Uzasadnienie wniosku taryfowego - BIP Czechowice

advertisement
Uzasadnienie wniosku taryfowego
1. Zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia.
Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Spółka z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach
prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia
i zbiorowego odprowadzania ścieków. Zobowiązane jest do zapewnienia ciągłości dostaw
i odpowiedniej jakości wody oraz niezawodnego odprowadzania ścieków mając na uwadze
ochronę interesów odbiorców usług oraz wymagań ochrony środowiska a także optymalizację
kosztów.
Przedmiotem działania przedsiębiorstwa w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków jest dostarczanie wody oraz odbiór i oczyszczanie
ścieków.
Planowane dostawy wody na okres taryfowy dla poszczególnych odbiorców
przedstawiają się następująco:
Gmina Czechowice-Dziedzice 313.000 m3 (97,66 %),
Gmina Jasienica 4.000 m3 (1,25 %)
AQUA S.A. w Bielsku-Białej 3.500 m3 (1,09 %)
Przedsiębiorstwo posiada własną oczyszczalnię ścieków i wykonuje w tym zakresie
także usługi na zewnątrz. Na podstawie zawartej umowy z Rejonowym Przedsiębiorstwem
Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Tychach przyjmuje do oczyszczenia ścieki z większości
terenu Czechowic–Dziedzic a na podstawie umowy zawartej z Administracją Zasobów
Komunalnych w Goczałkowicach Zdroju – ścieki z terenu Goczałkowic.
W roku 2009 ilość ścieków przyjętych od RPWiK S.A. Tychy stanowiła 42,26%, od AZK
Goczałkowice 31,50% , od NSE Sp. z o.o. 3,17% a od pozostałych dostawców 0,86 %
odebranych ścieków ogółem. Udział naszego przedsiębiorstwa wyniósł 22,21%.
Na okres obowiązywania taryf tj. od 19.08.2010 r. do 18.08.2011 r. planuje się
procentowy udział poszczególnych podmiotów następująco:
- RPWiK S.A. Tychy
42,78 %
- AZK Goczałkowice-Zdrój 27,16 %
- NSE Sp. z.o.o. Brzeszcze
3,35 %
- PIM Spółka z o.o.
24,93 %
- pozostali
1,78 %
Przedsiębiorstwo prowadzi także inną działalność obejmującą:
- przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz obrót ciepłem
1
- remonty infrastruktury i instalacji wodno-kanalizacyjnych.
Lokalny rynek odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych charakteryzuje się stałym,
chociaż nieznacznym przyrostem ich liczby, przy równoczesnym spadku ilości poboru wody
i ilości dostarczonych ścieków w przeliczeniu na jednego odbiorcę usług , wynika to ze
świadomego
dążenia
mieszkańców
do
oszczędzania
wody
oraz
stosowania
nowocześniejszych urządzeń gospodarstwa domowego zużywających mniejsze ilości wody.
Z uwagi na wykonane w roku 2009 zadania inwestycyjne w zakresie budowy nowych sieci
kanalizacyjnych ( ul. Rumana ) zaplanowano przyrost liczby usługobiorców i wzrost ilości
dostarczonych ścieków przez mieszkańców Czechowic-Dziedzic.
Wszystkie nieruchomości przyłączone do sieci przedsiębiorstwa są wyposażone
w wodomierze główne. Nie są natomiast wyposażone w urządzenia pomiarowe do wskazań
ilości dostarczanych ścieków (poza nielicznymi wyjątkami).
Sieci
i
przyłącza
wodociągowe
przy
pomocy
których
dokonywane
jest
rozprowadzanie wody wymagają stałych remontów i modernizacji a wodomierze główne
okresowej legalizacji lub wymianie na nowe.
2. Standardy jakościowe usług i wpływ określonej taryfy na ich poprawę.
W zakresie jakości świadczonych usług Przedsiębiorstwo realizuje zadania określone w:
-
zezwoleniu wydanym na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
-
regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującym na terenie
jego działania,
-
umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowo-kanalizacyjnych,
-
przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska, w rozporządzeniach
w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz
warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych a także ustalających
wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w tym
wymagań bakteriologicznych, fizykochemicznych i organoleptycznych.
Bieżące analizy jakości wody i zawartości zanieczyszczeń w ściekach prowadzone są
przez własne akredytowane laboratorium wyposażone w wymagany i nowoczesny sprzęt.
2
Wyposażenie to umożliwia ponadto, w celu obniżenia jego kosztów własnych działalności,
świadczenie usług na zewnątrz.
W celu utrzymania właściwej jakości obsługi klientów funkcjonuje Dział Obsługi
Klientów w tym dział bezpośredniego kontaktu, zajmujący się wnioskami, skargami
i pozostałymi sprawami wnoszonymi przez poszczególnych usługobiorców. Do pionu obsługi
klientów zaliczono dział sprzedaży i dział obsługi technicznej. Przedsiębiorstwo prowadzi
także przez wszystkie dni w roku całodobowy dyżur dyspozytorski.
Dokonano również zmian organizacyjnych pozostałych wydziałów działalności pomocniczej
umożliwiających rozgraniczenie kosztów wszystkich rodzajów prowadzonej działalności
a przez to eliminację subsydiowania skrośnego, tak pomiędzy różnymi rodzajami
prowadzonej działalności jak i pomiędzy poszczególnymi grupami odbiorców usług.
Planuje się pozostawienie w taryfie opłaty abonamentowej dla wszystkich odbiorców
usług. Opłata ta obejmuje koszty ponoszone niezależnie od tego czy poszczególni klienci
pobierają wodę i odprowadzają ścieki czy też nie. Jest to rozwiązanie bardziej sprawiedliwe
dla wszystkich odbiorców, którzy wcześniej dokonywali wpłat tylko za ilość dostarczonej
wody i odprowadzonych ścieków.
Przedsiębiorstwo zobowiązane jest bowiem do zachowania ciągłości dostaw a co za tym
idzie, do stałej gotowości świadczenia usług. Znajduje to odzwierciedlenie w postaci
konkretnych ponoszonych kosztów. Wdrożenie takiej taryfy zagwarantuje środki na pokrycie
minimalnego poziomu kosztów bieżącego utrzymania ciągłości dostaw i bardziej
sprawiedliwy rozkład tych kosztów.
3. Spodziewana poprawa jakości usług przy wprowadzeniu nowych metod
alokacji kosztów.
W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
wyłoniono jedną grupę odbiorców usług. Jednakowe ceny za dostawę wody oraz
odprowadzanie ścieków dla wszystkich usługobiorców przedsiębiorstwo stosuje już od
1 stycznia 2002 r.
Korzyści ekonomiczne przyniesie zarówno dla przedsiębiorstwa, jak i usługobiorców
utrzymanie opłaty abonamentowej dla wszystkich odbiorców usług.
Wprowadzone rozporządzeniem zasady podziału kosztów, powiązane ze zmianami
organizacyjno-strukturalnymi w przedsiębiorstwie pozwalają na sprawiedliwy ich podział
3
między poszczególne rodzaje działalności i grupy taryfowe odbiorców a także na eliminację
subsydiowania skrośnego, o czym pisano w pkt. 2 uzasadnienia.
Planowana na okres od 19.08.2010 r. do 18.08.2011 r. taryfa gwarantuje pokrycie
planowanych kosztów eksploatacyjnych, natomiast realizację planowanych i koniecznych
zadań modernizacyjnych oraz inwestycyjnych planuje się pokryć ze środków własnych
przedsiębiorstwa oraz środków zewnętrznych.
Z uwagi na przyjęcie przez Spółkę zobowiązania w zakresie przygotowania wniosku o
dofinansowanie z funduszy unijnych projektu „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w
gminie Czechowice-Dziedzice” w roku obowiązywania taryfy nie planuje się zadań
modernizacyjnych polegających na wymianie sieci wodociągowych. Planuje się tylko
wykonanie modernizacji studni wodomierzowej w Zabrzegu ( 12 tys. zł. ).
4. Zmiany warunków ekonomicznych w czasie obowiązywania taryfy.
Przy ustalaniu Taryfy na okres od 19.08.2010 r. do 18.08.2011 r. podstawę jej
ustalenia stanowiły (zgodnie z wymogami rozporządzenia) dane ewidencji księgowej za rok
obrachunkowy tj. za okres 12 kolejnych m-cy poprzedzających nie więcej niż o 2 miesiące
dzień złożenia wniosku. Rok obrachunkowy obejmuje okres od 1 kwietnia 2009 r. do
31 marca 2010 r.
Niezbędne przychody obliczono tak, aby pokryły jedynie uzasadnione koszty
eksploatacji i utrzymania urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, koszty związane
z działalnością inwestycyjną oraz uwzględniono marżę zysku w wysokości 4,32 % w
przypadku zaopatrzenia w wodę i 1,07 % w przypadku odprowadzania ścieków.
Nie uwzględniono natomiast przewidzianych w rozporządzeniu rezerw na należności
nieregularne.
Przy wyliczeniu kosztów zakupionej wody uwzględniono aktualne warunki z umowy
z AQUĄ S.A. w Bielsku-Białej (informacja w załączeniu) oraz założono 5% wzrost ceny
wody od 1 stycznia 2011 r.
Ponadto przyjęto następujące założenia do wyliczeń:
- średnioroczna inflacja planowana na 2010 r. – 1,0 % i na 2011 r. – 1,8%
- średnioroczny wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu – plan na 2010r. – 0,3%
a na 2011r. 1,7%
- średnioroczny wskaźnik przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku
2011 do 2010 – 5 %
4
- wielkość amortyzacji według danych księgowych z uwzględnieniem zmian
wynikających z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych
- wzrost cen energii –13 %
- wielkość podatku od nieruchomości, od środków transportowych oraz opłat za
korzystanie ze środowiska na podstawie stawek obowiązujących w 2010 r.
i z uwzględnieniem nowych warunków dzierżawy sieci kanalizacyjnych
- klucz podziału kosztów ogólnozakładowych na rok 2010 na poszczególne rodzaje
działalności

zaopatrzenie w wodę – 7,27 %

odprowadzanie ścieków – 54,65 %

zaopatrzenie w ciepło – 38,08 %
W przypadku zaopatrzenia w wodę proponuje się podwyższenie dotychczasowej ceny
i stawki opłaty abonamentowej. Proponowany wzrost ceny 1m 3 wody wynosi 2,25 %,
a stawki abonamentowej 28,57 %. Cena wskaźnikowa wody wzrośnie o 3,84 %.
Przeprowadzone modernizacje sieci wodociągowych oraz planowane ich zwiększenie
w następnych latach, a także zamontowanie kilku komór pomiarowo-redukcyjnych
w wyodrębnionych rejonach w ramach zadania monitoring sieci wodociągowych pozwoliło
znacznie ograniczyć straty wody a także wcześniej wykrywać awarie. Straty te na okres
taryfowy planuje się na poziomie 15,66%.
W przypadku odprowadzania ścieków także jesteśmy zmuszeni wystąpić z wnioskiem
o podwyższenie aktualnej ceny.
Proponowana przez Spółkę podwyżka ceny wynika przede wszystkim ze wzrostu podatku od
nieruchomości, kosztów energii elektrycznej, materiałów do ciągu technologicznego
i remontów, wywozu osadów z oczyszczalni, a także wzrostu wynagrodzeń i opłat za
korzystanie ze środowiska.
Proponowany wzrost ceny odprowadzania i oczyszczania 1m 3 ścieków wynosi 11,35%
a uwzględniając pozostawienie stawki
opłaty abonamentowej
w
wysokości 3zł.
netto/odbiorcę/m-c cena wskaźnikowa wzrośnie o 11,02%.
Załączniki:
1) Sprawozdanie finansowe za 2008 r.
2) Aktualny wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i
kanalizacyjnych na lata 2010-2013
3) Informacja o ilości i cenie za zakup wody
4) Tabele nr A : H
5
Download