Program IV Kongresu Rybnego

advertisement
IV Kongres Rybny
Hotel Sheraton, Sopot, 30-31 marca 2017 r.
DZIEŃ I – CZWARTEK 30 marca 2017 r.
Rejestracja uczestników godz. 8:30-10:00
Sesja plenarna (sala Christopher Columbus AB): godz. 10:00-12:15
moderator: Tomasz Kulikowski
10:00 Powitanie gości (Tomasz Kulikowski, red. naczelny „Magazynu Przemysłu Rybnego”)
10:05 Wystąpienie Ministra Gospodarki Morskiej i śeglugi Śródlądowej Marka Gróbarczyka (tbc)
10:15 Polska gospodarka rybna — stan obecny i perspektywy (Krzysztof Hryszko, Instytut Ekonomiki Rolnictwa
i Gospodarki śywnościowej PIB)
10:30 Przetwórstwo rybne — teraźniejszość i przyszłość rozwoju branŜy (Bogusław Kowalski, prezes zarządu Graal S.A.)
10:45 Why the fish industry must acknowledge consumer needs and trends to succeed in increasing its profit? (Kristin Pettersen,
dyrektor ds. marketingu Norweskiej Rady ds. Ryb i Owoców Morza)
11:00 Fish trade and consumer trends in Europe (Ekaterina Tribilustova, Eurofish, Kopenhaga)
11:15 Globalne wyzwania przyszłości (Nicolas Guichoux, MSC Global Commercial Director)
11:30 The future in fish farming and fisheries - latest marine research in Norway in the context of increasing demand for fish
(prof. Sissel Rogne, dyrektor Institute for Marine Research, Bergen)
11:45 Dlaczego warto wspierać akwakulturę? (Jacek Juchniewicz, prezes zarządu Stowarzyszenia Producentów Ryb Łososiowatych)
12:00 Znaczenie nowoczesnych rozwiązań w akwakulturze (Kenneth Glomset - Senior Expert Aquaculture, Innovation Centre for Aquaculture
and Water Treatment, Ålesund The Linde Group Norwegia)
Przerwa kawowo-kanapkowa godz. 12:15-12:45
DZIEŃ I – CZWARTEK 30 marca 2017 r. (c.d.)
Sesja tematyczna – technologia przetwórstwa rybnego (sala
Godz. 12:45-15:00 Sesja tematyczna – przyszłość polskiej akwakultury
Christopher Columbus AB), godz. 12:45-15:00
(sala Christopher Columbus D),
moderator: prof. Piotr J. Bykowski
moderator: dr inŜ. Andrzej Lirski
12:45 Innowacje w polskim przetwórstwie rybnym w latach 2004
12:45
Zasady finansowania rozwoju akwakultury w ramach
2015 — próba oceny (prof. dr hab. inŜ. Piotr J. Bykowski,
Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 — oś
Akademia Morska w Gdyni)
priorytetowa 2 (Adam Sudyk, Naczelnik w Wydziale Rybactwa
13:00 Accelerate Fresh! making fish fresh, sexy and convenient!
Śródlądowego, Departament Rybołówstwa MGMiśŚ)
(Gonzalo Campos, European Fish Specialist SealedAir Cryovac
13:00
Pytania i odpowiedzi odnośnie PO RYBY 2014-2020
Food Solutions Europe)
13:15
Nowe gatunki i technologie — dokąd iść? (dr hab. inŜ.
13:15 Nowe trendy w technologiach przetwórstwa
i bezpieczeństwa Ŝywności. Wpływ technologii
Jacek Sadowski, Wydział Nauk o śywności i Rybactwa ZUT)
13:30
The paradigm shift in salmon production: challenges and
kriogenicznych na jakość i wydajność (Grzegorz Pawlonka,
potential of large industrial land-based RAS
Product Manager Linde Gaz Polska Sp. z o.o.)
(Frederic Gaumet, Veolia Water Technologies)
13:30 Podwójna dawka chłodu a jakość produktów rybnych
13:45
Technologie natleniania (Kenneth Glomset - Senior Expert
(dr inŜ. Grzegorz Bienkiewicz, Wydział Nauk o śywności
Aquaculture, Innovation Centre for Aquaculture and Water
i Rybactwa ZUT)
Treatment , Ålesund The Linde Group Norwegia), tbc
13:45 Systemy opakowaniowe najnowszej generacji w przemyśle
13:55
rybnym (Grzegorz Wierudzki, InLine Polska Sp. z o.o.)
ryb? (dr inŜ. Andrzej Lirski, Instytut Rybactwa Śródlądowego
13:55 Innowacje w opakowaniach do ryb i przetworów rybnych
(dr hab. inŜ. Sławomir Lisiecki, Wydział Nauk o śywności i
Rybactwa ZUT)
14:10 Mobilne systemy dezynfekcji ozonem w przetwórstwie
rybnym (Robert Muszański, WOFIL),
14:20 Nowe moŜliwości importu surowców dla polskiego
przetwórstwa rybnego (Katarzyna Kaźmierska, Biuro
Czy karp jest rybą perspektywiczną na krajowym rynku
w Olsztynie)
14:10
Czynniki sukcesu oraz ryzyka w hodowli ryb
(Antoni Łakomiak, prezes zarządu Gospodarstwo Rybackie
Gosławice Sp. z o.o.)
Handlowe ProChile, Ambasada Chile)
14:35 Systemy składowania magazynowego dedykowane dla
przemysłu rybnego (Piotr śółciak, Stow Polska)
Obiad, godz. 14:45-16:00
Sesja tematyczna – zarządzanie bezpieczeństwem Ŝywności
Sesja tematyczna – przyszłość polskiej akwakultury c.d.
(sala Christopher Columbus AB), godz. 16:00-17:30
(sala Christopher Columbus D), godz. 16:00-17:30
moderator: prof. dr hab. inŜ. Piotr J. Bykowski
moderator: dr inŜ. Andrzej Lirski
16:00 Oferta Toyoty dla przemysłu przetwórstwa rybnego (Marcin
16:00
Manka, Toyota Material Handling)
16:15 Jakość zdrowotna ryb popularnych na polskim rynku
Ryb Dąbie),
16:15
(dr hab. inŜ. Joanna Szlinder-Richert,
Morski Instytut Rybacki PIB),
16:30
16:45
17:00
Śródlądowego; dr inŜ. Radosław Kowalski, Instytut Rozrodu
sprawiedliwość dla konsumentów (dr inŜ. Grzegorz
Zwierząt i Badań śywności PAN Olsztyn),
17:00
17:05 Jak znakować, to tylko odŜywczo, czyli przewartościuj to co
i Rybactwa ZUT)
17:20 Pytania i odpowiedzi. Dyskusja
Uroczysta kolacja, godz. 19:00-24.00
Współpraca nauki z praktyką – modele projektów
wdroŜeniowych (dr inŜ. Agata Kowalska, Instytut Rybactwa
16:50 Dokąd zmierzasz Europo? Prawo dla producentów i
jesz (dr inŜ. Grzegorz Bienkiewicz, Wydział Nauk o śywności
Ślimaki na polskich stołach (Grzegorz Skalmowski, Snails
Garden),
(Mirosław Rosiński, Flowcrete Polska)
Tokarczyk, Wydział Nauk o śywności i Rybactwa ZUT),
System RAS — analiza SWOT (Mirosław Półgęsek, Wydział
Nauk o śywności i Rybactwa ZUT),
Food w Diversey Polska),
16:40 Od płytek do antybakteryjnej posadzki Ŝywicznej w 5 dni
Innowacyjna metoda hodowli łososi na lądzie (Jarosław
Szysz, Jurrasic Salmon Sp. z o.o.),
16:30 Knowledge Based Service propozycja dla sektora
przetwórstwa ryb (Artur Kryza, Sector Specialist Processed
W którą stronę płynie pstrąg? (Krzysztof Grecki, Wylęgarnia
Prezentacja projektu InnoAquaTech (Małgorzata
Kieliszewska, Morski Instytut Rybacki PIB),
17:15
Pytania i odpowiedzi. Dyskusja
DZIEŃ II – PIĄTEK - 31 marca 2017 r.
Sesja tematyczna – rynek łososi i pstrągów (sala Christopher
Columbus C), godz. 9:30-11:30
Sesja tematyczna – rynek małych ryb pelagicznych i fląder (sala
Christopher Columbus D), godz. 9:30-11:30
moderator: Tomasz Kulikowski
moderator: dr Adam Mytlewski
09:30 Wyzwania i szanse dla przetwórców łososi
09:30 Rynek małych ryb pelagicznych i storni w Unii Europejskiej
(Monika Siecińska-Jaworowska, prezes zarządu Suempol)
09:45 Rynek produktów z pstrąga i łososia (Grzegorz Mech,
Strategic Insight Manager GfK Polonia)
10:10 Optymalizacja procesów produkcji wykorzystujących
obróbkę cieplną i technologię mroŜenia Frigoscandia –
(Krzysztof Hryszko, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki
śywnościowej PIB)
09:45 Marketing produktów konsumenckich ze śledzi (Piotr Janiec,
Dyrektor Zarządzający Lisner Sp. z o.o.)
10:00 Tunel fluidyzacyjny OctoFrost™ do mroŜenia szprotów
rozwiązania oferowane przez firmę JBT (Piotr Jacko,
i śledzi. Energooszczędność, bezpieczeństwo produktu oraz
John Bean Technologies Sp. z o.o.)
mobilność urządzenia (Anna Dyc, Grupa OctoFrost)
10:20 Łosoś i pstrąg oczami konsumentów (Tomasz Kulikowski,
Morski Instytut Rybacki PIB)
10:35 Chilijski łosoś dla polskiego przetwórstwa rybnego
(Raul Squadritto, Agroeuropa, Włochy)
11:00 Pytania, odpowiedzi, dyskusja panelowa
10:10 Kierunki i moŜliwości przetwórstwa drobnych ryb
pelagicznych na przykładzie szprotów bałtyckich
(dr inŜ. Bogusław Pawlikowski, Morski Instytut Rybacki PIB)
10:25 Preferencje polskich konsumentów – wyzwania dla
producentów produktów ze szprotów i śledzi
(dr Marcin Rakowski, Morski Instutut Rybacki PIB)
10:40 Ryby niechciane ze smakiem zjadane (dr inŜ. Grzegorz
Tokarczyk, Wydział Nauk o śywności i Rybactwa ZUT)
10:55 Pytania, odpowiedzi, dyskusja panelowa
Przerwa kawowa, godz. 11:30-12:00
DZIEŃ II – PIĄTEK - 31 marca 2017 r. c.d.
Sesja plenarna (sala Christopher Columbus AB), godz. 12:00-14:15
moderator: Tomasz Kulikowski
12:00 How to build trend for new fish species? Skrei marketing activities 2016-2017 (Gitte Hannemann Mollan, dyrektor polskiego rynku
Norweskiej Rady ds. Ryb i Owoców Morza)
12:25 Zwyczaje Ŝywieniowe i kanały sprzedaŜy ryb oraz produktów rybnych (Grzegorz Mech, Strategic Insight Manager GfK Polonia)
12:45 Sukcesy i wyzwania w promocji ryb (Anna Dębicka, Katarzyna Skawińska, MSC Polska)
13:00 Bariery w komercjalizacji innowacyjnych produktów rybnych (Przemysław Cieślik, Dyrektor SprzedaŜy i Marketingu Contimax S.A.)
13:15 Finansowanie kampanii promocyjnych oraz promocja eksportu w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020
— oś priorytetowa 5 (Piotr Słowik, Naczelnik w Wydziale Rynku i Przetwórstwa Rybnego, Departament Rybołówstwa MGMiśŚ)
13:30 Ogólnopolska kampania promująca spoŜycie ryb — wstęp do dyskusji panelowej (dr Monika Kołodziejczyk, starszy specjalista w
Wydziale Rynku i Przetwórstwa Rybnego, Departament Rybołówstwa MGMiśŚ)
13:45 Dyskusja podsumowująca sesję i IV Kongres Rybny
Obiad, godz. 14:15-15:15
Download