km/h
0,21/0,30 m/s
0,21/0,30 m/s
0,30/0,28 m/s
0,30/0,28 m/s
%
kW
3
kW
2,2
KW
6
KW
11.14 PL
4
19
19
Masy
4.2
Nazwa
Masa własna z
akumulatorem L/Z
4.3
EKS 110 EKS 110 EKS 110 EKS 110
(100 E) (160 E) (190 E)
(280 ZZ)
1756/
1934/
1970/
2270/
1859
2036
2072
2390
Nacisk na oś z ładunkiem
przód/tył (z akumulatorem) Z
Nacisk na oś bez ładunku
przód/tył (z akumulatorem) Z
481/
2377
1083/
775
461/
2575
1105/
931
461/
2611
1113/
959
755/
2635
1330/
1060
Nacisk na oś z ładunkiem
przód/tył (z akumulatorem) L
476/
2280
456/
2478
456/
2514
765/
2505
Nacisk na oś bez ładunku
przód/tył (z akumulatorem) L
1078/
678
1100/
834
1108/
862
1305/
965
Nazwa
Masa własna z
akumulatorem L/Z
kg
461/
2575
1105/
931
461/
2611
1113/
959
755/
2635
1330/
1060
kg
Nacisk na oś z ładunkiem
przód/tył (z akumulatorem) L
476/
2280
456/
2478
456/
2514
765/
2505
kg
kg
Nacisk na oś bez ładunku
przód/tył (z akumulatorem) L
1078/
678
1100/
834
1108/
862
1305/
965
kg
kg
mm
mm
20
kg
kg
Ogumienie
d1
d2
11.14 PL
d1
d2
kg
481/
2377
1083/
775
4.3
Wartość
Vulkollan
230x80
150x130
EKS 110 EKS 110 EKS 110 EKS 110
(100 E) (160 E) (190 E)
(280 ZZ)
1756/
1934/
1970/
2270/
1859
2036
2072
2390
Nacisk na oś z ładunkiem
przód/tył (z akumulatorem) Z
Nacisk na oś bez ładunku
przód/tył (z akumulatorem) Z
kg
Ogumienie
Nazwa
Ogumienie
Rozmiar opon, przód
Rozmiar opon, tył
Masy
Nazwa
Ogumienie
Rozmiar opon, przód
Rozmiar opon, tył
Wartość
Vulkollan
230x80
150x130
mm
mm
11.14 PL
4.2
20
a/2
a/2
Ast
21
217
y
l2
l1
Wa
a/2
h9
h12
h12
Q
l
x
h6
h3
h1
h6
h3
C
h13
h7
990
h9
h4
h4
4.4
b11
s
s
h7
990
h1
Wymiary
b5
e
h13
x
b1
e
y
b11
b5
b1
217
11.14 PL
11.14 PL
4.4
Wymiary
C
Q
l
l2
l1
Wa
a/2
Ast
21
c
h3 Wysokość podnoszenia
Wysokość masztu w stanie
h4
rozłożonym (h1 + h3)
Wysokość dachu
h6
ochronnego
h7 Wysokość fotela/stanowiska
Szerokość korytarza dla
palet2 800x1200 w pozycji
Ast
wzdłużnej
L/Z
Szerokość korytarza dla
palet2 1000 x 1200 w pozycji
Ast
poprzecznej
L/Z
b1/
Szerokość całkowita
b2
Szerokość między
b4 wysięgnikami kół/
powierzchniami ładunkowymi
b5 Odstęp zewnętrzny wideł
b11 Rozstaw kół tylnych
I1 Długość całkowita L/Z
Długość z grzbietem wideł L/
I2
Z
I3 Długość podestu L/Z
I Długość zębów wideł
Wa Promień skrętu
s/e/
Wymiary zębów wideł L
l
22
600
600
mm
143/148
1330
185
1385
mm
mm
16601
2260
2560
2251
mm
1000
1600
1900
2800
mm
26601
3830
4130
5034
mm
2230
2230
mm
200
200
mm
Dodatkowy zespół
h9
podnoszenia Z
Wysokość stanowiska w
h12 stanie podniesionym
(h3 + h7)
Wysokość w stanie
h13
opuszczonym
Nazwa
800
1200
1800
80
2100
800
mm
3000
mm
80
mm
3149/3154
3245
mm
3039/3043
3131
mm
810
900
mm
430
520
mm
540
630
2890/2895
540
720
2985
mm
mm
mm
1690/1695
1785
mm
775/710
1200
1548
775/710
mm
mm
mm
60 / 160 / 1200
1603
60 / 160 /
1200
mm
Odległość środka ciężkości
ładunku
x Odstęp ładunku L/Z
y Rozstaw osi
Wysokość masztu w stanie
h1
złożonym
EKS 110 EKS 110 EKS 110 EKS 110
(100 E) (160 E) (190 E)
(280 ZZ)
c
h3 Wysokość podnoszenia
Wysokość masztu w stanie
h4
rozłożonym (h1 + h3)
Wysokość dachu
h6
ochronnego
h7 Wysokość fotela/stanowiska
Szerokość korytarza dla
palet2 800x1200 w pozycji
Ast
wzdłużnej
L/Z
Szerokość korytarza dla
palet2 1000 x 1200 w pozycji
Ast
poprzecznej
L/Z
b1/
Szerokość całkowita
b2
Szerokość między
b4 wysięgnikami kół/
powierzchniami ładunkowymi
b5 Odstęp zewnętrzny wideł
b11 Rozstaw kół tylnych
I1 Długość całkowita L/Z
Długość z grzbietem wideł L/
I2
Z
I3 Długość podestu L/Z
I Długość zębów wideł
Wa Promień skrętu
s/e/
Wymiary zębów wideł L
l
22
600
mm
143/148
1330
185
1385
mm
mm
16601
2260
2560
2251
mm
1000
1600
1900
2800
mm
26601
3830
4130
5034
mm
2230
2230
mm
200
200
mm
800
800
mm
3000
mm
80
80
mm
3149/3154
3245
mm
3039/3043
3131
mm
810
900
mm
430
520
mm
540
630
2890/2895
540
720
2985
mm
mm
mm
1690/1695
1785
mm
775/710
1200
1548
775/710
mm
mm
mm
Dodatkowy zespół
h9
podnoszenia Z
Wysokość stanowiska w
h12 stanie podniesionym
(h3 + h7)
Wysokość w stanie
h13
opuszczonym
600
1200
1800
60 / 160 / 1200
2100
1603
60 / 160 /
1200
mm
11.14 PL
Odległość środka ciężkości
ładunku
x Odstęp ładunku L/Z
y Rozstaw osi
Wysokość masztu w stanie
h1
złożonym
EKS 110 EKS 110 EKS 110 EKS 110
(100 E) (160 E) (190 E)
(280 ZZ)
11.14 PL
Nazwa
Nazwa
s/e/
Wymiary zębów wideł Z
l
EKS 110 EKS 110 EKS 110 EKS 110
(100 E) (160 E) (190 E)
(280 ZZ)
Nazwa
65 / 160 / 1200
65 / 160 /
1200
mm
s/e/
Wymiary zębów wideł Z
l
EKS 110 EKS 110 EKS 110 EKS 110
(100 E) (160 E) (190 E)
(280 ZZ)
65 / 160 / 1200
65 / 160 /
1200
mm
m1
Prześwit pod masztem z
ładunkiem
35
35
mm
m1
Prześwit pod masztem z
ładunkiem
35
35
mm
a
Odstęp bezpieczeństwa
200
200
mm
a
Odstęp bezpieczeństwa
200
200
mm
Wspornik wideł ISO 2328,
klasa/typ A,B
FEM 2A (opcja)
Wspornik wideł ISO 2328,
klasa/typ A,B
FEM 2A (opcja)
2 do zawracania przed zajętym miejscem paletowym wg VDI 2198 (metoda ukośna)
2 do zawracania przed zajętym miejscem paletowym wg VDI 2198 (metoda ukośna)
11.14 PL
1 w przypadku wyposażenia w dach ochronny (o) +570 mm
11.14 PL
1 w przypadku wyposażenia w dach ochronny (o) +570 mm
23
23
4.5
Z
Z
Z
Normy EN
4.5
Stały poziom ciśnienia akustycznego
Stały poziom ciśnienia akustycznego
– EKS 110: 68 dB(A)
– EKS 110: 68 dB(A)
zgodnie z normą EN 12053 w zgodności z normą ISO 4871.
zgodnie z normą EN 12053 w zgodności z normą ISO 4871.
Z
Stały poziom ciśnienia akustycznego jest wartością średnią obliczaną zgodnie z
wytycznymi normatywnymi i uwzględnia poziom ciśnienia akustycznego podczas
jazdy, przy podnoszeniu i na biegu jałowym. Poziom ciśnienia akustycznego jest
mierzony przy uchu operatora.
Stały poziom ciśnienia akustycznego jest wartością średnią obliczaną zgodnie z
wytycznymi normatywnymi i uwzględnia poziom ciśnienia akustycznego podczas
jazdy, przy podnoszeniu i na biegu jałowym. Poziom ciśnienia akustycznego jest
mierzony przy uchu operatora.
Wibracja
Wibracja
– EKS 110: 0,96 m/s²
– EKS 110: 0,96 m/s²
zgodnie z EN 13059
zgodnie z EN 13059
Z
Zgodnie z normą przyspieszenie drgań działające na ciało operatora to zgodnie z
normą liniowe przyspieszenie w linii pionowej. Jest ono mierzone przy
przejeżdżaniu progów ze stałą prędkością. Te wartości zostały jednorazowo
zmierzone dla transportu poziomego i nie należy ich mylić z wibracjami zgodnie z
dyrektywą „2002/44/WE/Wibracje”. W celu pomiaru tych wibracji producent oferuje
specjalną usługę, patrz "Pomiar wibracji" na stronie 127.
Zgodnie z normą przyspieszenie drgań działające na ciało operatora to zgodnie z
normą liniowe przyspieszenie w linii pionowej. Jest ono mierzone przy
przejeżdżaniu progów ze stałą prędkością. Te wartości zostały jednorazowo
zmierzone dla transportu poziomego i nie należy ich mylić z wibracjami zgodnie z
dyrektywą „2002/44/WE/Wibracje”. W celu pomiaru tych wibracji producent oferuje
specjalną usługę, patrz "Pomiar wibracji" na stronie 127.
Kompatybilność elektromagnetyczna
Kompatybilność elektromagnetyczna
Producent potwierdza zachowanie wartości granicznych wysyłanych zakłóceń
elektromagnetycznych i odporność na zakłócenia oraz kontrolę wyładowania
elektryczności statycznej zgodnie z normą EN 12895 oraz wymienionymi tam innymi
normami.
Producent potwierdza zachowanie wartości granicznych wysyłanych zakłóceń
elektromagnetycznych i odporność na zakłócenia oraz kontrolę wyładowania
elektryczności statycznej zgodnie z normą EN 12895 oraz wymienionymi tam innymi
normami.
Z
Zmiany elektrycznych lub elektronicznych części składowych i sposobu ich
rozmieszczenia można dokonywać tylko za pisemnym zezwoleniem producenta.
OSTRZEŻENIE!
Zmiany elektrycznych lub elektronicznych części składowych i sposobu ich
rozmieszczenia można dokonywać tylko za pisemnym zezwoleniem producenta.
OSTRZEŻENIE!
11.14 PL
Zakłócanie urządzeń medycznych przez niejonizujące promieniowanie
Elektryczne
wyposażenie
wózka
jezdniowego
emitujące
niejonizujące
promieniowanie (np. bezprzewodowa transmisja danych) mogą zakłócać działanie
urządzeń medycznych (rozruszników serca, aparatów słuchowych itp.) i prowadzić
do ich błędnego działania. Należy wyjaśnić z lekarzem lub producentem urządzenia
medycznego, czy może ono być stosowane na wózkach jezdniowych.
11.14 PL
Zakłócanie urządzeń medycznych przez niejonizujące promieniowanie
Elektryczne
wyposażenie
wózka
jezdniowego
emitujące
niejonizujące
promieniowanie (np. bezprzewodowa transmisja danych) mogą zakłócać działanie
urządzeń medycznych (rozruszników serca, aparatów słuchowych itp.) i prowadzić
do ich błędnego działania. Należy wyjaśnić z lekarzem lub producentem urządzenia
medycznego, czy może ono być stosowane na wózkach jezdniowych.
24
Normy EN
24
4.6
Warunki eksploatacji
4.6
Temperatura otoczenia
Z
4.7
Warunki eksploatacji
Temperatura otoczenia
– przy eksploatacji 5°C do 25°C, krótkotrwale do 40°C.
Z
W przypadku ciągłej eksploatacji wózków w warunkach ekstremalnych wahań
temperatury lub wilgotności powietrza wymagane jest specjalne wyposażenie oraz
atest.
Wymagania elektryczne
4.7
W przypadku ciągłej eksploatacji wózków w warunkach ekstremalnych wahań
temperatury lub wilgotności powietrza wymagane jest specjalne wyposażenie oraz
atest.
Wymagania elektryczne
Producent potwierdza przestrzeganie wymagań odnośnie do projektowania i
produkcji wyposażenia elektrycznego przy zgodnym z przeznaczeniem
zastosowaniem wózka zgodnie z normą EN 1175 „Wózki jezdniowe.
Bezpieczeństwo. Wymagania elektryczne”.
11.14 PL
11.14 PL
Producent potwierdza przestrzeganie wymagań odnośnie do projektowania i
produkcji wyposażenia elektrycznego przy zgodnym z przeznaczeniem
zastosowaniem wózka zgodnie z normą EN 1175 „Wózki jezdniowe.
Bezpieczeństwo. Wymagania elektryczne”.
– przy eksploatacji 5°C do 25°C, krótkotrwale do 40°C.
25
25
Miejsca oznakowania i tabliczki znamionowe
5
Miejsca oznakowania i tabliczki znamionowe
20 21
18
1
2
24
24
19
19
23
24
25
26
26
26
25
26
21
Nazwa
Tabliczka ostrzegawcza „Niebezpieczeństwo ścięcia/zgniecenia”
Tabliczka zakazu „Zakaz sięgania przez konstrukcję masztu”
Tabliczka zakazu „Nie wchodzić pod nośnik ładunku”
Tabliczka ostrzegawcza „Uwaga tryb impulsowy”
Plakietka kontrolna (o)
Tabliczka udźwigu, udźwig / środek ciężkości ładunku / wysokość
podnoszenia
Tabliczka znamionowa wózka
Miejsce osadzenia podnośnika
Zaczep do przenoszenia za pomocą dźwigu
28
2000
5
4
3
25
Poz.
18
19
20
21
22
23
24
25
26
11.14 PL
25
26
20 21
1
0
11 1
23
19
2
12
3
23
Poz.
18
19
20
21
22
6
4
8 7
8 7
6
22
2000
5
9
9
22
19
0
11 1
18
Tabliczki ostrzegawcze i informacyjne, takie jak wykresy obciążeń, punkty
mocowanie i tabliczki znamionowe, powinny być zawsze czytelne i w razie
konieczności wymieniane na nowe.
26
25
26
21
Nazwa
Tabliczka ostrzegawcza „Niebezpieczeństwo ścięcia/zgniecenia”
Tabliczka zakazu „Zakaz sięgania przez konstrukcję masztu”
Tabliczka zakazu „Nie wchodzić pod nośnik ładunku”
Tabliczka ostrzegawcza „Uwaga tryb impulsowy”
Plakietka kontrolna (o)
Tabliczka udźwigu, udźwig / środek ciężkości ładunku / wysokość
podnoszenia
Tabliczka znamionowa wózka
Miejsce osadzenia podnośnika
Zaczep do przenoszenia za pomocą dźwigu
28
11.14 PL
Tabliczki ostrzegawcze i informacyjne, takie jak wykresy obciążeń, punkty
mocowanie i tabliczki znamionowe, powinny być zawsze czytelne i w razie
konieczności wymieniane na nowe.
12
5
11.14 PL
Poz. Nazwa
28 tabliczka zakazu „Przewożenie osób zabronione”
11.14 PL
Poz. Nazwa
28 tabliczka zakazu „Przewożenie osób zabronione”
27
27
Tabliczka znamionowa
29
30
31
32
33
Poz. Nazwa
29 Typ
30
Numer seryjny
31
Udźwig znamionowy w kg
32
Napięcie akumulatora w V
33
34
Masa własna bez akumulatora w
kg
Opcja
34
28
Tabliczka znamionowa
29
35
30
31
32
33
34
35
36
36
37
37
38
38
39
39
40
40
Poz. Nazwa
35 Rok produkcji
Odległość środka ciężkości
36
ładunku w mm
37 Moc napędu
Masa akumulatora min./maks. w
38
kg
Poz. Nazwa
29 Typ
30
Numer seryjny
31
Udźwig znamionowy w kg
32
Napięcie akumulatora w V
39
Producent
33
40
Logo producenta
34
Z
W przypadku pytań dotyczących wózka lub przy zamawianiu części zamiennych
należy podawać numer seryjny (30).
11.14 PL
Z
5.1
Masa własna bez akumulatora w
kg
Opcja
Poz. Nazwa
35 Rok produkcji
Odległość środka ciężkości
36
ładunku w mm
37 Moc napędu
Masa akumulatora min./maks. w
38
kg
39
Producent
40
Logo producenta
W przypadku pytań dotyczących wózka lub przy zamawianiu części zamiennych
należy podawać numer seryjny (30).
11.14 PL
5.1
28
Wykres obciążeń wózka jezdniowego
5.2
Wykres obciążeń wózka jezdniowego
Tabliczka udźwigu (23) informuje o udźwigu wózka w lb (kg) przy maszcie
ustawionym pionowo. W tabeli podano maksymalny udźwig dla określonego punktu
ciężkości A/B/D (w in/mm) i żądanej wysokości podnoszenia C (w in/mm).
Przykład określania maksymalnego udźwigu
Przykład określania maksymalnego udźwigu
W przypadku odległości środka ciężkości ładunku C wynoszącej 600 mm i
maksymalnej wysokości podnoszenia H wynoszącej 1000 mm udźwig maksymalny
Q wynosi 1000 kg.
W przypadku odległości środka ciężkości ładunku C wynoszącej 600 mm i
maksymalnej wysokości podnoszenia H wynoszącej 1000 mm udźwig maksymalny
Q wynosi 1000 kg.
11.14 PL
Tabliczka udźwigu (23) informuje o udźwigu wózka w lb (kg) przy maszcie
ustawionym pionowo. W tabeli podano maksymalny udźwig dla określonego punktu
ciężkości A/B/D (w in/mm) i żądanej wysokości podnoszenia C (w in/mm).
11.14 PL
5.2
29
29
30
30
11.14 PL
11.14 PL
C Transport i pierwsze uruchomienie
C Transport i pierwsze uruchomienie
1
1
Transport dźwigowy
OSTRZEŻENIE!
Transport dźwigowy
OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo wypadku na skutek nieprawidłowego transportu
dźwigowego
Stosowanie nieodpowiedniego sprzętu do podnoszenia i jego nieprawidłowe użycie
może spowodować upadek wózka na ziemię podczas transportu dźwigowego.
Przy podnoszeniu nie uderzać wózka i masztu i nie doprowadzać ich do
niekontrolowanych ruchów. Jeśli to konieczne, przytrzymywać wózek i maszt linami
prowadzącymi.
Załadunku wózka i masztu mogą dokonywać wyłącznie osoby przeszkolone pod
kątem obsługi elementów zaczepowych i sprzętu do podnoszenia.
Podczas transportu dźwigowego stosować środki ochrony osobistej (np. obuwie
ochronne, kask ochronny, kamizelkę ostrzegawczą, rękawice ochronne itp.).
Nie przebywać pod zawieszonymi ładunkami.
Nie wchodzić do strefy zagrożenia i nie przebywać w niej.
Stosować wyłącznie sprzęt do podnoszenia o dostatecznym udźwigu (masa
wózka, patrz tabliczka znamionowa).
Zawiesia dźwigowe mocować wyłącznie w przeznaczonych do tego celu punktach
mocowania i zabezpieczyć przed zsunięciem.
Zaczepy stosować wyłącznie w podanym kierunku obciążenia.
Zaczepy zawiesi dźwigowych mocować tak, aby podczas podnoszenia nie
dotykały osprzętu.
Niebezpieczeństwo wypadku na skutek nieprawidłowego transportu
dźwigowego
Stosowanie nieodpowiedniego sprzętu do podnoszenia i jego nieprawidłowe użycie
może spowodować upadek wózka na ziemię podczas transportu dźwigowego.
Przy podnoszeniu nie uderzać wózka i masztu i nie doprowadzać ich do
niekontrolowanych ruchów. Jeśli to konieczne, przytrzymywać wózek i maszt linami
prowadzącymi.
Załadunku wózka i masztu mogą dokonywać wyłącznie osoby przeszkolone pod
kątem obsługi elementów zaczepowych i sprzętu do podnoszenia.
Podczas transportu dźwigowego stosować środki ochrony osobistej (np. obuwie
ochronne, kask ochronny, kamizelkę ostrzegawczą, rękawice ochronne itp.).
Nie przebywać pod zawieszonymi ładunkami.
Nie wchodzić do strefy zagrożenia i nie przebywać w niej.
Stosować wyłącznie sprzęt do podnoszenia o dostatecznym udźwigu (masa
wózka, patrz tabliczka znamionowa).
Zawiesia dźwigowe mocować wyłącznie w przeznaczonych do tego celu punktach
mocowania i zabezpieczyć przed zsunięciem.
Zaczepy stosować wyłącznie w podanym kierunku obciążenia.
Zaczepy zawiesi dźwigowych mocować tak, aby podczas podnoszenia nie
dotykały osprzętu.
Przeładunek wózka za pomocą dźwigu
Przeładunek wózka za pomocą dźwigu
Warunki
– Opuszczony nośnik ładunku
– Stacyjka w pozycji WYŁ.
– Wyjęty kluczyk, w przypadku zamka
szyfrowego wciśnięty przycisk O.
– Wyłącznik awaryjny w pozycji WYŁ.
Warunki
– Opuszczony nośnik ładunku
– Stacyjka w pozycji WYŁ.
– Wyjęty kluczyk, w przypadku zamka
szyfrowego wciśnięty przycisk O.
– Wyłącznik awaryjny w pozycji WYŁ.
Potrzebne narzędzia i materiały
– Sprzęt do podnoszenia
– Zawiesia dźwigowe
Potrzebne narzędzia i materiały
– Sprzęt do podnoszenia
– Zawiesia dźwigowe
Sposób postępowania
• Przymocować zawiesia dźwigowe do
zaczepów (41).
Sposób postępowania
• Przymocować zawiesia dźwigowe do
zaczepów (41).
41
41
11.14 PL
Teraz można przystąpić do przeładunku
wózka.
11.14 PL
Teraz można przystąpić do przeładunku
wózka.
31
31
2
Zabezpieczenie wózka podczas transportu
2
OSTRZEŻENIE!
OSTRZEŻENIE!
Niekontrolowane ruchy podczas transportu
Nieprawidłowe zabezpieczenie wózka i masztu podczas transportu może
doprowadzić do poważnych wypadków.
Załadunek musi być przeprowadzany przez specjalnie wyszkolony w tym kierunku
personel zgodnie z zaleceniami normy VDI 2700 i VDI 2703. Wybór i realizację
odpowiednich środków zabezpieczenia ładunku należy przeprowadzać
indywidualnie dla każdego przypadku.
Podczas transportu na ciężarówce lub przyczepie wózek należy odpowiednio
zamocować za pomocą taśm.
Ciężarówka lub przyczepa musi być wyposażona w uchwyty do zamocowania
taśm.
Zabezpieczyć wózek klinami przed niespodziewanymi ruchami.
Stosować wyłącznie pasy z naciągiem lub pasy mocujące o odpowiedniej
wytrzymałości znamionowej.
Niekontrolowane ruchy podczas transportu
Nieprawidłowe zabezpieczenie wózka i masztu podczas transportu może
doprowadzić do poważnych wypadków.
Załadunek musi być przeprowadzany przez specjalnie wyszkolony w tym kierunku
personel zgodnie z zaleceniami normy VDI 2700 i VDI 2703. Wybór i realizację
odpowiednich środków zabezpieczenia ładunku należy przeprowadzać
indywidualnie dla każdego przypadku.
Podczas transportu na ciężarówce lub przyczepie wózek należy odpowiednio
zamocować za pomocą taśm.
Ciężarówka lub przyczepa musi być wyposażona w uchwyty do zamocowania
taśm.
Zabezpieczyć wózek klinami przed niespodziewanymi ruchami.
Stosować wyłącznie pasy z naciągiem lub pasy mocujące o odpowiedniej
wytrzymałości znamionowej.
Zabezpieczenie wózka do transportu
Zabezpieczenie wózka do transportu
Warunki
– Opuszczony nośnik ładunku
– Stacyjka w pozycji WYŁ
– Wyjęty kluczyk, w przypadku
szyfrowego wciśnięty przycisk O
– Wciśnięty wyłącznik awaryjny
– Odłączony wtyk akumulatora
Warunki
– Opuszczony nośnik ładunku
– Stacyjka w pozycji WYŁ
– Wyjęty kluczyk, w przypadku
szyfrowego wciśnięty przycisk O
– Wciśnięty wyłącznik awaryjny
– Odłączony wtyk akumulatora
zamka
42
zamka
42
Potrzebne narzędzia i materiały
– Pasy napinające/mocujące
Sposób postępowania
• Ustawić zabezpieczony pojazd na ciężarówce lub przyczepie.
• Przymocować do masztu przynajmniej cztery pasy mocujące (42), po 2 z lewej i
prawej strony.
Sposób postępowania
• Ustawić zabezpieczony pojazd na ciężarówce lub przyczepie.
• Przymocować do masztu przynajmniej cztery pasy mocujące (42), po 2 z lewej i
prawej strony.
Teraz można przystąpić do transportu wózka.
Teraz można przystąpić do transportu wózka.
11.14 PL
Potrzebne narzędzia i materiały
– Pasy napinające/mocujące
11.14 PL
32
Zabezpieczenie wózka podczas transportu
32
3
Pierwsze uruchomienie
Z
3
Pierwsze uruchomienie
Przygotowanie do pierwszego uruchomienia
Przygotowanie do pierwszego uruchomienia
Sposób postępowania
• Sprawdzić, czy wyposażenie jest kompletne.
• W razie konieczności zamontować akumulator, patrz "Demontaż i montaż
akumulatora" na stronie 39
Wózek jezdniowy należy zasilać wyłącznie prądem z akumulatora. Wyprostowany
prąd przemienny prowadzi do uszkodzenia podzespołów elektronicznych.
Przewody do akumulatora muszą być krótsze niż 6 m.
• Naładować akumulator, patrz "Ładowanie akumulatora" na stronie 41
Sposób postępowania
• Sprawdzić, czy wyposażenie jest kompletne.
• W razie konieczności zamontować akumulator, patrz "Demontaż i montaż
akumulatora" na stronie 39
Wózek jezdniowy należy zasilać wyłącznie prądem z akumulatora. Wyprostowany
prąd przemienny prowadzi do uszkodzenia podzespołów elektronicznych.
Przewody do akumulatora muszą być krótsze niż 6 m.
• Naładować akumulator, patrz "Ładowanie akumulatora" na stronie 41
Z
11.14 PL
Teraz można uruchomić wózek, patrz "Uruchamianie pojazdu" na stronie 56.
11.14 PL
Teraz można uruchomić wózek, patrz "Uruchamianie pojazdu" na stronie 56.
33
33
4
Kierowanie pojazdem bez napędu własnego
Zwalnianie hamulca
43
4
Zwalnianie hamulca
16
PRZESTROGA!
43
16
PRZESTROGA!
Niekontrolowane ruchy wózka
Nie
wentylować
hamulców
na
wzniesieniach i stokach.
W miejscu docelowym ponownie
odpowietrzyć hamulce.
Nie parkować wózka z wentylowanymi
hamulcami.
Potrzebne narzędzia i materiały
– Dwie śruby imbusowe M5x42
– Klucz imbusowy
Potrzebne narzędzia i materiały
– Dwie śruby imbusowe M5x42
– Klucz imbusowy
Sposób postępowania
• Umieścić wyłącznik główny w pozycji „WYŁ.”.
• Ustawić stacyjkę w pozycji „WYŁ.” i wyjąć kluczyk.
• Zabezpieczyć pojazd przed toczeniem.
• Otworzyć i odłożyć na bok pokrywę przednią (16), patrz "Montaż i demontaż
przedniej pokrywy" na stronie 119.
• Wkręcić dwie M5x42 śruby imbusowe (43) do oporu i pociągnąć do góry płytę
kotwową.
Sposób postępowania
• Umieścić wyłącznik główny w pozycji „WYŁ.”.
• Ustawić stacyjkę w pozycji „WYŁ.” i wyjąć kluczyk.
• Zabezpieczyć pojazd przed toczeniem.
• Otworzyć i odłożyć na bok pokrywę przednią (16), patrz "Montaż i demontaż
przedniej pokrywy" na stronie 119.
• Wkręcić dwie M5x42 śruby imbusowe (43) do oporu i pociągnąć do góry płytę
kotwową.
Hamulec jest wentylowany, wózek może jeździć.
Hamulec jest wentylowany, wózek może jeździć.
Blokowanie hamulca
Blokowanie hamulca
Sposób postępowania
• Wykręcić z powrotem dwie M5x42 śruby imbusowe (43).
• Ponownie zamontować i zamknąć przednią pokrywę (16).
Sposób postępowania
• Wykręcić z powrotem dwie M5x42 śruby imbusowe (43).
• Ponownie zamontować i zamknąć przednią pokrywę (16).
Działanie hamulca jest przywrócone.
Działanie hamulca jest przywrócone.
11.14 PL
Niekontrolowane ruchy wózka
Nie
wentylować
hamulców
na
wzniesieniach i stokach.
W miejscu docelowym ponownie
odpowietrzyć hamulce.
Nie parkować wózka z wentylowanymi
hamulcami.
11.14 PL
34
Kierowanie pojazdem bez napędu własnego
34
D Akumulator – konserwacja, ładowanie,
wymiana
D Akumulator – konserwacja, ładowanie,
wymiana
1
1
Przepisy bezpieczeństwa przy pracy z akumulatorami
kwasowymi
Przepisy bezpieczeństwa przy pracy z akumulatorami
kwasowymi
Personel serwisowy
Personel serwisowy
Do ładowania, konserwacji i wymiany akumulatorów uprawnieni są tylko odpowiednio
przeszkoleni pracownicy. Należy przy tym przestrzegać niniejszej instrukcji
eksploatacji oraz nakazów producenta akumulatora i stacji ładowania.
Do ładowania, konserwacji i wymiany akumulatorów uprawnieni są tylko odpowiednio
przeszkoleni pracownicy. Należy przy tym przestrzegać niniejszej instrukcji
eksploatacji oraz nakazów producenta akumulatora i stacji ładowania.
Zabezpieczenie przeciwpożarowe
Zabezpieczenie przeciwpożarowe
Podczas wykonywania jakichkolwiek czynności przy akumulatorach zabrania się
palenia tytoniu i stosowania otwartego ognia. W odległości co najmniej 2 m od wózka
odstawionego do ładowania akumulatora nie mogą znajdować się materiały łatwo
palne ani narzędzia lub maszyny iskrzące. Pomieszczenie musi mieć odpowiednią
wentylację. W pogotowiu muszą znajdować się środki gaśnicze.
Podczas wykonywania jakichkolwiek czynności przy akumulatorach zabrania się
palenia tytoniu i stosowania otwartego ognia. W odległości co najmniej 2 m od wózka
odstawionego do ładowania akumulatora nie mogą znajdować się materiały łatwo
palne ani narzędzia lub maszyny iskrzące. Pomieszczenie musi mieć odpowiednią
wentylację. W pogotowiu muszą znajdować się środki gaśnicze.
Konserwacja akumulatorów
Konserwacja akumulatorów
Pokrywy ogniw akumulatora muszą być utrzymywane w stanie suchym i czystym.
Bieguny i zaciski kabli muszą być czyste, lekko posmarowane wazeliną i dokładnie
dokręcone.
Pokrywy ogniw akumulatora muszą być utrzymywane w stanie suchym i czystym.
Bieguny i zaciski kabli muszą być czyste, lekko posmarowane wazeliną i dokładnie
dokręcone.
PRZESTROGA!
PRZESTROGA!
Usuwanie akumulatorów
Usuwanie akumulatorów
Akumulatory należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie
środowiska i utylizacji. Należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń producenta.
Akumulatory należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie
środowiska i utylizacji. Należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń producenta.
11.14 PL
Przed zamknięciem pokrywy akumulatora sprawdzić, czy pokrywa nie spowoduje
uszkodzenia przewodu. Uszkodzone przewody mogą doprowadzić do zwarć.
11.14 PL
Przed zamknięciem pokrywy akumulatora sprawdzić, czy pokrywa nie spowoduje
uszkodzenia przewodu. Uszkodzone przewody mogą doprowadzić do zwarć.
35
35
1.1
Informacje ogólne na temat obsługi akumulatorów
1.1
OSTRZEŻENIE!
OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo wypadku i odniesienia obrażeń przy obsłudze akumulatora
Akumulatory zawierają roztwór kwasu, który jest trujący i żrący. Unikać kontaktu z
elektrolitem.
Zużyte akumulatory utylizować zgodnie z przepisami.
Podczas prac przy akumulatorach nosić odzież oraz okulary ochronne.
Unikać kontaktu elektrolitu ze skórą, odzieżą lub oczami, w razie konieczności
spłukać elektrolit dużą ilością czystej wody.
W przypadku szkód osobowych (np. kontaktu elektrolitu ze skórą lub oczami)
natychmiast udać się do lekarza.
Rozlany elektrolit natychmiast zneutralizować dużą ilością wody.
Dozwolone jest stosowanie wyłącznie akumulatorów z zamkniętą obudową.
Przestrzegać przepisów prawa.
Niebezpieczeństwo wypadku i odniesienia obrażeń przy obsłudze akumulatora
Akumulatory zawierają roztwór kwasu, który jest trujący i żrący. Unikać kontaktu z
elektrolitem.
Zużyte akumulatory utylizować zgodnie z przepisami.
Podczas prac przy akumulatorach nosić odzież oraz okulary ochronne.
Unikać kontaktu elektrolitu ze skórą, odzieżą lub oczami, w razie konieczności
spłukać elektrolit dużą ilością czystej wody.
W przypadku szkód osobowych (np. kontaktu elektrolitu ze skórą lub oczami)
natychmiast udać się do lekarza.
Rozlany elektrolit natychmiast zneutralizować dużą ilością wody.
Dozwolone jest stosowanie wyłącznie akumulatorów z zamkniętą obudową.
Przestrzegać przepisów prawa.
OSTRZEŻENIE!
OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo wypadku na skutek stosowania niewłaściwych
akumulatorów
Masa i wymiary akumulatora mają istotny wpływ na stabilność i udźwig wózka.
Wymiana akumulatora na inny typ jest dozwolona tylko po jej uzgodnieniu z
producentem, ponieważ przy montażu mniejszego akumulatora konieczne jest
zastosowanie mas wyrównawczych. Przy wymianie lub montażu akumulatora należy
upewnić się, że jest on mocno osadzony w komorze akumulatorowej wózka.
Przed przystąpieniem do prac przy akumulatorach należy zaparkować i
zabezpieczyć wózek (patrz "Bezpieczne parkowanie wózka jezdniowego" na
stronie 61).
Przed przystąpieniem do prac przy akumulatorach należy zaparkować i
zabezpieczyć wózek (patrz "Bezpieczne parkowanie wózka jezdniowego" na
stronie 61).
11.14 PL
Niebezpieczeństwo wypadku na skutek stosowania niewłaściwych
akumulatorów
Masa i wymiary akumulatora mają istotny wpływ na stabilność i udźwig wózka.
Wymiana akumulatora na inny typ jest dozwolona tylko po jej uzgodnieniu z
producentem, ponieważ przy montażu mniejszego akumulatora konieczne jest
zastosowanie mas wyrównawczych. Przy wymianie lub montażu akumulatora należy
upewnić się, że jest on mocno osadzony w komorze akumulatorowej wózka.
11.14 PL
36
Informacje ogólne na temat obsługi akumulatorów
36
2
Typy akumulatorów
2
Typy akumulatorów
W zależności od wersji wózek jezdniowy może być wyposażony w akumulatory
różnego typu. Poniższa tabela przedstawia pojemności akumulatorów oraz
standardowe kombinacje:
W zależności od wersji wózek jezdniowy może być wyposażony w akumulatory
różnego typu. Poniższa tabela przedstawia pojemności akumulatorów oraz
standardowe kombinacje:
Typ akumulatora
Pojemność
Masa
Typ akumulatora
Pojemność
Masa
akumulator 24 V (bezobsługowy)
akumulator 24 V
4 EPzV 480 Ah
4 EPzS 560 Ah
480 kg
akumulator 24 V (bezobsługowy)
akumulator 24 V
4 EPzV 480 Ah
4 EPzS 560 Ah
480 kg
akumulator 24 V
4 EPzS 620 Ah
akumulator 24 V
4 EPzS 620 Ah
akumulator 24 V (niskoobsługowy)
4 EPzW 560 Ah
akumulator 24 V (niskoobsługowy)
4 EPzW 560 Ah
Masa akumulatora podana jest na jego tabliczce znamionowej. Akumulatory z
nieizolowanymi biegunami należy przykryć antypoślizgową matą izolacyjną.
Masa akumulatora podana jest na jego tabliczce znamionowej. Akumulatory z
nieizolowanymi biegunami należy przykryć antypoślizgową matą izolacyjną.
NOTYFIKACJA
NOTYFIKACJA
Stosować wyłącznie akumulator, którego masa mieści się w zakresie
minimalnym i maksymalnym podanym na tabliczce znamionowej wózka.
Nieprzestrzeganie zalecanej masy akumulatora może spowodować
niestabilność wózka.
11.14 PL
11.14 PL
Stosować wyłącznie akumulator, którego masa mieści się w zakresie
minimalnym i maksymalnym podanym na tabliczce znamionowej wózka.
Nieprzestrzeganie zalecanej masy akumulatora może spowodować
niestabilność wózka.
37
37
Odsłanianie akumulatora
Warunki
– Opuszczony nośnik ładunku
– Stacyjka w pozycji WYŁ
– Wyjęty kluczyk, w przypadku
zamka
szyfrowego
wciśnięty
przycisk O
– Wyłącznik awaryjny w pozycji
WYŁ
38
Odsłanianie akumulatora
Warunki
– Opuszczony nośnik ładunku
– Stacyjka w pozycji WYŁ
– Wyjęty kluczyk, w przypadku
zamka
szyfrowego
wciśnięty
przycisk O
– Wyłącznik awaryjny w pozycji
WYŁ
44
13
Sposób postępowania
• Chwycić oba uchwyty (44)
pokrywy akumulatora (13) i
podnieść do oporu do góry.
Pokrywa przytrzymywana jest w
tej pozycji jedynie dzięki ciężarowi własnemu.
• Przed uruchomieniem wózka pokrywy i przyłącza doprowadzić do stanu gotowości
do pracy.
• Zamykać pokrywę akumulatora, korzystając wyłącznie z uchwytów (44).
Z
11.14 PL
Z
3
44
13
Sposób postępowania
• Chwycić oba uchwyty (44)
pokrywy akumulatora (13) i
podnieść do oporu do góry.
Pokrywa przytrzymywana jest w
tej pozycji jedynie dzięki ciężarowi własnemu.
• Przed uruchomieniem wózka pokrywy i przyłącza doprowadzić do stanu gotowości
do pracy.
• Zamykać pokrywę akumulatora, korzystając wyłącznie z uchwytów (44).
11.14 PL
3
38
4
Demontaż i montaż akumulatora
4
OSTRZEŻENIE!
OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo wypadku przy demontażu i montażu akumulatora
Przy demontażu i montażu, ze względu na masę i elektrolit znajdujący się w
akumulatorze, może dojść do zgnieceń lub poparzeń substancją żrącą.
Przestrzegać wskazówek zawartych w punkcie „Przepisy bezpieczeństwa przy
pracy z akumulatorami kwasowymi” w tym rozdziale.
Przy demontażu i montażu akumulatora nosić obuwie ochronne.
Stosować wyłącznie akumulatory z izolowanymi ogniwami i połączeniami
biegunów.
Zaparkować wózek w pozycji poziomej, aby zapobiec wyślizgnięciu się
akumulatora.
Akumulator wymieniać wyłącznie przy użyciu zawiesi dźwigowych o odpowiednim
udźwigu.
Stosować wyłącznie atestowane przyrządy do wymiany akumulatora (stojaki,
stacje wymiany itp.).
Zwrócić uwagę, by akumulator był dobrze zamocowany w komorze
akumulatorowej wózka.
Niebezpieczeństwo wypadku przy demontażu i montażu akumulatora
Przy demontażu i montażu, ze względu na masę i elektrolit znajdujący się w
akumulatorze, może dojść do zgnieceń lub poparzeń substancją żrącą.
Przestrzegać wskazówek zawartych w punkcie „Przepisy bezpieczeństwa przy
pracy z akumulatorami kwasowymi” w tym rozdziale.
Przy demontażu i montażu akumulatora nosić obuwie ochronne.
Stosować wyłącznie akumulatory z izolowanymi ogniwami i połączeniami
biegunów.
Zaparkować wózek w pozycji poziomej, aby zapobiec wyślizgnięciu się
akumulatora.
Akumulator wymieniać wyłącznie przy użyciu zawiesi dźwigowych o odpowiednim
udźwigu.
Stosować wyłącznie atestowane przyrządy do wymiany akumulatora (stojaki,
stacje wymiany itp.).
Zwrócić uwagę, by akumulator był dobrze zamocowany w komorze
akumulatorowej wózka.
Demontaż akumulatora
Demontaż akumulatora
Warunki
– Bezpiecznie zaparkowany wózek, patrz
"Bezpieczne
parkowanie
wózka
jezdniowego" na stronie 61.
– Odłączony wtyk akumulatora.
Warunki
– Bezpiecznie zaparkowany wózek, patrz
"Bezpieczne
parkowanie
wózka
jezdniowego" na stronie 61.
– Odłączony wtyk akumulatora.
Potrzebne narzędzia i materiały
– Dźwig lub wózek widłowy
– Zawiesia dźwigowe
– Stacja wymiany akumulatorów (o)
45
Potrzebne narzędzia i materiały
– Dźwig lub wózek widłowy
– Zawiesia dźwigowe
– Stacja wymiany akumulatorów (o)
46
45
46
Sposób postępowania
• Dźwignię zaciskową (47) blokady
47
akumulatora przesunąć o 180° w
kierunku
przeciwnym
do
ruchu
wskazówek zegara.
• Pociągnąć blokadę akumulatora do góry.
• Demontaż przy użyciu stacji wymiany akumulatorów (o)
• Wyjąć akumulator bocznie z wózka.
Postępować zgodnie z instrukcją eksploatacji stacji wymiany akumulatorów.
• Demontaż przy użyciu dźwigu lub wózka widłowego
• Haki zawiesi dźwigowych umieścić w uchwytach (45) akumulatora.
Poluzowane zawiesia dźwigowe nie mogą spaść na ogniwa akumulatora.
• Powoli i ostrożnie wyjąć akumulator z wózka.
11.14 PL
Sposób postępowania
• Dźwignię zaciskową (47) blokady
47
akumulatora przesunąć o 180° w
kierunku
przeciwnym
do
ruchu
wskazówek zegara.
• Pociągnąć blokadę akumulatora do góry.
• Demontaż przy użyciu stacji wymiany akumulatorów (o)
• Wyjąć akumulator bocznie z wózka.
Postępować zgodnie z instrukcją eksploatacji stacji wymiany akumulatorów.
• Demontaż przy użyciu dźwigu lub wózka widłowego
• Haki zawiesi dźwigowych umieścić w uchwytach (45) akumulatora.
Poluzowane zawiesia dźwigowe nie mogą spaść na ogniwa akumulatora.
• Powoli i ostrożnie wyjąć akumulator z wózka.
11.14 PL
Demontaż i montaż akumulatora
Akumulator jest zdemontowany.
39
Akumulator jest zdemontowany.
39
Warunki
– Wózek zaparkowany.
– Zdjęta blokada akumulatora.
Warunki
– Wózek zaparkowany.
– Zdjęta blokada akumulatora.
Potrzebne narzędzia i materiały
– Dźwig lub wózek widłowy
– Zawiesia dźwigowe
– Stacja wymiany akumulatorów (o)
Potrzebne narzędzia i materiały
– Dźwig lub wózek widłowy
– Zawiesia dźwigowe
– Stacja wymiany akumulatorów (o)
Sposób postępowania
• Montaż przy użyciu dźwigu lub wózka widłowego
• Haki zawiesi dźwigowych umieścić w uchwytach (45) akumulatora.
Poluzowane zawiesia dźwigowe nie mogą spaść na ogniwa akumulatora.
• Powoli i ostrożnie umieścić akumulator w wózku.
• Montaż przy użyciu stacji wymiany akumulatorów
• Stację wymiany wraz z akumulatorem ustawić przed komorą akumulatora.
• Wsunąć akumulator do oporu do komory akumulatora.
• Założyć blokadę akumulatora.
• Dźwignię zaciskową (47) blokady akumulatora przesunąć o 180° w kierunku ruchu
wskazówek zegara.
• Podłączyć wtyk akumulatora (46) do wózka.
• Sprawdzić wszystkie przewody i połączenia wtykowe pod kątem widocznych
uszkodzeń.
• Zamknąć pokrywę akumulatora.
Sposób postępowania
• Montaż przy użyciu dźwigu lub wózka widłowego
• Haki zawiesi dźwigowych umieścić w uchwytach (45) akumulatora.
Poluzowane zawiesia dźwigowe nie mogą spaść na ogniwa akumulatora.
• Powoli i ostrożnie umieścić akumulator w wózku.
• Montaż przy użyciu stacji wymiany akumulatorów
• Stację wymiany wraz z akumulatorem ustawić przed komorą akumulatora.
• Wsunąć akumulator do oporu do komory akumulatora.
• Założyć blokadę akumulatora.
• Dźwignię zaciskową (47) blokady akumulatora przesunąć o 180° w kierunku ruchu
wskazówek zegara.
• Podłączyć wtyk akumulatora (46) do wózka.
• Sprawdzić wszystkie przewody i połączenia wtykowe pod kątem widocznych
uszkodzeń.
• Zamknąć pokrywę akumulatora.
Po włożeniu akumulatora wózek jest ponownie gotowy do pracy.
Po włożeniu akumulatora wózek jest ponownie gotowy do pracy.
40
11.14 PL
Montaż akumulatora
11.14 PL
Montaż akumulatora
40
5
Ładowanie akumulatora
5
OSTRZEŻENIE!
Ładowanie akumulatora
OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo wybuchu na skutek gazów uwalnianych podczas
ładowania
Podczas ładowania akumulator uwalnia mieszankę tlenu i wodoru (gaz piorunujący).
Gazowanie jest procesem chemicznym. Ta mieszanka gazowa jest wysoko
wybuchowa i nie może być zapalana.
Przewody stacji ładowania można podłączać i odłączać od wtyku akumulatora tylko
wtedy, gdy stacja ładowania oraz wózek są wyłączone.
Napięcie i stan naładowania ładowarki muszą być dostosowane do akumulatora.
Przed rozpoczęciem ładowania należy sprawdzić, czy przewody i wtyki nie mają
widocznych uszkodzeń.
W pomieszczeniu, w którym ładowany jest wózek, zapewnić odpowiednią
wentylację.
Aby zapewnić odpowiednią wentylację, podczas ładowania pokrywa akumulatora
musi być otwarta, a powierzchnie ogniw akumulatora muszą być odsłonięte.
Podczas wykonywania jakichkolwiek czynności przy akumulatorach zabrania się
palenia tytoniu i stosowania otwartego ognia.
W odległości co najmniej 2 m metrów od wózka odstawionego do ładowania
akumulatora nie mogą znajdować się materiały łatwopalne ani narzędzia lub
maszyny iskrzące.
W pogotowiu muszą znajdować się środki gaśnicze.
Nie kłaść na akumulatorze metalowych przedmiotów.
Należy bezwzględnie stosować się do przepisów bezpieczeństwa dostarczonych
przez producenta akumulatora i stacji ładowania.
Niebezpieczeństwo wybuchu na skutek gazów uwalnianych podczas
ładowania
Podczas ładowania akumulator uwalnia mieszankę tlenu i wodoru (gaz piorunujący).
Gazowanie jest procesem chemicznym. Ta mieszanka gazowa jest wysoko
wybuchowa i nie może być zapalana.
Przewody stacji ładowania można podłączać i odłączać od wtyku akumulatora tylko
wtedy, gdy stacja ładowania oraz wózek są wyłączone.
Napięcie i stan naładowania ładowarki muszą być dostosowane do akumulatora.
Przed rozpoczęciem ładowania należy sprawdzić, czy przewody i wtyki nie mają
widocznych uszkodzeń.
W pomieszczeniu, w którym ładowany jest wózek, zapewnić odpowiednią
wentylację.
Aby zapewnić odpowiednią wentylację, podczas ładowania pokrywa akumulatora
musi być otwarta, a powierzchnie ogniw akumulatora muszą być odsłonięte.
Podczas wykonywania jakichkolwiek czynności przy akumulatorach zabrania się
palenia tytoniu i stosowania otwartego ognia.
W odległości co najmniej 2 m metrów od wózka odstawionego do ładowania
akumulatora nie mogą znajdować się materiały łatwopalne ani narzędzia lub
maszyny iskrzące.
W pogotowiu muszą znajdować się środki gaśnicze.
Nie kłaść na akumulatorze metalowych przedmiotów.
Należy bezwzględnie stosować się do przepisów bezpieczeństwa dostarczonych
przez producenta akumulatora i stacji ładowania.
Ładowanie akumulatora
Ładowanie akumulatora
Warunki
– Odsłonięty akumulator.
– Wyłączona ładowarka.
Warunki
– Odsłonięty akumulator.
– Wyłączona ładowarka.
Sposób postępowania
• Wyjąć wtyk akumulatora (46).
• W razie potrzeby zdjąć z akumulatora
matę izolacyjną.
• Połączyć przewód (48) stacji ładowania
akumulatora z wtykiem akumulatora
(46).
• Włączyć
ładowarkę.
Naładować
akumulator zgodnie ze wskazówkami
producenta akumulatora i ładowarki.
Sposób postępowania
• Wyjąć wtyk akumulatora (46).
• W razie potrzeby zdjąć z akumulatora
matę izolacyjną.
• Połączyć przewód (48) stacji ładowania
akumulatora z wtykiem akumulatora
(46).
• Włączyć
ładowarkę.
Naładować
akumulator zgodnie ze wskazówkami
producenta akumulatora i ładowarki.
46
48
48
11.14 PL
Trwa ładowanie akumulatora.
11.14 PL
Trwa ładowanie akumulatora.
46
41
41
42
42
11.14 PL
11.14 PL
E Obsługa
E Obsługa
1
1
Przepisy bezpieczeństwa eksploatacji
wózka jezdniowego
Przepisy bezpieczeństwa eksploatacji
wózka jezdniowego
Do eksploatacji wózka uprawnione są wyłącznie osoby, które odbyły odpowiednie
przeszkolenie i wykazały wobec użytkownika lub jego pełnomocnika umiejętnością
obsługi wózka i obchodzenia się z ładunkami oraz którym zostało to wyraźnie
zlecone. Należy przestrzegać przepisów krajowych.
Do eksploatacji wózka uprawnione są wyłącznie osoby, które odbyły odpowiednie
przeszkolenie i wykazały wobec użytkownika lub jego pełnomocnika umiejętnością
obsługi wózka i obchodzenia się z ładunkami oraz którym zostało to wyraźnie
zlecone. Należy przestrzegać przepisów krajowych.
Prawa, obowiązki i zasady postępowania operatora
Prawa, obowiązki i zasady postępowania operatora
Operator musi zostać przeszkolony w zakresie swych uprawnień i obowiązków oraz
zasad eksploatacji wózka i musi zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji
eksploatacji. Należy zapewnić mu warunki pracy zgodne z obowiązującymi
przepisami. Pojazdy do prowadzenia pieszo należy obsługiwać wyłącznie w
odpowiednim obuwiu ochronnym.
Operator musi zostać przeszkolony w zakresie swych uprawnień i obowiązków oraz
zasad eksploatacji wózka i musi zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji
eksploatacji. Należy zapewnić mu warunki pracy zgodne z obowiązującymi
przepisami. Pojazdy do prowadzenia pieszo należy obsługiwać wyłącznie w
odpowiednim obuwiu ochronnym.
Zakaz obsługi przez osoby nieuprawnione
Zakaz obsługi przez osoby nieuprawnione
Podczas eksploatacji za wózek odpowiada operator. Nie może dopuścić, aby wózek
obsługiwały nieuprawnione osoby. Wózka nie wolno stosować do przewożenia ani
podnoszenia osób.
Podczas eksploatacji za wózek odpowiada operator. Nie może dopuścić, aby wózek
obsługiwały nieuprawnione osoby. Wózka nie wolno stosować do przewożenia ani
podnoszenia osób.
Uszkodzenia i usterki
Uszkodzenia i usterki
W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub usterek wózka bądź oprzyrządowania
doczepianego fakt ten należy niezwłocznie zgłosić przełożonym. Nie wolno korzystać
z wózków niezdatnych do eksploatacji (z powodu np. zużytych kół lub uszkodzonych
hamulców) do czasu usunięcia uszkodzenia.
W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub usterek wózka bądź oprzyrządowania
doczepianego fakt ten należy niezwłocznie zgłosić przełożonym. Nie wolno korzystać
z wózków niezdatnych do eksploatacji (z powodu np. zużytych kół lub uszkodzonych
hamulców) do czasu usunięcia uszkodzenia.
Naprawy
Naprawy
Operator nieposiadający odpowiedniego przeszkolenia i uprawnień nie może
samodzielnie dokonywać żadnych napraw wózka. Pod żadnym pozorem nie może
odłączać ani modyfikować elementów istotnych dla bezpiecznej eksploatacji wózka.
Operator nieposiadający odpowiedniego przeszkolenia i uprawnień nie może
samodzielnie dokonywać żadnych napraw wózka. Pod żadnym pozorem nie może
odłączać ani modyfikować elementów istotnych dla bezpiecznej eksploatacji wózka.
11.14 PL
Uprawnienia operatora
11.14 PL
Uprawnienia operatora
43
43
Strefa zagrożenia
Strefa zagrożenia
OSTRZEŻENIE!
OSTRZEŻENIE!
Zabezpieczenia i tablice ostrzegawcze
Zabezpieczenia i tablice ostrzegawcze
Bezwzględnie przestrzegać obowiązku stosowania zabezpieczeń i tablic
ostrzegawczych (patrz "Miejsca oznakowania i tabliczki znamionowe" na
stronie 26)oraz wskazówek ostrzegawczych opisanych w niniejszej instrukcji
eksploatacji.
Bezwzględnie przestrzegać obowiązku stosowania zabezpieczeń i tablic
ostrzegawczych (patrz "Miejsca oznakowania i tabliczki znamionowe" na
stronie 26)oraz wskazówek ostrzegawczych opisanych w niniejszej instrukcji
eksploatacji.
44
11.14 PL
Niebezpieczeństwo wypadku/odniesienia obrażeń w strefie zagrożenia wózka
Strefą zagrożenia jest obszar, na którym jadący lub podnoszący ładunek wózek, jego
elementy (widły, oprzyrządowanie doczepiane) lub ładunek stanowią zagrożenie dla
osób. Do strefy zagrożenia zalicza się też obszar, w zasięgu którego może nastąpić
upadek ładunku lub innych elementów.
Usunąć nieupoważnione osoby ze strefy zagrożenia.
W przypadku zagrożenia dla osób odpowiednio wcześnie je ostrzec.
Jeśli mimo ostrzeżeń w strefie zagrożenia znajdują się osoby nieupoważnione,
należy niezwłocznie zatrzymać wózek.
11.14 PL
Niebezpieczeństwo wypadku/odniesienia obrażeń w strefie zagrożenia wózka
Strefą zagrożenia jest obszar, na którym jadący lub podnoszący ładunek wózek, jego
elementy (widły, oprzyrządowanie doczepiane) lub ładunek stanowią zagrożenie dla
osób. Do strefy zagrożenia zalicza się też obszar, w zasięgu którego może nastąpić
upadek ładunku lub innych elementów.
Usunąć nieupoważnione osoby ze strefy zagrożenia.
W przypadku zagrożenia dla osób odpowiednio wcześnie je ostrzec.
Jeśli mimo ostrzeżeń w strefie zagrożenia znajdują się osoby nieupoważnione,
należy niezwłocznie zatrzymać wózek.
44
2
Opis wskazań panelu obsługi
2
Opis wskazań panelu obsługi
2.1
Stanowisko obsługi na podeście operatora w kierunku napędu
2.1
Stanowisko obsługi na podeście operatora w kierunku napędu
4
5
52 53 5
55
56
57 58
4
14
14
59
59
7
7
60
61
60
61
Poz. Elementy obsługi i
wskaźniki
49
Listwa zaciskowa
50
Przycisk opuszczania
51
Przycisk podnoszenia
52
Przycisk podnoszenia
zespołu dodatkowego
53
Przycisk opuszczania
zespołu dodatkowego
54
Przycisk sygnału
ostrzegawczego
64
65
5
62 63
Funkcja
Poz. Elementy obsługi i
wskaźniki
49
Listwa zaciskowa
50
Przycisk opuszczania
t Mocowanie formatów DIN A4
t Opuszczanie podestu operatora razem z
widłami.
t Podnoszenie podestu operatora razem z
widłami.
o Podnoszenie wideł
o 2. stanowisko obsługi
o Opuszczanie wideł
o 2. stanowisko obsługi
t Wyzwala sygnał ostrzegawczy.
o 2. stanowisko obsługi
11.14 PL
62 63
11.14 PL
5
45
51
Przycisk podnoszenia
52
Przycisk podnoszenia
zespołu dodatkowego
53
Przycisk opuszczania
zespołu dodatkowego
54
Przycisk sygnału
ostrzegawczego
5
52 53 5
64
55
56
57 58
65
Funkcja
t Mocowanie formatów DIN A4
t Opuszczanie podestu operatora razem z
widłami.
t Podnoszenie podestu operatora razem z
widłami.
o Podnoszenie wideł
o 2. stanowisko obsługi
o Opuszczanie wideł
o 2. stanowisko obsługi
t Wyzwala sygnał ostrzegawczy.
o 2. stanowisko obsługi
45
Wyłącznik awaryjny
7
Nastawnik jazdy
60
61
Kierownica
Przycisk
obsługi oburęcznej
62
Lampka kontrolna
63
Przycisk Reset
64
Stacyjka z kluczykiem
Panel obsługi
(CANCODE)
Moduł dostępowy ISM
65
46
Wyłącznik awaryjny
o Wyposażenie dodatkowe „Tryb prowadzenia
pieszo”: opuszczanie podestu operatora razem
z widłami.
o Wyposażenie dodatkowe „Tryb prowadzenia
pieszo”: podnoszenie podestu operatora
razem z widłami.
o Wyposażenie dodatkowe „Tryb prowadzenia
pieszo”, jazda w kierunku napędu obok
idącego operatora (jazda powolna).
o Wyposażenie dodatkowe „Tryb prowadzenia
pieszo”, jazda w kierunku wideł obok idącego
operatora (jazda powolna).
t Wskazanie istotnych parametrów jazdy i
podnoszenia; wybór i wskazanie trybów jazdy,
wskazania ostrzegawcze, informacja o błędach
obsługi i wskaźnik serwisowy.
t Przerwanie obwodu elektrycznego, wyłączenie
wszystkich funkcji sterowanych elektrycznie i
wyhamowanie wózka.
t Sterowanie kierunkiem i prędkością jazdy.
o 2. stanowisko obsługi
t Kierowanie wózkiem.
o Naciśnięcie przycisku powoduje zwolnienie
funkcji podnoszenia i jazdy (w trybie
prowadzenia szynowego z rozpoznawaniem
korytarza).
o Wyposażenie dodatkowe „Redukcja prędkości
przed wyjazdem z korytarza”: wskazuje
zredukowaną prędkość jazdy
o Wyposażenie dodatkowe „Redukcja prędkości
przed wyjazdem z korytarza”: aktywacja
normalnej prędkości jazdy.
t Włączanie i wyłączanie napięcia sterującego.
Wyjęcie kluczyka ze stacyjki zabezpiecza
pojazd przed uruchomieniem go przez osoby
niepowołane.
o Zamek szyfrowy, zastępuje stacyjkę.
Włączanie i wyłączanie prądu sterującego.
Aktywacja funkcji wózka. Zmiana kodów
dostępu.
o Zastępuje stacyjkę. Sprawdzanie karty (lub
transpondera). Aktywacja funkcji wózka.
Nadzór limitu czasu. Rejestracja użytkowników
wózka i zapis na karcie. Rejestracja danych
roboczych.
o Wyposażenie dodatkowe „Tryb prowadzenia
pieszo”: Przerwanie obwodu elektrycznego,
wyłączenie wszystkich funkcji sterowanych
elektrycznie i wyhamowanie wózka.
Poz. Elementy obsługi i
wskaźniki
55
Przycisk opuszczania w
trybie prowadzenia
pieszo
56
Przycisk podnoszenia w
trybie prowadzenia
pieszo
57
Tryb impulsowy
„prowadzenie pieszo w
kierunku napędu”
58
Tryb impulsowy
„prowadzenie pieszo w
kierunku wideł”
14
Wyświetlacz operatora
59
Wyłącznik awaryjny
7
Nastawnik jazdy
60
61
Kierownica
Przycisk
obsługi oburęcznej
62
Lampka kontrolna
63
Przycisk Reset
64
Stacyjka z kluczykiem
Panel obsługi
(CANCODE)
Moduł dostępowy ISM
65
46
Wyłącznik awaryjny
Funkcja
o Wyposażenie dodatkowe „Tryb prowadzenia
pieszo”: opuszczanie podestu operatora razem
z widłami.
o Wyposażenie dodatkowe „Tryb prowadzenia
pieszo”: podnoszenie podestu operatora
razem z widłami.
o Wyposażenie dodatkowe „Tryb prowadzenia
pieszo”, jazda w kierunku napędu obok
idącego operatora (jazda powolna).
o Wyposażenie dodatkowe „Tryb prowadzenia
pieszo”, jazda w kierunku wideł obok idącego
operatora (jazda powolna).
t Wskazanie istotnych parametrów jazdy i
podnoszenia; wybór i wskazanie trybów jazdy,
wskazania ostrzegawcze, informacja o błędach
obsługi i wskaźnik serwisowy.
t Przerwanie obwodu elektrycznego, wyłączenie
wszystkich funkcji sterowanych elektrycznie i
wyhamowanie wózka.
t Sterowanie kierunkiem i prędkością jazdy.
o 2. stanowisko obsługi
t Kierowanie wózkiem.
o Naciśnięcie przycisku powoduje zwolnienie
funkcji podnoszenia i jazdy (w trybie
prowadzenia szynowego z rozpoznawaniem
korytarza).
o Wyposażenie dodatkowe „Redukcja prędkości
przed wyjazdem z korytarza”: wskazuje
zredukowaną prędkość jazdy
o Wyposażenie dodatkowe „Redukcja prędkości
przed wyjazdem z korytarza”: aktywacja
normalnej prędkości jazdy.
t Włączanie i wyłączanie napięcia sterującego.
Wyjęcie kluczyka ze stacyjki zabezpiecza
pojazd przed uruchomieniem go przez osoby
niepowołane.
o Zamek szyfrowy, zastępuje stacyjkę.
Włączanie i wyłączanie prądu sterującego.
Aktywacja funkcji wózka. Zmiana kodów
dostępu.
o Zastępuje stacyjkę. Sprawdzanie karty (lub
transpondera). Aktywacja funkcji wózka.
Nadzór limitu czasu. Rejestracja użytkowników
wózka i zapis na karcie. Rejestracja danych
roboczych.
o Wyposażenie dodatkowe „Tryb prowadzenia
pieszo”: Przerwanie obwodu elektrycznego,
wyłączenie wszystkich funkcji sterowanych
elektrycznie i wyhamowanie wózka.
11.14 PL
59
Funkcja
11.14 PL
Poz. Elementy obsługi i
wskaźniki
55
Przycisk opuszczania w
trybie prowadzenia
pieszo
56
Przycisk podnoszenia w
trybie prowadzenia
pieszo
57
Tryb impulsowy
„prowadzenie pieszo w
kierunku napędu”
58
Tryb impulsowy
„prowadzenie pieszo w
kierunku wideł”
14
Wyświetlacz operatora
Poz. Elementy obsługi i
wskaźniki
t
Wyposażenie standardowe
o
Wyposażenie dodatkowe
Funkcja
11.14 PL
Funkcja
11.14 PL
Poz. Elementy obsługi i
wskaźniki
t
Wyposażenie standardowe
o
Wyposażenie dodatkowe
47
47
66 67 68
7
5
Poz. Elementy obsługi i
wskaźniki
50
Przycisk opuszczania
51
Przycisk podnoszenia
52
Przycisk podnoszenia
zespołu dodatkowego
Przycisk opuszczania
zespołu dodatkowego
Przycisk sygnału
ostrzegawczego
Tryb impulsowy
„prowadzenie pieszo w
kierunku napędu”
Tryb impulsowy
„prowadzenie pieszo w
kierunku wideł”
53
54
57
58
48
5
5
52
2.2
Drugie stanowisko obsługi (o) w kierunku ładunku
53
66 67 68
7
5
5
5
52
53
57
57
58
58
65
65
69
69
70
70
Funkcja
Poz. Elementy obsługi i
wskaźniki
50
Przycisk opuszczania
t Opuszczanie podestu operatora razem z
widłami.
t Podnoszenie podestu operatora razem z
widłami.
o Podnoszenie wideł.
51
Przycisk podnoszenia
52
o Opuszczanie wideł.
53
t Wyzwala sygnał ostrzegawczy.
54
o Wyposażenie dodatkowe „Tryb prowadzenia
pieszo”, jazda w kierunku napędu obok
idącego operatora (jazda powolna).
o Wyposażenie dodatkowe „Tryb prowadzenia
pieszo”, jazda w kierunku wideł obok idącego
operatora (jazda powolna).
57
Przycisk podnoszenia
zespołu dodatkowego
Przycisk opuszczania
zespołu dodatkowego
Przycisk sygnału
ostrzegawczego
Tryb impulsowy
„prowadzenie pieszo w
kierunku napędu”
Tryb impulsowy
„prowadzenie pieszo w
kierunku wideł”
58
48
Funkcja
t Opuszczanie podestu operatora razem z
widłami.
t Podnoszenie podestu operatora razem z
widłami.
o Podnoszenie wideł.
o Opuszczanie wideł.
t Wyzwala sygnał ostrzegawczy.
o Wyposażenie dodatkowe „Tryb prowadzenia
pieszo”, jazda w kierunku napędu obok
idącego operatora (jazda powolna).
o Wyposażenie dodatkowe „Tryb prowadzenia
pieszo”, jazda w kierunku wideł obok idącego
operatora (jazda powolna).
11.14 PL
Drugie stanowisko obsługi (o) w kierunku ładunku
11.14 PL
2.2
Poz. Elementy obsługi i
wskaźniki
7
Nastawnik jazdy
60
Kierownica
65
Wyłącznik awaryjny
67
68
69
70
t Sterowanie kierunkiem i prędkością jazdy.
t Kierowanie wózkiem.
o Wyposażenie dodatkowe „Tryb prowadzenia
pieszo”: Przerwanie obwodu elektrycznego,
wyłączenie wszystkich funkcji sterowanych
elektrycznie i wyhamowanie wózka.
o Kierowanie wózkiem.
66
o Naciśnięcie przycisku powoduje zwolnienie
funkcji podnoszenia i jazdy (w trybie
prowadzenia szynowego z rozpoznawaniem
korytarza).
2. wyłącznik awaryjny
o Przerwanie obwodu elektrycznego, wyłączenie
(2. stanowisko obsługi)
wszystkich funkcji sterowanych elektrycznie i
wyhamowanie wózka.
Przycisk podnoszenia
o Wyposażenie dodatkowe „Tryb prowadzenia
zespołu dodatkowego
pieszo”: Podnoszenie wideł.
Przycisk opuszczania
o Wyposażenie dodatkowe „Tryb prowadzenia
zespołu dodatkowego
pieszo”: Opuszczanie wideł.
Wyposażenie standardowe
Wyposażenie dodatkowe
11.14 PL
t
o
Kierownica (2.
stanowisko obsługi)
Przycisk obsługi
oburęcznej (2.
stanowisko obsługi)
Poz. Elementy obsługi i
wskaźniki
7
Nastawnik jazdy
60
Kierownica
65
Wyłącznik awaryjny
67
68
69
70
t
o
Kierownica (2.
stanowisko obsługi)
Przycisk obsługi
oburęcznej (2.
stanowisko obsługi)
Funkcja
t Sterowanie kierunkiem i prędkością jazdy.
t Kierowanie wózkiem.
o Wyposażenie dodatkowe „Tryb prowadzenia
pieszo”: Przerwanie obwodu elektrycznego,
wyłączenie wszystkich funkcji sterowanych
elektrycznie i wyhamowanie wózka.
o Kierowanie wózkiem.
o Naciśnięcie przycisku powoduje zwolnienie
funkcji podnoszenia i jazdy (w trybie
prowadzenia szynowego z rozpoznawaniem
korytarza).
2. wyłącznik awaryjny
o Przerwanie obwodu elektrycznego, wyłączenie
(2. stanowisko obsługi)
wszystkich funkcji sterowanych elektrycznie i
wyhamowanie wózka.
Przycisk podnoszenia
o Wyposażenie dodatkowe „Tryb prowadzenia
zespołu dodatkowego
pieszo”: Podnoszenie wideł.
Przycisk opuszczania
o Wyposażenie dodatkowe „Tryb prowadzenia
zespołu dodatkowego
pieszo”: Opuszczanie wideł.
Wyposażenie standardowe
Wyposażenie dodatkowe
11.14 PL
66
Funkcja
49
49
2.3
Elementy obsługi dodatkowego zespołu podnoszenia
2.3
52
71
Elementy obsługi dodatkowego zespołu podnoszenia
52
71
53
Funkcja
o Podnoszenie wideł
o 2. stanowisko obsługi
o Opuszczanie wideł
o 2. stanowisko obsługi
53
Przycisk opuszczania
zespołu dodatkowego
71
o Podnoszenie/opuszczanie wideł (zespół
Przycisk obsługi
dodatkowy). Stosować w połączeniu z
oburęcznej
przyciskami 4 i 5.
podnoszenie/
opuszczanie wideł FEM
Wyposażenie standardowe
Wyposażenie dodatkowe
50
Funkcja
o Podnoszenie wideł
o 2. stanowisko obsługi
o Opuszczanie wideł
o 2. stanowisko obsługi
53
Przycisk opuszczania
zespołu dodatkowego
71
o Podnoszenie/opuszczanie wideł (zespół
Przycisk obsługi
dodatkowy). Stosować w połączeniu z
oburęcznej
przyciskami 4 i 5.
podnoszenie/
opuszczanie wideł FEM
Wyposażenie standardowe
Wyposażenie dodatkowe
t
o
11.14 PL
t
o
Poz. Elementy obsługi i
wskaźniki
52
Przycisk podnoszenia
zespołu dodatkowego
11.14 PL
Poz. Elementy obsługi i
wskaźniki
52
Przycisk podnoszenia
zespołu dodatkowego
53
50
Prowadzony pieszo wózek EKS 110 z barierkami
Prowadzony pieszo wózek EKS 110 z barierkami
57
57
58
58
65
65
56
56
55
55
Poz. Elementy obsługi i
wskaźniki
55
Przycisk opuszczania w
trybie prowadzenia
pieszo
56
Przycisk podnoszenia w
trybie prowadzenia
pieszo
57
Tryb impulsowy
„prowadzenie pieszo w
kierunku napędu”
58
Tryb impulsowy
„prowadzenie pieszo w
kierunku wideł”
65
Wyłącznik awaryjny
11.14 PL
2.4
t
Funkcja
Poz. Elementy obsługi i
wskaźniki
55
Przycisk opuszczania w
trybie prowadzenia
pieszo
56
Przycisk podnoszenia w
trybie prowadzenia
pieszo
57
Tryb impulsowy
„prowadzenie pieszo w
kierunku napędu”
58
Tryb impulsowy
„prowadzenie pieszo w
kierunku wideł”
65
Wyłącznik awaryjny
o Opcjonalny tryb prowadzenia pieszo:
opuszczanie podestu operatora z widłami.
o Opcjonalny tryb prowadzenia pieszo:
podnoszenie podestu operatora z widłami.
o Wyposażenie dodatkowe „Tryb prowadzenia
pieszo”, jazda w kierunku napędu obok
idącego operatora (jazda wolna).
o Wyposażenie dodatkowe „Tryb prowadzenia
pieszo”, jazda w kierunku wideł obok idącego
operatora (jazda wolna).
o Opcjonalny tryb prowadzenia pieszo:
Przerwanie obwodu elektrycznego, wyłączenie
wszystkich funkcji sterowanych elektrycznie i
wyhamowanie wózka.
Wyposażenie standardowe
51
11.14 PL
2.4
t
Funkcja
o Opcjonalny tryb prowadzenia pieszo:
opuszczanie podestu operatora z widłami.
o Opcjonalny tryb prowadzenia pieszo:
podnoszenie podestu operatora z widłami.
o Wyposażenie dodatkowe „Tryb prowadzenia
pieszo”, jazda w kierunku napędu obok
idącego operatora (jazda wolna).
o Wyposażenie dodatkowe „Tryb prowadzenia
pieszo”, jazda w kierunku wideł obok idącego
operatora (jazda wolna).
o Opcjonalny tryb prowadzenia pieszo:
Przerwanie obwodu elektrycznego, wyłączenie
wszystkich funkcji sterowanych elektrycznie i
wyhamowanie wózka.
Wyposażenie standardowe
51
Poz. Elementy obsługi i
wskaźniki
o
Wyposażenie dodatkowe
52
Funkcja
11.14 PL
Funkcja
11.14 PL
Poz. Elementy obsługi i
wskaźniki
o
Wyposażenie dodatkowe
52
2.5
Przyciski czuwaka i barierka bezpieczeństwa
2.5
Przyciski czuwaka i barierka bezpieczeństwa
8
8
72
Poz. Elementy obsługi i
wskaźniki
8
Barierka
bezpieczeństwa
73
Poz. Elementy obsługi i
wskaźniki
8
Barierka
bezpieczeństwa
o Otwarta: zablokowana funkcja podnoszenia i
jazdy od wysokości podnoszenia 1200 mm.
Zamknięta: zwolniona funkcja podnoszenia i
jazdy.
Przycisk czuwaka
t Zwolniony: jazda zablokowana lub pojazd
wyhamowuje.
Włączony: jazda możliwa.
Przycisk czuwaka (2.
o Zwolniony: jazda zablokowana lub pojazd
stanowisko obsługi)
wyhamowuje.
Włączony: jazda możliwa, przełączanie funkcji
obsługi na 2. stanowisko obsługi.
Wyposażenie standardowe
Wyposażenie dodatkowe
11.14 PL
t
o
Funkcja
72
73
t
o
73
Funkcja
o Otwarta: zablokowana funkcja podnoszenia i
jazdy od wysokości podnoszenia 1200 mm.
Zamknięta: zwolniona funkcja podnoszenia i
jazdy.
Przycisk czuwaka
t Zwolniony: jazda zablokowana lub pojazd
wyhamowuje.
Włączony: jazda możliwa.
Przycisk czuwaka (2.
o Zwolniony: jazda zablokowana lub pojazd
stanowisko obsługi)
wyhamowuje.
Włączony: jazda możliwa, przełączanie funkcji
obsługi na 2. stanowisko obsługi.
Wyposażenie standardowe
Wyposażenie dodatkowe
11.14 PL
72
72
73
53
53
2.6
Opis
Opis
Panel obsługi stanowi interfejs użytkownika. Służy operatorowi i obsłudze
technicznej.
Panel obsługi stanowi interfejs użytkownika. Służy operatorowi i obsłudze
technicznej.
Za pomocą czterech przycisków funkcyjnych (89, 90, 91, 92) można dokonywać
ustawień wózka. Diody świecące czterech symboli świetlnych (75, 76,86, 87) mogą
mieć trzy stany: włączony lub pulsujący lub wyłączony.
Za pomocą czterech przycisków funkcyjnych (89, 90, 91, 92) można dokonywać
ustawień wózka. Diody świecące czterech symboli świetlnych (75, 76,86, 87) mogą
mieć trzy stany: włączony lub pulsujący lub wyłączony.
Wyświetlacz dostarcza informacji o kierunku jazdy, wybranym skręcie kół, stanie
akumulatora i innych parametrach wózka.
Wyświetlacz dostarcza informacji o kierunku jazdy, wybranym skręcie kół, stanie
akumulatora i innych parametrach wózka.
75
76
77
78
79
80 81 82
75
87
Poz.
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
90
91
77
78
79
80 81 82
83
84
84
87
92
Nazwa
Jazda wolna (zielony symbol graficzny)
Aktywny tryb serwisowy (żółty symbol graficzny klucza do śrub), upłynął
termin konserwacji (symbol graficzny pulsuje)
Kąt skrętu z dokładnością do 30° w postaci strzałki
Wskaźnik kierunku jazdy
brak funkcji
Czas w formacie godziny : minuty
Stan rozładowania akumulatora
Wskaźnik rozładowania akumulatora
Ustawiona prędkość (w kierunku napędu) aktualnego trybu (w postaci
segmentów od 1 do 5)
brak funkcji
Numer trybu (tryb jazdy 1, 2 lub 3)
85
86
88
89
76
83
85
86
54
Wskaźniki
88
89
Poz.
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
54
90
91
92
Nazwa
Jazda wolna (zielony symbol graficzny)
Aktywny tryb serwisowy (żółty symbol graficzny klucza do śrub), upłynął
termin konserwacji (symbol graficzny pulsuje)
Kąt skrętu z dokładnością do 30° w postaci strzałki
Wskaźnik kierunku jazdy
brak funkcji
Czas w formacie godziny : minuty
Stan rozładowania akumulatora
Wskaźnik rozładowania akumulatora
Ustawiona prędkość (w kierunku napędu) aktualnego trybu (w postaci
segmentów od 1 do 5)
brak funkcji
Numer trybu (tryb jazdy 1, 2 lub 3)
11.14 PL
Wskaźniki
11.14 PL
2.6
Poz.
86
87
88
89
90
91
92
Nazwa
Nie wciśnięto przycisku czuwaka (żółty symbol graficzny)
Przegrzanie (czerwony symbol graficzny)
Komunikaty ostrzegawcze, informacyjne i komunikaty błędu w postaci
tekstu (14 segmentów)
Jazda wolna
brak funkcji
Przycisk Shift (do przełączania wskazania i włączania trybu serwisowego)
Przycisk do wyboru trybu jazdy
Wskazanie
Akcja
Poz.
86
87
88
89
90
91
92
Opis
Nazwa
Nie wciśnięto przycisku czuwaka (żółty symbol graficzny)
Przegrzanie (czerwony symbol graficzny)
Komunikaty ostrzegawcze, informacyjne i komunikaty błędu w postaci
tekstu (14 segmentów)
Jazda wolna
brak funkcji
Przycisk Shift (do przełączania wskazania i włączania trybu serwisowego)
Przycisk do wyboru trybu jazdy
Wskazanie
Dioda 81 pulsuje Akumulator rozładowany, zespół główny
wyłączony
Dioda 86 świeci Przycisk czuwaka niewciśnięty
INFO 10
Dioda 87 świeci
Opis
Jazda wolna włączona lub uwarunkowana
blokadami
Przegrzanie silnika jezdnego
INFO 09
Dioda 75
INFO 10
Dioda 87 świeci
Jazda wolna włączona lub uwarunkowana
blokadami
Przegrzanie silnika jezdnego
11.14 PL
Dioda 75
11.14 PL
INFO 09
Akcja
Dioda 81 pulsuje Akumulator rozładowany, zespół główny
wyłączony
Dioda 86 świeci Przycisk czuwaka niewciśnięty
55
55
3
Uruchamianie pojazdu
3
Uruchamianie pojazdu
3.1
Codzienne czynności kontrolne przed uruchomieniem pojazdu
3.1
Codzienne czynności kontrolne przed uruchomieniem pojazdu
OSTRZEŻENIE!
OSTRZEŻENIE!
Codzienna kontrola przed uruchomieniem pojazdu
Codzienna kontrola przed uruchomieniem pojazdu
Sposób postępowania
• Sprawdzić cały wózek pod kątem zewnętrznych uszkodzeń i wycieków.
Uszkodzone węże należy koniecznie wymienić.
• Sprawdzić sprawność i stabilność zamocowania akumulatora i połączeń
kablowych.
• Sprawdzić stabilność podłączenia wtyku akumulatora.
• Sprawdzić dostępność i działanie zabezpieczenia akumulatora.
• Sprawdzić, czy pokrywa akumulatora i pokrywy boczne (jeśli są) są dobrze
zamocowane.
• Sprawdzić, czy dach ochronny nie jest uszkodzony.
• Sprawdzić nośnik ładunku pod kątem widocznych uszkodzeń, jak pęknięcia,
odkształcenia lub mocne zużycie na skutek tarcia.
• Sprawdzić koło napędowe i koła nośne pod kątem uszkodzeń.
• W przypadku stosowania prowadzenia szynowego sprawdzić równomierność
toczenia i sprawność rolek prowadzących (o).
• Sprawdzić, czy łańcuchy podnoszenia są równomiernie naprężone i
nieuszkodzone.
• Sprawdzić dostępność przewodu antystatycznego.
• Sprawdzić, czy zakotwiczenia masztu nie są uszkodzone.
Sposób postępowania
• Sprawdzić cały wózek pod kątem zewnętrznych uszkodzeń i wycieków.
Uszkodzone węże należy koniecznie wymienić.
• Sprawdzić sprawność i stabilność zamocowania akumulatora i połączeń
kablowych.
• Sprawdzić stabilność podłączenia wtyku akumulatora.
• Sprawdzić dostępność i działanie zabezpieczenia akumulatora.
• Sprawdzić, czy pokrywa akumulatora i pokrywy boczne (jeśli są) są dobrze
zamocowane.
• Sprawdzić, czy dach ochronny nie jest uszkodzony.
• Sprawdzić nośnik ładunku pod kątem widocznych uszkodzeń, jak pęknięcia,
odkształcenia lub mocne zużycie na skutek tarcia.
• Sprawdzić koło napędowe i koła nośne pod kątem uszkodzeń.
• W przypadku stosowania prowadzenia szynowego sprawdzić równomierność
toczenia i sprawność rolek prowadzących (o).
• Sprawdzić, czy łańcuchy podnoszenia są równomiernie naprężone i
nieuszkodzone.
• Sprawdzić dostępność przewodu antystatycznego.
• Sprawdzić, czy zakotwiczenia masztu nie są uszkodzone.
56
11.14 PL
Uszkodzenia lub usterki wózka lub oprzyrządowania doczepianego
(wyposażenie dodatkowe) mogą doprowadzić do wypadków.
Jeśli w wyniku poniższych kontroli stwierdzone zostaną uszkodzenia lub inne usterki
wózka bądź oprzyrządowania doczepianego (wyposażenie dodatkowe), wózka nie
można eksploatować aż do momentu jego fachowej naprawy.
Stwierdzone usterki niezwłocznie zgłaszać przełożonemu.
Uszkodzony wózek oznaczyć i wyłączyć z eksploatacji.
Przystąpić do ponownej eksploatacji wózka dopiero po zlokalizowaniu i usunięciu
usterki.
11.14 PL
Uszkodzenia lub usterki wózka lub oprzyrządowania doczepianego
(wyposażenie dodatkowe) mogą doprowadzić do wypadków.
Jeśli w wyniku poniższych kontroli stwierdzone zostaną uszkodzenia lub inne usterki
wózka bądź oprzyrządowania doczepianego (wyposażenie dodatkowe), wózka nie
można eksploatować aż do momentu jego fachowej naprawy.
Stwierdzone usterki niezwłocznie zgłaszać przełożonemu.
Uszkodzony wózek oznaczyć i wyłączyć z eksploatacji.
Przystąpić do ponownej eksploatacji wózka dopiero po zlokalizowaniu i usunięciu
usterki.
56
3.2
Ustawianie stanowiska operatora
3.2
3.2.1 Indywidualny montaż pulpitów sterowniczych drugiego stanowiska obsługi
Ustawianie stanowiska operatora
3.2.1 Indywidualny montaż pulpitów sterowniczych drugiego stanowiska obsługi
NOTYFIKACJA
NOTYFIKACJA
Szkody rzeczowe na skutek nieprawidłowego montażu pulpitu sterowniczego.
Przy wyciąganiu pulpitu sterowniczego zwrócić uwagę na to, by nie zgnieść lub nie
rozłączyć przewodów i połączeń wtykowych.
Zabezpieczyć pulpit sterowniczy przed upadkiem.
Przy wkładaniu pulpitu sterowniczego zwrócić uwagę na to, by nie zgnieść lub nie
rozłączyć przewodów i połączeń wtykowych.
Szkody rzeczowe na skutek nieprawidłowego montażu pulpitu sterowniczego.
Przy wyciąganiu pulpitu sterowniczego zwrócić uwagę na to, by nie zgnieść lub nie
rozłączyć przewodów i połączeń wtykowych.
Zabezpieczyć pulpit sterowniczy przed upadkiem.
Przy wkładaniu pulpitu sterowniczego zwrócić uwagę na to, by nie zgnieść lub nie
rozłączyć przewodów i połączeń wtykowych.
Lewy i prawy pulpit sterowniczy drugiego stanowiska obsługi (O) można zamontować
na dwóch różnych wysokościach „A” i „B”.
Lewy i prawy pulpit sterowniczy drugiego stanowiska obsługi (O) można zamontować
na dwóch różnych wysokościach „A” i „B”.
Montaż pulpitu sterowniczego drugiego stanowiska obsługi
Montaż pulpitu sterowniczego drugiego stanowiska obsługi
A
B
A
B
93
93
Pulpit sterowniczy jest zamontowany.
Pulpit sterowniczy jest zamontowany.
11.14 PL
Sposób postępowania
• Na każdym pulpicie sterowniczym odkręcić cztery śruby mocujące (93),
zabezpieczyć przy tym pulpit przed upadkiem.
• Wyciągnąć pulpit sterowniczy ok. 60 mm w kierunku napędu.
• Ponownie osadzić pulpit sterowniczy na wybranej wysokości „A” lub „B”.
• Przymocować pulpit sterowniczy czterema śrubami mocującymi (93).
• Sprawdzić, czy śruby mocujące (93) są dobrze dokręcone.
• Sprawdzić, czy elementy obsługi pulpitu sterowniczego działają bez zastrzeżeń.
11.14 PL
Sposób postępowania
• Na każdym pulpicie sterowniczym odkręcić cztery śruby mocujące (93),
zabezpieczyć przy tym pulpit przed upadkiem.
• Wyciągnąć pulpit sterowniczy ok. 60 mm w kierunku napędu.
• Ponownie osadzić pulpit sterowniczy na wybranej wysokości „A” lub „B”.
• Przymocować pulpit sterowniczy czterema śrubami mocującymi (93).
• Sprawdzić, czy śruby mocujące (93) są dobrze dokręcone.
• Sprawdzić, czy elementy obsługi pulpitu sterowniczego działają bez zastrzeżeń.
57
57
Praca z pojazdem
4
Praca z pojazdem
4.1
Zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas jazdy
4.1
Zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas jazdy
58
Drogi przejazdu i obszary robocze
Wózek może poruszać się jedynie po przeznaczonych do tego celu drogach.
Nieuprawnione osoby trzecie nie mają prawa wstępu na obszar pracy pojazdu.
Ładunek należy składować tylko w przewidzianych do tego celu miejscach.
Wózek może pracować wyłącznie w odpowiednio oświetlonym obszarze roboczym,
aby wykluczyć zagrożenie dla osób i materiału. Do eksploatacji wózka w
niekorzystnych warunkach oświetleniowych konieczne jest wyposażenie dodatkowe.
Wózek może poruszać się jedynie po przeznaczonych do tego celu drogach.
Nieuprawnione osoby trzecie nie mają prawa wstępu na obszar pracy pojazdu.
Ładunek należy składować tylko w przewidzianych do tego celu miejscach.
Wózek może pracować wyłącznie w odpowiednio oświetlonym obszarze roboczym,
aby wykluczyć zagrożenie dla osób i materiału. Do eksploatacji wózka w
niekorzystnych warunkach oświetleniowych konieczne jest wyposażenie dodatkowe.
Zachowanie się podczas jazdy
Zachowanie się podczas jazdy
Operator musi dostosowywać prędkość jazdy do lokalnych warunków. Prędkość
jazdy na zakrętach, w wąskich przejazdach i w ich pobliżu, przez drzwi wahadłowe i
w miejscach o słabej widoczności musi być odpowiednio mniejsza. Operator musi
utrzymywać odpowiednią odległość od pojazdów poprzedzających wózek i cały czas
mieć wózek pod kontrolą. Zabrania się nagłego zatrzymywania (z wyjątkiem
przypadków zagrożenia), szybkiego zawracania i wyprzedzania w miejscach
niebezpiecznych lub o utrudnionej widoczności. Wystawianie rąk oraz wychylanie się
poza stanowisko operatora jest zabronione.
Operator musi dostosowywać prędkość jazdy do lokalnych warunków. Prędkość
jazdy na zakrętach, w wąskich przejazdach i w ich pobliżu, przez drzwi wahadłowe i
w miejscach o słabej widoczności musi być odpowiednio mniejsza. Operator musi
utrzymywać odpowiednią odległość od pojazdów poprzedzających wózek i cały czas
mieć wózek pod kontrolą. Zabrania się nagłego zatrzymywania (z wyjątkiem
przypadków zagrożenia), szybkiego zawracania i wyprzedzania w miejscach
niebezpiecznych lub o utrudnionej widoczności. Wystawianie rąk oraz wychylanie się
poza stanowisko operatora jest zabronione.
Widoczność podczas jazdy
Widoczność podczas jazdy
Operator powinien przez cały czas patrzeć w kierunku jazdy i zapewnić sobie dobrą
widoczność trasy przejazdu. Gdy transportowane są ładunki ograniczające
widoczność, należy jechać ładunkiem do tyłu. Jeśli jest to niemożliwe, druga osoba
powinna iść obok wózka jezdniowego w charakterze pomocnika, tak aby widziała
drogę przejazdu i jednocześnie utrzymywała kontakt wzrokowy z operatorem. W tym
przypadku należy jechać z prędkością pieszego z zachowaniem szczególnej
ostrożności. W przypadku utraty kontaktu wzrokowego wózek jezdniowy natychmiast
zatrzymać
Operator powinien przez cały czas patrzeć w kierunku jazdy i zapewnić sobie dobrą
widoczność trasy przejazdu. Gdy transportowane są ładunki ograniczające
widoczność, należy jechać ładunkiem do tyłu. Jeśli jest to niemożliwe, druga osoba
powinna iść obok wózka jezdniowego w charakterze pomocnika, tak aby widziała
drogę przejazdu i jednocześnie utrzymywała kontakt wzrokowy z operatorem. W tym
przypadku należy jechać z prędkością pieszego z zachowaniem szczególnej
ostrożności. W przypadku utraty kontaktu wzrokowego wózek jezdniowy natychmiast
zatrzymać
Jazda na podjazdach i zjazdach
Jazda na podjazdach i zjazdach
Jazda na podjazdach lub zjazdach dozwolona jest jedynie w wyjątkowych
przypadkach, gdy stanowią one część trasy przejazdu wózka. Powinny one być
czyste, mieć dobrą przyczepność i umożliwiać bezpieczną jazdę zgodnie ze
specyfikacją techniczną wózka. Należy przy tym jechać zawsze ładunkiem do góry.
Na podjazdach i zjazdach zabronione jest zawracanie, jazda ukośna i parkowanie
pojazdu. Zjazdy należy pokonywać z ograniczoną prędkością i przy stałej gotowości
do hamowania.
Jazda na podjazdach lub zjazdach dozwolona jest jedynie w wyjątkowych
przypadkach, gdy stanowią one część trasy przejazdu wózka. Powinny one być
czyste, mieć dobrą przyczepność i umożliwiać bezpieczną jazdę zgodnie ze
specyfikacją techniczną wózka. Należy przy tym jechać zawsze ładunkiem do góry.
Na podjazdach i zjazdach zabronione jest zawracanie, jazda ukośna i parkowanie
pojazdu. Zjazdy należy pokonywać z ograniczoną prędkością i przy stałej gotowości
do hamowania.
Wjeżdżanie do wind i na rampy załadunkowe
Wjeżdżanie do wind i na rampy załadunkowe
Wjeżdżanie do wind dozwolone jest pod warunkiem, że posiadają one odpowiedni
udźwig, są przystosowane konstrukcyjnie i dopuszczone do przewożenia wózków.
Warunki te należy sprawdzić przed wjechaniem do windy. Wózek musi wjeżdżać do
windy jednostką ładunkową do przodu i zająć tam pozycję uniemożliwiającą
dotykanie do ścian szybu.
Wjeżdżanie do wind dozwolone jest pod warunkiem, że posiadają one odpowiedni
udźwig, są przystosowane konstrukcyjnie i dopuszczone do przewożenia wózków.
Warunki te należy sprawdzić przed wjechaniem do windy. Wózek musi wjeżdżać do
windy jednostką ładunkową do przodu i zająć tam pozycję uniemożliwiającą
dotykanie do ścian szybu.
Jeśli wraz z wózkiem windą przewożone są osoby, mogą one wejść do windy dopiero
po bezpiecznym zaparkowaniu wózka i muszą opuścić ją przed wózkiem.
Jeśli wraz z wózkiem windą przewożone są osoby, mogą one wejść do windy dopiero
po bezpiecznym zaparkowaniu wózka i muszą opuścić ją przed wózkiem.
11.14 PL
Drogi przejazdu i obszary robocze
58
11.14 PL
4
Operator musi sprawdzić, czy ładunek został prawidłowo umieszczony. Wolno
transportować jedynie bezpiecznie i dokładnie osadzone ładunki. W przypadku
niebezpieczeństwa przewrócenia lub wysypania się części ładunku należy
zastosować odpowiednie środki ochronne.
Operator musi sprawdzić, czy ładunek został prawidłowo umieszczony. Wolno
transportować jedynie bezpiecznie i dokładnie osadzone ładunki. W przypadku
niebezpieczeństwa przewrócenia lub wysypania się części ładunku należy
zastosować odpowiednie środki ochronne.
Zabezpieczenie przed upadkiem
Zabezpieczenie przed upadkiem
Operator nie może opuszczać kabiny, gdy jest ona podniesiona. Przechodzenie na
regał lub inne wózki oraz przez zabezpieczenia, takie jak poręcze lub barierki, jest
zabronione. W przypadku wzdłużnego układania europalet dosięgnięcie pakietów
bez odpowiednich przyrządów pomocniczych może nie być możliwe. Użytkownik
zobowiązany jest do udostępnienia personelowi obsługi odpowiednich przyrządów
pomocniczych, umożliwiających bezpieczne kompletowanie pakietów.
Operator nie może opuszczać kabiny, gdy jest ona podniesiona. Przechodzenie na
regał lub inne wózki oraz przez zabezpieczenia, takie jak poręcze lub barierki, jest
zabronione. W przypadku wzdłużnego układania europalet dosięgnięcie pakietów
bez odpowiednich przyrządów pomocniczych może nie być możliwe. Użytkownik
zobowiązany jest do udostępnienia personelowi obsługi odpowiednich przyrządów
pomocniczych, umożliwiających bezpieczne kompletowanie pakietów.
Wchodzenie na przyrządy pomocnicze służące do załadunku możliwe jest wyłącznie
po zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń, np. balustrad i zabezpieczeń palet
przed przewróceniem.
Wchodzenie na przyrządy pomocnicze służące do załadunku możliwe jest wyłącznie
po zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń, np. balustrad i zabezpieczeń palet
przed przewróceniem.
11.14 PL
Właściwości transportowanych ładunków
11.14 PL
Właściwości transportowanych ładunków
59
59
Z
Przygotowywanie do pracy
4.2
Włączanie pojazdu
Włączanie pojazdu
Sposób postępowania
• Wejść na podest.
Podczas wchodzenia na wózek nie poruszyć nastawnika jazdy lub przycisku
„prowadzenia pieszo”.
• Zwolnić wyłącznik awaryjny (59, 65, 68), obracając go.
• Włączyć wózek, w tym celu:
• Włożyć kluczyk w stacyjkę (64) i włączyć wózek.
• Podać kod zamka szyfrowego (o).
• Umieścić kartę lub transponder przed modułem dostępowym ISM i w zależności
od ustawienia nacisnąć zielony przycisk na module (o).
• Sprawdzić działanie przycisku sygnału dźwiękowego (54).
• Sprawdzić działanie przycisku czuwaka (72, 73) i nastawnika jazdy (7).
Sposób postępowania
• Wejść na podest.
Podczas wchodzenia na wózek nie poruszyć nastawnika jazdy lub przycisku
„prowadzenia pieszo”.
• Zwolnić wyłącznik awaryjny (59, 65, 68), obracając go.
• Włączyć wózek, w tym celu:
• Włożyć kluczyk w stacyjkę (64) i włączyć wózek.
• Podać kod zamka szyfrowego (o).
• Umieścić kartę lub transponder przed modułem dostępowym ISM i w zależności
od ustawienia nacisnąć zielony przycisk na module (o).
• Sprawdzić działanie przycisku sygnału dźwiękowego (54).
• Sprawdzić działanie przycisku czuwaka (72, 73) i nastawnika jazdy (7).
Z
Pojazd jest teraz gotowy do pracy. Układ kierowniczy jest ustawiony do jazdy prosto.
Pojazd jest teraz gotowy do pracy. Układ kierowniczy jest ustawiony do jazdy prosto.
Ustawianie zegara (80)
Ustawianie zegara (80)
89
71
91
92
89
71
91
92
Sposób postępowania
• Przytrzymać przycisk Shift (91) przez 8 sekund, aż pojawi się menu „Ustawianie
zegara”.
• Przyciskami Up (89) i Down (71) ustawić godzinę.
• Potwierdzić wybór przez naciśnięcie przycisku Shift (91).
• Przyciskami Up (89) i Down (71) ustawić minuty.
• Nacisnąć przycisk Shift (91) lub przycisk profilu (92), aby powrócić do normalnego
trybu pracy.
Sposób postępowania
• Przytrzymać przycisk Shift (91) przez 8 sekund, aż pojawi się menu „Ustawianie
zegara”.
• Przyciskami Up (89) i Down (71) ustawić godzinę.
• Potwierdzić wybór przez naciśnięcie przycisku Shift (91).
• Przyciskami Up (89) i Down (71) ustawić minuty.
• Nacisnąć przycisk Shift (91) lub przycisk profilu (92), aby powrócić do normalnego
trybu pracy.
Zegar jest ustawiony.
Zegar jest ustawiony.
11.14 PL
60
Przygotowywanie do pracy
11.14 PL
4.2
60
4.3
Bezpieczne parkowanie wózka jezdniowego
4.3
PRZESTROGA!
PRZESTROGA!
Niebezpieczeństwo na skutek niezabezpieczenia wózka
Parkować wózek wyłącznie na równej powierzchni.
Zawsze całkowicie opuszczać widły.
Miejsce parkowania wybrać tak, aby nikt nie mógł się skaleczyć o opuszczone zęby
wideł.
4.4
Z
Bezpieczne parkowanie wózka jezdniowego
Niebezpieczeństwo na skutek niezabezpieczenia wózka
Parkować wózek wyłącznie na równej powierzchni.
Zawsze całkowicie opuszczać widły.
Miejsce parkowania wybrać tak, aby nikt nie mógł się skaleczyć o opuszczone zęby
wideł.
59
59
64
64
Bezpieczne parkowanie wózka jezdniowego
Bezpieczne parkowanie wózka jezdniowego
Sposób postępowania
• Opuszczanie nośnika ładunku.
• Ustawić stacyjkę (64) w pozycji wyłączenia i wyjąć kluczyk.
• W przypadku zamka szyfrowego nacisnąć przycisk o.
• Nacisnąć wyłącznik awaryjny (59).
Sposób postępowania
• Opuszczanie nośnika ładunku.
• Ustawić stacyjkę (64) w pozycji wyłączenia i wyjąć kluczyk.
• W przypadku zamka szyfrowego nacisnąć przycisk o.
• Nacisnąć wyłącznik awaryjny (59).
Wyłącznik awaryjny
4.4
Wyłącznik awaryjny
Włączanie wyłącznika awaryjnego
Włączanie wyłącznika awaryjnego
Sposób postępowania
• Nacisnąć wyłącznik awaryjny (65, 59, 68).
Nie stosować wyłącznika awaryjnego (65, 59, 68) jako hamulca roboczego. Nie
ograniczać funkcji wyłącznika awaryjnego (65, 59, 68) przez odkładanie obok niego
przedmiotów.
Sposób postępowania
• Nacisnąć wyłącznik awaryjny (65, 59, 68).
Nie stosować wyłącznika awaryjnego (65, 59, 68) jako hamulca roboczego. Nie
ograniczać funkcji wyłącznika awaryjnego (65, 59, 68) przez odkładanie obok niego
przedmiotów.
Z
Wszystkie funkcje elektryczne są wyłączane. Wózek jest wyhamowywany do
zatrzymania.
11.14 PL
11.14 PL
Wszystkie funkcje elektryczne są wyłączane. Wózek jest wyhamowywany do
zatrzymania.
61
61
4.5
Przycisk czuwaka
4.5
8
72
8
72
73
73
Funkcje podnoszenia zespołu głównego i zespołu dodatkowego (o) działają bez
naciskania przycisku czuwaka (72, 73).
Zwolnienie przycisku czuwaka (72, 73) podczas jazdy powoduje generatorowe
hamowanie wózka z maksymalną mocą aż do zatrzymania.
Zwolnienie przycisku czuwaka (72, 73) podczas jazdy powoduje generatorowe
hamowanie wózka z maksymalną mocą aż do zatrzymania.
W wózkach z drugim stanowiskiem obsługi (o) przyciski czuwaka (72, 73)
funkcjonują jako blokada. Działają elementy obsługi tylko po tej stronie, po której
przycisk czuwaka (72, 73) został najpierw wciśnięty.
W wózkach z drugim stanowiskiem obsługi (o) przyciski czuwaka (72, 73)
funkcjonują jako blokada. Działają elementy obsługi tylko po tej stronie, po której
przycisk czuwaka (72, 73) został najpierw wciśnięty.
11.14 PL
Funkcje podnoszenia zespołu głównego i zespołu dodatkowego (o) działają bez
naciskania przycisku czuwaka (72, 73).
11.14 PL
62
Przycisk czuwaka
62
4.6
Jazda
Jazda
14
14
7
7
60
60
Jazda wózkiem
Jazda wózkiem
Warunki
– Włączony wózek.
– Od wysokości podnoszenia 1200 mm warunkiem włączenia funkcji jazdy i
podnoszenia (maszt główny) jest zamknięcie barierek (8).
– Zamknięte i prawidłowo zablokowane pokrywy.
Warunki
– Włączony wózek.
– Od wysokości podnoszenia 1200 mm warunkiem włączenia funkcji jazdy i
podnoszenia (maszt główny) jest zamknięcie barierek (8).
– Zamknięte i prawidłowo zablokowane pokrywy.
Sposób postępowania
• Nacisnąć przycisk czuwaka (72, 73).
• Nastawnik jazdy (7) ustawić w żądanej pozycji. Zwrócić uwagę na kierunek jazdy
koła napędowego na wyświetlaczu operatora (14).
Osiągane prędkości jazdy zależą od wysokości podestu i zespołu dodatkowego
(o)
Sposób postępowania
• Nacisnąć przycisk czuwaka (72, 73).
• Nastawnik jazdy (7) ustawić w żądanej pozycji. Zwrócić uwagę na kierunek jazdy
koła napędowego na wyświetlaczu operatora (14).
Osiągane prędkości jazdy zależą od wysokości podestu i zespołu dodatkowego
(o)
Wózek jedzie w wybranym kierunku.
Z
11.14 PL
Z
11.14 PL
4.6
63
Wózek jedzie w wybranym kierunku.
63
4.7
Wózki z widłami (wersja L)
Wózki z widłami (wersja L)
– maksymalna prędkość jazdy do wysokości podestu 1200 mm
– od wysokości podestu 1200 mm
przy kącie skrętu < ± 10 stopni: prędkość jazdy 4 km/h (jazda wolna)
przy kącie skrętu > ± 10 stopni: prędkość jazdy 2,5 km/h (jazda wolna)
– maksymalna prędkość jazdy do wysokości podestu 1200 mm
– od wysokości podestu 1200 mm
przy kącie skrętu < ± 10 stopni: prędkość jazdy 4 km/h (jazda wolna)
przy kącie skrętu > ± 10 stopni: prędkość jazdy 2,5 km/h (jazda wolna)
Wózki z zespołem dodatkowym (wersja Z)
Wózki z zespołem dodatkowym (wersja Z)
przy zespole dodatkowym < 100 mm
– maksymalna prędkość jazdy do wysokości podestu 1200 mm
od wysokości podestu 1200 mm przy kącie skrętu < +/– 10 stopni: prędkość jazdy
4 km/h (jazda wolna)
od wysokości podestu 1200 mm przy kącie skrętu > +/– 10 stopni: prędkość jazdy
2,5 km/h (jazda wolna)
przy zespole dodatkowym < 100 mm
– maksymalna prędkość jazdy do wysokości podestu 1200 mm
od wysokości podestu 1200 mm przy kącie skrętu < +/– 10 stopni: prędkość jazdy
4 km/h (jazda wolna)
od wysokości podestu 1200 mm przy kącie skrętu > +/– 10 stopni: prędkość jazdy
2,5 km/h (jazda wolna)
przy zespole dodatkowym > 100 mm
– maksymalna prędkość jazdy do wysokości podestu 520 mm
od wysokości podestu 520 mm przy kącie skrętu < +/– 10 stopni: prędkość jazdy 4
km/h (jazda wolna)
od wysokości podestu 520 mm przy kącie skrętu > +/– 10 stopni: prędkość jazdy
2,5 km/h (jazda wolna)
od wysokości podestu 2000 mm: prędkość jazdy 2,5 km/h (jazda wolna)
przy zespole dodatkowym > 100 mm
– maksymalna prędkość jazdy do wysokości podestu 520 mm
od wysokości podestu 520 mm przy kącie skrętu < +/– 10 stopni: prędkość jazdy 4
km/h (jazda wolna)
od wysokości podestu 520 mm przy kącie skrętu > +/– 10 stopni: prędkość jazdy
2,5 km/h (jazda wolna)
od wysokości podestu 2000 mm: prędkość jazdy 2,5 km/h (jazda wolna)
Kierowanie
4.7
Obrócić kierownicę (60, 66) w lewo lub w prawo i jechać w wybranym kierunku.
Hamulce
4.8
64
Hamulce
Zachowanie wózka podczas hamowania zależy w dużym stopniu od rodzaju podłoża.
Operator powinien zawsze mieć to na uwadze podczas jazdy.
Zachowanie wózka podczas hamowania zależy w dużym stopniu od rodzaju podłoża.
Operator powinien zawsze mieć to na uwadze podczas jazdy.
Wózek można wyhamować na trzy sposoby:
– za pomocą hamulca roboczego,
– zwalniając pedał jazdy (hamulec wybiegowy),
– za pomocą hamulca zwrotnego.
Wózek można wyhamować na trzy sposoby:
– za pomocą hamulca roboczego,
– zwalniając pedał jazdy (hamulec wybiegowy),
– za pomocą hamulca zwrotnego.
Hamowanie hamulcem roboczym
Hamowanie hamulcem roboczym
Sposób postępowania
• Zwolnić przycisk czuwaka (72, 73) podczas jazdy.
Wózek wyhamowywany jest silnikiem z maksymalną siłą aż do zatrzymania.
Sposób postępowania
• Zwolnić przycisk czuwaka (72, 73) podczas jazdy.
Wózek wyhamowywany jest silnikiem z maksymalną siłą aż do zatrzymania.
Hamowanie hamulcem wybiegowym
Hamowanie hamulcem wybiegowym
Sposób postępowania
• Zwolnić nastawnik jazdy (7) podczas jazdy. Nastawnik ustawia się w pozycji
neutralnej.
Wózek hamuje za pomocą hamulca wybiegowego.
Sposób postępowania
• Zwolnić nastawnik jazdy (7) podczas jazdy. Nastawnik ustawia się w pozycji
neutralnej.
Wózek hamuje za pomocą hamulca wybiegowego.
Z
Siłę hamowania można wyregulować w punkcie serwisowym producenta.
11.14 PL
Z
Obrócić kierownicę (60, 66) w lewo lub w prawo i jechać w wybranym kierunku.
Siłę hamowania można wyregulować w punkcie serwisowym producenta.
11.14 PL
4.8
Kierowanie
64
Hamowanie hamulcem zwrotnym
Sposób postępowania
• Podczas jazdy przełączyć nastawnik jazdy (7) na kierunek przeciwny.
Pojazd wyhamowywany jest przeciwprądowo do momentu rozpoczęcia jazdy w
przeciwnym kierunku.
Sposób postępowania
• Podczas jazdy przełączyć nastawnik jazdy (7) na kierunek przeciwny.
Pojazd wyhamowywany jest przeciwprądowo do momentu rozpoczęcia jazdy w
przeciwnym kierunku.
Z
Skuteczność hamowania zależy od pozycji nastawnika jazdy.
11.14 PL
Skuteczność hamowania zależy od pozycji nastawnika jazdy.
11.14 PL
Z
Hamowanie hamulcem zwrotnym
65
65
Jazda w trybie impulsowym „prowadzenie pieszo” (o)
4.9
66
Jazda w trybie impulsowym „prowadzenie pieszo” (o)
57
58
58
65
65
56
56
55
55
11.14 PL
57
11.14 PL
4.9
66
PRZESTROGA!
Niebezpieczeństwo przygniecenia przez wózek w trybie prowadzenia pieszo
W trybie prowadzenia pieszo występuje niebezpieczeństwo przygniecenia operatora
lub inne osoby przez wózek.
Stosować środki ochrony osobistej (np. obuwie ochronne itp.).
W trybie prowadzenia pieszo operator powinien znajdować się obok wózka.
W trybie prowadzenia pieszo wózek należy obsługiwać ze szczególną
ostrożnością i uwagą.
Przebywanie osób pomiędzy wózkiem i przeszkodą podczas prowadzenia pieszo
jest zabronione.
Układ kierowniczy ustawiony prosto.
Przebywanie osób na podeście podczas prowadzenia pieszo jest zabronione.
Niebezpieczeństwo przygniecenia przez wózek w trybie prowadzenia pieszo
W trybie prowadzenia pieszo występuje niebezpieczeństwo przygniecenia operatora
lub inne osoby przez wózek.
Stosować środki ochrony osobistej (np. obuwie ochronne itp.).
W trybie prowadzenia pieszo operator powinien znajdować się obok wózka.
W trybie prowadzenia pieszo wózek należy obsługiwać ze szczególną
ostrożnością i uwagą.
Przebywanie osób pomiędzy wózkiem i przeszkodą podczas prowadzenia pieszo
jest zabronione.
Układ kierowniczy ustawiony prosto.
Przebywanie osób na podeście podczas prowadzenia pieszo jest zabronione.
Sposób postępowania
• Nacisnąć przycisk „prowadzenie pieszo w kierunku napędu” (57). Wózek porusza
się w kierunku napędu ze stałą prędkością ok. 2,5 km/h (jazda powolna).
• Nacisnąć przycisk „prowadzenie pieszo w kierunku wideł” (58). Wózek porusza się
w kierunku ładunku ze stałą prędkością ok. 2,5 km/h (jazda powolna).
Przed oddaleniem się od wózka w trybie prowadzenia pieszo operator powinien
zabezpieczyć go przed przypadkową aktywacją elementów obsługowych.
• Nacisnąć wyłącznik awaryjny (65).
Sposób postępowania
• Nacisnąć przycisk „prowadzenie pieszo w kierunku napędu” (57). Wózek porusza
się w kierunku napędu ze stałą prędkością ok. 2,5 km/h (jazda powolna).
• Nacisnąć przycisk „prowadzenie pieszo w kierunku wideł” (58). Wózek porusza się
w kierunku ładunku ze stałą prędkością ok. 2,5 km/h (jazda powolna).
Przed oddaleniem się od wózka w trybie prowadzenia pieszo operator powinien
zabezpieczyć go przed przypadkową aktywacją elementów obsługowych.
• Nacisnąć wyłącznik awaryjny (65).
Z
11.14 PL
11.14 PL
Z
PRZESTROGA!
67
67
4.10 Podnoszenie i opuszczanie podestu operatora
4.10 Podnoszenie i opuszczanie podestu operatora
8
8
72
68
73
Podnoszenie podestu operatora
Podnoszenie podestu operatora
Sposób postępowania
• Przytrzymać wciśnięty przycisk „podnoszenie” (51), aż osiągnięta zostanie żądana
wysokość.
W wózkach z opcją „Tryb impulsowy prowadzenia pieszo” (o) w wersji L w celu
podniesienia do wysokości maksymalnej należy dodatkowo do przycisku
podnoszenia (51) nacisnąć przycisk czuwaka (72, 73).
Sposób postępowania
• Przytrzymać wciśnięty przycisk „podnoszenie” (51), aż osiągnięta zostanie żądana
wysokość.
W wózkach z opcją „Tryb impulsowy prowadzenia pieszo” (o) w wersji L w celu
podniesienia do wysokości maksymalnej należy dodatkowo do przycisku
podnoszenia (51) nacisnąć przycisk czuwaka (72, 73).
11.14 PL
Z
11.14 PL
Z
72
73
68
50
51
50
61
61
Opuszczanie podestu operatora
Opuszczanie podestu operatora
Sposób postępowania
• Przytrzymać wciśnięty przycisk „opuszczanie” (50), aż osiągnięta zostanie żądana
wysokość.
W wózkach z dodatkowym zespołem podnoszenia i widłami kutymi FEM 2A funkcja
„opuszczania podestu operatora możliwa jest tylko przy jednoczesnym naciśnięciu
przycisków opuszczania (50) i obsługi oburęcznej (61).
Należy przy tym przestrzegać kolejności obsługi: najpierw wcisnąć i przytrzymać
wciśnięty przycisk opuszczania (50), a następnie wcisnąć przycisk obsługi
oburęcznej (61). Po każdym zwolnieniu przycisku opuszczania (50) należy również
zwolnić przycisk obsługi oburęcznej (61).
Sposób postępowania
• Przytrzymać wciśnięty przycisk „opuszczanie” (50), aż osiągnięta zostanie żądana
wysokość.
W wózkach z dodatkowym zespołem podnoszenia i widłami kutymi FEM 2A funkcja
„opuszczania podestu operatora możliwa jest tylko przy jednoczesnym naciśnięciu
przycisków opuszczania (50) i obsługi oburęcznej (61).
Należy przy tym przestrzegać kolejności obsługi: najpierw wcisnąć i przytrzymać
wciśnięty przycisk opuszczania (50), a następnie wcisnąć przycisk obsługi
oburęcznej (61). Po każdym zwolnieniu przycisku opuszczania (50) należy również
zwolnić przycisk obsługi oburęcznej (61).
Z
11.14 PL
11.14 PL
Z
51
69
69
4.11 Podnoszenie i opuszczanie zespołu dodatkowego
4.11 Podnoszenie i opuszczanie zespołu dodatkowego
Zespół dodatkowy umożliwia podnoszenie wideł bez konieczności podnoszenia
podestu operatora.
52 53
55
Zespół dodatkowy umożliwia podnoszenie wideł bez konieczności podnoszenia
podestu operatora.
56
52 53
61
56
61
53
67
52
53
11.14 PL
52
11.14 PL
67
70
55
70
Podnoszenie zespołu dodatkowego
Sposób postępowania
• Przytrzymać wciśnięty przycisk podnoszenia zespołu dodatkowego (52), aż
osiągnięta zostanie żądana wysokość
Sposób postępowania
• Przytrzymać wciśnięty przycisk podnoszenia zespołu dodatkowego (52), aż
osiągnięta zostanie żądana wysokość
Opuszczanie zespołu dodatkowego
Opuszczanie zespołu dodatkowego
Sposób postępowania
• Przytrzymać wciśnięty przycisk opuszczania zespołu dodatkowego (53), aż
osiągnięta zostanie żądana wysokość
W wózkach z dodatkowym zespołem podnoszenia i widłami kutymi FEM 2A funkcja
opuszczania i podnoszenia zespołu dodatkowego możliwa jest tylko przy
jednoczesnym naciśnięciu przycisków podnoszenia zespołu dodatkowego (52) lub
opuszczania zespołu dodatkowego (53) i obsługi oburęcznej (61, 67).
Należy przy tym przestrzegać kolejności obsługi: najpierw wcisnąć i przytrzymać
wciśnięty przycisk podnoszenia zespołu dodatkowego (52) lub opuszczania
zespołu dodatkowego (53), a następnie wcisnąć przycisk obsługi oburęcznej (61,
67). Po każdym zwolnieniu przycisku podnoszenia zespołu dodatkowego (52) lub
opuszczania zespołu dodatkowego (53) należy również zwolnić przycisk obsługi
oburęcznej (61, 67).
Sposób postępowania
• Przytrzymać wciśnięty przycisk opuszczania zespołu dodatkowego (53), aż
osiągnięta zostanie żądana wysokość
W wózkach z dodatkowym zespołem podnoszenia i widłami kutymi FEM 2A funkcja
opuszczania i podnoszenia zespołu dodatkowego możliwa jest tylko przy
jednoczesnym naciśnięciu przycisków podnoszenia zespołu dodatkowego (52) lub
opuszczania zespołu dodatkowego (53) i obsługi oburęcznej (61, 67).
Należy przy tym przestrzegać kolejności obsługi: najpierw wcisnąć i przytrzymać
wciśnięty przycisk podnoszenia zespołu dodatkowego (52) lub opuszczania
zespołu dodatkowego (53), a następnie wcisnąć przycisk obsługi oburęcznej (61,
67). Po każdym zwolnieniu przycisku podnoszenia zespołu dodatkowego (52) lub
opuszczania zespołu dodatkowego (53) należy również zwolnić przycisk obsługi
oburęcznej (61, 67).
Z
11.14 PL
11.14 PL
Z
Podnoszenie zespołu dodatkowego
71
71
4.12 Podnoszenie i opuszczanie w trybie impulsowym „prowadzenie
pieszo”
4.12 Podnoszenie i opuszczanie w trybie impulsowym „prowadzenie
pieszo”
W trybie impulsowym „prowadzenie pieszo” jako wyposażenie dodatkowe oferowana
jest możliwość obsługi funkcji podnoszenia i opuszczania po obu stronach wózka.
W trybie impulsowym „prowadzenie pieszo” jako wyposażenie dodatkowe oferowana
jest możliwość obsługi funkcji podnoszenia i opuszczania po obu stronach wózka.
W wózkach z widłami (wersja L) podczas podnoszenia i opuszczania w trybie
impulsowym „prowadzenie pieszo” cały podest operatora podnoszony lub
opuszczany jest razem z widłami.
W wózkach z widłami (wersja L) podczas podnoszenia i opuszczania w trybie
impulsowym „prowadzenie pieszo” cały podest operatora podnoszony lub
opuszczany jest razem z widłami.
W wózkach z dodatkowym zespołem podnoszenia (wersja Z) podczas podnoszenia
i opuszczania w trybie impulsowym „prowadzenie pieszo” podnoszone lub
opuszczane są widły zespołu dodatkowego.
W wózkach z dodatkowym zespołem podnoszenia (wersja Z) podczas podnoszenia
i opuszczania w trybie impulsowym „prowadzenie pieszo” podnoszone lub
opuszczane są widły zespołu dodatkowego.
4.12.1 Podnoszenie podestu operatora (wersja L)
4.12.1 Podnoszenie podestu operatora (wersja L)
PRZESTROGA!
Niebezpieczeństwo zgniecenia przez wózek
Układ kierowniczy ustawiony prosto.
W trybie prowadzenia pieszo operator powinien znajdować się obok wózka.
Między wózkiem a przeszkodą nie powinny przebywać żadne osoby.
Na podeście operatora nie powinny przebywać żadne osoby.
Niebezpieczeństwo zgniecenia przez wózek
Układ kierowniczy ustawiony prosto.
W trybie prowadzenia pieszo operator powinien znajdować się obok wózka.
Między wózkiem a przeszkodą nie powinny przebywać żadne osoby.
Na podeście operatora nie powinny przebywać żadne osoby.
Podnoszenie
Podnoszenie
Sposób postępowania
• Przytrzymać wciśnięty przycisk „podnoszenie” (56), aż osiągnięta zostanie żądana
wysokość.
Ze względów bezpieczeństwa wysokość podnoszenia wideł ograniczona jest w
tym przypadku do 625 mm.
Sposób postępowania
• Przytrzymać wciśnięty przycisk „podnoszenie” (56), aż osiągnięta zostanie żądana
wysokość.
Ze względów bezpieczeństwa wysokość podnoszenia wideł ograniczona jest w
tym przypadku do 625 mm.
72
11.14 PL
Z
11.14 PL
Z
PRZESTROGA!
72
4.12.2 Opuszczanie podestu operatora (wersja L)
4.12.2 Opuszczanie podestu operatora (wersja L)
OSTRZEŻENIE!
OSTRZEŻENIE!
Opuszczanie
Opuszczanie
Sposób postępowania
• Nacisnąć przycisk opuszczania (55). Podest operatora z widłami opuszcza się.
Sposób postępowania
• Nacisnąć przycisk opuszczania (55). Podest operatora z widłami opuszcza się.
11.14 PL
Zabrania się przebywania osób pod lub na podniesionym ładunku i kabinie
operatora!
Nie wchodzić na nośnik ładunku.
Wózka nie wolno stosować do podnoszenia osób.
Usunąć osoby przebywające w strefie zagrożenia wózka.
Operator powinien znajdować się poza konturem wózka i ładunku.
11.14 PL
Zabrania się przebywania osób pod lub na podniesionym ładunku i kabinie
operatora!
Nie wchodzić na nośnik ładunku.
Wózka nie wolno stosować do podnoszenia osób.
Usunąć osoby przebywające w strefie zagrożenia wózka.
Operator powinien znajdować się poza konturem wózka i ładunku.
73
73
4.12.3 Podnoszenie wideł (wersja Z)
4.12.3 Podnoszenie wideł (wersja Z)
PRZESTROGA!
PRZESTROGA!
Niebezpieczeństwo zgniecenia przez wózek
Układ kierowniczy ustawiony prosto.
W trybie prowadzenia pieszo operator powinien znajdować się obok wózka.
Między wózkiem a przeszkodą nie powinny przebywać żadne osoby.
Na podeście operatora nie powinny przebywać żadne osoby.
Niebezpieczeństwo zgniecenia przez wózek
Układ kierowniczy ustawiony prosto.
W trybie prowadzenia pieszo operator powinien znajdować się obok wózka.
Między wózkiem a przeszkodą nie powinny przebywać żadne osoby.
Na podeście operatora nie powinny przebywać żadne osoby.
69
69
70
70
Sposób postępowania
• Przytrzymać wciśnięty przycisk podnoszenia (69), aż osiągnięta zostanie żądana
wysokość.
Sposób postępowania
• Przytrzymać wciśnięty przycisk podnoszenia (69), aż osiągnięta zostanie żądana
wysokość.
74
11.14 PL
Podnoszenie
11.14 PL
Podnoszenie
74
4.12.4 Opuszczanie wideł (wersja Z)
4.12.4 Opuszczanie wideł (wersja Z)
OSTRZEŻENIE!
OSTRZEŻENIE!
Opuszczanie
Opuszczanie
Sposób postępowania
• Nacisnąć przycisk opuszczania (70). Opuszczanie wideł.
Sposób postępowania
• Nacisnąć przycisk opuszczania (70). Opuszczanie wideł.
11.14 PL
Zabrania się przebywania osób pod lub na podniesionym ładunku i kabinie
operatora!
Nie wchodzić na nośnik ładunku.
Wózka nie wolno stosować do podnoszenia osób.
Usunąć osoby przebywające w strefie zagrożenia wózka.
Operator powinien znajdować się poza konturem wózka i ładunku.
11.14 PL
Zabrania się przebywania osób pod lub na podniesionym ładunku i kabinie
operatora!
Nie wchodzić na nośnik ładunku.
Wózka nie wolno stosować do podnoszenia osób.
Usunąć osoby przebywające w strefie zagrożenia wózka.
Operator powinien znajdować się poza konturem wózka i ładunku.
75
75
4.13 Podnoszenie i opuszczanie podestu operatora z wyłączeniem
podnoszenia (o)
50
4.13 Podnoszenie i opuszczanie podestu operatora z wyłączeniem
podnoszenia (o)
51
50
76
11.14 PL
61
11.14 PL
61
51
76
W wózkach wyposażonych w opcję wyłączania podnoszenia (o) podest operatora
podnoszony jest do określonej wysokości wyłączenia, która jest niższa niż
maksymalna wysokość podnoszenia.
Podnoszenie
Podnoszenie
Sposób postępowania
• Przytrzymać wciśnięty przycisk podnoszenia (51), aż osiągnięta zostanie
zdefiniowana wysokość wyłączenia.
• Aby podnieść podest powyżej zdefiniowanej wysokości podnoszenia, postępować
w następujący sposób:
• Nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk podnoszenia (51).
• Następnie dodatkowo nacisnąć przycisk obsługi oburęcznej (61).
Sposób postępowania
• Przytrzymać wciśnięty przycisk podnoszenia (51), aż osiągnięta zostanie
zdefiniowana wysokość wyłączenia.
• Aby podnieść podest powyżej zdefiniowanej wysokości podnoszenia, postępować
w następujący sposób:
• Nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk podnoszenia (51).
• Następnie dodatkowo nacisnąć przycisk obsługi oburęcznej (61).
Opuszczanie
Opuszczanie
Sposób postępowania
• Nacisnąć przycisk opuszczania (50). Opuszczanie podestu operatora.
Przy opuszczaniu podest operatora nie zatrzymuje się na określonej wysokości
wyłączenia.
Sposób postępowania
• Nacisnąć przycisk opuszczania (50). Opuszczanie podestu operatora.
Przy opuszczaniu podest operatora nie zatrzymuje się na określonej wysokości
wyłączenia.
Z
11.14 PL
11.14 PL
Z
W wózkach wyposażonych w opcję wyłączania podnoszenia (o) podest operatora
podnoszony jest do określonej wysokości wyłączenia, która jest niższa niż
maksymalna wysokość podnoszenia.
77
77
4.14 Podejmowanie, transport i odkładanie ładunku
Z
Wchodzenie na zespół nośny jest zabronione (z wyjątkiem opcji balustrady palety
(o)).
78
Podejmowanie poprzeczne ładunków podłużnych jest zabronione.
Wchodzenie na zespół nośny jest zabronione (z wyjątkiem opcji balustrady palety
(o)).
Podejmowanie jednostki ładunkowej
Podejmowanie jednostki ładunkowej
Warunki
– Jednostka ładunkowa odpowiednio zamocowana na palecie.
– Sprawdzony i w razie potrzeby skorygowany rozstaw zębów wideł.
– Masa jednostki ładunkowej odpowiada udźwigowi wózka.
– Przy ciężkich ładunkach zęby wideł są równomiernie obciążone.
Warunki
– Jednostka ładunkowa odpowiednio zamocowana na palecie.
– Sprawdzony i w razie potrzeby skorygowany rozstaw zębów wideł.
– Masa jednostki ładunkowej odpowiada udźwigowi wózka.
– Przy ciężkich ładunkach zęby wideł są równomiernie obciążone.
Sposób postępowania
• Podjechać ostrożnie do palety.
• Powoli wsunąć zęby wideł pod paletę, tak aby grzbiet wideł przylegał do ładunku
lub palety.
Ładunek nie powinien wystawać poza końce wideł więcej niż 50 mm.
Sposób postępowania
• Podjechać ostrożnie do palety.
• Powoli wsunąć zęby wideł pod paletę, tak aby grzbiet wideł przylegał do ładunku
lub palety.
Ładunek nie powinien wystawać poza końce wideł więcej niż 50 mm.
Z
Transport jednostki ładunkowej
Transport jednostki ładunkowej
Warunki
– Dobre właściwości podłoża.
Warunki
– Dobre właściwości podłoża.
Sposób postępowania
• Ostrożnie przyspieszać.
• Jechać z równomierną prędkością.
• Poza korytarzami jednostkę ładunkową transportować możliwie nisko nad podłogą.
Uwzględnić prześwit.
Sposób postępowania
• Ostrożnie przyspieszać.
• Jechać z równomierną prędkością.
• Poza korytarzami jednostkę ładunkową transportować możliwie nisko nad podłogą.
Uwzględnić prześwit.
Odkładanie ładunku
Odkładanie ładunku
Warunki
– Odpowiednie stanowisko magazynowe do magazynowania.
Warunki
– Odpowiednie stanowisko magazynowe do magazynowania.
Sposób postępowania
• Podjechać ostrożnie do żądanego stanowiska.
• Opuścić widły, tak aby oderwały się od ładunku.
Aby zapobiec uszkodzeniu ładunku i pomocy załadunkowych, należy unikać
gwałtownego opuszczania wideł.
• Ostrożnie wysunąć widły spod ładunku.
Sposób postępowania
• Podjechać ostrożnie do żądanego stanowiska.
• Opuścić widły, tak aby oderwały się od ładunku.
Aby zapobiec uszkodzeniu ładunku i pomocy załadunkowych, należy unikać
gwałtownego opuszczania wideł.
• Ostrożnie wysunąć widły spod ładunku.
Z
11.14 PL
Z
Z
Z
Podejmowanie poprzeczne ładunków podłużnych jest zabronione.
11.14 PL
Z
Z
4.14 Podejmowanie, transport i odkładanie ładunku
78
4.15 Ustawianie zębów wideł
W wózkach wyposażonych w opcję „wspornik wideł z regulowanymi i zdejmowanymi
zębami wideł” rozstaw wideł należy skontrolować i w razie potrzeby wyregulować
przed podjęciem ładunku.
W wózkach wyposażonych w opcję „wspornik wideł z regulowanymi i zdejmowanymi
zębami wideł” rozstaw wideł należy skontrolować i w razie potrzeby wyregulować
przed podjęciem ładunku.
Ustawianie zębów wideł
Ustawianie zębów wideł
Warunki
– Bezpiecznie zaparkować pojazd, patrz
"Bezpieczne parkowanie wózka jezdniowego"
na stronie 61.
Z
4.15 Ustawianie zębów wideł
Warunki
– Bezpiecznie zaparkować pojazd, patrz
"Bezpieczne parkowanie wózka jezdniowego"
na stronie 61.
94
95
Sposób postępowania
96
• Przełożyć do góry dźwignię blokującą (94).
• Ustawić zęby wideł (95) na wsporniku wideł
(96) w odpowiedniej pozycji.
Aby bezpiecznie podjąć ładunek, zęby wideł
(95) należy rozstawić jak najdalej od siebie i
symetrycznie względem wspornika wideł. Środek ciężkości ładunku musi
znajdować się pośrodku pomiędzy zębami wideł (95).
• Przesunąć do dołu dźwignię blokującą (94) i przesuwać zęby wideł, aż sworzeń
blokujący zatrzaśnie się w jednym z rowków.
Z
95
Sposób postępowania
96
• Przełożyć do góry dźwignię blokującą (94).
• Ustawić zęby wideł (95) na wsporniku wideł
(96) w odpowiedniej pozycji.
Aby bezpiecznie podjąć ładunek, zęby wideł
(95) należy rozstawić jak najdalej od siebie i
symetrycznie względem wspornika wideł. Środek ciężkości ładunku musi
znajdować się pośrodku pomiędzy zębami wideł (95).
• Przesunąć do dołu dźwignię blokującą (94) i przesuwać zęby wideł, aż sworzeń
blokujący zatrzaśnie się w jednym z rowków.
11.14 PL
Zęby wideł są ustawione.
11.14 PL
Zęby wideł są ustawione.
94
79
79
4.16 Zespół nośny z balustradą palety (o)
4.16 Zespół nośny z balustradą palety (o)
PRZESTROGA!
PRZESTROGA!
Niebezpieczeństwo upadku podczas pracy z paletami, na które można
wchodzić
Wchodzić na palety tylko wtedy, gdy dostępna jest balustrada (o).
Od wysokości podnoszenia > 1200 mm barierki muszą być zamknięte, aby
umożliwić wykonywanie funkcji jazdy, podnoszenia i opuszczania (maszt główny).
Wchodzenie na palety jednorazowego użytku jest zabronione.
Dobre właściwości podłoża.
Stosować wyłącznie palety o wymiarach, do których przystosowana jest balustrada
palety.
97
98
80
98
99
100
100
101
101
11.14 PL
99
11.14 PL
97
Niebezpieczeństwo upadku podczas pracy z paletami, na które można
wchodzić
Wchodzić na palety tylko wtedy, gdy dostępna jest balustrada (o).
Od wysokości podnoszenia > 1200 mm barierki muszą być zamknięte, aby
umożliwić wykonywanie funkcji jazdy, podnoszenia i opuszczania (maszt główny).
Wchodzenie na palety jednorazowego użytku jest zabronione.
Dobre właściwości podłoża.
Stosować wyłącznie palety o wymiarach, do których przystosowana jest balustrada
palety.
80
Z
Podejmowanie palety
Podejmowanie palety
Sposób postępowania
• Całkowicie opuścić podest operatora (maszt główny).
• Podjechać ostrożnie do palety.
• Boczne kraty balustrady palety ustawić centralnie w stosunku do palety.
• Powoli wsunąć zęby wideł pod paletę, tak aby grzbiet wideł przylegał do ładunku
lub palety.
Paleta musi całkowicie spoczywać na zębach wideł za zabezpieczeniem przed
zsunięciem (101), a przy grzbiecie wideł paleta musi znajdować się poniżej
zabezpieczenia przed przewróceniem (98).
• Aby podjąć palety z wystającym wyżej ładunkiem,
• obrócić dźwignie trzpieni podtrzymujących (99) o pół obrotu do góry aż do
zatrzaśnięcia.
• Pociągnąć poprzeczkę balustrady (100) do góry.
• Ponownie obrócić dźwignie trzpieni podtrzymujących (99) do dołu.
• Przesunąć poprzeczkę balustrady (100), aż kołki blokujące trzpieni
podtrzymujących zatrzasną się.
• Po podjęciu palety poprzeczkę balustrady ponownie umieścić w najniższej pozycji,
w tym celu
• obrócić dźwignie trzpieni podtrzymujących (99) o pół obrotu do góry aż do
zatrzaśnięcia.
• Nacisnąć poprzeczkę barierki (100) do dołu.
• Ponownie obrócić dźwignie trzpieni podtrzymujących (99) do dołu.
• Przesunąć poprzeczkę balustrady (100), aż kołki blokujące trzpieni
podtrzymujących zatrzasną się.
Sposób postępowania
• Całkowicie opuścić podest operatora (maszt główny).
• Podjechać ostrożnie do palety.
• Boczne kraty balustrady palety ustawić centralnie w stosunku do palety.
• Powoli wsunąć zęby wideł pod paletę, tak aby grzbiet wideł przylegał do ładunku
lub palety.
Paleta musi całkowicie spoczywać na zębach wideł za zabezpieczeniem przed
zsunięciem (101), a przy grzbiecie wideł paleta musi znajdować się poniżej
zabezpieczenia przed przewróceniem (98).
• Aby podjąć palety z wystającym wyżej ładunkiem,
• obrócić dźwignie trzpieni podtrzymujących (99) o pół obrotu do góry aż do
zatrzaśnięcia.
• Pociągnąć poprzeczkę balustrady (100) do góry.
• Ponownie obrócić dźwignie trzpieni podtrzymujących (99) do dołu.
• Przesunąć poprzeczkę balustrady (100), aż kołki blokujące trzpieni
podtrzymujących zatrzasną się.
• Po podjęciu palety poprzeczkę balustrady ponownie umieścić w najniższej pozycji,
w tym celu
• obrócić dźwignie trzpieni podtrzymujących (99) o pół obrotu do góry aż do
zatrzaśnięcia.
• Nacisnąć poprzeczkę barierki (100) do dołu.
• Ponownie obrócić dźwignie trzpieni podtrzymujących (99) do dołu.
• Przesunąć poprzeczkę balustrady (100), aż kołki blokujące trzpieni
podtrzymujących zatrzasną się.
Z
11.14 PL
Paleta jest podjęta.
11.14 PL
Paleta jest podjęta.
81
81
4.17 Jazda w korytarzach międzyregałowych
4.17 Jazda w korytarzach międzyregałowych
4.17.1 Wskazówki bezpieczeństwa dotyczące jazdy w korytarzach międzyregałowych
4.17.1 Wskazówki bezpieczeństwa dotyczące jazdy w korytarzach międzyregałowych
OSTRZEŻENIE!
OSTRZEŻENIE!
82
11.14 PL
Niebezpieczeństwo wypadku na skutek wjazdu lub wejścia do korytarzy
międzyregałowych nieuprawnionych pojazdów lub osób.
Przebywanie osób nieupoważnionych w korytarzach międzyregałowych (drogi
przejazdowe wózków wraz z odstępami bezpieczeństwa < 500 mm) oraz
przechodzenie przez korytarze jest zabronione. Takie strefy robocze należy
odpowiednio oznakować.
Należy codziennie kontrolować sprawność elementów wózka i systemu
regałowego służących bezpieczeństwu osób.
Nie wyłączać, nie wykorzystywać w nieodpowiednim celu, nie przestawiać i nie
zdejmować zabezpieczeń z wózka lub regałów.
O stwierdzonych usterkach zabezpieczeń niezwłocznie informować przełożonego.
Uszkodzony wózek oznaczyć i wyłączyć z eksploatacji.
Przystąpić do ponownej eksploatacji wózka dopiero po zlokalizowaniu i usunięciu
usterki.
Uszkodzone regały oznaczyć i wyłączyć z eksploatacji.
Przystąpić do ponownej eksploatacji regałów dopiero po zlokalizowaniu i usunięciu
usterki.
Przestrzegać zaleceń z normy DIN 15185 część 2.
Do korytarzy wjeżdżać można tylko wózkami przeznaczonymi do tego celu.
Przed wjazdem do korytarza międzyregałowego operator musi upewnić się, że w
korytarzu nie ma osób lub innych pojazdów. Dozwolony jest tylko wjazd do wolnych
korytarzy. Jeżeli w korytarzu znajdują się osoby lub pojazdy, należy natychmiast
przerwać pracę.
11.14 PL
Niebezpieczeństwo wypadku na skutek wjazdu lub wejścia do korytarzy
międzyregałowych nieuprawnionych pojazdów lub osób.
Przebywanie osób nieupoważnionych w korytarzach międzyregałowych (drogi
przejazdowe wózków wraz z odstępami bezpieczeństwa < 500 mm) oraz
przechodzenie przez korytarze jest zabronione. Takie strefy robocze należy
odpowiednio oznakować.
Należy codziennie kontrolować sprawność elementów wózka i systemu
regałowego służących bezpieczeństwu osób.
Nie wyłączać, nie wykorzystywać w nieodpowiednim celu, nie przestawiać i nie
zdejmować zabezpieczeń z wózka lub regałów.
O stwierdzonych usterkach zabezpieczeń niezwłocznie informować przełożonego.
Uszkodzony wózek oznaczyć i wyłączyć z eksploatacji.
Przystąpić do ponownej eksploatacji wózka dopiero po zlokalizowaniu i usunięciu
usterki.
Uszkodzone regały oznaczyć i wyłączyć z eksploatacji.
Przystąpić do ponownej eksploatacji regałów dopiero po zlokalizowaniu i usunięciu
usterki.
Przestrzegać zaleceń z normy DIN 15185 część 2.
Do korytarzy wjeżdżać można tylko wózkami przeznaczonymi do tego celu.
Przed wjazdem do korytarza międzyregałowego operator musi upewnić się, że w
korytarzu nie ma osób lub innych pojazdów. Dozwolony jest tylko wjazd do wolnych
korytarzy. Jeżeli w korytarzu znajdują się osoby lub pojazdy, należy natychmiast
przerwać pracę.
82
4.17.2 Wózki z prowadzeniem szynowym (o)
4.17.2 Wózki z prowadzeniem szynowym (o)
Jazda wózkami z prowadzeniem szynowym w
korytarzach międzyregałowych
102
Sposób postępowania
• Podjechać wolno wózkiem do korytarza, tak aby
znajdował się z nim na jednej linii.
• Zwrócić uwagę na oznaczenia na jezdni (np. linie
wyznaczające środek korytarza).
• Podjechać wózkiem wolno do przodu, zwracając
uwagę, by rolki prowadzące wózka (103) nie
zahaczyły o szyny boczne (102) korytarza.
102
103
11.14 PL
103
11.14 PL
Sposób postępowania
• Podjechać wolno wózkiem do korytarza, tak aby
znajdował się z nim na jednej linii.
• Zwrócić uwagę na oznaczenia na jezdni (np. linie
wyznaczające środek korytarza).
• Podjechać wózkiem wolno do przodu, zwracając
uwagę, by rolki prowadzące wózka (103) nie
zahaczyły o szyny boczne (102) korytarza.
Jazda wózkami z prowadzeniem szynowym w
korytarzach międzyregałowych
83
83
4.18 Wózki z prowadzeniem szynowym i rozpoznaniem korytarza (o)
4.18 Wózki z prowadzeniem szynowym i rozpoznaniem korytarza (o)
Wskazówki dot. trybu prowadzenia szynowego
Wskazówki dot. trybu prowadzenia szynowego
W wózkach wyposażonych w opcję „rozpoznanie korytarza za pomocą fotokomórki”
maksymalna prędkość jazdy możliwa jest także powyżej wysokości podnoszenia
podestu operatora 1200 mm lub 520 mm w przypadku wózków z dodatkowym
zespołem podnoszenia.
W wózkach wyposażonych w opcję „rozpoznanie korytarza za pomocą fotokomórki”
maksymalna prędkość jazdy możliwa jest także powyżej wysokości podnoszenia
podestu operatora 1200 mm lub 520 mm w przypadku wózków z dodatkowym
zespołem podnoszenia.
Aby umożliwić jazdę i podnoszenie lub opuszczanie w trybie prowadzenia
szynowego z rozpoznawaniem korytarza, należy dodatkowo wcisnąć przycisk
obsługi oburęcznej (61).
Aby umożliwić jazdę i podnoszenie lub opuszczanie w trybie prowadzenia
szynowego z rozpoznawaniem korytarza, należy dodatkowo wcisnąć przycisk
obsługi oburęcznej (61).
W trybie prowadzenia szynowego z rozpoznawaniem korytarza układ kierowniczy nie
działa, a koło napędowe automatycznie ustawiane jest prosto.
W trybie prowadzenia szynowego z rozpoznawaniem korytarza układ kierowniczy nie
działa, a koło napędowe automatycznie ustawiane jest prosto.
Wjazd w korytarze
Wjazd w korytarze
102
102
103
103
104
104
84
11.14 PL
Sposób postępowania
• Podjechać wolno wózkiem do korytarza, tak aby znajdował się z nim na jednej linii.
• Podjechać wózkiem wolno do korytarza, zwracając uwagę, by rolki prowadzące
wózka (103) nie zahaczyły o szyny boczne (102) korytarza.
Gdy tylko pierwsza fotokomórka (104) w kierunku jazdy zostanie aktywowana
przez szyny boczne (102) (wózek z pierwszą parą rolek prowadzących pomiędzy
szynami bocznymi), prędkość jazdy automatycznie redukowana jest do 2,5 km/h
(jazda powolna), ale kierowanie jest w tym momencie jeszcze możliwe.
Gdy również druga fotokomórka (104) zostanie aktywowana przez szyny boczne
(102), pojazd zostaje najpierw automatycznie wyhamowany aż do zatrzymania, a
układ kierowniczy automatycznie ustawiany jest prosto.
11.14 PL
Sposób postępowania
• Podjechać wolno wózkiem do korytarza, tak aby znajdował się z nim na jednej linii.
• Podjechać wózkiem wolno do korytarza, zwracając uwagę, by rolki prowadzące
wózka (103) nie zahaczyły o szyny boczne (102) korytarza.
Gdy tylko pierwsza fotokomórka (104) w kierunku jazdy zostanie aktywowana
przez szyny boczne (102) (wózek z pierwszą parą rolek prowadzących pomiędzy
szynami bocznymi), prędkość jazdy automatycznie redukowana jest do 2,5 km/h
(jazda powolna), ale kierowanie jest w tym momencie jeszcze możliwe.
Gdy również druga fotokomórka (104) zostanie aktywowana przez szyny boczne
(102), pojazd zostaje najpierw automatycznie wyhamowany aż do zatrzymania, a
układ kierowniczy automatycznie ustawiany jest prosto.
84
61
Z
Z
61
51
51
50
50
• Po zatrzymaniu wózka należy w celu włączenia funkcji jazdy i podnoszenia/
opuszczania nacisnąć dodatkowo przycisk obsługi oburęcznej (61). Od tej chwili
układ kierowniczy nie działa, a koło napędowe automatycznie ustawiane jest
prosto.
Przy podnoszeniu i opuszczaniu należy przestrzegać kolejności obsługi: najpierw
wcisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk podnoszenia (51) lub opuszczania (50), a
następnie wcisnąć przycisk obsługi oburęcznej (61). Po każdym zwolnieniu
przycisku podnoszenia (51) lub opuszczania (50) należy również zwolnić przycisk
obsługi oburęcznej (61).
Z
• Po zatrzymaniu wózka należy w celu włączenia funkcji jazdy i podnoszenia/
opuszczania nacisnąć dodatkowo przycisk obsługi oburęcznej (61). Od tej chwili
układ kierowniczy nie działa, a koło napędowe automatycznie ustawiane jest
prosto.
Przy podnoszeniu i opuszczaniu należy przestrzegać kolejności obsługi: najpierw
wcisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk podnoszenia (51) lub opuszczania (50), a
następnie wcisnąć przycisk obsługi oburęcznej (61). Po każdym zwolnieniu
przycisku podnoszenia (51) lub opuszczania (50) należy również zwolnić przycisk
obsługi oburęcznej (61).
Wyjazd z korytarzy międzyregałowych
Wyjazd z korytarzy międzyregałowych
Gdy tylko pierwsza fotokomórka w kierunku jazdy zostanie ponownie zwolniona
przez szyny boczne (wózek z pierwszą parą rolek prowadzących poza szynami
bocznymi), prędkość jazdy automatycznie redukowana jest do 2,5 km/h (jazda
powolna), a funkcje jazdy i podnoszenia/opuszczania można znów włączać bez
dodatkowego naciskania przycisku obsługi oburęcznej (61).
Gdy tylko pierwsza fotokomórka w kierunku jazdy zostanie ponownie zwolniona
przez szyny boczne (wózek z pierwszą parą rolek prowadzących poza szynami
bocznymi), prędkość jazdy automatycznie redukowana jest do 2,5 km/h (jazda
powolna), a funkcje jazdy i podnoszenia/opuszczania można znów włączać bez
dodatkowego naciskania przycisku obsługi oburęcznej (61).
Z
Gdy pierwsza fotokomórka w kierunku jazdy zostanie zwolniona przez szyny
boczne, automatyczne ustalenie koła napędowego w pozycji do przodu jest
anulowane. Od tej chwili operator musi znów kierować wózkiem za pomocą
kierownicy.
Gdy również druga fotokomórka zostanie zwolniona przez szyny boczne, redukcja
prędkości jazdy zostaje anulowana.
11.14 PL
11.14 PL
Gdy również druga fotokomórka zostanie zwolniona przez szyny boczne, redukcja
prędkości jazdy zostaje anulowana.
Gdy pierwsza fotokomórka w kierunku jazdy zostanie zwolniona przez szyny
boczne, automatyczne ustalenie koła napędowego w pozycji do przodu jest
anulowane. Od tej chwili operator musi znów kierować wózkiem za pomocą
kierownicy.
85
85
4.18.1 Wózki z redukcją prędkości przed wyjazdem z korytarza (o)
4.18.1 Wózki z redukcją prędkości przed wyjazdem z korytarza (o)
63
63
62
62
W wózkach wyposażonych w opcję „redukcja prędkości przed wyjazdem z korytarza”
prędkość jazdy automatycznie redukowana jest do 2,5 km/h (jazda powolna) za
pomocą magnesów trwałych umieszczonych w podłodze (z reguły na końcu
korytarzy międzyregałowych), a lampka kontrolna (62) redukcji prędkości przed
wyjazdem z korytarza świeci.
Z
W wózkach wyposażonych w opcję „redukcja prędkości przed wyjazdem z korytarza”
prędkość jazdy automatycznie redukowana jest do 2,5 km/h (jazda powolna) za
pomocą magnesów trwałych umieszczonych w podłodze (z reguły na końcu
korytarzy międzyregałowych), a lampka kontrolna (62) redukcji prędkości przed
wyjazdem z korytarza świeci.
Z
Redukcja prędkości jazdy następuje za każdym razem, gdy wózek przejeżdża po
magnesach w podłodze, niezależnie od kierunku jazdy i kolejności najeżdżania.
Aby kontynuować jazdę z normalną prędkością, należy nacisnąć przycisk
resetowania (63). Lampka kontrolna (62) gaśnie.
Z
W wózkach wyposażonych w opcję „redukcja prędkości przed wyjazdem z
korytarza” jest ona automatycznie aktywowana po włączeniu wózka (lampka
kontrolna (62) świeci). Aby po włączeniu wózka jeździć z normalną prędkością,
należy nacisnąć przycisk resetowania (63) (lampka kontrolna (62) gaśnie).
Z
Redukcja prędkości przed wyjazdem z korytarza jest funkcją dodatkową
wspomagającą pracę operatora, która nie zwalnia go jednak z odpowiedzialności
za kontrolę hamowania, a w razie potrzeby z samodzielnego rozpoczęcia
wyhamowywania wózka na końcu korytarza. Alternatywnie za pomocą funkcji
„redukcja prędkości przed wyjazdem z korytarza” można zamiast redukcji
prędkości do 2,5 km/h wyzwolić także redukcję prędkości aż do zatrzymania.
Odpowiedniej zmiany charakterystyki funkcji może dokonać serwis producenta.
11.14 PL
Z
Aby kontynuować jazdę z normalną prędkością, należy nacisnąć przycisk
resetowania (63). Lampka kontrolna (62) gaśnie.
86
W wózkach wyposażonych w opcję „redukcja prędkości przed wyjazdem z
korytarza” jest ona automatycznie aktywowana po włączeniu wózka (lampka
kontrolna (62) świeci). Aby po włączeniu wózka jeździć z normalną prędkością,
należy nacisnąć przycisk resetowania (63) (lampka kontrolna (62) gaśnie).
Redukcja prędkości przed wyjazdem z korytarza jest funkcją dodatkową
wspomagającą pracę operatora, która nie zwalnia go jednak z odpowiedzialności
za kontrolę hamowania, a w razie potrzeby z samodzielnego rozpoczęcia
wyhamowywania wózka na końcu korytarza. Alternatywnie za pomocą funkcji
„redukcja prędkości przed wyjazdem z korytarza” można zamiast redukcji
prędkości do 2,5 km/h wyzwolić także redukcję prędkości aż do zatrzymania.
Odpowiedniej zmiany charakterystyki funkcji może dokonać serwis producenta.
11.14 PL
Z
Redukcja prędkości jazdy następuje za każdym razem, gdy wózek przejeżdża po
magnesach w podłodze, niezależnie od kierunku jazdy i kolejności najeżdżania.
86
4.19 Opuszczanie awaryjne
4.19 Opuszczanie awaryjne
PRZESTROGA!
PRZESTROGA!
Niebezpieczeństwo obrażeń spowodowanych przez maszt
Podczas opuszczania awaryjnego wyprowadzić ludzi ze strefy zagrożenia.
Wózek ponownie uruchomić dopiero po usunięciu błędu.
Niebezpieczeństwo obrażeń spowodowanych przez maszt
Podczas opuszczania awaryjnego wyprowadzić ludzi ze strefy zagrożenia.
Wózek ponownie uruchomić dopiero po usunięciu błędu.
Opuszczanie awaryjne masztu pojedynczego
Opuszczanie awaryjne masztu pojedynczego
Warunki
– Bolec, narzędzie itp. o średnicy 3 mm
Warunki
– Bolec, narzędzie itp. o średnicy 3 mm
Sposób postępowania
• Zdjąć przednią pokrywę.
• Zawór opuszczania awaryjnego (74) wcisnąć odpowiednim przedmiotem (kołkiem,
narzędziem, itp.: średnica 3 mm) z dozowaną siłą i przytrzymać.
Sposób postępowania
• Zdjąć przednią pokrywę.
• Zawór opuszczania awaryjnego (74) wcisnąć odpowiednim przedmiotem (kołkiem,
narzędziem, itp.: średnica 3 mm) z dozowaną siłą i przytrzymać.
74
74
11.14 PL
Maszt opuszcza się.
11.14 PL
Maszt opuszcza się.
87
87
Opuszczanie awaryjne masztu podwójnego
Opuszczanie awaryjne masztu podwójnego
Sposób postępowania
• Zdjąć przednią pokrywę.
• Odkręcić śrubę z chwytem krzyżowym (105), obracając ją (ok. 2 obrotów) w
kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
Sposób postępowania
• Zdjąć przednią pokrywę.
• Odkręcić śrubę z chwytem krzyżowym (105), obracając ją (ok. 2 obrotów) w
kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
105
105
88
11.14 PL
Maszt opuszcza się.
11.14 PL
Maszt opuszcza się.
88
5
Klawiatura CanCode
5
Opis klawiatury CanCode
Opis klawiatury CanCode
Klawiatura składa się z 10 klawiszy cyfrowych, jednego
przycisku SET i jednego przycisku o.
Klawiatura składa się z 10 klawiszy cyfrowych, jednego
przycisku SET i jednego przycisku o.
Przycisk O wskazuje stan pracy za pomocą czerwonej/
zielonej diody świetlnej:
– Funkcja zamka szyfrowego (uruchomienie wózka).
– Ustawianie programu jazdy w zależności od ustawienia
wózka jezdniowego.
– Ustawianie i zmiana parametrów.
5.1
Klawiatura CanCode
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Set
0
Przycisk O wskazuje stan pracy za pomocą czerwonej/
zielonej diody świetlnej:
– Funkcja zamka szyfrowego (uruchomienie wózka).
– Ustawianie programu jazdy w zależności od ustawienia
wózka jezdniowego.
– Ustawianie i zmiana parametrów.
Zamek szyfrowy
5.1
Po wpisaniu poprawnego kodu wózek jezdniowy jest gotowy do pracy. Każdemu
wózkowi, każdemu użytkownikowi lub grupie użytkowników można przyporządkować
własny kod. W stanie fabrycznym kod operatora oznaczony jest na naklejonej folii. Po
pierwszym uruchomieniu należy zmienić kod administratora i użytkownika!
10
Sposób postępowania
• Włączyć wyłącznik awaryjny.
Dioda (111) świeci na czerwono.
• Wpisać kod.
Po wpisaniu poprawnego kodu dioda
(111) świeci na zielono. Jeżeli dioda
(111) miga na czerwono, to wpisano
nieprawidłowy kod. Powtórzyć wpis.
11
Wózek jest włączony.
Z
Z
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Set
0
4
5
6
7
8
9
Set
0
Zamek szyfrowy
Dla wózków prowadzonych z wózka lub z podłogi ustawia się różne kody.
10
Uruchomienie
Sposób postępowania
• Włączyć wyłącznik awaryjny.
Dioda (111) świeci na czerwono.
• Wpisać kod.
Po wpisaniu poprawnego kodu dioda
(111) świeci na zielono. Jeżeli dioda
(111) miga na czerwono, to wpisano
nieprawidłowy kod. Powtórzyć wpis.
10
11
Wózek jest włączony.
11
Z
W trybie użytkownika przycisk SET (110) nie działa.
Wyłączanie
Sposób postępowania
• Nacisnąć przycisk O.
Sposób postępowania
• Nacisnąć przycisk O.
Wózek jest wyłączony.
Wózek jest wyłączony.
Z
Wyłączenie może też nastąpić automatycznie po upływie ustawionego czasu. W
tym celu należy wpisać odpowiedni parametr zamka szyfrowego, patrz "Ustawianie
parametrów" na stronie 90.
10
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Set
0
10
11
W trybie użytkownika przycisk SET (110) nie działa.
Wyłączanie
11.14 PL
Z
10
3
Po wpisaniu poprawnego kodu wózek jezdniowy jest gotowy do pracy. Każdemu
wózkowi, każdemu użytkownikowi lub grupie użytkowników można przyporządkować
własny kod. W stanie fabrycznym kod operatora oznaczony jest na naklejonej folii. Po
pierwszym uruchomieniu należy zmienić kod administratora i użytkownika!
Dla wózków prowadzonych z wózka lub z podłogi ustawia się różne kody.
Uruchomienie
2
Wyłączenie może też nastąpić automatycznie po upływie ustawionego czasu. W
tym celu należy wpisać odpowiedni parametr zamka szyfrowego, patrz "Ustawianie
parametrów" na stronie 90.
11.14 PL
Z
1
89
89
5.2
5.3
Parametr
5.2
W trybie programowania za pomocą klawiatury użytkownika można dokonać
ustawienia parametrów.
W trybie programowania za pomocą klawiatury użytkownika można dokonać
ustawienia parametrów.
Grupy parametrów
Grupy parametrów
Numer parametru składa się z trzech cyfr. Pierwsza cyfra określa grupę parametrów
zgodnie z tabelą 1. Druga i trzecia cyfra to numer kolejny od 00 do 99.
Numer parametru składa się z trzech cyfr. Pierwsza cyfra określa grupę parametrów
zgodnie z tabelą 1. Druga i trzecia cyfra to numer kolejny od 00 do 99.
Nr
0XX
Nr
0XX
Grupy parametrów
Ustawienia zamka szyfrowego (kody, udostępnienie programów jazdy,
automatyczne wyłączanie itp.)
Ustawianie parametrów
5.3
W celu zmiany ustawień wózka jezdniowego należy wpisać kod administratora.
Z
Z
Z
Grupy parametrów
Ustawienia zamka szyfrowego (kody, udostępnienie programów jazdy,
automatyczne wyłączanie itp.)
Ustawianie parametrów
W celu zmiany ustawień wózka jezdniowego należy wpisać kod administratora.
Z
Ustawienie fabryczne kodu administratora to 7-2-9-5. Zmiana kodu administratora
podczas pierwszego uruchomienia!
Z
Dla wózków prowadzonych z wózka lub z podłogi ustawia się różne kody.
Ustawienie fabryczne kodu administratora to 7-2-9-5. Zmiana kodu administratora
podczas pierwszego uruchomienia!
Dla wózków prowadzonych z wózka lub z podłogi ustawia się różne kody.
Zmiana ustawień wózka jezdniowego
Zmiana ustawień wózka jezdniowego
Sposób postępowania
• Nacisnąć przycisk O (109).
• Podać kod administratora.
• Podać trzycyfrowy numer parametru.
• Potwierdzić wpis przyciskiem Set (110).
• Podać wartość nastawczą zgodnie z tabelą parametrów.
W przypadku nieprawidłowego wpisu dioda LED (111) przycisku O (109) pulsuje
na czerwono.
• Ponownie podać numer parametru.
• Ponownie podać lub zmienić wartość.
• Potwierdzić wpis przyciskiem Set (110).
• Czynność powtórzyć dla kolejnych parametrów.
• Na koniec nacisnąć przycisk O (109).
Sposób postępowania
• Nacisnąć przycisk O (109).
• Podać kod administratora.
• Podać trzycyfrowy numer parametru.
• Potwierdzić wpis przyciskiem Set (110).
• Podać wartość nastawczą zgodnie z tabelą parametrów.
W przypadku nieprawidłowego wpisu dioda LED (111) przycisku O (109) pulsuje
na czerwono.
• Ponownie podać numer parametru.
• Ponownie podać lub zmienić wartość.
• Potwierdzić wpis przyciskiem Set (110).
• Czynność powtórzyć dla kolejnych parametrów.
• Na koniec nacisnąć przycisk O (109).
Z
11.14 PL
Ustawienia są zapisane.
11.14 PL
Ustawienia są zapisane.
90
Parametr
90
Lista parametrów
Lista parametrów
Standardowa Uwagi dotyczące
przebiegu prac
wartość
nastawcza
7295
– (Dioda LED 106
0000 - 9999
000
Zmiana kodu
pulsuje)
lub
administratora: Długość
Wpis aktualnego
00000 - 99999
kodu administratora (od
kodu
lub
4 do 6 znaków)
000000 - 999999
wyznacza również
– potwierdzić
długość kodów
(Set 110)
użytkownika. Dopóki
– (dioda 107
zaprogramowane są
pulsuje)
kody, możliwa jest tylko
Wpis nowego
zmiana kodu
kodu
administratora na kod o
– potwierdzić
tej samej długości. W
(Set 110)
przypadku zmiany
– (dioda 108
długości kodu należy
pulsuje) powtórzyć
najpierw usunąć
nowy kod
wszystkie kody.
– potwierdzić
(Set 110)
2580
– (Dioda LED 107
001
Dodawanie kodu (maks.
0000 - 9999
pulsuje)
250)
lub
Wpis kodu
00000 - 99999
lub
– potwierdzić
000000 - 999999
(Set 110)
– (Dioda LED 108
pulsuje)
powtórzyć wpis
kodu
– potwierdzić
(Set 110)
Diody LED 106-108 znajdują się w przyciskach 1-3.
Standardowa Uwagi dotyczące
przebiegu prac
wartość
nastawcza
7295
– (Dioda LED 106
0000 - 9999
000
Zmiana kodu
pulsuje)
lub
administratora: Długość
Wpis aktualnego
00000 - 99999
kodu administratora (od
kodu
lub
4 do 6 znaków)
000000 - 999999
wyznacza również
– potwierdzić
długość kodów
(Set 110)
użytkownika. Dopóki
– (dioda 107
zaprogramowane są
pulsuje)
kody, możliwa jest tylko
Wpis nowego
zmiana kodu
kodu
administratora na kod o
– potwierdzić
tej samej długości. W
(Set 110)
przypadku zmiany
– (dioda 108
długości kodu należy
pulsuje) powtórzyć
najpierw usunąć
nowy kod
wszystkie kody.
– potwierdzić
(Set 110)
2580
– (Dioda LED 107
001
Dodawanie kodu (maks.
0000 - 9999
pulsuje)
250)
lub
Wpis kodu
00000 - 99999
lub
– potwierdzić
000000 - 999999
(Set 110)
– (Dioda LED 108
pulsuje)
powtórzyć wpis
kodu
– potwierdzić
(Set 110)
Diody LED 106-108 znajdują się w przyciskach 1-3.
Zakres wartości
nastawczej
Nr
Funkcja
Zakres wartości
nastawczej
11.14 PL
Funkcja
11.14 PL
Nr
91
91
Standardowa Uwagi dotyczące
przebiegu prac
wartość
nastawcza
– (dioda 106
002
Zmiana kodu
0000 - 9999
pulsuje)
lub
Wpis aktualnego
00000 - 99999
kodu
lub
000000 - 999999
– potwierdzić
(Set 110)
– (dioda 107
pulsuje)
Wpis nowego
kodu
– potwierdzić
(Set 110)
– (dioda 108
pulsuje)
ponownie wpisać
kod
– potwierdzić
(Set 110)
– (Dioda LED 107
003
Usuwanie kodu
0000 - 9999
pulsuje)
lub
Wpis nowego
00000 - 99999
kodu
lub
000000 - 999999
– potwierdzić
(Set 110)
– (Dioda LED 108
pulsuje) powtórzyć
wpis kodu
– potwierdzić
(Set 110)
3265
– 3265 = usuń
004
Kasowanie pamięci
kodów (usuwa
– inny wpis = nie
wszystkie kody)
usuwaj
010
Automatyczne
00-31
00
– 00 = brak
programowanie
wyłączania
wyłączania
– 01 - 30 = czas
wyłączenia w min
– 31 = wyłączanie
po 10 sekundach
Diody LED 106-108 znajdują się w przyciskach 1-3.
Standardowa Uwagi dotyczące
przebiegu prac
wartość
nastawcza
– (dioda 106
002
Zmiana kodu
0000 - 9999
pulsuje)
lub
Wpis aktualnego
00000 - 99999
kodu
lub
000000 - 999999
– potwierdzić
(Set 110)
– (dioda 107
pulsuje)
Wpis nowego
kodu
– potwierdzić
(Set 110)
– (dioda 108
pulsuje)
ponownie wpisać
kod
– potwierdzić
(Set 110)
– (Dioda LED 107
003
Usuwanie kodu
0000 - 9999
pulsuje)
lub
Wpis nowego
00000 - 99999
kodu
lub
000000 - 999999
– potwierdzić
(Set 110)
– (Dioda LED 108
pulsuje) powtórzyć
wpis kodu
– potwierdzić
(Set 110)
3265
– 3265 = usuń
004
Kasowanie pamięci
kodów (usuwa
– inny wpis = nie
wszystkie kody)
usuwaj
010
Automatyczne
00-31
00
– 00 = brak
programowanie
wyłączania
wyłączania
– 01 - 30 = czas
wyłączenia w min
– 31 = wyłączanie
po 10 sekundach
Diody LED 106-108 znajdują się w przyciskach 1-3.
Przyporządkowanie startowego programu jazdy (w zależności od wózka)
Przyporządkowanie startowego programu jazdy (w zależności od wózka)
Programy jazdy są przypisane do kodu. Dla każdego kodu można indywidualnie
udostępniać lub blokować programy jazdy. Każdemu kodowi może zostać
przyporządkowany startowy program jazdy.
Programy jazdy są przypisane do kodu. Dla każdego kodu można indywidualnie
udostępniać lub blokować programy jazdy. Każdemu kodowi może zostać
przyporządkowany startowy program jazdy.
Zakres wartości
nastawczej
Nr
92
Funkcja
Zakres wartości
nastawczej
11.14 PL
Funkcja
11.14 PL
Nr
92
Po zainstalowaniu kodu użytkownika są wskazywane wszystkie programy jazdy,
obowiązującym startowym programem jazdy jest program jazdy 2.
Konfigurację kodu można następnie zmienić przez numer programu 024.
Po zainstalowaniu kodu użytkownika są wskazywane wszystkie programy jazdy,
obowiązującym startowym programem jazdy jest program jazdy 2.
Konfigurację kodu można następnie zmienić przez numer programu 024.
Nr
Funkcja
Nr
Funkcja
024
Konfiguracja kodu
024
Konfiguracja kodu
Zakres wartości
nastawczej
Standardowa Uwagi dotyczące
wartość
przebiegu prac
nastawcza
1112
Standardowa Uwagi dotyczące
wartość
przebiegu prac
nastawcza
1112
11.14 PL
1. pozycja: Program jazdy 1 uwolnienie (0=zablokowane lub 1=zwolnione)
2. miejsce: Program jazdy 2 uwolnienie (0=zablokowane lub 1=zwolnione)
3. miejsce: Program jazdy 3 uwolnienie (0=zablokowane lub 1=zwolnione)
4. miejsce: startowy program jazdy (0, 1, 2 lub 3)
11.14 PL
1. pozycja: Program jazdy 1 uwolnienie (0=zablokowane lub 1=zwolnione)
2. miejsce: Program jazdy 2 uwolnienie (0=zablokowane lub 1=zwolnione)
3. miejsce: Program jazdy 3 uwolnienie (0=zablokowane lub 1=zwolnione)
4. miejsce: startowy program jazdy (0, 1, 2 lub 3)
Zakres wartości
nastawczej
93
93
Sposób postępowania
• Nacisnąć przycisk O (109).
• Podać kod administratora.
• Podać trzycyfrowy numer parametru 024.
• Potwierdzić wpis przyciskiem Set (110).
• Wpisać zmieniany kod i potwierdzić przyciskiem SET.
• Podać konfigurację (4-cyfrowa) i potwierdzić przyciskiem SET.
• Powtórnie podać konfigurację (4-cyfrowa) i potwierdzić przyciskiem SET.
• Czynność powtórzyć dla kolejnych kodów.
• Na koniec nacisnąć przycisk O.
Sposób postępowania
• Nacisnąć przycisk O (109).
• Podać kod administratora.
• Podać trzycyfrowy numer parametru 024.
• Potwierdzić wpis przyciskiem Set (110).
• Wpisać zmieniany kod i potwierdzić przyciskiem SET.
• Podać konfigurację (4-cyfrowa) i potwierdzić przyciskiem SET.
• Powtórnie podać konfigurację (4-cyfrowa) i potwierdzić przyciskiem SET.
• Czynność powtórzyć dla kolejnych kodów.
• Na koniec nacisnąć przycisk O.
Programy jazdy są przyporządkowane do kodów
Programy jazdy są przyporządkowane do kodów
Komunikat zdarzeń klawiatury obsługi
Komunikat zdarzeń klawiatury obsługi
Pulsowanie na czerwono diody LED (111) sygnalizuje następujące zdarzenia:
– Nowy kod administratora jest już zdefiniowany jako kod.
– Nowy kod jest już zdefiniowany jako kod administratora.
– Edytowany kod nie istnieje.
– Zmienić kod na już inny, ponieważ ten już istnieje.
– Usuwany kod nie istnieje.
– Pamięć kodów jest pełna.
Pulsowanie na czerwono diody LED (111) sygnalizuje następujące zdarzenia:
– Nowy kod administratora jest już zdefiniowany jako kod.
– Nowy kod jest już zdefiniowany jako kod administratora.
– Edytowany kod nie istnieje.
– Zmienić kod na już inny, ponieważ ten już istnieje.
– Usuwany kod nie istnieje.
– Pamięć kodów jest pełna.
94
11.14 PL
Konfiguracja programów jazdy dla kodów
11.14 PL
Konfiguracja programów jazdy dla kodów
94
6
Pomoc w przypadku usterek
6
Pomoc w przypadku usterek
Ten rozdział umożliwia użytkownikowi samodzielną lokalizację i usuwanie prostych
usterek lub skutków błędów w obsłudze. Przy usuwaniu błędów należy przestrzegać
podanej w tabeli kolejności wykonywania poszczególnych czynności.
6.1
Z
Jeżeli po wykonaniu wymienionych czynności usterka nadal występuje, należy
zwrócić się do punktu serwisowego producenta, ponieważ dalsza naprawa może
być przeprowadzana jedynie przez specjalnie przeszkolony i wykwalifikowany
personel.
W celu umożliwienia szybkiego i efektywnego usunięcia usterki należy personelowi
serwisowemu podać następujące ważne informacje:
- numer seryjny wózka
- numer błędu na wyświetlaczu (jeśli jest podany)
- opis błędu
- aktualne miejsce postoju wózka.
Pojazd nie jedzie
Możliwa przyczyna
– Niepodłączony wtyk
akumulatora.
– Wciśnięty wyłącznik
awaryjny.
– Kluczyk w stacyjce w
pozycji „0”.
– Zbyt niski stan
naładowania
akumulatora.
– Barierka nie jest
zamknięta.
Postępowanie
– Sprawdzić wtyk
akumulatora, w razie
potrzeby podłączyć.
– Odblokować wyłącznik
awaryjny.
– Ustawić kluczyk w
stacyjce w pozycji „I”.
– Sprawdzić stan
naładowania
akumulatora, w razie
potrzeby doładować.
– Zamknąć barierki po obu
stronach podestu
operatora.
– Obsługa oburęczna nie
– Nacisnąć przyciski
jest włączona (o).
obsługi oburęcznej (o).
– Przycisk czuwaka nie
– Nacisnąć przycisk
jest włączony.
czuwaka.
– Bezpiecznik
– Sprawdzić bezpieczniki
uszkodzony.
1F i F1.
11.14 PL
Usterka
Wózek nie jedzie
6.1
Jeżeli po wykonaniu wymienionych czynności usterka nadal występuje, należy
zwrócić się do punktu serwisowego producenta, ponieważ dalsza naprawa może
być przeprowadzana jedynie przez specjalnie przeszkolony i wykwalifikowany
personel.
W celu umożliwienia szybkiego i efektywnego usunięcia usterki należy personelowi
serwisowemu podać następujące ważne informacje:
- numer seryjny wózka
- numer błędu na wyświetlaczu (jeśli jest podany)
- opis błędu
- aktualne miejsce postoju wózka.
Pojazd nie jedzie
Usterka
Wózek nie jedzie
Możliwa przyczyna
– Niepodłączony wtyk
akumulatora.
– Wciśnięty wyłącznik
awaryjny.
– Kluczyk w stacyjce w
pozycji „0”.
– Zbyt niski stan
naładowania
akumulatora.
– Barierka nie jest
zamknięta.
Postępowanie
– Sprawdzić wtyk
akumulatora, w razie
potrzeby podłączyć.
– Odblokować wyłącznik
awaryjny.
– Ustawić kluczyk w
stacyjce w pozycji „I”.
– Sprawdzić stan
naładowania
akumulatora, w razie
potrzeby doładować.
– Zamknąć barierki po obu
stronach podestu
operatora.
– Obsługa oburęczna nie
– Nacisnąć przyciski
jest włączona (o).
obsługi oburęcznej (o).
– Przycisk czuwaka nie
– Nacisnąć przycisk
jest włączony.
czuwaka.
– Bezpiecznik
– Sprawdzić bezpieczniki
uszkodzony.
1F i F1.
11.14 PL
Z
Ten rozdział umożliwia użytkownikowi samodzielną lokalizację i usuwanie prostych
usterek lub skutków błędów w obsłudze. Przy usuwaniu błędów należy przestrzegać
podanej w tabeli kolejności wykonywania poszczególnych czynności.
95
95
Usterka
Możliwa przyczyna
Postępowanie
Usterka
Możliwa przyczyna
Postępowanie
Nie można podnieść
ładunku.
– Wózek nie jest gotowy
do pracy.
– Przeprowadzić
wszystkie czynności
opisane w punkcie
„Pojazd nie jedzie”.
– Sprawdzić poziom oleju
hydraulicznego.
Nie można podnieść
ładunku.
– Wózek nie jest gotowy
do pracy.
– Przeprowadzić
wszystkie czynności
opisane w punkcie
„Pojazd nie jedzie”.
– Sprawdzić poziom oleju
hydraulicznego.
– Zbyt niski poziom oleju
hydraulicznego.
– Barierka nie jest
zamknięta.
–
–
–
–
–
–
11.14 PL
–
– Zamknąć barierki po obu
stronach podestu
operatora.
– Nacisnąć przyciski
obsługi oburęcznej (o).
Obsługa oburęczna nie
jest włączona (o).
– Naładować akumulator.
Wyłączenie przez
czujnik rozładowania
– Sprawdzić bezpieczniki.
akumulatora.
– Przestrzegać
Bezpiecznik
maksymalnego udźwigu,
uszkodzony.
patrz tabliczka
znamionowa.
Za duże obciążenie.
96
– Zamknąć barierki po obu
stronach podestu
operatora.
– Nacisnąć przyciski
obsługi oburęcznej (o).
Obsługa oburęczna nie
jest włączona (o).
– Naładować akumulator.
Wyłączenie przez
czujnik rozładowania
– Sprawdzić bezpieczniki.
akumulatora.
– Przestrzegać
Bezpiecznik
maksymalnego udźwigu,
uszkodzony.
patrz tabliczka
znamionowa.
Za duże obciążenie.
11.14 PL
–
– Zbyt niski poziom oleju
hydraulicznego.
– Barierka nie jest
zamknięta.
96
F Przegląd i konserwacja pojazdu
F Przegląd i konserwacja pojazdu
1
1
Bezpieczeństwo eksploatacji i ochrona środowiska
OSTRZEŻENIE!
OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo wypadku i niebezpieczeństwo na skutek uszkodzenia
podzespołów
Zabrania się dokonywania jakichkolwiek przeróbek i zmian w pojeździe, a w
szczególności modyfikacji urządzeń zabezpieczających. W żadnym wypadku nie
należy zwiększać prędkości roboczej wózka.
Niebezpieczeństwo wypadku i niebezpieczeństwo na skutek uszkodzenia
podzespołów
Zabrania się dokonywania jakichkolwiek przeróbek i zmian w pojeździe, a w
szczególności modyfikacji urządzeń zabezpieczających. W żadnym wypadku nie
należy zwiększać prędkości roboczej wózka.
NOTYFIKACJA
NOTYFIKACJA
Kontroli jakości producenta poddawane są wyłącznie oryginalne części zamienne.
Aby zagwarantować niezawodną i bezpieczną pracę wózka, należy stosować
oryginalne części zamienne producenta.
Ze względów bezpieczeństwa w wózku wolno montować tylko komponenty
(komputer, sterowniki i czujniki prowadzenia indukcyjnego (anteny)) przeznaczone
przez producenta specjalnie do danego wózka. Komponentów tych (komputera,
sterowników, czujnika prowadzenia indukcyjnego (anteny)) nie wolno zastępować
podobnymi komponentami z innych wózków tej samej serii.
Kontroli jakości producenta poddawane są wyłącznie oryginalne części zamienne.
Aby zagwarantować niezawodną i bezpieczną pracę wózka, należy stosować
oryginalne części zamienne producenta.
Ze względów bezpieczeństwa w wózku wolno montować tylko komponenty
(komputer, sterowniki i czujniki prowadzenia indukcyjnego (anteny)) przeznaczone
przez producenta specjalnie do danego wózka. Komponentów tych (komputera,
sterowników, czujnika prowadzenia indukcyjnego (anteny)) nie wolno zastępować
podobnymi komponentami z innych wózków tej samej serii.
Przepisy bezpieczeństwa konserwacji
2
Przepisy bezpieczeństwa konserwacji
Personel dokonujący konserwacji
Konserwację wózka może przeprowadzać wyłącznie odpowiednio przeszkolony w
tym zakresie personel serwisowy producenta. W związku z tym zaleca się zawarcie
umowy serwisowej z najbliższym punktem dystrybucyjnym producenta.
Konserwację wózka może przeprowadzać wyłącznie odpowiednio przeszkolony w
tym zakresie personel serwisowy producenta. W związku z tym zaleca się zawarcie
umowy serwisowej z najbliższym punktem dystrybucyjnym producenta.
11.14 PL
Personel dokonujący konserwacji
11.14 PL
2
Bezpieczeństwo eksploatacji i ochrona środowiska
97
97
Podnoszenie i podpieranie wózka
Podnoszenie i podpieranie wózka
OSTRZEŻENIE!
OSTRZEŻENIE!
98
11.14 PL
Bezpieczne podnoszenie i podpieranie wózka
Do podnoszenia wózka należy stosować odpowiednie podnośniki, a uchwyty należy
zaczepiać w przewidzianych do tego miejscach.
Prace pod uniesionym nośnikiem ładunku/kabiną można przeprowadzać wyłącznie
wtedy, gdy elementy te są zabezpieczone odpowiednio wytrzymałym łańcuchem lub
sworzniem zabezpieczającym.
Aby podnieść i podeprzeć wózek, postępować w następujący sposób:
Wózek podpierać wyłącznie na równym podłożu i zabezpieczać przed
niekontrolowanymi ruchami.
Stosować tylko sprzęt do podnoszenia o wystarczającym udźwigu. Do podpierania
stosować odpowiednie elementy (kliny, klocki drewniane), aby wykluczyć zsunięcie
się lub przewrócenie wózka.
Do podnoszenia wózka należy stosować odpowiednie podnośniki, a uchwyty
należy zaczepiać w przewidzianych do tego miejscach, patrz "Miejsca
oznakowania i tabliczki znamionowe" na stronie 26.
Do podpierania stosować odpowiednie elementy (kliny, klocki drewniane), aby
wykluczyć zsunięcie się lub przewrócenie wózka.
11.14 PL
Bezpieczne podnoszenie i podpieranie wózka
Do podnoszenia wózka należy stosować odpowiednie podnośniki, a uchwyty należy
zaczepiać w przewidzianych do tego miejscach.
Prace pod uniesionym nośnikiem ładunku/kabiną można przeprowadzać wyłącznie
wtedy, gdy elementy te są zabezpieczone odpowiednio wytrzymałym łańcuchem lub
sworzniem zabezpieczającym.
Aby podnieść i podeprzeć wózek, postępować w następujący sposób:
Wózek podpierać wyłącznie na równym podłożu i zabezpieczać przed
niekontrolowanymi ruchami.
Stosować tylko sprzęt do podnoszenia o wystarczającym udźwigu. Do podpierania
stosować odpowiednie elementy (kliny, klocki drewniane), aby wykluczyć zsunięcie
się lub przewrócenie wózka.
Do podnoszenia wózka należy stosować odpowiednie podnośniki, a uchwyty
należy zaczepiać w przewidzianych do tego miejscach, patrz "Miejsca
oznakowania i tabliczki znamionowe" na stronie 26.
Do podpierania stosować odpowiednie elementy (kliny, klocki drewniane), aby
wykluczyć zsunięcie się lub przewrócenie wózka.
98
Czyszczenie
Czyszczenie
PRZESTROGA!
PRZESTROGA!
Niebezpieczeństwo pożaru
Czyszczenie wózka środkami palnymi jest zabronione.
Przed przystąpieniem do czyszczenia odłączyć akumulator (wyjąć wtyk
akumulatora).
Przed przystąpieniem do czyszczenia podjąć odpowiednie środki zabezpieczające
przed iskrzeniem (np. na skutek zwarcia).
Niebezpieczeństwo pożaru
Czyszczenie wózka środkami palnymi jest zabronione.
Przed przystąpieniem do czyszczenia odłączyć akumulator (wyjąć wtyk
akumulatora).
Przed przystąpieniem do czyszczenia podjąć odpowiednie środki zabezpieczające
przed iskrzeniem (np. na skutek zwarcia).
PRZESTROGA!
PRZESTROGA!
Niebezpieczeństwo uszkodzenia instalacji elektrycznej
Czyszczenie podzespołów elektrycznych wodą może spowodować uszkodzenie
instalacji elektrycznej. Czyszczenie instalacji elektrycznej wodą jest zabronione.
Nie czyścić instalacji elektrycznej wodą.
Instalację elektryczną czyścić słabym powietrzem zasysającym lub sprężonym
(stosować sprężarkę z separatorem wody) i nieprzewodzącym, antystatycznym
pędzlem.
Niebezpieczeństwo uszkodzenia instalacji elektrycznej
Czyszczenie podzespołów elektrycznych wodą może spowodować uszkodzenie
instalacji elektrycznej. Czyszczenie instalacji elektrycznej wodą jest zabronione.
Nie czyścić instalacji elektrycznej wodą.
Instalację elektryczną czyścić słabym powietrzem zasysającym lub sprężonym
(stosować sprężarkę z separatorem wody) i nieprzewodzącym, antystatycznym
pędzlem.
PRZESTROGA!
PRZESTROGA!
Niebezpieczeństwo uszkodzenia podzespołów podczas czyszczenia wózka
Przed przystąpieniem do czyszczenia wózka strumieniem wody lub myjką
wysokociśnieniową należy starannie przykryć podzespoły elektryczne i
elektroniczne, aby wilgoć nie spowodowała ich uszkodzenia. Zabrania się
czyszczenia wózka strumieniem pary.
Z
Po czyszczeniu przeprowadzić czynności opisane w podrozdziale „Ponowne
uruchomienie wózka po pracach konserwacyjnych” (patrz "Ponowne uruchomienie
wózka po pracach konserwacyjnych" na stronie 122).
11.14 PL
Po czyszczeniu przeprowadzić czynności opisane w podrozdziale „Ponowne
uruchomienie wózka po pracach konserwacyjnych” (patrz "Ponowne uruchomienie
wózka po pracach konserwacyjnych" na stronie 122).
11.14 PL
Z
Niebezpieczeństwo uszkodzenia podzespołów podczas czyszczenia wózka
Przed przystąpieniem do czyszczenia wózka strumieniem wody lub myjką
wysokociśnieniową należy starannie przykryć podzespoły elektryczne i
elektroniczne, aby wilgoć nie spowodowała ich uszkodzenia. Zabrania się
czyszczenia wózka strumieniem pary.
99
99
Prace przy instalacji elektrycznej
Prace przy instalacji elektrycznej
OSTRZEŻENIE!
OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo wypadku
Wszelkie prace przy instalacji elektrycznej mogą być wykonywane jedynie przez
personel posiadający odpowiednie przeszkolenie w zakresie elektrotechniki.
Przed przystąpieniem do prac należy podjąć wszelkie środki zabezpieczające
przed porażeniem prądem elektrycznym.
Przed przystąpieniem do prac odłączyć akumulator (wyjąć wtyk akumulatora).
Niebezpieczeństwo wypadku
Wszelkie prace przy instalacji elektrycznej mogą być wykonywane jedynie przez
personel posiadający odpowiednie przeszkolenie w zakresie elektrotechniki.
Przed przystąpieniem do prac należy podjąć wszelkie środki zabezpieczające
przed porażeniem prądem elektrycznym.
Przed przystąpieniem do prac odłączyć akumulator (wyjąć wtyk akumulatora).
OSTRZEŻENIE!
OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym
Prace przy instalacji elektrycznej wykonywać wyłącznie po odłączeniu napięcia.
Przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych przy instalacji elektrycznej:
Bezpiecznie zaparkować pojazd (patrz "Bezpieczne parkowanie wózka
jezdniowego" na stronie 61).
Nacisnąć wyłącznik awaryjny.
 Odłączyć akumulator (wyjąć wtyk akumulatora).
Przed pracami przy podzespołach elektrycznych zdjąć pierścionki, metalowe
bransoletki itp.
Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym
Prace przy instalacji elektrycznej wykonywać wyłącznie po odłączeniu napięcia.
Przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych przy instalacji elektrycznej:
Bezpiecznie zaparkować pojazd (patrz "Bezpieczne parkowanie wózka
jezdniowego" na stronie 61).
Nacisnąć wyłącznik awaryjny.
 Odłączyć akumulator (wyjąć wtyk akumulatora).
Przed pracami przy podzespołach elektrycznych zdjąć pierścionki, metalowe
bransoletki itp.
Materiały eksploatacyjne i zużyte części
Materiały eksploatacyjne i zużyte części
PRZESTROGA!
PRZESTROGA!
Prace spawalnicze
Prace spawalnicze
Przed przystąpieniem do prac spawalniczych wymontować z wózka komponenty
elektryczne i elektroniczne, aby uniknąć ich uszkodzenia.
Przed przystąpieniem do prac spawalniczych wymontować z wózka komponenty
elektryczne i elektroniczne, aby uniknąć ich uszkodzenia.
Wartości nastawcze
Wartości nastawcze
Przy naprawie oraz wymianie zespołów hydraulicznych, elektrycznych i/lub
elektronicznych należy przestrzegać podanych wartości nastawczych.
Przy naprawie oraz wymianie zespołów hydraulicznych, elektrycznych i/lub
elektronicznych należy przestrzegać podanych wartości nastawczych.
100
11.14 PL
Materiały eksploatacyjne i zużyte części są niebezpieczne dla środowiska
naturalnego
Zużyte części i materiały eksploatacyjne należy usuwać zgodnie z obowiązującymi
przepisami o ochronie środowiska. Wymianę oleju można zlecić specjalnie
przeszkolonemu w tym zakresie personelowi serwisowemu producenta.
Przestrzegać przepisów bezpieczeństwa dot. obchodzenia się z tymi
substancjami.
11.14 PL
Materiały eksploatacyjne i zużyte części są niebezpieczne dla środowiska
naturalnego
Zużyte części i materiały eksploatacyjne należy usuwać zgodnie z obowiązującymi
przepisami o ochronie środowiska. Wymianę oleju można zlecić specjalnie
przeszkolonemu w tym zakresie personelowi serwisowemu producenta.
Przestrzegać przepisów bezpieczeństwa dot. obchodzenia się z tymi
substancjami.
100
Koła
Koła
OSTRZEŻENIE!
OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczestwo wypadku na skutek stosowania kół niespełniających
warunków określonych w specyfikacji producenta.
Jakość kół ma wpływ na stabilność i właściwości jezdne wózka.
W przypadku nierównomiernego zużycia zmniejsza się stabilność wózka i wydłuża
się droga hamowania.
Przy zmianie kół zwracać uwagę, aby nie doszło do skośnego ustawienia wózka.
Wymieniać koła zawsze parami, tzn. równocześnie z lewej i prawej strony.
Z
Niebezpieczestwo wypadku na skutek stosowania kół niespełniających
warunków określonych w specyfikacji producenta.
Jakość kół ma wpływ na stabilność i właściwości jezdne wózka.
W przypadku nierównomiernego zużycia zmniejsza się stabilność wózka i wydłuża
się droga hamowania.
Przy zmianie kół zwracać uwagę, aby nie doszło do skośnego ustawienia wózka.
Wymieniać koła zawsze parami, tzn. równocześnie z lewej i prawej strony.
Z
Przy wymianie zamontowanych fabrycznie kół należy używać wyłącznie
oryginalnych części zamiennych producenta, ponieważ w przeciwnym razie nie
jest możliwe zachowanie parametrów podanych w specyfikacji.
Giętkie przewody hydrauliczne
Przy wymianie zamontowanych fabrycznie kół należy używać wyłącznie
oryginalnych części zamiennych producenta, ponieważ w przeciwnym razie nie
jest możliwe zachowanie parametrów podanych w specyfikacji.
Giętkie przewody hydrauliczne
OSTRZEŻENIE!
OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo wypadku na skutek nieszczelnych układów hydraulicznych
Z nieszczelnego i uszkodzonego układu hydraulicznego może wyciekać olej
hydrauliczny.
Stwierdzone usterki niezwłocznie zgłaszać przełożonemu.
Uszkodzony wózek oznaczyć i wyłączyć z eksploatacji.
Przystąpić do ponownej eksploatacji wózka dopiero po zlokalizowaniu i usunięciu
usterki.
Rozlany olej hydrauliczny należy natychmiast usunąć odpowiednim środkiem
wiążącym.
Mieszankę środka wiążącego i materiałów eksploatacyjnych należy zutylizować
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Niebezpieczeństwo wypadku na skutek nieszczelnych układów hydraulicznych
Z nieszczelnego i uszkodzonego układu hydraulicznego może wyciekać olej
hydrauliczny.
Stwierdzone usterki niezwłocznie zgłaszać przełożonemu.
Uszkodzony wózek oznaczyć i wyłączyć z eksploatacji.
Przystąpić do ponownej eksploatacji wózka dopiero po zlokalizowaniu i usunięciu
usterki.
Rozlany olej hydrauliczny należy natychmiast usunąć odpowiednim środkiem
wiążącym.
Mieszankę środka wiążącego i materiałów eksploatacyjnych należy zutylizować
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
OSTRZEŻENIE!
OSTRZEŻENIE!
Ryzyko obrażeń i infekcji na skutek uszkodzenia węży hydraulicznych
Olej hydrauliczny pod ciśnieniem może wydostawać się przez drobne otwory lub
mikropęknięcia. Sparciałe węże hydrauliczne mogą pęknąć podczas pracy.
Uchodzący olej hydrauliczny może spowodować obrażenia u osób znajdujących się
w pobliżu wózka.
W przypadku odniesienia obrażeń natychmiast udać się do lekarza.
Nie dotykać węży hydraulicznych pod ciśnieniem.
Stwierdzone usterki niezwłocznie zgłaszać przełożonemu.
Uszkodzony wózek oznaczyć i wyłączyć z eksploatacji.
Przystąpić do ponownej eksploatacji wózka dopiero po zlokalizowaniu i usunięciu
usterki.
11.14 PL
11.14 PL
Ryzyko obrażeń i infekcji na skutek uszkodzenia węży hydraulicznych
Olej hydrauliczny pod ciśnieniem może wydostawać się przez drobne otwory lub
mikropęknięcia. Sparciałe węże hydrauliczne mogą pęknąć podczas pracy.
Uchodzący olej hydrauliczny może spowodować obrażenia u osób znajdujących się
w pobliżu wózka.
W przypadku odniesienia obrażeń natychmiast udać się do lekarza.
Nie dotykać węży hydraulicznych pod ciśnieniem.
Stwierdzone usterki niezwłocznie zgłaszać przełożonemu.
Uszkodzony wózek oznaczyć i wyłączyć z eksploatacji.
Przystąpić do ponownej eksploatacji wózka dopiero po zlokalizowaniu i usunięciu
usterki.
101
101
NOTYFIKACJA
NOTYFIKACJA
Sprawdzanie i wymiana węży hydraulicznych
Węże hydrauliczne mogą z czasem sparcieć, dlatego należy regularnie sprawdzać
ich stan. Warunki eksploatacji wózka mają istotny wpływ na starzenie się węży
hydraulicznych.
Co najmniej raz w roku sprawdzać i w razie potrzeby wymieniać węże
hydrauliczne.
Przy trudniejszych warunkach eksploatacji należy odpowiednio skrócić okres
przeglądów.
W normalnych warunkach eksploatacji zaleca się prewencyjną wymianę co 6 lat.
Aby zapewnić bezpieczną eksploatację przez dłuższy okres, użytkownik musi
przeprowadzić ocenę zagrożenia. Należy przestrzegać wynikających z niej
środków ochronnych oraz odpowiednio skrócić okres przeglądów.
Sprawdzanie i wymiana węży hydraulicznych
Węże hydrauliczne mogą z czasem sparcieć, dlatego należy regularnie sprawdzać
ich stan. Warunki eksploatacji wózka mają istotny wpływ na starzenie się węży
hydraulicznych.
Co najmniej raz w roku sprawdzać i w razie potrzeby wymieniać węże
hydrauliczne.
Przy trudniejszych warunkach eksploatacji należy odpowiednio skrócić okres
przeglądów.
W normalnych warunkach eksploatacji zaleca się prewencyjną wymianę co 6 lat.
Aby zapewnić bezpieczną eksploatację przez dłuższy okres, użytkownik musi
przeprowadzić ocenę zagrożenia. Należy przestrzegać wynikających z niej
środków ochronnych oraz odpowiednio skrócić okres przeglądów.
Łańcuchy podnoszenia
Łańcuchy podnoszenia
OSTRZEŻENIE!
OSTRZEŻENIE!
102
11.14 PL
Niebezpieczeństwo wypadku na skutek niesmarowania i nieprawidłowego
czyszczenia łańcuchów podnoszenia
Łańcuchy podnoszenia to elementy, od których zależy bezpieczna eksploatacja.
Łańcuchy podnoszenia nie mogą wykazywać znacznych zabrudzeń. Łańcuchy
podnoszenia i trzpienie obrotowe powinny być zawsze czyste i dobrze nasmarowane.
Czyścić je można tylko środkami ropopochodnymi, jak nafta lub oleje napędowe do
silników wysokoprężnych.
Nigdy nie czyścić łańcuchów wysokociśnieniowymi urządzeniami parowymi,
środkami do odtłuszczania na zimno ani środkami chemicznymi.
Natychmiast po oczyszczeniu osuszyć łańcuch podnoszenia sprężonym
powietrzem i spryskać środkiem smarnym w aerozolu.
Smarować łańcuch tylko wtedy, gdy nie jest obciążony.
Szczególnie starannie smarować łańcuch w obszarze rolek zwrotnych.
11.14 PL
Niebezpieczeństwo wypadku na skutek niesmarowania i nieprawidłowego
czyszczenia łańcuchów podnoszenia
Łańcuchy podnoszenia to elementy, od których zależy bezpieczna eksploatacja.
Łańcuchy podnoszenia nie mogą wykazywać znacznych zabrudzeń. Łańcuchy
podnoszenia i trzpienie obrotowe powinny być zawsze czyste i dobrze nasmarowane.
Czyścić je można tylko środkami ropopochodnymi, jak nafta lub oleje napędowe do
silników wysokoprężnych.
Nigdy nie czyścić łańcuchów wysokociśnieniowymi urządzeniami parowymi,
środkami do odtłuszczania na zimno ani środkami chemicznymi.
Natychmiast po oczyszczeniu osuszyć łańcuch podnoszenia sprężonym
powietrzem i spryskać środkiem smarnym w aerozolu.
Smarować łańcuch tylko wtedy, gdy nie jest obciążony.
Szczególnie starannie smarować łańcuch w obszarze rolek zwrotnych.
102
3
Konserwacje i przeglądy
3
Konserwacje i przeglądy
Fachowa i dokładna konserwacja wózka jezdniowego stanowi jeden z ważniejszych
warunków gwarantujących jego bezpieczną eksploatację. Zaniedbanie regularnego
wykonywania prac konserwacyjnych może doprowadzić do awarii wózka
jezdniowego i stanowi ponadto potencjalne zagrożenie dla personelu i miejsca
eksploatacji.
Fachowa i dokładna konserwacja wózka jezdniowego stanowi jeden z ważniejszych
warunków gwarantujących jego bezpieczną eksploatację. Zaniedbanie regularnego
wykonywania prac konserwacyjnych może doprowadzić do awarii wózka
jezdniowego i stanowi ponadto potencjalne zagrożenie dla personelu i miejsca
eksploatacji.
OSTRZEŻENIE!
Z
OSTRZEŻENIE!
Warunki eksploatacji wózka mają znaczny wpływ na zużycie poszczególnych
komponentów.
Zalecamy, by doradca z działu obsługi klienta firmy Jungheinrich dokonał na miejscu
analizy pracy oraz opracował terminarz przeglądów w celu uniknięcia powstawania
uszkodzeń spowodowanych zużyciem części.
Podane terminy wykonywania czynności konserwacyjnych odnoszą się do
jednozmianowej eksploatacji wózka w normalnych warunkach pracy. Gdy wózek
eksploatowany jest w trybie wielozmianowym, w warunkach dużego zapylenia lub
znacznych wahań temperatury, częstotliwość należy odpowiednio zwiększyć.
Warunki eksploatacji wózka mają znaczny wpływ na zużycie poszczególnych
komponentów.
Zalecamy, by doradca z działu obsługi klienta firmy Jungheinrich dokonał na miejscu
analizy pracy oraz opracował terminarz przeglądów w celu uniknięcia powstawania
uszkodzeń spowodowanych zużyciem części.
Podane terminy wykonywania czynności konserwacyjnych odnoszą się do
jednozmianowej eksploatacji wózka w normalnych warunkach pracy. Gdy wózek
eksploatowany jest w trybie wielozmianowym, w warunkach dużego zapylenia lub
znacznych wahań temperatury, częstotliwość należy odpowiednio zwiększyć.
Na poniższej liście czynności konserwacyjnych wyszczególnione są niezbędne prace
i termin ich wykonania. Częstotliwość prac konserwacyjnych zdefiniowana jest w
następujący sposób:
Na poniższej liście czynności konserwacyjnych wyszczególnione są niezbędne prace
i termin ich wykonania. Częstotliwość prac konserwacyjnych zdefiniowana jest w
następujący sposób:
W
A
B
C
t
=
=
=
=
=
co 50 roboczogodzin, jednak przynajmniej raz na tydzień
co 500 roboczogodzin
co 1000 roboczogodzin, jednak przynajmniej raz w roku
co 2000 roboczogodzin, jednak przynajmniej raz w roku
Standardowa częstotliwość prac konserwacyjnych
W
A
B
C
t
=
=
=
=
=
co 50 roboczogodzin, jednak przynajmniej raz na tydzień
co 500 roboczogodzin
co 1000 roboczogodzin, jednak przynajmniej raz w roku
co 2000 roboczogodzin, jednak przynajmniej raz w roku
Standardowa częstotliwość prac konserwacyjnych
k
=
Częstotliwość prac konserwacyjnych w chłodniach (uzupełniająco do
standardowej częstotliwości prac konserwacyjnych)
k
=
Częstotliwość prac konserwacyjnych w chłodniach (uzupełniająco do
standardowej częstotliwości prac konserwacyjnych)
Z
Prace konserwacyjne z symbolem W przeprowadza użytkownik.
W fazie rozruchu pojazdu – po ok. 100 roboczogodzinach – użytkownik powinien
przeprowadzić kontrolę nakrętek kół lub śrub kół i w razie potrzeby dokręcić.
11.14 PL
11.14 PL
W fazie rozruchu pojazdu – po ok. 100 roboczogodzinach – użytkownik powinien
przeprowadzić kontrolę nakrętek kół lub śrub kół i w razie potrzeby dokręcić.
Prace konserwacyjne z symbolem W przeprowadza użytkownik.
103
103
4
Lista czynności konserwacyjnych
4
Lista czynności konserwacyjnych
4.1
Użytkownik
4.1
Użytkownik
4.1.1 Wyposażenie standardowe
Hamulce
1 Sprawdzić działanie hamulców.
W A B C
t
Hamulce
1 Sprawdzić działanie hamulców.
W A B C
t
Instalacja elektryczna
Sprawdzić urządzenia ostrzegawcze i zabezpieczające zgodnie z
1
instrukcją eksploatacji.
2 Sprawdzić działanie wyłącznika awaryjnego.
W A B C
Instalacja elektryczna
Sprawdzić urządzenia ostrzegawcze i zabezpieczające zgodnie z
1
instrukcją eksploatacji.
2 Sprawdzić działanie wyłącznika awaryjnego.
W A B C
Zasilanie energią
1 Sprawdzić akumulator i komponenty akumulatora.
Sprawdzić zamocowanie przyłączy kabla akumulatora, w razie
2
potrzeby nasmarować bieguny.
Sprawdzić wtyk akumulatora pod kątem uszkodzeń, działania i
3
stabilnego podłączenia.
W A B C
t
Zasilanie energią
1 Sprawdzić akumulator i komponenty akumulatora.
Sprawdzić zamocowanie przyłączy kabla akumulatora, w razie
2
potrzeby nasmarować bieguny.
Sprawdzić wtyk akumulatora pod kątem uszkodzeń, działania i
3
stabilnego podłączenia.
W A B C
t
Jazda
1 Sprawdzić, czy koła nie są zużyte lub uszkodzone.
W A B C
t
Jazda
1 Sprawdzić, czy koła nie są zużyte lub uszkodzone.
W A B C
t
Rama i nadwozie
1 Sprawdzić drzwi i/lub osłony.
Sprawdzić, czy dach ochronny kabiny i/lub kabina są nieuszkodzone
2
i dobrze zamocowane.
3 Sprawdzić, czy tabliczki są czytelne i kompletne.
4 Sprawdzić, czy szyba ochronna nie jest uszkodzona.
W A B C
t
Rama i nadwozie
1 Sprawdzić drzwi i/lub osłony.
Sprawdzić, czy dach ochronny kabiny i/lub kabina są nieuszkodzone
2
i dobrze zamocowane.
3 Sprawdzić, czy tabliczki są czytelne i kompletne.
4 Sprawdzić, czy szyba ochronna nie jest uszkodzona.
W A B C
t
Układ hydrauliczny
Sprawdzić zęby wideł i nośnik ładunku pod kątem zużycia i
1
uszkodzeń.
2 Sprawdzić działanie instalacji hydraulicznej.
Sprawdzić poziom oleju hydraulicznego, w razie potrzeby
3
skorygować.
Sprawdzić nasmarowanie łańcuchów nośnych, w razie potrzeby
4
nasmarować łańcuchy.
W A B C
Układ hydrauliczny
Sprawdzić zęby wideł i nośnik ładunku pod kątem zużycia i
1
uszkodzeń.
2 Sprawdzić działanie instalacji hydraulicznej.
Sprawdzić poziom oleju hydraulicznego, w razie potrzeby
3
skorygować.
Sprawdzić nasmarowanie łańcuchów nośnych, w razie potrzeby
4
nasmarować łańcuchy.
W A B C
Ustalone usługi
1 Nasmarować wózek zgodnie z planem smarowania.
W A B C
k
Ustalone usługi
1 Nasmarować wózek zgodnie z planem smarowania.
W A B C
k
104
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
11.14 PL
t
104
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
11.14 PL
4.1.1 Wyposażenie standardowe
4.1.2 Wyposażenie dodatkowe
4.1.2 Wyposażenie dodatkowe
Reflektor roboczy
Reflektor roboczy
Instalacja elektryczna
1 Sprawdzić działanie oświetlenia.
W A B C
t
Instalacja elektryczna
1 Sprawdzić działanie oświetlenia.
Lampa błyskowa / lampa obrotowa
Instalacja elektryczna
Sprawdzić lampę błyskową / lampę obrotową pod kątem działania i
1
uszkodzeń.
Lampa błyskowa / lampa obrotowa
W A B C
Instalacja elektryczna
Sprawdzić lampę błyskową / lampę obrotową pod kątem działania i
1
uszkodzeń.
t
Dach ochronny
1
t
Rama i nadwozie
W A B C
Sprawdzić, czy dach ochronny kabiny i/lub kabina są nieuszkodzone
1
t
i dobrze zamocowane.
Prowadzenie szynowe
Prowadzenie szynowe
W A B C
Sprawdzić rolki prowadzenia szynowego pod kątem zużycia i
uszkodzeń.
W A B C
Dach ochronny
Rama i nadwozie
W A B C
Sprawdzić, czy dach ochronny kabiny i/lub kabina są nieuszkodzone
1
t
i dobrze zamocowane.
Jazda
W A B C
t
Jazda
t
1
Barierki boczne / barierki
W A B C
Sprawdzić rolki prowadzenia szynowego pod kątem zużycia i
uszkodzeń.
t
Barierki boczne / barierki
Rama i nadwozie
W A B C
Sprawdzić barierki, poręcze i drzwi pod kątem działania, zachowania
1
t
wymiarów i uszkodzeń.
11.14 PL
11.14 PL
Rama i nadwozie
W A B C
Sprawdzić barierki, poręcze i drzwi pod kątem działania, zachowania
1
t
wymiarów i uszkodzeń.
105
105
Serwis
4.2
4.2.1 Wyposażenie standardowe
4.2.1 Wyposażenie standardowe
Hamulce
Sprawdzić luz hamulca elektromagnetycznego, w razie potrzeby
1
ustawić.
2 Sprawdzić działanie hamulców.
W A B C
Instalacja elektryczna
1 Sprawdzić działanie wskaźników i elementów obsługi.
Sprawdzić urządzenia ostrzegawcze i zabezpieczające zgodnie z
2
instrukcją eksploatacji.
3 Upewnić się, że bezpieczniki mają odpowiednią wartość.
Sprawdzić okablowanie elektryczne pod kątem uszkodzeń
4 (uszkodzona izolacja, złącza). Sprawdzić przewody pod kątem
prawidłowego zamocowania złączy.
5 Sprawdzić działanie mikroprzełączników, w razie potrzeby ustawić.
6 Przeprowadzić kontrolę zwarcia do ramy.
7 Sprawdzić zamocowanie przewodów i silnika.
Sprawdzić szczotki węglowe i w razie potrzeby wymienić.
8 Wskazówka: po wymianie szczotek węglowych wyczyścić silnik,
używając sprężonego powietrza.
9 Sprawdzić działanie wyłącznika awaryjnego.
W A B C
t
Zasilanie energią
1 Sprawdzić akumulator i komponenty akumulatora.
Sprawdzić zamocowanie przyłączy kabla akumulatora, w razie
2
potrzeby nasmarować bieguny.
3 Sprawdzić gęstość elektrolitu oraz napięcie akumulatora.
Sprawdzić wtyk akumulatora pod kątem uszkodzeń, działania i
4
stabilnego podłączenia.
W A B C
t
Jazda
W A B C
1
2
3
4
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
Hamulce
Sprawdzić luz hamulca elektromagnetycznego, w razie potrzeby
1
ustawić.
2 Sprawdzić działanie hamulców.
W A B C
Instalacja elektryczna
1 Sprawdzić działanie wskaźników i elementów obsługi.
Sprawdzić urządzenia ostrzegawcze i zabezpieczające zgodnie z
2
instrukcją eksploatacji.
3 Upewnić się, że bezpieczniki mają odpowiednią wartość.
Sprawdzić okablowanie elektryczne pod kątem uszkodzeń
4 (uszkodzona izolacja, złącza). Sprawdzić przewody pod kątem
prawidłowego zamocowania złączy.
5 Sprawdzić działanie mikroprzełączników, w razie potrzeby ustawić.
6 Przeprowadzić kontrolę zwarcia do ramy.
7 Sprawdzić zamocowanie przewodów i silnika.
Sprawdzić szczotki węglowe i w razie potrzeby wymienić.
8 Wskazówka: po wymianie szczotek węglowych wyczyścić silnik,
używając sprężonego powietrza.
9 Sprawdzić działanie wyłącznika awaryjnego.
W A B C
t
Zasilanie energią
1 Sprawdzić akumulator i komponenty akumulatora.
Sprawdzić zamocowanie przyłączy kabla akumulatora, w razie
2
potrzeby nasmarować bieguny.
3 Sprawdzić gęstość elektrolitu oraz napięcie akumulatora.
Sprawdzić wtyk akumulatora pod kątem uszkodzeń, działania i
4
stabilnego podłączenia.
W A B C
t
Jazda
W A B C
t
1
t
t
t
2
3
4
5
11.14 PL
5
Sprawdzić, czy przekładnia jest szczelna i nie są słyszalne
niepokojące odgłosy.
Sprawdzić łożyska i zamocowanie kół.
Sprawdzić, czy koła nie są zużyte lub uszkodzone.
Sprawdzić działanie przycisku czuwaka.
Wskazówka: Wymieniać olej przekładniowy po 10 000
roboczogodzin.
106
Serwis
Sprawdzić, czy przekładnia jest szczelna i nie są słyszalne
niepokojące odgłosy.
Sprawdzić łożyska i zamocowanie kół.
Sprawdzić, czy koła nie są zużyte lub uszkodzone.
Sprawdzić działanie przycisku czuwaka.
Wskazówka: Wymieniać olej przekładniowy po 10 000
roboczogodzin.
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
11.14 PL
4.2
106
Rama i nadwozie
W A B C
1 Sprawdzić zamocowanie/ułożyskowanie masztu.
t
2 Sprawdzić drzwi i/lub osłony.
t
Sprawdzić, czy dach ochronny kabiny i/lub kabina są nieuszkodzone
3
t
i dobrze zamocowane.
4 Sprawdzić, czy tabliczki są czytelne i kompletne.
t
Sprawdzić połączenia z ramą i połączenia śrubowe pod kątem
5
t
uszkodzeń.
6 Sprawdzić podest pod kątem działania i uszkodzeń.
t
7 Sprawdzić, czy szyba ochronna nie jest uszkodzona.
t
8 Sprawdzić działanie i zamocowanie przestawnej płyty podłogowej.
t
Układ hydrauliczny
W A
Sprawdzić ustawienie i zużycie ślizgów i ograniczników, w razie
1
potrzeby wyregulować ślizgi.
Przeprowadzić kontrolę wzrokową rolek masztu oraz zużycia
2
powierzchni bieżnych.
3 Sprawdzić boczny luz masztów oraz wspornika wideł.
Sprawdzić ustawienie łańcuchów nośnych, w razie potrzeby
4
wyregulować.
Sprawdzić zęby wideł i nośnik ładunku pod kątem zużycia i
5
uszkodzeń.
6 Sprawdzić działanie instalacji hydraulicznej.
Sprawdzić złącza hydrauliczne, przewody elastyczne i rurowe pod
7
kątem zamocowania, ew. nieszczelności i uszkodzeń.
Sprawdzić siłownik i tłoczysko pod kątem uszkodzeń, szczelności i
8
zamocowania.
Sprawdzić poziom oleju hydraulicznego, w razie potrzeby
9
skorygować.
10 Sprawdzić działanie opuszczania awaryjnego.
Sprawdzić działanie zaworu ograniczenia ciśnienia, w razie potrzeby
11
ustawić.
12 Wymienić olej hydrauliczny.
Wymienić filtr oleju hydraulicznego oraz filtr napowietrzający i
13
odpowietrzający.
Sprawdzić nasmarowanie łańcuchów nośnych, w razie potrzeby
14
k
nasmarować łańcuchy.
Układ hydrauliczny
W A
Sprawdzić ustawienie i zużycie ślizgów i ograniczników, w razie
1
potrzeby wyregulować ślizgi.
Przeprowadzić kontrolę wzrokową rolek masztu oraz zużycia
2
powierzchni bieżnych.
3 Sprawdzić boczny luz masztów oraz wspornika wideł.
Sprawdzić ustawienie łańcuchów nośnych, w razie potrzeby
4
wyregulować.
Sprawdzić zęby wideł i nośnik ładunku pod kątem zużycia i
5
uszkodzeń.
6 Sprawdzić działanie instalacji hydraulicznej.
Sprawdzić złącza hydrauliczne, przewody elastyczne i rurowe pod
7
kątem zamocowania, ew. nieszczelności i uszkodzeń.
Sprawdzić siłownik i tłoczysko pod kątem uszkodzeń, szczelności i
8
zamocowania.
Sprawdzić poziom oleju hydraulicznego, w razie potrzeby
9
skorygować.
10 Sprawdzić działanie opuszczania awaryjnego.
Sprawdzić działanie zaworu ograniczenia ciśnienia, w razie potrzeby
11
ustawić.
12 Wymienić olej hydrauliczny.
Wymienić filtr oleju hydraulicznego oraz filtr napowietrzający i
13
odpowietrzający.
Sprawdzić nasmarowanie łańcuchów nośnych, w razie potrzeby
14
k
nasmarować łańcuchy.
Ustalone usługi
1 Nasmarować wózek zgodnie z planem smarowania.
2 Prezentacja po zakończeniu konserwacji.
Wykonać jazdę próbną z obciążeniem znamionowym, w razie
3
potrzeby z obciążeniem wymaganym przez klienta.
B C
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
k t
k t
t
W A B C
t
t
t
11.14 PL
11.14 PL
Rama i nadwozie
W A B C
1 Sprawdzić zamocowanie/ułożyskowanie masztu.
t
2 Sprawdzić drzwi i/lub osłony.
t
Sprawdzić, czy dach ochronny kabiny i/lub kabina są nieuszkodzone
3
t
i dobrze zamocowane.
4 Sprawdzić, czy tabliczki są czytelne i kompletne.
t
Sprawdzić połączenia z ramą i połączenia śrubowe pod kątem
5
t
uszkodzeń.
6 Sprawdzić podest pod kątem działania i uszkodzeń.
t
7 Sprawdzić, czy szyba ochronna nie jest uszkodzona.
t
8 Sprawdzić działanie i zamocowanie przestawnej płyty podłogowej.
t
107
Ustalone usługi
1 Nasmarować wózek zgodnie z planem smarowania.
2 Prezentacja po zakończeniu konserwacji.
Wykonać jazdę próbną z obciążeniem znamionowym, w razie
3
potrzeby z obciążeniem wymaganym przez klienta.
B C
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
k t
k t
t
W A B C
t
t
t
107
Układ kierowniczy
Sprawdzić działanie elektrycznego układu kierowniczego i jego
1
komponentów.
Sprawdzić łożyska kierownicy, luz kierownicy, koła zębate układu
2 kierowniczego lub łańcuch skrętu. Nasmarować koła zębate układu
kierowniczego lub łańcuch skrętu.
W A B C
Układ kierowniczy
Sprawdzić działanie elektrycznego układu kierowniczego i jego
1
komponentów.
Sprawdzić łożyska kierownicy, luz kierownicy, koła zębate układu
2 kierowniczego lub łańcuch skrętu. Nasmarować koła zębate układu
kierowniczego lub łańcuch skrętu.
t
t
4.2.2 Wyposażenie dodatkowe
W A B C
t
Instalacja elektryczna
1 Sprawdzić taśmę antystatyczną pod kątem obecności i uszkodzeń.
W A B C
Instalacja elektryczna
Sprawdzić brzęczyk / sygnalizator dźwiękowy pod kątem
1
prawidłowego działania, zamocowania i ewentualnych uszkodzeń.
t
Reflektor roboczy
W A B C
t
Instalacja elektryczna
1 Sprawdzić działanie oświetlenia.
System uzupełniania płynu w akumulatorze
W A B C
t
System uzupełniania płynu w akumulatorze
W A B C
t
Zasilanie energią
1 Sprawdzić działanie i szczelność systemu uzupełniania płynu.
Lampa błyskowa / lampa obrotowa
W A B C
t
Lampa błyskowa / lampa obrotowa
Instalacja elektryczna
Sprawdzić lampę błyskową / lampę obrotową pod kątem działania i
1
uszkodzeń.
t
W A B C
t
11.14 PL
W A B C
11.14 PL
108
t
Zasilanie energią
W A B C
Sprawdzić działanie i szczelność korka Aquamatik, przyłącza węży i
1
t
pływaków.
2 Sprawdzić działanie i szczelność wskaźnika przepływu.
t
Reflektor roboczy
Instalacja elektryczna
Sprawdzić lampę błyskową / lampę obrotową pod kątem działania i
1
uszkodzeń.
W A B C
Aquamatik
Zasilanie energią
W A B C
Sprawdzić działanie i szczelność korka Aquamatik, przyłącza węży i
1
t
pływaków.
2 Sprawdzić działanie i szczelność wskaźnika przepływu.
t
Zasilanie energią
1 Sprawdzić działanie i szczelność systemu uzupełniania płynu.
W A B C
t
Sygnalizatory dźwiękowe
Aquamatik
Instalacja elektryczna
1 Sprawdzić działanie oświetlenia.
t
Taśma odprowadzająca
Sygnalizatory dźwiękowe
Instalacja elektryczna
Sprawdzić brzęczyk / sygnalizator dźwiękowy pod kątem
1
prawidłowego działania, zamocowania i ewentualnych uszkodzeń.
t
4.2.2 Wyposażenie dodatkowe
Taśma odprowadzająca
Instalacja elektryczna
1 Sprawdzić taśmę antystatyczną pod kątem obecności i uszkodzeń.
W A B C
108
Rejestrator danych
Instalacja elektryczna
Sprawdzić rejestratory danych pod kątem zamocowania i
1
uszkodzeń.
Rejestrator danych
W A B C
Instalacja elektryczna
Sprawdzić rejestratory danych pod kątem zamocowania i
1
uszkodzeń.
t
Radiowa transmisja danych
Komponenty systemowe
1 Sprawdzić okablowanie pod kątem zamocowania i uszkodzeń.
2 Upewnić się, że bezpieczniki mają odpowiednią wartość.
3 Sprawdzić skaner pod kątem działania, uszkodzeń i czystości.
W A B C
t
t
t
Komponenty systemowe
1 Sprawdzić okablowanie pod kątem zamocowania i uszkodzeń.
2 Upewnić się, że bezpieczniki mają odpowiednią wartość.
3 Sprawdzić skaner pod kątem działania, uszkodzeń i czystości.
W A B C
t
t
Zasilanie energią
1 Wymienić watę w filtrze powietrza.
2 Sprawdzić przyłącza węży i działanie pompy.
W A B C
t
t
Dach ochronny
Rama i nadwozie
W A B C
Sprawdzić, czy dach ochronny kabiny i/lub kabina są nieuszkodzone
1
t
i dobrze zamocowane.
Rama i nadwozie
W A B C
Sprawdzić, czy dach ochronny kabiny i/lub kabina są nieuszkodzone
1
t
i dobrze zamocowane.
Gaśnice
Gaśnice
W A B C
t
Ustalone usługi
1 Sprawdzić obecność, zamocowanie i przegląd gaśnic.
Zabezpieczenie końca korytarza – optyczne
W A B C
t
Zabezpieczenie końca korytarza – optyczne
Komponenty systemowe
W A B C
Sprawdzić działanie redukcji prędkości przed wyjazdem z korytarza i
1
t
rozpoznania korytarza.
Komponenty systemowe
W A B C
Sprawdzić działanie redukcji prędkości przed wyjazdem z korytarza i
1
t
rozpoznania korytarza.
Wyłączanie podnoszenia
Wyłączanie podnoszenia
W A B C
Układ hydrauliczny
Sprawdzić wyłącznik krańcowy podnoszenia / wyłączenie
1
podnoszenia pod kątem działania, zamocowania i uszkodzeń.
W A B C
t
11.14 PL
t
11.14 PL
Układ hydrauliczny
Sprawdzić wyłącznik krańcowy podnoszenia / wyłączenie
1
podnoszenia pod kątem działania, zamocowania i uszkodzeń.
W A B C
t
t
t
Cyrkulacja elektrolitu
Dach ochronny
Ustalone usługi
1 Sprawdzić obecność, zamocowanie i przegląd gaśnic.
t
Radiowa transmisja danych
Cyrkulacja elektrolitu
Zasilanie energią
1 Wymienić watę w filtrze powietrza.
2 Sprawdzić przyłącza węży i działanie pompy.
W A B C
109
109
Prowadzenie szynowe
Jazda
1
2
3
Prowadzenie szynowe
W A B C
Sprawdzić rolki prowadzenia szynowego pod kątem zużycia i
uszkodzeń.
Sprawdzić łożyska i zamocowanie rolek prowadzenia szynowego.
Sprawdzić odległość rolek prowadzących od szyn na całej długości
szyn.
Jazda
t
1
t
2
t
3
Czujnik wstrząsowy
Instalacja elektryczna
Sprawdzić czujniki wstrząsowe pod kątem zamocowania i
1
uszkodzeń.
W A B C
Instalacja elektryczna
Sprawdzić czujniki wstrząsowe pod kątem zamocowania i
1
uszkodzeń.
t
t
W A B C
t
Rama i nadwozie
W A B C
Sprawdzić barierki, poręcze i drzwi pod kątem działania, zachowania
1
t
wymiarów i uszkodzeń.
Boczne wyjmowanie akumulatora
Boczne wyjmowanie akumulatora
W A B C
t
Zasilanie energią
1 Sprawdzić działanie blokady/zamocowania akumulatora.
Moduł dostępowy
W A B C
t
Moduł dostępowy
Instalacja elektryczna
Sprawdzić moduł dostępowy pod kątem prawidłowego działania,
1
zamocowania i uszkodzeń.
t
W A B C
t
11.14 PL
W A B C
11.14 PL
110
t
Barierki boczne / barierki
Rama i nadwozie
W A B C
Sprawdzić barierki, poręcze i drzwi pod kątem działania, zachowania
1
t
wymiarów i uszkodzeń.
Instalacja elektryczna
Sprawdzić moduł dostępowy pod kątem prawidłowego działania,
1
zamocowania i uszkodzeń.
t
Czujnik wstrząsowy
Barierki boczne / barierki
Zasilanie energią
1 Sprawdzić działanie blokady/zamocowania akumulatora.
W A B C
Sprawdzić rolki prowadzenia szynowego pod kątem zużycia i
uszkodzeń.
Sprawdzić łożyska i zamocowanie rolek prowadzenia szynowego.
Sprawdzić odległość rolek prowadzących od szyn na całej długości
szyn.
110
5
Materiały eksploatacyjne i plan smarowania
5
Materiały eksploatacyjne i plan smarowania
5.1
Bezpieczna praca z materiałami eksploatacyjnymi
5.1
Bezpieczna praca z materiałami eksploatacyjnymi
Praca z materiałami eksploatacyjnymi
Praca z materiałami eksploatacyjnymi
Materiały eksploatacyjne należy zawsze używane zgodnie z przeznaczeniem i
zaleceniami producenta.
Materiały eksploatacyjne należy zawsze używane zgodnie z przeznaczeniem i
zaleceniami producenta.
OSTRZEŻENIE!
OSTRZEŻENIE!
Nieostrożne obchodzenie się z materiałami eksploatacyjnymi może stanowić
zagrożenie dla zdrowia, życia i środowiska.
Materiały eksploatacyjne mogą być palne.
Unikać kontaktu materiałów eksploatacyjnych z gorącymi podzespołami lub
otwartym ogniem.
Materiały eksploatacyjne przechowywać wyłącznie w odpowiednich pojemnikach.
Materiały eksploatacyjne wlewać wyłącznie do czystych pojemników.
Nie mieszać materiałów eksploatacyjnych różnej jakości. Od zasady tej można
odstąpić jedynie wtedy, gdy instrukcja eksploatacji wyraźnie to nakazuje.
Nieostrożne obchodzenie się z materiałami eksploatacyjnymi może stanowić
zagrożenie dla zdrowia, życia i środowiska.
Materiały eksploatacyjne mogą być palne.
Unikać kontaktu materiałów eksploatacyjnych z gorącymi podzespołami lub
otwartym ogniem.
Materiały eksploatacyjne przechowywać wyłącznie w odpowiednich pojemnikach.
Materiały eksploatacyjne wlewać wyłącznie do czystych pojemników.
Nie mieszać materiałów eksploatacyjnych różnej jakości. Od zasady tej można
odstąpić jedynie wtedy, gdy instrukcja eksploatacji wyraźnie to nakazuje.
PRZESTROGA!
PRZESTROGA!
Niebezpieczeństwo poślizgnięcia się i zagrożenie dla środowiska naturalnego
na skutek rozlanych cieczy
Rozlana ciecz grozi poślizgnięciem się. Niebezpieczeństwo to zwiększa się w
przypadku obecności wody.
Nie rozlewać cieczy.
Rozlane ciecze natychmiast usunąć odpowiednim środkiem wiążącym.
Mieszankę środka wiążącego i materiałów eksploatacyjnych należy zutylizować
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
11.14 PL
11.14 PL
Niebezpieczeństwo poślizgnięcia się i zagrożenie dla środowiska naturalnego
na skutek rozlanych cieczy
Rozlana ciecz grozi poślizgnięciem się. Niebezpieczeństwo to zwiększa się w
przypadku obecności wody.
Nie rozlewać cieczy.
Rozlane ciecze natychmiast usunąć odpowiednim środkiem wiążącym.
Mieszankę środka wiążącego i materiałów eksploatacyjnych należy zutylizować
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
111
111
OSTRZEŻENIE!
OSTRZEŻENIE!
Oleje (smary w aerozolu do łańcuchów/olej hydrauliczny) są palne i trujące.
Zużyte oleje utylizować zgodnie z przepisami. Do chwili przepisowej utylizacji
zużyte oleje przechowywać w bezpiecznym miejscu.
Nie rozlewać oleju.
Rozlane oleje natychmiast usunąć odpowiednim środkiem wiążącym.
Mieszankę środka wiążącego i materiałów eksploatacyjnych należy zutylizować
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Przestrzegać przepisów prawa odnoszących się do pracy z olejami.
Przy pracy z olejami nosić rękawice ochronne.
Unikać kontaktu oleju z gorącymi częściami silnika.
Przy pracy z olejami nie palić tytoniu.
Unikać kontaktu i spożycia. W przypadku połknięcia nie wywoływać wymiotów, lecz
natychmiast udać się do lekarza.
W przypadku wdychania mgły olejowej lub oparów zapewnić dopływ świeżego
powietrza.
W przypadku kontaktu oleju ze skórą, spłukać skórę wodą.
W przypadku kontaktu oleju z oczami, przepłukać oczy wodą i natychmiast udać
się do lekarza.
Przesiąkniętą odzież i obuwie natychmiast zmienić.
Oleje (smary w aerozolu do łańcuchów/olej hydrauliczny) są palne i trujące.
Zużyte oleje utylizować zgodnie z przepisami. Do chwili przepisowej utylizacji
zużyte oleje przechowywać w bezpiecznym miejscu.
Nie rozlewać oleju.
Rozlane oleje natychmiast usunąć odpowiednim środkiem wiążącym.
Mieszankę środka wiążącego i materiałów eksploatacyjnych należy zutylizować
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Przestrzegać przepisów prawa odnoszących się do pracy z olejami.
Przy pracy z olejami nosić rękawice ochronne.
Unikać kontaktu oleju z gorącymi częściami silnika.
Przy pracy z olejami nie palić tytoniu.
Unikać kontaktu i spożycia. W przypadku połknięcia nie wywoływać wymiotów, lecz
natychmiast udać się do lekarza.
W przypadku wdychania mgły olejowej lub oparów zapewnić dopływ świeżego
powietrza.
W przypadku kontaktu oleju ze skórą, spłukać skórę wodą.
W przypadku kontaktu oleju z oczami, przepłukać oczy wodą i natychmiast udać
się do lekarza.
Przesiąkniętą odzież i obuwie natychmiast zmienić.
Materiały eksploatacyjne i zużyte części
Materiały eksploatacyjne i zużyte części
PRZESTROGA!
PRZESTROGA!
112
11.14 PL
Materiały eksploatacyjne i zużyte części są niebezpieczne dla środowiska
naturalnego
Zużyte części i materiały eksploatacyjne należy usuwać zgodnie z obowiązującymi
przepisami o ochronie środowiska. Wymianę oleju można zlecić specjalnie
przeszkolonemu w tym zakresie personelowi serwisowemu producenta.
Przestrzegać przepisów bezpieczeństwa dot. obchodzenia się z tymi
substancjami.
11.14 PL
Materiały eksploatacyjne i zużyte części są niebezpieczne dla środowiska
naturalnego
Zużyte części i materiały eksploatacyjne należy usuwać zgodnie z obowiązującymi
przepisami o ochronie środowiska. Wymianę oleju można zlecić specjalnie
przeszkolonemu w tym zakresie personelowi serwisowemu producenta.
Przestrzegać przepisów bezpieczeństwa dot. obchodzenia się z tymi
substancjami.
112
5.2
Plan smarowania
5.2
g
Plan smarowania
g
Fk
E
G
G
k A+C
k A+C
A
A
2)
2)
k A+C
k A+C
1)
A
2l
3)
B
1)
A
2l
3)
1,05 l
B
a
1,05 l
a
g Powierzchnie ślizgowe
k Eksploatacja w chłodniach
g Powierzchnie ślizgowe
k Eksploatacja w chłodniach
s
Gniazdo smarowe
b Wlew oleju przekładniowego
s
Gniazdo smarowe
b Wlew oleju przekładniowego
Wlew oleju hydraulicznego
Śruba spustowa oleju
a
przekładniowego
Wlew oleju hydraulicznego
a
Śruba spustowa oleju
przekładniowego
1 Proporcje mieszania przy eksploatacji w chłodniach 1:1
1 Proporcje mieszania przy eksploatacji w chłodniach 1:1
2 Napełniana ilość .
2 Napełniana ilość .
3 Ilość oleju przekładniowego jest wartością orientacyjną. Koło czołowe musi być
zanurzone w oleju na ok. 2 mm.
3 Ilość oleju przekładniowego jest wartością orientacyjną. Koło czołowe musi być
zanurzone w oleju na ok. 2 mm.
113
11.14 PL
11.14 PL
Fk
E
113
5.3
Materiały eksploatacyjne
5.3
Kod
Nr zamów.
Dostarczana Nazwa
ilość
A
29 200 670
5,0 l
B
50 380 904
C
E
Zastosowanie
Kod
Nr zamów.
Dostarczana Nazwa
ilość
H-LP 46, DIN 51524 Instalacja hydrauliczna
A
29 200 670
5,0 l
H-LP 46, DIN 51524 Instalacja hydrauliczna
5,0 l
Fuchs Titan Gear
HSY 75W-90
B
50 380 904
5,0 l
Fuchs Titan Gear
HSY 75W-90
29 200 810
5,0 l
H-LP 10, DIN 51524 Instalacja hydrauliczna,
przekładnia
C
29 200 810
5,0 l
H-LP 10, DIN 51524 Instalacja hydrauliczna,
przekładnia
29 201 430
1,0 kg
smar, DIN 51825
Smarowanie
E
29 201 430
1,0 kg
smar, DIN 51825
Smarowanie
Przekładnia
Zastosowanie
Przekładnia
F
29 200 100
1,0 kg
smar, TTF52
Smarowanie
F
29 200 100
1,0 kg
smar, TTF52
Smarowanie
G
29 201 280
0,4 l
Aerozol do
łańcuchów
łańcuchy
G
29 201 280
0,4 l
Aerozol do
łańcuchów
łańcuchy
Wartości smaru
Wartości smaru
Kod
Środek
zmydlający
Punkt
skraplania
°C
Penetracja
przy 25 °C
E
lit
185
265 - 295
F
--
--
310 - 340
Klasa NLG1
Temp.
robocza (°C)
Kod
Środek
zmydlający
2
-35/+120
E
lit
185
265 - 295
2
-35/+120
1
-52/+100
F
--
--
310 - 340
1
-52/+100
Ilość oleju hydraulicznego
Punkt
skraplania
°C
Penetracja
przy 25 °C
Klasa NLG1
Temp.
robocza (°C)
Ilość oleju hydraulicznego
Wysokość podnoszenia w mm
Ilość w litrach
Wysokość podnoszenia w mm
Ilość w litrach
3,0
1000
3,0
1600
5,0
1600
5,0
1900
5,0
1900
5,0
2800
12,0
2800
12,0
11.14 PL
1000
11.14 PL
114
Materiały eksploatacyjne
114
6
Opis czynności konserwacyjnych
6
Opis czynności konserwacyjnych
6.1
Przygotowanie wózka do prac konserwacyjnych i napraw
6.1
Przygotowanie wózka do prac konserwacyjnych i napraw
W celu zapobieżenia wypadkom w trakcie przeglądu i prac konserwacyjnych należy
podjąć wszystkie wymagane środki ostrożności. Przede wszystkim należy:
W celu zapobieżenia wypadkom w trakcie przeglądu i prac konserwacyjnych należy
podjąć wszystkie wymagane środki ostrożności. Przede wszystkim należy:
Sposób postępowania
• Bezpiecznie zaparkować wózek jezdniowy, patrz "Bezpieczne parkowanie wózka
jezdniowego" na stronie 61.
• Wyciągnąć wtyk akumulatora i w ten sposób zabezpieczy ć wózek przed
przypadkowym uruchomieniem.
Sposób postępowania
• Bezpiecznie zaparkować wózek jezdniowy, patrz "Bezpieczne parkowanie wózka
jezdniowego" na stronie 61.
• Wyciągnąć wtyk akumulatora i w ten sposób zabezpieczy ć wózek przed
przypadkowym uruchomieniem.
OSTRZEŻENIE!
OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo wypadku podczas prac pod nośnikiem ładunku, kabiną
operatora i wózkiem
Podczas prac pod podniesionym nośnikiem ładunku, kabiną operatora lub
wózkiem należy odpowiednio zabezpieczyć te elementy przed opuszczeniem,
przewróceniem lub zsunięciem się.
Przy podnoszeniu wózka przestrzegać wskazówek, patrz "Transport i pierwsze
uruchomienie" na stronie 31. Podczas prac przy hamulcu postojowym
zabezpieczyć wózek przed niekontrolowanym toczeniem (np. klinami).
11.14 PL
11.14 PL
Niebezpieczeństwo wypadku podczas prac pod nośnikiem ładunku, kabiną
operatora i wózkiem
Podczas prac pod podniesionym nośnikiem ładunku, kabiną operatora lub
wózkiem należy odpowiednio zabezpieczyć te elementy przed opuszczeniem,
przewróceniem lub zsunięciem się.
Przy podnoszeniu wózka przestrzegać wskazówek, patrz "Transport i pierwsze
uruchomienie" na stronie 31. Podczas prac przy hamulcu postojowym
zabezpieczyć wózek przed niekontrolowanym toczeniem (np. klinami).
115
115
6.2
Dokręcanie nakrętek kół
6.2
112
Dokręcanie nakrętek kół
112
4
4
2
2
1
1
5
5
3
3
113
113
Z
Nakrętki na kole napędowym należy dokręcać zgodnie z okresami konserwacji na
liście czynności konserwacyjnych, patrz "Lista czynności konserwacyjnych" na
stronie 104
116
114
Nakrętki na kole napędowym należy dokręcać zgodnie z okresami konserwacji na
liście czynności konserwacyjnych, patrz "Lista czynności konserwacyjnych" na
stronie 104
Dokręcanie nakrętek kół
Warunki
– Przygotowanie wózka do prac konserwacyjnych i napraw, patrz "Przygotowanie
wózka do prac konserwacyjnych i napraw" na stronie 115
Warunki
– Przygotowanie wózka do prac konserwacyjnych i napraw, patrz "Przygotowanie
wózka do prac konserwacyjnych i napraw" na stronie 115
Potrzebne narzędzia i materiały
– Klucz dynamometryczny
Potrzebne narzędzia i materiały
– Klucz dynamometryczny
Sposób postępowania
• Koło napędowe (113) ustawić tak, żeby nakrętki kół (112) można było dokręcać
przez otwór (114).
• Dokręcić wszystkie nakrętki koła (112) kluczem dynamometrycznym przez otwór
(114) w ramie ochronnej.
W tym celu dokręcić nakrętki w podanej kolejności
• najpierw momentem 10 Nm
• a potem momentem 150 Nm.
Sposób postępowania
• Koło napędowe (113) ustawić tak, żeby nakrętki kół (112) można było dokręcać
przez otwór (114).
• Dokręcić wszystkie nakrętki koła (112) kluczem dynamometrycznym przez otwór
(114) w ramie ochronnej.
W tym celu dokręcić nakrętki w podanej kolejności
• najpierw momentem 10 Nm
• a potem momentem 150 Nm.
Nakrętki koła są dokręcone.
Nakrętki koła są dokręcone.
11.14 PL
Dokręcanie nakrętek kół
11.14 PL
Z
114
116
6.3
Montaż i demontaż zabezpieczenia masztu
6.3
Zabezpieczenia masztu ESK 110 100E
Montaż i demontaż zabezpieczenia masztu
Zabezpieczenia masztu ESK 110 100E
115
115
115
115
116
116
Zabezpieczenia masztu ESK 110 280ZZ
Zabezpieczenia masztu ESK 110 280ZZ
115
115
115
115
11.14 PL
116
11.14 PL
116
117
117
Z
W wózku znajdują się 4 klocki (w przypadku pojedynczego masztu 2), służące do
zabezpieczenia masztu.
W wózku znajdują się 4 klocki (w przypadku pojedynczego masztu 2), służące do
zabezpieczenia masztu.
Montaż zabezpieczenia masztu
Montaż zabezpieczenia masztu
Warunki
– Przygotowanie wózka do przeprowadzenia prac konserwacyjnych (patrz
"Przygotowanie wózka do prac konserwacyjnych i napraw" na stronie 115).
Warunki
– Przygotowanie wózka do przeprowadzenia prac konserwacyjnych (patrz
"Przygotowanie wózka do prac konserwacyjnych i napraw" na stronie 115).
Potrzebne narzędzia i materiały
– Klucz imbusowy, rozmiar 10
Potrzebne narzędzia i materiały
– Klucz imbusowy, rozmiar 10
Sposób postępowania
• Otworzyć pokrywę przednią.
• Wykręcić śruby (116) klocków zabezpieczających (115).
• Podnieść maszt aż do odsłonięcia gwintu umożliwiającego montaż klocków
zabezpieczających.
• Przykręcić klocki zabezpieczające (115) do masztu.
• Opuszczać maszt do momentu, gdy klocki zabezpieczające będą przylegać do
poprzecznic masztu.
Sposób postępowania
• Otworzyć pokrywę przednią.
• Wykręcić śruby (116) klocków zabezpieczających (115).
• Podnieść maszt aż do odsłonięcia gwintu umożliwiającego montaż klocków
zabezpieczających.
• Przykręcić klocki zabezpieczające (115) do masztu.
• Opuszczać maszt do momentu, gdy klocki zabezpieczające będą przylegać do
poprzecznic masztu.
Zabezpieczenie masztu jest zamontowane.
Zabezpieczenie masztu jest zamontowane.
Demontaż zabezpieczenia masztu
Demontaż zabezpieczenia masztu
Warunki
– Przygotowanie wózka do przeprowadzenia prac konserwacyjnych (patrz
"Przygotowanie wózka do prac konserwacyjnych i napraw" na stronie 115).
Warunki
– Przygotowanie wózka do przeprowadzenia prac konserwacyjnych (patrz
"Przygotowanie wózka do prac konserwacyjnych i napraw" na stronie 115).
Potrzebne narzędzia i materiały
– Klucz imbusowy, rozmiar 10
Potrzebne narzędzia i materiały
– Klucz imbusowy, rozmiar 10
Sposób postępowania
• Podnieść maszt aż do odsłonięcia klocków zabezpieczających.
• Odkręcić klocki zabezpieczające (115) od masztu.
• Opuścić całkowicie maszt.
• Przykręcić klocki zabezpieczające w przewidzianym do tego miejscu w komorze
silnika.
Dokręcić ręką śruby, tak aby nie mogły poluzować się w wyniku wstrząsów
podczas eksploatacji.
Sposób postępowania
• Podnieść maszt aż do odsłonięcia klocków zabezpieczających.
• Odkręcić klocki zabezpieczające (115) od masztu.
• Opuścić całkowicie maszt.
• Przykręcić klocki zabezpieczające w przewidzianym do tego miejscu w komorze
silnika.
Dokręcić ręką śruby, tak aby nie mogły poluzować się w wyniku wstrząsów
podczas eksploatacji.
Z
118
11.14 PL
Zabezpieczenie masztu jest zdemontowane.
11.14 PL
Zabezpieczenie masztu jest zdemontowane.
118
Montaż i demontaż przedniej pokrywy
6.4
Montaż i demontaż przedniej pokrywy
117
117
16
16
Demontaż przedniej pokrywy
Potrzebne narzędzia i materiały
– Klucz imbusowy, rozmiar 6
Potrzebne narzędzia i materiały
– Klucz imbusowy, rozmiar 6
Sposób postępowania
• Wykręcić śruby (117).
• Podnieść i odłożyć na bok pokrywę przednią (16).
• Odłożyć przednią pokrywę (16) w bezpieczne miejsce.
Sposób postępowania
• Wykręcić śruby (117).
• Podnieść i odłożyć na bok pokrywę przednią (16).
• Odłożyć przednią pokrywę (16) w bezpieczne miejsce.
Przednia pokrywa jest zdemontowana.
Przednia pokrywa jest zdemontowana.
Montaż przedniej pokrywy
Montaż przedniej pokrywy
Sposób postępowania
• Założyć przednią pokrywę (16).
• Dokręcić śruby (117).
Sposób postępowania
• Założyć przednią pokrywę (16).
• Dokręcić śruby (117).
Przednia pokrywa jest zdemontowana.
Przednia pokrywa jest zdemontowana.
11.14 PL
Demontaż przedniej pokrywy
11.14 PL
6.4
119
119
Instalacja elektryczna
6.5
Odsłanianie instalacji elektrycznej
Odsłanianie instalacji elektrycznej
Sposób postępowania
• Otworzyć pokrywę akumulatora, patrz
"Odsłanianie
akumulatora"
na
stronie 38.
• Chwycić u góry pokrywę (13) i
odciągnąć ją od wózka, aż oba górne
połączenia zatrzaskowe otworzą się.
• Odpiąć złącze wtykowe przewodu
masy (118) od pokrywy.
• Odciągnąć dolną część pokrywy (13)
od wózka, aż otworzą się również oba
dolne połączenia zatrzaskowe.
• Bezpiecznie odłożyć pokrywę.
Sposób postępowania
• Otworzyć pokrywę akumulatora, patrz
"Odsłanianie
akumulatora"
na
stronie 38.
• Chwycić u góry pokrywę (13) i
odciągnąć ją od wózka, aż oba górne
połączenia zatrzaskowe otworzą się.
• Odpiąć złącze wtykowe przewodu
masy (118) od pokrywy.
• Odciągnąć dolną część pokrywy (13)
od wózka, aż otworzą się również oba
dolne połączenia zatrzaskowe.
• Bezpiecznie odłożyć pokrywę.
2
1
13
118
Instalacja elektryczna jest odsłonięta, a
układ sterowania prądem jazdy i
bezpieczniki są udostępnione w celu
przeprowadzenia
prac
konserwacyjnych.
3
2
1
13
118
Instalacja elektryczna jest odsłonięta, a
układ sterowania prądem jazdy i
bezpieczniki są udostępnione w celu
przeprowadzenia
prac
konserwacyjnych.
Zamykanie instalacji elektrycznej
Zamykanie instalacji elektrycznej
Sposób postępowania
• Wcisnąć pokrywę w dolne elementy zatrzaskowe.
• Podłączyć złącze wtykowe przewodu masy (118) do pokrywy.
• Wcisnąć pokrywę (13) w górne elementy zatrzaskowe.
• Zamknąć pokrywę akumulatora.
Sposób postępowania
• Wcisnąć pokrywę w dolne elementy zatrzaskowe.
• Podłączyć złącze wtykowe przewodu masy (118) do pokrywy.
• Wcisnąć pokrywę (13) w górne elementy zatrzaskowe.
• Zamknąć pokrywę akumulatora.
Instalacja elektryczna jest znowu zamknięta.
Instalacja elektryczna jest znowu zamknięta.
11.14 PL
120
Instalacja elektryczna
3
11.14 PL
6.5
120
Sprawdzanie bezpieczników elektrycznych
6.6
119
Kontrola bezpieczników
121
Sposób postępowania
• Sprawdzić
bezpieczniki
pod
kątem poprawnej wartości i ew.
uszkodzeń.
• Uszkodzone
bezpieczniki
wymienić
zgodnie
ze
wskazówkami w tabeli.
• Zamknąć instalację elektryczną.
126
Bezpieczniki są sprawdzone.
129
Poz. Nazwa
119 3F6
120 F4
121 3F9
F1
5F2
5F5
6F1
126
127
128
129
4F1
F1.1
2F2
2F1
122
123
124
125
127
128
Wartość
30
10
120
Warunki
– Wózek jest przygotowany do
przeprowadzenia
prac
konserwacyjnych.
– Instalacja
elektryczna
jest
odsłonięta.
121
Sposób postępowania
• Sprawdzić
bezpieczniki
pod
kątem poprawnej wartości i ew.
uszkodzeń.
• Uszkodzone
bezpieczniki
wymienić
zgodnie
ze
wskazówkami w tabeli.
• Zamknąć instalację elektryczną.
126
Bezpieczniki są sprawdzone.
129
Poz. Nazwa
119 3F6
120 F4
2
121 3F9
10
10
10
10
122
123
124
125
F1
5F2
5F5
6F1
3
300
150
150
126
127
128
129
4F1
F1.1
2F2
2F1
11.14 PL
122
123
124
125
Zabezpieczenie
Silnik kierowniczy
Bezpiecznik sterowniczy stycznika
głównego
Bezpiecznik sterowniczy sterownika
kierowania
Główny bezpiecznik sterowniczy
Przekształtnik prądu stałego (o)
Oświetlenie/rezerwa
Bezpiecznik sterowniczy wskaźnika
rozładowania
Bezpiecznik sterowniczy klaksonu
Bezpiecznik sterowniczy jazdy
Silnik pompy zespołu dodatkowego (o)
Silnik pompy
119
Kontrola bezpieczników
120
Warunki
– Wózek jest przygotowany do
przeprowadzenia
prac
konserwacyjnych.
– Instalacja
elektryczna
jest
odsłonięta.
Sprawdzanie bezpieczników elektrycznych
Zabezpieczenie
Silnik kierowniczy
Bezpiecznik sterowniczy stycznika
głównego
Bezpiecznik sterowniczy sterownika
kierowania
Główny bezpiecznik sterowniczy
Przekształtnik prądu stałego (o)
Oświetlenie/rezerwa
Bezpiecznik sterowniczy wskaźnika
rozładowania
Bezpiecznik sterowniczy klaksonu
Bezpiecznik sterowniczy jazdy
Silnik pompy zespołu dodatkowego (o)
Silnik pompy
122
123
124
125
127
128
Wartość
30
10
2
10
10
10
10
3
300
150
150
11.14 PL
6.6
121
121
7
Ponowne uruchomienie wózka po pracach
konserwacyjnych
Z
7
Sposób postępowania
• Dokładnie oczyścić pojazd.
• Nasmarować wózek zgodnie z planem smarowania, patrz "Plan smarowania" na
stronie 113.
• Oczyścić akumulator, nasmarować bieguny wazeliną i podłączyć akumulator.
• Naładować akumulator, patrz "Ładowanie akumulatora" na stronie 41.
• Sprawdzić, czy w oleju przekładniowym nie ma wody, ew. wymienić olej.
• Sprawdzić, czy w oleju hydraulicznym nie ma wody, ew. wymienić olej.
Producent dysponuje specjalnie przeszkolonym w tym zakresie personelem
serwisowym.
Ponowne uruchomienie wózka po pracach
konserwacyjnych
Z
OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo wypadku na skutek uszkodzenia hamulców
Bezpośrednio po uruchomieniu wózka wykonać kilka hamowań próbnych, aby
sprawdzić skuteczność hamulca.
Stwierdzone usterki niezwłocznie zgłaszać przełożonemu.
Uszkodzony wózek oznaczyć i wyłączyć z eksploatacji.
Przystąpić do ponownej eksploatacji wózka dopiero po zlokalizowaniu i usunięciu
usterki.
OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo wypadku na skutek uszkodzenia hamulców
Bezpośrednio po uruchomieniu wózka wykonać kilka hamowań próbnych, aby
sprawdzić skuteczność hamulca.
Stwierdzone usterki niezwłocznie zgłaszać przełożonemu.
Uszkodzony wózek oznaczyć i wyłączyć z eksploatacji.
Przystąpić do ponownej eksploatacji wózka dopiero po zlokalizowaniu i usunięciu
usterki.
• Uruchomić wózek, patrz "Uruchamianie pojazdu" na stronie 56.
W przypadku trudności z uruchomieniem wózka należy spryskać nieosłonięte styki
elektryczne środkiem poprawiającym przewodność styków i w razie potrzeby
oczyścić je z warstwy nalotu poprzez kilkakrotne włączanie i wyłączanie
przełączników.
122
• Uruchomić wózek, patrz "Uruchamianie pojazdu" na stronie 56.
W przypadku trudności z uruchomieniem wózka należy spryskać nieosłonięte styki
elektryczne środkiem poprawiającym przewodność styków i w razie potrzeby
oczyścić je z warstwy nalotu poprzez kilkakrotne włączanie i wyłączanie
przełączników.
11.14 PL
Z
11.14 PL
Z
Sposób postępowania
• Dokładnie oczyścić pojazd.
• Nasmarować wózek zgodnie z planem smarowania, patrz "Plan smarowania" na
stronie 113.
• Oczyścić akumulator, nasmarować bieguny wazeliną i podłączyć akumulator.
• Naładować akumulator, patrz "Ładowanie akumulatora" na stronie 41.
• Sprawdzić, czy w oleju przekładniowym nie ma wody, ew. wymienić olej.
• Sprawdzić, czy w oleju hydraulicznym nie ma wody, ew. wymienić olej.
Producent dysponuje specjalnie przeszkolonym w tym zakresie personelem
serwisowym.
122
8
Wyłączenie wózka z eksploatacji
Z
8
Wyłączenie wózka z eksploatacji
Z
Jeśli z przyczyn wynikających np. z programu produkcyjnego zachodzi
konieczność wyłączenia wózka z eksploatacji na okres dłuższy niż 1 miesiąc, musi
być on przechowywany w suchym pomieszczeniu o temperaturach dodatnich.
Przed odstawieniem wózka, podczas jego trwania i po jego zakończeniu należy
przeprowadzić opisane poniżej czynności.
OSTRZEŻENIE!
Jeśli z przyczyn wynikających np. z programu produkcyjnego zachodzi
konieczność wyłączenia wózka z eksploatacji na okres dłuższy niż 1 miesiąc, musi
być on przechowywany w suchym pomieszczeniu o temperaturach dodatnich.
Przed odstawieniem wózka, podczas jego trwania i po jego zakończeniu należy
przeprowadzić opisane poniżej czynności.
OSTRZEŻENIE!
Na czas wyłączenia z eksploatacji wózek należy ustawić na klockach w taki sposób,
aby koła nie dotykały podłoża. Tylko wtedy koła i łożyska będą zabezpieczone przed
uszkodzeniem.
Na czas wyłączenia z eksploatacji wózek należy ustawić na klockach w taki sposób,
aby koła nie dotykały podłoża. Tylko wtedy koła i łożyska będą zabezpieczone przed
uszkodzeniem.
Jeżeli wózek ma być odstawiony na dłużej niż 6 miesięcy, należy skontaktować się z
serwisem producenta celem omówienia środków zabezpieczających.
Jeżeli wózek ma być odstawiony na dłużej niż 6 miesięcy, należy skontaktować się z
serwisem producenta celem omówienia środków zabezpieczających.
11.14 PL
Bezpieczne podnoszenie i podpieranie wózka
Do podnoszenia wózka należy stosować odpowiednie podnośniki, a uchwyty należy
zaczepiać w przewidzianych do tego miejscach.
Prace pod uniesionym nośnikiem ładunku/kabiną można przeprowadzać wyłącznie
wtedy, gdy elementy te są zabezpieczone odpowiednio wytrzymałym łańcuchem lub
sworzniem zabezpieczającym.
Aby podnieść i podeprzeć wózek, postępować w następujący sposób:
Wózek podpierać wyłącznie na równym podłożu i zabezpieczać przed
niekontrolowanymi ruchami.
Stosować tylko sprzęt do podnoszenia o wystarczającym udźwigu. Do podpierania
stosować odpowiednie elementy (kliny, klocki drewniane), aby wykluczyć zsunięcie
się lub przewrócenie wózka.
Do podnoszenia wózka należy stosować odpowiednie podnośniki, a uchwyty
należy zaczepiać w przewidzianych do tego miejscach, patrz "Miejsca
oznakowania i tabliczki znamionowe" na stronie 26.
Do podpierania stosować odpowiednie elementy (kliny, klocki drewniane), aby
wykluczyć zsunięcie się lub przewrócenie wózka.
11.14 PL
Bezpieczne podnoszenie i podpieranie wózka
Do podnoszenia wózka należy stosować odpowiednie podnośniki, a uchwyty należy
zaczepiać w przewidzianych do tego miejscach.
Prace pod uniesionym nośnikiem ładunku/kabiną można przeprowadzać wyłącznie
wtedy, gdy elementy te są zabezpieczone odpowiednio wytrzymałym łańcuchem lub
sworzniem zabezpieczającym.
Aby podnieść i podeprzeć wózek, postępować w następujący sposób:
Wózek podpierać wyłącznie na równym podłożu i zabezpieczać przed
niekontrolowanymi ruchami.
Stosować tylko sprzęt do podnoszenia o wystarczającym udźwigu. Do podpierania
stosować odpowiednie elementy (kliny, klocki drewniane), aby wykluczyć zsunięcie
się lub przewrócenie wózka.
Do podnoszenia wózka należy stosować odpowiednie podnośniki, a uchwyty
należy zaczepiać w przewidzianych do tego miejscach, patrz "Miejsca
oznakowania i tabliczki znamionowe" na stronie 26.
Do podpierania stosować odpowiednie elementy (kliny, klocki drewniane), aby
wykluczyć zsunięcie się lub przewrócenie wózka.
123
123
8.1
Z
8.2
Czynności przed wyłączeniem pojazdu z eksploatacji
8.1
Sposób postępowania
• Dokładnie oczyścić wózek jezdniowy.
Sposób postępowania
• Dokładnie oczyścić wózek jezdniowy.
OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo wypadku na skutek uszkodzenia hamulców
Bezpośrednio po uruchomieniu wózka wykonać kilka hamowań próbnych, aby
sprawdzić skuteczność hamulca.
Stwierdzone usterki niezwłocznie zgłaszać przełożonemu.
Uszkodzony wózek oznaczyć i wyłączyć z eksploatacji.
Przystąpić do ponownej eksploatacji wózka dopiero po zlokalizowaniu i usunięciu
usterki.
OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo wypadku na skutek uszkodzenia hamulców
Bezpośrednio po uruchomieniu wózka wykonać kilka hamowań próbnych, aby
sprawdzić skuteczność hamulca.
Stwierdzone usterki niezwłocznie zgłaszać przełożonemu.
Uszkodzony wózek oznaczyć i wyłączyć z eksploatacji.
Przystąpić do ponownej eksploatacji wózka dopiero po zlokalizowaniu i usunięciu
usterki.
• Sprawdzić działanie hamulców.
• Sprawdzić poziom oleju hydraulicznego i w razie potrzeby uzupełnić, patrz
"Materiały eksploatacyjne" na stronie 114.
• Wszystkie elementy mechaniczne niepokryte farbą posmarować cienką warstwą
oleju lub smaru.
• Nasmarować wózek jezdniowy zgodnie z planem smarowania, patrz "Plan
smarowania" na stronie 113.
• Naładować akumulator, patrz "Ładowanie akumulatora" na stronie 41.
• Odłączyć klemy akumulatora, oczyścić bieguny i posmarować je smarem do klem.
Dodatkowo należy przestrzegać wskazówek producenta akumulatora.
• Wszystkie nieosłonięte styki elektryczne spryskać środkiem poprawiającym
przewodność styków.
• Sprawdzić działanie hamulców.
• Sprawdzić poziom oleju hydraulicznego i w razie potrzeby uzupełnić, patrz
"Materiały eksploatacyjne" na stronie 114.
• Wszystkie elementy mechaniczne niepokryte farbą posmarować cienką warstwą
oleju lub smaru.
• Nasmarować wózek jezdniowy zgodnie z planem smarowania, patrz "Plan
smarowania" na stronie 113.
• Naładować akumulator, patrz "Ładowanie akumulatora" na stronie 41.
• Odłączyć klemy akumulatora, oczyścić bieguny i posmarować je smarem do klem.
Dodatkowo należy przestrzegać wskazówek producenta akumulatora.
• Wszystkie nieosłonięte styki elektryczne spryskać środkiem poprawiającym
przewodność styków.
Z
Czynności w trakcie przerwy w eksploatacji
8.2
NOTYFIKACJA
Uszkodzenie akumulatora na skutek całkowitego rozładowania
Poprzez samorozładowanie akumulatora może dojść do całkowitego rozładowania.
Głębokie rozładowania skracają okres trwałości użytkowej akumulatora.
Akumulator ładować co najmniej co 2 miesiące.
Naładować akumulator, patrz "Ładowanie akumulatora" na stronie 41.
11.14 PL
Z
Naładować akumulator, patrz "Ładowanie akumulatora" na stronie 41.
11.14 PL
124
Czynności w trakcie przerwy w eksploatacji
NOTYFIKACJA
Uszkodzenie akumulatora na skutek całkowitego rozładowania
Poprzez samorozładowanie akumulatora może dojść do całkowitego rozładowania.
Głębokie rozładowania skracają okres trwałości użytkowej akumulatora.
Akumulator ładować co najmniej co 2 miesiące.
Z
Czynności przed wyłączeniem pojazdu z eksploatacji
124
8.3
Z
Ponowne uruchomienie wózka po wyłączeniu z eksploatacji
8.3
Sposób postępowania
• Dokładnie oczyścić pojazd.
• Nasmarować wózek zgodnie z planem smarowania, patrz "Plan smarowania" na
stronie 113.
• Oczyścić akumulator, nasmarować bieguny wazeliną i podłączyć akumulator.
• Naładować akumulator, patrz "Ładowanie akumulatora" na stronie 41.
• Sprawdzić, czy w oleju przekładniowym nie ma wody, ew. wymienić olej.
• Sprawdzić, czy w oleju hydraulicznym nie ma wody, ew. wymienić olej.
Producent dysponuje specjalnie przeszkolonym w tym zakresie personelem
serwisowym.
Z
OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo wypadku na skutek uszkodzenia hamulców
Bezpośrednio po uruchomieniu wózka wykonać kilka hamowań próbnych, aby
sprawdzić skuteczność hamulca.
Stwierdzone usterki niezwłocznie zgłaszać przełożonemu.
Uszkodzony wózek oznaczyć i wyłączyć z eksploatacji.
Przystąpić do ponownej eksploatacji wózka dopiero po zlokalizowaniu i usunięciu
usterki.
Sposób postępowania
• Dokładnie oczyścić pojazd.
• Nasmarować wózek zgodnie z planem smarowania, patrz "Plan smarowania" na
stronie 113.
• Oczyścić akumulator, nasmarować bieguny wazeliną i podłączyć akumulator.
• Naładować akumulator, patrz "Ładowanie akumulatora" na stronie 41.
• Sprawdzić, czy w oleju przekładniowym nie ma wody, ew. wymienić olej.
• Sprawdzić, czy w oleju hydraulicznym nie ma wody, ew. wymienić olej.
Producent dysponuje specjalnie przeszkolonym w tym zakresie personelem
serwisowym.
OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo wypadku na skutek uszkodzenia hamulców
Bezpośrednio po uruchomieniu wózka wykonać kilka hamowań próbnych, aby
sprawdzić skuteczność hamulca.
Stwierdzone usterki niezwłocznie zgłaszać przełożonemu.
Uszkodzony wózek oznaczyć i wyłączyć z eksploatacji.
Przystąpić do ponownej eksploatacji wózka dopiero po zlokalizowaniu i usunięciu
usterki.
• Uruchomić wózek, patrz "Uruchamianie pojazdu" na stronie 56.
W przypadku trudności z uruchomieniem wózka należy spryskać nieosłonięte styki
elektryczne środkiem poprawiającym przewodność styków i w razie potrzeby
oczyścić je z warstwy nalotu poprzez kilkakrotne włączanie i wyłączanie
przełączników.
Z
• Uruchomić wózek, patrz "Uruchamianie pojazdu" na stronie 56.
W przypadku trudności z uruchomieniem wózka należy spryskać nieosłonięte styki
elektryczne środkiem poprawiającym przewodność styków i w razie potrzeby
oczyścić je z warstwy nalotu poprzez kilkakrotne włączanie i wyłączanie
przełączników.
11.14 PL
11.14 PL
Z
Ponowne uruchomienie wózka po wyłączeniu z eksploatacji
125
125
Kontrola bezpieczeństwa po dłuższym okresie eksploatacji
lub po wystąpieniu sytuacji nietypowych
Z
Kontrola bezpieczeństwa po dłuższym okresie eksploatacji
lub po wystąpieniu sytuacji nietypowych
Z
Należy przeprowadzić kontrolę bezpieczeństwa zgodnie z krajowymi przepisami.
Firma Jungheinrich zaleca kontrolę zgodnie z dyrektywą FEM 4.004. Firma
Jungheinrich
dysponuje
wykwalifikowanym
personelem
serwisowym
upoważnionym do przeprowadzania tych kontroli.
126
Należy przeprowadzić kontrolę bezpieczeństwa zgodnie z krajowymi przepisami.
Firma Jungheinrich zaleca kontrolę zgodnie z dyrektywą FEM 4.004. Firma
Jungheinrich
dysponuje
wykwalifikowanym
personelem
serwisowym
upoważnionym do przeprowadzania tych kontroli.
Co najmniej raz w roku (zgodnie z krajowymi przepisami) bądź po zdarzeniach
nietypowych należy poddać wózek kontroli przez specjalnie upoważnione osoby.
Ocena stanu wózka, dokonana przez te osoby, musi być niezależna od okoliczności
zakładowych i ekonomicznych i dotyczyć tylko aspektu bezpieczeństwa. Osoby te,
aby móc właściwie ocenić stan wózka i sprawność zabezpieczeń zgodnie z
wymaganiami techniki i zasadami kontroli wózków, muszą wykazać się odpowiednią
wiedzą i doświadczeniem.
Co najmniej raz w roku (zgodnie z krajowymi przepisami) bądź po zdarzeniach
nietypowych należy poddać wózek kontroli przez specjalnie upoważnione osoby.
Ocena stanu wózka, dokonana przez te osoby, musi być niezależna od okoliczności
zakładowych i ekonomicznych i dotyczyć tylko aspektu bezpieczeństwa. Osoby te,
aby móc właściwie ocenić stan wózka i sprawność zabezpieczeń zgodnie z
wymaganiami techniki i zasadami kontroli wózków, muszą wykazać się odpowiednią
wiedzą i doświadczeniem.
W trakcie takiej oceny badaniu muszą być poddane wszystkie zespoły wózka pod
kątem ich niezawodności i bezpieczeństwa eksploatacji. Ponadto należy dokładnie
sprawdzić, czy wózek nie ma uszkodzeń, spowodowanych ewentualnym
zastosowaniem niezgodnym z przeznaczeniem lub błędami obsługi. Należy
sporządzić protokół kontrolny. Wyniki badania i oceny należy przechowywać co
najmniej do czasu trzeciej z kolei kontroli.
W trakcie takiej oceny badaniu muszą być poddane wszystkie zespoły wózka pod
kątem ich niezawodności i bezpieczeństwa eksploatacji. Ponadto należy dokładnie
sprawdzić, czy wózek nie ma uszkodzeń, spowodowanych ewentualnym
zastosowaniem niezgodnym z przeznaczeniem lub błędami obsługi. Należy
sporządzić protokół kontrolny. Wyniki badania i oceny należy przechowywać co
najmniej do czasu trzeciej z kolei kontroli.
Użytkownik jest odpowiedzialny za niezwłoczne usunięcie usterek.
Użytkownik jest odpowiedzialny za niezwłoczne usunięcie usterek.
Z
Dowodem przeprowadzonego badania jest naklejka umieszczona w widocznym
miejscu na wózku, na której zaznaczono miesiąc i rok kolejnego przeglądu
technicznego.
11.14 PL
Z
9
Dowodem przeprowadzonego badania jest naklejka umieszczona w widocznym
miejscu na wózku, na której zaznaczono miesiąc i rok kolejnego przeglądu
technicznego.
11.14 PL
9
126
10
Z
Ostateczne wyłączenie z eksploatacji, usuwanie
10
Z
Ostateczne wyłączenie z eksploatacji i usuwanie wózka muszą odbyć się zgodnie
z odnośnymi przepisami prawnymi obowiązującymi w danym kraju. W
szczególności należy przestrzegać przepisów dotyczących usuwania akumulatora,
materiałów eksploatacyjnych oraz układów elektronicznych i elektrycznych.
Demontażu wózka jezdniowego może dokonać tylko odpowiednio przeszkolony
wykwalifikowany personel z zachowaniem procedur wyznaczonych przez
producenta. Należy przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa
zawartych w dokumentacji serwisowej.
Demontażu wózka jezdniowego może dokonać tylko odpowiednio przeszkolony
wykwalifikowany personel z zachowaniem procedur wyznaczonych przez
producenta. Należy przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa
zawartych w dokumentacji serwisowej.
Pomiar wibracji
11
Z
Drgania oddziaływujące w ciągu dnia na kierowcę podczas jazdy nazywane są
wibracjami. Na dłuższą metę zbyt duże wibracje powodują u operatora szkody na
zdrowiu. Z tego powodu dla ochrony operatorów weszła w życie dyrektywa dla
użytkowników „2002/44/WE/Wibracje”.
Aby pomóc użytkownikom prawidłowo ocenić sytuację, producent oferuje pomiar
wibracji jako usługę.
11.14 PL
Z
Ostateczne wyłączenie z eksploatacji i usuwanie wózka muszą odbyć się zgodnie
z odnośnymi przepisami prawnymi obowiązującymi w danym kraju. W
szczególności należy przestrzegać przepisów dotyczących usuwania akumulatora,
materiałów eksploatacyjnych oraz układów elektronicznych i elektrycznych.
Pomiar wibracji
Drgania oddziaływujące w ciągu dnia na kierowcę podczas jazdy nazywane są
wibracjami. Na dłuższą metę zbyt duże wibracje powodują u operatora szkody na
zdrowiu. Z tego powodu dla ochrony operatorów weszła w życie dyrektywa dla
użytkowników „2002/44/WE/Wibracje”.
Aby pomóc użytkownikom prawidłowo ocenić sytuację, producent oferuje pomiar
wibracji jako usługę.
11.14 PL
11
Ostateczne wyłączenie z eksploatacji, usuwanie
127
127
A Załącznik akumulatora trakcyjnego
A Załącznik akumulatora trakcyjnego
Spis treści
Załącznik akumulatora trakcyjnego.........................................
1
A
Eksploatacja zgodna z przeznaczeniem .................................................
Tabliczka znamionowa ............................................................................
Zasady bezpieczeństwa, ostrzeżenia i inne wskazówki ..........................
Akumulatory ołowiowe z pancernymi płytami akumulatorowymi i elektrolitem .........................................................................................................
4.1 Opis .........................................................................................................
4.2 Eksploatacja ............................................................................................
4.3 Konserwacja akumulatorów ołowiowych z pancernymi płytami akumulatorowymi ..................................................................................................
5
Akumulatory ołowiowe z zamkniętymi pancernymi płytami akumulatorowymi PzV i PzV-BS ..............................................................................
5.1 Opis .........................................................................................................
5.2 Eksploatacja ............................................................................................
5.3 Konserwacja akumulatorów ołowiowych z zamkniętymi pancernymi
płytami akumulatorowymi PzV i PzV-BS .................................................
6
Instalacja uzupełniania wody Aquamatik .................................................
6.1 Budowa systemu uzupełniania wody.......................................................
6.2 Opis działania ..........................................................................................
6.3 Napełnianie..............................................................................................
6.4 Ciśnienie wody ........................................................................................
6.5 Czas napełniania .....................................................................................
6.6 Jakość wody ............................................................................................
6.7 Połączenia wężowe akumulatora ............................................................
6.8 Temperatura robocza ..............................................................................
6.9 Czyszczenie ............................................................................................
6.10 Wózek serwisowy ....................................................................................
7
Cyrkulacja elektrolitu ...............................................................................
7.1 Opis działania ..........................................................................................
8
Czyszczenie akumulatorów .....................................................................
9
Przechowywanie akumulatora.................................................................
10
Pomoc w przypadku usterek ...................................................................
11
Usuwanie.................................................................................................
2
2
3
1
2
3
4
4
4
5
8
9
9
10
13
14
14
15
15
15
16
16
16
16
17
17
18
18
20
22
22
22
03.13 PL
1
2
3
4
Załącznik akumulatora trakcyjnego.........................................
1
Eksploatacja zgodna z przeznaczeniem .................................................
Tabliczka znamionowa ............................................................................
Zasady bezpieczeństwa, ostrzeżenia i inne wskazówki ..........................
Akumulatory ołowiowe z pancernymi płytami akumulatorowymi i elektrolitem .........................................................................................................
4.1 Opis .........................................................................................................
4.2 Eksploatacja ............................................................................................
4.3 Konserwacja akumulatorów ołowiowych z pancernymi płytami akumulatorowymi ..................................................................................................
5
Akumulatory ołowiowe z zamkniętymi pancernymi płytami akumulatorowymi PzV i PzV-BS ..............................................................................
5.1 Opis .........................................................................................................
5.2 Eksploatacja ............................................................................................
5.3 Konserwacja akumulatorów ołowiowych z zamkniętymi pancernymi
płytami akumulatorowymi PzV i PzV-BS .................................................
6
Instalacja uzupełniania wody Aquamatik .................................................
6.1 Budowa systemu uzupełniania wody.......................................................
6.2 Opis działania ..........................................................................................
6.3 Napełnianie..............................................................................................
6.4 Ciśnienie wody ........................................................................................
6.5 Czas napełniania .....................................................................................
6.6 Jakość wody ............................................................................................
6.7 Połączenia wężowe akumulatora ............................................................
6.8 Temperatura robocza ..............................................................................
6.9 Czyszczenie ............................................................................................
6.10 Wózek serwisowy ....................................................................................
7
Cyrkulacja elektrolitu ...............................................................................
7.1 Opis działania ..........................................................................................
8
Czyszczenie akumulatorów .....................................................................
9
Przechowywanie akumulatora.................................................................
10
Pomoc w przypadku usterek ...................................................................
11
Usuwanie.................................................................................................
2
2
3
4
4
5
8
9
9
10
13
14
14
15
15
15
16
16
16
16
17
17
18
18
20
22
22
22
03.13 PL
A
Spis treści
1
1
1
Eksploatacja zgodna z przeznaczeniem
2
1
Eksploatacja zgodna z przeznaczeniem
W przypadku nieprzestrzegania instrukcji eksploatacji, napraw z użyciem
nieoryginalnych części zamiennych, samowolnych ingerencji, zastosowania
dodatków do elektrolitów gwarancja ulega wygaśnięciu.
W przypadku nieprzestrzegania instrukcji eksploatacji, napraw z użyciem
nieoryginalnych części zamiennych, samowolnych ingerencji, zastosowania
dodatków do elektrolitów gwarancja ulega wygaśnięciu.
Przestrzegać wskazówek dotyczących zachowania stopnia ochrony podczas
eksploatacji akumulatorów zgodnie z Ex I i Ex II (patrz odpowiednie zaświadczenie).
Przestrzegać wskazówek dotyczących zachowania stopnia ochrony podczas
eksploatacji akumulatorów zgodnie z Ex I i Ex II (patrz odpowiednie zaświadczenie).
Tabliczka znamionowa
2
Tabliczka znamionowa
1,2
3
1,2
3
4
5
4
5
6
7
6
7
8
9
8
9
10
15
10
15
11
11
13
12
13
12
14
1
2
3
4
5
6
7
9
8
15
10
11
13
12
14
2
Oznaczenie akumulatora
Typ akumulatora
Tydzień/rok produkcji
Numer seryjny
Numer dostawcy
Napięcie znamionowe
Pojemność znamionowa
Masa akumulatora w kg
Liczba ogniw
Ilość elektrolitu w l
Nr akumulatora
Producent
Logo producenta
Znak CE tylko w akumulatorach od 75 V
Zasady bezpieczeństwa i ostrzeżenia
03.13 PL
Oznaczenie akumulatora
Typ akumulatora
Tydzień/rok produkcji
Numer seryjny
Numer dostawcy
Napięcie znamionowe
Pojemność znamionowa
Masa akumulatora w kg
Liczba ogniw
Ilość elektrolitu w l
Nr akumulatora
Producent
Logo producenta
Znak CE tylko w akumulatorach od 75 V
Zasady bezpieczeństwa i ostrzeżenia
03.13 PL
1
2
3
4
5
6
7
9
8
15
10
11
13
12
14
14
2
Zasady bezpieczeństwa, ostrzeżenia i inne wskazówki
3
Zasady bezpieczeństwa, ostrzeżenia i inne wskazówki
Zużyte akumulatory są odpadami do recyklingu podlegającymi
szczególnemu nadzorowi.
Akumulatory z symbolem recyklingu i z przekreślonym znakiem
kubła na śmieci nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych.
Akumulatory z symbolem recyklingu i z przekreślonym znakiem
kubła na śmieci nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych.
Sposób odbioru i utylizacji należy ustalić z producentem zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
Sposób odbioru i utylizacji należy ustalić z producentem zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
Palenie wzbronione!
Palenie wzbronione!
W pobliżu akumulatora zabroniony jest otwarty ogień, żar i iskry; w
przeciwnym razie istnieje zagrożenie wybuchem i pożarem!
W pobliżu akumulatora zabroniony jest otwarty ogień, żar i iskry; w
przeciwnym razie istnieje zagrożenie wybuchem i pożarem!
Niebezpieczeństwo wybuchu i pożaru – zapobiegać zwarciom na
skutek przegrzania!
Niebezpieczeństwo wybuchu i pożaru – zapobiegać zwarciom na
skutek przegrzania!
Trzymać z dala od otwartego ognia i silnych źródeł ciepła.
Trzymać z dala od otwartego ognia i silnych źródeł ciepła.
W przypadku prac przy ogniwach lub akumulatorach należy
stosować środki ochrony osobistej (np. okulary ochronne i rękawice
ochronne).
W przypadku prac przy ogniwach lub akumulatorach należy
stosować środki ochrony osobistej (np. okulary ochronne i rękawice
ochronne).
Po pracy umyć ręce. Stosować tylko izolowane narzędzia.
Akumulatora nie przerabiać mechanicznie,
nie uderzać, nie ściskać, nie zgniatać, nie zarysowywać, nie
wgniatać ani nie modyfikować w żaden inny sposób.
Niebezpieczne napięcie elektryczne! Części metalowe ogniw
akumulatora są zawsze pod napięciem, dlatego nie odkładać
żadnych przedmiotów lub narzędzi na akumulatorze.
Przestrzegać krajowych przepisów BHP.
Po pracy umyć ręce. Stosować tylko izolowane narzędzia.
Akumulatora nie przerabiać mechanicznie,
nie uderzać, nie ściskać, nie zgniatać, nie zarysowywać, nie
wgniatać ani nie modyfikować w żaden inny sposób.
Niebezpieczne napięcie elektryczne! Części metalowe ogniw
akumulatora są zawsze pod napięciem, dlatego nie odkładać
żadnych przedmiotów lub narzędzi na akumulatorze.
Przestrzegać krajowych przepisów BHP.
W razie wycieku substancji nie wdychać oparów. Nosić rękawice
ochronne.
W razie wycieku substancji nie wdychać oparów. Nosić rękawice
ochronne.
Przestrzegać instrukcji obsługi i umieścić ją w widoczny sposób w
miejscu ładowania!
Przestrzegać instrukcji obsługi i umieścić ją w widoczny sposób w
miejscu ładowania!
Prace przy akumulatorze tylko po przeszkoleniu przez
wykwalifikowany personel!
Prace przy akumulatorze tylko po przeszkoleniu przez
wykwalifikowany personel!
03.13 PL
Zużyte akumulatory są odpadami do recyklingu podlegającymi
szczególnemu nadzorowi.
03.13 PL
3
3
3
4
Akumulatory ołowiowe z pancernymi płytami
akumulatorowymi i elektrolitem
4
Akumulatory ołowiowe z pancernymi płytami
akumulatorowymi i elektrolitem
4.1
Opis
4.1
Opis
Akumulatory trakcyjne Jungheinrich to akumulatory ołowiowe z pancernymi płytami
akumulatorowymi i elektrolitem. Oznaczenia akumulatorów trakcyjnych to PzS, PzB,
PzS Lib i PzM.
Akumulatory trakcyjne Jungheinrich to akumulatory ołowiowe z pancernymi płytami
akumulatorowymi i elektrolitem. Oznaczenia akumulatorów trakcyjnych to PzS, PzB,
PzS Lib i PzM.
Elektrolit
Elektrolit
Znamionowa gęstość elektrolitu podana jest dla 30°C i znamionowego poziomu
elektrolitu w stanie w pełni naładowanym. Ograniczyć wysokie temperatury, niższe
temperatury zwiększają gęstość elektrolitu. Współczynnik korekcyjny wynosi ±
0,0007 kg/l na K, np. gęstość elektrolitu 1,28 kg/l przy 45°C odpowiada gęstości 1,29
kg/l przy 30°C.
Znamionowa gęstość elektrolitu podana jest dla 30°C i znamionowego poziomu
elektrolitu w stanie w pełni naładowanym. Ograniczyć wysokie temperatury, niższe
temperatury zwiększają gęstość elektrolitu. Współczynnik korekcyjny wynosi ±
0,0007 kg/l na K, np. gęstość elektrolitu 1,28 kg/l przy 45°C odpowiada gęstości 1,29
kg/l przy 30°C.
Elektrolit musi spełniać wymogi czystości zgodnie z normą DIN 43530 część 2.
Elektrolit musi spełniać wymogi czystości zgodnie z normą DIN 43530 część 2.
4.1.1 Dane znamionowe akumulatora
4.1.1 Dane znamionowe akumulatora
1.
Produkt
Akumulator trakcyjny
1.
Produkt
Akumulator trakcyjny
2.
Napięcie znamionowe
(nominalne)
2,0 V x liczba ogniw
2.
Napięcie znamionowe
(nominalne)
2,0 V x liczba ogniw
3.
Pojemność znamionowa C5
patrz tabliczka znamionowa
3.
Pojemność znamionowa C5
patrz tabliczka znamionowa
4.
Prąd wyładowania
C5/5h
4.
Prąd wyładowania
C5/5h
5.
Znamionowa gęstość elektrolitów1 1,29 kg/l
5.
Znamionowa gęstość elektrolitów1 1,29 kg/l
6.
Temperatura znamionowa2
7.
Znamionowy poziom elektrolitu w do oznaczenia „Max”
układzie
2
30°C
6.
Temperatura znamionowa
7.
Znamionowy poziom elektrolitu w do oznaczenia „Max”
układzie
Temperatura graniczna3
Temperatura graniczna3
55°C
4
55°C
03.13 PL
1. uzyskiwana po pierwszych 10 cyklach.
2. Wyższe temperatury skracają żywotność, niższe temperatury zmniejszają
pojemność.
3. Niedopuszczalna jako temperatura robocza.
03.13 PL
1. uzyskiwana po pierwszych 10 cyklach.
2. Wyższe temperatury skracają żywotność, niższe temperatury zmniejszają
pojemność.
3. Niedopuszczalna jako temperatura robocza.
30°C
4
4.2
Eksploatacja
4.2
4.2.1 Rozpoczęcie eksploatacji w przypadku nienapełnionych akumulatorów
Z
4.2.1 Rozpoczęcie eksploatacji w przypadku nienapełnionych akumulatorów
Z
Wymagane czynności muszą być przeprowadzone przez serwis producenta lub
autoryzowany przez niego serwis klienta.
4.2.2 Rozpoczęcie eksploatacji w przypadku napełnionych i naładowanych
akumulatorów
Z
Eksploatacja
Wymagane czynności muszą być przeprowadzone przez serwis producenta lub
autoryzowany przez niego serwis klienta.
4.2.2 Rozpoczęcie eksploatacji w przypadku napełnionych i naładowanych
akumulatorów
Codzienne czynności kontrolne przed uruchomieniem wózka
Codzienne czynności kontrolne przed uruchomieniem wózka
Sposób postępowania
• Sprawdzić prawidłowy stan mechaniczny akumulatora.
• Sprawdzić prawidłową biegunowość (plus do plusa, minus do minusa) i stabilność
podłączenia kabla podłączeniowego akumulatora.
• Momenty dokręcania śrub klem (M10 = 23 ±1 Nm) kabla podłączeniowego
akumulatora i łączników ogniw.
• Doładować akumulator.
• Sprawdzić poziom elektrolitu.
Poziom elektrolitu musi znajdować się powyżej zabezpieczenia przelewowego lub
górnej krawędzi separatora.
• Elektrolit uzupełniać wodą destylowaną do znamionowego poziomu.
Sposób postępowania
• Sprawdzić prawidłowy stan mechaniczny akumulatora.
• Sprawdzić prawidłową biegunowość (plus do plusa, minus do minusa) i stabilność
podłączenia kabla podłączeniowego akumulatora.
• Momenty dokręcania śrub klem (M10 = 23 ±1 Nm) kabla podłączeniowego
akumulatora i łączników ogniw.
• Doładować akumulator.
• Sprawdzić poziom elektrolitu.
Poziom elektrolitu musi znajdować się powyżej zabezpieczenia przelewowego lub
górnej krawędzi separatora.
• Elektrolit uzupełniać wodą destylowaną do znamionowego poziomu.
Z
Próba jest zakończona.
Próba jest zakończona.
4.2.3 Rozładowanie akumulatora
4.2.3 Rozładowanie akumulatora
Z
W celu uzyskania optymalnej żywotności unikać rozładowywania akumulatora
podczas pracy przekraczającego 80% pojemności znamionowej (głębokie
rozładowanie). Odpowiada to minimalnej gęstości elektrolitu 1,13 kg/l na
zakończeniu rozładowania. Rozładowane akumulatory natychmiast naładować.
03.13 PL
W celu uzyskania optymalnej żywotności unikać rozładowywania akumulatora
podczas pracy przekraczającego 80% pojemności znamionowej (głębokie
rozładowanie). Odpowiada to minimalnej gęstości elektrolitu 1,13 kg/l na
zakończeniu rozładowania. Rozładowane akumulatory natychmiast naładować.
03.13 PL
Z
5
5
4.2.4 Ładowanie akumulatora
4.2.4 Ładowanie akumulatora
OSTRZEŻENIE!
OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo wybuchu na skutek gazów uwalnianych podczas
ładowania
Podczas ładowania akumulator uwalnia mieszankę tlenu i wodoru (gaz piorunujący).
Gazowanie jest procesem chemicznym. Ta mieszanka gazowa jest bardzo
wybuchowa i nie wolno doprowadzić do jej zapłonu.
Prostownik i akumulator łączyć i rozłączać tylko przy wyłączonym prostowniku i
wózku.
Prostownik musi być dostosowany do akumulatora pod względem jego napięcia,
pojemności i technologii.
Przed rozpoczęciem ładowania należy sprawdzić, czy przewody i wtyki nie mają
widocznych uszkodzeń.
W pomieszczeniu, w którym ładowany jest wózek, zapewnić odpowiednią
wentylację.
Powierzchnie ogniw akumulatora muszą być podczas ładowania odsłonięte, aby
zapewnić dostateczną wentylację; patrz instrukcja eksploatacji wózka, rozdział D,
Ładowanie akumulatora.
Podczas wykonywania jakichkolwiek czynności przy akumulatorach zabrania się
palenia tytoniu i stosowania otwartego ognia.
W odległości co najmniej 2 m od wózka odstawionego do ładowania akumulatora
nie mogą znajdować się materiały łatwo palne ani narzędzia lub maszyny iskrzące.
W pogotowiu muszą znajdować się środki gaśnicze.
Nie kłaść na akumulatorze metalowych przedmiotów.
Należy bezwzględnie stosować się do przepisów bezpieczeństwa dostarczonych
przez producenta akumulatora i stacji ładowania.
Niebezpieczeństwo wybuchu na skutek gazów uwalnianych podczas
ładowania
Podczas ładowania akumulator uwalnia mieszankę tlenu i wodoru (gaz piorunujący).
Gazowanie jest procesem chemicznym. Ta mieszanka gazowa jest bardzo
wybuchowa i nie wolno doprowadzić do jej zapłonu.
Prostownik i akumulator łączyć i rozłączać tylko przy wyłączonym prostowniku i
wózku.
Prostownik musi być dostosowany do akumulatora pod względem jego napięcia,
pojemności i technologii.
Przed rozpoczęciem ładowania należy sprawdzić, czy przewody i wtyki nie mają
widocznych uszkodzeń.
W pomieszczeniu, w którym ładowany jest wózek, zapewnić odpowiednią
wentylację.
Powierzchnie ogniw akumulatora muszą być podczas ładowania odsłonięte, aby
zapewnić dostateczną wentylację; patrz instrukcja eksploatacji wózka, rozdział D,
Ładowanie akumulatora.
Podczas wykonywania jakichkolwiek czynności przy akumulatorach zabrania się
palenia tytoniu i stosowania otwartego ognia.
W odległości co najmniej 2 m od wózka odstawionego do ładowania akumulatora
nie mogą znajdować się materiały łatwo palne ani narzędzia lub maszyny iskrzące.
W pogotowiu muszą znajdować się środki gaśnicze.
Nie kłaść na akumulatorze metalowych przedmiotów.
Należy bezwzględnie stosować się do przepisów bezpieczeństwa dostarczonych
przez producenta akumulatora i stacji ładowania.
WSKAZÓWKA
WSKAZÓWKA
6
03.13 PL
Akumulator wolno ładować tylko prądem stałym. Dopuszczalne są wszystkie
procedury ładowania zgodne z DIN 41773 i DIN 41774.
03.13 PL
Akumulator wolno ładować tylko prądem stałym. Dopuszczalne są wszystkie
procedury ładowania zgodne z DIN 41773 i DIN 41774.
6
Z
Z
Z
Podczas ładowania temperatura elektrolitu wzrasta o ok. 10 K. Dlatego ładowanie
należy rozpoczynać dopiero wtedy, gdy temperatura elektrolitu spadnie poniżej
45°C. Temperatura elektrolitu akumulatorów przed ładowaniem musi wynosić co
najmniej +10°C; w przeciwnym razie uzyskanie prawidłowego naładowania
akumulatora będzie niemożliwe. Poniżej 10°C w przypadku standardowego
ładowania akumulator ładowany jest w sposób niedostateczny.
Ładowanie akumulatora
Ładowanie akumulatora
Warunki
– Temperatura elektrolitu min. 10°C do maks. 45°C
Warunki
– Temperatura elektrolitu min. 10°C do maks. 45°C
Sposób postępowania
• Otworzyć lub zdjąć pokrywę lub osłony komory akumulatora.
Różnice wynikają z instrukcji eksploatacji wózka. Korki pozostają w ogniwach
zamknięte.
• Podłączyć akumulator do wyłączonego prostownika, zachowując prawidłową
biegunowość (plus do plusa, minus do minusa).
• Włączyć prostownik.
Sposób postępowania
• Otworzyć lub zdjąć pokrywę lub osłony komory akumulatora.
Różnice wynikają z instrukcji eksploatacji wózka. Korki pozostają w ogniwach
zamknięte.
• Podłączyć akumulator do wyłączonego prostownika, zachowując prawidłową
biegunowość (plus do plusa, minus do minusa).
• Włączyć prostownik.
Z
Akumulator naładowany
Z
Z
Ładowanie uznaje się za zakończone, gdy gęstość elektrolitu i napięcia
akumulatora pozostają na stałym poziomie przez ponad 2 godziny.
Ładowanie uznaje się za zakończone, gdy gęstość elektrolitu i napięcia
akumulatora pozostają na stałym poziomie przez ponad 2 godziny.
Ładowanie wyrównawcze
Ładowanie wyrównawcze
Ładowanie wyrównawcze służy do zapewnienia żywotności i utrzymania pojemności
po głębokim rozładowaniu i wielokrotnym niedostatecznym ładowaniu. Prąd
ładowania podczas ładowania wyrównawczego może wynosić maks. 5 A na 100 Ah
pojemności znamionowej.
Ładowanie wyrównawcze służy do zapewnienia żywotności i utrzymania pojemności
po głębokim rozładowaniu i wielokrotnym niedostatecznym ładowaniu. Prąd
ładowania podczas ładowania wyrównawczego może wynosić maks. 5 A na 100 Ah
pojemności znamionowej.
Z
Ładowanie wyrównawcze przeprowadzać w każdym tygodniu.
Ładowanie wyrównawcze przeprowadzać w każdym tygodniu.
Ładowanie pośrednie
Ładowanie pośrednie
Ładowania pośrednie akumulatora to ładowania częściowe, które wydłużają dzienny
czas pracy akumulatora. Podczas ładowania pośredniego występują wyższe średnie
temperatury, które skracają żywotność akumulatora.
Ładowania pośrednie akumulatora to ładowania częściowe, które wydłużają dzienny
czas pracy akumulatora. Podczas ładowania pośredniego występują wyższe średnie
temperatury, które skracają żywotność akumulatora.
Z
Ładowanie pośrednie przeprowadzać dopiero od stanu naładowania poniżej 60 %.
Zamiast regularnego ładowania pośredniego stosować zamienne akumulatory.
03.13 PL
Z
Akumulator naładowany
Ładowanie pośrednie przeprowadzać dopiero od stanu naładowania poniżej 60 %.
Zamiast regularnego ładowania pośredniego stosować zamienne akumulatory.
03.13 PL
Z
Podczas ładowania temperatura elektrolitu wzrasta o ok. 10 K. Dlatego ładowanie
należy rozpoczynać dopiero wtedy, gdy temperatura elektrolitu spadnie poniżej
45°C. Temperatura elektrolitu akumulatorów przed ładowaniem musi wynosić co
najmniej +10°C; w przeciwnym razie uzyskanie prawidłowego naładowania
akumulatora będzie niemożliwe. Poniżej 10°C w przypadku standardowego
ładowania akumulator ładowany jest w sposób niedostateczny.
7
7
4.3
Konserwacja akumulatorów ołowiowych z pancernymi płytami
akumulatorowymi
4.3
Jakość wody
Z
Jakość wody
Z
Jakość wody stosowanej do uzupełniania elektrolitu musi odpowiadać wodzie
oczyszczonej/destylowanej. Wodę oczyszczoną można uzyskać poprzez
destylację lub wymiennik jonowy i taka woda nadaje się do przygotowywania
elektrolitu.
4.3.1 Codziennie
Z
– Naładować akumulator po każdym rozładowaniu.
– Po zakończeniu ładowania sprawdzić poziom elektrolitu.
– W razie konieczności po zakończeniu ładowania uzupełnić elektrolit wodą
oczyszczoną do poziomu znamionowego.
Z
Poziom elektrolitu powinien przekraczać wysokość zabezpieczenia przelewowego
/ górnej krawędzi separatora lub oznaczenie „Min” i nie powinien przekraczać
oznaczenia „Maks”.
Poziom elektrolitu powinien przekraczać wysokość zabezpieczenia przelewowego
/ górnej krawędzi separatora lub oznaczenie „Min” i nie powinien przekraczać
oznaczenia „Maks”.
– Po naładowaniu kontrola wzrokowa pod kątem zanieczyszczeń i uszkodzeń
mechanicznych.
– Przy regularnym ładowaniu wg charakterystyki IU przeprowadzić ładowanie
wyrównawcze.
4.3.3 Comiesięcznie
4.3.3 Comiesięcznie
– Po zakończeniu ładowania zmierzyć z zapisać napięcia wszystkich ogniw przy
włączonym prostowniku.
– Po zakończeniu ładowania zmierzyć i zapisać gęstość i temperaturę elektrolitu we
wszystkich ogniwach.
– Porównać wyniki z poprzednimi pomiarami.
Z
W przypadku stwierdzenia znacznych zmian w stosunku do poprzednich pomiarów
lub różnic pomiędzy poszczególnymi ogniwami wezwać serwis producenta.
4.3.4 Corocznie
– Po zakończeniu ładowania zmierzyć z zapisać napięcia wszystkich ogniw przy
włączonym prostowniku.
– Po zakończeniu ładowania zmierzyć i zapisać gęstość i temperaturę elektrolitu we
wszystkich ogniwach.
– Porównać wyniki z poprzednimi pomiarami.
W przypadku stwierdzenia znacznych zmian w stosunku do poprzednich pomiarów
lub różnic pomiędzy poszczególnymi ogniwami wezwać serwis producenta.
4.3.4 Corocznie
– Zmierzyć rezystancję izolacji wózka zgodnie z normą EN 1175-1.
– Zmierzyć rezystancję izolacji akumulatora zgodnie z normą DIN EN 1987-1.
Z
– Zmierzyć rezystancję izolacji wózka zgodnie z normą EN 1175-1.
– Zmierzyć rezystancję izolacji akumulatora zgodnie z normą DIN EN 1987-1.
Zmierzona rezystancja izolacji akumulatora nie powinna być wg normy DIN EN
50272-3 niższa od 50 Ω na wolt napięcia znamionowego.
03.13 PL
Zmierzona rezystancja izolacji akumulatora nie powinna być wg normy DIN EN
50272-3 niższa od 50 Ω na wolt napięcia znamionowego.
03.13 PL
8
– Naładować akumulator po każdym rozładowaniu.
– Po zakończeniu ładowania sprawdzić poziom elektrolitu.
– W razie konieczności po zakończeniu ładowania uzupełnić elektrolit wodą
oczyszczoną do poziomu znamionowego.
4.3.2 Cotygodniowo
– Po naładowaniu kontrola wzrokowa pod kątem zanieczyszczeń i uszkodzeń
mechanicznych.
– Przy regularnym ładowaniu wg charakterystyki IU przeprowadzić ładowanie
wyrównawcze.
Z
Jakość wody stosowanej do uzupełniania elektrolitu musi odpowiadać wodzie
oczyszczonej/destylowanej. Wodę oczyszczoną można uzyskać poprzez
destylację lub wymiennik jonowy i taka woda nadaje się do przygotowywania
elektrolitu.
4.3.1 Codziennie
4.3.2 Cotygodniowo
Z
Konserwacja akumulatorów ołowiowych z pancernymi płytami
akumulatorowymi
8
5
Akumulatory ołowiowe z zamkniętymi pancernymi płytami
akumulatorowymi PzV i PzV-BS
5
Akumulatory ołowiowe z zamkniętymi pancernymi płytami
akumulatorowymi PzV i PzV-BS
5.1
Opis
5.1
Opis
Akumulatory PzV to akumulatory zamknięte o określonym elektrolicie, w których
podczas całego okresu eksploatacji dolewanie wody jest zabronione. Jako korki
stosowane są zawory ciśnieniowe, które przy otwarciu ulegają zniszczeniu. Podczas
eksploatacji akumulatorów zamkniętych obowiązują te same wymogi
bezpieczeństwa, co w przypadku akumulatorów z ciekłym elektrolitem, mające na
celu zapobieżenie porażeniu prądem, eksplozji gazów elektrolitycznych
powstających podczas ładowania oraz zagrożeniom ze strony żrącego elektrolitu w
przypadku zniszczenia pojemnika ogniwa.
Z
Akumulatory PzV to akumulatory zamknięte o określonym elektrolicie, w których
podczas całego okresu eksploatacji dolewanie wody jest zabronione. Jako korki
stosowane są zawory ciśnieniowe, które przy otwarciu ulegają zniszczeniu. Podczas
eksploatacji akumulatorów zamkniętych obowiązują te same wymogi
bezpieczeństwa, co w przypadku akumulatorów z ciekłym elektrolitem, mające na
celu zapobieżenie porażeniu prądem, eksplozji gazów elektrolitycznych
powstających podczas ładowania oraz zagrożeniom ze strony żrącego elektrolitu w
przypadku zniszczenia pojemnika ogniwa.
Z
Akumulatory PzV gazują w niewielkim stopniu, ale nie są całkowicie wolne od
gazowania.
Akumulatory PzV gazują w niewielkim stopniu, ale nie są całkowicie wolne od
gazowania.
Elektrolit
Elektrolit
Elektrolitem jest kwas siarkowy w postaci żelu. Pomiar gęstości elektrolitu jest
niemożliwy.
Elektrolitem jest kwas siarkowy w postaci żelu. Pomiar gęstości elektrolitu jest
niemożliwy.
5.1.1 Dane znamionowe akumulatora
5.1.1 Dane znamionowe akumulatora
1.
Produkt
Akumulator trakcyjny
1.
Produkt
Akumulator trakcyjny
2.
Napięcie znamionowe
(nominalne)
2,0 V x liczba ogniw
2.
Napięcie znamionowe
(nominalne)
2,0 V x liczba ogniw
3.
Pojemność znamionowa C5
patrz tabliczka znamionowa
3.
Pojemność znamionowa C5
patrz tabliczka znamionowa
4.
Prąd wyładowania
C5/5h
4.
Prąd wyładowania
C5/5h
5.
Temperatura znamionowa
30°C
5.
Temperatura znamionowa
30°C
Temperatura graniczna1
45°C, niedopuszczalna jako
temperatura robocza
Temperatura graniczna1
45°C, niedopuszczalna jako
temperatura robocza
6.
Znamionowa gęstość elektrolitu
Niemierzalna
6.
Znamionowa gęstość elektrolitu
Niemierzalna
7.
Znamionowy poziom elektrolitu w Niemierzalna
układzie
7.
Znamionowy poziom elektrolitu w Niemierzalna
układzie
03.13 PL
1. Wyższe temperatury skracają żywotność, niższe temperatury zmniejszają
pojemność.
03.13 PL
1. Wyższe temperatury skracają żywotność, niższe temperatury zmniejszają
pojemność.
9
9
5.2
Eksploatacja
5.2
5.2.1 Uruchomienie
Eksploatacja
5.2.1 Uruchomienie
Codzienne czynności kontrolne przed uruchomieniem wózka
Codzienne czynności kontrolne przed uruchomieniem wózka
Sposób postępowania
• Sprawdzić prawidłowy stan mechaniczny akumulatora.
• Sprawdzić prawidłową biegunowość (plus do plusa, minus do minusa) i stabilność
podłączenia kabla podłączeniowego akumulatora.
• Momenty dokręcania śrub klem (M10 = 23 ±1 Nm) kabla podłączeniowego
akumulatora i łączników ogniw.
• Doładować akumulator.
• Naładować akumulator.
Sposób postępowania
• Sprawdzić prawidłowy stan mechaniczny akumulatora.
• Sprawdzić prawidłową biegunowość (plus do plusa, minus do minusa) i stabilność
podłączenia kabla podłączeniowego akumulatora.
• Momenty dokręcania śrub klem (M10 = 23 ±1 Nm) kabla podłączeniowego
akumulatora i łączników ogniw.
• Doładować akumulator.
• Naładować akumulator.
Próba jest zakończona.
Próba jest zakończona.
5.2.2 Rozładowanie akumulatora
5.2.2 Rozładowanie akumulatora
Z
Rozładowania akumulatora podczas pracy przekraczające 80% pojemności
znamionowej znacząco skraca żywotność akumulatora. Rozładowany lub
częściowo rozładowany akumulator natychmiast naładować.
03.13 PL
Z
Z
W celu uzyskania optymalnej żywotności unikać rozładowywania akumulatora
przekraczającego 60% pojemności znamionowej.
10
W celu uzyskania optymalnej żywotności unikać rozładowywania akumulatora
przekraczającego 60% pojemności znamionowej.
Rozładowania akumulatora podczas pracy przekraczające 80% pojemności
znamionowej znacząco skraca żywotność akumulatora. Rozładowany lub
częściowo rozładowany akumulator natychmiast naładować.
03.13 PL
Z
10
5.2.3 Ładowanie akumulatora
5.2.3 Ładowanie akumulatora
OSTRZEŻENIE!
OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo wybuchu na skutek gazów uwalnianych podczas
ładowania
Podczas ładowania akumulator uwalnia mieszankę tlenu i wodoru (gaz piorunujący).
Gazowanie jest procesem chemicznym. Ta mieszanka gazowa jest bardzo
wybuchowa i nie wolno doprowadzić do jej zapłonu.
Prostownik i akumulator łączyć i rozłączać tylko przy wyłączonym prostowniku i
wózku.
Prostownik musi być dostosowany do akumulatora pod względem jego napięcia,
pojemności i technologii.
Przed rozpoczęciem ładowania należy sprawdzić, czy przewody i wtyki nie mają
widocznych uszkodzeń.
W pomieszczeniu, w którym ładowany jest wózek, zapewnić odpowiednią
wentylację.
Powierzchnie ogniw akumulatora muszą być podczas ładowania odsłonięte, aby
zapewnić dostateczną wentylację; patrz instrukcja eksploatacji wózka, rozdział D,
Ładowanie akumulatora.
Podczas wykonywania jakichkolwiek czynności przy akumulatorach zabrania się
palenia tytoniu i stosowania otwartego ognia.
W odległości co najmniej 2 m od wózka odstawionego do ładowania akumulatora
nie mogą znajdować się materiały łatwo palne ani narzędzia lub maszyny iskrzące.
W pogotowiu muszą znajdować się środki gaśnicze.
Nie kłaść na akumulatorze metalowych przedmiotów.
Należy bezwzględnie stosować się do przepisów bezpieczeństwa dostarczonych
przez producenta akumulatora i stacji ładowania.
Niebezpieczeństwo wybuchu na skutek gazów uwalnianych podczas
ładowania
Podczas ładowania akumulator uwalnia mieszankę tlenu i wodoru (gaz piorunujący).
Gazowanie jest procesem chemicznym. Ta mieszanka gazowa jest bardzo
wybuchowa i nie wolno doprowadzić do jej zapłonu.
Prostownik i akumulator łączyć i rozłączać tylko przy wyłączonym prostowniku i
wózku.
Prostownik musi być dostosowany do akumulatora pod względem jego napięcia,
pojemności i technologii.
Przed rozpoczęciem ładowania należy sprawdzić, czy przewody i wtyki nie mają
widocznych uszkodzeń.
W pomieszczeniu, w którym ładowany jest wózek, zapewnić odpowiednią
wentylację.
Powierzchnie ogniw akumulatora muszą być podczas ładowania odsłonięte, aby
zapewnić dostateczną wentylację; patrz instrukcja eksploatacji wózka, rozdział D,
Ładowanie akumulatora.
Podczas wykonywania jakichkolwiek czynności przy akumulatorach zabrania się
palenia tytoniu i stosowania otwartego ognia.
W odległości co najmniej 2 m od wózka odstawionego do ładowania akumulatora
nie mogą znajdować się materiały łatwo palne ani narzędzia lub maszyny iskrzące.
W pogotowiu muszą znajdować się środki gaśnicze.
Nie kłaść na akumulatorze metalowych przedmiotów.
Należy bezwzględnie stosować się do przepisów bezpieczeństwa dostarczonych
przez producenta akumulatora i stacji ładowania.
WSKAZÓWKA
WSKAZÓWKA
Szkody na skutek nieprawidłowego ładowania akumulatora
Nieprawidłowe ładowanie akumulatora może prowadzić do przeciążeń przewodów
elektrycznych i styków, niedopuszczalnego powstawania gazów i wycieku elektrolitu
z ogniw.
Akumulator ładować tylko prądem stałym.
Wszystkie procedury ładowania zgodne z normą DIN 41773 są dozwolone w
formie dopuszczonej przez producenta.
Akumulator podłączać tylko do prostownika przystosowanego do wielkości i typu
akumulatora.
W razie potrzeby zlecić serwisowi producenta sprawdzenie przydatności
prostownika.
Nie przekraczać prądów granicznych zgodnie z DIN EN 50272-3 w obszarze
gazowania.
03.13 PL
03.13 PL
Szkody na skutek nieprawidłowego ładowania akumulatora
Nieprawidłowe ładowanie akumulatora może prowadzić do przeciążeń przewodów
elektrycznych i styków, niedopuszczalnego powstawania gazów i wycieku elektrolitu
z ogniw.
Akumulator ładować tylko prądem stałym.
Wszystkie procedury ładowania zgodne z normą DIN 41773 są dozwolone w
formie dopuszczonej przez producenta.
Akumulator podłączać tylko do prostownika przystosowanego do wielkości i typu
akumulatora.
W razie potrzeby zlecić serwisowi producenta sprawdzenie przydatności
prostownika.
Nie przekraczać prądów granicznych zgodnie z DIN EN 50272-3 w obszarze
gazowania.
11
11
Z
Ładowanie akumulatora
Ładowanie akumulatora
Warunki
– Temperatura elektrolitu od +15°C do 35°C
Warunki
– Temperatura elektrolitu od +15°C do 35°C
Sposób postępowania
• Otworzyć lub zdjąć pokrywę lub osłony komory akumulatora.
• Podłączyć akumulator do wyłączonego prostownika, zachowując prawidłową
biegunowość (plus do plusa, minus do minusa).
• Włączyć prostownik.
Podczas ładowania temperatura elektrolitu wzrasta o ok. 10 K. Jeżeli temperatury
stale przekraczają 40°C lub są niższe niż 15°C, to konieczna jest zależna od
temperatury stała regulacja napięcia prostownika. Należy przy tym uwzględnić
współczynnik korekcyjny -0,004 V/ogniwo na K .
Sposób postępowania
• Otworzyć lub zdjąć pokrywę lub osłony komory akumulatora.
• Podłączyć akumulator do wyłączonego prostownika, zachowując prawidłową
biegunowość (plus do plusa, minus do minusa).
• Włączyć prostownik.
Podczas ładowania temperatura elektrolitu wzrasta o ok. 10 K. Jeżeli temperatury
stale przekraczają 40°C lub są niższe niż 15°C, to konieczna jest zależna od
temperatury stała regulacja napięcia prostownika. Należy przy tym uwzględnić
współczynnik korekcyjny -0,004 V/ogniwo na K .
Z
Akumulator naładowany
Z
Z
12
Ładowanie uznaje się za zakończone, gdy gęstość elektrolitu i napięcia
akumulatora pozostają na stałym poziomie przez ponad 2 godziny.
Ładowanie wyrównawcze
Ładowanie wyrównawcze
Ładowanie wyrównawcze służy do zapewnienia żywotności i utrzymania pojemności
po głębokim rozładowaniu i wielokrotnym niedostatecznym ładowaniu.
Ładowanie wyrównawcze służy do zapewnienia żywotności i utrzymania pojemności
po głębokim rozładowaniu i wielokrotnym niedostatecznym ładowaniu.
Z
Ładowanie wyrównawcze przeprowadzać w każdym tygodniu.
Ładowanie wyrównawcze przeprowadzać w każdym tygodniu.
Ładowanie pośrednie
Ładowanie pośrednie
Ładowania pośrednie akumulatora to ładowania częściowe, które wydłużają dzienny
czas pracy akumulatora. Podczas ładowania pośredniego występują wyższe średnie
temperatury, które skracają żywotność akumulatora.
Ładowania pośrednie akumulatora to ładowania częściowe, które wydłużają dzienny
czas pracy akumulatora. Podczas ładowania pośredniego występują wyższe średnie
temperatury, które skracają żywotność akumulatora.
Z
Ładowanie pośrednie przeprowadzać dopiero od stanu naładowania poniżej 50%.
Zamiast regularnego ładowania pośredniego stosować zamienne akumulatory.
Z
Unikać ładowań pośrednich w akumulatorach PzV.
03.13 PL
Z
Z
Ładowanie uznaje się za zakończone, gdy gęstość elektrolitu i napięcia
akumulatora pozostają na stałym poziomie przez ponad 2 godziny.
Ładowanie pośrednie przeprowadzać dopiero od stanu naładowania poniżej 50%.
Zamiast regularnego ładowania pośredniego stosować zamienne akumulatory.
Unikać ładowań pośrednich w akumulatorach PzV.
03.13 PL
Z
Akumulator naładowany
12
5.3
Z
Konserwacja akumulatorów ołowiowych z zamkniętymi pancernymi
płytami akumulatorowymi PzV i PzV-BS
5.3
Z
Nie dolewać wody!
5.3.1 Codziennie
– Naładować akumulator po każdym rozładowaniu.
5.3.2 Cotygodniowo
5.3.2 Cotygodniowo
– Kontrola wzrokowa pod kątem zanieczyszczeń i uszkodzeń mechanicznych.
– Kontrola wzrokowa pod kątem zanieczyszczeń i uszkodzeń mechanicznych.
5.3.3 Kwartalnie
Z
5.3.3 Kwartalnie
– Zmierzyć i zapisać napięcie całkowite.
– Zmierzyć i zapisać napięcia poszczególnych ogniw.
– Porównać wyniki z poprzednimi pomiarami.
Z
Pomiary przeprowadzać po całkowitym naładowaniu, a następnie odczekaniu co
najmniej 5 godzin.
Z
W przypadku stwierdzenia znacznych zmian w stosunku do poprzednich pomiarów
lub różnic pomiędzy poszczególnymi ogniwami wezwać serwis producenta.
5.3.4 Corocznie
– Zmierzyć i zapisać napięcie całkowite.
– Zmierzyć i zapisać napięcia poszczególnych ogniw.
– Porównać wyniki z poprzednimi pomiarami.
Pomiary przeprowadzać po całkowitym naładowaniu, a następnie odczekaniu co
najmniej 5 godzin.
W przypadku stwierdzenia znacznych zmian w stosunku do poprzednich pomiarów
lub różnic pomiędzy poszczególnymi ogniwami wezwać serwis producenta.
5.3.4 Corocznie
– Zmierzyć rezystancję izolacji wózka zgodnie z normą EN 1175-1.
– Zmierzyć rezystancję izolacji akumulatora zgodnie z normą DIN EN 1987-1.
Z
– Zmierzyć rezystancję izolacji wózka zgodnie z normą EN 1175-1.
– Zmierzyć rezystancję izolacji akumulatora zgodnie z normą DIN EN 1987-1.
Zmierzona rezystancja izolacji akumulatora nie powinna być wg normy DIN EN
50272-3 niższa od 50 Ω na wolt napięcia znamionowego.
03.13 PL
Zmierzona rezystancja izolacji akumulatora nie powinna być wg normy DIN EN
50272-3 niższa od 50 Ω na wolt napięcia znamionowego.
03.13 PL
Z
Nie dolewać wody!
5.3.1 Codziennie
– Naładować akumulator po każdym rozładowaniu.
Z
Konserwacja akumulatorów ołowiowych z zamkniętymi pancernymi
płytami akumulatorowymi PzV i PzV-BS
13
13
6
Instalacja uzupełniania wody Aquamatik
6
Instalacja uzupełniania wody Aquamatik
6.1
Budowa systemu uzupełniania wody
6.1
Budowa systemu uzupełniania wody
15
15
>3m
16
16
17
17
>3m
18
18
19
19
20
+
+
15
16
17
18
19
20
14
-
Zbiornik z wodą
Miejsce poboru z kurkiem
Wskaźnik przepływu
Kurek odcinający
Złączka z odcięciem
Wtyk z odcięciem w akumulatorze
03.13 PL
Zbiornik z wodą
Miejsce poboru z kurkiem
Wskaźnik przepływu
Kurek odcinający
Złączka z odcięciem
Wtyk z odcięciem w akumulatorze
03.13 PL
15
16
17
18
19
20
20
-
14
6.2
6.3
Opis działania
6.2
System uzupełniania wody Aquamatik stosuje się do automatycznego utrzymywania
znamionowego poziomu elektrolitu w akumulatorach napędowych do wózków.
System uzupełniania wody Aquamatik stosuje się do automatycznego utrzymywania
znamionowego poziomu elektrolitu w akumulatorach napędowych do wózków.
Ogniwa akumulatora są połączone ze sobą wężykami i podłączone złączem
wtykowym do podajnika wody (np. zbiornika wody). Po otwarciu kurka odcinającego
woda uzupełniana jest we wszystkich ogniwach. Korek Aquamatik reguluje
wymaganą ilość wody i przy odpowiednim ciśnieniu wody na zaworze odcina dopływ
wody, zapewniając bezpieczne zamknięcie zaworu.
Ogniwa akumulatora są połączone ze sobą wężykami i podłączone złączem
wtykowym do podajnika wody (np. zbiornika wody). Po otwarciu kurka odcinającego
woda uzupełniana jest we wszystkich ogniwach. Korek Aquamatik reguluje
wymaganą ilość wody i przy odpowiednim ciśnieniu wody na zaworze odcina dopływ
wody, zapewniając bezpieczne zamknięcie zaworu.
Systemy korkowe mają optyczny wskazanie poziomu napełnienia,
diagnostyczny do pomiaru temperatury i gęstości elektrolitu oraz
odpowietrzający.
Systemy korkowe mają optyczny wskazanie poziomu napełnienia,
diagnostyczny do pomiaru temperatury i gęstości elektrolitu oraz
odpowietrzający.
otwór
otwór
Napełnianie
6.3
Napełnianie akumulatorów wodą powinno się przeprowadzać w miarę możliwości na
krótko przed zakończeniem pełnego ładowania akumulatora. Gwarantuje to, że
uzupełniona ilość wody zmiesza się z elektrolitem.
otwór
otwór
Napełnianie
Napełnianie akumulatorów wodą powinno się przeprowadzać w miarę możliwości na
krótko przed zakończeniem pełnego ładowania akumulatora. Gwarantuje to, że
uzupełniona ilość wody zmiesza się z elektrolitem.
Ciśnienie wody
6.4
Ciśnienie wody
Instalację uzupełniania wody należy eksploatować przy ciśnieniu od 0,3 do 1,8 bar w
przewodzie wodnym. Odchylenia od dopuszczalnego zakresu ciśnienia mają
negatywny wpływ na niezawodność działania systemów.
Woda spadowa
Woda spadowa
Wysokość ustawienia ponad powierzchnią akumulatora wynosi od 3 do 18 m. 1 m
odpowiada ciśnieniu 0,1 bar
Wysokość ustawienia ponad powierzchnią akumulatora wynosi od 3 do 18 m. 1 m
odpowiada ciśnieniu 0,1 bar
Sprężona woda
Sprężona woda
Ustawienie zaworu redukcji ciśnienia zależy od systemu i musi wynosić od 0,3 do 1,8
bar.
Ustawienie zaworu redukcji ciśnienia zależy od systemu i musi wynosić od 0,3 do 1,8
bar.
03.13 PL
Instalację uzupełniania wody należy eksploatować przy ciśnieniu od 0,3 do 1,8 bar w
przewodzie wodnym. Odchylenia od dopuszczalnego zakresu ciśnienia mają
negatywny wpływ na niezawodność działania systemów.
03.13 PL
6.4
Opis działania
15
15
6.5
Czas napełniania
6.5
Czas napełniania akumulatora zależy od poziomu elektrolitu, temperatury otoczenia
i ciśnienia napełniania. Napełnianie przerywane jest automatycznie. Po zakończeniu
napełniania odłączyć przewód doprowadzenia wody od akumulatora.
6.6
Z
6.7
Czas napełniania akumulatora zależy od poziomu elektrolitu, temperatury otoczenia
i ciśnienia napełniania. Napełnianie przerywane jest automatycznie. Po zakończeniu
napełniania odłączyć przewód doprowadzenia wody od akumulatora.
Jakość wody
6.6
Z
Jakość wody stosowanej do uzupełniania elektrolitu musi odpowiadać wodzie
oczyszczonej/destylowanej. Wodę oczyszczoną można uzyskać poprzez
destylację lub wymiennik jonowy i taka woda nadaje się do przygotowywania
elektrolitu.
Połączenia wężowe akumulatora
6.7
Połączenia wężowe poszczególnych korków poprowadzone są wzdłuż istniejących
połączeń elektrycznych. Nie wolno dokonywać żadnych zmian.
6.8
Jakość wody
Jakość wody stosowanej do uzupełniania elektrolitu musi odpowiadać wodzie
oczyszczonej/destylowanej. Wodę oczyszczoną można uzyskać poprzez
destylację lub wymiennik jonowy i taka woda nadaje się do przygotowywania
elektrolitu.
Połączenia wężowe akumulatora
Połączenia wężowe poszczególnych korków poprowadzone są wzdłuż istniejących
połączeń elektrycznych. Nie wolno dokonywać żadnych zmian.
Temperatura robocza
6.8
Temperatura robocza
03.13 PL
Akumulatory z automatycznymi systemami uzupełniania wody mogą być
przechowywane tylko w pomieszczeniach o temperaturach > 0°C, w przeciwnym
razie istnieje zagrożenie zamarznięcia elektrolitu.
03.13 PL
Akumulatory z automatycznymi systemami uzupełniania wody mogą być
przechowywane tylko w pomieszczeniach o temperaturach > 0°C, w przeciwnym
razie istnieje zagrożenie zamarznięcia elektrolitu.
16
Czas napełniania
16
6.9
Czyszczenie
6.9
Systemy korkowe wolno czyścić wyłącznie oczyszczoną wodą wg DIN 43530-4.
Żadne elementy korków nie mogą mieć kontaktu z substancjami zawierającymi
rozpuszczalniki lub mydłem.
Czyszczenie
Systemy korkowe wolno czyścić wyłącznie oczyszczoną wodą wg DIN 43530-4.
Żadne elementy korków nie mogą mieć kontaktu z substancjami zawierającymi
rozpuszczalniki lub mydłem.
6.10 Wózek serwisowy
6.10 Wózek serwisowy
Mobilny wózek do uzupełniania wody z pompą i pistoletem do napełniania
poszczególnych ogniw. Pompa zanurzeniowa umieszczona w zasobniku wytwarza
wymagane ciśnienie robocze. Pomiędzy zasobnikiem a powierzchnią ustawienia
wózka serwisowego nie może być różnic wysokości.
03.13 PL
03.13 PL
Mobilny wózek do uzupełniania wody z pompą i pistoletem do napełniania
poszczególnych ogniw. Pompa zanurzeniowa umieszczona w zasobniku wytwarza
wymagane ciśnienie robocze. Pomiędzy zasobnikiem a powierzchnią ustawienia
wózka serwisowego nie może być różnic wysokości.
17
17
7
Cyrkulacja elektrolitu
7
Cyrkulacja elektrolitu
7.1
Opis działania
7.1
Opis działania
Wbudowana w prostownik pompa wytwarza niezbędne sprężone powietrze
doprowadzane do ogniw akumulatora przez system węży. Cyrkulacja elektrolitu
odbywa się poprzez doprowadzenie powietrza i zapewnia równomierną gęstość
elektrolitu na całej długości elektrod.
Wbudowana w prostownik pompa wytwarza niezbędne sprężone powietrze
doprowadzane do ogniw akumulatora przez system węży. Cyrkulacja elektrolitu
odbywa się poprzez doprowadzenie powietrza i zapewnia równomierną gęstość
elektrolitu na całej długości elektrod.
Pompa
Pompa
W razie usterki, np. przy nieuzasadnionym zadziałaniu nadzoru ciśnienia należy
sprawdzić i w razie potrzeby wymienić filtr.
W razie usterki, np. przy nieuzasadnionym zadziałaniu nadzoru ciśnienia należy
sprawdzić i w razie potrzeby wymienić filtr.
Podłączanie akumulatora
Podłączanie akumulatora
Do modułu pompy podłączony jest wąż, który wraz z przewodami ładowania biegnie
od prostownika do wtyku ładowania. Powietrze do akumulatora przepływa przez
wbudowane we wtyk złączki przelotowe cyrkulacji elektrolitu. Podczas zmiany
ułożenia szczególnie uważać, aby nie zaginać węża.
Do modułu pompy podłączony jest wąż, który wraz z przewodami ładowania biegnie
od prostownika do wtyku ładowania. Powietrze do akumulatora przepływa przez
wbudowane we wtyk złączki przelotowe cyrkulacji elektrolitu. Podczas zmiany
ułożenia szczególnie uważać, aby nie zaginać węża.
Moduł nadzoru ciśnienia
Moduł nadzoru ciśnienia
Pompa cyrkulacji elektrolitu jest uruchamiana na początku ładowania. Moduł nadzoru
ciśnienia kontroluje wzrost ciśnienia podczas ładowania. Moduł zapewnia konieczne
ciśnienie powietrza podczas ładowania z cyrkulacją elektrolitu.
Pompa cyrkulacji elektrolitu jest uruchamiana na początku ładowania. Moduł nadzoru
ciśnienia kontroluje wzrost ciśnienia podczas ładowania. Moduł zapewnia konieczne
ciśnienie powietrza podczas ładowania z cyrkulacją elektrolitu.
W przypadku ewentualnych usterek, jak np.
– uszkodzonej lub niepodłączonej złączki powietrza akumulatora z modułem
cyrkulacji (w oddzielnej złączce),
– nieszczelnych lub uszkodzonych połączeń węży akumulatora lub
– zanieczyszczonego filtra ssącego
W przypadku ewentualnych usterek, jak np.
– uszkodzonej lub niepodłączonej złączki powietrza akumulatora z modułem
cyrkulacji (w oddzielnej złączce),
– nieszczelnych lub uszkodzonych połączeń węży akumulatora lub
– zanieczyszczonego filtra ssącego
pojawia się w prostowniku wizualny komunikat usterki.
pojawia się w prostowniku wizualny komunikat usterki.
18
03.13 PL
Cyrkulacja elektrolitu poprzez doprowadzenie powietrza zapewnia mieszanie
elektrolitu podczas ładowania, zapobiega tworzeniu się warstw kwasu, skraca czas
ładowania (współczynnik ładowania ok. 1,07) i redukuje tworzenie się gazów
podczas ładowania. Prostownik musi być dopuszczony do danego akumulatora i
systemu cyrkulacji elektrolitu.
03.13 PL
Cyrkulacja elektrolitu poprzez doprowadzenie powietrza zapewnia mieszanie
elektrolitu podczas ładowania, zapobiega tworzeniu się warstw kwasu, skraca czas
ładowania (współczynnik ładowania ok. 1,07) i redukuje tworzenie się gazów
podczas ładowania. Prostownik musi być dopuszczony do danego akumulatora i
systemu cyrkulacji elektrolitu.
18
WSKAZÓWKA
WSKAZÓWKA
Schemat
Schemat
Instalacja cyrkulacji elektrolitu na akumulatorze oraz zasilanie powietrzem przez
prostownik.
Instalacja cyrkulacji elektrolitu na akumulatorze oraz zasilanie powietrzem przez
prostownik.
03.13 PL
Jeżeli system cyrkulacji elektrolitu nie jest używany lub jest używany
nieregularnie, albo akumulator jest narażony na większe wahania temperatury,
może dojść do cofnięcia elektrolitu do systemu węży.
Przewód doprowadzenia powietrza wyposażyć w oddzielny system złączek, no.
złączkę z odcięciem po stronie akumulatora i złączkę przelotową po stronie
zasilania powietrzem.
03.13 PL
Jeżeli system cyrkulacji elektrolitu nie jest używany lub jest używany
nieregularnie, albo akumulator jest narażony na większe wahania temperatury,
może dojść do cofnięcia elektrolitu do systemu węży.
Przewód doprowadzenia powietrza wyposażyć w oddzielny system złączek, no.
złączkę z odcięciem po stronie akumulatora i złączkę przelotową po stronie
zasilania powietrzem.
19
19
Czyszczenie akumulatorów
8
20
Czyszczenie akumulatorów
Czyszczenie akumulatorów jest konieczne, aby
– zapewnić izolację ogniw względem siebie, do ziemi i do części przewodzących
– zapobiec uszkodzeniom na skutek korozji i prądów upływu
– zapobiec podwyższonemu lub różnemu samorozładowaniu poszczególnych ogniw
lub bloków akumulatorowych na skutek prądów upływu
– zapobiec iskrom elektrycznym na skutek prądów upływu
Podczas czyszczenia akumulatorów pamiętać, aby
– miejsce czyszczenia wybrać tak, aby pozostająca po czyszczeniu woda
zawierająca elektrolit była odprowadzana do przystosowanej do tego celu instalacji
uzdatniania ścieków
– podczas utylizacji zużytych elektrolitów lub ścieków przestrzegane były przepisy
BHP oraz przepisy dotyczące ścieków i odpadów
– nosić okulary ochronne i odzież ochronną
– nie otwierać i nie zdejmować korków ogniw
– części akumulatora wykonane z tworzywa sztucznego, a szczególnie pojemniki
ogniw, czyścić tylko wodą lub wilgotnymi ściereczkami bez żadnych dodatków
– po oczyszczeniu powierzchnię akumulatora wysuszyć odpowiednimi środkami, np.
sprężonym powietrzem lub ściereczkami
– ciecz, która przedostała się do skrzyni akumulatora, odessać i zutylizować,
przestrzegając wyżej wymienionych przepisów.
Podczas czyszczenia akumulatorów pamiętać, aby
– miejsce czyszczenia wybrać tak, aby pozostająca po czyszczeniu woda
zawierająca elektrolit była odprowadzana do przystosowanej do tego celu instalacji
uzdatniania ścieków
– podczas utylizacji zużytych elektrolitów lub ścieków przestrzegane były przepisy
BHP oraz przepisy dotyczące ścieków i odpadów
– nosić okulary ochronne i odzież ochronną
– nie otwierać i nie zdejmować korków ogniw
– części akumulatora wykonane z tworzywa sztucznego, a szczególnie pojemniki
ogniw, czyścić tylko wodą lub wilgotnymi ściereczkami bez żadnych dodatków
– po oczyszczeniu powierzchnię akumulatora wysuszyć odpowiednimi środkami, np.
sprężonym powietrzem lub ściereczkami
– ciecz, która przedostała się do skrzyni akumulatora, odessać i zutylizować,
przestrzegając wyżej wymienionych przepisów.
03.13 PL
Czyszczenie akumulatorów jest konieczne, aby
– zapewnić izolację ogniw względem siebie, do ziemi i do części przewodzących
– zapobiec uszkodzeniom na skutek korozji i prądów upływu
– zapobiec podwyższonemu lub różnemu samorozładowaniu poszczególnych ogniw
lub bloków akumulatorowych na skutek prądów upływu
– zapobiec iskrom elektrycznym na skutek prądów upływu
03.13 PL
8
20
Z
Z
Czyszczenie akumulatora myjką wysokociśnieniową
Czyszczenie akumulatora myjką wysokociśnieniową
Warunki
– Łączniki ogniw muszą być mocno dokręcone/założone.
– Korki ogniw muszą być zamknięte.
Warunki
– Łączniki ogniw muszą być mocno dokręcone/założone.
– Korki ogniw muszą być zamknięte.
Sposób postępowania
• Przestrzegać instrukcji obsługi myjki ciśnieniowej.
• Nie stosować żadnych środków czyszczących.
• Zachować dopuszczalne ustawienie temperatury urządzenia czyszczącego
140°C.
Zapewnia to, że w odległości 30 cm od dyszy wylotowej temperatura nie będzie
przekracza 60°C.
• Przestrzegać maksymalnego ciśnienia roboczego 50 bar.
• Utrzymywać odstęp co najmniej 30 cm od powierzchni akumulatora.
• Akumulatory czyścić strumieniem na dużej powierzchni, aby uniknąć miejscowych
przegrzań.
Nie czyścić strumieniem jednego miejsca dłużej niż 3 s, aby nie przekroczyć 60°C
temperatury powierzchni akumulatora.
• Po oczyszczeniu wytrzeć powierzchnię akumulatora odpowiednimi środkami, np.
sprężonym powietrzem lub ściereczkami.
Sposób postępowania
• Przestrzegać instrukcji obsługi myjki ciśnieniowej.
• Nie stosować żadnych środków czyszczących.
• Zachować dopuszczalne ustawienie temperatury urządzenia czyszczącego
140°C.
Zapewnia to, że w odległości 30 cm od dyszy wylotowej temperatura nie będzie
przekracza 60°C.
• Przestrzegać maksymalnego ciśnienia roboczego 50 bar.
• Utrzymywać odstęp co najmniej 30 cm od powierzchni akumulatora.
• Akumulatory czyścić strumieniem na dużej powierzchni, aby uniknąć miejscowych
przegrzań.
Nie czyścić strumieniem jednego miejsca dłużej niż 3 s, aby nie przekroczyć 60°C
temperatury powierzchni akumulatora.
• Po oczyszczeniu wytrzeć powierzchnię akumulatora odpowiednimi środkami, np.
sprężonym powietrzem lub ściereczkami.
Z
Z
03.13 PL
Akumulator jest oczyszczony.
03.13 PL
Akumulator jest oczyszczony.
21
21
9
Przechowywanie akumulatora
9
Przechowywanie akumulatora
WSKAZÓWKA
10
WSKAZÓWKA
Akumulatora nie wolno przechowywać bez ładowania dłużej niż 3 miesiące, w
przeciwnym razie nie będzie się nadawał do trwałego użytku.
Akumulatora nie wolno przechowywać bez ładowania dłużej niż 3 miesiące, w
przeciwnym razie nie będzie się nadawał do trwałego użytku.
W przypadku dłuższej przerwy w eksploatacji akumulatora należy go przechowywać
w stanie pełnego naładowania, w suchym i zabezpieczonym przed mrozem
pomieszczeniu. Aby zapewnić gotowość akumulatora do użytku, można wybrać
następujące sposoby ładowania:
W przypadku dłuższej przerwy w eksploatacji akumulatora należy go przechowywać
w stanie pełnego naładowania, w suchym i zabezpieczonym przed mrozem
pomieszczeniu. Aby zapewnić gotowość akumulatora do użytku, można wybrać
następujące sposoby ładowania:
– Comiesięczne ładowanie wyrównawcze w przypadku akumulatorów PsZ i PzB i
cokwartalne pełne ładowanie w przypadku akumulatorów PzV.
– Ładowanie podtrzymujące przy napięciu ładowania 2,23 V x liczba ogniw w
przypadku akumulatorów PzS, PzM i PzB oraz 2,25 V x liczba ogniw w przypadku
akumulatorów PzV.
– Comiesięczne ładowanie wyrównawcze w przypadku akumulatorów PsZ i PzB i
cokwartalne pełne ładowanie w przypadku akumulatorów PzV.
– Ładowanie podtrzymujące przy napięciu ładowania 2,23 V x liczba ogniw w
przypadku akumulatorów PzS, PzM i PzB oraz 2,25 V x liczba ogniw w przypadku
akumulatorów PzV.
W przypadku dłuższej ( > 3 miesiące) przerwy w eksploatacji akumulatora należy
przechowywać go w stanie 50-procentowego naładowania w suchym, chłodnym i
zabezpieczonym przed mrozem pomieszczeniu.
W przypadku dłuższej ( > 3 miesiące) przerwy w eksploatacji akumulatora należy
przechowywać go w stanie 50-procentowego naładowania w suchym, chłodnym i
zabezpieczonym przed mrozem pomieszczeniu.
Pomoc w przypadku usterek
10
W przypadku stwierdzenia usterek akumulatora lub prostownika wezwać serwis
producenta.
Z
Wymagane czynności muszą być przeprowadzone przez serwis producenta lub
autoryzowany przez niego serwis klienta.
Usuwanie
11
22
Wymagane czynności muszą być przeprowadzone przez serwis producenta lub
autoryzowany przez niego serwis klienta.
Usuwanie
Akumulatorów z symbolem recyklingu i przekreślonym symbolem
kubła na śmieci nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych.
Akumulatorów z symbolem recyklingu i przekreślonym symbolem
kubła na śmieci nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych.
Sposób odbioru i utylizacji należy ustalić z producentem zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
Sposób odbioru i utylizacji należy ustalić z producentem zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
03.13 PL
11
W przypadku stwierdzenia usterek akumulatora lub prostownika wezwać serwis
producenta.
03.13 PL
Z
Pomoc w przypadku usterek
22
Download