Praktyczne zalecenia dotyczące żywienia chorych z cukrzycą typu 2

advertisement
WYBRANE
PROBLEMY
KLINICZNE
Anna Baranik,
Lucyna Ostrowska
Zakład Dietetyki i Żywienia Klinicznego
Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Praktyczne zalecenia
dotyczące żywienia chorych
z cukrzycą typu 2 i otyłością
Practical recommendations for feeding
the patients with type 2 diabetes and obesity
STRESZCZENIE
Zasady żywienia w cukrzycy i otyłości uległy znacznej ewolucji w ciągu ostatnich 10-leci.
W niniejszym opracowaniu przedstawiono aktualne zalecenia dietetyczne dla chorych z cukrzycą typu 2 i otyłością, a także praktyczne wskazówki, które można przekazać chorym
już podczas pierwszej wizyty. (Forum Zaburzeń Metabolicznych 2011, tom 2, nr 4, 222–230)
słowa kluczowe: otyłość, cukrzyca, edukacja, praktyczne zalecenia dietetyczne
ABSTRACT
Principles of nutrition in diabetes and obesity has been a considerable evolution in recent
decades. This document presents the current dietary recommendations for patients with
type 2 diabetes and obesity, as well as practical tips that you can share with the patient during
the first visit. (Forum Zaburzen Metabolicznych 2011; vol. 2, no 4, 222–230)
key words: obesity, diabetes, education, practical dietary recommendations
Adres do korespondencji:
mgr Anna Baranik
Zakład Dietetyki i Żywienia Klinicznego UM
ul. Mieszka I 4B, 15–054 Białystok
tel./faks: (85) 732 82 44
e-mail: [email protected]
Copyright © 2011 Via Medica
ISSN 2081–2450
222
WSTĘP
niejsza ze wszystkich terapii, gdyż wymaga
Otyłość i cukrzyca są jednymi z najczęst-
zmiany stylu życia pacjenta [1]. Przez wiele
szych zaburzeń metabolicznych społe-
lat dieta i wysiłek fizyczny były także jedyny-
czeństw krajów rozwiniętych. Otyłość jest
mi dostępnymi środkami leczenia cukrzycy.
także jedyną tak powszechną chorobą,
Opierając się na doświadczeniach lekarzy
w której podstawową rolę powinno odgrywać
i naukowców pracujących z chorymi na cu-
leczenie niefarmakologiczne (właściwa die-
krzycę, starano się ustalić zalecenia diete-
ta oraz wysiłek fizyczny), a jest to najtrud-
tyczne. Poglądy na żywienie chorych na cuwww.fmr.viamedica.pl
Anna Baranik, Lucyna Ostrowska
Praktyczne zalecenia dotyczące żywienia
chorych z cukrzycą typu 2 i otyłością
krzycę ulegały zmianie wraz z postępem wie-
dotyczące spożycia składników pokarmo-
dzy na temat patogenezy i patofizjologii sa-
wych w cukrzycy opracowane przez Polskie
mej choroby. Tradycyjny podział węglowo-
Towarzystwo Diabetologiczne na rok 2011
danów na proste i złożone nie jest już tak
rozszerzone o praktyczne wskazówki, które
istotny jak indeks glikemiczny (IG — klasy-
można przekazać chorym już podczas pierw-
fikacja węglowodanów z uwagi na tempo ich
szej wizyty [7].
wchłaniania) i ładunek glikemiczny (ŁG
— uwzględniający dodatkowo zawartość wę-
ZALECENIA DIETETYCZNE
glowodanów w produkcie) [2]. Parametry te
Właściwa dieta chorego na cukrzycę jest
mają zasadniczy wpływ na odpowiedź glike-
najczęściej rozumiana jako umiejętność
miczną i insulinemię poposiłkową i stanowią
ograniczenia łatwo przyswajalnych węglo-
podstawę w doborze odpowiednich produk-
wodanów. Tymczasem ważne jest również,
tów węglowodanowych [3, 4]. W stanowisku
aby mimo tych ograniczeń dieta była możli-
towarzystw diabetologicznych dotyczącym
wie jak najbardziej zbliżona do sposobu
żywienia chorych z cukrzycą obserwuje się
żywienia człowieka zdrowego [8]. Leczenie
różnice, jednak nie są one duże i wszystkie
dietetyczne powinno objąć wskazówki doty-
towarzystwa opierają się na zasadach racjo-
czące całkowitej kaloryczności diety, roz-
nalnego żywienia ludzi zdrowych. Normy
działu kalorii w ciągu dnia, źródła pokar-
dziennego zapotrzebowania na energię,
mów, które zabezpieczają zapotrzebowanie
podstawowe składniki odżywcze, a także
kaloryczne. Przy ustalaniu diety należy zwró-
witaminy i składniki mineralne są opracowa-
cić uwagę na konieczność indywidualizacji
ne i od dawna dostępne, dlatego też głów-
zaleceń dietetycznych z uwzględnieniem
nym celem stosowania diety w cukrzycy jest
wielu czynników, jak: masa ciała, wskaźnik
uzyskanie bliskiego normy wyrównania gli-
masy ciała (BMI, body mass index), obecność
kemii w profilu dobowym [4].
chorób sercowo-naczyniowych, nadciśnie-
vv Leczenie dietetyczne
powinno objąć
wskazówki dotyczące
całkowitej kaloryczności
diety, rozdziału kalorii
w ciągu dnia, źródła
pokarmów, które
zabezpieczają
zapotrzebowanie
kaloryczne cc
nia, zaburzeń lipidowych, glikemii poposiłCUKRZYCA
kowej i uwarunkowań kulturowych związa-
Leczenie dietą stanowi integralną część wła-
nych z żywieniem [3, 5].
ściwego postępowania terapeutycznego.
Podstawowe zalecenia dietetyczne dla cho-
Ustalenie jasnych wytycznych leczenia diete-
rych na cukrzycę obejmują unikanie węglo-
tycznego ułatwia porozumienie między pa-
wodanów prostych aż do ich zupełnego wy-
cjentem i zespołem terapeutycznym (lekarz,
kluczenia, częste spożywanie posiłków, tak
dietetyk, psycholog). Zgodnie z Polskim To-
zwaną dietę zdrowego człowieka (dużo wa-
warzystwem Diabetologicznym głównym ce-
rzyw, mało tłuszczów nasyconych). W cu-
lem leczenia dietetycznego chorych na cu-
krzycy typu 2 podstawowym zadaniem die-
krzycę jest utrzymywanie prawidłowego lub
ty jest nie tylko utrzymanie dobrej kontroli
bliskiego normy stężenia glukozy w surowicy
metabolicznej choroby, ale także redukcja/
krwi w celu prewencji powikłań cukrzycy.
/utrzymanie masy ciała chorego, bowiem
Właściwa dieta powinna dostarczać wszyst-
często pacjent z cukrzycą typu 2 jest otyły.
kich niezbędnych składników pokarmo-
W związku z tym podstawowe znaczenie ma
wych, co pozwoli na osiągnięcie optymal-
ogólna wartość energetyczna diety, która
nego stężenia lipidów i lipoprotein w suro-
powinna umożliwić choremu powolną, ale
wicy krwi, optymalnych wartości ciśnienia
systematyczną redukcję masy ciała. Umiar-
tętniczego oraz zapobiegać rozwojowi
kowane zmniejszenie bilansu energetyczne-
miażdżycy i nefropatii cukrzycowej [5, 6].
go (o 500–1000 kcal/d.) spowoduje stop-
Poniżej zostały przedstawione zalecenia
niową utratę masy ciała (ok. 1 kg/tydz.).
Forum Zaburzeń Metabolicznych 2011, tom 2, nr 4, 222–230
vv Umiarkowane
zmniejszenie bilansu
energetycznego
(o 500–1000 kcal/d.)
spowoduje stopniową
utratę masy ciała
(ok. 1 kg/tydz.) cc
223
WYBRANE
PROBLEMY
KLINICZNE
Zmniejszenie masy ciała można osiągnąć,
ŁG < 10 [3, 6]. Parametry te mają zasadniczy
stosując zarówno dietę o zredukowanej ilo-
wpływ na odpowiedź glikemiczną i insuline-
ści węglowodanów, jak i dietę niskotłusz-
mię poposiłkową i stanowią podstawę w do-
czową [5].
borze odpowiednich produktów węglowodanowych. Wyniki badań prowadzonych wśród
vv Indeks glikemiczny
jest systemem
klasyfikacji żywności
zawierającej
węglowodany
według tego, jak szybko
jest ona trawiona
i absorbowana w okresie
poposiłkowym cc
vv Ładunek glikemiczny
określa ilość
węglowodanów
zawartych w porcji
żywności, a oblicza się
go, mnożąc wartość IG
przez ilość
przyswajalnych
węglowodanów (g)
i dzieli wynik
przez 100 cc
224
WĘGLOWODANY
zdrowych osób wykazały proporcjonalny
Udowodniono, że węglowodany złożone
wzrost insulinemii poposiłkowej w zależności
są najzdrowszym i najbardziej pożądanym
od wysokości IG spożywanego posiłku.
źródłem energii w diecie. Przyjmuje się, że
Brand-Miller opublikował dane, na podsta-
udział węglowodanów o niskim (< 50) in-
wie których stwierdzono, że różne produkty
deksie glikemicznym w dziennej racji po-
o tym samym ŁG mają identyczny wpływ na
karmowej osoby z cukrzycą wynosi 40–
profil insulinemii i glikemii [3, 9, 10].
–50% wartości energetycznej diety. Podsta-
Foster-Powell i wsp. uporządkowali produk-
wowe ograniczenie powinno dotyczyć wę-
ty zawierające węglowodany pod względem
glowodanów prostych, których spożywa-
IG i ŁG w formie tabeli, która zawiera 1300
nie chory powinien ograniczyć do mini-
pozycji 750 produktów. W tabeli 1 przedsta-
mum, łącznie z wykluczeniem ich z diety.
wiono kilka z tych produktów [11].
Substancje słodzące (słodziki) mogą być
Biorąc pod uwagę IG i ŁG, pacjenci z cu-
stosowane w zalecanych przez producen-
krzycą powinni spożywać produkty zbożowe
ta dawkach. Zawartość błonnika pokar-
z pełnego przemiału, kasze gruboziarniste,
mowego w diecie powinna wynosić około
płatki owsiane, ryż nieoczyszczony. Produk-
20–35 g/dobę [5].
ty te są doskonałym źródłem błonnika, wita-
Jednym z ważnych elementów nowego spoj-
min z grupy B oraz soli mineralnych. Warzy-
rzenia na żywienie w cukrzycy i profilaktykę
wa są grupą najmniej ograniczoną w diecie
otyłości jest uporządkowanie produktów
chorego na cukrzycę, wiąże się to z ich niską
węglowodanowych pod względem IG i ŁG.
wartością energetyczną. Warzywa zawierają
Obecnie uważa się, że tradycyjny podział
duże ilości błonnika pokarmowego, a także
węglowodanów na proste i złożone nie jest
antyoksydanty — kwas askorbinowy, beta
już tak istotny, jak indeks i ładunek glike-
karoten, alfa tokoferol oraz flawonoidy. Spo-
miczny [3]. Indeks glikemiczny jest syste-
życie owoców w diecie chorego z cukrzycą
mem klasyfikacji żywności zawierającej wę-
powinny być ograniczone do 200–300 g dzien-
glowodany według tego, jak szybko jest ona
nie. Zawierają znaczne ilości węglowodanów.
trawiona i absorbowana w okresie poposił-
Zaleca się wybór owoców o niskim IG i ŁG,
kowym; IG pozwala ocenić, w jaki sposób
owoców mniej słodkich i dojrzałych, na przy-
produkty zawierające węglowodany wpły-
kład wiśni, grejpfrutów, pomarańczy, brzo-
wają na stężenie glukozy we krwi w czasie
skwiń, jabłek. Z produktów mlecznych nale-
2 godzin po posiłku. Jako standardu używa
ży wybierać chude: mleko, jogurty beztłusz-
się glukozy, której IG wynosi 100. Przy wyborze
czowe lub 0,5%, chude sery twarogowe. Nie
produktów żywnościowych pacjent z cu-
zaleca się śmietany, serów topionych, żółtych,
krzycą powinien zwracać także uwagę na
a także zabielaczy do kawy.
ładunek glikemiczny, który określa ilość
węglowodanów zawartych w porcji żywno-
TŁUSZCZE
ści, a oblicza się go, mnożąc wartość IG przez
Zawartość tłuszczu w diecie chorego na cu-
ilość przyswajalnych węglowodanów (g)
krzycę powinna dostarczyć 30–35% warto-
i dzieli wynik przez 100. Produkty zalecane
ści energetycznej diety. W przypadku cho-
w diecie chorego na cukrzycę powinny mieć
rych z optymalną masą ciała i prawidłowym
www.fzm.viamedica.pl
Anna Baranik, Lucyna Ostrowska
Praktyczne zalecenia dotyczące żywienia
chorych z cukrzycą typu 2 i otyłością
Tabela 1
Produkty zawierające węglowodany pod względem indeksu glikemicznego (IG)
i ładunku glikemicznego (ŁG) [11]
Produkt
IG
Rozmiar
porcji
[g]
Ilość
węglowodanów
w porcji
ŁG
porcji
Bagietka, bułka pszenna
Chleb pumpernikiel
95 ± 15
30
15
15
50 ± 4
30
12
Ziemniaki gotowane (35 min)
6
88 ± 9
150
18
16
Ryż gotowany
64 ± 7
150
36
23
Ryż parboiled
47 ± 3
150
36
17
43 ± 3
250 ml
23
10
80
5
2
Sok marchwiowy
Marchew gotowana
od 49 ± 2
(w zależności od czasu gotowania)
do 92 ± 20
Marchew surowa
16
80
6
5
80
8
1
stężeniem lipidów tłuszcze nasycone po-
Tłuszcze należy spożywać w ograniczonych
winny stanowić mniej niż 10% wartości
ilościach. Ich głównym źródłem powinny być
energetycznej diety, u chorych charaktery-
oleje roślinne i margaryny miękkie. Oliwa
zujących się stężeniem cholesterolu frak-
z oliwek i olej rzepakowy zawierają jedno-
cji LDL ≥ 100 mg/dl (≥ 2,6 mmol/l) ilość
nienasycone kwasy tłuszczowe, mogą być
tę należy zmniejszyć < 7%. Tłuszcze jed-
więc spożywane na surowo lub stosowane do
nonienasycone powinny zapewnić 10–15%
obróbki termicznej potraw. Olej słoneczni-
wartości energetycznej diety, tłuszcze wie-
kowy i sojowy to źródło wielonienasyconych
lonienasycone powinny stanowić około 6–
kwasów tłuszczowych, dlatego powinny być
–10% wartości energetycznej diety, w tym
spożywane jedynie na surowo. Nie zaleca się
kwasy tłuszczowe omega-6: 5–8% oraz
spożywania smalcu i słoniny.
vv Tłuszcze należy
spożywać
w ograniczonych
ilościach. Ich głównym
źródłem powinny być
oleje roślinne i margaryny
miękkie cc
kwasy tłuszczowe omega-3: 1–2%. Zawartość cholesterolu w diecie nie powinna
BIAŁKA
przekraczać 300 mg/dobę (7,8 mmol/d.).
Spożycie białka całkowitego w diecie chore-
U chorych charakteryzujących się stężeniem
go na cukrzycę powinno zabezpieczyć 15–
cholesterolu frakcji LDL ≥ 100 mg/dl
–20% dziennego zapotrzebowania energe-
(≥ 2,6 mmol/l) ilość tę należy zmniejszyć
tycznego, przy czym stosunek białka zwie-
do < 200 mg/dobę (< 5,2 mmol/d.). Aby
rzęcego do białka roślinnego powinien wy-
obniżyć stężenie cholesterolu frakcji LDL,
nosić co najmniej 50/50% [5].
należy zmniejszyć energetyczny udział
Należy wybierać tylko chude mięso, spoży-
tłuszczów nasyconych w diecie (jeżeli po-
wać, drób bez skóry. Należy także unikać
żądane jest zmniejszenie masy ciała) lub
wędlin z mielonego mięsa (także parówek).
zastąpić je węglowodanami i tłuszczami
Polecane są ryby, także tłuste, z uwagi na
jednonienasyconymi (olej z oliwek oraz
zawartość
olej rzepakowy niskoerukowy). Należy
z grupy omega-3. Dobrymi zamiennikami
ograniczyć spożycie izomerów trans kwa-
mięsa są nasiona roślin strączkowych, które
sów tłuszczowych zawartych w twardych
zawierają dużo białka, witamin oraz flawo-
margarynach, pieczywie cukierniczym,
noidów. W diecie chorego na cukrzycę do-
batonach, ciastkach i potrawach typu fast
puszcza się także spożycie 2 całych jaj w ty-
food [5].
godniu.
Forum Zaburzeń Metabolicznych 2011, tom 2, nr 4, 222–230
kwasów
wielonienasyconych
vv Stosunek białka
zwierzęcego do białka
roślinnego powinien
wynosić
co najmniej 50/50% cc
225
WYBRANE
PROBLEMY
KLINICZNE
vv Spożywanie alkoholu
przez chorych
na cukrzycę
nie jest zalecane cc
WITAMINY I MIKROELEMENTY
go. Posiłki powinny być spożywane regu-
Zawartość witamin i składników mineral-
larnie, o stałych porach i z podobną zawar-
nych w diecie chorych na cukrzycę nie róż-
tością węglowodanów każdego dnia. Waż-
ni się od zalecanej osobom zdrowym. Su-
ne jest również urozmaicanie diety. Co-
plementacja witamin lub mikroelementów
dziennie powinny być spożywane produk-
u chorych, u których nie stwierdza się ich
ty z każdej grupy produktów spożywczych,
niedoborów, jest niewskazana [5].
dlatego chorzy powinni jak najszybciej
opanować zasady diety i możliwości za-
ALKOHOL
miany jednych produktów na drugie (wy-
Spożywanie alkoholu w umiarkowanych
mienniki pokarmowe). Pacjentom z cu-
ilościach (10 g czystego alkoholu/d.) jest
krzycą zaleca się następujące techniki
traktowane jako metoda profilaktyki cho-
przyrządzania potraw: gotowanie w wo-
rób sercowo-naczyniowych [12]. Jednak
dzie, na parze, przyrządzanie posiłków za
spożywanie alkoholu przez chorych na cu-
pomocą grilla, rożna, duszenie lub piecze-
krzycę nie jest zalecane. Chorego należy
nie w folii, pergaminie [4].
poinformować, że alkohol hamuje uwal-
vv Posiłki powinny być
spożywane regularnie,
o stałych porach
i z podobną
zawartością
węglowodanów
każdego dnia cc
nianie glukozy z wątroby i w związku z tym
MASA CIAŁA.
jego spożycie (zwłaszcza bez przekąski)
OBLICZANIE ZAPOTRZEBOWANIA
może sprzyjać rozwojowi niedocukrzenia.
KALORYCZNEGO
Jeśli alkohol jest spożywany, to tylko
Zapotrzebowanie energetyczne chorych na
w czasie posiłków z uwagi na możliwość
cukrzycę, podobnie jak u ludzi zdrowych,
wystąpienia hipoglikemii. Kaloryczność
jest uzależnione od wieku, płci i aktywności
alkoholu musi być wliczona do ogólnej ka-
fizycznej, pod warunkiem że pacjenci są
loryczności diety [5]. Dopuszcza się spoży-
w stanie wyrównania metabolicznego cu-
wanie nie więcej niż 20 g/dobę czystego
krzycy i nie tracą energii poprzez wydalanie
alkoholu przez kobiety i 30 g/dobę alkoho-
glukozy z moczem. W przypadku chorych
lu przez mężczyzn (nie więcej niż 0,33 l
otyłych konieczne jest indywidualne dobra-
piwa jasnego mocnego lub 200 ml wina
nie u każdego odpowiedniej wartości ener-
białego lub 150 ml wina czerwonego bądź
getycznej diety, która będzie prowadzić do
50 g 40-procentowej wódki) [13].
stopniowej normalizacji masy ciała. Zalecana masa ciała powinna się mieścić w zakre-
SÓD
sach BMI — masa ciała (w kilogramach) po-
Dzienne spożycie soli kuchennej nie po-
dzielona przez kwadrat wzrostu (w metrach)
winno przekraczać 5000–6000 mg/dobę.
— 20–25 kg/m2. Obecnie otyłość jest uważa-
U osób z umiarkowanym nadciśnieniem
na za chorobę cywilizacyjną, a większość
tętniczym spożycie soli nie powinno prze-
pacjentów z cukrzycą typu 2 ma nadwagę lub
kraczać 4800 mg/dobę, a u osób z nadciśnie-
jest otyła, dlatego największy nacisk w tym
niem tętniczym i nefropatią 4000 mg/dobę.
typie cukrzycy kładzie się na redukcję masy
Zaleca się unikanie gotowych przypraw
ciała i jej utrzymanie. Zgodnie z wytyczny-
typu „Vegeta” na rzecz suszonych ziół i soli
mi PTD na rok 2011 obliczanie zapotrzebo-
niskosodowej [5].
wania kalorycznego powinno wyglądać następująco — zapotrzebowanie podstawowe:
226
ROZKŁAD I PRZYRZĄDZANIE POSIŁKÓW
20 kcal/kg należnej masy ciała.
Dzienny rozkład posiłków zależy od meto-
Do całodziennego zapotrzebowania energe-
dy leczenia cukrzycy (dieta, tabletki, insu-
tycznego należy dodać kalorie w zależności
lina) oraz indywidualnych potrzeb chore-
od aktywności fizycznej:
www.fzm.viamedica.pl
Anna Baranik, Lucyna Ostrowska
Praktyczne zalecenia dotyczące żywienia
chorych z cukrzycą typu 2 i otyłością
— siedzący tryb życia: + 10%,
ku fizycznego oraz farmakoterapię. Walka
— umiarkowanie aktywny tryb życia: + 20%,
z otyłością jest ważna ze względu na zwięk-
— bardzo aktywny tryb życia: + 40% osza-
szone ryzyko śmiertelności związane z powi-
cowanego zapotrzebowania podstawo-
kłaniem otyłości, jakim jest cukrzyca czy
wego.
choroba układu krążenia [18].
Od całodziennego zapotrzebowania energetycznego trzeba odjąć kalorie, jeśli jest wska-
ZALECENIA DIETETYCZNE
zana utrata masy ciała:
W leczeniu otyłości stosuje się dietę, zmia-
— pacjent siedzący: –30 kcal/kg IMC (ide-
nę stylu życia, leczenie farmakologiczne
alnej masy ciała)/dobę,
— pacjent aktywny: –35–40 kcal/kg IMC/
/dobę,
— pacjent siedzący z nadwagą: –20–25 kcal/
/kg IMC/dobę,
— pacjent aktywny z nadwagą: –30–35 kcal/
/kg IMC/dobę,
— pacjent w starszym wieku siedzący: –20
kcal/kg IMC/dobę [5].
OTYŁOŚĆ
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO,
World Health Organization) zaliczyła otyłość
do epidemii naszych czasów. Z danych epidemiologicznych wynika, że około 50% dorosłych ma nadwagę i otyłość. W ciągu
2 ostatnich 10-leci liczba ludzi z nadmierną
masą ciała potroiła się. Otyłość stanowi poważny problem zdrowotny ze względu na
wiele powikłań towarzyszących, takich jak
choroby sercowo-naczyniowe, nowotwory
bądź leczenie operacyjne. Redukcja masy
ciała wiąże się ze zmniejszeniem występowania nadciśnienia, dyslipidemii i cukrzycy. Jednak istnieje istotny problem z utrzymaniem efektów odchudzania [15]. Podstawowym warunkiem skutecznego leczenia
otyłości jest motywacja pacjenta, która ściśle wiąże się ze świadomością własnej (nadmiernej) masy ciała [6]. Podstawą diety redukcyjnej jest zmniejszenie wartości energetycznej spożywanych posiłków, zmiana
proporcji węglowodanów, białek i tłuszczów wydaje się mniej istotna [19]. Najczęstszym sposobem ograniczenia wartości energetycznej całodziennej diety jest
zmniejszenie zawartości tłuszczu, a dodatek warzyw, owoców i produktów gruboziarnistych pozwala zachować dotychczasową objętość posiłku [20]. Wiele ośrodków
zajmujących się leczeniem otyłości zgodnie
[14]. Nadmierna masa ciała wiąże się także
zaleca dietę ubogoenergetyczną, o małej
ze znacząco wyższym ryzykiem zachorowa-
zawartości tłuszczu (< 30%), nasyconych
nia na cukrzycę typu 2. Utrzymanie się tren-
kwasów tłuszczowych (< 10%) i zawartości
du wzrostu rozpowszechnienia nadwagi
błonnika > 25 g/dobę. Dobowy deficyt
i otyłości może prowadzić do zjawiska skra-
energetyczny powinien wynosić około 500–
cania się przeciętnego trwania życia [14–16].
–600 kcal, co pozwoli na zmniejszenie masy
Największe znaczenie w rozwoju nadwagi
ciała o około 0,5 kg tygodniowo [20]. Coraz
i otyłości odgrywają złe nawyki żywieniowe,
częściej mówi się o tym, że dieta redukcyj-
wysokokaloryczne i nieprawidłowo skompo-
na i u pacjentów chorych na cukrzycę, po-
nowane codzienne posiłki, a także mała ak-
winna się opierać na modelu diety śró-
tywność fizyczna [17]. Po określeniu zawar-
dziemnomorskiej [3]. Oprócz stosowania
tości tkanki tłuszczowej, indeksu masy cia-
zasad diety śródziemnomorskiej, na zaspo-
ła, dystrybucji tkanki tłuszczowej oraz po
kojenie apetytu wpływa w głównej mierze
uwzględnieniu innych czynników ryzyka
wielkość porcji — nie mogą być one zbyt
chorób układu krążenia należy rozpocząć
małe. Porcja nie może być także zbyt duża,
leczenie przez indywidualizację diety, wysił-
bowiem im większa porcja, tym więcej się
Forum Zaburzeń Metabolicznych 2011, tom 2, nr 4, 222–230
vv Najczęstszym
sposobem ograniczenia
wartości energetycznej
całodziennej diety jest
zmniejszenie zawartości
tłuszczu, a dodatek
warzyw, owoców
i produktów
gruboziarnistych
pozwala zachować
dotychczasową objętość
posiłku cc
227
WYBRANE
PROBLEMY
KLINICZNE
vv Należy uświadomić
pacjentowi cel leczenia
dietetycznego,
wprowadzać
modyfikacje
w porozumieniu
z pacjentem, tak aby
zaproponowana dieta
nie powodowała
rewolucji w życiu
chorego cc
228
je. Najlepiej posłużyć się albumem ze zdję-
EDUKACJA OTYŁYCH CHORYCH
ciami zalecanych porcji, może się bowiem
NA CUKRZYCĘ TYPU 2
okazać, że pacjent spożywa 2–3 małe posił-
Edukacja terapeutyczna i behawioralna
ki w ciągu dnia, które dostarczają około
osób przewlekle chorych jest działaniem
3000 kcal. Od poprzedniego stulecia wiel-
warunkującym skuteczność i bezpieczeń-
kość talerza zwiększyła się o ponad 30%,
stwo wszystkich innych form leczenia. Na
gramatura produktów używanych w przepi-
jej fundamencie opierają się ważne dla
sach z książek kucharskich o ponad 60%
uzyskiwania optymalnej jakości wyników
[19]. Duże talerze powodują nakładanie
leczenia zmiany w osobowości pacjentów,
większych porcji. Najlepiej spożywać potra-
w ich psychoemocjonalnych i społecznych
wy o niskiej gęstości energetycznej, takiej
zachowaniach, dążeniach i wartościach
jak warzywa czy zupy, których spożycie cha-
życiowych [22]. Szkolenie dietetyczne pa-
rakteryzuje się niską kalorycznością, nawet
cjenta z chorobą przewlekłą powinno mieć
w przypadku spożycia dużej porcji, niską
na celu przekształcanie decyzji pacjenta
odpowiedzią glikemiczną oraz dużą zawar-
na temat podjęcia próby stosowania diety
tością błonnika pokarmowego, pomagają-
w trwałą zmianę nawyku żywieniowego
cego w utrzymaniu sytości w przerwach
opartą na motywacji wewnętrznej. Należy
między posiłkami. Oprócz czynników die-
pamiętać, że korzystne efekty diety reduk-
tetycznych na nadmierne spożywanie posił-
cyjnej uzyskuje się dzięki uświadomieniu
ków wysokoenergetycznych wpływa także
pacjentom popełnianych błędów i ich eli-
stan psychiczny pacjenta oraz miejsce spo-
minację poprzez modyfikację dotychczaso-
żywania posiłku. Pacjent nie powinien ja-
wego sposobu odżywiania uwzględniającą
dać w kuchni, aby uniknąć dokładki. Posi-
możliwości i preferencje chorego. Wpro-
łek powinien rozpocząć od spożycia wa-
wadzanie zmian nie jest łatwym procesem,
rzyw, następnie pieczonych mięs, a na koń-
ponieważ nawyki żywieniowe są kształto-
cu ziemniaków, kaszy, czy ryżu. Niestoso-
wane we wczesnym dzieciństwie. Same
wanie się do zaleceń dietetycznych może
wskazówki dotyczące produktów zaleca-
być spowodowane również jedzeniem sko-
nych i przeciwskazanych oraz broszura in-
jarzonym z emocjami i stresem, ponieważ
formacyjna są zwykle nieskuteczne. Nale-
żywność często jest używana jako mecha-
ży uświadomić pacjentowi cel leczenia die-
nizm radzenia sobie z niepowodzeniami,
tetycznego,
sytuacjami kryzysowymi [19]. Z reguły im
w porozumieniu z pacjentem, tak aby zapro-
wyższe BMI, tym pacjenci częściej radzą
ponowana dieta nie powodowała rewolu-
sobie z problemami poprzez ich „zajada-
cji w życiu chorego. Jej skład nie powinien
nie”. W celu poprawy przestrzegania zale-
się istotnie różnić od prawidłowej diety dla
ceń żywieniowych konieczna jest indywidu-
osób zdrowych. Posiłki powinny być przy-
alna edukacja z zakresu dietoterapii pa-
gotowane w sposób atrakcyjny, zachęcają-
cjenta i jego rodziny. Chorego należy objąć
cy do ich spożycia, uwzględniając indywidu-
właściwą edukacją, a w niektórych przypad-
alne upodobania. Szczególną uwagę nale-
kach zaproponować wsparcie jak w gru-
ży zwrócić na częstotliwość spożywania po-
pach AA, bowiem na dobre wyrównanie
siłków w ciągu dnia. Należy uważnie prze-
metaboliczne w ogromnym stopniu składa
śledzić sposób żywienia pacjentów, liczbę
się prawidłowy sposób żywienia. Tylko do-
posiłków, przerwy między nimi oraz skład
brze wyedukowani pacjenci w zakresie die-
spożywanych posiłków i wielkość porcji
ty redukcyjnej są w stanie osiągnąć oczeki-
(album ze zdjęciami zalecanych porcji).
wane cele terapeutyczne [19, 21].
Często może się okazać, że pacjent prze-
wprowadzać
modyfikacje
www.fzm.viamedica.pl
Anna Baranik, Lucyna Ostrowska
Praktyczne zalecenia dotyczące żywienia
chorych z cukrzycą typu 2 i otyłością
strzega zasad diety (unika produktów
ciała. Współwystępowanie otyłości i cu-
i potraw powodujących wzrost masy ciała
krzycy typu 2 określa się coraz częściej
i glikemii), ale jada o nieregularnych po-
mianem diabesity [19, 23, 24]. Prawidłowy
rach, np. 2 razy dziennie, a pierwszy posi-
sposób żywienia jest jednym z elementów
łek spożywa około godziny 15.00. Należa-
stanowiących o zachowaniu pełnej spraw-
łoby również prześledzić skład posiłków
ności i zdrowia organizmu. Postępowanie
naszych pacjentów. Często nie mają oni
dietetyczne stanowi integralną część za-
dostatecznej wiedzy na temat właściwego
pobiegania i leczenia wielu chorób,
doboru produktów, nie wiedzą czym są IG
przede wszystkim chorób cywilizacyj-
i ŁG, nie znają wartości energetycznej
nych. Bardzo ważna jest zatem stała edu-
oraz zawartości wymienników węglowoda-
kacja pacjenta mająca doprowadzić do
nowych w wybranych produktach. Pytając,
zaakceptowania i utrwalenia zmiany mo-
czy stosują się do zasad diety, słyszy się od-
delu żywienia i wzrostu aktywności fizycz-
powiedź twierdzącą. Warto jednak przyj-
nej. Właśnie w braku podstawowej wiedzy
rzeć się temu dokładniej. Pacjenci w róż-
na temat prawidłowych nawyków żywie-
ny sposób interpretują pojęcie diety, nie
niowych upatruje się przyczynę częstych
jedzą na przykład tłustego mięsa, spoży-
niepowodzeń leczenia farmakologiczne-
wają dużo warzyw i owoców. Pytając dalej,
go czy chirurgicznego osób otyłych z cu-
okazuje się, że tłustego mięsa owszem nie
krzycą [4].
vv Współwystępowanie
otyłości i cukrzycy typu 2
określa się coraz
częściej mianem
diabesity cc
jedzą, ale na obiad jest codziennie smażony filet z kurczaka, warzywa tylko do obia-
PIŚMIENNICTWO
du i to w postaci gotowanej marchwi lub
1.
buraków, a owoce zawsze po kolacji. Trzeba więc wszystko tłumaczyć od początku,
ale w prosty, komunikatywny sposób. Na-
A. Żywienie w cukrzycy typu 2 i otyłości. Kardioprofil. 2008; 6 (4): 342–349.
2.
Czupryniak L., Strzelczyk J. Otyłość i cukrzyca.
Czy faktycznie lekarz jest bezradny? Lek. Rodz.
2003; 8 (3): 354, 356, 358, 360–362.
leży pamiętać, że chorego nie można zostawić samemu sobie z poleceniem „Proszę
Szeligowska J., Makarewicz-Wujec M., Mamcarz
3.
Adamska E., Bonalska B., Górska M. i wsp.
Żywienie chorych na cukrzycę. Poradnik dla
stosować się do zasad diety”. Choremu
członków zespołu opieki diabetologicznej.
trzeba pomóc, dzieląc się swoją wiedzą.
W: Adamska E., Górska M. (red.). Indeks i ładunek
W celu poprawy przestrzegania zaleceń
glikemiczny diety w leczeniu cukrzycy. Biblioteka
żywieniowych konieczna jest zatem indywidualna edukacja z zakresu dietoterapii
Diabetologii na co Dzień, Warszawa 2010; 19–26.
4.
w insulinoterapii i nowe spojrzenie na żywienie
zarówno pacjentów, jak i ich rodzin [21].
w cukrzycy. Prz. Lek. 2006; 63 (5): 284–286.
5.
6.
(A): 8–9.
7.
chorych na cukrzycę. Diab. Prak. 2011; 12 (B):
się do rozwoju cukrzycy, a wzrastająca
39.
8.
Scaglioni S., Stival G., Giovannini M. Dietary glycemic load, overall glycemic index, and serum
nasilenie insulinooporności jest odpowie-
insulin concentrations healthy schoolchildren.
dzialna za wzrost zachorowalności na cukrzycę. Z danych epidemiologicznych
Kostrzewa-Zabłocka E., Dziemidok P. Teoria
a praktyka w zwyczajach żywieniowych pacjentów
z trzech akceleratorów przyczyniających
częstość występowania otyłości poprzez
Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania
u chorych na cukrzycę 2011. Diab. Prak. 2011; 12
cy w populacji wyraźnie wzrasta w wielu
krajach. Insulinooporność jest jednym
Kunkel-Stoyanow M., Walczak A. Żywienie w cukrzycy. Nowa Klin. 1999; 6 (7): 708–711.
PODSUMOWANIE
Częstość występowania otyłości i cukrzy-
Pańkowska E., Szypowska A., Lipka M. Postęp
Am. J. Clin. Nutr. 2004; 79: 339.
9.
Brand-Miller J., Thomas M., Swan V. i wsp. Physio-
wynika, iż u ponad 90% pacjentów z cu-
logical validation of the concept of glycemic load
krzycą typu 2 występuje nadmierna masa
in lean young adults. J. Nutr. 2003; 133: 2728.
Forum Zaburzeń Metabolicznych 2011, tom 2, nr 4, 222–230
229
WYBRANE
PROBLEMY
KLINICZNE
10. Foster-Powell K., Holt S.H.A., Brand-Miller J.
18. Niezaj M., Szymańska-Garbacz E., Pawłowski M.
International table of glycemic index and gly-
i wsp. Świadomość własnej masy ciała u chorych
cemic load values. Am. J. Clin. Nutr. 2002; 76:
5–56.
11. Kłosiewicz-Latoszek L. Cukrzyca. W: Instytut
Żywności i Żywienia, Warszawa 2010; 336–346.
12. Jarosz M. Sajór I. Nowotwory złośliwe. W: Instytut Żywności i Żywienia. Warszawa 2010;
391–422.
13. Budzyński A. Postępowanie bariatryczne. Diab.
Prak. 2011; 12 (B): 11–12.
14. Kłosiewicz-Latoszek L. Otyłość jako problem
społeczny, zdrowotny i leczniczy. Probl. Hig.
Epidemiol. 2010; 91 (3): 339–343.
rostu masy ciała. Diab. Prak. 2011; 12 (B) 63.
20. Figura B. Czy potrafimy leczyć otyłość? Świat
Farm. 2009; 22, 24–26.
21. Kowalcze K., Gromadzka-Ostrowska J. Zachowania żywienowe otyłych osób z cukrzycą typu 2
leczonych dietą a rekomendacje. Diab. Prak.
2011; 12 (B): 64.
22. Czech A. Profesjonalna edukacja terapeutyczna
i behawioralna jako fundament opieki diabetologicznej — badania własne i standardy metodologiczne. Diab. Prak. 2011; 12 (B) 10.
15. Jarosz M., Rychlik E. Otyłość — problem coraz
23. Pupek-Musialik D., Bogdański P., Zatoński W.A.
bardziej powszechny. Fam. Med. Prim. Care Rev.
Otyłość — zagrożenie XXI wieku. Otyli żyją kró-
2009; 11 (3): 647–653.
cej. [Komentarze do artykułu pt. Przewidywany
16. Hady-Razak H., Zbucki R.Ł., Łuba M.E. i wsp.
wpływ otyłości i palenia tytoniu na oczekiwaną
Obesity as a social disease and the influence of
długość życia w Stanach Zjednoczonych]. Kar-
environmental factors on BMI in own material.
Adv. Clin. Exp. Med. 2010; 19 (3): 369–378.
17. Szadkowska A. Wpływ otyłości na przebieg cukrzycy typu 2. Diab. Prak. 2011; 12 (B): 4.
230
na cukrzycę typu 2. Diab. Prak. 2011; 12 (B): 52.
19. Junik R. Dieta w profilaktyce nadmiernego przy-
diol. Dypl. 2010; 9 (7): 21–27.
24. Krętowski A. Genomika otyłości — poszukiwanie
molekularnych mechanizmów prowadzących do
rozwoju cukrzycy typu 2. Diab. Prak. 2011; 12 (B): 2.
www.fzm.viamedica.pl
Download