DZIENNIK USTAW P()

advertisement
DZIENNIK
USTAW
P() IJS K I EJ RZECZ y POSPOLITEJ
LlJDO\VEJ
Warszawa, dnia 6 maja 1959 r.
Nr 28
TRESC:
Poz.:
ROZPORZĄDZENIE
171 -
Ministra Rolnictwa z dnia 28 marca 1959 r. w sprawie kWdrdntanny
zewnęlrznej roślin.
335
171
ROZPo.RZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTW A
z dnia 28 marca 1959 r.
w sprawie kwarantanny zewnętrznej roślin.
Na podstawie art. fi ust. 1, 2, 4 i 5 oraz art. 10 I1stawy
z dnia 19 listopada 1956 r. o ochronie roślin uprawnych przed
chorobami, szkodnikami i chwastami (Dz. U: Nr 55, poz. 253)
:zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozumieniu niniejszego rozporządzenia:
l) roślinami są rośliny w stanie świeżym lub suchym, ich
części podziemne i nadziemne, owoce i nasiona;
2) przetworami są przetwory roślinne w stanie surowym;
3) partią towaru jest ilość roślin lub przetworów jednego
gatunku, pochodząca od jednego nadawcy, wysłana za
pośrednictwem przedsiębiorstwa transportowego równocześnie tym ' samym środkiem transportu (wagon, statek
samochód, samolot) do jednego odbiorcy.
§ 2. 1. Kwarantannę zewnętrzną roślin stosuje się przeciwko chorobom, szkodnikom i chwastom wymienionym w
wykazie, stanowiącym załącznik nr l do niniejszego rozpOrządzenia.
l) wszelkiego rodzaju rośliny, nie wyłączając paszy dIs
zwierząt importowanych i przewożonych przez terytorium
Polski,
2) przetwory,
3) ściółka użyta przy imporcie i trumycie zwierząt z zagranicy,
4) opakowania roślin i przetworów
- podlegają kontroli fitosanitarnej w celu ustalenia, czy 61\
wolne od chorób, szkodników i chwastów. _ Przeprowadzanie
jednak kontroli fitosanitarnej w ruchu pasażerskim (kolejowym, samochodowym, lotniczym i okrętowym) i pieszym zależy od uZD<tnia organów powolanych do tej kontroli.
2 . . Kontroli fitosanitarnej podlegają również środki transpor!owe, przewożące z zagranicy rośliny, przetwory i przedmioty wymic, nione w ·ust. 1.
3. Ponadto kontroli fitosanitarnej mogą być poddawane
wszelkie przesyłki oraz środki transportowe, co do których
istnieje podejrzenie, że są zatażone chorobami, szkodnikami
lub chwastami, oraz opakowanie pochodzenia roślinnego towarów nieroślinnyeh.
4. Kontroli fitosanitarnej nie podlegają przesyłki i baga:i.e oraz rzeczy n31eżące do osób przesiedlających się, a korzystających z przywilejów i immunitetów . dyplomatycznych,
zwolnione od rewizji celnej na podstawie przepisów prawa
celnego oraz umów i zwyczajów międzynarodowych.
2.1 Ilekroć w rozporządzeniu niniejszym jest mowa o chorobach, szkodnikach i chwastach, rozumie się przez to choroby, szkodniki i chwasty określone w u,t. 1.
§ 13. 1. Z zagranicy mogą być przywożone (przynoszone)
tyl~b I t~ rośliny .i przetwory, które są wolne od chorób, szkodDlkO~ Ichwastow.
2, Zabrania się przywożenia (przynoszenia) z zagranicy:
1) liści, obierzyn i odpadków ziemniaczanych oraz obierzyn
i odpadków owoców z wyjątkiem skórek roślin cytryno§ 5. Wwóz do kraju i wwóz dla celów tranzytu w ruchu
watych i łupin migdałowych:
towarowym,
pasażerskim i pocztowym przedmiotów określo­
2) ziemi, kompostu i nawozu naturalnego;
nych w § 4 ust. 1 dozwolony jest tylko przez punkty celne,
3) roślin chwastów;
wymienione w wykazie stanowiącym załącznik nr 2 do ni4) żywych owadów we wszelkich stadiach rozwojowych,
kpItur ~r~ybów, bakt~ri~ I wirusów wywołujących cho- . niejszego rozporządzenia.
§ 6. 1. Kontrolę fitosanitarną przeprowadza się w punkr0by roshn oraz zIelmkow.
tach celnych.
3. Właściwy do spraw rolnych organ prezydium powia2. Do przeprowadzenia kontroli fitosanitarnej powolane
towej rady narodowej (rady narodowej miasta stanowiącego
są organy służby kwarantanny i ochrony roślin Ministerstwa
powiat miejski) może ze'zwolić na' przewóz kompostu i nawozu
Rolnictwa.
z części gospodarstwa znajdującej się za , granicą do części
3. W ruchu pasażerskim oraz w małym ruchu grunicznym
gospodarstwa z.najdującej się na obszarze Polskiej Rzeczyi w ruchu turystycznym organy służby kwarantanny i ochropo&politej Ludowej.
4. Minister Rolnictwa może zezwolić na sprowadzenia ny roślin przeprowadzają kontrolę fitosanitarną w czasie odprawy celnej.
z zagranicy przedmiotów' wymienionych
11st. 1 i 2 dla ce4. \V czasie przeprowadzania kontroli fitosanitarnej orlów badawczych.
gany służby kwarantanny i ochrony roślin mają pnn'lo żą­
§ 4. 1. Przywożone (przynoszone) z zagranicy do Polski
dać ustnych lub pisemnych informacji dotyczących przedmiooraz przewożone przez terytorium Polski:
w
Dzi'Ernnik Ustaw Nr 28
386 ~--~~--------------~-------------tów okreslonych w § 4 od osób przewożących lub przenoszą­
cych- te przedmioty i od jednostek zarządzających środkami
transportowym!.
§ 7. 1. Każda partia roślin i przetworów sprowadzana
% zagranicy lUD pr zew ożona przez teren kraju powinna być
z.a opatrzona w świadectwo zdrowia wystawione przez oficjalną placówką ochrony roślin kraju ek~portującego.
2. ŚwiaJeclwo zd rowia powinno zawierać:
l) s twie rJzen ie, że partia i jej opakowanie zostały zbadane
i że są wo lne od chorób, szkodników i chwastów;
2) inn e dane określone przez Ministra Rolnictwa przy wyrażan i u zgc,dy na import roślin przez prz edsi ę biorstwo
palistwowe stosownie do art. 3 ust. 2 us taw y z dnia 19 li•,Iopada 1956 r. '0 ochronie roślin uprawnych przed chorob ami; s'l kodnikami i chwas.tami- (Dz. U. Nr 55, poz. 253).
3. Świadectwo zdrowia roślin powinno ponadto zawierać
nazwę miej5cowości, z której roślina pochodzi.
4. Przy Imporcie nasion lnu, konopi, tymotki, kon iczyny,
lucerny, seradeli, przelotu, no s trzyku, komonicy i inkarnatki
koniecz ne jest równ ież stw ierozenie w świadectwie zdrowia
lub 'N osobnym zaśw i adczeniu, że partia jest wolna od za nie-czyszczenia fldsionami kan ianki.
5, Sw iauec twa powinny być wypełniane w języku polskim atbo w jednym z n ast~pującyc h języków: angielskim,
f'rancu,s kim, niemie ck im, rosyjskim, a nazwy chorób, szkodników ; chwastów p.o winny być podawane w języku łacińskim .
G. Swiadecl wo pow inno być opatrzone pieczęcią urzędo­
wą .i podpisane.
7, Ni. eważne są świa dectwa wystowione wcześniej niż
na 20 dni przed wysyłką parlii.
8 . Przy prz!::sy łkac h o wadze do 20 kg za-miast świadec­
twa mo ż e b yć p .ie c ząt ka oficjalnej pliiCó wki ochrony roślin
kr a.ja ekspor tuj ilcego, oznaqająca, że przesyłka wolna jest
od chorób, sZKodn;ków ~ chwas tów, a gdy zawilfto.5cią paczki
.są l1 i'!si orra roślin wymi e nion ych w ust. 4 ~ ponad to , że przesył ka wolna jes t od za nieczyszczenia !1asionami kanianki.
§ 8: l. W razie slwierdzen ia , że pilrtia roślin lub przetworów nie jest zaopalrzona w dokumenty wymienione w § 7
ust. l i 4 lub że państwo w e przedsiębiorstwo importowe nie
u zysl;a łb zg ody M in i.s lra Roinictwa na import ro ślin przewid zianej Vi ar t. 3 ust. 2 ustawy z eln.ia 19 listopada 1956 r.
(Dz. U, Nr 5S, poz, 253). organ służby kwarantanny ,i ochrony
rośl in moze:
1) zakazać wwiezienia towaru elo kraju z zastrzeżeniem, że
je że li towar w terminie określonym przez organ służby
k wara ntanny i ochrony roślin nie zostanie zwrócony nadaw cy, należy go zniszczyć,
2) za rządzi ć zatrzymanie towaru w punkcie celnym_do cza.SJ ustalenia w drodze badań laboratoryjnych, czy towar
odpowiada warunkom określonym w § 3 ust. 1.
2. Koszty związane z badaniem laboratoryjnym ponosi
odbiorca . Jeżeli towar sprowadzony jest przez przed6i~bior­
-slwo handlu zagranicznego, koszty ponosi to przed siębior­
stwo.
§ 9. Jeżeli gospodarstwo rolne znajduje się po obu stronach linii g ranicznej, rośliny i przetwory pochodzące z czę­
ści go spod a rst wa znajdując e j się za granicą mogą być przeWOŻDne (przenoszone) do części gospODarstwa znajdującej się
na obszarze Poiskiej Rzeczypospolitej Ludowej jedynie za
zevNolcniem właściwego do spraw rolnych organu prezydium
pow ia towej rady narodowej (rady narodowej miasta' stanow iącego powiat miejski), jeżeli te rośliny lub przetwory !Są
niezb ęd ne dla potrzeb tego gospodarstwa.
§ 10, Jeżeli towar stanowią rośliny z różny.ch grup rośl in, podlega on przepisom naj surowiej traktowanej grupy
rośl i n,
§ 11. 1. K3żda partia tOwaru sprowa-dzona z zagranicy
lub przewo żo na przez teren kraju powinna znajdować się
w zaplombowanym opakowaniu lub zaplombowa n ym wagonie.
Poz. 171
PlomlJa powinna być nałożona przez oficjalną placówk~ _ ochrony roślin lub oceny nasion kraju eksportują(~ 6go.
2. W razie stw ierdzenia 11fakm plomby mają odpowie'dnie za,stosowanie przepisy § 8.
3. Obowiązek plombowania nie dotyczy:
1) przesyłek o wadze do 20 kg,
2) partii towaru przywożonego luzem w luka ch ok.rętowy.ch
lub otwartych środkach transportowych (w wagonach towarowych lub samochodach ciężarowych).
4. Parti.e przewożone luzem w środku transportowY.ID
traktowane są jak osobne partie, jeżeli przedzielone są śclan­
kami p io nowymi.
§ 12. 1. Op_akowania, w klórych są przewożone lub przenoszone ziemniaki z zagranicy, powinny by ć nie używane .
2. W razie stwierdzenia; że ' opakowan'ie jest" używane ;
mają odpowiednie zastosowanie przepisy § 8,
& 13. 1. Organy celne obOWiązane są zawiadamiać 6łuż­
bę kwarantanny i ochrony roślin działającą w pUl1ktach granicznych kwarantanny roślin o wszystkich nadchodzących
z zagranicy towarach - i przedmiotach podlegających kontroli
fitosanitarnej (§ 4 ust. l), przy czym obowiąz e k zaW iadamiania o partidch roślin i przetworów istnieje niezaleinie od
tego, czy partie te zaopatrzone są w dokumenty określone
w § 7. ust, l.i 4. Przepis niniejszy nie ma zasto,s uwan ia w ruchu pasażerskim, małym ruchu granicznym i ruchu turyi-tycznym ..
2. Organy celne obowiązane są zabezpieczyć towar~
I przedmioty podlegające Kontroli fitosanitarnej do czasu.
przeprowadzenia tej kontroli..
§ 14. 1. W razie wykrycia przez organ kwarantanny
i ochrony roślin chorób. szkodników lub chwastów w rośli.­
nach i przetwo rach organ ten może:
1) d.opuścić towar do wprowadzenia do kraju po oczyszczeniu lub odkażeniu w punkcie c,e lnym, jeżeli wykonanie
t ych zabiegów w punkcie celnym je,s t technicznie . 1110żliwe,
2)
zobowiązać odbiorcę
lub osobę przewożącą (przenoszącą)
towar, a w razie gdy towar sp.rowadzony jest przez
przedsiębiorstwo handlu zagranicznego instytucję, któ,
ra udzieliła temu przedsiębiorstwu zamówienia na spruwadzenie towaru:
a) do oczyszczenia lub odkażenia towaru w określonym
terminie w odpowiednim .magazynie Lub zakładzie
przetwórczym poza punktem celnym pod nadzorem
organu służby kwarantanny i ochrony roślin, ·.
b) do zużycia towaru w .określonym terminie na celekonsumpcyjne lub przemysłowe w c.ałości lub wc części
na punkcię . _kontrolnym . albo . w •miejscowości .,ustalo-­
nej w porozumieniu z odbiorcą, . osobąprzewożącą\
(przenoszącą) towar lub wymienioną instytucją pod
nadzorem organu służby kwarantanny
ochrony
roślin;
3) zakazać wwiezienia towaru do , kraju z zastrzeżeniem, że
jeżeli towar w terminie określonym przez organ służby
kwarantanny i ochrony roślin nie zostan ie zwrócony nadawcy, należy go zniszczyć 1 sporządzić Odpowiedni pro-
tokół.
2. W przypadkach określony.ch w ust. 1- pkt 2 opakowanie należy odkazić albo zastąpić innym, a zakażone zniszczyć.
3. Sciółka 1 pozostałości paszy przy imporcie i tranzycie;
zwierząt w razie stwierdzenia chorób, , szkodników lub chwa..stów podlegają zniszczeniu.
4.W razie stwierdzenia . chorób, SZKodników lub chwastów w opakowaniu towarów nierQś~innycb,. naleiy, ,postąpić
% opakowaniami w sposób określony w ust: 2.
5. W razie stwierdzenia chorób,s7-kodników lub ch.wa....
stów w towarach nieroślil1inych lub w środkach tr-a.nsp.ortowych należy towary te .1 środkL tranl;iporto we - odkazić lub oczyścić.
Dziennik Ustaw Nr 28
-
6. Jeż e li towar .sprowadzon.y jest przez pnedsiębiorstwo
handlu .za.9raniczne,go, oczyszczenie lub odkażenie przeprow.adza to , przedsiębiorstwo .pod nadzorem organu służby kwarantanny i ochrony roślin, a w innych przypadkach - organ
służby kwa rantanny i ochrony roślin.
7. W razie podejr:zenia o zarażenie roślin lub przetworów ,c horobami lub ·s zkodnik:ami i niemożności .stwiefdzenia
w drodze kontroli fitosanitarnej stanu .zdrowotnego roślin
lub przetworów organ służby kwarantanny i ochrony roślin
może:
zarządzić
zatrzymanie transportu na granicy lub w miejz odbiorcą, osab" pr2ewożącą (przenoszącą) towar lub instytucją zamawiającil
:(ust. ·t 'Pkt 2) rd oozasu przepwwadz,eni'ab'adań laboratoryjnych,
2) zastrzec skierowanie materiału ~przeznaczonegodo ,-sadzenia do gospodarstwa ust'llone90 w porozumieniu z odbior.cą, OSDhq ,przewożąc" tprzenoszącą) towar lub insty· tuqją (ust. 1 ,pkt 2) wcehI wysadzenia go i ustalenia pod
nadzorem organu służbykw<lłrantanny i ochrony roślin,
czy zar.ażeilie ma miejsce; w przypadku niedojścia do
,sku:&u ,porozumienia maj/ł odpowiednie zastosowanie
przepisy ust. 1 pkt .2 i 3.
8. Jeżeli towar-em jest matt'!riał siewny, or.g an ,służby
kwarantanny i ochrony roślin - nawet w braku objawów
wzbudzających podejrzenie zarażenia zarządza zatrzymanie transportu na granicy lub w miejscuusta'lonym w poroz'Umieniu z odbiorcą, osobą przewożącą (przenoszącą) towa,r
lub instytucją zamawiającą (ust. 1 pkt 2) do CZlłSU przepTowadzenia badal} laborat<Jryjnych. Jeżeli badanł-ate 'okti:liąsię
niedostateczne dla ustalenia w ,s po.s ób zupełnie pewny, że
materiał siewny jest wolny od chorób 'lub '.s zkoddików, orgttn
służby kwarantanny i ochrony roślin może zastosować przepi. ust. 1 pkt 2.
§ 15. W razie wykrycia pT$Zorglm \kw6nmtannyi o'Chrony roślin towaru, którego wwóz jest zcbroniony (§ J ust. 2),
organ ten powinien wezwać odbiorcę bądź osob~ dysponuj4C/l towarem do wycofania ,towaru za granicę w określonym
terminie, a w r-aziebe?'skutec"lnego upływu terrriinu zanądżić
zniszczenie towaru.
16. 1. ustalenie stanu zdrowotnegot<JwaTU i decyzję
co do dalszego postępowania z tym tOW'llrem po pnepTOW1I.dzenlu kontroli fitosanitam~j organ służby kwarantanny
i ochrony roślin wydaje w formie zaświadczenia według WZQm stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego rozporządze­
nia, a w stosunku do przesyłek o wadze do 20 'kg - w 'formie
~lempla według wzoru stanowiąceiJo załącznik nr "do niniejszego rozporządzenia. W ruchu pasażerskim, m'flłym ruchu granicznym i mchu turystycznym zaświ'ddczenien1l piśmie · nie jest wymagane, jeżeli towar wolny jeJt od chorób,
szkodników i chwastów.
2. Decyzję o dopu,szczeniu towaru do kniju -po oczyszczeniu lub odkażeniu, zarządzonym na podstawie§ '14. ust. '1
pkt 1, organ służby kwarantanny i ochrony roślin ' wydaj...
w formie zaświadczenia według wzoru stanowiącego z,ałącz­
nik nr 5 do niniejszego rcnporządzenia.
3. Protokół zniszczenia towaru w przypadk'acho1ueślo­
nych! w § 14 ust. 1 pkt 3 I § 15 sporządza się według wzoru
atanowiące90 załącznik nr 6 do niniejszegoro'Lporzątlzenia·.
ł 17. Bez świadectwa zdrowia (§ 1) i bez potrzeby U'lysklwania Z90dy Ministra Rolnictwa (§ 8ut;Ł. 1) na import
oraz bez badaniil' fitosanitarnego mogą 'być wwożone i przewo:!:one:
I) kawa, herbata, kakao, wanilia, gałka muszkatułowa, liście
laurowe, pieprz, angielskie ziele, cynamon, imbir i kardamon,
2) owoce podzwrotnikowe, jak ananas y, banany itp, (z wyjątkiem cytrynowa tych) ,
3) mrożone owoce i ' mrożone warzywa.
l)
scu ustalonym w porozumieniu
*
Poz. P'1
387
Ro,ś liny i przetwory prz e wo ż one t ranzytem nie
kontroli fitosanit,arnej, je że li przewożone są w nie
u szkodzonym, szczelnym opakowa niu lub 'I N szczelnym, krytym, zaplombowanym wagonie. Przepi s ten ,nie mazastosowania w razie stwierdzenia, że opakowanie lub wagon opanowane s ą przez sakodniki.
2, Rośliny, przetwory i wszelkie .prz-edmloty, mogące być
rozsadnikami chorób, szkodników i ch wastów, .przewo żona
tranzytem przez personel jednostki zarządz--ającej środki em
przewozowym, są wolne od kontTo1i filo S'-ani tcrrnej, jeżeli nie
budząp.odej rz enia, że są opanowane pnoz choroby, szkodniki lub chwasty, a osoba:, w której władaniu one się znajduj.t\.
wyf.azi zgodę ;na ;zaplombo,w anie 'Przez mtgan ,shrilby >kwarantanny i ochrony roślin na czas przewozu prz€z terytorium
PoIskipom ieszc-.reń, w 'których towar jest ;składowany.
3. Zdjęcie plomby (ust. 1 i 2) dopuszcz ~łne ,jest dopiero
w punkcie granicznym, przez który następ _t je wywóz towaru
z Polski.
§ 19. 1. Zabrania się wynoszenia, wyładowywania i wyrzucania ze środków trans>portowych roślin, przetworów, odpadków roślinnych i wszelkich przedmiotów, które mogą by~
rozsadnikami chorób, szkodników i chwastów, do czasu wydania ;przez organ służby kwara:ntanny i .ochrony roślin
zezwolenia ne wynoszenie, wyładowanie i wyrzucanie.
2, Zakaz wyładowania i wynoszenia towam ze statKu
może być wydany tylko w przypadku, gdy zewnętrzne agJę­
dZ'iny ładowni i towarów dają podstawę do decyzji zakazującej wwiezienia towaru do kraju (§ 14 ust. 1 pkt 3).
§ 20. 1. Kaptten 'stat ku powinien na i.ąclan : e org:anu ~llłt.­
by kwarantanny i ochTony 'FOslin t,łożyć oswiadcz-enie , z Jakich portów pobrercrue 'były pos'rczególne partie roślin i .prt;etworów przewożonych tym statkiem.
2. Oświadczeniem 'powinny 'być ohh"te Tó\\'oież te porty,
z których pobrany towar nie znajduje się już na statku.
3. W razie odmowy ze strony 'kapitana iłożon . a oswiallC:lenis organ służby -kwffTant anny i ochrony roslin moie wydać zakaz wynoszenia, wyładowania i usuwania jakiChkolwi-e:ktowarów, 'Odpadków roślinnych i w szelkich przedmiotów mogących być rozsadnikami choró'b,szkodników 'i chwastów.W tym 'przypadku kontroli fitusanitarn~jn i e Yfzę'Pfe­
wadza się.
§ 21. W razie stwierdzenia, 'Że przedmiotyznaji:lujące sttt
w miejscach składowania na terenie dzialania urzędu celnego
są z·akażone chorobami, szkodnikami lub chwastami, organ
służby kwarilntanny i ochrony roślin ~m oże z arządzić odk:fłie"
nie lub zniszczenie tych przedmiotów.
§ 22. 1. Przy wywozie TOŚ!in i przetworów o r,gan słuzłq
kwanllttanny i ochrony roślinna żądanie .eksportera po ,·zbadaniu stanu zdrowotnego roślin lub przetworów wystaw,t a
zgodnie z konwencjami międzynarodowymi i p.rzepisam,i fito
sanitarnymi kraju impoTtująC.ego ' świadectwo ,zdrow.ia .r:ośłin
(przetworów). 'Przedsrębi{Hstwa eksportujące obowiązane 31
do podania wymagań postawionych ,przez importera w zwią&:. ,
-ku z przepisami fitosanitarnymi abo'wiązującymi w jega :kraJu. W przypadkach gdy to przewid11ją porozumienia mig.
dzynarodowe, przesyłka zamiast świadectwó\ zdrowi.amote
' być zaopatrzona tylko piecz~ Cią według wzoru .slanowią,cep
załącznik nr 1 do niniejszego rozporządzeriil!.
2. Rośliny powinny być 'badane w miejscupochodZeJiia,.
Jeżeli organ służby kwarantanny i ochrony Ioślinbatl-a 'f'e·'
śliny poza miejscem pochodzenia, eksporter powinien .prr:84'j
dłożyć dowody stwierdzające miejsce pochodzenia.
,.
3. Rośliny i przetwory powinny być zgłoszone do badania po przygotowaniu do wysyłki i c.o najmniej na 5 dnt
przed rozpoczęciem ładowania. W ra zie .późnie~sze.9o , zg-ła.
3zenia organ służby kwaranlanny i ochrony roślin może odmówić wyd,ania świadectwa zdrowia.
4. Organ służby kwarantanny i ochrony roślin ''Z'60PIl'"
tnljeświade atwo .zdrowi'6. ul"lEldo-'M1\ ~pie~cią, .. '.op61~;oWi6ni.
l
§ 18. 1.
podlegają
4
.
Dziennik Ustaw Nr 28
-
Poz. 171
388
1ub wagon plombuje plombą z n apisem wedłng wzoru /Stanow iąc e go załącznik nr 8 do niniejszego rozporządz eni a.
§ 23. Organy służby kwarantanny i ochrony roślin mają
prawo wstępu w rejonie działania ur zędów celnych na te-ren
rHorskich i rzecznych portów i przystani, cywilnych lotnisk,
stacji kolejowych, urz ęd ów pocztowych, statków i wagonów
towarowych oraz p as ażerskich, cywilnych samolo tów, samochodów i innych środków transportu, polski ch i zagran iczny ch, oraz do wszelkich magazynów i pom ies zczeń składo­
wych, a także prawo b ezp łatnego pobieran ia prób ro ś lin
i przetworów oraz opakowań znajdujących się w tych miejs cach.
§ 24. Koszty odkażenia i oczyszczenia przewidziane w
r oz porządzen iu ponosi:
l) w przypadkach przesyłek przewożonych na podstawie
dokumentów przewozowych 1 przesyłek pocztowych
odbiorca;
jeżeli
jednak towar sprowadzony jest za pohandlu zagranicznego instytucj <i . która udzieliła temu przedsi ę biorstwu zamówienia na' .s prowadzenie towaru;
2) w innych przypadkach przewożenia lub prze noszenia towa r u - osoba władająca towarem ;
3) w przypadkach odk aża nia lub oczyszczania środków transportowych nadchodz ą cych do kraju bez towaru - wła'­
ściciel tych środków.
§ 25. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia
10 stycznia 1955 r. w sprawie obrotu roślinamI z zagranicq
(Dz. U. Nr 10, poz. 6:1).
średn ic tw f' m
§ 26.
przedsi ę biorstwa
Ro zpor ządz en i e
wchodzi w
z dniem
życie
ogło-
6zenia.
Minister Rolnictwa: E. Ochab
Załączniki do rozporządz ~nia Minilitra Rolnictwa z dnia 28 marca 1959 r.
(poz. 171).
Załącznik
WYKAZ CHOROB, SZKODNIKOW I CHWASTOW, PRZECIW KTO RYM STOSUJE SIĘ KWARANTANNĘ
ZEWNĘTRZNĄ ROSLIN
.
Choroby
1. Spongospora lubterranea (Wallr.) Johns
2. Synchytrium endobioticum (Schilb.l Pers.
3. Tilletia <:ontraver/Sa Kuhn (Tilletia brev ifaciens G. W.
Fischer)
4. :Bacterium stewarti E. F. Smith (Phytomonas stewarti
E. F. Smith)
!). Diplodia zeae (Sw.) Lev.
6. Mycosphaerel111. linoruIIi Wr. (Septoria linieola Speg.
-
parch prószysty
rak ziemniaczany
-
śnieć
-
więdnięcie
karlowa pszenicy
bakteryjne kukurydzy
sucha zgnilizna kolb kukurydzy
"pasmo" lnu
GaT.)
7. Erwinia amylovora (Burr.) Winslowet al. (Bacterium
amylovorum (Burr.) Chester)
, 8. Corynebdcterium michiganense (E. F. Smith) Jensen
9. Botrytis tulipae Lind.
10. Pseudomonas hyacinthi (Wakker) Dowson
-
zgorzel bakteryjna gałąz ek drzew owocowych
bakteryjny rak pomidorów
szara pleśń tulipanów
bakteriozd hiacyntów '
Szkodniki
t. Heterodera rostochiensis WolI.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
6.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
.15.
i6.
:i7.
':-
Leptinotarsa decemlineata Say
Phthorimaea operculella Zel!.
Phthorimaea ocellatella Bayd.
Eriosom,;t lanigerurn Hausm.
Viteus vitifolii Fitsch. (Phylloxera. va stalrix Planch)
Quadraspidiotus (Aspidiotulil perniciosus Comst.
PopiUia japoniea Newm.
Hyphantria cunea Drury
Laspeyresia rnolesta Busck
Ceratitis. eapitata Wied.
Rhagoletis pomonella Walsh
Aphelenehoides fragariae Rit:z.
Tarsonenms fragaria'e Zimm.
Calandra oryzae L.
Acanthoscelides obtectus (obsoletus) Say
CaIlosobruehus maculatus F. Iquadrimaculatus F)
zIemniaczany
stonka ziemniaczana
skośn i k ziemniaczany
skośnik buraczany
bawełnica korówka
filoksera winiec
tarcznik niszczyciel·)
popilia japoński!
oprzędnicll jesienna
owocówka wschodnia Oj
owocanka południówka ·l
Dilsiennica jabłkówka·)
w ęg orek truska wkowy
roztocz truskawkowy
mą twik
wołek ryżowy
litr ą kowit:c
str ąk owi ec
Chwasty
t. Ouseuta sp. dlv
2. Orobanche łop. dlv
-
....,.. kanianki
-2arazy
.) Nie clotyczy owoców w okresie od 1 listopada do 31 marc a.
fasolowy
czteropJam y
nr I.
-
Dzienn ik Ustaw Nr 28
389
Poz. 171
---------------------
Z a ł ą czn ik
nr 2.
WYKAZ PUNKTOW CELNYC' I, PRZEZ KTO RE DOZ W OLO NY J EST wwO Z PRZEDMIOTOW PODLECA J ĄCYC H
KONTROLI FITO SANITARNEJ W RUCHU TOWAROWYM. PASAŻERSKIM I POC ZTO WYM
Lp.
1
I
Nazwa punktu celnego
I
Kuźnica B ia ł ostocka
Województwo
I
Rod zaj ruchu w punkcie celnym
b ia ł os to cki e
to warowy i
pa"a żersk i
gdańsk i e
towarowy i
pa .3 aże r ~k i
-2
Gdańsk
3
Gdynia
Port
towarowy,
gdańskie
pa saże rski
i
pr ze syłki
po cztow e
--- - ~
Ze brzydowice
k atowi ckie
towarowy i
pasa żersk i
5
C ieszyn
katowickie
towarowy i
pilsaż e rsk i
6
Muszyna
krakowskie
towarowy i
pa , a żers k i
"I
Terespol nad Bu g iem
lubelskie
p asażerski
lubelskie
towa ro wy -
import i tranzyt
lubelskie
towarowy -
import i tranzyt
lu belskie
to warowy -
import i tranzyt
8
M ałasz ewicz e
-
9
W ólka II
10
Kowalewo
,
11
12
Dorohusk
lubelskie
----
Cha łu p ki
1
towarowy i
4 _ _ __
pasaż e rs k i
i
__
op olskie
towarowy i
rzeszo w ski e
towarowy
szczeciński e
tow a rowy i
pasa żer ski
pa s a że rski
pil s ażt·rsk i
-
I
13
Zura wica
14
Szczecin
Ro z rządo w a
- -
~5
Międzyles ie
wrocław ski e
towarowy i
16
Zgo rzelec
wro c ławski e
p asażersk i
ł1
K ostrzy ń
zielonogórsk ie
i
towarowy
..
1
~8
I
19
_- - - - - ~
Rzepin
zielonogó rskie
towarO'.Ny i
p :lsa że rski
Słu bice - S wi ec ko
-
zielonogórskie
towa rowy i
-
20
Port Lotniczy
21
Poczta Celna W a rs;.: awa
Ok ęci e
-
pasaż e rsk i
--o
m. sto Warszawa
to wa rowy i
m. !ot. Wa rszów a
p rzesy łki
pasaż er ski
pocztowe
,
Dzienni\(.' Ustaw Nr 28 ~_ _ _ _ ___ _ _ _ _ _ _ ____3_90______ __
MINISTERSTWO ROLNICTW A
Punkt Graniczny Kwarantanny Roślin
w
NI
:1
Poz. 171
/
',1
I
Z A S W I A D C Z E N I E Nr
•
t
...
,
o przeprowadzonej koritrolt filosanttameJ.
t. Niiej .p odpiaany In.s:pektor Kw.a.r.antanny
:.itwierdlld,
że
przesył~e
zawarte w
Roślin
,
.1
•
'.oraz opakowania zostały zbadane i okazały się:
a) wolne od chorób, szkodników i chwdistów zami.eszczonych na polskiej
nr 1 do
rozporządzenia
l.iśclekwarantanny zewnętrznej
Ministra. Rolnictwa -z dnia 28 lllim::!!. 1959 r. w sprawie kwarantanny
{ulącznik
zewnętrznej
roślm
(Dz. U. Nr 28, poz. 111) "j,
b) ' porażone przez')
'1
2. Opis
'I
przesyłki:
Kraj pochodzenill
Wi\ga
przeąytki
Liczba i rodzaj
ojlakowań
Statek (nr wagonu)
Nadawca
Odbiorca
l . Decyzja:
a) Zelwala się na wwiezienie do kraju
b) lllwarlośi: przesyłki powinna być oczyszczona ~
(podać
_.
1:Utyhl w terminie
<f()
odka żona
"1
$posób t miejsce dokonania ubiegu)
• .w
dnia
'.
•
(podaĆmiejscawo ść)
,_pod nadzorem orgAnu
służby . kwarantanny
.l o.chron.y .roślin -
.kierow4łl4
,do
-I
(podać miejscowośĆ'
w celu wysadzenia roślin - ,w y.i-ania uMion ,i ustale rtia pod ~dZGrem _oTgaftU służby kWdlftJlttlnn". -i ochrony ,reśHn, c~y zarażenie ma miejsce - .o_
p.a.kow..anlepow.irulo ~byt'odkażoll,a lub.zniszczone - ściółka p,Qwlruul byćznWli:­
czana .),
ej zakazuje się wwiezienia przesyłki do kraju 'zzastrzete niem, że jeżeli pu-e:sył.lca nie wstanie zwr6con.. nadawcytto
'ł
4niA.
•
"
dnia,
'l
-należy .j-lmis-zcl'YĆ.
•
19 •.. r.
Ill8pektor KWilf'l'mtAnny
.) Niepotrzebne
v W Ił" a!
: Ro~lIll
skreś!lić .
JetttU w decyzji wypełniona j est rubr,y ka ,. bl, odbiorco 'przesyłki-zobewlą.7;ftnVjest ::p9wiadlimt\Ć ' właśeiw~
wojewódzką stację kwarantanny i ochrony roślin .o przybyciu towaru na teren ,w.ojewództwa·.
_D_z_ie_rw
_,_ik_',_U
__sl_a_w__N_f__2_&_______________________________, _3_9_1_', __________________________________________~?_z_,_t_1_il
Załą~znjk
nr, 4.
WZOR STEMPLA DLA PRZESYŁEK IMPORTOWYCH O WADZE DO 20 KG
Załącznik nr ' 5.
Do za~wiadczenia nr . • i
przeprowadzO'IlE!j kontroli '
i
a
O
fitosanitarnej
MINISTERSTWO ROLNICTW A
Punkt , Grani.czny Kwarantanny
w
Nr
.' .'
I
Rośllll
..
Z A S W I A D C Z E N I E Nr ,
I l I I
/
o wykonaniu
Niżej
z osta ły
podpisany Inspektor Kwarantanny
o dkażo n e ,
p rzes r łki
odkażenia,
Roślin
oczyszczenia, ekspertyzy.
zaświad cza ,
że
oczyszczone, poddane ekspertyzie Ol opakowan ie
zawarte w
od każo ne
przesyłce
'.
zmienione Ol
zezwala na wwiezienie
do kra ju oraz na wprowadzenie towaru do wolnego obrotu.
~,
dnia
J
,I
19 , , , r.
Inspekto r Kwar antanny
I
Pieczątka
.) N iepot rzeu ne
sk r eśli ć,
Roś li n
392
Oziennik U staw Nr 28
-----------------------------------
Poz. 171
--------.----------------------~,
M iNISTERSTWO ROLNJCTW A
Punk t Gr<llliuJly Kw aran tanny
Załączn i k
nr 6.
R ośli n
w
PROTOKOŁ
,pisa ny prze'l Inspektora Kwaran tann y
ZNISZCZEN IA N r . . . . .
Roślin
w
ob ecności :
przed.stawic iela Urzędu Celnego .
i odbiorcy p rzes yłki -- osoby w ładaj ącej towo rem'J
'
bądi
Zgodnie z
zniszczono
decy zj ą pow ziętą
w wyniku kontroli fi tosa nitarn ej (patrz zaświod cze nie nr .
,
.
(w aga lub
(nazwa
ro śii n,
przetworów
.7.
dn ia
.j
iloś ć')
roślinny ch
lub opakowilnia)
19 .•. r.
dnia .
Inspektor Kwaril n tanny
Przedstawicie l
urzędu
Roś lin
celnego
'--
P iecząt k4
Odbiorca przes ył ki 'osoba w ład ająca towa rem oJ
Inne o,sob y obecne przy zniszczeniu
"') Niepotrzebne
skreśl ić.
ZaJąc źn lk Dr
1.
WZOR STEMPLA DLA PRZESYŁEK EKSPORTOWYCH
ZałącznIk
NAPISY NA PLOMBlE
P.W .R.N.
SK
O,R.
(n azwa w o jewóditwa)
Tłoczono
Zam. 515
z pol e('enia Prezesa
Rady Ministrów w
Za kladilrh Graficznyc h
r a m ka'
WilJ'7.flwa . ul Tamka 3.
Cena l,6U, zł
nr 8.
Download