lorem ipsum amet consect quis

advertisement
Finansowanie transakcji PPP
 Konsulting  Fundusze UE  Szkolenia
Plan Prezentacji





Przepływy finansowe w transakcji PPP
Modele finansowania
Źródła finansowania
Zakres obowiązkowych analiz
Wykorzystanie funduszy UE przy realizacji
projektów PPP
 Studium przypadku
Skąd pozyskać środki na inwestycję?
 Środki budżetowe – mocno ograniczone, są inne


potrzeby
Kredyt – wysokie wskaźniki zadłużenia nie
pozwalają na dalsze zaciąganie zobowiązań
Fundusze UE
wymagają dużego zaangażowania
 nie ma gwarancji uzyskania środków
 wydłużają proces realizacji inwestycji
 dostępne tylko w formie refundacji

 PPP?
Przepływy finansowe w transakcji PPP
Wkład własny
Czynsze
Finansowanie
SPV
Operator
Podmiot
Publiczny
Bank
Finansowanie
Finansowanie inwestycji
Inwestycja
Wkład inwestora prywatnego
Inwestor
Model tradycyjny transakcji PPP

Wkład własny samorządu

Wkład inwestora prywatnego
Model tradycyjny
Wkład własny
Czynsze
Finansowanie
SPV
Operator
Podmiot
Publiczny
Bank
Finansowanie
Finansowanie inwestycji
Inwestycja
Wkład inwestora prywatnego
Inwestor
Model hybrydowy
 Wkład własny samorządu
 Wkład inwestora prywatnego
 Środki UE mogą być pozyskane zarówno przez
podmiot publiczny jak i inwestora prywatnego
Wykorzystanie funduszy UE
 Możliwość wykorzystania funduszy UE jako

wkład własny w inwestycję
Źródła finansowania
Program operacyjny infrastruktura i środowisko
 RPO
 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
 bezpośredni nadzór KE

 Pierwsze koncepcje już zaakceptowane
Model hybrydowy
UE
Wkład własny
Czynsze
Finansowanie
SPV
Operator
Podmiot
Publiczny
Bank
Finansowanie
Finansowanie inwestycji
Inwestycja
Wkład inwestora prywatnego
Inwestor
Źródła finansowania wkładu własnego podmiotu
publicznego





Kredyt
Obligacje
Aport ziemi
Wartości niematerialne i prawne
Fundusze UE
Źródła wynagrodzenia dla partnera prywatnego (po
realizacji inwestycji)
 Czynsze od partnera publicznego
 Opłaty od użytkowników (autostrady, opłaty za
usługi komunalne)
 Zyski z inwestycji (np. dzielenie zysków z reklam
znajdujących się w pasie drogowym)
Ustawa o PPP a inne modele współpracy
 Ustawa o PPP nakazuje przeprowadzenie
bardzo czasochłonnych i kosztowne analiz

prawnych

finansowo ekonomicznych

ryzyk
DLA KAŻDEGO MOŻLIWEGO MODELU TRANSKACJI
Różnice w analizach finansowych
Ustawa o PPP
(dla każdego modelu inwestycji)

Analiza ekonomiczno-finansowa








całkowite nakłady na przedsięwzięcie;
źródła finansowania;
koszty przedsięwzięcia;
rachunek zysków i strat obejmujący całe
przedsięwzięcie;
rachunek przepływów pieniężnych
obejmujący całe przedsięwzięcie;
obliczenie podstawowych wskaźników
efektywności, w tym wewnętrznej stopy
zwrotu z inwestycji oraz zaktualizowanej
wartości netto przedsięwzięcia
koszty, zagrożenia i korzyści społeczne
przedsięwzięcia
Analiza prawna


stan prawny składników majątkowych
skutki prawne oraz formę przekazania
składników majątkowych na początku i po
zakończeniu realizacji przedsięwzięcia
Studium wykonalności
(dla wybranego modelu inwestycji)
Analiza ekonomiczno-finansowa
Nakłady
Źródła
inwestycyjne na realizację projektu
finansowania projektu
Program
sprzedaży
Prognoza
kosztów eksploatacyjnych całego
systemu przed i po realizacji projektu
Rachunek
zysków i strat projektu
Rachunek
przepływów pieniężnych inwestora
po realizacji inwestycji
Zmiana
przepływów pieniężnych wywołanych
realizacją przedsięwzięcia
Analiza
wskaźnikowa
Analiza Prawna
analiza
prawna wykonalności inwestycji i
czynników ryzyka
Różnice w analizach finansowych
Analizy według ustawy o PPP
Analizy w studium wykonalności
Analiza ryzyk w tym
Analiza czynników ryzyka połączona z
ryzyka
ryzyka
ryzyka
ryzyka
ryzyka
ryzyko
ryzyko
ryzyka
ryzyko
ryzyka
ryzyko
ryzyka
ryzyka
ryzyka
ryzyka
ryzyko
ryzyko
związane z budową
związane z dostępnością
związane z popytem
związane z przygotowaniem przedsięwzięcia
rynkowe związane z dostępnością nakładów na realizację
o charakterze politycznym
o charakterze
makroekonomiczne
regulacyjne
związane z przychodami z przedsięwzięcia
związane z wystąpieniem siły wyższej;
związane z rozstrzyganiem
związane ze stanem środowiska
związane z lokalizacją
związane z przekazywaniem składników
związane z końcową wartością składników majątkowych
związane z brakiem społecznej
analizą wrażliwości
PPP w praktyce – przykład transakcji w modelu operatorskim
 Konsulting  Fundusze UE  Szkolenia
Układ prezentacji

Obowiązki Samorządu a jego potencjał
finansowy

Istota modelu operatorskiego – realna
transakcja w modelu PPP

Wady i zalety proponowanego
rozwiązania
Rozwój sieci wodociągowo-kanalizacyjnej a finanse
jednostki samorządowej

Gospodarka wodociągowo-kanalizacyjna to jedno z
zadań własnych samorządu

Obowiązek rozwoju sieci kanalizacyjnej po wejściu
do UE do roku 2015

Planowane inwestycje są poważnym obciążeniem dla
budżetu

Możliwość dofinansowania inwestycji poprzez
fundusze UE
 Konieczny wkład własny Gminy – 15%
Skąd pozyskać środki własne na inwestycje z
dofinansowaniem UE?

Środki budżetowe – mocno ograniczone, są inne
potrzeby

Kredyt – wysokie wskaźniki zadłużenia nie pozwalają
na dalsze zaciąganie zobowiązań

Model PPP – wykorzystanie finansowania od
inwestora prywatnego jako wkładu własnego w
projekcie współfinansowanym przez UE
Możliwe scenariusze rozwoju działalności
kanalizacyjnej i wodociągowej
OBECNY UKŁAD
WŁASNOŚCIOWY
POZYSKANIE INWESTORA

Ograniczona możliwość
wykorzystania środków UE na
sfinansowanie inwestycji –
trudności w zagwarantowaniu
przez Samorząd wkładu
własnego

Pozyskanie środków
finansowych od Inwestora,
które stanowić będą wkład
własny samorządu przy
pozyskiwaniu środków z UE

Realne zagrożenie nie
spełnienia wymogu UE
skanalizowania wsi do 2015
roku

Rozwój operacyjnej
działalności spółki
wodociągowej

Realizacja programu
inwestycyjnego w zakresie
działań odtworzeniowych

Możliwość rozwoju Spółki
na terenach ościennych
Obecny układ własnościowy
Podmiot
Publiczny
Pełna kontrola nad infrastrukturą
100% własności
Spółka
komunalna
(majątkowo-operatorska)
Opłaty za dostawy wody i odbiór
nieczystości
Użytkownicy
Model operatorski
 W Modelu tym ma miejsce podział zadań w zakresie
kompleksowego zarządzania gospodarką wodnościekową pomiędzy trzy podmioty

Samorząd

Spółkę Majątkową

Spółkę Operatorską
Model operatorski
Podmiot
Publiczny
Spółka komunalna
(majątkowo-operatorska)
Oddzielenie majątku od operatora
Spółka
Majątkowa
Spółka
Operatorska
Użytkownicy
Istota modelu operatorskiego

Majątek służący działalności wodociągowokanalizacyjnej pozostaje w 100% bezpośrednio
własnością Samorządu i nie będzie prywatyzowany

Prywatyzacji podlegać będzie Spółka Operatorska,
która na podstawie wieloletniej umowy, dzierżawić
będzie od Spółki Majątkowej infrastrukturę służącą
działalności wodociągowo-kanalizacyjnej
Model operatorski - uczestnicy
Umowa długoterminowa
dzierżawy majątku i świadczenia
usług operatorskich
Spółka
Majątkowa
Spółka
Operatorska
Czynsz za dzierżawę majątku
Opłaty za usługi
100% własności
Użytkownicy
Podmiot Publiczny
Model operatorski- wykorzystanie wkładu inwestora
prywatnego
Inwestor
Inwestycja
Finansowanie UE
Przekazanie środków
poprzez podniesienie
kapitału
Wkład własny
Spółka
Operatorska
Czynsz dzierżawny
płatny z góry za 20 lat
Spółka
Majątkowa
Główne etapy procedury

Koncentracja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w
Spółce Majątkowej

Wybór doradcy prywatyzacyjnego


analizy przedprywatyzacyjne

publiczne zaproszenie inwestorów do rokowań
Negocjacje obejmujące zwłaszcza

zasady podwyższenia kapitału w Spółce Operatorskiej

zasady objęcia udziałów

treść umowy dzierżawy majątku Samorządu

zobowiązania inwestycyjne Samorządu
Spółka Majątkowa
 W Modelu tym majątek służący działalności wodociągowokanalizacyjnej pozostaje pośrednio własnością Samorządu, który
posiada 100% udziałów w Spółce Majątkowej
 Główne zadania Spółki Majątkowej

rozwija infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną, realizując procesy
inwestycyjne

przeprowadza inwestycje modernizacyjne i wymiany rur

przeprowadza przetargi na wybór wykonawców inwestycji

prowadzi ewidencję majątku wodociągowo-kanalizacyjnego

opracowuje plany inwestycyjne przy współpracy ze spółką operatorską

organizuje finansowanie na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych
(środki pochodzące z dzierżawy majątku spółce operatorskiej, środki z
funduszy Unii Europejskiej, środki z funduszy ochrony środowiska,
środki z kredytów bankowych)
Spółka Operatorska


Działalność eksploatacyjna prowadzona jest przez
sprywatyzowaną Spółkę Operatorską
Główne zadania Spółki Operatorskiej







prowadzenie działań operacyjnych w zakresie zaopatrywania
mieszkańców w wodę i odbioru ścieków
pozyskiwanie nowych klientów
przygotowywanie taryf na usługi wodno kanalizacyjne
zawieranie umów na dostawę wody i odbiór ścieków
przeprowadzanie bieżących remontów
utrzymywanie i usuwanie awarii sieci wodociągowej i
kanalizacyjnej
współuczestnictwo w planowaniu strategicznym i operacyjnym
inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych
Zadania Samorządu

Organizacja finansowania na realizację
przedsięwzięć inwestycyjnych (środki z funduszy Unii
Europejskiej, środki z funduszy ochrony środowiska)
 Akceptacja taryf na usługi wodno kanalizacyjne

kontrolowanie wzrostu cen poprzez zapisy w umowie
dzierżawy
 Sprawowanie kontroli nad Spółką Majątkową
Cele transakcji

Środki uzyskane przez Spółkę Operatorską w drodze
podwyższenia kapitału przez inwestora zostaną jednorazowo
przeznaczone na pokrycie czynszu za dzierżawę majątku za
okres 20-25 lat

Spółka Majątkowa przeznacza środki z tytułu czynszu
dzierżawnego na pokrycie wkładu własnego przy aplikowaniu
o środki z UE

Jeżeli Spółka Majątkowa dokona zbycia swoich udziałów w
Spółce Operatorskiej to przeznaczy te środki również na
wkład własny niezbędny dla pozyskania środków z funduszy
UE
Zalety modelu operatorskiego

Pozostawienie własności majątku służącego realizacji
zadania własnego Gminy w zakresie gospodarki wodnościekowej pod pełną kontrolą Gminy

Możliwość odzyskania VAT przez Spółkę Majątkową przy
realizacji działań inwestycyjnych

Skoncentrowanie zadań związanych z inwestycjami w gestii
decyzyjnej jednego podmiotu, pozostającego pod kontrolą
Gminy

Przekazanie odpowiedzialności za pozyskiwanie nowych
odbiorców, optymalizację działalności eksploatacyjnej,
utrzymanie bieżącej sprawności sieci Spółce Operatorskiej,
kontrolowanej przez branżowego inwestora strategicznego
Wady modelu operatorskiego

Koszty powołania nowego podmiotu i wniesienia do
niego aportu w postaci majątku wodociągowokanalizacyjnego
 Konieczność precyzyjnego ustalenia zadań
poszczególnych podmiotów dla uniknięcia potencjalnych
sporów kompetencyjnych

Zawarcie wieloletnich umów pomiędzy podmiotami

Brak historii gospodarczej Spółki Majątkowej mogący
potencjalnie negatywnie rzutować na wiarygodność
wobec instytucji finansujących
Podsumowanie

Transakcje w modelu PPP pozwalają zdecydowanie
zwiększyć potencjał finansowy Samorządu

Umożliwiają wykorzystanie większego
dofinansowania z UE

Ryzyka dzielone są zależnie od kompetencji
partnerów
 Samorząd zachowuje 100% kontroli nad
infrastrukturą i jej rozwojem
Dziękuję za uwagę
Jakub Matyjek
Starszy Konsultant
F5 Konsulting
ul. Składowa 5
61-897 Poznań
Tel. (61) 85 66 960
[email protected]
Download