Druk wewnętrzny Państwowej Inspekcji Sanitarnej HDM/F/15 Data

advertisement
Druk wewnętrzny Państwowej Inspekcji Sanitarnej
HDM/F/15
Data wydania: 02.11.2009r.
Strona 1 (11)
Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego
Formularz do protokołu kontroli Nr…………………………………………….. z dnia………………………………...
Ocena stanu sanitarnego domu studenckiego
Uwaga: wypełniając formularz należy zaznaczyć właściwą odpowiedź odzwierciedlającą stan faktyczny w czasie kontroli.
1. Nazwa domu studenckiego ………………………………………………………………………………………………………….
2. Liczba mieszkańców ………………………………, limit miejsc w budynku …………………………………………
3. Liczba personelu .........................................................
3.1. Dokumentacja pracowników
do celów sanitarno-epidemiologicznych
(Dz.U.06.25.191; Dz.U.06.133.939;
Dz.U.08.234.1570 art.6.1 pkt.4 i 5)
Dz.U.06.25.191
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań do celów sanitarno-epidemiologicznych z dnia 2 lutego 2006 r.
Dz.U.06.133.939;
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne
osoby z dnia 10 lipca 2006 r.
Dz.U.08.234.1570 art.6.1 pkt.4 i 5)
Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi1 z dnia 5 grudnia 2008 r.
Art. 6.1. Obowiązkowym badaniom sanitarno-epidemiologicznym, określonym na podstawie art. 10 ust. 2 pkt 2, podlegają:
4) uczniowie, studenci i doktoranci kształcący się do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia
zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby;
5) osoby podejmujące lub wykonujące prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej
na inne osoby.
Lp.
4.
4.1.
4.2.
5.
1
Kontrolowane zagadnienia
Podstawa prawna
aktualna / nieaktualna
Ocena
Teren placówki:
nawierzchnia dróg, przejść równa i utwardzona
otwory kanalizacyjne, studzienki i inne zagłębienia
trwale zabezpieczone
Dz.U.02.75.690 §16.1
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
z dnia 12 kwietnia 2002 r.
§ 16.1.Do wejść do budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zamieszkania
zbiorowego i użyteczności publicznej powinny być doprowadzone od dojść i
dojazdów, o których mowa w § 14 ust. 1 i 3, utwardzone dojścia o szerokości
minimalnej 1,5 m, przy czym co najmniej jedno dojście powinno zapewniać
osobom niepełnosprawnym dostęp do całego budynku lub tych jego części,
z których osoby te mogą korzystać.
Dz.U.07.128.897 §4.4
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach z dnia 5 lipca 2007 r.
§ 4.4. Drogi ewakuacyjne i inne drogi oraz przejścia i dojścia dla pieszych na
terenie uczelni powinny być utrzymane w należytym stanie, niestwarzającym
zagrożeń dla użytkowników.
Dz.U.03.169.1650 §6.3
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 26 września 1997 r., tekst
jednolity z dnia 28 sierpnia 2003 r.
§ 6.3. Otwory i zagłębienia powinny być zamknięte odpowiednimi
pokrywami, a jeżeli jest to niemożliwe - właściwie ogrodzone i oznakowane.
Dz.U.07.128.897 §4.4
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach z dnia 5 lipca 2007 r.
§ 4.4. Drogi ewakuacyjne i inne drogi oraz przejścia i dojścia dla pieszych na
terenie uczelni powinny być utrzymane w należytym stanie, niestwarzającym
zagrożeń dla użytkowników.
Gromadzenie odpadów stałych ( rodzaj urządzeń):
……………………………………………………………
Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, ustawę z dnia 30 sierpnia
1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, ustawę z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy, ustawę z dnia 25 czerwca 1999 r. o
świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawę z dnia 6 września 2001 r. - Prawo
farmaceutyczne, ustawę z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, ustawę z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom
ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych i ustawę z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
Druk wewnętrzny Państwowej Inspekcji Sanitarnej
HDM/F/15
Data wydania: 02.11.2009r.
Strona 2 (11)
5.1.
miejsce gromadzenia odpadów oddalone co
najmniej 10 m od okien|
i drzwi budynku oraz co najmniej 3 m od granicy z
sąsiednią działką
5.2.
miejsce i w/w urządzenia w dobrym stanie sanitarnohigienicznym
i technicznym
Dz.U.02.75.690 §23.1.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia
2002 r.
§ 23.1. Odległość miejsc na pojemniki i kontenery na odpady stałe, o których
mowa w § 22 ust. 2 pkt 1 i 3, powinna wynosić co najmniej 10 m od okien i
drzwi do budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz
co najmniej 3 m od granicy z sąsiednią działką. Zachowanie odległości od
granicy działki nie jest wymagane, jeżeli osłony lub pomieszczenia stykają
się z podobnymi urządzeniami na działce sąsiedniej.
Dz.U.05.236.2008 j.t. Art.5.1
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach12 z dnia 13 września
1996 r., tekst jednolity z dnia 28 listopada 2005 r.
Art. 5.1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i
porządku przez:
1) wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów
komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie
sanitarnym, porządkowym i technicznym;
2) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w
przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub
ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik
bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię
ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach
odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest
obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową
oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach
odrębnych;
3) zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych
zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie;
3a) gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych;
3b) pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów
komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami
ustawy i przepisami odrębnymi;
4) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników
położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się
wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną
bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest
obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny
postój lub parkowanie pojazdów samochodowych;
5) realizację innych obowiązków określonych w regulaminie.
Dz.U.08.234.1570. Art. 22.1
Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u
ludzi1 z dnia 5 grudnia 2008r.
Art. 22.1. Właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością są
obowiązani utrzymywać ją w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu
zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, w szczególności:
1) prowadzić prawidłową gospodarkę odpadami i ściekami;
2) zwalczać gryzonie, insekty i szkodniki;
3) usuwać padłe zwierzęta z nieruchomości;
4) usuwać odchody zwierząt z nieruchomości.
6.
Budynek:
6.1.
dostosowany do potrzeb wynikających z
niepełnosprawności
6.2.
pomieszczenia spełniają wymagania w zakresie
wysokości
1
Dz.U.02.75.690 §61.1
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia
2002 r.
§ 61.1. Położenie drzwi wejściowych do budynku oraz kształt i wymiary
pomieszczeń wejściowych powinny umożliwiać dogodne warunki ruchu, w
tym również osobom niepełnosprawnym.
Dz.U.02.75.690 §72
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
z dnia 12 kwietnia 2002 r.
*pod tabelą
Odnośnik nr 1 dodany do tytułu ustawą z dnia 20.04.2004 r. (Dz. U. Nr 96, poz. 959), która wchodzi w życie 1.05.2004 r. Treść odnośnika
publikujemy na końcu ustawy.
2
Tekst jednolity ogłoszono dnia 5.12.2005 r.
1
Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, ustawę z dnia 30 sierpnia
1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, ustawę z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy, ustawę z dnia 25 czerwca 1999 r. o
świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawę z dnia 6 września 2001 r. - Prawo
farmaceutyczne, ustawę z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, ustawę z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom
ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych i ustawę z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
Druk wewnętrzny Państwowej Inspekcji Sanitarnej
HDM/F/15
Data wydania: 02.11.2009r.
Strona 3 (11)
6.3.
pomieszczenia spełniają wymagania w zakresie
usytuowania poziomu podłogi względem przyległego
terenu
6.4.
sufity, ściany, podłogi, posadzki w dobrym stanie
technicznym
6.5.
stolarka okienna, drzwiowa w dobrym stanie
technicznym
7.
Klatki schodowe:
7.1.
stopnie schodów równe, nieśliskie
8.
Wyposażenie techniczne budynku:
8.1.
zapewniona bieżąca zimna woda
8.2.
zapewniona bieżąca ciepła woda
8.3.
odprowadzanie ścieków: kanalizacja centralna /
miejscowa,
inne
....................................................................................
..................
8.4.
ogrzewanie: centralne własne: węglowe, gazowe,
olejowe/ centralne z sieci ciepłowniczej /
inne.....................................................................
9.
Mikroklimat pomieszczeń:
Dz.U.02.75.690 §73.2
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
z dnia 12 kwietnia 2002 r.
§ 73.2. W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi w budynku
zakładu opieki zdrowotnej, opieki społecznej, oświaty, wychowania i nauki
poziom podłogi powinien znajdować się co najmniej 0,3 m powyżej terenu
urządzonego przy budynku.
Dz.U.07.128.897 §13.1
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach z dnia 5 lipca 2007 r.
§ 13.1. Pomieszczenia uczelni powinny być utrzymywane we właściwym
stanie sanitarnym.
Dz.U.07.128.897§12.3 i 13.1
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach z dnia 5 lipca 2007 r.
§ 12.3. Oświetlenie pomieszczeń, wentylacja, instalacja elektryczna i
gazowa oraz wszelkie urządzenia techniczne w domach studenckich
powinny odpowiadać warunkom technicznym ustalonym w przepisach
dotyczących warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki,
oraz Polskim Normom.
§ 13.1. Pomieszczenia uczelni powinny być utrzymywane we właściwym
stanie sanitarnym.
Dz.U.02.75. 690 §305.1
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
z dnia 12 kwietnia 2002 r.
§ 305.1. Nawierzchnia dojść do budynków, schodów i pochylni zewnętrznych
i wewnętrznych, ciągów komunikacyjnych w budynku oraz podłóg w
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, a także posadzki w
garażu, powinna być wykonana z materiałów niepowodujących
niebezpieczeństwa poślizgu.
Dz.U.02.75. 690 §45
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
z dnia 12 kwietnia 2002 r.
§ 45. Budynek z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi powinien
być zaopatrzony co najmniej w wodę do spożycia przez ludzi oraz do celów
przeciwpożarowych, jeżeli wymagają tego przepisy odrębne, a odpowiednio
do ich przeznaczenia - także na inne cele. W innych budynkach
zaopatrzenie w wodę powinno wynikać z ich przeznaczenia i potrzeb
ochrony przeciwpożarowej.
Dz.U.02.75. 690 §46
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
z dnia 12 kwietnia 2002 r.
§ 46. Budynek mieszkalny, zamieszkania zbiorowego, opieki zdrowotnej,
opieki społecznej i socjalnej, oświaty, nauki, zakładu żywienia, produkcji i
handlu żywnością, a także inne budynki, jeżeli są wyposażone w wanny,
natryski lub umywalki, powinny mieć indywidualną lub centralną instalację
ciepłej wody. Warunek doprowadzenia ciepłej wody do umywalek nie
dotyczy budynków w zabudowie zagrodowej i rekreacji indywidualnej.
Dz.U.02.75.690 §47
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
z dnia 12 kwietnia 2002 r.
§ 47. Budynek wyposażony w instalację wodociągową powinien mieć
zapewnione odprowadzenie ścieków bytowo-gospodarczych oraz ścieków
technologicznych, jeżeli one występują.
Dz.U.02.75.690 §49
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
z dnia 12 kwietnia 2002 r.
§ 49. Budynek i pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi oraz inne
budynki, jeżeli wynika to z ich przeznaczenia, powinny być wyposażone w
instalacje (urządzenia) do ogrzewania pomieszczeń w okresie obniżonych
temperatur, umożliwiające utrzymanie temperatury powietrza wewnętrznego
odpowiedniej do ich przeznaczenia. Wymaganie to nie dotyczy budynków
rekreacyjnych, użytkowanych wyłącznie w sezonie letnim.
Druk wewnętrzny Państwowej Inspekcji Sanitarnej
HDM/F/15
Data wydania: 02.11.2009r.
Strona 4 (11)
9.1.
9.2.
Dz.U.02.75.690 §147.2
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
z dnia 12 kwietnia 2002 r.
§ 147.2. Wentylację mechaniczną lub grawitacyjną należy zapewnić w
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, w pomieszczeniach bez
otwieranych okien, a także w innych pomieszczeniach, w których ze
względów zdrowotnych, technologicznych lub bezpieczeństwa konieczne
jest zapewnienie wymiany powietrza.
we wszystkich pomieszczeniach zapewniona
wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna
wentylacja mechaniczna w ustępach
ogólnodostępnych z ilością kabin większą niż jedna
lub nie posiadających okien
Dz.U.07.128.897.§12.3
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach z dnia 5 lipca 2007 r.
§ 12.3. Oświetlenie pomieszczeń, wentylacja, instalacja elektryczna i
gazowa oraz wszelkie urządzenia techniczne w domach studenckich
powinny odpowiadać warunkom technicznym ustalonym w przepisach
dotyczących warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki,
oraz Polskim Normom.
Dz.U.02.75.690.§85.2
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia
2002 r.
§ 85.2.27W ustępach ogólnodostępnych należy stosować:
1) przedsionki, oddzielone ścianami pełnymi na całą wysokość
pomieszczenia, w których mogą być instalowane tylko umywalki,
2) drzwi o szerokości co najmniej 0,9 m,
3) drzwi wewnętrzne i drzwi do kabin ustępowych, otwierane na zewnątrz,
4) przegrody dzielące ustęp damski od męskiego, wykonane jako ściany
pełne na całą wysokość pomieszczenia,
5) miski ustępowe umieszczone w oddzielnych kabinach o szerokości co
najmniej 1 m i długości 1,10 m, ze ściankami i drzwiami o wysokości co
najmniej 2 m z prześwitem nad podłogą 0,15 m; oddzielenia nie wymagają
ustępy dla dzieci w żłobkach i przedszkolach,
6) wpusty kanalizacyjne podłogowe z syfonem oraz armaturę czerpalną ze
złączką do węża w pomieszczeniach z pisuarem lub mających więcej niż 4
kabiny ustępowe,
7) wentylację grawitacyjną lub mechaniczną - w ustępach z oknem i jedną
kabiną, a w innych - mechaniczną o działaniu ciągłym lub włączaną
automatycznie.
Dz.U.07.128.897 §13.2
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach z dnia 5 lipca 2007 r.
§ 13.2. Pomieszczenia przeznaczone na natryski, łazienki, ustępy,
umywalnie powinny być ogrzewane i wyposażone w wentylację zgodnie z
przepisami dotyczącymi warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki, oraz Polskim Normom.
Dz.U.02.75.690.§147.2
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia
2002 r.
§ 147.2. Wentylację mechaniczną lub grawitacyjną należy zapewnić w
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, w pomieszczeniach bez
otwieranych okien, a także w innych pomieszczeniach, w których ze
względów zdrowotnych, technologicznych lub bezpieczeństwa konieczne
jest zapewnienie wymiany powietrza.
tak / nie
9.3.
27
wentylacja mechaniczna zapewniona w innych
pomieszczeniach (wymienić, w których)
………………………………………………………..
Dz.U.07.128.897.§12.3 i 13.2
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach z dnia 5 lipca 2007 r.
§ 12.3. Oświetlenie pomieszczeń, wentylacja, instalacja elektryczna i
gazowa oraz wszelkie urządzenia techniczne w domach studenckich
powinny odpowiadać warunkom technicznym ustalonym w przepisach
dotyczących warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki,
oraz Polskim Normom.
§ 13.2. Pomieszczenia przeznaczone na natryski, łazienki, ustępy,
umywalnie powinny być ogrzewane i wyposażone w wentylację zgodnie z
przepisami dotyczącymi warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki, oraz Polskim Normom.
§ 85 ust. 2 w brzmieniu rozporządzenia z dnia 7.04.2004 r. (Dz. U. Nr 109, poz. 1156), które wchodzi w życie 27.05.2004 r.
Druk wewnętrzny Państwowej Inspekcji Sanitarnej
HDM/F/15
Data wydania: 02.11.2009r.
Strona 5 (11)
9.4.
co najmniej 50% powierzchni okien ma konstrukcję
umożliwiającą otwieranie
9.5.
temperatura pomieszczeń mieszkalnych co najmniej
200C (mierzona w okresie grzewczym
termometrem)
9.6.
oświetlenie sztuczne: jarzeniowe / żarowe /
mieszane
Dz.U.02.75.690 §155.1
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
z dnia 12 kwietnia 2002 r.
§ 155.1. W budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego, oświaty,
wychowania, opieki zdrowotnej i opieki społecznej, a także w
pomieszczeniach biurowych przeznaczonych na pobyt ludzi,
niewyposażonych w wentylację mechaniczną lub klimatyzację, okna, w celu
okresowego przewietrzania, powinny mieć konstrukcję umożliwiającą
otwieranie co najmniej 50% powierzchni wymaganej zgodnie z § 57 dla
danego pomieszczenia.
Dz.U.07.128.897.§12.3
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach
z dnia 5 lipca 2007 r.
§ 12.3. Oświetlenie pomieszczeń, wentylacja, instalacja elektryczna i
gazowa oraz wszelkie urządzenia techniczne w domach studenckich
powinny odpowiadać warunkom technicznym ustalonym w przepisach
dotyczących warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki,
oraz Polskim Normom.
Dz.U.02.75.690 §134.2
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia
2002 r.
*pod tabelą
Dz.U.02.75.690 §59.1
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
z dnia 12 kwietnia 2002 r.
§ 59.1. Oświetlenie światłem sztucznym pomieszczenia przeznaczonego na
pobyt ludzi powinno odpowiadać potrzebom użytkowym i spełniać
wymagania Polskiej Normy dotyczącej oświetlenia wnętrz światłem
elektrycznym.
9.7.
9.8.
9.9.
10.
punkty świetlne czynne
punkty świetlne zaopatrzone w osłony
przeprowadzono pomiary natężenia oświetlenia
sztucznego
(jeśli tak – należy podać datę i wynik pomiaru)
.................................
Pokoje mieszkalne:
liczba pokoi / ilu
osobowe…………………………………………………
Dz.U.07.128.897.§12.3
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach z dnia 5 lipca 2007 r.
§ 12.3. Oświetlenie pomieszczeń, wentylacja, instalacja elektryczna i
gazowa oraz wszelkie urządzenia techniczne w domach studenckich
powinny odpowiadać warunkom technicznym ustalonym w przepisach
dotyczących warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki,
oraz Polskim Normom.
Dz.U.07.128.897 §4.6
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach z dnia 5 lipca 2007 r.
§ 4. 6. Stan wyposażenia pomieszczeń uczelni, a w szczególności: mebli,
sprzętu, urządzeń i instalacji, nie może stanowić zagrożeń dla osób
korzystających z tych pomieszczeń.
Dz.U.07.128.897.§12.3
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach z dnia 5 lipca 2007 r.
§ 12.3. Oświetlenie pomieszczeń, wentylacja, instalacja elektryczna i
gazowa oraz wszelkie urządzenia techniczne w domach studenckich
powinny odpowiadać warunkom technicznym ustalonym w przepisach
dotyczących warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki,
oraz Polskim Normom.
Dz.U.02.75.690 §59.1
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
z dnia 12 kwietnia 2002 r.
§ 59.1. Oświetlenie światłem sztucznym pomieszczenia przeznaczonego na
pobyt ludzi powinno odpowiadać potrzebom użytkowym i spełniać
wymagania Polskiej Normy dotyczącej oświetlenia wnętrz światłem
elektrycznym.
Druk wewnętrzny Państwowej Inspekcji Sanitarnej
HDM/F/15
Data wydania: 02.11.2009r.
Strona 6 (11)
10.1.
powierzchnia mieszkalna minimum 5m² na osobę
10.2.
wyposażenie pokoi
(wymienić)………………..……………………………
10.3.
meble i sprzęt w dobrym stanie technicznym
10.4.
pościel, koce zapewnia: dom studenta / studenci we
własnym zakresie
10.5.
pościel przechowywana prawidłowo (w
magazynkach, z zachowaniem segregacji)
11.
Świetlica
11.1.
wyposażenie świetlicy w meble i sprzęt (jakie)
……………..…………..
11.2.
sprzęt, urządzenia i meble czyste, nieuszkodzone,
spełniają wymagania bezpieczeństwa
12.
Pomieszczenia do nauki:
12.1.
zapewniono pomieszczenia do nauki
12.2.
wyposażenie pomieszczeń w meble i sprzęt
wystarczające
12.3.
sprzęt, urządzenia i meble czyste, nieuszkodzone,
spełniają wymagania bezpieczeństwa
13.
Pomieszczenia sanitarne:
1
Dz.U.07.128.897.§12.2
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach z dnia 5 lipca 2007 r.
§ 12.2. Pomieszczenia mieszkalne w domach studenckich powinny
zapewniać co najmniej 5 m2powierzchni mieszkalnej na jedną osobę.
Dz.U.07.128.897.§12.1
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach z dnia 5 lipca 2007 r.
§ 12.1. Stan instalacji oraz sprzętu i urządzeń w domach studenckich nie
może stanowić zagrożeń dla osób tam mieszkających i pracujących.
Dz.U.08.234.1570, Art.22.1
Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u
ludzi1 z dnia 5 grudnia 2008 r.
Art. 22.1. Właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością są
obowiązani utrzymywać ją w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu
zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, w szczególności:
1) prowadzić prawidłową gospodarkę odpadami i ściekami;
2) zwalczać gryzonie, insekty i szkodniki;
3) usuwać padłe zwierzęta z nieruchomości;
4) usuwać odchody zwierząt z nieruchomości.
Dz.U.07.128.897.§14
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach z dnia 5 lipca 2007 r.
§ 14. W domach studenckich powinny być wydzielone, stosownie do
potrzeb, pomieszczenia przeznaczone na indywidualną naukę oraz świetlica.
Dz.U.07.128.897.§14
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach z dnia 5 lipca 2007 r.
§ 14. W domach studenckich powinny być wydzielone, stosownie do
potrzeb, pomieszczenia przeznaczone na indywidualną naukę oraz świetlica
Dz.U.07.128.897.§12.1
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach z dnia 5 lipca 2007 r.
§ 12.1. Stan instalacji oraz sprzętu i urządzeń w domach studenckich nie
może stanowić zagrożeń dla osób tam mieszkających i pracujących.
Dz.U.07.128.897.§14
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach z dnia 5 lipca 2007 r.
§ 14. W domach studenckich powinny być wydzielone, stosownie do
potrzeb, pomieszczenia przeznaczone na indywidualną naukę oraz świetlica
Dz.U.07.128.897.§14
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach z dnia 5 lipca 2007 r.
§ 14. W domach studenckich powinny być wydzielone, stosownie do
potrzeb, pomieszczenia przeznaczone na indywidualną naukę oraz świetlica
Dz.U.07.128.897.§12.1
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach z dnia 5 lipca 2007 r.
§ 12.1. Stan instalacji oraz sprzętu i urządzeń w domach studenckich nie
może stanowić zagrożeń dla osób tam mieszkających i pracujących.
Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, ustawę z dnia 30 sierpnia
1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, ustawę z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy, ustawę z dnia 25 czerwca 1999 r. o
świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawę z dnia 6 września 2001 r. - Prawo
farmaceutyczne, ustawę z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, ustawę z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom
ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych i ustawę z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
Druk wewnętrzny Państwowej Inspekcji Sanitarnej
HDM/F/15
Data wydania: 02.11.2009r.
Strona 7 (11)
13.1.
13.2.
pomieszczenia zlokalizowane na każdej kondygnacji
standardy dostępności do urządzeń sanitarnych
zachowane
13.3.
pomieszczenia sanitarne wyposażone w środki
higieny osobistej
13.4.
ściany zmywalne i odporne na działanie wilgoci
13.5.
posadzki zmywalne, nienasiąkliwe i nieśliskie
13.6.
wydzielone pomieszczenie / miejsce przepierek /
suszenia odzieży / prasowania
1
Dz.U.02.75.690 § 82.2
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia
2002 r.
§ 82.2. W budynku, o którym mowa w ust. 1 (zamieszkania zbiorowego), bez
łazienek i ustępów związanych z pomieszczeniami mieszkalnymi należy
przewidzieć na każdej kondygnacji umywalnie i ustępy przeznaczone do
wspólnego użytku, wyposażone co najmniej w:
1) 1 miskę ustępową dla 10 kobiet,
2) 1 miskę ustępową i 1 pisuar dla 20 mężczyzn,
3) 1 urządzenie natryskowe dla 15 osób,
4) 1 umywalkę dla 5 osób.
Dz.U.07.128.897.§13.2
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach z dnia 5 lipca 2007 r.
§ 13. 2. Pomieszczenia przeznaczone na natryski, łazienki, ustępy,
umywalnie powinny być ogrzewane i wyposażone w wentylację zgodnie z
przepisami dotyczącymi warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki, oraz Polskim Normom.
Dz.U.02.75.690 § 82.2
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
z dnia 12 kwietnia 2002 r.
§ 82.2. W budynku, o którym mowa w ust. 1 (zamieszkania zbiorowego), bez
łazienek i ustępów związanych z pomieszczeniami mieszkalnymi należy
przewidzieć na każdej kondygnacji umywalnie i ustępy przeznaczone do
wspólnego użytku, wyposażone co najmniej w:
1) 1 miskę ustępową dla 10 kobiet,
2) 1 miskę ustępową i 1 pisuar dla 20 mężczyzn,
3) 1 urządzenie natryskowe dla 15 osób,
4) 1 umywalkę dla 5 osób.
Dz.U.07.128.897.§13.2
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach z dnia 5 lipca 2007 r.
§ 13. 2. Pomieszczenia przeznaczone na natryski, łazienki, ustępy,
umywalnie powinny być ogrzewane i wyposażone w wentylację zgodnie z
przepisami dotyczącymi warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki, oraz Polskim Normom.
Dz.U.08.234.1570, Art.22.1
Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u
ludzi1 z dnia 5 grudnia 2008 r.
Art. 22.1. Właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością są
obowiązani utrzymywać ją w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu
zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, w szczególności:
1) prowadzić prawidłową gospodarkę odpadami i ściekami;
2) zwalczać gryzonie, insekty i szkodniki;
3) usuwać padłe zwierzęta z nieruchomości;
4) usuwać odchody zwierząt z nieruchomości.
Dz.U.02.75.690 §78.1
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia
2002 r.
§ 78.1. Ściany pomieszczenia higienicznosanitarnego powinny mieć do
wysokości co najmniej 2 m powierzchnie zmywalne i odporne na działanie
wilgoci.
Dz.U.02.75.690 §78.2
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia
2002 r.
§ 78.2. Posadzka pralni, łazienki, umywalni, kabiny natryskowej i ustępu
powinna być zmywalna, nienasiąkliwa i nieśliska.
Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, ustawę z dnia 30 sierpnia
1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, ustawę z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy, ustawę z dnia 25 czerwca 1999 r. o
świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawę z dnia 6 września 2001 r. - Prawo
farmaceutyczne, ustawę z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, ustawę z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom
ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych i ustawę z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
Druk wewnętrzny Państwowej Inspekcji Sanitarnej
HDM/F/15
Data wydania: 02.11.2009r.
Strona 8 (11)
13.7.
pomieszczenia i wyposażenie w dobrym stanie
technicznym
14.
Kuchenki podręczne:
14.1.
pomieszczenia zlokalizowane na każdej kondygnacji
14.2.
wyposażone w (wymienić wyposażenie)
…………………………………
14.3.
pomieszczenia i wyposażenie w dobrym stanie
technicznym
15.
Pomieszczenia porządkowe:
(jeśli brak to wskazać miejsce przechowywania
sprzętu
porządkowego…………………………………………
15.1.
przechowywanie środków czystościowych,
dezynfekujących oraz sprzętu porządkowego
prawidłowe
16.
System I-ej pomocy:
16.1.
w obiekcie znajduje się co najmniej jedna przenośna
apteczka, odpowiednio wyposażona oraz instrukcja
udzielania pierwszej pomocy
17.
Stan sanitarno-higieniczny otoczenia oraz
pomieszczeń domu studenckiego:
17.1.
otoczenie oraz wszystkie pomieszczenia placówki w
dobrym stanie sanitarno- higienicznym
Dz.U.07.128.897.§12.1
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach z dnia 5 lipca 2007 r.
§ 12.1. Stan instalacji oraz sprzętu i urządzeń w domach studenckich nie
może stanowić zagrożeń dla osób tam mieszkających i pracujących.
Dz.U.07.128.897.§12.1
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach z dnia 5 lipca 2007 r.
§ 12.1. Stan instalacji oraz sprzętu i urządzeń w domach studenckich nie
może stanowić zagrożeń dla osób tam mieszkających i pracujących.
Dz.U.07.128.897.§11.2
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach
z dnia 5 lipca 2007 r.
§ 11.2. Rektor jest obowiązany zapewnić, aby niebezpieczne substancje i
preparaty chemiczne były przechowywane w zamkniętych, wyraźnie
oznakowanych pomieszczeniach i miejscach do tego przystosowanych, w
opakowaniach chroniących przed ich szkodliwym, niebezpiecznym
działaniem, pożarem lub wybuchem.
Dz.U.07.128.897 §7.3
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach z dnia 5 lipca 2007 r.
§ 7.3. W każdym budynku uczelni, w pomieszczeniu dostępnym w godzinach
prowadzenia zajęć dydaktycznych lub badań naukowych powinna znajdować
się co najmniej jedna przenośna apteczka, wyposażona w niezbędne środki
do udzielania pierwszej pomocy, których okres ważności nie upłynął, wraz z
instrukcją o zasadach jej udzielania. Wykorzystane środki i materiały
powinny być na bieżąco uzupełniane.
Dz.U.07.128.897 §5 i 13.1
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach z dnia 5 lipca 2007 r.
§ 5. Rektor jest obowiązany do utrzymywania w stanie zapewniającym
bezpieczne i higieniczne użytkowanie posiadanych przez uczelnię obiektów,
urządzeń i terenów sportowych, a także do zapewnienia nadzoru osób do
tego upoważnionych w czasie realizacji zajęć z wychowania fizycznego oraz
wszelkiego rodzaju zawodów sportowych organizowanych przez uczelnię, na
zasadach określonych w ustawie z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze
fizycznej
§ 13.1. Pomieszczenia uczelni powinny być utrzymywane we właściwym
stanie sanitarnym.
Dz.U.08.234.1570. Art. 22.1
Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u
ludzi1 z dnia 5 grudnia 2008 r.
Art. 22.1. Właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością są
obowiązani utrzymywać ją w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu
zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, w szczególności:
1) prowadzić prawidłową gospodarkę odpadami i ściekami;
2) zwalczać gryzonie, insekty i szkodniki;
3) usuwać padłe zwierzęta z nieruchomości;
4) usuwać odchody zwierząt z nieruchomości.
1
Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, ustawę z dnia 30 sierpnia
1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, ustawę z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy, ustawę z dnia 25 czerwca 1999 r. o
świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawę z dnia 6 września 2001 r. - Prawo
farmaceutyczne, ustawę z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, ustawę z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom
ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych i ustawę z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
Druk wewnętrzny Państwowej Inspekcji Sanitarnej
HDM/F/15
Data wydania: 02.11.2009r.
Strona 9 (11)
18. Inne uwagi kontrolującego:
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
……………………………………………..
(podpis osoby kontrolującej)
Tabela nr 1 do pkt. 6.2.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
z dnia 12 kwietnia 2002 r.
§ 72.1. Wysokość pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi powinna odpowiadać wymaganiom określonym w poniższej tabeli, jeżeli
przepisy odrębne, w tym dotyczące pomieszczeń pracy i pomieszczeń służby zdrowia, nie określają innych wymagań:
Rodzaj pomieszczenia (sposób użytkowania)
Minimalna wysokość
w świetle (m)
2
2,5*)
1
Pokoje w budynkach mieszkalnych oraz sypialnie 1-4osobowe w budynkach zamieszkania zbiorowego
Pokoje na poddaszu w budynkach jednorodzinnych i
2,2*)
mieszkalnych zagrodowych oraz pomieszczenia w budynkach
rekreacji indywidualnej
Pomieszczenia do pracy **), nauki i innych celów, w których
nie występują czynniki uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia,
przeznaczone na stały lub czasowy pobyt:
2,5
a) nie więcej niż 4 osób
3,0
b) więcej niż 4 osób
Pomieszczenia jak wyżej, lecz usytuowane na antresoli, jeżeli 2,2
nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia
Pomieszczenia do pracy **) i innych celów, w których
3,3
występują czynniki uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia
Pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi, jak dyżurki, 2,2*)
portiernie, kantory, kioski, w tym kioski usytuowane w halach
dworcowych, wystawowych, handlowych, sportowych, jeżeli
nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia
Pomieszczenia przeznaczone na czasowy pobyt ludzi:
2,2*)
a) jeżeli nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia
2,5
b) jeżeli występują czynniki szkodliwe dla zdrowia
*) Przy stropach pochyłych jest to wysokość średnia liczona między największą a najmniejszą wysokością pomieszczenia, lecz nie mniejszą
niż 1,9 m. Przestrzeni o wysokości poniżej 1,9 m nie zalicza się do odpowiadającej przeznaczeniu danego pomieszczenia.
**) Wymagania dotyczące minimalnej wysokości pomieszczeń w zakładach pracy określają przepisy o bezpieczeństwie i higienie pracy.
2. Pomieszczenia, których wysokość powinna, zgodnie z ust. 1, wynosić co najmniej 3 m i 3,3 m, mogą być obniżone do wysokości nie
mniejszej niż 2,5 m w przypadku zastosowania wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzacji, pod warunkiem uzyskania
zgody państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.
Druk wewnętrzny Państwowej Inspekcji Sanitarnej
HDM/F/15
Data wydania: 02.11.2009r.
Strona 10 (11)
Tabela nr 1 do pkt. 9.5.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
z dnia 12 kwietnia 2002 r.
§ 134.2. Do obliczania szczytowej mocy cieplnej należy przyjmować temperatury obliczeniowe zewnętrzne zgodnie z Polską Normą
dotyczącą obliczeniowych temperatur zewnętrznych, a temperatury obliczeniowe ogrzewanych pomieszczeń - zgodnie z poniższą tabelą:
1
Temperatury obliczeniowe
2
Przeznaczenie lub sposób
wykorzystywania pomieszczeń
+5oC
- nieprzeznaczone na pobyt ludzi,
3
Przykłady pomieszczeń
magazyny bez stałej obsługi, garaże
indywidualne, hale postojowe (bez
remontów), akumulatornie, maszynownie
i szyby dźwigów osobowych
- przemysłowe - podczas działania
ogrzewania dyżurnego (jeżeli
pozwalają na to względy
technologiczne)
+8oC
klatki schodowe w budynkach
- w których nie występują zyski
mieszkalnych,
ciepła, a jednorazowy pobyt
osób znajdujących się w ruchu i
w okryciach zewnętrznych nie
przekracza 1 h,
hale sprężarek, pompownie, kuźnie,
- w których występują zyski ciepła hartownie, wydziały obróbki cieplnej
od urządzeń technologicznych,
oświetlenia itp., przekraczające
25 W na 1 m3kubatury
pomieszczenia
+12oC
magazyny i składy wymagające stałej
- w których nie występują zyski
obsługi, hole wejściowe, poczekalnie
ciepła, przeznaczone do
przy salach widowiskowych bez szatni,
stałego pobytu ludzi,
znajdujących się w okryciach
zewnętrznych lub
wykonujących pracę fizyczną o
wydatku energetycznym
powyżej 300 W,
- w których występują zyski ciepła
od urządzeń technologicznych,
oświetlenia itp., wynoszące od
10 do 25 W na 1 m3kubatury
pomieszczenia
+16oC
- w których nie występują zyski
ciepła, przeznaczone na pobyt
ludzi:
hale pracy fizycznej o wydatku
energetycznym powyżej 300 W, hale
formierni, maszynownie chłodni,
ładownie akumulatorów, hale targowe,
sklepy rybne i mięsne
sale widowiskowe bez szatni, ustępy
publiczne, szatnie okryć zewnętrznych,
hale produkcyjne, sale gimnastyczne,
- w okryciach
zewnętrznych w
pozycji siedzącej i
stojącej,
kuchnie indywidualne wyposażone w
paleniska węglowe
- bez okryć
zewnętrznych,
znajdujących się w
ruchu lub
wykonujących pracę
fizyczną o wydatku
energetycznym do
300 W,
Druk wewnętrzny Państwowej Inspekcji Sanitarnej
HDM/F/15
Data wydania: 02.11.2009r.
Strona 11 (11)
- w których występują zyski ciepła
od urządzeń technologicznych,
oświetlenia itp.,
nieprzekraczające 10 W na 1
m3kubatury pomieszczenia
+20oC
+24oC
pokoje mieszkalne, przedpokoje, kuchnie
- przeznaczone na stały pobyt ludzi indywidualne wyposażone w paleniska
bez okryć zewnętrznych,
gazowe lub elektryczne, pokoje biurowe,
niewykonujących w sposób
sale posiedzeń
ciągły pracy fizycznej
łazienki, rozbieralnie, szatnie,
umywalnie, natryskownie, hale pływalni,
gabinety lekarskie z rozbieraniem
- przeznaczone na pobyt ludzi bez pacjentów, sale niemowląt i sale
odzieży
dziecięce w żłobkach, sale operacyjne
- przeznaczone do rozbierania,
*) Dopuszcza się przyjmowanie innych temperatur obliczeniowych dla ogrzewanych pomieszczeń niż jest to określone w tabeli, jeżeli
wynika to z wymagań technologicznych.
Download