Bartek Joński

advertisement
Ogólnopolska Komisja Fryzjersko-Kosmetyczna ZRP
W Polsce większość zapisów umowy ramowej w sprawie ochrony , bezpieczeństwa i higieny
pracy w sektorze fryzjerskim jest już stosowanych . Realizacja postanowień jest jednak
możliwa tylko w przypadku pracodawców zrzeszonych w naszej organizacji – Związku
Rzemiosła Polskiego. Członkowie ZRP jakimi są lokalne Cechy zrzeszające fryzjerów i
kosmetyczki mają możliwość wpływania na realizację postanowień poprzez organizację
szkoleń, wysyłanie bierzących informacji do swoich członków oraz organizację prelekcji i
spotkań . Na tego typu spotkania są zapraszani inspektorzy pracy, przedstawiciele Instytutu
Higieny Pracy, Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Podczas prelekcji nasi członkowie mogą
rozwiać wiele wątpliwości co do stosowania niektórych rozwiązań i przepisów związanych z
bezpieczeństwem i zdrowiem.
W 2013 roku Związek Rzemiosła Polskiego nawiązał współpracę z Instytutem Medycyny
Pracy na prowadzenie badań wśród młodych adeptów fryzjerstwa oraz konsekwencji ich
kontaktu z produktami chemicznymi. Rezultaty badań zostały rozpowszechnione.
Poniżej przedstawiamy jeden z artykułów , który ukazał się po przeprowadzeniu badań.
2
3
4
5
Przedstawiamy prezentację z wynikami badań Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi.
W lutym 2014 roku Związek Rzemiosła Polskiego uzgodnił z Instytutem Medycyny Pracy, że
będziemy współpracować przy realizacji dalszych projektów badawczych z udziałem uczniów i
pracodawców (Instytut stara się o środki na kolejny projekt).
6
7
8
9
10
Rozpowszechniamy tego typu wyniki badań wśród uczniów, pracodawców oraz pracowników
w celu uświadomienia im jakie są zagrożenia dla zdrowia w przypadku nie stosowania
środków ochrony osobistej / rękawiczki, odzież ochronna / .
Nadmierne i niewłaściwe obciążenie układu ruchu związane z pracą zawodową jest przyczyną
wielu urazów i dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego. Dominują dolegliwości takie
jak zapalenie stawów, zapalenie pochewek ścięgnistych, zapalenie ścięgien, bóle mięśni,
zwyrodnienie
stawów
kręgosłupa
oraz
zapalenie
nerwów.
W pracy wykonywanej podczas świadczenia usług fryzjersko-kosmetycznych obciążenie to
zależy od charakteru wykonywanych czynności. Inne obciążenie układu mięśniowoszkieletowego występuje na skutek wykonywania prac w pozycji siedzącej /np. w pracy
kosmetyczki/ a innego typu w pozycji stojącej/ w pracy fryzjera/. Inne obciążenie powodują
prace powtarzalne a inne prace wymagające stałego utrzymywania pozycji ciała .
Zarówno utrzymywanie pozycji nieruchomej jak i zbyt częste powtarzanie tych samych
czynności pracy powoduje zwiększenie ryzyka powstawania dolegliwości układu mięśniowoszkieletowego. Dlatego też stanowisko i czynności pracy powinny być zaprojektowane tak, aby
unikać obciążenia statycznego a także zbyt częstego powtarzania tych samych ruchów.
Jednocześnie czynności robocze powinny być zaprojektowane z uwzględnieniem dużej
11
zmienności, tak aby uniknąć ciągłego napięcia tych samych grup mięśniowych .
Statyczne napięcie mięśnia oznacza, że napięcie mięśniowe nie jest związane ze zmianą
długości. Z ergonomicznego punktu widzenia statyczne napięcie mięśniowe charakteryzowane
jest poprzez czas trwania tego napięcia dla określonego poziomu siły.
Występuje pewien zakres częstości ruchów, przy którym ryzyko powstawania dolegliwości jest
minimalne. Częstość optymalna jest zależna od wartości obciążenia zewnętrznego a także od
pozycji ciała podczas pracy i powinna być określona indywidualnie dla każdej z
wykonywanych czynności. W przypadku prac polegających na wykonywaniu czynności
powtarzalnych główne zagrożenie związane jest ze zbyt dużą częstością powtarzania
określonych czynności roboczych .
Pracodawca poprzez swoje działania może przeciwdziałać chorobom wynikającym z
charakteru naszej pracy / odpowiednie wyposażenie , organizacja pracy, uświadamianie
pracowników o zagrożeniach , szkolenia /.
Jako Związek Rzemiosła Polskiego współpracujemy również z Inspektorami Pracy w ramach
programu profilaktyki zagrożeń w pracy. Współpraca odbywa się również z Głównym
Inspektorem Pracy w celu rozpowszechniania dobrych praktyk stosowanych dla ochrony
zdrowia i bezpieczeństwa pracy.
Istotnym elementem zapobiegania zagrożeniom w pracy są obowiązkowe w Polsce szkolenia w
zakresie BHP/ bezpieczeństwa , higieny i prawa pracy/.
Pracodawca jest zobowiązany odbyć szkolenie BHP w zakresie niezbędnych do wykonywania
ciążących na nim obowiązków. Szkolenie to powinno być okresowo powtarzane. ( art. 237 §
2KP)
Mając na uwadze konieczność przestrzegania przez pracodawcę przepisów Kodeksu pracy,
należy ukończyć szkolenie BHP - okresowe pracodawców. Pracodawcy i inne osoby
kierujące pracownikami mają obowiązek przejść pierwsze szkolenie okresowe do 6 miesięcy
od rozpoczęcia pracy na stanowisku. ( § 15 ust. 4 rozporządzenia szkoleniowego).
Celem szkolenia BHP pracodawców ( minimum 16 godzin lekcyjnych ) jest aktualizacja i
uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu:



oceny zagrożeń występujących w procesie pracy oraz ryzyka związanego z tymi
zagrożeniami
kształtowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą
12
Szkolenie BHP pracodawców przeprowadzane jest zgodnie z: ROZPORZADZENIEM
MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. ( Dz.U. nr 180, poz.1860 z późn. zm)
Ramowy program szkolenia BHP pracodawców:







Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy, z omówieniem źródeł prawa
międzynarodowego ( dyrektyw WE , konwencji MOP):
 aktualne przepisy ( z uwzględnieniem zmian) , w tym:
 obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,
 ochrony pracy kobiet i młodocianych ,
 profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,
 organizowanie nadzoru i kontroli warunków pracy,
 problemy związane z interpretacją niektórych przepisów
Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia,
uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami
Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z
uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe, zarządzenie
bezpieczeństwem i higiena pracy
Analiza okoliczności i przyczyn wypadków w pracy i chorób zawodowych oraz
związana z nimi profilaktyka ; omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków
przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek
niewłaściwej organizacji pracy oraz związanej z nimi profilaktyki
Organizacja i metodyka szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z
uwzględnieniem prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie
bezpiecznych zachowań pracowników w procesie pracy.
Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i sytuacjach zagrożeń ( np.
pożaru, awarii), w tym zasad udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy ( np. świadczenia z tytułu
warunków pracy , składka na ubezpieczenia społeczne pracowników)
Szkolenie prowadzone przez specjalistę ds. BHP
Czas trwania szkolenia BHP pracodawców: 16 godzin
Pracodawca musi brać udział w szkoleniu raz na 5 lat.
Pracodawca i osoba kierująca pracownikami nie może dopuścić pracownika do pracy, do
której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a
także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP. (art. 237 paragraf 1KP)
Szkolenia BHP wstępne przy przyjęciu do pracy wszystkich pracowników zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. nr 180 , poz. 1860 z późn. zm.)
13
Zapewniamy kompleksową organizację szkoleń BHP wstępnych, któremu podlegają
obowiązkowo wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy, studenci odbywający u pracodawcy
praktykę oraz uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu.
( art. 237 § 1KP)
Celem szkolenia BHP wstępnego jest ( min. 3 godziny lekcyjne) jest zaznajomienie
pracownika w szczególności z :



podstawowymi przepisami BHP zawartymi w kodeksie pracy, układach zbiorowych
pracy lub regulaminach pracy
przepisami oraz zasadami BHP obowiązującymi w danym zakładzie
zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku ( § 9 ust. 1 rozporządzenia
szkoleniowego )
Ramowy program szkolenia BHP:











Istota bezpieczeństwa i higieny pracy
Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy, pracowników oraz poszczególnych
komórek organizacyjnych zakładu pracy i organizacji społecznych w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy
Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad BHP
Zasady poruszania się na terenie zakładu pracy
Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie pracy i
podstawowe środki zapobiegawcze
Podstawowe zasady BHP związane z obsługą urządzeń technicznych oraz transportem
wewnątrzzakładowym
Zasady przydziału odzieży roboczej, obuwia roboczego oraz środków ochrony
indywidualnej, w tym w odniesieniu do stanowiska instruowanego
Porządek i czystość w miejscu pracy i ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo i
zdrowie pracownika
Profilaktyczna opieka lekarska-zasady jej stosowania w odniesieniu do stanowiska
instruowanego
Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowanie w razie pożaru
Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej
pomocy
Szkolenia prowadzone są przez Specjalistę ds. BHP
Czas trwania szkolenia: 3 godziny
SZKOLENIA BHP - OKRESOWE PRACOWNIKÓW: Pracodawca jest zobowiązany
zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie BHP przed dopuszczeniem go do pracy oraz
prowadzenie szkoleń okresowych w tym zakresie. ( art. 237 § 2KP)
14
Szkolenia okresowe pracowników z zakresu BHP :
Szkolenia BHP prowadzone są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z
dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
( Dz.U. nr 180, poz. 1860 z późn.zm.)
Pracownicy powinni przejść pierwsze szkolenie okresowe do 12 miesięcy od rozpoczęcia
pracy ( paragraf 15 ust.4 rozporządzenia szkoleniowego)
Celem szkolenia BHP - okresowego ( min. 8 godzin lekcyjnych) jest zaznajomienie
pracownika w szczególności z:




regulacjami prawnymi z zakresu BHP związanymi z wykonywaną pracą
zagrożeniami występującymi w procesach pracy
zasadami postępowania w razie wypadku przy pracy i w sytuacjach zagrożeń
okolicznościami i przyczynami charakterystycznych dla wykonywanej pracy
wypadków
Ramowy program szkolenia BHP - okresowego:






Prawo pracy, odpowiedzialność pracownika
Środki ochrony indywidualnej
Zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody
likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników
Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
Ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą
Zasady postępowania w razie wypadku przy pracy i sytuacjach zagrożeń (pożaru,
awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku
Szkolenia prowadzone są przez specjalistę ds. BHP
Czas trwania szkolenia: 8 godzin
Taki kurs pracownik musi realizować raz na 3 lata.
Organizacja pracy w salonach fryzjersko-kosmetycznych jest na dobrym poziomie. W miarę
możliwości nasi członkowie zaopatrują się w drobny sprzęt zgodnie z aktualnymi wymogami ,
a wymieniając stare wyposażenie zakupują już fotele i myjnie ergonomiczne .
Trochę trudniej jest organizować pracę samych pracowników równoważąc prace mokre z
suchymi- wszystko zależy od oczekiwań naszych klientów, którzy mają wpływ na rodzaj
wykonywanej usługi. Nie zawsze jest możliwość przesunięć pracowników na inne stanowiska
pracy.
Salony są realizowane zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia , które to
rozporządzenie szczegółowo określa wymogi lokalowe i stanowiskowe salonów.
15
Ochrona macierzyństwa w Polsce jest na wysokim poziomie i wynika z obowiązującego prawa
zapisanego w Kodeksie Pracy.
Kobiety w ciąży korzystają z silnej ochrony prawnej. Przede wszystkim nie można im
wypowiedzieć umowy, nie można zatrudniać przy pracach niebezpiecznych ani w porze nocnej,
wreszcie pracodawca ma obowiązek zwolnić je na badania lekarskie.
Artykuł 176 k.p. przewiduje zakaz zatrudniania kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub
szkodliwych dla zdrowia. Zakaz ma charakter bezwzględny, dotyczy wszystkich pracodawców i
dotyczy wszystkich pracownic. Nawet zgoda pracownicy na zatrudnienie jej na danym
stanowisku objętym zakazem nie wyłącza bezwzględnego charakteru tego zakazu.
Ochrona stosunku pracy
1. Ograniczenia w rozwiązywaniu stosunku pracy oraz zmian co do jego treści.
2. Zakaz wypowiedzenia i rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem będącym w ciąży bądź
przebywającym na urlopie macierzyńskim.
3. Zakaz dokonywania zmian warunków pracy i płacy.
Obowiązki pracodawcy
1. Odsunięcie kobiety od pracy przy komputerze.
2. Zakaz zatrudniania kobiet w ciąży przy pracach wzbronionych.
3. Przeniesienie kobiety w ciąży do innej pracy.
4. Zakaz zatrudniania w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych.
5. Zakaz delegowania kobiety w ciąży poza stałe miejsce pracy.
Uprawnienia pracownicy
1. Zwolnienie pracownika na badania lekarskie.
2. Przerwa na karmienie.
3. Zwolnienie na opiekę nad chorym dzieckiem.
4. Dni wolne od pracy przysługujące pracownikom wychowującym dzieci.
Urlop macierzyński i wychowawczy
1. Urlop i zasiłek macierzyński.
2. Urlop wychowawczy i dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem.
W polskim prawie obowiązuje również
Wykaz prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet.
16
Download